?????????????????????? by ZuSS49xD

VIEWS: 4 PAGES: 39

									     ้
ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับการตลาด

          CHAPTER 1
        TOPICS
วิ วฒนาการทางการตลาด
    ั
วิวฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด
   ั
ตลาด (Market)
ความจาเป็ นและความต้องการ
ความหมายของการตลาด
จุดสาคัญของการตลาด
ความสาคัญของการตลาด
หน้ าที่ทางการตลาด
อะไร คือ 4 P’s
 Wal-Mart Stores, Inc. (or Walmart as written in its
 new logo) is an American public corporation that runs a
 chain of large, discount department stores. It is the
 world's largest public corporation by revenue, according
 to the 2008 Fortune Global 500.[5]

 “ALWAYS LOW PRICES.ALWAYS”
 “MAKE A DREAM COME TRUE TODAY”
วิวฒนาการทางการตลาด
  ั
      ั ่
  แสวงหาปจจัยสีตามธรรมชาติ
  การผลิตแบบง่ายๆ
               ่
  Barter System : การแลกเปลียนส/คกับส/ค
                ่
  Money System: การใช้เงินเป็นสือกลาง
  เกิดตลาด(Market)

                      7
             ่
Barter System : การแลกเปลียนส/คกับส/ค
               ่
Money System: การใช้เงินเป็ นสือกลาง
  ั
วิวฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด
1.  The Production Concept
2.  The Product Concept
3.  The Selling Concept or Sales Concept
4.  The Marketing Concept
5.  The Societal Marketing Concept
The Production Concept
1. มุงเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
   ่
2. ต้นทุนต่อหน่วยและราคาสินค้าถูกลงลูกค้าสามารถซื้อได้มากขึ้น
3. หาวิธีการจัดจาหน่ายให้ได้อย่างทัวถึง
                  ่
The Product Concept
1. กิจการคิดว่าผูบริโภคต้องการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทให้คณค่า
          ้                ่ี ุ
  สูงสุด เมื่อเทียบกับราคา
2. กิจการไม่ตองใช้ความพยายามในการขายมากนัก
        ้
3. มุงปรับปรุงคุณภาพ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
   ่
The Selling Concept
1. กิจการคิดว่าผูบริโภคส่วนใหญ่จะไม่พยายามซื้อ
         ้
          ่ี
   ผลิตภัณฑ์ทไม่จาเป็ น
2. กิจการสามารถจูงใจและกระตุนการตัดสินใจซื้อ
                ้
        ่
   โดยใช้เครืองมือส่งเสริมการตลาดต่างๆ
 The Marketing Concept
1. ศึกษาความต้องการของตลาด หรือผูบริโภค
                   ้
2. วางแผนทางด้านการตลาด (4 P’s)
       ่
  โดยใช้เครืองมือทางการตลาดเข้ามาช่วย
1. เป้ าหมายหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการ และ
  สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
The Societal Marketing Concept
1. เป็ นความรับผิดชอบเพิ่มเติมจากการสร้างความพึงพอใจ และ
        ั ้
  ความสุขให้กบผูบริโภค
2. สร้างความแตกต่างในความรูสก และความผูกพันธ์ตอผุบริโภค
               ้ึ         ่ ้
        ั ่ ่
  มากกว่าบริษทอืนๆ ทีไม่ได้ทา
           ั
 เอชพีเผยโครงการวิจยด้านการใช้พลังงานทดแทน (29/10/51)
 โครงการนี้ช่วยส่ งเสริ มเป้ าหมายของเอชพีในการลดการใช้พลังงาน และ
 ลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการดาเนินงานของเอชพี
 ทัวโลก ได้ในปริ มาณที่ต่ากว่าระดับที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ถึงร้อย
  ่
 ละ 16 ภายในปี พ.ศ. 2553
ตลาด (Market)
องค์ประกอบของตลาด
  กลุ่มบุคคลหรือองค์กร
  มีความจาเป็ น และ/หรือ ต้องการในผลิตภัณฑ์
  มีความสามารถในการแลกเปลียน(มีกาลังซือ)
                ่     ้
  มีความเต็มใจทีจะแลกเปลียนด้วยทรัพยากรทีตนมี
         ่     ่        ่
  มีอานาจในการตัดสินใจซือ้
                         19
  ความจาเป็ นและความต้องการ
ความจาเป็ น (Needs): ความต้องการขันพืนฐาน
                  ้ ้
                ่
 เป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพือสนองความ
     ้
 ต้องการนัน
ความต้องการ(Wants): เป็นการแสดงออก หรือ
      ่ ้            ้ ้
 พฤติกรรมทีตองการสนองความต้องการขันพืนฐาน
  ่
 ซึงหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมและบุคลิกส่วนตัว
                    20
ความหมายของการตลาด

  การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการ
          ั ิ
 วางแผนและการปฏิบตตามแนวคิด การกาหนด
 ราคา การส่งเสริมการตลาด และการจัดจาหน่าย
          ่           ่
 สินค้าและบริการ เพือสร้างให้เกิดการแลกเปลียนที่
     ู้   ั
 ทาให้ผบริโภคได้รบความสุข ความพอใจ และ
    ั
 บรรลุวตถุประสงค์ขององค์กร
                       21
จุดสาคัญของการตลาด

 ทาให้เกิดการเปลียนแปลงทีทาให้ผบริโภคได้รบ
          ่   ่   ู้    ั
 ความพึงพอใจ
 เป็ นการแลกเปลียนความคิด สินค้าและบริการ
         ่                     22
ความสาคัญของการตลาด
 ความสาคัญต่อบุคคล
  สร้างอาชีพ
  อานวยความสะดวกให้ลกค้า  ู
 ความสาคัญต่อองค์กรธุรกิจ
  สร้างรายได้ให้องค์กร
  ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่เพิมมากขึน
              ่   ้
 ความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม: สร้าง
 รายได้ให้ประเทศ
                    23
หน้ าที่ทางการตลาด
สารสนเทศทางการตลาดและการวิจยตลาด
              ั
   เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดมาใช้ในการ
          ั
   วิเคราะห์และวิจย
การซือ: ซือจากแหล่งทีเหมาะสมเพื่อควบคุม
    ้ ้       ่
 ต้นทุน
การเก็บรักษา: เก็บรักษาให้พอกับความต้องการ
 ของลูกค้า และไม่นานเกินไปจนล้าสมัย
                      24
หน้ าที่ทางการตลาด

 การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า
   ได้มาตรฐาน, ตรงความต้องการลูกค้า
 การขาย : กระตุนลูกค้าให้ซอสินค้าได้มากและ
         ้     ้ื
    ้ ่
 เร็วขึน ซึงกิจกรรมหลักได้แก่
   การโฆษณา     - การใช้พนักงานขาย
   การส่งเสริมการขาย - การประชาสัมพันธ์
                       25
หน้ าที่ทางการตลาด

 การขนส่ง: การขนส่งทีตนทุนต่า, รวดเร็ว และ
             ่ ้
  เหมาะกับสินค้า
 การเงิน: บริหารเงินให้อยูในงบทีประมาณไว้
                ่ ่
 การรับภาระเสียงภัย: หาสาเหตุและหาทาง
         ่
      ั
  ป้องกันปญหาทีอาจเกิดขึน
          ่     ้

                      26
อะไร คือ 4 P’s
ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s

     Product
     Price
     Place
     Promotion
              28
Product
 สิงทีเสนอขายเพือสนองความต้องการ
   ่ ่      ่
        ้
  ของลูกค้า ทังจับต้องได้และไม่ได้
   Goods
   Services
   Ideas
                 29
Price
 การกาหนดราคาสินค้าและการตัดสินใจ
 เรื่องการเงิน เช่น การผ่อนส่ง
 สิงทีตองพิจารณาในการตังราคา
  ่ ่ ้          ้
   ต้นทุน
   ความสามารถในการซือของลูกค้า
            ้
   สิงแวดล้อมทางการตลาด เช่น คูแข่ง,กม.
    ่             ่
                       30
Place
การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผลิตไปยัง
               ้
 ลูกค้ากลุมเป้าหมาย ซึงมีกจกรรมได้แก่
     ่      ่ ิ
 การขนส่ง
 การคลังสินค้า / การบริหารสินค้าคงเหลือ
 การตัดสินใจเรื่องคนกลาง

                      31
 Promotion
การโฆษณา: แจ้งข่าวของกิจการและสินค้า โดยผ่าน
 ่           ่
 สือต่างๆ และเสียค่าใช้จาย
การขายโดยใช้พนักงานขาย: จูงใจด้วยการเจรจา
การส่งเสริมการขาย: เร่งการตัดสินใจซือ, ให้ซอมาก
                  ้    ้ื
  ้   ้
 ขึน, มากขึน หรือให้ทดลองใช้
การให้ขาวและการประชาสัมพันธ์:สร้างภาพลักษณ์
     ่
                       32
The New Marketing
  Landscape
สรุป

								
To top