Docstoc

GBS

Document Sample
GBS Powered By Docstoc
					Stredoškolská od borná činnosť
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne  Školský rok: 2000/2001
    Guillan-Barrého syndróm
            odbor č.06 - zdravotníctvo
     Spracoval:              Hlavný konzultant:
 Peter POLAKOVIČ               Mgr. Marta B E Ň O V Á
                      Obsah

Úvod                                     4
Metodika práce                                5


I. História Guillan-Barrého syndrómu
 Landryho vzostupná paralýza                        6
 Syndróm Radikuloneuritídy                         6
 Guillan-Barrého syndróm                          8
 Neskorší vývoj                               9
Historické a alternatívne názvy pre Guillan-Barrého syndróm         9
Neuropatie, ktoré boli podrobne popísané                  10


II. Opis a priebeh Guillan-Barrého syndróm a k nemu najbliţších neuritíd
Polyradikuloneuritídy – pojem                        11
 Pôvodca ochorenia, výskyt                         11
 Priebeh ochorenia                             12
 Liečba                                  14
Podstata – Ako syndróm pôsobí ?                       15
Polyneuritídy - pojem                            16
 Výskyt ochorenia, priebeh, liečba                     16
CIDP (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy)
 Čo sú to CIDP ?                              17
 Základné kritéria pre diagnostikovanie CIDP                18
 Alternatívne názvy CIDP                          18


III. Najčastejšie lekárske úkony vyuţívané pri Guillan - Barrého syndróme
 Plazmaferéza                                19
 Lumbálna punkcia                              19
 Likvorova diagnostika                           19


IV. Najčastejšie vyšetrenia pri Guillan - Barrého syndróme
 Elektrokardiografia (EKG)                         21
 Elektromyografické (EMG) vyšetrenie                    21                                         2
 Holterov monitoring                            21


V. Neurón
 Regeneračné schopnosti neurónu                      22
 Vedenie nervového vzruchu                         23
 Myelínové nervové vlákno                         24


VI. Ja ako pacient s Guillan-Barrého syndrómom
 Prejavy syndrómu a rýchla progresia (jún- 15.7.1994)           25
 Pobyt na Anesteziologicko-resuscitačnom oddelení (ARO) (15.7.-28.9.1994) 28
  Prepúšťacia lekárska správa z ARA                    30
 Kováčová a moja prvá liečba v Piešťanoch (28.9.1994 – 21.12.1994)     33
  Prepúšťacia správa - Slovenské liečebné kúpele Piešťany         35
 Ďaľší vývoj
  Prvý kolapsový stav (rok 1995)                      36
  Prepúšťacia správa - Slovenské liečebné kúpele Piešťany         37
  Druhý kolapsový stav (roky 1996-1998)                  38
  Lekárske vyšetrenia a prepúšťacie správy súvisiace s kolapsovým stavom  39
 Od roku 1999 po súčastnosť (1999–2001)                   44
  Lekárske vyšetrenia a prepúšťacia správa z ÚVN SNP v Ruţomberku     45


VII. Internetová prezentácia odbornej činnosti               48
VIII. GBS v literatúre                           50
IX. Medzinárodné organizácie zaoberajúce sa GBS a CIDP           51


Diskusia                                  52
Záver                                    53
Poďakovania                                 54


Slovník cudzích výrazov                           55
Zoznam vyšetrení pouţitích v odbornej činnosti               60
Zoznam pouţitej literatúry                         62
Príloha                                   63
                                         3
                       Úvod


Pred samotným vypracovaním práce Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá má názov
„Guillan-Barrého syndróm“ som premyslel jeho koncepciu a zámery a rozhodol som sa
v jej spracovaní vyuţiť systémový prístup a vymedziť:
            M – mission        poslanie
            O – objectives      ciele
            S – strategy       stratégia
            T – taktics        taktiky

Poslanie mojej práce:
Výsledky práce vyuţiť v rozšírení povedomia o Guillan-Barrého syndróme (ďalej GBS)
    a iných neuropatiách na Slovensku v nasledujúcich rokoch a tak prispieť
    k napredovaniu vo výskume tohto ochorenia.


Ciele práce sú:
  1. Vysvetliť pojem Guillan-Barrého syndrómu a k nemu pridruţených neuropatií.
  2. Formulovať podstatu priebehu syndrómu a aj s pomocou môjho vlastného prípadu
    definovať moţné následky a disfunkcie spôsobené syndrómom.
  3. Upozorniť pred chorobou a dostať ju do povedomia čo najširšej verejnosti ako
    varovanie pred ňou.


Stratégia:
Spracovanie čo najkomplexnejšieho dokumentu v Slovenskej republike a vlastného pohľadu
    na Guillan-Barrého syndróm.


Taktiky:
Analýza teoretických prístupov k vymedzeniu podstaty G-B syndrómu.


 Keď som chcel, mohol som obrátiť hlavu, o kúsok presunúť ťaţisko a s pomocou zemskej príťaţlivosti
    prevrátiť sa na chrbát. Vedel som uţ, ţe ak si nechám nohy preloţené jednu cez druhú,
       nebudem nimi vedieť pohnúť a skríţené členky ma čoskoro začnú bolieť.
 S vyuţitím energie, akú som musel vyvinúť, keď som sa prevracal z boku na chrbát, mohol som sa
   pokúsiť nadvihnúť hornú nohu, aby som leţal s členkami od seba, čo sa mi neraz podarilo.
    Ale v noci som sa o to pokúšal len zriedka. Chcel som mať dôvod zazvoniť na sestru.

                      Joseph Heller                                                   4
                    Metodika práce


Guillan – Barrého syndróm som prekonal pred šiestimi rokmi. Počas týchto rokov som na
sebe sledoval jednotlivé jeho príznaky, priebeh ochorenia a liečbu.


V roku 1994 som následkom ochorenia úplne ochrnul a stal som sa úplne nehybným na
niekoľko mesiacov a dva roky som bol odkázaný na pouţívanie invalidného vozíka.
Intenzívnou rehabilitáciou a s pomocou mojich najbliţších sa mi vrátila schopnosť
samostatnej chôdze a pohybu. Prípad môjho ochorenia bol pre samotných odborníkov
jedinečný a na základe informácií mojich rodičov sme sa nestretli s nikým, kto by sa s touto
chorobou, tak ťaţkého stupňa, stretol vo svojej praxi.


Po štyroch rokoch od môjho ochorenia som sa rozhodol napísať prácu o GBS a dozvedieť sa
tak oveľa viac o ochorení, ktoré som prekonal. Ţiaľ, pojem Guillan-Barrého syndróm je na
Slovensku málo známy, a preto aj informácií o tomto ochorení je nedostatok. Odborné knihy
boli len málo prístupné a informácie v nich veľmi nedostačujúce. Preto som hľadal ďalšie
pramene, no veľmi dlhý čas bez úspechu, či uţ išlo o časopisy, televíziu, alebo rozhlas.


Nakoniec som sa rozhodol čerpať zdroje z Internetu, čo je napokon aj jediná moţnosť získať
informácie o GBS. Moje hľadanie bolo dlhé a na Slovensku som nenašiel ţiadnu stránku
zaoberajúcu sa týmto ochorením.


Zdroje informácií som našiel na internetových stránkach v Severnej Amerike, Austrálii
a Írsku. Ale jedinečná dostupnosť k informáciám sa mi ponúkla hlavne z Veľkej Británie
(Guillan-Barre Syndrome Support Group). Podarilo sa mi nájsť aj organizáciu na podporu pre
trpiacich GBS nielen v Británii, ale aj v iných Európskych krajinách.
Všetky tieto zdroje sú v anglickom jazyku, takţe som si pomocou tejto práce mohol precvičiť
a zdokonaliť svoje znalosti tohoto jazyka.
                                              5
        I. HISTÓRIA A VÝVOJ GUILLAN-BARRÉHO SYNDRÓMU


                 Landryho vzostupná paralýza


Opisy progresívnej meravosti a zoslabnutosti trvajúce krátky
čas typické nasledujúcim spontánnym znovuobnovením
existovali v lekárskych dokumentoch uţ v prvej časti
19. storočia. Ale periférna nervová sústava nebola správne
pochopená   a tak  vysvetlenie  symptómov  nebolo  moţné.
Vysvetlenie nastalo aţ v roku 1848 keď Graves navrhol, ţe
takáto paralýza prišla zvnútra nervovej sústavy. Určite najlepší
opis „vzostupnej paralýzy“ urobil Jean Baptiste Octave Landry    Jean Baptiste Octave
de Thézillat v roku 1859. Jeho opis sa opieral o desať prípadov,  Landry de Thézillat
z toho päť bolo jeho vlastných a ďalších päť bolo prevzatých
z lekárskej literatúry. V jednom prípade Landry opisoval pacienta, ktorý dlho zomieral pre
nedostatok vzduchu. Landryho nadriadený doktor Glauber pripustil, ţe pacient trpel na
hystériu, ale Landry predvídal, ţe pacientova smrť príde uţ veľmi skoro. Landry ale pre toto
tvrdenie neponúkol ţiadne vysvetlenie. V tomto prípade sa ale po smrti nenašli ţiadne
abnormality.


Termín Landryho vzostupná paralýza bol prvý krát pouţitý v roku 1876 vo Westpahle.
Obvyklá liečba bola strichnínom, ktorý chorému pravdepodobne viac ublíţil, neţ uzdravil.                   Syndróm Radikuloneuritídy


Guillan a Barré boli spoluţiakmi na medicínskej univerzite v Saltpetriere v Paríţi so
špecializáciou na neurológiu. Počas prvej svetovej vojny pôsobili obaja ako doktori
francúzskeho pozemného vojska. Vtedy zaznamenali prípady dvoch vojakov, ktorí začali
postupne strácať motorické schopnosti. Jeden z vojakov padol a uţ nedokázal vstať. Obaja
vojaci sa ale rýchlo vyzdraveli, „snáď k vyzdraveniu dopomohlo bravčové mäso, rezne
a červené víno“.
                                              6
Spolu s André Strohlom v roku 1916 publikovali článok, v ktorom vyjadrili vlastnú teóriu.
Bolo známe, ţe reflexy sa pri ochorení zniţujú, hladina proteínov v cerebrospinálach
vystúpila, čo bolo doloţené vysokým počtom bielych krviniek. Toto bolo dôleţité zistenie,
pretoţe aj pri dvoch beţných infekciách v tom čase, čo boli syfilis a tuberkulóza, sa
prejavovali o také isté zvýšenie.
    prvá novinová zmienka o Guillan-Barrého snydróme


Príčina ťaţkostí bola neznáma, predpokladalo sa nejaké neznáme infekčné ochorenie, alebo
otrava. Guillan bol ale presvedčený, ţe ťaţkosti, ktoré on a jeho priatelia popísali, boli totoţné
s Landrym. Landry predpokladal moţnú príčinu zlyhávania dýchania, no Guillan veril, ţe
choroba nebola poriadne preskúmaná.
   André Strohl          Georges Charles Guillain       Jean-Alexandre Barré
                                                7
                  Guillan-Barrého syndróm


Po prvej svetovej vojne sa doktori stretli s tromi podobnými teóriami s trochu rozdielnymi
definíciami. Boli to Landryho vzostupná paralýza, febrilná (horúčkovitá), alebo nákazlivá
neuropatia a radikuloneuritída popísaná Guillanom a jeho priateľmi. Pokiaľ Guillan a Barré
skúmali a bádali, Strohla dejiny ignorovali.


V roku 1927 bol prednostne prvý krát pouţitý termín Guillan-Barrého syndróm, prezentovaní
Dragonescom a Claudianom.     Ich prezentácia bola predstavená samotným Barrém, ale
Strohlovo meno bolo pozabudnuté nielen v nadpise prezentácie, ale aj v listine autorov,
odvolávajúc sa na list z roku 1916.


Neskôr bolo navrhnuté, aby sa všetky tri teórie zjednotili do jednej, čo Guillan odmietol.
Zdôrazňoval, ţe v jeho opisoch nie je horúčka a ţe základom jeho teórie je vystúpenie hladiny
proteínov v cerebrospinálach a Ostler a ďaľší sa o tomto nezmienili, pretoţe nepredstavili
výsledky  lumbálnej  punkcie   (diagnostický  a aj  liečebný  zákrok  pre  získanie
mozgovomiechového moku) a Landryho paralýza môţe byť zmesou podmienok vrátane
poliomyelitis (detská obrna) a encephalomyelitis (mozgový zápal).


V roku 1949 Haymaker a Kernohan navrhli širokú definíciu ochorenia s pripomienkou, ţe
Landryho vzostupná paralýza a G-B syndróm sú nerozoznateľné a nazvali ťaţkosti Landryho-
Guillan-Barrého syndrómom. Guillan, ktorý pôsobil v pozícií profesora neurológie na
Saltpetriere bol uţ medzitým dva roky na dôchodku, vyhlásením Haymakera a Kernohana bol
hlboko urazený a trvalo zdôraznil jeho úzko zameranú definíciu.


Guillanov posledný článok vyšiel v roku 1953. Veril, ţe syndróm je obvykle benigný, nevedie
k ťaţšiemu poškodeniu organizmu i keď po smrti pacienta bolo dodatočne nájdené porušené
periférne nervstvo, čo vyţadovalo zmenu jeho presvedčenia. Guillan stále podozrieval
neznámu infekciu, skôr neţ príčiny a pripomienky, ktoré vyjadril Bennward pred desiatimi
rokmi, ţe choroba je spôsobená alergiou.
                                               8
                    Neskorší vývoj

V roku 1956 C. Miller Fisher, americký doktor, popísal troch pacientov s ostrou externou
ophthalmoplegiou (očnou paralýzou), pomalými reflexmi, ataxiou (strata rovnováhy)
a areflexiou (chýbajúce šľachové reflexy). Dvaja pacienti necítili slabosť, tretí cítil slabosť
a mal lícne ochrnutie. Všetci traja sa samostatne vrátili do pôvodného stavu.

Pretoţe niekoľko pacientov trpiacich na G-B syndróm mali ophthalmoplégiu a aj ďalšie
spoločné črty, doktor Fisher prišiel k názoru, ţe jeho traja pacienti trpeli na G-B syndróm.

V roku 1958 popísal v článku doktor J. H. Austin dlhotrvajúcu podobu G-B syndrómu. Jeho
článok sa zakladal na tridsiatich prípadoch, z čoho dva boli jeho vlastné. Táto dlhotrvajúca
podoba prešla rôznymi názvami a pokusmi definovať ho sú známe ako Chronická zápalová
demyelinizovaná   poly(radikulo)neuropatia   (Chronic   Inflammatory   Demyelinating
Polyradiculoneuropathy) alebo jednoducho CIDP.

Guillan zomrel v roku 1961 a Barré v roku 1967. Ako prví publikovali vzájomné podobnosti
medzi stúpajúcou paralýzou a stúpajúcou hladinou proteínov v cerebrospinálnej kvapaline.
Mali obrovské znalosti ako aj moţnosti overovať pouţívanie skorej intenzívnej ošetrovacej
techniky v praxi.
       Historické a alternatívne názvy pre Guillan-Barrého syndróm1. Landryho vzostupná paralýza (Westphal, 1876)
2. Akútna febrilná polyneuritis (Ostler, 1892)
3. Syndróm radikuloneuritídy s albumíno - cytologickým rozkladom (Guillain, Barré, Strohl,
 1916)
4. Akútna infekčná polyneuritis (Bradford a iní, 1918)
5. Guillan - Barrého syndróm (Draganescu, Cluadian, 1927)
6. Landry - Guillain - Barrého syndróm (Haymaker, Kernohan, 1949)
7. Landry - Guillain – Barré - Strohlov syndróm
8. Akútna idiopatická (idiopathic) polyneuritis - AIP
9. Akútná zápalová demyelinatingová polyneuropatia - AIDP


                                                9
10. Akútna polyneuropatia
11. Akútna postinfekčná polyneuritída
12. Nadobudnutá demyelinatingová polyneuropatia
13. Akútna polyradikuloneuritis
14. Akútna segmentálna demyelinatingová polyradikuloneuropatia         Choroby - neuropatie, ktoré boli podrobne popísané:

  Guillan - Barré syndróm
  Akútna zápalová demyelinatingová polyradiculoneuropatia (AIDP) - klasická GBS
  Akútna motoricko - axonálna neuropatia (AMAN), Akútna motoricko - senzorická
  (AMAN), Čínsky paralytický syndróm – axonálna GBS
  Miller - Fisherov syndróm
  Akútna demyelinatingová polyradiculoneuropatia (CIDP)
  Multifukálna motorická neuropatia
  Paraproteínová demyelinatingová neuropatia (PDN)

Otázkou ale zostáva, ktoré ochorenia spadajú pod Guillan-Barrého teóriu, pretoţe Guillan,
Barré a Strohl v roku 1916 jasne nedefinovali neuropatie.
                                           10
        II. OPIS A PRIEBEH GUILLAN-BARRÉHO SYNDRÓMU
             A K NEMU NAJBLIŢŠÍCH NEURITÍD


  polyradikuloneuritídy,  sem  patria  polyradikuloneuritída  a  polyradikuloneuritický
  syndróm, inak zvaný Guillan-Barrého syndróm
  polyneuritídy, sem patria polyneuritída a polyneuritický syndróm


Polyradikuloneuritídy

Pojem: Rozlišujeme jednak polyradikuloneuritický syndróm, inak zvaný Guillan-
Barrého syndróm a polyradikuloneuritídu.


Polyradikuloneuritída je ochorenie periférneho neurónu, najmä koreňov, ale aj spletí
a periférnych nervov, miechových nervov a to tak motorickej, ako aj senzitívnej zloţky.
Ako prototyp polyradikuloneuritídy moţno uviesť častú komplikáciu záškrtu, spôsobenou
toxínom C. diphteriae. Proces môţe zasiahnuť aj miechové korene a viesť k zmenám
mozgovomiechového toku, čo uţ nazývame Guillan-Barrého syndróm. Ten je nešpecifickou
afekciou periférnej nervovej sústavy, vyskytujúcej sa u rôznych infekcií (mycoplasma
pneumoniae, Virus varicella - zoster, V. herpes simplex, Cytomegalovirus, virus Epseno-
Barrého), obvykle ako neskorší jav. Guillan-Barrého syndróm je čisto neurologické
ochorenie, zaraďuje sa napríklad pomedzi hereditárne motoricko - senzitívne neuropatie a
blízka je mu taktieţ aj Bellova obrna lícneho nervu.


Pôvodca syndrómu: Pôvodcom je zvyčajne vírus, ide teda o infekčné ochorenie. Okrem toho
môţu Guillan-Barrého syndróm vyvolať aj ďalšie činitele, napr. toxické, alergické,
metabolické a pod. Niekedy sa môţu príčiny aj kombinovať.


Výskyt: Samotný syndróm, ale aj polyradikuloneuritída sa vyskytuje najčastejšie v lete a
v jeseni, sporadicky aj v menších epidémiách.


Ochorenie je spôsobené zápalom tkaniva miechových koreňov a periférnych nervov.
Prejavuje sa postihnutím periférneho neurónu. Tento zápal je autoagresívneho charakteru,
analogický zápalu pri parainfekčních encefalitídach, ale postihuje buď výlučne nervový
systém, alebo sa vyskytuje v kombinácii so zápalom miechy. Taktieţ môţe byť vyvolaný


                                              11
nešpecifickým zápalovým ochorením, ako napríklad viróza, angína a pod., niekedy súvisí so
začiatkom nejakej novej liečby. Pri niektorých jedincoch sa objavili ťaţké parézy, aţ plégie
pri konzumácii rybieho mäsa. Takto vzniknuté parézy mali len veľmi malú tendenciu
k úprave aj po dlhodobom sledovaní. Pri väčšine pacientov je ale veľmi malá schopnosť zistiť
provokačný mechanizmus uţ pred rozvojom ochorenia. Existujú aj recidivujúce prípady, keď
sa stav v odstupe mesiacov, alebo rokov po úplnej úprave opakuje, tentoraz uţ s s horšou
prognózou.


Priebeh ochorenia: Ochorenie začína senzitívnou symptomatológiou, veľmi často bolesťami
koreňového charakteru v dolných končatinách, ktoré vystreľujú po zadnej strane segmentu
S1, alebo po strane v segmentoch L5 a L4 ale aj vyšších segmentoch. Ochorenie spočiatku
prebieha ako beţná chrípka, to znamená, ţe chorý sa cíti slabý, unavený, malátny, má zvýšenú
teplotu a pod.. Bolesti zvyčajne vystreľujú pravidelne obojstranne a viac-menej symetricky,
dokáţu byť niekedy veľmi silné, niekedy len mierne. Pacient zvyčajne udáva pocit
nepríjemného tŕpnutia dolných končatín. Ďalší rozvoj syndrómu je v niektorých prípadoch
rýchly, v iných pomalý. Najprv sa objavuje porucha citlivosti na dolných končatinách
pančuchovitého typu so stúpajúcou hornou hranicou a porucha hybnosti. Porucha citlivosti je
pri ochorení povrchová, na akrálnych častiach končatín, ako aj hlboká. Zo svalového
ochabnutia sa prejavuje obmedzenie dorzálnej flexie a zakopávanie. Súčastne, alebo
s oneskorením, prebieha oslabenie plantárnej flexie nohy a s oslabením aţ neschopnosťou
odrazu nohy od podloţky. Zanikajú taktieţ aj reflexy Achillovej šľachy. V ďalšom vývoji sa
objavuje oslabenie stehenného svalstva, nemocný nemôţe vystúpiť na schod, alebo do auta
a verejnej dopravy. V tomto štádiu sa prejavujú aj veľmi časté problémy s močením
a stolicou, dochádza taktieţ k inkontinencii, pretoţe necítiť odchod moču, ale môţe prísť aj
k opaku, retencii s distenciou močového mechúra.


V začiatkoch oslabenia dolných končatín sa často uvaţuje o moţnosti miechového nádoru,
alebo nádoru miechovej kaudy, ktorá sa môţe prejaviť taktieţ bolesťami, oslabením dolných
končatín s poruchou močenia a stolice. Preto sa často z diagnostických dôvodov vykonáva
kontrastné vyšetrenie chrbticového kanálu, ktoré však pri polyradikuloneuritíde ukazuje úplne
normálny obraz.


Parézy a aj porucha citlivosti postihujú obe dolné končatiny veľmi symetricky. Parézy
napokon dosiahnu stupeň, pri ktorom je pacient neschopný chôdze, niekedy môţe dôjsť


                                             12
k paraplégii oboch dolných končatín. Porucha citlivosti ďalej vystupuje aţ do polovice brucha
a vyššie. Potom bývajú postihnuté aj horné končatiny, najprv nastáva porucha citlivosti
rukavicovitého typu, niekedy i parézy, na začiatku akrálne. Vo zvlášť ťaţkých stavoch
dochádza ku kvadruplegii, potom dochádza k poruche dýchania s namáhavým inspiriom.
Porucha dychu je v priebehu polyradikuloneuritídy menej ojedinelým symptómom.
V priebehu ochorenia sa stretávame s oslabením lícneho nervu na oboch stranách, kedy má
pacient poklesnuté oba ústne kútiky a zároveň sú obe očné štrbiny rozšírené a pacient nemôţe
dobre zavrieť viečka.
Atrofia a oslabenie svalstva sú difúzne. Obrny sú symetrické alebo takmer symetrické a majú
všetky príznaky periférnej parézy. Všetky svalové skupiny sú postihnuté rovnako, aj keď
svaly, ktoré sú inervované nervami so zlým cievnym zásobením, sú postihnuté trochu
výraznejšie a aj ich reštitúcia prebieha pomalšie. Sú to predovšetkým svaly, ktoré inervuje
ihlicový nerv (n. fibularis) a stredový nerv (n. medianus). V akútnej fáze sa môţu niekedy
zjavovať aj bolesti svalstva. Palpačne nachádzame bolestivý hypertonus svalstva a zmenený
turgor koţe, podobne ako v hyperalgických zónach. Priamo v priebehu ochorenia je vhodné
podloţiť končatiny tak, aby boli kolenné kĺby v miernej flexii. K nohám postele treba dať
operadlo, aby sme zabránili vzniku zvislej nohy následkom tlaku pokrývky.
Porucha chuti nie je väčšinou prítomná, nejde ale o príznak, ktorý by znamenal ohrozenie
ţivota pacienta. V celkovom obraze chabé periférne paraparézy, paraplégie aţ kvadruplégie
nachádzajú sa niekedy i centrálne symtomatológie, Babynského reflex, zachovanie aţ
zvýšenie niektorých reflexov a niekedy býva taktieţ prítomná aj palpačná bolestivosť
ochabnutého svalstva budiaca dojem, ţe by mohlo ísť o myozitídu .


Po niekoľkých týţdňoch sa stav začne zlepšovať a u väčšiny chorých sa hybnosť v priebehu
niekoľkých týţdňoch aţ mesiacoch upraví. Len zriedkavo môţu byť parézy trvalé.
Hybnosť nepriaznivo ovplyvňuje aj porucha citlivosti. Pritom nemusí byť postihnutie
motoneurónu aţ také veľké. Mimoriadne zreteľne sa tento negatívny vplyv prejaví na tých
pohyboch, kde je základným predpokladom dobrá propriocepcia. Sú to najmä cielené pohyby,
ďalej jemné pohyby a chôdza, predovšetkým na nerovnom teréne, za šera a za tmy, keď je
znemoţnená kontrola zrakom. Tieto poruchy treba rešpektovať pri liečebnej telesnej výchove.
Kontraktúry sa vyskytujú len ojedinele, ak sa vyskytujú, nemajú podstatnejší význam.
Jednoznačnú výnimku tvoria kvadruplegické alebo diplegické formy, pri ktorých môţe
nevhodné ošetrenie a uloţenie chorého na posteli zapríčiniť sekundárne a zbytočné
kontraktúry lýtkového svalstva. Ochorenie môţe mať úplne benígny priebeh, aj ťaţké parézy


                                             13
sa môţu veľmi rýchlo upraviť ad integrum. Na druhej strane môţe ochorenie pacientom
spôsobiť svojim ascedentným typom vývoja paréz oslabenie interkostálnych nervov aj oboch
n. frenicus alebo priamo k oslabeniu dychového centra. To vedie k ohrozeniu ţivota pacienta.
Niekedy sa vyskytujú aj prípady, u ktorých môţe mať ochorenie taký rýchly priebeh, ţe sa
končí aj smrťou. Táto smrť môţe byť spôsobená aj jedinečnosťou prípadu ochorenia.


Liečba: Pri medikamentóznej liečbe sa podávajú antibiotiká a kortikosteroidy (najúčinnejšie
boli infúzie Synasthenu ACTH denne po 0,25 mg) v akútnom štádiu, neskôr sa podávajú
prípravky, ktoré zlepšujú trofiku svalov, symptomatickú liečbu, ďalej vazodilatanciá, ako aj
vitamín E (najlepšie je podávanie multivitamínov), Syntostigmin pri retencii moču. Pri
neúspechoch liečby kortikoidmy odporúčaná plazmaferéza.


Podstatnú úlohu pri obnovovaní funkcie nervu má liečebná rehabilitácia. V prvom rade je to
liečebná telesná výchova, s ktorou je treba začať veľmi skoro, prakticky hneď po objavení
paréz. Pouţívajú sa aj také techniky, ktoré ovplyvňujú aferentné dráhy. Sú to napríklad
liečebné systémy podľa Kennyovej, facilitačnej techniky a stimulačná masáţ. Ďalej sa
pouţívajú fyzikálne prostriedky, najmä vlhké teplo, ktoré zlepšuje prekrvenie končatín. Pri
poruche citlivosti je ale treba dbať na opatrnosť pre moţnosť popálenia chorého.
Začiatočná fáza liečby je zameraná na výcvik taxie, ak je porušená, neskôr treba dbať hlavne
na vytrvalostný výcvik. Sústavná liečebná rehabilitácia trvá niekoľko týţdňov aţ mesiacov,
pri obzvlášť ťaţkých prípadoch aj rokov a treba ju doplňovať sústavnými domácimi
cvičeniami. Okrem výnimiek psychologické a pracovno-rehabilitačné otázky nie sú
problémom.
                                             14
              Podstata – Ako syndróm pôsobí ?


V nervovom vlákne prechádza nervový impulz. Nervové vlákno je zloţené z myelínových
(myelín-látka tukovej povahy obaľujúca nervové vlákno) medzičlánkov a ganglií (nervovej
uzliny). Keď prejde nervový impulz cez nervové vlákno, má to za následok zmrštenie svalu.
Pri Guillan-Barrého syndróme vzniká v nerve porucha a impulz sa nedostane ku svalu, a ten
sa uţ nezmrští.
                                           15
                   Polyneuritídy

Pojem: Polyneuritídy sú ochorenia jednotlivých nervov. Rozlišujeme jednak polyneuritídu
ako samostatné ochorenie, ktoré má najčastejšie infekčný, vírusový pôvod, a jednak
polyneuritický syndróm, ktorý môţe sprevádzať niektoré choroby, alebo môţe mať
alergickú či metabolickú príčinu. Mnohé polyneuritídy v podstate nie sú zápalovým
ochorením, neuritídou, ale neuropatiou. Sú to takzvané trofickodegeneratívne poruchy
periférnych nervov. Sem patria neuropatie typicky sprevádzajúce napr. diabetes, alebo
chronický alkoholizmus. V oblasti mozgových nervov je najčastejšia neuritída lícneho nervu.


Výskyt: Ide o pomerne často sa vyskytujúce ochorenie, resp. syndróm, ktorý sa len ťaţko
odlišuje od polyradikuloneuritídy a Guillan-Barrého syndróme.


Priebeh: Je podobný ako pri Guillan-Barrého syndróme. Postupne sa rozvíjajú poruchy
citlivosti a motorické príznaky. Motorické príznaky však nie sú aţ také výrazné ako poruchy
citlivosti. Chorý pociťuje spočiatku parézie, najmä v oblastiach dolných končatín. Končatiny
akoby oťaţeli, chorý má niekedy pocit, akoby našľapoval na mäkkú podloţku alebo mal
topánky s mäkkou podráţkou. Svaly sú hypotonické, reflexy vyhasínajú. Porušená je tak
hĺbková, ako aj povrchová citlivosť, najmä v akrálnych častiach. Identickosť s Guillan-
Barrého syndrómom je teda jednoznačná.


Liečba: Liečba aj liečebná rehabilitácia vychádzajú v podstate z rovnakých predpokladov ako
pri Guillan-Barrého syndróme.
                                             16
     CIDP (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy)
       alebo Chronická zápalová demyelinizovaná poly(radikulo)neuropatia.


Ťaţkosti CIDP a cesty, ako ovplyvňujú ľudí sa obrovsky odlišujú jeden od druhého. A tak nie
je moţné urobiť jeden univerzálny opis prognózy. CIDP úzko súvisí s GBS a veľmi často
prichádza pri diagnostikovaní k ich zámene.


                    Čo sú to CIDP?


Všeobecné a pre všetky zápaly spoločné znaky sú definované takto:
  postupný priebeh ochorenia
  zápal je spôsobený jednoznačne poškodením nervov
  havária v prvom rade spôsobuje izoláciu myelínového ochranného obalu okolo nervových
  vlákien
  poly[radiculo]neuropathia, „poly“ znamená mnoho, „radiculo“ znamená koreňovitý
  „neuro“ znamená nerv a „opathia“ znamená chorobu; teda poly[radiculo]neuropathia
  znamená ochorenie mnoţstva periférnych nervov [a ich koreňov, ktoré majú miechový
  pôvod].


CIDP patria medzi veľmi vzácne ochorenia periférneho nervstva. Tieto poruchy sa prejavujú
hlavne v oslabeniach svalstva rúk a nôh. Rozsah CIDP je veľmi ťaţký a jeho určenie je veľmi
obtiaţne. Rôzne odhady vo Veľkej Británii odhadujú počet 75-250 ochorení v jednom roku.
Choroba môţe naštartovať v rôznom veku, beţnejšia je ale u mladších jedincov. Je viac beţná
u muţov ako u ţien. U ţien je návrat choroby častejší počas tehotenstva. Nie je ale dedičná,
taktieţ nie je nákazlivá, alebo prenosná od niekoho iného. Nie je to psychiatrická porucha.


Doteraz nie je jasné, čo CIDP zapríčiňuje. Terajší výskum uprednostňuje infekčné pozadie
celej CIDP. Doteraz sa ale nikto nezhodol na tom, aká je samotná príčina CIDP.
                                               17
          Základné kritéria pre diagnostikovanie CIDP sú:


  progresívna slobosť v dvoch, alebo viacerých končatinách spôsobená
  poly[radiculo]neuropatiou
  úbytok schopností reflexov
  progresia trvajúca viac ako osem týţdňov alebo opakovanie či návrat ochorenia
  jednoznačná informácia o poškodení periférneho nervu testom EMG                 Alternatívne názvy pre CIDP:


1. Chronický G-B syndróm
2. Chronická idiopatická polyneuritis-CIP
3. Chronická zápalová demyelinizovaná poly(radikulo)neuropatia.
                                          18
            III. NAJČASTEJŠIE LEKÁRSKE ÚKONY
          KONANÉ PRI GUILLAN-BARRÉHO SYNDRÓME


                     Plazmaferéza


Zvyčajný lekársky prístup k pacientom majúci G-B syndróm je známy pod pojmom
plazmaferéza. Je to postup, pri ktorom sa premiestňuje zo ţily krv do otáčajúcej sa centrifúgy,
kde sa delí plazma od istých proteínov a protilátok. Potom sa naspäť vracajú do tela.
Taktieţ sa môţe plazma nahradzovať plazmou darcu alebo roztokom krvných bielkovín.
Plazmaferéza trvá pribliţne 2 hodiny a v skutočnosti je bezbolestná.


                   Lumbálna punkcia


Diagnostický a niekedy aj liečebný zákrok, pri ktorom sa zavedie ihla do bedernej oblasti
L4/5 alebo L3/4 pre odobratie likvoru. Zvyčajne pol hodiny pred lumbálnou punkciou sa
odoberá krv na glukémiu. Punkcia sa vykonáva buď v embryonálnej polohe s chrbtom na
kraji postele, alebo v sede s pomocníkom. Počas punkcie je treba informovať pacienta
o priebehu. Po punkcii je potrebné 24 hodín zotrvať v kľude na lôţku, prijímať viac
tekutín(1l./24h naviac), eventuálne infúzie elektrolytového roztoku za 24 h, 1-2 g Acylpyrínu
na 24 h.


Likvorová diagnostika
          Počet    Diferenciácia Imunoglobulíny    Albumínový Poznámky
          buniek   buniek               koeficient*
Guillan-Barrého   normál.                    do 50.10-3   event.
polyneuritída                                   mononukleárna
                                         pleiocytóza
*Ako albumínový koeficient je moţné pouţiť taktieţ proteínový koeficient. Ten je však nespoľahlivý,
keď je zvýšená lokálna produkcia imunoglobulínov.


Normálne hodnoty v likvore:


    Vzhľad: číry
    Tlak 5-20 cm H20                                                19
  Proteín 0,15-0,45 g/l
  Glukóza: asi 70 % hodnoty v krv
  Leukocyty < 4/μl, z toho 60-70% lymfocytov, 30-40 % monocytov, 1-3% neutrofilov,
  ţiadne eozinofily, plazmatické bunky, erytrocyty a siderofágy
  Počet buniek do 12/3 (4μl) u dospelých, deti v 1. mesiaci do 80/3
  Albumínový koeficient: do 7.10-3 u dospelých
  Laktát: <2,1 μmol/l
  Delpech-Lichtbalavov koeficient: IgGlikvor: albumin likvor/IgGserum:albuminserum
  (>0,8 pri autochtómnej IgG-produkcii)
                                            20
             IV. NAJČASTEJŠIE VYŠETRENIA
          VYUŢÍVANÉ PRI GUILLAN-BARRÉHO SYNDRÓME

                Elektrokardiografia (EKG)


Je to základné vyšetrenie v kardiológii zaloţená na snímanie elektrickej aktivity srdcového
svalu a jeho záznamu pomocou elektrokardiogramu. Umoţňuje zistiť poruchy srdcového
rytmu, niektoré ischemické poruchy vrátane infarktu myokardu a aj ďalšie poruchy. Na
povrch tela sa prikladajú elektródy, z nich sa do prístroja vedú elektrokardiografické zvody.
K snímaniu sa obvykle pouţíva 12 zvodov, ktoré registrujú priebeh elektrických dejov
z rôznych častí tela.
                   Elektrokardiogram
Grafický záznam elektrickej aktivity srdcového svalu metódou elektrokardiografie. Súčasne
sa môţe zaznamenávať zápis z niekoľkých zvodov. Vlastným záznamom elektrického prúdu
v srdcovom svale sú výchylky. Na zázname sa hodnotia tvary vĺn a kmitov, ich výšky a rôzne
vzdialenosti. Výška kmitov a vĺn je priamo úmerná veľkosti srdcového prúdu. Vzdialenosti
informujú o trvaní rôznych dejov srdcového cyklu. Rýchlosť posuvu záznamového papiera je
najčastejšie 25mm/s a pri takejto rýchlosti zodpovedá 1mm 0,04s. Zo záznamu je taktieţ
moţné zistiť srdcovú frekvenciu.

             Elektromyografické (EMG) vyšetrenie

Cieľom vyšetrenia je záznam elektrickej aktivity svalov pomocou elektród. Toto vyšetrenie
ľahko vylúči primárne postihnutie svalu a potvrdí podozrenie na neurologický pôvod paréz.
Najtypickejším nálezom je nález v moku, kde objavíme často vysoké zvýšenie hodnôt
celkových bielkovín, pribliţne na 2000mg/l, bez reakcie v bunkovej zloţke. Niekedy taktieţ
nachádzame mierne zvýšené hodnoty gamaglobulínu. Stupeň zvýšenia celkových bielkovín je
indikátorom závaţnosti procesu. Hodnoty nad 3000 mg/l a aj väčšie znamenajú veľmi
nepriaznivú prognózu.
                  Holterov monitoring

Sledovanie EKG záznamu pacienta behom 24 hodín pri jeho beţnej činnosti. Vyšetrovanému
sú na dané obdobie pripevnené 1-2 elektródy a krivka EKG sa zaznamenáva na
magnetofónovú pásku, ktorá sa potom vyhodnotí počítačom. Vyšetrenie umoţňuje posúdiť
EKG pri normálnych ţivotných úkonoch pacienta a sledovať hlavne poruchy rytmu, či
niektoré ischemické zmeny.


                                             21
                    V. NEURÓN


Je to základná stavebná a funkčná jednotka nervového systému. Jeho elektricky vysoko
polarizovaná bunková membrána je schopná prudko zmeniť polaritu a vytvoriť tak nervový
vzruch, impulz. Neurón ho môţe taktieţ príjímať, viesť a ďalej predávať. Ich počet je v tele
pribliţne 20 miliárd. Po narodení sa nedelia a počas ţivota sa ich počet len zniţuje.
V nervovom systéme sú navzájom pripojené synapsiami a vytvárajú tak komplikované
neurónové siete.
               Regeneračné schopnosti neurónu


Regenerácia je schopnosť organizmu nahradzovať, alebo obnovovať stratené alebo poškodené
časti, tkanivá a bunky ich novotvorením. Regenerácia neurónu závisí od stupňa a lokalizácie
poškodenia. Práve neuróny majú pomerne nízku schopnosť regenerácie.
Rozoznávame dva stupne poškodenia neurónu:


1. Čiastočné poškodenie, a to:
    a) neuropraxis – prechodná funkčná blokáda s krátkotrvajúcim výpadkom funkcie
      alebo poruchou citlivosti,
    b) axonotmesis – neúplné poškodenie neurónu (kontinuita neurónu je zachovaná);


2. Neurotmesis – úplné poškodenie neurónu.


Poškodené môţe byť telo neurónu alebo výbeţky. Zničené nervové bunky neregenerujú,
nemôţu byť preto anatomicky nahradené. Ich funkciu však môţu prebrať iné neuróny, čím je
daná moţnosť návratu funkcie. Návrat funkcie však nikdy nie je dokonalý, aj keď na pohľad
nevidíme u pacienta významnejší deficit funkcie, napr. hybnosti. Podrobnejšími skúškami by
sme však zistili, ţe funkcia nie je dokonalá, napr. sila príslušných svalových skupín je mierne
zníţená, vyskytuje sa mierna inkoordinácia pohybu a pod.. Existujú prípady, keď človek
tréningom dosiahol dokonca väčšiu silu, málokedy však väčšiu pohybovú jemnosť.
Poškodenie neuritu môţe byť čiastočné alebo úplné. Neurit sa môţe poškodiť zápalom
v dôsledku Guillan-Barrého syndrómu, pôsobením tlaku na nerv, poruchou krvného zásobenia
(ktoré sa deje prostredníctvom vasa nervorum – nervových ciev), pôsobením toxických látok,


                                              22
karenciou (chýbaním) niektorých látok dôleţitých pre ţivot neurónu (vitamín B1 a pod.),
traumaticky, toxoalergicky.
Regeneráciu axónu uľahčuje prítomnosť neporušenej myelínovej pošvy, pozdĺţ ktorej
z miesta poškodenia začne vyrastať nové osové vlákno rýchlosťou 2-3 mm za deň.

Zničením motorického neurónu nastávajú zmeny – atrofia – aj vo svalových vláknach,
ktoré tento neurón zásoboval. Tento proces je indukovaný aj zničením zápojov nervov,
ich poškodením, stratou nervovosvalovej platničky. Nemoţno ho zastaviť, ale iba
spomaliť tým, ţe umele vykonávame kontrakciu svalových vlákien, napr. elektrickým
prúdom.
Atrofiou svaly začínajú slabnúť a zmenšujú sa. (Zároveň sa dehydratujú.) Objavuje sa väzivo
a svaly sa zanášajú tukmi. Svalové reflexy sa spomaľujú. Beţné sú nočné kŕče, hlavne u ţien.
Kŕče môţu byť zapríčinené úbytkom sodíka alebo inými faktormi. (Sodík ubúda práve na
membránach nervov, čím vzniká nerovnováha medzi sodíkom a draslíkom a narúša sa
membránový potenciál.)                Vedenie nervového vzruchu
                              Zmyslový
          Mozog                  receptor
                Senzorické nervové vlákna

               Začiatok chrbticových nervov
                                       Sval
                         Periférne nervy
     Miecha


                  Motorické nervové zakončenie
                                             23
                Myelínové nervové vlákno


Myelínové nervové vlákno – živý telefónny drôt

Axón – nervový výbežok Myelínové púzdro Schwannova bunka  Uzol
  Nervový impulz skáče z uzla na uzol
                                 24
      VI. JA AKO PACIENT S GUILLAN-BARRÉHO SYNDRÓMOMSkončil som piaty ročník základnej školy, začínali sa letné prázdniny. Prvý prázdninový
týţdeň som bol v Topoľčanoch u babky. V tomto meste sme mali aj malý domček so
záhradkou. Chodievali sme tam pravidelne cez víkendy a tak tomu bolo aj prvý víkend po
prázdninách. Cestovali sme celá rodina – moja mama Silvia , otec a sestra Dáša. Uţ tu som
cez víkendové dni začal cítiť väčšiu únavu a slabosť. Zbadala to aj moja mama, no nedávali
sme to s ničím do súvislosti.


Predtým som netrpel na ţiadne nezvyčajné choroby. Prekonal som detské osýpky a beţné, ale
nie časté boli chrípky. V mojej rodine sa taktieţ nevyskytli ţiadne neobvyklé ochorenia a
predtým, ako som ochorel som sa nestretol s nikým, kto by mal nejaké neobvyklé chorobné
príznaky. Taktieţ som vôbec nevedel a nikdy sa nestretol s Polyradikuloneuritídou typu
Guillan-Barré a doteraz neviem ja a ani nikto iný, čo ju mohlo spôsobiť.


              Prejavy syndrómu a rýchla progresia


Prvý júlový týţdeň – V nohách som cítil zvláštne a stále zreteľnejšie brnenie, slabšie som
vnímal. Začal som spávať aj poobede, čo u mňa dovtedy nebolo zvykom. Spánok ale nebol
nijako príjemný, práve naopak. Niekoľko hodín po zobudení ma veľmi bolievala hlava a
nedokázal som sa koncentrovať. Jasne si spomínam, ţe to bolo po prvý krát, čo sa mi svet
točil pred očami a ja som ho nezvládal vnímať. Niečo sa so mnou začalo diať.


Cez víkend prišli rodičia so sestrou do Topoľčian a keďţe mama videla, ţe sa niečo deje,
zobrali ma do Trenčína. V obavách mojej mamy sme prišli domov a v obývačke pre mňa
urobili z gauča veľké letisko. Uţ som nedokázal zdvíhať kolená a pohybovať členkami, pri
chôdzi som potreboval oporu. V ten večer som dokázal prejsť z chodby do spálne a naspäť do
obývačky, uţ s výraznou pomocou mojich rodičov. Táto cesta bola nadlho mojou poslednou.
Po večeri som neskoro večer zaspal a ráno ma zobudili slnečné lúče.


Podľa dokumentácie z Anesteziologicko resuscitačného oddelenia v Bratislave vyplýva, ţe
som 30.6.1994 ráno vracal a neskôr - 7.7.1994 bola u mňa badať subfebrilita, čo je zvýšená
                                            25
telesná teplota medzi 37° – 38° C ktorá sprevádza najmä chronické infekcie a zápaly. Na
vracanie a ani na zvýšenú teplotu si uţ ale nepamätám.


10.7.1994 - Bola nedeľa, pribliţne pol deviatej ráno a potreboval som sa dostať na toaletu.
Sám som sa ale nedokázal postaviť. V rukách som mal uţ málo sily a brušné svalstvo pri
tomto ťaţkom pohybe nepomáhalo. Po ťaţkej námahe som sa dokázal skotúlať na zem a
dostať na lakte a kolená. Napokon som úspešne, s veľkou dávkou námahy prešiel chodbu aţ
po spálňové dvere. Na toaletu som sa dostal uţ s pomocou môjho otca, ktorý ma odniesol aj
späť do postele.


Po jednej hodine spánku som sa zobudil a pocítil som znovu nutkanie na toaletu. Nedokázal
som sa uţ otočiť a ani urobiť pohyb, ktorý by mi umoţnil opakovať predchádzajúci úspešný
pokus. Všimol som si, ţe môj hlas je citeľne slabší. Do cieľa ma priniesol otec, na rukách.
Medzitým moja mama volala do nemocnice v Trenčíne. Ani som sa nestihol spamätať a uţ
bola pred domom sanitka. Nemohol som uţ vôbec chodiť, takţe ma do nej odniesli na
nosidlách. Viem, ţe moja mama bola so mnou. Bol som okamţite hospitalizovaný na
jednotke intenzívnej starostlivosti detského oddelenia nemocnice s poliklinikou v mojom
rodnom meste. To, ţe som na jednotke intenzívnej starostlivosti som skôr chápal ako
intenzívnu starostlivosť mojej mamy. Z hodiny na hodinu som strácal schopnosť prehltávania
jedla. Keď som dokázal prehltnúť aspoň niekoľko lyţičiek jogurtu, o chvíľu to uţ nebolo
moţné. Napojili ma na infúziu, toaletu som vymenil za „baţanta“ a misu. Uţ som hýbal len
hlavou, trochu rukami a trupom.. Uţ nevládzem zdvihnúť ani časopis, začínal som sa nudiť.
Vţdy, keď som otočil hlavu vľavo, uvidel som strom za oknom. Asi šesťmetrová brezu.
Potrava bola nahradená infúziami.


11.7.1994 - 14.7.1999 – Počas týchto dní ma navštevovalo nespočetné mnoţstvo doktorov.
Skoro všetci nado mnou pokrútili hlavou a svojím neurologickým kladivkom poklepávali
moje kĺby, aţ som na nich začínal byť alergický. Klepnutie na koleno, šteklenie, šťuchanie.
Stále dokola. Moja mama uţ určite cíti beznádej. Ja alergiu na doktorov s kladivkom. V
priebehu dvoch dní som skoro kompletne ochrnul a spoznal tých najdôleţitejších neurológov
v Trenčíne. „Svaly nefungujú“, bolo istý čas asi najlepšie vysvetlenie mojej situácie. Uţ si
veľmi dobre nepamätám, ale asi ma prišla pozrieť aj stredoškolská trieda nádejních sestričiek
a doktoriek.
                                               26
Určite mi slabol hlas, keď som niečo hovoril. Kaţdý sa musel zohnúť ku mne, aby ma
rozumel. Potrava bola nahradená nazogastrickou sondou, čo bola hadička, ktorá začínala
v mojom nose a vyúsťovala v ţalúdku. Sonda pravdaţe nezabezpečovala moţnosť cítiť chuť
alebo podobné pôţitky.


Lumbálna punkcia. Netušil som, čo je to za vyšetrenie. Jeden sanitár ma odniesol do
vedľajšej izby, kde uţ bol moţno celý personál oddelenia. Nedokázal som sedieť. Situáciu
vyriešili tak, ţe dve sestričky ma drţali za ľavú ruku, dve za pravú ruku, ďaľší personál sa
staral o nohy a trup. Dokopy pribliţne sedem ľudí zaisťovalo môj sed. Nevládal som sedieť,
ba ani drţať ruky. Keby ma v tú chvíľu pustili, padol by som ako vrece zemiakov a ani sa
nepohol. Udrţal som ale vzpriamenú hlavu a dokázal som ju otočiť. Tak som uvidel niekoľko
veľmi dlhých ihiel a bol som upozornený, ţe za chvíľu sa mi jedna z nich dostane do chrbta,
aby sa mohla miechová kvapalina otestovať a zistiť moja choroba. Prvú ihlu som chvíľu cítil
na stavci, no po niekoľkých minútach ju doktor vybral so slovami „krátka ihla“. Pre mňa ale
uţ čas strávený v sede predstavoval celú večnosť. Druhá ihla a doktor sa asi netrafil. Aţ na
tretí krát sa podarilo odobrať vnútromiechovú kvapalinu – likvor. Ďaľší kolotoč prehliadok a
vyšetrení. Raz na jednom, raz na druhom konci nemocnice moje „pojazdné lôţko“ bezpečne
riadila moja mama.
Dňa 14.7.1994 ma previezli z JIS-ky na Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie (ďalej
ARO). Chladné prostredie, v ktorom mi rezervovali jednu izolačku. Bola dosť priestranná,
sestričky okolo mňa mohli pobehovať bez toho, aby do niečoho narazili. Tu uţ boli citeľné
moje bolesti a keďţe som sa nedokázal uţ vôbec hýbať, musel ma personál prekladať zo
strany na stranu, dlhšie leţanie na jednej strane nebolo príjemné. Hrozilo mi nebezpečenstvo
respiračného zlyhania – samozrejme som o tom nevedel. „Umelé pľúca“ čakali umiestnené za
mojou hlavou. Oproti boli vidieť postele s pacientmi po autohavárii. Hrozný pohľad. Mama
stále bojovala, aby som sa mohol dostať do Bratislavy, kde by mi určili presnú diagnózu a
vyliečili ma.


 Stav progreduje, dochádza k rozvoju bulbálnych príznakov, preto bolo dieťa preložené na
 ARO Trenčín. Tu je stav bez ďaľšieho vývoja, vitálne funkcie stabilizované, preto preložené
  s účelom ďaľšej liečby na infekčnú kliniku v Bratislave. Keďže tu je stav zhodnotený ako
 polyradikuloneuritída s ťažko odhadnuteľnou progresiou kraniálnym smerom s postihnutím
   bulbálnym, preložený na Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie Detskej fakultnej
      nemocnice s poliklinikou (DFNsP) na Kramároch 15.7.1994 o 9.45 hod.


                                               27
                    Pobyt na ARE
                  (15.7.1994 – 28.9.1994)


A podarilo sa – helikoptérou som letel do Dérerovej nemocnice, kde som zaţil s mamou asi
najhoršiu noc v ţivote. Pamätám si temné chodby a izbu, v ktorej som strávil noc. V nej bolo
iba odsávadlo na hlieny, ktoré som nedokázal prehĺtať a veľký pohár, kde sa hromadili.
Odsávala mi ich moja mama, ktorá bola celú noc so mnou a myslím, ţe pohár sme zaplnili do
polovice. O spánku sa nedalo hovoriť, bolesti to nedovolili mne a teda ani mame. Ráno ma
previezli sanitkou do DFNsP. Uţ som mal pripravenú izolačku č.2. Ešte v ten deň mi urobili
ďaľšiu lumbálnu punkciu. Uţ som pri nej nesedel, ale leţal. Sanitári a sestričky ma obrátili na
pravý bok, odobrali mi likvor a potom sa stačilo len prevaliť na chrbát a vydrţať tak 24 hodín.
Pri tejto punkcii som skoro nič necítil, čo mohlo byť spôsobené aj progresiou môjho ochrnutia
a zasiahnutia príslušných nervov. Prvý krát sa u mňa prejavujú halucinácie – neviem rozoznať
kde sú dvere od miestnosti, raz ich vidím naľavo, raz napravo. Veľmi ťaţko som vnímal a
rozoznával miestnosti, predstavoval som si rôzne obrazy na stenách.


Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie – bol som asi na najlepšom oddelení na Slovensku,
sestričky sú stále usmievavé a veselé, tak ako aj doktorky a doktori. Po celý čas môjho pobytu
na ARE som bol pri vedomí, pri prijatí s ťaţkou parézou dolných a horných končatín
s vyradením medzirebrového svalstva. Postupne sa mi zmenšovala aj kapacita pľúc, moja
vitálna kapacita bola uţ iba 250 ml. Podrobné informácie prikladám v záverečnej správe
z ARA, ktorú vypracovali MUDr. P. Gašparec, MUDr. M. Beier a MUDr. Kafková.
Pre úplnosť len dodávam, ţe odborníci boli prekvapení mojou veľmi pomalou
rekonvalescenciou, dokonca 29.7. 1994 došlo aj k výraznému zhoršeniu celkového stavu. Aj
vtedy sa prejavil výborný tím pracovníkov ARO a zachránili mi ţivot.
                                              28
ARO - na balkóne s najvzácnejšími (mama a personál, Bratislava, 1994)
        na ARE so sestričkami (Bratislava 1994)
                                    29
30
31
32
            Kováčová a moja prvá liečba v Piešťanoch
                (28.9.1994 – 21.12.1994)


Po liečbe na ARE ma previezli do Kováčovej do detskej liečebne Marína. Uţ prvý deň ale
nepustili moju mamu ani na oddelenie a rozlúčiť sme sa museli na chodbe. Ubytovali ma na
izbe so štyrmi ďaľšími pacientami – jeden bol mentálne retardovaný a iba čiastočne mobilný
(synovec Jána Smreka), ďaľší dvaja boli plne mobilní s menšími úrazovými stavmi. Na
jednom oddelení bolo 32 pacientov na jednej chodbe. Na toto mnoţstvo, z časti aj pacientov
na vozíčku, museli stačiť maximálne tri sestričky cez deň a jedna v noci. To aj výrazne
poznačilo starostlivosť o mňa – keďţe som bol ťaţký a nevládali ma večer zdvihnúť, neumyli
ma dobré dva týţdne. Dostal som sa do vane aţ na podvodnú masáţ, čo sa za umývanie
povaţovať nedalo, a potom znova niekoľko dní nijaká voda či hygiena. Kováčová bola od
Trenčína vzdialená pribliţne 3 hodiny cesty autom, ale aj tak moja mama s otcom boli u mňa
kaţdý týţdeň. Akonáhle mama „cítila“, ţe niečo nie je v poriadku, prenajali si garzonku, kde
ma umyla a zostala so mnou a ja som vďaka nej nemusel zostávať cez víkendy na oddelení.
Jediná kvalitná tu bola rehabilitácia – na druhom konci chodby, ale rehabilitačná pracovníčka
ma prišla vţdy navštíviť na izbu. Denne so mnou strávila pribliţne dve hodiny.


Negatíva ale prevládali. Raz, keď som spadol z vozíka, zlomil som si palec ma pravej nohe.
Doktorka ale zhodnotila, ţe môj stav nie je aţ taký váţny a ţe to zrastie. Keby sestričky
chceli, mohli by ma odniesť na röentgen, ktorý bol v dolnom rehabilitačnom ústave pre
dospelých, ale nechcelo sa im. Zle zrastená kosť podľa všetkého spôsobila prerušenie nervu a
ja som odvtedy neurobil dorzálnu flexiu, tj. nedokáţem zdvihnúť chodidlo do 90 stupňového
uhla. V tom čase sa mame podaril fantastický kúsok. Keďţe sa môj stav nejako výrazne
v Kováčovej nezlepšoval a zdravotná starostlivosť o mňa bola mizerná, moja mama sa
rozhodla pre kontakt s primárom detskej liečebne Pro Patria v Piešťanoch, kde ma preloţili
dňa 8.11.1994.


V Piešťanoch som pocítil radikálnu zmenu v zdravotnej starostlivosti. O okolo štyridsať
pacientov sa staral denne primár, doktorka a s vrchnou sestrou sedem sestričiek doobeda, dve
poobede a jedna v noci (v Piešťanoch ale existovala 24 hodinová lekárska pohotovosť). Cez
svoj prvý pobyt som mal izbu sám pre seba, aby som sa v nej dokázal lepšie pohybovať. Bola
oproti sesterskej izbe, takţe keď som mal nejakú poţiadavku, stačilo zavolať. Tu sa môj stav
začal postupne zlepšovať a učil som sa zdvíhať ruky, napínať svalstvo na rukách, pokúšal som


                                             33
sa o pohyby nôh, no v tomto roku som sa uţ na nohy nepostavil. Pre úplnosť je na ďaľšej
strane záverečná lekárska správa z môjho prvého liečenia v Piešťanoch. Aj vďaka tomuto
liečeniu sme mohli skonštatovať, ţe celková pohyblivosť, svalová sila a koordinácia pohybov
sa u mňa počas liečenia zlepšila.
   pred liečebňou Pro Patria v Piešťanoch so sestrou a mamou (Piešťany, rok 1995)
            so sestrou a mamou v parku (Piešťany, 1995)
                                            34
35
                    Ďaľší vývoj

                  Prvý kolapsový stav
                     (1995)


Prvé mesace roku 1995 som strávil doma a chodieval na rehabilitáciu a vodoliečbu
v Trenčianskej nemocnici. Môj stav sa postupne zlepšoval a tak sa ma rehabilitačné
pracovníčky snaţili po dlhom čase postaviť na nohy. Keďţe som bol stále veľmi slabý a
nedokázal som samostatne vstať, musel mi pomôcť prístroj, ktorý ma zachytával so všetkých
strán a bránil mi padnúť na zem. Presne toto spĺňal G-aparát (istý typ chodúla)– stačilo len
naznačiť pohyb nôh a mohol som sa ako-tak dostať z izby do izby. Nohy boli ale dosť slabé a
keď som si raz sadal z G-aparátu na nízku posteľ, podľa všetkého náhly pohyb stavcov
prerušil na chvílu príslušné nervy a spôsobil dočasné bezvedomie s pomočením. V mojej
zdravotnej dokumentácii pribudol ďaľší záznam:


     10.3.1995 o 10:20 náhle bezvedomie s pomočením, pri chôdzi v podpornom
      aparáte spadol na chrbát, udáva bolesť v Th. Pri príchode pri vedomí.
           Záver: stav po Polyradikuloneuritis Guillan-Barré


V apríli a v septembri som opakovane absolvoval liečenia v Piešťanoch – v liečebnom dome
Pro Patria na detskom oddelení. Záver z prvého liečenia znel : Celková aktívna pohyblivosť je
lepšia, svalová sila je vyššia, chôdza istejšia, koordinácia drobných pohybov je lepšia.
Podobný záver bol aj z druhého liečenia v tomto roku: Zlepšila sa svalová sila, istejšia
chôdza. Na röentgenovom vyšetrení zistený stav po fraktúre staršieho dáta. Áno, po dvoch
rokoch sa mi ozvala fraktúra z liečenia v Kováčovej a doktori mi ju zistili aţ po celom roku.


Počas týchto liečení som mal neustále problémy so zápalom dýchacích ciest, pravdepodobne
spôsobenými častými alergiami. Boli sprevádzané horúčkou, kašľom a nosným výtokom.
Spolu som strávil na liečení v roku 1995 vyše 20 týţdňov a robil som ďaľšie pokroky. Ešte si
ţivo pamätám, ako som sa začiatkom roka rukami nadvihol na operadlách vozíka a uniesol
tak na bicepsoch celú váhu môjho tela. To bol v tom čase môj najvýznamnejší pokrok. O
niekoľko mesiacov som sa postavil na vlastné nohy a dokázal som prejsť asi dvadsaťmetrovú
vzdialenosť. Na konci roka som invalidný vozík pouţíval iba pri väčšej únave, či dlhších
vzdialenostiach. Na ďaľšej strane sa môţete oboznámiť so záverečnou lekárskou správou
z druhého liečenia.


                                              36
37
                  Druhý kolapsový stav
                    (1996 - 1998)


V roku 1996 som začal niekoľko dní v týţdni navštevovať základnú školu – siedmy ročník.
Dovtedy som navštevoval školu pri liečebni v Piešťanoch a chodievali ma doučovať učitelia
z V. základnej školy v Trenčíne. V roku 1997 som navštevoval školu uţ pravidelne štyri dni
v týţdni a prihlásil som sa na Gymnázium Ľ. Štúra, na ktoré som sa dostal aţ po odvolaní. Na
prijímacích skúškach som bol veľmi nervózny a veľmi sa mi triasli ruky. Nedosiahol som
potrebný počet bodov a tak bolo potrebné odvolanie, ktoré bolo úspešné.


V rokoch 1996-98 som absolvoval ďaľšie liečenia a mojou prioritou bolo naučiť sa čo
najlepšie chodiť. Chôdza bola ešte neistá, mierne šťuchnutie do nôh vyvolávalo výrazné
narušenie stability. Našťastie, môj stav sa v tomto období mierne zlepšoval. Výrazné
narušenie mojej fyzickej rovnováhy pre mňa znamenalo hlavne obdobie prijímacích skúšok
na strednú školu a v závere roka 1997 kolapsový stav, ktorému doteraz nenašli odborníci
príčinu. Som presvedčený, ţe to bol jednoducho stav preťaţenia. Okolnosti tomu totiţ
nasvedčovali.


30.12.1997 - ráno sa mi mierne točila hlava a ako som si sadal na stoličku za počítačom,
uvedomil som si, ţe sa nedokáţem koncentrovať a ţe by som si mal ísť lahnúť. Po piatich
minútach som teda vypol počítač, no nevládal som vstať. Asi na niekoľko minút som stratil
vedomie a našiel sa na zemi. Pozbieral som svoje sily a štvornoţky som sa dostal do vedľajšej
izby, kde som si ľahol na posteľ a asi znova odpadol. Zobudila ma moja mama, ktorá prišla
z práce, fackami. V bezvedomí som mohol byť pribliţne dvadsať aţ tridsať minút.
Nasledovalo prevezenie na chirurgické oddelenie NsP v Trenčíne a nie práve veselý Silvester.


V januári som sa vrátil do nemocnice a absolvoval mnoţstvo vyšetrení, ktoré ale nepreukázali
príčinu tohoto kolapsového stavu. Na ďaľších stranách prikladám Psychologické posúdenie
mojej osobnosti, lekárske správy z Chirurgického oddelenia v Trenčíne, Detského oddelenia
v Trenčíne a Holterovho monitoringu.
                                             38
39
40
41
42
43
                Od roku 1999 po súčastnosť

V rokoch 1999 a 2000 som absolvoval ďaľšie liečebné pobyty v Piešťanoch. Stav sa mi veľmi
pomaly zlepšoval, kúpele som dobre znášal, dolné končatiny sa mi spevňovali. S mamou sme
absolvovali aj psychiatrické vyšetrenie:

 Anamnesticky – ako 11.r. prekonal Guillan-Barrého polyradikuloneuritídu. Podarilo sa –
pravidelnou rehabilitáciou i húževnatosťou pacienta samotného – že sa vrátil späť do života.
  Chodí do gymnázia. Subj. cvičí, posiluje, pláva, chce čo najviac ovládať svoje svalstvo.
        Trápi ho, že menej vládne dolnými končatinami – od kolien dole.
             Inak sa mu darí dobre ovládať sval. skupiny.
                  MUDr. Mária Haštová


Som presvedčený, ţe nielen lieky môţu dopomáhať k mojej liečbe, ale aj silná psychická
podpora, ktorú mi dodáva moja mama, sestra a posledný rok aj moja veľmi dobrá priateľka.


Na začiatku školského roka 2000/2001 sa mi stav ale náhle zhoršoval, beţné boli nepríjemné
svalové kŕče, silná svalová slabosť a celková únava. Ak som dovtedy ako-tak vládal prejsť
schody do mojej triedy, teraz si potrebujem vydýchnuť na kaţdom z nich. Môj denný program
pozostával z toho, ţe som prišiel do školy, tam som sa snaţil vydrţať aţ do konca vyučovania
a po príchode domov som buď hneď zaspal, alebo oddychoval aţ do večera. Učil som sa
potom aţ neskoro večer, čo sa hneď prejavilo ráno slabosťou. Na konci minulého roka som
bol týţden hospitalizovaný na neurologickom oddelení Vojenskej nemocnice v Ruţomberku.
Teraz je pre mňa najdôleţitejšie nepreťaţovať môj oraginizmus a oddychovať. Súčasná liečba
pozostáva z injekcií vitamínov B1, B6 a B12. Nosím jednu francúzsku barlu, trpím silnou
atrofiou lýtkového svalstva a únavovým syndrómom. Môj stav sa ale môţe stále zlepšovať.


Pre doplnenie prikladám Neurologickú kontrolu MUDr. Viery Mrázovej, EMG vyšetrenie Dr.
Cimprichovej a lekársku prepúšťaciu správu z ÚVN SNP v Ruţomberku
                                               44
45
46
47
              VII. INTERNETOVÁ PREZENTÁCIA


Ešte v minulom roku som sa rozhodol umiestniť niektoré kapitoly odbornej činnosti
o Guillan-Barrého syndróme na medzinárodnú komunikačnú sieť – internet. Vytvoril som
internetové stránky o Guillan-Barrého syndróme – tzv. Guillan-Barre syndrome project.
Elektronická adresa prezentácie je http://guillan-barre.webpark.sk. Na stránky som umiestnil
históriu syndrómu, jeho podstatu a priebeh, kontakty na svetové organizácie zaoberajúce sa
touto problematikou. Ďalej môţete nájsť na internete aj moje najdôleţitejšie vyšetrenia, keďţe
som chcel aby aspoň časť z mojej zdravotnej dokumentácie bola voľne prístupná
z akéhokoľvek miesta na svete. Nechýbajú ani fotografie z Anesteziologicko-resuscitačného
oddelenia v Bratislave z roku 1994, či z liečení v Piešťanoch.


Touto prezentáciou chcem osloviť hlavne ľudí so skúsenosťou s Guillan-Barrého syndrómom
v Slovenskej a v Českej republike. Preto je pre mňa najcennejšia časť prezentácie, kde sa má
moţnosť vyjadriť a podeliť sa so svojimi skúsenosťami široká verejnosť. K 3. marcu tohoto
roka navštívilo prezentáciu odbornej činnosti vyše tisíc surferov, hlavne z Českej republiky.


Na internetovej prezentácií GBS môţe ponechať svoj odkaz prakticky ktokoľvek a niekoľko
najzaujímavejších som vybral:


Meno: Igor
Subjekt: Ziadost o radu.
    Ahoj Peto.
    Prosim Ta skontaktuj sa so mnou. Potrebujem poradit. Moj chlapec bol minuly rok
    hospitalizovany s diagnozou Polyradikularna neuritita acuta syndrom Giullan-Barre.
    Chlapec ma 5 rokov. Prosim Ta napis mi na email. Potrebujem radu. Dakujem. Igor.


Meno: Jarda
Subjekt: zdravim
    Mám podobné stavy jako popisuješ v GB stránkách pouze zatim nikdo nebyl schopen
    stanovit správnou diagnozu, jakým způsobem jsi se k ní dopracoval mě to drţí střídavě
    uţ 5 let a stále se neví co to vlastně je. Jarda


                                                48
Meno: Lena
Subjekt: Pozdrav


    Ahoj Peto,dik za Tvou stranku. Je tomu 6 mesicu co marodim. Mela jsem zanet ocniho
    nervu a maji podezreni na RS. Jeste ale neni dg. presne urcena,protoze po klinicke
    str.jsem v poriadke.Je to hrozne.V zivote jsem tak nestonala. Drzim Ti palce


So všetkými, ktorí sa zaujímali o problematiku GBS som nadviazol kontakt pomocou
e-mailu. Sú to veľmi zaujímavé elektronické listy, v ktorých sa aj ja dozvedám veľa nového a
stretávam sa s novými formami Guillan-Barrého syndrómu. Dva najzaujímavejšie prípady s
GBS som pouţil ako príklady do časti Diskusia v tejto odbornej činnosti. Pevne verím, ţe aj
Vy navštívite stránky o GBS.
                                              49
                VIII. GBS V LITERATÚRE


V tejto kapitole by som sa chcel zamerať na nemedicínske knihy, ktoré opisujú nielen priebeh
syndrómu, ale aj bezprostredné pocity ľudí ktorí sa stretávajú s GBS. Asi najlepšiu knihu
s problematikou GBS napísal Joseph Heller a Speed Vogel – „Nebolo mi do smiechu“.
Joseph Heller - Americký románopisec a dramatik, autor slávnych bestsellerov Hlava XXII,
             Gold nad Zlato, Boh vie, narodený 1. mája 1923 v New Yorku.
             V diele Nebolo mi do smiechu sa za výdatnej pomoci priateľa
             Speeda  Vogela   podujal  oboznámiť    čitateľov  s jedným
             z najbolestivejších, ale zároveň najpoučnejších období svojho
             ţivota, keď ho pripútal na lôţko nevyspytateľný syndróm. Heller je
             zároveň najznámejší autor, ktorý originálne opísal priebeh svojho
             ochorenia so všetkými potrebnými detailami. Prečítanie tohoto
             diela mi prinieslo mnoţstvo informácií, s ktorými som sa buď uţ
  Joseph Heller    stretol, alebo doplnili moje vedomosti o GBS..
Asi najlepšia podpora autorov píšuca o GBS vládne v Anglicku. Vychádza tam mnoţstvo
titulov – napríklad Dave Borshik – "Môţeš to byť ty", Glóriu Hatricková - "Maska", či
"Posteľ číslo 10" od Sue Baier a Mary Zimmeth Schomakerovej. Táto literatúra je na
Slovensku v slovenskej mutácii nedostupná a je potrebné si ju zohnať v zahraničí.
                                              50
     IX. MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE ZAOBERAJÚCE SA GBS


Po celom svete existuje mnoţstvo organizácií zaoberajúcich sa problematikou GBS a taktieţ
aj CIDP. Najväčšia z nich je „Podporná skupina Guillan-Barrého syndrómu pre Veľkú
Britániu“. Bola zaloţená v roku 1985 Glennys Sandersovou. Organizácia poskytuje pomoc
trpiacim GBS a ich príbuzným. Špecializuje sa na neuropatické zápaly a to hlavne Guillan-
Barrého syndróm, CIDP a podobným zápalom. Táto skupina uverejňuje informácie
o chorobách a tvorí sieť kontaktov, ktoré sa navzájom navštevujú doma, alebo v nemocnici
a navzájom sa podporujú. Skupina sa snaţí o čo najväčšie rozširovanie informácií o GBS.
S touto organizáciou som nadviazal kontakt, v súčasnosti sme v štádiu výmeny informácii.
Jej internetová adresa je – www.gbs.org.uk.


V Austrálii existujú lokálne zdruţenia v kaţdom teritóriu – spoločná internetová adresa pre
všetky zdruţenia - www.ozemail.com.au/~guillain/.

V Kanade a USA je to „Medzinárodná nadácia pre GBS“, na internetovej stránke
www.webmast.com/gbs/. V USA sa venujú problematike GBS aj univerzity a kliniky. Bliţšie
informácie nájdete na adrese http://neuro-www.mgh.harvard.edu/.

Aj v Japonsku môţete nájsť informácie o GBS na adrese http://www.beta7.net/halkai/GBS1.html.

Na internete existujú aj rôzne adresy, kde sa majú moţnosť vyjadriť a napísať svoj príbeh
ľudia zo všetkých kútov sveta. Túto funkciu plnia adresy ako www-gbs.org a najnovšie aj
www.gbsyndrome.com.

Najzaujímavejšie sú ale stránky, ktoré vytvorili ľudia s osobnou skúsenosťou s GBS. Je to
napríklad Kevin Turner - http://www.geocities.com/westshape/, Barbara Littleová -
http://www.geocities.com/HotSprings/Falls/3420/index.html, Rand McKinney na adrese
http://people.netscape.com/rand/gbs.html.

Keby neexistoval internet, veľmi ťaţko by som sa dozvedel niečo bliţšie o GBS. Preto aj ja
chcem prispieť stránkami o syndróme a môţete si ich pozrieť na adrese: http://guillan-
barre.webpark.sk.
                                               51
                     Diskusia


Nebezpečie Guillan-Barrého syndrómu spočíva hlavne v tom, ţe ešte stále nie je v potrebnej
miere preskúmaný. Z nízkej preskúmanosti vyplýva aj jeho slabá definícia. Veľmi dôleţité je
určenie diagnózy v začiatočnom štádiu ochorenia. Tú môţe potvrdiť jedine zvýšené
mnoţstvo bielkovín v miechovom moku a všetky ostatné symptómy môţu odborníkov
zmiasť.


Doteraz sa ale nevie presne určiť čo syndróm spôsobuje a čo ho aktivuje. Vedci na celom
svete sa zatiaľ nezhodli na presnej príčine. A preto aj jednoduchá chrípka môţe, ako aj
napríklad rôzne toxické či metabolické činitele, vyvolať tento syndróm. Taktieţ nie je
moţné určiť presnú liečbu. Na svete doposiaľ neexistuje ţiadny liek, ktorý by mal
schopnosť zmierniť, alebo dokonca zastaviť syndróm. V súčasnosti sa mi javí ako
najúčinnejšia liečba uţívanie vitamínov B1, B6 a B12.


Pri spracovaní mojej práce som sa oboznámil aj s dvoma prípadmi - pacientmi s GBS. Jeden
zo Slovenskej a jeden z Českej republiky. Prvý prípad má päť rokov a samotná progresia
syndrómu trvala niečo okolo jedného týţdňa. V priebehu piatich týţdňov bol ale pacient
vyliečení a teraz na ňom nebadať ţiadne následky. Druhý prípad má štyridsať rokov, pričom
syndróm sa zo začiatku prejavoval ako chrípkový vírus a po pribliţne desiatich dňoch sa
prejavili všetky príznaky GBS. Doktori ale pri tomto prípade nevedia presne určiť diagnózu.
Na tomto pacientovi badať mnoţstvo následkov, ako napríklad únavový syndróm, či strata
citu na dolných končatinách.


Tieto dva prípady jasne naznačujú, ţe GBS je oveľa nebezpečnejší v neskoršom veku.
Mladý organismus si takpovediac vie poradiť so syndrómom oveľa lepšie, ako starší.


V budúcnosti chcem zaloţiť Česko - Slovenskú podpornú skupinu zaoberajúcu sa GBS,
ktorá by o ochorení šírila informácie, bola by pomocou pre širokú verejnosť
a zdruţovala by ľudí so záujmom o GBS. Taktieţ chcem, aby formou nadácie
podporovala jednotlivých pacientov s GBS a taktieţ aj ich rodiny. Mojim cieľom je
zaloţiť časopis, ktorý by pravidelne informoval o aktuálnom vývoji výskumu syndrómu
a uverejňované by v ňom boli aj príbehy jednotlivých pacientov s GBS.
                                            52
                      Záver


Pred vypracovaním Stredoškolskej odbornej činnosti na tému Guillan-Barrého syndróm, som
si zadal tri základné ciele, ktoré som postupne rozpracoval a prišiel som k nasledujúcim
záverom:


- Vysvetliť pojem Guillan-Barrého syndrómu a k nemu pridruţených neuropatií.
Ochorenie periférneho neurónu, najmä koreňov, ale aj spletí a periférnych nervov,
miechových nervov   a to  tak motorickej,  ako aj  senzitívnej zloţky sa nazýva
Polyradikuloneuritída. Proces môţe zasiahnuť aj miechové korene a viesť k zmenám
mozgovomiechového toku, čo uţ nazývame Guillan-Barrého syndróm. Syndróm je
spôsobený zápalom tkaniva miechových koreňov a periférnych nervov a skutočnosť, ţe je
autoagresívneho charakteru je pri oneskorenej diagnostike veľmi nebezpečná.


- Formulovať podstatu priebehu syndrómu a aj s pomocou môjho vlastného prípadu
definovať moţné následky a disfunkcie spôsobené syndrómom.


Ochorenie spočiatku prebieha ako beţná chrípka, to znamená, ţe chorý sa cíti slabý, unavený,
malátny, má zvýšenú teplotu a pod.. Ďalší rozvoj syndrómu je v niektorých prípadoch rýchly,
v iných pomalý. V mojom prípade syndróm postupoval veľmi rýchlo a v priebehu niekoľkých
dní ma syndróm úplne pripútal na lôţko. Následky sa väčšinou nevyskytujú, pri obzvlášť
ťaţkých prípadoch sa ale prejavujú lokálne poruchy citlivosti, únavový syndróm, či atrofia
svalstva.


- Upozorniť pred syndrómom a dostať ho do povedomia čo najširšej verejnosti ako varovanie
pred ním.


Guillan-Barrého syndróm je na Slovensku veľmi málo známy pojem a preto je mu potrebné
venovať v budúcnosti oveľa viac pozornosti či uţ v rovine vedeckej, alebo laickej. Pomocou
mojej internetovej prezentácie sa dozvedelo o syndróme uţ viac ako tisíc ľudí na Slovensku
a v Čechách. V budúcnosti chcem zaloţiť skupinu na podporu ľuďom so skúsenosťou s GBS
a tak ešte výraznejšie dostať do povedomia tento nebezpečný syndróm.
                                               53
                    Poďakovania


Práca na tejto odbornej činnosti bola veľmi ťaţká a samotný dokument by nevznikol bez
pomoci nasledujúcich ľudí:


Pri tvorbe a konzultácii tejto odbornej činnosti mi významne pomohla hlavne pani profesorka
Mgr. Marta Beňová s manţelom.


Za podporu v mojej odbornej činnosti a v mojom stredoškolskom ţivote ďakujem aj ďaľším
mojim profesorkám a profesorom a to hlavne Mgr. Dagmar Mikulovej, Blanke Rybnikárovej,
RNDr. Dagmar Mikulášovej, Mgr. Kamilovi Bystrickému, PaedDr. Alene Tomášikovej a
ďaľším.


Z mojich osobných priateľov si moju vďaku zaslúţia hlavne Janka Gombošová, Michal
Čiţmár a celý kolektív triedy 4.F.


Za svoj ţivot ďakujem MuDr. P.Gašparcovi, MuDr. M.Beierovi, MuDr. Kafkovej a vôbec
celému tímu z ARO v DFNsP v Bratislave z roku 1994.


Moja vďaka pri rekonvalescencii patrí aj MuDr. Vilme Kolářovej, MuDr. Jánovi Vršanskému,
Lujze Jablonskej, MuDr. Pavlovi Šimurkovi, MuDr. Jozefovi Marčokovi, PhDr. Mariánovi
Havranovi, MuDr. Viere Mrázovej, MuDr. Boldišovej, MuDr Pavlovi Traubnerovi , MuDr.
Viliamovi Krajňákovi a ďaľším.


Za dva ţivoty ďakujem svojej mame – Silvii Polakovičovej a aj mojej sestre Ing. Dáši
Polakovičovej. Aj pri písaní tejto práce mi pomohol môj otec, Ing. Emil Polakovič.


A týmto sa chcem ospravedlniť aj všetkým, ktorých som tu nespomenul, poďakovanie patrí aj
Vám. Ďakujem.
                                            54
              SLOVNÍK CUDZÍCH VÝRAZOV


afekcia      - chorobné postihnutie[lat.facto,facium činiť]

aferentná     - prinášajúca [lat.fero niesť]

akrálny      - okrajový [grécky akros vrchol, okraj]

albumín      - hlavná bielkovina ľudskej krvi. Viaţe na seba vodu, je teda dôleţitá na
           udrţanie objemu tekutiny v cievach
           [lat.albumen, albuminis bielok, z albus biely]

anamnézia     - predchorobie. Súčasť vyšetrenia, pri ktorom lekár zisťuje napr.choroby
           v rodine, na jeho doterajšie choroby a ich liečbu, operácie, úrazy, pôrody
           a na pracovné a sociálne pomery [grécky anamnesis spomínanie]

antibiotikum    - látky, ktoré zastavujú rast baktérií, či iných mikroorganizmov, alebo ich
           priamo ničí [grécky anti proti, bios ţivot]

areflexia     - vymiznutie, neprítomnosť reflexov

atelaktáźa     - nevzdušnosť pľúca alebo jej časti

atrofia      - zmenšenie normálne vyvinutého orgánu, na čom sa podieľa úbytok jeho
           buniek, alebo zmenšenie ich veľkosti [lat.a-opak, chyba , trofie výţiva]

autoagresia    - útočné jednanie zamerané na vlastný organizmus [auto agresívny]

Babinského reflex - pozri pyramídové príznaky

benígny      - nezhubný, pouţíva sa k označeniu chorôb, ktoré nevedú k ťaţšiemu
           poškodeniu organizmu a majú tendenciu k vyliečeniu
           [lat. benignus prívetivý, dosl.doproprajný]

cauda equina    - lat. nervové korene prebiehajúce chrbticovým kanálom v jeho dolnej
           časti od konca [dosl. koňský chvost: lat.cauda chvost, equus kôň]

centrálny nervový - ústredná nervová sústava tvorená mozgom a miechou, najvyššie
systém       koordinačné a integračné centrum nervovej sústavy [lat.centrum stred]

CNS        - skratka centrálny nervový systém

cerebrum      - lat. mozog [grécky kara hlava]

demyelinizácia   - strata myelínu z nervových vlákien
           [lat.de predpona od, z, grécky myelos miecha]

difúzia      - fyzikálny proces, umoţňujúci šírenie látky z jedného miesta na druhé
           podľa koncentračného spádu [lat.dufundo rozlievať]                                             55
distencia     - roztiahnutie, rozpätie [lat.dis predpona roz-, tenzia napätie]

dorzálna     - chrbátový, zadný [lat.dorsum chrbát]

encefalitída   - zápal mozgu [grécky encefalon mozog, itida zápal]

epidemiológia   - Veda zaoberajúca sa štúdiom výskytu chorôb a faktorov, ktoré ho
          ovplyvňujú [epi- grécky demos ľud, obývané územie]

estézia      - označuje citlivosť [lat. aesthesia, grécky aisthesis, cítenie]

febrilná     - horúčkovitá [z lat. ferveo vriaca]

fibrilácia    - veľmi rýchle a nepravidelné zťahy svalu, hlavne srdečného

flexia      - ohnutie, ohýbanie. Pohyb, pri ktorom sa zmenšuje kĺbny uhol
          [lat. flecto,flexum ohýbať]

hereditárne    - dedičné [lat.heres, heredic, dedič]

hyperalgézia   - zvýšená citlivosť na bolesť [grécky hyper viac, algos bolesť]

hypertonus    - zvýšené napätie, najmä svalstva [grécky hyper viac, tonus napätie]

inervácia     - zásobovanie časti tela nervovými vláknami prostredníctvom určitého
          nervu. Znalosť inervácie má význam napríklad pri diagnóze niektorých
          nervových porúch, či poškodení. [lat.in v, do, nervus nerv]

inkontinencia   - neschopnosť udrţať moč(incontinentia urinae), alebo
          stolicu(incontinentia alvi).
          [lat.contineo drţať spolu, con s, teneo drţať, urina moč, alvus brucho]

inspirium     - nádych. Súčasť pľúcnej ventilácie.. Vykonávajú ho dýchacie svaly.
          Činnosťou svalov sa zväčší objem hrudníka a pľúc, klesne v nich tlak
          a vzduch začne prúdiť do pľúc. [lat.inspirium: in v,do, spiro dýchanie]

ischémia     - miestne nedokrvenie tkanív a orgánov, ktorá vedie k ich poškodeniam aţ
          odumreniam [grécky ischo drţať, haima krv]

kauda       -  cauda equina

kontrakcia    - stiahnutie svalu. Prirodzená funkcia svalu, ktorá vyplýva z jeho
          schopnsotí premeniť chem.energiu na mechanickú a je zdrojom všetkého
          pohybu ľudského organizmu [lat.cum s, traho, tractum, tiahnuť]

kortikoidy    - látky podobné hormónom kôry nadobličiek

kortikosteroidy  - steroidné hormóny, tvorené kôrou nadobličiek
                                             56
kvadruplegia    - úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín. [lat.guatuor štyri, plege úder]

likvor       - obecne tekutina, mozgovomiechový mok [lat.liquor tekutina]

lumbálna punkcia  - diagnostický a niekedy aj liečebný zákrok pre získanie
           mozgovomiechového moku [lat.lumbos bedro]

medikamentózne   - liekový, týkajúci sa liekov [lat.medicamentum liečebný prostriedok]

motorický     - hybný, týkajúci sa pohybu, najmä kostrového svalstva
           [lat.motus pohyb od moveo, motum hýbať]

mozgovomiechová - (cerebrospinálny likvor) tekutina obklopujúca mozog a miechu, tvorená
tekutina     špecializovanými bunkami v mozgových komorách, cirkulujúca v
         CNS a spätne vstrebávaná do krvi

myostitída     - svalové ochorenie so známkami zápalu, prejavuje sa bolesťami vo
           svaloch, ztuhlosťou a únavou [grécky myo myš: „myška behajúca pod
           koţou“, itida zápal]

neuritída     - ochorenie nervu so známkami zápalu (zrovnateľná s neuropatiou)

neuropatia     - všeobecný názov pre zápalové ochorenie nervu neuritída

opthalmo      - lat. predpona označujúca lieky určené k pouţitiu v očnom lekárstve

opthalmoplégia   - Očná paralýza

palpacia      - vyšetrenie hmatom [lat.palpo hmatať ]

paraparéza     - čiastočné ochrnutie obidvoch dolných končatín
           [grécky para vedla, pariemi ochabnúť]

paraplegia     - úplné ochrnutie obidvoch dolných končatín
           [grécky para vedla, plege úder]

parestézia     - porucha citu prejavujúca sa ako brnenie, mravčenie a svrbenie.
           [grécky: par vedľa, aisthesis cítenie]

paréza       - obrna, čiastočná neschopnosť aktívneho voľného pohybu
           [grécky pariemi ochabnúť]

patogenéza     - vznik a vývoj choroby

plantárna     - chodidlová [lat. planta chodidlo]

plazmaferéza    - výmena krvnej plazmy [grécky: plasma niečo vytvoreného, afairesis
           odstránenie, v lat. aphaeresis: ap preč, hairesis drţanie]

plegia       - úplná neschopnosť aktívneho voľného pohybu, ochrnutie


                                              57
          [grécky plege úder]

pleocytóza    - v histológii označujeme nález vyznačujúci sa bohatosťou buniek
          [grécky pleion viac, kytos dutina, osis ochorenie]

pneumopatia    - všeobecný názov pre ochorenie pľúc
          [grécky pneumon pľúca, patia choroba]

poliomyelitida  - (poliomyelitis anterior acuta) detská obrna, infekčné ochorenie, ktoré
          spôsobuje poškodenie chrbticovej časti miechy zodpovednej za svalový
          pohyb [doslovne zápal šedej hmoty miechovej: grécky polios šedý, myel
          mozog, itis zápal]

propriocepsia   - schopnosť nervového systému zaznamenať zmeny vznikajúce vo
          svaloch a vo vnútri tela pohybom a svalovou činnosťou. Je potrebná pre
          koordináciu pohybu. [lat.proprius vlastná, capio príjímať]

pyramídová dráha - nervová dráha vedúca z mozgovej kôry do miechy – vôľový pohyb
          [grécky pyramis ihlan]

pyramídové    - známky poškodenia pyramídovej dráhy a zvýšenie reflexov
príznaky
retencia     - zadrţanie, zástava, alebo porucha vylučovania alebo zástava,spomalenie
          prirodzeného procesu

reštitúcia    - navrátenie do predchádzajúceho stavu

vazo       - týkajúci sa ciev

vazodilatácia   - rozšírenie ciev nasledované väčším prietokom krvi
          [vazo, grécky di dve, lat.latus široký]

vazodilatanciá  - lieky spôsobujúce vazodilatáciu

segment      - časť orgánu, ktorá je odlišná od inej časti. Rozpoznávame miechový
          segment-časť, z ktorej vychádzajú nervové vlákna, ktoré majú spoločný
          výstup z chrbtice a ktorá potom zásobuje určitú zreteľnú oblasť tela.
          Miecha má 31 segmentov nazvaných podľa príslušných stavcov
          chrbtice: 8 krčných (C), 12 hrudných (Th), 5 bedrových (L), 5 kríţových
          (S), 1 kostrčový (Co) [lat.segmentum výsek, seco sekať, rezať]

senzitivita    - citlivosť [lat.sentio, sensum-cítiť]

symptomatológia  - súbor príznakov, ktorými sa môţe prejaviť určité ochorenie alebo náuka
          o príznakoch

syndróm      - typická kombinácia príznakov určitej choroby [grécky syndromos súbeh]

sval       - jedno z hlavných tkanív ľudského tela, ktoré má schopnosť kontrakcie.
          Zabezpečuje pohyb organizmu.


                                           58
taxia  - pohyb organizmu smerom k určitému podnetu
      [grécky taxis postavenie, usporiadanie]

turgor  - napätie koţe dané jej naplnením tekutinou [lat.turgeo nafukovať sa]
                                         59
        Zoznam vyšetrení pouţitích v odbornej činnosti:

1. Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie DFNsP Bratislava (prepúšťacia správa)
Hospitalizácia: 15.7.1994 - 28. 9. 1994
MuDr. P.Gašparec / MuDr. M.Beier / MuDr. Kafková

2. Slovenské liečebné kúpele Piešťany (prepúšťacia správa)
Liečba: 8.11.1994 - 21.12.1994
MuDr. Vilma Kolářová / MuDr. Ján Vršanský

3. Slovenské liečebné kúpele Piešťany (prepúšťacia správa)
Liečba: 18. 4. 1995 - 30.6.1995
MuDr. Vilma Kolářová / MuDr. Ján Vršanský

4. Slovenské liečebné kúpele Piešťany (prepúšťacia správa)
Liečba: 20.9.1995 - 24.12.1995
MuDr. Vilma Kolářová / MuDr. Ján Vršanský

5. Psychologické posúdenie osobnosti
Dátum vyšetrenia:12.5.1997
PhDr. Marián Havran

6. Chirurgické oddelenie NsP Trenčín (prepúšťacia správa - kolapsový stav)
Hospitalizácia: 31.12.1997
MuDr. Dušan CHlapík / MuDr. Marcel Mišák

7. Detské oddelenie Trenčín (prepúšťacia správa)
Hospitalizácia: 13.1.1998 - 15.1.1998
MuDr. Pavel Šimurka / MuDr. Jozef Marčok

8. Holterov monitoring (Trenčín)
Dátum vyšetrenia: 19.2.1998
Dr.Gallovičová

9. Neurologická kontrola (Trenčín)
Dátum vyšetrenia: 4.5.1999
MuDr. Viera Mrázová

10. EMG vyšetrenie (Trenčín)
Dátum vyšetrenia: 10.3.1999
Dr. Cimprichová

11. Psychiatrické vyšetrenie (Trenčín)
Dátum vyšetrenia: 23.6.1999
MuDr. Mária Haštová

12. Neurologická kontrola (Trenčín)
Dátum vyšetrenia: 22.2.2000
MUDr. Viera Mrázová                                          60
13. Slovenské liečebné kúpele Piešťany (prepúšťacia správa)
Liečba: 25.7. - 21.8.2000
MuDr. Ľubica Chlapíková / MuDr. Boldišová

14. Neurologické oddelenie, ÚVN SNP Ruţomberok (prepúšťacia správa)
Hospitalizácia: 18.12. – 22.12.2000
MuDr. Svetlana Danková / MuDr. Viliam Krajňák
                                   61
             ZOZNAM POUŢITEJ LITERATÚRY:


1.     Havlík J. a kolektív : Infektologie. Avicenum, 1990.
2.     Klimo F. a kolektív : Všeobecné lekárstvo. Osveta, 1991.
3.     Havlík J.: Příručka infekčních a parazitárních nemocí. Avicenum, 1985.
4.     Janda V., Kraus J.: Neurológia pre rehabilitačných pracovníkov. Osveta, 1988.
5.     Jedlička P., Nebudová J.: Neurologie. Avicenum, 1989.
6.     Braun J., Renz U., Schväffler A.: Vademecum lékaře. Galén, 1992.
7.     Nádvorník P.: Súčasná neurochirurgia. Veda, 1983.
8.     Vokurka M., Hugo J.: Praktický slovník medicíny. Maxdorf, 1995.
9.     Heller J., Vogel S.: Nebolo mi do smiechu. Slovart, 1998


                  Internetová kniţnica:


10.  www.webmast.com/gbs (Medzinárodná nadácia GBS v USA)
11.  www.neuro-www.mgh.harvard.edu/us.html (Harvardská univerita-výskum GBS)
12.  www.gbs.org (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-všeobecné informácie)
13.  www.gbs.org.uk/ aftergbs.html (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-história)
14.  www.gbs.org.uk/ aman.html (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-história)
15.  www.gbs.org.uk/ pnd.html (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-história)
16.  www.gbs.org.uk/guestbook.html(Podporná skupina GBS-Veľká Británia-kronika)
17.  http://www.gbs.org.uk/kids.html (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-história)
18.  www.ozemail.com.au/~guillain/.(Podporná skupina GBS-Austrália-všeob.informácie)
19.  www.piestany-spa.sk/ (Slovenské liečebné kúpele Piešťany)
20.  http://glaxocentre.merseyside.org/gbs.html (Rýchla príučka o GBS-Anglicko)
21  www.adsnet.com/jsteinhi/html/accept/gbsagree.html(Osobná stránka Jeffa Steinhilbera)
22  http://home.vicnet.net.au/~ingroup/about.htm (Podporná skupina Viktórie-Austrália)
23  www.neuropathy.org/association.asp (Neurologická asosiácia, USA)
24  www.geocities.com/HotSprings/Falls/ (Osobná stránka Barbary Lettleovej o GBS)
25  www.geocities.com/westshape/personhp.htm (Osobná stránka kevina Turnera o GBS)
                                              62
                   Príloha

Prvý úspešne zvládnutý písomný prejav – 19. september 1994
                               63

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:1/5/2012
language:Slovak
pages:63