21 - Σύγκριση δραστικότητας Fe - Cu by GourzisStathis

VIEWS: 5 PAGES: 17

									Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ
Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 – 2011
Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2ου Λυκείου Λευκάδοσ
Για να δώςουμε ζνα μικρό παράδειγμα τθσ δραςτικότθτασ Fe – Cu , κα παραςκευάςουμε
πρώτα ζνα διάλυμα ζνυδρου CuSO4, χρθςιμοποιώντασ τα υλικά και τα όργανα του
εργαςτθρίου μασ, όπωσ :
 Μαγνθτικό αναδευτιρα & Μαγνιτεσ         Ποτιρι ηζςθσ 250 ml + H2O
Μποροφμε να ηυγίςουμε κάποια ποςότθτα
για να ζχουμε ςυγκεκριμζνθ μοριακότθτα
ςτο διάλυμα. Εδώ είναι :

 1Μ   ςτα 1000 ml είναι ≈ 250 gr
0,1 Μ  ςτα 1000 ml είναι 25 gr
0,1 Μ  ςτα 100 ml είναι 2,5 gr
0,1 Μ  ςτα 200 ml είναι 5,0 gr
0,28 Μ  ςτα 200 ml είναι 14,0 gr
Ανακατεφουμε …  … και μοιράηουμε ςτουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ ...
         Τα δείγματά μασ : Βίδεσ & μεταλλικόσ κφλινδροσ
Αμζςωσ, ςχεδόν, μετά τθ βφκιςι τουσ ςτο διάλυμα, τα δείγματα
« μαυρίηουν » …
Τα δείγματα μασ ςυνεχίηουν να « μαυρίηουν » , όχι όμωσ όλα …
… φςτερα από αρκετι ώρα θ διαφορά είναι εμφανζςτατθ…
… μετά από κάποια ώρα το διάλυμα μασ αρχίηει από μπλε να γίνεται λίγο πράςινο …
… και να πραςινίηει όλο και περιςςότερο γιατί :
     Fe + CuSO4 (aq)  FeSO4 (aq) + Cu (s) ι
     2Fe + 3CuSO4 (aq)  Fe2(SO4)3 (aq) + 3Cu (s)
… τζλοσ ςφγκριςθσ …

								
To top