WEB SERVICES WSDL and IMPLEMENTATION by malj

VIEWS: 7 PAGES: 21

									 WEB SERVICES
WSDL và CÀI ĐẶT
       Sinh viên: Bùi Hoàng Đức
            Trần Tuấn Anh
            Đoàn Việt Dũng
           Phạm Hoàng Tiến
  Giảng viên: TS. Vũ Thị Hương Giang
      WSDL and WADL
• WSDL: 1.1(2003), 2.0(2007)
 – 2.0: cho RESTful Web services.
 – Theo khảo sát 32 web service ngẫu nhiên trên
  xmethods.com, tất cả đều sử dụng WSDL 1.1

• WADL: for RESTful web service.
 – Không được phổ biến đặc biệt sau WSDL 2.0.
  (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Application_De
  scription_Language)
  Cấu trúc chung của một văn bản
        WSDL
• Document element là <definitions>, các
 attribute quan trọng:
 – name: tên của web service.
 – xmlns : namespace của văn bản WSDL.
   • WSDL 1.1: http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
   • WSDL 2.0: http://www.w3.org/ns/wsdl
• <definitions> là các nhóm định nghĩa, gồm 4
 phần chính
 Cấu trúc của
1 văn bản WSDL
        <types>
• <types>: optional, cung cấp định nghĩa các
 kiểu dữ liệu được sử dụng ở các thông điệp.
 Các định nghĩa kiểu dữ liệu thường được viết
 trong hệ thống XSD(extensible schema
 definition).
        Ví dụ <types>
•  Sử dụng 1 XSD bên ngoài
•  <types>
•  <xsd:schema>
•   <xsd:import namespace="http://eg/"
  schemaLocation="HelloService_schema1.xsd" />
•   </xsd:schema>
•   </types>

•  Nếu không có kiểu nào được định nghĩa trong type:
•  <types />
       <message>
• Định nghĩa các thông điệp sử dụng trong web
 service. Thứ tự của các message phản ánh cách
 hoạt động của web service: request/response
 hay solicit/response.
• Tên của các message có dạng ---In/---Out; ---
 Request/---Response với ‘---‘ phản ảnh
 operation liên kết với message.
          <portType>
• biểu diễn dịch vụ như là một tập named operation, mỗi
 operation được mô tả bởi các input/output message . Nó
 giống như là một interface trong ngôn ngữ Java: cho biết
 các operation và message nhưng không cho biết cài đặt bên
 trong.
<portType>
{<operation>
    <input message=”...”>
    <output message=”...”>
</operation>}
</portType>
• Phần “...” là một datatype trong một namespace nào đó.
 Phần trong {} được lặp lại nhiều lần và trong các element
 có nhiều attribute.
             <binding>
Mô tả các chi tiết rõ ràng của web service. Nó giống như
 là lớp cài đặt một interface trong Java.
   <binding>
   <soap:binding ... />
   {<operation>
   <soap:operation ... />
   <input>
    <soap:input>
   </input>
   <output>
    <soap:output>
   </output>
   </operation> }
   </binding>
     Attributes of <binding>
• style: nhận giá trị ‘rpc’ hoặc ‘document’. ‘rpc’ nghĩa là
 các phần trong message chỉ sử dụng các kiểu dữ liệu cơ
 bản có sẵn trong namespace
 http://www.w3.org/2001/XMLSchema . Giá trị
 ‘document’ nghĩa là các message có sử dụng các
 element được định nghĩa bởi người sử dụng.

• use : nhận giá trị ‘literal’ hoặc ‘encoded’. Giá trị
 ‘literal’ nghĩa là định nghĩa kiểu dữ liệu của service
 theo đúng nguyên văn XML schema của WSDL, còn
 giá trị ‘encoded’ nghĩa là là định nghĩa kiểu dữ liệu của
 service theo các luật mã hóa nào đó, thường là các luật
 mã hóa trong đặc tả SOAP 1.1. Việc sử dụng ‘encoded’
 là không tương thích chuẩn WS-I nên ít được sử dụng.
           <service>
• Định nghĩa một hoặc nhiều endpoint mà service hoạt động.
  Một endpoint được mô tả là một URL mà các message có
  thể gửi tới để mà sử dụng dịch vụ. Service sẽ liệt kê một
  hoặc nhiều port, mỗi port gồm một portType (interface) và
  một binding(implementation).
<service name=”...”>
<port name=”...” binding=”...”>
<soap:address location=”...” />
</port>
</service>
• Thuật ngữ ‘port’ là lấy từ giao thức TCP, trong đó, một kết
  nối được mô tả bởi một cặp <IPAddress, PortNumber>, mỗi
  port tại một IPAdress sẽ phục vụ một dịch vụ nhất định.
          SOAP
• SOAP là giao thức được dùng để mà các web
 service liên lạc được với nhau.
• SOAP có 2 phiên bản: SOAP 1.1(năm 2000,
 trong đó, SOAP là viết tắt của ‘Simple Object
 Access Protocol’), SOAP 1.2(năm 2003, trong
 đó, SOAP trở thành danh từ riêng).
• Đa số các web service mà em gặp (như
 AmazonWebService) đều có hỗ trợ các giao
 thức SOAP 1.1 bên cạnh SOAP1.2, HTTP
 GET, HTTP POST.
SOAP messages
       SOAP request message
<?xml version="1.0" ?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <S:Body>
  <GetDownloadURL xmlns="http://www.ecubicle.net/">

<fileURL>http://www.youtube.com/watch?v=Z4t8LrUSTMo</fileURL>
   </GetDownloadURL>
  </S:Body>
</S:Envelope>
      SOAP response message
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
 <GetDownloadURLResponse xmlns="http://www.ecubicle.net/">

  <GetDownloadURLResult>http://www.youtube.com/get_video?video_id=Z4t8LrU
  STMo&amp;l=255&amp;sk=HHKkhrTi_MBfwyOl9RjxYrKsN2Fgd4wC&amp;fm
  t_map=35%2F640000%2F9%2F0%2F115%2C34%2F0%2F9%2F0%2F115%2C5
  %2F0%2F7%2F0%2F0&amp;t=vjVQa1PpcFNF57VeqNKmEadvgzruTu8xpwNR
  MkWPI%3D&amp;hl=en&amp;plid=AARsgq_hLYy9qaVM&amp;keywords=NA
  SA%252CShuttle%252CRSS%2520Retraction&amp;cr=US
</GetDownloadURLResult>
 </GetDownloadURLResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
   Kiểu của các SOAP message được
   định nghĩa trong văn bản WSDL.
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified"
   targetNamespace="http://www.ecubicle.net/">
  <s:element name="GetDownloadURL">
   <s:complexType>
   <s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="fileURL"
    type="s:string" />
   </s:sequence>
   </s:complexType>
  </s:element>
  <s:element name="GetDownloadURLResponse">
   <s:complexType>
   <s:sequence>
    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="GetDownloadURLResult" type="s:string" />
   </s:sequence>
   </s:complexType>
  </s:element>
  <s:element name="string" nillable="true" type="s:string" />
 </s:schema>
 </wsdl:types>
 <wsdl:message name="GetDownloadURLSoapIn">
 <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDownloadURL" />
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetDownloadURLSoapOut">
 <wsdl:part name="parameters"
   element="tns:GetDownloadURLResponse" />
 </wsdl:message
       Ví dụ minh họa
• Phát triển 1 web service Encrypt
 – Có 1 phương thức là
 int getEncryptionNumber(String str)
 Trả lại 1 mã hóa tương ứng của 1 xâu.


• Cài đặt web service trên Tomcat 6.0
 – Chú ý: các lib của JAX-WS đã được cài đặt vào
  Tomcat 6.0
          Cơ chế hoạt động
• Mỗi lần web application được initialized,
• WSServletContextListener sẽ đọc sun-jaxws.xml và tạo ra 1 java.util.List
 các objects RuntimeEndpointInfo.
• Sau đó, nó gọi deploy() method của từng object để tạo ra 1 RuntimeModel
 sử dụng RuntimeModeler.
• Tức là: RuntimeModeler tạo ra 1 runtime model của 1 SEI (portClass-
 service endpoint interface) lớp cài đặt Web service endpoint.
• Mỗi RuntimeModel là một model của a web service và có thể xử lý được
 các request đến
   Phát triển sử dụng JAX-WS

Request              Request
SOAP               SOAP
message              message
      com.sun.xml.ws.tra
      nsport.http.servlet.       Web service
      WSServlet
Response
SOAP               Response
message              SOAP
                 message
      Phát triển từ WSDL
wsdl

      SOSEServlet

WSDL
document             Request
             SOAP
             message

                  SOSEServlet

             Response
             SOAP
             message

								
To top