KAN VE HEMOGRAM by XA4K6X9

VIEWS: 53 PAGES: 30

									KAN VE HEMOGRAM

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK
   ADÜ Tıp Fakültesi
    Biyokimya AD
          KAN
            • plazma  %55-60
            • şekilli elemanlar
• Kapalı bir kanallar
 sistemi içinde        Eritrositler
 dolaşan bir doku       Lökositler
                Trombositler
            • hematokrit
      Kanın görevleri
• besin maddelerini taşıma
• solunum gazlarının alışverişi ve taşınması
• metabolizmanın atık ürünlerini taşıma
• enzim, hormon, vitaminleri taşıma
• organizmayı savunma ve koruma
• elektrolit, su, asit-baz dengesini
 düzenleme
• vücudun ısısını düzenleme
       Hemogram
      (kan sayımı )
• eritrosit sayısı (RBC)
• hemoglobin (HGB, HB)
• hematokrit (HCT)
• ortalama eritrosit volümü (MCV)
• ortalama eritrosit hemoglobini (MCH)
• ortalama eritrosit hemoglobin
 konsantrasyonu (MCHC)
• lökosit sayısı (WBC)
• trombosit sayısı (PLT)
    Eritrosit sayısı (RBC)
     erişkin erkekte 4,5-6,0x106 /mm3
     erişkin kadında 4,0-5,5x106 /mm3
gün içinde %4 dalgalanma
       uyku halinde azalır
    kanın oksijen miktarını azaltan
 herhangi bir etki varlığında artar
   Eritrosit sayısı yüksekliği
      (polisitemi)
•  ishal, kusma
•  akciğer ödemi
•  anafilaktik şok
•  dağ hastalığı
•  karbon monoksitle zehirlenme
•  mitral kapak hastalığı gibi kalp hastalıkları
•  amfizem gibi akciğer hastalıkları
•  polisitemia rubra vera
•  lösemi
•  kemik iliği tümörleri
  Eritrosit sayısı düşüklüğü
• Anemiler
• Lösemiler
 Hemoglobin düzeyi (HGB, HB)
    erişkin erkeklerde %14-18 g
    erişkin kadınlarda %12-16 g
Anemi sınırı
    erkekler için %13 g
    kadınlar için %11 g
diurnal varyasyon
Hemoglobin konsantrasyonu
    yüksekliği

• Eritrosit sayısının arttığı durumlar
     polisitemia vera
     kronik anoksili akciğer veya kalp
 hastalıkları
     dehidratasyon durumları
Hemoglobin konsantrasyonu
    düşüklüğü


     Anemiler
     Hidremi
Hematokrit değeri (HCT)
 erişkin erkeklerde %40-54
 erişkin kadınlarda %37-47


  RBC (milyon) x 9 = HCT
    HGB x 3 = HCT
 Hematokrit değeri yüksekliği
• Polisitemia rubra vera
• KOAH
Hematokrit değeri düşüklüğü
• anemiler
• gebelikteki gibi hemodilüsyon durumları
Ortalama eritrosit volümü (MCV)
      Hct x 10
MCV =  = … 3
    RBC (mm3 te milyon)

 erişkin erkeklerde 80-94 3 (80-94 fL)
 erişkin kadınlarda 81-99 3 (81-99 fL)
    [80-100 3 (80-100 fL)]
Ortalama eritrosit volümünün
   arttığı durumlar
•  megaloblastik anemi
•  makrositik anemi
•  kronik amfizem ve kronik bronşit
•  hipotiroidizm
•  karaciğer hastalıkları
•  ağır alkolizm
Ortalama eritrosit volümünün
   azaldığı durumlar
•  demir eksikliği anemisi
•  idiopatik hipokrom anemi
•  kronik kanama anemileri
•  gebelik anemisi
 Ortalama eritrosit hemoglobini
    (MCH, OEHb)
       10 x %g Hb
MCH (OEHb)=  = … pg
      RBC (mm3 te milyon)

    • erişkinde 26-34 pg
    Ortalama eritrosit
   hemoglobininin arttığı
      durumlar
• pernisiyöz anemi ve makrositer gebelik
 anemisi gibi megalositer anemiler
• folik asit antagonistleri ile tedavi durumları
• protein eksikliği anemisi
• sferositoz durumları
    Ortalama eritrosit
   hemoglobininin azaldığı
      durumlar
•  primer demir eksikliği anemisi
•  kanama anemileri
•  idiopatik hipokrom anemi
•  gebelik anemisi
 Ortalama eritrosit hemoglobin
  konsantrasyonu (MCHC)
     100 x %g Hb
MCHC=  = ……… % g
       Hct

    erişkinde % 31-37 g
Ortalama eritrosit hemoglobin
 konsantrasyonunun arttığı
     durumlar
• şiddetli ishal, durdurulamayan kusmalar
 gibi uzun süren dehidratasyon halleri
• şiddetli lipemi durumları
• sferositoz halleri
Ortalama eritrosit hemoglobin
konsantrasyonunun azaldığı
     durumlar
•  demir eksikliği anemileri
•  kanama anemileri
•  kronik hastalıklara bağlı anemiler
•  gebelik hidremisi
•  su zehirlenmesi
Eritrosit dağılım genişliği (RDW)
• eritrositlerin büyüklüklerindeki farklılıkları
 ifade eder
anizositoz
mikrositoz
makrositoz
                   poikilositoz
                   sferositoz
    Lökosit sayısı (WBC)

          • %50-70 nötrofil
          • %20-40 lenfosit
5.000-10.000 /mm3  • %2-6 monosit
          • %2-4 eozinofil
          • %0-1 bazofil
        Nötrofiller
Lenfositler  Monositler   Eozinofiller
        Bazofiller
     lökosit sayısında artış
        (lökositoz)
•  sistemik enfeksiyonlar
•  lokal enfeksiyonlar
•  miyokart enfarktüsü
•  vücut boşluklarına kanama
•  lösemiler
•  çok sigara içme
•  gebelik gibi
    lökosit sayısında azalma
        (lökopeni)
•  tifo ve paratifo
•  bruselloz
•  miliyer tüberküloz
•  bazı virüs ve riketsiya hastalıkları
•  aplastik anemi
•  alösemik lösemi
Trombosit sayısı (PLT)

Erişkinde 150.000-400.000 /mm3
Trombosit sayısının fazla olması
    (trombositoz)
• özellikle femur boynu kırığı gibi kemik
 kırıkları
• cerrahi girişimlerden sonra 7. ve 20. günler
 arasında akut trombositoz
• miyeloproliferatif hastalıklar
• hodgkin hastalığında kronik trombositoz
  Trombosit sayısının az olması
     (trombositopeni)
•  septisemi
•  tifo gibi enfeksiyonlar
•  X-ışını gibi fizik ajanlara maruz kalma
•  kan hastalıkları

								
To top