WYKLAD 4

Document Sample
WYKLAD 4 Powered By Docstoc
					    WYKŁAD 4

MECHANIZMY EFEKTOROWE
KOMÓRKOWEJ ODPOWIEDZI
  IMMUNOLOGICZNEJ

    Jan Żeromski
    2006/2007
PORUSZANE TEMATY:
1. Cytokiny, ich receptory i sieć cytokin
2. Odporność wrodzona – funkcje efektorowe
  makrofagów i granulocytów
3. Funkcje cytotoksyczne limfocytów T
4. Komórki NK (Natural Killers) i NKT (Natural
  Killers T cells)
5. Cytotoksyczność zależna od przeciwciał
  (ADCC - Antibody dependent cell mediated
  cytotoxicity)
6. Immunopatologia
   CHARAKTERYSTYKA CYTOKIN
• Cytokiny działają przez swoje receptory
• Wykazują działanie plejotropowe – mają więcej
 niż jeden receptor
• Wykazują redundancję – nakładanie się
 funkcji.Ich receptory składają się z podjednostek
• Mogą działać synergistycznie i antagonistycznie
• Mogą działać kaskadowo, wykazując działanie
 sumujące się
• Działają głównie autokrynnie lub parakrynnie,
 ale niektóre mogą wykazywać działanie
 endokrynne
      RODZINA CYTOKIN

1. Interleukiny (IL-1 do IL-25)
2. Interferony (IFN – alpha, beta and gamma)
3. Czynniki stymulujące kolonie (CSFs)
4. Czynnik martwicy nowotworów TNF (Tumor
  Necrosis Factors – alpha, beta)
5. Czynniki transformujące wzrost TGF
  (Transforming Growth Factors-beta 1,2,3)
6. Chemokiny
7. Inne (erytropoetyna, kardiotropina-1 etc.)
 RODZINA RECEPTORÓW CYTOKIN

1. Receptor cytokin hemopoetycznych
 •  homodimer (Epo, GH, G-CSF, Leptyny)
 •  gp130 (IL-6, IL-11, LIF)
 •  łańcuch gamma c (IL-2, IL-4, IL-7)
 •  heterodimer (IL-12, IL-13)
2. Receptory Interferonów (IFN-alfa, beta,
  gamma, IL10)
3. Receptor TNF (TNF-alpha, beta, LT-alfa)
4. IL-1/TLR (IL-1 alfa, beta, IL-18)
        CHEMOKINY
• Małe (8-14 kDa) wydzielane molekuły
 wykazujące działanie chemoatrakcyjne i
 aktywność cytokin
• Zwykle zawierają cztery motywy cysteinowe,
 z cysteinami w stałych miejscach połączone
 mostkami dwusiarczkowymi
• Zwykle tworzą dimery w roztworze
• W formie aktywnej są związane z macierzą
 tkankową za pomocą glikozaminoglikanów
• Dzielą się na cztery rodziny: CXC(alfa), CC
 (beta), XC (gamma), CX3C (delta)
     PRZYKŁADY CHEMOKIN

Chemokina   Źródło       Funkcja
IL-8     monocyty   chemoatraktant granuloc
              pobudza angiogenezę
Rantes    różne    akumulacja eozynofili
              w drogach oddechow.
Eotaksyna   eozynofile  j.w.+ aktywacja eozynof
MIP-1 alfa  makrofagi-MF aktywacja MF via Th1
MCP-1     monocyty   j.w. ale via Th2
Mig      monocyty   inhibitor angiogenezy-
APOPTOZA-FIZJOLOGICZNA ŚMIERĆ
  KOMÓRKI: MECHANIZMY
• Czynniki efektorowe: kaspazy(proteazy
 cysteinowe i endonukleazy, enzymy powodujące
 fragmentację DNA
• Białka sygnałowe: (Fas-Fas-L, TNF-R1, tzw.
 Domeny śmierci-DD)
• Regulacja: gen supresorowy p53 – koduje czynnik
 transkrypcyjny mający zdolność indukcji
 programu śmierci, gdy komórka nie może
 naprawić uszkodzonego DNA
  POTENCJALNE MECHANIZMY
 CYTOTOKSYCZNOŚCI KOMÓREK
    MIELOIDALNYCH
• Białka kationowe (defenzyny)
• Lizozym
• BPI (batericidal/permeability increasing
 factor)
• C3a
• Hydrolazy
• Reaktywne rodniki tlenowe (ROIs-Reactive
 oxygen Intermediates)
• Tlenek azotu (NO i inne RNI)
• Czynnik martwicy nowotworu-alfa (TNF-
 alfa)
   LIMFOCYTY T CYTOTOKSYCZNE
        Tcyt

1.  Limf.T alfa/beta CD8+
2.  Limf.Th1 alfa/beta CD4+
3.  Limf.T gamma/delta (CD3+, CD4-,CD8-, CD16+)
4.  Komórki NKT (NT) (CD3+, CD4-, CD8-,CD56)
5.  Komórki NK (CD2+, CD3-, CD4-, CD8-, CD56,
   CD16+)
    CZYNNIKI CYTOTOKSYCZNE
    ZIARNISTOŚCI LIMFOCYTÓW

• Ziarnistości cytolityczne są produktem aparatu Golgiego
• Perforyna – glikoproteina (555 aminokwasów), podobna
 do składników C6-C9 dopełniacza, zależna od jonów Ca;
 jej polimeryzacja prowadzi tworzenia kanałów w błonie
 komórkowej
• Granzymy (fragmentyny) – proteazy serynowe.Wnikają do
 komórki przez kanały perforynowe. Indukują apoptozę.
 Hydrolizują składniki macierzy pozakomórkowej
• Granulolizyna – należy do sapozyn, białek wiążących
 lipidy. Niszczy błony komórkowe i mitochondrialne
FUNKCJE EFEKTOROWE KOMÓREK
      CTL

1. CYTOTOKSYCZNOŚĆ
 – Wydzielanie ziarnistości (perforyny, granzymy)
 – Fas /FasL, TNF/TNF-R (?)


2. ZAPALENIA I ODPORNOŚĆ
 – Produkcja cytokin i chemokin (IFN-,TNF-,
  MIP1, MIP1, RANTES)
 – Aktywacja makrofagów
 – Bezpośrednie działanie przeciwwirusowe
LIMFOCYTY T CYTOTOKSYCZNE (1)

– Zapewniają ochonę przed:
 •  większością wirusów
 •  niektórymi bakteriami (e.g. Listeria
  monocytogenes, Mycobacterium
  tuberculosis)
 •   pasożytami (e.g. Trypanosoma cruzi,
     Toxoplasma gondi, Plasmodium
  falciparum
 • Nowotworami
   AKTYWOWANE LIMFOCYTY T
      CD4+TH1:
• Stymulują makrofagi (m-fagi) do zabijania
 sfagocytowanych bakterii (IFN i CD40L)
• Zabijają przewlekle zakażone komórki,
 uwalniając bakterie usuwane następnie przez m-
 fagi (FasL, LT)
• Indukują proliferację komórek T (IL-2)
• Indukują różnicowanie m-fagów w szpiku
 kostnym (IL-3, GM-CSF)
• Aktywują śródbłonki, co warunkuje wiązanie
 monocytów i wyjście ze światła naczynia (LT,
 TNFalfa)
• Powodują gromadzenie się makrofagów w
 miejscu infekcji (chemokina MCF)
     CECHY KOMÓREK NK
• Ziarniste limfocyty z ekspresją CD16 i CD56
• Spontaniczna cytotoksyczność dla większości
 guzów i komórek zainfekowanych wirusem
• Subpopulacje wykazują ekspresję aktywujących
 (KAR) i/lub hamujących receptorów (KIR) dla
 antygenów MHC klasy I
• Znajdują się we krwi, śledzionie, płucach,
 przewodzie pokarmowym, macicy(?)
• Aktywowane przez IL-2, IL-12, IL-15 or IL-18
• Zabijają komórki docelowe via perforyny/granzymy
 i receptory indukujące apoptozę
  EFEKT CYTOTOKSYCZNY KOMÓREK
        NK
• Jest regulowany przez dwa sygnały z powodu
 występowania dwóch receptorów: KIR (hamujący)
 i KAR (aktywujący)
• Azurofilne ziarnistości komórek NK zawierają
 wiele toksycznych związków –perforyny, proteazy
 serynowe (granzymy), NKCF, białko TIA-1
• Zabijanie dokonuje się po przyłączeniu się do
 komórki docelowej
• Aktywowane NK posiadają ekspresję FasL i
 zabijają na drodze apoptozy (Fas-FasL)
• Należą do kom. ADCC bo posiadają receptor dla
 fragmentu Fc immunoglobuliny
 CYTOTOKSYCZNOŚĆ ZALEŻNA OD PRZECIWCIAŁ
 (ADCC - ANTIBODY DEPENDENT CELL-MEDIATED
        CYTOTOXICITY)

• Jest spowodowana występowaniem receptora Fc
 dla IgG na komórkach efektorowych
 (wykonawczych)
• Receptor Fc wiąże przeciwciało związane z
 komórka docelową, co pozwala na bezpośredni
 kontakt między kom.efektorową a komórką
 docelową
• Komórki posiadające receptor Fc są nazywane
 zabójcami (K-cells)
• Do komórek K należą: kom.NK, limf.T, monocyty,
 eozynofile, inne komórki mieloidalne,
 (wielopłatowe?)
  LIMFOCYTY T CYTOTOKSYCZNE (2):

•  Biorą udział lub powodują:
  1. Reakcje nadwrażliwości takie jak: niszczenie
    tkanek w przypadku wielu chorób
    infekcyjnych (gruźlica!)
  2. Niektóre choroby autoimmunizacyjne
  3. Odrzucanie przeszczepów
  4. Chorobę dawcy przeciwko biorcy (Graft-vs-
    host disease)
     IMMUNOPATOLOGIA

• Cytotoksyczność zależna od komórek układu
 odpornościowego
• Zapalenie przewlekłe
• Ziarniniaki znacznych rozmiarów (zmiany
 przestrzenne)
• Nadmierne wydzielanie cytokin
• Zaburzenia regulacji sieci cytokin
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:128
posted:1/5/2012
language:Polish
pages:20