MILLI EGITIM BAKANLIGI

Document Sample
MILLI EGITIM BAKANLIGI Powered By Docstoc
					                             ……………………. LĠSESĠ
                       2008-2009 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI I.KANAAT DÖNEMĠ
                     EDEBĠYAT GURUBU ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ TOPLANTI TUTANAĞI

     Toplantı Tarihi Ve Saati:……………………………
     Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
     Toplantıya Katılanlar: ………………………

                                       GÜNDEM

     1.Açılış, yoklama, zümre başkanı ve kurul yazmanının seçimi
     2.Bir önceki öğretim yılında, zümre toplantılarında alınan kararların okunup değerlendirilmesi,
     3. Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği ile Sınıf geçme yönetmeliğinin okunması,
     4.Milli Eğitim Temel Kanunun ve Milli Eğitim ’in Genel Amaçlarının 1739 Sayılı Kanun’dan okunması,
     5.Dersin müfredat programının incelenmesi,
     6 Atatürk İlke ve İnkılaplarının İşlenişi
     7.Dersin işleyişi ile ilgili esasların tespiti,
        a) Öğretmenin hazırlığı;
        b) Öğrencinin ders hazırlığı,
        c) Uygulanacak metotlar,
     8.Ölçme ve değerlendirme,
        a) Yazılı ve sözlü yoklamalar; sayı ve nitelikleri, ilgili düzenlemeler,
        b) Yıllık ödevler,
     9.Yıllık Planlar,
     10.Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
     11.Derslerde kullanılacak araç – gerecin tespiti,
     12.Derslerin öğretmenlere göre paylaşımı,
     13.Başarıyı artırıcı hususlar, derslerde yapılacak etkinlikler, diğer zümrelerle yapılacak işbirliği,
     14. Öğrencilere kitap sevgisi ve okuma zevkinin kazandırılması
     15-Öğretmen olarak görevlerimiz nelerdir?
     16- Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması ile ilgili teklif ve öneriler.
     17-Öğretmen , öğrenci ve veli ilişkisi
     18-Yeni gelen branş öğretmenlerine yapılacak yardımların belirlenmesi.
     19-Türk dilinin doğru kullanılması
     20-Lise birinci sınıflara yapılacak rehberliğin, tanıtım ve yönlendirmenin belirlenmesi.
     21-Öğrencilere “vatan-millet-bayrak ve Atatürk sevgisinin verilmesi” konularında rehberlik.
     22-Dilek ve temenniler.

     MADDE 1: Yoklama yapıldı. Zümre öğretmenlerinin hazır olduğu anlaşıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 2006/2007
Eğitim-Öğretim yılı için Türk Dili ve Edebiyatı zümresi zümre başkanlığına Yılmaz KISA seçildi. Kurul yazmanı olarak Mustafa Ali BASAR görev aldı.
Başkan, yeni eğitim ve öğretim yılının, okulumuz öğrenci ve öğretmenleri için başarılar getirmesini dileyerek, toplantıyı açtı. Gündem maddeleri
okunarak görüşmelere geçildi.

      MADDE 2: Bir önceki öğretim yılında alınan kararlar, Yılmaz KISA tarafından okundu. Geçen yıl alınan kararlardan ne kadarına uyulup, ne
kadarına uyulamadığı değerlendirildi. Geçen yıl alınan kararlara uyulduğu görüldü.Konu ile ilgili olarak zümre başkanı Fatma KAPLAN söz aldı:
“Geçen sene, iyi bir eğitim öğretim yılı geçirdiğimize inanıyorum. Geçen eğitim-öğretim yılı başarı oranımız çok yüksekti. Müfredatın işlenmesinde
sıkıntı olmadı. Dersler planlanan sürede bitirildi.” dedi.

    MADDE 3: Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin (2,3,36,37,42,56-77,84-88,131-133,148-150.)maddeleri ile Sınıf Geçme Yönetmeliği Fatma
KAPLAN tarafından okundu. Böylece yönetmelikler gözden geçirilmiş oldu.

      MADDE 4: 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Yılmaz KISA tarafından okundu. Genel Amaçlar açıklandı. Mustafa Ali BASAR ve
Yılmaz KISA tarafından dönüşümlü olarak laiklik, bilimsellik, demokrasi eğitimi, Atatürk ilke ve inkılapları ve Türk Milliyetçiliği, fırsat ve imkan eşitliği,
yönelme, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, genellik ve eşitlik, planlılık, okul ve aile işbirliği ve her yerde eğitim başlıklı bölümler okundu. Gerekli
açıklamalar yapıldı. Türk milli eğitiminin amaçlarının zümre tutanağına aktarılması kararlaştırıldı.
      Türk Milli Eğitiminin Amaçları:
     “Madde 2 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
      1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 dm.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin
milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı
görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
      2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme
gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve
verimli kişiler olarak yetiştirmek,
      3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata
hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
       Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı
yapmak.”
      Özel Amaçlar:
      Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirebilecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim
kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir”

    MADDE 5: Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin müfredat programları incelendi. Aşağıdaki karar alındı:
Kazanımları gerçekleştirmeye yönelik istenildiği sayıda metin parçası seçilmelidir. Metin parçaları seçilirken ders saati, ünite için önerilen
zaman ve önerilen metin sayısı göz önünde bulundurulmalıdır.

     MADDE 6: 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergileri incelenerek Atatürkçülük konularının planlara nasıl yansıtılacağı görüşüldü. Önemli gün
ve haftalarda Atatürkçülük konusunun sözlü ve yazılı anlatım biçiminde işlenmesine karar verildi.                                                                              1
     MADDE 7:
     a)Öğretmen hazırlığı konusunda Yılmaz KISA söz alarak: “Dersin verimli geçmesi ve öğrencilerin dersi anlamasında öğretmenin önceden
derse hazır olması çok önemli bir faktördür. Bunu bir avantaj haline getirmek için öğretmen ders öncesi derse hazırlanmalıdır. Derse hazırlıksız giren
bir öğretmenin, öğrencilerinden bir beklentisi olamaz.”dedi.

     b)Öğrenci hazırlığı ile ilgili olarak Yılmaz KISA söz aldı: “Eğitim ve öğretimde verimi artırmanın yolunu öğrenci ve öğretmenin daha aktif
olmasını sağlamakta görüyorum. Öğrenciyi harekete geçirme açısından, işleyeceğimiz konular daha önceden öğrencilere bildirilebilir, ödev verilebilir.
Ayrıca öğrenciye, öğrenmesinin gerekliliği çok iyi anlatılmalı ve öğrenci derslere motive edilmelidir.
“Öğretmen ve öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi ve Balık tutma öğretilirken, neden balık tuttuğu da öğretilmelidir.” kararı alındı.

    c) Uygulanacak metotlar;
    Okuma, Yazma, Soru- cevap, Örnekleme, Anlatma, Tekrar, Analiz, Tartışma, Dramatizasyon, Karşılaştırma, Tümdengelim, Tümevarım,
Çözümleme, Sentez, Açıklayıcı anlatım, Gözlem, Tahlil.
    Öğretmen ve öğrencinin derse hazırlıklı gelmesine ve yukarıdaki metotların uygulanmasına karar verildi.

     MADDE 8: Ölçme ve değerlendirme;
     a) Yazılı ve sözlüler konusu tartışıldıktan sonra aşağıdaki kararlara varıldı:
     Lise 1Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı ,
     Lise 2 (Sözel ve TM Bölümü)Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde üç yazılı ,
     Lise 2 (Sayısal Bölümde )Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı ,
     Lise 3 (Sözel ve TM Bölümü)Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde üç yazılı ,
     Lise 3 (Sayısal Bölümde )Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı ,

     Ortak derslerin hem birinci hem de ikinci dönem son yazılılarının ortak ve test şeklinde yapılmasına karar verildi. Ayrıca;
     1- Sınıfları aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesine,
     2- Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılmasına,
     3- Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesi,

     b) Yıllık ödevler;
     Yıllık ödevlerle ilgili olarak 2182 ve 2300 sayılı tebliğler dergilerinin ilgili bölümleri M. Ali BASAR tarafından okundu. Verilecek ödevlerin
inceleme ve araştırmaya dayalı olması, öğrencileri kaynak arama tarama faaliyetlerine yöneltmesi M. Ali BASAR tarafından vurgulandı.
     Yıllık ödevlerle ilgi hususların aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi:
     1- Yıllık Ödevler ekim ayında verilip, nisan ayının ikinci haftasında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek,
     2- Öğrencilerin bilgileri internetten almalarına ve bilgisayarda yazmalarına müsaade edilecek, ancak bütün öğrenciler ödevlerini sözlü
olarak savunacaklardır.
     3- Ödevler 7 sayfadan az 15 sayfadan çok olmayacak,
     4-Öğrenciler aylık olarak ödev aldığı öğretmenle görüşmeye gelmezse ikaz edilecek, öğretmenle irtibat halinde olması sağlanacak,
     5- Ödev değerlendirme ölçütleri şu şekilde tespit edilerek karara bağlandı,

     Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi:
     a)Tertip-düzen-plan......................................................................: 10 puan
     b)Öğretmenlerle işbirliği ...............................................................: 10 puan
     c)Kaynak araç ve gereçleri kullanma............................................: 10 puan
     d)Okul ve çevre imkanlarından yararlanma................................. : 10 puan
     e)Yazım kuralları, kompozisyon ve ifade yeteneği........................:20 puan
     f)Bilgi anlatımı........................................................................ .....: 40 puan

     6- Ödev konularının aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.
     9. SINIFLAR: TÜRK EDEBĠYATI
     1-Edebiyattaki şiir gelenekleri hakkında bilgi verilmesi
     2-Göstermeye bağlı edebi metinler hakkında bilgi verilmesi
     3- Öğrencileri okumaya sevk etmek için öncelikle roman, hikâye kitaplarının okunup incelenmesi, ( Güncel ve Türk Klasikleri…)
     4- Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar
     5- Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
     6-Edebiyatımızda kadın şairlerin tanıtılması
     7-Şarkı ve türkü hikâyelerinin derlenmesi
     8-Röportaj
     9-Anket çalışması
     10-Yunus Emre’nin sevgi anlayışı
     11-Naat hakkında bilgi ve edebiyatımızda naat, naat yazan günümüz şairleri ve şiirlerinin derlenmesi
     12-Şiir antolojisi oluşturma
     13-Gölge oyunu hakkında bilgi
     14-Orta Oyunu hakkında bilgi
     15-Yusuf ile Züleyha hakkında bilgi verilmesi

     10. SINIFLAR: TÜRK EDEBĠYATI
     1-Öğrencileri okumaya sevk etmek için öncelikle roman, hikâye kitaplarının okunup incelenmesi, ( Güncel ve Türk Klasikleri…)
     2- Destan ile masalın örneklerle karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların bulunması,
     3-İnternetteki edebiyat sitelerinin tespiti ve tanıtımı
     4-Mevlâna’da evrensel sevgi anlayışı ve semâ hakkında bilgi
     5-Okunan bir romanda karakterlerin karşılaştırılması
     6-Atatürk’ün dil ve edebiyatla ilgili görüşleri
     7-Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret’te İstanbul
     8-Türkülerimizin hikâyeleri
     9-Şiir antolojisi oluşturma
     10-Şiirlerin hikâyelendirilmesi
     11-Herhangi bir şair veya yazar vb kişilerle yapılacak röportaj
     13-Mehmet Akif ile Tevfik Fikret’in karşılaştırılması
     14 Şair ya da yazar biyografisi hazırlatma
     15-Anket çalışması
     16-Yaşayan şair ve yazarlarımız hakkında ayrıntılı bilgi
                                                                             2
     17-Edebiyatımızda hükümdar şairlerin tanıtılması
     18-Güncel Edebiyat dergilerinin tanıtımı
     19-Amatör dergi ve gazete çalışması
     11.SINIFLAR: TÜRK EDEBĠYATI DERSĠ
     1-Tanzimat dönemi edebiyatında gazetecilik hakkında bilgi
     2-“Tanzimat” hakkında genel bilgi toplanması
     3- III.Selim’den itibaren yapılmak istenen yenilikler ve edebiyata yansımaları
     4- Tanzimat’la değişen sosyal, siyasî hayat ve edebiyat
     5-“Tanzimat ve Edebiyat” konulu sunum hazırlanması
     6- Tanzimat Dönemi’ni değerlendiren ilmî yazıların bulunması
     7- Batıdaki Rönesans ile bizdeki Tanzimat hareketi arasında benzerlik olup olmadığının araştırılması
     8- Divan edebiyatından gelen ögelerle Tanzimat’la getirilen yeniliklerin birlikte kullanılıp kullanılmadığının metinler üzerinde tespiti
     9- Tanzimat, Serveti Fünun, Fecri Ati ve Milli edebiyat dönemi şiirlerinin 9.Sınıf II. Ünitedeki “Şiir İnceleme Yöntemi”ne göre incelenmesi
     10-Namık Kemal’in vatandan, hürriyetten söz eden gazel ve kaside biçiminde yazılmış şiirlerinin araştırılması
     11-Tanzimat, Serveti Fünun, Fecri Ati ve Milli edebiyat şiirinin, aynı temada yazılmış günümüz şiirleriyle karşılaştırılması.
     12-Edebi Akımlar (Romantizim, realizm..) hakkında ayrıntılı bilgi
     13-Tanzimat, Serveti Fünun, Fecri Ati ve Milli edebiyat döneminde yazılmış roman veya hikaye incelemesi
     14-Tanzimat, Serveti Fünun, Fecri Ati ve Milli edebiyat döneminde göstermeye bağlı (tiyatro) edebi metinler hakkında bilgi
     15-Serveti Fünun Edebiyatı hakkında ayrıntılı bilgi hazırlanması
     16- Serveti Fünun dergisi hakkında bilgi
     17-Yahya Kemal’in, Ahmet Haşim’in şiir anlayışları hakkında bilgi
     18-“Mehmet Akif ve istiklal Marşı’nın Açıklaması” konulu bir sunum hazırlama
     19-“Millî Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosunda Dil ve İnsan” konulu sunum hazırlama
     20-Tanzimat, Serveti Fünun, Fecri Ati ve Milli edebiyat dönemi şair ve yazarları hakkında biyografi hazırlama

     9. SINIFLAR: DĠL VE ANLATIM
     1. Her hangi bir 2 sayfalık bir metin üzerinde belli başlı ses olayları (ses düşmesi, ses türemesi, ulama, ünsüz yumuşaması, ünsüz
     sertleşmesi, büyük sesli ve küçük sesli uyumu) tespiti çalışmasının yapılması.
     2. 2 sayfalık her hangi bir metin üzerinde ek-kök tahlili çalışmasının yapılması. ( Metinler farklı olmak şartıyla birden fazla öğrenciye
     verilebilir.)
     3. Cümlenin ögeleriyle ilgi çalışma yapılması
     4. 2006 ÖSS’de çıkmış paragraf sorularının incelenip çözülmesi
     5. 2 sayfalık bir metinde fiilerin yapı bakımından incelemesinin yapılması.
     6. 2 sayfalık her hangi bir metin üzerinde fiillerin çatı bakımından incelemesinin yapılması.
     7- Çevredeki tabelalarda yabancı kelimelerin tespit edilmesi ve fotoğraflanması
     8-Dünya dilleri hakkında bilgi
     9-Türkçe’nin önemiyle ilgi gazete ve dergi yazılarının derlenmesi
     10- Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi
     11-Gazetelerden atasözü ve deyimlerle birleşerek oluşturulan manşetlerin toplanması

     10. SINIFLAR: DĠL VE ANLATIM
     1-Türkçe’nin önemiyle ilgi gazete ve dergi yazılarının derlenmesi
     2- Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi
     3-Gazetelerden atasözü ve deyimlerle birleşerek oluşturulan manşetlerin toplanması
     4- Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi
     5-Herhangi bir konuda yazılı olarak sunum yapma
     6-Anlatım türlerini örneklerle açıklama
     7- Açıklayıcı tarzda yazılan metinlerdeki zarfların bulunması.
     8-Bir temanın sınırlandırılarak, diyaloglar halinde bir metnin oluşturulması.
     9-Bir temanın sınırlandırılarak, öyküleyici bir anlatımla veya betimleyici bir anlatımla metinler oluşturulması.
     10-Türk edebiyatında mizahi anlatımla ilgili örneklerin bulunup, ünlem ve edatların gösterilmesi.
     11-Atatürk ile ilgili sunum hazırlama.
     12-Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler.
     13- Farklı temalarda şiir antolojileri oluşturma.
     14- Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi(dosya halinde)
     15- Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi.
     16- Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.
     17- Verilecek şiirlerde isimlerin ve zamirlerin bulunması.

     11.SINIFLAR:DĠL VE ANLATIM DERSĠ
     1-Deneme yazma çalışması
     2-Mektup hakkında tanıtıcı bilgi hazırlama
     3-Sevdiği kişilere mektup yazma çalışması
     4-Günlük yazma çalışması
     5-Ünlü kişilerin anılarını okuma ve değerlendirme
     6-Yazar ve şair biyografisi hazırlama
     7-Seyahatname ve Evliya Çelebi hakkında araştırma yapma
     8-Sohbet hakkında tanıtıcı bilgi
     9-Haber yazısı yazma çalışması
     10-Fıkra yazma çalışması
     11-Türkçe’nin Önemi ile ilgili makalelerin toplanması ve değerlendirilmesi
     12-Eleştiri hakkında tanıtıcı bilgi ve örnek metinler bulma çalışması
     13-Röportaj çalışması yapma
     14-Siyasetçi, sanatçı, edebiyatçı, iş adamlarıyla gerçekleştirilmiş mülâkat örnekleri
     15-Söylev hakkında bilgi ve söylev örnekleri bulma

     MADDE 9: Yıllık planlarla ilgili olarak Yılmaz KISA söz aldı: “Yıllık planların hazırlanması esnasında göz önünde bulundurmamız gereken en
önemli unsurlar; kaç hafta ders işleneceği, dersin müfredatı, Atatürkçülük konuları ve yıllık çalışma takvimi olmalıdır. Bu yıl 36 hafta ders işlenecektir.
Konulara verilecek süre ayarlamasında bu çok önemli. Atatürkçülük konuları mutlaka 2488 sayılı tebliğler dergisine uygun olarak konulara
dağıtılmalıdır.” şeklinde hatırlatmada bulundu.


                                                                             3
     Fatma KAPLAN :”. Her öğretmen mutlaka derse hazırlıklı girmeli .” dedi.
     Yıllık planların idarenin öngördüğü zaman dilimine kadar yönetmeliğe ve programa uygun olarak hazırlanma, Atatürkçülük konularına
mutlaka 2488 sayılı Tebliğiler Dergisi’ne uygun olarak yer verilmesine karar verildi.


     MADDE 10: Yılmaz KISA, Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinin işlenişinde diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin zorunluluğunu
ifade ederek, özellikle Tarih, T.C.İnk.Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya öğretmenleriyle işbirliğinin başarıyı arttıracağını belirtti. Ayrıca önemli gün ve
haftalarda diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği, konuları daha iyi kavratma açısından önemli olduğunu vurguladı.
     Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.
     MADDE 11: Derslerde okutulacak kitaplar MEB tarafında verildiğinden herhangi bir kitap seçimi yapılmadı.
     Derslerde kullanılacak araç-gereçlerle ilgili olarak yapılan görüşme sonucunda aşağıdaki kaynakların kullanılmasına karar verildi;
       Ø   İstiklal Marşı: Mehmet Akif Ersoy
       Ø   Gençliğe Hitabe: Mustafa Kemal ATATÜRK
       Ø   Nutuk1-2-3: Mustafa Kemal ATATÜRK
       Ø   Söylev ve Demeçler: Mustafa Kemal ATATÜRK
       Ø   Resimli Türk Edebiyatı: Nihat Sami BANARLI
       Ø   Türk Edebiyatı: Ahmet KABAKLI
       Ø   Hikaye ve Roman Tahlilleri: Cevdet KUDRET
       Ø   Şiir Tahlilleri: Mehmet Kaplan
       Ø   Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri: Kenan AKYÜZ
       Ø   Dilbilgisi: Tahir Nejat GENCAN
       Ø   Türkçe Dilbilgisi:M. Kaya BİLGEGİL
       Ø   Türk Dil Bilgisi: Muharrem ERGİN
       Ø   İmla kılavuzu: Türk Dil Kurumu
       Ø   Yönetmeliklere uygun olacak cd ve kasetler
       Ø   Roman Tahlili, Ziya Bakırcıoğlu

     MADDE 12: Sınıflara göre öğretmenlerin ders paylaşımı okul idaresi tarafından yapılacaktır.

     MADDE 13: Yılmaz KISA: “Başarı için rekabet ortamı önemlidir. Bu, sınıf içi ve sınıflar arası olabilir. Öğrencilere zaman zaman görev
verilmesi de uygun olacaktır. Ödev kontrolü ve yapmayanların velileriyle görüşülmesi başarıyı arttıracaktır. Ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olması
da başarıyı arttıracaktır.
     Başarısız öğrencilere de özellikle rehberlik edilmesi, velilerin ilgilerinin arttırılması başarıyı arttıracaktır. Ayrıca rehberlik servislerinden de
yararlanılması gerekmektedir.
     Derslerde kullanılan doğru ve yerinde kullanılması, konuların öğrencilerin derse ilgilerini arttırıcı özdeyiş, fıkra ve deyişlerden faydalanarak
anlatılması de başarıyı olumlu yönde attıracaktır.” dedi.

     Dersleri daha zevkli işleyebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı:

     Soru cevap ağırlıklı aktif bir yöntemin kullanılması,
     Öğrenme yolları ve kaynak kullanımını öğretmek,
     Planlı çalışma yollarının verilmesi,
     Dersin derste öğrenileceğinin verilmesi,
     Edebiyat konularına göre kompozisyon ve dil derslerinin arasında paralellik sağlanması
     Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
     Kütüphaneden faydalanma yollarının öğretilmesi,
     Okuduğunu anlatma ve yorum yapma çalışmalarının yapılması,
     Üniversiteye hazırlık için Lise 3. Sınıflarda test çözümlerinin yapılması,
     Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
     Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
     Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,
     Gazete haberlerinden hikâye yazdırma
     Kelime oyunu oynatma
     Cd , Film , Kaset dinlettirilerek soru sorma
     5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
     Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma
     Haftalık kompozisyon yazma ödevleri verme
     Atasözleri ve deyimleri canlandırma
     Karikatür yorumlatma
     Bir konuşma metninin dinlettirildikten sonra soru sorma
     Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma
     Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları
     Noktalama işaretleri olmayan metin uygulaması
     Sınıf içerisinde dramatize çalışmaları
     Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma
     Günlük hikâye, bilmece ve yazılara yer verme
     Sınıf panosunu kullandırma

     Derslerde öğrenci başarısını artırma açısından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
     1. Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
     2. Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
     3. Öğretmenlerinde derslerini anlatırken aktif olmalarına,
     4. Tahtayı her derste kullanmanın alışkanlık haline getirilmesine,
     5. Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,
     6. Konular anlatılırken güncellenerek ilgi çekici hale getirilmesine,
     7. Kitap okuma alışkanlığının arttırılmasına,
Karar verildi.
     Görüşmeler sonucunda yıl içerisinde ders dışı faaliyet olarak aşağıda belirtilen etkinliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:
     a) Kütüphaneden azami ölçüde faydalanılacak,

                                                                               4
     b) Röportajlar yapılacak.
     c) Sınıf içi münazaralar düzenlemek,
     d) Okul geneli şiir okuma yarışması düzenlenecek,
     e) Kompozisyon yarışması düzenlenecek,
     f) Anket Çalışmaları yapılacak,
     g) Kitap okuma yarışmaları düzenlenecek,
     h) Kitap tanıtımları yapılacak

     Mustafa Ali BASAR: “Öğrencilerin dili düzgün kullanmalarında diğer öğretmenlerin de payı olacaktır. Bu yüzden diğer zümrelerle
görüşüp, bu noktayı hatırlatmalıyız. Ayrıca Önemli gün ve haftalar ile ilgili tarih zümresi ile irtibata geçmeliyiz” dedi.


MADDE 14: 10., 11. sınıflarda deneme kitapları (Montaigne, Bacon, Nurullah ATAÇ vb.) temin ettirilip okutturulacaktır. Üniversite sınavlarında
paragraf soruları daha çok bu kitaplardan çıkmaktadır. Kitap sevgisinin aşılanması, okuma zevkinin arttırılması için Türk ve Dünya edebiyatının
seçilmiş güzel örneklerinden öğrencilerin seviyesine uygun kitap seçilip tavsiye edilmesi ve bunun takip edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca öğrencilere
yazma zevki aşılamak için mutlaka Günlük tutulması hususu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği anlatıldı. Bu konuda Edebiyat öğretmeni
Fatma KAPLAN şunları söyledi: “Günlük yazmak öğrencilerimizi yazma hususunda daha bağımsız kılacaktır. Çünkü istediği her şeyi istediği şekilde
yazacaktır. İlerde kendi yazış kurallarını yani üslubunu kendisi tespit edip uygulama başarısını kazanacaktır. Gün geçtikçe yazma kabiliyetinin
geliştiğini görerek cesareti daha da artacaktır.” dedi.
      Her dönem en az seviyeye uygun dört şiirin ezberletilmesi suretiyle öğrencilerde şiir zevkinin oluşturulması karara bağlandı.

      MADDE 15: Öğretmen olarak görevlerimiz yeniden okunarak buna göre hareket edilmesi karara bağlandı. Bu görevlerden bazılarının
aşağıdaki gibi olduğu görüldü:
      Madde 56 - Öğretmenler kendilerine verilen dersleri okuturlar, bunlarla ilgili bütün
uygulamaları yaparlar. Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlerler. Öğretmenler, dersler dışında okulun eğitim öğretim ve yönetim işlerine de
canlı bir şekilde katılmakla; kanun, yönetmelik ve emirlerle saptanan ödevleri yapmakla yükümlüdürler. Öğretmenler, öğrencilerini yetiştirmek
konusunda her fırsattan yararlanmalı, hizmet ruhu beslemeli, ödevden kaçınmamalı, öğrencilerine öğrenim işlerinde iyi bir yardımcı ve kılavuz olmalı
eğitim işlerinde tutum ve davranışları ile örneklik etmelidirler.
      Madde 57 - Öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır:
      a) Öğretmenler, her ders yılı basında müfredat programlarının, ders uygulamalarının (çevre tarihi eser, müze, teknik kurumlar vb.
incelemeleri) aylara dağıtılmasını gösterir bir plan hazırlayarak derslere başlamadan önce bir örneğini okul müdürüne verirler.
      b) Öğretmenler, derslerini yararlı bir şekilde vermek için, derslere hazırlıklı girmek ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığında
bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler.
      c) Öğretmenler, öğrencilerini kişisel çalışmalara yöneltmek için tedbirler alırlar. (Bu hususta yerine göre tabiî çevreden, eski eserden,
müzelerden, kitaplıklardan, ödevlerden, okulda düzenlenecek müsamere, okulda bütün öğretmenlerin elbirliğiyle yaratıp yaşatacakları çalışma
havasından yararlanırlar
      d) Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında iş birliği yaparlar. Bu
toplantılardan ilki ders yılı başında yapılarak bu maddenin (a) fıkrasındaki planlar incelenir.
      e) Öğretmenler, derslerde öğrencilerine "Yazılı Öğrenci Ödevleri Yönetmeliği" hükümetlerine göre ödev vermek ve bunları düzelterek
öğrencilerine geri vermekle yükümlüdürler.
      g) Öğretmenler, verdikleri dersleri, yaptırdıkları ödevleri, yaptıkları deneyleri ve yoklama konularını her derste sınıf defterine yazarak imza
ederler.
      i) Öğretmenler, derse girince yoklamayı kendileri yapar, derste bulunmayanları ve bunların sayısını yazarak yoklama kâğıdını imzalarlar.
      j) Öğretmenler, not defterlerini her zaman yarılarında taşımak, derse kaldırdıkları öğrencilere takdir edecekleri notları mürekkeple bu deftere
yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklama kâğıtlarına ve ödevlere takdir edilen notlar da bu deftere aynı suretle
geçirilerek öğrencilere bildirilir.

      Madde 58 - Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır:
      a) Öğretmenler; haftada bir gün nöbet tutarlar.
      b) Öğretmenler, yönetimi öğretmenler kurulunca ya da okul müdürlüğünce kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetir ve her türlü eğitim
çalışmalarına katılırlar.
      c) Öğretmenler, öğretmen kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. (Öğretmenlere, eğitimini üzerlerine
aldıkları sınıflarda, elden geldiği ölçüde fazla ders verilir.)

     Madde 64 - Öğretmenler Tebliğler Dergisini okumakla yükümlüdürler.
     Öğretmen olarak mevzuattaki kurallara uyulması, idareyle işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

     MADDE 16: Dersin zevkli hale getirilebilmesi için birtakım teknolojik gelişmelerin kullanılmasının önemine değinen Yılmaz KISA
“Öğrenci okuduğu bir hikâyenin bir filmini veya oyunlaştırılmış halini izlerse asla unutmayacaktır. Bilgileri kalıcı kılmanın yollarından biri de
gösterimdir. Bu nedenle dersin işlenişinde elimizdeki imkânları seferber etmeli, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Dersin
öğrenilmesinde ve öğretilmesinde bilgisayar, CD, CD ROM, İnternet gibi teknolojiler kullanılmalıdır. Edebi zevki arttırmak için Kültür-
Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübünü etkin bir hale getirilmesinin faydalı olacaktır.Kulüp çalışmalarının ve sosyal faaliyetlerin öğrencilerin
moral ve motivasyonuna olumlu katkıları olacağından, üzerinde önemle durulması gerekir. ” dedi
     Teknolojiden azami ölçüde faydalanmasına, bilginin kalıcı olması için çaba harcanmasına, kulüplerin etkin olarak faaliyet
yapmalarına karar verildi.


      MADDE 17: Edebiyat derslerinin öğrencilerin duygu ve düşünce eğitimine ağırlık verdiğini, bu nedenle öğretmenle öğrenci arasındaki
ilişkinin ders etkinliklerini de çeşitlendirdiğini söyleyen Mustafa Ali BASAR “Öğretmen daima öğrencisine rehberlik etmeli, dersin zevkli bir yönünün de
öğrencinin kişilik gelişiminde önemli bir rol oynamasıdır. Bu nedenle öğretmen, öğrencisiyle yakın olmalı, öğrencinin paylaşımlarını arttıracağı sınıf
ortamları hazırlamalıdır. Ayrıca veli ile sıkı bir diyalog içinde olmalıdır. Okul-öğretmen-öğrenci –veli işbirliği sağlanırsa başarı kendiliğinden
gelecektir.”dedi.
      Yılmaz KISA; “ Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öğrenci – öğretmen – veli işbirliğinin çok önemli olduğu vurgulanıp, fırsat buldukça
velilerin okula getirilerek durumlarının kontrol edilmesinin faydalı olur.” dedi.
      Velilerle işbirliği yapılmasına karar verildi.

     MADDE 18: Zümre başkanı Yılmaz KISA; zümremizde stajyer öğretmen olmadığı fakat zümremize, geçen yıl ilköğretim okulunda görev
yapıp da bu yıl okulumuza gelen yeni branş öğretmenlerine gereken rehberliğin yapılacağını dile getirdi.

     MADDE 19: Türk dilinin doğru kullanımının Milli eğitimin temel hedefleri arasında olduğunu söyleyen M. Ali BASAR ” Öğrencilerimizin
doğru bir Türkçe ile kendilerini ifade etmeleri en önemli hedefimiz olmalı, bütün öğretmenlerimiz bu konuda duyarlı davranmalıdır.”dedi.
                                                                              5
Konuyla ilgili olarak Yılmaz KISA: “Dilimizin doğru kullanılmasının gerekliliği hususunda öğrencilerimizde bilinç oluşturmayı hedeflemekteyiz.”dedi.
Türk Dili’ni doğru kullanmanın temel hedef olduğu kararına varıldı.

      MADDE 20: Lise birinci sınıflara yapılacaklar şu şekilde belirlendi;
      a) Ortaöğretim sınıf geçme ve sınav yönetmeliği, disiplin yönetmeliği konularında öğrencilere bilgi verilmesi,
      b) Öğrencilere dersler hakkında gerekli bilgilerin verilmesi,
      c) Alanlar ve meslekler konusunda bilgilendirmenin yapılması,
      d) Öğrencilere yapılacak tanıtım ve yönlendirmenin okul rehber öğretmeni işbirliğiyle yapılması.

      MADDE 21: Yılmaz KISA: “Öğrencilere ilk derslerden başlamak üzere vatan-millet-bayrak ve Atatürk sevgisinin verilmesine önem
verilmelidir.Yıl içerisinde de derslerde konuların yeri geldikçe vatan-millet-bayrak ve Atatürk sevgisinin verilmesinin gerekliliği vurgulanmalıdır.
Atatürk’ü her yönüyle öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek için ders dışı kaynaklar getirilmesinin uygun olacaktır. Zaten özellikle Atatürkçülük
konularının ders planlara yansıtıldığı için bu konuda sıkıntı çekilmeyecektir.Bu bağlamda Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marsı’mızın öğretilmesi faydalı
olacaktır.” dedi.

     Gençliğe Hitabe ve Ġstiklal Marşının okulun açıldığı ilk hafta Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım ders programları hakkında bilgi
verildikten sonra açıklanıp ezberletilmesi kakarlaştırıldı.
      Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen 100 temel eser sınıf seviyelerine göre şu şekilde belirlenmiştir:

LĠSE 1. SINIFLAR ĠÇĠN
   1     M. Kemal Atatürk              -Nutuk

   2      Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler

   3      Nasreddin Hoca Fıkralarından
      seçmeler

   4      Halk Şiirinden Seçmeler

   5      Kerem ile Aslı

   6      Hüseyin Rahmi Gürpınar         -Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

   7      Ömer Seyfettin             -Hikâyelerden Seçmeler

   8      Mehmet Akif Ersoy            -Safahat

   9      Yahya Kemal Beyatlı           -Kendi Gök Kubbemiz

   10      Yakup Kadri Karaosmanoğlu        -Kiralık Konak

   11      Yakup Kadri Karaosmanoğlu        -Yaban

   12      Refik Halit Karay            -Memleket Hikâyeleri

   13      Refik Halit Karay            -Gurbet Hikâyeleri

   14      Halide Edip Adıvar           -Sinekli Bakkal

   15      Halide Edip Adıvar           -Mor Salkımlı Ev

   16      Reşat Nuri Güntekin           -Anadolu Notlan

   17      Reşat Nuri Güntekin           -Çalıkuşu

   18      Faruk Nafiz Çamlıbel          -Han Duvarları

   19      Peyami Safa               -Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

   20      Peyami Safa               -Fatih-Harbiye

   21 |     Nihad Sami Banarlı           -Türkçenin Sırlan

   22      Necip Fazıl Kısakürek          -Çile

   23      Sabahattin Ali             -Kuyucaklı Yusuf

   24      Ahmet Kutsi Tecer            -Şiirler

   25      Ahmet Muhip Dıranas           -Şiirler

   26      Aşık Veysel               -Dostlar Beni Hatırlasın

   27      Orhan Veli               -Bütün Şiirleri

                                                                            6
   28     Cahit Sıtkı Tarancı          -Otuz beş Yaş (Bütün Şiirleri)

   29     Sait Faik Abasıyanık         -Kayıp Aranıyor

   30     Sait Faik Abasıyanık         -Hikâyelerinden Seçmeler

   31     Tank Buğra              -Küçük Ağa

   32     Necati Cumalı             -Tütün Zamanı

   33     Rıfat Ilgaz              -Karartma Geceleri

   34     Haldun Taner             -Hikâyelerinden Seçmeler

   35     Aziz Nesin              - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

   36     Sabahattin Kudret Aksel        -Gazoz Ağacı

   37     Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL    -Gençlerle Baş başa

   38     Naki Tezel              -Türk Masalları

   39     Beydeba                -Kelile veDimne

   40     Cervantes               -Don Kişot

   41     Balzac                -Vadideki Zambak

   42     Victor Hugo              -Sefiller

   43     Goethe                -Faust

   44     Daniel Daefo             -Robenson Cruzoe

   45     John Steinbeck            -Fareler ve İnsanlar

   46     M. Selimoviç             -Derviş Ve Ölüm

   47     Cengiz Dağcı             -Onlar da İnsandı


LĠSE 2. VE 3. SINIFLAR: Yukarıdaki eserlere ilaveten:


Kutadgu Bilig'den Seçmeler

Dede Korkut Hikâyeleri

 Mevlana                        Mesnevî'den Seçmeler

 Divan Şiirinden Seçmeler

 Evliya Çelebi                     -Seyahatnamesi’nden Seçmeler

 Samipaşazade Sezai                   -Sergüzeşt

 Halit Ziya Uşaklıgil                  -Mai ve Siyah

 Ahmet Rasim                      -Şehir Mektupları

 Ahmet Hikmet Müftüoğlu                 -Çağlayanlar

 Ahmet Haşim                      -Bize Göre

 Yahya Kemal B ey atlı                 -Eğil Dağlar

 Abdulhak Şinasi Hisar                 -Boğaziçi Mehtapları

 Ruşen Eşref Ünaydın                  -Diyorlar ki

 Refik Halit Karay                    Memleket Hikâyeleri

 Refik Halit Karay                    Gurbet Hikayeleri
 Falih Rıfkı Atay                    Çankaya
 Falih Rıfkı Atay                    Zeytindağı
 Nazım Hikmet                      Memleketimden İnsan Manzaraları

                                              7
 Şevket Süreyya Aydemir                 Suyu Arayan Adam
 Memduh Şevket Esendal                 Ayaşlı ile Kiracıları
 Ahmet Hamdi Tanpınar                  Beş Şehir
 Ahmet Hamdi Tanpınar                  Sahnenin Dışındakiler
 Samiha Ayverdi                     İbrahim Efendi Konağı
 Kemal Tahir                      Esir Şehrin İnsanları
 Orhan Kemal                      Eskicinin Oğulları
 Kemal Bilbaşar                     Cemo
 Samim Kocagöz                     Kalpaklılar
 Orhan Hançerlioğlu                   7. Gün
 Fakir Baykurt                     Kaplumbağalar
 Faik Baysal                      Drina'da Son Gün
 Abbas Sayar                      Yılkı Atı
 Oğuz Atay                       Bir Bilim Adamının Romanı
 Yusuf Atılgan                     Anayurt Oteli
 Cemil Meriç                      Bu Ülke
 Salâh Birsel                      Boğaziçi Şıngır Mıngır
 Bahattin Özkişi                    Sokakta
 Eflatun                        Devlet
 Sokrates                        Savunma
 Sadi                          Gülistan
 Dostoyevski                      Suç ve Ceza
 Gogol                         Ölü Canlar
 Turgenyev                       Babalar ve Oğullar
 Tolstoy                        Savaş ve Barış
 Gustav Flaubert                    Madam Bovary
 Charles Dickens                     İki Şehrin Hikâyesi
 Knut Hamsun                      Açlık
 Jack London                      Beyaz Diş
 Rabindranath Tagore                  Gora
 Ernest Hemingway                    Çanlar Kimin İçin Çalıyor
 William Faulkner                   Ses ve Öfke
 İvo Andriç                       Drina Köprüsü
 Paniat İstrati                     Akdeniz
 Cengiz Aytmatov                    Beyaz Gemi
 Cengiz Aytmatov                    Gün Olur Asra Bedel

      Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve başarılı olması dileğiyle toplantıya son verildi.
      MADDE 22:
      Dilek ve Temenniler: Yılmaz KISA ”Geçmiş yıllarda kompozisyon ve şiir yarışmalarında birçok kez dereceye girdik. Bunun devam etmesi
gerekir. Yıl içerisinde gelecek yazıları mutlaka takip edelim ve bu yarışmalara katılalım. Herkes sınıflarındaki başarılı (kompozisyon ve şiir alanında)
öğrencileri tespit etsin.” dedi.
      M. Ali BASAR: “Kimi öğrencilerimiz bazı yazılar yazmaktalar. Bazıları gerçekten çok güzel. Bunları Kültür ve Edebiyat panosuna asmalıyız.”
dedi.
      Fatma KAPLAN: “Mutlaka okuma alışkanlığı kazandırmalıyız.Öğrenciler okumadıklarından kompozisyon yazamıyorlar ve ÖSS’de anlama
dayalı soruları çözemiyorlar.” dedi.
      Yılmaz KISA: “Öğrencilerimizi tiyatro ve sinemaya gitmeleri konusunda teşvik etmeliyiz.” dedi. “Ayrıca ilimizin tarihî ve kültürel değerlerini
tanıtmalıyız. Bu anlamda uygun şartlar sağlandığında çeşitli geziler düzenlenebilir, müzelere gidilebilir, surlar tanıtılabilir.” dedi.
      Zümre Başkanı: “Toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Çok iyi bir eğitim öğretim yılı geçireceğimize inanıyorum.” dedi.
Gündemin dilek ve temenniler bölümünde zümre başkanı yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.Başka söz alan olamadığı için toplantıya
son verildi.

   Türk Dili ve Edebiyatı          Türk Dili ve Edebiyatı
      Öğretmeni                 Öğretmeni              Türk Dili ve Edebiyatı
                                               Öğretmeni                                 UYGUNDUR

                                 …./09/2008


                                Okul Müdürü
                                                                            8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:425
posted:1/5/2012
language:
pages:8