�rubriek_nummer� �rubriek_naam� by XA4K6X9

VIEWS: 640 PAGES: 226

									                 Inhoudstafel

Inleiding
Dit document werd opgesteld ter voorbereiding van het OCMW overleg in de
Regio Gent op 15 februari 2005.

Aan de hand van de structuur van de sociale kaart wordt getracht in een invulling
te maken van de verschillende diensten die een aanbod hebben rond de
verschillende thema’s.
                                        1
                             Inhoudstafel

01.-ALGEMENE SOCIALE
DIENSTVERLENING
01.01. Algemene diensten ................................................................................................ 10
 01.01.02. Telefonische hulpverlening ........................................................................... 10
01.02.-Algemeen Welzijnswerk - Centraal....................................................................... 10
 01.02.01. Autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) ......................... 10
 01.02.02. CAW in het kader van de ziekenfondsen (ICAW) ..................................... 11
01.03. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) .......................... 19
 01.03.01. Welzijnsbureaus - Sociale dienst - Sociale huizen ...................................... 21
01.04. Gemeentediensten ................................................................................................. 24
 01.04.01. Gemeentedienst - Welzijn en sociale zaken .............................................. 24
 01.04.02. Buurtwerkingen en -centra ........................................................................... 24
 01.04.05. Gedecentraliseerde gemeentelijke administratieve bureaus ................ 25
 01.04.06. Andere gemeentediensten .......................................................................... 25
 01.04.07. Ombudsdiensten ............................................................................................ 26
01.05. Budgetbegeleiding ................................................................................................. 26
01.06. Ondersteuning vrijwilligerswerk ............................................................................. 27
01.07. zelfzorg ...................................................................................................................... 27
 01.07.02. Federaties en koepels zelfzorg ..................................................................... 27
01.08.01. -Informatie, overleg, federaties en koepels ................................................... 27
 01.08.01. Lokaal overleg algemene sociale dienstverlening ................................... 27
 01.08.02. Federaties en koepels algemene sociale dienstverlening ...................... 28


02.-LICHAMELIJKE GEZONDHEIDSZORG
02.01.-Dringende medische hulpverlening..................................................................... 29
 02.01.03. Wachtdiensten ................................................................................................ 29
02.02.-Gezondheidsbevordering ...................................................................................... 29
 02.02.01. Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO)...................................... 29
 02.02.02. Lokaal Overleg Gezondheidszorg (LOGO's) .............................................. 29
02.03.-Algemene dienstverlening gezondheidszorg ..................................................... 29
 02.03.01. Eerstelijnsgezond-heidszorg .......................................................................... 29
 02.03.02. Uitleendiensten medisch hulpmateriaal ..................................................... 30
 02.03.03. Mediotheken ................................................................................................... 30
 02.03.04. Medische hulpdiensten (niet-dringend) ..................................................... 31
 02.03.05. Ziekenfondsen ................................................................................................. 32
02.04.-Specifieke gezondheidszorg ................................................................................. 33
 02.04.01. Arbeid en gezondheid .................................................................................. 33
 02.04.02. Specifieke gezondheidsthema's .................................................................. 34
02.05.-Ziekenhuizen, poliklinieken en dispensaria .......................................................... 35
 02.05.01. Ziekenhuizen .................................................................................................... 35
 02.05.02. Zelfstandige poliklinieken .............................................................................. 36
 02.05.04. Zelfstandige hersteloorden ........................................................................... 36
 02.05.06. Wijkgezondheids-centra ................................................................................ 36


                                                                    2
                           Inhoudstafel
02.06.-Palliatieve zorg......................................................................................................... 37
 02.06.01. Palliatieve ondersteuning .............................................................................. 37
 02.06.03. Palliatieve eenheid in een ziekenhuis ......................................................... 37
02.07. Zelfhulp ...................................................................................................................... 38
 02.07.01. Fysische ziekte ................................................................................................. 38
 02.07.02. Operatieve ingreep ....................................................................................... 42
02.08. Informatie, overleg, federaties en koepels ......................................................... 43


03.-GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
(GGZ)
03.01.-Dringende hulpverlening ....................................................................................... 45
 03.01.02. Psychiatrische urgentiediensten en crisisinterventie ................................. 45
03.02.-Ambulante diensten voor geestelijke gezondheidszorg .................................. 45
 03.02.01. Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ) ................................. 45
 03.02.02. Andere ambulante begeleidingsdiensten GGZ ........................................ 46
 03.02.03. Centra voor dagbehandeling GGZ ............................................................ 47
 03.02.04. Arbeids- en woonrehabilitatie GGZ ............................................................. 47
 03.02.05. Beschut wonen GGZ ...................................................................................... 49
03.03.-Residentiële diensten voor geestelijke gezondheidszorg ................................. 50
 03.03.01. Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) ............. 50
 03.03.02. Psychiatrische ziekenhuizen .......................................................................... 51
 03.03.03. Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) ................................................... 52
 03.03.04. Therapeutische gemeenschappen............................................................. 52
03.04.-Specifieke doelgroepen ........................................................................................ 53
 03.04.01. Diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie ................................................. 53
 03.04.02. Diensten voor psychogeriatrie ..................................................................... 54
03.05. Hulpverlening aan mensen met een verslaving ................................................ 54
 03.05.01. Verslavingspreventie ...................................................................................... 54
 03.05.03. Dagcentra verslaving .................................................................................... 54
 03.05.04. Residentiële lichamelijke ontwenning ......................................................... 55
 03.05.05. Residentiële behandeling verslaving .......................................................... 55
03.06.-Zelfhulp...................................................................................................................... 55
 03.06.01. Psychosociale problemen ............................................................................. 55
 03.06.02. Verwerking na verlies ..................................................................................... 56
 03.06.03. Verslavingsproblemen ................................................................................... 56
03.07.-Informatie, overleg, federaties en koepels ......................................................... 57
 03.07.01. Lokaal overleg GGZ ....................................................................................... 57
 03.07.02. Federaties en koepels GGZ .......................................................................... 57


04.-THUISZORG
04.01.-Thuiszorgmeldpunten (24u op 24u) ...................................................................... 59
04.02. Lokale dienstencentra ............................................................................................ 59


                                                                    3
                         Inhoudstafel
04.03. Regionale dienstencentra ..................................................................................... 60
04.04. Diensten voor gezinszorg ........................................................................................ 61
04.05. Oppasdiensten ........................................................................................................ 62
04.06.-Opvang .................................................................................................................... 62
 04.06.01. Dagverzorgingscentrum ................................................................................ 62
 04.06.02. Centrum voor kortverblijf ............................................................................... 63
04.07.-Specifieke dienstverlening ..................................................................................... 65
 04.07.01. Diensten warme maaltijden.......................................................................... 65
 04.07.02. Poetsdiensten .................................................................................................. 65
 04.07.03. Klusjesdiensten ................................................................................................ 66
 04.07.04. Vervoerdiensten ............................................................................................. 66
 04.07.07. Psychiatrische thuiszorg ................................................................................. 67
 04.07.08. Thuisverpleging ............................................................................................... 67
 04.07.09. Palliatieve thuiszorg ........................................................................................ 69
04.09. Informatie, overleg, federaties en koepels ......................................................... 69
 04.09.01. Lokaal overleg thuiszorg ................................................................................ 70
 04.09.02. Federaties en koepels thuiszorg ................................................................... 70


05.-RELATIES EN SEKSUALITEIT
05.02. Diensten relaties en seksualiteit ............................................................................. 71
05.03. Seksualiteitbeleving ................................................................................................. 71
05.04.01. Familiaal geweld ................................................................................................ 71
05.05.01. Alleenstaand en echtscheiding ...................................................................... 72
05.06. Informatie, overleg, federaties en koepels ......................................................... 73
 05.06.02. Federaties, koepels relaties & seksualiteit ................................................... 73


06.-OPLEIDING, WERKLOOSHEID EN
 TEWERKSTELLING
06.01.-Opleiding voor volwassenen ................................................................................. 74
  06.01.01. Basiseducatie .................................................................................................. 74
  06.01.05. Opleidingscentra ............................................................................................ 74
06.02.-Sociale partners en secretariaten ........................................................................ 74
  06.02.01. Werkloosheidsuitkeringen .............................................................................. 74
  06.02.02. Middenstandsorganisaties ............................................................................ 79
  06.02.03. Sociaal verzekerings-fondsen ....................................................................... 80
  06.02.04. Sociaal secretariaten .................................................................................... 80
06.05.-Bemiddeling, begeleiding, opleiding en werkervaring voor werkzoekenden
............................................................................................................................................... 81
  06.05.01. Lokale werkwinkel .......................................................................................... 81
  06.05.02. Arbeidsbemiddeling...................................................................................... 83
06.05.03. Werkzoekenden-werkingen .............................................................................. 85
  06.05.04. Trajectbegeleiding werkgelegenheid ........................................................ 85


                                                                        4
                   Inhoudstafel
 06.05.05. Opleidings- en werkervaringinitiatieven .................................................... 85
 06.05.06. PWA - Plaatselijk Werkgelegenheids-agentschap .................................... 92
06.07.-Informatie, overleg, federaties en koepels ......................................................... 94
 06.07.01. Lokaal overleg opleiding, werkloosheid en tewerkstelling ..................... 94
 06.07.02. Koepels en federaties opleiding, werkloosheid en tewerkstelling ......... 94


07.-HUISVESTING
07.01. Info - advies huisvesting .......................................................................................... 96
 07.01.01. Woonwinkel .................................................................................................... 96
 07.01.02. Gemeentelijke huisvestingsdienst ............................................................... 97
 07.01.04. Huurdersverenigingen .................................................................................... 98
07.02.-Huisvestingsinitiatieven ........................................................................................... 98
 07.02.01. Sociale huisvesting ........................................................................................ 98
 07.02.02. Sociale verhuurkantoren ............................................................................ 100
07.03.-Opvangmogelijkheden voor thuislozen ............................................................ 100
 07.03.01. Crisisopvang .................................................................................................. 100
 07.03.03. Opvangcentra vrouwen en kinderen ...................................................... 100
 07.03.04. Opvangcentra mannen ............................................................................. 101
 07.03.05. Opvangcentra gemengd publiek ............................................................ 101
 07.03.06. Woonbegeleiding jongeren ...................................................................... 101
 07.03.07. Begeleid wonen ............................................................................................ 102
 07.03.09. Andere .......................................................................................................... 102
07.04.-Informatie, overleg, federaties en koepels ....................................................... 103
 07.04.01. Lokaal overleg huisvesting .......................................................................... 103
 07.04.02. Federaties en koepels huisvesting ............................................................. 103


08.-RECHTSHULP EN JUSTITIE
08.01. Rechtshulp en juridisch advies ........................................................................... 104
08.02.-Justitiële hulpverlening ......................................................................................... 104
 08.02.01. Justitieel welzijnswerk ................................................................................... 104
 08.02.02.slachtofferbegeleiding ................................................................................. 104
 08.02.03. Daderhulp ..................................................................................................... 105
 08.02.04. Strafbemiddeling .......................................................................................... 106
08.03. Federale & lokale politie ...................................................................................... 106
08.04.-Justitie en medewerkers gerecht ....................................................................... 109
 08.04.01. Justitiehuizen.................................................................................................. 109
 08.04.02. Rechtbanken ............................................................................................... 109
 08.04.05. Gerechtsdeurwaarders ............................................................................... 110
 08.04.07. Alternatieve maatregelen en straffen ..................................................... 110


09.-KINDEREN EN GEZINNEN
09.02. Onmoetingscentra voor ouders met kinderen ................................................. 112

                                                                5
                       Inhoudstafel
09.03.-Ambulante begeleiding van kinderen en gezinnen ....................................... 112
 09.03.01. Prenatale zorgverlening ............................................................................. 112
 09.03.02. Kraamzorg .................................................................................................... 112
 09.03.03. Consultatiebureaus ..................................................................................... 113
 09.03.04. Regiohuizen Kind en Gezin ........................................................................ 117
 09.03.05. INLOOP-team ............................................................................................... 117
09.04. Kinderopvang ....................................................................................................... 118
 09.04.01. Kinderdagverblijven .................................................................................... 118
 09.04.02. Initiatieven buitenschoolse opvang ......................................................... 128
 09.04.03. Diensten voor opvanggezinnen ................................................................ 129
 09.04.04. Opvang voor kinderen met een handicap en zieke kinderen ............. 131
 09.04.05. Andere dag- en nachtopvang kinderen ................................................ 131
09.05.-Gezinsondersteuning ............................................................................................ 132
 09.05.02. Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) ....................... 132
09.06. Adoptiediensten ................................................................................................... 133
09.07.-Specifieke gezinssituaties ..................................................................................... 134
 09.07.01. Gezinsplaatsings-diensten ........................................................................... 134
 09.07.03. Kinderverwaarlozing en -mishandeling ..................................................... 134
09.08. Speel-o-theken ..................................................................................................... 134
09.09. Kinderbijslagfondsen ............................................................................................ 135
09.10.-Informatie, overleg, federaties en koepels ....................................................... 135
 09.10.01. Lokaal overleg kinderen- en gezinsbegeleiding .................................... 135
 09.10.02. Federaties en koepels kinderen- en gezinsbegeleiding........................ 136


10.-ALGEMENE JEUGDHULPVERLENING
10.01.-Informatie ............................................................................................................... 137
 10.01.01. Telefonische hulpverlening algemene jeugdhulpverlening .................. 137
 10.01.02. Info, advies en begeleiding algemene jeugdhulpverlening................ 137
10.02.-Jeugdwelzijnswerk................................................................................................. 138
 10.02.01. Jongerenorganisaties / jeugdvoorzieningen ........................................... 138
 10.02.02. Initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare jongeren ........................ 138
10.03. Onderwijs ............................................................................................................... 138
 10.03.02. Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) ............................................... 138
 10.03.04. Studenten-voorzieningen en -begeleiding .............................................. 141
 10.03.05. Naschoolse begeleiding ............................................................................ 141
 10.03.06. Schoolopbouwwerk .................................................................................... 142
10.04. Buitenschoolse begeleiding ............................................................................... 142
10.05. Deeltijdse vorming ................................................................................................. 146
10.08.-Informatie, overleg, federaties en koepels ....................................................... 146
 10.08.01. Lokaal overleg jeugdzorg .......................................................................... 146
 10.08.02. Federaties en koepels jeugdzorg .............................................................. 147


11.-BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
11.01.-Aanmeldingspunten Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) ..................................... 149


                                                                  6
                        Inhoudstafel
 11.01.01. Comités Bijzondere Jeugdzorg ................................................................... 149
11.02. Bemiddelingscommissies ...................................................................................... 149
11.04. Sociale diensten bij de jeugdrechtbanken ....................................................... 149
11.06. Ambulante BJB ..................................................................................................... 149
11.06.-Ambulante BJB ...................................................................................................... 149
 11.06.01. Algemene begeleidingsdiensten BJB ...................................................... 149
 11.06.02. Thuisbegeleidings-diensten BJB .................................................................. 149
 11.06.03. Dagcentra BJB ............................................................................................. 150
 11.06.04. Begeleid zelfstandig wonen BJB ............................................................... 151
11.07.-Residentiële BJB ..................................................................................................... 152
 11.07.01. Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra .............................................. 152
 11.07.02. Pleeggezinnendiensten ............................................................................... 152
 11.07.03. Tehuizen en gezinstehuizen BJB................................................................. 152
11.08. Alternatieve begeleiding jongeren .................................................................... 154


12.-OUDEREN
12.01.-Dienstverlening ...................................................................................................... 155
 12.01.02. Informatie- en bemiddelingsdiensten ...................................................... 155
 12.01.03. Aanvraag en toekenning pensioen ......................................................... 155
 12.01.04. Ouderenmis(be)handeling ......................................................................... 156
12.02.-Ontmoeting - Vrije tijd - Vorming ........................................................................ 156
 12.02.01. Ontmoetingscentra ..................................................................................... 156
 12.02.02. Verenigingsleven ouderen ......................................................................... 157
 12.02.03. Activiteiten en cursussen ............................................................................ 171
12.03. Woonmogelijkheden ........................................................................................... 171
 12.03.01. Rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen............................................ 171
 12.03.02. Serviceflats en andere residenties met serviceverlening ...................... 180
12.05.-Informatie, overleg, federaties en koepels ....................................................... 183
 12.05.01 . Lokaal overleg ouderen ............................................................................. 183
 12.05.02. Koepels en federaties ouderen ................................................................. 183


13.-PERSONEN MET EEN HANDICAP
13.01.-Informatie, advies en bemiddeling .................................................................... 184
 13.01.02. Handicap en advies ................................................................................... 184
 13.01.04. Vlaams fonds ................................................................................................. 184
13.02.-Algemene diagnose en behandeling ............................................................... 184
 13.02.01. Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) ........................................ 184
13.03. Revalidatiecentrum ............................................................................................. 185
13.04. Thuisbegeleiding personen met een handicap .............................................. 187
13.05.-Verenigingen en vrijetijdsbesteding ................................................................... 188
 13.05.01. Vrije tijd personen met een handicap ..................................................... 188
 13.05.04. Vorming personen met een handicap .................................................... 190
13.06. Buitengewoon onderwijs ..................................................................................... 192
 13.06.01. Kleuter- en lager onderwijs......................................................................... 192
 13.06.02. Secundair onderwijs .................................................................................... 194


                                                                7
                               Inhoudstafel
 13.06.03. Centra voor leerlingenbegeleiding voor buitengewoon onderwijs .... 195
13.07. Orthopedagogische internaten of semi-internaten ....................................... 196
13.08.-Werkgelegenheid en dagbesteding voor meerderjarigen met een
handicap ........................................................................................................................... 198
 13.08.01. Centra voor gespecialiseerde voorlichting bij studie & beroepskeuze
 ......................................................................................................................................... 198
 13.08.04. Beschutte werkplaatsen ............................................................................. 198
 13.08.05. Dagcentra personen met een handicap ............................................... 199
13.09.-Woonvormen voor meerderjarigen met een handicap ................................ 200
 13.09.02. Zelfstandig wonen ....................................................................................... 200
 13.09.03. Begeleid wonen........................................................................................... 201
 13.09.05. Beschermd wonen ...................................................................................... 201
 13.09.06. Tehuizen voor kort verblijf ........................................................................... 202
 13.09.07. Tehuizen voor werkenden (gezinsvervangende tehuizen) ................... 202
 13.09.08. Tehuizen voor niet-werkenden - bezigheidshomes ................................ 203
 13.09.09. Tehuizen voor niet-werkenden - nursingtehuizen ................................... 206
13.10. Specifieke dienstverlening .................................................................................. 206
 13.10.01. Hulpmiddelen ............................................................................................... 206
 13.10.02. Assistentie ...................................................................................................... 207
13.11. Zelfhulp - Personen met een handicap ............................................................ 207
13.12.-Informatie, overleg, federaties en koepels ....................................................... 209
 13.12.01. Lokaal overleg Personen met een handicap ......................................... 209
 13.12.02. Koepels en federaties Personen met een handicap ............................ 210


14.-ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN
14. Integratiecentra .......................................................................................................... 212
 14.01.01. Lokale steunpunten en lokale integratiecentra ..................................... 212
14.02. Dienstverlening aan minderheden .................................................................... 212
14.03. Specifieke doelgroepen ..................................................................................... 214
 14.03.01. Vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren .................... 215
14.04.-Specifieke thema's ................................................................................................ 215
 14.04.01. Racismebestrijding ....................................................................................... 215
14.06.-Informatie, overleg, federaties en koepels ....................................................... 216
 14.06.01. Lokaal overleg minderheden .................................................................... 216
14.06.02. Koepels en federaties minderheden ............................................................ 216


15.-ARMOEDE EN KANSARMOEDE
15.02.-Materiële en sociale dienstverlening ................................................................. 217
 15.02.01. Kringloopcentra ........................................................................................... 217
 15.02.02. Sociaal restaurants ...................................................................................... 218
 15.02.03. Materiële hulpverlening.............................................................................. 218
 15.02.04. Inloopcentra ................................................................................................. 220
15.04. Maatschappelijk opbouwwerk .......................................................................... 221
15.05. Straathoekwerk ..................................................................................................... 223


                                                                       8
                   Inhoudstafel
15.06.01. Verenigingen waar armen het woord nemen ........................................... 223
15.07.-Informatie, overleg, federaties en koepels ....................................................... 224
 15.07.01 . Lokaal overleg armoede en kansarmoede ............................................ 224


16.-PROVINCIALE, VLAAMSE EN
 FEDERALE OVERHEDEN
16.01. Provinciale diensten en gemeenschapscommissies ...................................... 225
16.03.-Federaal beleid ..................................................................................................... 225
 16.03.01. Federale overheidsdiensten ...................................................................... 225
 16.03.02. Rijksdiensten.................................................................................................. 226
                                                               9
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening

                         CAW Artevelde - Onthaal- en Begeleidingsteam voor
01.01. Algemene diensten             Sociale, Relationele en Seksuele Vragen
                         Bosdreef 5B
                         9080 Lochristi (LOCHRISTI)
01.01.02. Telefonische hulpverlening       Werking
                         - - Verstrekken van informatie en advies, het
                          bieden van ondersteuning en psychosociale
Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen
                          hulpverlening m.b.t. de meest diverse vragen
Postbus 99 (Gent 12)
                          en problemen (zoals inkomen, rechten,
9000 Gent (GENT)
Werking                      huisvesting, seksualiteit, relatieproblemen)
- - Anonieme telefonische hulpverlening voor   - Scheidingsbemiddeling
                         Doelgroep
 mensen met allerlei levensmoeilijkheden,
                         - - Personen met de meest uiteenlopende
 met gedachten aan zelfdoding, in crisis
                          vragen en problemen
- Opgeleide vrijwilligers bieden 24 op 24 uur
 een gesprek aan via het gratis
                         CAW Artevelde
 telefoonnumer 106
                         Prinsenhof 56
- On line gesprek: praten via het verzenden
                         9000 Gent (GENT)
 van getypte boodschappen, aanmelding
                         Werking
 via de website
                         - - Secretariaat centrum algemeen welzijnswerk
Doelgroep
                          Artevelde
-
                         Doelgroep
01.02.-Algemeen Welzijnswerk -          - - Alle personen en groepen van wie de
    Centraal                  welzijnskansen bedreigd of verminderd
                          worden ten gevolge van persoonlijke,
01.02.01. Autonome Centra voor Algemeen      relationele, gezins- of maatschappelijke
Welzijnswerk (CAW)
                          factoren
                         - Specifieke aandacht gaat naar
CAW Artevelde - Onthaal- en Begeleidingsteam    bevolkingsgroepen en personen die omwille
voor Sociale, Relationele en Seksuele Vragen
                          van bepaalde factoren (leefsituatie, sociale
Jean Baptist Guinardstraat 34
                          achtergrond, leeftijd, etnische afkomst,
9000 Gent (GENT)
                          persoonlijkheidskenmerken, traumatiserende
Werking
                          gebeurtenissen, enz.) geconfronteerd worden
- - Verstrekken van informatie en advies, het
                          met een verhoogd risico op verminderde
 bieden van ondersteuning en psychosociale
                          welzijnskansen
 hulpverlening m.b.t. de meest diverse
 vragen en problemen (zoals inkomen,
                         CAW Visserij - Team voor Gezins- en Relationeel
 rechten, huisvesting, seksualiteit,      Welzijnswerk
 relatieproblemen)               Visserij 153
Doelgroep
                         9000 Gent (GENT)
- - Personen met de meest uiteenlopende     Werking
 vragen en problemen              - - Info, advies, bemiddeling en begeleiding van
                          mensen met vragen of problemen i.v.m. hun
CAW Visserij
                          relaties (partnerrelatie, opvoeding,
Visserij 153
                          ongewenste zwangerschap,
9000 Gent (GENT)
                          familieproblemen, ...) of persoonlijke aard
Werking
                          (zingevingsvragen, verliesverwerking, sociale
- - Intakecel:
                          vaardigheden, ...)
 - Onthaal en eerste opvang
                         Doelgroep
 - Interne en externe verwijzing
                         - - Personen, gezinnen en groepen die zich ten
 - Informatie en advies
                          gevolge van persoonlijke, relationele of
 - Crisisopvanggesprekken
                          materiële factoren in een maatschappelijk
 - Eerstelijns maatschappelijk werk
                          kwetsbare situatie bevinden of het risico lopen
Doelgroep
                          hierin terecht te komen
- - Iedereen, doch prioritair tot personen,
 gezinnen en groepen die zich door
                         CAW Visserij - Afdeling Deinze
 maatschappelijke, persoonlijke, relationele
                         Guido Gezellelaan 117
 of materiële factoren in een kwetsbare
                         9800 Deinze (DEINZE)
 situatie bevinden of het risico lopen hierin  Werking
 terecht te komen                - - Info, advies en begeleiding van mensen met


                                                 10
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
 vragen en problemen i.v.m. hun relaties of    omstandigheden verkeren of een behoefte
 van persoonlijke aard              aan informatie hebben
- Scheidings- en ouderschapsbemiddeling     Doelgroep
- Basisdienstverlenging: onthaal en 1ste     -
 opvang, verwijzing, info en advies
- Crisisopvang
- Eerstelijns maatschappelijk werk        Christelijke Mutualiteit - CAW Sint-Amandsberg-
Doelgroep                    centrum
- - Personen, gezinnen en groepen die zich    Antwerpsesteenweg 504
 ten gevolge van persoonlijke, relationele of  9040 Sint-Amandsberg (GENT)
 materiële factoren in een maatschappelijk   Werking
 kwetsbare situatie bevinden of het risico   - - Verstrekken van informatie, advies,
 lopen hierin terecht te komen          bemiddelen en verwijzen op vlak van
                          ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
CAW Artevelde - Onthaal- en Begeleidingsteam   - Psychosociale begeleiding van mensen in een
voor Sociale, Relationele en Seksuele Vragen    noodsituatie met het accent op ziekte,
Velodroomstraat 29                 handicap, ouderdom en kansarmoede
9940 Evergem (EVERGEM)              - Bemiddeling naar thuiszorg
Werking                     Doelgroep
- - Verstrekken van informatie en advies, het  -
 bieden van ondersteuning en psychosociale
 hulpverlening m.b.t. de meest diverse     Christelijke Mutualiteit - CAW Waarschoot
 vragen en problemen (zoals inkomen,      Stationsstraat 18
 rechten, huisvesting, seksualiteit,      9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)
 relatieproblemen)               Werking
- Scheidingsbemiddeling             - - Verstrekken van informatie, advies,
Doelgroep                     bemiddelen en verwijzen op vlak van
- - Personen met de meest uiteenlopende      ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
 vragen en problemen              - Psychosociale begeleiding van mensen in
                          noodsituatie met accent op ziekte, handicap,
                          ouderdom en armoede
CAW Artevelde - Onthaal- en Begeleidingsteam   - Bemiddeling naar thuiszorg
voor Sociale, Relationele en Seksuele Vragen   Doelgroep
Hoogbouwplein 39                 - - Mensen die met ziekte, handicap,
9060 Zelzate (ZELZATE)               verliessituatie of hulpbehoevendheid
Werking                      geconfronteerd worden
- - Verstrekken van informatie en advies, het  en hun omgeving
 bieden van ondersteuning en psychosociale
 hulpverlening m.b.t. de meest diverse     Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Gent-Eeklo -
 vragen en problemen (zoals inkomen,      Sint-Amandsberg
 rechten, huisvesting, seksualiteit,      Dendermondsesteenweg 286
 relatieproblemen)               9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- Scheidingsbemiddeling             Werking
Doelgroep                    - - Sociaal advies en psychosociale begeleiding
- - Personen met de meest uiteenlopende      van mensen in noodsituaties
 vragen en problemen              - Opvang, info geven, begeleiden, verwijzen,
                          bemiddelen, signaleren van de tekorten naar
01.02.02. CAW in het kader van de         de overheid toe, enz ?
ziekenfondsen (ICAW)               Doelgroep
                         - - Zieken, gehandicapten, bejaarden
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - CAW
Gent - Afdeling Gentbrugge            Christelijke Mutualiteit - CAW Sint-Denijs-Westrem
Frederik Burvenichstraat 151           Loofblommestraat 51
9050 Gentbrugge (GENT)              9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)
Werking                     Werking
- - Algemeen maatschappelijk werk        - - Verstrekken van informatie, advies,
- Hulp en bijstand aan personen die        bemiddelen en verwijzen op vlak van
 moeilijkheden hebben die voortvloeien uit    ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
 gezondheidsproblemen              - Psychosociale begeleiding van mensen in een
- Organiseren van onthaal en eerste opvang     noodsituatie met het accent op ziekte,
 voor personen die in moeilijke          handicap, ouderdom en kansarmoede


                                                 11
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
- Bemiddeling naar thuiszorg            naar de overheid toe, enz ?
Doelgroep                    Doelgroep
-                        - - Zieken, gehandicapten, bejaarden

Christelijke Mutualiteit - CAW Sleidinge     Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Zottegem
Sleidingedorp 46                 Markt 9
9940 Sleidinge (EVERGEM)             9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking                     Werking
- - Verstrekken van informatie, advies,     - - Algemeen welzijnswerk: samen wordt er
 bemiddelen en verwijzen op vlak van       gezocht naar mogelijkheden om uit
 ziekteverzekering en ruime sociale        probleemsituaties te komen. De problemen
 wetgeving                    kunnen zich situeren op persoonlijk, familiaal,
- Psychosociale begeleiding van mensen in     administratief of juridisch vlak
 een noodsituatie met het accent op ziekte,   Doelgroep
 handicap, ouderdom en kansarmoede       - - Bejaarden, zieken en gehandicapten
- Bemiddeling naar thuiszorg
Doelgroep
-                        Christelijke Mutualiteit - CAW Evergem
                         Gilbert Braeckmanplein 4
                         9940 Evergem (EVERGEM)
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - CAW  Werking
Gent - Afdeling Drongen             - - Verstrekken van informatie, advies,
Drongenplein 16                  bemiddelen en verwijzen op vlak van
9031 Drongen (GENT)                ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
Werking                     - Psychosociale begeleiding van mensen in een
- - Algemeen maatschappelijk werk         noodsituatie met het accent op ziekte,
- Hulp en bijstand aan personen die        handicap, ouderdom en kansarmoede
 moeilijkheden hebben die voortvloeien uit   - Bemiddeling naar thuiszorg
 gezondheidsproblemen              Doelgroep
- Organiseren van onthaal en eerste opvang    -
 voor personen die in moeilijke
 omstandigheden verkeren of een behoefte
 aan informatie hebben             Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Gent-Eeklo
Doelgroep                    Vrijdagmarkt 10
-                        9000 Gent (GENT)
                         Werking
Christelijke Mutualiteit - CAW Drongen      - - Sociaal advies en psychosociale begeleiding
Oude Abdijstraat 44                van mensen in noodsituatie
9031 Drongen (GENT)               - Opvang, info geven, begeleiden, verwijzen,
Werking                      bemiddelen, signaleren van de tekorten naar
- - Verstrekken van informatie, advies,      de overheid toe, enz ?
 bemiddelen en verwijzen op vlak van      Doelgroep
 ziekteverzekering en ruime sociale       - - Zieken gehandicapten, bejaarden
 wetgeving
- Psychosociale begeleiding van mensen in
 een noodsituatie met het accent op ziekte,   Vlaams Neutraal Ziekenfonds - CAW Gent
 handicap, ouderdom en kansarmoede       Bevrijdingslaan 209
- Bemiddeling naar thuiszorg           9000 Gent (GENT)
Doelgroep                    Werking
-                        - - Centrum voor algemeen maatschappelijk
                          werk voor iedereen, met bijzondere aandacht
                          voor zieken, personen met een handicap en
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Gent-Eeklo    zorgbehoevende bejaarden
- Brugse Poort                  - Informatie, advies, bemiddeling,
Bevrijdingslaan 174                ondersteuning, psychosociale en sociale
9000 Gent (GENT)                  begeleiding
Werking                     - Zorgbemiddelaar in thuiszorgsituaties
- - Sociaal advies en psychosociale       - Erkend multidisciplinair team in het kader van
 begeleiding van mensen in noodsituaties     het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
- Opvang, info geven, begeleiden, verwijzen,    Personen met een Handicap
 bemiddelen, signaleren van de tekorten     - Ondersteuning naar palliatieve patiënten toe


                                                   12
            Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
Doelgroep                       omstandigheden verkeren of een behoefte
- - Iedereen met bijzondere aandacht voor       aan informatie hebben
 zieken, personen met een handicap en       Doelgroep
 zorgbehoevende bejaarden             -


Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Gent-Eeklo    Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Gent-Eeklo -
- Bloemekenswijk                  Watersportbaan
Frans van Rijhovelaan 121              Neermeerskaai 2 C
9000 Gent (GENT)                  9000 Gent (GENT)
Werking                       Werking
- - Sociaal advies en psychosociale         - - Sociaal advies en psychosociale begeleiding
 begeleiding van mensen in noodsituatie       van mensen in noodsituaties
- Opvang, info geven, begeleiden, verwijzen,    - Opvang, info geven, begeleiden, verwijzen,
 bemiddelen, signaleren van de tekorten       bemiddelen, signaleren van de tekorten naar
 naar de overheid toe, enz ?             de overheid toe, enz ?
Doelgroep                      Doelgroep
- - Zieken, gehandicapten, bejaarden        - - Zieken, gehandicapten, bejaarden


Christelijke Mutualiteit - CAW Deinze-Centrum    Christelijke Mutualiteit - CAW Gent - Muide
Markt 76                      Muidepoort 68
9800 Deinze (DEINZE)                9000 Gent (GENT)
Werking                       Werking
- - Verstrekken van informatie, advies,       - - Verstrekken van informatie, advies,
 bemiddelen en verwijzen op vlak van         bemiddelen en verwijzen op vlak van
 ziekteverzekering en ruime sociale         ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
 wetgeving                     - Psychosociale begeleiding van mensen in een
- Psychosociale begeleiding van mensen in       noodsituatie met het accent op ziekte,
 een noodsituatie met het accent op ziekte,     handicap, ouderdom en kansarmoede
 handicap, ouderdom en kansarmoede         - Bemiddeling naar thuiszorg
- Bemiddeling naar thuiszorg            Doelgroep
Doelgroep                      -
-

                          Christelijke Mutualiteit - CAW Assenede - Dienst
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Zottegem-     Maatschappelijk Werk
Centraal                      Sportstraat 2
De Colfmaeckerstraat 5               9960 Assenede (ASSENEDE)
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)              Werking
Werking                       - - Algemeen maatschappelijk werk
- - Algemeen welzijnswerk: samen wordt er      - Gratis hulp en bijstand aan personen die
 gezocht naar mogelijkheden om uit          moeilijkheden hebben die voortvloeien uit
 probleemsituaties te komen. De problemen      gezondheidsproblemen
 kunnen zich situeren op persoonlijk, familiaal,  - Organiseren van onthaal en eerste opvang
 administratief of juridisch vlak          voor personen die in moeilijke
Doelgroep                       omstandigheden verkeren of een behoefte
- - Bejaarden, zieken en gehandicapten        aan informatie hebben
                          - Ons aanbod: info rond voorzieningen
                           (diensten, organisaties, tussenkomsten,
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - CAW    voordelen,...)
Gent - Afdeling Lisbloemstraat           advies, bemiddeling en samenwerking met
Lisbloemstraat 2 A                  andere diensten en vrijwilligerswerkingen,
9000 Gent (GENT)                   dossieropvolging, adviseren en inschrijven bij
Werking                        het Vlaams Fonds, thuiszorg, groepswerk
- - Algemeen maatschappelijk werk          - Bereikbaar tijdens de openingsuren of in
- Hulp en bijstand aan personen die          dringende gevallen: (09)376 13 20,
 moeilijkheden hebben die voortvloeien uit      mogelijkheid tot huisbezoek
 gezondheidsproblemen               Doelgroep
- Organiseren van onthaal en eerste opvang     - - Mensen die met ziekte, handicap,
 voor personen die in moeilijke           verliessituatie of hulpbehoevendheid


                                                    13
            Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
 geconfronteerd worden                 wetgeving
en hun omgeving                   - Psychosociale begeleiding van mensen in een
                            noodsituatie met het accent op ziekte,
                            handicap, ouderdom en kansarmoede
Christelijke Mutualiteit - CAW De Pinte       - Bemiddeling naar thuiszorg
Kerkplein 6                     Doelgroep
9840 De Pinte (DE PINTE)               -
Werking
- - Verstrekken van informatie, advies,
 bemiddelen en verwijzen op vlak van        Christelijke Mutualiteit - CAW Gent - Heuvelpoort
 ziekteverzekering en ruime sociale         Sint-Amandsstraat 72
 wetgeving                     9000 Gent (GENT)
- Psychosociale begeleiding van mensen in      Werking
 een noodsituatie met het accent op ziekte,     - - Verstrekken van informatie, advies,
 handicap, ouderdom en kansarmoede          bemiddelen en verwijzen op vlak van
- Bemiddeling naar thuiszorg              ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
Doelgroep                      - Psychosociale begeleiding van mensen in een
-                           noodsituatie met het accent op ziekte,
                            handicap, ouderdom en kansarmoede
                           - Bemiddeling naar thuiszorg
Christelijke Mutualiteit - CAW Sint-Martens-     Doelgroep
Latem                        -
Kapitein Maenhoutstraat 3
9830 Sint-Martens-Latem (SINT-MARTENS-        Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - CAW
LATEM)                        Gent - Afdeling Gent-centrum
Werking                       Hoogpoort 37
- - Verstrekken van informatie, advies,       9000 Gent (GENT)
 bemiddelen en verwijzen op vlak van        Werking
 ziekteverzekering en ruime sociale         - - Algemeen maatschappelijk werk
 wetgeving                     - Hulp en bijstand aan personen die
- Psychosociale begeleiding van mensen in       moeilijkheden hebben die voortvloeien uit
 een noodsituatie met het accent op ziekte,      gezondheidsproblemen
 handicap, ouderdom en kansarmoede         - Organiseren van onthaal en eerste opvang
- Bemiddeling naar thuiszorg              voor personen die in moeilijke
Doelgroep                       omstandigheden verkeren of een behoefte
-                           aan informatie hebben
                           Doelgroep
                           -
Christelijke Mutualiteit - CAW Gent - Brugse Poort
Bevrijdingslaan 208 A                Christelijke Mutualiteit - CAW Wachtebeke
9000 Gent (GENT)                   Dorp 63
Werking                       9185 Wachtebeke (WACHTEBEKE)
- - Verstrekken van informatie, advies,       Werking
 bemiddelen en verwijzen op vlak van        - - Verstrekken van informatie, advies,
 ziekteverzekering en ruime sociale          bemiddelen en verwijzen op vlak van
 wetgeving                      ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
- Psychosociale begeleiding van mensen in      - Psychosociale begeleiding van mensen in een
 een noodsituatie met het accent op ziekte,      noodsituatie met het accent op ziekte,
 handicap, ouderdom en kansarmoede          handicap, ouderdom en kansarmoede
- Bemiddeling naar thuiszorg             - Bemiddeling naar thuiszorg
Doelgroep                      Doelgroep
-                          -

                           Christelijke Mutualiteit - CAW Gent-centrum
Christelijke Mutualiteit - CAW Wondelgem       Poel 8
Vledermuisstraat 2                  9000 Gent (GENT)
9032 Wondelgem (GENT)                Werking
Werking                       - - Verstrekken van informatie, advies,
- - Verstrekken van informatie, advies,        bemiddelen en verwijzen op vlak van
 bemiddelen en verwijzen op vlak van         ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
 ziekteverzekering en ruime sociale         - Psychosociale begeleiding van mensen in een


                                                   14
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
 noodsituatie met het accent op ziekte,      een noodsituatie met het accent op ziekte,
 handicap, ouderdom en kansarmoede        handicap, ouderdom en kansarmoede
- Bemiddeling naar thuiszorg           - Bemiddeling naar thuiszorg
Doelgroep                    Doelgroep
-                        -

Christelijke Mutualiteit - CAW Gavere
Onderstraat 102                 Christelijke Mutualiteit - CAW Gent - Nieuw-Gent
9890 Gavere (GAVERE)               Rerum Novarumplein 8
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Verstrekken van informatie, advies,     Werking
 bemiddelen en verwijzen op vlak van      - - Verstrekken van informatie, advies,
 ziekteverzekering en ruime sociale        bemiddelen en verwijzen op vlak van
 wetgeving                    ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
- Psychosociale begeleiding van mensen in    - Psychosociale begeleiding van mensen in een
 een noodsituatie met het accent op ziekte,    noodsituatie met het accent op ziekte,
 handicap, ouderdom en kansarmoede        handicap, ouderdom en kansarmoede
- Bemiddeling naar thuiszorg           - Bemiddeling naar thuiszorg
Doelgroep                    Doelgroep
-                        -

Christelijke Mutualiteit - CAW Destelbergen   Christelijke Mutualiteit - CAW Gentbrugge
Dendermondsesteenweg 475             Ankerslaan 75
9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)         9050 Gentbrugge (GENT)
Werking                     Werking
- - Verstrekken van informatie, advies,     - - Verstrekken van informatie, advies,
 bemiddelen en verwijzen op vlak van       bemiddelen en verwijzen op vlak van
 ziekteverzekering en ruime sociale        ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
 wetgeving                   - Psychosociale begeleiding van mensen in een
- Psychosociale begeleiding van mensen in     noodsituatie met het accent op ziekte,
 een noodsituatie met het accent op ziekte,    handicap, ouderdom en kansarmoede
 handicap, ouderdom en kansarmoede       - Bemiddeling naar thuiszorg
- Bemiddeling naar thuiszorg           Doelgroep
Doelgroep                    -
-
                         Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Gent-Eeklo -
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - CAW  Oostakker
Gent - Afdeling Koning Albertlaan        Oostakkerdorp 24
Koning Albertlaan 87               9041 Oostakker (GENT)
9000 Gent (GENT)                 Werking
Werking                     - - Sociaal advies en psychosociale begeleiding
- - Algemeen maatschappelijk werk         van mensen in noodsituaties
- Hulp en bijstand aan personen die       - Opvang, info geven, begeleiden, verwijzen,
 moeilijkheden hebben die voortvloeien uit    bemiddelen, signaleren van de tekorten naar
 gezondheidsproblemen               de overheid toe, enz ?
- Organiseren van onthaal en eerste opvang    Doelgroep
 voor personen die in moeilijke         - - Zieken, gehandicapten, bejaarden
 omstandigheden verkeren of een behoefte
 aan informatie hebben             Christelijke Mutualiteit - CAW Melle
Doelgroep                    Brusselsesteenweg 285B
-                        9090 Melle (MELLE)
                         Werking
Christelijke Mutualiteit - CAW Nazareth     - - Verstrekken van informatie, advies,
Drapstraat 4                    bemiddelen en verwijzen op vlak van
9810 Nazareth (NAZARETH)              ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
Werking                     - Psychosociale begeleiding van mensen in een
- - Verstrekken van informatie, advies,      noodsituatie met het accent op ziekte,
 bemiddelen en verwijzen op vlak van       handicap, ouderdom en kansarmoede
 ziekteverzekering en ruime sociale       - Bemiddeling naar thuiszorg
 wetgeving                   Doelgroep
- Psychosociale begeleiding van mensen in    -


                                                15
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening

                          Christelijke Mutualiteit - CAW Merelbeke
Christelijke Mutualiteit - CAW Nevele       Hundelgemsesteenweg 690
A.C. Van der Cruyssenstraat 13           9820 Merelbeke (MERELBEKE)
9850 Nevele (NEVELE)                Werking
Werking                      - - Verstrekken van informatie, advies,
- - Verstrekken van informatie, advies,       bemiddelen en verwijzen op vlak van
 bemiddelen en verwijzen op vlak van        ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
 ziekteverzekering en ruime sociale        - Psychosociale begeleiding van mensen in een
 wetgeving                     noodsituatie met het accent op ziekte,
- Psychosociale begeleiding van mensen in      handicap, ouderdom en kansarmoede
 noodsituatie met accent op ziekte,        - Bemiddeling naar thuiszorg
 handicap, ouderdom en armoede          Doelgroep
- Bemiddeling naar thuiszorg            -
Doelgroep
- - Mensen die met ziekte, handicap,        Christelijke Mutualiteit - CAW Zulte
 verliessituatie of hulpbehoevendheid       Staatsbaan 112 d
 geconfronteerd worden              9870 Zulte (ZULTE)
en hun omgeving                  Werking
                          - - Verstrekken van informatie, advies,
                           bemiddelen en verwijzen op vlak van
Vlaams Neutraal Ziekenfonds - CAW Aalter       ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
Brouwerijstraat 5 bus O A             - Psychosociale begeleiding van mensen in een
9880 Aalter (AALTER)                 noodsituatie met het accent op ziekte,
Werking                       handicap, ouderdom en kansarmoede
- - CAW: eerstelijns algemeen           - Bemiddeling naar thuiszorg
 maatschappelijk werk in het kader van de     Doelgroep
 ziekenfondsen (ICAW).              -
- Geven van informatie, advies, bemiddeling,
 ondersteuning, psychosociale en sociale
 begeleiding.                   Christelijke Mutualiteit - Secretariaat voor
- Optreden als zorgbemiddelaar in         Maatschappelijk Werk
 thuiszorgsituaties.               Peperstraat 6
- Erkend als multidisciplinair team in het kader  9000 Gent (GENT)
 van het Vlaams Fonds voor Sociale        Werking
 Integratie van Personen met een Handicap.    - - Verstrekken van informatie, advies,
- Ondersteuning naar palliatieve patiënten      bemiddelen en verwijzen op vlak van
 toe.                        ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
- Taal: Nederlands                 - Psychosociale begeleiding van mensen in een
- Indicatiestellingen zorgverzekeringen       noodsituatie met het accent op ziekte,
Doelgroep                      handicap, ouderdom en kansarmoede
- Het brede publiek met bijzondere aandacht    - Bemiddeling naar thuiszorg
 voor zieken (chronisch zieken, invaliden,...)  Doelgroep
 gehandicapten en zorgbehoevende         -
 bejaarden.

                          Christelijke Mutualiteit - CAW Gent - Sint-
Christelijke Mutualiteit - CAW Mariakerke     Pietersstation
Brugsesteenweg 550                 Koningin Elisabethlaan 48
9030 Mariakerke (GENT)               9000 Gent (GENT)
Werking                      Werking
- - Verstrekken van informatie, advies,      - - Verstrekken van informatie, advies,
 bemiddelen en verwijzen op vlak van        bemiddelen en verwijzen op vlak van
 ziekteverzekering en ruime sociale         ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
 wetgeving                    - Psychosociale begeleiding van mensen in een
- Psychosociale begeleiding van mensen in      noodsituatie met het accent op ziekte,
 een noodsituatie met het accent op ziekte,     handicap, ouderdom en kansarmoede
 handicap, ouderdom en kansarmoede        - Bemiddeling naar thuiszorg
- Bemiddeling naar thuiszorg            Doelgroep
Doelgroep                     -
-


                                                16
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - CAW   omstandigheden verkeren of een behoefte
Gent - Afdeling Brugsesteenweg           aan informatie hebben
Brugsesteenweg 23                Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 - - Personen die door ziekte, handicap of
Werking                      ouderdom problemen ondervinden of dreigen
- - Algemeen maatschappelijk werk         te ondervinden
- Hulp en bijstand aan personen die
 moeilijkheden hebben die voortvloeien uit
 gezondheidsproblemen              Partena Onafhankelijk Sociaal Dienstencentrum -
- Organiseren van onthaal en eerste opvang    Ingebouwd Centrum voor Maatschappelijk Werk
 voor personen die in moeilijke         Jozef Kluyskensstraat 1
 omstandigheden verkeren of een behoefte    9000 Gent (GENT)
 aan informatie hebben             Werking
Doelgroep                    - - Informatie en/of administratieve hulp m.b.t
-                         ziekte- en invaliditeitsverzekering, sociale.
                          wetgeving, psychosociale problemen, ...
Christelijke Mutualiteit - CAW Moerbeke     - Sociale dienst van het ziekenfonds Partena
Opperstraat 22                   OZV
9180 Moerbeke-Waas (MOERBEKE)          - Sociale begeleiding en ondersteuning
Werking                     - Samenwerking en bemiddeling bij andere
- - Verstrekken van informatie, advies,      diensten om vragen te beantwoorden
 bemiddelen en verwijzen op vlak van      Doelgroep
 ziekteverzekering en ruime sociale       - - Iedereen met bijzondere aandacht voor
 wetgeving                    personen met een handicap, bejaarden en
- Psychosociale begeleiding van mensen in     zieken
 een noodsituatie met het accent op ziekte,
 handicap, ouderdom en kansarmoede
- Bemiddeling naar thuiszorg           Christelijke Mutualiteit - CAW Zwijnaarde
Doelgroep                    Dorpsstraat 22
-                        9052 Zwijnaarde (GENT)
                         Werking
Christelijke Mutualiteit - CAW Gent - Sint-   - - Verstrekken van informatie, advies,
Vincentius                     bemiddelen en verwijzen op vlak van
Edmond Van Beverenplein 4             ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
9000 Gent (GENT)                 - Psychosociale begeleiding van mensen in een
Werking                      noodsituatie met het accent op ziekte,
- - Verstrekken van informatie, advies,      handicap, ouderdom en kansarmoede
 bemiddelen en verwijzen op vlak van      - Bemiddeling naar thuiszorg
 ziekteverzekering en ruime sociale       Doelgroep
 wetgeving                   -
- Psychosociale begeleiding van mensen in
 een noodsituatie met het accent op ziekte,   Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - CAW
 handicap, ouderdom en kansarmoede       Gent - Afdeling Sint-Amandsberg
- Bemiddeling naar thuiszorg           Antwerpsesteenweg 402
Doelgroep                    9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- - Mensen in een noodsituatie met het      Werking
 accent op ziekte, handicap, ouderdom en    - - Algemeen maatschappelijk werk
 kansarmoede.                  - Hulp en bijstand aan personen die
                          moeilijkheden hebben die voortvloeien uit
                          gezondheidsproblemen
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - CAW  - Organiseren van onthaal en eerste opvang
Gent                        voor personen die in moeilijke
Brabantdam 109                   omstandigheden verkeren of een behoefte
9000 Gent (GENT)                  aan informatie hebben
Werking                     Doelgroep
- - Algemeen maatschappelijk werk        -
- Hulp en bijstand aan personen die
 moeilijkheden hebben die voortvloeien uit
 gezondheidsproblemen              Christelijke Mutualiteit - CAW Maldegem
- Organiseren van onthaal en eerste opvang    Dorp 93
 voor personen die in moeilijke         9990 Maldegem (MALDEGEM)


                                                  17
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
Werking                       ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
- - Algemeen maatschappelijk werk         - Psychosociale begeleiding van mensen in een
- Gratis hulp en bijstand aan personen die      noodsituatie met het accent op ziekte,
 moeilijkheden hebben die voortvloeien uit     handicap, ouderdom en kansarmoede
 gezondheidsproblemen               - Bemiddeling naar thuiszorg
- Organiseren van onthaal en eerste opvang     Doelgroep
 voor personen die in moeilijke          -
 omstandigheden verkeren of een behoefte
 aan informatie hebben
- Ons aanbod: info rond voorzieningen       Christelijke Mutualiteit - CAW Oosterzele
 (diensten, organisaties, tussenkomsten,     Dorp 29
 voordelen,...)                  9860 Oosterzele (OOSTERZELE)
advies, bemiddeling en samenwerking met      Werking
 andere diensten en vrijwilligerswerkingen,    - - Verstrekken van informatie, advies,
 dossieropvolging, adviseren en inschrijven bij   bemiddelen en verwijzen op vlak van
 het Vlaams Fonds, thuiszorg, groepswerk      ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
- Bereikbaar tijdens de openingsuren of in     - Psychosociale begeleiding van mensen in een
 dringende gevallen: (09)376 13 20,         noodsituatie met het accent op ziekte,
 mogelijkheid tot huisbezoek            handicap, ouderdom en kansarmoede
Doelgroep                     - Bemiddeling naar thuiszorg
- - Mensen die met ziekte, handicap,        Doelgroep
 verliessituatie of hulpbehoevendheid       -
 geconfronteerd worden
en hun omgeving                  Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - CAW
                          Gent - Afdeling Ledeberg
                          Hovenierstraat 84
Christelijke Mutualiteit - CAW Lochristi      9050 Ledeberg (GENT)
Dorp West 40                    Werking
9080 Lochristi (LOCHRISTI)             - - Algemeen maatschappelijk werk
Werking                      - Hulp en bijstand aan personen die
- - Verstrekken van informatie, advies,       moeilijkheden hebben die voortvloeien uit
 bemiddelen en verwijzen op vlak van        gezondheidsproblemen
 ziekteverzekering en ruime sociale        - Organiseren van onthaal en eerste opvang
 wetgeving                     voor personen die in moeilijke
- Psychosociale begeleiding van mensen in      omstandigheden verkeren of een behoefte
 een noodsituatie met het accent op ziekte,     aan informatie hebben
 handicap, ouderdom en kansarmoede        Doelgroep
- Bemiddeling naar thuiszorg            -
Doelgroep
-                         Christelijke Mutualiteit - CAW Oostakker-centrum
                          Oostakkerdorp 27
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Gent-Eeklo    9041 Oostakker (GENT)
- Ledeberg                     Werking
Brusselsesteenweg 418               - - Verstrekken van informatie, advies,
9050 Ledeberg (GENT)                 bemiddelen en verwijzen op vlak van
Werking                       ziekteverzekering en ruime sociale wetgeving
- - Sociaal advies en psychosociale        - Psychosociale begeleiding van mensen in een
 begeleiding van mensen in noodsituaties      noodsituatie met het accent op ziekte,
- Opvang, info geven, begeleiden, verwijzen,     handicap, ouderdom en kansarmoede
 bemiddelen, signaleren van de tekorten      - Bemiddeling naar thuiszorg
 naar de overheid toe, enz ?           Doelgroep
Doelgroep                     -
- - Zieken, gehandicapten, bejaarden
                          Bond Moyson Oost-Vlaanderen - CAW Gent-Eeklo -
Christelijke Mutualiteit - CAW Sint-Amandsberg-  Nieuw-Gent
Heilig Hart                    Rerum Novarumplein 26
Dendermondsesteenweg 217              9000 Gent (GENT)
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            Werking
Werking                      - - Sociaal advies en psychosociale begeleiding
- - Verstrekken van informatie, advies,       van mensen in noodsituaties
 bemiddelen en verwijzen op vlak van       - Opvang, info geven, begeleiden, verwijzen,


                                                  18
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
 bemiddelen, signaleren van de tekorten    - - Financiële hulp
 naar de overheid toe, enz ?          - Begeleiding
Doelgroep                    - Tewerkstelling
- - Zieken, gehandicapten, bejaarden      - Huisvesting
                        - Poetsdienst
Christelijke Mutualiteit - CAW Landegem     - Minder Mobielencentrale
A.C. Van der Cruyssenstraat 13         - Warme maaltijden
9850 Landegem (NEVELE)             - Klusjesdienst
Werking                     - Naai- en strijkatelier
- - Verstrekken van informatie, advies,     - Lokaal opvanginitiatief
 bemiddelen en verwijzen op vlak van      - RVT Sint-Pieter
 ziekteverzekering en ruime sociale      Doelgroep
 wetgeving                   - - Inwoners van Lochristi
- Psychosociale begeleiding van mensen in
 een noodsituatie met het accent op ziekte,  OCMW Moerbeke
 handicap, ouderdom en kansarmoede       Hospicestraat 15
- Bemiddeling naar thuiszorg          9180 Moerbeke-Waas (MOERBEKE)
Doelgroep                    Werking
- - Mensen die met ziekte, handicap,      - - Algemene sociale dienstverlening
 verliessituatie of hulpbehoevendheid     Doelgroep
 geconfronteerd worden             - - Inwoners van Moerbeke
en hun omgeving

                        OCMW Zelzate
Christelijke Mutualiteit - CAW Gent - Heusden  Burgemeester Jos Chalmetlaan 82
Tramstraat 51                  9060 Zelzate (ZELZATE)
9070 Heusden (DESTELBERGEN)           Werking
Werking                     - - Algemene sociale dienstverlening
- - Verstrekken van informatie, advies,     Doelgroep
 bemiddelen en verwijzen op vlak van      -
 ziekteverzekering en ruime sociale
 wetgeving
- Psychosociale begeleiding van mensen in    OCMW Deinze
 een noodsituatie met het accent op ziekte,  Gentpoortstraat 41
 handicap, ouderdom en kansarmoede       9800 Deinze (DEINZE)
- Bemiddeling naar thuiszorg          Werking
Doelgroep                    - - Eerstelijnsdienst
-                        - Sociale dienst
                        - Thuiszorg
01.03. Openbaar Centrum voor          - Domus Donza
  Maatschappelijk Welzijn           - Dienstencentrum
  (OCMW)                   - Restaurant
                        - Serviceflats
OCMW Merelbeke                 - Aanleunflats
Poelstraat 37                  - Buurtcentrum
9820 Merelbeke (MERELBEKE)           - Rustoord
Werking                     - Bejaardenwoning
- - Financiële steun en budgetbegeleiding    Doelgroep
- Dienst voor Opvanggezinnen          - - Inwoners van de gemeente Deinze
- Gezins- en bejaardenhulp
- Poets- en karweidienst            OCMW Nazareth
- Minder Mobielen Centrale           Stropstraat 3
- Voetverzorging                9810 Nazareth (NAZARETH)
                        Werking
- Dienst vreemdelingen + LOI
Doelgroep                    - - Algemene sociale dienstverlening
-                        - Poetsdienst
                        - Klusjesdienst
OCMW Lochristi                 - Mindermobielencentrale
Bosdreef 5 A                  Doelgroep
9080 Lochristi (LOCHRISTI)           - - Inwoners Nazareth
Werking

                                            19
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
OCMW Wachtebeke
Godshuisstraat 13                OCMW Melle
9185 Wachtebeke (WACHTEBEKE)           Vossenstraat 107
Werking                     9090 Melle (MELLE)
- - Algemene sociale dienstverlening       Werking
- Budgetbeheer, financiële steun,        - - Financiële hulp
 bestaansminimum                - Begeleiding
- Opvang vluchtelingen (Lokaal Opvang      - Tewerkstelling
 Initiatief)                  - Huisvesting
- Poetsdienst                  Doelgroep
- Opnames rustoord                - - Inwoners van Melle
- Buitenschoolse kinderopvang
- Mindermobelencentrale
Doelgroep                    OCMW Gavere
- - Inwoners gemeente Wachtebeke         Burchtweg 7
                         9890 Gavere (GAVERE)
                         Werking
OCMW Evergem                   - - Algemeen maatschappelijk werk
Sleidinge -Dorp 54                - Budgetbeheer
9940 Evergem (EVERGEM)              - Poets- en karweidienst
Werking                     - Dienst Kinderopvang
- - Algemene sociale dienst           - Mindermobielencentrale
- Gezins- en bejaardendienst           - Personenalarmsysteem
- Dienst vluchtelingen en LOI's         - Dienst Maaltijdenbedeling
- Dienst dienstencheques             - Dienst Schuldbemiddeling
- Dienst Tewerkstelling             Doelgroep
- Erkende dienst voor schuldbemiddeling     - - Kansarmen
- dienst opnames rustoorden en serviceflats   - Personen met tijdelijke financiële problemen
- Dienst huisvesting
- Administratie
Doelgroep                    OCMW Destelbergen
- - Bevolking Evergem              Kouterlaan 19
                         9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
                         Werking
OCMW Oosterzele                 - - Algemene sociale dienstverlening
Gootje 2                     - Informatie, begeleiding, steunverlening,
9860 Oosterzele (OOSTERZELE)            psychosociale hulp, thuiszorgdiensten
Werking                     Doelgroep
- - Sociale dienst, dienst vreemdelingen,    - - Inwoners van de gemeente
 dienst gezinszorg, seniorenwerking,
 mindermobielencentrale, personenalarm,
 dienst warme maaltijden, poetsdienst, dienst  OCMW Gent - Departement Sociale Zaken
 voor opvanggezinnen              Onderbergen 86
- Budgetbeheer                  9000 Gent (GENT)
Doelgroep                    Werking
-                        - - Sociale dienstverlening aan alle inwoners van
                          de wijk voor problemen van allerlei aard.
                         - Fungeert als sociale ombudsdienst.
OCMW Sint-Martens-Latem             - Werkt intensief samen met andere diensten
Priesterage 13                   om tot een optimale dienstverlening te komen
9830 Sint-Martens-Latem (SINT-MARTENS-      - Dienst onthaal zorgt voor de eerste opvang
LATEM)                       van alle aanvragen.
Werking                     - Desgevallend wordt naar externe, meer
- - Algemene sociale dienstverlening        gespecialiseerde diensten doorverwezen
- Poetsdienst, karweidienst, warme         en/of bemiddeld.
 maaltijden, Minder Mobielencentrale, LOI    - Voor problemen van juridische aard kan men -
 lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers,    voor advies - terecht bij de juridische dienst.
 sociale dienst,...               Doelgroep
Doelgroep                    - - Inwoners stad Gent
-
                         OCMW De Pinte


                                                 20
            Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
Kasteellaan 41                   Doelgroep
9840 De Pinte (DE PINTE)              - - Inwoners wijken Macharius en Heirnis
Werking
- - Sociale dienst
- Poetsdienst voor zieken en bejaarden       OCMW Gent - Welzijnsbureau Brugse Poort
- Dienst maaltijden voor zieken en bejaarden    Kempstraat 150
- Minder-Mobielen Centrale             9000 Gent (GENT)
- Dienst schuldbemiddeling             Werking
- RVT                       - - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
- Serviceflats "De Herfstdroom"           dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
- Lokaal opvanginitiatief              en staat open voor problemen van allerlei
- Dienst opvanggezinnen               aard.
Doelgroep                     - Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
- - Inwoners van De Pinte              ombudsdienst. Om tot een optimale
                           dienstverlening te komen, wordt intensief
                           samengewerkt met andere diensten.
OCMW Aalter                    Doelgroep
Boomgaard 1                    - - Inwoners Brugse Poort
9880 Aalter (AALTER)
Werking                      OCMW Gent - Welzijnsbureau Nieuw Gent - Antenne
- - Algemene dienstverlening            Zwijnaarde
- Inlichtingen - informatie - doorverwijsfunctie  Dorpsstraat 1
- Advies bij persoonlijke, familiale, financiële  9052 Zwijnaarde (GENT)
 problemen                    Werking
- Financiële hulp: leefloon, steun,        - - Een OCMW antenne is een deelwerking van
 voorschotten,...                  de OCMW Welzijnsbureaus
- Budgetbegeleiding                - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
Doelgroep                      dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
- - Iedereen uit de gemeenten Aalter         en staat open voor problemen van allerlei
                           aard.
                          - Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
                           ombudsdienst. Om tot een optimale
OCMW Zulte                      dienstverlening te komen, wordt intensief
Staatsbaan 148                    samengewerkt met andere diensten.
9870 Zulte (ZULTE)                 Doelgroep
Werking                      - - Inwoners Zwijnaarde
- - Algemene sociale dienstverlening
- Financiële hulpverlening             OCMW Gent - Welzijnsbureau Ledeberg
- Poetsdienst, karweidienst,            Ledebergstraat 90
 maaltijdenbedeling                9050 Ledeberg (GENT)
- Coördinatie thuiszorg              Werking
- Dienst opvanggezinnen              - - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
- Buitenschoolse kinderopvang            dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
Doelgroep                      en staat open voor problemen van allerlei
-                          aard.
                          - Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
01.03.01. Welzijnsbureaus - Sociale dienst -     ombudsdienst. Om tot een optimale
Sociale huizen                    dienstverlening te komen, wordt intensief
                           samengewerkt met andere diensten.
OCMW Gent - Welzijnsbureau Macharius-Heirnis    Doelgroep
Sint Martensstraat 13               - - Inwoners Ledeberg en Gentbrugge
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale  OCMW Gent - Welzijnsbureau Gent-Noord
 dienstverlening aan alle inwoners van de     Begijnhofdries 33-35
 wijk en staat open voor problemen van      9000 Gent (GENT)
 allerlei aard.                  Werking
- Het Welzijnsbureau fungeert als sociale     - - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
 ombudsdienst. Om tot een optimale         dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
 dienstverlening te komen, wordt intensief     en staat open voor problemen van allerlei
 samengewerkt met andere diensten.         aard.


                                                 21
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
- Het Welzijnsbureau fungeert als sociale      opvang van alle aanvragen. Desgevallend
 ombudsdienst. Om tot een optimale         wordt naar externe, meer gespecialiseerde
 dienstverlening te komen, wordt intensief     diensten doorverwezen en/of bemiddeld.
 samengewerkt met andere diensten.        - Voor problemen van juridische aard kan men -
Doelgroep                      voor advies - terecht bij de juridische dienst.
- - Inwoners Gent-Noord              Doelgroep
                         - - Inwoners Gentbrugge

OCMW Gent - Welzijnsbureau Gent-Noord -
Antenne Buurtcentrum Rabot            OCMW Gent - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg -
Jozef II-straat 104-106              Antenne Muide
9000 Gent (GENT)                 Patrijsstraat 10
Werking                      9000 Gent (GENT)
- - Een OCMW-antenne is een deelwerking      Werking
 van de OCMW Welzijnsbureaus           - - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
- Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale    dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
 dienstverlening aan alle inwoners van de     en staat open voor problemen van allerlei
 wijk en staat open voor problemen van       aard.
 allerlei aard                  - Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
- Het Welzijnsbureau fungeert als sociale      ombudsdienst. Om tot een optimale
 ombudsdienst. Om tot een optimale         dienstverlening te komen, wordt intensief
 dienstverlening te komen, wordt intensief     samengewerkt met andere diensten.
 samengewerkt met andere diensten
Doelgroep                     Doelgroep
- - Alle inwoners van de wijk Rabot        - - Inwoners wijken Muide en Meulestede


OCMW Gent - Welzijnsbureau Gent-Noord -      OCMW Gent - Welzijnsbureau Nieuw Gent
Antenne Nieuwland                 Rerum Novarumplein 180
Nieuwland                     9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                 Werking
Werking                      - - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
- - Een OCMW antenne is een deelwerking       dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
 van de OCMW Welzijnsbureaus            en staat open voor problemen van allerlei
- Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale    aard.
 dienstverlening aan alle inwoners van de    - Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
 wijk en staat open voor problemen van       ombudsdienst. Om tot een optimale
 allerlei aard.                  dienstverlening te komen, wordt intensief
- Het Welzijnsbureau fungeert als sociale      samengewerkt met andere diensten.
 ombudsdienst. Om tot een optimale        Doelgroep
 dienstverlening te komen, wordt intensief    - - Inwoners wijk Nieuw-Gent
 samengewerkt met andere diensten.
Doelgroep
- - Inwoners wijk Nieuwland            OCMW Gent - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg -
                         Antenne Scheldeoord
                         Alfred Vander Stegenlaan 63
OCMW Gent - Welzijnsbureau Ledeberg - Antenne   9000 Gent (GENT)
Gentbrugge                    Werking
Louis De Smetstraat 74              - - Een OCMW antenne is een deelwerking van
9050 Gentbrugge (GENT)               de OCMW Welzijnsbureaus
Werking
                         - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
- - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
                          dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
 dienstverlening aan alle inwoners van de
                          en staat open voor problemen van allerlei
 wijk en staat open voor problemen van
                          aard.
 allerlei aard.
                         - Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
- Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
                          ombudsdienst. Om tot een optimale
 ombudsdienst.
                          dienstverlening te komen, wordt intensief
- Om tot een optimale dienstverlening te
                          samengewerkt met andere diensten.
 komen, wordt intensief samengewerkt met     Doelgroep
 andere diensten.                - - Inwoners wijk Scheldeoord
- De dienst onthaal zorgt voor de eerste


                                                22
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
                          dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
OCMW Gent - Welzijnsbureau Nieuw Gent -       en staat open voor problemen van allerlei
Antenne Drongen-Afsnee               aard.
Drongenplein 20                  - Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
9031 Drongen (GENT)                 ombudsdienst. Om tot een optimale
Werking                       dienstverlening te komen, wordt intensief
- - Een OCMW antenne is een deelwerking       samengewerkt met andere diensten.
 van de OCMW Welzijnsbureaus           Doelgroep
- Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale   - -inwoners Sint-Amandsberg
 dienstverlening aan alle inwoners van de
 wijk en staat open voor problemen van
 allerlei aard.                 OCMW Gent - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg -
- Het Welzijnsbureau fungeert als sociale     Antenne Oostakker
 ombudsdienst. Om tot een optimale        Gasthuisstraat 21
 dienstverlening te komen, wordt intensief    9041 Oostakker (GENT)
 samengewerkt met andere diensten.        Werking
Doelgroep                     - - Een OCMW antenne is een deelwerking van
- - Inwoners Drongen-Afsnee             de OCMW Welzijnsbureaus
                         - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
                          dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
OCMW Gent - Welzijnsbureau Bloemekenswijk      en staat open voor problemen van allerlei
Francisco Ferrerlaan 273A              aard.
9000 Gent (GENT)                 - Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
Werking                       ombudsdienst. Om tot een optimale
- - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale   dienstverlening te komen, wordt intensief
 dienstverlening aan alle inwoners van de     samengewerkt met andere diensten.
 wijk en staat open voor problemen van      Doelgroep
 allerlei aard.                 - - Inwoners Oostakker
- Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
 ombudsdienst. Om tot een optimale
 dienstverlening te komen, wordt intensief    OCMW Gent - Welzijnsbureau Gent-Zuid
 samengewerkt met andere diensten.        Sint-Martensstraat 13
                         9000 Gent (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Inwoners Bloemekenswijk            - - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
                          dienstverlening aan alle inwoners van de wijk
                          en staat open voor problemen van allerlei
OCMW Gent - Welzijnsbureau Nieuw Gent -       aard.
Antenne Sint-Denijs-Westrem            - Het Welzijnsbureau fungeert als sociale
Gemeenteplein 2                   ombudsdienst. Om tot een optimale
9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)           dienstverlening te komen, wordt intensief
Werking                       samengewerkt met andere diensten.
- - Een OCMW antenne is een deelwerking      Doelgroep
 van de OCMW Welzijnsbureaus           - - Inwoners Gent-Zuid
- Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale
 dienstverlening aan alle inwoners van de
 wijk en staat open voor problemen van      Sociaal Huis Pandora
 allerlei aard.                 Grotenbergestraat 24-26
- Het Welzijnsbureau fungeert als sociale     9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
 ombudsdienst. Om tot een optimale        Werking
 dienstverlening te komen, wordt intensief    - Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling:
 samengewerkt met andere diensten.         meldpunt voor Vlaanderen en het Brussels
Doelgroep                      Hoofdstedelijke Gewest en beleidsgericht werk
- - Inwoners Sint-Denijs-Westrem          inzake ouderenmis(be)handeling
                         - Steunpunt Ouderenenmis(be)handeling Oost-
                          Vlaanderen : case management,
OCMW Gent - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg     eerstelijnswerking
Antwerpsesteenweg 778               - Steunpunt Expertisecentrum Dementie
9040 Sint-Amandsberg (GENT)             Paradox: advies en informatie omtrent
Werking                       dementie, eerstelijnswerking
- - Het Welzijnsbureau staat in voor de sociale  - Centrum voor Hulp aan Slachtoffers:


                                                23
            Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
 begeleiding van slachtoffers van misdrijven,   - - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar
 eerstelijnswerking                 men terecht kan met vragen rond:
- Pisad regio Zottegem: Provinciaal          - Sociale administratie: kinderbijslag,
 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband       werkloosheid, pensioen, ...
 voor Drugpreventie en -begeleiding,         - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...
 drugpreventie                    - Informatie rond sociale wetgeving
- Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-      - Aankoop taxicheques aan 50% voor mensen
 Oost-Vlaanderen: geestelijke            met beperkte verplaatsingsmogelijkheden
 gezondheidszorg, tweedelijnswerking         - Allerhande vragen of problemen in de wijk
- Drugproject regio Zottegem: alternatieve     Doelgroep
 maatregelen, begeleiding van           -
 druggebruikers, tweedelijnswerking
Doelgroep                      Stad Gent - Buurtwerking Gentbrugge
-                          Emiel Hullebroeckplein 1
                          9050 Gentbrugge (GENT)
01.04. Gemeentediensten               Werking
                          - - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar
01.04.01. Gemeentedienst - Welzijn en sociale     men terecht kan met vragen rond:
zaken                         - Sociale administratie: kinderbijslag,
                           werkloosheid, pensioen, ...
Gemeentelijke Dienst Sociale Zaken en Huisvesting   - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...
Hundelgemsesteenweg 353                - Informatie rond sociale wetgeving
9820 Merelbeke (MERELBEKE)              - Aankoop taxicheques aan 50% voor mensen
Werking                        met beperkte verplaatsingsmogelijkheden
- - Informatie gemeentelijke sociale premies     - Allerhande vragen of problemen in de wijk
- Informatie over huisvestingspremies        Doelgroep
- Oplossen vragen rond huurproblemen        -
- Verhuur sociale woningen
- Ondersteuning gemeentelijke welzijnsraad     Stad Gent - Buurtwerking Macharius-Heirnis
- Info en ondersteuning buitenschoolse       Kasteellaan 51
 kinderopvang                   9000 Gent (GENT)
- Infopunt voor mensen met een handicap       Werking
- Behandelen van allerlei vragen rond        - - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar
 psychosociale thema's                men terecht kan met vragen rond:
Doelgroep                       - Sociale administratie: kinderbijslag,
-                           werkloosheid, pensioen, ...
                           - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...
01.04.02. Buurtwerkingen en -centra          - Informatie rond sociale wetgeving
                           - Aankoop taxicheques aan 50% voor mensen
Stad Gent - Buurtwerking Rabot            met beperkte verplaatsingsmogelijkheden
Jozef II straat 104-106                - Allerhande vragen of problemen in de wijk
9000 Gent (GENT)                  Doelgroep
Werking                       -
- - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar
 men terecht kan met vragen rond:         Stad Gent - Buurtwerking Nieuw-Gent
 - Sociale administratie: kinderbijslag,      Rerum Novarumplein 180 C
 werkloosheid, pensioen, ...            9000 Gent (GENT)
 - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...  Werking
 - Informatie rond sociale wetgeving        - - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar
 - Aankoop taxicheques aan 50% voor         men terecht kan met vragen rond:
 mensen met beperkte                 - Sociale administratie: kinderbijslag,
 verplaatsingsmogelijkheden             werkloosheid, pensioen, ...
 - Allerhande vragen of problemen in de wijk     - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...
Doelgroep                       - Informatie rond sociale wetgeving
-                           - Aankoop taxicheques aan 50% voor mensen
                           met beperkte verplaatsingsmogelijkheden
Stad Gent - Buurtwerking Ledeberg           - Allerhande vragen of problemen in de wijk
Langestraat 129                   Doelgroep
9050 Ledeberg (GENT)                -
Werking
                          Stad Gent - Buurtwerking Muide-Meulestede


                                                  24
            Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
Patrijsstraat 10                  9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                  Werking
Werking                       - - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar
- - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar     men terecht kan met vragen rond:
 men terecht kan met vragen rond:          - Sociale administratie: kinderbijslag,
 - Sociale administratie: kinderbijslag,       werkloosheid, pensioen, ...
 werkloosheid, pensioen, ...             - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...
 - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...   - Informatie rond sociale wetgeving
 - Informatie rond sociale wetgeving         - Aankoop taxicheques aan 50% voor mensen
 - Aankoop taxicheques aan 50% voor         met beperkte verplaatsingsmogelijkheden
 mensen met beperkte                 - Allerhande vragen of problemen in de wijk
 verplaatsingsmogelijkheden            Doelgroep
 - Allerhande vragen of problemen in de wijk    -
Doelgroep
-
                          Stad Gent - Buurtwerking Bloemekenswijk
Stad Gent - Buurtwerking - Coördinatie       Frans Van Ryhovelaan 119
Kempstraat 150                   9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                  Werking
Werking                       - - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar
- - Coördinatie van de stedelijke           men terecht kan met vragen rond:
 buurtwerkingen                   - Sociale administratie: kinderbijslag,
Doelgroep                       werkloosheid, pensioen, ...
-                           - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...
                           - Informatie rond sociale wetgeving
Stad Gent - Buurtwerking Sluizeken-Tolhuis-Ham    - Aankoop taxicheques aan 50% voor mensen
Nieuwland 62                     met beperkte verplaatsingsmogelijkheden
9000 Gent (GENT)                   - Allerhande vragen of problemen in de wijk
Werking                       Doelgroep
- - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar    -
 men terecht kan met vragen rond:
 - Sociale administratie: kinderbijslag,      01.04.05. Gedecentraliseerde gemeentelijke
 werkloosheid, pensioen, ...            administratieve bureaus
 - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...
 - Informatie rond sociale wetgeving        Stad Gent - Dienstencentrum Gentbrugge
 - Aankoop taxicheques aan 50% voor        Braemkasteelstraat 29-45
 mensen met beperkte                9050 Gentbrugge (GENT)
 verplaatsingsmogelijkheden            Werking
 - Allerhande vragen of problemen in de wijk    - - Gemeenteadministratie
Doelgroep                      Doelgroep
-                          -

Stad Gent - Buurtwerking Scheldeoord
Alfred Vander Stegenlaan 63             01.04.06. Andere gemeentediensten
9000 Gent (GENT)
Werking                       Stad Gent - Dienst Bevolking
- - In het buurtcentrum zijn er zitdagen waar    Woodrow Wilsonplein 1
 men terecht kan met vragen rond:         9000 Gent (GENT)
 - Sociale administratie: kinderbijslag,      Werking
 werkloosheid, pensioen, ...            - - Aangiften geboorten
 - Sociale problemen: familie, ziekte, werk, ...  - Afleveren uittreksels akten geboorten, huwelijk,
 - Informatie rond sociale wetgeving         overlijden, echtscheiding, nationaliteit
 - Aankoop taxicheques aan 50% voor        - Erkenningen van kinderen
 mensen met beperkte                - Nationaliteitsverklaringen
 verplaatsingsmogelijkheden            - Adopties binnen- en buitenland
 - Allerhande vragen of problemen in de wijk    - Bevolkingsadministratie
Doelgroep                      - Naamswijziging
-                          Doelgroep
                          -
Stad Gent - Buurtwerking Brugse Poort-Rooigem
Kokerstraat 36                   Gemeente Aalter


                                                  25
           Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
Europalaan 22                   - Plannen communicatie rond concrete
9880 Aalter (AALTER)                 projecten tussen stadsbestuur en
Werking                       bewonersgroepen en andere
- Algemene dienstverlening voor de burgers      belanghebbenden
 van de gemeente Aalter.             - Waar gewenst organiseren van
Doelgroep                      communicatieacties (informerende
- Inwoners van de gemeente Aalter          activiteiten, overlegmomenten, ...)
                          - Intern afstemmen stedelijke diensten
Stad Gent - Gent Info               - De stadsdeelregisseurs vervullen geen
Kerkstraat 106 B                   eerstelijnsfunctie naar bewoners en zijn
9050 Gentbrugge (GENT)                bijgevolg geen rechtstreeks aanspreekpunt
Werking                       voor individuele bewonersklachten
- - Centraal aanspreekpunt voor informatie     Doelgroep
 over het stadsbestuur en de stadsdiensten    -
Doelgroep
-                         Stad Gent - Dienst Gelijke Kansen
                          Abeelstraat 19
Gemeente Nazareth                 9000 Gent (GENT)
Dorp 1                       Werking
9810 Nazareth (NAZARETH)              - - Gemeenteraad ondersteunen, het beleid te
Werking                       concretiseren en mee uit te voeren bij de
- Algemene bestuur van de gemeente o.a.       beleidsvorming
 via de volgende gemeentediensten:        - De dienst heeft regelmatig contacten met
-Burgerlijke stand, bevolking            (vrouwen)organisaties uit het maatschappelijk
-Dienst jeugd, cultuur, info en sport        middenveld, verstrekt informatie, zet
-Gemeentelijke premies, toelagen,          sensibiliserende acties op touw en ondersteunt
 tussenenkomsten en teruggaven           waar mogelijk gelijke kansen
-Milieu                      Doelgroep
-Politie                      - - Stadsbevolking en stadspersoneel
-Palliatieve zorgen
-Preventie inbraak                 01.04.07. Ombudsdiensten
-Rekendienst & ontvangerij
-Technische dienst                 Stad Gent - Ombudsvrouw
Doelgroep                     Botermarkt 17
- - Bevolking van Nazareth             9000 Gent (GENT)
                          Werking
Stad Gent - Dienst Voorlichting          - - Klachten die betrekking hebben op de
Botermarkt 1                     werking van de stadsdiensten, OCMW en het
9000 Gent (GENT)                   bestuur
Werking                      - Men kan er niet terecht voor juridisch advies,
- - Organisatie en coördinatie van informatie    burenruzies
 van het stadsbestuur naar de bevolking      Doelgroep
Doelgroep                     -
-
                          01.05. Budgetbegeleiding
Gemeente Nazareth - Jeugddienst
Dorp 1
9810 Nazareth (NAZARETH)              CAW Visserij - Dienst Budgetbegeleiding en
Werking                      Schuldbemiddeling
- - Organisatie van o.a. roefel, speelplein, 7de  Visserij 153
 Dag, Grabbelpas                 9000 Gent (GENT)
                          Werking
- Opmaken van jeugdwerkbeleidsplan
Doelgroep                     - - Schuldbemiddeling
- - Jongeren tot 18 jaar              - Budgetbegeleiding en budgetbeheer
                          - Psychosociale begeleiding en administratieve
Stad Gent - Actie Samenspraak            ondersteuning
Sint-Niklaasstraat 27-101             - Informatie over collectieve schuldenregeling
9000 Gent (GENT)                  Doelgroep
Werking                      - - Personen, gezinnen en groepen die zich ten
- - Opvolgen ontwikkelingen op het vlak van     gevolge van persoonlijke, relationele of
 de leefbaarheid binnen een stadsdeel        materiële factoren in een maatschappelijk


                                                 26
            Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
 kwetsbare situatie bevinden of het risico      - Beleidsbeïnvloeding bij overheden
 lopen hierin terecht te komen            - Helpen uitbouwen van een complementaire
                            samenwerking tussen zelfzorginitiatieven en
01.06. Ondersteuning                  professionelen
  vrijwilligerswerk                Doelgroep
                           - - Oost-Vlaamse individuen, professionelen,
Vrijwilligersvereniging Wederzijds Hulpbetoon     zelfzorginitiatieven, overlegstructuren en
Vlaanderen - Huis Samaria               beleidsinstanties met vragen over zelfzorg in
Rerum Novarumplein 186                 Oost-Vlaanderen
9000 Gent (GENT)
Werking                       01.08.01. -Informatie, overleg,
- - Coördinatie en omkadering              federaties en koepels
 vrijwilligerskernen in Gent en Vlaanderen
- Ondersteuning en begeleiding van
 vrijwilligers in de welzijnssector         01.08.01. Lokaal overleg algemene sociale
- Info, documentatie, organiseren van        dienstverlening
 studiedagen
- Doorverwijzing                   Platform Hulpverlening Ledeberg
Doelgroep                      Ledebergstraat 109
-                          9050 Ledeberg (GENT)
                           Werking
Autonoom - Vrijwilligers Voor Autisme        - - Trefpunt van alle eerstelijnswerkers te
Groot Begijnhof 14                   Ledeberg
9040 Sint-Amandsberg (GENT)             - Overleg i.s.m. diverse disciplines (huisartsen,
Werking                        wijkagenten, gezins- en bejaardenhelpsters,
- - Aanspreek- en ondersteuningspunt voor      maatschappelijk werkers, ...) en organisaties
 mensen die zich vrijwillig inzetten bij allerlei  - Via ervaringsuitwisseling wordt gestreefd naar
 initiatieven rond autisme              betere samenwerking en meer adequate
-Gratis infopakket                   aanpak van de kansarmoedeproblematiek te
Doelgroep                       Ledeberg
- - +18-jarigen                   - Zowel beleids- als vormingsgerichte acties
                           Doelgroep
Steunpunt voor Vrijwilligerswerk in Oost-      -
Vlaanderen                      Welzijnsoverleg Regio Gent
Woodrow Wilsonplein 2                Martelaarslaan 204B
9000 Gent (GENT)                   9000 Gent (GENT)
Werking                       Werking
- - Dienstverlening, vormingsinitiatieven,      - - Regionaal welzijnsoverleg regio Gent
 informatie en promotie               - Pluralistische 'raad' waaraan welzijnswerkers uit
Doelgroep                       verschillende sectoren deelnemen
- - Vrijwilligersorganisaties en organisaties die  - Wil de welzijnszorg in de regio Gent behartigen
 met vrijwilligers werken               door het ondersteunen en stimuleren van
- Vrijwilligers                    overlegstructuren en
                            samenwerkingsverbanden tussen
                            welzijnsorganisaties en welzijnswerkers
01.07. zelfzorg                   - Uitgever Sociale Kaart van Gent
                           Doelgroep
                           -
01.07.02. Federaties en koepels zelfzorg
                           Welzijnszorg
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen          Sint-Salvatorstraat 30
Martelaarslaan 204 B                 9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                   Werking
Werking                       - - Politieke werking: opvolgen en beïnvloeden
- - Aanspreekpunt voor zelfzorg in Oost-        van het sociaal beleid
 Vlaanderen voor individuen, professionelen,    - Projectwerking: financiële ondersteuning van
 zelfzorginitiatieven, overlegstructuren en      zinvolle, kleinschalige welzijnsprojecten
 beleidsinstanties                  (aanvraag elk jaar voor 1 maart)
- Bekendmaking en ondersteuning van Oost-      - Educatie, sensibilisering en bewustmaking in
 Vlaamse zelfzorginitiatieven             verenigingen, groepen, instellingen, parochies                                                   27
            Hoofdstuk 1. Algemene sociale dienstverlening
 en scholen op vlak van armoedebestrijding,     onderwijs, leefbaarheid kleine kernen
 sociale uitsluiting, bestaansonzekerheid     Doelgroep
- Info en documentatie, audiovisueel        - - Achtergestelde bevolkingsgroepen
 materiaal, studiedagen, vorming
- Jaarlijkse campagne (december)          Vrijzinnige Koepel voor Niet-Confessionele en
Doelgroep                     Humanistische Verenigingen en Instellingen
- - Parochies, scholen, verenigingen        Coupure Rechts 4
                          9000 Gent (GENT)
01.08.02. Federaties en koepels algemene      Werking
sociale dienstverlening              - - Beleidsvoorbereidende werkzaamheden en
                           belangenbehartiging, adviesverlening en
Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen   ondersteuning van de leden i.v.m.
Roosakker 6                     cultuurbeleid
9000 Gent (GENT)                  Doelgroep
Werking                      -
- - Tele-onthaal
Doelgroep                     Provincie Oost-Vlaanderen - Coördinatie inzake
-                         Fysiek en Seksueel Geweld
                          Gouvernementstraat 1
Voedselbank Oost-Vlaanderen            9000 Gent (GENT)
Doornzele Dries 112                Werking
9940 Evergem (EVERGEM)               - - Organiseren acties ter verbetering van de
Werking                       medische, psychologische, politionele en
- - Strijd tegen honger in eigen streek, door    justitiële hulp aan volwassen
 bemiddeling van de aangesloten           geweldslachtoffers
 caritatieve organisaties van Oost-        - Vormingssessies, studiedagen,
 Vlaanderen                     overlegplatformen
Doelgroep                     - Klachten in verband met hulp aan slachtoffers
- - Kansarmen van Oost-Vlaanderen via de bij    - Documentatie voor professionelen
 de Voedselbank aangesloten organisaties      (artsenbrochures, doorverwijsgidsen)
                          - Preventie van fysiek en seksueel geweld
Platform Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen   Doelgroep
Roosakker 6                    - - Volwassen geweldslachtoffers
9000 Gent (GENT)                  - Professionelen
Werking
- - Samenwerkingsverband Algemeen
 Welzijnswerk: Autonome Centra Algemeen
 Welzijnswerk, Ingebouwde Centra
 Algemeen Welzijnswerk, Tele-Onthaal Oost-
 Vlaanderen
Doelgroep
-

Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen
Sint-Jacobsnieuwstraat 50
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Coördinatie en planning
 samenlevingsopbouw in de provincie Oost-
 Vlaanderen
- Ontwikkeling en ondersteuning van
 opbouwwerkprojecten in de provincie Oost-
 Vlaanderen i.s.m. regionale steunpunten
 voor samenlevingsopbouw
- Gericht op kansarme territoria en groepen in
 de samenleving
- Projecten worden ontwikkeld binnen
 volgende prioritaire werkingsdomeinen:
 huisvesting/wonen, werken/arbeid,
 leefbaarheid kansarme buurten, welzijn,


                                                28
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
02.01.-Dringende medische            senioren, gehandicapten
  hulpverlening
                        Christelijke Mutualiteit Infocentrum voor
                        Gezondheid
02.01.03. Wachtdiensten            Peperstraat 6
                        9000 Gent (GENT)
                        Werking
Huisarts van Wacht
                        - - Voorlichting en informatie individueel en in
9000 Gent (GENT)
Werking                     groep
- -Er worden geen namen van dokters van    - Projectwerking
 wacht meer opgegeven. Na het vormen     - Cursussen
                        Doelgroep
 van het centrale wachtnummer krijgt men
                        - - Studenten, leerkrachten, diensten,
 een afspraak met de dokter van wacht van
                         geïnteresseerden
 de respectieve wijk (enkel in het weekend
 en op feestdagen).
                        Rode Kruis Vlaanderen - Dienst
- Deze centrale wachtdienst wordt beheerd
                        Gezondheidspromotie
 door de Huisartsenwachtdienst Groot-Gent
                        Bomastraat 10
Doelgroep
                        9000 Gent (GENT)
-
                        Werking
02.02.-Gezondheidsbevordering         - - Voordrachten over veiligheid thuis (Thuis
                         Pluis) en ongevallen bij bejaarden
02.02.01. Gezondheidsvoorlichting en -     - Projecten omtrent preventie van ongevallen in
opvoeding (GVO)
                         de privé-sfeer
                        - Sportletselpreventie
Projekt Farmaka                Doelgroep
Jubileumlaan 227                - - Jonge ouders, grootouders, onthaalmoeders
9000 Gent (GENT)                - Senioren
Werking                    - Verzorgenden bij senioren
- - Ondersteuning initiatieven voor      - Sportievelingen
 kwaliteitsverbetering
 geneesmiddelengebruik en           02.02.02. Lokaal Overleg Gezondheidszorg
 voorschrijfgedrag (bijv. Onafhankelijke   (LOGO's)
 artsenbezoekers)
- Les- en speelmateriaal rond         Lokaal Gezondheidsoverleg Gent
 geneesmiddelengebruik voor secundair     Sint-Niklaasstraat 27-101
 onderwijs                  9000 Gent (GENT)
- Vorming voor hulpverleners en patiënten   Werking
 rond goed gebruik van geneesmiddelen     - - Lokaal implementeren van Vlaamse
- Informatie en documentatie           gezondheidsdoelstellingen
 geneesmiddelen                - Installeren van een samenwerkingsverband
Doelgroep                    waarbinnen strategieën, methodieken, acties,
- - Huisartsen, apothekers, leerkrachten,    ? kunnen ontwikkeld worden door
 verzorgenden, studenten, patiënten,      samenwerking, overleg en afstemming van
 bejaarden                   diverse partners en initiatieven die een betere
                         gezondheidsbevordering moeten garanderen
Socialistische Mutualiteit Bond Moyson Oost-   voor diverse doelgroepen binnen Gent
Vlaanderen- Dienst Gezondheidsbevordering   - Logistieke ondersteuning van de diverse
Vrijdagmarkt 10                 intermediairen
9000 Gent (GENT)                Doelgroep
Werking                    - - Intermediairen: preventiewerkers, GVO-
- - Gezondheidsbevordering met focus op     diensten, GGZ, CLB's, lokale overheid
 scholen, bedrijven, verenigingen, vrouwen,
 senioren, jongeren, gehandicapten
                        02.03.-Algemene dienstverlening
- Kinderrugschool
                          gezondheidszorg
- Projecten in kader van
 gezondheidspromotie: gezondere voeding,
                        02.03.01. Eerstelijnsgezond-heidszorg
 drugs, aids, ?
- Acne magazine & The acne road show
Doelgroep                   Universitair Centrum voor
                        Eerstelijnsgezondheidszorg
- - Scholen, bedrijven, vrouwen, jongeren,
                        Rerum Novarumplein 180 B


                                                 29
             Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
9000 Gent (GENT)                 Doelgroep
Werking                     -
- - Multidisciplinaire laagdrempelige
 eerstelijnsgezondheidszorg:          Rode Kruis Oost-Vlaanderen - Uitleendienst
 verpleegkundige, diëtiste en huisartsen,    Hulpmiddelen
 preventief en curatief, territoriale werking  Bomastraat 10
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
-                        Werking
                         - - Informatie over uitleenpunten in Oost-
02.03.02. Uitleendiensten medisch         Vlaanderen
hulpmateriaal                  Doelgroep
                         -
Rode Kruis Vlaanderen - Afdeling Ertvelde -
Uitleendienst - Greta Scheir           Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen -
Kuipstraat 21                  Uitleendienst
9940 Ertvelde (EVERGEM)             Sint-Bernadettestraat 73
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Uitleendienst                Werking
Doelgroep                    - - Ter beschikking stellen van alle materiaal
-                         voor de thuisverzorging van de leden: o.a.
                          rolwagens, loophulpen, bedden, bedliften,
Thuiszorgwinkel                  toiletstoelen, e.d.
Land Van Rodelaan 11               - Incontinentiemateriaal
9050 Gentbrugge (GENT)              - Noodoproepsystemen
Werking                     Doelgroep
- - Tijdelijk uitlenen van allerhande      - - Leden van de Liberale Mutualiteit
 hulpmiddelen voor verzorging en verpleging
 aan huis. Niet alleen kleine, maar ook grote  Rode Kruis Vlaanderen - Afdeling Zelzate -
 gespecialiseerde hulpmiddelen zijn       Uitleendienst
 beschikbaar. Ook voor jonge gezinnen:     Burgemeester Jos Chalmetlaan 163
 babyweegschalen, melkafkolvers en       9060 Zelzate (ZELZATE)
 aërosolapparaten                Werking
- Uitlening personenalarmtoestellen       - - Uitlenen krukken, rolstoelen, looprek, tijdelijke
Doelgroep                     doeleinden
-                        Doelgroep
                         - - Tijdelijke gebruikers
Rode Kruis - Uitleendienst - Hansbeke
Cardijnlaan                   Partena Onafhankelijk Sociaal Dienstencentrum -
9850 Hansbeke (NEVELE)              Uitleendienst
Werking                     Jozef Kluyskensstraat 1
- - Uitleendienst                9000 Gent (GENT)
- Medisch hulpmateriaal (krukken, rolwagen,   Werking
 ...)                      - - Sociale dienst van de Onafhankelijke
Doelgroep                     Ziekenfondsen van de provincie Oost-
- Leden plaatselijke afdeling           Vlaanderen
                         - Uitleendienst voor medisch en
Rode Kruis Oost-Vlaanderen - Uitleendienst     gezondheidsmateriaal
Lochristi-Beervelde-Zaffelare-Zeveneken     - Personenalarmtoestellen
Kapelleken 4                   Doelgroep
9080 Lochristi (LOCHRISTI)            - - Iedereen met bijzondere aandacht voor
Werking                      personen met een handicap, bejaarden en
- - Uitleendienst medisch hulpmateriaal      zieken
Doelgroep
-                        02.03.03. Mediotheken

Rode Kruis Vlaanderen - Afdeling Sleidinge -   Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Mediotheek
Uitleendienst                  Edward Anseeleplein 7
Sleidingedorp 12                 9000 Gent (GENT)
9940 Sleidinge (EVERGEM)             Werking
Werking                     - - Verhuur en/of verkoop van rolwagens,
- - Kleine aanvullende uitleendienst        loophulpen, driewielfietsen, allerhande


                                                  30
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
 aangepaste kleine huis-, tuin- en
 keukenmiddelen, incontinentiematerialen,    Rode Kruis - Afdeling Waarschoot
 antidecubitusmaterialen, de volledige      Metaalstraat 6
 ziekenkamer, bloedsuikermeters         9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)
Doelgroep                     Werking
-                         - Uitleendienst materiaal zoals krukken,
                          rolstoelen, rollators, looprekken,
Thuiszorgwinkel                   serumstaander, 1 bed & matras verstelbaar
Land Van Rodelaan 11                (geen electrische)
9050 Gentbrugge (GENT)              Doelgroep
Werking                      -
- - Opgericht door het Christelijk Ziekenfonds
 Gent. Iedereen kan er terecht voor de      Het Vlaamse Kruis Gent
 aankoop van incontinentiemateriaal,       Ham 201
 ziekenkamermeubilair, meetapparatuur,      9000 Gent (GENT)
 kleine en grote hulpmiddelen tegen       Werking
 doorligwonden, voor de luchtwegen en      - - Cursussen EHBO, nijverheid, ambulancier
 ademhaling, voor nek en rug, om de woning    - EHBO-posten op manifestaties: sport, muziek,
 aan te passen, bij revalidatie, enz.       ...
- Verstrekkingen door erkende verstrekkers    - Uitleendienst
 van gewone en elektrische rolwagens,      - Besteld ziekenvervoer
 loophulpen, driewielers, tilliften, bandages,  Doelgroep
 orthesen en prothesen              -
Doelgroep
-                         Rode Kruis - Afdeling Watervliet
                         Stee 6
Mediotheek - Bond Moyson Oost-Vlaanderen     9988 Watervliet (SINT-LAUREINS)
De Colfmaeckerstraat 5              Werking
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)             - - Sociale Hulpverlening
Werking                      - Uitleendienst hulpmiddelen
- - Verhuur en/of verkoop van hulpmiddelen,    - Bloedinzameling
 verhuur noodalarmtoestellen           Doelgroep
Doelgroep                     -
- - Mensen die behoefte hebben aan een
 hulpmiddel                   Rode Kruis Oost-Vlaanderen
                         Bomastraat 10
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Mobi-shop      9000 Gent (GENT)
De Colfmaeckerstraat 5              Werking
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)             - - Ambulancedienst: tel. 105
Werking                      - Algemene inlichtingen
- - Verhuur en/of verkoop van hulpmiddelen    - Dringende Sociale Interventie: sociale opvang
 en verhuur van noodalarmtoestellen        van slachtoffers en hun verwanten in
Doelgroep                      rampomstandigheden en geven van
- - Iedereen die behoefte heeft aan een       informatie dienaangaande
 hulpmiddel                   - Hulpdienst: preventieve acties bij manifestaties
                          allerhande
02.03.04. Medische hulpdiensten (niet-      - Jeugd Rode Kruis
dringend)                     - Leergangen: cursussen EHBO,
                          bedrijfseerstehulp, CPR, enz. ...
Het Vlaamse Kruis Merelbeke            - Sociale hulpverlening: informatie over en
Hundelgemsesteenweg 618B              uitleendienst van technische hulpmiddelen,
9820 Merelbeke (MERELBEKE)             bezoeken aan bejaarden, zieken en
Werking                       mindervaliden
- - Cursussen EHBO, nijverheid, ambulancier    - Ziekenhuisbibliotheken
- EHBO-posten op manifestaties: sport, muziek,  Doelgroep
 ...                       -
- Besteld ziekenvervoer
- Hulp bij rampen                 Rode Kruis Oost-Vlaanderen -
- Uitleendienst krukken - rolstoel        Bloedtransfusiecentrum
Doelgroep                     Ottergemsesteenweg 413
- - Iedereen                   9000 Gent (GENT)


                                                 31
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
Werking                      Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - Gent -
- - Bloed- en plasma-afname            Kantoor Brabantdam
Doelgroep                     Brabantdam 109
-                         9000 Gent (GENT)
                          Werking
Het Vlaamse Kruis Oosterzele            - - Terugbetaling van de geneeskundige
Stationsstraat 114                  verstrekkingen
9860 Oosterzele (OOSTERZELE)            - Administratieve verwerking van het
Werking                       mutualistisch dossier
- - Cursussen EHBO, nijverheid, ambulancier    - Toekennen van de specifieke voordelen van
- EHBO-posten op manifestaties: sport, muziek,    een 'aanvullende verzekering'
 ...
- Besteld ziekenvervoer              Doelgroep
Doelgroep                     - - Leden van het ziekenfonds
-                         - Ieder die informatie wenst

02.03.05. Ziekenfondsen
                          Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen
Socialistische Mutualiteit Bond Moyson Ledeberg  Peperstraat 6
Brusselsesteenweg 418               9000 Gent (GENT)
9050 Ledeberg (GENT)                Werking
Werking                      - - (Gedeeltelijke) terugbetaling van
- - Wettelijke opdracht: ziekte- en         geneeskundige verzorging en uitkering bij
 invaliditeitsverzekering, hospitalisatie,     ziekte of invaliditeit
 gezondheidszorgen, ...              - Diensten en voordelen voor eigen leden: van
- Welzijnsopdracht: gezins- en bejaardenhulp,    jongeren, jonge gezinnen, senioren,
 CAW, thuisverpleging, uitleendienst,        zelfstandigen, zieken tot gehandicapten
 homeservice, ombudsdienst,?           - CM-Zorgkas: dagelijkse werking
Doelgroep                      zorgverzekering
-                         Doelgroep
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - Sint-  -
Amandsberg - Kantoor Klinkkouterstraat
Klinkkouterstraat 1                Vlaams Neutraal Ziekenfonds - Bijkantoor Zottegem
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            D. Van Den Bosschestraat 31
Werking                      9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
- - Wettelijke opdracht: ziekte- en        Werking
 invaliditeitsverzekering             - - Wettelijke opdracht: ziekte- en
- Terugbetaling geneeskundige            invaliditeitsverzekering, hospitalisatie,
 verstrekkingen                   gezondheidszorg
- Administratieve verwerking van het        - Sociale dienstverlening: Sociale dienst: geeft
 mutualistisch dossier               eerstelijns algemeen maatschappelijk werk in
- Toekennen van specifieke voordelen van       het kader van de ziekenfondsen.
 een aanvullende verzekering           - Geven van informatie, advies, bemiddeling,
Doelgroep                      ondersteuning, psychosociale en sociale
- - Leden van het ziekenfonds            begeleiding
- Ieder die informatie wenst            - Optreden als zorgbemiddelaar in
                           thuiszorgsituaties
Partena - Mutualiteit               - Ondersteuning naar palliatieve patiënten toe
Kortrijksepoortstraat 86              Doelgroep
9000 Gent (GENT)                  - - Brede publiek met bijzondere aandacht voor
Werking                       zieken, gehandicapten en zorgbehoevende
- - Onafhankelijk ziekenfonds            bejaarden
- Terugbetaling gezondheidszorgen
- Geneesmiddelen terugbetaling           Vlaams Neutraal Ziekenfonds - Bijkantoor Aalter
- Terugbetaling hospitalisatie           Brouwerijstraat 5 Bus O A
- Betaling n.a.v. werkonbekwaamheid voor      9880 Aalter (AALTER)
 loontrekkenden en uitkeringsgerechtigden     Werking
 en zelfstandigen                 - - Wettelijke opdracht: ziekte- en
Doelgroep                      invaliditeitsverzekering, hospitalisatie,
- - Iedere rechthebbende persoon in België      gezondheidszorg
                          - Sociale dienst: de sociale dienst (CAW:


                                                    32
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
 Centrum Algemeen Welzijnswerk) geeft       Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het
 eerstelijns algemeen maatschappelijk werk     Werk - Mediwet
 in het kader van de ziekenfondsen. Deze      Patijntjestraat 244
 dienst richt zich tot het brede publiek met    9000 Gent (GENT)
 bijzondere aandacht voor zieken (chronisch    Werking
 zieken, invaliden,...) gehandicapten en      - - Arbeidsgeneeskunde
 zorgbehoevende bejaarden.             - Preventie en bescherming op het werk
- Geven van informatie, advies, bemiddeling,    Doelgroep
 ondersteuning, psychosociale en sociale      -
 begeleiding.
- Optreden als zorgbemiddelaar in          MSR-Famedi
 thuiszorgsituaties.                Kortrijksepoortstraat 86
- Erkend als multidisciplinair team in het kader  9000 Gent (GENT)
 van het Vlaams Fonds voor Sociale         Werking
 Integratie van Personen met een Handicap.     - - Externe dienst voor preventie en
- Ondersteuning naar palliatieve patiënten      bescherming
                          Doelgroep
 toe.
Doelgroep                      - - Bedrijven en werknemers
- - Aangesloten leden
                          Adviserend Geneesheer
Christelijke Mutualiteit Zottegem          Grote Markt 5
Laurens De Metsstraat 15              9060 Zelzate (ZELZATE)
                          Werking
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking                       - - Beslissing over de goedkeuring en de duur
- - Dienstverlening binnen een mutualiteit      van de arbeidsongeschiktheid, oproep ter
Doelgroep                       controle, voordracht (na het eerste jaar ziekte)
- - Zieken, bejaarden en personen met een       bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
 handicap                      (GRI) voor erkenning als invalide
                          - Goedkeuringen gedeeltelijke werkhervatting,
                           herstelverblijf, revalidatie, medicatie, kine-
02.04.-Specifieke
                           behandelingen, ...
  gezondheidszorg
                          - Advies omtrent medische vragen rond
                           gezondheid en ziekte, behandeling,
02.04.01. Arbeid en gezondheid
                           ziekenhuizen of artsen
                          Doelgroep
Securex - Preventie en Bescherming         -
Verenigde Natieslaan 1
9000 Gent (GENT)
Werking                       Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het
- Externe dienst voor preventie en         Werk
 bescherming:                   Lange Kruisstraat 7 (3de verd.)
- Doeltreffende en dynamische hulp aan de      9000 Gent (GENT)
 werkgevers                    Werking
- Ondernemingen veiliger en             - Externe dienst voor preventie en bescherming
 milieuvriendelijker maken              op het werk
- Arbeidsgeneeskunde en risicobeheersing      Doelgroep
Doelgroep                      - - Kleine en middelgrote ondernemingen
- - Kleine, middelgrote en grote
 ondernemingen, zowel in de privé als in de    Prevemed-Medibo - Externe Dienst voor Preventie en
 openbare sector, in vrijwel alle bedrijfstakken  Bescherming
                          Tramstraat 59
                          9052 Zwijnaarde (GENT)
CBMT                        Werking
Wondelgemkaai 9                   - - Arbeidsgeneeskunde, veiligheid,
9000 Gent (GENT)                   psychosociale belasting, industriële hygiëne,
Werking                        ergonomie, risicoanalyse, EHBO-cursus,
- - Externe dienst voor preventie en         tiltechnieken, basiscursus veiligheid, VCA,
 bescherming op het werk               veiligheidscoördinatie
Doelgroep                      Doelgroep
-                          - - Alle ondernemingen van de Vlaamse
                           Gemeenschap


                                                   33
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
                          behandeling van personen die brandwonden
IDEWE Externe Preventiedienst           hebben opgelopen
François Laurentplein 9             - Tevens contactnummer voor informatie
9000 Gent (GENT)                  omtrent brandwondenzorg: eerste hulp,
Werking                      preventie, nabehandeling, zelfhulp
- - Interbedrijfsgeneeskundige dienst      - Voordrachten brandwondenzorg
Doelgroep                    Doelgroep
-                        - - Personen die brandwonden hebben
                          opgelopen
02.04.02. Specifieke gezondheidsthema's

Kinderkankerfonds - Koesterproject        Belgische Federatie tegen Kanker - Assenede
De Pintelaan 185                 Kloosteraprilstraat 13A
9000 Gent (GENT)                 9960 Assenede (ASSENEDE)
Werking                     Werking
- - Opvang van ouders en kind in de periode   - - Sociale dienstverlening
 van de behandeling en erna           - Medische informatie
- Binnen het Koesterproject wordt getracht    - Netwerkvorming: onderhouden van
 zoveel mogelijk zorgen thuis te verstrekken,   contacten met de lokale overheden,
 zodat het kind minder in het ziekenhuis moet   ziekenhuizen, OCMW's, ziekenfondsen,
 opgenomen worden                 palliatieve zorgplatformen, dagcentra en
Doelgroep                     andere verenigingen en diensten die de
- - Kinderen met kanker en hun ouders       patiënt in de streek kunnen helpen.
                         Doelgroep
                         - - Patiënten en hun omgeving
Vlaamse Vereniging voor Respiratoire
Gezondheidszorg en Tuberculose-Bestrijding    Vlaamse Liga tegen Epilepsie - Provinciale Afdeling
Grauwpoort 9                   Gent
9000 Gent (GENT)                 Bernard Spaelaan 141
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Radiografie (kleinbeeld - grootbeeld)    Werking
- Plaatsen tuberculinetests           - - Informatieverstrekking m.b.t. epilepsie
- Medicatietoediening onder toezicht       - Stimuleren van het onderzoek
- Mobiele wagen voor               - Initiatieven t.a.v. epilepsiepatiënten
 collectiviteitsonderzoeken            ondersteunen
Doelgroep                    - Uitbouwen van dienstverlening
- - Anderstalige nieuwkomers; 4 wereld,     - Opvang en begeleiding rond
 druggebruikers; gedetineerden          epilepsieverwerking
                         - Samenwerking met contactgroep Ikaros vzw
Kollektief Antikonceptie             Doelgroep
Martelaarslaan 303                - - Mensen met epilepsie en hun brede
9000 Gent (GENT)                  omgeving
Werking                     - Alle geïnteresseerden, onder meer studenten
- - Hulpverlening ongewenste zwangerschap
 volgens 2 methodes: medicinale
 zwangerschapsonderbreking (abortuspil=tot   Vlaamse Liga tegen Kanker - Oost-Vlaanderen
 7 weken na laatste maandstonden of 5      Grauwpoort 9
 weken zwanger ) of technische         9000 Gent (GENT)
 zwangerschapsonderbreking (curettage=     Werking
 tot 14 weken na laatste maandstonden of    - - Psychosociale ondersteuning:
 12 weken zwangerschap)              patiëntenvoorlichting betreffende sociale
Doelgroep                     voorzieningen, zelfhulpgroepen en financiële
- - Meisjes en vrouwen die ongewenst        tussenkomsten, sociaal advies,
 zwanger zijn                   gespreksgroepen voor kankerpatiënten onder
                          professionele leiding, praktische hulpverlening:
Universitair Ziekenhuis Gent -           ziekenbezoek, begeleid vervoer,
Brandwondencentrum Gent              vakantiewerk, cursussen voor kankerpatiënten,
De Pintelaan 185                  infosessies over vermoeidheid,
9000 Gent (GENT)                  schoonheidssessies voor kankerpatiënten
Werking                     - Werking in ziekenhuizen
- - Gespecialiseerd centrum voor opname en    Doelgroep


                                                  34
             Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
- - Kankerpatiënten en hun omgeving           revalidatiecentrum, nucleaire geneeskunde,
                            laboratorium, medische beeldvorming,
                            hartkatheterisatie, begeleiding diabetici,
Universitair Ziekenhuis Gent - AIDS           dagbehandeling
Referentiecentrum                   - Erkend hartrevalidatiecentrum
De Pintelaan 185                   - Daghospitalisatie
9000 Gent (GENT)                   - Slaapcentrum
Werking                        - Pijnkliniek en low-care
- - Aids Referentie Centrum Gent           Doelgroep
- Wetenschappelijk onderzoek - opvang en       -
 begeleiding van seropositieven en Aids-
 patiënten                      Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas & Volkskliniek -
- Maatschappelijk onderzoek              Campus Volkskliniek
Doelgroep                       Tichelrei 1
- - HIV- en Aids-patiënten en hun naaste       9000 Gent (GENT)
 omgeving                      Werking
                           - - Kliniek: heelkundige en inwendige dienst,
02.05.-Ziekenhuizen,                  pediatrie, geriatrie, high care, SP voor
  poliklinieken en dispensaria            chronische ziekten
                           - Rust- en verzorgingstehuis, rusthuis, serviceflats
02.05.01. Ziekenhuizen                - Polikliniek
                           - Kinderdagverblijf
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth          Doelgroep
Godveerdegemstraat 69                 -
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking                        Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas & Volkskliniek -
                           Campus Sint-Lucas
- - Bieden van een kwaliteitsvolle
                           Groenebriel 1
 dienstverlening, rekening houdend met de
                           9000 Gent (GENT)
 behoeften en verwachtingen van elke
                           Werking
 individuele patient
                           - - Kliniek: heelkunde, inwendige geneeskunde,
Doelgroep
                            materniteit, kinderafdeling, intensieve zorgen,
- - Gehospitaliseerde en ambulante patiënten
                            hartzorg, acute geriatrie (G), palliatieve
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn - Site         zorgen, dagkliniek, nierdialyse, stomatologie,
Watersportbaan                     mond- kaak- en aangezichtsheelkunde,
Henri Dunantlaan 5                   radiotherape, oncologie, hematologie,
9000 Gent (GENT)                    plastische, reconstructieve en esthetische
Werking                         heelkunde, nierziektes, reumatologie,
- - Kliniek: inwendige geneeskunde,           sportgeneeskunde, vruchtbaarheidsonderzoek
 heelkunde, materniteit, SP-dienst, geriatrie,    - Polikliniek: Discca (arbeidsongevallen),
 pediatrie, intensieve zorgen,             endocrinologie, fysiotherapie, gastro-
 wiegendoodcentrum, spoedopname,            enterologie, gynaecologie, hart- en
 radiologie, laboratorium, klinische biologie,     vaatziekten, heelkunde, huidziekten,
 fertiliteitscentrum, dagziekenhuis, radio-      kindergeneeskunde, longziekten, medische
 isotopen, scanner                   beeldvorming (radiologie), medisch
- Polikliniek                      laboratorium, neurochirurgie, neurologie, neus-
Doelgroep                        keel- en oorziekten, nucleaire geneeskunde,
-                            oogziekten, orthopedie, plastische heelkunde,
Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares - Sint-Jozef    radiotherapie en oncologie, urologie,
- Campus Maria Middelares                andrologie en steenkliniek
Kortrijksesteenweg 1026                - Sociale dienst: behartigen van sociale,
9000 Gent (GENT)                    psychische en menselijke noden van de
Werking                         patiënt
- - Kliniek en polikliniek: hospitalisatiediensten:  Doelgroep
 neuropsychiatrie, heelkunde (diverse        -
 specialismen, o.a. hartchirurgie), inwendige    Universitair Ziekenhuis Gent
 geneeskunde (diverse specialismen),         De Pintelaan 185
 kindergeneeskunde, materniteit, geriatrie,     9000 Gent (GENT)
 intensieve zorgen                  Werking
- Andere diensten: spoedgevallen,           - - Poliklinische diensten: beroepsziekten, blaas-
 kunstniercentrum, erkend               en nierziekten, dieet, fysiotherapie,


                                                    35
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
 orthopedie, gezwelziekten, hart- en        02.05.02. Zelfstandige poliklinieken
 vaatziekten, heelkunde, huidziekten,
 inwendige ziekten, kindergeneeskunde,       Orthopedisch Centrum Lieven De Winne
 neurologie, neus- keel- en oorheelkunde,     Lieven De Winnestraat 65
 oogheelkunde, ouderdomsziekten,          9000 Gent (GENT)
 plastische heelkunde, pijnkliniek, psychiatrie,  Werking
 radiologie, tandheelkunde, verloskunde,      - - Orthopedie
 gynaecologie                   Doelgroep
- Hospitalisatieafdelingen (beperkt overzicht):   -
 K. 1: algemene heelkunde, traumatologie,     Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Dispensarium
 verloskunde                    Mariakerke
 K. 2: orthopedie, verloskunde, plastische     Mariakerkeplein 5
 heelkunde, spoedopname              9030 Mariakerke (GENT)
 K. 4: gynaecologie                Werking
 K. 5: kinderafdeling               - - Enkel inspuitingen en wondverzorging
 K. 6: id                     Doelgroep
 K. 7: revalidatie                 - - Zieken, bejaarden, gehandicapten
 K. 12: inwendige ziekten, hart- en
                          Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Dispensarium
 vaatziekten, hartheelkunde, neurologie,
                          Gent
 radiotherapie, plastische heelkunde,
                          Jubileumlaan 17
 ouderdomsziekten
                          9000 Gent (GENT)
 K. 13: psychiatrie                Werking
- Revalidatiecentra: gehoor- en           - - Enkel inspuitingen en wondverzorging
 spraakrevalidatie, evaluatie en revalidatie    Doelgroep
 van hartpatiënten, locomotorisch         - - Zieken, bejaarden, gehandicapten
 revalidatiecentrum
Doelgroep                      Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Dispensarium
-                          Sint-Amandsberg
Sint-Vincentiusziekenhuis              Victor Braeckmanlaan 95
Schutterijstraat 34                 9040 Sint-Amandsberg (GENT)
9800 Deinze (DEINZE)                Werking
Werking                       - - Enkel inspuitingen en wondverzorging
- - Algemeen ziekenhuis:              Doelgroep
.Klassieke hospitalisatie              - - Zieken, bejaarden, gehandicapten
.Daghospitalisatie
.Spoeddienst                    02.05.04. Zelfstandige hersteloorden
.Consultatie-afdelingen
Doelgroep                      De Ceder
- - Zieken                     Parijsestraat 34
                          9800 Astene (DEINZE)
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn - Site Koningin   Werking
Fabiolalaan                     - - Hersteloord
Koningin Fabiolalaan 57               - Vakantiecentrum- Seminariecentrum
9000 Gent (GENT)                  Doelgroep
Werking                       - - Iedereen
- - Chirurgie: algemene, orthopedische,
 bloedvaten, huid, plastische en esthetische    02.05.06. Wijkgezondheids-centra
 chirurgie, inwendige ziekten; cardiologie,
 O.R.L., urologie, gastro-entero,         Wijkgezondheidscentrum De Sleep
 reumatologie, ophtalmologie, stomatologie,    Doornzelestraat 32
 gynaecologie, dermatologie,            9000 Gent (GENT)
 neuropsychiatrie, klinische            Werking
 biologie,intensieve zorgen en palliatieve     - - Groepspraktijk: huisartsen, verpleegkundigen,
 zorgen                       kinesisten
- Technische diensten: EMG, EEG, Laser,       - Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding:
 microchirurgie, senologie, echografie,       voordrachten/cursussen aan groepen
 fysiotherapie                   - Vorming: gezondheidszorg specifiek voor
- Polikliniek                     migranten en achtergestelde groepen
Doelgroep                      - Wijkgerichte gezondheidspromotie in
-                           samenwerkingsverband


                                                  36
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
- Optimaliseren van de toegankelijkheid op      Ledeberg)
 de eerste lijn                  - Ingeschreven patiënten
Doelgroep
- - Iedereen woonachtig in het           02.06.-Palliatieve zorg
 inschrijvingsgebied van het WGC
                          02.06.01. Palliatieve ondersteuning
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort
Emilius Seghersplein 17
                          Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
9000 Gent (GENT)
                          Jubileumlaan 221
Werking
                          9000 Gent (GENT)
- - Groepspraktijk van huisartsen
                          Werking
- Toegankelijkheid van de eerste lijn
                          - - Sensibilisatie en vorming
 verbeteren voor achtergestelde groepen
                          - Intervisie en ondersteuning van professionelen
- Kinesitherapie, osteopathie
                           betrokken bij palliatieve zorg
- Maatschappelijk werk
                          - Coördinatie en/of logistieke ondersteuning
- Thuiszorg
                           van activiteiten inzake palliatieve zorg in de
- Samenwerking in teamverband
                           regio
- Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding:
                          - Documentatiedienst (bezoek tussen 10 en 12
 individueel en in groepsverband (patiënten,
                           uur of op afspraak)
 migranten, laaggeschoolden)           Doelgroep
- Wijkgerichte gezondheidspromotie         - - Bevolking, patiënt en omgeving, zorg- en
Doelgroep
                           hulpverleners
-
                          02.06.03. Palliatieve eenheid in een ziekenhuis
Groepspraktijk Heirnis
Dendermondsesteenweg 142
                          Palliatieve Zorg - AZ Sint-Lucas & Volkskliniek -
9000 Gent (GENT)
                          Campus Sint-Lucas
Werking
                          Groenebriel 1
- - Globale benadering van de patiënt
                          9000 Gent (GENT)
- Samenwerking tussen verschillende
                          Werking
 disciplines: artsen, verpleegkundigen,
                          - - Palliatieve zorg aan patiënten en hun
 psycholoog, diëtist, ...
                           omgeving bij wie thuiszorg tijdelijk of definitief
- Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
                           onmogelijk is
Doelgroep
                          - Medewerking aan vorming rond verlies,
-
                           sterven, rouwen, palliatieve zorg
Groepspraktijk Huisartsen             Doelgroep
Gaversesteenweg 254                - - Terminaal zieken en hun omgeving
9820 Merelbeke (MERELBEKE)
                          Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent - Site Koningin
Werking
                          Fabiolalaan - Palliatieve Eenheid
- - Groepspraktijk huisartsen
                          Koningin Fabiolaan 57
Doelgroep
                          9000 Gent (GENT)
-
                          Werking
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt         - - Opvang en begeleiding van terminale
Ledebergstraat 109                  patiënten met een levensverwachting van
9050 Ledeberg (GENT)                 een aantal maanden en hun omgeving
Werking                      Doelgroep
- - Realiseren van een geïntegreerde,       -
 toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg op
                          Universitair Ziekenhuis Gent - Palliatieve zorg
 wijkniveau
                          De Pintelaan 185
- Integrale hulpverlening
                          9000 Gent (GENT)
- Samenwerking tussen verschillende
                          Werking
 disciplines: maatschappelijk werk, huisartsen,
                          - - Palliatieve Eenheid: * Tijdelijk of definitief
 verpleging, dieet
                           verblijf van palliatieve patiënten met een
- Ontwikkeling van thuiszorg
                           levensverwachting van 1 à 2 maanden, die
- Ondersteuning van coördinatie
                           geen genezende behandeling krijgen * Familie
 welzijnsaanbod op wijkniveau
                           kan 24/24 uur op bezoek komen of aanwezig
- Preventie en gezondheidspromotie
                           zijn, met waarborg van huiselijke sfeer *
Doelgroep
                           Opname-aanvraag via specifieke formulieren
- - Bewoners van de buurt (Gentbrugge-
                           aan te vragen op de eenheid - Palliatief

                                                   37
             Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
 Support Team: * Uitbouw palliatieve        orthopedie, schoolproblematiek,
 zorgcultuur binnen het ziekenhuis *        tewerkstellingsbevorderende maatregelen
 Palliatieve begeleiding van patiënten      - Pilootouders: ouders die ouders met een jong
 opgenomen in UZ Gent en hun naasten *       kind met Spina Bifida opvangen
 Zorgcoördinatie bij palliatief ontslag uit het  - Jongerenwerking
 ziekenhuis                    - Zelfredzaamheidsweek
Doelgroep                     - Puberweekends
- - Palliatieve patiënten met een         Doelgroep
 levensverwachting van 1 à 2 maanden die     - - Personen met Spina Bifida, ouders met
 geen genezende behandeling krijgen         kinderen met SB, sympathisanten
 (palliatieve eenheid)
- Palliatief patiënten opgenomen in UZ Gent    Vlaamse Coëliakievereniging - Oost-Vlaanderen
 en hun naasten (palliatief support team)     Kuitenbergstraat 106
                          9940 Evergem (EVERGEM)
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth - Palliatief  Werking
Support Team                    - - Coeliakie is het medisch begrip voor een
Godveerdegemstraat 69                darmstoornis die bij sommige mensen als
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)               stoornis in het metabolisme (een soort allergie
Werking                       t.o.v. gluten) kan optreden
- - Invoeren van een palliatieve zorgcultuur en  - Informatie en documentatie rond het
 het ziekenhuispersoneel bewust maken van      glutenvrije dieet, ook vaak deel van de
 de noodzaak ervan                 behandeling van dermatitis herpetiformis
- Advies en ondersteuning             - Telefonisch advies
- Permanente opleiding               Doelgroep
- Streven naar continuïteit van zorg zowel     - - Coelakiepatiënten, patiënten met dermatitis
 intra- als extramuraal               herpetiformus
Doelgroep
- - Ongeneeslijk zieke patiënten en hun familie  Vlaamse Liga voor Ataxie van Friedreich
                          Vogelhoekstraat 105
02.07. Zelfhulp                  9050 Gentbrugge (GENT)
                          Werking
Scharnier                     - - Ataxie van Friedreich is een ?zenuwziekte?
Kunstnierafdeling AZ Maria Middelares Sint-     met als voornaamste kenmerk een
Jozef Kortrijkse Steenweg 1026            voortschrijdende coördinatiestoornis en
9000 Gent (GENT)                   evenwichtsstoornis
Werking                      - Sociale contacten (opvang van lotgenoten,
- - Informatieverlening: organiseren van       informatie verstrekken)
 informatiemomenten, ontwikkelen van       Doelgroep
 brochures                    - - Patiënten, familie, vrienden, sympathisanten
- Sociale ondersteuning: organiseren van
                          Post Polio België
 sociale activiteiten voor nierpatiënten
                          Muizelstraat 29
 (uitstappen, eetfestijnen,...)
                          9041 Oostakker (GENT)
- Sponsoracties organiseren
                          Werking
Doelgroep
                          - - Noden en belangen behartigen van post-
- - Nierpatiënten (dialysepatiënten, P.D.-
                           polio's en uitwisselen van ervaringen
 patiënten, getransplanteerden) en hun
                          - Informatie verstrekken over het Post Polio
 familie
                           Syndroom
- Het personeel van de kunstnierafdeling
                          - Organiseren van praatgroepen
                          Doelgroep
02.07.01. Fysische ziekte
                          -
Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus   Vlaamse Diabetes Vereniging - Algemeen Secretariaat
Spiegel 13                     Ottergemsesteenweg 456
9860 Scheldewindeke (OOSTERZELE)          9000 Gent (GENT)
Werking                      Werking
- - Maatschappelijke integratie van personen    - - Opvang, voorlichting en begeleiding (op
 met Spina Bifida en/of Hydrocephalus        medisch, sociaal en psychisch vlak)
 bevorderen                    - Gespreksgroepen
- Belangenverdediging               - Voorlichtingsvergaderingen
- Informatie over medische problematiek,      - Jaarlijkse kampen voor kinderen,


                                                  38
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
 adolescenten en volwassenen          - Belangenverdediging
- Allerlei publicaties              - Info en documentatiecentrum
- Verkoop van test- en spuitmateriaal aan    - Werking voor Steunpunt Expertise Netwerken
 voordelige prijzen                (SEN), cel NAH
Doelgroep                    - Coördinatie thema NAH voor Levenslijn-
- - Diabeten en hun naaste omgeving        Kinderfonds Vlaanderen en Koning
- Mensen die beroepshalve met diabetes       Boudewijnstichting
 bezig zijn                   Doelgroep
                         - - vzw's met werking i.v.m. Niet Aangeboren
Samen Uit Samen Thuis               Hersenletsels
Ankerslaan 78                  - Personen met Niet Aangeboren Hersenletsels,
9050 Gentbrugge (GENT)               hun familie en al wie op een of andere manier
Werking                      betrokken is bij de problematiek van NAH
- - Revalidatie
- Turnen, zwemmen, fietsen en wandelen      Vereniging voor Ménière-patiënten
- Lessen in reanimatie, informatieavonden,    Bergbosstraat 202
 enz.                      9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Doelgroep                    Werking
- - Hart- en vaatpatiënten            - - De Ménière-patiënt uit zijn sociaal isolement
                          halen door:
Dyspraxis                    zowel de patiënt zelf als zijn ruimere omgeving
Groot Begijnhof 47                 voor te lichten
9040 Sint-Amandsberg (GENT)           - Vier keer per jaar samenkomsten te
Werking                      organiseren waar de patiënt, samen met zijn
- - DCD is een stoornis in het uitvoeren van    naaste familie en belangstellenden, zijn
 motorische handelingen              probleem onder woorden kan brengen en/of
- Informeren en behartigen van de belangen     anderen kan helpen met zijn/haar ervaringen;
 van kinderen met DCD en hun ouders       - De maatschappij en het medisch korps te
- Het samenbrengen van deze mensen         informeren over en te sensibiliseren voor de
- Ondersteunen van wetenschappelijk        medische en psychosociale aspecten van
 onderzoek over deze problematiek         deze 'ziekte'
- Organiseren en deelnemen aan initiatieven   - De uitgifte van een driemaandelijks info-blad
 die vorming beogen met betrekking tot DCD   - Een praatgroep met bijeenkomsten om de vijf
Doelgroep                     weken o.l.v. een psychotherapeut
- - Ouders van kinderen met coördinatie-     Doelgroep
 ontwikkelingsstoornis (DCD)          - - Ménière-patiënten, familie en
                          belangstellenden
Parkinson Oost-Vlaanderen
Ph. Van de Veldehof 11              Vlaamse Alzheimer Liga - Familiegroep Gent
9050 Gentbrugge (GENT)              Wilgestraat 123
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Ziekte van Parkinson: neurologische     Werking
 aandoening, waarbij de eerste symptomen    - - Familiegroep: ontmoeting,
 (motorische stoornissen) meestal pas rond    ervaringsuitwisseling en informeren van
 50-60 jaar optreden, ook op jongere leeftijd   familieleden van dementerende personen.
 25-49 jaar                    Activiteitenkalender op aanvraag of via
- Info en documentatie               website
 secretariaat/nationale zetel, Zeedijk 286   - Info en documentatie (tijdschrift en brochures)
 Oostende, tel. 059-70 51 81          Doelgroep
- Tweemaandelijkse bijeenkomst op        - - Verwanten van dementerende personen en
 zaterdagnamiddag om 14.30 uur voor de      belanghebbenden
 Parkinson zelfhulp Oost-Vlaanderen
Doelgroep                    Zelfhulpgroep voor Hartpatiënten - Hartezorg -
- - Mensen met ziekte van Parkinson       Begijnhoflaan 117
                         9000 Gent (GENT)
Koepel Niet Aangeboren Hersenletsel       Werking
J. De Keukelaersstraat 12 b2           - - Informatie-momenten
9041 Oostakker (GENT)              - Wekelijkse revalidatie
Werking                     - Ontspanningsactiviteiten
- - Overkoepeling van aangesloten vzw's rond   - tweemaandelijks tijdschrift
 Niet Aangeboren Hersenletsels (NAH)      Doelgroep


                                                 39
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
- - Hartpatiënten                 - Inrichten van info-avonden voor patiënten,
                          verenigingen, school, ouders en leerkrachten
Crohn en Colitis Ulcerosavereniging        - Begeleiding en ondersteuning van de
Oudestraat 16                    astmapatiënt: aanleren van vaardigheden die
9800 Deinze (DEINZE)                de weerbaarheid van de astmapatiënt
Werking                       kunnen verhogen, zwemmen en het aanleren
- - Zelfhulpgroep i.v.m. de ziekte van Crohn:    van ademhalingsoefeningen, relaxatie en
 chronische darmonsteking die vnl.         anti-crisishoudingen
 jongvolwassenen kan treffen           Doelgroep
- Info en documentatie              - - Astma- en COPD patiënten
- Contactvergaderingen, gezellig samenzijn,
 uitstappen                   Vlaamse Diabetes Vereniging - Afdeling Groot-Gent
Doelgroep                     Eksaardserijweg 264
- - Personen met de ziekte van Crohn, Colitis   9041 Oostakker (GENT)
 en Ulcerosa                   Werking
                         - - Zelfhulp voor diabeten
Coma België                    - Verkoop materiaal
J.De Keukelaerstraat 12 b1            Doelgroep
9041 Oostakker (GENT)               - - Diabeten en hun omgeving (regionaal)
Werking
- - Informatie- en documentatiecentrum      Huntington Liga
- Begeleiding, opvang in ziekenhuizen,      Spelonckstraat 30
 crisistelefoon (ook tijdens het weekend)    9180 Moerbeke-Waas (MOERBEKE)
- Nazorg en thuisbegeleiding met         Werking
 professionele zorgcoördinatoren         - - Voorlichting en ondersteuning voor families
- Belangenverdediging                getroffen door de erfelijke ziekte van
- Gespreksgroepen                  Huntington
- Groepsactiviteiten (ontmoeting,         - Regionale werking elke 4de woensdag in
 ontspanning)                   Mariakerke
Doelgroep                     Doelgroep
- - (Ex)comapatiënten, hun familie en       - - Personen getroffen door de ziekte van
 iedereen die op een of andere manier       Huntington
 betrokken is bij de problematiek van coma
                         Zelfhulpgroep Incontinentia Pigmenti
Gilles de la Tourette               Koningsdonkstraat 16
M. Van Vaernewijckstraat 36            9050 Gentbrugge (GENT)
9030 Mariakerke (GENT)              Werking
Werking                      - - Incontinentia Pigmenti, of ook het Bloch-
- - Het 'Tourette Syndroom' is een         Sulzberger syndroom, is een zeldzame
 neurologische stoornis die gekenmerkt wordt    genetische afwijking die enkel het vrouwelijk
 door tics (motorische en/of vocale).       geslacht treft
- Informatie en ondersteuning van de leden    - De eerste symptomen doen zich voor op de
- Bekendmaking bij artsen en hulpverleners     huid (ontstekende rode blazen, verdikking van
- Verspreiden van folders en uithagen van      de huid en littekens)
 affiches                    - Ook zenuwstelsel, tanden, ogen, nagels en
- Organiseren van contactdagen en          haar kunnen aangetast worden
 symposia                    Doelgroep
- Uitgeven van driemaandelijks tijdschrift 'Het  - - Mensen die in nauw contact staan met
 Tourettertje'                   Incontinentia Pigmenti (patiënten,
Doelgroep                      familieleden)
- - Kinderen, jongeren en volwassenen met
 het Tourette Syndroom              Vlaamse Vereniging Parkinson - Regio Gent
- Familieleden en andere belanghebbenden     Meikeverlaan 31
                         9032 Wondelgem (GENT)
Astmafonds - Regio Gent              Werking
De Pintelaan 97                  - - Opsporen van Parkinsonpatiënten in de regio
9000 Gent (GENT)                  Gent.
Werking                      - Parkinsonpatiënten uit hun isolement halen.
- - Informatie verstrekken naar de astma- en   - Parkinsonpatiënten begeleiden en informeren
 COPD patiënt toe via folders, boeken,       (nieuwe medicatie, medische ontwikkelingen,
 tijdschriften, info-namiddagen en avonden     voorbereiding op eventuele operatie,...)


                                                  40
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
- Bezoeken van gehospitaliseerde lotgenoten   Werking
- Ondersteunen van de partners          - - Bijstaan van ouders die kort na de geboorte
- Parkinsonpatiënten in contactbrengen met     van hun kind gescheiden worden omdat het
 lotgenoten om het sociaal contact te       in de couveuse moet wegens prematuriteit
 herstellen of aan te knopen.          - Geven van informatie, meestal via telefonisch
- Gratis tweemaandelijkse bijeenkomsten      contact
 voor Parkinsonpatiënten, neurologen Gentse   Doelgroep
 ziekenhuizen en alle geïnteresseerden,     - - Ouders van 'couveuse-kindereen'
 bestaande uit een tweeluik: informatief deel  - Iedereen die info wil over omgaan met
 door een professioneel i.v.m. ziekte van     (ouders van) 'couveuse-kinderen'
 Parkinson en daarna gezellig samenzijn
- Praktisch: bijeenkomsten gaan door in het   Ikaros Oost-Vlaanderen
 Koninklijk Orthopedagogisch Centrum St.    p/a Veeweg 74
 Gregorius, Jules Destéelaan 67, 9050      9940 Evergem (EVERGEM)
 Gentbrugge                   Werking
                         - - Epilepsie beter bekendmaken en sociaal
Doelgroep                     meer aanvaardbaar maken door het
- - Alle Parkinsonpatiënten met partner      verspreiden van informatie (folders en
                          brochures)
Vriendenkring Brandwondenpatiënten van het UZ-  - Het geven van voordrachten met film-info-
Gent                        bijeenkomsten
De Pintelaan 185                 - Lotgenotencontact: schriftelijk of telefonisch
9000 Gent (GENT)                  en op de bijeenkomsten
Werking                     - Bijeenkomsten: 4 maal per jaar voor alle
- - Info bij eerste hulp bij            belangstellenden
 brandwondengevallen              - Jongerengroep (14-30 jaar): praatgroep en
- Ondersteuning via contactmogelijkheid en     ontspanning (om de 2 maand)
 advies voor brandwondenslachtoffers ook    - Praatcafé: informatie en lotgenotencontact
 na ziekenhuisverblijf              (iedere 3de dinsdagavond van de maand)
- Contactbijeenkomsten en            - Samenwerking met de Vlaamse Liga tegen
 informatievergaderingen             Epilepsie
- Voordrachten                  Doelgroep
Doelgroep                    - - Ouders van kinderen met epilepsie
- - Brandwondenpatiënten en hun naasten     - Mensen met epilepsie en hun familie
                         - Alle geïnteresseerden
Nationale Vereniging voor Hulp aan
Fenylketonuriepatiëntjes - Oost-Vlaanderen    Astmafonds
Woestijne 16                   Grauwpoort 9
9880 Aalter (AALTER)               9000 Gent (GENT)
Werking                     Werking
- Fenylketonurie is een stofwisselingsziekte   - - Koepelorganisatie voor patiënten met astma
 waardoor o.m. onherstelbare hersenletsels   - Nationaal secretariaat voor informatie over
 kunnen optreden                 astma
- Belangenbehartiging              - Lid van de "Astma en Allergie Koepel", een
- Info en documentatie (tijdschrift)        samenwerking tussen de patiëntenorganisaties
Doelgroep                     - Astmafonds, Astmastichting België en de
- - Ouders van fenylketonuriepatiënten       vrijwilligersorganisatie Allergiepreventie - in
- Fenylketonuriepatiënten             Vlaanderen.
                         Doelgroep
Psoriasisstichting                - - iedereen met vragen over astma
Beervelde-dorp 39
9080 Lochristi (LOCHRISTI)            Vereniging Afasie - Regio Gent
Werking                     Isidoor De Vosstraat 35
- - Belangenverdediging, info, documentatie,   9040 Sint-Amandsberg (GENT)
 begeleiding, gespreksavonden, secretariaat   Werking
Doelgroep                    - - Afasie is het gevolg van hersenbeschadiging
- - Psoriasispatiënten               (trauma, beroerte, ...) waarbij o.m. spraak-,
                          lees- en/of schrijfmoeilijkheden optreden
Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen   - Voorlichting en sensibilisering
Spoorwegstraat 6                 - Bijstand verlenen aan afasiepatiënten en
9890 Gavere (GAVERE)                omgeving


                                                  41
             Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
- Wetenschappelijke informatieverwerving      Doelgroep
Doelgroep                     - - Ouders van en patiënten met SKT
-
                          Belgische Liga Myasthenia Gravis Vlaanderen
Vlaamse Vereniging Neuromusculaire         Polderdreef 5
Aandoeningen                    9840 De Pinte (DE PINTE)
Brusselsesteenweg 24 G bus 15           Werking
9090 Melle (MELLE)                 - - Myasthenia-patiënten bezoeken, en praten
Werking                       over deze zeldzame ziekte
- - Zelfhulp spierzieken, patiëntenvereniging   Doelgroep
- Verenigt betrokkenen, familie, artsen,      - - Myasthenia-patiënten
 therapeuten, ...
- Lotgenotencontact                Vlaamse Vereniging voor Bechterewpatiënten
- Vorming, lezingen, samenkomsten         Nederzwijnaarde 24F
- Bundeling deskundigheid             9052 Zwijnaarde (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Spierzieken en (vrijwillig of professioneel)  - - Ziekte van Bechterew is een onststeking van
 betrokkenen                    de gewrichten van de wervelkolom. Typisch is
                           een sluipende pijn in de rug die verdwijnt bij
Ruggensteun                     het opstaan en bewegen.
Zandstraat 39                   - Leden informeren en bijstaan bij praktische
9810 Nazareth (NAZARETH)               problemen, het aanvragen van sociale
Werking                       tegemoetkomingen en tussenkomsten, bij het
- - Informatie verstrekken aangaande de       gebruik van technische hulpmiddelen
 rugproblematiek, rugoperaties,          - Lotgenotencontact
 rugpreventie, organisatie van voordrachten    - Stimuleren en ondersteunen van het
 i.s.m. artsen, osteopaten, kinesisten,       wetenschappelijk onderzoek
 psychologen                   - Belangenbehartiging
- Kennismaken met lotgenoten en bij mekaar     - Organiseren van oefen- en zwemgroepen om
 morele steun vinden op de             beweeglijkheid te behouden
 contactnamiddagen; uitwisselen van        - Organiseren van gesprek- of
 ervaringen om van elkaar te leren         praatbijeenkomsten of therapeutische sessies
- Driemaandelijks tijdschrift van de leden;     in gesloten groep
 jaarlijks lidgeld: 500fr.            - Regionale afdelingen o.a. te Aalst, Lebbeke,
Doelgroep                      Gent, Temse en Ronse
- - Mensen met rugklachten             Doelgroep
                          - - Bechterew-patiënten, familieleden en
Sudeck-Algoneurodystrofie RSD            belanghebbenden
Maïsstraat 288                   - Professioneel geïnteresseerden
9000 Gent (GENT)
Werking                      02.07.02. Operatieve ingreep
- - Een abnormale reactie in een ledemaat of
 een deel daarvan, die kan optreden na      Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden
 een, dikwijls gering, ongeval of operatie aan  Leenstraat 26
 dat ledemaat                   9070 Heusden (DESTELBERGEN)
- Beter bekend maken syndroom           Werking
- Inlichtingen verstrekken over deze        - - Laryngectomie is het heelkundig begrip voor
 aandoening                     het verwijderen van het strottenhoofd,
Doelgroep                      waardoor de patiënten contactproblemen
-                          met de buitenwereld kunnen krijgen
                          - Info, documentatie, begeleiding,
Stichting Klippel-Trenaunay             groepsactiviteiten
Heidewegel 20                   - Uitleendienst voor spreekapparaten
9180 Moerbeke-Waas (MOERBEKE)            (spraakprothesen), slijmzuigers,
Werking
                           luchtbevochtigers, douchekranen
- - Belgische afdeling van Stichting Klippel-
                          - Samenkomsten: elke 4de zaterdag van de
 Trenaunay Nederland
                           maand Sint-Lievenspoortstraat 143, Gent
- Zelfhulpgroep rond SKT, een zeldzame       Doelgroep
 aangeboren aandoening in een combinatie     - - Opvang en begeleiding van
 van drie afwijkingen aan één of meerdere      gelaryngectomeerden en
 ledematen                     tracheastomapetiënten


                                                 42
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
                        Huisartsenkring Merelbeke
Stoma Ilco Gent                 Sallemeulekouter 52
Schepen René De Deckerlaan 25          9820 Merelbeke (MERELBEKE)
9060 Zelzate (ZELZATE)             Werking
Werking                     - - Organisatie wachtdienst
- - Stoma is de medische term voor een     Doelgroep
 prothese die de functie van de anus      -
 overneemt wanneer deze heelkundig
 verwijderd werd                Huisartsenvereniging Deinze Centrum
- Geven van praktische en morele steun     Kasteelstraat 55
- Er worden ook bezoekdiensten verzorgd in   9800 Deinze (DEINZE)
 klinieken en eventueel ook thuis       Werking
- Belangenverdediging              -
- Begeleiding chemo- en bestralingstherapie   Doelgroep
- Bijeenkomsten elke 4de zaterdag om 15 uur   -
 in de vergaderruimte van St.-Eligius (St.-
 Eligiusstraat 36, Gentbrugge)         Huisartsen Zelzate
Doelgroep                    Assendedesteenweg 66
- - Stoma-patiënten en familie         9060 Zelzate (ZELZATE)
                        Werking
Steun Elkaar Gent                -
Poolse Winglaan 72               Doelgroep
9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)         -
Werking                     Huisartsen De Pinte en Nazareth
- - Borstkankerbegeleiding: bezoek in      Grote Steenweg 122
 ziekenhuis in Gent op aanvraag om pas     9840 De Pinte (DE PINTE)
 geopereerde vrouwen op te vangen       Werking
- Helpen met morele en praktische steun door  -
 ex-geopereerde vrijwilligers         Doelgroep
Doelgroep                    -
- - Aan borstkanker geopereerde vrouwen     Huisartsenvereniging De Noordster
                        Eeklostraat 1
                        9940 Evergem (EVERGEM)
02.08. Informatie, overleg,
                        Werking
  federaties en koepels
                        - - Organisatie van de wachtdienst in de regio
                         en de locoregionale vertegenwoordiging
Huisartsenwachtdienst Zwijnaarde/Sint-Denijs-
                        - promotie van de eerstelijn en van de werking
Westrem/Afsnee/Sint-Martens-Latem/Deurle
                         van de huisartsen
Kerkstraat 21
                        - initiatieven ter optimalisatie van de
9830 Sint-Martens-Latem (SINT-MARTENS-
                         multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn
LATEM)
                        - samenwerkingsovereenkomsten met het
Werking
                         lokaal ziekenhuis om de continuïteit van de
- - Organisatie wachtdienst huisartsen
Doelgroep                     patiëntenzorg te waarborgen.
-                        - toegankelijkheid van de
                         huisartsengeneeskunde optimaliseren.
Huisartsen Zulte
Molenkouterstraat 49              Doelgroep
9870 Zulte (ZULTE)               - Huisartsen
Werking
-                        Huisartsen Destelbergen
Doelgroep                    Dendermondsesteenweg 230
-                        9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
                        Werking
Huisartsen Melle                -
Driesstraat 58                 Doelgroep
9090 Melle (MELLE)               -
Werking
-                        Huisartsenvereniging Evergem
Doelgroep                    Verdegemstraatje 27
-                        9940 Evergem (EVERGEM)
                        Werking


                                                43
            Hoofdstuk 02. Lichamelijke gezondheidszorg
- - Activiteiten die het functioneren van de   - Inschrijving artsen op de lijst
 huisarts bevorderen               - Verstrekken van deontologische adviezen
Doelgroep                     - Waken over naleving medische deontologie
-                         - Disciplinaire (tuchtrechterlijke) bevoegdheid
                         Doelgroep
Huisartsenvereniging Regio Aalter         -
Kerkstraat 3
9880 Aalter (AALTER)
Werking
- - Organisatie van de wachtdienst in de regio
 en de locoregionale vertegenwoordiging
- Promotie van de eerstelijn en van de
 werking van de huisartsen
- Initiatieven ter optimalisering van de
 multidisciplinaire samenwerking in de
 eerstelijn
- Samenwerkingsovereenkomsten met het
 lokaal ziekenhuis om de continuïteit van de
 patiëntenzorg te waarborgen.
- Toegankelijkheid van de
 huisartsengeneeskunde optimaliseren.
Doelgroep
- Huisartsen

Huisartsenvereniging Gent
Huidevetterskaai 32
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Ontwikkelen van die activiteiten die het
 functioneren van de huisarts bevorderen op
 het gebied van kennis, vaardigheden,
 samenwerking en bereikbaarheid, alsook op
 maatschappelijk vlak
Doelgroep
-

Huisartsenvereniging Groot-Lochristi
Kapelleken 33
9080 Lochristi (LOCHRISTI)
Werking
- - Centraal aanspreekpunt voor alle vragen
 en signalen i.v.m. huisartsen regio Lochristi
Doelgroep
-
Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Regio Gent
Groentjen 22
9940 Evergem (EVERGEM)
Werking
- - Alle verpleging aan huis (twee wettelijk
 erkende teams voor thuisverpleging)
Doelgroep
- - Personen zowel met acute als chronische
 aandoeningen die thuisverpleging nodig
 hebben (toegankelijk voor leden van alle
 mutualiteiten)

Orde van Geneesheren - Raad Oost-Vlaanderen
Koning Leopold II-laan 26E
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Publiekrechterlijke instelling


                                                  44
            Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
03.01.-Dringende hulpverlening          - Medisch-psychiatrische begeleiding,
                          farmacotherapie
03.01.02. Psychiatrische urgentiediensten en   - Zelfcontroleprogramma in groep
crisisinterventie                Doelgroep
                         - - Adolescenten en volwassenen met drug-,
Universitaire Psychiatrische Spoed Interventie   alcohol- of gokproblemen
Eenheid
De Pintelaan 185                 Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - De
9000 Gent (GENT)                 Schelp
Werking                     Elyzeese Velden 74
- - Opvang, begeleiding en behandeling van    9000 Gent (GENT)
 personen in psychische crisissituaties     Werking
- Indien een opname noodzakelijk blijkt staan  - - Aan volwassenen met acute psychische
 12 bedden ter beschikking voor een verblijf   problemen en/of dringende hulpvragen wordt
 tot maximaal 72 uur               advies, begeleiding, therapie verstrekt
Tijdens deze periode wordt aandacht       - Er wordt kortdurend en oplossingsgericht
 besteed aan nauwgezet onderzoek,         gewerkt
 psychosociale crisisinterventie en       - Vlugge afspraak mogelijk
 kortdurende begeleiding en behandeling.    - Suïcide preventie voor regio Gent-Eeklo-
 Tevens wordt nagegaan of verdere zorg      Deinze
 noodzakelijk is en, indien aangewezen,     - Sociaal Psychiatrische functie: deelname
 wordt deze zorg georganiseerd in nauwe      Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Gent en
 samenwerking met de eventuele verwijzer,     project Metawonen
 zoals de huisarts of het sociale netwerk van  - Nauwe samenwerking met
 betrokkene                    crisisopvangcentrum De Schelp (residentieel)
Doelgroep                    Doelgroep
- - Personen in psychische crisissituaties    - - Volwassenen, ouderen

                         Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze
03.02.-Ambulante diensten voor
                         Georges Martensstraat 40
  geestelijke gezondheidszorg
                         9800 Deinze (DEINZE)
                         Werking
03.02.01. Centra voor Geestelijke        - - Gespecialiseerde ambulante hulpverlening
Gezondheidszorg (CGGZ)
                          bij psychiatrische, psychische en psycho-
                          sociale moeilijkheden voor kinderen, jongeren
CAT - Preventiehuis
                          en volwassenen
Martelaarslaan 204 A
                         - Begeleiding, psychotherapie voor personen
9000 Gent (GENT)
                          met ernstige psychische/psycho-sociale
Werking
                          problemen
- - Informatie, vorming en
                         Doelgroep
 vaardigheidstraining aan intermediaire
                         - - Kinderen, jongeren en volwassenen met
 hulpverleners en opvoeders
                          ernstige psycho-sociale, psychische en /of
- Consultatie aan ouders en partners
                          psychiatrische problemen
- Oudergroep
- Jongerengroep                 Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-
- Ondersteuning gemeentelijk           Oost-Vlaanderen - Zottegem
 preventieoverleg en vroeghulp         Grotenbergestraat 26
Doelgroep                    9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
- - Professionele omgeving en direct       Werking
 betrokken bij drugproblematiek         - - Begeleiding en behandeling van kinderen,
                          jongeren en volwassenen bij psychosociale,
                          relationele en psychiatrische problemen
CAT - Curatiehuis                Doelgroep
Hospitaalstraat 7                - - Kinderen, jongeren en volwassenen met
9000 Gent (GENT)                  tweedelijnsproblematiek
Werking
- - Probleemanalyse en functionele        Centrum Bevrijding
 beoordeling bij middelenmisbruik        Bernard Spaelaan 141
- Motivatieverkenning en -versterking      9000 Gent (GENT)
- Individuele psychotherapie           Werking
- Psychosociale begeleiding           - - Informatie en advies


                                                 45
             Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
- Psychosociale begeleiding             Centrum voor Kinderen en Adolescenten;
- Psychotherapie (individueel, partners en     Forensische eenheid
 gezin)                     Doelgroep
- Psychiatrische begeleiding           - - Kinderen en jongeren
- Consultatiefunctie aan hulpverleners van de   - Volwassenen
 eerstelijnsdiensten               - Ouderen
- Psychogeriatrie
- Aanspreekpunt voor epilepsie Oost-       Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
 Vlaanderen                   Deinze-Eeklo-Gent
- Psychosociale en acculturatieproblemen bij   Holstraat 95
 allochtonen                   9000 Gent (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Volwassen en ouderen met psychische en    - - Fusiecentrum van: CGG Deinze, CGG Eeklo,
 psychiatrische problemen             CGG Holstraat Gent en CGG Keizervest Gent
                         Doelgroep
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Gent -  - - Kinderen, jongeren, volwassenen met
Holstraat                      ernstige sociale, psychische en/of
Holstraat 95                    psychiatrische prloblemen
9000 Gent (GENT)
Werking                      Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Gent -
- - Ambulante hulpverlening aan kinderen,     Keizersvest
 adolescenten en hun opvoedingssystemen     Keizervest 17
 met ernstige psychische/psychiatrische     9000 Gent (GENT)
 moeilijkheden                  Werking
- Voornaamste aanmeldingsproblemen:        - - Psychosociale problemen: relatie- en
 gedragsstoornissen,                seksuele problemen, angstklachten,
 opvoedingsmoeilijkheden, verwerking van      stemmingsstoornissen.
 kindermishandeling, depressie, angsten,     - Advies en diagnose
 autismespectrumstoornissen           - Ambulante begeleiding en therapie
Doelgroep                     - Assertiviteitstraining in groep
- - Kinderen, jongeren en hun           - Preventief: informatie en consult aan 1 lijn
 opvoedingssystemen               - Ambulante begeleiding en behandeling
                         Doelgroep
Guidance Centrum voor Kinderen en Adolescenten  - - Volwassenen en bejaarden
Jef Vandermeulenstraat 59             - Volwassenen met een licht verstandelijke
9050 Gentbrugge (GENT)               handicap en bijkomende psychische
Werking                       problemen.
- - Advies, begeleiding en therapie kunnen
 aangewend worden t.o.v. het kind, de      03.02.02. Andere ambulante
 jongere of het hele gezin            begeleidingsdiensten GGZ
Doelgroep
- - Kinderen en adolescenten tot 20 jaar met   Afdeling Kinderpsychologie Kliniek voor
 psychosociale problemen:            Kinderziekten C. Hooft (UZ)
 gedragsmoeilijkheden, relatieproblemen,     De Pintelaan 185
 emotionele problemen, schoolproblemen,     9000 Gent (GENT)
 opvoedingsproblemen, ?             Werking
                         - -Ambulante begeleiding voornamelijk van
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Regio   kinderen verwezen via kinderartsen verbonden
Groot Gent Eclips                  aan de Kliniek voor kinderziekten C. Hooft
Elyzeese Velden 74                Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 - - Voornamelijk patiënten verwezen via
Werking                       kinderartsen verbonden aan de Kliniek voor
- - CGG Eclips realiseert haar ambulante      kinderziekten C. Hooft
 geestelijke gezondheidszorg via acht
 gedifferentieerde, rechtstreeks bereikbare   Centrum Kind & Adolescent
 deelwerkingen: Advies- en            Henri Dunantlaan 2 (5de verd.)
 Begeleidingscentrum; Centrum Bevrijding;    9000 Gent (GENT)
 Centrum voor Studie, Preventie en        Werking
 Behandeling van Alcoholisme en andere      - - Bijzondere aandacht voor:
 Toximanieën(CAT)- Preventie, Curatiehuis en    gedragsmoeilijkheden, eetproblemen,
 Infopunt; Centrum De Schelp; Guidance       voedingsproblemen, angst, ADHD,


                                                  46
            Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
 opvoedingsproblemen, emotionele         keuzes, botsende waarden, zingeving,
 problemen, adolescentenproblematiek,       identiteit, verlieservaringen,...
 problemen samenhangend met           - Informatie- en documentatiecentrum over
 schoolmoeilijkheden, sociale           welzijnssector, vrijzinnig verenigingsleven,...
 vaardigheidsproblemen             - Verzorgen van vrijzinnige plechtigheden naar
Doelgroep                     aanleiding van een geboorte, relatievorming,
- - Kinderen en adolescenten (en de ouders)    overlijden, ?
                         - Vrijwilligerswerking in ziekenhuizen, rusthuizen
Advies- en Begeleidingscentrum           en voor vrijzinnige plechtigheden.
Azaleastraat 27                 - De dienstverlening is geïnspireerd door en
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            geschoeid op de vrijzinnig-humanistische
Werking                      uitgangspunten en waarden. Zij kadert in het
- - Psychotherapie (individueel, partners en    streven naar gelijkberechtiging in België van
 gezin)                      levensbeschouwingen en erediensten.
- Psychiatrische begeleiding           Doelgroep
- Consultatiefunctie voor hulpverleners van   -
 eerste en derde lijn
- Psychotherapeutische behandeling van      03.02.03. Centra voor dagbehandeling GGZ
 cliënten met traumata uit kinder- en
 jeugdtijd                   Dagkliniek Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain -
- Specifieke groepswerking voor partners van   Campus Guislain
 slachtoffers van seksueel misbruik       Francisco Ferrerlaan 88A
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
- - Volwassenen met psychische en        Werking
 psychiatrische problemen            - - Werken naar een leefwereld met een
                          bevredigend functioneren buiten het
Breek-Punt                     ziekenhuis
Neermeerskaai 2 C                - Ambulante omkadering met zinvolle
9000 Gent (GENT)                  dagbesteding
Werking                     Doelgroep
- - Psychosociale ondersteuning bij       - - Volwassen psychiatrische patiënten
 ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte,
 overlijden, ongeval, opeenstapeling van    Emmaüs - Centrum voor Dagbehandeling
 stress, psychosomatische klachten, ...     Caritasstraat 76
- Klemtoon ligt op gesprekken die        9090 Melle (MELLE)
 verhelderend en richtinggevend werken en    Werking
 beperkt zijn in tijd (max. 14 gesprekken)   - - Dagverpleging in twee autonome eenheden
Doelgroep                     voor volwassenen met psychosociale
-                         problematiek
                         - Emmaüs I: sociaal-vervangend en sociaal
Feniks                       ondersteunend, dit van 1 tot 5 dagen per
Coupure Rechts 4                  week
9000 Gent (GENT)                 - Emmaüs II: psychotherapteutisch, gericht op
Werking                      het ontdekken en cognitief herstructureren
- - Feniks stelt zich tot doel om waardige,    van interacties, dit 2 of 3 dagen per week
 humanistisch geïnspireerde plechtigheden    Doelgroep
 te verzorgen voor vrijzinnigen         -
Doelgroep
- - Vrijzinnigen, families van vrijzinnigen   03.02.04. Arbeids- en woonrehabilitatie GGZ
Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening
                         De KliK (Klant Is Koning)
Coupure Rechts 4
                         Hundelgemsesteenweg 270
9000 Gent (GENT)
                         9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Werking
                         Werking
- - Dienstverlenend centrum vanuit de
                         -
 vrijzinninig-humanistische           Doelgroep
 levensbeschouwing:               -
- Begeleidingsdienst voor mensen met morele
 problemen, d.w.z. vragen en problemen die   Centrum voor Arbeidszorg - Zelzate
 oprijzen als er problemen opduiken in je    Oostkade 25
 leven waar je niet alleen uitkomt, moeilijke  9060 Zelzate (ZELZATE)


                                                  47
              Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
Werking                      Werking
- - Afhankelijk van de hulpvraag worden één    - - Sociale tewerkstelling en opleiding van
 of meer van volgende doelstellingen        (ex)verslaafden en/of personen met een
 nagestreefd : * realiseren van een        psychiatrische problematiek
 arbeidsrehabilitatieproces,           - Arbeidszorgprojecten : 'arbeidszorg sociale
* Aanbieden van werk op maat (volgens de      werkplaats' en project 'Perspectief' binnen
 mogelijkheden van de patiënt)           een ruime samenwerking met het OCMW/OTC
* Trainen van arbeidsattitudes           Gent.
* Dagbesteding in arbeidscontext         - Inschakeling binnen een bestaand
* Vorming en stages, doorverwijzing         arbeidsproces gecombineerd met een
- Werklokaties:                   ondersteunende begeleiding i.f.v. maximale
* Oostkade 24 te Zelzate: winkel en restaurant   reïntegratie op de (reguliere) arbeidsmarkt
* Suikerkaai 81 te Zelzate: ateliers       Doelgroep
Doelgroep                     - - Personen met een (ex) psychiatrische
- - Mensen met een psychische problematiek     problematiek en (ex) verslavingsproblematiek
 : vanuit het psychiatrisch centrum, vanuit
 Beschut Wonen, vanuit een zelfstandige     De Moesterzwam
 woonvorm                    Putstraat 16
                         9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)
Compagnie de Sporen                Werking
Maïsstraat 10                   - - Arbeidszorgproject 'oesterzwamen kweken'
9000 Gent (GENT)                  ten dienste van personen met psycho-sociale
Werking                       problemen
- - Arbeidstrajectbegeleiding en arbeidszorg   Doelgroep
 voor personen met een (ex) psychiatrische    - - Volwassen met een psycho-sociale
 en/of verslavingsproblematiek           problematiek vanaf 16 tot 50 jaar
- Individuele trajectbegeleiding 'traject op
 maat' zoveel mogelijk gericht op een      Samenwerkingsverband Beschut Wonen Odysseus -
 tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt,  Beschut Wonen Sleidinge - Ithaka - Beschut Wonen
 kan zich (tijdelijk) situeren in één van de   Sint Jan De Deo - Kliniek De Pelgrim en CGZ Eclips
 arbeidszorgateliers               Bij Sint-Jozef 12
- Loopbaanbegeleiding voor jobbehoud en      9000 Gent (GENT)
 loopbaanontwikkeling              Werking
Doelgroep                     - - Tijdelijke en/of langdurige
- - Personen met een (ex) psychiatrische en/of   verblijfsmogelijkheden via kleinschalige
 verslavingsproblematiek              woonvormen en/of studio's (Odysseus: 104,
                          Sleidinge 27, Ithaka 40, Sint Jan De Deo 37
Arbeidscentrum De Keiberg              plaatsen)
Hundelgemsesteenweg 270              - Via begeleiding en ondersteuning komen tot
9820 Merelbeke (MERELBEKE)             integratie en rehabilitatie van de doelgroep
Werking                      Doelgroep
- - Arbeidszorg : aanbieden van 'werk op     - - Bewoners van het samenwerkingsverband
 maat' en begeleiding aan mensen die        vzw Odysseus
 omwille van een tijdelijke verhoogde      - Andere volwassen personen met een
 psychische kwetsbaarheid en/of ernstige      gelijkaardige psychische problemen
 psychiatrische problemen, een
 tewerkstelling in het reguliere of beschermde  Metawonen-Gent
 werkveld (voorlopig) niet aankunnen. De     Elyzeese Velden 74
 begeleiding heeft tot doel hun sociaal- en   9000 Gent (GENT)
 arbeidsfunctioneren te ondersteunen       Werking
 gedurende een langere periode.         - - (Twee) wekelijkse huisbezoeken aan mensen
- Arbeidsbegeleiding : het opstarten van een    met chronische psychosociale problemen die
 procesmatige individuele begeleiding ter     nog weinig sociale contacten hebben en
 voorbereiding van tewerkstelling, opleiding    nood hebben aan menselijke ontmoeting
 of vrijwilligerswerk              - Door middel van regelmatige contacten met
Doelgroep                      een vrijwilliger het sociale netwerk en de
- - Personen met psychische problemen        integratiemogelijkheden van de cliënt in de
                          maatschappij stimuleren
De Sleutel - Arbeidszorginitiatief        Doelgroep
Mahatma Gandhistraat 2 A             - - Mensen met psychosociale en
9000 Gent (GENT)                  psychiatrische problemen


                                                  48
            Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
                          Deo, Kliniek De Pelgrim, CGG Eclips
Aanloophuis Poco Loco              Doelgroep
Lange Violettestraat 209             -
9000 Gent (GENT)
Werking                     Hand in Hand
- - Plaats voor ontmoeting, een babbel, een   Peerstraat 157
 drankje, een hapje in open sfeer en met    9000 Gent (GENT)
 respect voor ieders eigen-aardigheid      Werking
- Gelegenheid om deel te nemen aan door     - - Werken aan de (re)integratie van deze
 vrijwilligers en bezoekers uitgewerkte      mensen in de maatschappij
 activiteiten                  - Beschermd wonen, psychiatrische thuiszorg,
Doelgroep                     dagcentrum De Moester
- - Gebruikers van de geestelijke        Doelgroep
 gezondheidszorg en andere mensen die het    - - Volwassenen (mannen en vrouwen vanaf 21
 door omstandigheden in hun leven moeilijk    jaar) die in een psychiatrisch centrum
 hebben om (terug) aan te knopen met de      belanden, blijven zitten,- regelmatig
 maatschappij                   terugkeren, omdat hun natuurlijk milieu hen
                          niet kan opvangen
De Moester
Putstraat 16                   Centrum Onderweg
9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)         Tuinwijklaan 33
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Dagopvang voor mensen met          Werking
 psychosociale nood               - - Stimulering tot reïntegratie d.m.v.
- Aandacht voor vrije tijd (ontspanning) en/of   dagactiviteiten, sociale integratie
 arbeid (individueel tempo) binnen een     - Toezicht mogelijk bij administratie,
 boerderijproject                 budgetbeheer, medicatiegebruik
- De Moester is een project van Hand in Hand   - Samenwerkingsverband: NPC Sint-Camillus,
 vzw (Beschut Wonen)               Sint-Denijs-Westrem, CGG, Wetteren
Doelgroep                    Doelgroep
- - Mensen met psychosociale nood        - - Volwassenen met gestabiliseerde psychische
                          problematiek
03.02.05. Beschut wonen GGZ
                         De Nieuwe Horizon
Ithaka                      Vossenstraat 10
Bij Sint-Jozef 12                9090 Melle (MELLE)
9000 Gent (GENT)                 Werking
Werking                     - - Woonbegeleiding
- - Tijdelijke en/of langdurige         - Organisaties binnen het
 verblijfsmogelijkheden via kleinschalige     samenwerkingsverband
 woonvormen en/of studio's (40 plaatsen)     vzw Zusters van Liefde van Jezus en Maria,
- Via begeleiding en ondersteuning komen      Caritas, Melle
 tot integratie en rehabilitatie van de      vzw CGG Deinze-Eeklo-Gent
 doelgroep                    vzw De Kiem (Drugvrije Therapeutische
Doelgroep                     Gemeenschap), Oosterzele
- - Mensen met psychische problemen       Doelgroep
                         - - Mannen en vrouwen met gestabiliseerde
Odysseus                      psychiatrische problematiek en die nog niet in
Bij Sint-Jozef 12                 staat zijn volledig zelfstandig te wonen en te
9000 Gent (GENT)                  leven.
Werking
- - Via kleinschalige woonvormen en/of      De Wende
 studio?s (Odysseus: 104 plaatsen: Sleidinge  Meersstraat 3
 27, Ithaka 40, St Jan De Deo 37 plaatsen)   9000 Gent (GENT)
 met tijdelijke en/of langdurige        Werking
 verblijfsmogelijkheden en via begeleiding en  - - Beschut wonen
 ondersteuning te komen tot integratie en    - Huisvesting voor onbeperkte duur
 rehabilitatie van mensen met psychische    - Reïntegratie in de maatschappij
 problemen                   Doelgroep
- Samenwerkingsverband met Beschut wonen     - - Ex-psychiatrische patiënten en thuislozen
 Sleidinge, Ithaka, Beschut wonen Sint Jan de


                                                 49
             Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
Beschut Wonen Zagan                  psychiatrische problematiek, beogen van een
Tolhuislaan 82                     maximale zelfstandigheid en de veiligheid en
9000 Gent (GENT)                    zekerheid van een thuis geven
Werking                       - Maatschappelijke integratie van bewoners
- - Intakeprocedure: schriftelijke of         realiseren
 telefonische aanmelding. Schriftelijke       - Het begeleidingsteam is multidisciplinair
 aanvraag met anamnetische gegevens en       - De begeleiding wil aan iedere bewoner
 in te vullen vragenlijst. Voorstelling door de    maximale ontplooiingskansen bieden; hulp op
 doorverwijzer in team. Kennismaking met       maat
 kandidaat door een van de begeleiders.       - De begeleiding impliceert zowel een
 Gesprek met verantwoordelijke psychiater.      individuele begeleiding als een
 Doorgaans voorafgaandelijk              groepsbegeleiding
 kennismakingsmoment met de bewoners        Doelgroep
- Samenwerkingsverband: Psychiatrisch        - - Personen met een gestabiliseerde
 Centrum Dr. Guislain, Gent, Advies- en        psychiatrische problematiek vanaf 18 jaar
 Begeleidingscentrum (ABC), Sint-          - Personen die om psychische redenen
 Amandsberg en Therapeutische             ondersteuning nodig hebben in hun leef- en
 Gemeenschap De Sleutel, Merelbeke          woonmilieu
Doelgroep
- - Mensen met psychiatrische problemen die     03.03.-Residentiële diensten voor
 (nog) niet in staat zijn volledig zelfstandig te    geestelijke gezondheidszorg
 wonen en te leven
                           03.03.01. Psychiatrische afdelingen van
De Vlier                       algemene ziekenhuizen (PAAZ)
Kerkstraat 38
9060 Zelzate (ZELZATE)                Universitair Ziekenhuis Gent - Psychiatrische
Werking                       Afdeling
- - Praktische huishoudelijke zelfredzaamheid    De Pintelaan 185
 bevorderen                     9000 Gent (GENT)
- Diverse zorgactiviteiten(budget,          Werking
 dagbesteding, bemiddeling,?)            - Dienst voor observatie en intensieve
- Aandacht voor de basisproblematieken van       behandeling van:
 de bewoner in kwestie               - Psychiatrische urgenties
- Integratie in de leefgemeenschap          - Stemmings- en angststoornissen
- Multidisciplinaire begeleiding           - Eetstoornissen
- Verschillende woonvormen: huis in de rij,     - Complexe psychiatrische aandoeningen
 samenwonen met 3 tot 5 bewoners en         - Kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen
 individueel studio-wonen              Doelgroep
Doelgroep                      - - Mannen en vrouwen
- - Gestabiliseerde (ex-)psychiatrische
 patiënten                     Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth - Psychiatrische
                           Afdeling Algemeen Ziekenhuis
Beschut Wonen Sleidinge               Godveerdegemstraat 69
Bij Sint-Jozef 12                  9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
9000 Gent (GENT)                   Werking
Werking                       - - Systeemtherapeutische stetting
- - Tijdelijke en/of langdurige           Doelgroep
 verblijfsmogelijkheden via kleinschalige      - - Patiënten met een depressie, een psychose,
 woonvormen en/of studio's (27 plaatsen)       een verslaving en/of een acute psychiatrische
- Via begeleiding en ondersteuning komen        problematiek
 tot integratie en rehabilitatie van de
 doelgroep                     Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares - Sint-Jozef -
Doelgroep                      Campus Maria Middelares - Psychiatrische Afdeling
- - Mensen met psychische problemen         Kortrijksesteenweg 1026
                           9000 Gent (GENT)
Beschut Wonen De Vlaamse Ardennen          Werking
Strijpenplein 2                   - - Dienst voor kortdurende observatie en
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)                intensieve behandeling
Werking                       - Dringende psychiatrische hulpverlening
- - Aanbieden van beschutte woonvorm aan       Doelgroep
 mensen met een gestabiliseerde           - - Volwassen mannen en vrouwen


                                                   50
             Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
                          9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)
03.03.02. Psychiatrische ziekenhuizen       Werking
                          - - Crisisopvang, observatie, behandeling,
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan De Deo        resocialisatie, daghospitalisatie,
Fratersplein 9                    nachthospitalisatie,polikliniek, nazorg
9000 Gent (GENT)                  - Programma's voor:
Werking                       - Psychosenzorg
- - Opnamedienst "De Kering" (A)           - Moeder en kind
- Dagbehandeling "De Steiger" (Tp)          - Alcohol- en medicatieverslaving
- Vervolgbehandeling "De Stroom" (psychose,     - Jonge drugverslaafden met socio-familiale
 cognitieve stoornissen, dubbeldiagnose)      verankering en zonder methadonsubstitutie
- Vervolgbehandeling "De BRON"            - Persoonlijkheidsstoornissen en dissociatieve
 (stemmingsstoornissen,               stoornissen
 persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen)    - Depressie en andere affectieve stoornissen,
Doelgroep                      angst- en aanpassingsstoornissen
- - Volwassenen met psychiatrische          - Geronto-psychiatrische aandoeningen
 problematiek uit de regio Gent           - Rehabilitatie
                          - Een multidisciplinair team staat in voor de
Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain - Campus     opvolging van ieder programma
Guislain                      - Vrije keuze van geneesheer
Francisco Ferrerlaan 88A              Doelgroep
9000 Gent (GENT)                  - - Adolescenten, volwassenen, bejaarden
Werking
- - Crisisinterventie               Psychiatrisch Centrum Caritas
- Polikliniek (psychiatrische consultaties,    Caritasstraat 76
 neurofysiologisch lab, psychodiagnostiek,    9090 Melle (MELLE)
 psychotherapeutische begeleiding,        Werking
 gezinstherapeutisch centrum)           - - Dienst voor observatie en intensieve
- Afdeling neurosen/stemmingsstoornissen       behandeling (A) van algemeen psychiatrische
- Afdeling psychosen                 problematiek (verslaving,
- Opname psychogeriatrie en palliatieve zorg     persoonlijkheidsstoornissen, psychose,
- Dag- en nachtkliniek voor kortdurende       depressie,...)
 behandeling                   - Dienst voor behandeling (T) en partiële
- Dagcentrum voor voortgezette behandeling      hospitalisatie (t)
- Opname- en behandelingsafdeling klinische    - Psychosezorg - persoonlijkheidsstoornissen
 psychotherapie                  - Dienst voor kinderen (K) en partiële
- Behandelingsafdeling resocialisatie (unit     hospitalisatie (k)
 structurerende therapie en unit rehabilitatie)  - Afdeling Jericho: dienst voor
Doelgroep                      gerontopsychiatrie en psycho-organische
-                          problematiek
                          - Revalidatiecentrum
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan-Baptist     - Dienst voor verstandelijk gehandicapten met
Suikerkaai 81                    psychiatrische problematiek
9060 Zelzate (ZELZATE)               Doelgroep
Werking                      - - Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen
- - Een aangepaste, individuele psychiatrische    met psychiatrische problematiek
 behandeling en /of begeleiding door
 interdisciplinaire teams die streven naar de   Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain - Campus De
 hoogste mogelijke vorm van resocialisatie    Deyne
 en reïntegratie in de maatschappij in      Ebergiste De Deynestraat 2
 volledige of partiële hospitalisatie       9000 Gent (GENT)
- Kortdurende, langdurige of voortgezette     Werking
 behandeling voor volwassenen, ouderen,      - - Opname en behandeling van kinderen en
 verslavingszorg en forensische psychiatrie,    jongeren met een mentale handicap en
 crisisopvang                    bijkomenden psychiatrische stoornissen
Doelgroep                     Doelgroep
- - Volwassenen, ouderen, verslaafden,       - - Kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar
 forensische patiënten
                          Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus       Penitentenlaan 9
Beukenlaan 20                   9620 Zottegem (ZOTTEGEM)


                                                   51
             Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
Werking                       9000 Gent (GENT)
- - Algemeen psychiatrisch ziekenhuis voor de    Werking
 behandeling van psychiatrische          - - Woonomgeving
 aandoeningen en psychosociale problemen      Doelgroep
Doelgroep                      - - Gestabiliseerde chronische psychiatrische
- - Mannen en vrouwen vanaf 17 jaar, met       patiënten
 uitzondering van primair gediagnosticeerde
 harddrugsgebruikers                Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Jan-Baptist
                          Suikerkaai 81
Psychiatrische Centra Sleidinge           9060 Zelzate (ZELZATE)
Weststraat 135                   Werking
9940 Sleidinge (EVERGEM)              - - Begeleiding van bewoners die na een
Werking                        langdurig verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis
- - Eenheid voor psychiatrische spoedgevallen     niet in staat zijn zelfstandig te wonen of te
 interventie                     verblijven in andere welzijnsinstellingen, als
- Crisiscentrum voor intensieve begeleiding bij    gevolg van een specifieke, vaak blijvende
 alle psychische decompensaties           problematiek
- Crisiscentrum voor toxicomanie          - Klemtoon op behoud en stimuleren van de
- Opnameafdeling met gericht             mogelijkheden van de bewoners. Het
 behandelingsprogramma voor depressie        woonklimaat geniet veel aandacht, een
- Behandelingsafdeling voor dubbele          aangenaam familiaal karakter is het streefdoel
 diagnose                     - De externe campus 'De Warande' voor
- Kliniek voor neurotische problematieken       personen met een mentale handicap werd in
- Psychosenafdeling                  juni 1998 in gebruik genomen. De campus
- Kliniek voor angst- en               'Delbautshoek' is in de projectfase en zal een
 stemmingsproblematiek                thuis bieden aan 60 bewoners die afhankelijk
- Afdeling voor ouderen en geronto-          van hun zorgbehoeften, zullen wonen in
 psychiatrie                     studio's, appartementen of kleine leefgroepen
- Rehabilatatiekliniek voor langdurige       Doelgroep
 behandeling                    - - Gestabiliseerde (ex-)psychiatrische patiënten
- Polikliniek voor medisch therapeutische
 consultaties                   Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sleidinge
Doelgroep                      Weststraat 135
- - Psychiatrische patiënten (mannen en       9940 Sleidinge (EVERGEM)
 vrouwen)                     Werking
                          - - Psychiatrisch verzorgingstehuis
03.03.03. Psychiatrische verzorgingstehuizen    Doelgroep
(PVT)                        -

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Caritas       03.03.04. Therapeutische gemeenschappen
Caritasstraat 76
9090 Melle (MELLE)                 De Kromme Boom - Therapeutische Gemeenschap
Werking                       Eikstraat 81
- - Langdurige zorg van bewoners          9041 Oostakker (GENT)
Doelgroep                      Werking
- - Vrouwen met psychiatrische problematiek     - - Leef- en werkgemeenschap voor mensen in
                           nood
Psychiatrisch Verzorgingstehuis - Sint-Jan De Deo  - Psychotherapeutische begeleiding via
Fratersplein 9                    transactionele analyse
9000 Gent (GENT)                  Doelgroep
Werking                       - - Mensen in nood
- - Langdurige psychiatrische zorg
- 13 bedden met permanent karakter         De Tipi
- 4 bedden met uitdovend karakter          Moortselestraat 76-78
Doelgroep                      9860 Moortsele (OOSTERZELE)
- - Mensen met een gestabiliseerde         Werking
 psychische, chronische problematiek die      - - Residentiële opname van verslaafde
 geen ziekenhuisopname behoeven           vrouwen met jonge kinderen (tot 6 jaar)
                          - Intensieve langdurige behandeling van de
PVT Permanent - De Lorkenstraat            verslaafde vrouw in de therapeutische
Francisco Ferrerlaan 88A               gemeenschap


                                                   52
            Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
- Opvoedkundige begeleiding van moeder     9860 Moortsele (OOSTERZELE)
 en kind                    Werking
Doelgroep                    - - Voorbereiding op de therapeutische
- - Verslaafde vrouwen en hun kinderen      gemeenschap in een aparte onthaalafdeling
 (jonger dan 6 jaar)              - Langdurig en intensief programma in de
                         therapeutische gemeenschap
De Kiem - Ambulant Centrum           - Uitgebreide familiebegeleiding
Kortrijksesteenweg 185             - Verschillende halfweghuizen en ambulante
9000 Gent (GENT)                 nazorg
Werking                     Doelgroep
- - 1 of meerdere kennismakingsgesprekken    - - Jongvolwassenen tot 40 jaar met een drug-,
- In overleg met cliënt: of opname in       alcohol- of medicatieverslaving
 residentieel programma of opstarten
 ambulante begeleiding of doorverwijzing    03.04.-Specifieke doelgroepen
- Ambulante ondersteuning van
 druggebruikers op psychosociaal,       03.04.01. Diensten voor kinder- en
 administratief en juridisch vlak       jeugdpsychiatrie
- Extra aandacht voor diegenen die met het
 gerecht in aanraking zijn           De Kaap - Dienst voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
- Nazorg, aansluitend op eerdere        Caritasstraat 76
 behandeling                  9090 Melle (MELLE)
Doelgroep                    Werking
- - Jongvolwassenen tot 40 jaar met een drug-  - - Naast crisisinterventie, via observatie en
 , alcohol- of medicatieverslaving        behandeling komen tot een reïntegratie van
                         de jongere in zijn vertrouwd milieu (gezin,
Namaste                      buurt, school, ...) of tot het uitwerken van een
Veldestraat 57                  heroriëntatie op één of meerdere terreinen
9850 Merendree (NEVELE)             Doelgroep
Werking                     - - Jongeren van 6 tot 18 jaar, met ernstige
- Residentieel zorgverblijf            gedrags- en/of emotionele moeilijkheden,
Doelgroep                     psychosomatische problemen, psychotische
- - Mensen met stress, vermoeidheid,       decompensaties en globale en specifieke
 relationele problemen, specifieke        ontwikkelingsstoornissen
 gezondheidssituaties, rouwverwerking,
 mensen met nood aan innerlijke rust      Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
- mensen met nood aan herbronning        De Pintelaan 185
                        9000 Gent (GENT)
Therapeutische Gemeenschap De Sleutel      Werking
Hundelgemsesteenweg 1              -
9820 Merelbeke (MERELBEKE)           Doelgroep
Werking                     -
- - Er wordt gestreefd de verslaafde-
 hulpvrager te helpen om            De Dauw
 ontwikkelingsprocessen waar men is      Moregemplein 3
 vastgelopen om te buigen tot gezonde     9790 Moregem (WORTEGEM-PETEGEM)
 processen. Dit gebeurt door inbreng van    Werking
 psychotherapie (emoties), sociotherapie    - Revalidatiecentrum. Behandeling van autisme
 (gedrag, attitudes) en systeembenadering    en psychose: gestructureerd,
 (familiewerking)                geïndividualiseerd, kleinschalig, deskundig
- Daarnaast is er medische behandeling,      (internaatsopvang gedurende 235 dagen).
 juridische- en budgetbegeleiding, sociale    Voordrachten mogelijk door medewerkers
 vaardighedentraining, sport en vorming die   over thema's in de behandeling.
 een integraal onderdeel van het        Semi-internaat
 programma vormen               Week-internaat
Doelgroep                    Doelgroep
- - Volwassenen met een afhankelijkheid van   - Autistische, psychotische (pervasieve
 illegale drugs, alcohol en/of medicatie     ontwikkelingsstoornissen) en andere zwaar
                         kontaktgestoorde kinderen (pre-psychose,
                         borderline). Tussen 2,5 en 21 jaar.
De Kiem - Therapeutische Gemeenschap
Moortselestraat 76-78


                                                 53
             Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
03.04.02. Diensten voor psychogeriatrie      - Ondersteuning bij het uitwerken van een
                           drugbeleid
Expertisecentrum Dementie Oost-Vlaanderen     - Lokaal drugpreventieoverleg met
Paradox                       geïnteresseerden
Wilgestraat 123                  Doelgroep
9000 Gent (GENT)                  - - Ruim publiek (o.a. jongeren, hun omgeving,
Werking                       jeugd- & sportverenigingen, scholen en
- - Samen met dementerende personen en        andere organisaties) begaan met
 hun directe omgeving worden passende        drugproblematiek
 antwoorden en/of gerichte doorverwijzing
 gezocht                     CAT - Infopunt
- Documentatiecentrum rond dementie kan      Martelaarslaan 234 34
 geraadpleegd worden               9000 Gent (GENT)
- Info momenten en vorming op maat         Werking
 betreffende dementie               - - Preventie: informatieve en sensibiliserende
Doelgroep                      taak naar onderwijs, ouders, vrijetijdssector,
- - Iedereen met vragen betreffende         horeca, e.a. Ontwikkelen van eigen
 dementie                      initiatieven en projecten
                          - Hulpverlening: begeleiding van
03.05. Hulpverlening aan mensen           experimenterende druggebruikers,
  met een verslaving                begeleiding van ouders/omgeving van
                           experimenterende druggebruikers
Drugproject Regio Zottegem             Doelgroep
Grotenbergestraat 26                -
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking                      03.05.03. Dagcentra verslaving
- - Alternatief sanctioneringsproject voor drug-
 en alcoholgebruikers               Medisch Sociaal Opvangcentrum voor
- Begeleiding van drug- en alcoholgebruikers    Druggebruikers
Doelgroep                     Gewad 13
- - Drug- en alcoholgebruikers           9000 Gent (GENT)
                          Werking
03.05.01. Verslavingspreventie           - - Ambulante crisisopvang voor verslaafden
                           aan illegale drugs
Provinciaal Intergemeentelijk           - Geïntegreerde aanpak van psychische,
Samenwerkingsverband voor Drugbegeleiding -     sociale en medische problemen
Zuid-Oost-Vlaanderen - Regio Zottegem       - Verminderen of stopzetten van het illegaal
Grotenbergestraat 26                 druggebruik door het organiseren van een
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)               methadonprogramma, begeleiding bij
Werking                       behuizing, budget, legaal inkomen,
- - Samen met de jongeren en hun directe       ziekteverzekering, bij emotionele en relationele
 omgeving het gebruik van legale en illegale    problemen en zorg voor kinderen en bij
 drugs onder controle houden, misbruik       justitiële problemen
 voorkomen en/of gebruik stopzetten        Doelgroep
- Ondersteuning van drugpreventie-         - - Drugverslaafden
 initiatieven
Doelgroep                     De Sleutel - Dagcentrum
- - Schoolgaande jongeren en anderen tot 20    Meerhem 30
 jaar en hun directe omgeving           9000 Gent (GENT)
                          Werking
Intergemeentelijke Drugpreventiedienst Deinze -  - - Preventie en informatie rond drugs en
Zulte - Nazareth - De Pinte - Sint-Martens-Latem   druggebruik/verslaving
Mouterijdreef 20                  - Ambulante hulpverlening voor
9800 Deinze (DEINZE)                 druggebruikers/verslaafden (individuele en
Werking                       groepsbegeleiding)
- - Professionele ondersteuning bij (vragen    - Hulp, steun, advies aan familieleden en
 over) druggebruik                 partners van druggebruikers
- Gemeentelijke informatiepunten          - Medische begeleiding (o.a. methadone
- Begeleiding bij beginnende drugproblemen      programma's)
- Ondersteuning bij organisatie van        Doelgroep
 drugpreventieactiviteiten            - - Druggebruikers en hun familie en/of


                                                   54
             Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
 omgeving                      - Opnamedienst ouderenpsychiatrie
                          Doelgroep
03.05.04. Residentiële lichamelijke ontwenning   - - Patiënten met afhankelijkheidsstoornissen
                          - Volwassen psychiatrische patiënten, mannen
De Sleutel - Crisisinterventiecentrum         en vrouwen
Botestraat 102
9032 Wondelgem (GENT)                03.05.05. Residentiële behandeling verslaving
Werking
- - 10 modules:                   De Kiem - Therapeutisch Programma voor
 - Aanmelding                   Druggebruikers en hun Omgeving
 - Laagdrempelige opvang              Moortselestraat 61
 - Schadeberperking                9860 Moortsele (OOSTERZELE)
 - Substituutbehandeling              Werking
 - Crisisinterventie                - - Centraal: zelfhulpgedachte en een
 - Somatische zorg                  pedagogische en therapeutische benadering
 - Detoxificatie                   van cliënt
 - Gezondheidsvoorlichting             - Residentiële luik: onthaalafdeling,
 - Motivatie                     therapeutische gemeenschap, woonhuis voor
 - Oriëntatie                    moeders met kinderen en verschillende
Doelgroep                       tussenhuizen
- - Jongeren en volwassenen die illegale      - Ambulant luik: begeleidingen, nazorg,
 drugs en/of medicatie in mogelijke         groepen in gevangenissen en oudersgroepen,
 combinatie met alcohol gebruiken en die       preventie en vorming aan intermediairen
 zich in een acute crisissituatie bevinden     Doelgroep
 waarbij residentiële hulp is aangwezen.      - - Volwassenen tot 40 jaar met een verslaving
- Zowel personen die op vrijwillige basis als     aan alcohol, drugs en/of medicatie
 onder justitiële voorwaarden een opname      - Verslaafde moeders samen met hun jonge
 vragen, komen in aanmerking.            kinderen
- Acuut psychische en/of medische          - Ouders en familieleden
 problemen of een ernstig agressieve of
 geagiteerde toestand, vormen een         Therapeutische Gemeenschap De Sleutel - Sint-Kruis-
 tegenindicatie.                  Winkel
                          Sint-Kruis-Winkeldorp 112
Ontwenningskliniek De Pelgrim            9042 Sint-Kruis-Winkel (GENT)
Spiegel 15                     Werking
9860 Scheldewindeke (OOSTERZELE)          - - Residentieel behandelingsprogramma
Werking                       - Individueel gemoduleerd groepsprogramma
- - Dienst voor observatie en intensieve       waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht
 behandeling (A)                   tussen enerzijds confronterende,
- Opvang en behandeling van mensen met        structurerende en anderzijds ondersteunende,
 problemen in relatie tot alcohol, medicatie     begrijpende aanpak
 en drugs                     Doelgroep
- Groepsbehandeling, gezinsbegeleiding       - - Mannen van 18 tot 50 jaar met dubbele
- Voorbereiden van de nazorg             diagnostiek, d.w.z. een samengaan van
- Ontslagmanagement                  afhankelijkheid aan illegale middelen (vaak
Doelgroep                       langdurige politoxicomanie) en een majeure
- - Verslaafden vanaf 18 jaar             psychiatrische aandoening (angst- en
- Mannen, vrouwen en koppels             stemmingsstoornis, psychotische of
                           persoonlijkheidsstoornis)
Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain - Campus Sint-
Alfons                       03.06.-Zelfhulp
Sint-Juliaanstraat 1
9000 Gent (GENT)                  03.06.01. Psychosociale problemen
Werking
- - Poliklinische consultaties, afspraken via de  Similes - Regio Gent
 receptie                     Kouterlostraat 100
- Opname-unit voor behandeling van         9800 Deinze (DEINZE)
 personen met afhankelijkheidsstoornissen     Werking
- Opname en behandeling van personen met      - - Maandelijkse bijeenkomsten met
 een mentale handicap en bijkomende         familieleden (uitgezonderd juli-aug) in ?t
 psychiatrische stoornissen


                                                   55
            Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
 Vosken, Sint Baafsplein te Gent          kunnen ingebouwd worden. Bijeenkomsten:
                          elke eerste en derde dinsdag van de maand.
contactpersoon: enkel Yvan Vandenbrande,
 voorzitter, tel 09 386 31 87           - Zelfhulpgroep i.v.m. psychosociale problemen
Doelgroep                     Doelgroep
- - Familieleden van psychische zieken       - Mensen met psycho-sociale moeilijkheden
                           zoals een depressie
Knooppunt
Molzelebilk 44                   03.06.02. Verwerking na verlies
9041 Oostakker (GENT)
Werking                      Zelfhulpgroep voor Nabestaanden na Zelfdoding -
- - Vereniging voor en door mensen met een     Gent
 eetstoornis (zoals anorexia nervosa en      Postbus 111 (Gent 12)
 bulimia nervosa)                 9000 Gent (GENT)
- Samenbrengen van mensen die zelf een       Werking
 eetstoornis hebben (gehad)            - - Maandelijkse bijeenkomsten, telkens van
- Informeren van en luisterend oor voor       19.30 tot 22 uur
 familie, partners of vrienden          Doelgroep
- Voordrachten voor verenigingen of scholen    - - Voor alle nabestaanden, zowel familie als
- Maandelijkse praatavond, occasionele        vrienden als kennissen, vanaf 18 jaar
 workshops, jaarlijkse contactdag          (toetreding na individueel gesprek)
- Alle medewerkers zijn vrijwilligers en ex-
 patiënten                    03.06.03. Verslavingsproblemen

Doelgroep                     Alateen
- - Mensen die zelf een eetstoornis hebben     Nieuwbrugkaai 4
 (gehad)                     9000 Gent (GENT)
- Personen uit de omgeving van de patiënt(e)    Werking
- Andere geïnteresseerden: verenigingen,      - - Alateen-groepen zijn samengesteld uit
 scholen,...                    kinderen en jongeren van alcoholisten.
                           Alateen heeft als doelstelling de moeilijkheden
Ups & Downs - Regio Gent - Vlaamse Vereniging    te bespreken waarmee tieners te kampen
voor Manisch-Depressieven              hebben en waarin alcoholisme zijn
p/a Jos Verdegemstraat 120              vernietigende rol speelt, ervaringen
9040 Sint-Amandsberg (GENT)             uitwisselen, elkaar aanmoedigen, elkaar
Werking                       helpen om de principes van Alateen te
- - Maandelijkse groepsbijeenkomsten, telkens    begrijpen, de juiste manier vinden om
 de laatste woensdag van de maand          moeilijkheden aan te kunnen. Alateen-leden
- Informatie- en ervaringsuitwisseling        komen regelmatig samen onder begeleiding
- Gedetailleerd programma te verkrijgen via     van een Al-Anon lid. Dit programma helpt de
 telefonische aanvraag               Alateen-leden de sterkte en zelfbeheersing te
Doelgroep                      ontwikkelen om problemen realistisch te
- - Personen met manisch-depressieve stoornis    bekijken
 en/of frequent langdurige depressies       - Zelfhulpgroep voor kinderen en jongeren van
                           alcoholisten
Mens onder Mensen
                          - Ervaringen en inzichten uitwisselen rond
Heirstraat 5
                           moeilijkheden om met een vader of moeder
9880 Aalter (AALTER)
                           die alcoholist is, te leren leven
Werking
                          - Persoonlijke ontplooiing bevorderen
- Mens Onder Mensen Oudenaarde staat
                          - Gespreksgroepen
 open voor mensen die compleet vastzitten
                          - Samenwerking met Al Anon en AA
 en het leven nog moeilijk aankunnen, voor
                          Doelgroep
 mensen die niet meer echt kunnen voelen,
                          - - Kinderen en jongeren van alcoholisten
 in een conflictsituatie verkeren of vast
 geraken door eenzaamheid; voor wie is      Al-Anon
 blijven steken in het verleden of voor wie    Nieuwbrugkaai 4
 verkrampt leeft. Na het verkrijgen van inzicht  9000 Gent (GENT)
 wordt de manier van verwerken bekeken;      Werking
 hoe de nieuw verworven inzichten kunnen     - - De Al-Anon groepen zijn een gemeenschap
 gerealiseerd worden in het dagelijks leven     van verwanten en vrienden van alcoholisten
 en welke nieuwe vaste waarden in het leven     die hun ervaring delen teneinde hun

                                                   56
             Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
 gezamenlijke problemen, leven met een        hulpzoekende centraal staan.
 alcoholist, op te lossen en anderen helpen    Doelgroep
 hetzelfde te doen                 - - Hulpzoekende verslaafden
- Al-Anon heeft slechts één doel: het helpen
 van familieleden en alcoholisten. Via het     Anonieme Alcoholisten
 programma van de 12 Stappen en tradities     Nieuwbrugkaai 4
 tracht men een oplossing te vinden voor      9000 Gent (GENT)
 problemen van angst, onzekerheid en        Werking
 misgroeide gezinsverhoudingen. Een        - - Hulp bieden aan alcoholisten door
 aangepaste houding van het gezin helpt       uitwisselen van informatie en ervaringen en
 vaak bij het herstel van de drankzuchtige.     wederzijdse ondersteuning
 Al-Anon organiseert regelmatig          - Anonimiteit gewaarborgd
 vergaderingen voor partners van          - Info, documentatie
 alcoholisten of ex-alcoholisten          - Gespreksgroepen
- Zelfhulpgroep van verwanten en vrienden      - Werking via lokale groepen
 van alcoholisten                 Doelgroep
- Doel: ervaring en inzichten delen teneinde    - - Alcoholisten
 hun gezamenlijk probleem, leven met een
                          Robin Norwood
 alcoholist, te helpen oplossen
                          Burggravenlaan 63
- Morele steun en begeleiding (eventueel
                          9000 Gent (GENT)
 huisbezoek)
                          Werking
- Gespreksgroepen
                          - - Vrouwen helpen genezen van hun verslaving
- Info (tijdschrift en
                           via het 12-stappenprogramma.
 voorlichtingsvergaderingen)
                          Doelgroep
Doelgroep
                          - - Vrouwen met een relatieverslaving
- - Alcoholisten en hun familieleden

Al-Anon                       03.07.-Informatie, overleg,
Loveldlaan 12B                     federaties en koepels
9880 Aalter (AALTER)
Werking                       03.07.01. Lokaal overleg GGZ
- Familieleden en vrienden van alcoholisten
 helpen groeien naar een gezond en         Stichting voor Morele Bijstand - Provinciaal
 evenwichtig leven.                Secretariaat
                          Coupure Rechts 4
                          9000 Gent (GENT)
Doelgroep                      Werking
- Personen die moeilijkheden ondervinden      - - Morele ondersteuning vanuit de vrijzinnig-
 door het alcoholmisbruik van partner, kind,     humanistische levensbeschouwing van
 ouder of vriend(in)...               patiënten en residenten in ziekenhuizen,
                           bejaardentehuizen en R.V.T.'s
SOS Nuchterheid                   Doelgroep
Kantienberg 9                    - - Patiënten en residenten in ziekenhuizen,
9000 Gent (GENT)                   bejaardentehuizen en RVT's
Werking
- - Regelmatige discrete samenkomsten voor     03.07.02. Federaties en koepels GGZ
 mensen met verslavingsproblematiek
- Gesteund op drie basisprincipes:         Federatie van Vlaamse Simileskringen - Oost-
 nuchterheid, niet dogmatisch en zelfhulp op    Vlaanderen
 een rationale manier               Drongenplein 26
- Samenkomsten zijn doelbewust niet-        9031 Drongen (GENT)
 gestructureerd. Snelle dialogen worden      Werking
 aangemoedigd zolang het constructief blijft    - - De familieleden van personen met
- Het basisprincipe is dat de hulpzoekende      psychiatrische problemen kansen geven om
 verslaafde de nodige zelfkennis en zelfinzicht   elkaar te ontmoeten.
 kan verwerven en met eigen vaardigheden      - Individuele dienstverlening en persoonlijke
 in staat is om zich van zijn actieve verslaving   belangenbehartiging van de leden
 te bevrijden. SOSN kan helpen om dit te      - Sensibilisering, bondgenotenwerking, vorming,
 realiseren door het aanbieden van een        advies, hulp en begeleiding bij sociale
 veilige omgeving waarin zelfontplooiing,      integratie
 identiteit, authenticiteit en zingeving van de  - Voor ouders en verwanten:


                                                   57
             Hoofdstuk 03. Geestelijke gezondheidszorg
 ervaringsuitwisseling en informatie         met psychische en/of psychiatrische
- Stimuleren onderlinge contacten, inspraak      problemen
 en participatie                  - Belangenbehartiging en
- Gespreks- en vormingsavonden organiseren      belangenverdediging
- Advies bewindvoering               - Advies- en informatieverstrekking
- Persoonsgerichte bewindvoering: aanbod      - Kwaliteitsondersteuning
 kandidaten bewindvoerders             - Vertegenwoordiging
Doelgroep                      Doelgroep
- - Familieleden van personen met          - - Aangesloten leden en belangstellenden
 psychiatrische problemen
                          Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-
Federatie van Diensten voor Geestelijke       Vlaanderen
Gezondheidszorg                   Drongenplein 26
Martelaarslaan 204 B                9031 Drongen (GENT)
9000 Gent (GENT)                  Werking
Werking                       - - Overleg alle GGZ-voorzieningen Oost-
- - Ondersteuning en verdediging van leden      Vlaanderen, coördinatie,
 CGG                         samenwerkingsprojecten, ombudsfunctie en
- Belangenbehartiging leden              coördinatie drughulpverlening
- Advies- en informatieverstrekking         Doelgroep
- Kwaliteitsondersteuning              - - GGZ-voorzieningen
- Vertegenwoordiging
- Werkgeversorganisatie
Doelgroep
-

Preventie De Sleutel
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Vormingen voor leerkrachten van het
 basisonderwijs rond socio-emotionele
 vaardigheden.
- Didactische materiaal voor het
 basisonderwijs rond socio-emotionele
 vaardigheden
- Voordrachten en vormingen voor ouders
- Voordrachten en studiedagen voor
 studenten en leerkrachten secundair
 onderwijs
Doelgroep
- - Kleuterleidsters, onderwijzers, leerkrachten,
 ouders
- Leerlingen en studenten

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
Tenderstraat 14
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Documentatiecentrum open op
 maandag, woensdag en vrijdag
Doelgroep
- - Brede bevolking, hulpverleners, patiënten,
 studenten

Federatie Beschut Wonen
Martelaarslaan 204 B
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Ondersteuning en verdediging van
 initiatieven beschut wonen voor mensen


                                                  58
                   Hoofdstuk 04. Thuiszorg
04.01.-Thuiszorgmeldpunten (24u          - - Aanbieden van vormende informatieve en
  op 24u)                     recreatieve activiteiten
                         - Dienstverlening: kapsalon, pedicure, zitdagen
                          maatschappelijk assistent OCMW, PWA-
04.02. Lokale dienstencentra            beambte, CLG, warme maaltijden
                         Doelgroep
                         - - Voornamelijk 55-plussers voor de activiteiten
OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De
                         - Zitdagen: iedereen
Horizon
Ferdinand Lousbergskaai 12
                         OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De
9000 Gent (GENT)                 Regenboog
Werking
                         Lucas de Heerestraat 83
- - Informatie, socio-culturele zaken, vorming
                         9000 Gent (GENT)
 en thuiszorgondersteuning            Werking
Doelgroep
                         - - Informatie, sociaal-culturele zaken, vorming
- - Voornamelijk senioren en personen die
                          en thuiszorgondersteuning
 thuiszorgondersteuning nodig hebben om     Doelgroep
 zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen    - - Voornamelijk senioren en personen die
                          thuiszorgondersteuning nodig hebben om
OCMW Destelbergen - Lokaal Dienstencentrum De
                          zelfstandig thuis te blijven wonen
Reinaert
Kerkham 2
                         OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum Speltinckx
9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
                         Meersemdries 4
Werking
                         9050 Gentbrugge (GENT)
- - Laagdrempelige ontmoetingsplaats voor
                         Werking
 iedereen uit de buurt waarbij gezelligheid en
                         - - Informatie, sociaal-culturele zaken, vorming
 sociaal contact centraal staan -
                          en thuiszorgondersteuning
 Zelfontplooiing en zingeving in het leven    Doelgroep
 door ontmoeting, ontspanning, informatie,    - - Voornamelijk senioren en personen die
 vorming en dienstverlening            thuiszorgondersteuning nodig hebben om
Doelgroep
                          zelfstandig thuis te blijven wonen
- - (Jong)senioren
                         OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De
Elfdorpen - Lokaal Dienstencentrum        Thuishaven
Ghesquièrestraat 15                Neuseplein 33
9800 Deinze (DEINZE)               9000 Gent (GENT)
Werking                      Werking
- - Diverse soorten activiteiten op vlak van:   - - Informatie, sociaal-culturele zaken, vorming
. Informatie: maandelijkse voordrachten rond    en thuiszorgondersteuning
 actuele thema's                 Doelgroep
. Educatie: cursussen met ervaren lesgevers    - - Voornamelijk senioren en personen die
 (koken, schilderen, aquarel, kalligrafie,     thuiszorg-ondersteuning nodig hebben om
 zijdeschilderen, wijncursus, biokeuken,      zelfstandig thuis te blijven wonen
 taalcursussen Spaans, Engels en Frans, ...)
. Recreatie: yoga, fietsen, kaarten, petanque,  Solidariteit voor het Gezin - Lokaal dienstencentrum
 scrabble, hobbyclub               Tijgerstraat 12-22
. Coördinatie met andere organisaties die     9000 Gent (GENT)
 voor dezelfde doelgroep werken en rond     Werking
 zelfde thema's (o.a. computercursussen en    - - Ondersteuning zelfredzaamheid,
 videoclub)                    ontmoetingsplaats, vorming, beweging
- Seniorenrestaurant op donderdag- en       - Maaltijden aan huis
 vrijdagmiddag voor 55-plussers         Doelgroep
- Aanleunend: 30 seniorenflats voor 65-      -
 plussers                    OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De
Doelgroep                     Vlaschaard
- - Iedereen (ongeacht leeftijd en/of       Jubileumlaan 219
 woonplaats)                   9000 Gent (GENT)
                         Werking
Lokaal Dienstencentrum De Kastanje        - - Informatie, sociaal-culturele zaken, vorming
Kastanjeplein 1                   en thuiszorgondersteuning
9060 Zelzate (ZELZATE)              Doelgroep
Werking                      - - Voornamelijk senioren en personen die

                                                   59
                   Hoofdstuk 04. Thuiszorg
 thuiszorgondersteuning nodig hebben om      Thuiszorg Aalst-Oudenaarde
 zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen     De Colfmaeckerstraat 5
                          9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum Ten Hove    Werking
Begijnhofdries 15                 - - Alle informatie en advies inzake thuiszorg
9000 Gent (GENT)                  - Aanvragen voor en coördinatie van de
Werking                       thuiszorg
- - Informatie, sociaal-culturele zaken, vorming  - Vorming en informatiebrochures rond
 en thuiszorgondersteuning             thuiszorgonderwerpen
Doelgroep                     - Ondersteuning bieden aan de cliënten en hun
- - Voornamelijk senioren en personen die      omgeving (ook hulpmiddelen,
 thuiszorgondersteuning nodig hebben om       noodalarmsystemen, vrijwilligers)
 zelfstandig thuis te blijven wonen        Doelgroep
                          - - Mantelzorgers, vrijwilligers, thuiszorggebruikers
OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De Boei      (o.a. chronisch zieken, zwaar
Vaartstraat 2 A                   zorgbehoevenden, gehandicapten)
9000 Gent (GENT)
Werking                      Thuiszorgcentrum Gent
- - Informatie, sociaal-culturele zaken, vorming  Peperstraat 10
 en thuiszorgondersteuning            9000 Gent (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Voornamelijk senioren en personen die     - - Gratis informatie en advies over alle
 thuiszorgondersteuning nodig hebben om       dienstverlening in de thuiszorg
 zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen    - Vormingscursussen en informatiebrochures
                          - Coördinatie interdisciplinair overleg in de
OCMW Merelbeke - Lokaal dienstencentrum Het     thuiszorg
Wilgenhof                     - Ontmoeting en ondersteuning mantelzorgers
Poelstraat 37                   Doelgroep
9820 Merelbeke (MERELBEKE)             - - Gebruikers en/of mantelverzorgers
Werking
- - Lokaal dienstencentrum             Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen
Doelgroep                     Regionaal Dienstencentrum
-                         Jozef Kluyskensstraat 1
                          9000 Gent (GENT)
OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De Muide    Werking
New-Orleansstraat 263-267             - - Vragen over materiële en immateriële hulp-
9000 Gent (GENT)                   en dienstverlening in verband met thuiszorg
Werking                       beantwoorden, doorverwijzen
- - Informatie, sociaal-culturele zaken, vorming  - Organiseren van informatiesessies over voor
 en thuiszorgondersteuning             de thuiszorg relevante onderwerpen
Doelgroep                     - Uitleendienst voor medisch en
- - Voornamelijk senioren en personen die      gezondheidsmateriaal
 thuiszorgondersteuning nodig hebben om      - Personenalarmtoestellen
 zelfstandig thuis te blijven wonen        Doelgroep
                          - - Iedereen met bijzondere aandacht voor
04.03. Regionale dienstencentra           personen met een handicap, bejaarden en
                           zieken
Centrum voor Thuiszorg
Anseeleplein 7                   Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen - Regionaal
9000 Gent (GENT)                  Dienstencentrum
Werking                      Brabantdam 101
- - Ondersteuning bieden aan patiënten en     9000 Gent (GENT)
 hun omgeving                   Werking
- Coördinatie van de thuiszorg           - - Coördinatie van de multidisciplinaire
- Informatie en advies intake thuiszorg       thuiszorg
Doelgroep                     - Informatie- en advies m.b.t. erkende
- - Chronisch zieken, zwaar zorgbehoevende      voorzieningen, sociale tegemoetkomingen,
 zieken, personen met een handicap,         hulpmiddelen, woningaanpassing, ...
 mantelzorgers, vrijwilligers           - Activiteiten voor specifieke doelgroepen
                          - Informatie- en vormingscursussen voor
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Centrum voor      iedereen die bij thuiszorg betrokken is


                                                   60
                    Hoofdstuk 04. Thuiszorg
- Ter beschikking stellen van            - Dienstencheques
 noodoproepsystemen                - Kinderopvang
- Voorbereiding ontslag uit het ziekenhuis     Doelgroep
Doelgroep                      - - Gezinnen, bejaarden of gehandicapten
- - Mensen die door ziekte, ouderdom,
 handicap problemen ondervinden in de       Familiezorg Oost-Vlaanderen
 thuiszorg                     Zwartezustersstraat 18
                          9000 Gent (GENT)
04.04. Diensten voor gezinszorg           Werking
                          - - Gezins- en bejaardenhulp aan gezinnen,
OCMW Oosterzele - Dienst voor Gezinszorg       bejaarden, zieken, gehandicapten,... die niet
Gootje 2                       in staat zijn hun huishoudelijke taken te
9860 Oosterzele (OOSTERZELE)             volbrengen
Werking                       - Kraamzorg: hulp bij zwangerschap en
- - Sociale dienstverlening i.v.m. gezinnen      bevalling
Doelgroep                      - Concreet: huishoudelijke taken, persoonlijke
- - Bejaarden                     hygiëne, opvang kinderen, psychische
- Gezinnen                      bijstand, hulp bij administratie,
                           boodschappen, ?
Dienst voor Gezinszorg               - Poetsdienst
Burgemeester Jos Chalmetlaan 82           - Wijkbejaardenhulp
9060 Zelzate (ZELZATE)               - Opleiden tot polyvalent verzorgende en
Werking                        afleveren van een erkend diploma
- - Onderdeel van het OCMW-             Doelgroep
 thuiszorgcentrum                 - - Gezinnen, bejaarden, behoeftigen,?
Doelgroep
- - Gezinnen in Zelzate               Solidariteit voor het Gezin - Algemeen
                          Tentoonstellinglaan 76
OCMW Merelbeke - Poets- en Karweidienst       9000 Gent (GENT)
Poelstraat 37                    Werking
9820 Merelbeke (MERELBEKE)             - - Gezondheidszorg: thuisverpleging
Werking                       - Welzijnszorg: gezins- en bejaardenhulp,
- - Poetshulp en karweidienst             poetsdienst, ziekenopppas, vrijwillige
Doelgroep                       oppasdienst, karweidienst, dienstencheques
- - Inwoners van Merelbeke             - Kinderzorg: kinderdagverblijf, thuisoppas zieke
                           kinderen, opvanggezinnen, kraamzorg
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Thuishulp       - Woonzorg: serviceresidentie, dienstencentrum,
Edward Anseeleplein 7                 dienst maaltijden aan huis
9000 Gent (GENT)                  - Opleidingscentrum voor verzorgenden
Werking                       Doelgroep
- - Gezins- en bejaardenhulp            - - Afhankelijk van de soort hulpverlening:
- Poetsdienst                     zieken, bejaarden, gehandicapten en
- Ziekenoppas                     (hulpbehoevende) gezinnen
- Klusjesdienst
- Opleiding gezins- en               Familiehulp
 bejaardenhulp/polyvalent verzorgende       Hoogstraat 19
- Thuisoppas zieke kinderen             9000 Gent (GENT)
- Noodopvang voor kinderen met een         Werking
 handicap                     - - Thuiszorg: huishoudelijke en
- Kraamzorg                      persoonsverzorgende hulpverlening aan
- Dienstencheques                   alleenstaanden, gezinnen, bejaarden die door
Doelgroep                       ziekte, handicap, leeftijd of sociale
- - Hulpbehoevende gezinnen, bejaarden en       omstandigheden niet langer zelfstandig
 zwangere vrouwen                  kunnen functioneren
                          - Gezins- en bejaardenhulp
Onafhankelijke Dienst voor Gezinszorg        - Poetsdienst bij bejaarden
Coupure Links 67                  - Warme maaltijden (fusies Gent)
9000 Gent (GENT)                  - Ziekenoppas
Werking                       - Karweidienst
- - Gezins- en bejaardenhulp            - PIT dienst : huishoudelijke hulp via
- Poetsdienst                     dienstencheques


                                                 61
                   Hoofdstuk 04. Thuiszorg
Doelgroep                      van kinderen
- - Alleenstaanden, gezinnen, bejaarden die    - Oppas van zieke kinderen: thuisoppas voor 0
 door ziekte, handicap, leeftijd of sociale     tot 14-jarigen, ook voor chronisch zieke
 omstandigheden niet langer zelfstandig       kinderen
 kunnen functioneren               - Babysitdienst in de regio van Gent en
                           aanpalende gemeenten
OCMW Merelbeke - Dienst voor Gezins- en      Doelgroep
Bejaardenhulp                   - - Het jonge gezin
Poelstraat 37
9820 Merelbeke (MERELBEKE)             Thuishulp - Thuisoppas zieke kinderen
Werking                      Edward Anseeleplein 7
- - Gezins- en bejaardenhulp            9000 Gent (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Inwoners van Merelbeke             - - Opvang max. 9 uur per dag tussen 7 en 19.30
                           uur (uitzonderingen mogelijk)
04.05. Oppasdiensten                Doelgroep
                          - - Kinderen tussen 0-13 jaar
Noodopvangdienst
Baudelostraat 23
9000 Gent (GENT)                  Skoebidoe
Werking                      Peperstraat 6
- - Opvang in het thuismilieu           9000 Gent (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Gehandicapte kinderen tussen 3-12 jaar     - - Thuisopvang van zieke kinderen door ervaren
 met fysische, mentale, meervoudige, ...      kinderverzorgsters
 Handicap                     - Cursussen babymassage
                          - Informatie i.v.m. dienstenpakket voor jonge
Vrijwilligerswerk in Solidariteit          gezinnen
Tentoonstellinglaan 76               - Informatie i.v.m. opvangmogelijkheden voor
9000 Gent (GENT)                   kinderen
Werking                      Doelgroep
- - Flexibele oppashulp, niet gebonden aan     - - Kinderen tot 12 jaar
 strikte tijdschema's of afsprakenlijsten,
 uitgevoerd door vrijwilligers          04.06.-Opvang
- Nachtoppas kan tot de mogelijkheden
 behoren                     04.06.01. Dagverzorgingscentrum
Doelgroep
-                         Hof Ter Linden - Dagverzorgingscentrum
                          Koestraat 47
Christelijke Mutualiteit - Dienst voor Oppashulp
                          9940 Evergem (EVERGEM)
Peperstraat 6                   Werking
9000 Gent (GENT)                  - - Dagverzorgingscentrum voor validen en
Werking
                           verzorgingsbehoevende bejaarden - Doel: het
- - Oppas
                           behoud, de ondersteuning en/of herstel van
- Aanvullend-overbruggende ondersteuning
                           de zelfzorg en/of mantelzorg, door het
 van de dagelijkse verzorgers
                           aanbieden en realiseren van zorg op maat -
- Enkele dagen op voorhand aanvragen
                           Multidisciplinaire bijstand bij de handelingen
Doelgroep
                           van het dagelijks leven met inbegrip van
- - Langdurige zieken, bejaarden,
                           aktivatie en animatie
 gehandicapten en chronisch zieke kinderen
                          Doelgroep
                          - - Validen en verzorgingsbehoevende
Solidariteit voor het Gezin - Sloebercity
                           bejaarden
Tentoonstellinglaan 76
9000 Gent (GENT)
                          OCMW Gent - Centrum voor Dagverzorging Het
Werking
                          Heiveld
- - Postnatale thuisbegeleiding: begeleiding
                          Antwerpsesteenweg 776
 door vroedvrouw tijdens dagen na bevalling
                          9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- Kraamzorg: hulp in het gezin tot 1 maand na   Werking
 de bevalling, twee maanden voor meerling     - - Naast opvang biedt het centrum verzorging,
- Dienst voor opvanggezinnen: zowel         begeleiding en een zinvolle tijdsbesteding in
 dagopvang als voor buitenschoolse opvang      een huiselijke sfeer


                                                 62
                  Hoofdstuk 04. Thuiszorg
- Er kan voor vervoer van en naar het      Doelgroep
 centrum gezorgd worden.            - - Senioren
- Aangepast vervoer voor rolstoelgebruiker    - Semi-validen
Doelgroep                    - Zorgbehoevenden
-
                         Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef (Assenede) -
Woon- en Zorgcentrum Zusters Sint-Vincentius -  Gedekte tafel
Dagverzorgingscentrum              Leegstraat 17
Ten Bosse 150                  9960 Assenede (ASSENEDE)
9800 Deinze (DEINZE)               Werking
Werking                     - Dagopvang
- - Dienstverlening: een brede waaier aan    Doelgroep
 diensten zoals * het ophalen en        - - Sociaal zwakken
 thuisbrengen van de bejaarde *
 verpleegkundige verzorging *          04.06.02. Centrum voor kortverblijf
 medicatiebegeleiding *
 voedingsbegeleiding (indien nodig is      OCMW Gent - Centrum voor Kortverblijf De Vijvers
 dieetvoeding te verkrijgen) * paramedische   Walstraat 1
 zorg op vraag (kinesitherapie, ergotherapie,  9050 Ledeberg (GENT)
 gehoorzorg, pedicure, kapper) - Animatie -   Werking
 Coördinatie met de behandelende huisarts -   - - Kortverblijf
 Nauwe samenwerking met de thuiszorg en     Doelgroep
 mantelzorg                   - - Personen met verminderde welzijnskansen
Doelgroep                     die in een thuissituatie tijdelijk onvoldoende
- - Zorgbehoevenden                beroep kunnen doen op thuiszorg en
- Bejaarden die eenzaam zijn en sociaal      mantelzorg
 contact met leeftijdsgenoten zoeken
- Ouderen die bij hun kinderen inwonen en    OCMW Gent - Kortverblijf Heiveld
 overdag niet langer alleen kunnen       Antwerpsesteenweg 776
 achterblijven                 9040 Sint-Amandsberg (GENT)
                         Werking
Dagverzorgingscentrum De Bueren         - - Kortverblijf
Kloosterstraat 33                Doelgroep
9090 Melle (MELLE)                - - Mannen, vrouwen, echtparen
Werking                     - RVT-gerechtigden + kortverblijf
- - Dagverzorgingscentrum voor bejaarden
- Flexibele verblijfsuren om een maximale    Hof Ter Linden - Kortverblijf
 afstemming met thuiszorg mogelijk te maken   Koestraat 47
- Eigen vervoersdienst              9940 Evergem (EVERGEM)
Doelgroep                    Werking
- - Bejaarden die nood hebben aan        - - Centrum voor kortverblijf voor valide en
 ondersteuning, zorg of toezicht en nog      verzorgingsbehoevende bejaarden ter
 zelfstandig of bij derden wonen         ontlasting van de thuiszorg - Multidisciplinaire
                          bijstand bij de handelingen van het dagelijks
Dagverzorgingscentrum De Blaisant         leven met inbegrip van aktivatie en animatie
Molenaarsstraat 34                Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 - - Valide en verzorgingsbehoevende
Werking                      bejaarden
- - Dagopvang: animatie, voeding,
 paramedische dienstverlening          Sourya - Kortverblijf
- Aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers   Kortrijksesteenweg 565
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
- - Alle categoriën bejaarden          Werking
                         - - Centrum voor kortverblijf voor senioren die
Toevlucht van Maria - Dagopvang          geen intensieve medische behandeling en
Coupure 275                    toezicht nodig hebben, maar wel behoefte
9000 Gent (GENT)                  aan (re)activering, verpleging, verzorging,
Werking                      toezicht en/of begeleiding in de activiteiten
- - 15 verblijfseenheden              van het dagelijkse leven.
- Ophalen en thuisbrengen dagbewoner       - Bij opname in een centrum kan tussenkomst
 mogelijk                     gegeven worden door het ziekenfonds en/of


                                                 63
                   Hoofdstuk 04. Thuiszorg
 de zorgkas. Specifieke voorwaarden        Kasteellaan 51
 kunnen daar opgevraagd worden.          9000 Gent (GENT)
                          Werking
Doelgroep                     - - Kortverblijf voor senioren
- - Mannen, vrouwen, echtparen           Doelgroep
- Validen, semi-validen, invaliden, dementen    -

Rozenhof                      Woon- en Zorgcentrum De Lichtervelde
Tramstraat 9                    de Lichterveldestraat 1
9070 Heusden (DESTELBERGEN)            9810 Eke (NAZARETH)
Werking                      Werking
- - Valide bejaarde                - - Kortverblijf
Doelgroep                     - Rust- en verzorginstehuis
- - Valide bejaarden                - Dagverzorgingscentrum
                          - 110 RVT bedden, 120 ROB bedden
Woon- en Zorgcentrum Veilige Have - Kortverblijf  Doelgroep
Lostraat 20                    - - Senioren (mannen, vrouwen, echtparen)
9880 Aalter (AALTER)                - Validen en zorgbehoevenden met
Werking                       lichamelijke en/of psychische problemen
- - Revalidatie na ziekenhuisopname
- Crisisopvang                   Rustoord Moervaartheem
- Ondersteuning mantelzorgers           Meersstraat 31
Doelgroep                     9185 Wachtebeke (WACHTEBEKE)
- - Bejaarden die normaal thuis verzorgd      Werking
 worden en terug naar huis keren         - - 3 extra kamers kortverblijf
                          Doelgroep
Toevlucht van Maria - Kortverblijf         - - Hulpbehoevende en demente bejaarden
Coupure 275
9000 Gent (GENT)                  Seniotel Artevelde - Kortverblijf
Werking                      Hofstraat 47
- - Kortverblijf                  9000 Gent (GENT)
- 10 erkende bedden                Werking
Doelgroep                     - - Voor een lichamelijke, geestelijke of sociale
- - Senioren (mannen, vrouwen, echtparen,      herstelperiode na ingreep, ziekte, ...
 validen, semi-validen, invaliden, dementen)   - even op krachten komen, de eenzaamheid
                           doorbreken, een verlies verwerken of de
Woon- en Zorgcentrum Domino - Kortverblijf      familie ontlasten tijdens de vakantieperiodes
Tempelhof                     - Plotse woningnood (waterschade, brand,
Sint-Margrietstraat 36                panne, ..)
9000 Gent (GENT)                  - Wachttijd rusthuis
Werking                      - In samenwerking met Familiezorg Oost-
- - 3 kamers kortverblijf voor valide en       Vlaanderen
 hulpbehoevende (fysisch en/of psychisch)     Doelgroep
 bejaarden                    - - Valide senioren
Doelgroep
- - Valide en hulpbehoevende bejaarden       Ave Maria - Kortverblijf
 (fysisch en/of psychisch)            Hooiwege 1
                          9940 Sleidinge (EVERGEM)
Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef (Assenede) -    Werking
Kortverblijf                    - Kortverblijf
Leegstraat 17                   Doelgroep
9960 Assenede (ASSENEDE)              - - Valide, semi-valide, invalide en demente
Werking                       bejaarden
- Korte herstelperiode na ziekenhuisopname;
 vakantie voor bejaarde en/of om familie te    OCMW Nevele - Ter Leenen - Kortverblijf
 ontlasten                    Graaf Van Hoornestraat 26
Tijdig reserveren is noodzakelijk         9850 Nevele (NEVELE)
Doelgroep                     Werking
- - Bejaarden die normaal thuis verzorgd      - - Revalidatie na ziekenhuisopname
 worden en terug naar huis keren         - Crisisopvang
                          - Ondersteuning mantelzorgers
Aparthotel Castelnou - Kortverblijf

                                                  64
                    Hoofdstuk 04. Thuiszorg
Doelgroep                     Deinsbekestraat 23
- - Bejaarden die normaal thuis verzorgd      9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
 worden en terug naar huis keren         Werking
                          - - Centrum voor Kortverblijf
Woon- en Zorgcentrum Zusters Sint-Vincentius -   Doelgroep
Kortverblijf                    - - Validen, semi-validen, invaliden, dementen
Ten Bosse 150
9800 Deinze (DEINZE)                Residentie Militza - Kortverblijf
Werking                      Groenvinkstraat 8
- - Opvang van ouderen die tijdelijk niet thuis  9041 Oostakker (GENT)
 terechtkunnen omwille van revalidatie of     Werking
 omdat de mantelzorger tijdelijk         - - Centrum voor kortverbljf voor gebruikers die
 onbeschikbaar is                  geen intensieve medische behandeling en
                           toezicht nodig hebben, maar wel behoefte
Doelgroep                      aan (re)activering, verpleging, verzorging,
- - Zorgbehoevende ouderen die tijdelijke      toezicht en/of begeleiding in de activiteiten
 opvang nodig hebben na ziekenhuisverblijf     van het dagelijkse leven.
 of indien de mantelzorger tijdelijk       - Bij opname in het centrum kan tussenkomst
 onbeschikbaar is                  gegeven worden door het ziekenfonds en/of
                           de zorgkas. Specifieke voorwaarden kunnen
Woon- en Zorgcentrum Sint-Eligius - Kortverblijf   daar opgevraagd worden. De gebruikers
Sint-Elooistraat 56                 mogen maximaal zestig opeenvolgende
9080 Zeveneken (LOCHRISTI)              dagen en maximaal negentig dagen in de
Werking                       periode van één jaar in kortverblijf
- - Centrum voor kortblijf              opgenomen worden, al dan niet in hetzelfde
Doelgroep                      centrum voor kortverblijf.
- - Ouderen met een zorgvraag (individuen,     Doelgroep
 echtparen)                    - - Senioren
- Validen, zorgbehoevenden,
 dementerenden                  04.07.-Specifieke dienstverlening
Zorgcentrum Sint-Vincentius - Kortverblijf
                          04.07.01. Diensten warme maaltijden
Kanunnik Triestlaan 4
9080 Zaffelare (LOCHRISTI)
Werking                      Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef (Assenede) -
- - Mogelijkheid tot tijdelijke residentiële    Maaltijden aan Huis
 opvang en totaalverzorging voor ouderen of    Leegstraat 17
 chronisch zieken - Zorgaanbod beoogt       9960 Assenede (ASSENEDE)
                          Werking
 tegemoet te komen aan specifieke
                          - Leveren van warme maaltijden aan huis
 zorgvragen: * herstelperiode na een
                          Doelgroep
 hospitalisatie * vakantieperiode van (
                          - Thuiswonende bejaarden
 formele en informele) mantelzorg *
 nachtopvang van zorgbehoevende
                          04.07.02. Poetsdiensten
 bejaarden die thuis wonen maar `s nachts
 toezicht nodig hebben * crisisopvang aan
                          OCMW Aalter - Poetsdienst
 hulpbehoevende ouderen (in de
                          Boomgaard 1
 thuissituatie of in het woningcomplex met
                          9880 Aalter (AALTER)
 dienstverlening) die geen hospitalisatie
                          Werking
 nodig hebben - Alle nodige verpleging en
                          - - De poetsdienst heeft als doel hulp te
 verzorging, psychosociale ondersteuning,
                           verlenen aan inwoners van de gemeente
 reactivering en reëducatie onder leiding
                           Aalter, zowel gezinnen als alleenstaanden, die
 van kinesitherapeuten en ergotherapeuten,
                           niet voldoende in staat zijn hun huishoudelijke
 pedicure, haarkapper, aangepaste
                           werkzaamheden naar behoren te vervullen.
 animatie en ontspanning, administratieve
                           De hulpverlening geldt voor iedereen die
 ondersteuning, dagelijks geopende
                           voldoet aan de voorwaarden zonder
 cafétaria met bediening en een soepele
                           onderscheid van politieke, filosofische of
 opname en ontslagregeling
                           wereldbeschouwelijke opvattingen.
Doelgroep
                          Doelgroep
- - Ouderen of chronisch zieken
                          - - Inwoners van Aalter
Ter Deinsbeke - Centrum voor Kortverblijf


                                                  65
                  Hoofdstuk 04. Thuiszorg
04.07.03. Klusjesdiensten             beperkt inkomen
                        Doelgroep
Mantelzorg                   - - Inwoners van De Pinte die niet in staat zijn om
Edward Anseeleplein 7               zich met eigen vervoer of openbaar vervoer
9000 Gent (GENT)                 te verplaatsen
Werking                     - Inkomen < 2 1/2 BM
- - Vrijwilligerswerk in de thuiszorg
- Vrijwilligers staan o.a. in voor       OCMW Aalter - Minder Mobielen Centrale
 boodschappen, gezelschap, oppas,       Rerum Novarumstraat 24
 bezoek, wandelen,...             9880 Aalter (AALTER)
Doelgroep                    Werking
- - Voor zieken, bejaarden, mensen met een   - - De Minder Mobielen Centrale is een
 handicap                    dienstverlening van het OCMW voor personen
                         met verplaatsingsproblemen t.g.v. ouderdom,
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Mantelzorg     ziekte of handicap en moet beantwoorden
De Colfmaeckerstraat 11              aan een noodzaak aan vervoer
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)            Doelgroep
Werking                     - - Zieken, bejaarden, gehandicapten,
- - Mantelzorg biedt oppas, bezoek -       personen in een sociale noodsituatie
 gezelschap, boodschappen, wandelen
 (eventueel met rolwagen) aanvullend bij het  Minder Mobielen Centrale Deinze
 professionele dienstverleningsaanbod aan   Markt 21
 zieken, hulpbehoevende bejaarden en      9800 Deinze (DEINZE)
 gehandicapten in hun thuismilieu, als     Werking
 aanvulling of tijdelijke vervanging van de  - - Vervoer van minder-mobiele personen door
 mantelzorg                   vrijwilligers
Doelgroep                    Doelgroep
- - Zieken, hulpbehoevende bejaarden,      - - Personen met beperkt inkomen
 personen met een handicap in hun
 thuismilieu                  Minder Mobielen Centrale Evergem
                        Fortune De Kokerlaan 11
04.07.04. Vervoerdiensten            9940 Evergem (EVERGEM)
                        Werking
OCMW Zottegem - Minder Mobielen Centrale    - - Vrijwilligers vervoeren minder mobiele
Deinsbekestraat 23                mensen met een laag inkomen, meestal
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)             boodschappen en doktersbezoeken
Werking                     Doelgroep
- - Vervoerdienst voor minder mobielen met   - - Mindermobielen, in de eerste plaats senioren
 een beperkt inkomen               die bepaalde inkomensgrenzen niet
- Doorbreken van het sociaal isolement      overschrijden
Doelgroep
                        Minder Mobielen Centrale Gent
- - Bejaarden en zieken
                        Woodrow Wilsonplein 1 (tussenverdiep)
Minder Mobielen Centrale Gavere         9000 Gent (GENT)
Burchtweg 7                   Werking
9890 Gavere (GAVERE)              - - Vervoer voor mensen met
Werking                      verplaatsingsmoeilijkheden (mindervaliden,
- - Regelen vervoer voor mensen met        personen met een handicap), door vrijwillige
 beperkte mobiliteit               chauffeurs met eigen wagen
Doelgroep                    - Vervoer van mensen volledig afhankelijk van
- - Personen die nagenoeg geen gebruik      een (elektrische) rolstoel d.m.v. een
 kunnen maken van het openbaar vervoer,     aangepaste wagen, door stadspersoneel en
 veelal gepensioneerd of met beperkte      samenwerking met Taxi Hendricks
 mobiliteit                  -Taxicheques voor mensen met
                         verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt
Minder Mobielen Centrale De Pinte         inkomen
Kasteellaan 41                 Doelgroep
9840 De Pinte (DE PINTE)            - - Inwoners van groot Gent: gehandicapten,
Werking                      bejaarden en personen met een beperkt
- - Vervoer voor mensen met            inkomen en verplaatsingsmoeilijkheden
 verplaatsingsmoeilijkheden en met een


                                                66
                   Hoofdstuk 04. Thuiszorg
B Mobiel                      kunnen maken van het openbaar vervoer:
Anseeleplein 7                   bejaarden, minder-validen en/of personen in
9000 Gent (GENT)                  een sociale noodsituatie
Werking
- - Vervoerdienst: vervoer en begeleiding     04.07.07. Psychiatrische thuiszorg
 naar ziekenhuis, socio-culturele activiteiten
 om boodschappen te doen, ?            Pychiatrische Thuiszorg Het Akkoord - Zottegem
Doelgroep                     Penitentenlaan 7-9
- - Zieken, bejaarden, mensen met een       9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
 handicap, met een beperkt inkomen,        Werking
 zorgbehoevenden                 - - Vanuit het samenwerkingsverband werken
                           hulpverleners mee aan het project. Ze gaan
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Vrijwilligerswerk   regelmatig bij de cliënten met een
B-Mobiel                       psychiatrische problematiek op huisbezoek. In
De Colfmaeckerstraat 11               overleg met de cliënt, huisarts en alle andere
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)               zorgverleners wordt er gewerkt aan het
Werking                       bevorderen van het welzijn van de cliënt op
- - Iedereen die zelf geen wagen bezit of er     psychisch, sociaal en lichamelijk gebied. De
 door omstandigheden geen gebruik kan        leidraad is het zorgenplan
 van maken, kan beroep doen op het        Doelgroep
 vervoer met vrijwilligers van B-Mobiel. Het   - - Thuisverblijvende personen met een
 betreft zittend vervoer met een          gestabiliseerde psychiatrische problematiek
 personenwagen. De gebruikers dienen zich
 te kunnen behelpen in en uit de wagen.      04.07.08. Thuisverpleging
 Begeleiding wordt verwacht van de
 vrijwilliger chauffeur indien nodig. Bij zwaar  Thuisverpleging Bond Moyson
 hulpbehoevenden of kinderen tot 12 jaar,     De Colfmaeckerstraat 11
 voorziet de gebruiker in een externe       9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
 begeleider                    Werking
Doelgroep                     - - Thuisverpleging
- - Zieken, hulpbehoevende bejaarden,       Doelgroep
 personen met een handicap die          - - Alle zorgbehoevenden
 vervoersproblemen hebben
                          Solidariteit voor het Gezin - Gezondheidszorg
CAW Visserij - Teledienst             Tentoonstellinglaan 72
Visserij 153                    9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                  Werking
Werking                      - - Thuisverpleging: verpleegkunde en
- - Organisatie van praktische hulp door       hygiënische zorgen ten huize
 vrijwilligers: vervoer, boodschappen doen    - Referentieverpleegkundigen beschikbaar voor
Doelgroep                      wondzorg, diabetes, palliatieve zorg en
- - Zieken, bejaarden en gehandicapten        psychiatrische thuiszorg
                          Doelgroep
Minder Mobielen Centrale Destelbergen       - - Zieken, bejaarden, gehandicapten en
Kouterlaan 19                    gezinnen
9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
Werking                      Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling
- - Dienst voor sociaal vervoer die werkt met   Lochristi
 vrijwillige chauffeurs              Dorp West 88
- OCMW treedt op als coördinator          9080 Lochristi (LOCHRISTI)
Doelgroep                     Werking
- - Personen met mobiliteitsproblemen en      - - Thuisverpleging: alle verpleegkundige en
 beperkte inkomsten                 hygiënische verzorgingen worden aan huis
                           toegediend
OCMW Merelbeke - Minder Mobielen Centrale     - Dispensarium: verzorging van ambulante
Poelstraat 37                    patiënten in het dispensarium van de afdeling
9820 Merelbeke (MERELBEKE)             - Aanvullende diensten:
Werking
                          . Ziekenoppas: om occasioneel het continue
- - Minder mobielen centrale
                           toezicht op de zieke te waarborgen, ter
Doelgroep
                           ondersteuning van de familie
- - Inwoners van Merelbeke die geen gebruik
                          . Dieetdienst: geeft, in overleg met de huisarts,


                                                 67
                   Hoofdstuk 04. Thuiszorg
 persoonlijk aangepast dieetadvies en       bejaarden, gehandicapten
 voedingsvoorlichting
. Uitleendienst: voor kleine hulpmiddelen zoals  Socialistische Mutualiteit Bond Moyson -
 krukken, bedtafels, dekenbogen,         Thuisverpleging Medisom
 ruggensteunen, enz.               Anseeleplein 7
. Personenalarm: garandeert het onmiddellijk   9000 Gent (GENT)
 doorgeven van de noodoproep           Werking
Doelgroep                     - - Multidisciplinaire hulpverlening
- - Toegankelijk voor iedereen: zieken,      - Hulpverlening volgens het voorschrift en in
 bejaarden, gehandicapten             overleg met de huisarts
                         - Mogelijkheid tot hulpverlening binnen 1 uur na
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Thuisverpleging -   de aanvraag
Medisom                      Doelgroep
De Colfmaeckerstraat 11              - - Patiënten Thuisverpleging
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking                      Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling
- - Thuisverpleging voor alle           Merelbeke
 zorgbehoevenden                 Kerkstraat 26
Doelgroep                     9820 Merelbeke (MERELBEKE)
- - Thuiswonenden die verpleegkundige       Werking
 zorgen nodig hebben               - - Thuisverpleging: verpleegkundige en
                          hygiënische verzorgingen aan huis (op
Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling    doktersvoorschrift)
Maldegem                     - Ziekenoppas: occasioneel oppassen voor
Lazarusbron 8                    zieke ter ondersteuning van de familie
9990 Maldegem (MALDEGEM)             - Uitleendienst: klein medisch materiaal
Werking                      - Dieetdienst: individuele begeleiding op
- Thuisverpleging 24u op 24u; PAS-systeem;     doktersadvies
 ziekenoppasdienst, uitleendienst klein     - Dispensarium: verzorging van ambulante
 materiaal: krukken, gaankader, ruggesteun,    patiënten
 bedverhogers,?                 - Personenalarm
Doelgroep                     Doelgroep
- Alle personen, ongeacht mutualiteit, geloof,  - - Toegankelijk voor iedereen
 lidmaatschap, visie die de hulp van
 verpleegkundige nodig hebben          Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling
                         Ertvelde
Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling   Molenstraat 1 A
Aalter                      9940 Ertvelde (EVERGEM)
Lostraat 22                    Werking
9880 Aalter (AALTER)               - - Thuisverpleging: alle verpleegkundige en
Werking                       hygiënische verzorgingen worden aan huis
- - Thuisverpleging: alle verpleegkundige en    toegediend (op doktersvoorschrift)
 hygiënische verzorgingen worden aan huis    - Dispensarium: verzorging van ambulante
 toegediend (op doktersvoorschrift)        patiënten in het dispensarium van de afdeling
- Dispensarium: verzorging van ambulante     - Aanvullende diensten:
 patiënten in het dispensarium van de      . Ziekenoppas: om occasioneel het continue
 afdeling                     toezicht op de zieke te waarborgen, ter
- Aanvullende diensten:               ondersteuning van de familie
. Ziekenoppas: om occasioneel het continue    . Dieetdienst: geeft, in overleg met de huisarts,
 toezicht op de zieke te waarborgen, ter      persoonlijk aangepast dieetadvies en
 ondersteuning van de familie           voedingsvoorlichting
. Dieetdienst: geeft, in overleg met de      . Uitleendienst: voor kleine hulpmiddelen zoals
 huisarts, persoonlijk aangepast dieetadvies    krukken, bedtafels, dekenbogen,
 en voedingsvoorlichting              ruggensteunen, enz.
. Uitleendienst: voor kleine hulpmiddelen zoals  . Personenalarm: garandeert het onmiddellijk
 krukken, bedtafels, dekenbogen,          doorgeven van de noodoproep
 ruggensteunen, enz.               Doelgroep
. Personenalarm: garandeert het onmiddellijk   - - Toegankelijk voor iedereen: zieken,
 doorgeven van de noodoproep            bejaarden, gehandicapten
Doelgroep
- - Toegankelijk voor iedereen: zieken,      Thuisverpleging Zahu


                                                 68
                  Hoofdstuk 04. Thuiszorg
Opperweg 23                    Doelgroep
9890 Semmerzake (GAVERE)             - - Toegankelijk voor iedereen: zieken,
Werking                       bejaarden, gehandicapten
- - Thuisverpleging regio Groot-Gavere +
 aanpalende gemeenten              Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling Gent
Doelgroep                     Jubileumlaan 17
-                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling   - - Verpleegkundige en hygiënische zorgen ten
Sint-Amandsberg                   huize (op doktersvoorschrift)
Victor Braeckmanlaan 95              - Uitleendienst van klein medisch materiaal
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            - Ziekenoppas ter ondersteuning van de familie
Werking                       om occasioneel toezicht te houden op de
- - Verpleegkundige en hygiënische zorgen      zieke
 ten huize (op doktersvoorschrift)        - Dieetdienst: individuele dieetbegeleiding op
- Uitleendienst van klein medisch materiaal     doktersadvies
- Ziekenoppas ter ondersteuning van de      - Dispensarium: verzorging van ambulante
 familie om occasioneel toezicht te houden     patiënten
 op de zieke                   - Personenalarm
-Dieetdienst: individuele dieetbegeleiding op   Doelgroep
 doktersadvies                  - - Toegankelijk voor iedereen
-Dispensarium: verzorging van ambulante
 patiënten                    Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling
- Personenalarm                  Mariakerke
Doelgroep                     Mariakerkeplein 5
- - Zieken, bejaarden en gehandicapten      9030 Mariakerke (GENT)
                         Werking
Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling   - - Verpleegkundige en hygiënische
Zottegem                      verzorgingen ten huize (op doktersvoorschrift)
Kastanjelaan 2                  - Uitleendienst van klein medisch materiaal
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)             - Ziekenoppas ter ondersteuning van de familie
Werking                       om occasioneel toezicht te houden op de
- - Thuisverpleging en aanvullende         zieke
 dienstverlening (dispensarium, ziekenoppas,   - Dieetdienst: individuele dieetbegeleiding op
 dieetdienst, uitleendienst, personenalarm)    doktersadvies
Doelgroep                     - Dispensarium: verzorging van ambulante
- - Zieken, bejaarden en gehandicapten       patënten
                         - Personenalarm
Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen - Afdeling   Doelgroep
Deinze                      - - Zieken, bejaarden en gehandicapten
Kortrijkstraat 55
9800 Deinze (DEINZE)               04.07.09. Palliatieve thuiszorg
Werking
- - Thuisverpleging: alle verpleegkundige en   Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo
 hygiënische verzorgingen worden aan huis    Jubileumlaan 223
 toegediend (op doktersvoorschrift)       9000 Gent (GENT)
- Dispensarium: verzorging van ambulante     Werking
 patiënten in het dispensarium van de      - - Begeleiding van terminale patiënten op
 afdeling                     fysiek, psychosociaal en spiritueel vlak
- Aanvullende diensten:              - Ondersteuning en advies van het verzorgend
. Ziekenoppas: om occasioneel het continue     team
 toezicht op de zieke te waarborgen, ter     Doelgroep
 ondersteuning van de familie          -
. Dieetdienst: geeft, in overleg met de
 huisarts, persoonlijk aangepast dieetadvies   04.09. Informatie, overleg,
 en voedingsvoorlichting               federaties en koepels
. Uitleendienst: voor kleine hulpmiddelen zoals
 krukken, bedtafels, dekenbogen,
                         Kring van Zelfstandige Verpleegkundigen
 ruggensteunen, enz.               Meetjesland
. Personenalarm: garandeert het onmiddellijk   Oude Gentweg 36
 doorgeven van de noodoproep           9960 Assenede (ASSENEDE)


                                                 69
                   Hoofdstuk 04. Thuiszorg
Werking                       dienstencentra en kortverblijven en de
- De kring groepeert de alleenwerkende        belendende percelen zoals de woon-,
 zelfstandige verpleegkundigen uit de regio,    arbeids- en vrijetijdszorg
 om zo sterker te staan in het geheel van     - Ontwikkelingen inzake thuiszorg volgen, oog
 thuisgezondheidsinitiatieven en de patiënt     hebben voor de nieuwe noden betreffende
 maximaal tot dienst te zijn.            de thuiszorg, het aanbod inzake diverse
Ze organiseert regelmatig bijscholingen en      voorzieningen zelfzorg, mantelzorg en
 cursussen.                     professionele zorg evalueren en haalbare
Ook lokaal vergaderen de leden op          voorstellen voor verdere ontwikkeling
 geregelde tijdstippen.               formuleren
Doelgroep                     - Komt minstens 4 maal per jaar samen
- Zelfstandige verpleegkundigen uit de regio    Doelgroep
 Meetjesland                   -

04.09.01. Lokaal overleg thuiszorg         Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen
                          Jubileumlaan 111
Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Regio Groot-   9000 Gent (GENT)
Gent                        Werking
Elyzeese Velden 74                 - - Aanvraag van alle verpleegkundige zorgen
9000 Gent (GENT)                  - Referentieverpleegkundigen (diabetes,
Werking                       dementie, stoma- en incontinentie,
- - Zorgcoördinatie                 psychiatrische thuiszorg, palliatieve zorgen)
- Advies en ondersteuning aan           - Personenalarmering
 thuiszorgequipes en mantelzorg          - Voedingsadvies
- Begeleiding aan huis van mensen met       Doelgroep
 ernstige en/of langdurige psychiatrische     - - Alle inwoners van de provincie Oost-
 problematiek met het oog op versterking      Vlaanderen
 van het sociale netwerk en verbetering van
 de levenskwaliteit                Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen
Doelgroep                     Peperstraat 6
- - Mensen met een ernstige en langdurige     9000 Gent (GENT)
 psychiatrische problematiek           Werking
- Zorgwekkende zorgvermijders           - - Coördinatie van zware thuiszorgorganisaties
                           vertrekkende vanuit de partnerorganisaties
Oost-Vlaams Overleg van               (Familiehulp, Familiezorg O-Vl, Wit-Gele Kruis,
Samenwerkingsinitiatieven Thuisverzorging      Christelijke Mutualiteit)
Jubileumlaan 225                  - Organisaties van multidisciplinaire teams
9000 Gent (GENT)                  - Informatie verstrekken aan hulpverleners
Werking                      Doelgroep
- - Overkoepeling van Lokale            - - Zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden
 Samenwerkingsinitiatieven Inzake          door ten minste één van de partners
 Thuisverzorging van de provincie Oost-
 Vlaanderen.
- Omkadering bieden omtrent overleg en
 coördinatie van de Lokale
 Samenwerkingsinitiatieven Inzake
 Thuisverzorging
Doelgroep
- - Zorg- en hulpverleners actief binnen de
 eerstelijnsgezondheidszorg

04.09.02. Federaties en koepels thuiszorg

Provinciale Adviesraad Thuiszorg Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Advies verlenen omtrent alle materies
 inzake thuiszorgaangelgenheden, met
 inbegrip van de ondersteunende
 transmurale zorg zoals de dag- en


                                                  70
               Hoofdstuk 05. Relaties en seksualiteit
                          Werking
05.02. Diensten relaties en            - - Vormingsinstelling voor
  seksualiteit                   volksontwikkelingswerk
                          - Cursussen over communicatie, relatie,
CAW Artevelde - Contrapunt              ouder/kind relatie, partnerrelatie, enz.
Pekelharing 2                   Doelgroep
9000 Gent (GENT)                  - - Iedereen vanaf 18 jaar
Werking
- - Scheidingsbemiddeling: opstellen van een    05.03. Seksualiteitbeleving
 schriftelijke overeenkomst in het kader van
 apart wonen, een echtscheiding met        Holebifoon
 onderlinge toestemming of veranderde       Kammerstraat 22
 omstandigheden i.v.m. kinderen na een      9000 Gent (GENT)
 (echt)scheiding, zowel voor gehuwden als     Werking
 ongehuwden                    - - Telefoondienst waar men terecht kan met
- Relatietherapie: mee zoeken naar manieren     vragen en problemen omtrent homo- en
 om partnerconflicten te helpen oplossen,      biseksualiteit
 waarbij zinvol samenleven of scheiden      - Doorverwijzing en opvang (telefonisch)
 mogelijke oplossingen kunnen zijn        - Werkt met getrainde vrijwilligers
- Mogelijke verwijzing naar            - Bellen naar de Holebifoon gebeurt anoniem
 vormingsactiviteiten in verband met       Doelgroep
 scheiding en scheidingsbemiddeling        - - Holebi's en hun omgeving
Doelgroep
- - Personen met relatiemoeilijkheden waarbij   CAW Artevelde - Genderstichting
 één van beiden of beiden scheiding zien als   Holstraat 25
 een mogelijke oplossing, en/of personen     9000 Gent (GENT)
 met ouderschapsmoeilijkheden onder        Werking
 invloed van een scheiding            - - Verstrekken van informatie over
                           transseksualiteit en andere vormen van
CAW Artevelde - Centrum voor Seksuele        genderdysforie
voorlichting                    - Psychosociale begeleiding bij
Jan-Baptist Guinardstraat 34             genderproblematiek
9000 Gent (GENT)                  - Hulpverlening aan genderdysforici
Werking                      - Uitbouw van een degelijk
- - Medische consultatie (geboorteregeling,     hulpverleningsnetwerk
 gewenste en ongewenste zwangerschap,       - Zelfhulp stimuleren rond transseksualiteit
 seksueel overdraagbare aandoeningen,       Doelgroep
 vragen rond vruchtbaarheid, inseminatie,     - - Mensen met genderdysforie of verwarring
 seksuele problemen)                rond de psychologische geslachtsbeleving en
- Anonieme AIDS-testen                meer specifiek rond de meest extreme vorm
- Opstartprocedure voor kunstmatige         hiervan, nl. transseksualiteit
 inseminatie met ongekende donor
- Doorverwijzing mogelijk naar homoseksuele    05.04.01. Familiaal geweld
 of lesbische dokter
- Begeleiding bij afstand voor adoptie       CAW Artevelde - Vluchthuis Gent
- Psychosociale begeleiding (relationele en    Postbus 183
 seksuele moeilijkheden, lesbische        9000 Gent (GENT)
 hulpverlening)                  Werking
- Vorming: op aanvraag vormingsactiviteiten    - - Residentiële opvang
 rond seksualiteit en relaties voor jongeren en  - Individuele begeleiding
 volwassenen                   - Moeder - kind begeleiding
- Begeleiding mogelijk door lesbische       - Leefgroepbenadering
 therapeute                    - Nazorg
Doelgroep                     - Informatieve enondersteunende gesprekken
- - Personen met relationele en/of seksuele     met vrouwen die (nog) niet wensen
 vragen en problemen                opgenomen te worden
                          - Externe vorming: spreekbeurten scholen,
Relatiestudio                    verenigingen
Voskenslaan 167                  Doelgroep
9000 Gent (GENT)                  - - Meerderjarige vrouwen met of zonder


                                                 71
              Hoofdstuk 05. Relaties en seksualiteit
 kinderen die slachtoffer zijn van geweld of  Nederlandstalige Vereniging Weduwen en
 de dreiging ervan               Weduwnaars
                        Emile Clauslaan 112
05.05.01. Alleenstaand en            9800 Astene (DEINZE)
  echtscheiding                Werking
                        - - Info over wetgeving en beleid in kader van
Groep Alleenstaand en Progressief         ziekenfondswerking en daarbuiten
Paviljoenweg 34                 - Druk om hieraan iets te veranderen
                        Doelgroep
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking                     -
- - Ontmoetingsgroep voor alleenstaanden
                        Weduwen en Weduwnaars Gent
- Groepsactiviteiten (ontmoeting,
                        Westergemstraat 255
 ontspanning)
                        9032 Wondelgem (GENT)
Doelgroep
                        Werking
- - Alleenstaanden
                        - - Zelfhulpgroep voor opvang, ontmoeting,
Alias - Ontmoetingscentrum Zelfhulpgroep bij   ontspanning voor weduwen en weduwnaars
Echtscheiding en Relatiebreuk           om de eenzaamheid te doorbreken
Burggravenlaan 63                - Gespreksgroepen (uitwisselen ervaringen).
9000 Gent (GENT)                - Wekelijkse samenkomst op zaterdag om 20 uur
Werking                      (Patijntjestraat 27, 9000 Gent): gesprek,
- - Mensen met een echtscheiding of        ontmoeting, info, ontspanning
 relatiebreuk                 - Andere activiteiten meestal op zondag
- Hulp bij huwelijks- en relatieontwrichting  Doelgroep
 door middel van advies en actie        - - Weduwen en weduwnaars
- Telefonische opvang
                        Werkgroep Ouders van Holebikinderen Gent
- Elke zaterdagavond en op afspraak opvang
                        Kalkoenlaan 37
 in het ontmoetingscentrum
                        9032 Wondelgem (GENT)
- Mensen ongeacht hun overtuiging uit hun
                        Werking
 isolatie helpen
                        - - Info naar scholen, groepen,...
- Organisatie van culturele en
                        - Maandelijkse samenkomst, 1ste woensdag
 ontspanningsactiviteiten, uitstappen,
                         van de maand, niet juli en augustus, The Oliver
 gezellig samenzijn, infoavonden en
                         Twist St. Baafsplein 8, Gent om 20 uur
 vormingscycli voor de medewerkers
                        - Themagesprekken, sociale activiteit,
- Werkgroep ?Jongeren en Echtscheiding?
                         daguitstap
- Maandelijkse samenkomst voor 18 tot 26-
                        - Werken aan aanvaarding, integratie,
 jarigen,
                         bespreekbaarheid, het taboe doorbreken
Doelgroep
                        Doelgroep
- - Mensen met een echtscheiding of
                        - - Ouders, al of niet met problemen rond homo
 relatiebreuk
                         of lesbo van het kind, info, zelfhulpgroep
Belangenverdediging Gescheiden Mannen en hun  - Ook voor de homo of lesbische jongere zelf
Minderjarige Kinderen               die niet durven vertellen aan hun ouders dat
Edward Anseeleplein 17              ze homo of lesbisch zijn
9000 Gent (GENT)
Werking                     Casa Rosa
- - Echtgescheiden mannen            Kammerstraat 22
- Echtgescheidenen de kans bieden elkaar te   9000 Gent (GENT)
                        Werking
 ontmoeten om elkaar zowel psychisch als
                        - - Trefpunt voor holebi's
 juridisch te helpen.
                        - Oost-Vlaams Holebihuis
- IJveren voor een herwaardering van de
                        - Infowinkel
 vaderfiguur en voor gelijkwaardig
                        - Foyer
 ouderschapo.a. via aanpassing van de
                        - Zalenverhuur
 wetgeving
                        Doelgroep
- IJveren om het contact te behouden of te
                        - Holebi's (en sympathisanten)
 herstellen tussen grootouders en
 kleinkinderen, na echtscheiding van de    Hepatotransplant - Gent
 kinderen                   Wolfputstraat 87
Doelgroep
                        9041 Oostakker (GENT)
- - Echtgescheiden mannen            Werking


                                                 72
               Hoofdstuk 05. Relaties en seksualiteit
- - Een zelfhulpgroep voor            - Holebi's tot 26 jaar
 levertransplantatiepatiënten
- Maandelijks lotgenotencontact          05.06. Informatie, overleg,
- Wekelijks patiëntenbezoek UZ Gent          federaties en koepels
- Ondersteuning initiatieven ten voordele van
 orgaandonatie                  Vormingscentrum Jos van Ussel
- Werkt samen met de transplantatieteams     Meersstraat 138b
 van UZ Gent, KUL Gasthuisberg Leuven, LUC    9000 Gent (GENT)
 Brussel Woluwe, CHU Luik            Werking
Doelgroep                     - - Aanbieden van vorming, opleiding &
- - Patiënten die een levertransplantatie      bijscholing (eigen aanbod + aanbod op
 ondergingen of nog op de wachtlijst staan     maat) rond 3 pijlers:
 en hun familie.                 1. relationele & seksuele vorming (incl. preventie
                          van ongewenste zwangerschap)
Lieve Deugd - Gelovige Holebi's Gent       2. preventie en behandeling van seksueel
Kammerstraat 22                   geweld
9000 Gent (GENT)                 3. seksualiteit en seksuele hulpverlening
Werking                      Doelgroep
- - Gelovige holebi's of geïnteresseerden     - - Intermediairs (hulpverleners,
- Gastvrij treffen met plaats voor religieuzen,   preventiewerkers,...)
 praktiserende gelovigen, randkerkelijken en
 niet-kerkelijken Geloven wordt er in zijn    05.06.02. Federaties, koepels relaties &
 breedste betekenis geïnterpreteerd       seksualiteit
- Uitwisselen van levenservaring met thema's
 als relatieopbouw, eenzaamheid, coming-     Vlaams Service- en Expertisecentrum voor Seksuele
 out, enz. ...                  Gezondheid en HIV- Afdeling Gent (voorheen CGSO
- Actief meewerken aan de integratie van     Trefpunt)
 homo's en lesbiennes              Meersstraat 138 D
- Via maandelijkse bijeenkomsten groeien in    9000 Gent (GENT)
 geloof dat elke mens, wat ook zijn       Werking
 geaardheid mag zijn, bestemd is tot geluk.   - - Informatie en documentatiecentrum over
- Binnen een soms 'homo-onvriendelijke'       seksualiteit, relaties en geboorteregeling
 samenleving en kerk zoveel mogelijk       Doelgroep
 contacten leggen en aan bewustwording      - - Doelpubliek: CLG, CLB, leerkrachten, ouders,
 doen                       andere hulpverleners en preventiewerkers
Doelgroep
- - Gelovige holebi's of geïnteresseerden     Holebifederatie
                         Kammerstraat 22 (2de verd.)
Gehuwd en Toch Anders               9000 Gent (GENT)
Kalkoenlaan 37                  Werking
9032 Wondelgem (GENT)               - - Organisatie en coördinatie van activiteiten
Werking                       op regionaal, nationaal en internationaal vlak
- - Mensen samenbrengen die in dezelfde       in verband met de emancipatie van homo's,
 situatie zijn, en steun vinden bij elkaar     lesbiennes en biseksuelen
- Telkens 2de vrijdag van de maand        - Ondersteuning van plaatselijke homo- en
Doelgroep                      lesbiennecentra en nationale werkgroepen
- - Homo-, lesbo-, hetero- en biseksuelen     - Verdediging van de belangen en rechten van
                          de homoseksuele, lesbische en biseksuele
Wel Jong Niet Hetero                bevolkingsgroepen
Postbus 323                    - D.m.v. maatschappelijke en politieke actie
9000 Gent (GENT)                  een einde trachten te stellen aan
Werking                       discriminerende praktijken
- - WJNH is een samenwerkingsverband van     - Informatieverstrekking
 de Vlaamse en Brusselse holebi-         - Holebifoon 09-238 26 26
 jongerengroepen.                Doelgroep
- Organiseert ook individuele activiteiten voor  - - Holebi's en hun omgeving
 holebi's tot 26 jaar o.a. het jaarlijks
 holebikamp.
Doelgroep
- - Vlaamse en Brusselse holebi-
 jongerengroepen


                                                 73
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
06.01.-Opleiding voor                opgevolgd.
  volwassenen                  Doelgroep
                          - - Langdurige werklozen
06.01.01. Basiseducatie              - Werkzoekenden
                          - Laaggeschoolden
Leerpunt - Centrum Basiseducatie Zottegem     - Leefloners
Sabine Van Beierenlaan 35             - Vooral mensen die niet in het gewone
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)               arbeidscircuit terecht kunnen
Werking
- - Een samenhangend geheel van          IVO (Info- en Adviescentrum voor
                          Volwassenenvorming en -Opleiding)
 educatieve activiteiten met als doel:
                          Krommewege 44
- Verwerven en verbeteren van elementaire
                          9990 Maldegem (MALDEGEM)
 taal- en rekenvaardigheden
                          Werking
- Verruimen van sociale vaardigheden
                          - Info- en adviescentrum voor
- Verbreden van de maatschappelijke
                           volwassenenvorming en -opleiding
 oriëntatie
                          Doelgroep
- Bevorderen van maatschappelijke integratie
                          - Volwassenen
Doelgroep
- - Volwassenen die niet in het bezit zijn van
 een diploma hoger secundair onderwijs

Leerpunt - Centrum Basiseducatie Gent       Algemeen Christelijk Vakverbond Mariakerke
Hippoliet Lammensstraat 10             Kantstraat 2 B
9000 Gent (GENT)                  9030 Mariakerke (GENT)
Werking                      Werking
- - Lees- en schrijfgroepen voor          - - Belangenbehartiging op professioneel en
 laaggeschoolde volwassenen die veel        interprofessioneel vlak
 moeilijkheden ondervinden met lezen en      - Werkloosheidsdienst
 schrijven (alfabetisering)            - Juridische dienst: juridisch advies en bijstand
- Taalgroepen voor mensen die            bij arbeidsrechtbank en arbeidshof
 taalvaardigheden willen opfrissen en       - Propagandadienst, vormingsdienst
 verbeteren in functie van werk of opleiding   - Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,
- Rekengroepen (aanleren, opfrissen en        gastarbeiders, werklozenwerking
 verbeteren) + (voorbereidende) wiskunde in    Doelgroep
 functie van werk, opleiding           -
- Algemene vorming en sociale kennis en
 vaardigheden + leren leren            06.02.-Sociale partners en
- ICT: kennismaking met computer voor         secretariaten
 absolute beginners +kennismaking internet
- Alfabetisering Nederlandse taal voor       06.02.01. Werkloosheidsuitkeringen
 anderstaligen
- Nederlands voor anderstaligen          Algemeen Christelijk Vakverbond - Secretariaat
- Open Leercentrum                 Waarschoot
Doelgroep                     Stationsstraat 132
- - Laaggeschoolde Nederlandstalige en       9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)
 anderstalige volwassenen             Werking
                          - - Uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen
06.01.05. Opleidingscentra             - Klachtenbehandeling sociaal zekerheidsrecht
                           en arbeidsrecht
Centrum voor Levensvorming Maldegem        - Interprofessionele afdelingswerking
Krommewege 44                   - Syndicale werking
9990 Maldegem (MALDEGEM)              Doelgroep
Werking                      - - Werknemers
- Voltijdse vorming aan mensen die langdurig
 werkloos zijn en die 1 jaar de kans krijgen om
 ervaring op te doen, op technisch en
 sociaal vlak bij te leren met als doel om    Algemeen Christelijk Vakverbond Brugse Poort
 nadien ergens vast werk te vinden. In de     Bevrijdingslaan 208
 loop van het jaar krijgen ze een halve dag    9000 Gent (GENT)
 vorming per week en worden ze individueel    Werking


                                                    74
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
- - Belangenbehartiging op professioneel en      voor sociaal recht, werkloosheidsdienst, loons-
 interprofessioneel vlak               en arbeidsvoorwaarden, vakbondsactie
- Werkloosheidsdienst                - Werklozenwerking
- Juridische dienst: juridisch advies en bijstand  - Jeugddienst
 bij arbeidsrechtbank en arbeidshof        - Vorming
- Propagandadienst, vormingsdienst         - Migrantenwerking
- Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,    - Brug- en gepensioneerde werking
 gastarbeiders, werklozenwerking          - Vrouwenwerking
- Vrije werkbeurs 'Het Volk'.            - Internationale werking
Doelgroep                      Doelgroep
-                          -
Algemeen Belgisch Vakverbond Scheldeland      Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering
Vrijdagmarkt 9                   Kattenberg 81
9000 Gent (GENT)                  9000 Gent (GENT)
Werking                       Werking
- - Belangenbehartiging van wie werkt en wie    - - Uitbetalingsinstelling (Ministerie van
 niet werkt                     Tewerkstelling en Arbeid) voor werklozen en
- Vakverbond, sociaal dienstbetoon, diensten     bruggepensioneerden (aanvragen,
 voor sociaal recht, werkloosheidsdienst,      administratie, dossiers bijhouden, berekening,
 loons- en arbeidsvoorwaarden,            uitbetaling, inlichtingen verstrekken).
 vakbondsactie                   Doelgroep
- Werklozenwerking                 - - Werklozen niet aangesloten bij een vakbond
- Jeugddienst
- Vorming
- Migrantenwerking
- Brug- en gepensioneerde werking          Algemeen Belgisch Vakverbond Oostakker
- Vrouwenwerking                  Oostakkerdorp 24
- Internationale werking              9041 Oostakker (GENT)
Doelgroep                      Werking
-                          - - Opmaken werkloosheidsdossier
                          - Algemene informatie
                          Doelgroep
                          -
Algemeen Christelijk Vakverbond -
Dienstencentrum Maldegem
Mevrouw Courtmanslaan 75
9990 Maldegem (MALDEGEM)              Algemeen Belgisch Vakverbond Evergem
Werking                       Velodroomstraat 19
- - Uitbetaling van                 9940 Evergem (EVERGEM)
 werkloosheidsvergoedingen             Werking
- Klachtenbehandeling sociaal            - - Opmaken van werkloosheidsdossier
 zekerheidsrecht en arbeidsrecht          - Algemene informatie
- Interprofessionele afdelingswerking        Doelgroep
- Syndicale werking                 -
Doelgroep
- - Werknemers

                          Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van
                          België - Sint-Amandsberg
Algemeen Belgisch Vakverbond - Bond der       Antwerpsesteenweg 221
Bedienden-Technici-Kaders              9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Vrijdagmarkt 9                   Werking
9000 Gent (GENT)                  - - Belangenbehartiging op professioneel en
Werking                        interprofessioneel vlak
- - Belangenbehartiging van wie werkt en wie    - Vakverbond, sociaal dienstbetoon, diensten
 niet werkt                     voor arbeidsrecht, werkloosheidsdienst, loons-
- Vakverbond, sociaal dienstbetoon, diensten     en arbeidsvoorwaarden


                                                  75
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
- Kosteloze juridische raadplegingen voor
 leden (na afspraak)
Doelgroep                      Algemeen Belgisch Vakverbond Wondelgem
-                          Vierweegsestraat 22
                          9032 Wondelgem (GENT)
                          Werking
                          - - Opmaken van werkloosheidsdossier
Algemeen Christelijk Vakverbond Drongen       - Allerhande informatie
Oude Abdijstraat 3                 Doelgroep
9031 Drongen (GENT)                 -
Werking
- - Belangenbehartiging op professioneel en
 interprofessioneel vlak
- Werkloosheidsdienst                Algemeen Belgisch Vakverbond Sint-Amandsberg
- Juridische dienst: juridisch advies en bijstand  Heernisplein 17
 bij arbeidsrechtbank en arbeidshof        9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- Propagandadienst, vormingsdienst         Werking
- Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,    - - Opmaken van werkloosheidsdossier
 gastarbeiders, werklozenwerking          - Algemene informatie
Doelgroep                      Doelgroep
-                          -Algemeen Belgisch Vakverbond - Algemene       Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van
Centrale                      België - Maldegem
Steendam 44                     Stationsstraat 74
9000 Gent (GENT)                  9990 Maldegem (MALDEGEM)
Werking                       Werking
- - Belangenbehartiging van wie werkt en wie    - - Individuele dienstverlening werknemers (incl.
 niet werkt                     Juridische bijstand)
- Vakverbond, sociaal dienstbetoon, diensten    - Syndicale werking ondernemingen
 voor sociaal recht, werkloosheidsdienst,     - Werklozenwerking, uitbetalingsinstelling
 loons- en arbeidsvoorwaarden,           - Info werkzoekenden
 vakbondsactie                   - Lokale vormingsinitiatieven (werknemers en
- Werklozenwerking                  werklozen)
- Jeugddienst                    Doelgroep
- Vorming                      - - Werknemers (arbeiders, bedienden en
- Migrantenwerking                  kaderleden)
- Brug- en gepensioneerde werking          - Werklozen
- Vrouwenwerking                  - Werkzoekenden
Doelgroep
-

                          Algemeen Christelijk Vakverbond - Dienstencentrum
                          Gent-centrum
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van    Poel 7
België - Zelzate                  9000 Gent (GENT)
Burgemeester De Clercqstraat 1           Werking
9060 Zelzate (ZELZATE)               - - Belangenbehartiging op professioneel en
Werking                        interprofessioneel vlak
- - Belangenbehartiging op professioneel en     - Werkloosheidsdienst
 interprofessioneel vlak - Vakverbond, sociaal   - Juridische dienst: juridisch advies en bijstand
 dienstbetoon, diensten voor arbeidsrecht,      bij arbeidsrechtbank en arbeidshof
 werkloosheidsdienst, loons- en          - Propagandadienst, vormingsdienst
 arbeidsvoorwaarden - Kosteloze juridische     - Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,
 raadplegingen voor leden (na afspraak)       gastarbeiders, werklozenwerking
Doelgroep                      Doelgroep
-                          -                                                  76
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
                           gastarbeiders, werklozenwerking
                          Doelgroep
Algemeen Belgisch Vakverbond - Gent-Centrum -    -
Werkloosheidsdienst en 1ste Lijn
Vrijdagmarkt 9
9000 Gent (GENT)
Werking                       Algemeen Christelijk Vakverbond - Dienstencentrum
- - Opmaken van werkloosheidsdossier        Gent-West
- Algemene informatie                Frans van Rijhovelaan 241
Doelgroep                      9000 Gent (GENT)
-                          Werking
                          - - Belangenbehartiging op professioneel en
                           interprofessioneel vlak
                          - Werkloosheidsdienst
Algemeen Belgisch Vakverbond - Textiel-Kleding-   - Juridische dienst: juridisch advies en bijstand
Diamant                        bij arbeidsrechtbank en arbeidshof
Vrijdagmarkt 9                   - Propagandadienst, vormingsdienst
9000 Gent (GENT)                  - Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,
Werking                        gastarbeiders, werklozenwerking
- - Belangenbehartiging van wie werkt en wie    Doelgroep
 niet werkt                    -
- Vakverbond, sociaal dienstbetoon, diensten
 voor sociaal recht, werkloosheidsdienst,
 loons- en arbeidsvoorwaarden,
 vakbondsactie                   Algemeen Christelijk Vakverbond - Dienstencentrum
- Vorming                      Zottegem
Doelgroep                      Musselystraat 26
-                          9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
                          Werking
                          - - Belangenbehartiging op professioneel en
                           interprofessioneel vlak
Algemeen Christelijk Vakverbond           - Werkloosheidsdienst
Poel 7                       - Juridische dienst: juridisch advies en bijstand
9000 Gent (GENT)                   bij arbeidsrechtbank en arbeidshof
Werking                       - Propagandadienst, vormingsdienst
- - Belangenbehartiging op professioneel en     - Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,
 interprofessioneel vlak               gastarbeiders, werklozenwerking
- Werkloosheidsdienst                Doelgroep
- Juridische dienst: juridisch advies en bijstand  - ACV-leden
 bij arbeidsrechtbank en arbeidshof
- Propagandadienst, vormingsdienst
- Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,
 gastarbeiders, werklozenwerking          Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
- Ledenadministratie                Voskenslaan 228/4
Doelgroep                      9000 Gent (GENT)
-                          Werking
                          - - Belangenverdediging van aangesloten
                           leden, werkzaam in openbare diensten
                          Doelgroep
Algemeen Christelijk Vakverbond Zwijnaarde     -
Dorpsstraat 22
9052 Zwijnaarde (GENT)
Werking
- - Belangenbehartiging op professioneel en     Algemeen Christelijk Vakverbond - Dienstencentrum
 interprofessioneel vlak              Gent-Zuid
- Werkloosheidsdienst                Normaalschoolstraat 26
- Juridische dienst: juridisch advies en bijstand  9000 Gent (GENT)
 bij arbeidsrechtbank en arbeidshof        Werking
- Propagandadienst, vormingsdienst         - - Belangenbehartiging op professioneel en
- Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,     interprofessioneel vlak


                                                  77
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
- Werkloosheidsdienst                 interprofessioneel vlak
- Juridische dienst: juridisch advies en bijstand  - Vakverbond, sociaal dienstbetoon, diensten
 bij arbeidsrechtbank en arbeidshof         voor arbeidsrecht, werkloosheidsdienst, loons-
- Propagandadienst, vormingsdienst          en arbeidsvoorwaarden
- Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,    - Kosteloze juridische raadplegingen voor leden
 gastarbeiders, werklozenwerking           (na afspraak)
Doelgroep                      Doelgroep
-                          -
Algemeen Christelijk Vakverbond - Secretariaat   Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van
Nevele                       België - Zottegem
A.C. Van der Cruyssenstraat 13           A. Scheirisstraat 7
9850 Nevele (NEVELE)                9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking                       Werking
- - Uitbetaling van                 - - Vakbond
 werkloosheidsvergoedingen             - Erkende werklozenkas
- Klachtenbehandeling sociaal            Doelgroep
 zekerheidsrecht en arbeidsrecht          - - Werknemers en werklozen
- Interprofessionele afdelingswerking
- Syndicale werking
Doelgroep
- - Werknemers                   Algemeen Christelijk Vakverbond Sint-Amandsberg
                          Antwerpsesteenweg 245
                          9040 Sint-Amandsberg (GENT)
                          Werking
Algemeen Christelijk Vakverbond - Secretariaat   - - Belangenbehartiging op professioneel en
Assenede                       interprofessioneel vlak
Sportstraat 2                    - Werkloosheidsdienst
9960 Assenede (ASSENEDE)              - Juridische dienst: juridisch advies en bijstand
Werking                        bij arbeidsrechtbank en arbeidshof
- - Uitbetaling van                 - Propagandadienst, vormingsdienst
 werkloosheidsvergoedingen             - Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,
- Klachtenbehandeling sociaal             gastarbeiders, werklozenwerking
 zekerheidsrecht en arbeidsrecht          Doelgroep
- Interprofessionele afdelingswerking        -
- Syndicale werking
Doelgroep
- - Werknemers
                          Algemeen Christelijk Vakverbond - Dienstencentrum
                          Houtland
                          Mevrouw Courtmanslaan 75
Algemeen Belgisch Vakverbond Ledeberg        9990 Maldegem (MALDEGEM)
Brusselsesteenweg 91                Werking
9050 Ledeberg (GENT)                - - Uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen
Werking                       - Klachtenbehandeling sociaal
- - Opmaken van werkloosheidsdossier        zekerheidsrecht en arbeidsrecht
- Algemene informatie                - Interprofessionele afdelingswerking
Doelgroep                      - Syndicale werking
-                          Doelgroep
                          - - Werknemers


Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van
België - Gent                    Algemeen Christelijk Vakverbond Gentbrugge
Koning Albertlaan 93                Brusselsesteenweg 255/C
9000 Gent (GENT)                  9050 Gentbrugge (GENT)
Werking                       Werking
- - Belangenbehartiging op professioneel en     - - Belangenbehartiging op professioneel en


                                                  78
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
 interprofessioneel vlak              - Milieudienst
- Werkloosheidsdienst                - Bouwsector en sociaal secretariaat
- Juridische dienst: juridisch advies en bijstand  Doelgroep
 bij arbeidsrechtbank en arbeidshof        - - Zelfstandige ondernemers, ook starters
- Propagandadienst, vormingsdienst
- Specifieke diensten voor vrouwen, jongeren,
 gastarbeiders, werklozenwerking
Doelgroep                      Algemeen Middenstandsverbond
-                          Krijgslaan 279
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - - Belangenverdediging van de middenstand
Algemeen Belgisch Vakverbond Brugse Poort      - Aangiften fiscaliteit, BTW
Bevrijdingslaan 174                 - Dienst 'beginnende-startende zelfstandigen'
9000 Gent (GENT)                  - Sociaal secretariaat
Werking                       - Huurkwesties
- - Opmaken werkloosheidsdossier          Doelgroep
- Allerhande informatie               - - Middenstand
Doelgroep
-

                          De Zelfstandigen
                          Vrijdagmarkt 10
Algemeen Belgisch Vakverbond - Waarschoot      9000 Gent (GENT)
Stationsstraat 108                 Werking
9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)            - - Sociaal statuut, verzekeringen, boekhouding,
Werking                        fiscaal advies, sociaal secretariaat
- Lokale vakbondsafdeling              Doelgroep
Doelgroep                      -
- - Aangesloten leden


                          Integrity
Algemene Centrale der Openbare Diensten       Verenigde Natieslaan 1
Bagattenstraat 158-160               9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                  Werking
Werking                       - - Sociale wetgeving voor zelfstandigen
- - Belangenverdediging van aangesloten       Doelgroep
 leden, werkzaam in openbare diensten       - - Zelfstandigen
Doelgroep
-

                          Info- en Begeleidingsdienst voor Startende
                          Zelfstandigen
06.02.02. Middenstandsorganisaties         Seminariestraat 2
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
UNIZO-groep                     - - Vorming, opleiding en begeleiding van
Lange Kruisstraat 7                  KMO's
9000 Gent (GENT)                  - Begeleiding va, KMO's met financiële
Werking                        problemen
- - Informatie aan en ondersteuning van       - Aanmoediging ondernemerschap
 beginnende zelfstandigen inzake sociaal      - Studie en onderzoek
 statuut, ondernemingsvorm, mutualiteit,      Doelgroep
 verzekeringen, wetgeving, haalbaarheid, ...    - - Startende zelfstandigen, jonge zelfstandigen
- Administratief in orde brengen van
 formaliteiten (ondernemersloket)
- Juridisch advies aan KMO's
- Sociaal verzekeringsfonds             Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen
- Vrouwenbeweging                  Meersstraat 138 H


                                                  79
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
9000 Gent (GENT)                  - - Zelfstandigen
Werking
- - Bevordert, coördineert, subsidieert en zorgt
 voor de pedagogische begeleiding van de
 leerjongeren (opleiding met           Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen
 leerovereenkomsten) bij- en omscholingen,    Lange Kruisstraat 7
 ondernemingsopleiding, vervolmaking, bij-    9000 Gent (GENT)
 en omscholing                  Werking
- Begeleidt zelfstandigen en KMO's op       - - Regelt alles i.v.m. de wettelijke sociale
 bedrijfseconomisch vlak (informatie,        bijdragen voor zelfstandigen
 marktonderzoek, haalbaarheidsstudie,       - Advies en informatie
 doorlichting)                  - Extra-legale zekerheid
Doelgroep                     - Algemene dienstverlening
- - Zelfstandigen                 - Advies en rechtsbijstand
- KMO's                      Doelgroep
                          - - Zelfstandigen


Liberaal Verbond voor Zelfstandigen
Notarisstraat 3                  ACERTA - Sociaal Verzekeringsfonds
9000 Gent (GENT)                  François Laurentplein 17
Werking                      9000 Gent (GENT)
- - Dienstbetoon voor aangesloten leden:      Werking
 juridisch, fiscale en sociale wetgeving     - - Erkend sociaal verzekeringsfonds voor
Doelgroep                      zelfstandigen
- - Zelfstandigen                 - Inning van de sociale bijdragen van
                           zelfstandigen
                          - Gedecentraliseerde service
06.02.03. Sociaal verzekerings-fondsen       - Uitreiking van bijdragebescheiden
                          - Uitbetaling van kinderbijslagen
                          - Erkend ondernemingsloket
Sociaal Verzekeringsfonds Vlaams Economisch
Verbond                      - Gewaarborgd inkomen e.a. sociale
Sint-Pietersplein 60A bus 1             verzekeringen
9000 Gent (GENT)                  - Wettelijk vrij aanvullend pensioen voor
Werking                       zelfstandigen
- - Sociaal statuut voor zelfstandigen       Doelgroep
Doelgroep                     - - Zelfstandigen, bedrijfsleiders, vrije beroepen
- - Zelfstandigen
                          06.02.04. Sociaal secretariaten

                          Hulp der Patroons
                          Industriepark Drongen 5
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van
Zelfstandigen - Nationale Hulpkas - Oost-     9031 Drongen (GENT)
Vlaanderen                     Werking
Koningin Fabiolalaan 116              - Sociaal secretariaat voor werkgevers en
9000 Gent (GENT)                   zelfstandige ondernemers:
Werking                      - Sociale zekerheid zelfstandigen
- - De Nationale Hulpkas is belast met het     - Berekeningen lonen personeel
 innen bij haar leden van de bijdragen van    - Uitbetalingen kinderbijslagen personeel
 het sociaal statuut van de zelfstandigen, de   - Toekomstige zelfstandigen en starters van een
 bijzondere bijdragen en de premies m.b.t.     eigen zaak
 het wettelijk aanvullend pensioen, met het    - Welzijn op het werk
 betalen van de kinderbijslag           - Geneeskundige afwezigheidscontrole
- Bijstaan en informeren van de leden in alle   - Adviezen veiligheid, milieu en ergonomie
 zaken die betrekking hebben op hun        - Verzekeringen
 rechten en plichten               Doelgroep
- Zowel vrijwillig aangesloten leden als      - - Werkgevers
 verzekeringsplichtigen die ambtsbehalve     - Zelfstandige ondernemers
 werden aangesloten
Doelgroep


                                                  80
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
                          tewerkstellingsorganisaties ten behoeve van
Sociaal Secretariaat Partena            werkzoekenden en werkgevers.
Kortrijksepoortstraat 86             - In de werkwinkel krijgt men dus op één adres
9000 Gent (GENT)                  antwoord op vragen naar werk of
Werking                       opleidingen.
- - Sociaal secretariaat: loonberekeningen    - Het aanbod in de werkwinkel :
Doelgroep                     - (Her)inschrijving als werkzoekende
- - Werkgevers in België             - Werkaanbiedingen
                         - Bijverdienen via PWA-systeem
                         - Een geschikte opleiding aanvragen
                         - RVA-attesten aanvragen
Sociaal Secretariaat voor Handel en Ambacht    - Zelfbedieningsservie
Hoogstraat 13                   - Informatie over de stappen om een geschikte
9000 Gent (GENT)                  job te vinden
Werking                      - Praktische problemen oplossen
- - Loonadministratie van werknemers       - Ondersteuning naar werk
- Sociaal en juridisch advies           Doelgroep
Doelgroep                     -
-

06.05.-Bemiddeling,
  begeleiding, opleiding en           Werkwinkel Rhode & Schelde
  werkervaring voor               Hundelgemsesteenweg 327
  werkzoekenden                 9820 Merelbeke (MERELBEKE)
                         Werking
06.05.01. Lokale werkwinkel            - - De werkwinkel is een initiatief van de
                          gemeentes Merelbeke, Melle en Oosterzele,
Werkwinkel Rabot-Brugse Poort            Stad Gent, VDAB, PWA, RVA, OCMW en
Hoogstraat 161                   andere tewerkstellingsorganisaties ten
9000 Gent (GENT)                  behoeve van werkzoekenden en werkgevers.
Werking                      - Antwoorden op vragen naar werk of
- - De werkwinkel is een initiatief van de Stad   opleidingen
 Gent, VDAB, PWA, RVA, OCMW en andere      - Geïntegreerde dienstverlening VDAB
 tewerkstellingsorganisaties ten behoeve van   - Trajectbegeleiding VDAB
 werkzoekenden en werkgevers.          - PWA-dienstverlening
- In de werkwinkel krijgt men dus op één adres  Doelgroep
 antwoord op vragen naar werk of         - - Werkzoekenden (zowel uitkeringsgerechtigd
 opleidingen.                   als niet-uitkeringsgerechtigd), woonachtig te
- Het aanbod in de werkwinkel :           Merelbeke, Melle, Oosterzele
- (Her)inschrijving als werkzoekende       - PWA-gerechtigden regio Merelbeke
- Werkaanbiedingen                - Werkgevers regio Merelbeke, Melle,
- Bijverdienen via PWA-systeem           Oosterzele
- Een geschikte opleiding aanvragen
- RVA-attesten aanvragen
- Zelfbedieningsservie
- Informatie over de stappen om een        Werkwinkel Gent-Minnemeers
 geschikte job te vinden             Minnemeers 2
- Praktische problemen oplossen          9000 Gent (GENT)
- Ondersteuning naar werk             Werking
Doelgroep                     - - De werkwinkel is een initiatief van de Stad
-                          Gent, VDAB, PWA, RVA, OCMW en andere
                          tewerkstellingsorganisaties ten behoeve van
                          werkzoekenden en werkgevers.
                         - In de werkwinkel krijgt men dus op één adres
Werkwinkel Gentbrugge - Ledeberg          antwoord op vragen naar werk of
Brusselsesteenweg 502                opleidingen.
9050 Ledeberg (GENT)               - Het aanbod in de werkwinkel :
Werking                      - (Her)inschrijving als werkzoekende
- - De werkwinkel is een initiatief van de Stad  - Werkaanbiedingen
 Gent, VDAB, PWA, RVA, OCMW en andere      - Bijverdienen via PWA-systeem


                                                81
        Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
- Een geschikte opleiding aanvragen         antwoord op vragen naar werk of
- RVA-attesten aanvragen              opleidingen.
- Zelfbedieningsservie              - Het aanbod in de werkwinkel :
- Informatie over de stappen om een        - (Her)inschrijving als werkzoekende
 geschikte job te vinden             - Werkaanbiedingen
- Praktische problemen oplossen          - Bijverdienen via PWA-systeem
- Ondersteuning naar werk             - Een geschikte opleiding aanvragen
Doelgroep                     - RVA-attesten aanvragen
-                         - Zelfbedieningsservie
                         - Informatie over de stappen om een geschikte
                          job te vinden
                         - Praktische problemen oplossen
Werkwinkel Zelzate                - Ondersteuning naar werk
Oude Westtragel 6. 01/7              Doelgroep
9060 Zelzate (ZELZATE)              -
Werking
- - De werkwinkel is een initiatief van de Stad
 Gent, VDAB, PWA, RVA, OCMW en andere
 tewerkstellingsorganisaties ten behoeve van   Werkwinkel Nieuw Gent
 werkzoekenden en werkgevers.          Zwijnaardsesteenweg 475
- In de werkwinkel krijgt men dus op één adres  9000 Gent (GENT)
 antwoord op vragen naar werk of         Werking
 opleidingen.                  - - De werkwinkel is een initiatief van de Stad
- Het aanbod in de werkwinkel :           Gent, VDAB, PWA, RVA, OCMW en andere
- (Her)inschrijving als werkzoekende        tewerkstellingsorganisaties ten behoeve van
- Werkaanbiedingen                 werkzoekenden en werkgevers.
- Bijverdienen via PWA-systeem          - In de werkwinkel krijgt men dus op één adres
- Een geschikte opleiding aanvragen         antwoord op vragen naar werk of
- RVA-attesten aanvragen              opleidingen.
- Zelfbedieningsservie              - Het aanbod in de werkwinkel :
- Informatie over de stappen om een        - (Her)inschrijving als werkzoekende
 geschikte job te vinden             - Werkaanbiedingen
- Praktische problemen oplossen          - Bijverdienen via PWA-systeem
- Ondersteuning naar werk             - Een geschikte opleiding aanvragen
Doelgroep                     - RVA-attesten aanvragen
-                         - Zelfbedieningsservie
                         - Informatie over de stappen om een geschikte
                          job te vinden
                         - Praktische problemen oplossen
Werkwinkel Zottegem                - Ondersteuning naar werk
Deinsbekestraat 25                Doelgroep
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)             -
Werking
- - Werking van VDAB, PWA en OCMW
 betreffende tewerkstelling
                         Werkwinkel Deinze
Doelgroep                     Markt 58
- - Alle werkzoekenden              9800 Deinze (DEINZE)
                         Werking
                         - - De werkwinkel is een initiatief van de Stad
                          Gent, VDAB, PWA, RVA, OCMW en andere
Werkwinkel Evergem                 tewerkstellingsorganisaties ten behoeve van
Spoorwegstraat 65                  werkzoekenden en werkgevers.
9940 Evergem (EVERGEM)              - In de werkwinkel krijgt men dus op één adres
Werking                       antwoord op vragen naar werk of
- - De werkwinkel is een initiatief van de Stad   opleidingen.
 Gent, VDAB, PWA, RVA, OCMW en andere      - Het aanbod in de werkwinkel :
 tewerkstellingsorganisaties ten behoeve van   - (Her)inschrijving als werkzoekende
 werkzoekenden en werkgevers.          - Werkaanbiedingen
- In de werkwinkel krijgt men dus op één adres  - Bijverdienen via PWA-systeem


                                                82
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
- Een geschikte opleiding aanvragen         VDAB - Regionaal Kantoor Gavere
- RVA-attesten aanvragen              Hulstraat 15
- Zelfbedieningsservie               9890 Asper (GAVERE)
- Informatie over de stappen om een         Werking
 geschikte job te vinden              - - Basisdienstverlening aan werkzoekenden
- Praktische problemen oplossen           Doelgroep
- Ondersteuning naar werk              -
Doelgroep
-

06.05.02. Arbeidsbemiddeling            VDAB Gent - Competentiecentrum
                          Industrieweg 50
VDAB Zottegem                    9032 Wondelgem (GENT)
Deinsbekestraat 25                 Werking
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)              - - Opleidingen in technische functies en
Werking                        administratieve beroepen
- - Bemiddeling en begeleiding           - Voor de technische beroepen zijn er de
Doelgroep                       opleidingsmodules in de sectoren bouw,
- - Werkzoekenden, werkgevers en           metaal, garage, vervoer, automatisatie en
 werknemers                     professionele schoonmaaktechnieken,
                           electriciteit, heftruck, magazijn
                          - Voor de administratieve beroepen
                           onderscheiden we cursussen secretariaat, PC-
VDAB - Competentiecentrum Zottegem          technieken, bureautica/informatica,
Leenstraat 24                     boekhouden, bedrijfsbeheer en talen
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)              Doelgroep
Werking                       - - Werkzoekenden en werknemers
- Competentiecentrum bouw (opleidingen
 o.m. wegenbouw, torenkraanbestuurder,
 loopbaanbegeleiding, enz.)
Doelgroep                      VDAB Gent - Dienst Inburgering
- - Werkzoekenden, werkgevers en          Bomastraat 16
 werknemers                    9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - - Anderstalige nieuwkomers begeleiden in hun
                           zoektocht naar werk
VDAB Maldegem - Training- en Opleidingscentrum   - Bieden van loopbaanoriëntatie
Boogaardestraat 168F                - Aanvragen van arbeidsvergunningen
9990 Maldegem (MALDEGEM)              Doelgroep
Werking                       - - Nieuwkomers (+ eventueel ruime doelgroep)
- - Opleidingscentrum
- Jobclub
- PC-training
Doelgroep                      VDAB - Arbeidsbemiddeling
- - Werkzoekenden                  Kongostraat 7
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - - Inschrijving, bemiddeling, info, enz.
VDAB - Jobclub                   Doelgroep
Minnemeers 2                    -
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Intensieve sollicitatietraining (in groep) en
 sollicitatiebegeleiding (individueel)       VDAB Maldegem
Doelgroep                      Bloemestraat 43
- - Ingeschreven bij VDAB als werkzoekende,     9990 Maldegem (MALDEGEM)
 zowel hoog- als laaggeschoolden          Werking
                          - - Inschrijving, begeleiding werkzoekenden
                          - Vacaturebank
                          - Info, inschrijving beroepsopleiding


                                                 83
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
Doelgroep
- Werkzoekenden
                         VDAB - Regionaal Kantoor Oosterzele
                         Dorp 1
                         9860 Oosterzele (OOSTERZELE)
VDAB Aalter                    Werking
Stationsstraat 34                 - - Basisdienstverlening aan werkzoekenden
9880 Aalter (AALTER)               Doelgroep
Werking                      -
- Inschrijving, begeleiding werkzoekenden
- Vacaturebank
- Info, inschrijving beroepsopleiding
Doelgroep                     VDAB - Regionaal Kantoor Evergem
- - Werkzoekenden                 Fortune De Kokerlaan 11
- Werkgevers                   9940 Evergem (EVERGEM)
                         Werking
                         - - Basisdienstverlening aan werkzoekenden
                         Doelgroep
VDAB - Regionaal Kantoor Deinze          -
Gaversesteenweg 25 bus 2
9800 Deinze (DEINZE)
Werking
- - Basisopdracht: afstemmen van vraag en     VDAB - Regionaal Kantoor Lochristi
 aanbod op de arbeidsmarkt, zodat        Dorp Oost 1
 werkgevers gemakkelijk hun werkbehoefte     9080 Lochristi (LOCHRISTI)
 kunnen kenbaar maken en werkzoekenden      Werking
 op een eenvoudige wijze toegang krijgen     - - Basisdienstverlening aan werkzoekenden
 tot die vacatures                Doelgroep
- Naar werkgevers toe is dienstverlening     -
 voorzien bij rekrutering en selectie van
 werknemers
- Bij werkzoekenden is er oog voor intensieve
 persoonlijke begeleiding bij de zoektocht    VDAB
 naar werk                    Kongostraat 7
- Het Werk Informatie Systeem (WIS) geeft     9000 Gent (GENT)
 werkzoekenden de mogelijkheid zelf de      Werking
 databank met vacatures te raadplegen en     - - Basisopdracht is het afstemmen van vraag
 op eigen initiatief te soliciteren        en aanbod op de arbeidsmarkt, zodat
- Het Kandidaten Informatie & Selectie       werkgevers gemakkelijk hun werkbehoeften
 Systeem geeft werkgevers de mogelijkheid     kunnen kenbaar maken en werkzoekenden
 zelf kandidaten te selecteren           op een eenvoudige wijze toegang krijgen tot
Doelgroep                      die vacatures
-                         - Naar de werkgevers is dienstverlening voorzien
                          bij rekrutering en selectie van werknemers
                         - Bij werkzoekenden is er oog voor een
                          intensieve persoonlijke begeleiding bij de
VDAB - Oriëntatiecentrum              zoektocht naar een job
Kongostraat 7                   - Het Werk Informatie Systeem (WIS) geeft
9000 Gent (GENT)                  werkzoekenden de mogelijkheid zelf de
Werking                       databank met vacatures te raadplegen en op
- - De cyclus loopt over 5 halve dagdelen      eigen initiatief te solliciteren
 gespreid over 2 of 4 weken en is        - Het Kandidaten Informatie & Selectie Systeem
 opgebouwd rond een persoonlijke analyse      (KISS) geeft werkgevers de mogelijkheid zelf
 van de arbeidsmarkt met als doel het       kandidaten te selecteren
 bepalen van een geschikte beroepskeuze     Doelgroep
- Tijdens de cyclus is er 1 individueel gesprek  - - Werkzoekenden, werknemers, werkgevers
 waar een stappenplan wordt opgemaakt
Doelgroep
- - Werkzoekenden
                         VDAB - Regionaal Kantoor Eke - "De Brouwerij"


                                                 84
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
Stationsstraat 3B               9000 Gent (GENT)
9810 Eke (NAZARETH)              Werking
Werking                    - - Informatie
- - Basisdienstverlening naar werkzoekenden  - Dienstverlening (jobstudenten, schoolverlaters,
Doelgroep                    studiebeurs, tewerkstelling)
-                       - Belangenverdediging
                       - Acties en campagnes voor jongeren
06.05.03. Werkzoekenden-           Doelgroep
  werkingen                 - - Jongeren

Algemeen Belgisch Vakverbond -
Werklozenwerking
Vrijdagmarkt 9                Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Tewerkstelling Cel
9000 Gent (GENT)               Migratie Oost- en West-Vlaanderen
Werking                    Nederkouter 28
- - Informatie                9000 Gent (GENT)
- Dienstverlening               Werking
- Belangenverdediging: individueel of     - - Reikt arbeidskaarten en vergunningen uit
 collectief                 Doelgroep
- Acties en campagnes voor verschillende   - - Werknemers van vreemde nationaliteit: niet-
 doelgroepen                  E.E.R.-onderdanen
Doelgroep
- - Werklozen                 06.05.04. Trajectbegeleiding werkgelegenheid

                       Arbeids-Traject-Begeleiding Gent
                       Minnemeers 2
Algemeen Belgisch Vakverbond -        9000 Gent (GENT)
Doelgroepenwerking: Senioren         Werking
Vrijdagmarkt 9                - - Individuele begeleiding van personen met
9000 Gent (GENT)                een arbeidshandicap op zoek naar
Werking                     tewerkstellingsmogelijkheden
- - Informatie                - Informatie en advies
- Dienstverlening               - Coördinatie in de Gentse regio van
- Belangenverdediging individueel of      oriënterings- en opleidingscentra
 collectief                 Doelgroep
- Acties en campagnes             -
- Syndicale, ontspannnende en informatieve
 activiteiten                06.05.05. Opleidings- en
Doelgroep                   werkervaringinitiatieven
- - Senioren; gepensioneerden en brug-
 gepensioneerden; oudere werklozen      Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding
                       Apotheekstraat 5
                       9000 Gent (GENT)
                       Werking
                       - - Organiseren van verschillende opleidingen,
Algemeen Christelijk Vakverbond -
                        afwisselend in het centrum en op diverse
Werkzoekendenwerking
                        stageplaatsen, als bediende, of een manueel
Poel 7
                        beroep: tuinarbeider, klusjesman/vrouw
9000 Gent (GENT)
Werking                    - Andere jobs bij een werkgever in combinatie
- - Belangenverdediging             met een korte opleiding in het centrum of
- Vormende activiteiten             elders
- Dienstverlening               - Project niet-aangeboren hersenletsels:
Doelgroep                    verkennende periode, gevolgd door
-                        intensieve begeleiding naar werk
                       - Verkennende periode multimedia
                        (webdesign)
                       - Verkennende periode bediende
                       - Verkennende periode manuele beroepen
Algemeen Belgisch Vakverbond -
                       Doelgroep
Doelgroepenwerking: Jongeren
                       - - Volwassen personen met een
Vrijdagmarkt 9
                        (arbeids)handicap


                                               85
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling

                         De Fabriek
                         Raffinaderijstraat 4
Home Thaleia - Arbeidszorginitiatief       9000 Gent (GENT)
Nachtegalenpark 1                 Werking
9840 De Pinte (DE PINTE)             - - Opleidingscentrum waarin jongeren worden
Werking                       gevormd in de dienstensector of een
- - Vaardigheden laten ervaren en bijbrengen    opleiding krijgen tot polyvalente klusjesman
 om gemakkelijker te participeren aan het    - Vormingsaanbod om jongeren weerbaarder
 ruimer maatschappelijk leven           te maken
- Verschuiven van een groepsgerichte       - Zinvolle vrijetijdsbesteding
 benadering naar een persoonsgerichte      - Socio-cultureel aanbod
 benadering                   Doelgroep
- Zorg en bijstand mede verleend binnen de    - - Jongeren tussen 12 en 25 jaar
 normale maatschappelijke structuren.
- De beeldvorming over personen met een
 verstandelijke beperking bij het grote
 publiek en besluitvormers verbeteren      Job & Co - Centrum voor Begeleiding en
Doelgroep                     Werkervaring
- - Jongvolwassen personen met een matig     Coupure Links 627a
 tot ernstig mentale beperking, eventueel    9000 Gent (GENT)
 bijkomend een fysische beperking (Pec-     Werking
 beslissing : niet - werkenden !)        - - Via opleiding, begeleiding en tewerkstelling
                          de integratie op de arbeidsmarkt bevorderen
                          van personen bedreigd met uitsluiting op de
                          arbeidsmarkt, voornamelijk werkzoekenden
't Landhuis - Ateljee                met leermoeilijkheden, een lichte mentale,
Warmoezeniersweg 10                 fysische of psychische problematiek,
9000 Gent (GENT)                  eventueel met erkenning door het VFSIPH,
Werking                       langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden
- - Biologische tuinbouwbedrijf met         en andere kansengroepen
 activiteiten op maat van de deelnemers     - Individuele trajectbegeleiding naar
- Persoonlijke en technische begeleiding in     aangepaste en zinvolle tewerkstelling, met
 een productief kader in harmonie met de      begeleiding na uitdiensttreding
 natuur.                     - Vooropleiding en opleiding in keuken, brood
Doelgroep                      en banket, chocolade, onderhoud, hulpkracht
- - Maatschappelijk kwetsbaren (vooral op      logistiek in ziekenhuizen, ...
 het vlak van arbeid) met een interesse voor   - Opleiding op de werkvloer voor alle andere
 land- en tuinbouwactiviteiten, die        beroepssectoren
 arbeidsmatig bezig willen zijn en die niet   - Oriëntatieprogramma met verkennende
 (meer) of nog niet terecht kunnen op de      activiteiten in organisaties en bedrijven, met
 reguliere arbeidsmarkt en in de diverse      training van arbeidsattitudes en
 opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven    werkervaringsstages
                         - Advies aan werkgevers bij aanwerving van
                          personen met een handicap
                         - Sollicitatietraining
Dienstencentrum Mozaïek - Centrum voor      Doelgroep
Volwassen Personen met een Handicap -       - - Personen bedreigd met uitsluiting op de
Arbeidszorginitiatief                arbeidsmarkt
Wolfputstraat 106
9041 Oostakker (GENT)
Werking
- - Doelmatige en geïndividualiseerde       Arbeidszorgcentrum De Schakel
 begeleiding hetzij via arbeidsmatige      Penitentenlaan 7
 activiteiten, hetzij via leefgroepwerking met  9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
 projecten                    Werking
Doelgroep                     - - Aanbieden van arbeidsactiviteiten aan
- - Volwassen personen met een handicap       cliënten van het psychiatrisch ziekenhuis, het
                          dagcentrum en beschut wonen
                         - Werk op maat


                                                 86
        Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
Doelgroep                    Doelgroep
- - Mannen en vrouwen uit de sector       - - Jongeren
 geestelijke gezondheidszorg bij wie een
 herstelproces op gang is gekomen

                         Oranje - Sociale Werkplaats (Handwerk)
                         Kapellestraat 1
Beeldhouwerscollectief Loods 13         9990 Maldegem (MALDEGEM)
Henri Farmanstraat 33              Werking
9000 Gent (GENT)                 - - Is een kruispunt van initiatieven op het vlak
Werking                      van arbeid : sociale werkplaats, arbeidszorg,
- - Opleidingsproject voor langdurig        dagcentrum, oriëntatie op de werkvloer,
 werkzoekenden. Zij kunnen initiatie volgen    sociale dienstverlening
 voor steenkappen, houtsnijden, smeden en    - Werk als middel tot integratie
 koperslaan.                  Doelgroep
Doelgroep                    - - Arbeidsgehandicapten
- - Langdurig werklozen en leefloners      - Personen met een handicap binnen het
                          dagcentrum


Ateljee - Arbeidszorginitiatief
Vlaamsekaai 10                  Keerpunt
9000 Gent (GENT)                 Koning Albertlaan 95
Werking                     9000 Gent (GENT)
- Arbeidszorginitiatief met :          Werking
- Kringwinkels en sociale restaurants      - - Werkzoekenden en kansarmen een
- De doelstelling is enerzijds zoveel mogelijk   maximum aan kansen geven op tewerkstelling
 tewerkstelling creëren en daarnaast       en reïntegratie in de samenleving, onder meer
 materiële goederen aan lage prijs        door het organiseren van vormings-,
 aanbieden. Het milieuaspect wordt beoogd     opleidings- en tewerkstellingsprojecten
 met de kringwinkels              Doelgroep
- Werklocaties:                 - - Werkzoekenden en kansarmen
* Vlaamsekaai 10 te Gent: kledijwinkel,
 restaurant en startplaats vervoersdienst;
* Tarbotstraat 21 te Gent: kringwinkel
* Zandpoortstraat 49 te Gent: kleine winkel   Kansen Op Arbeid Scheldeland
* Brugsesteenweg 354 te Gent: kringwinkel,    Vrijdagmarkt 9
 sorteercentrum kledij             9000 Gent (GENT)
* Meulestedekaai 1 te Gent: kringwinkel     Werking
 electrotoestellen en herstellen van electro  - - Module, persoonsgerichte vorming
 en fietsen                    (Vooropleiding Social Profit) met mogelijke
* Schoonstraat 135 te Evergem: kringwinkel     doorstroming naar vervolgopleidingen zoals
* Slachthuisstraat 18 te 9800 Deinze:       gezins- en bejaardenhulp, logistieke hulp,
 kringwinkel                   verpleegkunde, opvoeding, poetshulp in de
* 't Landhuis, Warmoeniersweg 10 te Gent:     sociale sector,?
 winkel en kweken van biologische groenten   Doelgroep
 en fruit                    - Laaggeschoolde langdurig werkzoekenden
Doelgroep
- - Ateljee richt zich in het algemeen naar
 langdurig laaggeschoolde werkzoekenden
 (zowel naar sociale werkplaats als naar    Ateljee - Sociale Werkplaats
 arbeidszorg)                  Vlaamsekaai 10
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Sociale werkplaats voor inactieven met een
Jeugd & Stad                    wijde problematiek. De sociale werkplaats is
Sint-Pietersnieuwsstraat 128            uitgebouwd als kringloopcentrum
9000 Gent (GENT)                 - Werkervaringsproject voor langdurig
Werking                      inactieven, uitgebouwd als sociaal restaurant
- - Jongerenwerking/vorming            'Het Kaaihuis'


                                                   87
        Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
- Arbeidszorgprojecten waarbij arbeid een     drugs, voor wie opleiding en tewerkstelling een
 stabiliserende invloed heeft en         probleem is voor het reïntegratieproces
 ondersteunend is
- Uitgebouwd als: meubelrenovatiewerkplaats
 'De Factorij', herstelwerkplaats wit- en
 bruingoed 'Amandla', sociaal restaurant     Vokans
 'Klemenswerk'                  Frans van Rijhovelaan 241
Doelgroep                     9000 Gent (GENT)
-                         Werking
                         - - Opleiding en oriëntering
                         Doelgroep
                         - - Lagergeschoolde langdurig werkzoekenden
De Vierklaver - Arbeidszorginitiatief        en bestaansminimumtrekkers
Haarkenstraat 32A
9850 Landegem (NEVELE)
Werking
- - Via de erkenning Begeleid Werken stellen   Job & Co - Centrum voor Begeleiding en Opleiding
 wij tot doel deelnemers van de eigen      Coupure Links 627A
 dagcentra (te Landegem,Adegem en        9000 Gent (GENT)
 Maldegem) de kans te geven te werken in     Werking
 een 'gewone werkomgeving' en hen daarbij    - - Bevorderen van integratie op de
 te ondersteunen. Met andere woorden :       arbeidsmarkt via opleiding, begeleiding en
 werken in een gewone omgeving die niet in     tewerkstelling
 hoofdzaak uit personen met een handicap     - Individuele trajectbegeleiding naar
 bestaat, maar die daarentegen een stap      aangepaste en zinvolle tewerkstelling, met
 vormt naar een meer geïntegreerd leven en     begeleiding na uitdiensttreding
 werken in de samenleving en op die manier    - Vooropleiding en opleiding in keuken, brood
 een essentieel onderdeel vormt/kan vormen     en banket, chocolade, onderhoud, hulpkracht
 van iemands individueel traject. We        logistiek in ziekenhuizen, ...
 proberen iemands (zorg)vraag te         - Opleiding op de werkvloer voor alle andere
 detecteren en daar een individueel (en      beroepssectoren
 adequaat) antwoord op te bieden, dit alles   - Oriëntatieprogramma met verkennende
 tegen het licht gehouden van het         activiteiten in organisaties en bedrijven, met
 individueel trajact. Arbeid (of dagbesteding)   training van arbeidsattitudes en
 maken daar zeer duidelijk een onderdeel      werkervaringsstages
 vanuit.                     - Advies aan werkgevers bij aanwerving van
Doelgroep                      personen met een handicap
- - Volwassenen met een verstandelijke      Doelgroep
 handicap die deelnemer zijn van één van     - - Personen bedreigd met uitsluiting op de
 onze dagcentra                  arbeidsmarkt, voornamelijk werkzoekenden
                          met leermoeilijkheden, een lichte mentale,
                          fysische of psychische problematiek

De Sleutel - Sociale Werkplaats
Mahatma Gandhistraat 2 A
9000 Gent (GENT)                 Sociaal Restaurant Klemenswerk
Werking                      Prinsenhof 142
- - Aanleren arbeidattitudes om door te      9000 Gent (GENT)
 stromen naar reguliere arbeidsmarkt of naar   Werking
 arbeidszorgproject               - - Tewerkstellingsproject
- Zevental werkervaringsprojecten en één     - Serviceverlening aan kansarmen door uitbouw
 arbeidszorgcentrum m.n.              van een sociaal restaurant
 - Industriële werkplaats ? Gent         Doelgroep
 - Groenproject ? Gent              - - Kanslozen op tewerkstelling in het regulier
 - Renovatieproject ? Gent, Antwerpen,       arbeidscircuit
 Mechelen en Brugge
 - Renovatie BBL
 - Perspectief (arbeidszorgcentrum) ? Gent
Doelgroep                     De Werkbank - Jong KVG
- - Verslaafden en ex-verslaafden aan illegale  Peperstraat 10 bus 3


                                                88
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
9000 Gent (GENT)                   sociale huurders,?
Werking
- - Individuele begeleiding van jonge
 werkzoekenden met een handicap naar
 tewerkstelling, ondersteuning bij sollicitaties  Kringloopwinkel Brugse Poort - Arbeidszorg
- Aangepaste jobclubwerking             Sint-Jan-Baptiststraat 11
- Scolaire- en postscolaire begeleiding       9000 Gent (GENT)
 laatstejaar BuSO (o.a. sollicitatietrainingen)  Werking
- Informatieverspreiding o.a. inzake        - - Via arbeidsmatige activiteiten in
 wetgeving, tewerkstellingsmaatregelen naar     atelierwerking en begeleid werk sociale
 doelgroep, doorverwijzers en scholen        tewerkstellingskansen bieden aan sociaal
- Communicatietrainingen               kansarmen, laaggeschoolden, langdurig
Doelgroep                       werklozen en arbeidsongeschikten
- - Jongeren met een handicap            - Werklocatie: kringloopwinkel in de
                           Reinaertstraat 101 te Gent
                          Doelgroep
                          - - Sociaal kansarmen, laaggeschoolden,
Stad Gent - Lokaal Werkgelegenheidsbureau       langdurig werklozen en langdurig
Sint-Niklaasstraat 27/302               arbeidsongeschikten
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Streeft naar een duurzame integratie van
 laaggeschoolde en langdurig            Meetjeslands Vormings- en Opleidingscentrum
 werkzoekenden in de arbeidsmarkt         Krommewege 44
- De meeste initiatieven zijn gericht op een    9990 Maldegem (MALDEGEM)
 optimale doorstroming van werkzoekenden      Werking
 naar de reguliere arbeidsmarkt          - - Doel: de opleidings- en vormingskansen van
- Opleidings- en werkervaringsprojecten        volwassenen in het Meetjesland verhogen,
- Brugprojecten                    door o.m.: platform en overlegfunctie tussen
- Bureau voor kosteloze bemiddeling          de diverse opleidings- en vormingsinstellingen
- Arbeidscreatie                   zoals VDAB, VIZO, OSP, derden, soc.- cultureel
- Werkwijzers                     werk, werkgevers- en werknemersorganisaties
- Startbanen                    - Oprichten van een opleidingscentrum in het
Doelgroep                       Meetjesland
- - Laaggeschoolde en langdurig           - Initiatieven te nemen om doel te
 werkzoekenden                    verwezelijken: (o.a. project info- en
                           adviescentrum voor volwassenenvorming,
                           www.ivo.be, nieuwe opleidingsprojecten
                           aantrekken naar het Meetjesland, studie- en
Wijkresto Nieuw-Gent Arbeidszorg           onderzoekswerk, etc.)
Rerum Novarumplein 180 C              Doelgroep
9000 Gent (GENT)                  - - Alle opleidings- en vormingsinstellingen uit
Werking                        het Meetjesland en de diverse socio-
- - De wijkresto is in de eerste plaats een      economische belangengroepen die willen
 laagdrempelige buurtdienst gerealiseerd       meewerken aan betere opleidingskansen voor
 door en voor bewoners van Nieuw-Gent        de meetjeslandse bevolking (o.a. werkgevers,
- Zinvolle arbeid bieden aan wie niet in het     werknemers,...)
 normaal economisch circuit (NEC) terecht     - Met het ivo-project beogen wij een
 kan                         dienstverlening naar de totale bevolking
- Participatie en maatschappelijk
 engagement van bewoners verhogen
- Eenzijdige voedingspatronen van mensen
 met een laag inkomen doorbreken          De Factory
- Vereenzaming en sociaal isolement         Vlaamse kaai 10
 tegengaan                     9000 Gent (GENT)
- De brug vormen naar een ruimer netwerk      Werking
 van diensten                   - - Via arbeid verwerven van stabiliteit in
Doelgroep                       persoonlijke leefsfeer
- - 'Bewoners uit de wijk Nieuw-Gent', in eerste  - Herstelwerkplaats voor meubels en brocante
 plaats kansarmen, senioren en bejaarden,     - Tewerkstelling van 7 doelgroepwerknemers


                                                 89
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
Doelgroep                     Leenstraat 31 - 35
- - Kanslozen op tewerkstelling in het regulier  9890 Vurste (GAVERE)
 arbeidscircuit                 Werking
                         - - Het recht op tewerkstelling te realiseren,
                          zowel voor de bewoners van de eigen
                          voorziening, als externe cliënten en dit zowel
Instant A: Sociaal Uitzendkantoor voor Jongeren   intra- als extra-muraal.
Dampoortstraat 38                 - Individuele begeleidingstrajecten via de
9000 Gent (GENT)                  methodiek "Supported Employment"
Werking                      - Jobcoaching
- - Sociaal uitzendkantoor voor jongeren     - Uitbouwen van een netwerk van contacten in
- Doel is dat de jongeren na 1 of meerdere     het regionaal socio-economisch leven
 korte opdrachten op maat kunnen         - Ondersteuning van de werkgever bij de
 doorstromen naar een lange opdracht, de      tewerkstelling van onze cliënten.
 reguliere arbeidsmarkt, beroepsopleiding of   - Werklocaties:
 trajectbegeleiding.               * Centrum voor dagbesteding Het Veer,
Doelgroep                      Ottergemsesteenweg 130 te Gent
- - Laaggeschoolde (geen diploma hoger      * Centrum voor dagbesteding Borgwal ,
 secundair onderwijs) jongeren tussen 16 en    Leenstraat 31-35 te Vurste-Gavere
 30 jaar                     * Centrum voor dagbesteding Ter Linde,
                          Kaleshoek 53 te 9800 Deinze
                         Doelgroep
                         - - Volwassen personen met een mentale
OCMW Gent - Opleidings- en             handicap
Tewerkstellingscentrum
August Van Bockxtaelestraat 31-33
9050 Ledeberg (GENT)
Werking                      Amandla
- - Het OTC richt zich tot steungerechtigden   Goedendagstraat 21 A
 die leefloon of levensminimum genieten via   9000 Gent (GENT)
 het OCMW                    Werking
- Wie terug aan de slag wil kan terecht bij de  - - Opvang van personen bij wie hun
 trajectbegeleider van het OTC die via       tewerkstelling dreigt te mislukken
 persoonlijke begeleiding en stapsgewijs zal   - Herstelwerkplaats voor wit- en bruingoed
 zoeken naar een volwaardige tewerkstelling    opgezet als een arbeidszorgproject
 of opleiding.                  - Vijf doelgroepwerknemers worden
- Het OTC heeft een eigen Assist team voor     tewerkgesteld onder statuut art. 60
 assessment en screening.            Doelgroep
- Mogelijkheid tot het opdoen van         -
 werkervaring via art. 60 in eigen OCMW-
 diensten en VZW's, en art.61 in privé-
 ondernemingen
- Technische vorming via korte          Job & Co - Afdeling Sleepstraat
 introductiemodules en Polyvalente        Sleepstraat 118
 Basisopleiding Onderhoud en Keuken       9000 Gent (GENT)
- Jobwerkbank : intensieve persoonlijke      Werking
 begeleiding rond solliciteren          - - Ondersteuning bij het zoeken naar een
- Actieve bemiddeling bij werkgevers        opleiding en /of werk, via de Jobdienst of via
- Arbeidstrajecten voor specifieke         het oriënteringsprogramma Radar
 doelgroepen : jongeren en allochtonen      - Opleiding en vorming (o.a.
- Arbeidszorgprojecten               werkervaringsprojecten, ook voor jongeren uit
- Ook na doorstroming binnen het reguliere     het deeltijds onderwijs)
 arbeidscircuit is nazorg mogelijk        Doelgroep
Doelgroep                     - - Werkzoekenden uit de Gentse regio, vnl.
- - Steungerechtigden van het OCMW         allochtonen
Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste -    Buurtdiensten Gent Noord
Arbeidszorginitiatief               Nieuwland 62 A


                                                90
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
9000 Gent (GENT)                  - Na de opleiding wordt gepoogd door te
Werking                       verwijzen naar de andere opleidings- en
- - Wijkrestaurant en sportnetwerk gerund      tewerkstellingsinitiatieven of wordt gezocht
 door wijkbewoners aangevuld met          naar een job op de arbeidsmarkt
 professionele ondersteuning           Doelgroep
- Werklocaties:                  - - Kansarme jongeren tussen 15 en 18 jaar
*'t Oud Postje, wijkrestaurant Muide-
 Meulestede, Meulesteedsesteenweg 455 te
 Gent;
* De Weekendsportschuur, Regattenlaan 8 te     Centrum voor Ondernemen naar Zelfstandigheid
 Gent;                      Nieuwe Vaart 118 bus 20
* Stedelijke Sporthal Tolhuis, Tolhuislaan te   9000 Gent (GENT)
 Gent                       Werking
Doelgroep                     - - Werkervaringsproject met als voornaamste
- - Bewoners, zeker zij die het om diverse      activiteit assemblage van tuinmeubelartikelen
 redenen moeilijk hebben, uit de wijk Gent-    Doelgroep
 Noord                      - - Jonge, laaggeschoolde schoolverlaters met
                           een hoge maatschappelijke en individuele
                           kwetsbaarheid

Startpunt CVBA-VSO
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge (GENT)               De Kromme Boom - Arbeidszorginitiatief
Werking                      Eikstraat 81
- - Activiteitencoöperatie             9041 Oostakker (GENT)
- Aanbieden van begeleidende tussenstap      Werking
 van "ondernemer in loondienst" om drempel    - - Sociale (her-)integratie, eerst in de mini-
 van werkzoekende naar zelfstandige te       maatschappij van de Kromme Boom
 verlagen                      nagestreefd ; pas daarna in de grotere
- Individuele en collectieve begeleiding:      omwereld in alle aspecten : op vlak van
 boekhouding en administratie door         wonen, studeren, werken (opleiding,
 coöperatie                     werkervaring, effectieven tewerkstelling),
Doelgroep                      zelfredzaamheid, duurzame relatie-opbouw,
- - Werkzoekenden die via een tussenstap als     sociaal contact in het algemeen.
 "ondernemer in loondienst" zelfstandig willen  - Kan als blijvend vangnet fungeren, met de
 worden                       nodige nazorg zoals in een echte thuissituatie.
                          - Werklocaties:
                          * Hoofdzetel De Kromme Boom, Eikstraat 81 te
                           Oostakker (ateliers, bloemisterij, bouw)
De Werf - Centrum voor Arbeidsattitudetraining   * Domein Slotendries, Slotendries 3 te Oostakker
Destelbergenstraat 61                (boerderijproject)
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            * Groenhof Sint-Jozef, Gentstraat 1 te Oostakker
Werking                      Doelgroep
- - Opvang van kansarme jongeren tussen 15     - - Langdurig werklozen, kansarmen,
 en 18 jaar, die in andere opleidings- en      bestaansminimumtrekkers, in voorlopige
 tewerkstellingsinitiatieven uit de boot vallen   vrijheidgestelden, artikel 60, daklozen,
 (inclusief school, leercontract, ...) omwille   alternatief gestraften
 van allerhande redenen, zoals demotivatie,
 desinteresse, gebrek aan sociale en andere
 vaardigheden, ...
- De nadruk ligt op het trainen van attitudes   Centrum voor Opleiding tot Integratie
 t.a.v. werk en vrije tijd in een programma    Van Den Heckestraat 45-47
 dat rekening houdt met de individuele      9050 Ledeberg (GENT)
 mogelijkheden, beperkingen en interesses     Werking
 van de jongere                  - - Opleiding aan bedienden, informatica,
- De opleiding bestaat uit: individuele       werkzoekenden. Integratie van personen met
 vorming, algemene vorming en            een auditieve/fysische handicap
 beroepsgerichte vorming. Voor elke jongere    - Integratie op de arbeidsmarkt
 wordt een individuele begeleiding        Doelgroep
 uitgewerkt                    - - Werkzoekenden bestaansminimumtrekkers


                                                  91
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
- Personen met een auditieve/fysische
 handicap
- Migranten                     Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Lochristi
                          Dorp-West 52
                          9080 Lochristi (LOCHRISTI)
                          Werking
Job & Co - Con Brio                 - - Langdurig werkzoekenden kunnen door het
Coupure Links 629                   verrichten van PWA-activiteiten een bepaald
9000 Gent (GENT)                   bedrag bijverdienen bovenop de uitkering.
Werking                        Het aantal uren dat kan gewerkt worden is
- - Scholenservice: automatenbeheer,         beperkt tot 45 u. per maand. Elke
 koffiebedeling, onderhoud, klaarzetten       privépersoon kan een beroep doen op het
 vergaderzalen                    PWA om activiteiten te laten uitvoeren. De
- Mobiele onderhoudsservice:             werkzoekenden kunnen in het PWA
 interieuronderhoud van historisch          begeleiding krijgen bij het zoeken naar een
 waardevolle gebouwen + periodiek          geschikte opleiding of een geschikte job. Ook
 schoonmaken van de schuilhuisjes van De       worden er regelmatig basisopleidingen
 Lijn                        georganiseerd.
- Werkingsgebied: Oost- Vlaanderen         Doelgroep
Doelgroep                      - - Langdurig werkzoekenden
- - Langdurig laaggeschoolde
 werkzoekenden

                          Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Gavere
                          Hulstraat (kantoor) 15
De Kromme Boom - Sociale Werkplaats         9890 Asper (GAVERE)
Eikstraat 81                    Werking
9041 Oostakker (GENT)                - - Reïntegratie van langdurig of oudere
Werking                        werklozen
- - Bloemisterij                  - Organiseren van korte opleidingen
- Renovatie van gebouwen              - Verstrekken van informatie ov
- Boerderij                      tewerkstellingsbevorderende maatregelen
Doelgroep                      Doelgroep
- - Iedereen die voldoet aan de voorwaarden     - - Langdurig werklozen
 voor sociale werkplaats              - Levensminimumgenieters

06.05.06. PWA - Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap
                          Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Assenede
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Melle    Markt 26
Gemeenteplein 1                   9960 Assenede (ASSENEDE)
9090 Melle (MELLE)                 Werking
Werking                       - - Inschrijven ambtshalve en vrijwillige
- - PWA                        werklozen
Doelgroep                      - Inschrijven gebruikers
- - Langdurig werklozen               - Koppelen PWA-ers aan gebruikers
- Plan activa voor werkzoekenden en         - Detecteren en info over plan-activa,
 werkgevers                     startbanen
                          - Dienstencheques: info
                          - Aanvragen werkkaart
                          Doelgroep
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Oosterzele  - langdurig werklozen, leefloners, gebruikers
Sportstraat 5
9860 Oosterzele (OOSTERZELE)
Werking
- - Lokale tewerkstelling              Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Zottegem
Doelgroep
                          Deinsbekestraat 23
- - Langdurig werklozen en personen met een
                          9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
 leefloon                     Werking
                          - - Tewerkstelling voor taken die niet in


                                                   92
        Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
 concurrentie staan met het reguliere      - Legale uitvoering van aantal activiteiten
 arbeidscircuit                  waaraan door het gewone arbeidscircuit niet
- Promotie ACTIVA                  wordt tegemoetgekomen
Doelgroep                     - Informatie inzake federale
- - Langdurig werklozen, werkzoekenden en      tewerkstellingsmaatregelen
 bestaansmimimumgenieters            - De PWA-kantoren bevinden zich in de lokale
- Bedrijven en particulieren            werkwinkels: * PWA Gent-Centrum, Oostakker,
                          Sint-Amandsberg, Muide-Meulestede,
                          Macharius-Heirnis,
                         Sluizeken-Ham
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap      Minnemeers 2
Waarschoot                    9000 Gent
Dorp 1                      tel. 09 265 01 30
9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)           fax 09 265 01 49
Werking                      e-mail pwagent@gent.be
- - Tegemoetkomen aan een stijgend aantal     web www.gent.be/pwa
 maatschappelijke noden waaraan niet       Openingsuren: maandag tot en met vrijdag
 beantwoord werd door het reguliere        van 9 tot 12.30 uur en na afspraak * PWA
 arbeidscircuit, zonder er evenwel         Nieuw Gent, Sint-Pieters, Zwijnaarde, Sint-
 concurrentie voor te betekenen          Denijs-Westrem
- De vraag naar werk van langdurig        Zwijnaardsesteenweg 475
 werklozen beantwoorden en hun kansen op     9000 Gent
 inschakeling verhogen              tel. 09 243 70 50
- Werkzoekenden toelaten hun inkomen te      fax 09 243 70 59
 verhogen op een legale manier          e-mail pwagent@gent.be
- Informatie over Federale            web www.gent.be/pwa
 Tewerkstellingsmaatregelen           Openingsuren: maandag tot en met
- Dienstencheques bedrijf              donderdag van 9 tot 12.30 uur en na afspraak
Doelgroep                      * PWA Gentbrugge, Ledeberg
- - Werklozen die PWA taken willen uitvoeren   Brusselsesteenweg 502
- Gebruikers                   9050 Gent
                         tel. 09 210 43 90
                         fax 09 210 43 99
                         e-mail pwagent@gent.be
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Maldegem  web www.gent.be/pwa
Bloemestraat 43                  Openingsuren: maandag, dinsdag en
9990 Maldegem (MALDEGEM)              woensdag van 13.30 tot 16.30 uur en na
Werking                       afspraak * PWA Rabot, Brugse Poort,
- - PWA-werk                    Bloemekenswijk, Mariakerke, Drongen,
- Activa-plan                    Wondelgem
- Dienstencheques                 Hoogstraat 161
- Startbanen                   9000 Gent
- Opleidingen organiseren             tel. 09 267 66 60
Doelgroep                     fax 09 267 66 99
- - Langdurig werklozen              e-mail pwagent@gent.be
- Personen die het leefloon genieten       web www.gent.be/pwa
                         Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag
                          en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en na
                          afspraak
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Gent    Doelgroep
Sint-Niklaasstraat 27-302             - - Langdurig werklozen en leefloongenieters die
9000 Gent (GENT)                  voor het PWA-statuut in aanmerking komen
Werking
- - Samenwerkingsverband tussen de federale
 overheid, de RVA, de sociale partners en
 stad Gent                    Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalter
- Biedt gemotiveerde werkzoekenden de       Stationsstraat 69
 kans zich opnieuw in te schakelen in het    9880 Aalter (AALTER)
 arbeidscircuit en hun uitkering gevoelig te   Werking
 verhogen                    - - Informeren van de werzoekenden: langdurig


                                                93
         Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
 werkzoekenden kunnen door het verrichten   Werking
 van PWA activiteiten (max. 45 uur per     - - Ondersteuningsstructuur en
 maand) een belastingsvrije toelage       koepelorganisatie voor particulieren en lokale
 bovenop hun werkloosheidsvergoeding       opleidings-, begeleidings- en
 ontvangen tbv. 4,10 Euro per uur.        werkervaringsinitiatieven in Vlaanderen.
- Informeren van de gebruikers: particulieren  - Primaire doelstelling: bijdrage leveren tot
 kunnen via PWA hulp krijgen bij onderhoud    ontwikkeling en bevordering van actief
 van de tuin, kinderopvang, klussen, KKK     arbeidsmarktbeleid ter bestrijding en
 (Sinds 1 maart kan de poetsactiviteit niet   voorkoming van werkloosheid; bevordering
 meer uitgevoerd worden bij nieuwe        gelijke kansen met bijzondere aandacht voor
 gebruikers), VZW's, scholen, lokale       kansengroepen.
 overheden kunnen hulp krijgen bij       - Werkwijze: kader creëren waarin aangesloten
 activiteiten die normaal door vrijwilligers   ngo's hun doelstellingen en opdrachten
 verricht worden, bijzondere           optimaal kunnen verwezenlijken. De
 gelegenheden,...                aangesloten leden hebben als
- Koppeling vraag en aanbod.           hoofddoelstelling organisatie van
Doelgroep                     arbeidsmarktgerichte opleiding, begeleiding
- - Landurig werklozen en leefloongenieters    of werkervaring voor risicogroepen op
- Werkgevers, gemeenten-OCMW, scholen,      arbeidsmarkt
 particulieren                 Doelgroep
                        - - Kansengroepen
06.07.-Informatie, overleg,
  federaties en koepels

06.07.01. Lokaal overleg opleiding,       De Punt
werkloosheid en tewerkstelling         Kerkstraat 108
                        9050 Gentbrugge (GENT)
Net-Werk Gent                  Werking
Sint-Niklaasstraat 27/302            - - Helpen bij het uitwerken van een bedrijfsidee
9000 Gent (GENT)                 en bij het opmaken van een
Werking                      ondernemingsplan
- - Samenwerkingsverband van opleidings- en   - Ondersteunen invoegbedrijven en -afdelingen
 werkgelegenheidsinitiatieven voor       - Verhuren van lokalen en zorgen voor logistieke
 kansengroepen                  hulp
- Overlegorganen, serviceverlening aan en    Doelgroep
 ondersteuning van de actoren betrokken bij  -
 de werkloosheidsproblematiek,
 materiaalontwikkeling, methodische
 ondersteuning, belangenbehartiging
Doelgroep                    Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Dienst
- - Opleidings- en werkgelegenheidsprojecten  Algemene Zaken en Financiën, Dienst Informatie,
 (organisaties)                Vorming en Afstemming - Interface vorming
                        Nederkouter 28
                        9000 Gent (GENT)
                        Werking
Stad Gent - Gent, Stad in Werking        - - Samenwerkingsverband tussen de
Sint Niklaasstraaat 27/301            beleidsdomeinen onderwijs en vorming (het
9000 Gent (GENT)                 volwassenenonderwijs), werkgelegenheid
Werking                      (VDAB), cultuur (het Steunpunt Sociaal-
-                         Cultureel Werk) en economie ( Vlaams Instituut
Doelgroep                     voor het Zelfstandig Ondernemen)
-                        - Instrument van de Vlaamse Regering om tot
                         een transparanter vormingsbeleid te komen
06.07.02. Koepels en federaties opleiding,    en permanente vorming te stimuleren via:
werkloosheid en tewerkstelling         * Beleidsondersteuning
                        * Sensibilisatie en oriëntering
Vlaams Steunpunt Lokale Netwerkenopleiding en  * Bundeling en uitdieping expertise inzake
Tewerkstelling                  volwassenenvorming
Koningin Elisabethlaan 49            * Afstemming op provinciaal niveau
9000 Gent (GENT)                Doelgroep


                                               94
        Hoofdstuk 06. Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling
- - Alle Vlaamse volwassenen
                                     95
                  Hoofdstuk 07. Huisvesting
                          stadswoningen
07.01. Info - advies huisvesting         - Aanvraag geschiktheidonderzoeken
                         - Opvolging en bemiddeling huisvestingsvragen
Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond        met bijzondere aandacht voor herhuisvesting
Martelaarslaan 49B                 onbewoonbaarverklaringen en
9000 Gent (GENT)                  stadsvernieuwingsprojecten
Werking                     - Opvolgen bewonersgroepen en
- - Inlichtingen omtrent de onroerende sector   themagroepen huisvesting
 ten dienste van eigenaars           - Informatie- en vormingssessies i.v.m. wonen
Doelgroep                     voor groepen
-                        Doelgroep
                         - - Alle burgers van Gent (huurders en
                          eigenaars)

Cel Huisvesting AROHM
Gebroeders Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent (GENT)                 Woonwinkel Muide-Meulestede
Werking                     Patrijsstraat 10
- - Premies en toelagen voor huisvesting     9000 Gent (GENT)
 particulieren                 Werking
- Preliminair advies sociale woonprojecten    - - Informatie en advies ivm wonen (sociale
 van de overheidssector              woningen, huurwetgeving, huursubsidies en
- Heffing op de leegstand en verkrotting      diverse huisvestingspremies, Vlaamse
- Advies aan de burgemeesters inzake        wooncode, ...)
 ongeschikt-, onbewoonbaar- en         - Informatie over en hulp bij het invullen van
 overbewoondverklaring              formulieren
- Stimuleren gemeentelijk woonbeleid       - Inschrijven kandidaat-huurders stadswoningen
Doelgroep                    - Aanvraag geschiktheidonderzoeken
-                        - Opvolging en bemiddeling huisvestingsvragen
                          met bijzondere aandacht voor herhuisvesting
                          onbewoonbaarverklaringen en
                          stadsvernieuwingsprojecten
Stad Gent - Dienst Openbare Gezondheid      - Opvolgen bewonersgroepen en
Baudelohof                     themagroepen huisvesting
9000 Gent (GENT)                 - Informatie- en vormingssessies i.v.m. wonen
Werking                      voor groepen
- - Onderzoek i.v.m. ongezonde woningen     Doelgroep
- Bestrijding van ratten, muizen, vlooien,    - - Alle burgers van Gent (huurders en
 kakkerlakken en ander voor de mens        eigenaars)
 schadelijk ongedierte binnenshuis
- Uitvoering van ontsmettingen, kosteloos na
 aangifte en op verzoek van de
 behandelende geneesheer, en tegen       Woonwinkel Sluizeken-Tolhuis-Ham
 betaling in andere gevallen          Nieuwland 62
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
-                        Werking
                         - - Informatie en advies ivm wonen (sociale
07.01.01. Woonwinkel                woningen, huurwetgeving, huursubsidies en
                          diverse huisvestingspremies, Vlaamse
Woonwinkel Ledeberg                wooncode, ...)
Langestraat 129                 - Informatie over en hulp bij het invullen van
9050 Ledeberg (GENT)                formulieren
Werking                     - Inschrijven kandidaat-huurders stadswoningen
- - Informatie en advies ivm wonen (sociale   - Aanvraag geschiktheidonderzoeken
 woningen, huurwetgeving, huursubsidies en   - Opvolging en bemiddeling huisvestingsvragen
 diverse huisvestingspremies, Vlaamse       met bijzondere aandacht voor herhuisvesting
 wooncode, ...)                  onbewoonbaarverklaringen en
- Informatie over en hulp bij het invullen van   stadsvernieuwingsprojecten
 formulieren                  - Opvolgen bewonersgroepen en
- Inschrijven kandidaat-huurders          themagroepen huisvesting


                                               96
                  Hoofdstuk 07. Huisvesting
- Informatie- en vormingssessies i.v.m. wonen
 voor groepen
Doelgroep                    Stad Gent - Sociale Cel Huisvesting en woonwinkels
- - Alle burgers van Gent (huurders en      Woodrow Wilsonplein 1
 eigenaars)                   9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Informatie en advies ivm wonen (sociale
                          woningen, huurwetgeving, huursubsidies en
Woonwinkel Macharius-Heirnis            diverse huisvestingspremies, Vlaamse
Kasteellaan 53                   wooncode, ...)
9000 Gent (GENT)                 - Informatie over en hulp bij het invullen van
Werking                      formulieren
- - Informatie en advies ivm wonen (sociale   - Opvolging en bemiddeling huisvestingsvragen
 woningen, huurwetgeving, huursubsidies en    met bijzondere aandacht voor herhuisvesting
 diverse huisvestingspremies, Vlaamse       onbewoonbaarverklaringen en
 wooncode, ...)                  stadsvernieuwingsprojecten
- Informatie over en hulp bij het invullen van  - Opvolgen bewonersgroepen en
 formulieren                   themagroepen huisvesting
- Inschrijven kandidaat-huurders         - Informatie- en vormingssessies i.v.m. wonen
 stadswoningen                  voor groepen
- Aanvraag geschiktheidonderzoeken        Doelgroep
- Opvolging en bemiddeling            - - Alle burgers van Gent (huurders en
 huisvestingsvragen met bijzondere        eigenaars)
 aandacht voor herhuisvesting
 onbewoonbaarverklaringen en          07.01.02. Gemeentelijke huisvestingsdienst
 stadsvernieuwingsprojecten
- Opvolgen bewonersgroepen en          Stad Gent - Dienst Huisvesting
 themagroepen huisvesting            Woodrow Wilsonplein 1 (Verd. 0-B)
- Informatie- en vormingssessies i.v.m. wonen  9000 Gent (GENT)
 voor groepen                  Werking
Doelgroep                    - - Bewaking van de woonkwaliteit:
- - Alle burgers van Gent (huurders en      - Conformiteitsattest kamerwoningen,
 eigenaars)                    huurwoningen
                          - Vooronderzoek ongeschikt-, onbewoonbaar-
                          en ongezond wegens overbevolking
                          verklaringen
Woonwinkel Brugse Poort-Rooigem          - Politiereglement op de kamerwoningen
Kokerstraat 36                  - Huursubsidies, tussenkomst in de leninglast,
9000 Gent (GENT)                  aanpassingspremies: informatie en hulp bij het
Werking                      invullen van de nodige formulieren
- - Informatie en advies i.v.m. wonen (sociale  - Stedelijke woonraad
 woningen, huurwetgeving, huursubsidies en   - Overleg met de sociale
 diverse huisvestingspremies, Vlaamse       huisvestingsmaatschappijen
 wooncode,..)                  - Centraal aanspreekpunt voor de sociale
- Infomatie over en hulp bij invullen van     huisvestingsmaatschappijen
 formulieren                  - Beleidsadviserend werk
- inschrijven kandidaat-huurders         - Sociaal beheersrecht, voorkooprecht, recht
 stadswoningen                  van wederinkoop
- Aanvraag geschiktheidsonderzoeken       - Project 'wonen boven winkels'
- Opvolging en bemiddeling            - Verhuur van stadswoningen (stedelijke sociale
 huisvestingsvragen met bijzondere        woningen)
 aandacht voor herhuisvesting          - Inschrijven kandidaat huurders en
- Opvolgen bewonersgroepen en           dossierbeheer huurders
 themagroepen huisvesting            Doelgroep
- Informatie- en vormingssessies i.v.m. wonen  -
 voor groepen
Doelgroep
- - Alle burgers van Gent (huurders en
 eigenaars)                   Stad Gent - Dienst Huisvesting Oud - Gentbrugge/Sas-
                         en Bassijnwijk


                                                 97
                  Hoofdstuk 07. Huisvesting
Scheldekaai 42                  - Begeleiding en bemiddeling
9050 Gentbrugge (GENT)               huisvestingsvragen
Werking                     - Begeleiding herhuisvesting bij
- - Info i.v.m. (sociale) woningen         renovatieprojecten stadspatrimonium
- Info huurwetgeving               - Opvolgen van bewonersgroepen en/of
- Huursubsidies, aanpassingspremies:        themagroepen
 informatie en hulp bij het invullen van de   Doelgroep
 nodige formulieren               -
- Inschrijven kandidaat-huurders
 stadswoningen
- Aanvraag van geschiktheidsonderzoek
 woningen                    Stad Gent - Dienst Huisvesting Bloemekenswijk
- Begeleiding en bemiddeling           Francisco Ferrerlaan 273A
 huisvestingsvragen               9000 Gent (GENT)
- Begeleiding herhuisvesting bij         Werking
 renovatieprojecten stadspatrimonium      - - Info i.v.m. (sociale) woningen
- Opvolgen van bewonersgroepen en/of       - Info huurwetgeving
 themagroepen                  - Huursubsidies, aanpassingspremies: informatie
Doelgroep                     en hulp bij het invullen van de nodige
-                         formulieren
                         - Inschrijven kandidaat-huurders stadswoningen
                         - Aanvraag van geschiktheidsonderzoek
                         - Begeleiding en bemiddeling
Stad Gent - Dienst Huisvesting Rabot        huisvestingsvragen
Griendeplein 1                  - Begeleiding herhuisvesting bij
9000 Gent (GENT)                  renovatieprojecten stadspatrimonium
Werking                     - Opvolgen van bewonersgroepen en/of
- - Info i.v.m. (sociale) woningen         themagroepen
- Info huurwetgeving               Doelgroep
- Huursubsidies, aanpassingspremies:       -
 informatie en hulp bij het invullen van de
 nodige formulieren               07.01.04. Huurdersverenigingen
- Inschrijven kandidaat-huurders
 stadswoningen                 Huurdersbond Oost-Vlaanderen
- Aanvraag van geschiktheidsonderzoek      Fratersplein 6
 woningen                    9000 Gent (GENT)
- Begeleiding en bemiddeling           Werking
 huisvestingsvragen               - - Advies m.b.t huurproblemen (privé en sociale
- Begeleiding herhuisvesting bij          huur, geen handelshuur of pacht)
 renovatieprojecten stadspatrimonium      - Ledenorganisatie: lidgeld 15 euro per jaar
- Opvolgen van bewonersgroepen en/of       - Geen telefonisch advies
 themagroepen                  - Huurcontract meebrengen
Doelgroep                    - Beleidswerk
-                        - Huurcursussen en infomomenten
                         Doelgroep
                         - - Huurders (privé en sociaal)
                         - Organisaties
Stad Gent - Dienst Huisvesting Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376              07.02.-Huisvestingsinitiatieven
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking                     07.02.01. Sociale huisvesting
- - Info i.v.m. (sociale) woningen
- Info huurwetgeving               Huisvesting Scheldevallei
- Huursubsidies, aanpassingspremies:       Brusselsesteenweg 479
 informatie en hulp bij het invullen van de   9050 Gentbrugge (GENT)
 nodige formulieren               Werking
- Inschrijven kandidaat-huurders         - - Verhuur sociale woningen
 stadswoningen                 Doelgroep
- Aanvraag van geschiktheidsonderzoek      -
 woningen


                                               98
                  Hoofdstuk 07. Huisvesting
                         -

Huisvestingsmaatschappij Volkshaard
Ravensteinstraat 12
9000 Gent (GENT)                 Merelbeekse Sociale Woningen
Werking                      Gaversesteenweg 510
- - Volkshaard CV: bouwen en verhuren van     9820 Merelbeke (MERELBEKE)
 sociale woningen                Werking
Doelgroep                     - - Verhuur van sociale woningen
-                         Doelgroep
                         -


Deinse Sociale Bouwmaatschappij
Gentpoortstraat 20 bus 2             Kleine Landeigendom 'Het Volk'
9800 Deinze (DEINZE)               Ravensteinstraat 12
Werking                      9000 Gent (GENT)
- - Verhuur en verkoop van sociale woningen    Werking
Doelgroep                     - - Verkoop sociale woningen
-                         - Verlenen van sociale leningen
                         Doelgroep
                         -

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen -
Provinciaal Kantoor te Gent
Sint-Pietersaalststraat 177            ABC
9000 Gent (GENT)                 Stoppelstraat
Werking                      9000 Gent (GENT)
- - Toekennen van hypothecaire leningen      Werking
 voor nieuwbouw, aankoop van een woning,     - - Enkel verhuur van sociale appartementen
 het uitvoeren van saneringswerken en in     Doelgroep
 uitzonderlijke gevallen voor de terugbetaling  -
 van daarvoor aangegane hypothecaire
 schulden.
- Aankoop, verbouwing en sanering van
 woningen om deze aan grote gezinnen in     De Gentse Haard
 huur te geven.                 Leiekaai 340
Doelgroep                     9000 Gent (GENT)
- - Grote gezinnen met minstens 2 kinderen    Werking
 ten laste en een bescheiden inkomen.      - - Bouwen en verhuren van sociale woningen
                         Doelgroep
                         - - Sociale huurders

Huisvestingsmaatschappij De Goede
Werkmanswoning
Kikvorsstraat 113 - 115              Wonen
9000 Gent (GENT)                 Marcel Mollelaan 17
Werking                      9060 Zelzate (ZELZATE)
- - Verhuur sociale appartementen         Werking
Doelgroep                     - - Verkopen van sociale koopwoningen en -
-                          koopappartementen en kavels
                         - Tussenpersoon voor het bekomen van een
                          sociale hypotheeklening bij de Vlaamse
                          Huisvestingsmaatschappij voor de aankoop
WoninGent                      en/of sanering van een bestaande woning
Lange Steenstraat 54                ouder dan 30 jaar of voor de aankoop van
9000 Gent (GENT)                  een sociale koopwoning
Werking                      - Verhuren van sociale woningen in Zelzate en
- - Verhuur sociale woningen            Moerbeke-Waas
Doelgroep                     Doelgroep


                                                99
                   Hoofdstuk 07. Huisvesting
- - Woonbehoeftige gezinnen en          Gentpoortstraat 41
 alleenstaanden die voldoen aan de        9800 Deinze (DEINZE)
 voorwaarden                   Werking
                         - - Huisvestingsaanbod
07.02.02. Sociale verhuurkantoren         Doelgroep
                         -
OCMW Destelbergen - Sociaal Verhuurkantoor
Kerkham 2                     07.03.-Opvangmogelijkheden voor
9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)           thuislozen
Werking
- - Verhuren en onderverhuren van woningen
 op de privé-huurmarkt.             07.03.01. Crisisopvang
Doelgroep
- - Personen in woningnood die voldoen aan    CAW Artevelde - Crisisopvangcentrum De Schelp
 inkomsten- en eigendomsvoorwaarden om      Elyzeese Velden 7
 in aanmerking te komen voor het huren van    9000 Gent (GENT)
 een woning                   Werking
                         - - Psychosociale crisisinterventie in de regio
                         - Ambulante of residentiële hulp
                         - Residentieel aanbod van 10 plaatsen, 8
Woonfonds                      individuele kamers en 2 gezinskamers, max. 21
Sint-Salvatorstraat 151               dagen
9000 Gent (GENT)                 Doelgroep
Werking                      - - Personen die in een crisissituatie verkeren
- - Huren en onderverhuren van woningen op    - Minderjarigen (14 tot 18 jaar) die in een
 de privé-markt, huurderbegeleiding en -      psychosociale crisissituatie verkeren
 participatie, ... (sociaal verhuurkantoor)
- Inspelen op informatieve vragen van       07.03.03. Opvangcentra vrouwen en kinderen
 kwetsbare bewoners, zoals rond aankoop
 van woningen, sociale leningen,         CAW Visserij - Afdeling Huize Emmaüs - Assenede
 huisvestingspremies, renovatiewerken, ...    Leegstraat 17C
- Klusjesploeg                  9960 Assenede (ASSENEDE)
- Inspelen op informatieve vragen van       Werking
 kansarme en kwetsbare huurders:         - - Residentiële opvang voor meerderjarige
 meezoeken huurmogelijkheid privé-markt,      vrouwen met of zonder kinderen. Wij bieden
 sociale huurmarkt, huisvestingspremies, ?     opvang, juridische, psychologische, sociale
Doelgroep                      morele begeleiding
- - Kansarme en kwetsbare huurders,        - Samen zoeken en werken naar nieuwe
 kandidaat-kopers, eigenaar-bewoners        toekomstmogelijkheden
                         - Beschut wonen: begeleiding bij het zelfstandig
                          wonen van mensen die niet of nog niet in
                          staat zijn voor zichzelf te zorgen
OCMW Gent - Dienst wonen             Doelgroep
Offerlaan 4                    - - Vrouwen met of zonder kinderen, met
9000 Gent (GENT)                  relationele problemen
Werking
- - Sociaal Verhuurkantoor: inschrijvingen,
 aanvraag huursubsidies en
 geschiktheidsonderzoeken, bemiddeling op    CAW Artevelde - Klemenswerk - Vrouwen
 private huurmarkt                Opvangcentrum
- 25 noodwoningen                 Prinsenhof 141
- Bemiddeling procedures uithuiszetting      9000 Gent (GENT)
- Huisvesting asielzoekers            Werking
- Protocol met huisvestingsmaatschappijen     - - Residentiële opvang
Doelgroep                     - Individuele begeleiding
-                         - Moeder - kind begeleiding
                         - Leefgroepbenadering
                         - Nazorg
                         Doelgroep
Sociaal Verhuurkantoor Domus Donza        - - Thuisloze vrouwen met of zonder kinderen


                                                 100
                  Hoofdstuk 07. Huisvesting
 met relationele, sociale, financiële      07.03.05. Opvangcentra gemengd publiek
 problemen of een combinatie ervan
- Vrouwen met of zonder kinderen met acute    CAW Visserij - Huize Emmaüs - Gent
 huisvestingsproblemen             Meulesteedsesteenweg 184 A
                         9000 Gent (GENT)
07.03.04. Opvangcentra mannen          Werking
                         - - Centrum voor Residentieel Zorgwonen:
CAW Artevelde - Home Prins Albert -        psychosociale begeleiding binnen een
Opvangcentrum voor Mannen             langdurige of permanente thuissituatie voor
Hundelgemsesteenweg 385              oudere thuislozen die niet meer (of niet op
9050 Gentbrugge (GENT)               korte termijn) de wens hebben om nog alleen
Werking                      te gaan wonen.
- - Residentiële opvang van mannen die om    - Mogelijkheid tot resocialisatie
 psychosociale redenen thuisloos zijn      Doelgroep
Doelgroep                    - - Volwassen daklozen
- - Thuisloze mannen


                         CAW Artevelde - Gemengd Opvangcentrum Oikonde
CAW Artevelde - Klemenswerk - Algemeen      Vlaamsekaai 11
Opvangcentrum                  9000 Gent (GENT)
Prinsenhof 54                  Werking
9000 Gent (GENT)                 - - Residentiële opvang en begeleiding op korte
Werking                      en halflange termijn aan volwassenen die om
- - Tijdelijke (maximum 6 maanden)         één of meerdere redenen niet meer verder
 residentiële opvang en begeleiding in het    zelfstandig kunnen leven en/of wonen in hun
 opvangcentrum                  eigen omgeving
Doelgroep                    - Tussenhuis voor vaders met jonge kinderen
- - Volwassen valide thuisloze mannen      Doelgroep
                         - - Volwassen thuislozen
                         - Vaders met kinderen
                         - Koppels zonder minderjarige kinderen
CAW Visserij - 't Eilandje - Gent
Koopvaardijlaan 1                07.03.06. Woonbegeleiding jongeren
9000 Gent (GENT)
Werking                     CAW Artevelde - Opvangcentrum voor Jongeren De
- - Onthaalcentrum voor personen die tijdelijk  Wip
 thuisloos zijn                 Bomastraat 38
- Materiële hulp                 9000 Gent (GENT)
- Psychosociale begeleiding en reïntegratie   Werking
- Verblijfsduur: halflang (6 maand) tot lang   - - Gedifferentiële hulpverlening aan jongeren
Doelgroep                    - Intensieve en individuele en
- - Mannen (tussen 18 en 65 jaar)         groepsbegeleiding gericht op het verhogen
- Koppels (tijdelijke gemengde opvang in      van de persoonlijke weerbaarheid, het
 noodsituaties)                  herstellen of opbouwen van een
                          relatienetwerk en het verhogen van de
                          maatschappelijke zelfredzaamheid en
                          participatie, 9 plaatsen
CAW Artevelde - Klemenswerk - Zorgwonen     - Twee studio's
Bachtenwalle 10                 Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 - - Jongvolwassenen die omwille van allerlei
Werking                      redenen nog niet in staat zijn om zelfstandig te
- - Aanbieden van permanent verblijf aan 8     leven en waarvoor een intensieve residentiële
 zorgbehoevende thuislozen            begeleiding noodzakelijk is
- Realiseren van een zorgomgeving
 waarbinnen de cliënt zich thuis voelt
Doelgroep
- - Chronisch zorgbehoevende thuisloze      CAW Artevelde - Begeleid Wonen voor Jongeren
 mannen vanaf 50 jaar              Holstraat 23
                         9000 Gent (GENT)


                                                101
                  Hoofdstuk 07. Huisvesting
Werking                      tot volledig alleenwonen in staat zijn
- - Ambulante begeleiding van jongeren in    Doelgroep
 hun beginnend zelfstandig wonen:        -
* Gericht op autonoom functioneren
* Met nadruk op het uitbouwen van een
 zelfstandige woonvorm
* Met oog voor de verschillende         Opvanghuis der Missionarissen - Missionaries of
 levensdomeinen, maar vertrekkend vanuit    Charity
 de vraag van de jongere            Begijnengracht 55
* Begeleidingsduur: ca. 1 jaar          9000 Gent (GENT)
* In het kader van het algemeen welzijnswerk   Werking
Doelgroep                    - - Opvangcentra
- - Jongeren tussen 16 en 25 jaar met een    - Maximum 6 maand
 vraag tot begeleiding bij het zelfstandig   Doelgroep
 (leren) wonen                 - - Vrouwen met kinderen (jongens niet ouder
                          dan 8 jaar)
07.03.07. Begeleid wonen

CAW Artevelde - Begeleid Wonen voor Thuislozen
Pekelharing 6                  OCMW Gent - Thuislozenzorg
9000 Gent (GENT)                 Onderbergen 82
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Dienst expliciet gericht op het       Werking
 thuislozenpubliek               -
- Verschillende woonvormen: begeleid       Doelgroep
 wonen voor alleenstaanden, gezinnen en     - - Thuislozen stad Gent
 koppels
 - 3 gemeenschapshuizen voor samen wonen
Doelgroep
- - Personen die het zelfstandig wonen nog    CAW Artevelde - Service- en Ontmoetingscentrum
 niet aankunnen en nood hebben aan een     Pekelharing 6
 ondersteunende begeleiding (minimaal 6     9000 Gent (GENT)
 maanden, maximaal onbepaald)          Werking
                         - - Inloopcentrum voor maatschappelijk
07.03.09. Andere                  kwetsbare personen
                         - Materiële en immateriële diensten
CAW Visserij - Centrum voor Woontraining     - Recreatieve en vormende activiteiten
Manchesterstraat 4                - Geen hulpverlening; indien noodzakelijk wordt
9000 Gent (GENT)                  deze opgenomen door hulpverleners van
Werking                      andere deelwerkingen.
- - Tijdelijke intensieve woontraining:     Doelgroep
 vaardigheidstraining met betrekking tot    - - Maatschappelijk kwetsbare personen die
 wonen en psychosociale begeleiding.       individuele vragen hebben van materiële of
- Er wordt gewerkt met               relationele aard en behoefte voelen aan
 begeleidingscontracten en tijdelijke       contacten met lotgenoten
 huurcontracten.
Doelgroep
- - Thuisloze mannen en vrouwen, ouder dan
 25 jaar
                         Huize Triest - Nachtopvang
                         Gezondheidstraat 2
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
OCMW Gent - Pension De Baai           - - Opvang: verblijf voor mannen, halflange
Roggestraat 118                  termijn (max. 2 maanden)
9000 Gent (GENT)                 - De Sluis: verblijf voor mannen (van 1 dag tot
Werking                      maximum 1 week)
- - Opvang van chronische daklozen        Doelgroep
- 45-plussers met beperkte mentale        - - Kansarmen: generatie armen, nieuw armen
 mogelijkheden en/of een chronische
 psychische problematiek waardoor zij niet


                                                102
                  Hoofdstuk 07. Huisvesting
07.04.-Informatie, overleg,
  federaties en koepels

07.04.01. Lokaal overleg huisvesting

Stedelijke Woonraad
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Stedelijke adviesraad over alle
 aangelegenheden betreffende het
 woonbeleid
- Inspraak van buurtbewoners stimuleren en
 bevorderen
- Het overleg tussen maatschappijen,
 verenigingen, bonden en besturen tot stand
 brengen
Doelgroep
- - Alle inwoners van de Stad Gent
- Alle toekomstige inwoners van de Stad Gent

07.04.02. Federaties en koepels huisvesting

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - Provinciale
Cel Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 404
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Koepelorganisatie van 125 sociale
 huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen
 (sociaal woningbouw: huur, koop, leningen)
Doelgroep
-
                                103
               Hoofdstuk 08. Rechtshulp en justitie
                         CAW Zuid-Oost-Vlaanderen - Kompas - Dienst
08.01. Rechtshulp en juridisch          Slachtofferhulp
  advies                    Grotenbergestraat 26
                         9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Liga voor Mensenrechten             Werking
Jan Van Stopenberghestraat 2           - - Professionele begeleiding van slachtoffers
9000 Gent (GENT)                  van misdrijven
Werking                     Doelgroep
- - Schendingen van de mensenrechten       -
 vaststellen, bij de publieke opinie
 aanklagen, en via de overheden structureel
 opheffen
Doelgroep                    Politiezone Gent - Maatschappelijke cel
-                        Antonius Triestlaan 12
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Bijstand aan politie bij opvang van
Bureau Juridische Bijstand             slachtoffers van misdrijven
                         Doelgroep
Koophandelsplein 23
                         -
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Bijstand van een advocaat voor
 minderbegoeden (pro deo): betaling
 naargelang het inkomen van de         Politiezone Gent - Dienst Slachtofferbejegening
 betrokkene.                  Antonius Triestlaan 12
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
- - Minderbegoeden                Werking
                         - - Bijstand aan politie bij opvang van
                          slachtoffers van misdrijven
                         - Informatie, advies en doorverwijzing
                         Doelgroep
Info Balie Gent
                         -
Cataloniëstraat 9
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Eerstelijns juridisch advies
- De rechtzoekende wordt eventueel        CAW Visserij - Afdeling Slachtofferhulp
 doorverwezen naar de bevoegde dienst of    Visserij 153
 naar een advocaat               9000 Gent (GENT)
Doelgroep                    Werking
-                        - - Hulp aan slachtoffers van een misdrijf en
08.02.-Justitiële hulpverlening          verkeersslachtoffers
                         - Informatie en advies over juridische
                          procedures en schadevergoeding
                         - Emotionele ondersteuning en begeleiding
08.02.01. Justitieel welzijnswerk
                         - Werkingsgebied: gerechtelijk arrondissement
                          Gent
CAW Zuid-Oost-Vlaanderen - Justitieel
Welzijnswerk - Contactpunt Zottegem       - Gratis
                         Doelgroep
Grotenbergestraat 26
                         -
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking
- - Hulp- en dienstverlening
- Informatie en advies
Doelgroep                    Centrum voor Hulp aan Slachtoffers
- - Iedereen die in aanraking dreigt te komen  Grotenbergestraat 26
 met justitie                  9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
- De familie van personen die in aanraking    Werking
 dreigen te komen met justitie         - - Emotionele ondersteuning
                         - Praktische hulp (begeleiding naar advocaat,
08.02.02.slachtofferbegeleiding          politie en rechtbank)
                         - Informatie en advies


                                                  104
                Hoofdstuk 08. Rechtshulp en justitie
Doelgroep                     Doelgroep
- - Slachtoffers van misdrijven, nabestaanden   -
 van slachtoffers van dodelijke
 verkeersongevallen en zelfdoding

                         CAW Artevelde - Justitieel Welzijnswerk
                         Achilles Musschestraat 1
Justitiehuis Gent - Dienst Slachtofferonthaal   9000 Gent (GENT)
Koophandelsplein 23                Werking
9000 Gent (GENT)                 - - Informatie en advies
Werking                      - Praktische tussenkomsten
- - Geven van informatie, opvang en/of -     - Emotionele opvang
 Doorverwijzing van slachtoffers van       - Psycho-sociale begeleiding
 misdrijven                   - Bemiddeling
Doelgroep                     - Vroeghulp, detentiebegeleiding en
- - Slachtoffers van misdrijven           reclassering
                         - Deskundige doorverwijzing
08.02.03. Daderhulp                - Gevangenisbezoek en desgewenst
                          huisbezoek bij directe sociale omgeving
Ontvangkantoor Penale Boeten           Doelgroep
Savaanstraat 11 bus 5 (ingang Ketelvest)     - - Personen en hun directe omgeving die
9000 Gent (GENT)                  (dreigen) in aanraking (te) komen met
Werking                       strafrechterlijke instanties
- - Invordering van penale boeten
- Verbeurdverklaring
Doelgroep
-                         Probatiedienst & Penitentiaire Buitendienst
                         Cataloniëstraat 6-9
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
CAW Artevelde - Hulpverlening aan Seksuele    - - Maatschappelijke enquêtes omtrent de
Delinquenten                    persoonlijke en sociale situatie n.a.v. een
Pekelharing 2                    vraag tot advies van de rechtbank (met
9000 Gent (GENT)                  toestemming van de cliënt) met het oog op
Werking                       een probatie, een dienstverlening, een civiele
- - Hulpverlening aan meerderjarige daders     opdracht, een vrijstelling onder voorwaarden,
 van seksuele delicten               penitentiair verlof
- Combinatie van vorming, training en       - Begeleiding en hulpverlening aan personen
 therapie                     onder probatie, alternatieve straf
Doelgroep                      (dienstverlening (taakstraf en/of opleiding), na
- - Meerderjarige seksuele delinquenten       bemiddeling in strafzaken (taakstraf)),
                          vrijstelling onder voorwaarden, voorlopige of
                          voorwaardelijke invrijheidsstelling, vrijheid op
                          proef van de Commissie Bescherming
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij    Maatschappij
Cataloniëstraat 6-9                Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 -
Werking
- - Uitvoering van de interneringsmaatregelen
 verleend door de hoven en rechtbanken in
 het rechtsgebied van het Hof van Beroep     Forensische Eenheid Oost-Vlaanderen
 Gent (gerechtelijke arrondissementen Gent,   Azaleastraat 27
 Dendermonde, Oudenaarde, Veurne, Ieper,     9040 Sint-Amandsberg (GENT)
 Kortrijk en Brugge)               Werking
- Daders van strafbare feiten die ingevolge    - - Psychologische behandeling en begeleiding
 hun staat van krankzinnigheid,          van daders van seksueel misbruik tegenover
 zwakzinnigheid of erge staat van         minderjarigen
 geestesstoornis geïnterneerd werden,      - Gespecialiseerde voorziening van de Vlaamse
 worden intens begeleid na vrijstelling op     Gemeenschap
 proef                      - Netwerkontwikkeling binnen de Centra


                                                105
               Hoofdstuk 08. Rechtshulp en justitie
 Geestelijke Gezondheidszorg Oost-        Werking
 Vlaanderen voor de forensische ambulante    - - Politie
 hulpverlening                  Doelgroep
Doelgroep                     - - Inwoners Oostakker
- - Volwassen daders van seksuele delicten
 tegenover minderjarigen

                         Lokale Politie Lovendegem-Waarschoot-Zomergem-
                         Nevele
Psychosociale Dienst - Gevangenis Gent      Hansbekedorp 10
Nieuwewandeling 89                9850 Hansbeke (NEVELE)
9000 Gent (GENT)                 Werking
Werking                      - - Verzekeren van veiligheid en openbare orde
- - Psychiatrische, psychologische en/of     - 24u permantie;
 maatschappelijke begeleiding van        - Interventieploegen te bereiken via
 gedetineerden, personen in voorhechtenis,     bovenstaand nummer of dispatching Gent 09
 geïnterneerden                  237 12 90
Doelgroep                     Doelgroep
-                         - - Alle inwoners van het grondgebied en wie
                          zich op het grondgebied bevindt
08.02.04. Strafbemiddeling

Bemiddeling in Strafzaken
Koophandelsplein 23                Politiezone Gent - Commissariaat Sint-Amandsberg
9000 Gent (GENT)                 Antwerpsesteenweg 378
Werking                      9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- - Als alternatief voor een verwijzing van een  Werking
 strafzaak naar een rechtbank, kan de      - - Politie
 parketmagistraat in bepaalde situaties een   Doelgroep
 procedure bemiddeling in strafzaken       - - Inwoners Sint-Amandsberg
 organiseren, waar zowel slachtoffer als
 verdachte bij worden betrokken
Doelgroep
-                         Politiezone Gent - Commissariaat Sint-Kruis-Winkel
                         Sint-Kruis-Winkeldorp 93
08.03. Federale & lokale politie         9042 Sint-Kruis-Winkel (GENT)
                         Werking
Politiezone Gent - Teams             - - Wijkcommissariaat
Antonius Triestlaan 12              Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 - - Inwoners Sint-Kruis-Winkel
Werking
- - Uitvoeren van dringende interventies
Doelgroep
-                         Politiezone Gent - Verkeerstechnische Afdeling
                         Peerstraat 3
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
Politiezone Schelde-Leie             - - Verkeerstechnische adviezen
Florastraat 19                  - Opleiding gemachtigde opzichters
9840 De Pinte (DE PINTE)             - Afleveren van vergunningen taxichauffeurs
Werking                      - Afleveren van vergunningen voor het plaatsen
- - Politie                     van verkeerstekens op de openbare weg
Doelgroep                     - Afleveren van vergunningen voor het
-                          signaleren van werken en
                          verkeersbelemmeringen op de openbare weg
                         Doelgroep
                         - - Iedereen die een verkeersmaatregel verlangt
Politiezone Gent - Commissariaat Oostakker     op de openbare weg (op Gents
Oostakkerdorp 3                   grondgebied)
9041 Oostakker (GENT)


                                                 106
               Hoofdstuk 08. Rechtshulp en justitie
                          - 24u permantie;
                          - Interventieploegen te bereiken via
Politiezone Gent - Lokale Recherche Unit Inbraken   bovenstaand nummer of dispatching Gent
Belfortstraat 4                    101
9000 Gent (GENT)                  Doelgroep
Werking                       - Bevolking van de gemeente
- - Pro-actieve en repressieve aanpak van alle
 inbraken en de woninginbraken in het
 bijzonder op het grondgebied Gent
Doelgroep                      Politiezone Gent - Interventiedienst
-                          Antonius Triestlaan 12
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - - Directie Interventiepolitie
Politiezone Gent - Commissariaat Gentbrugge     - Directe leiding personeel interventiepolitie
Braemkasteelstraat 29                Doelgroep
9050 Gentbrugge (GENT)               -
Werking
- - Politie
Doelgroep
- - Inwoners Gentbrugge               Politiezone Gent - Commissariaat Nieuw-Gent
                          Rerum Novarumplein 28
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
Politiezone Gent - Commissariaat Drongen      - - Politie
Drongenplein 4                   Doelgroep
9031 Drongen (GENT)                 - - Inwoners wijk Nieuw-Gent
Werking
- - Politie
Doelgroep
- - Inwoners Drongen                Politiezone Gent - Lokale Recherche Gauwdiefstallen
                          Ridderstraat 1
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
Politiezone Gent - Commissariaat Gent-centrum    - - Politiedienst inzake gauwdiefstallen
Belfortstraat 4                   Doelgroep
9000 Gent (GENT)                  -
Werking
- - Politie
Doelgroep
- - Inwoners Gent                  Politiezone Gent - Commissariaat Desteldonk
                          Moleneinde 16
                          9042 Sint-Kruis-Winkel (GENT)
                          Werking
Politiezone Gent - Commissariaat Wondelgem     - - Politie
Pieter Cieterslaan 28                Doelgroep
9032 Wondelgem (GENT)                - - Inwoners Desteldonk
Werking
- politie
Doelgroep
- - Inwoners Wondelgem               Politiezone Assenede - Evergem
                          Kappellestraat 1
                          9940 Evergem (EVERGEM)
                          Werking
Lokale Politie Maldegem               - - Politie
Westeindestraat 1                  Doelgroep
9990 Maldegem (MALDEGEM)              - - Alle slachtoffers of nabestaanden van een
Werking                        misdrijf, wonende in de politiezone Assenede-
- - Verzekeren van veiligheid en openbare       Evergem
 orde


                                                   107
                Hoofdstuk 08. Rechtshulp en justitie
                           Doelgroep
                           - - Inwoners Meulestede
Politiezone Deinze - Zulte
Centrumlaan 97
9800 Deinze (DEINZE)
Werking                        Politiezone Gent - Commissariaat Zwijnaarde
- - Politie                      Zandvoordestraat 4
Doelgroep                       9052 Zwijnaarde (GENT)
-                           Werking
                           - - Politie
                           Doelgroep
                           - - Inwoners Zwijnaarde
Politiezone Gent - Lokale Recherche Diefstallen met
Geweld
Ridderstraat 1
9000 Gent (GENT)                   Federale Politie - Coördinatie- en Steundienst
Werking                        Groendreef 181
- - Diefstallen met geweld, straatroof        9000 Gent (GENT)
Doelgroep                       Werking
-                           -
                           Doelgroep
                           -

Lokale Politie - Politiezone Rhode & Schelde
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke (MERELBEKE)              Politiezone Gent - Commissariaat Sint-Denijs-
Werking                        Westrem
- - Lokale Politie, politiezone Regio Rhode &     Gemeenteplein 2
 Schelde                       9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)
Doelgroep                       Werking
-                           - - Politie
                           Doelgroep
                           - - Inwoners Sint-Denijs-Westrem

Politiezone Gent - Lokale Recherche Drugs
Ridderstraat 2
9000 Gent (GENT)                   Lokale Politie Aalter-Knesselare
Werking                        Europalaan 22
- - Lokale drugproblematiek, drugsdelicten      9880 Aalter (AALTER)
Doelgroep                       Werking
-                           - - Verzekeren van veiligheid en openbare orde
                           - Gerechtelijke en bestuurlijke politie
                           - Basispolitiezorg
                           Doelgroep
Interpolitiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-    - Alle inwoners van het grondgebied
Zelzate
Grote Markt 1
9060 Zelzate (ZELZATE)
Werking                        Politiezone Gent - Algemene leiding
- - Politie                      Antonius Triestlaan 12
Doelgroep                       9000 Gent (GENT)
-                           Werking
                           - - Commissariaat Gent-West
                           Doelgroep
                           -
Politiezone Gent - Commissariaat Meulestede
New-Orleansstraat 271
9000 Gent (GENT)
Werking                        Politiezone Gent - Wijkdienst - Directie
- - Wijkcommissariaat                 Antonius Triestlaan 12


                                                    108
               Hoofdstuk 08. Rechtshulp en justitie
9000 Gent (GENT)                  onderhoudsgeld
Werking                     Doelgroep
- - Directie Wijkpolitie             -
Doelgroep
-

                         Vredegerecht Zottegem
                         Grotenbergestraat 54
Politiezone Gent - Commissariaat Ledeberg    9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Ledebergplein 33                 Werking
9050 Ledeberg (GENT)               - - Vredegerecht volgens artikel 590 e.v.
Werking                      Gerechtelijk Wetboek
- - Politie                   Doelgroep
Doelgroep                    -
- - Inwoners Ledeberg

08.04.-Justitie en medewerkers
  gerecht                   Jeugdrechtbank Gent
                         Henegouwenstraat 95
08.04.01. Justitiehuizen             9000 Gent (GENT)
                         Werking
Justitiehuis - Gent               - - Op burgerlijk gebied betwistingen inzake
Cataloniëstraat 6-9                o.a.: uitoefening ouderlijk gezag, recht op
9000 Gent (GENT)                  persoonlijk contact, adoptie
Werking                     - Toepassing van jeugdbeschermingswet: onder
- - Een eerste wegwijzer: advocaten en       meer m.b.t. minderjarigen die een als misdrijf
 justitieassistenten leiden u door de doolhof   omschreven feit gepleegd hebben
 van maatregelen in en om justitie       - Toepassing van decreten inzake bijzondere
 (eerstelijnshulp:informatie geven en indien   jeugdbijstand m.b.t. problematische
 nodig doorverwijzen)               opvoedingssituaties
- Justitiële begeleiding: naar aanleiding van  Doelgroep
 een gerechtelijke maatregel of een       -
 veroordeling kunnen justitieassistenten uw
 situatie opvolgen via sociaal onderzoek en
 begeleiding, zij houden toezicht op de
 opgelegde maatregelen (zowel in        Arbeidsrechtbank Gent
 burgerlijke als strafrechtelijke procedures,  Kalandeberg 1
 zowel voor slachtoffers als voor daders)    9000 Gent (GENT)
- Trefpunt: de diensten van het         Werking
 arrondissement die binnen en rond justitie   - - Behandelt o.m. geschillen in verband met
 werken ontmoeten elkaar, wisselen ideeën     arbeidsovereenkomsten,
 uit en werken samen, projecten inzake      arbeidsreglementering, arbeidsongevallen en
 bemiddeling en alternatieve straffen worden   sociale zekerheid, OCMW-bijstand
 er ontwikkeld en uitgebouwd          Doelgroep
Doelgroep                    - - Personen betrokken in geschillen in verband
-                         met arbeidsovereenkomsten,
                          arbeidsreglementering, arbeidsongevallen en
08.04.02. Rechtbanken               sociale zekerheid, OCMW-bijstand

Vredegerecht Gent
Martelaarslaan 17
9000 Gent (GENT)                 Politierechtbank
Werking                     Martelaarslaan 17
- - Behandelt o.m. zaken die een belang     9000 Gent (GENT)
 hebben van minder dan 1860,00 EUR       Werking
 (leningen, facturen, schadegevallen)      - - Rechtbank voor overtredingen, o.a.
- Huurproblemen, erfdienstbaarheden,        verkeersdelicten, en sommige wanbedrijven
 problemen tussen buren, dringende en      - Rechtbank voor vorderingen tot herstel van
 voorlopige maatregelen bij ernstige       schade die voortvloeit uit een
 onenigheid tussen echtgenoten,          verkeersongeval ongeacht het bedrag


                                               109
               Hoofdstuk 08. Rechtshulp en justitie
Doelgroep                      oplossing voor de nadelen die door de feiten
-                          aan het slachtoffer zijn veroorzaakt. We
                          trachten hierbij te kijken naar hoe de
                          minderjarige zelf zijn verantwoordelijkheid kan
                          opnemen.
Rechtbank van Koophandel             Doelgroep
Oude Schaapmarkt 22                -
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Beslechten van geschillen i.v.m. handel die
 niet onder de algemene bevoegdheid van     Project Alternatieve Sancties
 de vrederechter vallen (zie verder)       Kammerstraat 10
- Voor akten van vzw's en akten van        9000 Gent (GENT)
 vennootschappen: van 8.30 tot 12.30 uur,    Werking
 geen telefonische inlichtingen         - - Dienstverleningsproject (= werkstraf) voor
Doelgroep                      minder- en meerderjarige daders die een
-                          werkstraf opgelegd kregen
                         - Infopunt alternatieve maatregelen
                         Doelgroep
                         - - Daders die in aanmerking komen voor een
Rechtbank van Eerste Aanleg             autonome werkstraf of alternatieve maatregel
Koophandelsplein 23
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Burgerlijke rechtbank: behandelt o.m.     De Sleutel - Project Gerechtelijke Alternatieve
 zaken die een belang hebben van meer      Maatregelen
 dan 75.000 bef, echtscheidingen,        Meerhem 30
 vorderingen tot verdeling van          9000 Gent (GENT)
 nalatenschap, civiele geschillen tussen     Werking
 burgers enz. ...                - - Oriëntatiefase: het programma is algemeen
- Correctionele rechtbank: beteugeling van     vormend en oriënterend.
 misdrijven                    - Soorten communicatie, verbale en non-
- Jeugdrechtbank                  verbale taal
Doelgroep                      - Sociale vaardigheden ? stressmanagement
-                          - Leren onderkennen van problemen
                          - Zelfbeeldvorming
08.04.05. Gerechtsdeurwaarders           - Kritisch en creatief denken
                          - Omgaan met gevoelens ? beslissingen
Arrondissementskamer van de             nemen ? zelfcontrole
Gerechtsdeurwaarders RS               - Arbeidsattitudevorming
Afrikalaan 20-24                 - Vormingsfase: uitdiepen en specifieker
9000 Gent (GENT)                  uitwerken van de vormingsthema?s waarmee
Werking                       gestart werd in de oriëntatiefase.
- Bijstand van een advocaat voor         - Individuele vorming: zowel vorming als
 minderbegoeden (pro-deo): betaling        behandeling kunnen individueel gevolgd
 naargelang het inkomen van de betrokkene     worden.
 (bewijs van inkomen meebrengen)         Doelgroep
Doelgroep                     - - Gebruikers van illegale drugs, al dan niet
-                          recent in aanraking gekomen met justitie
                          n.a.v. een gepleegd delict
08.04.07. Alternatieve maatregelen en straffen  - Gebruikers die onder justitiële voorwaarden
                          gedurende een vooraf gesteld aantal uren
Project Herstelbemiddeling             een vormend programma dienen te volgen.
Rabotstraat 121                  - Gebruikers die nog geen zwaar justitieel en/of
9000 Gent (GENT)                  drugbehandelingsdossier hebben
Werking
- - Herstelbemiddeling is een aanbod aan
 minderjarige daders en slachtoffers van een
 misdrijf, waarbij een neutrale bemiddelaar   CAW Visserij - Project Alternatieve Straffen
 helpt zoeken naar een zo goed mogelijke     Visserij 153


                                                 110
               Hoofdstuk 08. Rechtshulp en justitie
9000 Gent (GENT)                  - In functie van de sociale en culturele
Werking                       achtergrond, leeftijd en intellectueel
- - Project rond individuele             vermogen wordt een gepersonaliseerd
 budgetbegeleidingen en               programma aangeboden.
 groepsvormingsproject rond budgettering     - Het leerproject bedraagt maximum 20 uren
Doelgroep                      die binnen de 6 maand worden afgewerkt.
- - Meerderjarige daders van misdrijven die (al  Doelgroep
 dan niet ten gevolge van hun misdrijven)     - - Minderjarige plegers van vermogensdelicten
 financiële-administratieve moeilijkheden     (diefstal, plichting, heling)en gewelddelicten
 hebben                       (12-18 jaar)
                          - Minderjarige plegers van seksuele delicten
                          (12-18 jaar)

Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad
De Pintelaan 185
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Organiseren en begeleiden van
 alternatieve sancties (dienstverleningen)
 door Jeugdrechtbanken te Gent,
 Dendermonde en Oudenaarde ten aanzien
 van delinquente minderjarigen
Doelgroep
- - Minderjarigen die een MOF hebben
 gepleegd, 12-18 jaar
CAW Artevelde - Individueel Leerprojecten Daders
van Geweld- en Vermogensdelicten
Pekelharing 2
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Individueel leerproject voor meerderjarige
 daders van gewelddelicten (slagen en
 verwondingen, smaad en weerspannigheid,
 bedreigingen, opzettelijke vernielingen,
 diefstal met geweld, verkeersagressie,...)
- Individueel leerproject voor meerderjarige
 daders van vermogensdelicten (diefstal,
 oplichting, heling, misbruik van vertrouwen)
Doelgroep
- - Daders van gewelddelichten
- Daders van vermogensdelicten
Centrum voor Ambulante Begeleiding - Individueel
Leerproject voor Minderjarige Plegers van
Vermogensdelichten en gewelddelicten
Pekelharing 2
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Individueel leerproject voor minderjarige
 plegers van vermogensdelicten (diefstal,
 oplichting, heling) en gewelddelicten (12-18
 jaar).
- Individueel leerproject voor minderjarige
 plegers van seksuele delicten (12-18 jaar) op
 doorverwijzing van de jeugdrechtbank.


                                               111
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen

09.02. Onmoetingscentra voor             Centrum voor Medische Genetica
  ouders met kinderen               De Pintelaan 185
                           9000 Gent (GENT)
CAW Visserij - Half-rond - Bezoekruimte Oost-    Werking
Vlaanderen                      - - Genetische counseling: advies aan personen
Visserij 153                      en echtparen
9000 Gent (GENT)                   - Erfelijkheidsadvies bij prenatale diagnose
Werking                       - Presymptomatische en prenatale testing i.v.m.
- - Begeleiding bij de uitoefening van het       genetische aandoeningen
 omgangsrecht of bij de overdracht van       - Begeleiding bij persoonlijke verwerking
 kinderen tussen de partijen, wanneer dit      - Bijstand bij besluitvorming tot voortplanting
 omgangsrecht werd verbroken of het          met respect voor de ethische en
 verloop ervan te conflictueus verloopt        godsdienstige overtuiging
- Er wordt een ruimte voorzien waar         Doelgroep
 deskundige begeleiders instaan voor        -
 onthaal en begeleiding
Doelgroep                      09.03.02. Kraamzorg
- - Gezinnen waar scheiding tussen partners
 dreigt te leiden tot contactbreuk tussen het    SVV Reddie Teddy - Kraamzorg
 kind en één van de ouders of waar het       Vrijdagmarkt 10
 contact onmogelijk is geworden met         9000 Gent (GENT)
 ouders, pleegouders, grootouders,         Werking
 belangrijke anderen                - - Service van 4 uur per dag, voor- of
                            namiddag voor pas bevallen moeders
                           Doelgroep
09.03.-Ambulante begeleiding
                           - - Pas bevallen mama's
  van kinderen en gezinnen

09.03.01. Prenatale zorgverlening
                           Familiezorg Oost-Vlaanderen - Kraamhulp
Kind en Gezin - Prenataal Consultatiebureau Gent -
UZ Gent                       Zwartezustersstraat 18
De Pintelaan 185                   9000 Gent (GENT)
                           Werking
9000 Gent (GENT)
Werking                       - - Kraamzorg: hulp bij zwangerschap en
- - Prenatale permanentie               bevalling
                           Doelgroep
- Prenataal onderzoek door gynaecoloog
                           - - Gezinnen, alleenstaanden
- Zwangerschapsbegeleiding door sociaal
 verpleegkundige Kind & Gezin
- Gezondheidsvoorlichting,
 informatieavonden, documentatie
- Medewerking van interculturele           Expertisecentrum Kraamzorg
 medewerker                     Vrijdagmarkt 10
Doelgroep                      9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- - Speciale aandacht voor kansarme en        Werking
 multi-problem-gezinnen               - - Thuishulp aan zwangere en pas bevallen
                            moeders
                           - Huishoudelijk werk, zorg voor moeder en
                            kinderen tot 10 dagen na de bevalling,
Centrum voor Diagnose en Behandeling van        gegeven door ervaren kraamverzorgsters
Vruchtbaarheidsproblemen                (koken, wassen, strijken, boodschappen, ...)
De Pintelaan 185 - P3 (2de Verd.)          - Vroedvrouw geeft en coördineert pre- en
9000 Gent (GENT)                    postnatale medische hulp in samenwerking
Werking                        met de arts in het kader van bevallen met kort
- - Diagnose en behandeling van            ziekenhuisverblijf t.e.m. de 6de week na de
 vruchtbaarheidsproblemen               bevalling
Doelgroep                      Doelgroep
- - Patiënten met vruchtbaarheidsproblemen      - - Zwangere en pas bevallen moeders
                                                 112
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
09.03.03. Consultatiebureaus            Werking
                          - - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
Kind en Gezin - Consultatiebureau Gent -       worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
Bevrijdingslaan                   de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
Bevrijdingslaan 88                  professioneel advies. Elk consult staat in het
9000 Gent (GENT)                   teken van een bepaald onderwerp
Werking                      Doelgroep
- - Prenatale permanentie             - - Kinderen van 0 tot 3 jaar, hun ouders en
- Prenataal onderzoek door gynaecoloog        opvoeders
- Zwangerschapsbegeleiding door
 regionverpleegkundige Kind en Gezin
- Gezondheidsvoorlichting, documentatie
- Medewerking van interculturele          Kind en Gezin - Consultatiebureau Nevele
 medewerker en ervaringsdeskundige in de     Graaf Van Hoornestraat 26
 kansarmoede                   9850 Nevele (NEVELE)
- Groepswerking                  Werking
Doelgroep                     - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
- - Aanstaande ouders uit specifieke         worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
 doelgroepen                    de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
                           professioneel advies. Elk consult staat in het
                           teken van een bepaald onderwerp.
                          Doelgroep
Kind en Gezin - Consultatiebureau Sint       - Kinderen van 0 tot 3 jaar (tot 6 jaar in
Amandsberg - Sint-Bernadettestraat          bijzondere situaties), hun ouders en
Sint-Bernadettestraat 134              opvoeders.
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gratis onderzocht en       Kind en Gezin - Pluralistisch Consultatiebureau
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders       Gentbrugge-Ledeberg
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk  Ledebergplein 21
 consult staat in het teken van een bepaald    9050 Ledeberg (GENT)
 onderwerp                    Werking
Doelgroep                     - - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere     worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
 situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders   de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
                           professioneel advies. Elk consult staat in het
                           teken van een bepaald onderwerp
                          Doelgroep
Kind en Gezin - Consultatiebureau Merelbeke    - - Elk kind van 0 tot 6 jaar wonende te
Hundelgemsesteenweg 690               Ledeberg-Gentbrugge
9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Werking
- - Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gratis onderzocht en       Kind en Gezin - Consultatiebureau De Pinte
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders       Polderbos 2
 krijgen praktisch en professioneel advies.    9840 De Pinte (DE PINTE)
- Elk consult staat in het teken van een      Werking
 bepaald onderwerp.                - - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
Doelgroep                      worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
- - Ouders en opvoeders van kinderen van 0-3     de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
 jaar; kinderen van 0-6 jaar in bijzondere     professioneel advies. Elk consult staat in het
 leefsituaties.                   teken van een bepaald onderwerp
                          - Informatie, afspraken en contactname via
                           regiohuis Deinze
                          Doelgroep
Kind en Gezin - Consultatiebureau Gent -      - - Kinderen van 0 tot 3 jaar (tot 6 jaar in
Koepoortkaai                     bijzondere situaties), hun ouders en opvoeders
Koepoortkaai 28
9000 Gent (GENT)


                                                113
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
                          - - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
Kind en Gezin - Consultatiebureau Deinze - Zulte   worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
Staatsbaan 152                    de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
9870 Zulte (ZULTE)                  professioneel advies. Elk consult staat in het
Werking                       teken van een bepaald onderwerp
- - Preventieve zorg op maat: de jonge       Doelgroep
 kinderen worden gratis onderzocht en       - - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders        situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk
 consult staat in het teken van een bepaald
 onderwerp
Doelgroep                     Kind en Gezin - Consultatiebureau Gent - Sint
- - Kinderen van 0-3 jaar (uitzonderlijk tot 6   Margrietstraat
 jaar), hun ouders en opvoeders          Sint-Margrietstraat 36
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
Kind en Gezin - Consultatiebureau Nazareth Eke    worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
Drapstraat 16                    de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
9810 Nazareth (NAZARETH)               professioneel advies. Elk consult staat in het
Werking                       teken van een bepaald onderwerp
- - Preventieve zorg op maat: de jonge       Doelgroep
 kinderen worden gratis onderzocht en       - - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders        situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk
 consult staat in het teken van een bepaald
 onderwerp
- Informatie, afspraken en contactname via     Kind en Gezin - Consultatiebureau Gent - Rerum
 regiohuis Deinze                 Novarumplein
Doelgroep                     Rerum Novarumplein 180A
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar (tot 6 jaar in    9000 Gent (GENT)
 bijzondere situaties), hun ouders en       Werking
 opvoeders                    - - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
                           worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
                           de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
                           professioneel advies. Elk consult staat in het
Kind en Gezin - Consultatiebureau Zulte       teken van een bepaald onderwerp
Staatsbaan 152                   Doelgroep
9870 Zulte (ZULTE)                 - - Kinderen van 0 tot 3 jaar (uitzonderlijk 6 jaar),
Werking                       hun ouders en opvoeders
- - Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gratis onderzocht en
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk  Kind en Gezin - Consultatiebureau Drongen
 consult staat in het teken van een bepaald    Antoon Catriestraat 2
 onderwerp                    9031 Drongen (GENT)
- Informatie, afspraken en contactname via     Werking
 regiohuis Deinze                 - - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
Doelgroep                      worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar (tot 6 jaar in     de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
 bijzondere situaties), hun ouders en        professioneel advies. Elk consult staat in het
 opvoeders                     teken van een bepaald onderwerp
                          Doelgroep
                          - - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere
                           situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders
Kind en Gezin - Consultatiebureau Sint-
Amandsberg H. Hartplein
Heilig Hartplein 2
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            Kind en Gezin - Consultatiebureau Aalter
Werking                      Lostraat 24


                                                  114
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
9880 Aalter (AALTER)                situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders
Werking
- Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gratis onderzocht en
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders       Kind en Gezin - Consultatiebureau Gent -
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk  Bevelandstraat
 consult staat in het teken van een bepaald    Bevelandstraat 26
 onderwerp.                    9000 Gent (GENT)
Doelgroep                     Werking
- Kinderen van 0 tot 3 jaar (tot 6 jaar in     - - Consultatiebureau van Kind en Gezin met
 bijzondere situaites), hun ouders en        een werking als inloopteam
 opvoeders.                    - Opvoedingsondersteuning voor kansarme
                           gezinnen met jonge kinderen
                          - Nederlandstalige, Turkse, Albanese en
                           Slovaakse moedergroepen
Kind en Gezin - Consultatiebureau Gent -      - Tweedehandskleding voor baby's en jonge
Ottergemsesteenweg                  kinderen
Ottergemsesteenweg 155               - Advies rond de opvoeding en de gezondheid
9000 Gent (GENT)                   en ontwikkeling van jonge kinderen
Werking                      Doelgroep
- - Preventieve zorg op maat: de jonge       - - Gezinnen met jonge kinderen uit Gent-Noord
 kinderen worden gratis onderzocht en
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk
 consult staat in het teken van een bepaald    Kind en Gezin - Consultatiebureau Gent -
 onderwerp                    Bloemekenswijk
Doelgroep                     Francisco Ferrerlaan 273A
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere    9000 Gent (GENT)
 situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders  Werking
                          - - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
                           worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
                           de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
Kind en Gezin - Consultatiebureau Zelzate      professioneel advies.
Kerkstraat 10                   Doelgroep
9060 Zelzate (ZELZATE)               - - Kinderen van 0 tot 2,5 jaar (in bijzondere
Werking                       situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders
- - Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gatis onderzocht en
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk  Kind en Gezin - Consultatiebureau Zottegem
 consult staat in het teken van een bepaald    Kastanjelaan 8
 onderwerp                    9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Doelgroep                     Werking
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar, in bijzondere    - - Preventieve zorg op maat: de kinderen
 situaties tot 6 jaar, hun ouders en opvoeders   worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
                           ouders en opvoeders krijgen praktisch en
                           professioneel advies.
                          - Elk consult staat in het teken van een bepaald
Kind en Gezin - Consultatiebureau Gavere       onderwerp
Sint-Rochuswegel z/n                Doelgroep
9890 Gavere (GAVERE)                - - Ouders en opvoeders van kinderen van 0 tot
Werking                       3 jaar, in bijzondere situaties tot 6 jaar
- - Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gratis onderzocht en
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk  Kind en Gezin - Consultatiebureau Gent -
 consult staat in het teken van een bepaald    Watersportbaan
 onderwerp                    Jubileumlaan 17
Doelgroep                     9000 Gent (GENT)
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere    Werking


                                                115
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
- - Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gratis onderzocht en
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders       Kind en Gezin - Consultatiebureau Eeklo - Evergem
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk  Kapellestraat 74
 consult staat in het teken van een bepaald    9940 Evergem (EVERGEM)
 onderwerp                    Werking
Doelgroep                     - - Preventieve zorg op maat : de jonge
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere     kinderen worden gratis onderzocht en
 situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders   gevaccineerd, de ouders en opvoeders
                           krijgen praktisch en professioneel advies.
                          - Elk consult staat in het teken van een bepaald
                           onderwerp.
Kind en Gezin - Consultatiebureau Deinze      Doelgroep
Parijsestraat 34                  - - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere
9800 Deinze (DEINZE)                 situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders
Werking
- - Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gratis onderzocht en
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders       Kind en Gezin - Consultatiebureau Assenede
 krijgen praktisch en professioneel advies.    Hollekensstraat 2A
- Elk consult staat in het teken van een      9960 Assenede (ASSENEDE)
 bepaald onderwerp.                Werking
Doelgroep                     - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere     worden gratis onderzocht en gevaccineerd,
 situaties tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders   de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
                           professioneel advies. Elk consult staat in het
                           teken van een bepaald onderwerp.
                          Doelgroep
Kind en Gezin - Consultatiebureau Maldegem     - Kinderen van 0 tot 3 jaar (in bijzondere situaties
Bloemestraat 45                   tot 6 jaar), hun ouders en opvoeders.
9990 Maldegem (MALDEGEM)
Werking
- Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gratis onderzocht en       Kind en Gezin - Consultatiebureau Zelzate
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders       Kerkstraat 52
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk  9060 Zelzate (ZELZATE)
 consult staat in het teken van een bepaald    Werking
 onderwerp.                    - - Consultatiebureau
Doelgroep                     Doelgroep
- Kinderen van 0 tot 3 jaar (tot 6 jaar in     - - 0 tot 3 jaar
 bijzondere situaties), hun ouders en
 opvoeders.

                          Kind en Gezin - Consultatiebureau Lochristi
                          Bosdreef 5B
Kind en Gezin - Consultatiebureau Heusden     9080 Lochristi (LOCHRISTI)
Steenvoordestraat 36                Werking
9070 Heusden (DESTELBERGEN)            - - Preventieve zorg op maat: de jonge kinderen
Werking                       worden gatis onderzocht en gevaccineerd,
- -Preventieve zorg op maat: de jonge        de ouders en opvoeders krijgen praktisch en
 kinderen worden gratis onderzocht en        professioneel advies. Elk consult staat in het
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders        teken van een bepaald onderwerp
 krijgen praktisch en professioneel advies.    Doelgroep
- Elk consult staat in het teken van een      - - Kinderen van 0 tot 3 jaar, in bijzondere
 bepaald onderwerp.                 situaties tot 6 jaar, hun ouders en opvoeders
Doelgroep
- - Ouders en opvoeders van kinderen van 0-3
 jaar, kinderen van 0-6 jaar in bijzondere
 leefsituaties                  Kind en Gezin - Consultatiebureau Scheldewindeke
                          Stationsstraat 49


                                                  116
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
9860 Scheldewindeke (OOSTERZELE)          Doelgroep
Werking                      - - Ouders en opvoeders voor kinderen van 0 tot
- - Preventieve zorg op maat: de jonge        3 jaar, uitzonderlijk tot 6 jaar
 kinderen worden gratis onderzocht en
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders
 krijgen praktisch en professioneel advies.
- Elk consult staat in het teken van een      Kind en Gezin - Regiohuis Zottegem
 bepaald onderwerp.                Deinsbekestraat 23
Doelgroep                     9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
- - Ouders en opvoeders van kinderen van 0-3    Werking
 jaar; kinderen van 0-6 jaar in bijzondere    - - Draaischijf van de regionale preventieve
 leefsituaties                   zorgverlening van K&G
                          - Permanentie: vragen, informatie of afspraken
                           maken
                          Doelgroep
Kind en Gezin - Consultatiebureau Deinze Centrum  - - Ouders en opvoeders van kinderen van 0 tot
Kattestraat 22                    3 jaar, in bijzondere situaties tot 6 jaar
9800 Deinze (DEINZE)                - Aanstaande ouders
Werking
- - Preventieve zorg op maat: de jonge
 kinderen worden gratis onderzocht en
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders       Kind en Gezin - Regiohuis Gent
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk  Jubileumlaan 79
 consult staat in het teken van een bepaald    9000 Gent (GENT)
 onderwerp                    Werking
Doelgroep                     - - Het regiohuis is de centrale spil van de
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar, tot 6 jaar in     werking en de uitvalsbasis van het team van
 bijzondere situaties, hun ouders en        regioverpleegkundigen die instaan voor de
 opvoeders                     huisbezoeken en consultatiebureaus in de
                           regio bij ouders en opvoeders van kinderen
                           van 0-3 jaar, kinderen van 0-6 jaar in
                           bijzondere leefsituaties
Kind en Gezin - Consultatiebureau Gent -      - Voor informatie over kinderen en
Kempstraat                      openingsuren van de consultatiebureaus kan
Kempstraat 152                    men in het regiohuis terecht
9000 Gent (GENT)                  Doelgroep
Werking                      - - Ouders en opvoeders van jonge kinderen
- - Preventieve zorg op maat: de jonge        van 0 tot 3 jaar, in bijzondere situaties tot 6 jaar
 kinderen worden gratis onderzocht en       - Aanstaande ouders
 gevaccineerd, de ouders en opvoeders
 krijgen praktisch en professioneel advies. Elk  09.03.05. INLOOP-team
 consult staat in het teken van een bepaald
 onderwerp.                    Inloopteam Reddie Teddy
Doelgroep                     Rerum Novarumplein 180A
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar, hun ouders en    9000 Gent (GENT)
 opvoeders                    Werking
                          - - Laagdrempelige opvoedings- en
09.03.04. Regiohuizen Kind en Gezin         gezinsondersteuning
                          - Inloopmomenten
Kind en Gezin - Regiohuis Deinze          - Groepswerking
Markt 62 bus 3                   Doelgroep
9800 Deinze (DEINZE)                - - Zwangere vrouwen en hun partners
Werking                      - Kansarme ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar
- - Alle informatie en advies over kinderen    - Kansarme ouders met niet-schoolgaande
- Draaischijf van regionale preventieve       kinderen van 3 tot 6 jaar
 zorgverlening van Kind en Gezin aan ouders
 bij zwangerschap, geboorte en bevalling en
 de begeleiding van ouders en opvoeders
 voor kinderen van 0 tot 3 jaar, uitzonderlijk  Kind en Gezin - Inloopteam Brugse Poort
 tot 6 jaar                    Bevrijdingslaan 88


                                                   117
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Opvoedingsondersteunend groepswerk      Stad Gent - Dagverblijven - Klaverdries
- Onthaal                     Klaverdries 1
- Zorgcoördinatie                 9031 Drongen (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Kansarme gezinnen met kinderen tussen     - - Kinderdagverblijf
 de 0 en 3 jaar of 6 jaar indien niet      Doelgroep
 schoolgaand                   - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
- Kansarme zwangere vrouwen

09.04.  Kinderopvang
                         Stad Gent - Dagkribben - De Rakkertjes
Stad Gent - Dienst Kinderopvang          Goedendagstraat 4
Nederpolder 2                   9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                 Werking
Werking                      - - Opvang
- - Organisatie en ondersteuning van de      Doelgroep
 kinderopvang in Stad Gent (dagkribben,     - - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar
 peutertuinen, kleuterdagverblijven,
 kleintjesoord, kinderopvang Jojo, Dienst voor
 opvanggezinnen)
Doelgroep                     Stad Gent - Dagkribben - Het Uilennestje
- - Kinderen 0 tot 12 jaar            Coupure Rechts 54
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Dagkribben
Kind en Gezin - Kinderopvang           Doelgroep
Jubileumlaan 25                  - - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Dossierbeheer van de zelfstandige
 opvanginitiatieven in Oost-Vlaanderen      Stad Gent - Dagverblijven - 't Kevertje
Doelgroep                     Aloïs Joosstraat 104
-                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
Buitenschoolse Kinderopvang Ter Biesten      - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Biesten 25A
9810 Eke (NAZARETH)
Werking
- - Voor- en naschoolse opvang en         De Kleine August
 dagopvang tijdens vakanties           Kortrijksesteenweg 31
Doelgroep                     9800 Deinze (DEINZE)
- - Kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar van de     Werking
 gemeente of schoolgaand in de gemeente     - - Week- en weekendopvang met aandacht
- Inclusieve opvang van kinderen met een      voor harmonieuse ontwikkeling van het kind in
 specifieke zorgbehoefte              elke leeftijdsfase
                         Doelgroep
09.04.01. Kinderdagverblijven           - - Kinderen van 0 tot 3 jaar

Stad Gent - Dagverblijven - Het Perenboompje
Peerstraat 176
9000 Gent (GENT)                 Nijntje
Werking                      Beekstraat 139
- - Kinderdagverblijf               9031 Drongen (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar          - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep


                                               118
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar           9940 Evergem (EVERGEM)
                          Werking
                          - - Kinderdagverblijf
                          - Erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin
De Boskabouter                   Doelgroep
Baarleboslaan 86                  - - Kinderen van 0-3 jaar
9031 Drongen (GENT)
Werking
- - Kinderdagverblijf
Doelgroep                     Jodelie
- - Kinderen van 0-3 jaar             Kuitenbergstraat 23
                          9940 Evergem (EVERGEM)
                          Werking
                          - - Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf De Speeldoos           Doelgroep
Smidsestraat 88                  - - Baby's en peuters
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Dagopvang van 7 tot 18.15 uur
Doelgroep                     Stad Gent - Dagverblijven - De Loods
- - Kinderen van 0-3 jaar             Patrijsstraat 12
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - - Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf - Studentenvoorzieningen UGent  Doelgroep
Home C. Heymans                  - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Isabellakaai z/n
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Kinderopvang kinderen van 0-3 jaar van     De Regenboog
 studenten en personeel Ugent           Bellemdorpweg 70A
Doelgroep                     9881 Bellem (AALTER)
- - Kinderen van 0-3 jaar             Werking
                          - - Dagopvang
                          Doelgroep
                          - - Kinderen van 0 tot 3 jaar
Windekind
Roggestraat 17
9000 Gent (GENT)
Werking                      Kinderdagverblijf Sint-Lievenspoort
- - Kinderdagverblijf               Sint-Lievenspoortstraat 127
- Sociale begeleiding en opvoedingsbijstand    9000 Gent (GENT)
 aan ouders                    Werking
Doelgroep                     - - 39 plaatsen waarvan 13 plaatsen voor
- - Kinderen van 0-3 jaar              opvang bijzondere zorgkinderen (dove en
                           slechthorende kinderen en kinderen met
                           vertraagde taal- en spraakontwikkeling)
                          Doelgroep
Stad Gent - Dagverblijven - De Harp        - - Kinderen van 0 tot 3-4 jaar
Pollepelstraat 17
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Kinderdagverblijf               De Zeppelin
Doelgroep                     Kortrijksesteenweg 428
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar          9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - - Kinderdagverblijf
                          Doelgroep
Hof Ter Linden - Kinderdagverblijf         - - Kinderen van 0 tot 2,5 jaar (21 plaatsen)
Langerbrugsestraat 69


                                                  119
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
                         Doelgroep
                         - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Stad Gent - Dagkribben - 't Sleepken
Sleepstraat 169
9000 Gent (GENT)
Werking                     Stad Gent - Dagverblijven - Désiré Van Monckhoven
- - Opvang                    Désiré Van Monckhovenstraat 46
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
- - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar       Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
                         - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Stad Gent - Dagverblijven - De Panda
August Vermeylenstraat 2
9000 Gent (GENT)
Werking                     Kikin
- - Kinderdagverblijf              Hundelgemsesteenweg 997
Doelgroep                    9820 Bottelare (MERELBEKE)
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         Werking
                         - - Dagopvang
                         - Eventueel naschoolse opvang voor kinderen
                          die school lopen te Bottelare
Kinderdagverblijf Witje Wiebel          Doelgroep
Kortrijksesteenweg 1026             - - 0 tot 3 jaar
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3
 jaar.                     Stad Gent - Dagverblijven - De Boomgaard
- Reservatie tot 21.45 uur            Bommelstraat 24
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar          Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
                         - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Kinderdagverblijf 't Zonnetje
Kasteellaan 1
9840 De Pinte (DE PINTE)
Werking                     Bengelhof
- - Kinderdagverblijf 0-3 jaar          Sint-Margrietstraat 36
- Buitenschoolse opvang 3-12 jaar        9000 Gent (GENT)
Doelgroep                    Werking
- - Kinderen van 0-12 jaar            - - Dagopvang aan kinderen tussen 0 tot
                          schoolgaande leeftijd
                         Doelgroep
                         - - Kinderen tussen 0 en schoolgaande leeftijd
Stad Gent - Dagverblijven - Ter Leie
Gordunakaai 58
9000 Gent (GENT)
Werking                     Harlekijntje
- - Kinderdagverblijf              Vrijheidslaan 9
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
- - Kinderen van 2,5-6 jaar           Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
                         -
Stad Gent - Dagverblijven - De Vlieger
Dendermondsesteenweg 53
9000 Gent (GENT)
Werking                     Stad Gent - Dagverblijven - De Feniks
- - Kinderdagverblijf              Acaciastraat 11-29


                                                120
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Kinderdagverblijf              Ukkepuk Drongen
Doelgroep                    Jean Fobelaan 13
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         9031 Drongen (GENT)
                         Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
Skoebidoeke                   - - Kinderen van 0-3 jaar
Kasteellaan 353
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Kinderdagverblijf              Stad Gent - Dagverblijven - De Bollekens
Doelgroep                    Jubileumlaan 215 D
-                        9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
Kinderdagverblijf De Elfjes           - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Aaltersesteenweg 2
9800 Deinze (DEINZE)
Werking
- - Geïntegreerde kribbe waar          Kattekwaad II
 ontwikkelingsgestoorde kinderen worden     Karel Lodewijk Ledeganckstraat 4
 opgevangen, samen met zich normaal       9000 Gent (GENT)
 ontwikkelende kinderen, en er een intensief  Werking
 therapieprogramma volgen            - - Kinderdagverblijf, ook voor- en naschoolse
Doelgroep                     opvang
- - 0-3 jaar                   Doelgroep
                         - - Kinderen van 0-12 jaar


Stad Gent - Dagverblijven - Groenweelde
Grensstraat 202                 Stad Gent - Dagverblijven - 't Babelutje
9000 Gent (GENT)                 Steenakker 4
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Kinderdagverblijf              Werking
Doelgroep                    - - Kinderdagverblijf
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         Doelgroep
                         - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar


(B)Engeltjes
Steendam 9                    Stad Gent - Dagverblijven - Het Uilennestje
9000 Gent (GENT)                 Coupure Rechts 54
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Kinderdagverblijf              Werking
Doelgroep                    - - Kinderdagverblijf
-                        Doelgroep
                         - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar


Stad Gent - Dagverblijven - De Klavertjes
Moutstraat 50                  Stad Gent - Peutertuinen - 't Babelutje
9000 Gent (GENT)                 Steenakker 4
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Kinderdagverblijf              Werking
Doelgroep                    - - Peutertuin
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         Doelgroep
                         - - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar


                                                121
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
                         - - Peutertuin
                         Doelgroep
                         - - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar
Stad Gent - Peutertuinen - De Dulle Grietjes
Onderstraat 19A
9000 Gent (GENT)
Werking                     Kinderdagverblijf Elfenbankje
- - Peutertuin                  Sint-Pietersaalststraat 78
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
- - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar      Werking
                         - - Dagopvang
                         Doelgroep
                         - - Kinderen van 0-3 jaar
Stad Gent - Dagkribben - 't Kriebelhuis
Peerstraat 176
9000 Gent (GENT)
Werking                     't Bolleboosje
- - Opvang                    Nekkerputstraat 40
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
- - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar       Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
                         - - Kinderen van 0-3 jaar
Kinderkribbe Campus Sterre - Universiteit
Krijgslaan 281, 937
9000 Gent (GENT)
Werking                     Stad Gent - Dagverblijven - De Palmboom
- - Kinderopvang in groep van kinderen tot 3   Slinke Molenstraat 26
 jaar                      9000 Gent (GENT)
- Preventieve medische begeleiding        Werking
Doelgroep                    - - Kinderdagverblijf
- - Kinderen van 0-3 jaar (40plaatsen)      Doelgroep
                         - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar


Kinderdagverblijf Witje Wiebel - Campus De
Speeldoos                    Stad Gent - Dagkribben - De Bron
Smidsestraat 88                 Bevrijdingslaan 1
9000 Gent (GENT)                 9000 Gent (GENT)
Werking                     Werking
- - Kinderdagverblijf              - - Opvang
Doelgroep                    Doelgroep
-                        - - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar
Stad Gent - Dagverblijven - De Toverstaf     Liliput
Lübeckstraat 58                 Oscar De Reusestraat 33
9000 Gent (GENT)                 9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking                     Werking
- - Kinderdagverblijf              - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                    Doelgroep
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         -
Stad Gent - Peutertuinen - De Palmboom      Stad Gent - Dagverblijven - De Toverdoos
Slinke Molenstraat 26              Gentstraat 214
9000 Gent (GENT)                 9041 Oostakker (GENT)
Werking                     Werking


                                              122
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
- - Kinderdagverblijf               - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                     Doelgroep
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar          - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
De Pestkopjes                   Kinderdagverblijf - Piet Konijn
Hendrik Waelputstraat 21             Godveerdegemstraat 67
9000 Gent (GENT)                 9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking                      Werking
- - Kinderdagverblijf               - - Opvang voor niet-schoolgaande kinderen
Doelgroep                     - Opvang in groep
- - Kinderen van 0-6 jaar             - Opvang kinderen die specifieke zorgen nodig
                          hebben
                         Doelgroep
                         - - Niet-schoolgaande en schoolgaande
Stad Gent - Dagverblijven - De Rakkertjes      kinderen
Goedendagstraat 4
9041 Oostakker (GENT)
Werking
- - Kinderdagverblijf               Stad Gent - Peutertuinen - De Troetelbeertjes
Doelgroep                     Tweekapellenstraat 78
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar          9050 Gentbrugge (GENT)
                         Werking
                         - - Peutertuin
                         Doelgroep
De Tuimelaar                   - - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar
Goedlevenstraat 78
9041 Oostakker (GENT)
Werking
- - Kinderdagverblijf               Het Stationnetje
Doelgroep                     Kortrijksesteenweg 170
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar           9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
Stad Gent - Peutertuinen - De Toverdoos      - - Kinderen van 0-3 jaar
Gentstraat 214
9041 Oostakker (GENT)
Werking
- - Peutertuin                  Ukkepuk Oosterzele
Doelgroep                     Moortselestraat 30
- - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar      9860 Oosterzele (OOSTERZELE)
                         Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
De Zeven Dwergen                 - - 0 tot 3 jaar
Charles Andrieslaan 7
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Kinderdagverblijf               Stad Gent - Dagverblijven - Domino
Doelgroep                     Francisco Ferrerlaan 42
-                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Kinderdagverblijf
                         Doelgroep
Stad Gent - Dagverblijven - De Muze        - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Gravin Johannastraat 2
9000 Gent (GENT)
Werking


                                                 123
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
Kinderhome 2000                 - Opvang in groep
Reginald Warnefordstraat 104           - Opvang kinderen die specifieke zorgen nodig
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            hebben
Werking                     - Opvang van zieke kinderen
- - Kinderdagverblijf              Doelgroep
- Buitenschoolse opvang             - - Niet-schoolgaande kinderen
Doelgroep
- - Kinderen van 0 tot 12 jaar

                         Stad Gent - Dagverblijven - Duimelotje
                         Schoolstraat 27-29
Klim-Op                     9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Sint-Bernadettestraat 60             Werking
9040 Sint-Amandsberg (GENT)           - - Kinderdagverblijf
Werking                     Doelgroep
- - Kinderdagverblijf              - - Kinderen van 2,5-6 jaar
Doelgroep
- - Kinderen van 0-3 jaar

                         Stad Gent - Dagverblijven - De Puzzel
                         Jozef II straat 28
Stad Gent - Dagverblijven - 't Groen Drieske   9000 Gent (GENT)
Voordries 31                   Werking
9050 Gentbrugge (GENT)              - - Kinderdagverblijf
Werking                     Doelgroep
- - Kinderdagverblijf              - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Doelgroep
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar

                         Stad Gent - Peutertuinen - De Boekenmolen
                         Hutsepotstraat 77
Kinderdagverblijf De Begijntjes         9052 Zwijnaarde (GENT)
Groot Begijnhof 19                Werking
9040 Sint-Amandsberg (GENT)           - - Peutertuin
Werking                     Doelgroep
- - Dagopvang                  - - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar
- Ook ontwikkelingsgestoorde en vertraagde
 baby's en peuters met begeleiding van de
 Dienst voor Vroegtijdige Revalidatie
Doelgroep                    Stad Gent - Dagverblijven - De Spiegel
- - Kinderen van 0-3 jaar            Zwijnaardsesteenweg 250
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Kinderdagverblijf
't Ukje                     Doelgroep
Westveldstraat 21                - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking
- - Naschoolse en vakantieopvang
- Kinderdagverblijf               Stad Gent - Peutertuinen - Ter Leie
Doelgroep                    Gordunakaai 58
-                        9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Peutertuin
                         Doelgroep
Mini-Crèche Bambi                - - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar
Sint-Andriessteenweg 9
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking
- - Opvang van niet-schoolgaande kinderen    Beschermcomité Peutertuinen - Mariakerke


                                               124
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
Baron Armand Casier de ter Bekenlaan 26     Maaltebruggestraat 185
9030 Mariakerke (GENT)              9000 Gent (GENT)
Werking                     Werking
- - Kinderdagverblijf              - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                    Doelgroep
- - Kinderen van 0 tot 3 jaar          - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Stad Gent - Dagkribben - De Kereltjes      Kabouterland
Onderwijsstraat 8                Oud-Hoflaan 26 A
9050 Ledeberg (GENT)               9080 Lochristi (LOCHRISTI)
Werking                     Werking
- - Opvang                    - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                    Doelgroep
- - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar       - - Kinderen van 0-12 jaar
Stad Gent - Peutertuinen - De Klavertjes     Bambi
Moutstraat 50                  Petegemstraat 46
9000 Gent (GENT)                 9870 Machelen (ZULTE)
Werking                     Werking
- - Peutertuin                  - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                    Doelgroep
- - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar      - - Van 0 tot 3 jaar
Stad Gent - Dagverblijven - De Brug       Kinderdagverblijf Beregoed
Trekweg 1                    Vogelenzang 24
9030 Mariakerke (GENT)              9000 Gent (GENT)
Werking                     Werking
- - Kinderdagverblijf              - - Kinderopvang
Doelgroep                    Doelgroep
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         - - Kinderen van 0-3 jaar
Stad Gent - Dagverblijven - De Bevertjes     Stad Gent - Dagverblijven - Het Trappenhuis
Frans van Rijhovelaan 191            Schoolkaai 23
9000 Gent (GENT)                 9000 Gent (GENT)
Werking                     Werking
- - Kinderdagverblijf              - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                    Doelgroep
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Kinderhuis De Kampioentjes            't Vlerkje
Voordestraat 6                  Oudstrijderslaan 38
9080 Lochristi (LOCHRISTI)            9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Werking                     Werking
- - Kinderdagverblijf              - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                    - Buitenschoolse opvang
- - Kinderen van 0-6 jaar            Doelgroep
                         - - 0-12 jaar


Stad Gent - Dagverblijven - De Kleine Spiegel


                                                125
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
Ons Zonneke
Gérard Willemotlaan 7                Stad Gent - Dagkribben - De Kleine Prins
9030 Mariakerke (GENT)               Alphonse de Hollainhof 1
Werking                       9000 Gent (GENT)
- - Kinderdagverblijf                Werking
Doelgroep                      - - Opvang
- - Baby's, peuters tot 3 jaar, vakantie kleuters  Doelgroep
                          - - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar


't Kapoentje
Assenedesteenweg 57                 Stad Gent - Dagkribben - Nieuwland
9060 Zelzate (ZELZATE)               Nieuwland 11
Werking                       9000 Gent (GENT)
- - Kinderdagverblijf                Werking
Doelgroep                      - - Opvang
- - Van 0 tot 3 jaar                Doelgroep
                          - - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar


Stad Gent - Dagverblijven - De Kereltjes
Onderwijsstraat 8                  Stad Gent - Dagkribben - Domino
9050 Ledeberg (GENT)                Francisco Ferrerlaan 42
Werking                       9000 Gent (GENT)
- - Kinderdagverblijf                Werking
Doelgroep                      - - Opvang
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar           Doelgroep
                          - - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar


Kinderdagverblijf Pinnemuts
B. Chalmetlaan 52                  Stad Gent - Dagverblijven - 't Pagadderke
9060 Zelzate (ZELZATE)               Heldenplein 45
Werking                       9000 Gent (GENT)
- - Kinderdagverblijf van 30 kinderen in 3     Werking
 leeftijdsgroepen                 - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                      Doelgroep
- - Kinderen 0-3 jaar                - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Peutertuinen Campus Argo - Mariakerke        Tinkelbel
Eeklostraat 121                   Bergwegel 75
9030 Mariakerke (GENT)               9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Werking                       Werking
- - Peutertuin                   - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                      Doelgroep
- - Peuters van 1,5 tot 3 jaar           - - 3 maanden tot 3 jaar
Schanulleke                     Het Baby-Dolfijntje
Oranjeboomstraat 22                 Lourdestraat 18-20
9030 Mariakerke (GENT)               9041 Oostakker (GENT)
Werking                       Werking
- - Kinderdagverblijf                - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                      Doelgroep
-                          -
                                                126
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen

Stad Gent - Dagverblijven - De Dulle Grietjes  Ukkepuk Gentbrugge
Onderstraat 19A                 Brusselsesteenweg 473
9000 Gent (GENT)                 9050 Gentbrugge (GENT)
Werking                     Werking
- - Kinderdagverblijf              - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                    Doelgroep
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         - - Kinderen van uithuiswerkende ouders, vast
                          contract


Stad Gent - Dagkribben - De Dolfijntjes
Emile Moysonlaan 2                Stad Gent - Dagverblijven - De Boekenmolen
9000 Gent (GENT)                 Hutsepotstraat 77
Werking                     9052 Zwijnaarde (GENT)
- - Opvang                    Werking
Doelgroep                    - - Kinderdagverblijf
- - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar       Doelgroep
                         - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar


't Paradijsje
Hippoliet Persoonsstraat 8            Ukkeplek
9050 Gentbrugge (GENT)              Sint-Baafskouterstraat 129
Werking                     9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- - Kinderdagverblijf              Werking
Doelgroep                    - - Kinderdagverblijf
- - Kinderen van 0-3 jaar            Doelgroep
                         -


Stad Gent - Dagverblijven - De Regenboog
Sint-Sebastiaanstraat 8             Dromenland
9032 Wondelgem (GENT)              Frederik Burvenichstraat 134
Werking                     9050 Gentbrugge (GENT)
- - Kinderdagverblijf              Werking
Doelgroep                    - - Kinderdagverblijf
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         Doelgroep
                         - - Kinderen van 0 tot 3 jaar


Maaltecenter
Derbystraat 199                 Stad Gent - Dagverblijven - De Troetelbeertjes
9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)         Tweekapellenstraat 78
Werking                     9050 Gentbrugge (GENT)
- - Kinderdagverblijf              Werking
Doelgroep                    - - Kinderdagverblijf
-                        Doelgroep
                         - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar


Stad Gent - Dagverblijven - Henri D'haese
Guldenmeers 2                  Stad Gent - Peutertuinen - 't Klimopje
9050 Gentbrugge (GENT)              Jules de Saint-Genoisstraat 91
Werking                     9050 Gentbrugge (GENT)
- - Kinderdagverblijf              Werking
Doelgroep                    - - Peutertuin
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         Doelgroep
                         - - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar                                                 127
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen


Stad Gent - Dagkribben - 't Sloeberken      Stad Gent - Dagverblijven - 't Sleepken
Schoolkaai 23                  Sleepstraat 169
9000 Gent (GENT)                 9000 Gent (GENT)
Werking                     Werking
- - Dagkribben                  - - Kinderdagverblijf
Doelgroep                    Doelgroep
- - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar       - - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Kindervreugd                   Buitenschoolse Kinderopvang Ter Meeren
Dorp 45                     Deinzestraat 34A
9185 Wachtebeke (WACHTEBEKE)           9810 Nazareth (NAZARETH)
Werking                     Werking
- - Kinderdagverblijf              - - Voor- en naschoolse opvang en tijdens
Doelgroep                     vakantieperiodes van 6.30 tot 18.30 uur:
- - 0-3 jaar                    maandag, dinsdag en donderdag: 6.30-8.30
                          uur en 16.45-18.30 uur; woensdag: 6.30-8.30 en
                          12-18.30 uur;vrijdag: 6.30-8.30 en 15-18.30 uur
                         Doelgroep
Stad Gent - Dagverblijven - 't Klimopje     - - Kinderen van 2,5 tot 12 jaar, van de
J. de Saint-Genoisstraat 91            gemeente of schoolgaand in de gemeente
9050 Gentbrugge (GENT)
Werking                     09.04.02. Initiatieven buitenschoolse opvang
- - Kinderdagverblijf
Doelgroep                    Gemeente Nevele - Initiatief Buitenschoolse
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar         Kinderopvang Bolleboos en Harlekijn
                         Cyriel Buyssestraat 15-17
                         9850 Nevele (NEVELE)
                         Werking
Stad Gent - Dagverblijven - Westerhem      - - opvang
Kerkdreef 9                   - Voor- en naschools, woensdagnamiddag,
9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)          snipperdagen en vakanties
Werking                     - Van 7u tot 18u30
- - Kinderdagverblijf              Doelgroep
Doelgroep                    - - Kinderen van 2,5 tot 12 jaar
- - Kinderen van 2,5 tot 6 jaar


                         Buitenschoolse Kinderopvang Jojo
Stad Gent - Peutertuinen - Duimelotje      Kammerstraat 14
Schoolstraat 27-29                9000 Gent (GENT)
9040 Sint-Amandsberg (GENT)           Werking
Werking                     - - Opvang
- - Peutertuin                  - Na school, woensdagnamiddag,
Doelgroep                     snipperdagen en alle vakanties
- - Kinderen van 18 maanden tot 3 jaar      - Tijdens vakanties open van 7u15-18 uur.
                         Doelgroep
                         - - Kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Stad Gent - Dagkribben - Sophie De Woelmuis
Sophie van Akenstraat 1
9000 Gent (GENT)                 Buitenschoolse Kinderopvang Zulte
Werking                     Staatsbaan 148
- - Opvang                    9870 Zulte (ZULTE)
Doelgroep                    Werking
- - Kinderen van 8 weken tot 3 jaar       - - Voor- en naschoolse opvang, scoolvrije
                          dagen en vakanties


                                                128
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
Doelgroep
- - Schoolgaande kinderen tot 12 jaar        09.04.03. Diensten voor opvanggezinnen

                           Stad Gent - Dienst voor Opvanggezinnen
                           Nederpolder 2
Gemeente Waarschoot - Kinderclub Domino       9000 Gent (GENT)
Patronagiestraat 1                  Werking
9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)             - - Dagopvang van kinderen tot 3 jaar en
Werking                        buitenschoolse opvang van kinderen tot 12
- Voor- en naschoolse kinderopvang, opvang       jaar in opvanggezinnen
 tijdens vakantieperiodes              Doelgroep
Doelgroep                      - - Kinderen van 0-12 jaar
- - Kinderen van 2,5 tot 12 jaar


                           Landelijke Kinderopvang - Dienst Opvanggezinnen
Initiatief Buitenschoolse Opvang           Aalter-Knesselare-Nevele-Zomergem-Maldegem
Scharzenbecklaan 16                 Lostraat 20
9060 Zelzate (ZELZATE)                9880 Aalter (AALTER)
Werking                       Werking
- - Voor- en naschoolse opvang tijdens        - Een onthaalmoeder kan max. 4 kinderen
 schoolvrije dagen van 7 tot 8.20 uur en van     voltijds opnemen terwijl er nooit meer dan 8
 15 tot 18.30                     kinderen tegelijk aanwezig mogen zijn. De
- Woensdag van 11 tot 18.30 uur            opvang is persoonlijk en kleinschalig. Het
- Vakantiedagen van 7 tot 18 uur            opvanggezin ontvangt per dag en per kind tot
Doelgroep                       3 jaar een belastingvrije onkostenvergoeding.
- - Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar     Sedert April 2003 hebben de onthaalouders
                            een sociaal statuut. De ouders betalen
                            volgens hun inkomen en de opvang is fiscaal
                            aftrekbaar. Er is korting bij meerdere kinderen
Initiatief Buitenschoolse Opvang Debbautshoek     ten laste en bij tweelingen. De
Assenedesteenweg 78                  onthaalmoeders worden begeleid door de
9060 Zelzate (ZELZATE)                 dienstverantwoordelijke via huisbezoeken en
Werking                        vorming.
- - Buitenschoolse opvang              Doelgroep
Doelgroep                      - Ouders met kinderen die opvang zoeken
- - Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar


                           Sint-Lievenspoort - Dienst voor Opvanggezinnen
Initiatief Buitenschoolse Opvang - Wacht 'n beetje  Sint-Lievenspoortstraat 127
Wachtebekestraat 18                 9000 Gent (GENT)
9060 Zelzate (ZELZATE)                Werking
Werking                       - - 14 opvanggezinnen
- - Buitenschoolse opvang, 7-8.20 uur en       Doelgroep
 15.20-18.30, vakanties 7-18 uur          - - 0 tot 3 jaar: alle opvanggezinnen
Doelgroep                      - 3 tot 12 jaar: enkele opvanggezinnen
- - Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar


                           Gezinsbond - Dienst voor Opvanggezinnen
Gemeente Aalter - Initiatief Buitenschoolse     Limburgstraat 80
Kinderopvang                     9000 Gent (GENT)
Europalaan 22                    Werking
9880 Aalter (AALTER)                 - - Kinderopvang 0-12 jaar bij onthaalgezinnen
Werking                       - Dag, nacht, weekends, buitenschools
- Organisatie van voor- en naschoolse        Doelgroep
 kinderopvang                    - - Opvanggezinnen in en rondom Gent:
Doelgroep                       Zwijnaarde, Gentbrugge, Wondelgem,
- - Kinderen van 2,5 tot 12 jaar            Drongen, Ledeberg, St. Amandsberg,


                                                   129
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
 Oostakker en Mariakerke            Dienst Opvanggezinnen - Landelijke Kinderopvang
- Dagopvang voor kinderen -3 jaar        Lochristi
- Buitenschoolse opvang en tijdens       Boskapellaan 65
 schoolvakanties ook voor kinderen tot 12   9080 Lochristi (LOCHRISTI)
 jaar                     Werking
- Voor specifieke situaties en noodgevallen   - - Dagopvang van kinderen tot 3 jaar en
 wordt er getracht om nacht- en         buitenschoolse opvang van kinderen tot 12
 weekendopvang te organiseren          jaar in een vertrouwde familiale sfeer bij
                         onthaalmoeders thuis
                        - Maximum 4 kinderen voltijds per opvanggezin
                        Doelgroep
Dienst voor Opvanggezinnen - Destelbergen    - - Kinderen tussen 0 en 12 jaar
Dendermondsesteenweg 430
9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
Werking
- - Dienst voor opvanggezinnen         OCMW De Pinte - Dienst voor Opvanggezinnen
Doelgroep                    Kasteellaan 41
-                        9840 De Pinte (DE PINTE)
                        Werking
                        - - Dienst voor kinderopvang bij
                         onthaalmoeders
Gemeente Evergem - Dienst voor Opvanggezinnen  Doelgroep
'Kleine Beer'                  - - Kinderen van 0-12 jaar van
Fortune De Kokerlaan 11              buitenhuiswerkende ouders
9940 Evergem (EVERGEM)
Werking
- - Dagopvang in opvanggezinnen
- Prijs volgens inkomen en kinderlast      Sint-Paulus - Dienst voor Opvanggezinnen
Doelgroep                    Ottergemsesteenweg 155
- - 0-12 jaar                  9000 Gent (GENT)
                        Werking
                        - - Opvang in gezinsverband: dagopvang van
                         kindjes tussen 0 en 3 en buitenschoolse
OCMW Zottegem - Dienst voor Opvanggezinnen    opvang van kinderen tussen 3 en 12 jaar in
Deinsbekestraat 23                regio Gent en randgemeenten
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)            - Maximum 4 kinderen full-time per moeder
Werking                     Doelgroep
- - Opvang van schoolgaande en niet-      - - Kinderen van 0-12 jaar
 schoolgaande kinderen
- Opvang in gezin
- Opvang van kinderen die specifieke zorgen
 nodig hebben                 OCMW Zulte - Dienst voor Opvanggezinnen
Doelgroep                    Staatsbaan 148
-                        9870 Zulte (ZULTE)
                        Werking
                        - - Coördineert de werking van
                         opvanggezinnen
Elfenbankje - Dienst voor Opvanggezinnen    - Financiële bijdrage van de ouders bij de
Sint-Pietersaalststraat 78            kinderopvang is afhankelijk van het
9000 Gent (GENT)                 gezinsinkomen
Werking                     - Selectie, vorming en begeleiding
- - Dagopvang tot 3 jaar in opvanggezinnen    opvanggezinnen
- 's Nachts mits beschikbare plaatsen      - Uitleg over werking van de dienst, financiële
- Buitenschoolse opvang tot 12 jaar in      en administratieve werking
 opvanggezinnen                Doelgroep
Doelgroep                    - - Kinderen van 0 tot 3 jaar
- - Kinderen tussen 0 en 12 jaar


                        OCMW Merelbeke - Dienst voor Opvanggezinnen


                                               130
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
Poelstraat 37                  Werking
9820 Merelbeke (MERELBEKE)           - - Begeleiden en selecteren van
Werking                      opvanggezinnen
- - Dagopvang bij 35 onthaalmoeders voor    - Ouders informeren
 kinderen van 0 tot 3 jaar           Doelgroep
- Beperkte naschoolse opvang voor kinderen   - - Kinderen 0-3 jaar in dagopvang
 tot 12 jaar                  - Kinderen 3-12 jaar in naschoolse opvang
- Ouderbijdrage volgens inkomen, sociaal
 tarief mogelijk
Doelgroep
-                        OCMW Melle - Dienst voor Opvanggezinnen
                        Vossenstraat 107
                        9090 Melle (MELLE)
                        Werking
OCMW Gavere - Dienst voor Opvanggezinnen    - - Begeleiding onthaalmoeders
Burchtweg 7                   - Coördinatie opvang kinderen van werkende
9890 Gavere (GAVERE)               ouders
Werking                     Doelgroep
- - Organisatie van kinderopvang bij      - - Werkende ouders
 onthaalmoeders
Doelgroep
- - Kinderen tussen 0 en 12 jaar
                        Stad Deinze - Dienst voor Opvanggezinnen
                        Markt 21
                        9800 Deinze (DEINZE)
SVV Reddie Teddy - Dienst voor Opvanggezinnen  Werking
Vrijdagmarkt 10                 - - Vorming geven en volgen
9000 Gent (GENT)                - Aansluiten en begeleiden van
Werking                      opvanggezinnen
- - Dienst voor onthaalmoeders         - Opvolgen ontwikkeling van kinderen
Doelgroep                    - Administratie
- - Kinderen tussen 0 en 12 jaar        - Intake van ouders dmv kantoor- en huisbezoek
                        - Permanentie voor ouders en opvanggezinnen
                        - Verwerken papieren sociaal statuut
                        - Opstellen kwaliteitshandboek
Dienst voor Opvanggezinnen - Evergem      Doelgroep
Gilbert Braeckmanplein 2            - - Opvanggezinnen
9940 Evergem (EVERGEM)             - Kinderen en hun ouders
Werking
- - Dienst voor opvanggezinnen         09.04.04. Opvang voor kinderen met een
- Financiële bijdrage van de ouders is     handicap en zieke kinderen
 afhankelijk van het gezinsinkomen
Doelgroep                    Kinderdagverblijf De Begijntjes
- - Ouders met jonge kinderen          Groot Begijnhof 19
                        9040 Sint-Amandsberg (GENT)
                        Werking
                        - - Kinderdagverblijf
Onafhankelijke Dienst voor Kinderopvang     - Ook ontwikkelingsgestoorde en -vertraagde
Coupure links 67                 baby's en peuters met begeleiding van de
9000 Gent (GENT)                 Dienst voor Vroegtijdige Revalidatie
Werking                     Doelgroep
- - Kinderopvang                - - Kinderen van 0-3 jaar
Doelgroep
-                        09.04.05. Andere dag- en nachtopvang kinderen

                        Kinderhotel Kattekwaad
                        Rabotstraat 10
                        9000 Gent (GENT)
OCMW Oosterzele - Dienst voor Opvanggezinnen
                        Werking
Gootje 2
                        - - Onderkomen aan kinderen van 0 tot 12 jaar,
9860 Oosterzele (OOSTERZELE)
                         dag en nacht, ook tijdens weekends

                                              131
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
- Ook crisisopvang                gezinsondersteuning (CKG)
- Als kinderen blijven slapen vóór 22 uur
 binnenbrengen, als ze niet blijven slapen    Hof Ter Linden - Centrum voor Kinderzorg en
 vóór 22 uur komen halen             Gezinsondersteuning
Doelgroep                     Langerbrugsestraat 69
- - Kinderen van 0-12 jaar            9940 Evergem (EVERGEM)
                         Werking
                         - - Ambulante thuisbegeleiding: ondersteuning
                          van gezinnen met jonge kinderen met vragen
Stad Gent - Kleintjesoord              rond opvoeding, verzorging en
Olijfstraat 44                   omgangskunde (1 à 2 huisbezoeken per
9000 Gent (GENT)                  week)
Werking                      - Semi-residentiële hulpverlening: enkel dag of
- - Weekinternaat voor kinderen van 18       nachtbegeleiding ter ondersteuning van de
 maand tot 6 jaar van wie de ouders om       draagkracht van het gezin, mogelijks
 diverse redenen niet zelf voortdurend       gecombineerd met thuisbegeleiding
 kunnen zorgen voor opvang en opvoeding     - Residentiële hulpverlening: dag- en
- Open van maandag 6.30 uur tot vrijdag 20     nachtbegeleiding
 uur                       - Crisisopvang op elk moment
Doelgroep                     Doelgroep
- - Kinderen van 18 maanden tot 6 jaar      - - Kinderen en hun gezin die zich in een acute
                          of occasionele probleemsituatie bevinden en
                          tijdelijk nood hebben aan begeleiding op
                          maat
Home Charles de Kerchove - Internaat Onderwijs  - Leeftijd van 0 tot 6 jaar
Stad Gent
Pollepelstraat 15
9000 Gent (GENT)
Werking                      't Kinderkasteeltje - Centrum voor Kinderzorg en
- - Residentiële opvang van kinderen van 3    Gezinsondersteuning - Afdeling Ledeberg
 jaar tijdens schooldagen            Ledebergplein 21 B
- Hulp bij vakantieopvang             9050 Ledeberg (GENT)
- Tussenkomst bij de contacten met diverse    Werking
 sociale en pedagogische centra         - - Begeleiden van gezinnen met jonge
- Kinderen van het gewoon en het type 8       kinderen die tijdelijk gehinderd worden in het
 onderwijs                     vervullen van hun opvoedkundige taak
Doelgroep                     - Begeleiding kan via 2 werkvormen die
- - Kinderen vanaf 3 jaar die les volgen in het   naargelang de noodzaak naadloos kunnen
 stedelijk onderwijs stad Gent           gewijzigd worden. Het gaat over de
                          ambulante en de semi-residentiële vorm
                         - Een pedagogische ondersteuning van de
                          ouders is steeds voorzien en onderscheidt zich
Vliegende Kinderopvang Reddie Teddy         van de klassieke dagopvang aangeboden
Kempstraat 150                   door een dagverblijf
                         Doelgroep
9000 Gent (GENT)
Werking                      - - Kinderen van 0 tot 6 jaar
- - Kinderopvang voor kinderen van
 voorschoolse leeftijd zodat ouders aan
 buurtactiviteiten kunnen participeren (op
 vraag van organisaties)             Hof ter Linden - Centrum voor Kinderzorg en
- Buurt- en nabijheidsdienst voor a-typische   Gezinsondersteuning - Brugse Poort
 kinderopvang.                  Aambeeldstraat 43
Doelgroep                     9000 Gent (GENT)
- - Organisaties die kinderopvang wensen te    Werking
 organiseren zodat ouders aan hun        - - Ambulante thuisbegeleiding: ondersteuning
 buurtactiviteiten kunnen partiperen.       van gezinnen met jonge kinderen met vragen
                          rond opvoeding, verzorging en
09.05.-Gezinsondersteuning             omgangskunde (1 à 2 huisbezoeken per
                          week)
                         Doelgroep
09.05.02. Centra voor kinderzorg en


                                                132
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
-                         CAW Visserij - Adoptiedienst
                          Visserij 153
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
't Kinderkasteeltje - Centrum voor Kinderzorg en  - - Adoptie van in België geboren kinderen
Gezinsondersteuning                - Multidisciplinair team
Drapstraat 49                   - Info geven over adoptie, hulp bij
9810 Nazareth (NAZARETH)               voorbereiding op adoptie en plaatsing van
Werking                       kinderen bij juridische procedure
- - Begeleiden van gezinnen met jonge       - Nazorg en begeleiding van geadopteerden,
 kinderen die tijdelijk gehinderd worden in     adoptieouders en afstandouders
 het vervullen van hun opvoedingstaak       - Begeleiding bij zoektochten
- Begeleiding kan via 3 werkvormen die naar    - Documentatiedienst
 gelang de noodzaak naadloos kunnen        Doelgroep
 gewijzigd worden. Het gaat over de        -
 ambulante, semi-residentiële en residentiële
 vorm
- Pedagogische ondersteuning is steeds
 voorzien. Samen met de ouders wordt       De Vreugdezaaiers
 gewerkt aan een herstel van de          Tortelduifstraat 73
 gezinssituatie                  9000 Gent (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Kinderen 0-12 jaar               - - Opvang van hulpbehoevende kinderen uit
                           Parijs en omstreken door gastgezinnen
                          - Adoptie van Indische kinderen & begeleiden
                           van ouderparen
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning   - Financiële adoptie en sponsorschap van
- Zonneheuvel                    kinderen uit Derde Wereld
Kloosterstraat 40                 - Steun aan kleinschalige projecten uit Derde
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)               Wereld
Werking                      Doelgroep
- - Individueel begeleid leerproces voor      - - Kinderen
 ouders en kinderen via:
- thuisbegeleiding (maximaal 1 keer per
 week)
- dagcentrum                    CAW Artevelde - Gents Adoptiecentrum
- 24-uurs-opname van het kind met intensieve    Wittemolenstraat 31
 leefgroepwerking                 9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Doelgroep                     Werking
- - Kinderen tussen 0 tot 12 jaar:         - - Bemiddeling bij binnenlandse adoptie van
- Bij acute nood aan opvang             (meestal) pasgeboren baby's
- Bij opvoedingsproblemen             - Informatie geven aan alle betrokkenen: kind,
- Bij ontwikkelingsstoornissen            afstandouder(s) en kandidaat-adoptanten
- Bij gedragsproblemen               - Psychische, juridische en sociale begeleiding
                          - Selecteren van kandidaat-adoptanten
                          - Toewijzing van de kinderen
                          - Nazorg aan alle betrokkenen
Crisishulp Centra voor Kinderzorg en        Doelgroep
Gezinsondersteuning - Netwerk Oost-Vlaanderen   - - Afstandouders, kandidaat adoptanten
Kloosterstraat 40
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking
- - Residentiële crisishulp voor kinderen jonger  CAW Visserij - Evaluatieteam Interlandelijke Adoptie
 dan 13 jaar                   Visserij 153
Doelgroep                     9000 Gent (GENT)
- - Kinderen jonger dan 13 jaar met acute     Werking
 nood aan residentiële hulp            - - Toetsen of kandidaat adoptanten over de
                           vaardigheden beschikken om een buitenlands
09.06.  Adoptiediensten              kind te adopteren
                          - Het selectieadvies wordt overgemaakt aan


                                                  133
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
 Kind & Gezin                  - Sensibilisering
Doelgroep                     Doelgroep
- - Verplichte evaluatie voor al wie een     -
 beginseltoestemming wil verkrijgen om een
 buitenlands kind te adopteren          09.08.   Speel-o-theken

                         Speel-o-theek Snuffel
                         Galglaan 105A
Foster Parents Plan - Plan International     9000 Gent (GENT)
Martelaarslaan 31                 Werking
9000 Gent (GENT)                 - - Uitleen van speelgoed en boeken
Werking                      - Ontmoetingsmogelijkheid voor ouders
- - Financiële adoptie van kinderen uit de    - Opvoedingsondersteuning voor ouders en
 Derde Wereld en hun gemeenschap via        kinderen via thema-activiteiten i.s.m. andere
 maandelijkse bijdrage               buurtorganisaties
- Men kan pleegouder worden voor korte of     Doelgroep
 langere termijn                 - - Kinderen van 0 jaar t.e.m. 1e leerjaar die
- Regelmatig ontvangen de leden verslagen      wonen of schoollopen in de wijk Nieuw
 over de evolutie van het kind en zijn gezin    Gent/Steenakker
 en over projecten in het directe leefmilieu   - Ouders met jonge kinderen, vooral gezinnen in
 van de kinderen                  een maatschappelijk kwetsbare positie
- Contact met het kind via briefwisseling
- Er wordt structureel gewerkt
Doelgroep
-                         Buurtspeel-O-Theek Kiekeboe
09.07.-Specifieke gezinssituaties         Wasstraat 118
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
09.07.01. Gezinsplaatsings-diensten        - - Uitleen van speelgoed/boeken voor kinderen
                          uit Gent-oost van 0 jaar tot en met het eerste
Gezinsplaatsing - Sociaal Centrum          leerjaar
Visserij 153                   - Ontmoetingsmogelijkheid voor ouders met
9000 Gent (GENT)                  jonge kinderen
Werking                      - Informatie en ondersteuning ivm spel,
- - Hulp aan gezinnen in nood die het tijdelijk   speelgoed, onderwijs en opvoeding
 (langer of korter) moeilijk hebben om zelf de  - Meer informatie bij organisatoren De Brug, tel.
 opvoeding van hun kinderen op zich te       09-218.8660, Stedelijke Jeugddienst tel. 09-
 nemen                       223.45.54 en ING Steunpunt-Oost, tel.09-
- Plaatsing van de kinderen in een gezin      2383237
 indien dit aangewezen is            Doelgroep
- Gaat in op vragen van ouders, OCMW,       - - Kinderen van 0 jaar tot en met het 1ste
 Comité Bijzondere Jeugdzorg of          leerjaar en hun ouders, met bijzondere
 Jeugdrechtbank                  aandacht voor gezinnen (autochtone en
- Tot 12 jaar, met steun van Kind & Gezin      allochtone) in een maatschappelijk kwetsbare
- Gezinsondersteunende pleegzorg          situatie
Doelgroep
-

09.07.03. Kinderverwaarlozing en -        Speel-O-theek De Toverboom
mishandeling                   Driesstraat 99
                         9050 Ledeberg (GENT)
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-    Werking
Vlaanderen                    - - Uitlenen van kwalitatief speelgoed
Brugsesteenweg 274A                - Uitproberen van speelgoed tijdens
9000 Gent (GENT)                  openingsmomenten
Werking                      - Informatie over het uitleenbaar speelgoed
- - Meldpunt voor vermoedens van         - Informatie over spelen, opvoeding, onderwijs
 kindermishandeling, verwaarlozing en       en vrije tijd
 seksueel misbruik                - Buurtgerichte activiteiten
- Hulpverlening                  Doelgroep


                                                134
                Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
- - Kinderen van 0-6 jaar (onder begeleiding   Werking
 van hun ouders) uit Ledeberg en Oud      - - Kinderbijslagfonds
 Gentbrugge                   Doelgroep
                         - - Alle werkgevers


Speel-O-Theek
Groot Begijnhof 26                Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers -
9040 Sint-Amandsberg (GENT)           Provinciaal Bureau Oost-Vlaanderen
Werking                     Leopold II laan 27
- - Ontlenen van verantwoord speelgoed aan    9000 Gent (GENT)
 langdurig zieken en gehandicapten, dit     Werking
 vanaf de leeftijd van ca. 1 jaar        - - Toekennen en uitbetalen gezinsbijslag
- Informatie verstrekken over speelgoed en    Doelgroep
 speelfunctie aan ouders en andere       - - Werknemers met kinderen
 opvoeders
Doelgroep
- - Kinderen en volwassenen met een
 handicap en langdurig zieken          Alfa-M - Interprofessioneel Kinderbijslagfonds
                         Tramstraat 61
                         9052 Zwijnaarde (GENT)
                         Werking
Speel-O-Theek Pipo                - - Kinderbijslagfonds
Jozef II straat 104-106             Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 -
Werking
- - Ontleencentrum voor speelgoed voor
 kinderen van 0 tot 9 jaar
Doelgroep                    Kinderbijslagfonds VEV
- - Kinderen van 0 tot 9 jaar uit de Rabotwijk  Sint-Pietersplein 60 A bus 1 (2de Verd.)
 en hun ouders                 9000 Gent (GENT)
                         Werking
09.09.   Kinderbijslagfondsen         - - Kinderbijslag, adoptiepremie, kraamgeld
                         Doelgroep
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen  -
BK1
Dok Noord 2                   09.10.-Informatie, overleg,
9000 Gent (GENT)                   federaties en koepels
Werking
- - Gezinsbijslagen voor tewerkstellingen en   09.10.01. Lokaal overleg kinderen- en
 aanverwanten aan de haven van Gent       gezinsbegeleiding
Doelgroep
- - Gezinnen van (haven)arbeiders aan de     Gezinsbond Oost-Vlaanderen
 haven van Gent                 Wijngaard 31
                         9830 Sint-Martens-Latem (SINT-MARTENS-LATEM)
                         Werking
                         - - Dienstverlening aan leden, verenigingsleven,
ACERTA - Kinderbijslagfonds            gezinspolitieke actie, ondersteuning
François Laurentplein 7              bestuursleden
9000 Gent (GENT)                 Doelgroep
Werking                     - - Alle gezinsleden
- - Kinderbijslagfonds              - Alle bestuursleden
Doelgroep
-

                         Stad Zottegem - Gezinsraad
                         Markt 1
Partena - Kinderbijslagfonds           9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Kortrijksepoortstraat 86             Werking
9000 Gent (GENT)                 - - Activiteiten in het belang van het gezin


                                                 135
               Hoofdstuk 09. Kinderen en gezinnen
Doelgroep
- - Inwoners van Zottegem

09.10.02. Federaties en koepels kinderen- en
gezinsbegeleiding

Universiteit Gent - Vormingscentrum voor de
Begeleiding van het Jonge Kind
Bellevue 22
9050 Ledeberg (GENT)
Werking
- - Service verlenen aan professionelen
 werkzaam binnen de sector van de
 kinderdagopvang (0-3 jaar) en de
 buitenschoolse opvang (2,5-12 jaar)
- Documentatiecentrum, mediatheek.
 Aanmaken van videofilms, boeken en
 tijdschriften over kinderopvang
- Het geven van voordrachten over het
 gehele Vlaamse land (op aanvraag)
- Het geven van opleidingen en bijscholingen
 in de kinderopvang
Doelgroep
- - Personen werkzaam in de kinderopvang,
 opvoeders
Erkende Vlaamse Adoptiediensten
Wittemolenstraat 31
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking
- - Vlaamse Adoptiediensten, erkend
 overeenkomstig het decreet van 3/05/89
- Bijdragen tot een kwalitatieve adoptiezorg
 in Vlaanderen
- Enkel secretariaat
Doelgroep
-
Kind en Gezin - Provinciale Afdeling Oost-
Vlaanderen
Jubileumlaan 25
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Preventieve gezinsondersteuning aan
 ouders en opvoeders van kinderen 0-3 jaar,
 kinderen 0-6 jaar in bijzondere leefsituaties
- Kinderopvang
- Kind in de samenleving (Centra voor
 kinderzorg en gezinsondersteuning,
 Kindermishandeling en -verwaarlozing,
 adoptie, kinderrechten)
Doelgroep
-
                                 136
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
10.01.-Informatie                 onderwijszoekenden
                        Doelgroep
                        - - Schoolgaanden en hun ouders
10.01.01. Telefonische hulpverlening algemene  - Volwassenen
jeugdhulpverlening               - Alle consultanten met vragen i.v.m. studie- en
                         beroepskeuze
Crisisnetwerk Integrale Jeugdhulp Regio Gent-
Meetjesland
Martelaarslaan 204 B
9000 Gent (GENT)                Kinderrechtswinkel
Werking                     Geldmunt 24
- - De permanentie helpt mee zoeken naar    9000 Gent (GENT)
 een gepast antwoord op de vraag        Werking
- Indien aangewezen wordt doorverwezen     - - Individuele info- en adviesverlening op het
 naar de meest geschikte crisishulp       vlak van rechten van kinderen
- Crisishulp wordt kortdurend aangeboden    - Sensibiliseringsactiviteiten, zoals brochures,
- Kind / jongere en zijn ouders moeten      lespakket, voordrachten, ... m.b.t rechten van
 akkoord zijn met de crisishulp         kinderen
Doelgroep                    Doelgroep
- - Hulpverleners en dienstverleners die in   - - Minderjarigen en voor hen relevante
 contact komen met kinderen en jongeren in    personen, organisaties
 crisis

10.01.02. Info, advies en begeleiding
algemene jeugdhulpverlening
                        Stad Gent - Jongeren Informatie Punt
                        Kammerstraat 10
Stad Zottegem - Jeugddienst
                        9000 Gent (GENT)
Bevegemsevijvers 1               Werking
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)            - - Een inforuimte waar jongeren terecht kunnen
Werking
                         voor vragen rond vrijetijdsbesteding, onderwijs,
- - Ondersteuning van Zottegemse jeugd:      seksualiteit, verslaving, kinderrechten, werken
 jeugdraad, grabbelpas, vorming, informatie,   in het buitenland, ...
 speelpleintjes, nieuwe projecten,...     Doelgroep
Doelgroep
                        - - Jongeren
- - Kinderen en jongeren                        Gemeente Aalter - Jeugddienst
Gemeente Maldegem - Jeugddienst
                        Stationsstraat 71
Mevrouw Courtmanslaan 77            9880 Aalter (AALTER)
9990 Maldegem (MALDEGEM)            Werking
Werking
                        - - Gemeentelijk jeugdbeleid
- Grabbelpas - Kleuterpas - Swappas -      - Speelpleinwerking
 Speelpleinwerking (Maldegem - Adegem -    - Jeugdraad
 Kleit), ook nog andere activiteiten:     Doelgroep
 Jeugddag, Jongerenmarkt,           - Kinderen en jongeren uit Aalter
 Jeugdruimteweek& (éénmalig)
JIP / opleiding jeugdadviseurs
Doelgroep
- Kinderen en jongeren van 4 tot 26 jaar
                        Stedelijke Jeugddienst
                        Kammerstraat 10
                        9000 Gent (GENT)
                        Werking
De Stap - Studieadviespunt Gent         - - Grabbelpas, vakantiewerking voor 4 t.e.m. 11
Klein Raamhof 8                  jaar
9000 Gent (GENT)                - Swappas : vakantiewerking voor 12 t.e.m. 17
Werking
                         jaar
- - Studie-informatie en documentatie (zonder  - Beleidswerk: jeugdwerkbeleid,
 afspraak), waar desgewenst deskundige      kansarmoedebeleid, speelruimte en
 ondersteuning en hulp voor alle
                         lokalenbeleid


                                               137
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
- Jeugdwijkwerkers in verschillende wijken     ontspanning en ontmoeting in de vrije tijd van
- Sportproject                   jongeren
- Sport                     - Aanbieden van informatie, geven van advies
- Organisatie monitorencursussen         - Individuele begeleiding en hulpverlening
Doelgroep                    - Aanbieden van maaltijden, voedselpakketten,
-                         kledijmarkt
                         Doelgroep
                         - - Jongeren tussen 12 en 25 jaar

CAW Artevelde - Jongeren Advies Centrum Gent   10.03.  Onderwijs
Holstraat 23
9000 Gent (GENT)                 School in & na Ziekenhuis
Werking                     Krommenelleboog 35
- - Informatie: om het even welke        9000 Gent (GENT)
 informatieve vraag wordt beantwoord      Werking
- Documentatie: uitgebreide documentatie     - - Gratis les geven aan kinderen uit lager- en
 over thema?s zoals seksualiteit en relaties,   middelbaar onderwijs, die wegens ziekte of
 onderwijs, huisvesting, tewerkstelling,     ongeval de school langdurig moeten missen
 inkomen, drugs, welzijnswerk ...        - De lessen worden gegeven in het ziekenhuis of
- Advies: problemen worden samen bekeken      bij de kinderen thuis en dit gedurende de
 zodat de jongere een keuze kan maken       volledige herstelperiode
- Ambulante begeleiding rond           Doelgroep
 jongerenproblematieken zoals alleen gaan    - - Kinderen, jongeren, ziek
 wonen, budgettering, relationele
 problemen.                   10.03.02. Centra voor leerlingenbegeleiding
- Mobiele hulpverlening: indien nodig worden   (CLB)
 samen alle nodige stappen gezet in de
 omgeving van de jongere en/of naar       Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Regio Gent
 diensten                    - Holstraat
Doelgroep                    Holstraat 95
- - Jongeren van 12 tot 25 jaar         9000 Gent (GENT)
                         Werking
10.02.-Jeugdwelzijnswerk             - - Studieloopbaanbegeleiding (informatie,
                          advies, begeleiding)
                         - Leerproblemen (onderzoek, informatie en
10.02.01. Jongerenorganisaties /
jeugdvoorzieningen                 consultatie, doorverwijzing, remediëring)
                         - Begeleiding bij psychosociale en emotionele
De Barst                      problematieken
Scheldestraat 23 10               - Preventieve gezondheidszorg (verplichte
9890 Gavere (GAVERE)                medische follow-up en gezondheidspromotie)
Werking                     Doelgroep
- - Ontmoetingscentrum              - - Leerlingen uit basis,secundair en deeltijds
- Vorming                     onderwijs en hun ouders
- Sport, spel en ontspanning
- Inspraak en medewerking jongeren via
 diverse werkgroepen
Doelgroep                    Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het
- - Van 15 tot 25 jaar              Gemeenschapsonderwijs Gent - Voskenslaan
                         Hoofdzetel
10.02.02. Initiatieven voor maatschappelijk   Voskenslaan 262
kwetsbare jongeren                9000 Gent (GENT)
                         Werking
Habbekrats                    - - Informatie, hulp en begeleiding op vraag
Edward Anseeleplein 3               van leerlingen, ouders en school rond :
9000 Gent (GENT)                  - Leren en studeren
Werking                      - Preventieve gezondheidszorg (opvolgen van
- - Opzetten van trainings- en           groei, ontwikkeling en vaccinatie, bevorderen
 ervaringsprojecten voor jongeren tussen 12    van een gezonde levensstijl)
 en 25 jaar uit de randgroepen          - Schoolloopbaan
- Maatschappelijke vorming, sport,        Doelgroep
                         - - Schoolgaanden en hun ouders (instap

                                                138
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
 kleuteronderwijs tot beëindiging secundair     Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Zuid-Oost-
 onderwijs)                     Vlaanderen - Vestiging Zottegem
                          Kastanjelaan 8
                          9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
                          Werking
Stad Gent - Dienst Onderwijs - Centrum voor     - - Begeleiden van leerlingen (vanaf 2,5 tot 19
Leerlingenbegeleiding                 jaar), hun ouders en de school die de
Jubileumlaan 215 (2e verd.)              leerlingen volgt op drie domeinen:
9000 Gent (GENT)                   schoolloopbaanbegeleiding, leerhulp en socio
Werking                        - emotionele begeleiding en preventieve
- - Procesmatig begeleiden van beslissingen      gezondheidszorg
 (keuzen) rond studies en loopbaanplanning     Doelgroep
- Verhelderen van zelfbeeld bij leerlingen     - - Alle leerlingen in het gewoon, het
- Ombudsfunctie rond schoolleven           buitengewoon en het deeltijds onderwijs en
- Verbreden van gezichtsveld op studies en      van de erkende leervormen en hun ouders
 beroepen
- Hulp en advies bij problemen op school
 (motivatie, integratie, leermoeilijkheden, ...)
- Consulent voor leerlingen, ouders, leraars, ...  Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het
Doelgroep                      Gemeenschapsonderwijs Gent 1 - Consultatiekabinet -
- - Leerlingen, ouders, leraars           Sint-Amandsberg
                          Adolf Baeyensstraat 125
                          9040 Sint-Amandsberg (GENT)
                          Werking
Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het     - - Informatie, hulp en begeleiding op vraag
Gemeenschapsonderwijs Oudenaarde - Vestiging     van leerlingen, ouders en school rond :
Zottegem                       - Leren en studeren
Meerlaan 25                      - Preventieve gezondheidszorg (opvolgen van
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)               groei, ontwikkeling en vaccinatie, bevorderen
Werking                        van een gezonde levensstijl)
- - Leren en studeren                 - Schoolloopbaan
- De schoolloopbaan                  - Sociaal en emotioneel welbevinden
- Sociaale en emotionele ontwikkeling        Doelgroep
- Preventieve gezondheidszorg            - - Schoolgaanden en hun ouders (instap
Doelgroep                       kleuteronderwijs tot beëindiging secundair
- - Leerlingen, ouders en leerkrachten van het    onderwijs)
 gewoon en buitengewoon onderwijs


                          Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Regio    Gemeenschapsonderwijs Merelbeke
Gent - Halvemaanstraat               Zwijnaardsesteenweg 6
Halvemaanstraat 96                 9820 Merelbeke (MERELBEKE)
9040 Sint-Amandsberg (GENT)             Werking
Werking                       - - Informatie, hulp en begeleiding op vraag
- - Studieloopbaanbegeleiding (informatie,      van leerlingen, ouders en school rond :
 advies, begeleiding)                - Leren en studeren
- Leerproblemen (onderzoek, informatie en       - Preventieve gezondheidszorg (opvolgen van
 consultatie, doorverwijzing, remediëring)      groei, ontwikkeling en vaccinatie, bevorderen
- Begeleiding bij psychosociale en emotionele     van een gezonde levensstijl)
 problematieken                   - Schoolloopbaan
- Preventieve gezondheidszorg (verplichte       - Sociaal en emotioneel welbevinden
 medische follow-up en               Doelgroep
 gezondheidspromotie)               - - Schoolgaanden en hun ouders (instap
Doelgroep                       kleuteronderwijs tot beëindiging secundair
- - Leerlingen uit basis en secundair onderwijs    onderwijs)
 en hun ouders


                          Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het


                                                  139
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
Gemeenschapsonderwijs 2 - Consultatiekabinet   van groei, ontwikkeling en vaccinatie,
Evergem                      bevorderen van een gezonde levensstijl)
Hofbilkstraat 21                 * Schoolloopbaan
9940 Evergem (EVERGEM)              * Sociaal en emotioneel welbevinden
Werking                     Doelgroep
- - Info en advies inzake studie- en      - - Schoolgaanden en hun ouders (instap
 beroepskeuze                  kleuteronderwijs tot beëindiging secundair
- Psycho-medische-sociale begeleiding       onderwijs)
 (opvoeding, schoolproblemen)
Doelgroep
-
                        Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het
                        Gemeenschapsonderwijs
                        Ooievaarsnest 1
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Regio  9050 Gentbrugge (GENT)
Gent - Marialand                Werking
Marialand 29                  - - Informatie, hulp en begeleiding op vraag
9000 Gent (GENT)                 van leerlingen, ouders en school rond :
Werking                      - Leren en studeren
- - Studieloopbaanbegeleiding (informatie,    - Preventieve gezondheidszorg (opvolgen van
 advies, begeleiding)              groei, ontwikkeling en vaccinatie, bevorderen
- Leerproblemen (onderzoek, informatie en     van een gezonde levensstijl)
 consultatie, doorverwijzing, remediëring)    - Schoolloopbaan
- Begeleiding bij psychosociale en emotionele   - Sociaal en emotioneel welbevinden
 problematieken                Doelgroep
- Preventieve gezondheidszorg (verplichte    - - Schoolgaanden en hun ouders (instap
 medische follow-up en              kleuteronderwijs tot beëindiging secundair
 gezondheidspromotie)              onderwijs)
Doelgroep
- - Leerlingen uit basis, secundair en
 buitengewoon onderwijs en hun ouders
                        Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Regio Gent
                        - Onderzoeksplaats Merelbeke
                        Bergstraat 32A
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Deinze    9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Kattestraat 22                 Werking
9800 Deinze (DEINZE)              - - Centrum voor
Werking                      leerlingenbegeleiding=medisch circuit van
- - Begeleiden en ondersteunen bij vragen en   vestiging Holstraat en Marialand
 problemen m.b.t. leren & studeren,      Doelgroep
 schoolloopbaan, preventieve          - - Schoolgaande kinderen uit het basis en
 gezondheidszorg, psychisch en sociaal      secundair en buitengewoon onderwijs en hun
 functioneren                  ouders
Doelgroep
- - Kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten,
 schoollopend in de gemeentelijke en vrije
 scholen van Aalter, Deinze, De Pinte,     Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het
 Nazareth, Nevele, Zulte en Knesselare     Gemeenschapsonderwijs - Consultatiekabinet -
                        Mariakerke
                        Groenestaakstraat 45
                        9030 Mariakerke (GENT)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het   Werking
Gemeenschapsonderwijs Gent           - - Informatie, hulp en begeleiding op vraag
Schoonmeersstraat 26               van leerlingen, ouders en school rond:
9000 Gent (GENT)                 - Leren en studeren
Werking                      - Preventieve gezondheidszorg (opvolgen van
- - Informatie, hulp en begeleiding op vraag   groei, ontwikkeling en vaccinatie, bevorderen
 van leerlingen, ouders en school rond :     van een gezonde levensstijl)
 * Leren en studeren               - Schoolloopbaan
 * Preventieve gezondheidszorg (opvolgen     - Sociaal en emotioneel welbevinden


                                                140
             Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
Doelgroep                       9000 Gent (GENT)
- - Schoolgaanden en hun ouders (instap        Werking
 kleuteronderwijs tot beëindiging secundair     - - Studiekeuze in het hoger onderwijs
 onderwijs)                      (universitair en hoger onderwijs)
                           - Heroriëntering en overstapmogelijkheden
10.03.04. Studenten-voorzieningen en -        - Studieaanpak en studiemethoden
begeleiding                      - Persoonlijke problemen bij het studeren
                           - Tewerkstellingsmogelijkheden na het
Sociale Voorzieningen Regio Gent            afstuderen
Nonnemeersstraat 19                  - Verder studeren in binnen- en buitenland
9000 Gent (GENT)                   - Studiebeurzen buitenland
Werking                        - Medische hulp
- - Huisvesting, jobdienst, psychosociale       Doelgroep
 begeleiding, financiële ondersteuning, info     - - Studenten Universiteit Gent + hoger onderwijs
 rond statuut student (studietoelagen,
 kinderbijslag, OCMW, zelfstandig wonen, ...),
 sport en cultuur, home, catering, mobiliteit
Doelgroep                       Student in Oost-Vlaanderen
- - Studenten van de Vlaamse Autonome         Sint-Amandsstraat 68
 Hogeschool Gent                   9000 Gent (GENT)
                           Werking
                           - - Advies, bemiddeling en begeleiding
                           - Initiatief Katholiek Hoger Onderwijs Oost-
Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent         Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 500                Doelgroep
9000 Gent (GENT)                   - - Hogeschoolstudenten
Werking
- - Huisvesting van buitenlandse studenten
- Sociale begeleiding
- Onthaal, ontmoeting en verlenen van         Sociale Dienst Universiteit Gent
 materiële hulp                   Sint-Pietersnieuwstraat 47
- Meewerken aan initiatieven op het vlak van     9000 Gent (GENT)
 ontwikkelingssamenwerking              Werking
Doelgroep                       - - Directie Studentenvoorzieningen, Afdeling
- - Buitenlandse studenten uit             specifieke sociale voorzieningen
 ontwikkelingslanden                 - Info sociaal statuut student
                           - Financiële hulpverlening: voorschotten op
                            studietoelagen, financiering studiekosten
                           - Eerstelijns psychosociale hulpverlening
Dienst Studentenvoorzieningen - Universiteit Gent -  - Bemiddeling en advies
Jobdienst                       - Berekening studietoelagen
Sint-Pietersnieuwstraat 47              Doelgroep
9000 Gent (GENT)                   - - Studenten UG en Associatie UG en hun
Werking                         ouders
- - Prioriteitsaanvragen jobs binnen Universiteit
 Gent + opmaak contracten              10.03.05. Naschoolse begeleiding
- Bemiddeling en advies op sociaal-juridisch
 vlak                        't Leebeekje - Kinder- en Jongerenwerking
- Beheer van jobs binnen en buiten Universiteit    Ebergiste De Deynestraat 2
 Gent op website: www.ugent.be            9000 Gent (GENT)
- Job- en conflictbemiddeling buiten Ugent      Werking
- Inschrijven van hogeschoolstudenten         - - Autonome werking in twee leeftijdsgroepen
Doelgroep                       - Naschoolse begeleiding, ontmoeting, sport en
- - Studenten Ugent en hogescholen           spel, creatieve activiteiten, permanente
 Associatie Ugent                   groepsvorming, amateuristische
                            kunstbeoefening, vorming, kadervorming
                           Doelgroep
                           - - Lagere schoolkinderen 6-12 jaar en jongeren
Adviescentrum Universiteit Gent             12-16 jaar
Sint-Pietersplein 7


                                                   141
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
                          - Ondersteuning ouders (moedergroep,
                           bemiddelen, contacten met OVB, e.d. )
Meisjeshuis/ Kaarderij               - SAG is een project van het
Kaarderijstraat 29                  Wijkgezondheidscentrum Botermarkt
9000 Gent (GENT)                  Doelgroep
Werking                      -
- - Randgroepjongeren Brugse Poort
- Vorming
- Ontspanning
De instuifmomenten:                Puntkomma
-wo: van 14 tot 17u en van 18 tot 21u       Port Arthurlaan 9
-vr: van 18 tot 21u                9000 Gent (GENT)
-za: van 18 tot 21u                Werking
Basketbalmomenten:                 - - Schoolopbouwwerk (groepsmatige
-di: van 21 tot 23u                 projecten)
-do: van 16u30 tot 18u (meisjes)          - Voorleesproject
-zo: van 19 tot 21u                - Onderwijscafé: opvoedingsondersteuning 3
Hip hop-breakdancemomenten:             maal per jaar
-za: van 14 tot 17u                - Individuele ondersteuning van ouders i.v.m.
Doelgroep                      onderwijssituatie kinderen
- - Jongeren tussen de 13 en de 20 jaar      - Voorzitterschap werkgroep onderwijs Muide-
- Zowel jongens als meisjes             Meulestede
- Multicultureel                  Doelgroep
                          - - Kinderen en ouders van de wijk Muide-
10.03.06. Schoolopbouwwerk              Meulestede

De Brug                      10.04. Buitenschoolse
Engelbert Van Arenbergstraat 37            begeleiding
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking                      Jeugddienst Deinze
- - Ouderinformatiepunt              Mouterijdreef 20
- Speel-o-theek 'Kiekeboe' i.s.m. Intercultureel  9800 Deinze (DEINZE)
 Netwerk Gent, steunpunt Oost           Werking
- Acties rond taalverwervingskansen        - - Stedelijke vakantiewerking (4-15 jaar) :
Doelgroep                      Speelpleinwerking, Grabbelpas, Knuffelpas,
-                          SWAP
                          - Jeugddienst
                          - Jeugdraad
                          - JIP
OCMW Gent - Emancipatorische Projectwerking    - 11.11.11
Brusselsesteenweg 502               - Unicef
9050 Ledeberg (GENT)                - Uitleendienst
Werking                      Doelgroep
- - Wegwijzerwerking                - - Kinderen, tieners, ouders
- Arbeidszorgproject: receptiewerking       - Jeugdvereningen
Doelgroep                     - Scholen
- - OCMW-cliënteel of volwassenen (+ 18 jaar)
 met een beperkt inkomen

                          JeugdPunt Ledeberg
                          Kleine Kerkstraat 2
Schoolopbouwwerk - Samenwerken aan         9050 Ledeberg (GENT)
Gezondheid                     Werking
Ledebergplein 21 bus G               - - Ontmoeting, spel, animatie en vorming 4-25
9050 Ledeberg (GENT)                 jaar
Werking                      kleuterwerking- kinder- en tienerwerking
- - Ouder-school contactpunt: informatiepunt     (dinsdag & woensdag), jongerenwerking
 rond onderwijs                   (vrijdag), meisjeswerking (woensdag),
- Speel-O-Theek 'De Toverboom'            speelpleinwerking ledeberg, speelpleinwerking
- Vorming en informatie rond gezondheid       sas & bassijnwijk (elke vakantie uitgezonderd


                                                 142
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
 kerst), meerdaagsen, vrijwilligerswerking,   - 6 tot 14 jaar
 jeugdanimatie op wijkfeesten
- Aanbod inspraak & participatie : organisatie
 informatie-, inspraak- of
 participatieprojecten in de wijk rond jeugd &  Brieljant
 vrije tijd                   Mouterijdreef 20
- Ondersteuningsaanbod : steun aan jeugd,     9800 Deinze (DEINZE)
 jeugdwerk en buurtbewoners i.v.m. vragen    Werking
 en voorstellen rond jeugd & vrije tijd in de  - - Instuifwerking
 buurt                      - Jeugdcentrumwerking
Doelgroep                     - Verhuur van (vergader)zalen
- - Jeugd tussen 0 en 25 jaar uit Ledeberg en   Doelgroep
 Oud Gentbrugge                 - - JongerenGemeentelijke Jeugddienst Merelbeke        Jongereninformatiepunt
Hundelgemsesteenweg 445              Hundelgemsesteenweg 445
9820 Merelbeke (MERELBEKE)            9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Werking                      Werking
- - Opvolging jeugdwerkbeleidsplan        - - Informatie geven aan jongeren over alle
- Ondersteuning jeugdraad, jeugdcentrum,      thema's die jongeren kunnen interesseren:
 jeugdverenigingen                 geldzaken, gezondheid, onderwijs, wonen,
- Organisatie en coördinatie            rechten en plichten, relaties, seksualiteit,
 speelpleinwerking, grabbelpas en swappas     verslaving, vrije tijd, werk(loos), wonen en
- Jongereninformatiepunt              maatschappij
- Speelruimte                   Doelgroep
Doelgroep                     - - Jongeren tussen 14 en 25 jaar
- - Kinderen en jongeren van Merelbeke
- Jeugdverenigingen van Merelbeke

                         't Kasseiken
                         Molenhoek 19
Gemeentelijke Speelpleinwerking - Grabbelpas   9185 Wachtebeke (WACHTEBEKE)
Merelbeke                     Werking
Bergwegel 6                    - - Instuifruimte voor jongeren
9820 Merelbeke (MERELBEKE)            - Activiteiten, experimenteerruimte
Werking                      Doelgroep
- - Speelpleinwerking tijdens zomervakantie    - - Jongeren vanaf 16 jaar
- Grabbelpaswerking tijdens alle         - Woensdag: ook vanaf 14 jaar (instuif zonder
 schoolvakanties                  alcohol)
- SWAPwerking tijdens alle schoolvakanties
Doelgroep
- - Speelpleinwerking: 3- 14 jaar
- Grabbelpaswerking: 6-12 jaar          Moerkensheide
- Tienerwerking tijdens alle schoolvakantie    Nieuwstraat 78
- SWAPPAS: 12-15 jaar               9840 De Pinte (DE PINTE)
                         Werking
                         - - Jeugdverblijfcentrum
                         Doelgroep
Gemeentelijke Speelpleinwerking Destelbergen   - - Jeugdgroeperingen
Dendermondsesteenweg 430
9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
Werking
- - Speelpleinwerking               Gemeentelijke Speelpleinwerking Gavere
- Opvang                     Veldstraat 14
- Grabbelpasactiviteiten             9890 Gavere (GAVERE)
- Ondersteunen van jeugdverenigingen       Werking
Doelgroep                     - - Speelpleinwerking
- - 2,5 tot 6 jaar                - 1 week paasvakantie


                                                  143
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
- Grote vakantie                  - - Naschoolse begeleiding: maandag van
- Van 7.30 tot 17.30 uur               15.30 tot 17 uur (voor alle meisjes uit het 4de
Doelgroep                      leerjaar); Donderdag van 15.30 tot 17.00 (voor
- - Kleuters en lagere schoolkinderen        alle meisjes van het 5 de en 6 de leerjaar)
- 12 t.e.m. 15-jarigen (2 weken tienerwerking   - Studiecoaching: Dinsdag van 17 tot 19 uur
 grote vakantie)                  (voor alle meisjes van het 1 ste en 2 de
                           middelbaar); Woensdag van 14 tot 17 uur
                           (voor alle meisjes vanaf het 3 de middelbaar)
                          - Vrije tijdsactiviteiten: Woensdag van 13 tot 17
Avalon                        uur (10 tot 12-jarige meisjes); Vrijdag van 17.30
Gentweg 30                      tot 19.30 uur (+ 12-jarige meisjes); één activiteit
9890 Vurste (GAVERE)                 per maand op zaterdag (+ 15-jarige meisjes)
Werking                      - Projecten: Krantje (elke dinsdag van 15.30 tot
- - Socio-culturele activiteiten, onder meer het   17 uur); Anderstalige nieuwkomer (elke
 organiseren van culturele recreatieve en      dinsdag van 15.30 tot 17 uur); City Jam (elke
 sportactiviteiten                 woensdag van 18 tot 19 uur); Basket(elke
Doelgroep                      donderdag van 17 tot 19 uur)
- - Jongeren 16-30 jaar              Doelgroep
                          - - Meisjes van 10 tot 18 jaar


Jamklub
Meulesteedsesteenweg 25              Gemeente Nazareth - Speelpleinwerking
9000 Gent (GENT)                  Drapstraat 95B
Werking                      9810 Nazareth (NAZARETH)
- - Kinderwerking met naschoolse activiteiten   Werking
 en speelpleinwerking in de schoolvakanties    - - Paas- en zomervakantie
- Jongerenwerking met instuif en wekelijkse    - Wekelijkse uitstappen
 vrijetijdsactiviteit               Doelgroep
Doelgroep                     - - Kinderen jonger dan 12 jaar
- - Kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar


                          Kadanz - Centrum voor Jeugdwelzijnswerk
Gemeentelijke Speelpleinwerking Zulte       Sleepstraat 118
Centrumstraat 8                  9000 Gent (GENT)
9870 Zulte (ZULTE)                 Werking
Werking                      - - Werken aan emancipatie en participatie van
- - Speelpleinwerking op diverse locaties      kinderen en jongeren op verschillende
Doelgroep                      maatschappelijke domeinen, voornamelijk in
- - Kinderen van 4 tot 15 jaar in 4         vrije tijd
 leeftijdsgroepen                 - Kinder-, meisjes-, tiener-, jongerenwerking in de
                           wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en Blaisant-Briel
                          - Speelpleinwerkingen en een speel-o-theek
                          Doelgroep
't Leebeekje - Speelpleinwerking          - - Kinderen en jongeren woonachtig tussen
Ebergiste De Deynestraat 2              Dampoort, Rabot, Sluizeken en Muidebrug
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Speelpleinwerking tijdens de
 zomervakantie                  De Kring
Doelgroep                     Crevestraat 31
- - Kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar     9180 Moerbeke-Waas (MOERBEKE)
                          Werking
                          - - Jeugdhuis
                          Doelgroep
Meisjeshuis Brugse Poort-Rabot           - - 16-25 jaar
Bevrijdingslaan 165
9000 Gent (GENT)
Werking


                                                  144
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
Centrum voor Jeugdwelzijnswerk Brugse Poort-    - - Jongeren tussen 15 en 25 jaar
Rooigem
Kiekenstraat 4bis
9000 Gent (GENT)
Werking                       Speelplein Joepla - Lochristi
- - Vrijetijdswerking tijdens schooljaar voor    Koning Albertlaan 29B
 kinderen van 4 tot 12 jaar uit de buurt      9080 Lochristi (LOCHRISTI)
- Speelpleinwerking tijdens juli-augustus en de   Werking
 tussenvakanties                  - - Open vakantieinitiatief onder deskundige
- Plaatselijk opvolgen van jeugdbeleidthema's     begeleiding
 (speelruimte, jeugdinfrastructuur)        - Juli en augustus
Doelgroep                      - Jaarwerking voor monitoren(werkgroepen,
- - Alle kinderen van 4 tot 12 jaar uit de Brugse   activiteiten en beleidsstuurgroep)
 Poort en Rooigem                 Doelgroep
                          - - 4 tot en met 15 jaar
                          - Monitoren:15-25 jaar

Jeugdcentrum El Paso
Gebroeders Desmetstraat 108
9000 Gent (GENT)                  Christelijke Mutualiteit - Dienst Jeugd & Gezondheid
Werking                       Peperstraat 6
- - 3-5 jaar : iedere maandag            9000 Gent (GENT)
- 6-7 jaar : twee keer per week           Werking
- 8-10 jaar : twee keer per week          - - Inrichten van vakanties voor jeugd met
- Speelpleinwerking tijdens alle           bijzondere aandacht (licht en zwaar mentaal
 schoolvakanties                   gehandicapten, fysisch gehandicapten, zieke
- Kampen tijdens de vakantie             kinderen, kinderen met brandwonden,
Doelgroep                       zwaarlijvige kinderen, autisten) en bedplassers
- - Jeugd van de wijk 'Rabot'            - Opleiding monitoren en monitrices
                          - Inrichten van vakanties voor jongeren en
                           kinderen van 8-18 jaar
                          Doelgroep
Gemeente Evergem - Grabbelpas            - - Jeugd tussen 8 en 25 jaar
Fortune De Kokerlaan 11
9940 Evergem (EVERGEM)
Werking
- - Aanbod van workshops tijdens          Jeugdhuis Tentakel
 tussenvakanties en zomervakantie         Wippelgemdorp 12
Doelgroep                      9940 Evergem (EVERGEM)
- - 6 tot 12 jaar                  Werking
                          - - Ontmoeting, recreatie en vorming bieden
                          Doelgroep
                          - - Jongeren 13-25 jaar
Gemeentelijke Speelpleinwerking Evergem       - Ook ouderen zijn welkom
Fortune De Kokerlaan 11
9940 Evergem (EVERGEM)
Werking
- - Speelpleinwerking op 3 locaties van 14 tot   Speelpleinwerking - Sport en Recreatie - Melle
 17.30 uur                     Kouterslag z/n
Doelgroep
                          9090 Melle (MELLE)
- - 3 tot 12 jaar                  Werking
                          - - Speelpleinwerking
                          - Sport
                          Doelgroep
Lodejo                       - - 5-12 jaar
Dorp Oost 1                     - Tienerwerking +13 jaar
9080 Lochristi (LOCHRISTI)
Werking
- - Jeugdhuis
Doelgroep                      Centrum voor Jeugdtoerisme


                                                   145
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
Bergstraat 16
9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Werking
- - Verhuur en uitbating van bivakhuizen en   Jeugdwelzijnswerk Ondersteuningsnetwerk Gent
 jeugdverblijfcentra              Sint-Jacobsnieuwstraat 50
Doelgroep                    9000 Gent (GENT)
- - Jeugd en jongvolwassenen           Werking
                         - - Netwerkorganisatie van het Gents
                          particuliere jeugdwelzijnswerk
                         - Project jeugdwerkers in opleiding: opleidings-
Free-Time                     en tewerkstellingsproject voor laaggeschoolde
Kammerstraat 19                  jongeren
9000 Gent (GENT)                 - Project trajectbegeleiding: individuele
Werking                      begeleiding van jongeren inhet
- - Ticketverkoop, sportkampen, uitbureau,     jeugdwelzijnswerk
 themakampen, cursus theater, leden- en     Doelgroep
 monitorenwerking                - - Gents particulier jeugdwelzijnswerk
- Evenementen: megakinderhappening,
 muziekfestival, openluchtijspiste,
 cultuurmarkt, etc.
- Sport- en themakampen: internaat en      Coördinatie Jeugdwerk met Maatschappelijk
 externaat                   Achtergestelden
Doelgroep                    Sint-Jacobsnieuwstraat 50
- - 3-18-jarigen                 9000 Gent (GENT)
                         Werking
10.05. Deeltijdse vorming            - - Begeleiden van jeugdwerkinitiatieven met
                          maatschappelijk achtergestelden
Lejo                       - Coördinerend optreden tussen diverse
Antwerpsesteenweg 701-703             jeugdwerkinitiatieven en -sectoren
9040 Sint-Amandsberg (GENT)           Doelgroep
Werking                     - - Jeugdwerkinitiatieven en gemeentebesturen
- - Project deeltijdse vorming in Gent       in Oost-Vlaanderen
- Belangenbehartiging en beleidsgericht
 werken

Doelgroep                    Pilootproject Integrale Jeugdhulp
- jongeren tussen 15 en 18 jaar die op diverse  Martelaarslaan 204 B
 redenen geen aansluiting vinden met het    9000 Gent (GENT)
 reguliere onderwijs              Werking
                         - - Pilootproject integrale jeugdhulp Gent-
10.08.-Informatie, overleg,            Meetjesland
  federaties en koepels            - Samenwerking tussen de sectoren: algemeen
                          welzijnswerk, Vlaams Fonds voorzieningen,
10.08.01. Lokaal overleg jeugdzorg         geestelijke gezondheidszorg, bijzondere
                          jeugdbijstand, kind en gezin, onderwijs
Addenda                     Doelgroep
Lorkenstraat 27                 - - Alle organisaties behorend tot een van de
9000 Gent (GENT)                  volgende sectoren: algemeen welzijnswerk,
Werking                      Vlaams Fonds voorzieningen, geestelijke
- - Informatieverstrekking en sensibilisering   gezondheidszorg, bijzondere jeugdbijstand,
 i.v.m. jongeren en minderheden op maat      kind en gezin, onderwijs, voor zover zij met
 via methodieken aangepast aan de         jongeren tussen 0 en 18 jaar werken binnen de
 context.                     pilootregio.
- Participatie van en met jongeren staat
 centraal
- Opzetten elektronisch forum via website
Doelgroep                    Stad Gent - Dienst Onderwijs
- - Iedereen die geïnformeerd en         Nederpolder 2
 gesensibiliseerd wil worden over jongeren en  9000 Gent (GENT)
 minderheden                  Werking


                                               146
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
- - Dienst onderwijs voor stad Gent        ouderverenigingen in het schoolgebeuren en
Doelgroep                     in het onderwijs in het algemeen
-                        - Signaleren van knelpunten in onderwijs en
                          oudervereningingswerk
                         - Informeren, voorlichten en sensibiliseren
                         - Verwijzen
Stad Gent - Pedagogische Begeleidingsdienst   - Begeleiding en advisering i.v.m. planning en
Jubileumlaan 215 b                 activiteiten oudervereniging
9000 Gent (GENT)                 - Bemiddeling bij conflicten in ouderwerking
Werking                     - Vorming
- - Onderzoek en studiewerk tot verbetering   - Onderzoek
 van onderwijs en onderwijsmethodes       Doelgroep
- Begeleidingsopdracht t.o.v. leerkrachten en  - - Ouders en ouderverenigingen
 directies
- Informatiemateriaal en documentatie
- Bijscholingsopdracht t.o.v. leerkrachten
Doelgroep                    Stad Zottegem - Jeugddienst - Jeugdraad
- - Leerkrachten                 Bevegemse Vijvers 1
- Schooldirecties                9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
                         Werking
                         - - Jeugdraad
                         Doelgroep
Educatieve Vereniging voor Ouderwerking     -
Schoonmeersstraat 26
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Overkoepelende organisatie voor       Pedic
 ouderverenigingen in het officieel onderwijs  Coupure Rechts 314
 in Vlaanderen                 9000 Gent (GENT)
- Ondersteuning werking ouderverenigingen    Werking
- Bemiddelende schakel tussen ouders,      - - Nascholing van leerkrachten uit het vrij
 directie en leerkrachten             onderwijs
- Thema-avonden rond ouderwerking in       Doelgroep
 verband met opvoeding en onderwijs       - - Leerkrachten uit het vrij onderwijs
- Beantwoorden vragen naar documentatie
 en informatie m.b.t. opvoeding,        10.08.02. Federaties en koepels jeugdzorg
 ouderwerking en onderwijs
Doelgroep                    Jeugdwerknet
- - Ouders van kinderen in het Gemeentelijk   Smidsestraat 130
 en het Gemeenschapsonderwijs          9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Jeugdwerknet brengt alle informatie over het
                          jeugdwerk in Vlaanderen samen op één
Stedelijke Jeugdraad                herkenbare verzamelplaats.
Kammerstraat 10                 - Forum waar de verschillende
9000 Gent (GENT)                  jeugdwerkpartners hun informatie aanbieden,
Werking                      waar er ruimte is voor vragen en discussies
- - Adviesraad die zich uitspreekt over      over jeugdwerk en waar gegevensbestanden
 jeugdbeleidthema's                over jeugdwerk te raadplegen zijn. De
Doelgroep                     instrumenten hiervoor zijn de website (met
- - Kinderen, jongeren               onder andere een adressenlijst, nieuws,
                          kalender, vacatures,...), de mailinglist en een
                          2-wekelijkse nieuwsbrief.
                         - Ondersteuning van het jeugdwerk in hun
Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs   stappen op het net. Hieronder vallen de
Schoonmeersstraat 26                vormingsmodules voor jeugdwerkers en
9000 Gent (GENT)                  jeugdorgansiaties, de inhoudelijke en
Werking                      technische bijdrage aan diverse
- - Vertegenwoordiging en             jeugdwerkprojecten en de websites.
 belangenverdediging van ouders en        Jeugdwerknet begeleidt, organiseert en


                                                147
            Hoofdstuk 10. Algemene jeugdhulpverlening
 realiseert ook projecten. Naar aanleiding
 van een studiedag, inspraakmoment, open     Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-
 deur, groot evenement,... zorgt         Vlaanderen
 Jeugdwerknet in samenspraak voor het       Brandstraat 3
 bouwen van een totaal internetconcept      9000 Gent (GENT)
 voor het project.                Werking
- Het pc-lokaal kan ingehuurd worden.       - - Ouders van jongeren die begeleid worden in
Doelgroep                      de bijzondere jeugdbijstand
- - Voor de vorming, dienstverlening en      - Regionaal overleg
 website: elke jeugdwerker (vrijwilliger of    - Visie van de ouders formuleren naar
 beroepskracht; landelijk, regionaal of lokaal)   voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en
- Voor de activiteiten: kinderen, tieners en     beleid
 jongeren                     Doelgroep
                          -Provincie Oost-Vlaanderen - Jeugddienst
Woodrow Wilsonplein 2               Kinderrechtswinkel
9000 Gent (GENT)                  Kammerstraat 12
Werking                      9000 Gent (GENT)
- - Ondersteuning gemeentelijk jeugdbeleid     Werking
- Ondersteuning regionaal en provinciaal      - - Coördinatie kinderrechtswinkels
 jeugd(welzijns)werk               Doelgroep
- Ondersteuning bijzondere             - - Diensten, organisaties, beleid i.v.m.
 jeugdzorg/integrale jeugdhulpverlening       kinderrechten
- Jeugdvormingscentrum Dendermonde
- Provinciale jeugdraad Oost-Vlaanderen
- Kunstbende, Oost- Vlaams Rockconcours,
 Pop-Eiland, Kinderprovincieraad,?
Doelgroep
- - Oost-Vlaamse jongeren en organisaties die
 werken met kinderen en jongeren
Regionaal Ankerpunt Straathoekwerk West- en
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 185
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Ondersteuning, begeleiding en coördinatie
 van bestaande en startende
 straathoekwerkprojecten in West- en Oost-
 Vlaanderen
Doelgroep
-
Koepel Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding
Oost-Vlaanderen
Peperstraat 10 bus 5
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Ondersteuning vrije CLB's in Oost-
 Vlaanderen
Doelgroep
- - Vrije CLB's Oost-Vlaanderen
                                                148
              Hoofdstuk 11. Bijzondere jeugdbijstand
11.01.-Aanmeldingspunten               magistraten (Jeugdrechter, Procureur des
  Bijzondere Jeugdbijstand             Konings van Jeugdrechtbank, de Jeugdkamer
  (BJB)                      van het Hof van Beroep)
                          - Opstellen, coördineren en uitvoeren van
11.01.01. Comités Bijzondere Jeugdzorg        opgelegde hulpverlening
                          Doelgroep
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Gent-Eeklo    - - Minderjarigen die een POS- of MOF-dossier
F. Lousbergskaai 106 bus 20             hebben op de jeugdrechtbank
9000 Gent (GENT)
Werking                      11.06.   Ambulante BJB
- - Hulpverlening voor minderjarigen en
 gezinnen in problematische            Preventieteam Bijzondere Jeugbijstand - Regio Oost-
 opvoedingssituaties via advies,         Vlaanderen
 doorverwijzing of begeleiding op vrijwillige   F. Lousbergkaai 106/21
 basis                      9000 Gent (GENT)
- Preventie van problematische           Werking
 opvoedingssituaties               - - De Bijzondere Jeugdbijstand organiseert een
Doelgroep                      gerichte preventiewerking op basis van de
- - Minderjarigen en hun gezin            ervaring en de deskundigheid opgebouwd in
                           de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en de
11.02. Bemiddelingscommissies            sociale diensten bij de Jeugdrechtbanken.
                          - Doel van deze preventie is : het welzijn van de
Bemiddelingscommissie voor Bijzondere        meest kwetsbare jongeren te verhogen en
Jeugdbijstand - Gent                 hun leefsituatie te verbeteren.
Ferdinand Lousbergskaai 106 bus 22         - De werking is gericht op omstandigheden en
9000 Gent (GENT)                   processen die de rechten en het welzijn van
Werking                       jonge mensen en hun omgeving in het
- - De Bemiddelingscommissie voor Bijzondere     gedrang brengen. De preventie wil inspelen
 Jeugdbijstand wordt ingeschakeld wanneer      op positieve tendensen en kenmerken in de
 bij problematische opvoedingssituaties       samenleving en bij die jonge mensen.
 vrijwillige hulpverlening dreigt te blokkeren.  - Het is de bedoeling de structurele oorzaken
 Bijvoorbeeld wanneer het Comité Bijzondere     van uitsluitingsmechanismen ten aanzien van
 Jeugdzorg de vraag naar hulp niet         jongeren te signaleren aan de bevoegde
 beantwoordt of wanneer de hulp niet kan      beleidsverantwoordelijken en plaatselijke
 starten omdat een persoon die betrokken is     initiatieven te stimuleren en te ondersteunen.
 bij de probleemsituatie niet instemt met de   Doelgroep
 hulpverlening. De bemiddelingscommissie     - - Maatschappelijk kwetsbare jongeren
 biedt zelf geen hulp maar bemiddelt tussen
 de partners om een akkoord tot stand te     11.06.-Ambulante BJB
 brengen (minnelijke regeling). Wordt er
 geen overeenkomst bereikt, dan zal de
 Bemiddelingscommissie de zaak uit handen     11.06.01. Algemene begeleidingsdiensten BJB
 geven of doorverwijzen naar het parket met
 het oog op een maatregel van           Politiezone Gent - Lokale Recherche - Unit Jeugd en
 Jeugdrechtbank.                 Gezin
Doelgroep                     Ridderstraat 2
- - Minderjarigen in POS (problematische      9000 Gent (GENT)
 opvoedingssituaties)               Werking
                          - - Problematische opvoedingssituaties
11.04. Sociale diensten bij de           - Politionele- en gerechtelijke onderzoeken
  jeugdrechtbanken                 inzake kinderverwaarlozing (mishandeling-
                           incest)
Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de  - Opsporen van 'verdwenen' minderjarigen
Jeugdrechtbank - Gent               Doelgroep
Gordunakaai 75                   - - Jongeren en gezinnen van Gent
9000 Gent (GENT)
Werking                      11.06.02. Thuisbegeleidings-diensten BJB
- - De Sociale Dienst van de Vlaamse
 Gemeenschap bij Jeugdrechtbank voert       Thuisbegeleidingsdienst Mobilé
 sociale onderzoeken uit in opdracht van de    Bloemistenstraat 3


                                                  149
              Hoofdstuk 11. Bijzondere jeugdbijstand
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            - - Crisishulp aan Huis
Werking                      - Gericht op gezinnen in een crisissituatie en
- - Begeleiding van gezinnen met kinderen in    waarbij als gevolg daarvan één of meerdere
 moeilijkheden of POS/MOF situatie         kinderen uit huis dreigen geplaatst te worden.
- Probleemoplossende vaardigheden          De hulpverlening start binnen 24 uur na de
 stimuleren                    aanmelding en is beperkt in de tijd (max. 4 à 6
- Wegnemen of beperken van negatieve        weken), de begeleider is 24 uur per dag en 7
 stressfactoren                  dagen per week bereikbaar voor het gezin en
- Groeikansen voor kijnderen en ouderfiguren    is gemiddeld 10 uur per week in het gezin
 positief beïnvloeden               aanwezig.
- Kinderen weerbaarder maken in hun        - Enkel op doorverwijzing van het CBJ of de
 context                      Jeugdrechtbank
Doelgroep                     Doelgroep
- - Gezinnen met minderjarige kinderen      - - Gezinnen met kinderen in een
                          problematische opvoedingssituatie

                         11.06.03. Dagcentra BJB
Centrum voor Ambulante Begeleiding -
Thuisbegeleiding                 De Boei
Bevrijdingslaan 9                 Verbroederingslaan 40
9000 Gent (GENT)                 9060 Zelzate (ZELZATE)
Werking                      Werking
- - Begeleiding van gezinnen met kinderen in   - - Afdeling van Dagcentra Meetjesland (VZW
 een problematische opvoedingssituatie       Blij Leven)
- De begeleiding gebeurt aan huis en is      - Dagcentrum
 integraal. De begeleiding kan alleen van    - Gezinsbegeleiding
 start gaan na doorverwijzing via het Comité   - Begeleiding van de jongere in groep,
 Bijzondere Jeugdzorg of de Sociale Dienst bij   individueel
 Jeugdrechtbank                 - Naschoolse opvang
Doelgroep                     - Schoolbegeleiding
- - Gezinnen met kinderen in een         Doelgroep
 problematische opvoedingssituatie        - - Jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar
De Cocon - Thuisbegeleiding            Letha
Kantienberg 9B                  Willem Blanckestraat 29
9000 Gent (GENT)                 9050 Ledeberg (GENT)
Werking                      Werking
- - Thuisbegeleiding               - - Afdeling van Stichting Preventieve Jeugdzorg
- Hulpverlening richt zich op het hele gezin    vzw
 met klemtoon op welzijn van kinderen en     - Dagcentrum voor jongens en meisjes van 6 tot
 omvat pedagogische, sociale,           14 jaar
 psychologische, materiële, financiële en    - Begeleiding en ondersteuning van gezinnen in
 praktische aspecten                problematische opvoedingssituaties
- Enkel op doorverwijzing van het Comité     - Naschoolse opvang van kinderen uit deze
 Bijzondere Jeugdzorg, Toegangspoort        gezinnen
 Integrale Jeugdhulp of Jeugdrechtbank      Doelgroep
- Langdurige begeleiding (één jaar met      -
 mogelijke verlenging) is mogelijk
Doelgroep
- - Gezinnen met kinderen in een
 problematische opvoedingssituatie        De Twijg
                         Ebergiste De Deynestraat 4
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
De Cocon - Crisishulp aan Huis          - - Dagcentrum voor jongens en meisjes van 6
F. Van Rijhovelaan 325               tot 18 jaar
9000 Gent (GENT)                 - Op doorverwijzing van het Comité Bijzondere
Werking                       Jeugdzorg en Jeugdrechtbank


                                                150
             Hoofdstuk 11. Bijzondere jeugdbijstand
- Begeleiding van gezinnen met opvoedings-,   11.06.04. Begeleid zelfstandig wonen BJB
 relationele- en sociale moeilijkheden
- Opvang en groepsbegeleiding van de       Martens-Sotteau - Begeleid Zelfstandig Wonen
 kinderen van desbetreffende gezinnen na    Meerhoutstraat 49
 schooltijd tot 19 uur en tijdens de vakantie  9041 Oostakker (GENT)
 van 9 tot 17 uur                Werking
- Individuele begeleiding van de         - - Begeleid zelfstandig wonen
 kinderen/jongeren               Doelgroep
- Schoolsgerichte begeleiding          - - Jongens en meisjes
Doelgroep
- - Gezinnen met opvoedings-, relationele- en
 sociale moeilijkheden
                         Centrum voor Ambulante Begeleiding - Begeleid
                         Zelfstandig Wonen
                         Bevrijdingslaan 9
De Totem                     9000 Gent (GENT)
Berouw 138                    Werking
9000 Gent (GENT)                 - - Begeleiding van jongens en meisjes van 17
Werking                      tot 21 jaar (capaciteit 32) bij het alleen gaan
- - Autonoom dagcentrum voor            wonen
 schoolgaande jongens en meisjes tot 18 jaar  - Op doorverwijzing van Jeugdrechtbank en het
- Hulpverlening:                  Comité Bijzondere Jeugdzorg
 . naschoolse begeleiding d.m.v. aanbod     - Psychosociale begeleiding van jongeren en
 activiteiten, school-, individuele en      hun gezin
 gezinsbegeleiding op maat           - Maatschappelijke reïntegratie bevorderen:
 . begeleiding in principe beperkt in duur    huisvesting en werk zoeken, budgetteren,
 (max. 2 jaar)                  contacten leggen
 . op doorverwijzing van het Comité       Doelgroep
 Bijzondere Jeugdzorg en Jeugdrechtbank     - - Jongens en meisjes van 17 tot 21 jaar
Doelgroep
- - Zowel de kinderen die door hun eigen
 problematiek verstrikt raken met hun
 'normale' opvoedingssituatie, als kinderen   De Cocon - Begeleid Zelfstandig Wonen
 die door een problematische          F. Van Rijhovelaan 325
 opvoedingssituatie weinig of geen       9000 Gent (GENT)
 opvoedingskansen krijgen. Het betreft     Werking
 voornamelijk die situaties waar ambulante   - - Begeleid Zelfstandig Wonen voor jongeren
 hulpverlening enerzijds ontoereikend geacht   van 17 tot 21 jaar die zich in een
 wordt, en waar uithuisplaatsing anderzijds    problematische opvoedingssituatie bevinden
 niet gewenst is                 of een als misdrijf omschreven feit hebben
                          gepleegd en zelfstandig (gaan) wonen
                         - Zowel materieel-praktische, financiële hulp als
                          psychosociale begeleiding
De Pedaal                    - Enkel op doorverwijzing van Comité Bijzondere
Pijndersstraat 30                 Jeugdbijstand of Jeugdrechtbank
9000 Gent (GENT)                 Doelgroep
Werking                     - - Jongeren van 17 tot 21 jaar die alleen (gaan)
- - Dagcentrum voor jongens en meisjes van     wonen
 12 tot 18 jaar
- Op doorverwijzing van het Comité
 Bijzondere Jeugdzorg en van
 Jeugdrechtbank                 Lionshulp Gent - Begeleid wonen
- Begeleiding en ondersteuning van gezinnen   Golfweg 1
 in moeilijkheden                9000 Gent (GENT)
- Naschoolse opvang van kinderen uit deze    Werking
 gezinnen                    - - Begeleid zelfstandig wonen, 6 plaatsen
- Ook tijdens vakantieperiodes          Doelgroep
Doelgroep                    - - Meisjes
-                                                151
              Hoofdstuk 11. Bijzondere jeugdbijstand
11.07.-Residentiële BJB

11.07.01. Onthaal-, oriëntatie- en
observatiecentra                  Open Thuis - Dienst voor Pleegzorg
                          Neermeerskaai 2 B
Jongerenhuis                    9000 Gent (GENT)
Onderstraat 59                   Werking
9000 Gent (GENT)                  - - Plaatsing van kinderen en jongeren die in
Werking                        een noodsituatie verkeren
- - Tijdelijke opvang van 2 tot max. 4       Doelgroep
 maanden                      -
- Residentiële en ambulante begeleiding
- Oriëntatie, observatie, onthaal
Doelgroep
- - Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar       Opvang - Afdeling Gent
- Niet rechtstreeks toegankelijk          Kantienberg 9A
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - - Vrijzinnige dienst voor pleegzorg binnen de
Onthaal, Oriëntatie- en Observatiecentrum - Luein   bijzondere jeugdzorg
Dorp Oost 101                    - Gezinsopvang van kinderen en jongeren
9080 Lochristi (LOCHRISTI)             - Hulpverlening op maat
Werking                       - Gezinsondersteunende pleegzorg
- - Oriëntatie: ambulant of met opname, max.    Doelgroep
 2 maand                      - - 0-18 jaar
- Onthaal: opname van max. 2 maand
- Observatie: ambulant of met opname, max.
 4 maand
Doelgroep                      OCMW Gent - Dienst Jeugd
- - Voor meisjes tussen 12 en 18 jaar        Begijnhofdries 37
                          9000 Gent (GENT)
11.07.02. Pleeggezinnendiensten           Werking
                          - - Advies, info en begeleiding bij opvoeding
Open Haard                      van kinderen
Beekstraat 46 bus 3                 - Conflictproblemen
9031 Drongen (GENT)                 - Crisisinterventie
Werking                       - Plaatsing van kinderen en jongeren in een
- - Kernactiviteit: organisatie en begeleiding    gezin of een instelling
 van de plaatsing van een minderjarige in     - Tijdelijke of langdurige plaatsing
 een pleeggezin samen met pleegouders,       - Vakantieopvang en vakantiekamp
 ouders en de jongere/kind, eventueel met     - Begeleiding van het kind, de jongere en/of
 andere hulpverleners                gezin
- Bijkomend:                    - Integrale gezinsbegeleiding
. Onderzoek naar haalbaarheid van de        Doelgroep
 plaatsing van een minderjarige in een       -
 (bekend) gezin in opdracht van de
 verwijzende instantie               11.07.03. Tehuizen en gezinstehuizen BJB
. Werving, selectie en voorbereiding van
 kandidaat-pleeggezinnen              Hadron - Afdeling De Betsberg
. Vorming                      Meerstraat 34
. Nazorg                      9860 Oosterzele (OOSTERZELE)
. Organisatie van weekend- en            Werking
 vakantieopvang, crisisopvang van         - - Begeleid zelfstandig wonen voor jongens
 minderjarigen in pleeggezinnen          - Residentiële opvang
Doelgroep                      - Kamertraining
- - Minderjarigen en hun gezin in een        Doelgroep
 problematische opvoedingssituatie, waar de    - - Jongens van 12 tot 18 jaar
 verwijzende instantie oordeelt dat tijdelijke
 plaatsing in een pleeggezin kan bijdragen
 tot een oplossing


                                                  152
               Hoofdstuk 11. Bijzondere jeugdbijstand
Begeleidingstehuis voor Bijzondere Jeugdzorg      zelfredzaamheid en sociale vaardigheden
Liaan - Eke-Nazareth                  centraal
Weefstraat 30                     - Via een gezinsgerichte werking wordt zoveel
9810 Eke (NAZARETH)                   mogelijk op de ouders beroep gedaan bij de
Werking                         opvoeding van hun kinderen.
- - Langdurige residentiële begeleiding van      Doelgroep
 jongens (0 tot 16 jaar) in 2 units         - - Meisjes van 0 tot 18 jaar
Doelgroep                       - Jongens van 0 tot 13 jaar
- - Jongens van 0 tot 16 jaar.                           Tehuis voor Kinderen Sint-Jan-Baptist
Rozengaard                      Kiekenstraat 4
Faliestraat 11                    9000 Gent (GENT)
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)               Werking
Werking                        - - Residentiële opvang en begeleiding
- - Jongens en meisjes uit gezinnen met een      - Erkenning 3 BZW
 problematische opvoedingssituatie waarbij      Doelgroep
 de Jeugdrechtbank of Comité voor          - - Meisjes en jongens van 0 tot 18 jaar
 Bijzondere Jeugdzorg oordeelt dat een
 uithuisplaatsing aangewezen is
Doelgroep
- - Jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar       Gezinstehuis A. Charels
 (opname)                      Doolaegepark 29
- Van 20 jaar (verblijf) tot 21 jaar (begeleid    9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
 wonen)                       Werking
                           - - Kleinschalig- 5 jongeren: Het normale
                            gezinsleven wordt zo sterk mogelijk benaderd.
                           - Permanente begeleiding door inwonend
Martens Sotteau - Begeleidingstehuis - Residentiële   opvoeders-echtpaar
opvang                        Doelgroep
Meerhoutstraat 49                   - - Jongens en meisjes van 0 tot 21 jaar
9041 Oostakker (GENT)
Werking
- - Residentiële opvang en begeleiding
- Huis 1: kleuters en lagere school          Hadron
- Huis 2: vertikale leefgroep             Brandstraat 3
- Huis 3: adolescentengroep              9000 Gent (GENT)
- Kamertraining                    Werking
Doelgroep                       - - Administratieve hoofdzetel van
- - Jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar        - Residentiële opvang
                            - Kamertraining
                            - Begeleid zelfstandig wonen voor jongens
                           Doelgroep
Steevliet                       - - Jongens van 12 tot 18 jaar
Heusdenbaan 67
9090 Melle (MELLE)
Werking
- - Residentiële opvang en begeleiding        Begeleidingstehuis voor Bijzondere Jeugdzorg Liaan -
- Een doorgedreven training tot zelfstandige     De Pinte
 handelingsbekwaamheid typeert de          Wilgenstraat 11-13
 werking van de horizontale leefgroep        9840 De Pinte (DE PINTE)
 (adolescente meisjes)                Werking
- Doorgroei naar begeleid zelfstandig wonen,     - - Langdurige residentiële begeleiding van
 met eventueel als tussenstap de            meisjes (0 tot 16 jaar) in 2 units
 studiotraining                   - Trainingscentrum voor kamerwonen voor
- In 4 verticale leefgroepen ontvangen de        jongens en meisjes (16 tot 20 jaar)
 kinderen en jongeren de nodige aandacht       Doelgroep
 om zich te ontplooien in alle facetten van     - - Residentiële begeleiding: meisjes van 0 tot 16
 hun ontwikkeling. Ook hier staan           jaar


                                                   153
               Hoofdstuk 11. Bijzondere jeugdbijstand
- Trainingscentrum: meisjes en jongens van 16   48800 Villefort, France
 tot 20 jaar                  Doelgroep
                         - - Jongeren met leefmoeilijkheden


Lionshulp Gent
Golfweg 1
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Begeleidingstehuis
Doelgroep
- - Meisjes van 14 tot 18 (20) jaar
Begeleidingscentrum Stappen
Westveldstraat 1
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking
- - Begeleidingscentrum voor adolescente
 meisjes met een gedifferentieerd aanbod
 van basisleefgroep, tussengroep,
 kamertraining en begeleid zelfstandig
 wonen waarbij de individuele noden van de
 jongere centraal staan
- Residentiële opvang voor meisjes van 14 tot
 18 jaar (met eventueel verlenging tot 20
 jaar)
Doelgroep
- - Meisjes van 14 tot 18 jaar (met eventueel
 verlenging tot 20 jaar)

11.08. Alternatieve begeleiding
  jongeren

Albezon
Kiekenstraat 4B
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Vakantieproject: jongeren met
 leefmoeilijkheden samen met andere
 jongeren van 16 tot 20 jaar verblijven
 gedurende 14 dagen in Frankrijk, accent op
 het herontdekken van de natuur en
 elementaire waarden
- Individueel onthaal: opvang van jongeren
 vanaf 16 jaar met psychosociale
 moeilijkheden gedurende 4 maanden,
 stimuleren van de zelfreflectie, leren van
 praktische en sociale vaardigheden,
 herbronnen van eigen leven
- Korte projecten voor jongeren tussen 16 en
 18 jaar, met de bedoeling een plaatsing te
 vermijden
- Op doorverwijzing van Comité Bijzondere
 Jeugdzorg en Jeugdrechtbank
- Onthaal van groepen: verblijf voor ca. 14
 personen in Albezon, accent op primitief
 leven op het ritme van de natuur
- Adres in Frankrijk: Route de Pied-de-Borne,


                                           154
                    Hoofdstuk 12. Ouderen
12.01.-Dienstverlening

12.01.02. Informatie- en bemiddelingsdiensten
                          Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuizen voor  Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
Senioren - Cel Senioren               Voskenslaan 95
Woodrow Wilsonplein 1                9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                  Werking
Werking                       - - Openbare staatsinstelling
- - Administratieve, morele en logistieke      - Terugbetaling medische en farmaceutische
 ondersteuning van de vrijwilligers - enioren    kosten aan oorlogsinvaliden
 die de stedelijke clubhuizen           - Informatie over wetgeving, sociale voordelen
 (ontmoetingslokalen) voor de senioren       - Eventuele financiële steun aan
 runnen                       minderbegoede personen in het bezit van een
Doelgroep                       oorlogshoedanigheid (bv. medische kosten)
- - 55 plussers                   Doelgroep
                          - - Oorlogsinvaliden, oudstrijders en
                           oorlogsslachtoffers

Steunpunt Expertisecentrum Dementie Paradox     12.01.03. Aanvraag en toekenning pensioen
Grotenbergestraat 24
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)              Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van
Werking                       Zelfstandigen
- - Informatie en advies omtrent dementie      Koningin Fabiolalaan 116
Doelgroep                      9000 Gent (GENT)
-                          Werking
                          - - Onderzoek en beslissen over
                           pensioenaanvragen van de zelfstandigen
                          - Alle inlichtingen i.v.m. bewijs van de
Stad Gent - Seniorendienst              beroepsloopbaan, pensioenbedrag,
Woodrow Wilsonplein 1                 toegelaten beroepsactiviteit na pensionering
9000 Gent (GENT)                   enz.
Werking                       Doelgroep
- - Verdelen van Plus 3-Pas (vanaf 55j.) en     - - (Gewezen) zelfstandigen
 taxicheques
- Informatie over werking stedelijke clubhuizen
 voor senioren, stedelijke adviesraad voor
 senioren en ontmoetingsactiviteiten        Stad Gent - Dienst Individuele Tegemoetkomingen
- Meehelpen verspreiden informatie over       Woodrow Wilsonplein 1
 activiteiten en instellingen die zich specifiek  9000 Gent (GENT)
 naar ouderen richten of een sensibilisatie    Werking
 beogen.                      - - Inlichtingen
Doelgroep                      - Aanvraag pensioen privé-sector
-                          - Aanvraag tegemoetkomingen aan
                           gehandicapten
                          - Aanvraag stedelijke toelage aan gezinnen
                           met een beperkt inkomen
Buurthuis De Vuist                 - Aanvraag van stedelijke toelage aan
Brugsesteenweg 519                  personen met incontinentie
9030 Mariakerke (GENT)               - Stedelijke toelage aan gezinnen waarvan 1 of
Werking                        meerdere personen recht hebben op een
- - Hulpverlening voor bepaalde            verhoogde tegemoetkoming van verzekering
 gepensioneerden: sociaal, juridisch en       voor geneeskundige verzorging
 fiscaal advies                  - Eretekens van de arbeid
- Algemene buurtwerking,              - Inrichten werkloosheidscontroles
 sensibiliseringsacties              - Inrichten tombola's, collecten en
- Socio-culturele activiteiten: beurzen,       liefdadigheidsfeesten
 tentoonstellingen, ..               - Aanvraag pedagogische toelage voor de
Doelgroep                       verzorging thuis van zwaar gehandicapte
-                           kinderen/personen


                                                   155
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
Doelgroep                      bewijsstukken)
-                         - Werknemerspensioenen, gewaarborgd
                           inkomen voor bejaarden en inkomensgarantie
                           voor ouderen
                          Doelgroep
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Pensioenservice   -
Vrijdagmarkt 10
9000 Gent (GENT)                  12.01.04. Ouderenmis(be)handeling
Werking
- - Advies voor de leden bij aanvragen       Steunpunt Ouderenmis(be)handeling Oost-
 pensioen                     Vlaanderen
- Begeleiding van pensioendossier         Grotenbergestraat 26
- Berekening van het wettelijk pensioen      9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Doelgroep                     Werking
- - Kandidaat gepensioneerden (59-64)       - - Ondersteuning, advies en hulp bij
- Alle gepensioneerde leden             bejaardenmis(be)handeling
                          - Opbouw en optimalisering van het netwerk
                           rond bejaarden waar problemen van
                           mis(be)handeling zijn vastgesteld
Christelijke Mutualiteit Pensioendienst      Doelgroep
Poel 8                       - - Bejaarden, familie en kenissen van
9000 Gent (GENT)                   bejaarden, hulpverleners (thuisverzorgers,
Werking                       verplegend personeel, ...)
- - Hulp bij het samenstellen van het dossier en
 invullen documenten               Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling -
                          Steunpunt Oost-Vlaanderen
- Hulp bij het zoeken van bewijsmateriaal en
 aanvragen attesten                Grotenbergestraat 24 - 26
- Controle van de officiële documenten,      9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
                          Werking
 keuze voordeligste situatie en
                          - - Informatie, advies, hulp en registratie bij
 eindeloopbaanproblematiek
                           vermoedens en situaties van
- Dienst na overlijden (opmaak aangifte
                           ouderenmis(be)handeling
 nalatenschap)
                          Doelgroep
- Toegelaten arbeid en fiscaliteit
                          - - In het kader van case management: de
Doelgroep
                           rechtstreeks betrokkenen bij situaties van
- Toekomstig gepensioneerden en senioren
                           ouderenmis(be)handeling
                          - In het kader van sensibilisering: de brede
                           bevolking
                          - In het kader van deskundigheidsbevordering:
Clubs voor Rustenden uit de Middengroepen -
                          ouderen, vrijwilligers, manterlzorgers,
Provinciaal Secretariaat Oost-Vlaanderen
                           professionelen
Lange Kruisstraat 7
9000 Gent (GENT)
Werking                      12.02.-Ontmoeting - Vrije tijd -
- - Pensioenvoorbereiding voor zelfstandigen      Vorming
- Pensioenadvies en sociale rechtsbijstand
- Ruime culturele werking             12.02.01. Ontmoetingscentra
- Coördinatie seniorenwerking op provinciaal
 niveau                      Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef (Assenede) -
Doelgroep                     Dagverblijf
-                         Leegstraat 17
                          9960 Assenede (ASSENEDE)
                          Werking
                          - Opvang overdag: aanbod van zorg,
                           maaltijden en animatie
Rijksdienst voor Pensioenen
                          Doelgroep
Koningin Fabiolalaan 116
                          - - Bejaarden die zelfstandig wonen of inwonen
9000 Gent (GENT)
                           bij familie
Werking
                          - Zorgbehoevende en dementerende personen
- - Samenstellen en onderzoek van
 pensioendossier (inlichtingen omtrent
 beroepsloopbaan, pensioenbedrag,


                                                 156
                    Hoofdstuk 12. Ouderen

OCMW Assenede - Dienstencentrum De Piramide
Hoogstraat 57
9960 Assenede (ASSENEDE)               Verbond van Senioren - Club voor Ouden van Dagen -
Werking                        Club English Course
- - Dienstencentrum voor bejaarden          Kouterbosstraat 75
Doelgroep                       9041 Oostakker (GENT)
- - Ouderen uit Groot-Assenede            Werking
                           - - Taallessen
12.02.02. Verenigingsleven ouderen          Doelgroep
                           - - Senioren
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis
Senioren Nieuw Gent
Kikvorsstraat 1069
9000 Gent (GENT)                   Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Oostakker
Werking
                           A. Moreelstraat 38
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      9041 Oostakker (GENT)
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  Werking
 door het stadsbestuur                - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
Doelgroep
                           - Creativiteitsontplooiing
- - 55 plussers                    - Sport- en bewegingsactiviteiten
                           - Reisaanbod in binnen- en buitenland
                           - Cultureel aanbod door plaatselijke
                            voordrachten en voorstellingen
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis      - Belangenverdediging via informatie en advies,
Senioren Oostakker                   studiewerk en optreden als drukkingsgroep
Sint-Laurentiuslaan                  - Verbondelijk zangkoor en KBG
9041 Oostakker (GENT)                  Promenadeorkest
Werking                        - Seniorenacademie
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      Doelgroep
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  - - Gepensioneerden
 door het stadsbestuur
Doelgroep
- - 55 plussers
                           Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Ledeberg
                           Steenhouwerstraat 60
                           9050 Ledeberg (GENT)
Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg    Werking
Hoogpoort 37                     - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
9000 Gent (GENT)                   - Creativiteitsontplooiing
Werking                        - Sport- en bewegingsactiviteiten
- - Begeleiden, stimuleren, projecten         - Reisaanbod in binnen- en buitenland
 opzetten: vorming uitwerken voor de         - Cultureel aanbod door plaatselijke
 plaatselijke verenigingen, bv. film, toneel,     voordrachten en voorstellingen
 lectuur,uitstappen, crea-ateliers          - Belangenverdediging via informatie en advies,
Doelgroep
                            studiewerk en optreden als drukkingsgroep
-
                           - Verbondelijk zangkoor en KBG
                            Promenadeorkest
                           - Seniorenacademie
                           Doelgroep
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis      - - Gepensioneerden
Senioren Watersportbaan
Verenigde Natieslaan 2
9000 Gent (GENT)
Werking
                           Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
                           Ledeberg
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
                           Hundelgemsesteenweg 2 A
 door het stadsbestuur
                           9050 Ledeberg (GENT)
Doelgroep
                           Werking
- - 55 plussers
                           - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg


                                                    157
                    Hoofdstuk 12. Ouderen
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  Verbond van Senioren - Club voor Ouden van Dagen -
 door het stadsbestuur                Vincentius
Doelgroep                       Maïsstraat 14
- - 55 plussers                    9000 Gent (GENT)
                           Werking
                           - - Animatie, feestjes, koffienamiddag,
                            uitstappen
Vlaamse Federatie van Socialistische         Doelgroep
Gepensioneerden - Aimé Bogaerts            - - Senioren
Groendreef 46
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,    Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
 samenkomsten, dagtrips               Handbalstraat
- Belangenverdediging                 Patijntjestraat 62
- Zie ook S-Academie                 9000 Gent (GENT)
Doelgroep                       Werking
- - Gepensioneerden                  - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
                            vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
                            door het stadsbestuur
                           Doelgroep
Stad Gent - Seniorendienst - Clubhuis Senioren    - - 55 plussers
Bloemekenswijk
Ferrerlaan 273bis
9000 Gent (GENT)
Werking                        Vlaamse Federatie van Socialistische
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      Gepensioneerden Mariakerke De Vuist
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  Brugsesteenweg 519
 door het stadsbestuur                9030 Mariakerke (GENT)
Doelgroep                       Werking
- - 55 plussers                    - - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,
                            samenkomsten, dagtrips
                           - Belangenverdediging
                           - Zie ook S-Academie
Verbond van Senioren - Club voor Ouden van      Doelgroep
Dagen - Livinus                    - - Gepensioneerden
Kleine Kerkstraat 2
9050 Ledeberg (GENT)
Werking
- - Animatie, feestjes, koffienamiddag,        Kristelijke Beweging van Gepensioneerden
 uitstappen                     Mariakerke-centrum
Doelgroep                       Vlasstraat 4
- - Senioren                     9030 Mariakerke (GENT)
                           Werking
                           - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
                           - Creativiteitsontplooiing
Vlaamse Federatie van Socialistische         - Sport- en bewegingsactiviteiten
Gepensioneerden - VDB - Heuvelpoort-Nieuw Gent    - Reisaanbod in binnen- en buitenland
Arduinstraat 10                    - Cultureel aanbod door plaatselijke
9000 Gent (GENT)                    voordrachten en voorstellingen
Werking                        - Belangenverdediging via informatie en advies,
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,     studiewerk en optreden als drukkingsgroep
 samenkomsten, dagtrips               - Verbondelijk zangkoor en KBG
- Belangenverdediging                  Promenadeorkest
- Zie ook S-Academie                 - Seniorenacademie
Doelgroep                       Doelgroep
- - Gepensioneerden                  - - Gepensioneerden
                                                    158
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
Verbond van Senioren - Club voor Ouden van    Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg -
Dagen - Haven                   Helpt Elkander
Meulestedesteenweg 184              Drongensesteenweg 67
9000 Gent (GENT)                 9000 Gent (GENT)
Werking                      Werking
- - Animatie, feestjes, koffienamiddag,      - - Begeleiden, stimuleren, projecten opzetten:
 uitstappen                    vorming uitwerken voor de plaatselijke
- Culturele activiteiten              verenigingen, bv. film, toneel,
Doelgroep                      lectuur,uitstappen, crea-ateliers
- - Senioren                   Doelgroep
                         -


Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Afsnee
Afsneedorp 8                   Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
9051 Afsnee (GENT)                Patershol
Werking                      Kaatsspelplein 8
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten   9000 Gent (GENT)
- Creativiteitsontplooiing            Werking
- Sport- en bewegingsactiviteiten         - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
- Reisaanbod in binnen- en buitenland        vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
- Cultureel aanbod door plaatselijke        door het stadsbestuur
 voordrachten en voorstellingen         Doelgroep
- Belangenverdediging via informatie en      - - 55 plussers
 advies, studiewerk en optreden als
 drukkingsgroep
- Verbondelijk zangkoor en KBG
 Promenadeorkest                 Vlaamse Federatie van Socialistische
- Seniorenacademie                Gepensioneerden - Gepensioneerden Onderwijs
Doelgroep                     Handbalstraat 15
- - Gepensioneerden                9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,
                          samenkomsten, dagtrips
Vlaamse Federatie van Socialistische       - Belangenverdediging
Gepensioneerden Gent-centrum           - Zie ook S-Academie
Nieuwe Vaart 291                 Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 - - Gepensioneerden
Werking
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,
 samenkomsten, dagtrips
- Belangenverdediging               Verbond van Senioren - Club voor Ouden van Dagen -
- Zie ook S-Academie               Herfstvreugde
Doelgroep                     Werkstraat 22
- - Gepensioneerden                9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Animatie, feestjes, reizen, koffienamiddag,
                          uitstappen
Verbond van Senioren - Club voor Ouden van    - Culturele activiteiten
Dagen - Heuvelpoort                - Hobbywerking
Sint-Coletastraat 10               Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 - - Senioren
Werking
- - Animatie, feestjes, koffienamiddag,
 uitstappen
Doelgroep                     Vlaamse Federatie van Socialistische
- - Senioren                   Gepensioneerden Rabot Germinal
                         Johan Daisnestraat 28
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking


                                                  159
                    Hoofdstuk 12. Ouderen
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,     samenkomsten, dagtrips
 samenkomsten, dagtrips               - Belangenverdediging
- Belangenverdediging                 - Zie ook S-Academie
- Zie ook S-Academie                 Doelgroep
Doelgroep                       - - Gepensioneerden
- - Gepensioneerden


                           Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg -
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis      Mensen onder Mensen
Senioren Ottergemsesteenweg              Hoogpoort 37
Ottergemsesteenweg 252                9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                   Werking
Werking                        - - Begeleiden, stimuleren, projecten opzetten:
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg       vorming uitwerken voor de plaatselijke
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld   verenigingen, bv. film, toneel,
 door het stadsbestuur                 lectuur,uitstappen, crea-ateliers
Doelgroep                       Doelgroep
- - 55 plussers                    -
Verbond van Senioren - Club voor Ouden van      Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
Dagen - Torekens                   Mariakerke Claeys-Bouüaert
Vlotstraat 22                     Mariakerkeplein 12
9000 Gent (GENT)                   9030 Mariakerke (GENT)
Werking                        Werking
- - Animatie, feestjes, koffienamiddag,        - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
 uitstappen                      vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
Doelgroep                        door het stadsbestuur
- - Senioren                     Doelgroep
                           - - 55 plussers


Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Sint-
Pieters-Buiten                    Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Drongen-
Poelsnepstraat 31                   Centrum
9000 Gent (GENT)                   Boelenaar 35
Werking                        9031 Drongen (GENT)
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten     Werking
- Creativiteitsontplooiing              - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
- Sport- en bewegingsactiviteiten           - Creativiteitsontplooiing
- Reisaanbod in binnen- en buitenland         - Sport- en bewegingsactiviteiten
- Cultureel aanbod door plaatselijke         - Reisaanbod in binnen- en buitenland
 voordrachten en voorstellingen           - Cultureel aanbod door plaatselijke
- Belangenverdediging via informatie en         voordrachten en voorstellingen
 advies                       - Belangenverdediging via informatie en advies,
- Verbondelijk zangkoor en KBG             studiewerk en optreden als drukkingsgroep
 Promenadeorkest                   - Verbondelijk zangkoor en KBG
Doelgroep                        Promenadeorkest
- - Gepensioneerden                  - Seniorenacademie
                           Doelgroep
                           - - Gepensioneerden

Vlaamse Federatie van Socialistische
Gepensioneerden Heirnis-Kasteel
Alfred Vander Stegenlaan 61              Verbond van Senioren - Club voor Ouden van Dagen -
9000 Gent (GENT)                   Artevelde
Werking                        Nieuwenbosstraat 1
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,    9000 Gent (GENT)


                                                    160
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
Werking                      Afdeling Gent
- - Animatie, feestjes, reizen, koffienamiddag,  Hutsepotstraat 3
 uitstappen                   9052 Zwijnaarde (GENT)
- Turnclub                    Werking
- Taallessen op maandag              - - Vorming, ontmoeting en ontspanning
- Culturele activiteiten             - Vertegenwoordiging naar beleid toe
Doelgroep                     - Ruime culturele werking
- - Senioren                   Doelgroep
                         -


Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg
- Sint-Denijs-Westrem               Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
Vennestraat 15                  Sociaal Centrum Sint-Denijs-Westrem
9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)          Pastorijdreef 6
Werking                      9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)
- - Begeleiden, stimuleren, projecten       Werking
 opzetten: vorming uitwerken voor de       - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
 plaatselijke verenigingen, bv. film, toneel,   vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
 lectuur,uitstappen, crea-ateliers         door het stadsbestuur
Doelgroep                     Doelgroep
-                         - - 55 plussers
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden     Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Sint-
Zwijnaarde                    Denijs-Westrem
Campusstraat 17                  L. De Raetsraat 12
9052 Zwijnaarde (GENT)              9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)
Werking                      Werking
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten   - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
- Creativiteitsontplooiing            - Creativiteitsontplooiing
- Sport- en bewegingsactiviteiten         - Sport- en bewegingsactiviteiten
- Reisaanbod in binnen- en buitenland       - Reisaanbod in binnen- en buitenland
- Cultureel aanbod door plaatselijke       - Cultureel aanbod door plaatselijke
 voordrachten en voorstellingen          voordrachten en voorstellingen
- Belangenverdediging via informatie en      - Belangenverdediging via informatie en advies
 advies                     - Verbondelijk zangkoor en KBG
- Verbondelijk zangkoor en KBG           Promenadeorkest
 Promenadeorkest                 Doelgroep
Doelgroep                     - - Gepensioneerden
- - Gepensioneerden


                         Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Sint-
Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg  Kruis-Winkel
- Sint-Denijs-Westrem               Sint-Kruis-Winkeldorp 94
Vierschaarlaan 28                 9042 Sint-Kruis-Winkel (GENT)
9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)          Werking
Werking                      - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
- - Begeleiden, stimuleren, projecten       - Creativiteitsontplooiing
 opzetten: vorming uitwerken voor de       - Sport- en bewegingsactiviteiten
 plaatselijke verenigingen, bv. film, toneel,  - Reisaanbod in binnen- en buitenland
 lectuur,uitstappen, crea-ateliers        - Cultureel aanbod door plaatselijke
Doelgroep                      voordrachten en voorstellingen
-                         - Belangenverdediging via informatie en advies
                         - Verbondelijk zangkoor en KBG
                          Promenadeorkest
                         Doelgroep
Clubs voor Rustenden uit de Middengroepen -    - - Gepensioneerden


                                                  161
                   Hoofdstuk 12. Ouderen

                         Vlaamse Federatie van Socialistische
                         Gepensioneerden Gent-West
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden     Oude Wee 23
Mendonk                      9031 Drongen (GENT)
Mendonkdorp 78                  Werking
9042 Sint-Kruis-Winkel (GENT)           - - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,
Werking                       samenkomsten, dagtrips
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten   - Belangenverdediging
- Creativiteitsontplooiing            - Zie ook S-Academie
- Sport- en bewegingsactiviteiten         Doelgroep
- Reisaanbod in binnen- en buitenland       - - Gepensioneerden
- Cultureel aanbod door plaatselijke
 voordrachten en voorstellingen
- Belangenverdediging via informatie en
 advies, studiewerk en optreden als       Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg -
 drukkingsgroep                 Sint-Amandsberg
- Verbondelijk zangkoor en KBG          Antwerpsesteenweg 40
 Promenadeorkest                 9000 Gent (GENT)
- Seniorenacademie                Werking
Doelgroep                     - - Begeleiden, stimuleren, projecten opzetten:
- - Gepensioneerden                 vorming uitwerken voor de plaatselijke
                          verenigingen, bv. film, toneel,
                          lectuur,uitstappen, crea-ateliers
                         Doelgroep
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden     -
Desteldonk
Rechtstraat 20
9042 Sint-Kruis-Winkel (GENT)
Werking                      Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Drongen-
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten   Luchteren
- Creativiteitsontplooiing            Avennesdreef 59
- Sport- en bewegingsactiviteiten         9031 Drongen (GENT)
- Reisaanbod in binnen- en buitenland       Werking
- Cultureel aanbod door plaatselijke       - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
 voordrachten en voorstellingen         - Creativiteitsontplooiing
- Belangenverdediging via informatie en      - Sport- en bewegingsactiviteiten
 advies, studiewerk en optreden als       - Reisaanbod in binnen- en buitenland
 drukkingsgroep                 - Cultureel aanbod door plaatselijke
- Verbondelijk zangkoor en KBG           voordrachten en voorstellingen
 Promenadeorkest                 - Belangenverdediging via informatie en advies,
- Seniorenacademie                 studiewerk en optreden als drukkingsgroep
Doelgroep                     - Verbondelijk zangkoor en KBG
- - Gepensioneerden                 Promenadeorkest
                         - Seniorenacademie
                         Doelgroep
                         - - Gepensioneerden
Vlaamse Federatie van Socialistische
Gepensioneerden - Gepensioneerden Post
Spinmolenplein 97
9000 Gent (GENT)                 Vlaams Verbond van Gepensioneerden Gent-Reinaert
Werking                      Moortelputstraat 64
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,  9031 Drongen (GENT)
 samenkomsten, dagtrips             Werking
- Belangenverdediging               - - Talrijke socio-culturele activiteiten in de
- Zie ook S-Academie                ruimste zin van het woord (scrabble-
Doelgroep                      namiddagen, dia-voorstellingen,
- - Gepensioneerden                 spreekbeurten)
                         Doelgroep
                         -


                                                  162
                    Hoofdstuk 12. Ouderen
                           - Cultureel aanbod door plaatselijke
                            voordrachten en voorstellingen
                           - Belangenverdediging via informatie en advies
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden       - Verbondelijk zangkoor en KBG
Drongen-Baarle                     Promenadeorkest
Ter Rivieren 2                    Doelgroep
9031 Drongen (GENT)                  - - Gepensioneerden
Werking
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
- Creativiteitsontplooiing
- Sport- en bewegingsactiviteiten           Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg -
- Reisaanbod in binnen- en buitenland         Wondelgem
- Cultureel aanbod door plaatselijke         Morekstraat 275
 voordrachten en voorstellingen           9032 Wondelgem (GENT)
- Belangenverdediging via informatie en        Werking
 advies, studiewerk en optreden als         - - Begeleiden, stimuleren, projecten opzetten:
 drukkingsgroep                    vorming uitwerken voor de plaatselijke
- Verbondelijk zangkoor en KBG             verenigingen, bv. film, toneel,
 Promenadeorkest                    lectuur,uitstappen, crea-ateliers
- Seniorenacademie                  Doelgroep
Doelgroep                       -
- - Gepensioneerden


                           Kristelijke Beweging van Gepensioneerden
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis      Wondelgem-Catharina
Senioren Sociaal Centrum Drongen           Katwilgenstraat 6
Antoon Catriestraat 2                 9032 Wondelgem (GENT)
9031 Drongen (GENT)                  Werking
Werking                        - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      - Creativiteitsontplooiing
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  - Sport- en bewegingsactiviteiten
 door het stadsbestuur                - Reisaanbod in binnen- en buitenland
Doelgroep                       - Cultureel aanbod door plaatselijke
- - 55 plussers                     voordrachten en voorstellingen
                           - Belangenverdediging via informatie en advies
                           - Verbondelijk zangkoor en KBG
                            Promenadeorkest
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis      Doelgroep
Senioren Wondelgem                  - - Gepensioneerden
Sint-Markoenstraat 10
9032 Wondelgem (GENT)
Werking
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      Vlaams Verbond van Gepensioneerden Gent
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  Gentse Aardeweg 61
 door het stadsbestuur                9032 Wondelgem (GENT)
Doelgroep                       Werking
- - 55 plussers                    - - Talrijke socio-culturele activiteiten in de
                            ruimste zin van het woord
                           Doelgroep
                           - - Gepensioneerden
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden
Wondelgem-Godelieve
Morekstraat 133
9032 Wondelgem (GENT)                 Vlaams Verbond van Gepensioneerden Wondelgem
Werking                        Gentse Aardeweg 61
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten     9032 Wondelgem (GENT)
- Creativiteitsontplooiing              Werking
- Sport- en bewegingsactiviteiten           - - Talrijke socio-culturele activiteiten in de
- Reisaanbod in binnen- en buitenland          ruimste zin van het woord


                                                    163
                    Hoofdstuk 12. Ouderen
Doelgroep                       Staakskenstraat 1
- - Gepensioneerden                  9000 Gent (GENT)
                           Werking
                           - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
                            vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
Verbond van Senioren - Club voor Ouden van       door het stadsbestuur
Dagen - Positief - Salon Napoleon           Doelgroep
Coupure Links 497                   - - 55 plussers
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Animatie, feestjes, reizen, koffienamiddag,
 uitstappen                     Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
- Culturele activiteiten               Roerstraat
- Wandeltochten                    Roerstraat 5
Doelgroep                       9000 Gent (GENT)
- - Senioren                     Werking
                           - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
                            vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
                            door het stadsbestuur
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis      Doelgroep
Senioren Sint-Amandsberg Ter Biest          - - 55 plussers
Biest 1
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      Vlaams Verbond van Gepensioneerden Oostakker
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  Wulverdam 40
 door het stadsbestuur                9041 Oostakker (GENT)
Doelgroep                       Werking
- - 55 plussers                    - - Talrijke socio-culturele activiteiten in de
                            ruimste zin van het woord
                           Doelgroep
                           - - 55+
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis
Senioren Vogelzang
Vogelenzangpark 9
9000 Gent (GENT)                   Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
Werking                        Jan Yoens
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      Jan Yoensstraat 126
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  9000 Gent (GENT)
 door het stadsbestuur                Werking
Doelgroep                       - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
- - 55 plussers                     vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
                            door het stadsbestuur
                           Doelgroep
                           - - 55 plussers
Verbond van Senioren - Club voor Ouden van
Dagen - Five O' clock
Ingelandgat 29
9000 Gent (GENT)                   Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
Werking                        Malem
- - Animatie, feestjes, reizen, koffienamiddag,    Breendonkstraat 1
 uitstappen                     9000 Gent (GENT)
- Culturele activiteiten               Werking
Doelgroep                       - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
- - Senioren                      vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
                            door het stadsbestuur
                           Doelgroep
                           - - 55 plussers
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis
Senioren Palinghuizen


                                                    164
                    Hoofdstuk 12. Ouderen
                           - - Animatie, feestjes, koffienamiddag,
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis       uitstappen (2x/jaar)
Senioren Sint-Amandsberg Krekelberg          Doelgroep
Krekelberg 18                     - - Senioren
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  KVG Groot Zulte
 door het stadsbestuur                Petegemstraat 55
Doelgroep                       9870 Zulte (ZULTE)
- - 55 plussers                    Werking
                           - - Creatieve feeste, reizen, zieken bezoeken
                           - Vervoerdienst
                           Doelgroep
Verbond van Senioren                 - - Senioren, zieken, gehandicapten
Heiveldstraat 252
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking
- - Animatie, feestjes, koffienamiddag,        Kristelijke Beweging van Gepensioneerden - Centrum
 uitstappen                     Het Volk
- Taallessen op maandag                Peperstraat 10
- Culturele activiteiten               9000 Gent (GENT)
Doelgroep                       Werking
- - Senioren                     - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
                           - Creativiteitsontplooiing
                           - Sport- en bewegingsactiviteiten
                           - Reisaanbod in binnen- en buitenland
Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg    - Cultureel aanbod door plaatselijke
- UZ                          voordrachten en voorstellingen
Opvoedingsstraat 149                 - Belangenverdediging via informatie en advies,
9000 Gent (GENT)                    studiewerk en optreden als drukkingsgroep
Werking                        - Verbondelijk zangkoor en KBG
- - Begeleiden, stimuleren, projecten          Promenadeorkest
 opzetten: vorming uitwerken voor de         - Seniorenacademie
 plaatselijke verenigingen, bv. film, toneel,    Doelgroep
 lectuur,uitstappen, crea-ateliers          - - Gepensioneerden
Doelgroep
-

                           Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
                           Sint-Amandsberg Azalea
Vlaamse Federatie van Socialistische         Achterstraat 20
Gepensioneerden Sint-Amandsberg Jan Samijn      9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Hogeweg 31                      Werking
9000 Gent (GENT)                   - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
Werking                         vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,     door het stadsbestuur
 samenkomsten, dagtrips               Doelgroep
- Belangenverdediging                 - - 55 plussers
- Zie ook S-Academie
Doelgroep
- - Gepensioneerden
                           Vlaams Verbond van Gepensioneerden Gent-centrum
                           Coupure 144
                           9000 Gent (GENT)
Verbond van Senioren - Club voor Ouden van      Werking
Dagen - Lente                     - - Talrijke socio-culturele activiteiten in de
Harelbekestraat 64                   ruimste zin van het woord
9000 Gent (GENT)                   Doelgroep
Werking                        -


                                                    165
                    Hoofdstuk 12. Ouderen
                           - Belangenverdediging via informatie en advies
                           - Verbondelijk zangkoor en KBG
                            Promenadeorkest
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis      Doelgroep
Senioren Citadel                   - - Gepensioneerden
Emiel Clauslaan 5
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      Verbond van Senioren - Club voor Ouden van Dagen -
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  Home O.L.Vrouw Ter Rive
 door het stadsbestuur                Sint-Pietersnieuwstraat 115
Doelgroep                       9000 Gent (GENT)
- - 55 plussers                    Werking
                           - - Animatie, feestjes, koffienamiddag,
                            zitdansen, uitstappen
                           Doelgroep
Verbond van Senioren - Club voor Ouden van      - - Senioren
Dagen - Privilege - Rustoord
Bagattenstraat 177
9000 Gent (GENT)
Werking                        Vlaams Verbond van Gepensioneerden Sint-
- - Animatie, feestjes, koffienamiddag,        Amandsberg
 uitstappen                     Salviastraat 86
- Culturele activiteiten               9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Doelgroep                       Werking
- - Senioren                     - - Talrijke socio-culturele activiteiten in de
                            ruimste zin van het woord
                           Doelgroep
                           -
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Sint-
Amandsberg-Heilig Hart
Klinkkouterstraat 71
9040 Sint-Amandsberg (GENT)              Vlaamse Federatie van Socialistische
Werking                        Gepensioneerden Sint-Amandsberg-Dampoort
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten     Nekkersberglaan 688
- Creativiteitsontplooiing              9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- Sport- en bewegingsactiviteiten           Werking
- Reisaanbod in binnen- en buitenland         - - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,
- Cultureel aanbod door plaatselijke          samenkomsten, dagtrips
 voordrachten en voorstellingen           - Belangenverdediging
- Belangenverdediging via informatie en        - Zie ook S-Academie
 advies                       Doelgroep
- Verbondelijk zangkoor en KBG            - - Gepensioneerden
 Promenadeorkest
Doelgroep
- - Gepensioneerden
                           Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
                           Sint-Amandsberg Oude Bareel
                           Antwerpsesteenweg 763
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Sint-    9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Amandsberg-Westveld                  Werking
Hippodroomlaan 94                   - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
9040 Sint-Amandsberg (GENT)               vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
Werking                         door het stadsbestuur
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten     Doelgroep
- Creativiteitsontplooiing              - - 55 plussers
- Sport- en bewegingsactiviteiten
- Reisaanbod in binnen- en buitenland
- Cultureel aanbod door plaatselijke
 voordrachten en voorstellingen           Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren


                                                    166
                    Hoofdstuk 12. Ouderen
Meulestede                      - Zie ook S-Academie
Windmolenstraat                    Doelgroep
9000 Gent (GENT)                   - - Gepensioneerden
Werking
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
 door het stadsbestuur                Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Kristus-
Doelgroep                       Koning
- - 55 plussers                    Zwijnaardsesteenweg 563
                           9000 Gent (GENT)
                           Werking
                           - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis      - Creativiteitsontplooiing
Senioren Gentbrugge Robinia              - Sport- en bewegingsactiviteiten
Robiniahof 20                     - Reisaanbod in binnen- en buitenland
9050 Gentbrugge (GENT)                - Cultureel aanbod door plaatselijke
Werking                         voordrachten en voorstellingen
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      - Belangenverdediging via informatie en advies,
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld   studiewerk en optreden als drukkingsgroep
 door het stadsbestuur                - Verbondelijk zangkoor en KBG
Doelgroep                        Promenadeorkest
- - 55 plussers                    - Seniorenacademie
                           Doelgroep
                           - - Gepensioneerden

Vlaamse Federatie van Socialistische
Gepensioneerden Brugse Poort
Geitstraat 40                     Verbond van Senioren - Club voor Ouden van Dagen -
9000 Gent (GENT)                   Santa Mariaschool
Werking                        Gentbruggekouter
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,    9050 Gentbrugge (GENT)
 samenkomsten, dagtrips               Werking
- Belangenverdediging                 - - Animatie, feestjes, koffienamiddag,
- Zie ook S-Academie                  uitstappen
Doelgroep                       Doelgroep
- - Gepensioneerden                  - - SeniorenVerbond van Senioren - Club voor Ouden van      Verbond van Senioren - Club voor Ouden van Dagen -
Dagen - Nova                     Lindekens
Sint-Bernadettestraat 134               Reinaertstraat 26
9000 Gent (GENT)                   9000 Gent (GENT)
Werking                        Werking
- - Animatie, feestjes, koffienamiddag,        - - Animatie, feestjes, koffienamiddag,
 uitstappen                      uitstappen
- Hobbywerk                      Doelgroep
Doelgroep                       - - Senioren
- - Senioren


                           Vlaamse Federatie van Socialistische
Vlaamse Federatie van Socialistische         Gepensioneerden Gentbrugge Bos en Warande
Gepensioneerden - SVV Rabot              Robiniadreef 25
Opgeëistenlaan 165                  9050 Gentbrugge (GENT)
9000 Gent (GENT)                   Werking
Werking                        - - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,     samenkomsten, dagtrips,?
 samenkomsten, dagtrips               - Belangenverdediging, zie ook S-Academie
- Belangenverdediging                 Doelgroep


                                                    167
                    Hoofdstuk 12. Ouderen
- - Gepensioneerden
                           Kristelijke Beweging van Gepensioneerden
                           Gentbrugge
                           Tijl Uilenspiegelstraat 22
Vlaamse Federatie van Socialistische         9050 Gentbrugge (GENT)
Gepensioneerden Gentbrugge Arsenaal          Werking
E. Hielstraat 96                   - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
9050 Gentbrugge (GENT)                - Creativiteitsontplooiing
Werking                        - Sport- en bewegingsactiviteiten
- - Socio-culturele activiteiten           - Reisaanbod in binnen- en buitenland
- Belangenverdediging, zie ook S-Academie       - Cultureel aanbod door plaatselijke
Doelgroep                        voordrachten en voorstellingen
- - Gepensioneerden                  - Belangenverdediging via informatie en advies,
                            studiewerk en optreden als drukkingsgroep
                           - Verbondelijk zangkoor en KBG
                            Promenadeorkest
Liberale Bonden van Gepensioneerden Oost-       - Seniorenacademie
Vlaanderen                      Doelgroep
Brabantdam 109                    - - Gepensioneerden
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Begeleiden, stimuleren, projecten
 opzetten: vorming uitwerken voor de         Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg -
 plaatselijke verenigingen, bv. film, toneel,    ACLVB-Senioren
 lectuur,uitstappen, crea-ateliers          Koning Albertlaan 89
- Beoefenen van volksontwikkeling:          9000 Gent (GENT)
 activiteiten centreren rond cultuur,        Werking
 educatie, sociale actie en ontmoeting        - - Begeleiden, stimuleren, projecten opzetten:
- Studiewerk, wetenschappelijk onderzoek        vorming uitwerken voor de plaatselijke
Doelgroep                        verenigingen, bv. film, toneel,
- - Derde leeftijd + nieuwe doelgroep jong 50+     lectuur,uitstappen, crea-ateliers
                           Doelgroep
                           -

Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg
- Rabot
Hoogpoort 37                     Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg -
9000 Gent (GENT)                   Hoogpoort
Werking                        Hoogpoort 37
- - Begeleiden, stimuleren, projecten         9000 Gent (GENT)
 opzetten: vorming uitwerken voor de         Werking
 plaatselijke verenigingen, bv. film, toneel,    - - Begeleiden, stimuleren, projecten opzetten:
 lectuur,uitstappen, crea-ateliers           vorming uitwerken voor de plaatselijke
Doelgroep                        verenigingen, bv. film, toneel,
-                            lectuur,uitstappen, crea-ateliers
                           Doelgroep
                           -

Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis
Senioren Gentbrugge St. Genois
Jules de Saint-Genoisstraat 101            Stad Gent - Dienst Welzijnszorg - Clubhuis Senioren
9050 Gentbrugge (GENT)                Gentbrugge Bassijn
Werking                        Bassijnstraat
- - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg      9050 Gentbrugge (GENT)
 vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld  Werking
 door het stadsbestuur                - - Ontmoetingslokaal gerund door een ploeg
Doelgroep                        vrijwilligers - senioren, ter beschikking gesteld
- - 55 plussers                     door het stadsbestuur
                           Doelgroep
                           - - 55 plussers


                                                    168
                  Hoofdstuk 12. Ouderen
                         - Reisaanbod in binnen- en buitenland
                         - Cultureel aanbod door plaatselijke
                          voordrachten en voorstellingen
Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg  - Belangenverdediging via informatie en advies,
- Ledeberg                     studiewerk en optreden als drukkingsgroep
Hovenierstraat 87                 - Verbondelijk zangkoor en KBG
9050 Ledeberg (GENT)                Promenadeorkest
Werking                      - Seniorenacademie
- - Begeleiden, stimuleren, projecten       Doelgroep
 opzetten: vorming uitwerken voor de       - - Gepensioneerden
 plaatselijke verenigingen, bv. film, toneel,
 lectuur,uitstappen, crea-ateliers
Doelgroep
-                         Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Rooigem
                         Druifstraat 26
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden     - - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
Mariakerke-Kolegem                - Creativiteitsontplooiing
Mimosastraat 151                 - Sport- en bewegingsactiviteiten
9000 Gent (GENT)                 - Reisaanbod in binnen- en buitenland
Werking                      - Cultureel aanbod door plaatselijke
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten    voordrachten en voorstellingen
- Creativiteitsontplooiing            - Belangenverdediging via informatie en advies,
- Sport- en bewegingsactiviteiten          studiewerk en optreden als drukkingsgroep
- Reisaanbod in binnen- en buitenland       - Verbondelijk zangkoor en KBG
- Cultureel aanbod door plaatselijke        Promenadeorkest
 voordrachten en voorstellingen         - Seniorenacademie
- Belangenverdediging via informatie en      Doelgroep
 advies, studiewerk en optreden als       - - Gepensioneerden
 drukkingsgroep
- Verbondelijk zangkoor en KBG
 Promenadeorkest
- Seniorenacademie                S-Sport: Omnisport
Doelgroep                     Vrijdagmarkt 10
- - Gepensioneerden                9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Sportieve activiteiten voor senioren:
                          wandelen, fietsen, bowling, petanque,
Liberale Bonden van Gepensioneerden De Voorzorg   dansen,?
- Brugse Poort                  Doelgroep
Brugsesteenweg 23                 - - Gepensioneerden
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Begeleiden, stimuleren, projecten
 opzetten: vorming uitwerken voor de       Verbond van Senioren - Club voor Ouden van Dagen -
 plaatselijke verenigingen, bv. film, toneel,  Sint-Pieters
 lectuur,uitstappen, crea-ateliers        Sint-Amandstraat 74
Doelgroep                     9000 Gent (GENT)
-                         Werking
                         - - Animatie, feestjes, reizen, koffienamiddag,
                          uitstappen
                         - Culturele activiteiten
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden     Doelgroep
Peperstraat 10                  - - Senioren
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
- Creativiteitsontplooiing: hobbywerking     Vlaamse Federatie van Socialistische
- Sport- en bewegingsactiviteiten         Gepensioneerden - Bond op Rust Gestelde Bedienden


                                                169
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
Broederlijke Weversplein 244           - Belangenverdediging via informatie en advies,
9000 Gent (GENT)                  studiewerk en optreden als drukkingsgroep
Werking                      - Verbondelijk zangkoor en KBG
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,   Promenadeorkest
 samenkomsten, dagtrips             - Seniorenacademie
- Belangenverdediging, zie ook S-academie     Doelgroep
Doelgroep                     - - Gepensioneerden
- - Gepensioneerden


                         Vlaams Verbond van Gepensioneerden Gentbrugge-
Vlaamse Federatie van Socialistische       Ledeberg
Gepensioneerden Bloemekenswijk Jean Jaures    Weverboslaan 26
Beukenhof 8                    9050 Gentbrugge (GENT)
9050 Gentbrugge (GENT)              Werking
Werking                      - - Talrijke socio-culturele activiteiten in de
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,   ruimste zin van het woord
 samenkomsten, dagtrips             Doelgroep
- Belangenverdediging               -
- Zie ook S-Academie
Doelgroep
- - Gepensioneerden
                         Vlaamse Federatie van Socialistische
                         Gepensioneerden Wondelgem
                         Leliestraat 24
Verbond van Senioren - Club voor Ouden van    9000 Gent (GENT)
Dagen - Exclusief                 Werking
Ledebergplein 21                 - - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,
9050 Ledeberg (GENT)                samenkomsten, dagtrips
Werking                      - Belangenverdediging
- - Denkactiviteiten               - Zie ook S-Academie
Doelgroep                     Doelgroep
- - Senioren                   - - Gepensioneerden
Vlaamse Federatie van Socialistische       Vlaamse Federatie van Socialistische
Gepensioneerden Gentbrugge            Gepensioneerden Muide-Meulestede
Posthoornstraat 44                Muidepoort 50
9050 Gentbrugge (GENT)              9000 Gent (GENT)
Werking                      Werking
- - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,  - - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,
 samenkomsten, dagtrips              samenkomsten, dagtrips
- Belangenverdediging               - Belangenverdediging
- Zie ook S-Academie               - Zie ook S-Academie
Doelgroep                     Doelgroep
- - Gepensioneerden                - - GepensioneerdenKristelijke Beweging van Gepensioneerden Malem  Vlaamse Federatie van Socialistische
J. Schrantstraat 128               Gepensioneerden Ledeberg
9000 Gent (GENT)                 Robert Rinskopflaan 70
Werking                      9050 Ledeberg (GENT)
- - Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten   Werking
- Creativiteitsontplooiing            - - Socio-culturele activiteiten: voordrachten,
- Sport- en bewegingsactiviteiten          samenkomsten, dagtrips
- Reisaanbod in binnen- en buitenland       - Belangenverdediging
- Cultureel aanbod door plaatselijke       - Zie ook S-Academie
 voordrachten en voorstellingen         Doelgroep


                                                  170
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
- - Gepensioneerden                Doelgroep
                          - - 50-plussers
12.02.03. Activiteiten en cursussen        - Volwassenen

Kristelijke Beweging van Gepensioneerden -
Seniorenacademie
Peperstraat 10                   Vlaams Verbond van Gepensioneerden -
9000 Gent (GENT)                  Seniorenacademie
Werking                      Armand Lonquestraat 31
- - Vormingscentrum                9050 Gentbrugge (GENT)
- Voordrachten rond gezondheid, wetgeving,     Werking
 ethiek, actualiteit, cultuur           - - Lezingen en studiereizen
- Cursussen: persoonsgerichte vorming en      - Voordrachten rond gezondheid, wetgeving,
 ontwikkeling (o.a.computerinitiatie)        ethiek, actualiteit, cultuur
- Culturele manifestaties             - Organiseren van cursussen: talencentrum,
- Regionale werking in Gent, Merelbeke,       sportcursussen, praktische vaardigheden,
 Aalter, Deinze, Lochristi             persoonsgerichte vorming en kunst
Doelgroep                     - Culturele manifestaties
- - 50-plussers die zich verder wensen te     Doelgroep
 ontplooien                    - - Ouderen met belangstelling voor levenslang
                           leren

                          12.03.  Woonmogelijkheden
S-Academie VFSG
Vrijdagmarkt 10                  Home-Service
9000 Gent (GENT)                  Edward Anseeleplein 7
Werking                      9000 Gent (GENT)
- - De S-Academie richt zich naar 55-plussers   Werking
- Aanbod: theater, film, evenementen,       - - Informatie m.b.t verblijfsmogelijkheden voor
 tentoonstellingen, voordrachtreeksen,       bejaarden en hun familie
 cursussen allerhande, daguitstappen       - Bezoeken van rusthuisbewoners door
Doelgroep                      vrijwilligers
- - Senioren                    - 'Leescontacten' in verschillende
                           bejaardenvoorzieningen
                          Doelgroep
                          - - Senioren
Wetenschappelijke Nascholing Ugent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent (GENT)
Werking                      OCMW Gent - Advies Oriëntatie en Opname
- - Scholing en in de eerste plaats vorming    Jubileumlaan 217
 voor senioren: per jaar worden minimum 4     9000 Gent (GENT)
 thema's uitgewerkt, in vier namiddagen,     Werking
 telkens per twee lesuren (minimum 16       - - Bejaardentehuizen en serviceflats van het
 namiddagen per jaar)                OCMW
Doelgroep                     Doelgroep
- - Senioren                    - - Senioren

                          12.03.01. Rustoorden en rust- en
                          verzorgingstehuizen
Academie Plus 3 Gent
Antwerpsesteenweg 249               Hindeplas
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            Brielken 16
Werking                      9940 Evergem (EVERGEM)
- - Culturele activiteiten: o.a. initiatielessen  Werking
 schilderen, (cursussen plastische kunst),    -
 geleide bezoeken aan tentoonstellingen en    Doelgroep
 musea, organisatie tentoonstelling werken    - - Valide- en semivalide personen
 van cursisten
- Thematische lessenreeksen op zaterdag


                                                  171
                  Hoofdstuk 12. Ouderen

Home Aline                   Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
Kortrijksesteenweg 628-664           Salisburylaan 100
9000 Gent (GENT)                9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Werking                     Werking
- - ROB, RVT                  - - Residentieel met een totaalzorg intramuraal
Doelgroep                    Doelgroep
- - Mannen, vrouwen, echtparen         - - Mannen, vrouwen, echtparen
- Validen, semi-validen, invaliden, dementen  - Validen en semi-validen
Home Claire                   Rustoord Privilege
Wolterslaan 62                 Bagattenstraat 177
9000 Gent (GENT)                9000 Gent (GENT)
Werking                     Werking
- - Rustoord                  - - Rustoord voor bejaarden
- RVT                      Doelgroep
Doelgroep                    - - Valide, semi-valide, zorgbehoevende
- - Senioren (mannen, vrouwen, validen,      senioren
 mindervaliden, dementen)


                        OCMW Gent - Tehuis Zonnebloem
OCMW Gent - RVT Heiveld             Hutsepotstraat 29
Antwerpsesteenweg 776              9052 Zwijnaarde (GENT)
9040 Sint-Amandsberg (GENT)           Werking
Werking                     - - Rustoord
- - RVT                     Doelgroep
Doelgroep                    - - Mannen, vrouwen, echtparen
- - Mannen, vrouwen, echtparen         - Rustoordgerechtigden
- RVT-gerechtigden + kortverblijf


                        Woon- en Zorgcentrum Sint-Coleta
Residentie Vroonstalle             Sint-Coletastraat 4
Evergemsesteenweg 151              9000 Gent (GENT)
9032 Wondelgem (GENT)              Werking
Werking                     - - Rustoord
- - 24/24 uur permanente verplegingsinstantie  - 80 woongelegenheden, waarvan 8
- Mannen, vrouwen, echtparen           tweepersoonskamers, 3 afdelingen waarvan 1
- Validen, semi-validen, invaliden        afdeling voor psychogeriatrische zorg en
- RVT-afdeling                  dementerende ouderen en 2 afdelingen voor
Doelgroep                     somatische zorg
- - Mannen, vrouwen, echtparen         - Afdelingsgebonden werking in team
- Validen, semi-validen, invaliden       Doelgroep
                        - - Vrouwen, mannen
                        - Validen, semi-validen, dementerenden

Mariahuis - WZC
Kloosterstraat 6
9890 Gavere (GAVERE)              OCMW Evergem - Sint-Jozef
Werking                     Hospitaalstraat 2
- - Woon- en zorgcomlex             9940 Evergem (EVERGEM)
- Aparte unit dementerenden           Werking
Doelgroep                    - - 32 RVT-bedden
- - Valide en zorgbehoeftige bejaarden,     - 45 ROB-bedden
 dementerenden                 - 1 bed kortverblijf
                        - Afzonderlijke dementenafdeling
                        Doelgroep


                                               172
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
- - Valide, semi-valide, invalide, demente   - Validen, invaliden, dementen
 bejaarden (mannen, vrouwen en
 echtparen)
- Voorrang voor zwaar zorgbehoevenden +
 dementerenden                 Woon- en Zorgcentrum Zusters Sint-Vincentius
                        Ten Bosse 150
                        9800 Deinze (DEINZE)
                        Werking
Rusthuis Sint-Jan                - - Rustoord (ROB en RVT)
Broeder Leopoldstraat 1             - Kortverblijf
9060 Zelzate (ZELZATE)             - Dagverzorgingscentrum
Werking                     - Nachtopvang
- - Rusthuis met 30 woongelegenheden      - Serviceflats
- ROB                      Doelgroep
Doelgroep                    - - Ouderen: valide, mindervalide en invalide
- - bejaarde religieuzen


                        Woon- en Zorgcentrum Bruggenpark
O.L.V. Ter Veldbloemen             De Colfmakerstraat 6
Meersstraat 22                 9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
9860 Oosterzele (OOSTERZELE)          Werking
Werking                     - - Rust- en verzorgingsactiviteiten
- - ROB                     Doelgroep
Doelgroep                    - - Senioren: validen, semi-validen,
- - Bejaarden die niet meer kunnen instaan    rolstoelgebruikers, dementen en echtparen
 voor eigen verzorging


                        Vincenthof - Home Sint-Elisabeth
Bel - Age                    Sint-Rafaëlstraat 7
Oeselgemstraat 78                9041 Oostakker (GENT)
9870 Zulte (ZULTE)               Werking
Werking                     - - Rustoord en RVT
- - ROB, 17 bedden               Doelgroep
Doelgroep                    - - Mannen, vrouwen
- - Uitsluitend peronen die leiden aan de    - Valide en semi-valide bejaarden
 ziekte van Korsakow


                        Rust- en Verzorgingstehuis E. Anseele
Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef         Tichelrei 1
Molenaarsstraat 34               9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                Werking
Werking                     - - Rust- en verzorgingstehuis
- - Rust- en verzorgingstehuis         - Dag- en nachtpermanentie, animatie en
- Dagverzorgingscentrum              paramedische zorgen
Doelgroep                    Doelgroep
-                        - - Semi-valide, invalide, demente bejaarden
                         (mannen, vrouwen en echtparen)


Zorgresidentie Onze-Lieve-Vrouw Ter Rive
Sint-Pietersnieuwstraat 115           Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans
9000 Gent (GENT)                Onze-Lieve-Vrouwdreef 4
Werking                     9041 Oostakker (GENT)
- - Zorgresidentie               Werking
Doelgroep                    - - Rustoord
- - Senioren                  Doelgroep
- Mannen, vrouwen, echtparen          - - Mannen, vrouwen, echtparen


                                                173
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
- Validen, semi-validen             - Serviceflats
                        - Maaltijdbedeling
                        - Opvang overdag: aanbod van zorg,
                         maaltijden en animatie
Home Bloemenbos                 - Korte herstelperiode na ziekenhuisopname
Burgemeester Jos Chalmetlaan 82          (verlengde medische zorg);
9060 Zelzate (ZELZATE)             - Vakantie voor bejaarde en/of om familie te
Werking                      ontlasten
- - Rusthuis                  Doelgroep
- Rust- en verzorgingstehuis          - - (herstellende) ouderen
Doelgroep
- - Valide, semi-valide en zorgbehoevende
 ouderen
                        RVT Sint-Jozef
                        Kortrijksesteenweg 61
                        9800 Deinze (DEINZE)
Vincenthof - Home Sint-Vincentius        Werking
Gasthuisstraat 10                - - Rust- en verzorgingstehuis
9041 Oostakker (GENT)              Doelgroep
Werking                     - - Valide, semi-valide, invalide, demente
- - Rustoord/RVT                 senioren
Doelgroep
- - Mannen, vrouwen, echtparen
- Valide, semi-valide, invaliden, demente
 bejaarden                   Home Nazareth
                        Plezierstraat 17
                        9810 Nazareth (NAZARETH)
                        Werking
OCMW Moerbeke - Herfstvrede           - - ROB
Hospicestraat 15                Doelgroep
9180 Moerbeke-Waas (MOERBEKE)          - - Valide en mindervalide bejaarden
Werking
- - RVT
- ROB
- Serviceflats                 Wielkine
- Bejaardenhuisjes               Stropstraat 3
Doelgroep                    9810 Nazareth (NAZARETH)
- - 65 +                    Werking
                        - - RVT
                        - ROB
                        Doelgroep
OCMW Zottegem - Woon- en Zorgcentrum Ter    - - Vanaf 65 jaar
Deinsbeke
Deinsbekestraat 23
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking                     Zorgcentrum Sint-Vincentius - RVT
- - Rust- en verzorgingsactiviteiten      Kanunnik Triestlaan 4
Doelgroep                    9080 Zaffelare (LOCHRISTI)
- - Senioren: validen, semi-validen,      Werking
 rolstoelgebruikers, dementen en echtparen   - - Rust- en verzorgingstehuis
                        - Het zorgcentrum organiseert een
                         vraaggestuurde zorg- en dienstverlening waar
                         de zorgvragen centraal staan d.m.v. een
Woon- en Zorgcentrum Veilige Have (Aalter)    transmurale zorgformule, professionele aanpak
Lostraat 28                   Doelgroep
9880 Aalter (AALTER)              - - Valide tot zwaar zorgbehoevende bejaarden
Werking
- - Rustoord
- Rust-en verzorgingstehuis
- Dagverzorgingscentrum             Avondvrede


                                               174
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
Kalvermarkt 1
9000 Gent (GENT)                Zorgcentrum Sint-Vincentius
Werking                     Kanunnik Triestlaan 4
- - Rustoord                  9080 Zaffelare (LOCHRISTI)
- Rust- en Verzorgingstehuis          Werking
Doelgroep                    - - Het zorgcentrum organiseert een
- - Mannen, vrouwen, echtparen          vraaggestuurde zorg- en dienstverlening waar
- Validen, semi-validen, invaliden        de zorgvragen centraal staan d.m.v. een
                         transmurale zorgformule, professionele aanpak
                        Doelgroep
                        - - Valide tot zwaar zorgbehoevenden
Sint-Vincentius
Ponststraat 20
9870 Zulte (ZULTE)
Werking                     RVT Prinses Josephine Charlotte
- -Rustoord                   Salisburylaan 100
- R.V.T.                    9820 Merelbeke (MERELBEKE)
Doelgroep                    Werking
- - Valide, semi-valide en zorgbehoevende    - - Rust- en verzorgingstehuis
 bejaarden                   - Residentieel met een totaalzorg intramuraal
- Specifieke leefgroep voor dementerende    Doelgroep
 bewoners                   - - Mannen, vrouwen, echtparen
                        - Semi-validen, zwaar zorgbehoevenden,
                         dementerenden

OCMW Evergem - Sint-Jozef
Hoeksken 29
9940 Evergem (EVERGEM)             OCMW Nevele - Rustoord Ter Leenen
Werking                     Graaf Van Hoornestraat 26
- - Rustoord, 35 RVT-bedden, 59 ROB-bedden   9850 Nevele (NEVELE)
- Mogelijkheid tot kortopvang          Werking
- Afzonderlijke dementenafdeling met 32     - Rustoord (RVT-werking)
 bedden                    Doelgroep
Doelgroep                    - - Valide, semi-valide, zwaarzorgbehoevende,
- - Senioren (mannen, vrouwen, echtparen)     zorgbehoevende en demente bejaarden.
- Semi-validen, invaliden, dementen


                        Woon- en Zorgcentrum De Linde (Waarschoot)
Residentie Ballade               Schoolstraat 33
Lostraat 6                   9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)
9850 Merendree (NEVELE)             Werking
Werking                     - - Rusthuis
- Verblijf & dienstverlening voor ouderen    - Rust-en verzorgingstehuis
Doelgroep                    - Serviceflatgebouw: Residentie Zilverlinde
- - Bejaarden 60+                Doelgroep
                        - - Ouderen > 65 jaar
                        - Validen, mindervaliden, dementen

Seniorencentrum 'het Lindeken' - OCMW
Merelbeke
Poelstraat 37                  Rusthuis Sint-Jozef
9820 Merelbeke (MERELBEKE)           Maagdestraat 14
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Rustoord                  Werking
Doelgroep                    - - Rustoord
- - Minimum 60 jaar               Doelgroep
- Voorrang voor inwoners van Merelbeke     - - Senioren
                        - Mannen, vrouwen, echtparen
                        - Validen, invaliden


                                               175
                  Hoofdstuk 12. Ouderen
                         - Sociale huisvesting
                         - Afzonderlijke dementenafdeling met 16
                          bedden
OCMW Maldegem - Rusthuis Sint-Jozef        Doelgroep
Mevrouw Courtmanslaan 92             - - Valide, semi-valide, invalide en
9990 Maldegem (MALDEGEM)              dementerende bejaarden
Werking                      - Voorrang aan zwaar zorgbehoevenden en
- 90 woongelegenheden, waarvan 58 RVT        dementen
 bedden, met volledige rusthuiswerking,
 animatie, sociale dienst, gevarieerd
 zorgaanbod, woningen met dienstverlening
Doelgroep                     Ave Maria - Rustoord
- Zorgbehoevende 60+, gemengde          Hooiwege 1
 leefgroepen: validen, invaliden, dementen    9940 Sleidinge (EVERGEM)
                         Werking
                         - - Rust- en verzorgingstehuis
                         Doelgroep
Leiehome - Sint-Regina''''s Godshuis       - - Valide, semi-valide, invalide en demente
Kloosterstraat 9                  bejaarden
9031 Drongen (GENT)
Werking
- - Rustoord
- RVT                       Sint-Franciscus
Doelgroep                     Heerdweg 15
- - Mannen, vrouwen, echtparen          9800 Vinkt (DEINZE)
- Validen, semi-validen, invaliden, demente    Werking
 bejaarden                    - - Rust- en verzorgingshuis
- Zorgbehoevende bejaarden            Doelgroep
                         - - Ouderen
                         - Zorgbehoevenden

RVT Helianthus
Brusselsesteenweg 322 A
9090 Melle (MELLE)                St.-Franciscus
Werking                      Heerdweg 15
- - Rust- en verzorgingstehuis          9800 Vinkt (DEINZE)
Doelgroep                     Werking
- - Valide en zorgbehoevende bejaarden      - - RVT
                         Doelgroep
                         - - Ouderen en zorgbehoevenden

OCMW Evergem - Serviceflats Ter Hollebeke
Kerkstraat 27/bus 1-20
9940 Sleidinge (EVERGEM)             Onze-Lieve-Vrouw Rusthuis - OCMW Deinze
Werking                      Karel Picquelaan 49
- - 20 serviceflats                9800 Deinze (DEINZE)
Doelgroep                     Werking
- - Valide 60-plussers              - - Rustoord
                         Doelgroep
                         -

OCMW Evergem - Rust- en Verzorgingstehuis Sint-
Franciscus
Hooiewege 4                    Sint-Pieter - OCMW Lochristi
9940 Sleidinge (EVERGEM)             Bosdreef 5B
Werking                      9080 Lochristi (LOCHRISTI)
- - Rusthuis                   Werking
- RVT                       - - Rusthuis
- Serviceflats en bejaardenwoningen        - 80 woongelegenheden waarvan 26 voor
- Crisisopvang                   demente personen


                                                 176
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
Doelgroep
- - Zorgbehoevende en valide bejaarden      Moervaartheem
                         Meersstraat 31
                         9185 Wachtebeke (WACHTEBEKE)
                         Werking
OCMW Maldegem - Rust- en Verzorgingstehuis    - - RVT: 34 bedden
Sint-Jozef                    - Rusthuis: 56 bedden
Mevrouw Courtmanslaan 92             - Kort Verblijf: 3 bedden
9990 Maldegem (MALDEGEM)             Doelgroep
Werking                     - - Valide, hulpbehoevende, demente,
- - Vormt met het rusthuis Sint-Jozef een     bejaarden
 geheel van 103 woongelegenheden
- Over een periode van 5 jaar 38 RVT-bedden
Doelgroep
- - Dementerende ouderen             OCMW Destelbergen - Huize Steenvoorde
                         Steenvoordestraat 38
                         9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
                         Werking
Sourya                      - - Rusthuis (ROB en RVT)
Kortrijksesteenweg 565              - Afzonderlijk beveiligde afdeling voor
9000 Gent (GENT)                  dementerende bejaarden
Werking                     Doelgroep
- - Rustoord                   - - Valide, semi-valide en invalide bejaarden
Doelgroep
- - Mannen, vrouwen, echtparen
- Validen, semi-validen, invaliden, dementen
                         OCMW Gent - Centrum voor Senioren De Vijvers
                         Walstraat 1
                         9050 Ledeberg (GENT)
Woon- en Zorgcentrum Sint-Eligius        Werking
Sint-Elooistraat 56               - - Rustoord
9080 Zeveneken (LOCHRISTI)            - RVT
Werking                     Doelgroep
- - Woon- en Zorgcentrum met RVT en       - - Mannen, vrouwen en echtparen
 kortverblijf, dagverzorging voor        - Rustoord en RVT-gerechtigden
 dementerenden
- Serviceflats in aanbouw
- 135 woongelegenheden
- 3 kortverblijf                 OCMW Wachtebeke - Tehuis De Mey
Doelgroep                    Godshuisstraat 13
- - Ouderen met een zorgvraag (individuen,    9185 Wachtebeke (WACHTEBEKE)
 echtparen)                   Werking
- Validen, zorgbehoevenden,           - - Verzorgingstehuis
 dementerenden                 Doelgroep
- Tijdelijk en/of definitieve verblijfformules  - - Senioren (mannen en vrouwen,
                          alleenstaanden en echtparen)


Veilige Have WZC - Campus Zilverberk
Hoefijzer 20                   OCMW Destelbergen - De Bloesem
9880 Aalter (AALTER)               Kerkham 3
Werking                     9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
- - Verzorgingstehuis voor valide en minder-   Werking
 valide bejaarden                - - Rustoord
- Geen opname storende dementen         Doelgroep
Doelgroep                    -
- - Ouderen die in aanmerking komen voor
 ROB - RVT - Serviceflats

                         Moervaartheem


                                                 177
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
Meersstraat 31                 9032 Wondelgem (GENT)
9185 Wachtebeke (WACHTEBEKE)          Werking
Werking                     - - Rustoord
- - Rust- en verzorgingstehuis         - RVT
Doelgroep                    Doelgroep
- - Hulpbehoevende en demente bejaarden     - - Mannen, vrouwen, echtparen
Scheldevelde - OCMW De Pinte - Rustoord     Avondsterre
Kasteellaan 41                 Kortrijksesteenweg 775
9840 De Pinte (DE PINTE)            9000 Gent (GENT)
Werking                     Werking
- - Rustoord                  - - Rustoord
- RVT                      Doelgroep
Doelgroep                    - - Mannen, vrouwen, echtparen
- - Senioren                  - Validen, semi-validen, invaliden
RVT Jan Palfijn                 Hindeplas
Henri Dunantlaan 5               Brielken 16
9000 Gent (GENT)                9940 Evergem (EVERGEM)
Werking                     Werking
- - Rust- en verzorgingstehuis         - - Rusthuis
Doelgroep                    Doelgroep
- - Mannen, vrouwen, echtparen         - - Valide- en semitvalide personen
- Wegloopgedrag


                        Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest
Den Cleenen Pellicaene             Kloosterstraat 33
Nederpolder 1                  9090 Gontrode (MELLE)
9000 Gent (GENT)                Werking
Werking                     - - Woon- en zorgcentrum
- - Rustoord                  - Afzonderlijke eenheid voor dementerenden
Doelgroep                    - Werking vanuit een bewonersgerichte visie
- - Mannen, vrouwen, echtparen         Doelgroep
- Validen, semi-validen             - - Valide, zorgbehoevende en demente
                         bejaarden


Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef (Assenede)
Leegstraat 17                  OCMW Gent - Tehuis Ons Tehuis
9960 Assenede (ASSENEDE)            Gasthuisstraat 21
Werking                     9041 Oostakker (GENT)
- - Rustoord                  Werking
- Rust-en verzorgingstehuis           - - Rustoord
- Dagverzorgingscentrum             - RVT
- Kortverblijf                 Doelgroep
- Serviceflats                 - - Mannen, vrouwen, echtparen
- Maaltijdbedeling               - Rustoord en RVT-gerechtigden
Doelgroep
- - Bejaarden die dag en nacht zorg en
 toezicht vragen
                        Residentie Stuivenberg
                        Elslo 44
                        9940 Evergem (EVERGEM)
OCMW Gent - Tehuis Sint-Jozef          Werking
Vroonstalledries 22               - - Rustoord voor senioren


                                             178
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
- Aparte afdeling dementen            Hof ter Linden - Residentie
- RVT-ROB                    Koestraat 47
Doelgroep                    9940 Evergem (EVERGEM)
- - Mannen, vrouwen, echtparen          Werking
- Validen, semi-validen, invaliden        - - Rusthuis voor alleenstaanden
                         - Serviceflats voor alleenstaanden en
                          echtparen
                         - Aanleunwoningen
De Zilverlinde                  - Kortverblijf
Dreef 2                     - RVT
9860 Scheldewindeke (OOSTERZELE)         - Dagverzorgingscentrum
Werking                     Doelgroep
- - RVT                     - - Senioren
- ROB                      - Mannen, vrouwen
Doelgroep                    - Validen, semi-validen
- - Valide, zorgbehoevende en demente
 bejaarden.

                         Sweet Home
                         Langebilkstraat 21-23
Rusthuis Hindeplas                9032 Wondelgem (GENT)
Brielken 16                   Werking
9940 Evergem (EVERGEM)              - - Rustoord
Werking                     Doelgroep
- - Rustoord                   - - Mannen, vrouwen
- Validen en semi-validen            - Validen
Doelgroep
- - Valide en semi-valide bejaarden

                         Rusthuis Brembloem
                         Patrijzenstraat 112
Rustoord Toevlucht van Maria           9940 Evergem (EVERGEM)
Coupure 275                   Werking
9000 Gent (GENT)                 - - Rustoord
Werking                     Doelgroep
- - Rustoord                   - - Senioren
- RVT                      - Validen, semi-validen, invaliden
- Serviceflat
- Kortverblijf
- Dagverzorgingscentrum
Doelgroep                    Home Heming
- - Senioren (mannen, vrouwen, echtparen)    Hemingplein 7
- Semi-validen, invaliden, dementen       9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)
- Zorgbehoevenden                Werking
                         - - Familiaal bejaardenverblijf
                         Doelgroep
                         - - Mannen, vrouwen
Woon- en Zorgcentrum Ter Hovingen        - Validen, semi-validen
Kliniekstraat 29
9050 Gentbrugge (GENT)
Werking
- - Rustoord                   Woon- en Zorgcentrum De Raeve
- RVT                      Heldenlaan 72
Doelgroep                    9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
- - Senioren (mannen, vrouwen, validen, semi-  Werking
 validen), hulpbehoevenden,           - - Rust- en verzorgingsactiviteiten
 dementerenden                 Doelgroep
                         - - Senioren
                                             179
                  Hoofdstuk 12. Ouderen
                        Werking
Onze-Lieve-Vrouw Schreiboom          - - Rust- en verzorgingstehuis
Kortrijksepoortstraat 252           Doelgroep
9000 Gent (GENT)                - - Valide, semi-valide en hulpbehoevende
Werking                     bejaarden (mannen, vrouwen, echtparen)
- - Rustoord                  - Afzonderlijke eenheid voor dementerende
Doelgroep                    bejaarden
- - Mannen, vrouwen


                        Rusthuis Roeland
Woon- en Zorgcentrum Domino          Melkweide 14-17
Sint-Margrietstraat 36             9030 Mariakerke (GENT)
9000 Gent (GENT)                Werking
Werking                    - - Rustoord
- - Rustoord                  Doelgroep
- 51 ROB-bedden                - - Mannen, vrouwen, echtparen
- 39 RVT-bedden                - Validen, semi-validen
Doelgroep
- - Semi-validen
- Afdeling voor dementerenden
                        Woon- en Zorgcentrum Floreal
                        Buke 108
                        9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
RVT Leiehome - Sint-Regina''''s Godhuis    Werking
Kloosterstraat 9                - - Rust- en verzorgingsactiviteiten
9031 Drongen (GENT)              Doelgroep
Werking                    - - Senioren: validen, semi-validen,
- - Rust- en verzorgingstehuis          rolstoelgebruikers, dementen en echtparen
Doelgroep
- - Valide, zorgbehoevende, demente
 bejaarden (mannen, vrouwen en
 echtparen)                  Pension Zurich
                        Gaston Gheldoflaan 18
                        9030 Mariakerke (GENT)
                        Werking
Home Laurent                  - - Rustoord
Maaltebruggestraat 267             Doelgroep
9000 Gent (GENT)                - - Mannen, vrouwen, echtparen
Werking                    - Validen en invaliden
- - Rustoord
Doelgroep                   12.03.02. Serviceflats en andere residenties met
- - Mannen, vrouwen, echtparen         serviceverlening

                        OCMW Evergem - Serviceflats Ter Caele
                        Hoeksken 29
Rustoord De Refuge               9940 Evergem (EVERGEM)
Coupure Links 271               Werking
9000 Gent (GENT)                - - Serviceflats
Werking                    - Huisvesting voor senioren met dadruk op
- - Rustoord                   veiligheid, bescherm leefmilieu, permanentie
- 28 woongelegenheden              en faciliteiten voor gebruik allerlei diensten
Doelgroep                   Doelgroep
-                       - - Senioren met een hoge graad aan
                         zelfredzaamheidWoon- en Zorgcentrum Zonnehove
Loofblommestraat 4               Leiehove
9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT)        Oeselgemstraat 37


                                               180
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
9870 Zulte (ZULTE)                 uitgebreid aanbod van diensten
Werking                     Doelgroep
- - Serviceflats                 - - Senioren 60+
Doelgroep
- - Valide bejaarden

                         Huize Arion
                         Begoniastraat 67-89
OCMW Gent - Antoniushof             9052 Zwijnaarde (GENT)
Meelstraat 41                  Werking
9000 Gent (GENT)                 - rusthuis
Werking                     Doelgroep
- - Serviceflats OCMW Gent            -
Doelgroep
- - Zelfredzame 60+

                         Residentie Militza - Residentie met Dienstverlening
                         Groenvinkstraat 8
OCMW Aalter - Woningcomplex met         9041 Oostakker (GENT)
Dienstverlening                 Werking
Rerum Novarumstraat 24              - - Serviceflats
9880 Aalter (AALTER)               Doelgroep
Werking                     - - Senioren
- - Wooncomplex met dienstverlening ter
 beschikking. Individuele woningen waar
 ouderen beschermd kunnen wonen. De
 zelfredzame oudere kan er volledig       Woon- en Zorgcentrum Domino - Serviceflatgebouw
 zelfstandig wonen en naar eigen behoefte    Tempelhof
 gebruik maken van de aangeboden        Tichelrei 1 A
 diensten: maaltijden, boodschappen,      9000 Gent (GENT)
 poetsdienst en wasdienst.           Werking
- Aan dit wooncomplex is een           - - 68 één- of tweepersoonsflats
 ontmoetingscentrum verbonden waar alle     - De mensen wonen autonoom maar kunnen
 bejaarden uit de gemeente welkom zijn. De    gebruik maken van diensten die facultatief
 lokalen van het ontmoetingscentrum        worden aangeboden
 worden eveneens ter beschikking gesteld    Doelgroep
 van de Aalterse verenigingen voor       - - Valide- en semi-valide 60-plussers
 activiteiten van socioculturele aard (niet   - Vrouwen, mannen, echtgenoten
 voor winstgevende doeleinden).
Doelgroep
- - Zelfredzame mannen en vrouwen (60+)
                         Toevlucht van Maria - Serviceflats
                         Coupure 269
                         9000 Gent (GENT)
Serviceflats Floreal               Werking
Buke 108                     - - 45 Serviceflats
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)             Doelgroep
Werking                     -
- - Serviceflats
Doelgroep
- - Senioren: alleenstaanden, echtparen,
 rolstoelgebruikers               Elzenhof Woningcomplex
                         Kanunnik Triestlaan 4
                         9080 Zaffelare (LOCHRISTI)
                         Werking
Solidariteit voor het Gezin - Woonzorg      - - 15 serviceflats
Tijgerstraat 12-22                Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 - - Zelfstandige senioren
Werking
- - Serviceresidentie: 90 serviceflats met


                                                  181
                   Hoofdstuk 12. Ouderen
                         ononderbroken samenwoonst, waarbij geen
OCMW Evergem - Serviceflats Ten Oudenvoorde    van beiden nog in staat is zelf het huishouden
Hospitaalstraat 4                 te doen
9940 Ertvelde (EVERGEM)
Werking
- - 20 serviceflats
Doelgroep                    Seniotel Artevelde
- - Validen                   Hofstraat 47
                         9000 Gent (GENT)
                         Werking
                         - - Beschermd zelfstandig wonen voor valide
Huize Elsakker                   ouderen met alle dienstverlening op vraag en
Priesterage 57                   maat
9830 Sint-Martens-Latem (SINT-MARTENS-      - In samenwerking met Familiezorg Oost-
LATEM)                       Vlaanderen
Werking                     Doelgroep
- - Serviceflats                 - - Valide bejaarden
Doelgroep
- - Senioren

                         Service Residentie d'Heye
                         Dorpsstraat 6-8
Seniorie Golfresidentie             9820 Bottelare (MERELBEKE)
Bosstraat 66                   Werking
9830 Sint-Martens-Latem (SINT-MARTENS-      - - Complex van serviceflats
LATEM)                      Doelgroep
Werking                     - - Valide en semi-valide bejaarden
- - Serviceflats met dienstverlening in een
 groen en rustige omgeving.
- Fijne keuken met dagverse bereiding
- Matige prijzen                 Adagio - Serviceflat
Doelgroep                    Edelarendries 74
- - Senioren                   9820 Bottelare (MERELBEKE)
                         Werking
                         - - 45 serviceflats
                         Doelgroep
OCMW Gent - Ter Pielvaecx            - - Valide en semi-valide bejaarden
Begijnhofdries
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Aanleunwoningen voor senioren bij OCMW    De Kleine Havertuin
 Lokaal Dienstencentrum Ten Hove        Vossenstraat 107
- Aanvragen Campus Prins Filip, Jubileumlaan   9090 Melle (MELLE)
 217, 9000 Gent, tel. 09-266 93 11       Werking
Doelgroep                    - - Complex met wooneenheden (25) voor
- - Senioren                    bejaarden
                         Doelgroep
                         - - 60+ met voldoende zelfredzaamheid

OCMW Gent - Woningen "Stichting Wibier"
Antwerpsesteenweg 768-774
9040 Sint-Amandsberg (GENT)           Aparthotel Castelnou - Serviceflat
Werking                     Kasteellaan 51
- - Woningcomplex met dienstverlening      9000 Gent (GENT)
 bestaande uit 20 individuele woningen en    Werking
 een trefcentrum                - - Serviceflats voor senioren
- Maken deel uit van het woon-en         Doelgroep
 zorgcentrum "Heiveld"             -
Doelgroep
- - Koppels van + 60 jaar met minstens 5 jaar


                                               182
                  Hoofdstuk 12. Ouderen
                         12.05.01 . Lokaal overleg ouderen
Residentie Molenhoek
Poelstraat 39                   Seniorenraad
9820 Merelbeke (MERELBEKE)            Woodrow Wilsonplein 1 (Verd. TO/1)
Werking                      9000 Gent (GENT)
- - 28 serviceflats voor senioren die voor meer  Werking
 zelfstandigheid opteren, maar toch gebruik   - - Behandelt alle aangelegenheden die
 kunnen maken van hulp bij de maaltijden en    senioren aanbelangen en maakt hieromtrent
 het onderhoud.                  voorstellen over aan het College van
Doelgroep                      Burgemeester en Schepenen, de
- - Senioren vanaf 60 jaar en ouder en op het    Gemeenteraad en OCMW
 moment van opname zelfredzaam          Doelgroep
                         -

                         12.05.02. Koepels en federaties ouderen
OCMW Maldegem - Woningcomplex met
Dienstverlening                  Verbond van Senioren - Provincie Oost-Vlaanderen
Lazarusbron 1-37 + 2-24              Heiveldstraat 252
9990 Maldegem (MALDEGEM)             9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking                      Werking
- - 30 individuele bejaardenwoningen voor     - - Sociale clubs, bedrijfsclub, cultuurclubs,
 valide ouderen                  hobbyclubs
- ? 13,39 per dag excl. dienst en         Doelgroep
 nutsvoorzieningen                - - Senioren vanaf 50 jaar
- Animatie
Doelgroep
- - Valide 60+
                         Federatie van Academies Plus 3
                         Antwerpsesteenweg 249
                         9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Seniotel Lochristi                Werking
Koning Leopold III laan 34            - - Koepelorganisatie "Academies Plus 3 in
9080 Lochristi (LOCHRISTI)             Vlaanderen" voor senioren, 50-plussers
Werking                      - Oprichten, begeleiden en coördineren
- - Beschermd zelfstandig wonen voor valide     Academies Plus 3
 senioren met alle dienstverlening op vraag   - Inrichten nationale en provinciale
 en maat                      tentoonstellingen
- In samenwerking met Familiezorg Oost-      Doelgroep
 Vlaanderen                   - - Senioren
Doelgroep
- - Valide senioren
Serviceflatgebouw Tichelhof
Tichelrei 2
9000 Gent (GENT)
Werking
- - 82 serviceflats
- Bewoners wonen zelfstandig maar kunnen
 gebruik maken van diensten die facultatief
 worden aangeboden
Doelgroep
- - Valide en semi-valide bejaarden
- Vrouwen,mannen en echtgenoten
- 60-plussers

12.05.-Informatie, overleg,
  federaties en koepels                                                 183
              Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
13.01.-Informatie, advies en             Gehandicaptenbeleid
  bemiddeling                  - Informatieverstrekking (taxicheques, ontlenen
                           van rolstoelen en vlinderopritten, aanvraag
13.01.02. Handicap en advies             parkeerkaart, geluidscassettes voor blinden en
                           slechtzienden, website, PAB...)
KVG - Gehandicapten Service Bureau         Doelgroep
Peperstraat 10 bus 3                - - Personen met een handicap en hun directe
9000 Gent (GENT)                   omgeving
Werking
- - Info over tegemoetkomingen, Vlaams       13.01.04. Vlaams fonds
 Fonds, kinderbijslag en allerhande
 vrijstellingen                  Vlaams Fonds van de Sociale Integratie van Personen
- Rechtsondersteuning               met een Handicap - Provinciale Afdeling Oost-
- Documentatie (brochures rond           Vlaanderen
 gehandicaptenzorg)                Kortrijksesteenweg 788
- Individuele ondersteuning, lessenreeksen,    9000 Gent (GENT)
                          Werking
 informatieavonden
Doelgroep                     - - Toegang verlenen tot beroepsopleiding,
-                          tewerkstellingsbevorderende maatregelen
                          - Individuele materiële bijstand
                          - Voorzieningen zorg (MPI, tehuizen,
                           begeleiding)
                          - Persoonlijk assistentiebudget
Kompas - Vrijetijds- en Trajectwinkel
                          Doelgroep
Brugsesteenweg 97A
                          - - Personen met een handicap
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Plaats voor al je vragen over: vrije tijd,   13.02.-Algemene diagnose en
 vakanties, reizen, vrijwilligerswerk, hobby's,    behandeling
 cultuur, sport, vorming,...
- Samen zoeken naar antwoord op maat        13.02.01. Centrum voor
                          ontwikkelingsstoornissen (COS)
Doelgroep
- - Personen met een handicap en hun        Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen - Gent
 netwerk (familie, vrienden, buren,...)      De Pintelaan 185
- Organisaties, verenigingen,           9000 Gent (GENT)
                          Werking
 begeleidingsdiensten,...
                          - - Multidisciplinair onderzoek, diagnosestelling
                           (bijzondere aandacht voor causale
                           diagnostiek) en advies aan ouders van
                           risicobaby's en kinderen met moeilijk te
Handicap Informatie Tips
                           definiëren ontwikkelingsproblemen, kinderen
Holstraat 123
                           met meervoudige handicap en/of met nood
9000 Gent (GENT)
                           aan aanvullend diagnostische of
Werking
                           gespecialiseerd onderzoek
- - Alle vragen die betrekking hebben op
                          - Second opinion-onderzoek
 handicap
                          - Nauwe samenwerking met ouders en reeds
Doelgroep
                           betrokken hulpverleners
- - Voor mensen met een handicap, familie
                          - Diagnostiek van zeer brede waaier van
 en vrienden, scholen, bedrijven, diensten
                           ontwikkelingsproblemen m.b.t. cognitieve,
                           motorische, psychomotorische en
                           taalontwikkeling, gedrag en sociale interactie
                          Doelgroep
Stad Gent - Dienst Welzijnszorg -         - - Ouders van risicobaby's en kleuters met
Gehandicaptenbeleid
                           moeilijk te definiëren ontwikkelingsproblemen,
Woodrow Wilsonplein 1 (tussenverd. T10)       kleuters met meervoudige handicap en/of
9000 Gent (GENT)                   met nood aan aanvullend diagnostische of
Werking
                           gespecialiseerd onderzoek
- - Inhoudelijk ondersteunen van de Stedelijke
                          - Kinderen 0-7 jaar
 Adviesraad van Personen met een
 Handicap
- Coördineren van het Gents


                                                  184
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
13.03.  Revalidatiecentrum           - - Multidisciplinair onderzoek en behandeling
                         - Integrale hulpverlening (onderzoek,
Impuls - Centrum voor Ambulante Revalidatie    behandeling, ...) aan hulpvrager en zijn gezin
Karel Lodewijk Dierickxstraat 30         Doelgroep
9000 Gent (GENT)                 - - Kinderen met leerstoornissen,
Werking                      ontwikkelingsstoornissen, licht mentale
- - Ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen,   handicap, psychomotorische stoornissen, enz.
 posttraumatische stoornissen, licht mentale   ...
 handicap, aandacht- en             - Jongens en meisjes tot 18 jaar
 concentratiestoornissen, AD(H)D,
 autismespectrumstoornissen
- Multidisciplinair team, bestaande uit
 revalidatiearts/pediater, kinderpsychiater,  Revalidatiecentrum Algemeen Ziekenhuis Maria
 psychologen, orthopedagoge,          Middelares - Sint-Jozef - Campus Maria Middelares
 psychologisch assistenten, logopedisten,    Kortrijksesteenweg 1026
 ergotherapeuten, kinesitherapeuten,      9000 Gent (GENT)
 maatschappelijke assistente          Werking
- Gespecialiseerde diagnostiek          - - Hartrevalidatie na infarct of operatie
- Multidisciplinaire revalidatie         - Locomotorische en neurologische revalidatie
Doelgroep                    Doelgroep
- - Kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 18   - - Locomotorisch gehandicapten, inzonder
 jaar                       halfzijdige verlammingen en M.S.
                         - Cardiopatiënten
                         - Personen met wervelzuilproblemen

Centrum voor Functionele Revalidatie
Stationsstraat 40
9060 Zelzate (ZELZATE)              Universitair Ziekenhuis Gent - Centrum Gehoor- en
Werking                     Spraakrevalidatie
- - Multidisciplinair onderzoek en behandeling  De Pintelaan 185
 van in hun ontwikkeling gestoorde kinderen   9000 Gent (GENT)
 en adolescenten                Werking
Doelgroep                    - - Onderzoek, behandeling en begeleiding van
- - Tot 18 jaar                  patiënten met spraak- en/of
- Kinderen/jongeren met mentale handicap,     gehoorstoornissen
 leermoeilijkheden, spraak- en         Doelgroep
 taalproblemen, motorische en          - - Patiënten met spraak- en/of
 psychomotorische problemen, autisme,       gehoorstoornissen
 gedragsproblemen


                         Centrum voor Locomotorische en Neurologische
Centrum voor Evaluatie en Revalidatie van    Kinderrevalidatie
Hartlijders                   De Pintelaan 185
De Pintelaan 185                 9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                 Werking
Werking                     - - Locomotrische en neurologische revalidatie
- - Medische, sociale en psychologische     - Intensieve multidisciplinaire behandeling
 begeleiding van de hartpatiënten en hun    Doelgroep
 partners                    - - Kinderen van 0 tot 16 jaar met acute
- Administratief dienstbetoon           locomotorische of neurologische problemen
Doelgroep                     (bv. hersen- of ruggenmerg-letsels, spier- of
- - Hartpatiënten en hun partners         gewrichtsaandoeningen, orthopedische
                          problemen, internistische of oncologische
                          problemen met locomotorische of
                          neurologische weerslag)
Revalidatiecentrum Groot Begijnhof
Groot Begijnhof 47
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking                     De Begijntjes - Dienst voor Vroegtijdige Revalidatie


                                                  185
            Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
Groot Begijnhof 19               - - Multidisciplinair onderzoek en behandeling
9040 Sint-Amandsberg (GENT)           - Ambulante werking en steeds gericht op de
Werking                      persoon en zijn gezin en bredere omgeving
- - Onderzoek, diagnose, advies en       - Revalidatie en diagnostiek in overleg met de
 begeleiding: of ambulant of opname in het    betrokkenen en de verwijzer door een
 kinderdagverblijf                deskundig team o.l.v. een revalidatiearts
Doelgroep                    - Multidisciplinair team
- - Kinderen tussen 0 en 3 jaar met       Doelgroep
 ontwikkelingsvertraging of -stoornis,     - - Kleuters, lagere schoolkinderen en
 risicobaby's                  adolescenten met een (rand)normale
                         verstandelijke begaafdheid en ontwikkelings-
                         taal-, leer- en en/of
                         autismespectumstoornissenen
Revalidatiecentrum
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent (GENT)
Werking                     Centrum voor Locomotorische en Neurologische
- - Multidisciplinaire begeleiding van     Revalidatie
 kinderen, adolescenten en volwassenen     De Pintelaan 185
 met spraak-, taal- , stemstoornissen,     9000 Gent (GENT)
 slechthorendheid en doofheid         Werking
Doelgroep                    - - Voor fysisch gehandicapten vanaf 14 jaar
- - Kinderen, adolescenten en volwassenen     specifieke therapiegroepen voor patiënten
 met spraak-, taal-, stemstoornissen,      met: paraplegie, tetraplegie, CVA,
 slechthorendheid en doofheid          traumatisch hersenletsel en postcoma,
                         amputatie van lidmaat, orthopedische letsels,
                         preprofessionele evaluatie en training
                        - Zowel gehospitaliseerde als ambulante
Centrum voor Ambulante Revalidatie        patiënten; multidisciplinaire therapie en
Wolfputstraat 110                 dienstverlening, technisch orthopedische
9041 Oostakker (GENT)               werkplaats. Voor schoolgaande patiënten
Werking                      mogelijkheid type 5 onderwijs
- - Werkt op verwijzing             Doelgroep
- Multidisciplinair onderzoek en behandeling  - - Fysisch gehandicapten
Doelgroep                    - Personen met een niet aangeboren
- - Kinderen, adolescenten en volwassenen     hersenletsel (NAH)
 met ontwikkelings-, taal-, spraak-,
 leerstoornissen, posttraumatische problemen
 en stotteren
                        Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth -
                        Revalidatiecentrum
                        Godveerdegemstraat 69
Revalidatiecentrum Ter Kouter - PSY       9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Aaltersesteenweg 2               Werking
9800 Deinze (DEINZE)              - - Locomotorisch revalidatiecentrum
Werking                     - Multidisciplinaire revalidatie teneinde de
- - Diagnostiek en behandeling van kinderen    zelfredzaamheid en sociale reïntegratie te
 met mentale beperking,             bevorderen
 ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen,  Doelgroep
 autismespectrumstoornissen,          - - Patiënten met een neurologisch of
 neuromotorische stoornissen           orthopedisch probleem
Doelgroep
-

                        Behandelings- en Onderzoeksdienst voor
                        Ontwikkelings-, Leer- en Taalstoornissen
Centrum voor Ambulante Revalidatie - Drongen  Kloosterstraat 6A
Kloosterstraat 6A                9031 Drongen (GENT)
9031 Drongen (GENT)               Werking
Werking                     - - Integrale hulp en multidisciplinaire


                                                186
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
 behandeling: onderzoek, begeleiding, ...     zwemmmen), ouder-en informatieavonden.
 van hulpvrager en gezin            - Thuisbegeleiding volwassenen richt zich tot
Doelgroep                     personen met een motorische handicap of
- - Voor kinderen (vanaf eerste          personen met NAH. De begeleiding houdt een
 levensmaanden), adolescenten en         ondersteuning in van de totale persoon in zijn
 jongvolwassenen met               totale functioneren. (Motorische begeleiding,
 ontwikkelingsstoornissen, taalstoornissen,    sociaal-emotioneel, vrijetijd, school-
 leerstoornissen                 werkcarrière,hulpmiddelen en aanpassingen,
                          samenwerking met andere diensten en
                          personen ...)
                         - Zorgconsulentschap: de budgethouder kan
Revalidatiecentrum Grotenberge           beroep doen op een zorgconsulent van onze
Gentse Steenweg 114                dienst om hem/haar te laten bijstaan in de
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)              zoektocht naar een persoonlijk assistent én het
Werking                      opstellen, uitvoeren en bijstellen van het
- - Diagnose en behandeling van          persoonlijk assistentieplan.
 ontwikkelingsgestoorde kinderen en van     Doelgroep
 personen met spraak-, taal- en         - - Vroegtijdige thuisbegeleidingsdienst:
 gehoorstoornissen                gezinnen met zeer jonge kinderen van 0 tot 6
- Diagnose en behandeling van           jaar
 adolescenten en volwassenen met        - Thuisbegeleidingsdienst kinderen en jongeren:
 gehoorstoornissen, niet aangeboren        kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
 hersenletsel (NAH), stotteren         - Thuisbegeleiding volwassen personen met een
Doelgroep                     motorische handicap.
- - Alle leeftijdscategorieën          - Thuisbegeleiding van volwassen personen met
                          NAH
                         - Budgethouders die in het kader van PAB een
                          goedkeuring ontvingen.
Revalidatiecentrum Ter Kouter - NOK
Aaltersesteenweg 2
9800 Deinze (DEINZE)               Dienst Thuisbegeleiding Sint-Lievenspoort
Werking                     Sint-Lievenspoortstraat 220
- - Diagnostiek en behandeling          9000 Gent (GENT)
Doelgroep                    Werking
- - Cliënten met ontwikkelings- en/of      - - Begeleiding van kinderen, jongeren en
 leerstoornissen, ADHD, niet-aangeboren      volwassenen met een auditieve handicap
 hersenletsel (NAH), taalstoornissen,      - Bijzondere aandacht voor vroegtijdige
 gehoorstoornissen                begeleiding
                         - Samenwerking met kinderdagverblijf en
13.04. Thuisbegeleiding              revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort
  personen met een handicap          - Intensieve samenwerking met het OC Sint-
                          Gregorius, Jules Destréelaan 67, 9050
De Kangoeroe                    Gentbrugge en Sint-Lievenspoort, Sint-
Brusselsesteenweg 7 B               Lievenspoortstraat 129, 9000 Gent
                         Doelgroep
9090 Melle (MELLE)
Werking                     - - Kinderen, jongeren en volwassenen met een
- - Vroeg- en thuisbegeleiding bij kinderen en   auditieve handicap
 jongeren met een motorische
 ontwikkelingsstoornis of NAH.
De individuele begeleiding gebeurt thuis (na
 afspraak kan deze elders plaatsvinden). De   Tanderuis
 begeleiding richt zich op de algemene      Antwerpsesteenweg 38
 ontwikkeling, de motorische ontplooiing,    9080 Lochristi (LOCHRISTI)
 opvoedingsondersteuning, hulpmiddelen en    Werking
 aanpassingen, ondersteuning op sociaal-     - - Thuisbegeleiding voor personen met een
 emotioneel vlak,zinvolle vrijetijdsbesteding,   autismespectrum
 schoolcarrière, informatie (rond handicap,   - Opvoedingsondersteuning en -advies aan huis
 andere hulpverleningsvormen ...). Naast de   - Pedagogische begeleiding op maat van de
 individuele begeleiding is er ook een       specifieke gezinssituatie
 aanbod van groepsactiviteiten (o.a.       Doelgroep


                                               187
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
- - Gezinnen met een kind met autisme jonger    Coördinatiecel Aangepast Sporten
 dan 18 jaar in de provincies Oost- en West-   Zuiderlaan 13
 Vlaanderen                    9000 Gent (GENT)
- Volwassen personen met autisme in de       Werking
 provincies Oost- en West-Vlaanderen       - - Stimuleren van sportbeoefening bij personen
                           met een handicap door o.a. organiseren van
                           sportactiviteiten, uitbouw van uitleendienst
                           voor specifiek sportmateriaal, organiseren van
De Tandem - Dienst Thuisbegeleiding voor Mentaal   een toegankelijkheidsonderzoek van
Gehandicapten - Oost-Vlaanderen           openbare zwembaden en sporthallen
Groot Begijnhof 26                 - Gediplomeerd lesgeven in aangepast sporten
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            Doelgroep
Werking                      - - Personen met een motorische, visuele,
- - Ondersteuning bij de onderkennings- en      auditieve handicap en personen met een
 verwerkingsproblematiek van het gezin       mentale handicap
- Orthopedagogische begeleiding
- Informatie over sociale wetgeving en
 voorzieningen
- Coördinatie van andere              Hartekamp
 hulpverleningsvormen van medische,        Burgemeester Van Gansberghelaan 70
 sociale of therapeutische aard          9820 Lemberge (MERELBEKE)
- Organisatie van ouderpraatgroepen en       Werking
 informatieve bijeenkomsten            - - Inrichten van vakanties, weekends en
- Contactmogelijkheden bieden met          daguitstappen
 bezoekouders                   Doelgroep
- Info geven over handicap             - - Langdurig zieke kinderen en jongeren van 5
- Samenleven met een gehandicapte          tot 25 jaar
 persoon: omgaan met conflicten en info
 over beperkingen en mogelijkheden van het
 kind
- Zoeken naar opvang, school, dagstructuur,    Jongerenwerking Op Maat
 woonvorm                     Brugsesteeweg 97
- Werken aan contacten van persoon met       9000 Gent (GENT)
 handicap buiten het gezin            Werking
- Werken rond zelfstandigheid, vorming,      - - Vrijetijdsproject voor jongeren met een
 zinvolle bezigheid                 handicap
- Zorgconsulentschap: de houder van PAB      - Daguitstappen, sport, ontspanning, cultuur,...
 kan beroep doen op een zorgconsulent om     - Vorming, workshops,...
 zich te laten bijstaan in de zoektocht naar   - Vorming voor organisaties die werk willen
 een persoonlijk assistent en het opstellen,    maken van vrijetijdsbesteding voor en door
 uitvoeren en bijstellen van het persoonlijk    jongeren met een handicap
 assistentieplan                 - Gratis tijdschrift JOM (4x per jaar)
Doelgroep                     Doelgroep
- - Gezinnen met een jong kind of een       - - Jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 30
 schoolgaand kind in het gewoon           jaar
 kleuteronderwijs met               - Specifieke aandacht voor jongeren met een
 ontwikkelingsmoeilijkheden, een mentale      handicap
 handicap of een meervoudige handicap       - Organisaties die werk willen maken van
- Gezinnen met een schoolgaand kind in het      vrijetijdsbesteding voor en door jongeren met
 buitengewoon kleuter- of buitengewoon       een handicap
 lager onderwijs type 2
- Gezinnen met een thuiswonende jongere of
 volwassene met een mentale of
 meervoudige handicap               Sjaloop Integratie Mentaal Gehandicapten
                          Sint Kwintensberg 86
13.05.-Verenigingen en               9000 Gent (GENT)
  vrijetijdsbesteding              Werking
                          - - Scouts voor jongens en meisjes met een
13.05.01. Vrije tijd personen met een handicap    mentale handicap
                          - Wil jongeren met een mentale handicap uit


                                                 188
            Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
 een beschermende sfeer te halen op weg    Doelgroep
 naar een grotere integratie in onze      - - Personen met een licht tot matig mentale
 maatschappij                  handicap of leermoeilijkheden
Doelgroep
- - Jongens en meisjes met een mentale
 handicap
                        Liberale Vereniging voor Gehandicapten en Anders-
                        Validen
                        Hoogpoort 37
Katholieke Vereniging Gehandicapten - Oost-   9000 Gent (GENT)
Vlaanderen                   Werking
Peperstraat 10 bus 3 (1ste verd.)        - - Ontmoetingsfunctie, begeleiden, stimuleren,
9000 Gent (GENT)                 projecten opzetten, opdrachten, uitstappen,
Werking                      enz.
- - Beweging voor fysisch en verstandelijk   Doelgroep
 gehandicapten en hun ouders (vanuit      - - Voor langdurig zieken, invaliden en hun
 christelijk perspectief)            familie
- Wil de materiële situatie van gehandicapten
 en hun integratie in de maatschappij
 bevorderen, o.a. in het economisch en
 cultureel leven door:             Jeugddienst Sjalom
 . Info, studie en documentatie        Wespstraat 1
 . Stimuleren van verenigingsleven en socio-  9000 Gent (GENT)
 culturele activiteiten            Werking
 . De ouders van jonge gehandicapten      - - Integratiewerking van en voor jongeren met
 samenbrengen en informeren over vorming     en zonder handicap
 en ontspanning (Ouderwerking Gezin &     - Activiteiten en vorming, weekends en kampen
 Handicap)                   - Specifiek vormingsaanbod gericht naar
 - Belangenbehartiging van de          scholen en het jeugwerk
 gehandicapten                 - Deelwerkingen:
- Wil via het verenigingsleven het samenleven   * Original: voor kinderen, tieners en jongeren (6
 van validen en mindervaliden bevorderen:    tot 25 jaar) met en zonder fysieke handicap
 . Info verstrekken rond wetgeving en      (weekends, kampen, daguitstappen, fuiven,...)
 voorzieningen voor gehandicapten        * Andersgelijk: voor kinderen en jongeren (6 tot
 . Werkbank en sollicitatietrainingen      16 jaar) met en zonder stoornis uit het
Doelgroep                     autismespectrum, AD(H)D of leerstoornis
- - Mensen met een handicap, hun familie én    (weekends en kampen)
 hun ruime omgeving              * Dol-fijn: inclusieve werking voor kinderen van 6
                         tot 14 jaar met en zonder handicap
                         (zaterdagnamiddagwerking, 1/maand in
                         Gent)
Kunst voor Licht en Matig Mentale handicap   - Vormingsaanbod:
Sint Pietersplein 9               * BINK en Dare to be Different: vorming aan
9000 Gent (GENT)                 lagere, middelbare en hoge scholen:
Werking                      bewustmaking en sensibilisering over de
- - Aanbieden van een cultuurtoeristisch,     leefwereld van personen met een handicap
 kunsteducatief en algemeen vormend       en integratie
 programma op maat van mensen met een     * Inclusie Op Wieltjes: vorming aan
 licht tot matig mentale handicap of       jeugdorganisaties over het openstellen van je
 leermoeilijkheden                werking voor kinderen en jongeren met een
- Thematische stadsrondleidingen en        handicap
 dagprogramma?s                Doelgroep
- Organiseren van educatieve en         - - Deelwerkingen: gericht naar jongeren met
 geanimeerde introductiebezoeken en       en zonder handicap tussen 6 en 25 jaar (zie
 workshops o.m. theater, dans en beeldende    boven)
 kunsten                    - Vorming: gericht naar scholen en het
- Organiseren van educatieve en          jeugdwerk
 geanimeerde introductiebezoeken en
 rondleidingen in educatieve centra zoals
 bibliotheken en specifieke musea


                                                189
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
Kompas - VrijeTijd                  Vlaamse Federatie van Gehandicapten
Brugsesteenweg 97 A                 Baudelostraat 23
9000 Gent (GENT)                   9000 Gent (GENT)
Werking                       Werking
- - Algemeen: * Vrijetijdsproject met voor      - - Vrijetijdswerking voor volwassenen met een
 volwassenen met een handicap *            fysieke of verstandelijke handicap
 Daguitstappen, sport, ontspanning,         - Organisatie van diverse vrijetijdsactiviteiten
 ontmoeting, cultuur,...               (weekends, kampen, uitstappen,...)
- Deelwerking Weekends & Reizen: *          - Vorming aan organisaties die rond inclusie
 Groepsreizen in de maanden juli en          willen werken
 augustus * Weekends heel het jaar door*      Doelgroep
 Kleine groepjes van maximum 7 personen       - - Volwassenen met een fysieke of
 met 2 begeleiders * Gratis reisbrochure in      verstandelijke handicap
 februari                      - Organisaties die rond inclusie willen werken
- Deelwerking Café Sjapo *
 Ontmoetingsruimte en cybercafé voor
 iedereen, met specifieke aandacht voor
 personen met een handicap * Clubwerking:      Inclusie Vlaanderen
 kaart-, vogelpik- en biljartclub * Activiteiten:  Groot Begijnhof 26
 fuif, bingo, thema-avonden,... * Surfen op     9040 Sint-Amandsberg (GENT)
 het internet voor personen met een         Werking
 handicap                      - - Groepeert ouders en omgeving van
- Vrijetijdstijdschrift HOI              verstandelijk gehandicapten en personen die
- Ontmoeting, ontspanning, recreatie,         omwille van beroepsredenen met hen te
 creatieve activiteiten                maken hebben
- Vakanties, clubwerking, reizen, weekendtrips    - Werken aan de oprichting van de nodige
- Individuele vrijetijdsbemiddeling          voorzieningen voor gehandicapten
Doelgroep                      - Optreden als woordvoerder naar de overheid
- - Volwassenen (vanaf 30 jaar) met een        toe, verbeteren van de wetgeving
 handicap                      - Juridische consultatie
- Café Sjapo: iedereen, met specifieke        - Nazorg- en peterschapsdienst
 aandacht voor personen met een handicap      - Activiteiten: judo-, muziek- en infoavonden
                           - Sociale dienst: hulp bij aanvragen tot
                            financiële tegemoetkoming, plaatsingen, ...
                           - Ouderpraatgroep: gespreksgroepen van
VFG Jong                        ouders, ook groep voor broers en zusters
Baudelostraat 23                   - Vormende en culturele activiteiten:
9000 Gent (GENT)                    voordrachten, bezoeken, ...
Werking                       - Ontspanning (judo en wandeling) en vakantie
- - Vrijetijdswerking : organisatie van        (kampen voor jongeren en volwassenen)
 activiteiten, weekends, kampen,          - Bibliotheek
 integratiekampen, speelpleinwerking,        Doelgroep
 uitstappen, vorming,...              - - Ouders en omgeving van verstandelijk
* KIDS: 5 tot 15 jaar                 gehandicapten en personen die omwille van
* 10-ERS: 12 tot 18 jaar                beroepsredenen met hen te maken hebben
* JONGEREN:18 en 30 jaar
- Recreas: sportwerking voor alle leeftijden     13.05.04. Vorming personen met een handicap
- Thuisoppas: opvang in de thuissituatie voor
 kinderen en jongeren tussen 0 en 30 jaar      De Joker - Jeugdclub voor Doven, Gehoorgestoorden
- Vorming aan organisaties die rond inclusie     en Hun Vrienden
 willen werken                   Frans Louwerstraat 9
                           9032 Wondelgem (GENT)
                           Werking
Doelgroep                      - - Lokaal: Dendermondsesteenweg 449b te
- - Kinderen en jongeren met en zonder         9070 Destelbergen
 handicap                      - Culturele en sociale vorming van jonge doven
- Organisaties die rond inclusie willen werken     (jongens en meisjes tussen 16 en 25 jaar), naar
                            eigen aard behartigen en aangepaste
                            ontspanning bieden
                           - Ontmoetingscentrum: tweewekelijkse


                                                  190
              Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
 samenkomsten (sport, toneel, info,        Gehandicapten
 ontspanning)                   Kerkham 1 bus 2
Doelgroep                     9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)
- - Doven tussen 16 en 25 jaar           Werking
                          - - Vormings- en opleidingsactiviteiten voor
                           professionele hulpverleners (studiedagen,
                           workshops, enz.)
Mindervaliden Vlaanderen              - Wetenschappelijke onderbouw en
Limburgstraat 88                   bekendmaking van de hulpverlening, meer
9000 Gent (GENT)                   bepaald van de revalidatie
Werking                      - Realisatie van educatieve publicaties en
- - Bevorderen van de zelfredzaamheid van      audiovisuele producten over diverse
 fysisch gehandicapten               handicaps en problematieken
- Info over diensten, wetgeving (o.a.       - Documentatiedienst
 financiële regelingen).             - Integratiegerichte vormingsactiviteiten voor
- Socio-culturele activiteiten            personen met een handicap en hun
- Gespreksnamiddagen                 omgeving (familie, buurt, verenigingen,
Doelgroep                      scholen)
- - Fysisch gehandicapten             Doelgroep
                          - - Personen met een handicap en hun
                           omgeving
                          - Professionelen uit de gehandicaptensector
De Brug - Vormingswerk voor Autisme
Groot Begijnhof 14
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking                      Werkcentrum voor Inrichtingswerk en
- - Vormingsprogramma's voor            Vrijetijdsbesteding
 (jong)volwassenen met autisme          Lijnmolenstraat 151
- Cursussen op maat voor voorzieningen voor    9040 Sint-Amandsberg (GENT)
 volwassenen met autisme             Werking
- Vorming voor ouders, dienstverleners, etc. uit  - - Vormingsactiviteiten voor volwassen licht en
 het formele en informele netwerk van        matig mentaal gehandicapten rond de
 personen met autisme                volgende thema's: natuur, actualiteiten,
Doelgroep                      steden en streken, landen en volkeren,
- - Mensen met autisme en hun (in)formele      expressie, kunst, werken aan jezelf door middel
 netwerk                      van zware natuuractiviteiten
                          - Opleiding voor vrijwilligers die met
                           gehandicapten werken
                          - Bijscholing van beroepskrachten die met
Vlaamse Dienst Autisme                mentaal gehandicapten werken
Groot Begijnhof 14                 - Het accent van de werking ligt vooral op het
9040 Sint-Amandsberg (GENT)             vormingspakket met volwassen mentaal
Werking                       gehandicapten. Het W.I.V. beschikt over een
- - Vormingsdienst                  eigen goed uitgebouwde infrastructuur voor
- Specifieke diensten voor organisaties en      internaatsvormingswerk
 individuele belangstellenden, die de       Doelgroep
 maatschappelijke ontplooiing en integratie    -
 willen bevorderen van personen met een
 stoornis in het autismespectrum en van hun
 ouders, familie en dienstverleners
- Educatieve activiteiten, advies en        Vormingscentrum Handicum
 begeleiding, publicaties, tijdschrift,      Schoolstraat 3
 documentatiecentrum, ?              9960 Assenede (ASSENEDE)
Doelgroep                     Werking
- - Gericht naar beroepskrachten en alle      - - Vorming voor volwassenen met een
 belangstellenden                  handicap en/of hun omgeving
                          Doelgroep
                          - - Personen met een handicap
                          - Het netwerk van personen met een handicap
Vormingsdienst - Stichting Integratie        (ouders, familie, vrienden,...)


                                                191
              Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
- begeleiders van personen met een
 handicap                     Stad Gent - Onderwijs - Internaat voor Buitengewoon
                          Onderwijs ''J. d'Asseler''
                          Steenakker 250
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
Gehandicaptenwerking Krekenland           - - Internaat
Schoolstraat 3                   - Enkel tijdens de schoolperiodes (niet in het
9960 Assenede (ASSENEDE)               weekend, niet in vakantieperiodes)
Werking                       Doelgroep
- - Educatieve activiteiten : * vorming voor    - - Jongens en meisjes uit het BO van het
 personen met een handicap * kadervorming      stedelijk onderwijs
- Dienstverlenende activiteiten : *
 vormingspakket "Gehandicapt zijn ..wat is
 dat" (basisscholen) * ombudsdienst Oranje
 Krekenland * organiseren van studiedagen     Instituut voor Individueel Onderricht - secretariaat
- Nahulp: activiteitenforum voor personen      Marialand 31
 met een niet aangeboren hersenletsel       9000 Gent (GENT)
Doelgroep                      Werking
- - Personen met een handicap en hun        - - Secretariaat school voor buitengewoon
 omgeving                      onderwijs
                          Doelgroep
                          -

                          13.06.01. Kleuter- en lager onderwijs
Vormingswerk voor en met Mentaal Gehandicapten
Groot Begijnhof 10
9040 Sint-Amandsberg (GENT)             Vrije School voor Buitengewoon Onderwijs 'Ter Leie'
Werking                       Bachtekerkstraat 7
- - Vormende activiteiten voor volwassen      9800 Bachte-Maria-Leerne (DEINZE)
 verstandelijk gehandicapte personen rond     Werking
 seksualiteit, relatievorming, affectiviteit,   - - Internaat, semi-internaat, externaat,
 zelfbeeld, autonomie, computer- en        - Geïntegreerde werking school MPI
 informaticacursussen               - Samenwerking Vrij CLB, Kattestraat 22, 9800
- Gespreksgroepen voor ouders rond          Deinze
                          Doelgroep
 seksualiteit en verstandelijk gehandicapten,
                          - - BKO en BLO, type 2
 uithuisplaatsing, weerbaarheid,
                          - Jongens en meisjes
 gelijkwaardigheid, broers en zussen van
 verstandelijk gehandicapten
- Trainingen en workshops voor
 professionelen.
Doelgroep                      Buitengewoon Basis Onderwijs Sassepoort
- - Volwassen verstandelijk gehandicapte      Bevelandstraat 22-24
 personen, hun ouders en professionelen      9000 Gent (GENT)
 rond deze thematiek                Werking
                          - Buitengewoon Basis Onderwijs
                          Doelgroep
13.06.   Buitengewoon onderwijs
                          - - Kinderen met gedragsproblemen en
                           opvoedingsmoeilijkheden
UZ-school - Stad Gent
                          - BO-type 3: 2,5 tot 13 jaar, jongens en meisjes
De Pintelaan 185
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Onderwijs van type 5 voor kinderen die
 tijdelijk in het ziekenhuis verblijven (BO-SO),  Orthopedagogisch Observatie- en
                          Behandelingscentrum 'Nieuwe Vaart' - Kleuter- en
 verbonden aan het Universitair Ziekenhuis
                          Lagere School Buitengewoon Onderwijs
 Gent
Doelgroep                      Jozef Guislainstraat 47-49
                          9000 Gent (GENT)
- - Kinderen die tijdelijk in het ziekenhuis
                          Werking
 verblijven
                          - - School voor buitengewoon kleuter- en lager
                           onderwijs type 3 met sterk accent op


                                                    192
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
 expressie, sociale en morele vorming.       Dennendreef 62
Doelgroep                      9850 Landegem (NEVELE)
- - Kinderen tussen 2,5 en 14 jaar met        Werking
 gedrags- en/of emotionele stoornissen       - - Buitengewoon kleuteronderwijs (BKO) en
                            buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)
                           Doelgroep
                           - - Motorisch en of meervoudig gehandicapte
Instituut voor Individueel Onderricht - Korenbloem   kinderen, 3-13 jaar
Korenbloemstraat 17
9000 Gent (GENT)
Werking
- - De Korenbloem is een team met zorg voor     Instituut voor Individueel Onderricht - Salvatorschool
 buitengewone kinderen, vanuit het geloof      Meerhoutstraat 55
 dat ieder kind boeiend is en de moeite       9041 Oostakker (GENT)
 waard                       Werking
Doelgroep                      - - School voor buitengewoon onderwijs
- - BLO, type 1, jongens en meisjes van 6 tot 14   Doelgroep
 jaar                        - - BLO, type 8, jongens en meisjes van 6 tot 14
                            jaar


Instituut voor Individueel Onderricht - Rozemarijn
Kloosterstraat 6D                  Buitengewoon Basis Onderwijs Gustaaf Callier
9031 Drongen (GENT)                 Sint-Bernadettestraat 258
Werking                       9000 Gent (GENT)
- - Onderwijs en opvoeding in kleine         Werking
 pedagogische eenheden               - - Buitengewoon Basis Onderwijs
Doelgroep                      Doelgroep
- - BKLO, type 2, jongens en meisjes van 2,5 tot   - - Kinderen met leerstoornissen
 15 jaar                      - Type 8: BLO: 6 tot 13 jaar, jongens en meisjes
Vrij Gesubsidieerd Buitengewoon Lager Onderwijs   Buitengewoon Lager Onderwijs - Vrije School -
- Leieland                      Bernadetteschool
Kouter 93                      Parkstraat 2
9800 Deinze (DEINZE)                 9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
Werking                       Werking
- - Buitengewoon lager onderwijs           - - Bijzonder lager onderwijs van het type 1 en 8
Doelgroep                      Doelgroep
- - Van 6 tot 13 jaar                - - Kinderen met een licht mentale handicap
- Type 1: kinderen met algemene           - Kinderen met ernstige leerstoornissen
 leerachterstand van meer dan 2 jaar
- Type 8: kinderen met leerproblemen,
 concentratiemoeilijkheden
                           Buitengewoon Kleuter en Lager Onderwijs Sint-
                           Lievenspoort
                           Sint-Lievenspoortstraat 129
Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs -   9000 Gent (GENT)
Het Meetjesland                   Werking
Assenedesteenweg 78                 - - Onderwijs op kleuter en lager niveau aan
9060 Zelzate (ZELZATE)                 kinderen met gehoorstoornissen, spraak- en
Werking                        taalstoornissen, autisme spectrumstoornissen
- - Buitengewoon onderwijs, type 1 en type 8     Doelgroep
Doelgroep                      - - Type 7 kinderen met gehoorstoornissen,
-                           spraak- en taalstoornissen, autisme
                            spectrumstoornissen


Buitengewoon Basisonderwijs Ten Dries - type 4


                                                    193
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
Buitengewoon Basis Onderwijs Het Kompas
IJskelderstraat 29
9000 Gent (GENT)                  Buitengewoon Secundair Onderwijs Ten Dries
Werking                       Dennendreef 60
- - Buitengewoon Basis Onderwijs          9850 Landegem (NEVELE)
Doelgroep                      Werking
- - Type 1: BLO: licht mentaal gehandicapten,    - - Buitengewoon secundair onderwijs (Buso),
 6 tot 13 jaar, zowel jongens als meisjes      opleidingsvorm 1, type 4
                          Doelgroep
                          - - Motorisch en meervoudig gehandicapte
                           jongens en meisjes, 13-21 jaar
Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-
Gregorius - Gesubsidieerde Vrij Buitengewoon
Lager Onderwijs
Jules Destréelaan 67                Vrij Gesubsidieerd Buitengewoon Secundair
9050 Gentbrugge (GENT)               Onderwijs - Leieland
Werking                       Leihoekstraat 7 B
- - Multidisciplinaire begeleiding van de      9870 Machelen (ZULTE)
 volledige doelgroep                Werking
Doelgroep                      - - Buitengewoon secundair onderwijs (BuSo)
- - Kinderen van 2,5 tot 13 jaar met        Doelgroep
 psychosociale problematiek, buitengewoon     - - Leerlingen voor Opleidingsvorm 3, type 1 en
 kleuter en lager onderwijs (BKLO), type 3      type 3
- Kinderen van 6 tot 13 jaar met een (neuro-
 )motorische handicap, buitengewoon lager
 onderwijs (BLO) type 4
- Kinderen van 6 tot 13 jaar met spraak-, taal-   Stad Gent - Onderwijs - Instituut Bert Carlier
 of leermoeilijkheden, buitengewoon lager     Oudenaardsesteenweg 74
 onderwijs (BLO) type 8              9000 Gent (GENT)
- Geïntegreerd onderwijs (GON)           Werking
                          - Aanbod:
                          - Werkplaatsschrijnwerker
                          - Tuinarbeider
Instituut voor Individueel Onderricht - Macarius  - Schilder-decorateur
Dendermondsesteenweg 102              - Kappersmedewerker
9000 Gent (GENT)                  - Medewerker in grootkeuken
Werking                       - Logistiek assistent in ziekenhuizen
- - School voor buitengewoon onderwijs       - Logistiek assistent in verzorginsinstellingen
Doelgroep                      Doelgroep
- - BLO, type 1, jongens en meisjes van 6 tot 14  - - BuSO type 1, 2 en 3, opleidingsvorm 1, 2 en 3
 jaar

13.06.02. Secundair onderwijs
                          Instituut voor Individueel Onderricht - Binnenhof
Buitengewoon Secundair Onderwijs - Vrije School -
                          Peperstraat 27
Sint-Franciscus
                          9000 Gent (GENT)
Penitentenlaan 1                  Werking
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)
                          - BUSO:
Werking
                          - Opleidingsvorm 1 (Type 2)
- - Buitengewoon secundair onderwijs,
                          - Opleidingsvorm 2 (Type 2)
 opleidingsvorm 3 van het type 1 en 3
                          - Opleidingsvorm 3 (Type 1)
- Gezinsnijverheidstechnieken, houtbewerking    Doelgroep
 en schilderen                   -
Doelgroep
- - Jongeren van 13 tot 21 jaar (uitzonderlijk
 vanaf 12 jaar)
- Jongeren met een licht mentale handicap
                          Pedagogisch Centrum Wagenschot - School voor
- Kinderen met ernstige emotionele en/of
                          Aangepast Secundair Onderwijs
 gedragsproblemen
                          Steenweg 2
                          9810 Eke (NAZARETH)


                                                    194
            Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
Werking                      beschermd milieu 13-21 jaar (bezigheidshome)
- - Buitengewoon secundair onderwijs voor    - Opleidingsvorm 2: voorbereiding beschutte
 jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar      werkplaats 13-21 jaar
- Opleidingsvorm 3 (type 1 en 3): bouw,     Doelgroep
 nijverheidstechnieken, bakkerij,       -
 gezinstechnieken
- Opleidingsvorm 2 (type 2 en 3):        13.06.03. Centra voor leerlingenbegeleiding
 voorbereiding op beschutte tewerkstelling   voor buitengewoon onderwijs
- Geïntegreerde samenwerking met eigen
 MPI                      Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het
- Samenwerking met andere            Gemeenschapsonderwijs - Buitengewoon Onderwijs
 begeleidingscentra              Voskenslaan 145
- Geïntegreerd onderwijs voor type 3      9000 Gent (GENT)
- Coördinatie Europees project Leonardo da   Werking
 Vinci 'Stevig op de werkvloer'        - - Informatie, hulp en begeleiding op vraag
Doelgroep                     van leerlingen, ouders en school rond :
- - Jongeren met gedrags- of emotionele      - Leren en studeren
 stoornis en leerproblemen en/of mentale     - Preventieve gezondheidszorg (opvolgen van
 handicap                    groei, ontwikkeling en vaccinatie, bevorderen
- Jongeren met een mentale handicap        van een gezonde levensstijl)
                         - Schoolloopbaan
                         - Sociaal en emotioneel welbevinden
                        Doelgroep
                        - - Scholen en leerlingen van het buitengewoon
Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-
Gregorius - Buitengewoon Secundair Onderwijs   onderwijs van het gemeenschapsonderwijs
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge (GENT)
Werking
- - Opleidingsvorm 2 (onderwijs         Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Regio Gent
 voorbereidend op een beschermde woon-     Marialand 29
 en arbeidssituatie)              9000 Gent (GENT)
- Opleidingsvorm 3 (aangepast          Werking
 beroepsonderwijs, voorbereidend op      - - Studieloopbaanbegeleiding (informatie,
 gewone tewerkstelling in reguliere       advies, begeleiding)
 arbeidsmilieu met volgende opleidingen:    - Leerproblemen (onderzoek, informatie en
 werkplaatsschrijnwerker, tuinbouwarbeider,   consultatie, doorverwijzing, remediëring)
 bakkersgast, grootkeukenmedewerker,      - Begeleiding bij psychosociale en emotionele
 receptiemedewerker,               problematieken
 magazijnmedewerker)              - Preventieve gezondheidszorg (verplichte
- Op het einde van de opleiding 3 kan men     medische follow-up en gezondheidspromotie)
 nog de Alternerende Beroepsopleiding     Doelgroep
 (ABO) volgen: 2 dagen school en 3 dagen    - - Leerlingen buitengewoon onderwijs en hun
 stage per week, gedurende een heel       ouders
 schooljaar;
- Geïntegreerd onderwijs (GON)
Doelgroep
- - Jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar met  Centrum voor Leerlingenbegeleiding -
 - Gedrags- en emotionele stoornis (type 3),  Consultatiedienst Verbonden aan de Vakgroep
 - (Neuro-)motorische handicap (type 4),    Orthopedagogiek - Universiteit Gent
 - Auditieve handicap (type 7)         Henri Dunantlaan 2
 - Een stoornis binnen het autismespectrum   9000 Gent (GENT)
 (type 7)                   Werking
                        - - Begeleiden van leerlingen van het
                         Buitengewoon Onderwijs
                        - T.a.v. leerlingen: gesprekken men
                         onderzoekingen
Instituut Bert Carlier
                        - T.a.v. ouders: info, advies i.v.m. opvoeding,
Krevelstraat 20
                         studies en gezondheid
9000 Gent (GENT)
Werking                     - T.a.v. school: bespreken met leerkrachten van
- - BuSO opleidingsvorm 1: voorbereiding op    problemen i.v.m. studies en opvoeding van de                                                195
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
 leerlingen                    handicap
- Begeleiding van leerlingen in het
 geïntegreerd onderwijs
Doelgroep
-                         Stad Gent - MPI E. Spanoghe
                         Sint-Lievenspoortstraat 2 - 8
13.07. Orthopedagogische             9000 Gent (GENT)
  internaten of semi-              Werking
  internaten                  - - Externaat
                         - Internaat en semi-internaat
Orthopedagogisch Observatie- en          - School: BKO/BLO, type 2, van 2,5 tot 14 jaar
Behandelingscentrum                - Aangepaste opvoeding en onderwijs voor
Jozef Guislainstraat 47               matig en ernstig mentaal gehandicapten,
9000 Gent (GENT)                  meervoudig gehandicapten, autisme en
Werking                       aanverwante stoornissen
- - Behandeling semi-internaat:          Doelgroep
Orthopedagogisch: leefgroepwerking,        - - BKO/BLO, type 2, van 2,5 tot 14 jaar
 vakantiewerking, groepsgesprek, individuele
 begeleiding, voor- en naschoolse opvang,
 woensdagnamiddagactiviteiten
Sociaal: pedagogische- therapeutische       Medisch Pedagogisch Instituut Ten Dries
 gezinsbegeleiding                Poeldendries 32
Psychologisch: individuele speltherapie en    9850 Landegem (NEVELE)
 aanvullend onderzoek              Werking
Medisch: aanvullend onderzoek en         - - Opname in internaat, deeltijds internaat,
 behandeling                    semi-internaat,deeltijds semi-internaat,
- Ambulante begeleiding               kortverblijf, logeerfunctie
Doelgroep                     -Opvang - behandeling - begeleiding
- - Kinderen en jongeren met gedrags- en     Doelgroep
 emotionele stoornissen             - - Motorisch en meervoudig gehandicapten
                          tussen 1 en 21 jaar groep A + B: Aangeboren
                          en niet-aangeboren aandoeningen van het
                          centraal zenuwstelsel. Hersenverlamming,
MPI Heilig Hart - Internaat + Semi-internaat    spina bifida en myopathie, sclerosis multiplex
Leernsesteenweg 53
9800 Bachte-Maria-Leerne (DEINZE)
Werking
- - Internaat en semi-internaat, logeerfunctie,  MPI Sint-Lievenspoort
 deeltijdse opvang, kortopvang          Keizervest 18
- Samenwerkingsrelatie met een aanpalende     9000 Gent (GENT)
 school (Ter Leie) laat toe volgende       Werking
 onderwijsvormen aan te bieden: BKO, BLO,    - - Onderzoek van de auditieve functies
 type 2                      (audiometrie), motoriek en psychomotoriek
- We werken met een individueel zorgplan     - Remediëren en behandelen van stoornissen
 binnen leefgroepen van gemiddeld 8       - Aanleren en trainen van vaardigheden
 kinderen, gemengd samengesteld volgens     - Informatie omtrent technische hulpmiddelen
 leeftijd en ontwikkelingsniveau          en verlenen technische bijstand
- Uitgebreide medische en paramedische      - Aanbieden van een geschikte werk- en
 begeleiding en speciaal uitgeruste        woonomgeving
 ziekenafdeling                 - Opvoedingsbijstand aan het gezin
- Ruimtelijke aanpassingen voor motorisch     - Opvoedingsvaardigheden aanleren aan het
 gehandicapten                   gezin
- Accommodatie met snoezelruimte,         - Crisisopvang
 boerderij, luchtkussen, spelotheek,       Doelgroep
 schommelruimte                 - - Kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar met
Doelgroep                      een gehoorstoornis, een spraak- of taalstoornis
- - Matig tot zwaar mentaal gehandicapte      of een autismespectrumstoornis
 jongens en meisjes van 0 tot 21 jaar met
 eventuele bijkomende motorische
 stoornissen van groep B/meervoudige


                                                  196
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
MPI Gemeenschapsonderwijs - De Oase         jongeren met gedrags- en/of emotionele
Voskenslaan 362                   stoornissen
9000 Gent (GENT)                  - Aanbieden van verblijf, begeleiding,
Werking                       behandeling en training
- - Internaat en semi-internaat          - Opvoedingsondersteuning bij het zoeken naar
- BLO, type 1, 3, 4 en 8, jongens en meisjes     en het aanpassen van hulpmiddelen
- BKLO type 3 en 4                 - Vakantiewerking, weekend- en crisisopvang
Doelgroep                     Doelgroep
- - BLO, type 1, 3, 4 en 8, jongens en meisjes   - - Kinderen en jongeren met een auditieve
 van 2,5 tot 13 - 14 jaar              handicap: 6 tot 21 jaar
                          - Kinderen en jongeren met een autisme
                           spectrum stoornis: 6 tot 21 jaar
                          - Kleuters, kinderen en jongeren met een
MPI Gemeenschapsonderwijs              gedrags- en/of emotionele stoornis: 2; 6 tot 21
Vurstjen 25-27                    jaar die buitengewoon lager onderwijs of
9940 Evergem (EVERGEM)                buitengewoon secundair onderwijs volgen of
Werking                       die school lopen in het reguliere lager of
- - Internaat, externaat               secundair onderwijs
Doelgroep                     - Kinderen en jongeren met taalstoornissen: 6
- - BLO type 1, 2, 4                 tot 14 jaar
- BuSo opleidingsvorm 1, 2, 3, type 1, 2, 4    - Kinderen en jongeren met een neuro-
- Jongens en meisjes                 motorische handicap: 6 tot 21 jaarPedagogisch Centrum Wagenschot - Medisch      Orthopedagogisch Centrum Sint-Jozef
Pedagogisch Instituut               Stropkaai 38
Steenweg 2                     9000 Gent (GENT)
9810 Eke (NAZARETH)                Werking
Werking                      - - Internaat, semi-internaat, externaat
- - Internaat (cat. 11 of 14): 5 vertikale     Doelgroep
 leefgroepen, 3 studio's (10-21 jaar)       - - BLO, type 2, jongens en meisjes, 6-13 jaar
- Semi-internaat (cat. 11 of 14) (11-21 jaar): 3  - BuSO, type 2, opleidingsvorm 1 en 2, jongens
 fasen                       en meisjes 13-21 jaar
- Intensieve bindings- en             - Niet-schoolgaande kinderen 2-21 jaar
 confrontatiepedagogie
- Intensieve ouderbegeleiding
- geïntegreerde samenwerking met eigen
 BUSO                       Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste
- Samenwerking met andere             Leenstraat 31-35
 begeleidingscentra                9890 Vurste (GAVERE)
Doelgroep                     Werking
- - Jongeren met gedrags- of emotionele      - - Centraal secretariaat Ortho-agogisch
 problematiek                    Centrum
- En/of met mentale handicap            Doelgroep
- En/of met leerproblemen             - - Alle dochterorganisatiesMedisch Pedagogisch Instituut Sint-Gregorius    Orthopedagogisch Centrum Sint-Jozef
Jules Destréelaan 67                Ebergiste De Deynestraat 1
9050 Gentbrugge (GENT)               9000 Gent (GENT)
Werking                      Werking
- - Internaat en semi-internaat: voltijds,     - - Internaat-semi-internaat - externaat
 deeltijds en combinaties mogelijk voor alle   Doelgroep
 doelgroepen                   - - BLO, type 1, jongens en meisjes van 6 tot 13
Kortverblijf, logeerfunctie, begeleide uitgroei   jaar
 en ambulante begeleiding voor alle        - BuSO, type 1, opleidingsvorm 3, jongens en
 doelgroepen                    meisjes van 13 tot 21 jaar
Thuisbegeleiding voor kleuters, kinderen en


                                                 197
            Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
13.08.-Werkgelegenheid en           Zonnehoeve - Beschutte Werkplaats
  dagbesteding voor             Zonnestraat 15
  meerderjarigen met een           9810 Eke (NAZARETH)
  handicap                  Werking
                        - - Beschutte werkplaats
13.08.01. Centra voor gespecialiseerde     - Houtbewerking (paletten tuinartikelen,
voorlichting bij studie & beroepskeuze      lattenbodems en bedden)
                        - Verpakkingsafdeling (stikwerk, mailings,
Universitair Centrum voor Raadpleging en     afwerking drukwerk, etiketteerwerk),
Oriëntering                   inktjetbedrukking,?
Louis Pasteurlaan 2              Doelgroep
9000 Gent (GENT)                - - Volwassen mentaal gehandicapte mannen
Werking                     en vrouwen
- - Info en advies over tewerkstelling,
 beroepskeuze, scholing, enz. ...,
- Dossiers Vlaams Fonds opmaken
Doelgroep                   Nevelland Graphics - Beschutte Werkplaats
- - Adolescenten en volwassen personen met   Moorstraat 23
 een handicap (mannen en vrouwen)       9850 Landegem (NEVELE)
                        Werking
                        - - Drukkerij - offset in afwerking - fotocopies -
                         vierkleurendruk
Centrum voor Advies en Oriëntering - Gent   Doelgroep
Holstraat 123                 - - Alle categorieën van handicap en leeftijd.
9000 Gent (GENT)                 Vanaf 18 jaar die een erkenning hebben van
Werking                     het Vlaams Fonds voor tewerkstellingen in een
- - Onderzoek, diagnosestelling en        beschutte werkplaats.
 adviesverlening aan volwassenen met een
 handicap
- Informatie en oriëntatie i.v.m. opleiding,
 beroepskeuze, tewerkstelling, woonvormen,  Beschutte Werkplaats - Ryhove
 administratieve en financiële regelingen,  Koningsdal 24
 ontspanning, enz.              9000 Gent (GENT)
- Erkend als MDTen CGVB (centrum voor     Werking
 gespecialiseerde voorlichting bij      - - Tewerkstelling van gehandicapten
 beroepskeuze                 - O.a. drukkerij, afwerking drukwerken,
Doelgroep                    boekbinderij, toelevering (montage,
- - Volwassenen met een (vermoeden van)     verpakking), elektronica, elektromontage
 handicap                   Doelgroep
                        - - Personen met een handicap
13.08.04. Beschutte werkplaatsen

Gandae - Beschutte Werkplaats
Gaardeniersweg 2                De Merel - Beschutte Werkplaats
9000 Gent (GENT)                Ambachtsweg 11-13
Werking                    9820 Merelbeke (MERELBEKE)
- - Tewerkstelling van mentaal gehandicapte  Werking
 mannen en vrouwen              - - Tewerkstelling van fysisch en mentaal
- Loonverpakking (krimpfolie, manuele      gehandicapten
 verpakking, conditioneren van vloeistoffen  - Alle manuele handelingen: plakken, plooien,
 en vaste stoffen)               nieten, verzamelen, snijwerk
- Houtafdeling (verzagen en etiketteren van  - Verpakkingen
 laminaatparket)               - Voeding
- Werken met ondernemingscontracten in     Doelgroep
 bedrijven van opdrachtgevers         - - Fysisch en mentaal gehandicapten
Doelgroep
- - Mentaal gehandicapte volwassenen

                        Nevelland Handling - Beschutte Werkplaats
                        Industriepark 2CA


                                               198
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
9031 Drongen (GENT)                Langerbrugsestraat 258
Werking                      9940 Evergem (EVERGEM)
- - Mailing                    Werking
- Atelier: verpakkingswerk, afwerking       - - Observatie, behandeling, relatie, activiteit
 algemeen, afwerking granen en poeders,      - Aanbieden van zinvolle, gepersonaliseerde
 eclavewerk bij externe bedrijven,         dagbesteding i.s.m. alle betrokkenen en
 assemblagewerk                   diensten
Doelgroep                     - Buitenlandse projecten in Bulgarije en
- - Alle categorieën van handicap en leeftijd.    Moldova
 Vanaf 18 jaar die een erkenning hebben      - Werken met gehandicapte geïnterneerde
 van het Vlaams Fonds voor tewerkstellingen     gevangenen in gevangenis van Gent
 in een beschutte werkplaats.           Doelgroep
                          - - Volwassen personen met een handicap


Beschutte Werkplaats Zottegem
Smalleweg 7                    Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste - DC Ter
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)              Linde - Dagcentrum
Werking                      Kaleshoek 53
- - Draad- en kabelverwerking, verpakking,     9800 Deinze (DEINZE)
 textiel, mailings, tamponbedrukking,       Werking
 assemblage                    - - Bieden van aangepaste dagbesteding op
Doelgroep                      mat van de cliënt
- - (Arbeids)gehandicapten             - Ambachtelije activiteiten (klei, kaarsen,
                           papier, enz.)
                          - Bewegings- en belevingsactiviteiten
                          - Vorming
Demival - Werkplaats voor Aangepaste Arbeid voor  - Begeleid werk
Mindervaliden                   Doelgroep
Machelenstraat 169                 - - Volwassenen met een mentale handicap
9800 Deinze (DEINZE)
Werking
- - Tewerkstelling voor alle vormen van
 handicap, zowel mannen als vrouwen, min     Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste -
 vanaf 18 jaar                  Dagcentrum Het Veer
- Elektronica, elektromontage, krimp-skin- en   Ottergemsesteenweg 130
 blisterverpakkingen, metaalbewerking,      9000 Gent (GENT)
 thermoformage en allerlei montages,       Werking
 groendienst                   - - Bieden van aangepaste dagbesteding op
Doelgroep                      maat van de cliënt
- - Gehandicapten vanaf 18 jaar          Doelgroep
                          - - Volwassenen met een mentale handicap
13.08.05. Dagcentra personen met een
handicap

Humival - Dagcentrum                De Vierklaver - Dagcentrum Landegem
Nijverheidsstraat 9                Haarkenstraat 32A
9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)            9850 Landegem (NEVELE)
Werking                      Werking
- Volwassen personen met een matige tot      - - Opvang en bezigheidsactiviteiten
 ernstig verstandelijke (meervoudige       - Capaciteit: 10
 handicap): aangepaste methodieken en       Doelgroep
 ondersteuning                  - - Diep, ernstig en matig mentaal en
Doelgroep                      meervoudig gehandicapten, met eventueel
- Volwassenen met matige tot ernstige        bijkomende stoornissen, zowel mannen als
 verstandelijke (meervoudige) handicap       vrouwen
                          - + 21 jaar


Centrum OBRA - Dagcentrum Evergem


                                                   199
            Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
Dagcentrum Emmaüs - Dagcentrum voor Doven en    werkplaats te bezoeken
Slechthorenden                  - Mannen en vrouwen
Van den Heckestraat 43
9050 Ledeberg (GENT)
Werking
- - Opvang en bezigheid verstrekken met      Dienstencentrum Mozaïek - Centrum voor Volwassen
 structurende en individueel specifieke     Personen met een Handicap - Dagcentrum
 activiteiten om op maat van de deelnemer    Wolfputstraat 106
 zijn functioneren op zowel communicatief,    9041 Oostakker (GENT)
 sociaal als bewegingsvlak te bevorderen of   Werking
 in stand te houden, met het oog op       - - Bevorderen en stimuleren van mogelijkheden
 integratie in de doven en horende         van personen met een handicap op allerlei
 gemeenschap                    terreinen: arbeid, vorming creativiteit,
Doelgroep                      relaties,?
- - Volwassen dove en slechthorende        Doelgroep
 personen met bijkomende en / of mentale     - - Volwassen personen met een handicap
 handicap                     woonachtig in straal van 15 km rond de
- Personen met een lichte of matige mentale     voorziening
 handicap, niet bekwaam om (voltijds) in
 een beschutte werkplaats te werken       13.09.-Woonvormen voor
                           meerderjarigen met een
                           handicap

Orthopedagogisch Centrum De Beweging -      13.09.02. Zelfstandig wonen
Dagcentrum
Sint-Annastraat 9                 Hove te Donc
9820 Bottelare (MERELBEKE)            Paardekerkhof 4
Werking
                         9990 Maldegem (MALDEGEM)
- - Aanbieden van zinvolle dagbesteding, 19    Werking
 plaatsen                    - - Het bieden van ADL-assistentie bij de
- Deelnemers stimuleren om hun eigen        activiteiten van het dagelijks leven die de
 mogelijkheden te ontplooien en te komen      cliënten omwille van hun fysieke beperkingen
 tot een zo zelfstandig mogelijk functionneren   niet of slechts gedeeltelijk kunnen uitoefenen.
- Ondersteuning bij (her)integratieproces     - De dienstverlening is bedoeld om de
- Begeleid werken                  maatschappelijke integratie te maximaliseren.
Doelgroep
                          De cliënt is de opdrachtgever bij deze
- - Volwassen personen met een motorische
                          dienstverlening en kan zo zijn/haar leven
 handicap
                          zelfstandig uitbouwen.
- Personen met een niet-aangeboren        Doelgroep
 hersenletsel (NAH)               - Onze cliënten zijn personen met motorische
                          beperkingen omwille van Multiple Sclerose of
                          een andere fysieke handicap die minstens 7
                          uren en maximum 30 uren per week ADL-
Mariaheem - Dagcentrum               assistentie van onze dienst nodig hebben. Zij
Middelwijk 12                    kiezen ervoor om zelfstandig te wonen
9890 Gavere (GAVERE)                (huurwoning van een sociale
Werking                       bouwmaatschappij, verbonden aan de vzw
- - Arbeidsmatige en vormende activiteiten     Hove te Donc) en hun leven op een
 met oog op een maximale integratie        persoonlijke manier uit te bouwen met behulp
- De arbeidsmatige activiteiten richten zich    van ADL-assistentie. Zij verlangen naar privacy
 naar de bestaande mogelijkheden van de      en de mogelijkheid tot een zelfstandig en
 deelnemers                    geïntegreerd leven, eventueel samen met hun
- De vormende activiteiten zijn ontwikkelings-   gezin.
 of ervaringsgericht
- Leefgroepwerking voor deelnemers met
 diep verstandelijke en/of meervoudige
 handicap
                         Focus-Gent
Doelgroep
                         Maisstraat 268
- - Voor volwassen personen met een
                         9000 Gent (GENT)
 handicap, niet in staat een beschutte
                         Werking


                                                200
            Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
- - Woonvorm voor volwassen fysisch      - - Volwassen personen met een mentale
 gehandicapten tussen 18 en 65 jaar       handicap
- Zelfstandig wonen van gehandicapten in
 aangepaste woningen en geïntegreerd in
 de buurt
- Men woont zelfstandig, maar kan 24/24 uur  Baken Dienst Begeleid Wonen
 beroep doen op ADL-assistentie        Groot Begijnhof 10
- Capaciteit: 15 appartementen         9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Doelgroep                   Werking
- - Volwassen fysisch gehandicapten tussen   - - Ambulante ondersteuning op diverse vlakken
 18 en 65 jaar                 (administratie, budget, wonen, werken,
                         opvoeding van kinderen,...), afhankelijk van
13.09.03. Begeleid wonen             de vraagstelling
                        Doelgroep
De Klaproos - Dienst voor Begeleid Wonen -   - - Personen met een mentale handicap (vanaf
Activiteitencentrum               18 jaar) die reeds zelfstandig wonen of deze
Muidepoort 25                  intentie hebben
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Hulp aan personen met een lichte mentale
 handicap die zelfstandig willen wonen    Kompas - Woonproject: Begeleid en Beschermd
- Atelier waar een zinvolle activiteit     Wonen
 aangeboden wordt               Brugsesteenweg 97A
- Gebaseerd op vrijwillige medewerkers     9000 Gent (GENT)
- De dienst is niet erkend door het Vlaams   Werking
 Fonds                    - - Begeleid wonen voor personen met een
Doelgroep                    handicap
- - Licht mentaal gehandicapte volwassenen   - Beschermd wonen voor personen met een
- Kansarmen                   handicap
                        - Ambulante ondersteuning op diverse vlakken:
                         administratie, budget, wonen, werken,
                         opvoeding kinderen,... afhankelijk van de
WUNIAN - Dienst Begeleid Wonen          vraag van de cliënt!
Lange Violettestraat 209            - Contactvoorziening voor Provinciale Centrale
9000 Gent (GENT)                 Wachtlijst
Werking                    Doelgroep
- - Centraal secretariaat en          - - Volwassenen met een handicap die reeds
 begeleidingsafdeling Gent           zelfstandig wonen of deze intentie hebben
- Ambulante hulpverleningsvorm voor      - Alle handicaps
 volwassen personen met een handicap die
 zelfstandig wonen, maar nog in beperkte   13.09.05. Beschermd wonen
 mate begeleiding nodig hebben i.v.m.
 wonen, leven en maatschappelijke       Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste -
 integratie                  Beschermd Wonen
Doelgroep                   Lazuurstraat 23
- - Volwassen personen met een handicap    9000 Gent (GENT)
                        Werking
                        - - Ondersteuning op maat van de cliënt op
                         vlak van wonen, tewerkstelling en/of
WUNIAN - Afdeling Gavere             dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale
Nieuwstraat 6 bus 1               contacten, zelfstandigheid.
9890 Gavere (GAVERE)              Doelgroep
Werking                    - - Volwassenen met een lichte tot matige
- - Ambulante hulpverleningsvorm voor      mentale handicap
 volwassen personen met een handicap die
 zelfstandig wonen, maar nog in beperkte
 mate begeleiding nodig hebben i.v.m.
 wonen, leven en maatschappelijke       Home Emmaüs - Beschermd wonen voor Doven en
 integratie                  Slechthorenden
Doelgroep                   Van den Heckestraat 43


                                               201
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
9050 Ledeberg (GENT)                 een dagcentrum of bezigheidstehuis van de
Werking                       aanleun-woonvoorziening, of mogelijk zijn zij
- - Zelfstandig verblijf in een aan de auditieve   ingeschakeld in begeleid werk
 handicap aangepaste woonplaats.         Doelgroep
- Begeleiding is gratis en aan huis en kan alle  - - Niet-werkende volwassenen met een matig
 aspecten van het dagelijks leven bevatten     mentale handicap
 met het oog op zelfstandigheid.
- Bij nood kan er beroep gedaan worden op     13.09.06. Tehuizen voor kort verblijf
 de permanentie van het Home Emmaüs
Doelgroep                     Kompas - Tehuis voor Kortverblijf
- - Volwassen dove en slechthorende        Brugsesteenweg 97A
 personen, al dan niet met een meervoudige    9000 Gent (GENT)
 handicap, die de intentie hebben         Werking
 zelfstandig te wonen               - - Opvang en begeleiding in een voorziening
                           voor kortverblijf voor kinderen of volwassenen
                           met een handicap wanneer het gezin
                           gedurende korte tijd, door welke
Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste -      omstandigheden ook, hier niet kan voor
Beschermd Wonen                   zorgen (max. 92 dagen per jaar)
Robijnstraat 14                  Doelgroep
9000 Gent (GENT)                  - - Personen met een handicap
Werking                      - Alle handicaps
- - Ondersteuning op maat van de cliënt op     - Alle leeftijden
 vlak van wonen, tewerkstelling, en/of
 dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale
 contacten, zelfstandigheid.
Doelgroep                     De Heide - Centrum voor Motorisch Gehandicapten -
- - Volwassenen met een licht tot mentale     Kortverblijf
 handicap                     Industriepark 6
                          9820 Merelbeke (MERELBEKE)
                          Werking
                          - - Voor motorisch gehandicapten vanaf 18 jaar
Den Dries - Beschermd Wonen             (mannen en vrouwen), die geen mentale
Bolwerkstraat 11                   stoornis hebben en niet bedlegerig zijn, die
9940 Evergem (EVERGEM)                kunnen in gemeenschap leven
Werking                      - Min 14 dagen, max. 3 maand,
- - Begeleiding van 19 volwassenen met een     - Voor wie in een noodsituatie verkeert, zoals
 verstandelijke beperking - Woonbegeleiding,    plots alleen komen te staan, tussenoplossing, ..
 dagbesteding en vrije-tijdsondersteuning     Doelgroep
                          - - Motorisch gehandicapte volwassenen
Doelgroep
- - Volwassenen met een verstandelijke       13.09.07. Tehuizen voor werkenden
 beperking                    (gezinsvervangende tehuizen)

                          Veilige Thuis - Huize Kattebeek - Tehuis werkenden -
                          beschermd wonen
                          Nieuwgoedlaan 15-23
Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste -
Beschermd Wonen                  9800 Deinze (DEINZE)
                          Werking
Leenstraat 31
                          - - Huisvesting en begeleiding
9890 Vurste (GAVERE)
Werking                      - Ambulante begeleiding
                          Doelgroep
- - Bieden van een aangepaste woonsituatie,
                          - - Werkende volwassen gehandicapten vanaf
 waarbij veel aandacht wordt besteed aan
                           21 jaar
 zelfstandigheid. De cliënten worden in
                          - Licht tot matig verstandelijke beperking en
 beperkte mate ondersteund bij hun
                           een eventuele bijkomende fysieke, psychische
 huishoudelijke activiteiten en
                           en psychosociale problematiek
 vrijetijdsbesteding, met een nadrukkelijk
 gerichtheid op integratie in de
 maatschappij.
- Voor dagbesteding wordt aangesloten bij
                          Gandae - Gezinsvervangend Tehuis

                                                  202
            Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
Gravin Johannastraat 21
9000 Gent (GENT)
Werking                     Revalidatiestichting A. Verburght - Tehuis
- - Tehuis voor werkende volwassen mentaal   Werkenden
 gehandicapten                 Haarkensstraat 26
Doelgroep                    9850 Landegem (NEVELE)
- - Volwassen mentaal gehandicapten met     Werking
 PEC-beslissing TW               - - De dienstverlening omvat :
- Mannen en vrouwen               * Hulp bij dagelijkse activiteiten
                        * Vrijetijdsactiviteiten in groep en individueel
                        * Begeleiding tav verschillende levensaspecten
                        - Bij dit alles wordt gezocht naar een zo groot
Home Emmaüs - Home voor Werkende Doven en     mogelijke integratie in de 'buitenwereld'
Slechthorenden                 Doelgroep
Van den Heckestraat 43             - - Werkbekwame personen met een
9050 Ledeberg (GENT)               motorische of mentale handicap of een
Werking                      meervoudige handicap, volwassen mannen
- - Voltijds blijvend verblijf voor doven en   en vrouwen
 slechthorenden met
 doorgroeimogelijkheden gecombineerd
 met begeleiding gericht naar de individuele
 cliënt, de familie, het werk, de leefgroep  Humival - Tehuis Werkenden
- Ook verdere integratie binnen de       Nijverheidsstraat 9
 dovengemeenschap               9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)
Doelgroep                    Werking
- - Volwassen dove en slechthorende       - - Opvang , begeleiding en huisvesting van
 personen met bijkomende en/of mentale      mensen met een mentale handicap
 handicap, bekwaam om in een beschutte     Doelgroep
 werkplaats te werken             - - Mensen met mentale (eventuele fysieke
                         handicap)


Homes F. Hussein van Zonnehoeve -
Gezinsvervangend Tehuis             Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste - Tehuis
Zonnestraat 13                 Werkenden
9810 Eke (NAZARETH)               Jaspsisstraat 1
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Huisvesting en begeleiding van mensen    Werking
 met een lichte en matige mentale handicap   - - Ondersteuning op maat van de cliënt op
Doelgroep                     vlak van wonen, tewerkstelling en/of
- - Mensen met een lichte en matige mentale    dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale
 handicap die in staat zijn te werken      contacten, zelfstandigheid.
                        Doelgroep
                        - - Volwassenen met een lichte tot matige
                         mentale handicap bekwaam om een officieel
Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste -    erkende beschutte werkplaats te bezoeken
Tehuis Werkenden
Kikvorsstraat 324                13.09.08. Tehuizen voor niet-werkenden -
9000 Gent (GENT)                bezigheidshomes
Werking
- - Ondersteuning op maat van de cliënt op   De Karrekol - Tehuis voor Hersenverlamden
 vlak van wonen, tewerkstelling,        Beekstraat 27
 vrijetijdsbesteding, sociale contacten,    9031 Drongen (GENT)
 zelfstandigheid.               Werking
Doelgroep                    - - Nursing
- - Volwassenen met een licht tot matig     Doelgroep
 mentale handicap bekwaam om een        - - Niet-werkende motorisch, sensorisch en
 officieel erkende beschutte werkplaats te    hersenverlamde gehandicapte volwassenen
 bezoeken.
                                               203
            Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
                        Werking
Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste -   - - Opvang , begeleiding en huisvesting van
Campus Sint-Juliaan                mensen met een mentale handicap.
Stropkaai 38                   Aangepast programma op maat van
9000 Gent (GENT)                 gebruiker
Werking                     Doelgroep
- - Bieden van een aangepaste woonsituatie   - - Volwassenen met een mentale (eventuele
 en dagbesteding met ondersteuning op      fysieke handicap) handicap
 maat van de cliënt
- Huishoudelijk activiteiten, diverse
 ambachtelijke activiteiten (kleibewerking,
 enz.)                     Stad Gent - Onderwijs - Dagcentrum met
- Belevings- en bewegingsactiviteiten      Bezigheidshome Wondelgem
Doelgroep                    Botestraat 131-133
- - Volwassenen met een mentale handicap    9032 Wondelgem (GENT)
 niet bekwaam om een officieel erkende     Werking
 beschuttende werkplaats te bezoeken.     - - Capaciteit: 20
 Eventueel autisme als bijkomende       - 7/7 dagen open
 handicap.                   Doelgroep
                        - - Voor volwassen niet-werkbekwame mentaal
                         gehandicapten
                        - Mannen en vrouwen vanaf 21 jaar
Home Thaleia
Nachtegalenpark 1
9840 De Pinte (DE PINTE)
Werking                     MPI Heilig Hart - Nursingtehuis
- - Tehuis voor 16 personen waarvan 6 met    Leernsesteenweg 53
 motorische stoornis              9800 Bachte-Maria-Leerne (DEINZE)
- Studio-wonen                 Werking
- Sterk gericht op emancipatorisch werken    - - Mogelijkheid tot deeltijdse opvang,
- Arbeidsproject                 logeerfunctie, voltijdse opvang, dagcentrum,
Doelgroep                     kortopvang
- - Volwassenen met een matig tot zware     - Uitgebreide medische en paramedische
 mentale handicap                begeleiding en speciaal uitgeruste
                         ziekenafdeling
                        - Er wordt gewerkt met een individueel zorgplan
                         binnen leefgroepen van bewoners, gemengd
Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste - De   samengesteld volgens leeftijd en niveau van
Rank                       functioneren
Spoorweglaan 19                 - Accommodatie met snoezelruimte, boerderij,
9840 De Pinte (DE PINTE)             luchtkussen, spelotheek, schommelruimte
Werking                     Doelgroep
- - Bieden van een aangepaste woonsituatie   - - Matig tot zwaar mentaal gehandicapte
 en dagbesteding met ondersteuning op      volwassenen met eventueel bijkomende
 maat van de cliënt               motorische beperkingen, niet bekwaam om
- Scheiding wonen/werken.             een officieel erkende beschutte werkplaats te
- Huishoudelijke activiteiten, ambachtelijke   bezoeken
 activiteiten (kaarsen, houtbewerking, enz.)
- Belevings- en bewegingsactiviteiten
Doelgroep
- - Volwassenen met een mentale handicap    Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste - Borgwal
 e niet bekwaam om een officieel erkende    Leenstraat 31-35
 beschuttende werkplaats te bezoeken      9890 Vurste (GAVERE)
- Eventueel autisme als bijkomende handicap   Werking
                        - - Nursingtehuis en bezigheidstehuis
                        - Dagbesteding voor cliënten bezigheidstehuis
                         van kleinere vestigingsplaatsen
Humival - Tehuis Niet-werkenden         - Huishoudelijke activiteiten, ambachtelijke
Nijverheidsstraat 9                activiteiten (kaarsen, houtbewerking, enz.)
9950 Waarschoot (WAARSCHOOT)          - Belevingsactiviteiten (snoezelen)als buiten


                                               204
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
- Activiteiten op boerderij, in de moestuin    Doelgroep
- Begeleid werk                  - - Volwassenen met een mentale handicap
Doelgroep                      niet bekwaam om een officieel erkende
- - Volwassenen met een mentale (eventueel     beschutte werkplaats te bezoeken
 meervoudige) handicap en niet bekwaam
 om een officieel erkende beschuttende
 werkplaats te bezoeken.
                         Christoforusgemeenschap - Woon- en
                         Werkgemeenschap
                         Asselkouter 34
Den Dries vzw                   9820 Munte (MERELBEKE)
Bolwerkstraat 11                 Werking
9940 Evergem (EVERGEM)              - - Woon- en werkgemeenschap voor niet
Werking                       werkende volwassen mentaal gehandicapten
- - Huisvesting voor en begeleiding van 60    Doelgroep
 volwassenen met een verstandelijke       - - Niet werkende volwassen mentaal
 beperking                     gehandicapten
- Begeleiding van 19 volwassenen met een
 verstandelijke beperking
- Woonbegeleiding, dagbesteding en vrije-
 tijdsondersteuning               De Vierklaver - Tehuis Niet-Werkenden Landegem
Doelgroep                     Haarkenstraat 32A
- - Volwassenen met een verstandelijke      9850 Landegem (NEVELE)
 beperking                    Werking
                         - - Opvang en bezigheidsactiviteiten
                         Doelgroep
                         - - Diep, ernstig en matig mentaal en
De Heide - Centrum voor Motorisch Gehandicapten   meervoudig gehandicapten, met eventueel
-Tehuis Niet-werkenden               bijkomende stoornissen, zowel mannen als
Industriepark 6                   vrouwen
9820 Merelbeke (MERELBEKE)            - +21 jaar
Werking
- - Huisvesting voor volwassen motorisch
 gehandicapten vanaf 18 jaar (mannen en
 vrouwen), die geen mentale stoornis       Homes Albert Carlier van Zonnehoeve
 hebben of niet bedlegerig zijn en die in    Zonnestraat 13
 gemeenschap kunnen leven            9810 Eke (NAZARETH)
- Tehuis voor niet-werkenden           Werking
- Bungalows volledig aangepast voor        - - Huisvesting
 rolstoelgebruikers (niet erkend door het    - Bezigheidsactiviteiten
 Vlaams Fonds)                  Doelgroep
Doelgroep                     - - Alleenstaande mentaal en fysisch-mentaal
- - Motorisch gehandicapte volwassenen       volwassen gehandicapten
                         - Mannen en vrouwen


Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste - De
Nieuwe Brug                    Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste
Pontstraat 12                   Stropkaai 38
9000 Gent (GENT)                 9000 Gent (GENT)
Werking                      Werking
- - Bieden van een aangepaste woonsituatie    -
 en dagbesteding met ondersteuning op      Doelgroep
 maat van de cliënt.               -
- Scheiding wonen/werken
- Huishoudelijke activiteiten, ambachtelijke
 activiteiten (kaarsen, houtbewerking, enz.),
 bewegingsactiviteiten, activiteiten gericht   Home Emmaüs - Tehuis voor niet-werkende Doven en
 op integratie in de maatschappij        Slechthorenden
- Begeleid werk                  Van den Heckestraat 43


                                                205
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
9050 Ledeberg (GENT)               Doelgroep
Werking                      - - Volwassen niet-werkende meervoudig
- - Voltijds blijvend verblijf gecombineerd met   motorisch gehandicapten vanaf 21 jaar
 begeleiding gericht naar de cliënt, de
 familie, bezigheid, de leefgroep en naar    13.09.09. Tehuizen voor niet-werkenden -
 integratie in de doven- en horende       nursingtehuizen
 gemeenschap
- Aangepaste en zinvolle bezigheid,        Revalidatiestichting A. Verburght - Tehuis Niet-
 aansluitend bij het Dagcentrum Emmaüs      Werkenden
Doelgroep                     Dennendreef 53
- - Volwassen dove en slechthorende        9850 Landegem (NEVELE)
 personen met bijkomende en /of mentale     Werking
 handicap, niet bekwaam om in een        - - De dienstverlening omvat :
 beschutte werkplaats te werken         * Hulp bij dagelijkse activiteiten
                         * Dagbestedingsactiviteiten voor niet-
                          werkenden
                         * Vrijetijdsactiviteiten in groep en individueel
Dienstencentrum Mozaïek - Centrum voor      *- begeleiding tav verschillende
Volwassen Personen met een Handicap - Tehuis    levensdomeinen
Niet-Werkenden                  * Kinisitherapie en logopedie
Wolfputstraat 106                 -
9041 Oostakker (GENT)               Bij dit alles wordt gezocht naar een zo groot
Werking                       mogelijke integratie in de 'buitenwereld'
- - Huisvesting                  Doelgroep
- Activiteitenprogramma, aansluitend bij het   - - Volwassen mannen en vrouwen met een
 dagcentrum                    zwaar motorische handicap of meervoudige
- Medische-, sociale, pedagogische en        handicap
 paramedische begeleiding
- Beschermd wonen: voor 15 personen (in 4     13.10.  Specifieke dienstverlening
 woningen); woonvorm voor gehandicapte
 personen die meer zelfstandigheid        Hippotherapeutisch Centrum
 aankunnen                    Moortelbosstraat 33A
- Logeren: steeds mogelijk dat één        9860 Oosterzele (OOSTERZELE)
 gehandicapte persoon (kind of volwassene)    Werking
 tijdelijk in de instelling logeert       - - Therapie via paardensport voor mensen met
Doelgroep                      een handicap
- - Volwassen personen met een zware tot     Doelgroep
 matige verstandelijke handicap uit regio    - - Volwassenen en kinderen met een handicap
 Oost-Vlaanderen
                         13.10.01. Hulpmiddelen

                         Blindenzorg Licht en Liefde
Orthopedagogisch Centrum De Beweging       Recollettenlei 6
Brielstraat 46                  9000 Gent (GENT)
9860 Gijzenzele (OOSTERZELE)           Werking
Werking                      - - Dienstverlenende instelling voor blinden en
- - Woonvoorziening                 slechtzienden
- Werking in 2 kleine groepen (o.a. personen   - Sociale dienst (kosteloze begeleiding)
 met een verworven hersenletsel)         - Thuisbegeleiding: aanleren van braille,
- Activiteiten: aanleren en beoefenen van      mobiliteit, kooklessen, ADL, ...
 vaardigheden die de zelfstandigheid       - Hulpmiddelendienst: gele en witte stokken,
 bevorderen, ontwikkelen van creativiteit,     aangepaste uurwerken, e.d.
 ontspanningsgerichte activiteiten en      - Inleescabine van de klankbibliotheek
 specifieke projecten              - Aparte vzw Vereniging van Blinden en
- Individuele begeleiding              Slechtzienden Licht en Liefde (VBS):
- Therapieën                    belangenbehartiging, vorming en ontspanning
- Beschermd wonen: woonproject met        - Nationale diensten: klank- en
 dagbestedingsaanbod, 2 groepswoningen       braillebibliotheek, vormingsdienst,
- Dagcentrum: aanbod van activiteiten -       revalidatiecentra, vakantiedienst, tehuizen,
 projecten                     kopieerdienst, documentatiedienst, dienst                                                206
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
 toegankelijkheid
Doelgroep
- - Blinden en slechtzienden
                          Begeleiding Studenten met een Handicap
                          Stalhof 6
                          9000 Gent (GENT)
Hachiko                      Werking
Hundelgemsesteenweg 722              - - Informering en ondersteuning aan personen
9820 Merelbeke (MERELBEKE)              met een auditieve, fysieke en/of visuele
Werking                       handicap en dyslectie bij het volgen van
- - Opleiden van hulphonden voor motorisch      hoger onderwijs, zowel op de universiteit als
 gehandicapten                   binnen de hogescholen
Doelgroep                     Doelgroep
-                         - - Personen met een auditieve, fysieke en/of
                           visuele handicap en dyslectie


Auto-aanpassingen Mees Mobility Center
Bedrijvenlaan 3                  Budgethoudersvereniging Vlaanderen
9080 Lochristi (LOCHRISTI)             Peperstraat 10 bus 3
Werking                      9000 Gent (GENT)
-                         Werking
Doelgroep                     - - Budgethoudersvereniging
- - Iedereen                    - Infovergaderingen
                          - Afstandsonderwijs - PAB
13.10.02. Assistentie               Doelgroep
                          - - Budgethouders
Doventolken - Bemiddelingsdienst
Dendermondsesteenweg 449              13.11. Zelfhulp - Personen met
9070 Destelbergen (DESTELBERGEN)            een handicap
Werking
- - Bemiddelen tussen diensten-doven-       Anders Horen door Spraakafzien
 horenden bij het zoeken naar doventolken     Sint-Lievenspoortstraat 117
Doelgroep                     9000 Gent (GENT)
-                         Werking
                          - - Informatieavonden, gespreksavonden,
                           ontspanningsactiviteiten, sensibilisatie
                          Doelgroep
Budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven    - - Slechthorenden en doven die oraal
Apostelhuizen 26                   communiceren en hun partners/familie
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Informatie en ondersteuning van personen
 met een handicap i.v.m. het PAB.         Belangengroep Stotteraars
- Het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) is een  Ter Platen 84
 budget dat het Vlaams Fonds aan de        9000 Gent (GENT)
 persoon met een handicap of zijn wettelijke   Werking
 vertegenwoordiger toekent voor kosten van    - - Ondersteuning en info verstrekken
 persoonlijke assistentie en de organisatie    - Organiseren van weekends en
 daarvan te betalen.                zelfhulpavonden
- Persoonlijke assistentie is het bijstaan en   Doelgroep
 begeleiden van een persoon met een        - - Mensen die stotteren, hun partners en
 handicap bij het uitvoeren van de         familieleden
 activiteiten van het dagelijks leven en de
 activiteiten ter bevordering van de sociale
 integratie.
Doelgroep                     De Grijze Panters - Weerbare Senioren
- - Personen met een handicap, familieleden    Smidsestraat 126
 of belanghebbenden op zoek naar info       9000 Gent (GENT)
 i.v.m. het PAB of PGB              Werking


                                                207
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
- - Belangenverdediging van en opkomen       elke Vlaamse provincie
 voor de rechten van senioren          - Contacttelefoon waar een lotgenoot luistert
- IJveren voor het bekomen van een         en meedenkt in elke provincie
 menswaardig pensioen met aanpassing      - Werkt uitsluitend met vrijwilligers
 voor de laagste pensioenen aan de kostprijs  Doelgroep
 van een verblijf in een rusthuis        - - Ouders van normaalbegaafde kinderen met
Doelgroep                     specifieke leerproblemen (dyslexie,
- - Senioren                    dyscalculie, slow learner,
                          concentratieprobleem, NLD)
                         - Betrokken begeleiders in scholen, CLB

Kontakt-Bejaarden
Keizer Karelstraat 130
9000 Gent (GENT)                 Beweging van Mensen met Laag Inkomen en
Werking                     Kinderen
- - Tweewekelijkse huisbezoeken aan       Nieuwebosstraat 3
 bejaarden die door omstandigheden nog     9000 Gent (GENT)
 weinig contacten onderhouden en nood      Werking
 hebben aan menselijke ontmoeting        - - Fundamentele armoedebestrijding,
- Via een opbouwende vriendschapsrelatie      sensibilisering en vorming naar de brede
 kan de vereenzaming doorbroken worden      samenleving
- Eén vrijwilliger bezoekt één bejaarde; tijd  - Verenigen van generatiearmen om erkend,
 maken voor, aandacht hebben voor en       gehoord en vertegenwoordigd te worden in
 nabijheid, staan centraal in de         de samenleving
 huisbezoeken                  - Huis van de Mensenrechten
- Tweemaandelijkse bijeenkomsten komen op    - Onderzoeks- en documentatiecentrum rond
 de tweede plaats (koffie, feest, uitstap)    generatiearmoede en armoedebestrijding
- Vrijwilligerswerking: vrijwilligers steeds   Doelgroep
 welkom!                    - - Generatiearmen
Doelgroep                    - Mensen met een laag inkomen
- - Senioren                   - Meer 'bevoorrechte' medestanders om aan
                          armoedebestrijding te doen


Wij Blijven Niet Zitten
Oude Brugsepoort 102               Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een
9800 Deinze (DEINZE)               Handicap - Oost-Vlaanderen
Werking                     Woodrow Wilsonplein 2
- - Actiegroep i.v.m. toegankelijkheid      9000 Gent (GENT)
- Toegankelijkheid voor iedereen verbeteren   Werking
- Optimaliseren gebruik van parkeerkaarten    - - Oost-Vlaams gebruikersoverleg voor
- Begeleiding van personen i.f.v. therapie bij   personen met een handicap
 Dr. Petrofsky in Amerika.           - Overleg over aanpak problemen van
Doelgroep                     personen met een handicap
- - Mindermobielen                - Gebruikersorganisaties stimuleren tot en
- Personen met een para-, tetra- of        ondersteunen bij deelname aan overleg
 hemieplegie                  Doelgroep
- Ouderen                    - - Gebruikersorganisaties voor personen met
                          een handicapSprankel - Afdeling Oost-Vlaanderen
Berkenlaan 16A                  Auditief Verbale Integratie - Vlaanderen
9840 De Pinte (DE PINTE)             Postbus 99
Werking                     9000 Gent (GENT)
- - Zelfhulpgroep                Werking
- Verzamelen en verspreiden van informatie    - - Maximaliseren van de integratie van
 over specifieke leerproblemen bij        slechthorende of dove personen
 normaalbegaafden                - Organiseren van diverse bijeenkomsten
- Vormingsavonden en gespreksgroepen in      (praatavonden, thematische workshops,...)


                                                 208
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
- Driemaandelijkse nieuwsbrief voor leden     - - Individueel contact, praatgroepen, landelijke
- Belangenbehartiging en               dag, themadag
 vertegenwoordiging van doelgroep naar      Doelgroep
 het beleid                    - - Ouders van een overleden kind(eren)
Doelgroep
- - Jongeren en volwassenen met een
 aangeboren of op jonge leeftijd verworven
 doofheid of slechthorendheid (ook dragers    Ouders van Dove Kinderen
 van een Cochleair Implantaat)          Ommegangstraat 19
                          9881 Bellem (AALTER)
                          Werking
                          - - Regionaal contactadres
Onze Nieuwe Toekomst                - Begeleiding en ontspanning voor ouders,
Groot Begijnhof 10                  jeugd en jongeren
9040 Sint-Amandsberg (GENT)            Doelgroep
Werking                      - - Ouders van dove kinderen
- - Verdediging van rechten van personen
 met een verstandelijke beperking
- Ondersteuning van mensen met een
 verstandelijke beperking opdat ze hun stem    Vlaamse Oudervereniging Rudolf Steiner
 laten horen en gehoord worden          Heilpedagogie en sociaaltherapie
Doelgroep                     Jules de Cocklaan 56
- - Personen met een verstandelijke beperking   9050 Gentbrugge (GENT)
                          Werking
                          - - Verenigen van ouders, voogden,
                           familieleden en sympathisanten van de
Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en   doelgroep die voor opvoeding, bijzondere
Liefde                        zorg, medische begeleiding en behandeling
Recollettenlei 6                   beroep wensen te doen op de heilpedagogie
9000 Gent (GENT)                   en sociaaltherapie die berust op de
Werking                       grondslagen gelegd door Rudolf Steiner
- - gebruikersorganisatie en ledenvereniging    Doelgroep
 van blinden en slechtzienden           - - Kinderen met ontwikkelingsstoornis
- Belangenbehartiging               - Volwassenen met een mentale
- Socio-cultureel verenigingsleven          ontwikkelingsstoornis
- Reizen, vakanties
Doelgroep                     13.12.-Informatie, overleg,
- - blinden en slechtzienden              federaties en koepels

                          13.12.01. Lokaal overleg Personen met een
                          handicap
Zoniënclub - Club voor Doven, Slechthorenden en
Horenden                      Dienstencentrum voor Gehandicaptenzorg
E. Hullebroeckstraat 26              Kloosterstraat 6
9090 Melle (MELLE)                 9031 Drongen (GENT)
Werking                      Werking
- - Zelfhulpgroep                 - - Dienstverlening aan instellingen en
- Bevorderen van integratie tussen personen     organisaties in de gehandicapten- en
 met auditieve handicap en             welzijnszorg
 normaalhorenden                 Doelgroep
Doelgroep                     - - Instellingen en organisaties in de
- - Personen met én zonder auditieve         gehandicapten- en welzijnszorg
 handicap


                          Stedelijke Adviesraad voor Personen met een
Ouders van een Overleden Kind           Handicap
Alfons Van den Broeckstraat 12           Woodrow Wilsonplein 1 (tussenverd. T10)
9041 Oostakker (GENT)               9000 Gent (GENT)
Werking                      Werking


                                                 209
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
- - Geeft deskundige adviezen, formuleert     Federatie van Revalidatiecentra voor Psychisch
 nieuwe voorstellen, werkt ideeën uit en     Mindervaliden
 onderzoekt probleemsituaties          Groot Begijnhof 47
- Toekenning 'Kom-erin prijs'           9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- Bewaken van het Gentse             Werking
 gehandicaptenbeleid en toegankelijkheid     - - Koepelorganisatie voor centra voor
- Sensibilisering                  ambulante revalidatie
- Werkt met thematische werkgroepen        Doelgroep
Doelgroep                     - - Revalidatiecentra
- - Alle personen met een handicap


                         Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties
Platform Overleg Vrije Tijd            Coupure Rechts 314
Woodrow Wilsonplein 1               9000 Gent (GENT)
9000 Gent (GENT)                 Werking
Werking                      - - Belangenverdediging van de Vlaamse
- - Overlegorgaan waarin een tiental        Doven en Slechthorendenen
 verenigingen samen zitten die werken rond    - Organisatie van vorming,
 vrijetijdsbesteding voor jeugdigen met een    gebarentaalcursussen
 handicap                    - Zelfhulpgroep doven en slechthorenden
- Formuleren van gemeenschappelijke        - Documentatiecentrum
 standpunten, o.a. naar beleidsorganen      Doelgroep
- Gezamenlijke bekendmaking naar het       - - Doven, slechthorenden en horenden
 doelpubliek                   - Gebarentaalgebruikers
- Informatie doorgeven naar elkaar en naar
 het doelpubliek
Doelgroep
-                         Optimale Participatie van Dove en Slechthorende
                         Kinderen en Volwassenen in de Samenleving
                         Sint-Lievenspoortstraat 117
                         9000 Gent (GENT)
Stad Zottegem - Raad voor Personen met een    Werking
Handicap                     - - Publiek en overheid informeren en
Markt 1                       sensibiliseren voor de problemen van doven
9620 Zottegem (ZOTTEGEM)              en slechthorenden
Werking                      - Doven, slechthorenden en horenden dichter
- - Raad voor personen met een handicap       bij elkaar brengen
Doelgroep                     Doelgroep
-                         - - Al wie bekommerd is om de problemen van
                          doven en slechthorendenTabor-Consult
Molenaarsstraat 26                Multiple Sclerose Liga Oost-Vlaanderen
9000 Gent (GENT)                 Henri Dunantlaan 5
Werking                      9000 Gent (GENT)
- - Opleiding en vorming van           Werking
 beroepskrachten werkzaam in de         - - Informatie en advies
 voorzieningen gehandicapten- bejaarden-     - Ondersteuning en begeleiding
 en gezondheidszorg beheerd door de vzw     - Bemiddelen in informeel en professioneel
 Zusters van Liefde (interne opleidingsdienst)   netwerk zodat de persoon met MS zich kan
Doelgroep                      handhaven
- - Beroepskrachten werkzaam in de        - Organiseren van allerhande activiteiten:
 voorzieningen gehandicapten, bejaarden-      gespreksgroepen, jaarlijkse vakantie,
 en gezondheidszorg                informatieweekend
                         - Informatiereeks voor personen met een
13.12.02. Koepels en federaties Personen met    recente diagnose
een handicap                   - Jaarlijkse informatiedag e.d.
                         Doelgroep


                                                  210
             Hoofdstuk 13. Personen met een handicap
- - Personen met MS en hun familie         - - Ambulante revalidatie
                          - Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling
                          Doelgroep
                          - - Personen met mentale handicap,
Federatie van Consultatiebureaus voor Personen    randbegaafdheid, leerstoornis,
met een Handicap                   autismespectrum-stoornissen, spraak- en
Pasteurlaan 2                    taalstoornissen, stotteren, gehoorstoornissen,
9000 Gent (GENT)                   niet aangeboren hersenletsels en ADHD
Werking
- - Koepelorganisatie van consultatiebureaus
 voor personen met een handicap          Liberale Vereniging voor Mindervaliden Oost-
Doelgroep                     Vlaanderen
-                         Brabantdam 109
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - - Stimuleren van het verenigingsleven
Brailleliga                    - Organiseren van socio-culturele activiteiten
Kortrijksesteenweg 344               - Informatieverstrekking betreffende wetgeving
9000 Gent (GENT)                   en voorzieningen
Werking                      - Vakantie aanbod voor invaliden
- - Sociale dienstverlening            - Ontspannende en vormende activiteiten
- Dienst begeleiding en hulp in het dagelijks   Doelgroep
 leven, thuisbegeleiding, koken, handwerk     - - mindervaliden
 (individuele en/of collectieve lessen).
- Brailleclub                   Vlaamse Vereniging Autisme
- Culturele animatie                Groot Begijnhof 14
Doelgroep                     9040 Sint-Amandsberg (GENT)
- - Blinden en slechtzienden regio Oost-      Werking
 Vlaanderen                    - - Ouder- en familievereniging
                          - Bevorderen van de ontwikkeling en het
                           behartigen van de belangen van personen
                           met een stoornis in het autismespectrum, van
FOVIG Provincie Oost-Vlaanderen           hun ouders en van hun sociaal netwerk via
Steltloperstraat 19                 sensibiliseringsactie en bondgenotenwerking.
9000 Gent (GENT)                  Doelgroep
Werking                      - - Ouders, familieleden en personen met
- - Koepel van oudercomités en            autisme
 gebruikersraden in instellingen voor
 gehandicapten
Doelgroep
- - Gehandicapten in instellingen
Federatie Beschutte Werkplaatsen Oost-Vlaanderen
Koningsdal 24-26
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Overlegorgaan
Doelgroep
- Alle beschermde werkplaatsen van de
 provincie Oost-Vlaanderen
Federatie van Revalidatiecentra voor Spraak- en
Gehoorgestoorden
Groot Begijnhof 47
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
Werking


                                                 211
             Hoofdstuk 14. Etnisch-culturele minderheden
                           allochtonen personeelsbestand van de stad
14. Integratiecentra                 en op andere arbeidsmarkten; promotie van
                           positieve actieplannen en
Provincie Oost-Vlaanderen - Provinciale Vertaal-   discriminatiebestrijding: tel.: 09-265 76 72
en Tolkservice                   - Socio-cultureel werk: Vrouwen: organisatie
Sint-Niklaasstraat 2                 van socio-culturele activiteiten voor
9000 Gent (GENT)                   (overwegend allochtone) vrouwen;
Werking                       coördinatie stedelijk overlegplatform van
- - Vertalen van documenten (officiële en      gelijkaardige organisaties: tel.: 09-265 76 86
 documenten die de communicatie tussen      - Team sensibiliseren: organisatie van
 diensten en cliënteel bevorderen) t.b.v.      activiteiten die de wederzijdse negatie ve
 deze sectoren                   beeldvorming tussen bevolkingsgroepen willen
- Aanvraag van een tolk minimum 2 dagen       tegengaan en verbeteren, en dit ter
 vooraf vereist                   voorkoming van racisme en discriminatie;
- Vertalingen : duur twee weken           promotie van kansen en opportuniteiten,
Doelgroep                      voortvloeiend uit een stedelijke multiculturele
- - Lokale besturen                 samenleving: tel. 09-265 76 94-95
- Maatschappelijke voorzieningen in Oost-     - Studie- en documentatiedienst: tel.09-265 76
 Vlaanderen (exclusief regio Groot-Gent)      80-81
                          Doelgroep
14.01.01. Lokale steunpunten en lokale       -
integratiecentra

Stedelijke Integratiedienst
Kaprijkestraat 12                 Stad Gent - Tolk- en vertaalservice Gent
9000 Gent (GENT)                  Gasmeterlaan 107
Werking
                          9000 Gent (GENT)
- - Streefdoel: in samenwerking met        Werking
 bestaande algemene voorzieningen de       - - Tolken en vertalers, gratis, op aanvraag van
 grondrechten van etnisch-culturele         aangesloten diensten (niet op aanvraag van
 minderheden effectief maken en de         cliënteel)
 kwaliteit van het omgaan met etnisch-      - Andere organisaties, diensten en
 culturele diversiteit in samenleving        voorzieningen in staat stellen hun werk voor
 verbeteren                     etnisch-culturele minderheden even goed te
- De werking bestaat uit verschillende        kunnen uitvoeren
 diensten op verschillende locaties, die     Doelgroep
 gericht zijn op specifieke aspecten en /of    -
 afzonderlijke deelgroepen
- Specifieke werking Stedelijke
 Integratiedienst:
- Sociaal-juridische dienst: info,advies en    Intercultureel Netwerk Gent
 bijstand i.vm. Verblijfsstatuut,
                          Dok Noord 7
 nationaliteitsverwerving en andere vragen
                          9000 Gent (GENT)
 van sociaal-juridisch-administratieve aard    Werking
- De Coets: onderwijs, volwasseneneducatie     - - Lokaal integratiecentrum
 en tewerkstelling:                - Ontwikkelen van initiatieven die de
- Deelwerking Onderwijs: infoverstrekking en     emancipatie en de volwaardige participatie
 bijstand aan ouders en kinderen over allerlei   van etnisch-culturele minderheden
 aspecten van onderwijs; bemiddeling bij      bevorderen en die bijdragen tot de realisatie
 klachten of conflicten in onderwijs; voor     van een multiculturele samenleving
 welzijnswerkers: Centraal Informatie Punt    - Bestrijden van racisme en bijdragen tot
 Onderwijs voor vragen rond allochtonen en     positieve beeldvorming rond diversiteit in de
 onderwijs; tel. 09-265 75 92            samenleving
- Volwasseneneducatie: informatie en advies    Doelgroep
 i.v.m. cursussen Nederland als tweede taal    - - Etnisch-culturele minderheden
 voor volwassen anderstaligen,
 gelijkwaardigheid van diploma's en over
                          14.02. Dienstverlening aan
 opleidingen i.f.v. vlotte doorstroming naar
                            minderheden
 arbeidsmarkt: tel.: 09-265 76 60
- Tewerkstelling: tewerkstelling van
                          Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers


                                                 212
            Hoofdstuk 14. Etnisch-culturele minderheden
J. B. Guinardstraat 23               Doelgroep
9000 Gent (GENT)                  - - In Gent wonende etnisch culturele
Werking                       miderheden en de groepen die hen
- - Opvang                      vertegenwoordigen
- Zo snel mogelijk Nederlands leren zodat zij
 hun studie in het secundair onderwijs kunnen
 verderzetten
Doelgroep                     Onthaal Nieuwkomers Oost-Vlaanderen vzw -
- - Nederlandsonkundige leerlingen die recent   Coördinatie en Administratie
 in België zijn aangekomen            Woodrow Wilsonplein 2
                          9000 Gent (GENT)
                          Werking
                          - Onthaal van anderstalige nieuwkomers met
Huis van het Nederlands Gent             een inburgeringsprogramma op maat :
Kongostraat 42                    maatschappijoriëntatie voor laaggeschoolde
9000 Gent (GENT)                   volwassenen, trajectbegeleiding voor hoog-
Werking                       en laaggeschoolde volwassenen,
- - Intakegesprek + doorverwijzingen cursisten    doorverwijzing
 naar meest geschikte cursus           Doelgroep
- Nederlands voor anderstaligen          - - De nieuwkomer mag max. één jaar geleden
Doelgroep                      een eerste inschrijving in België hebben gehad
- - Alle anderstaligen                en dit in een Vlaamse gemeente of een
                           gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk
                           Gewest én...:
                          * is een ontvankelijk verklaard asielzoeker OF...
Toren van Babel                  * is een erkend vluchteling OF...
Bargiekaai 1                    * is een gezinshereniger of -vormer OF...
9000 Gent (GENT)                  * is een geregulariseerde OF...
Werking                      * is slachtoffer van mensenhandel OF...
- - Onthaalschool voor anderstalige        * verblijft in België in het kader van een
 nieuwkomers                    duurzame relatie OF...
- Voltijds secundair onderwijs waarvan 28 uur   * is arbeidsmigrant
 per week Nederlands i.f.v. verderzetting
 studie in het secundair onderwijs
- Taalbadklas voor ex-leerlingen van de
 onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers    Intercultureel Centrum De Centrale
 van 12 jaar                   Kraankindersstraat 2
Doelgroep                     9000 Gent (GENT)
- - Nederlandsonkundige leerlingen tussen 12    Werking
 en 18 jaar die recent in België zijn       - - Ontmoetingsruimte en cultuurwerkplaats
 aangekomen                     voor autochtone en allochtone kunstenaars,
- Ex-leerlingen van de onthaalklas voor       wereldmuziekschool en organisator van
 anderstalige nieuwkomers van 12 jaar        podiumkunsten
                          - De ruimtes worden ter beschikking gesteld
                           voor toneel-, dans-, voorstellingen, lezingen,
                           vergaderingen en concerten, repetities,
Politiezone Gent - Integratiecel - Steundienst    fuiven, etc.
Maatschappelijke Integratie            Doelgroep
Antonius Triestlaan 12               - - Intercultureel
9000 Gent (GENT)
Werking
- - Optimaliseren van relaties tussen politie en
 etnisch culturele minderheden en tussen     Meldpunt Discriminatie Gent
 buurtbewoners en etnische culturele       Kaprijkestraat 12
 minderheden                   9000 Gent (GENT)
- Stimuler