V KONGRES MEDICINSKIH SESTARA TEHNICARA U BIH*

Document Sample
V KONGRES MEDICINSKIH SESTARA TEHNICARA U BIH* Powered By Docstoc
					    V KONGRES MEDICINSKIH SESTARA TEHNIĈARA U BIH
            01.-04.12.2011.G.

               PRELIMINARNI PROGRAM


01.12.2011.g. OTVARANJE KONGRESA

1300-1700 Registracija uĉesnika

1800-2000 SVEČANO OTVARANJE

Pozdravno obraćanje:

    Predsjednica organizacionog odbora V Kongresa medicinskih sestara tehničara u
    BiH
    Mr.sci. Suvada Švrakić
    Predsjednik Komore medicinskih sestara tehničara Kantona Sarajevo
    Sead Džomba
    Generalni sponzor V Kongresa medicinskih sestara u BiH- Bosnalijek
    g-din Edin Arslanagić
    Zlatni sponzor Kongresa Rauche Medical
    Dr Marko Gorički
    Pokrovitelj V Kongresa medicinskih sestara tehničara u BiH
    Prof.Dr.sci. Rusmir Mesihović, ministar zdravstva FBiH
02.12.2011.G.

800-900 Registracija učesnika

SALA 1.
PLENARNA PREDAVANJA

Moderatori: Branka Rimac, Gordana Dragošev, Ţivana Kostić-Vuković

0900 – 920 KEZİBAN AVCI, DERYA KARADAŞ, TURSKA
      Ministarstvo zdravlja Turske, Ured za sestrinstvo
      Sestrinstvo u Turskoj/ Nursing in Turkey

0920 – 940 HURUGLICA FETIJE, KOSOVO
      Ministarstvo zdravlja Kosovo
      Razvoj sestrinstva na Kosovu 1999-2010.g.

940-1000  GORIĈANEC V, FAKOVIĆ N. MAKEDONIJA
      UnapreĊenje zdravlja u zajednici na teritoriji grada Skoplja i okoline

1000–1020 OSCAR R de MIRANDA, MAJDA de MIRANDA, HOLANDIJA
     Profesionalizacija profesija zdravstvene njege u Holandiji kao dio u EU

1020-1040 DRAGOŠEV GORDANA, UINARS, SRBIJA
     Upravljanje promjenama u sestrinstvu-ukljuĉi se (kako prevazići otpor
     promjenama

1040- 1100 ŠVRAKIĆ SUVADA, OVĈINA A, DERVIŠEVIĆ E, ĆESIR-ŠKORO I.
      KCU Sarajevo, RMC ”dr Safet Mujić” Mostar
      Inovacije u sestrinstvu-kreiranje i primjena

1100-1130 Kafe pauza
SALA 1. 02.12.2011.g.

MENADŢMENT U ZDRAVSTVU I SESTRINSTVO

Moderatori: Ovĉina A, Kostić Ţ, Sinanović S.

1130-1140 Kostić- Vuković Ţ, KBC Banjaluka,
      Sestrinstvo nekada i sada

1140-1150 Friganović A, KBC Rebro, Hrvatski nacionalni savez sestristva R Hrvatska
     Menadţment u sestrinstvu

1150-1200 Ivanka Anić, Aleksandra Anić, KCU Beograd, Srbija
     Menadţment i upravljanje u sestrinstvu

1200-1210 Kalajlić S, Jahić M, Šiljegović R, Mujkić N, Prcić B. UKC Tuzla
     Kontrola kvalitete zdravstvene njege

1210-1220 Fekrije Hasani, Ministarstvo zdravstva Kosovo
     Medicinske sestre i napori u cilju postizanja Evropskih standarda u obrazovanju iz
     kliniĉke praske

1220-1230 Ovĉina A, Švrakić S, Sijerĉić A, Dervišević E, Škoro-Ćesir I.
     KCU Sarajevo, RMC ”dr Safet Mujić” Mostar
     Sestrinska profesija u svijetlu zdravstvenog reinţenjeringa

1230-1240Gutilić A. DZ Bosanski Petrovac
     Kontrola kvaliteta u zdravstvenoj njezi: standardi, evaluacija sestrinskih
     intervencija i revizija

1240-1300Kafe pauza

Moderatori: Jahić M, N Malešić N, Ninković M.

1300-1310 Jahić M, Kalajlić S, Šiljegović R, Mujkić N, Prcić B. UKC Tuzla
     Znaĉaj uvoĊenja standarda i kriterijuma u sestrinskoj praksi

1310-1320 Malešić N. KCU Sarajevo
     Menadţement i upravljanje ljudskim resursima

1320-1330 Ikanović S. JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
     Kontrola kvaliteta u zdravstvenoj njezi: Standardi-evaluacija sestrinskih intervencija
     i revizija

1330-1430 RUČAK
Moderatori: Oruĉ M, Todić M, Grabovica M.

1430-1440 Hamur E. UKC Tuzla
     Medicinske sestre u zalaganju na svom poslu imaju širok dijapazon odgovornosti

1440-1450Jurić A, Gazibegović Z. UKC Tuzla
     Standardizacija klinike za anesteziologiju i reanimatologiju

1450-1500 Hasanović A, Omerćajić R, UKC Tuzla
     Preduslovi za osiguranje kvaliteta

1500-1510 Omerćajić R, Hasanović A. UKC Tuzla
     Primjena akreditacijskih standarda na Klinici za interne bolesti

1510-1520 Grabovica M, Franjić I, Điho J. JU Zavod za alkoholizam i dr. toksikomanije
     Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Federacije
     Standardi zdravstvene njege i usluga u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i
     ovisnosti za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene njege

1520-1530 Sinanović S. UKC Tuzla
     Stavovi o informatizaciji kao faktoru poboljšanja kvaliteta rada uposlenika
     Univerzitetskog kliniĉkog centra Tuzla

1530-1540 Malešić N., KCU Sarajevo
     Planiranje profesionalne karijere i promocija zaposlenih

1600-1610 Todić M, Prokeš B. Novi Sad, R Srbija
      Kontinuirana medicinska edukacija-potreba i imperativ

1610-1620 Ninković M. UKC Banjaluka
     Mentorstvo za diplomirane pripravnike u sestrinstvu

1620-1630 Oruĉ M i sarad. Zdravstveni fakultet u Zenici
     Bitnost kompetencija u obrazovanju visokoeduciranih medicinskih sestara kao
     princip standard bolonjskog procesa

1630-1640 Hodţić D, Salković F, Osmanović S, Hrustić M, Jakubović F. JZU Doma
     zdravlja sa poliklinikom „ dr. Mustafa Šehanović „ Tuzla
     Dopuna klasifikacije zanimanja


1640-1700 Kafe pauza
Moderatori: Lekić D, Pandţić B, Bajramović E.

1700-1710 Lekić D. Bolnica “Sveti duh” Zagreb
     Organizacijska sinergija

1710-1720 Halilagić K. Kantonalna bolnica „ dr. I. Ljubijankić“ Bihać
      Dijalektika-umijeće razgovaranja

1720-1730 Pandţić B. ZZMR“dr.Miroslav Zotović“ Banja Luka
      Komunikacija u zdravstvu

1730-1740 Mehić Z, Brašnjić A, Taletović H. J.Z.U. Dom zdravlja Srebrenik
     Personalizirana sestrinska komunikacija pri edukaciji pacijenata

1740-1750 Spahić B., Laštro Ţ., Palić S. J.U.Bolnica Travnik
     Komunikacija – specifiĉnost u zdravstvenom sektoru

1750-1800 Jerković D, Jerković D. Kantonalna bolnica Zenica
      Informacijska i terapijska komunikacija – znaĉaj u sestrinskoj praksi

1800-1810 Stanar R. Dom zdravlja Omarska-Prijedor
     Odnos u timu porodiĉne medicine

1810-1820 Mešić-Pihljak A, JU DZ Kantona Sarajevo
     Nenasilna komunikacija

18 20 -1830 Diskusija, zaključci


SALA 2.

Moderatori: Škoro Ćesir I, Bjelić D, Kreho Đ.

1130-1140 Tucaković O. Opća bolnica Konjic
     Zdravlje i sigurnost medicinske sestre

1140-1150 Mešić Š, Begić N, Kantić A. Opća bolnica Tešanj
     Stres profesionalno sagorijevanje medicinskih radnika

1150-1200 Delić M. JZU. Opća bolnica „dr. Mustafa Beganović“ Graĉanica
     Stres na poslu kod zdravstvenih radnika

1200-1210 Ćesir Škoro I, Obradović Z, Švrakić S, Ovĉina A. RMC „ Safet Mujić „
     Mostar, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo / Fakultet zdravstvenih
     studija, Kliniĉki Centar Univerziteta u Sarajevu /Fakultet zdravstvenih
      studija
      Medicinske sestre i sagorijevanje na poslu

1210-1220 Vujić B, Janjić E. KBC Banjaluka
     Profesionalno sagorijevanje
1220-1230 Bjelić D, Turoman N. Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i
     balneoklimatologiju „ Mljeĉanica „ Kozarska Dubica
     Profesionalno sagorijevanje i prevencija

1230-1240Ašćerić T, Mujaĉić A, Omanović S, Hrustić M. JZU. Doma zdravlja sa
     poliklinikom „dr. Mustafa Šehović“ Tuzla
     Motivacija i modifikovano ponašanje zdravstvenih radnika

1240-1300Kafe pauza


Moderatori: Šljivo E, Kuhar Z, Tabaković J.

1300-1310 Ĉorbo A. JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ D.Z. Ilijaš
     Samodijagnoza stanja psihiĉke iscrpljenosti

1310-1320Arnautović M, Gazibegović Z. UKC Tuzla „ Klinika za anesteziologiju i
     reanimaciju“
     Sindom sagorijevanja medicinskih sestara-tehniĉara u odjeljenju intezivne terapije i
     njege

1320-1330 Kreho Đ. KCU Sarajevo
     Problemi medicinskih sestara

1330-1430 RUČAK

Moderatori: Hrustić E, Muftić L, Vujić B.

1430-1440 Solak E, Zuko N, Ĉavka M, Smajić F. KCU Sarajevo
     Radno okruţenje i uslovi rada medicinske setre i njihov znaĉaj za sigurnost
     pacijenta

1440-1450 Omanović S; Maĉković L., Salković F., Hodţić D., Topalĉević B., Hrustić M.,
     Ašćerić T. JU Dom zdravlja sa poliklinikom „dr. Mustafa Šehanović „ Tuzla
     Procjena rizika povreda oštrim predmetima kao dio upravljanja rizikom u sestrinstvu

1450-1500 Ţigić A. JU DZ Vareš
     Uticaj zdravlja medicinske sestre/tehniĉara na produktivnost i kvalitet zdravstvene
     zaštite

1500-1510 Hodţić A., Kuhar Z., Stojić V., Nuhanović-Smrik A., Kavgić S., Zonić A. UKC
     Tuzla
     Prevencija i znaĉaj imunizacije protiv hepatitisa „B“ kod zdravstvenih radnika
     Univerzitetsko Kliniĉkog Centra

1510-1520 Đelibašić A. JU Bolnica Travnik
     Profesionalni problem medicinskih sestara
1520-1530 Hujić F. ZU „Dom Zdravlja“ Bosanski Petrovac
     Sindrom sagorijevanja na poslu

1530-1540 Gegić S, Šeremet Z. JU Doma zdravlja Bugojno
     Uĉestalost profesionalnog sagorijevanja kod zdravstvenih radnika u SBK

1540-1550 Tabaković J. Kantonalna bolnica Zenica
     Sigurnost medicinske sestre na radnom mjestu

1550-1600 Muftić L. KCU Sarajevo
     Mobing kao stresor i risko faktor u nastanku bolesti savremenog društva

1600-1610 Gazap M, Sefel E, Malešić N. KCU Sarajevo
     Sestrinska profesija i rad u timu

1610-1620 Hrustić E, Hamur E, Topalbegović S. UKC Tuzla
     Zadovoljstvo poslom i zalaganje na poslu medicinskih sestara

1620-1630 Hamzić A, Pilavdţija B, Malešić N. KCU Sarajevo
     Profesionalno sagorijevanje i prevencija

1630-1640 Šarić J. Kantonalna bolnica Zenica
     Mobing na poslu

1640-1700 Kafe pauza

Moderatori: Pjano H, Huremović Z, Avdić M.

1700-1710 Hadţibegić E. J.U.dom zdravlja Kantona Sarajevo,
     OJ Dom zdravlja Stari Grad
     Prevencija i promocija zdravlja

1710-1720 Kikić M, Petrović L, Avdić E. JZU Dom zdravlja Gradaĉac
     Socijalni stres kao faktor u nastanku masovnih hroniĉnih nezaraznih bolesti

1720-1730 Ninković M. JZU Doma zdravlja Doboj
     Istraţivanja i rezultati struĉne pomoći na radnom mjestu medicinske sestre/tehniĉara
     u zajednici

1730-1740 Demirović F. JU DZ Kantona Sarajevo
     Sestrinska profesija

1740-1750 Meštrić H, Tinjić N, Kojić G. UKC Tuzla
     Znaĉaj sestrinske dokumentacije u evidenciji komplikacija kod pacijenata sa
     ishemijskim moţdanim udarom

1750-1800 Šišić A, Klopić M, Grgić A, Kadirić A. JZU. Dom Zdravlja Ţivinice
     Znaĉaj uvoĊenja i primjena porodiĉne medicine na kvalitetu usluga
1800-1810 Efendić L. Dom zdravlja „ Dr Isak Samokovlija „ Goraţde
     Medicinska i sestrinska dokumentacija

1810-1820 Meštrić H, Tinjić N, Kojić G. UKC Tuzla
     Znaĉaj sestrinske dokumentacije u evidenciji komplikacija kod pacijenata sa
     ishemijskim moţdanim udarom

1820-1830 Diskusija, zaključci


SALA 3.

Moderatori: Marjanović M, Pašukan A, Mahmutovi J.

1130-1140 Mujagić Dţ. Dom zdravlja Bihać
     Organizacija rada i uloga medicinskog tehniĉara u sluţbi kućnog lijeĉenja

1140-1150 Hodţić A. Dom zdravlja „ Dr Isak Samokovlija „ Goraţde
     Sistem zakazivanja

1150-1200 Rovĉanin A. JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo. OPZZ-Novi Grad, BiH
     Zadovoljstvo pacijenata radom osam timova porodiĉne medicine Doma zdravlja
     Novi Grad

1200-1210 Marjanović M. Dom zdravlja Novi Travnik
     Zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga u ambulantama opće i obiteljske
     medicine- presjeĉna studija

1210-1220 Hrustić M, Jakubović B, Nišić M, Osmanović S, Salković F, Ajšić N, Tupković
     E. JZU Doma zdravlja sa poliklinikom „ dr. Mustafa Šehanović „ Tuzla
     Depresivnost starije populacije

1210-1220 Karkelja Dţ. JU DZ Kantona Sarajevo
     Uloga patronaţnih sestara u otkrivanju i radu sa zdravstveno i socijalno ugroţenim
     osobama

1220-1220 Nurkić T. Dom zdravlja Orašje
     Naslov rada: ?

1220-1230 Jašarević A. JU DZ Kantona Sarajevo
     Posjeta patronaţnih sestara doma zdravlja Novi Grad (januar-mart 2010)

1230-1240 Avić E. JU DZ Kantona Sarajevo
     Upotreba lijekova i samomedikacija

1240-1300Kafe pauza
Moderatori: Salković F, Zulić M, Gulamović A.

1300-1310 Pleho K, Mahmutović J, Domanagić J. Fakultet zdravstvenih studija
     Univerzitet u Sarajevu
     Zdravstvene potrebe osoba treće ţivotne dobi u gerontološkom centru Sarajevo

1310-1320 Smajlović R, Ramić E, Hadţić R, Gulamović A. JZU DZ Tuzla
     Uloga diplomirane medicinske setre u timu u edukaciji osoba starije ţivotne dobi

1320-1330 Hasanović L, Hadţimehmedović N. Zavod za javno zdravstvo TK, UKC Tuzla
     Kvalitet ţivota osoba treće ţivotne dobi

1330-1430 RUČAK

Moderatori: Jakubović F, Simić V, Pipić I.

1430-1440 Brkić S, Ĉustović S, Fejzović R. KCU Sarajevo
     Depresija

1440-1450 Zulić M, Ovĉina D, OJ Ilidţa JU DZ KS
      Uloga diplomirane medicinske sestre u lijeĉenju demencija

1450-1500 Jaganjac K., Mahmutović R., Matović R. KCU Sarajevo
     Diabetes mellitus u trudnoći

1500-1510 Vuković-Kostić Ţ. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
     Dojenje i šećerna bolest

1510-1520 Jakubović F, Jakubović B, Hrustić B, Bešlagić J, Hodţić S, Dedić E.
     JZU Doma zdravlja sa poliklinikom „ dr. Mustafa Šehanović „ Tuzla
     Procjena riziko faktora za nastanak diabetes melitus-a tipa 2

1520-1530 Porović S. JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
     Uloga patronaţne sestre u radu sa oboljelim od diabetes mellitusa

1530-1540 Kljaić S. JZU Dom zdravlja Kladanj
     Diplomirana medicinska sestra kljuĉni ĉlan tima porodiĉne/obiteljske medicine u
     procesu provoĊenja zdravstvene njege pacijenata sa šećernom bolesti

1540-1550 Gulamović A, Jakubović B, Heljić S, Grgić R, Dedić E, JZU Doma zdravlja sa
     poliklinikom „dr. Mustafa Šehanović „ Tuzla,
     Poduĉavanje pacijenata oboljelih od diabetes mellitus-a
1610-1620 Hadţić J, Mujĉinagić I, Mešić N. MFS-Emmaus, Prihvatni Centar Duje Doboj
     Istok, BiH
     Uloga i znaĉaj više medicinske sestre u ranom odkrivanju komplikacija dijabetes
     mellitus (dijabetiĉna retinopatija)

1620-1630 Mahmutović E. JZU Doma zdravlja Sapna
     Uĉestalost oboljenja od diabetesa mellitusa u domu zdravlja Sapna

1630-1640 Jakubović B, Gulamović A, Ramić A, Hrustić B. JZU Doma zdravlja sa
     poliklinikom„dr. Mustafa Šehanović „ Tuzla
     Infekcija urinarnog trakta kod pacijenata oboljelih od diabetes mellitus-a

1640-1700 Kafe pauza

Moderatori: Salihbašić N, Ovĉina J, Pejĉinović S.

1700-1710 Salihbašić N., Hegić T., Terzić M., Selimović S., Dom zdravlja Graĉanica
     Savremeni pristup u lijeĉenju hroniĉnih rana u sluţbi za kućno lijeĉenje

1710-1720 Fišeković A, Mersiha Š., Hasanović A., Omerćajić R. UKC Tuzla
     Pravilna prehrana dijabetiĉnog bolesnika

1720-1730 Selimović F., Ćomerović B., Beganović A. H., Bajraktarević A. JZU Doma
     zdravlja sa poliklinikom „dr. Mustafa Šehanović „ Tuzla
     Hipertenzija kod pacijenata sa metaboliĉkim sindromom

1730-1740 Pejĉinović S. Ginekološka-akušerska klinika, Kliniĉki centar Banja Luka
     Prevencija karcinoma grlića maternice

1740-1750 Hasanović S., Bijesović I., Ovĉina J. UKC Tuzla
     Uloga papa nalaza i citoskrininga u prevenciji raka grlića maternice

1750-1800Savić A. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav
     Zotović” Banja Luka
     Komunikacija instrumentarke u operacionom timu

17 40-18 00 Diskusija, zaključci
03.12.2011.g.

800-900 Registracija učesnika

SALA 1.

Moderatori: Kalajlić V, Kunarac R, Doberšek D.

0900 – 910 Vrankar K. Doberšek D. Bolnica Golnik, R Slovenija
      Kvalitet zdravstvene njege kod pacijenata sa upalom pluća na mehaniĉkoj
      ventilaciji

0910 – 920 Mujkić N, Kalajlić S., Sekulić B., Fejzić D., Gazibegović Z. UKC Tuzla
      Kategorizacija hospitaliziranih pacijenata

0920-0930 Zubović A, Marinković S, Škorić T. Zavod za fizikalnu medicinu i
     rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović”Banja Luka
     Timski rad u njezi i rehabilitaciji pacijenata sa endoprotezom kuka i koljena

0930 – 0940 Lipovaĉa S., Nuhagić J. Kantonalna bolnica „ dr. I. Ljubijankić“ Bihać
      Znaĉaj instrumentarke u preoperativnoj pripremi pacijenata i u operativnom
      zahvatu

0940-0950 Avdić V, Kadrispahić M, Udovĉić E. KCU Sarajevo
     Znaĉaj timskog rada u operacionom bloku i uloga medicinskog tehniĉara-
     anestetiĉara

0950-1000 Kunarac R, Nikolić D. KBC Foĉa
      Uloga sestre instrumentarke u hirurškom lijeĉenju mekotkivnih defekata
      potkoljenice

1000-1010 Blagojević V. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav
     Zotović”Banja Luka
     Uloga instrumentarke u artroskopiji i rekonstrukciji ligamenata koljena

1010-1020 Hadţić A. Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš” Sarajevo
     Zadatak medicinskog tehniĉara u postoperativnoj njezi kod pacijenata sa ugraĊenom
     endoprotezom kuka

1020-1040 Kafe pauza
Moderatori: Fejzić D, Dizdarević A, Dţanko S.

1040-1050 Imamović A, Pašalić S. KCU Sarajevo
     Preoperativna priprema pacijenata u oftalmologiji

1050-1100 Fejzić D, Mujkić N., Sekulić B., Softić A., Ćatić N., Stijepić B. UKC Tuzla
      Znaĉaj postoperativne edukacije pacijenata nakon operacije katarakte

1100 -1110 Dizdarević A, Suljović M. KCU Sarajevo
      Postoperativna njega kod operacije strabizma

1110-1120 Dţanko S. KCU Sarajevo
     Dilatacija jednjaka

1120-1130 Druškić V, Lagumdţija A. KCU Sarajevo
     Portalna hipertenzija

1130-1140 Sekulić B, Mujkić N., Fejzić D., Softić A., Ćatić N.. UKC Tuzla
      Prednosti dnevne hirurgije

1140-1150 Lukenda M.
     Zbrinjavanje bolesnika sa cerebrovaskularnim inzultom u centru urgentne medicine
     i hitnog prijema SKB Mostar.

1150-1200 Muhamedbegović Edina, Salković Fehrija, Almir Avdić
     JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla
     Otvorene povrede zbrinute u sluţbi hitne medicinske pomoći Tuzla

1200-1210 Zonić A, Kuhar Z, Porobić-Jahić H, Kavgić S, Hodţić A. UKC Tuzla
     Trovanje gljivama na podruĉju Tuzlanskog kantona u periodu 2009-2011.g.


1210-1230Kafe pauza

Moderatori: Imamović A, Lukenda M, Mizdrak A.

1230-1240 Ţiga E, Ovĉina A, Mizdrak A. KCU Sarajevo
     Kliniĉko epidemiološke osobitosti salmoneloznih infekcija lijeĉenih pacijenata u
     Klinici za infektivne bolesti

1240-1250 Kuhar Z, Katanić D, Ilić D, Zonić A, Hodţić A, Joviĉić F. UKC Tuzla
     Postantimikrobna dijareja u hospitaliziranih bolesnika

1250-1300 Mizdrak A. KCU Sarajevo
     Rotaviroze i uloga diplomirane medicinske sestre

1300-1310 Brašnjić A, Jašarević E, Kavgić Z. JZU Dom zdravlja Srebrenik
     Incidentne situacije u JZZ DZ Srebrenik tokom 2010 godine
1310-1320 Paravlić F. Opća bolnica „prim.dr Abdulah Nakaš” Sarajevo
     Korupcija- mrlja u sestrinstvu

1320-1330 Kalajlić V, Nalbantić E. Kalajlić V. Halilagić Đ. KCU Sarajevo
     Informiranost i prava pacijenata na planiranje i provoĊenje zdravstvene njege na
      abdominalnoj hirurgiji

1330-1430 RUČAK


Moderatori: Đulić E, Bibić S, Sadiković O.

1430-1440 Đulić E. Krnić K, Obradović G, Ĉvorak E, Kapo A, Vuković S, Švrakić S.
     KCU Sarajevo
     Kongenitalne anomalije- rascijepi usne i nepca

1440-1450 Mikulić K, Tataragić A, Kovaĉević P. KCU Sarajevo
     Opekotine kod djece

1450-1500 Karamehmedović A, Velić A, Zolj M. KCU Sarajevo
     Strana tijela u nosu kod djece- uloga medicinske sestre

1500-1510 Škamo S, Bibić S, Bjelak A, Kušmić L. KCU Sarajevo
     Traheotomija kod djece- uloga medicinske sestre

1510-1520 Mušanović S i autori. KCU Sarajevo
     Audiološka obrada djece- uloga medicinske sestre

1520-1530 Falatović S. Kantonalna bolnica “dr Irfan Ljubijankić”, Bihać
     Audiološka obrada pacijenata i komunikacija pacijenata sa oštećenim sluhom.

1530-1540 Pjanić S., Remetić M., Dropić V., Kurbašić M.
     Dom zdravlja Tuzla. Dispanzer za predškolsku dijecu. Department of
     Pediatrics School of Medicine, University of Louisville, Louisville Kentucky.
     USA. Amerikan Academy of Pediatrics. Section on Internaticional Child Health
     Medicinska sestra, dio tima u projektu Autizma – edukacija i rani skrining

1540-1550 Sadiković O., Sadiković A., Ivanović S. UKC Tuzla
     Osobine dobre pedijatrijske sestre: viĊenje hospitaliziranog djeteta


1550-1610 Kafe pauza
Moderatori: Idţanović K, Sabljica Z, Salĉin J.

1610-1620 Šiljegović R, Skokić F, Kalajlić S. Dervišević S., Mujkić N., Prcić B. UKC Tuzla
     Holistiĉki pristup djetetu u terminalnom stadijumu bolesti

1620-1630 Filipović Saka S. Kreštalica A.,Ustamujić A.,Svraka F. KCU Sarajevo
     Psihosocijalni aspekti pacijenata oboljelih od malignih bolesti

1630-1640 Salĉin J.
     Savjetovanje u dubokoj ţalosti

1640-1650 Idţanović K. Opća Bolnica Jajce, BiH
     Osobno iskustvo u kućnoj njezi moje nepokretne majke

1650-1700 Suljić S, Bekan M, Kalajlić S, Mujkić N, Jahić M. UKC Tuzla
     Suportivna terapija u procesu zdravstvene njege-prikaz kroz sestrinsku
     dokumentaciju

1710-1720 Keĉalović E. Kantonalna bolnica “dr Irfan Ljubijankić”, Bihać
     Melanom-uloga medicinske sestre u pravovremenom prepoznavanju znakova
     bolesti

1720-1730 Sabljica Z. KCU Sarajevo
     Uloga dermatoskopije kod dijagnosticiranja malignih i benignih promjena na koţi

1730-1740 Salihović A. UKC Tuzla
     Kvalitet ţivota oboljelih od hroniĉnih koţnih bolesti

1740-1750 Fazlić A, Ĉengić N, Švrakić S. KCU Sarajevo
     Akutna urtikarija djeĉije dobi

17 50-18 00 Diskusija, zaključci
SALA 2.

Moderatori: Paševski Z, Jerković D, Prcić B.

0900 – 910 Bjelak F, Gutić J, Mandţo Z, Dţanko A. Opća bolnice „Prim.Dr Abdulah
      Nakaš“ Sarajevo
      Iskustvo nakon uvoĊenja poroĊaja u vodi na Ginekološko akušerskom odjelu Opće
      bolnice „Prim.Dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo

0910 – 920 Omerkić F. KCU Sarajevo
      Psihosocijalni proces promjena kroz porod

920-0930 Mrkulić E, Aleĉković M. UKC Tuzla
     Uĉestalost i uzroci rehospitalizacije novoroĊenĉadi nakon ranog otpusta iz rodilišta

0930 –0940 Babović A., Ĉamdţić A., Švrakić S., Ovĉina A. KCU Sarajevo
      MRSA

0940-0950 Prcić B, Kalajlić S, Mujkić N, Šiljegović R, Fejzić M, Ajdasalić A. UKC Tuzla
     Mjere kontrole i prevencije clostridium difficile infekcija u bolnicama.

0950-1000 Fatić S, Cocalić H, Ĉengić N. KCU Sarajevo
     Infekcije kod djece lijeĉene od akutne limfoblastne leukemije

1000-1010 Karić N, Herić M, Omerasević K, Hadţić N, Haraĉić B, Omerćajić R. UKC
     Tuzla
     Prevencija intrahospitalnih infekcija u endoskopiji

1010-1020 Ĉamdţić A, Babović A., Švrakić S., Ovĉina A.
     Specifiĉnost bolniĉkih izolata u hirurškoj rani


1020-1040 Kafe pauza

Moderatori: Ramić M, Katica A, Husić Š.

1040-1050 Ferhatbegović Berbić S, Ali M, Maksimović T, Begović E. KCU Sarajevo
      Proces eradikacije acinetobacter baumanii u jedinici intenzivne internistiĉke
      terapije KCUS

1050-1100 Katica A, Katica I. KCU Sarajevo
     Primjena trajnih katetera kod pacijenata na hemodijalizi

1100-1110 Hodţić M. KCU Sarajevo
     Prevencija hepatitisa C kod pacijenata na hemodijalizi

1110-1120 Husić Š, Tanasković L. UKC Tuzla
     Peritonitis u bolnicama na peritonealnoj dijalizi
1120-1130 Ajdinović M. KCU Sarajevo
     Spolno prenosive bolesti-uzroĉnici

1130-1140 Jovĉić F, Kuhar Z., Porobić-Jahić H., Mušović E., Katanić D. UKC Tuzla
     HIVAIDS-edukacijom protiv stigmatizacije

1140-1150 Autor: nepoznat
     Incidencija hepatitisa B i C kod dobrovoljnih davalaca u sluţbi za transfuziju JU
     Bolnica Travnik

1150-1200 Jahić M, Kalajlić S, Kamenjaković S. UKC Tuzla
     Znaĉaj digitalizacije Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla

1200-1210 Paoĉić Tatjana, Selimović A., Jahić M. UKC Tuzla
     Znaĉaj denzitometrije u dijagnostici osteoporoze

1210-1230Kafe pauza

Moderatori: Ćesir Škoro I, Vuković S, Škorić T.

1230-1240 Begić Dţ i sar. Opća bolnica „prim.dr Abdulah Nakaš” Sarajevo
     Kako poboljšati sigurnost transfuzije krvi?- mjesto i uloga medicinske sestre

1240-1250 Ćesir Škoro I, Zagorĉić Z, Obradović Z, Ovĉina A. RMC „dr Safet Mujić”,
     Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo, Mostar, KCU Sarajevo
     Dobrovoljno darivanje krvi- motivi, oĉekivanja

1250-1300 Kujović M, Švrakić S, Mahmutović R, Hadţić M. KCU Sarajevo
     Eksangvinotransfuzija

1310-1320 Škorić T. Marinković S, Zubović A. Zavod za fizikalnu medicinu i
     rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović”Banja Luka
     Autologna transfuzija

1320-1330 Ivić O, Karavdić E, Kapo Dţ. KCU Sarajevo
     Analiza uĉestalosti lijeĉenja krvnim derivatima na Klinici za Hematologiju KCUS
     tokom 2010.g.

1330-1430 RUČAK
Moderatori: Kapo A, Poplata M, Dţomba A.

1430-1440 Kulovac N. Polivalentna patronaţna djelatnost OJ DZ Vogošća
     Upotreba suprasorba u lijeĉenju dekubitusa

1440-1450 Hurić A. Dom zdravlja „ Dr. Isak Samokovlija“ Goraţde
     Dekubitalne rane u sluţbi kućnog lijeĉenja (prikaz sluĉaja iz prakse)

1450-1500 Matanović Lj, Muratović I, UKC Tuzla
     Cost benefit u lijeĉenju rane

1500-1510 Vuković S. Zvizdić M, Đulić E, Kapo E, Švrakić S, Ĉvorak E. KCU Sarajevo
     Kliniĉka slika kao determinirajući faktor za primjenu lokalne terapije hroniĉne rane

1510-1520 Kapo A, Đulić E, Vuković S, Švrakić S, Emela Ĉvorak. KCU Sarajevo
     Primjena bioptron polarizirane svjetlosti u tretmanu i lijeĉenju opekotina

1520-1530 Mehanović S, Selimović S, Hegić T, Kozarić N. JZU DZ Graĉanica
     Savremeni pristup u lijeĉenju hroniĉnih rana

1530-1540 Ĉindrak E, Ridţal S. KCU Sarajevo
     Stabilnost lijekova prilikom skladištenja

1540-1550 Dţomba A, Spahović A, Ulak S. KCU Sarajevo
      Izrada magistralnih i galenskih pripravaka u galenskom laboratoriju kliniĉke
      apoteke u KCUS

1550-1610 Kafe pauza

Moderatori: Kajmaković A, Bijelić S, Poplata M.

1610-1620 Balvanović L., Bekan M., Kalajlić S., Jahić M., Šiljegović R., Mujkić N., Prcić
     B. UKC Tuzla
     Transplantacija matiĉnim ćelijama hematopoeze

1620-1630 Dţindo A, Omerkić M, Iveljić Z, Jusić Z. Zavod za javno zdravstvo TK
     Uloga i zadatak laboratorijskog tehniĉara u pripremi laboratorije za akreditaciju

1630-1640 Ćorić Mirza, Gulamović R., Jamakosmanović S. UKC Tuzla
     Kliniĉka revizija duţine ĉekanja za bronhoskopski pregled

1640-1650 Poplata M, Haskić A. KCU Sarajevo
     Tromboembolija pluća

1650-1700 Beĉković M. KCU Sarajevo
     Uloga sestre u lijeĉenju benignih tumora pluća
1700-1710Kajmaković A, Kantonalna bolnica Zenica
     Blade i flash sekvence kao alternativno riješenje kod nekooperativnih pacijenata
     prilikom MRI pregleda glave

1710-1720 Bijelić S. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav
     Zotović” Banja Luka
     Pulsna lavaţa i cementiranje

1720-1730 Kojić G, Tinjić N, Meštrić H. UKC Tuzla
     Znaĉaj kontinuirane edukacije pacijenata oboljelih od multiple skleroze na terapiji
     betaferon ampulama

1730-1740 Kulovac L. JU DZ Sarajevo
     Ţivjeti sa epilepsijom

17 40-18 00 Diskusija, zaključci

SALA 3.

Moderatori: Imbronjev V, Stanar R, Pašukan A.

0900 – 910 RAUCHE MEDICAL PREZENTACIJA
      Ovĉina A, Švrakić S. KCU Sarajevo
      Metodološka uputstva za pisanje struĉnih i nauĉnih radova u
      Sestrinstvu

0910 – 920 Begić V, Batić O, Osmanović M, Sejranić D, Salković F. JZU Doma zdravlja
      sa poliklinikom „dr. Mustafa Šehanović „ Tuzla
      Konzumiranje psihoaktivnih supstanci kod srednjoškolaca

920-0930 Stanar R. Dom zdravlja Omarska-Prijedor
     Nikotin i zavisnost

0930–0940 Pašukan A. JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo. OPZZ-Novi Grad
     Pušenje kao javnozdravstveni problem u osnovnim školama (prikaz jednog
      sluĉaja)

0940-0950 Imbronjev V. Dom zdravlja, Novi Sad, R Srbija
     Petodnevni program odvikavanja od pušenja.

0950-1000 Jahić E., Grabovica M., Kamenica K., Šehić M. JU Zavod za Alkoholizam i
     druge toksikomanije Kantona Sarajevo, BiH
     Medicinska sestra kao ravnopravni ĉlan tima u procesu odvikavanja ovisnika
     psihoaktivnim supstancama

1000-1010 Kamenica K., Grabovica M., Kasapović N., Pere Z. JU Zavod za alkoholizam i
     druge toksikomanije Kantona Sarajevo, BiH
     Okupaciono-rekreativna terapija
1010-1020 Kuloglija J. KCU Sarajevo
      Okupacioni terapeut i okupaciona terapija
     inzulta

1020-1040Kafe pauza

Moderatori: Hadţiomerović A, Bristrić M, Mujagić M.

1040-1050 Mujagić Dţ. Dom zdravlja Bihać
     Okupacioni terapeut i okupaciona terapija

1050-1100 Bešović E, Ovĉina A, Piknjaĉ S, KCU Sarajevo
     Fizikalni tretman u procesu respiratornih komplikacija kod pacijenata na
     mehaniĉkoj ventilaciji

1000-1110 Hidić A. Beglerović S, Mahmutović F, Hidić N. KCU Sarajevo
     Prevencija komplikacija u rehabilitaciji nakon cerebrovaskularnog inzulta

1110-1120 Dţindo E. Klinika za neurologiju, KCUS
     Uloga njege i rehabilitacije na prevenciju tromboze nakon cerebrovaskularnog

1120-1130 Ĉaušević A. DZ Velika Kladuša
     Mi-pacijenti“

1130-1140 Vranj S. KCU Sarajevo
     Efektirane mobilizacije pacijenata kod vaskularnih operacija donjih ekstremiteta

1140-1150 Bristrić M, Terzić J, Udvinĉić N. Doma zdravlja Gradaĉac
      Iskustva fizioterapeuta o uĉestalosti lezije n. facijalisa perifernog tipa

1150-1200 Jašarević A, JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo. OPZZ-Novi Grad
     Uloga diplomirane medicinske sestre u rehabilitacionom timu (osteoporoza)

1200-1210 Balović A. JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo
     Uloga medicinske sestre u prevenciji osteoporoze

1210-1230Kafe pauza
Moderatori: Zalihić E, Tabaković J, Tutić E.

1230-1240 Pašić E. KCU Sarajevo
     Rehabilitacija pacijenata sa lumbalnom hernijom diska

1240-1250 Hrustemović Dţ. KCU Sarajevo
     Organizacija zbrinjavanja akutnog koronarnog sindroma u našim uslovima

1250-1300 Zalihić E, Obradović I. RMC “dr Safet Mujić” Mostar
     Zdravstvena njega i prikaz broja oboljelih od akutnog infarkta miokarda u RMC „dr
     Safet Mujić“ Mostar u periodu 2007-2010.g

1300-1310 Kevrić E., Kacila M., Spuţić M., Ĉibo M., Kapetanović A. KCU Sarajevo
     Kontrola kvaliteta rada u invazivnoj kardiologiji

1310-1320 Nuhanović Mirzet, Redţić H., Krajnović M. UKC Tuzla
     Elektrokardiografija sa odvodima na desnoj strani grudnog koša

1320-1330 Idrizović E. RMC „dr Safet Mujić”Mostar
     Troponin T kao biomarker u dijagnostici akutnog infarkta miokarda

1330-1430 RUČAK

Moderatori: Misirlija M, Ahmetbegović M, Durmo N.

1430-1440 Delalić Z. KCU Sarajevo
     Prednosti interventne metode (PTCI) u odnosu na konzervativni tretman akutnog
     koronarnog sindroma

1440-1450 Muftić L. KCU Sarajevo
     Uticaj oboljenja štitne ţlijezde na nastanak kardiovaskularnih oboljenja

1450-1500 Ahmetbegović M i sar. Centar za srce BH Tuzla
     Karakteristike postoperativnog tretmana pacijenata nakon hirurške revaskularizacije
     miokarda „on i of pump“ metodom

1500-1510 Misirlija M, Rahimić A, Muslibegović A. RMC “dr Safet Mujić” Mostar
     Prevencija i lijeĉenje kardiovaskularnih bolesti

1510-1520 Tutić E, Havić H, Zulić A. DZ Bihać, BiH
     Uloga diplomiranog medicinskog tehniĉara u tretmanu periarestnih aritmija

1520-1530 Tabaković J. Kantonalna bolnica Zenica
     Neurolept anestezija

1530-1540 Durmo N. Kantonalna bolnica Zenica
     Kraniocerebralne povrede
1540-1550 Dervišević J, Sadović N, Dervišević E, Selimović E. KCU Sarajevo
     Prisustvo i prevencija epileptiĉnih napada kod tumora mozga


1550-1610 Kafe pauza


Moderatori: Ĉustović M, Hadţić J, Dervišević E.

1610-1620 Dimitrijević D, Bijelić Babica M. UKC Beograd, Srbija
     Uloga medicinske sestre na odelenju intenzivne nege u zbrinjavanju i leĉenju
     pacijentkinja operisanih od malignih tumora vulve

1630-1640 Mešić I, Ĉustović M. KCU Sarajevo
     Organizacija rada u jedinici neurohirurške njege tokom jedne radne sedmice

1630-1640 Tanović E, Hadţić J. KCU Sarajevo
     Njega i rana rehabilitacija nakon operativnog tretmana pacijenata u jedinici
     intenzivne terapije

1640-1650 Nuspahić A. Kantonalna bolnica “dr Irfan Ljubijankić”, Bihać
     ObezbijeĊenje dišnog puta laringealnom maskom

1650-1700 Melez A. KCU Sarajevo
     Primjena centralnog venskog katetera u provoĊenju terapije oboljelih od akutne
     leukemije

17 00-17 30 Diskusija, zaključci
04.12.2011.G.

0800 -900 Registracija učesnika

SALA 1.

Moderatori: Spahić A, Savić K, Selimović E.

0900 – 910 NUTRICIA: Halvadţija N. Nutritivna terapija i njena primjena u praksi

0910 – 920 Ĉustović M, Selimović E, Tokaĉa N, Bandić A. KCU Sarajevo
      Znaĉaj sestrinske profesije (neurosestre) u jedinici intenzivne neurohirurške njege

920-0930 Hadţić J, Babović E, Redţović A. KCU Sarajevo
     Enteralna ishrana hirurških bolesnika

0930 –0940 Ĉustović M, Selimović E. KCU Sarajevo
      Enteralna ishrana kao nutritivna potporna terapija neurohirurških bolesnika

0940-0950 Gaši N., Bijesović I., Ovĉina J. UKC Tuzla
     Rana detekcija karcinoma prostate

0950-1000 Spahić A. KCU Sarajevo
     Uĉestalost cistoskopije kod oboljenja mokraĉne bešike i uretre

1000-1010 Handan L, Suljović M, Zukanović I. KCU Sarajevo
      Biopsija prostate pod kontrolom ultrazvuka

1010-1020 Savić K. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav
     Zotović” Banja Luka
     Protokol koštane banke u našoj ustanovi

1020-1030 Jerković D. Kantonalna bolnica Zenice
      Kolonoskopija- naša iskustva


1030-1100 Kafe pauza

1100-1200 ZAKLJUČCI
     OKRUGLI STO

1200-1300 RUČAK
Moderatori: Ahmetspahić M, Ĉaušević Z, Pjanić S.

SALA 2.

0900 – 910 Musić S. Dom zdravlja Kalesija, BiH
      Prevencija zaraznih bolesti vakcinacijom djece i odraslih na podruĉju općine
      Kalesija u proteklih pet godina i usluga sestara u prevenciji bolesti procesom
      Imunizacije

0910 – 920 Zećo Z, Bešlagić D, Iveljić A, Matanović Krdţalić S, Hasanović L.
      Zavod za javno zdravstvo TK
      Uloga medicinske sestre/tehniĉara u provoĊenju programa obavezne imunizacije na
      primjeru rubeole

920-0930 Ahmetspahić M. Dom zdravlja „ Dr Isak Samokovlija „ Goraţde
     Sistematski pregled djece za upis u prvi razred osnovnog obrazovanja

0930 –0940 Zorlak T. JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo
     Periodiĉni pregledi uposlenika ĉetri osnovne škole Općine Novi Grad

0940-0950 Planić E. Dom zdravlja „ Dr Isak Samokovlija „ Goraţde
     Preventivni rad u stomatologiji

0950-1000 Ĉaušević Z, Taso V. JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo
     Gubitak tvrdog zubnog tkiva-erozija

1000-1010 Vatrić A. JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo.
     Deformiteti kiĉmenog stuba školske djece-SKOLIOZA

1010-1020 Fazlić A, Ĉengić N, Švrakić S. KCU Sarajevo
     Kliniĉki status gojazne djece hospitalizirane na Pedijatrijskoj Klinici u Sarajevu

1020-1030 Ćorić M, Gulamović R., Jamakosmanović S. UKC Tuzla
      Kliniĉka revizija duţine ĉekanja za bronhoskopski pregled

1030-1100 Kafe pauza

1100-1200 ZAKLJUČCI
     OKRUGLI STO

1200-1300 RUČAK
SALA 3.

Moderatori: Mirković S, Kajmaković A, Eminović E.

0900 – 910 Hasani F., Ministarstvo zdravstva Kosovo
      Sudjelovanje stanovništva u poboljšanju uslova u zdravstvu

0910 – 920 Gašpar N. KCU Banja Luka
      Prevencija karcinoma dojke-uloga medicinske sestre

920-0930 Nikšić-Dedić A, Kajmaković A, Kantonalna bolnica Zenica, BiH
     Znaĉaj mamografije kao dijagnostiĉke metode u prevenciji i ranoj detekciji
     karcinoma dojke

0930 –0940 Selimović A, Paoĉić T, Jahić M. UKC Tuzla, BiH
      Znaĉaj mamografije u ranoj dijagnostici karcinoma dojke

0940-0950 Eminović E. KCU Sarajevo
      Zraĉenje karcinoma dojke, uticaj dobne distribucije i hirurškog zahvata

0950-1000 Sadiković A, Sadiković O. UKC Tuzla
     Sestrinski procesi i intervencije u cilju prevencije i lijeĉenja karcinoma dojke

1000-1010 Pašanović A, Švrakić S. KCU Sarajevo
     Prednosti homogen in situ hibridizacije imunohistohemijskom metodom u
     dijagnostici karcinoma dojke

1010-1020 Gegić S. Dom zdravlja Bugojno, BiH
      PTSP- rak duše

1020-1030 Pašukan A. JU DZ Kantona Sarajevo.
     Humanost na djelu

1030-1040 Marinković S, Škorić T, Zubović A. Zavod za fizikalnu medicinu i
     rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović”Banja Luka
     Kontrola kvaliteta u zdravstvenoj njezi ortopedskih pacijenata

1040-1100 Kafe pauza


1100- 1200 ZAKLJUČCI
     OKRUGLI STO

1200-1300 RUČAK

1330- ODLAZAK UČESNIKA KONGRESA
POSTER SESIJE

01.-04.12.2011. MALA SALA

Zeljaja G. KBS Kasindo Bolnica
Narkomanija i hroniĉni hepatitis C

Maleš N. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Fizioterapeut ĉlan tima

Kapetanović E, Karavdić E. KCU Sarajevo
Proces upravljanja lijekovima za sedaciju kod pacijenata na mehaniĉkoj ventilaciji.

Karavdić E, Kapetanović E. KCU Sarajevo
Zdravstvena njega centralnog venskog katetera

Hotilovac N. KBC Banja Luka, BiH
Prelom butne kosti

Vuković Ţ. ZZFMIR „Dr. Miroslav Zotović„ Banjaluka, BiH
Efekti hiperbariĉne oksigenacije na ulcus cruris

Tubić J, Simić V. KBC Foĉa
Tretman bataljka suprasorb gazama

Hotilovac N. UKC Banja Luka
Metode gipsane imobilizacije

Pandţić B., Kremenović M., Aksentić V., Šukalo R., Jandrić S., Krĉum B., Sekulić M.
ZZFMIR „Dr. Miroslav Zotović„ Banjaluka, BiH
Uloga medicinske sestre-tehniĉara kao ĉlana rehabilitacionog tima u prevenciji i
lijeĉenju osteoporoze

Kneţević V. ZZFMIR „Dr. Miroslav Zotović„ Banjaluka, BiH
Upotreba obloga za vlaţno zarastanje – prikaz sluĉaja

Golić K. ZZFMIR „Dr. Miroslav Zotović„ Banjaluka, BiH
Struktura pacijenata sa amputacijom donjih ekstremiteta rehabilitovanih u ZZFMR “dr
Miroslav Zotović” u toku 2010.g. prema definisanim paramterima

Kojić D. ZZFMIR „Dr. Miroslav Zotović„ Banjaluka, BiH
Prevencija i tretman dijabetesnog stopala

Mirković S. KC Banja Luka, BiH
Prevencija karcinoma dojke

Hotilovac S. UKC Banja Luka
Tretman pacijenata sa parezom glasnica
Kazazić D. JU DZ Kantona Sarajevo
Kućne posjete u Općini Novi grad Sarajevo u periodu 2006. i 2010 godine
(komparativni prikaz)

Ćutahija Adnan
JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo
Kućne posjete medicinskih tehniĉara/sestri u Općini Novi Grad Sarajevo

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:637
posted:1/5/2012
language:Croatian
pages:26