PH�NG GI�O D?C & ��O T?O TP by 2N1e72

VIEWS: 77 PAGES: 4

									    UBND THÀNH PHỐ MỸ THO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      DANH MỤC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN – KINH NGHIỆM XẾP LOẠI A CẤP THÀNH PHỐ
          THAM GIA DUYỆT XÉT CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2008 – 2009
                  GIÁO DỤC TIỂU HỌC


TT                Tên đề tài                 Tên tác giả      Đơn vị
 1.  Phát huy tính tích cực HS lớp 1 khi học phần âm môn Tiếng Việt  Trịnh Thiên Dung    Hồ Văn Nhánh
 2.  Biện pháp chỉ đạo nhằm giúp GV nâng cao chất lượng dạy học ở
                                    Nguyễn Thị Ba      Hồ Văn Nhánh
   tiểu học.
 3.  Một số biện pháp nhằm nâng cao vai trò tự quản của BCH Đội.   Trương.Thị.Hoàng Lam  Hồ Văn Nhánh
 4.  Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp Một trường Tiểu
                                    Nguyễn Thị Phú     Lý Tự Trọng
   học Lý Tự Trọng
 5.  Nâng cao hiệu quả dạy – học phân môn Tập đọc lớp Hai trường
                                    Huỳnh Thị Như Mai    Lý Tự Trọng
   Lý Tự Trọng
 6.  Một số biện pháp góp phần nâng chất lượng dạy – học ở trường
                                    Nguyễn Minh Mẫn     Lý Tự Trọng
   TH Lý Tự Trọng, TP Mỹ Tho.
 7.  Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 hứng thú học môn Toán tại
                                    Lê Thị Kim Anh     Thủ Khoa Huân
   trường tiểu học Thủ Khoa Huân
 8.  Một số biện pháp áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn
                                    Vũ Thị Thu Hà      Thủ Khoa Huân
   Khoa học lớp năm
 9.  Dạy “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện”           Phạm Nhất Phương Thảo  Thủ Khoa Huân
 10. Một số biện pháp dạy chu vi và diện tích hình tròn hệ thống bài tập
                                     Lê Hồng Thanh     Thủ Khoa Huân
   rèn kỹ năng phân tích và tổng hợp cho học sinh lớp 5
 11. Làm và sử dụng mô hình đèn -Lược đồ:trận chiến sông Bạch Đằng Nguyễn Thị Thu       Thủ Khoa Huân
                                                       2
  để phát huy tính tính tích cực chủ động trong học tập môn Lịch sử
  lớp 4
12. Nâng cao hiệu quả tiết dạy tập làm văn lớp 4 thể loại kể chuyện
                                    Nguyễn Thị Quỳnh Loan  Thủ Khoa Huân
  qua bài “ Thế nào là kể chuyện?”
13. Dạy tốt phân môn luyện từ và câu cho học sinh lớp 3 tại trường
                                    Cao Thị Vĩnh Siêng   Thủ Khoa Huân
  Tiểu học Thủ Khoa Huân
14. Dạy tốt phân môn kể chuyện lớp Một với sự hỗ trợ của thiết bị dạy
                                   Trịnh Thị Hồng Hạnh    Thủ Khoa Huân
  học nghe nhìn hiện đại
15. Đổi mới phương pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động tổ
                                    Huỳnh Mỹ Hoà      Thủ Khoa Huân
  chuyên môn trong trường Tiểu học
16. Rèn học sinh viết chữ đẹp, giữ vở sạch               Nguyễn Kim Hoa     Thiên Hộ Dương
17. Giải pháp tổ chức duới hình thức trò chơi trong tiết dạy học Toán
                                    Lê Thị Ngọc Hân     Thiên Hộ Dương
  lớp 2
18. Hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp gióp phần giáo dục
                                    Tô Thị Bảy       Thiên Hộ Dương
  toàn diện cho học sinh Tiểu học
19. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh trích cực ở trường Tiểu
                                    Lê Văn Dũng       Thiên Hộ Dương
  học
20. Biện pháp phát huy tính tích cực học tập môn Âm nhạc lớp 4     Nguyễn Thĩ Thanh Nhàn  Kim Đồng
21. Những biện pháp phát huy tinh tích cực học tập môn Vẽ theo mẫu   Nguyễn Thị Cẩm Loan   Kim Đồng
  học sinh lớp 5
22. Dạy giải toán có lời văn lớp Hai, Ba                Nguyễn Thị Hoà     Nguyễn Huệ
23. Tạo hứng thú họctập góp phần đổi mới phương pháp dạy học qua    Phạm Thị Thu      Nguyễn Huệ
  hoạt động trò chơi học tập môn Toán lớp Hai
24. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Luyện từ   Nguyễn Thị Mỹ Phượng  Nguyễn Huệ
  và câu lớp Năm
25. Bồi dưỡng tình cảm cho học sinh qua những bài hát đồng dao và    Nguyễn Lê Tuyên Quang Nguyễn Huệ
  trò chơi dân gian
                                                       3

26. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Tập     Nguyễn Thị Ngọc Mai  Nguyễn Huệ
  đọc - lớp Bốn
27. Biện pháp rèn chính tả học sinh lớp 3                Nguyễn Ngọc Ngân    Nguyễn Trãi
28. Biện pháp giúp HS lớp 1 rèn luyện chữ viết.             Lê Thị Thảo      Nguyễn Trãi
29. Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn đạo đức đạt hiệu quả.      Lê Thị Lợi       Nguyễn Trãi
30. Ứng dụng phần mềm Power Point vào thiết kế, soạn giảng chương    Nguyễn Thanh Tâm    Nguyễn Trãi
  trình học môn Toán lớp 5.
31. Các giải phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc nâng cao  Nguyễn Thị Thúy Hường Đinh Bộ Lĩnh
  chất lượng học tập của học sinh lớp 5
32. Các giải pháp nâng cao chất lượng qua việc đổi mới phương pháp   Lê Thị Hiệp      Đinh Bộ Lĩnh
  dạy học Toán ở lớp 3
33. Một số biện pháp của người Hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả    Nguyễn Thanh Phương  Đinh Bộ Lĩnh
  quản lý lãnh đạo trường Tiểu học năm học 2008-2009
34. Vận dụng một số trò chơi toán học phục vụ dạy và học “số tự     Nguyễn Thị Thanh    Tân Long
  nhiên, bốn phép tính với số tự nhiên”
35. Công tác chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để   Lê Thị Minh Thắm    Tân Long
  nâng cao chất lượng dạy học tại trường tiểu học Tân Long
36. Sử dụng trò chơi ngôn ngữ vào việc dạy tiếng Anh cho học sinh    Trần Thị Hồng Châu   Tân Long
  Tiểu học
37. Một số thủ thuật dạy Tiếng Anh ở Tiểu học              Nguyeãn Thò Kim Chi  Âu Dương Lân
38. Kinh nghieäm toå chöùc lôùp baùn truù ôû tröôøng Tieåu hoïc     Phaïm Xuaân Thanh   Âu Dương Lân
39. Tham gia quản lý của các tổ chức đoàn thể trong trường Tiểu học.  Phan Thanh Hải     Tân Tình
  Thực trạng và giải pháp
40. Thực trạng và giải pháp xây dựng trường Tiểu học Mỹ Hưng xã     Nguyễn Thị Như Mai   Mỹ Hưng
  Mỹ Phong thành phố Mỹ Tho
41. Thực Trang và Giải pháp nhằm phát huy mối quan hệ phối hợp     Trần Thị Huỳnh Mai
  giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trong phong trào thi đua              Thạnh Trị
                                    Nguyễn Thị Kiều Oanh
  “ Hai tốt”
42. Dạy tốt tiết Địa lý ôn tập lớp 5                  Nguyễn Thị Tuyết An  Đạo Thạnh A
                                                         4

 43. Biện pháp giúp học sinh lớp 5 trường Tiểu học Đạo Thạnh B học   Nguyễn Thị Thu Thảo    Đạo Thạnh B
   tốt môn Tập làm văn
 44. Biện pháp khắc phục lỗi chính tả ở học sinh lớp 3         Nguyễn Thị Nhung     Trung An
 45. Biện pháp quản lý của Ban giám hiệu nhằm nâng cao năng lực sư   Lê Thành Nhựt       Trung An
   phạm của giáo viên
   Tổng danh sách này có: 45 Sáng kiến - kinh nghiệm đạt loại A cấp thành phố tham gia duyệt xét cấp tỉnh năm học
2008-2009.

                                     Mỹ Tho, ngày 02 tháng 4 năm 2009

                                         TRƯỞNG PHÒNG
                                         Văn Thị Thanh Hà

								
To top