De psychologie maakt een positieve wending! by fuQ4ghq

VIEWS: 11 PAGES: 26

									De psychologie maakt
een positieve wending!
    Coert Visser, 9 november 2005
     Even voorstellen….

  Coert Visser (1963): getrouwd 2 kinderen,
  wonend te Driebergen (Ut)
  Geboren in Groningen, Gymnasium ß, Arbeids-
  & Organisatiepsychologie, nevenrichting
  Klinische Psychologie
  Werkervaring: (Philips), SHL Psychotechniek,
  Pricewaterhouse-Coopers, Management & Career
  Consultancy (eigen bureau)
  Werkzaamheden: coaching, advisering, training, lesgeven,
  schrijven, onderzoek doen
                       Meer informatie
                       over mijn
                       activiteiten
Waar ga ik het over hebben?

   Voor de pauze
   Positieve Psychologie

                  Martin Seligman
Na de pauze
Oplossingsgericht werken

           Steve De Shazer & Insoo Kim Berg
Positieve Psychologie

   Een beweging binnen de
  psychologie die benadrukt en
  onderzoek wat er deugt aan
  mensen in plaats van wat er
     aan hen schort.            Website over
            Positieve
            Psychologie
Psychologie was te eenzijdig negatief

  Negatief mensbeeld. De mens is
  gedreven door het negatieve. Het
  rotten-to-the-core” paradigma:
  achter iedere goede bedoeling of
  gedraging moet een slechte drift
  zitten.

  Dominantie van het ziekte-
  model: de psychologie is te
  eenzijdig gericht geweest op het
  bestrijden van het negatieve, het
  repareren van schade.
“De mens is in wezen slecht”

 “I have found little
 that is good about
human beings. In my
 experience, most of   Sigmund Freud


  them are trash”.
Dominantie van het ziektemodel
  Medisch model: Psychologie was sterk
  geïnspireerd door de geneeskunde
  Defectgerichtheid: De assumptie was dat
  het wegnemen van de probleemoorzaak zou
  leiden tot de gewenste situatie
  ‘Negatief’ onderzoek: Meeste wetenschappelijk
  onderzoek was gericht op het begrijpen van het
  ontstaan van gedragsstoornissen

  Negatieve taal: Psychologie heeft vooral
  negatieve termen toegevoegd aan de taal
         Martin Seligman
   Grondlegger van de Positieve Psychologie beweging


  Er is geen greintje bewijs
  voor de rotten-to-the-core
  hypothese
  Het repareren van schade ≠
  het bouwen van sterktes en
  deugden                 Martin Seligman

  We hebben een psychologie
  van rising to the occasion
  nodig
Niet alleen de psychologie was
defectgericht!

Geleid door de overtuiging dat het goede het
tegenover-gestelde is van het slechte heeft de
mensheid voor eeuwen een fixatie gevolgd met
fouten en falen. Deze fixatie op zwakte is diep
verankerd in onze educatie en opvoeding.

         - Marcus Buckingham & Donald O. Clifton
                 Zie artikel: effectieve
                 managers letten op
                 sterktes
Missie positieve psychologie

Het opbouwen van
kennis via onderzoek
over positieve
emoties, gedragingen
en instituties
Authentic Happiness

  Het bouwen en toepassen van
  sterktes is de sleutel tot
  authentiek geluk
  Formule: H= S +C+ V
       •S= Set range
       •C= Circumstances
       •V= Voluntary control

  Seligman geeft aanwijzingen om
  gelukkiger over verleden, heden en
  toekomst te zijn

                     Samenvatting en
                     bespreking van
                     seligmans boek
                     Authentic Happiness
 Verwant aan de Positieve Psychologie

 Positive organizational
  Scholarship
            Kim Cameron, Robert Quinn & Jane Dutton
Gallup benadering van               Donald O’Clifton
                          & Marcus
   management                  Buckingham
                      David Cooperrider
Appreciative inquiry
Oplossingsgericht werken

   Eenvoudig, realistisch,
   pragmatisch, effectief.

 Ontstaan in de psychotherapie,
 nu toegepast op tal van terreinen.
1. De beginjaren van de
psychotherapie (ca. 1900 – 1950)

  Centrale vraag: Wat heeft het probleem
  veroorzaakt?
  Overtuiging: oorzaak ligt diep in de
  persoon en diep in het verleden!

      De aanpak: het medische model
        1. Analyse: symptomen en oorzaken vinden
        2. Diagnose: probleem in categorie plaatsen
        3. Voorschrift: zeggen wat de patient moet
         doen
        4. Behandeling: nauwgezet volgen
         voorschrift
        5. Evaluatie: is het probleem er nog?
    2. Een vereenvoudiging: de jaren 50/60/70

      Centrale vraag was: wat houdt het
      probleem hier en nu in stand?
      Overtuiging: oorzaak van het
      probleem ligt in het huidige gedrag

Mental Research Institute:
1. If it ain’t broke, don’t fix it
2. Stop doing what doesn’t work
  and do something different
3. Once you know what works, do
  more of it


               Don jackson, John Weakland, Paul Watzlawick
        3. Nóg eenvoudiger:
   Oplossingsgericht werken (ca. 1980 – heden)


    Centrale vraag: hoe bereiken we wat we willen
     bereiken?
    Overtuiging: probleemanalyse en diagnose
     kunnen worden overgeslagen, neem de kortste
     weg naar het doel!

Aanpak:
1. If it ain’t broke, don’t fix it
2. Find out what works and do more
  of it
3. Stop doing what doesn’t work and
  do something different
                Steve De Shazer & Insoo Kim Berg
                 Interview met Insoo Kim Berg
Oplossingsgerichte therapie: wat is er
anders?
Anders dan de meeste therapieën is de
oplossingsgerichte aanpak niet defectgericht
(gericht op het vinden van de oorzaken van
problemen) maar succesgericht (gericht op
het analyseren van situaties die al relatief
goed gingen).

De oplossingsgerichte aanpak is er niet op
gericht om het negatieve te bestrijden maar
om het positieve te versterken.

Daarbij geldt als uitgangspunt dat de cliënt
zelf in staat is om doelen te stellen en
beschikt over de hulpbronnen en
competenties om deze te bereiken.
Van probleem denken naar
oplossingsgericht denken

               De
              gewenste
  Begin          toestand
 probleem
        1 stapje
        vooruit!
              De gevreesde
  Begin
               toekomst
 gewenste
 situatie                Naar: het Albert model van
                Mark McKergow
Wat levert het op?
Onderzoek levert (voorzichtige) steun voor de volgende
  beweringen
1. Oplossingsgericht werken is minstens even effectief als
  andere benaderingen
2. Oplossingsgericht werken is even effectief bij
  verschillende soorten problemen
3. Oplossingsgericht werken leidt sneller tot resultaat dan
  andere methoden en is om die reden goedkoper dan
  andere benaderingen
4. Cliënten zijn tevredener over de behandeling dan bij
  andere methoden
5. Behandelaars hebben een grotere arbeidssatisfactie en
  rapporteren minder vaak
  overspannenheidsverschijnselen
                    Pagina met research
                    verwijzingen
Nieuwe toepassing van de
oplossingsgerichte methode

  Coaching
  Organisatieadvisering
  Leidinggeven
  Teambuilding
  Conflicthantering
  Loopbaanbegeleiding
  Personeelsmanagement
  Organisatieverandering
  Commercie
De zeven-stappen aanpak
1.  Verhelderen van de veranderbehoefte
2.  Definiëren van de gewenste toestand
3.  Vaststellen van het platform
4.  Analyseren van eerder succes
5.  Eén stapje vooruit zetten
6.  Vooruitgang monitoren
7.  Vaststellen van de verdere
   veranderbehoefte


                Artikel over de
                zeven stappen
Verandering realiseren via bereikbare doelen
Onbereikbare veranderdoelen     Bereikbare veranderdoelen

 1. Aanpakgericht: de aanpak     1. Resultaatgericht: vooruitgang
  staat meer centraal dan het     in de richting van het beoogde
  beoogde resultaat.          resultaat staat centraal.
 2. Negatief: het doel is negatief  2. Positief: het doel is
  geformuleerd: mensen weten      gedefinieerd in positieve
  wel wat NIET de bedoeling is     termen: mensen weten wat de
  maar niet wat WEL de         bedoeling is, zodat het duidelijk
  bedoeling is.            is wanneer het doel bereikt is.
 3. Vaag: het doel is gedefinieerd  3. Concreet: het doel is
  in abstracte/vage termen: het    gedefinieerd in concrete
  valt niet te bepalen wanneer     termen: het is duidelijk te
  het doel bereikt is en        bepalen wanneer het doel
  vooruitgang geboekt is.       bereikt is en wanneer
                     vooruitgang geboekt is.
Meer informatie

  NOAM (gratis nieuwsbrief)
  Solutions-Centre
  SOL netwerk
  EBTA
  Cases
  Boek: Doen wat werkt
Bedankt en tot ziens!

								
To top