????????????????????? by USIZNfW

VIEWS: 72 PAGES: 43

									    หน่ วยการเรียนที่ 1
แนวคิดพืนฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุข
    ้
           นิรวรรณ อุประชัย
            ุ
2   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
                               แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุข :
แนวคิ ด
         1. การดาเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุขในชุมชน
        ้ ่
ไม่ต่างจากผูปวยแต่ละคนในคลินิกทีมลกษณะของปญหาจาเพาะ       ่ ีั             ั
อันต้องการการศึกษาวินิจฉัยอย่างรอบด้านก่อนจะวางแผนดาเนินการเพื่อแก้ไขปญหา                            ั
การอนุมานเอาเองว่าชุมชนต่างๆ
    ั
มีปญหาสุขภาพช่องปากและปจจัยทีเกียวข้องเหมือนๆ    ั     ่ ่                                กัน
และสามารถใช้กจกรรมสาเร็จรูปทีมอยูในการแก้ปญหานันได้ทุกกรณี
              ิ              ่ ี ่              ั     ้
               ่
จึงเป็นแนวทางทีจะนามาซึงความไร้ประสิทธิภาพ ่
          ่
หรือแม้กระทังความล้มเหลวของโครงการทันตสาธารณสุขสาเร็จรูปนันได้                          ้
                ้ ่ ี
         2. ผูคนทีมอายุยงไม่ถง       ั ึ                         20              ปี
จะต้องมีประสบการณ์เกียวกับโรคฟนผุกนแทบทุกคน
                    ่            ั ั                    พอพ้นอายุ     20     ปี
   ั ิ                   ั
อุบตการณ์ของการเกิดโรคฟนผุจะลดลง โรคฟนผุ หมายถึง การทาลายเนื้อเยือฟน          ั                     ่ ั
โดยเชือแบคทีเรีย
     ้                 ทีเกิดเฉพาะที่
                        ่                         ั ่ ้
                                              รูฟนทีเกิดขึน          ่
                                                            จะเริมต้นด้วย
      ่ ี
บริเวณทีมการละลายตัวของสารประกอบแร่ธาตุ (Demineralized Area) บริเวณเล็กๆ
            ั
บนผิวเคลือบฟน(Enamel) แล้วดาเนินต่อไปเรือยๆ จนทะลุไปถึงเนื้อฟน (Dentine)      ่                  ั
                  ั
และเข้าสู่โพรงในตัวฟน (Pulp Chamber) ในทีสุด                  ่
                     ั              ้
         3. โรคปริทนต์ เป็นโรคเรือรัง มีการลุกลามของโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สาเหตุของโรคเกิดจากแผ่นคราบจุลนทรียทเี่ กาะสะสมอยูบนตัวฟนเป็ นเวลานาน
                               ิ       ์             ่    ั
ซึงแบคทีเรียบนแผ่นคราบจุลนทรียจะผลิตกรดออกมาทาลายฟน
 ่                        ิ    ์                        ั
เกิดการสูญเสียเกลือแร่                        เมือเกิดบ่อยๆ
                                     ่                     จะทาให้เกิดฟนผุั
         ่
และสารพิษทีแบคทีเรียผลิตออกมาจะทาให้เหงือกอักเสบ
           ี
การปล่อยให้มการสะสมของแผ่นคราบจุลนทรียมากขึน              ิ     ์       ้        โดยไม่ทาการรักษา
ทาให้โรคลุกลามมากขึน จนมีการทาลายฟนหรืออวัยวะปริทนต์มากขึน
                   ้                    ั              ั    ้
                            ั
         4. การรักษาโรคฟนผุและโรคปริทนต์ จะขึนอยูกบความรุนแรงของโรค      ั         ้ ่ ั
หากเป็นระยะเริมต้น    ่                                              ี
                                            สามารถรักษาได้โดยวิธการทีไม่ยงยาก  ่ ุ่
  ั              ั
ฟนและอวัยวะปริทนต์สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้                                หากโรคลุกลามมากแล้ว
                                               3


          ั       ั
ร่วมกับมีการทาลายฟนและอวัยวะปริทนต์การรักษาจะเป็ นการกาจัดสาเหตุโรคได้แก่
     ั
การอุดฟน การขูดหินน้ าลาย    การถอนฟน ั            ั
                        เป็ นต้น และหากฟนถูกถอนไป
            ื              ั
จาเป็นต้องฟื้นฟูสภาพให้คนสู่สภาพปกติ ได้แก่ การใส่ฟนปลอม เป็ นต้น
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
     ่ ิ
   เมือนิสตศึกษาเอกสารและทากิจกรรมต่างๆในรายวิชานี้แล้ว นิสตสามารถ        ิ
    1. อธิบายความหมายของงานทันตสาธารณสุขได้
    2. อธิบายแนวทางในการพัฒนางานทันตสาธารณสุขได้
    3. อ ธิ บ า ย ส า เ ห ตุ ป ั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร เ กิ ด โ ร ค อ า ก า ร
                    ั
      และการลุกลามของโรคฟนผุได้อย่างถูกต้อง
    4. อ ธิ บ า ย ส า เ ห ตุ ป ั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร เ กิ ด โ ร ค อ า ก า ร
                      ั
      และการลุกลามของโรคปริทนต์ ได้อย่างถูกต้อง
              ั
กิ จกรรมการเรียนเพื่อบรรลุวตถุประสงค์
       ิ             ่
   1. นิสตศึกษาเอกสารการเรียน หน่วยที1 ด้วยตนเอง
        ิ ั               ั
   2. นิสตฟงบรรยายสรุปสาระสาคัญและซักถามปญหาจากอาจารย์ผสอน ู้
           ิ
   3. แบ่งกลุ่มนิสตศึกษาเอกสาร แบบจาลอง รูปภาพ
      ่ ่         ั          ั    ั
     ทีเกียวกับลักษณะของฟน อวัยวะในช่องปาก โรคฟนผุและปริทนต์
   4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น
   5. สรุปเขียนรายงาน
4  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
                      เค้าโครงเนื้ อหาประจาหน่ วยการเรียนที่ 1

หน่ วยย่อยที่ 1.1 ความหมายและความสาคัญของการทันตสาธารณสุข
    1.1.1 ความหมายของการทันตสาธารณสุข
        ทันตสุขภาพ (Dental Health)
        ทันตกรรมป้องกัน (Preventive Dentistry)
        ทันตสุขศึกษา (Dental Health Education)
        ทันตกรรมชุมชน(Dental Community)
        ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)
    1.1.2 ความสาคัญของการทันตสาธารณสุข
หน่ วยย่อยที่ 1.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทันตสุขภาพ
    2.1.1 ลักษณะและโครงสร้างของฟน        ั
    2.1.2 อวัยวะปริทนต์  ั
    2.1.3 การเรียกชื่อฟน    ั
หน่ วยย่อยที่ 1.3 โรคฟันผุ
    1.3.1 ทฤษฎีการเกิดโรคฟนผุ      ั
                ั
    1.3.2 สาเหตุและปจจัยทีเกียวข้องกับการเกิดโรคฟนผุ
                     ่ ่      ั
              ้
        1.3.2.1 เชือแบคทีเรีย (Micro organisms)
             ั          ิ้
        1.3.2.2 ฟนและระบบภูมคุมกันของมนุษย์ (Teeth & Host)
        1.3.2.3 อาหารของแบคทีเรีย (Substrate)
                   ่ ้          ั
        1.3.2.4 เวลาทีเชือแบคทีเรียและอาหารสัมผัสกับฟน (Time)
    1.3.3 ลักษณะอาการและการลุกลามของโรคฟนผุ     ั
    1.3.4 ประเภทของฟนผุ     ั
        1.3.4.1 แบ่งตามตาแหน่งทางกายวิภาคของรอยโรค
        1.3.4.2 แบ่งตามอัตราการลุกลาม
        1.3.4.3 แบ่งตามลักษณะการเกิดโรค
        1.3.4.4 รอยผุบริเวณรากฟน     ั
    1.3.5 อุบตการณ์ และระบาดวิทยาของโรคฟนผุ
           ั ิ               ั
                                       5


        1.3.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญกับโรคฟนผุั
        1.3.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและโรคฟนผุ ั
        1.3.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับโรคฟนผุั
                         ั  ั
        1.3.5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบโรคฟนผุ
                       ่ ั
        1.3.5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างซีฟนกับโรคฟนผุ ั
             ั
หน่ วยย่อยที่ 1.4 โรคปริ ทนต์
                   ั  ่ ่            ั
          1.4.1 สาเหตุและปจจัยทีเกียวข้องกับการเกิดโรคปริทนต์
                          ิ
          1.4.2 การเรียกชื่อตัวอย่างคราบจุลนทรีย์ (Plaque sample)
                 ่       ั
          1.4.3 ภาวะเกียวกับโรคปริทนต์ชนิดต่าง ๆ
          1.4.4 ลักษณะอาการและการลุกลามของโรคปริทนต์   ั
6  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
สรุปเนื้ อหาสาคัญ : หน่ วยการเรียนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
                    ทันตสาธารณสุข

หน่ วยย่อยที่ 1.1 ความหมายและความสาคัญของการทันตสาธารณสุข
           1.1.1 ความหมายของการทันตสาธารณสุข
           การทั น ตสาธารณสุ ข (Dental       Public    Health)
เป็ นศาสตร์ แ ขนงหนึ่ ง ของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สาขาทั น ตแพทย์ ศ าสตร์
ซึ่ง เกี่ ย วพัน ถึ ง สวัส ดิ ภ าพของอวัย วะในช่ อ งปาก ของประชาชนโดยส่ ว นรวม
มีขอบเขตการดาเนินงานครอบคลุมทังทางการป้องกันโรค การให้ความรูแก่ประชาชน
                     ้               ้
การศึ ก ษาวิ จ ัย การบริห ารงาน และการให้ บ ริ ก ารการรัก ษาโรคในช่ อ งปาก
ซึ่ ง ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ง า น ทั น ต ส า ธ า ร ณ สุ ข
                     ่ ่
จาเป็นต้องเข้าใจความหมายของคาทีเกียวข้องกับงานทันตสาธารณสุขดังนี้
           ทัน ตสุ ข ภาพ (Oral       Health)       หมายถึ ง
               ี
สภาวะปกติสมบูรณ์ท่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพของฟน อวัยวะรอบๆฟน ั       ั
            ่ ่
และอวัยวะอื่นๆทีเกียวข้องกับใบหน้าและขากรรไกร
           ทันตกรรมป้องกัน (Preventive      Dentistry)   หมายถึง
  ี              ่
วิธการหรือมาตรการใดๆทีจะกาจัดสาเหตุการเกิดโรคหรือความผิดปกติใดๆในช่องปาก
      ั        ื
โดยมีวตถุประสงค์คอสุขภาพทีดในช่องปาก่ ี
           ทันตสุ ขศึก ษา (Dental   Health    Education) หมายถึง
การถ่ า ยทอดความรู้ ประสบการณ์ ต่ า งๆ เกี่ย วกับ ทัน ตสุ ข ภาพให้แ ก่ ป ระชาชน
ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ทั ศ น ค ติ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ตั ว ที่ ถู ก ต้ อ ง
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น จู ง ใ จ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ส น ใ จ ย อ ม รั บ
        ่
และเปลียนแปลงพฤติกรรมทางทันตสุขภาพให้ถูกต้อง
           ทั น ตบุ ค ลากร (Dental     Personnel)     หมายถึ ง
       ่                        ่
บุคคลทีทางานทันตสาธารณสุขร่วมกัน โดยมีขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบต่างๆ กัน
ซึ่ง ในประเทศไทย ประกอบด้ว ย ทัน ตแพทย์ ทัน ตาภิบ าล ผู้ช่ ว ยทัน ตแพทย์
ช่างทันตกรรม
                                                     7


            ทันตกรรมชุมชน (Dental Community) หมายถึง
               ้
การผสมผสานความรูและทักษะด้านวิชาชีพด้านทันตแพทย์ศาสตร์
                                ั
วิทยาศาสตร์พนฐานกับแนวคิดในการแก้ไขปญหาของชุมชนโดยเน้นการป้องกันโรคใน
         ้ื
    ่
คนหมูมาก การให้สุขศึกษาและการบริหารจัดการ
                                 ั
เพื่อให้การบริการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากแก่สงคมให้มประสิทธิภาพสูงสุด     ี
            ซึ่งจากความหมายของค าที่เ กี่ย วข้อ ง กล่ าวได้ว่ าทันตสาธารณสุ ข
( Dental                  Public                Health) นั ้ น ห ม า ย ถึ ง
การป้ องกัน โรคและส่ ง เสริม สุ ข ภาพในช่ อ งปากที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การสาธารณสุ ข
แ ล ะ ร ะ บ า ด วิ ท ย า ข อ ง โ ร ค ใ น ช่ อ ง ป า ก ก า ร ส า ร ว จ สุ ข ภ า พ ใ น ช่ อ ง ป า ก
แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น โ ค ร ง ก า ร แ ก้ ไ ข ป ั ญ ห า โ ร ค ใ น ช่ อ ง ป า ก ร ะ ดั บ ช า ติ
โดยผ่านองค์กรของชุมชน และภาครัฐบาล
            1.1.2 ความสาคัญของการทันตสาธารณสุข
                            ้
            ในการทันตสาธารณสุขนันมีความสาคัญอย่างมากเพราะทันตสุขภาพที่
   ั้        ้
ดีนนควรจะเกิดขึนกับบุคคลทุกคน
                        ้
ในการศึกษาความสาคัญดังกล่าวนันแบ่งเป็นประเด็นได้ ดังนี้
            ประเด็นที่          1             ทาให้ประชาชนมีสขภาพดี  ุ
                         ่ ี ่
เนื่องจากประชาชนเป็นทรัพยากรทีมค่ายิงของชาติประเทศใดทีมประชาชนทีมสุขภาพแ      ่ ี      ่ ี
ข็งแรง
ประเทศนันก็จะพัฒนาได้ดและรวดเร็วกว่าประเทศทีมพลเมืองอ่อนแอเจ็บปวยบ่อยๆ
      ้             ี               ่ ี           ่
                ้             ่ ุ่
การทันตสาธารณสุขนันมีการดาเนินงานทีมงหวังให้ประชาชนโดยส่วนรวมมีทนตสุขภา               ั
พดี      หมายความว่า          ประชาชนนันมีฟน  ้ ั       เหงือก   และอวัยวะอื่นๆ
        ่
ในช่องปากอยูในสภาวะทีปราศจากโรค   ่
             ั ิ    ่
และสามารถปฏิบตหน้าทีตามปกติได้โดยไม่เกิดความเจ็บปวดหรือทาให้ใบหน้าบิดเบีย                 ้
ว      ผิดปกติไป               ั       ่ ี่
                     การมีทนตสุขภาพทีดยอมทาให้สุขภาพร่างกายทัวไปดีดวย     ่   ้
เพราะการรับประทานอาหารตามปกติจะต้องผ่านปาก
  ั         ่      ่
ฟนจะทาหน้าทีเป็ นเครืองย่อยอาหารให้เล็กลงก่อนจะกลืนลงสู่กระเพราะอาหารและลาใ
ส้            ั
        ถ้าฟนไม่แข็งแรง             ผุ         โยก      หรือปราศจากฟน    ั
     ่                     ็
อาหารทีผ่านลงสู่กระเพราะและลาใส้กจะหยาบเกินกว่ากระเพราะและลาใส้จะย่อยได้ดี
8  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
ทาให้ทองอืด
     ้       ท้องเฟ้อ  และถ้าย่อยไม่ได้เลยก็จะสูญเสียคุณภาพอาหารไป
    ่     ั
ทาให้รางกายได้รบอาหารไม่เพียงพอ           อาจทาให้เกิดโรคขาดสารอาหารได้
       ั ่          ่      ั
นอกจากนี้ฟนทีผุมากจะเกิดฝีหนองทีปลายรากฟน จะเกิดการอักเสบ บวม แดง มีไข้
      ้
และถ้าเชือกระจายเข้ากระแสโลหิตก็อาจทาให้เกิดโรคอื่นๆ ได้ เช่น โรคหัวใจ
    ่ ้
โรคเยือหุมสมองอักเสบ โรคปวดตามข้อ
         ประเด็นที่     2            ช่วยเศรษฐกิ จของประเทศ
การทันตสาธารณสุขมีการดาเนินงานทีมงเน้นการส่งเสริมและป้องกันโรคเป็ นหลัก
                    ่ ุ่
โดยการให้ความรูแก่ประชาชน
          ้                      ี     ั
                             แนะวิธการแปรงฟนอย่างถูกวิธ ี
และการใช้ฟลูออไรด์ป้องกันฟนผุ   ั
การดาเนินงานเหล่านี้สนเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาทางทันตกรรมในโรคฟนผุ
              ้ิ                           ั
และโรคเหงือก               ่         ่         ่ี ี
                    ซึงจาเป็นต้องใช้เครืองและเวชภัณฑ์ทมราคาแพง
            ่ ้
เพราะส่วนใหญ่จะสังซือจากต่างประเทศ
   ้
ดังนันการดาเนินงานทันตสาธารณสุขจึงเป็นการช่วยเศรษฐกิจของประเทศ
           ่
โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการเสียเปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศ
         ประเด็นที่ 3        ช่วยเศรษฐกิ จของบุคคลหรือครอบครัว
การดาเนินงานทันตสาธารณสุขจะช่วยให้ประชาชนได้รบความรู้  ั
สามารถดูแลป้องกันโรคในช่องปากของตนเองได้                 ี ั
                                  ทาให้มทนตสุขภาพดี
                ่ ่
จึงเป็นการประหยัดค่าใช้จายเกียวกับการรักษาโรคในช่องปาก
 ่               ้
ซึงมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจทังส่วนบุคคลและครอบครัว
                                                                9              ้
หน่ วยย่อยที่ 1.2 ความรู้พืนฐานเกี่ยวกับทันตสุขภาพ
             1.2.1 ลักษณะและโครงสร้างของฟัน
                                       ่ ีุ ิ
           ช่องปากจะเป็นบริเวณหนึ่งของร่างกาย ทีมจลนทรียอยูดวยกันอย่างปกติสุข     ์ ่ ้
มีความสัมพันธ์กบการก่อให้เกิดโรคขึนได้
               ั               ้          โดยเฉพาะโรคทีเกียวข้องกับฟน
                                                      ่ ่         ั
          ่      ้    ั
โดยจะเกียวข้องตังแต่ฟนชุดแรกทีขนมาในช่องปาก คือ ฟนน้ านม (Primary Teeth)
                            ่ ้ึ               ั
และเมือร่างกายเจริญเติบโตขึน
         ่               ้           ั
                                  ฟนแท้      (Permanent            Teeth)
    ้          ่ ั
จะขึนมาแทนทีฟนน้ านมทาให้รางกายมีฟนทดแทนทีจะใช้ฟนในชุดนี้ไปตลอดชีวต
                         ่         ั   ่     ั                ิ
      ั
ถ้าฟนแท้มสภาพทีปกติ  ี     ่               การพัฒนา                   ั
                                                  การของฟนจะเริมจาก  ่
  ั          ่ ้
มีฟนน้านมเริมขึนมาในช่องปากเมืออายุประมาณ        ่                    6            เดือน
       ั           ้     ่        ้
โดยฟนหน้าล่างจะขึนเป็ นซีแรก และขึนครบ 20 ซี่ เมืออายุประมาณ 2 ถึง 2 ขวบครึง  ่                          ่
และเมืออายุ  ่                  6                  ั
                                       ขวบฟนแท้ซแรกคือฟนกรามซีท1
                                                  ่ี      ั      ่ ่ี
จะขึนมาในช่องปากโดยขึนด้านในสุดต่อจากฟนกรามน้ านมซีท่ี
     ้                ้               ั          ่                 2
           ้ ั
หลังจากนันฟนน้ านมจะเริมทยอยหลุดออกไป    ่                              ั     ้ึ
                                                และมีฟนแท้ขนมาแทนที่
                                 ่ ี ั้ ั
ในช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี จะเป็ นช่วงทีมทงฟนน้ านมและฟนแท้อยูในช่องปาก (Mixed        ั     ่
             ั
Dentition) ฟนแท้จะขึนครบ 28 ซีในช่วงอายุประมาณ 12 ปี สาหรับฟนกรามแท้ซท่ี 3
                   ้        ่                           ั       ่ี
   ้ ่
จะขึนเมืออายุประมาณ 18-25 ปี
10  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
                                         ั
            ภาพที่ 1.1 การเรียงตัว ระยะเวลาการขึน และการหลุดของฟนน้ านม
                               ้
                ่
               ทีมา : http://www.uchicagokidshospital.org/childrens
              ภาพที่ 1.2 การเรียงตัว ระยะเวลาการขึนของฟนแท้
                                 ้    ั
            ่
           ทีมา : http://www.uchicagokidshospital.org/childrens
                    ั       ั
              ภาพที่ 1.3 ฟนน้ านมและหน่อฟนแท้ในช่วงอายุ 2-3 ปี
                                                    11


                 ่
                ทีมา : www.butzin.com/child.htm
     โครงสร้างของฟัน ประกอบด้วย
      1. เคลือบฟน   ั      (Enamel)     เป็ นส่วนทีปกคลุมตัวฟนชันนอกสุด
                                      ่       ั ้
       ่
มีความแข็งทีสุดในร่างกาย ประกอบด้วยท่อเล็กๆ เรียกว่า อินาเมลรอด (Enamel
                      ี
Rods) อัดเรียงตัวกันอย่างแน่นหนา มีสขาวหรือ สีขาวเหลือง ทีมองเห็นอยูในช่องปาก่       ่
      2.     เนื้อฟน ั     (Dentin)      ส่วนทีอยูถดเข้าไปจากเคลือบฟน
                                    ่ ่ ั              ั
      ่
เป็นเนื้อเยือส่วนใหญ่ของฟน    ั           มีความยาวตลอดตัวฟนจนถึงรากฟน ั          ั
ประกอบด้วยท่อเล็กๆ ยาวๆ เรียงตัวอัดแน่นกันอยู่ เรียกว่า Dentinal Tubules
                                 ้ ึ
ภายในประกอบด้วยท่อเล็กๆ มีปลายประสาทรับความรูสก ทาให้เมือมีสงมากระตุน        ่ ิ่      ้
          ั
จะมีอาการเสียวฟนหรือปวดฟนได้     ั
      3.          โพรงประสาทฟน  ั           (Pulp          Cavity)
         ั ่ ีั
เป็นโครงสร้างฟนทีมลกษณะเป็ นโพรงตรงกลางตลอดทังตัวฟนและรากฟน   ้    ั       ั
ภายในประกอบ         ด้วยเส้นเลือด     ท่อน้ าเหลือง                ้ ั
                                         เข้ามาหล่อเลียงฟน
เส้นประสาทรับความรูสก  ้ ึ                โดยผ่านมาทางรูเปิดปลายรากฟน        ั
                  ั
บริเวณผนังโพรงประสาทฟนจะมีเซลล์ Ameloblast ซึงทาหน้าทีสร้างเนื้อฟนเรียงตัวอยู่
                              ่         ่       ั
เมือมีสงมากระตุนหรือทาอันตรายต่อประสาทฟน
  ่ ิ่      ้                 ั
           ั
เซลล์น้ีจะสร้างเนื้อฟนเพื่อปกป้องไม่ให้อนตรายนันเข้า มาทาอันตรายต่อประสาทฟน
                       ั    ้                     ั
12  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
                 ภาพที่ 1.4 ส่วนประกอบภายในของฟน  ั
                ่
               ทีมา : www.ee.ucla.edu/ xyz/Acoustic/marty/
                    ั
           1.1.2 อวัยวะปริ ทนต์ (Periodontal Tissue)
         ั                      ่
    อวัยวะปริทนต์ (Periodontal Tissue) ประกอบด้วยเนื้อเยือ 4 ชนิด คือ เหงือก
            ั                  ั
(Gingiva) เอ็นยึดปริทนต์ (Periodontal Ligament) เคลือบรากฟน (Cementum)
          ั
และกระดูกเบ้ารากฟน (Alveolar Bone)
                        ั
         ภาพที่ 1.5 ส่วนประกอบภายในของฟน และอวัยวะปริทนต์
                                ั
 ่
ทีมา : http://uk.encarta.msn.com/media_461516411_761561931_-1_1/Structure_of_a_Tooth.html
    1.   เหงือก   (Gingiva)    เป็ นเนื้อเยือทีปกคลุมกระดูกรองรับฟน
                           ่ ่           ั
     ่ ้                  ้
ทาหน้าทีตานแรงเสียดสีของอาหารระหว่างการบดเคียวและการกลืน
เหงือกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เหงือกอิสระ (Free Gingiva)
       ่     ั
เหงือกสามเหลียมระหว่างฟน (Interdental Papilla) เหงือกยึด (Attached Gingiva)
ลักษณะทางคลินิกของเหงือกปกติ                    ี  ี
                                มีสชมพูซดถึงเข้ม
 ้ ่ ั           ่ ้
ขึนอยูกบปริมาณของเส้นเลือดทีมาเลียงและระดับความหนาของเคอราทิไนเซชันของเยื่
   ิ        ั         ่ ิ
อบุผว และการมีสารสีจบภายในเซลล์ของเยือบุผว บริเวณเหงือกอิสระจะมีผวเรียบ  ิ
                                               13


ขอบเหงือกบางแนบกับผิวฟน  ั      จะมีรองเหงือกระหว่างเหงือกอิสระและคอฟน
                      ่                 ั
ร่องเหงือกปกติลก ึ            0.5-3            มิลลิเมตร
  ่   ่       ั
เมือใช้เครืองมือตรวจปริทนต์สอดเข้าร่องเหงือกไม่พบอาการเลือดออก
   ่
เมือเช็ดเหงือกให้แห้ง                 ั
                  จะพบเหงือกยึดจะมีลกษณะเป็นจุดๆคล้ายผิวส้ม
ปริมาณจุดผิวส้มจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
          ั         ่    ่        ั
เหงือกปกติจะมีลกษณะแน่นแข็งและหยุน และอยูเต็มระหว่างซอกฟนทุกซี่
              ภาพที่ 1.6 ส่วนต่างๆ ของเหงือก
  ่
 ทีมา : http://anatomy.iupui.edu/courses/histo_D502/D502f04/lecture.f04/upperdigf04/gingiva.jpg


            ั
    2. เอ็นยึดปริ ทนต์ (Periodontal Ligament) เป็นเนื้อเยือยึดต่อชนิดไฟบรัส
                                  ่
    ่ ึ ั
ทาหน้าทียดฟนกับกระดูกเบ้ารากฟน  ั                ่
                       ต้านทานแรงกดทีเกิดจากแรงบดเคียว   ้
         ้         ั
ถ่ายทอดแรงบดเคียวสู่กระดูกเบ้ารากฟน เพื่อลดอันตรายทีเกิดกับฟน
                            ่       ั
    3.    เคลือบรากฟัน    (Cementum)     เป็ นส่วนทีแข็งปกคลุมรากฟน
                                   ่        ั
มีคุณสมบัตคล้ายกระดูกเบ้ารากฟน
      ิ         ั                          ้
                            แต่ไม่มเี ส้นเลือดมาหล่อเลียง
       ั     ่         ั   ั
เคลือบรากฟนจะเป็ นจุดทีเส้นใยของเอ็นยึดปริทนต์มาฝงตัว
     ่ ึ ั    ่         ั      ั
ทาหน้าทียดฟนให้อยูในกระดูกเบ้ารากฟน เคลือบรากฟนสามารถสร้างตัวได้
14  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
      4.          กระดูกเบ้ารากฟัน            (Alveolar       bone)
เป็ นส่วนหนึ่งของกระดูกขากรรไกรทียนขึนมารองรับรากฟน
                        ่ ่ื ้          ั
  ่ ั
เมือฟนถูกถอนไปกระดูกเบ้าฟนจะละลายไปตาม ั                              ั
                                            กระดูกเบ้าฟน
                                ั
ทาหน้าทีรองรับแรงดึงและแรงกดทีมากระทาต่อฟน ป้องกันเส้นเลือด เส้นประสาท
       ่                ่
          ่ ่
เส้นน้าเหลืองทีอยูในบริเวณช่องเอ็นยึดปริทนต์       ั
              1.1.3 การเรียกชื่อฟัน
                ั
      การเรียกชื่อฟน ระบบทีใช้ในการเรียกชื่อฟนจะมีหลายระบบ
                      ่           ั
   ่ี     ั
แต่ทนิยมใช้กนอย่างแพร่หลาย คือ ระบบตัวเลขสองตัว (Two Digit System)
            ั
โดยระบบนี้จะใช้ตวเลขสองตัว โดยตัวเลขตัวแรกจะแทนส่วนของช่องปาก (Quadrants)
ตัวเลขทีสอง แทนตาแหน่ งฟน
      ่             ั
      ส่วนในช่องปาก จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แยกเป็น บนขวา บนซ้าย ล่างซ้าย
                              ้ ่
ล่างขวา (ตาแหน่ งซ้ายขวา เป็ นตาแหน่ งของผูปวย) ฟนแท้ ใช้ตวเลข 1-4  ั     ั
     ั        ั
ส่วนฟนน้ านมใช้ตวเลข 5-8 แทน ดังนี้
                  ั
                 ฟนแท้                  ั
                                     ฟนน้ านม
              บนขวา      บนซ้าย         บนขวา     บนซ้าย
               1         2           5       6
             ล่างขวา      ล่างซ้าย        ล่างขวา    ล่างซ้าย
               4         3           8       7
              ั ่ ่
      ตาแหน่ งฟนทีอยูในช่องปากจะใช้ตวเลข 1-8 สาหรับฟนแท้ และ ตัวเลข 1-5
                            ั           ั
        ั
สาหรับฟนน้ านม โดย ตัวเลขเป็นตัวเลขแทนในแต่ละส่วนของช่องปาก
และหมายเลขแต่ละตัวใช้เรียกตามหน้าทีของฟนแต่ละส่วน  ่   ั
           ่
โดยนับจากเส้นกึงกลางในแนวดิง ดังนี้   ่

        54321       12345
                                 87654321      12345678

        54321       12345             87654321      12345678


             ฟั นน ้ำนม                      ฟั นแท้
                                    15
 หมายเลขฟัน       หน้ าที่ของฟัน         การเรียกชื่อ
   1,2    ใช้ตด หรือ กัดอาหาร
           ั            ั
                     ฟนตัด (Incisors)
    3    ใช้ฉีกอาหาร          ั ้
                     ฟนเขียว (Canine)
     ั
4 , 5 (ฟนน้ านม) ใช้บด หรือ เคียวอาหาร
                 ้        ั        ่
                     ฟนกราม (Molars) ซีท่ี 1 2
                     ตามลาดับ
     ั
 4 , 5 (ฟนแท้)          ้        ั
         ใช้ฉีก หรือ บดเคียวอาหาร ฟนกรามน้อย (PreMolars)
                      ่
                     ซีท่ี 1 2 ตามลาดับ
  6, 7, 8   ใช้บด หรือ เคียวอาหาร
                ้           ั       ่
                     ฟนกราม (Molars) ซีท่ี 1 2 3
                     ตามลาดับ
                     ั    ั
         ภาพที่ 1.7 การเรียกชื่อฟนแท้ และฟนน้ านม
              ่
             ทีมา : www.medscape.com
16  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
                  ภาพที่ 1.8 ตัวเลขแทนซีฟน่ ั
           ่
          ทีมา : http://sprojects.mmi.mcgill.ca/dentintro/dental2.gif

ตัวอย่างการเรียกชื่อฟัน
    11   หมายถึง            ั       ่      ่
                      ฟนตัดแท้บนขวาซีท่ี 1 หรือ ซีกลาง
    75   หมายถึง             ั         ่
                      ฟนกรามน้านมล่างซ้ายซีท่ี 2

หน่ วยย่อยที่ 1.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับโรคฟันผุ
                 ่              ้ ่ ี  ั ึ
     ประชากรในประเทศทีเจริญทางด้านอุตสาหกรรม ผูคนทีมอายุยงไม่ถง 20 ปี
             ่     ั ั
จะต้องมีประสบการณ์เกียวกับโรคฟนผุกนแทบทุกคน        พอพ้นอายุ    20    ปี
  ั ิ           ั         ั
อุบตการณ์ของการเกิดโรคฟนผุจะลดลง โรคฟนผุ หมายถึง การทาลายเนื้อเยือฟน       ่ ั
โดยเชือแบคทีเรีย
    ้          ทีเกิดเฉพาะที่
                ่           ั ่ ้
                         รูฟนทีเกิดขึน        ่
                                    จะเริมต้นด้วย
     ่ ี
บริเวณทีมการละลายตัวของสารประกอบแร่ธาตุ (Demineralized Area) บริเวณเล็กๆ
        ั
บนผิวเคลือบฟน(Enamel) แล้วดาเนินต่อไปเรือยๆ จนทะลุไปถึงเนื้อฟน (Dentine)
                       ่             ั
และเข้าสู่โพรงในตัวฟน ั       (Pulp       Chamber)           ่
                                        ในทีสุด
การสลายตัวของสารประกอบพวกแร่ธาตุบริเวณผิวเคลือบฟน      ั       เกิดจากกรด
         ่
โดยเฉพาะอย่างยิงคือ         กรดแลคติก         (Lactic      Acid)
 ่      ้ ิ    ์
ทีเกิดจากเชือจุลนทรียโดยการหมักของอาหารชนิดคาร์โบไฮเดรต
          ั ่ ี
การเกิดรอยผุของฟนทีมการละลายของผิวเคลือบฟน     ั
                                                  17


และมีการนาส่งสารพวกแคลเซียมและฟอสเฟทไอออน
          ่ ่
ไปยังบริเวณแวดล้อมทีอยูโดยรอบนี้        สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้
               ้ึ
โดยมีการสร้างสารประกอบแร่ธาตุขนมาใหม่ (Remineralization)
     1.2.1 ทฤษฎีการเกิ ดโรคฟันผุ
                           ั
     จากการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาว่าการเกิดฟนผุเกิดจากอะไร มีขนตอนอย่างไร       ั้
เพื่อเป็นแนวทางในการรักษา                 ี ู้
                         ได้มผเสนอแนวคิดหลากหลายกันออกไป
และเสนอเป็ นทฤษฎีต่างๆ                      ่       ั
                                เกียวกับโรคฟนผุออกมามากมาย
        ่ี
แต่ทฤษฎีทน่าเชื่อถือและยอมรับกัน มี 3 ทฤษฎีดงนี้      ั
     1.2.1.1 ทฤษฎีเคโมพาราไซติ ก (Chemo-Parasitic Theory,
          Acidogenic Theory)
            ้
          ผูนาเสนอทฤษฎีน้ี คือ W.D.Miller เป็นทฤษฎีทยอมรับกันมากทีสุด่ี           ่
โดยเขาเชื่อว่ากระบวนการเกิดฟนผุ  ั                             เกิดจากกรด
 ่
ซึงได้จากกระบวนการเผาผลาญอาหาร          (Fermentation)                ้
                                          ของเชือแบคทีเรีย
    ี            ั    ่ ิ      ั
ทาให้มการดึงเกลือแร่ออกจากฟน ทีผวเคลือบฟน และเมือผิวเคลือบฟนเปราะเป็ นรู่         ั
จะเกิดการละลายในส่วนของเนื้อฟน    ั            โดยละลายในส่วนอนินทรียสารก่อน
                ั     ่  ่
และจึงมีการละลายโครงสร้างฟนส่วนทีเหลือทีเป็ นอินทรียสาร
     ี ู้
และได้มผทาการทดลองสนับสนุนแนวคิดนี้                   โดยมีการทดลองสนับสนุน
ดังนี้
              ั ่ี ึ      ่
      1.) พบกรดในฟนผุทลกๆ โดยเปลียนสีกระดาษลิตมัสจากน้ าเงินเป็ นแดง
      2.) เมือนาแป้งและน้ าตาลมาผสมกับน้ าลาย แล้วนาเข้าตูอบทีอุณหภูม ิ 37
          ่                                ้ ่
           ่         ั
องศาเซลเซียส เมือนามาสัมผัสกับฟนพบว่าเกิดการสูญเสียแร่ธาตุของฟน            ั
               ่ ่
      3.) พบแบคทีเรียทีอยูในช่องปากอย่างน้อย 30 ชนิด สามารถสร้างกรดได้
      4.) สามารถแยกกรดแลคติก         จากการผสมแป้งและน้ าตาลกับน้ าลาย
         ้ ่
และนาไปเข้าตูอบทีอุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส
             ้             ั
      5.) พบเชือแบคทีเรียหลายชนิดจากฟนผุในเนื้อฟน        ั
    1.2.1.2 ทฤษฎีโปรติ โอไลติ ก (Proteolytic Theory)
         ้
        ผูนาเสนอทฤษฎีน้ี   คือ   Gottlieb   โดยนาเสนอว่า
  ่        ้    ิ ั
เริมแรกของการผุเชือเข้าสู่ผวฟนทาง อีนาเมลลาเมลลา (Enamel Lamella) รอดชีท
18  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
(Rod Sheaths) ทัฟต์ (Tuft) และผนังของเดนทินอลทูบลู (Dentinal Tubule)
           ่
ทาลายโครสร้างทีเป็นอินทรียสารก่อน           โดยเอ็นไซม์โปรติโอไลติก     (Proteolytic
Enzyme)
ของแบคทีเรียต่อมาจึงมีการทาลายอนินทรียสารโดยกรดจากแบคทีเรียทีสามารถสร้างก     ่
รดได้ (Acidogenic Bacteria)
                            ่
      1.2.1.3 ทฤษฎีโปรติ โอไลซีส-คีเลชัน (Proteolytis-Chelation Theory)
          เนื่องจากในบางสถานการณ์ไม่สามารถอธิบายได้ดวยทฤษฎี     ้
                  ่ ั
เคโมพาราไซติก คือ การทีฟนเกิดอาการสูญเสียเกลือแร่ แม้ค่า pH ในช่องปาก
เป็ นกลาง หรือเป็ นด่าง จึงมีผเสนอทฤษฎีน้ีขนมา โดยเชื่อว่าโรคฟนผุเกิดจาก
                    ู้           ้ึ           ั
การทีเชือโรคทาลายส่วนทีเป็นอินทรียสารของเคลือบฟน
    ่ ้          ่                  ั
   ่
เมือทาลายแล้วได้สารผลิตผลออกมาซึงได้แก่   ่             ส่วนประกอบของแบคทีเรีย
อินทรียสารของเคลือบฟน    ั       และโปรตีนในน้ าลายเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อน
 ่
ซึงมีการดึงเกลือแร่                                 (อนินทรียสาร)
กับการทาลายส่วนของอินทรียสารในเคลือบฟนไปพร้อมๆ กัน    ั
      สรุป      ั ั               ั        ั
            ในปจจุบนเชื่อว่าการเกิดโรคฟนผุ เกิดจากปจจัยหลายๆ อย่าง
             ั
กระบวนการเกิดโรคฟนผุเกิดเริมแรกทีชนเคลือบฟน
                   ่     ่ ั้      ั
         ่
เกิดจากกรดทีได้จากกระบวนการเผาผลาญอาหารของเชือแบคทีเรีย       ้
ทาให้เกิดการสูญเสียเกลือแร่        โครงสร้างจึงเสียไปและเปราะขึน     ้     ่
                                             เมือเป็นรูผุ
  ้
เชือโรคเข้าไปในเดนตินอลทูบล   ู        ่ ้
                       ซึงเชือบางตัวสามารถสร้างเอ็นไซม์โปรติโอไลติก
                        ่
ทาลายอินทรียสารร่วมกับผลจากกรดทีได้จากการเผาผลาญอาหาร

     1.2.2 สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิ ดโรคฟันผุ
            ั
         โรคฟนผุ
  ั
มีปจจัยจานวนมากทีเกียวข้องทาให้เกิดกระบวนการทาให้ฟนผุ
           ่ ่                ั
              ้
โดยกระบวนการเหล่านันต้องเกิดร่วมกัน ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งอย่างเดียว
 ั  ่         ั
ปจจัยทีก่อให้เกิดโรคฟนผุ ได้แก่
                ้
         1.2.2.1 เชือแบคทีเรีย (Microorganisms)
               ั      ิ้
         1.2.2.2 ฟนและระบบภูมคุมกันของมนุ ษย์ (Teeth & Host)
                                            19


        1.2.2.3 อาหารของแบคทีเรีย (Substrate)
               ่ ้              ั
        1.2.2.4 เวลาทีเชือแบคทีเรียและอาหารสัมผัสกับฟน (Time)

                      Microorgan
                       isms
                   ฟันไม่ผุ
                          ฟันไม่ผุ
                           ฟันไม่ผุ
            Teeth &    ฟันไม่ผุ
             Host           ฟันผุ    ฟันไม่ผุ  Substrate
                  ฟันไม่ผุ    ฟันไม่ผุ
                                ฟันไม่ผุ

                         Time


                  ั
ภาพที่ 1.9 ปฏิกริยาทีเกิดขึนระหว่างปจจัยชนิดต่างๆ ทีมส่วนเกียวข้องต่อการทาให้
           ่ ้              ่ ี  ่
         ั
      เกิดฟนผุ
         1.2.2.1 เชื้อแบคทีเรีย (Microorganisms)
                  ั        ้ ิ    ์ ่ี
         ความสัมพันธ์กนระหว่างประชากรเชือจุลนทรียทจาเพาะเจาะจงทีมอยู่  ่ ี
           ั             ่
ในปากกับการผุของฟนในคนส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลทีได้มาโดยทางอ้อม
  ่       ่ ึ
ซึงไม่เหมือนกับทีศกษาในสัตว์ทดลอง        หลักฐาน        ่
                                  ทีแสดงให้เห็นว่า
          ่           ่
แบคทีเรียมีส่วนเกียวข้องได้มาจากแหล่งทีมาต่างๆ       กัน      ตัวอย่างเช่น
 ้ ่
ผูปวยได้รบการรักษาด้วยยาปฏิชวนะเป็ นระยะเวลานานส่วนใหญ่การผุของฟนผูปวยจ
     ั             ี                    ั ้ ่
ะลดลง                                  ้
                             และจากการเลียงสัตว์ทดลอง
       ่ ี    ี  ่ ี    ้
ด้วยอาหารทีมยาปฏิชวนะทีมผลต่อเชือแกรมบวกปนอยูดวย   ่ ้
    ั
พบว่าฟนของสัตว์ทดลองจะไม่ผุเลย
                 ่     ้ ิ          ้
จากการศึกษากับสัตว์ทดลองทีปราศจากเชือจุลนทรีย์ พบว่า เชือสเตร็พโตคอคคัส
20  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
           ้ ่           ั      ่       ์
มิวแทนส์ เป็ นเชือทีก่อให้เกิดฟนผุได้มากทีสุด สายพันธุของเชือสเตร็พโตคอคคัส   ้
มิวแทนส์      ทีแยกได้จากรูผุของคน
           ่                              ั
                                 สามารถทาให้ฟนของหนูทดลองผุ
          ั ้ ่
โดยผุแบบรอบตัวฟนทังซีได้              ่  ้
                      เมือนาเชือตัวนี้ใส่เข้าไปในปากของหนูทดลองตัวอื่น
จากการสารวจการระบาดของโรคฟนผุ         ั                    โดยการสุ่ม
โดยการสุ่มประชากรเป้าหมายมาเพียงบางส่วนพบว่า
         ั      ้
มีความสัมพันธ์กนระหว่างเชือสเตร็พโตคอคคัส                        มิวแทนส์
ทีตรวจพบกับการปรากฏรอยผุของฟนไปในทางบวก
 ่                       ั
                  ่
มีการทดลองหลายการทดลองทีสนับสนุนการวิจยในครังนี้ ได้แก่  ั    ้
         1.) ในสัตว์ทดลองไม่มเี ชือแบคทีเรียในช่องปากไม่มฟนผุ
                           ้              ี ั
         2.) การให้สตว์ทดลองกินยาปฏิชวนะแล้วพบว่าลดอัตราการเกิดโรคฟ ั
                ั                ี
           นผุ และอุบตการณ์การเกิดฟนผุในสัตว์ทดลอง
                   ั ิ           ั
            ั ่ ั ้ึ
         3.) ฟนทียงไม่ขนในช่องปากจะไม่พบฟนผุ         ั
         4.) เชือแบคทีเรียในช่องปากสามารถละลายเคลือบฟน
             ้                              ั
                 ั
           และเนื้อฟนในห้องทดลองเหมือนลักษณะโรคฟนผุ        ั
        ้                       ้ ่
จากการตรวจเชือแบคทีเรียในบริเวณรูผุพบว่า เชือทีพบได้บ่อยทีสุดมี 3 กลุ่ม คือ่
         1.) สเตร็พโตคอคคัส (Streptococus species)
                     ั
         2.) แลกโตบาซิลส (Lactobacikllus species)
         3.) แอคติโนไมเซส (Actinomyces species)

       1.2.2.2 ฟันและระบบภูมิค้มกันของมนุษย์ (Teeth & Host)
                    ุ
             ั            ั ้ึ ่ ั ั
       ก. ฟัน ปจจัยทีเกียวข้องกับการเกิดฟนผุขนอยูกบปจจัยดังนี้
               ่ ่
         1. รูปร่างของฟัน
 ั ่ ี    ั                   ้
ฟนทีมรอยแยกฟนแคบและลึกมีโอกาสให้เกิดการกักขังของเชือแบคทีเรียและเศษอาหา
ร ยากทีจะทาความสะอาด
     ่                 ั        ่ ่
                  และพบว่าฟนของแต่ละคนจะมีรองทีต่างกันด้วย
      ั ู         ั
หลุมและร่องฟนมีรปร่างต่างๆ ได้ดงนี้
                                           21
           ภาพที่ 1.10 ชนิดของร่องและหลุมบนด้านบดเคียว  ้
            ่         ิ
           ทีมา : ทันตพยาธิวทยาสาหรับทันตาภิบาล หน้าที่ 15
     1.) รูปตัววี (V) ร่องกว้างด้านบนและแคบลงทางด้านล่าง พบได้รอยละ 34  ้
     2.) รูปตัวยู(U) ด้านบนและด้านล่างกว้างพอ ๆ กัน พบได้รอยละ 14 ้
                             ้
     3.) รูปตัวไอ(I) เป็นร่องเล็ก ๆ โดยตลอด พบได้รอยละ 19
     4.) รูปตัวไอเค (IK) ด้านบนเล็กแต่จะกว้างบริเวณก้น พบได้รอยละ 26 ้
     5.) รูปอื่น ๆ นอกเหนือจากรูปนี้ เช่น รูปตัววายหัวกลับ พบได้รอยละ 7้
               2.   ความลึกของรอยแยกฟัน     มีผลต่อการเกิดฟนผุ ั
รอยแยกฟนทีลก ั ่ ึ              ั
                  การแปรงฟนขนแปรงไม่สามารถเข้าไปทาความสะอาดได้
และบริเวณร่องลึกจะมีเคลือบฟนบาง   ั           ่    ั
                            เมือเกิดฟนผุลุกลามได้รวดเร็ว
       ั ่ ้ึ
ตาแหน่ งฟนทีขนผิดตาแหน่ ง             ซ้อนเกหรือบิดหมุนทาให้มเี ศษอาหาร
    ้          ่     ้    ั      ่
และเชือโรคไปสะสมได้งาย รวมทังการแปรงฟนให้สะอาดทัวถึงเป็ นไปได้ลาบาก
               3.                ส่วนประกอบทางเคมี
     ั ่ ้ึ
พบว่าฟนทีขนในช่องปากในช่วงแรกๆ                          จะผุงาย่
                 ั
เนื่องจากส่วนของเคลือบฟนมีการสูญเสียเกลือแร่ได้งาย  ่
        ั ่ ี           ่
นอกจากนี้ฟนทีมฟลูออไรด์สะสมอยูในผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์           (Hydroxyapatite)
         ั
ของเคลือบฟนจะพบว่ามีความแข็ง และทนต่อกรดได้ด ี
22  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
             ข.     น้าลาย
            ่         ่
เป็นของเหลวทีได้จากการหลังของต่อมน้าลายใหญ่ในขอบปาก                      3        ต่อม
และต่อมน้าลายชนิดไมเนอร์             (minor      salivary               glands)
ทีกระจายอยูในช่องปากน้ าลายมีผลต่อการเกิดฟนผุดงนี้
 ่       ่                     ั ั
                 1. การไหลของน้าลาย
พบว่าถ้าน้ าลายทีไหลออกมาปริมาณมากจะมีคราบจุลนทรียหรือฟนผุน้อย
              ่                     ิ       ์    ั
               ่ ี
นอกจากนี้บริเวณทีมปริมาณน้าลายหลังออกมามาก      ่                  ๆ          เช่น
  ั                 ั
ฟนหน้าล่างมีโอกาสเกิดฟนผุน้อยกว่าบริเวณอื่น
                2. ส่วนประกอบในน้าลาย จะมีเกลือแร่ เช่น แคลเซียม
ฟอสเฟต ฟลูออไรด์ ซึงส่งผลให้มการคืนกลับของเกลือแร่ทผวฟน (Remineralization)
                  ่      ี                 ่ี ิ ั
ได้
                             ิ
                3. น้าลายมีคุณสมบัตเป็นบัฟเฟอร์ (Buffer) ซึงหมายถึง           ่
การทาให้สารละลายมีความเป็นกรด-ด่าง                  (pH)              ่
                                                คงทีตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเติมกรดหรือด่างลงไป                      สาหรับในน้าลายมีไบคาร์บอเนต
และฟอสเฟตเป็นบัฟเฟอร์
      จากการทดลองของ            Stephan        โดยใช้แผ่นอิเล็กโตรดขนาดเล็ก
(Microelectrode)                  ่ี       ิ     ์
                      วางไว้ทแผ่นคราบจุลนทรียเพื่อวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
           ่ ี ั
พบว่าในคนทีไม่มฟนผุค่าความเป็ นกรด-ด่าง                       เท่ากับ          7.1
       ่ ี ั
ส่วนคนทีมฟนผุค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 5.5 และได้ศกษาต่อโดยให้ผปวย 2 กลุ่ม  ึ         ู้ ่
คือ                     ่ ี ั ั      ่ ี ั         ้
                   กลุ่มทีไม่มฟนผุกบกลุ่มทีมฟนผุให้บวนปากด้วยน้ าตาลกลูโคส
     ้
จากนันวัดค่าความเป็นกรดด่างในช่วงเวลาต่าง ๆ และนามาแสดงค่ากราฟ พบว่าช่วง
10     นาทีแรก        ความเป็นกรด-ด่างต่าลงอย่างรวดเร็ว                  ้
                                             หลังจากนันค่อย ๆ
   ่ ้
เพิมขึนจนกลับเป็นปกติ
      จากการศึกษาพบว่าค่าความเป็ นกรดด่างวิกฤติททาให้เคลือบฟนเกิดสูญเสียเกลือ
                                     ่ี          ั
          ั
แร่และเกิดฟนผุ เท่ากับ 5.5
                            ่  ู ิ้           ี
                4. ในน้ าลายมีสารทีไม่ใช้ภมคุมกันแต่มฤทธิ ์ต้านแบคทีเรียซึงได้        ่
แก่ ไลโซโซม์ และระบบซาไลวารีเพอร์ออกซิเดส (Salivary Peroxdase System)
           ้
มีฤทธิ ์ไปยับยังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิด
                                                   23


                  ิ
         5. ในน้าลายมีซคริทไอจีเอ     (Secretory   Ig   A)
 ่ ่
ซึงหลังจากเซลล์พลาสมาในต่อมน้าลาย        มีผลให้แบคทีเรียบางชนิดจับกลุ่ม
                ่
และทาให้เม็ดเลือดขาวมาจับกินได้งาย
      ั           ้      ่
นอกจากนี้ยงมีผลไปขัดขวางไม่ให้เชือโรคเกาะผิวเยือเมือกช่องปาก

         ค ระบบภูมิค้มกันในช่องปาก มีระบบภูมคุมกันแบบฮิวโมรล
                     ุ                     ิ้
                                   ่
(Humoral) และระบบเซลลูลาร์ (Cellular) โดยหลังมากับน้ าลายซึงออกฤทธิ ์เฉพาะที่    ่
     ่       ิ ิ      ิ                  ่
และหลังมากับคลิวควลาร์ฟลูอด (Crevicular Fluid) ซึงออกฤทธิ ์เฉพาทีและทางระบบ        ่
ระบบเซลลูลาร์ ได้แก่ เม็ดเลือดขาวชนิด โพลีมอร์โฟนิวเคลียส และโมโนซัยต์
พบบริเวณ              ิ    ์ ่ี ั
         แผ่นคราบจุลนทรียทสมผัสกับเหงือก              กลไกมี 2        อย่างคือ
ระบบฮิวโมรัลทาให้เกิดการเกาะกลุ่ม                       และระบบเซลลูลาร์จบกิน ั
และอีกกลไกคือขัดขวางการจับกลุ่มของเชือแบคทีเรียบนผิวฟนไม่เกิดเป็ นคราบจุลนท
                           ้            ั            ิ
รีย์
                1.2.2.3 อาหารของแบคทีเรีย (Substrate)
               อาหารของแบคทีเรียทีมผลต่อการเกิดฟนผุคอ
                              ่ ี         ั ื
อาหารพวกคาร์ไฮเดรต                   ซึงได้แก่
                             ่                แป้งและน้ าตาล
       ่                  ่
แบคทีเรียเมือเผาผลาญอาหารจะได้กรดซึงส่วนใหญ่จะเป็นกรดแลกติก
          ั    ั     ่      ั
ส่งผลให้เกิดโรคฟนผุ ปจจัยทีทาให้เกิดฟนผุจากอาหาร ได้แก่
         ก. ลักษณะทางกายภาพของอาหาร                       ่ ีั
                                        อาหารทีมลกษณะเหนียว
         ั
อ่อนนุ่ มเกาะติดฟนง่าย                            ั
                         จะทาให้เกิดโรคฟนผุมากกว่าอาหารทีมเี ส้นใย    ่
 ่
ซึงมีความหยาบช่วยขัดสีระหว่างบดเคียว      ้
         ข. ความถี่ในการกิ น พบว่าผูทกนอาหารว่างระหว่างมือบ่อย ๆ
                                 ้ ่ี ิ            ้
        ั
มีโอกาสเกิดฟนผุได้งาย   ่
นอกจากนี้ในเด็กทีดดนมและหลับไปทาให้นมค้างอยูในปากก็ทาให้ฟนผุได้งาย
           ่ ู                     ่         ั    ่
เนื่องจากไม่ได้ทาความสะอาด และเวลานอนน้าลายจะหลังน้อยลง          ่

             1.2.2.4 เวลาที่ แบคที เรียและอาหารสัมผัสกับฟั น (Time)
                ั                     ั
ยิ่ง มีเ วลาในการสัม ผัส กับ ฟ น นานเท่ า ใด ยิ่ง มีโ อกาสท าให้ เ กิด ฟ น ผุ ม ากเท่ า นั ้น
พ บ ว่ า ก า ร แ ป ร ง ฟ ั น ไ ม่ ส ะ อ า ด
24  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
ห รื อ ไ ม่ แ ป ร ง ฟ ัน ท า ใ ห้ ม ี เ ศ ษ อ า ห า ร แ ล ะ แ บ ค ที เ รี ย ที่ ค้ า ง อ ยู่ ใ น ช่ อ ง ป า ก
เกิดเป็ นคราบจุลนทรียและฟนผุได้
          ิ   ์    ั

      1.2.4 ประเภทของฟันผุ
          ู้   ั          ่
         มีผแบ่งโรคฟนผุออกเป็ นหลายแบบทีจะกล่าวถึงมี 3 แบบ ด้วยกันคือ
         1. แบ่งตามตาแหน่ งทางกายวิ ภาคของรอยโรค ซึงแบ่งได้เป็น 3
                                ่
กลุ่มคือ
                     ้    ่
           1.1 รอยผุบริเวณพืนผิวทีเรียบ(Smooth Surface Caries)
 ่
ซึงได้แก่ รอยผุบริเวณด้านประชิด (Proximal) ด้านแก้ม (Buccal) และด้านลิน         ้
(Lingual)
                                 ั
           1.2 รอยผุบริเวณหลุมและรอยแยกฟน(Pit and Fissure Caries)
           1.3 รอยผุบริเวณรากฟน   ั
         2. แบ่งตามอัตราการลุกลาม ได้แก่
                  ุ
           2.1 ฟันผุลกลามเฉี ยบพลัน (Acute Caries, Active Caries)
เป็ นการผุทลุกลามรวดเร็วมาก
      ่ี                                ั
                      มีการสูญเสียส่วนประกอบของฟนอย่างรวดเร็ว
   ั
สีมกเป็นสีเหลืองถึงน้าตาลอ่อนนิ่ม
มักพบรูผุขนาดเล็กแต่ภายในลุกลามข้างใต้เป็นบริเวณกว้าง
          ลักษณะทางจุลวิภาค          ้ ่ ้
                          พบชันทีเชือแบคทีเรียแพร่กระจายเข้าไป
               ้ ่ ี
(Bacterial Invasion)และชันทีมการสูญเสียเกลือแร่ (Zone of Demineralization) กว้าง
                    ั
อาจมีการอักเสบของโพรงประสาทฟนร่วมด้วย เช่น เมือกินน้ าเย็นมีอาการปวด ่
  ั ั     ั          ่                ั
ฟนผุลกษณะนี้มกพบในเด็กหรือวัยรุนเนื่องจากโครงสร้างของฟนยังไม่แข็งแรงเต็มที่
          ู                   ้
และเดนตินอลทูบน (Dentinal Tubules) เปิดกว้าง เชือโรคลุกลามได้งาย     ่
           2.2.ฟันผุค่อยเป็ นค่อยไป        (Chronic       Caries)
      ่ี ี
เป็นการผุทมกระบวนการเกิดอย่าง         ช้า      ๆ             ้
                                      มักเกิดในผูใหญ่
รูผุเปิดกว้างทาให้ถูกชะล้างโดยระบบบัฟเฟอร์จากน้าลาย
    ั
ทาให้อตราการลุกลามเป็นไปได้อย่างช้า ๆ
          ลักษณะทางจุลวิภาค
           ั
พบมีการสร้างเนื้อฟนเพื่อซ่อมแซมให้โพรงประสาทฟนห่างจากรอยผุ ั         (Reparative
                                                 25


Dentin)      และมีการสะสมของเกลือแร่ในแดนตินอลทูบนมากขึน  ู     ้    เกิดการตีบตัน
(Dentinal Sclerosis)
               2.3   ฟันผุที่หยุดการลุกลาม      (Arrested       Caries)
เป็ นรอยผุทไม่มการลุกลามหรือทาลายต่อไป
       ่ี ี                             ั้   ั
                                พบได้ทงในฟนแท้และฟนน้านม   ั
บริเวณทีมกพบรอยผุชนิดนี้
     ่ ั                เช่น       ั             ้ ู่
                              ฟนผุบริเวณด้านบดเคียวทีรผุกว้าง
เศษอาหารสะสมได้น้อยลง            การทาความสะอาดขนแปรงเข้าถึงบริเวณดังกล่าวได้
        ั
นอกจากนี้ยงมีระบบบัฟเฟอร์จากน้าลายช่วยให้สภาพความเป็นกรดในรูผุน้อยลง
              ่ ีั
เป็นผลให้บริเวณทีมลกษณะอ่อนนุ่ม ค่อย ๆ แข็งเป็นมัน และมักมีสน้าตาล       ี
            3.แบ่งตามลักษณะการเกิ ด ได้แก่
             3.1     ฟันผุแบบแรมแพนต์        (Rampant         Caries)
    ั ่ี
เป็ นฟนผุทพบในเด็กและวัยรุน     ่           เนื่องจากเดนตินอลทูบนเปิดกว้างู
                ้ ่ ่ ี
นอกจากนี้อาจพบในผูปวยทีมภาวะปากแห้ง                 เช่น         จากยาหรือ
         ั     ั
จากการได้รบรังสีรกษาโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและใบหน้า เป็นต้น
                         ั ั่ ้
             ลักษณะการผุ มักพบฟนผุทวทังปาก และบริเวณทีไม่ค่อยพบฟนผุ  ่       ั
เช่น         ั
          ฟนหน้าล่างบริเวณด้านริมฝีปาก        (Labial)           ั
                                           ของฟนหน้าบน
            ั
และบริเวณคอฟนและด้านประชิดเกือบทุกซี่                                ้
                                               บางครัง
          ั
ส่วนของตัวฟนหักเหลือแต่รากฟน       ั
                        ั
        ภาพที่ 1.11 ตัวอย่างการผุของฟนแบบ Rampant Caries
       ่
      ทีมา : http://images.google.co.th/images?q=Rampant+Caries

        3.2 ฟันผุแบบเนอร์สซิ่ งบอตเทิ น (Nursing Bottle Caries, Early
Chidhood Caries, ECC)         ั   ั
                เป็ นฟนผุในฟนน้ านมเด็กอายุระหว่าง   0-3 ปี
พบว่ามักเกิดจากเด็กนอนหลับไปขณะดูดนม
 ่    ้
ซึงไม่ได้บวนน้าทาความสะอาดคราบน้านม
26  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
               ่          ั
ร่วมกับเวลานอนน้ าลายจะหลังออกมาน้อยเป็ นผลให้ฟนผุลุกลามได้รวดเร็ว
      ั        ่
นอกจากนี้ยงพบได้ในเด็กทีชอบอมข้าวไว้ในปากนาน                 ๆ
         ้   ี     ่
ก่อนจะกลืนข้าวนันทาให้มอาหารค้างอยูในปากเป็นเวลานาน
     ั
และเกิดฟนผุในลักษณะเดียวกัน                   ื
                             สาเหตุอ่น      ๆ
ได้แก่อาหารว่างทีเด็กชอบรับประทานถ้าเป็ นชนิดทีมน้ าตาลสูงและเหนียวติดฟน
          ่             ่ ี            ั
ร่วมกับการ                         ั ่
                     ทาความสะอาดฟนทีไม่สะอาดและทัวถึง ่
       ั ั
ก็ทาให้เกิดฟนผุลกษณะดังกล่าวได้
        ลักษณะการผุ จะลุกลามเกือบทุกซี่ โดยเฉพาะบริเวณฟนหน้าบน ั
  ั      ่
ฟนกรามน้ านมซีแรกและฟนเขียวั ้                ั    ั
                            แต่มกไม่พบในฟนหน้าล่าง
            ่    ่          ้ิ
เนื่องจากผลของน้าลายซึงถูกหลังมาจากต่อมน้าลายใต้ลน (Sublingual Salivary
Gland)
                       ั
       ภาพที่ 1.12 ตัวอย่างการผุของฟนแบบ Nursing Bottle Caries
      ่
     ทีมา : http://images.google.co.th/images?q=Nursing+Bottle+Caries

                  ้
        3.3 รอยผุกลับซา (Recurrent Caries, Secondary Caries)
    ั ่ี ั             ั
เป็ นฟนผุทได้รบการบูรณะด้วยวัสดุอุดฟนไปแล้ว           และเกิดการผุต่อ
 ่           ่
ซึงอาจจะเกิดจากการรัวตามขอบ                 ีู
                          การอุดไม่ดรปร่างผิดไปจากเดิม
           ่               ั
วัสดุอุดแตกหรือขอบบิน ทาให้เกิดการผุตามขอบหรือใต้วสดุอุด
                   ่
        ลักษณะทางคลินิกทีพบมักตรวจพบได้ยาก
          ั    ั
โดยเฉพาะกรณีผุใต้วสดุอุดฟนอาจต้องใช้ภาพรังสีช่วยในการวินิจฉัย
             ั   ่
ถ้าผุบริเวณขอบเห็นเนื้อฟนสีขาวขุนหรือสีน้ าตาลบริเวณรอบๆ         วัสดุอุด
    ้           ่
บางครังอาจเป็นสีเทาถึงสีดาซึงต้องแยกจากการกร่อน (Corrosion)     ของอมัลกัม
  ่
ซึงจะเห็นเป็นสีเทาตามขอบได้เช่นกัน
                                            27
                        ั
        ภาพที่ 1.13 ตัวอย่างการผุของฟนแบบ Recurrent Caries
       ่
      ทีมา : http://images.google.co.th/images?q=Recurrent+Caries


      1.2.5.อุบติการณ์ และระบาดวิ ทยาของโรคฟันผุ
           ั
      ในการศึกษาทางระบาดวิทยา               ี
                            ได้มการใช้ดชนี  ั    (Index)
เพื่อเป็นตัววัดภาวะความรุนแรงของโรค ในกลุ่มประชากร ในเรืองโรคฟนผุดชนีทใช้
                                    ่    ั ั ่ี
        ั          ่
คือ ดัชนีฟนผุ (Caries Index) ซึงแบ่งระดับการศึกษาไว้ดงนี้  ั
      ก.             ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริ ญกับโรคฟันผุ
จากการศึกษาโดยใช้ดชนีฟนผุ ั ั                           พบว่า
ประเทศทีดอยพัฒนาหรือกาลังพัฒนาจะมีดชนีฟนผุต่ า
       ่ ้               ั ั
    ่
เมือเทียบกับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
  ้           ่ั        ่
ทังนี้เนื่องจากอาหารทีรบประทานในกลุ่มทีกาลังพัมนามักมีความหยาบ และมีผกผลไม้    ั
ซึงช่วยในการขัดฟน
 ่           ั                    และเร่งการไหลของน้ าลาย
ขณะทีประเทศอุตสาหกรรมมักรับประทานอาหารสาเร็จรูปเหนียวติดฟนได้งาย
     ่                                  ั ่
                         ั
แต่ในช่วงหลัง ๆ พบว่า อัตราการเกิดฟนผุในกล มประเทศอุตสาหกรรมลดลง
ทังนี้เนื่องมีความรูและได้รบการป้องกันโดยได้รบฟลูออไรด์ และการเคลือบหลุมร่องฟน
   ้        ้    ั          ั                   ั
(Sealant)                                  ั
                     ส่วนในประเทศกาลังพัฒนามีอตราการผุเพิมขึน   ่ ้
               ั
เด็กในชุมชนเมืองพบฟนผุมากกว่าเด็กในชนบท จากสาเหตุคล้ายคลึงกัน
      ข . ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง พั น ธุ ก ร ร ม แ ล ะ โ ร ค ฟั น ผุ
              ั
พบว่ามีความสัมพันธ์กนในกลุ่มครอบครัวเนื่องจากสาเหตุดงนี้   ั
                 ั       ั
     1.) ลักษณะรูปร่างของฟน, หลุมร่องฟนในพ่อแม่ ถ่ายทอดมายังลูก
28  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
    2.) เลียนแบบพฤติกรรมพ่อและแม่                                  พบว่าลูกมักเลียนแบบพฤติกรรม
       รวมถึงพฤติกรรมการกินอาหาร                             เช่น        ถ้าพ่อแม่ชอบกินของหวาน
       หรือกินของว่างระหว่างมือ ลูกก็มกจะทาตาม          ้          ั
    3.) การเลียงดูของพ่อแม่ทผด เช่น แม่อมข้าวในปากแล้วนามาป้อนลูก
           ้                      ่ี ิ
                   ้
       ทาให้เชือโรคในปากแม่แพร่มาสู่ลก                     ู
        ่ ้
       ซึงเชือโรคก็ถอเป็ นปจจัยหนึ่งทีทาให้ฟนผุ
                     ื          ั          ่        ั
      ค. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับโรคฟันผุ จากการศึกษาพบว่าในช่วงอายุ
เดียวกันในวัยเด็กถึงผูใหญ่ในเพศหญิงจะมีฟนผุมากกว่าเพศชาย
                    ้                        ั
ทังนี้เนื่องจากเพศหญิงมีพฒนาการไวกว่าผูชาย
 ้                     ั                    ้                   ั ้
                                                         ทาให้ฟนขึนมาก่อนเพศชาย
ในช่วงอายุเดียวกันจึงมีโอกาสเกิดฟนผุมากกว่า              ั
นอกจากนี้พฤติกรรมการกินอาหารทีแตกต่างกันก็เป็ นปจจัยอย่างหนึ่ง       ่                ั
      ง. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบฟันผุ ในฟนน้ านมพบว่าอายุ 2-5 ปี     ั                ั
   ั ้                        ั
มีฟนผุรอยละ57-80 ส่วนในฟนแท้ช่วงอายุทพบฟนผุมากทีสุดคือ ช่วงอายุ 11-15 ปี          ่ี    ั       ่
  ั     ่ ่ ้
ฟนจะผุได้งายเมือขึนมาในช่องปากช่วง                                    1-2              ปี
แรกเนื่องจากส่วนของเคลือบฟนยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ ั
      จ. ความสัมพันธ์ระหว่างซี่ฟันกับฟันผุ พบว่าฟนแท้ทผุทพบบ่อยมีดงนี้                  ั    ่ี ่ี    ั
            ั
          ฟนกรามซีหนึ่งบนและล่าง   ่                         พบร้อยละ 95
             ั
          ฟนกรามซีทสองบนและล่าง    ่ ่ี                       พบร้อยละ 75
              ั
          ฟนกรามน้อยซีทสองบน            ่ ่ี                 พบร้อยละ 45
               ั
          ฟนกรามน้อยซีทหนึ่งบน           ่ ่ี                พบร้อยละ 35
          ฟนหน้าบน  ั                                 พบร้อยละ 30
          ฟนเขียวบน   ั ้                               พบร้อยละ 10
                 ั
          ฟนกรามน้อยซีทหนึ่งล่าง         ่ ่ี                 พบร้อยละ 10
                  ั
          ฟนหน้าและฟนเขียวล่าง        ั ้                    พบร้อยละ 3
                         ั
      นอกจากนี้พบว่า ฟนมีโอกาสผุงายกว่าฟนล่างจากสาเหตุของน้ าลาย     ่         ั
และการช่วยทาความสะอาดโดยลินในฟนล่างและพบว่าฟนหลังผุงายกว่าฟนหน้า้      ั                ั      ่   ั
เนื่องจากลักษณะรูปร่างของฟนทีเป็ นหลุมรอยแยกฟน    ั ่                        ั
          1.2.3 ลักษณะอาการและการลุกลามของโรคฟันผุ
                                                   29


     ระยะเริ่ มต้น        เชือจุลนทรียจะสร้างกรดทาลายแร่ธาตุในชันเคลือบฟน
                     ้ ิ    ์                  ้       ั
         ั ่
ทาให้เคลือบฟนเปลียนจากมันวาวเป็นสีขาวขุน       ่      (White     Spot    Lesion)
  ่    ั
เมือเช็ดฟนให้สะอาดและแห้งจะสังเกต                               ่ ้
                                            ชัดเจนยิงขึน
        ี
ระยะนี้จะไม่มอาการเสียวหรือเจ็บใดๆ
     ระยะต่อมา หากไม่มการดูแลรักษาให้ดขน
                    ี           ี ้ึ
                 ้
จะมีการสูญเสียแร่ธาตุมากขึนและขยายกว้างมากขึน       ้            และลุกลามไปยัง
              ั
รอยต่อระหว่างเคลือบฟนและเนื้อฟน      ั
     ระยะเห็นรูผชดเจน
            ุ ั                           ั
                                  ถ้าปล่อยฟนผุไว้ไม่ทาการรักษา
จะทาให้เกิดการผุลุกลามต่อไป              ั             ั
                       เคลือบฟนด้านในและเนื้อฟนถูกทาลายมากขึน        ้
ทาให้เป็ นโพรงภายในและเกิดการยุบตัวหรือแตกหักของเคลือบฟนส่วนนอก       ั
               ั
เกิดเป็ นรูผุเห็นชัดเจน ฟนผุระยะนี้จะใกล้ทะลุโพรงประสาทมาก จึงจะมีอาการเสียว
เจ็บหรือปวดได้
                ั
     ระยะสุดท้าย ฟนผุทะลุโพรงประสาทฟน        ั      และมีการติดเชือปลายรากฟน
                                           ้        ั
จะมีอาการ          ปวดฟน ั                  หรือมีหนองปลายรากฟน       ั
และอาจมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียง บริเวณใบหน้า ขากรรไกร ได้
30  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
หน่ วยย่อยที่ 1.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับโรคปริ ทนต์            ั
           คาว่าโรคปริทนต์    ั                ้
                                      นัน           จะรวมเอาภาวะต่างๆ
 ่
ทีอาจเป็นเป็นสาเหตุในการทาให้เกิดโรค
  ่              ่
ทีเกิดจากกระบวนการทีทาให้เกิดโรคชนิดต่างๆ เป็นต้นว่า กระบวนการทางกล
             ่ ่
และกระบวนการทีเกียวข้องกับเชือจุลนทรีย์     ้ ิ                                    ่
                                                         แต่ในทีน้ี
                  ่
จะกล่าวถึงเฉพาะภาวะทีเกิดจากสาเหตุทเี่ ชื่อว่าเกิดจากเชือจุลนทรียทมอยูในช่องปาก      ้ ิ     ์ ่ี ี ่
           1.3.1 สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิ ดโรคปริ ทนต์                ั
           แผ่นคราบจุลินทรีย์               (Dental          Plaque)      หมายถึง
ประชากรทีซบซ้อนของเชือจุลนทรีย์ ทีพบบนผิวฟนทีฝงอยูในแมทริค (Matrix)
      ่ ั             ้ ิ         ่             ั ่ ั ่
ของโพลีเมอร์ของแบคทีเรียและของน้าลาย คราบจุลนทรียทถูกแคลซิไฟล์ (Calcified)    ิ    ์ ่ี
     ่
จะเปลียนไปเป็นหินน้าลาย             (Calculus           or     Tartar)           ิ
                                                       คราบจุลนทรีย์
   ่ ิ ่     ั
ทีตดอยูบนตัวฟนภายในปาก สามารถแสดงให้เห็นได้ โดยให้บวนปากด้วยสารละลายสี              ้
                             ีิ
(Disclosing Solution) เช่น พวกสีอรโทรซิน (Erythrosin) ซึงคราบจุลนทรีย์                   ่     ิ
    ่
ทีพบส่วนใหญ่                    ั ่
               จะพบบนผิวฟนทีตรงบริเวณทีได้รบการปกป้องอย่างดี   ่ ั                   เช่น
บริเวณร่องฟน   ั            (Fissure)              ซอกฟน  ั          และร่องเหงือก
            ั
เศษอาหารไม่ได้จดไว้เป็นส่วนหนึ่งของคราบจุลนทรีย์             ิ
        ิ     ์
แผ่นคราบจุลนทรียเป็นสาเหตุหลักของโรคเหงือกอักเสบ
           หิ นน้าลาย (Calculus or Tartar) เกิดจาก แคลเซียม
ฟอสฟอรัสจากน้าลายสะสมในแผ่นคราบจุลนทรีย์           ิ
                     ่
มักพบหินน้าลายบริเวณทีเป็นตาแหน่งรูเปิดของตุ่มน้าลาย เช่น
              ั
ด้านใกล้แก้มของฟนหลังบน ด้านใกล้ลนของฟนหน้าล่าง    ้ิ        ั
                 ั
หินน้ าลายจะพบบนตัวฟนเหนือเหงือก และตามรากฟนใต้เหงือก                ั
           1.3.2 การเรียกชื่อตัวอย่างคราบจุลินทรีย์ (Plaque Sample)
           การเรียกชื่อตัวอย่างคราบจุลนทรีย์      ิ              (Plaque      Sample)
                   ่
จะเรียกชื่อตามตาแหน่งทีได้มาของคราบจุลนทรีย์          ิ              ่
                                              ซึงชื่อเรียกต่างๆ       กัน
ดังแสดงไว้ในดังนี้
                                            31
                         ั
    ภาพที่ 1.14 ตาแหน่ งต่างๆ ของพืนผิวฟน และศัพท์บญญัตทใช้อธิบาย
                     ้        ั    ิ ่ี
             ่                ิ  ์     ่   ั
            เกียวกับตาแหน่ งของตัวอย่างคราบจุลนทรียทเี่ กาะอยูบนตัวฟน
     ่               ่      ั      ั
    ทีมา : จุลชีววิทยาช่องปาก และทีมาของโรคฟนผุ โรคปริทนต์ และโรคใน
        ช่องปาก หน้า 13

          ั
     โรคปริ ทนต์       (Periodontal       Disease)      หมายถึง
                ่ ี      ่
โรคหรือกระบวนการเกิดโรคทีมผลต่อเนื้อเยือปริทนต์   ั            ่
                                    โดยทัวไปหมายถึง
                        ั ั
โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) และโรคปริทนต์อกเสบส่วนใหญ่เรียกว่า โรคปริทนต์       ั
            ้
(Periodontitis) ทังสองโรคจะมีการอักเสบเหมือนกัน แต่สามารถแยกได้โดยพิจารณา
              ั
การสูญเสียเอ็นยึดปริทนต์ในโรคปริทนต์  ั        (Periodontal      Ligament)
    ้
โดยทังสองโรคเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือคราบจุลนทรีย์ ิ
       ั      ่         ่
และอาจมีปจจัยอื่นทีส่งเสริมให้เกิดความเสียงมากขึน   ้       โดยเฉพาะโรคปริทนต์  ั
 ้           ่ ั
ทังนี้เดิมเข้าใจว่าเมือไม่รกษาโรคเหงือกอักเสบจะทาให้เกิดโรคปริทนต์เสมอั
แต่จากการศึกษาผลการสารวจในช่วง               17           ่ี
                                        ปีทผ่านมา
          ่ ี
พบว่ามีบริเวณทีมการอักเสบของเหงือกจานวนมาก            ่          ั
                                ทีไม่พบการเป็นโรคปริทนต์
      ่
ในขณะทีไม่พบการอักเสบของเหงือกก็จะทานายได้ว่าโอกาสในการเกิดโรคปริทนต์มน้     ั ี
32  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
อย                                     ่ ื
                               และมีหลักฐานทียนยันได้ว่า
การป้องกันการเกิดเหงือกอักเสบส่งผลให้เกิดความสาเร็จในการป้องกันโรคปริทนต์    ั
                       ั
    1.3.3 ภาวะเกี่ยวกับโรคปริ ทนต์ชนิ ดต่างๆ ได้จดแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้
                                ั
         ่ ีั
    1. กลุ่มทีมลกษณะเป็นการอักเสบ (Inflammation) แบ่งออกเป็นดังนี้
            ่ ี           ้
      1.1 กลุ่มทีมอาการอักเสบชนิดเรือรัง (Chronic) แบ่งย่อยได้ดงนี้ ั
                  ่ ี
        1.1.1 กลุ่มทีมการอักเสบบริเวณขอบเหงือก (Marginal gingivitis)
                    ี       ่         ั
        1.1.2 กลุ่มทีมการอักเสบของเนื้อเยือ และอวัยวะปริทนต์ (Periodontitis)
            ่ ี
      1.2 กลุ่มทีมอาการอักเสบชนิดเฉียบพลัน (Acute) แบ่งย่อยได้ดงนี้   ั
                     ั ั
        1.2.1 กลุ่มปริทนต์อกเสบลุกลามอย่างรวดเร็ว (Rapidly Progressive
               Periodontitis)
                   ่ ีั       ั
        1.2.2 กลุ่มทีมลกษณะเป็นหนองฝีปริทนต์ (Periodontal abscess)
        1.2.3 กลุ่มเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (Acute Ulcerative
               Gingivitis)
         ่ ีั
    2. กลุ่มทีมลกษณะเป็นโรคแบบชนิดเฉพาะเจาะจง (Specific) แบ่งออกได้ดงนี้    ั
             ่ ี           ่     ้
      2.1 กลุ่มทีมการอักเสบของเหงือกทีเกิดจากเชือไวรัส (Herpetic Gingivitis)
             ่ ี           ่   ้
      2.2 กลุ่มทีมการอักเสบของเหงือกทีเกิดจากเชือสเตร็พโตคอคคัส
        (Streptococcal Gingivitis)
           ั ั         ้
    3. กลุ่มปริทนต์อกเสบในผูเยาว์ (Juvenile Periodontitis or Periodontosis)

กลุ่มที่มีการอักเสบบริ เวณขอบเหงือก (Marginal gingivitis)
                    ้
     การอักเสบบริเวณขอบเหงือกแบบเรือรังนี้
เป็ นการตอบสนองต่อการอักเสบแบบไม่จาเพาะเจาะจง              ิ  ์ ั
                             เกิดจากคราบจุลนทรียฟน
ทีเกิดขึนบริเวณขอบเหงือก
 ่ ้                                   ั ่ ้
                            และตรงบริเวณตัวฟนเพิมขึน
      ิ  ์
พอคราบจุลนทรียถูกกาจัดออกไปจนหมด        ภาวะการอักเสบบริเวณขอบเหงือก
จะหายไปอย่างรวดเร็ว             โดยเนื้อเหงือกจะกลับคืนสู่สภาพปกติ
  ั ิ
อุบตการณ์ของการเกิดการอักเสบบอกได้ยาก
        ่               ้ึ
ในการศึกษาเกียวกับการทาให้เกิดโรคดังกล่าวนี้ขน
              ั
กว่าจะเห็นลักษณะของโรคได้ชดเจนต้องใช้เวลา 10 ปีขนไป ้ึ
                                                   33
               ์
       คราบจุลินทรี ยที่ประกอบด้ว
       ย แ บ ค ที เ รี ย ช นิ ด ต่ า ง ๆ
       เป็ นจานวนมาก
                                      ิ ์
                             ผลผลิตที่เชื้อจุลนทรียผลิต
                             ออกมานอกตัวเซลล์ของมั
                             นที่แทรกทะลุเข้าไปในเนื้อเ  ก า ร อั ก เ ส บ เ กิ ด ขึ้ น
เหงือกปกติ                        ยื่อของเหงือก        (ขอบเหงื อกอักเสบแบบเรื้
                                            อรัง)

        ตาแหน่ งที่ อ่อนแอในตัวสิ่
           ิ
        งมีชีวตที่เป็ นที่อาศัยของเชื้
        อจุลินทรี ย ์


                                ิ
                         การกาจัดคราบจุลนทรีย ์


    แผนผังที่ 1.1 แผนผังแสดงเกียวกับสาเหตุของการทาให้เกิดขอบเหงือกอักเสบ
                 ่
              ้
           แบบเรือรัง

         ั ั      ้
    โรคปริ ทนต์อกเสบแบบเรือรัง (Chronic Periodontitis)
            ั ั      ้
        โรคปริทนต์อกเสบแบบเรือรัง                     ่
                              เป็นการอักเสบของเนื้อเยือ
     ่    ่    ั
    ทีทาหน้าทีพยุงตัวฟน                           ้
                     โรคนี้ต่างจากโรคขอบเหงือกอักเสบแบบเรือรัง
34  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
โดยทีไม่เพียงแต่เกียวข้องกับเหงือกเท่านัน
    ่       ่         ้      แต่จะเกียวโยงไปถึงกระดูกเบ้าฟน
                              ่             ั
(Alveolar     Bone)          ั
              และเส้นใยปริทนต์   (Periodontal   Fibers)    ด้วย
      ่      ั       ่ ิ
ในรายทีเป็นโรคปริทนต์ชนิดนี้ เนื้อเยือบุผวแถวบริเวณก้นของร่องเหงือก จะค่อยๆ
         ั
เลื่อนจากคอฟนต่ าลงมาทางปลายรากฟน   ั               ่  ่
                         ในเวลาเดียวกันกับทีเนื้อเยือผิวค่อยๆ
                        ั
เลื่อนต่าลงมานี้จะเกิดการสูญเสียกระดูกเบ้าฟนไปด้วย
          ่ ่    ั
ผลสุดท้ายเนื้อเยือทีพยุงตัวฟนจะเสียไป
     ั          ั
ทาให้ฟนหลุดออกจากเบ้าฟนของขากรรไกรไปในทีสุด    ่
   ั ั         ้    ่
ปริทนต์อกเสบแบบเรือรังเป็นโรคทีพบได้งายมาก  ่         ตามความเป็นจริงแล้ว
       ั ี ี        ่              ่   ั
โรคปริทนต์น้มผลต่อประชากรทัวโลก และเป็นเหตุสาคัญทีทาให้ฟนหลุดจากเบ้าฟน        ั
หลังอายุผ่านเลย 25 ปีไปแล้ว

      ั ั
ปริ ทนต์อกเสบลุกลามอย่างรวดเร็ว (Rapidly Periodontitis)
       ลักษณะอาการและการทาลายของโรคปริทนต์อกเสบ ั ั
  ่ ี
ทีมการอักเสบอย่างรวดเร็ว
                         ั ั
มีการทาลายในลักษณะเดียวกันกับโรคปริทนต์อกเสบแบบเรือรัง    ้
            ้        ้              ่ ี
เพียงแต่การเกิดขึนของโรคจะเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว และมักเกิดกับคนทีมอายุระหว่าง
              ้         ั ั
30-40 ปี บางครังเรียกว่า ปริทนต์อกเสบลุกลามอย่างรวดเร็วในคนวัยหนุ่มสาว
(Rapidly Progressive Periodontitis of Young Adults) หรือมีอกชื่อหนึ่งว่า ี
     ั ั
ปริทนต์อกเสบหลังวัยเยาว์ (Post-Juvenile Periodontitis)
                 ั ่ี
       จากการศึกษาโรคปริทนต์ทผ่านมา
             ั      ้
สรุปได้ว่าโรคปริทนต์เป็นโรคติดเชือชนิดหนึ่ง
    ้             ่ ั ั
ดังนันการรักษาโรคนี้ทางหนึ่งทีนกวิจยกาลังสนใจศึกษากันอยู่
                      ั       ่  ั
คือการนายามาใช้ในการรักษาโรคปริทนต์ ตัวอย่างยาทีนามาใช้รกษาโรคปริทนต์ได้แก่ั
ยาเมโทรนิดาโซล                 กับ        ยาเต็ทตราซัยคลิน
 ่         ั           ่
ซึงมีงานศึกษาวิจยเป็นจานวนมากทีได้นาเอายาทัง     ้     2       ชนิดนี้
               ั
มาใช้ในการรักษาโรคปริทนต์ชนิดต่างๆ
           ั     ่
เนื่องจากโรคปริทนต์เป็นโรคทีพบได้เกือบทุกคน
                   ั ั      ้
โดยพบว่ามีความชุกของโรคปริทนต์อกเสบตังแต่ระดับปานกลางจนถึงมาก
                                                            35


      ้
ในคนทุกเชือชาติ                     แต่เกณฑ์ในการวินิจฉัย
   ี
และวิธการประเมินสถานการณ์ของโรคดังกล่าว      ในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
              ่            ่
จึงทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลทีได้มาจากแต่ละแห่ง มาใช้รวมกันได้

               ั
ฝี หนองปริ ทนต์ชนิ ดเฉี ยบพลัน (Acute Periodontal Abscess)
         ฝีหนองปริทนต์      ั
                        ่
เป็นการสะสมของหน่อทีเกิดขนจากบริเวณเส้นใยปริทนต์หรือร่องลึกปริทนต์ทพงจะเริม     ั            ั ่ี ึ   ่
เกิดขึน  ้
          ้       ั้          ่ ี ่
มันเกิดขึนได้ทงจากแบคทีเรียทีมอยูอย่างปกติในช่องปากกับแบคทีเรียทีมาจากนอกช่อ                ่
                    ั
งปากหนองฝีปริทนต์ทเี่ กิดจากแบคทีเรียทีมาจากนอกช่องปาก         ่
       ้
เกิดขึนได้โดยแบคทีเรียจะทาการแพร่พนธุเข้าไปตามเอ็นยึดปริทนต์    ั ์            ั        (Periodontal
Ligament) หรือผ่านเข้าทางเนื้อเยือในโพรงฟนจากการกรอฟนทีทะลุโพรงในตัวฟน
                                 ่       ั        ั ่            ั
หรือติดเข้าไปพร้อมกับวัตถุแปลกปลอมทีผ่านเข้าไปในเหงือก เช่นไม้จมฟนทีไม่สะอาด
                                   ่                  ้ิ ั ่
ส่วนการติดเชือจากเชือจุลนทรีย์ ้       ้ ิ                          ่ ี ่
                                               ทีมอยูปกติภายในปาก
  ่          ่
ทีอาศัยอยูในร่องลึกปริทนต์นน           ั ั้
จะพบในกรณีทแบคทีเรียสามารถเอาชนะระบบการป้องกันตัวเองของผูปวยได้
                  ่ี                                 ้ ่
        ี
ทาให้มการตายของเนื้อเยือแผ่ขยายออกไป        ่
     ้                 ั ึ
ดังนันในหนองฝีปริทนต์จงอาจพบแบคทีเรียทีมาจากนอกช่องปากบางสปีชส์     ่                   ี   เช่น
   ้
เชือสแตฟโตคอคคัส                                                  ออเรียส
         ็              ่
หรือไม่กพบแบคทีเรียทีเคยอาศัยอยูในคราบจุลนทรียของโรคปริทนต์ ่       ิ    ์       ั          เช่น
    ้
เชือแบคทีเรีย                รอยดีส     เมลานิโนเจนิคส    ั        หนองฝีหนองปริทนต์   ั
             ้
ถ้าปล่อยทิงไว้โดยไม่ได้ทาการรักษา                           ก็จะกลายเป็นหนองฝีเรือรังได้ ้
                                ้ ่
โดยหน้าทีในการป้องกันตัวเองของผูปวย จะค่อยๆ เข้าไปควบคุม ทาให้เป็ นๆ หายๆ
           ่
              ั
หรือบางทีมนอาจลุกลามแผ่ขยายเข้าไปในเนื้อเยืออ่อนบริเวณใบหน้า         ่
ทาให้ใบหน้าบวมแบบอักเสบ (Cellulitis) แต่พบได้ไม่บ่อย
36  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
   ภาพที่ 1.15 ตัวอย่างการอักเสบของเหงือกแบบ Acute Periodontal Abscess
     ่
    ทีมา : http://images.google.co.th/images?q= Periodontal + Abscess


โรคเหงือกอักเสบเนื้ อตายเฉี ยบพลัน (Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis
(ANUG) or Vincent's Infection)
       โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายแบบเฉียบพลัน                   ้
                                    หรือการติดเชือวินเซนต์
            ่     ่     ่ ี
เป็นสภาวะทีเหงือกอยูในสภาพทีมอาการเจ็บปวด ลักษณะทีพบทางคลินิก คือ     ่
      ่
มีเนื้อเยือเทียมสีเทา               (Grey           Pseudomembrane)
                ่
ปกคลุมเหงือกเนื้อเยือเทียมนี้หลุดออกได้งาย      ่                ่
                                         เมือหลุดออก
           ่
จะเกิดแผลทีมเี ลือดซึมตรงบริเวณเหงือกทีมนคลุมอยู่  ่ ั            สามารถวินิจฉัย
                               ่
โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน โดยศึกษากลินเหม็นของลมหายใจ (Bad Breath)
แบบลักษณะทีเฉพาะ     ่                      ้ ่        ั
                                  ผูปวยด้วยโรคนี้มกอิดโรย
                  ้
เนื่องจากความไม่สบายทังร่างกายและจิตใจ
    ้
รวมทังมีอาการเครียดทางอารมณ์แบบเฉียบพลัน
               ่
       ในประเทศทีเจริญแล้ว
         ้ ่
การรักษาผูปวยด้วยโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน จะใช้ยาพวกเมโทรนิดาโซล
     ่
รักษาซึงได้ผลดี                 ่ ้
                  แต่ในประเทศทีดอยพัฒนา     เช่น     ในทวีปอาฟริกา
        ู้ ่           ั
ส่วนใหญ่ผปวยเหล่านี้จะไม่ได้รบการรักษา ทาให้โรคลุกลามกลายไปเป็นแผลเน่าเปื่อย
(Carcrum              Oris)         ่ ีั           ่
                            ทีมลกษณะของการทาลายเนื้อเยืออย่างมาก
              ้
ทาให้เนื้อส่วนกระพุงแก้มและเหงือกหลุดหายไป ซึงพบเกิดในเด็ก   ่
                                        37


    ภาพที่ 1.16 ตัวอย่างการอักเสบของเหงือกแบบ Acute Necrotizing
           Ulcerative Gingivitis (ANUG)
 ่
ทีมา : http://images.google.co.th/images?=Acute+Necrotizing+Ulcerative+Gingivitis+ANUG

โรคเหงือกอักเสบเฉี ยบพลันเนื่ องจากเชื้อสเตร็พโตคอคคัส
(Acute Streptococcal Gingivitis)
                        ้
      โรคเหงือกอักเสบเฉียบพลันเนื่องจากเชือสเตร็พโตคอคคัส
        ่ ้
เป็นสภาวะทีเกิดขึนกับเหงือก             ่
                         ทีส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง
โดยเหงือกบวมแดงแบบลักษณะของการบวมน้า                 (Oedematous)
      ิ
อุณหภูมของร่างกายสูง                    ่ ี   ่
                       ต่อมน้าเหลืองทีมส่วนเกียวข้องจะโตด้วย
  ่        ้ ้       ่ ี            ้
เมือทาการเพาะเลียงเชือจากบริเวณทีมการอักเสบมักจะแยกได้เชือสเตร็พโตคอคไค
    ่ ่
พวกทีอยูในกลุ่มแลนซิฟิลด์กลุ่มเอ (Lancefield Group A Streptococcus)
     ้           ่ ่
แม้ว่าเชือสเตร็พโตคอคไคตัวทีเกียวข้องกับสาเหตุในการทาให้เกิดโรคดังกล่าว
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเชือสเตร็พโตคอคคัส พัยโอจีน (Streptococcus pyogenes)
            ้
                             ้
ลักษณะเด่นของเหงือกอักเสบอย่างเฉียบพลันเนื่องจากเชือสเตร็พโตคอคคัส       คือ
มีอาการเจ็บคอ            สามารถแพร่กระจายจากคอไปยังเหงือกโดยตรงได้
                 ิิ ่       ี   ่
และไม่ว่าจะรักษาด้วยยาเพ็นนิซลน(ซึงเป็นยาปฏิชวนะซึงเป็นยาเลือกใช้เป็นอันดับแร
           ั
ก) แล้วก็ตามโรคก็ยงคงดาเนินการต่อไปนานถึง 6 ถึง 15 วัน จึงจะหาย

โรคเหงือกอักเสบเฉี ยบพลันเนื่ องจากเชื้อไวรัส (Acute Herpetic Gingivitis)
                       ้
    เหงือกอักเสบส่วนมากมักพบเกิดจากเชือแบคทีเรีย
     ้ ่      ้
มีบางครังทีพบเกิดจากเชือไวรัส       ่              ่
                    ซึงส่วนใหญ่พบได้มากในคนทีเป็นหนุ่มสาว
       ่         ่     ้     ์
พบได้บ่อยทีสุดคือเหงือกอักเสบทีเกิดจากเชือเฮอร์ปีสโฮมินิสทัยพ์    1 (Herpes
Hominis Type 1 or HSV 1)                     ้
                         เกิดจากการติดเชือไวรัสในตอนแรก
โดยไม่มเี หงือกบวมปรากฏให้เห็น          ถ้าพบในเด็กจะมีอาการเหงือกบวม
             ่                     ้
และมีรอยถลอกกระจายทัว พร้อมกับมีอาการปวดอย่างมาก เกิดขึนอย่างเฉียบพลัน
     ิ ้ ่
อุณหภูมในผูปวยจะสูงขึน้                         ่
                       ต่อมน้ าเหลืองตรงบริเวณเกียวข้องจะโต
อาการปวดเหงือกจะเป็นอยูนาน ่             7-21           วัน
38  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
     ้          ่
รอยโรคพบทังบริเวณริมฝีปากหรือเยือเมือกใน
ช่องปาก
      ภาพที่ 1.17 ตัวอย่างการอักเสบของเหงือกแบบ Acute Herpetic Gingivitis
        ่
       ทีมา : http://images.google.co.th/images?=Herpetic+Gingivitis

    ั ั          ้
ปริ ทนต์อกเสบในผูเยาว์ (Juvenile Periodontitis or Periodontosis)
         ั ั
      ปริทนต์อกเสบในผูเยาว์    ้                 ่ ้
                                เป็นสภาวะทีเกิดขึนกับเหงือกของวัยรุน  ่
           ่
โดยปกติโอกาสทีจะพบสภาวะแบบนี้ พบได้น้อย พบเป็นกับผูหญิงได้บ่อยกว่าผูชายถึง  ้          ้
3                เท่า            โดยมีรปแบบของการทาลายกระดูกเบ้าฟน
                                  ู                   ั
 ่                      ั
ทีต่างจากการทาลายกระดูกเบ้าฟนของโรคปริทนต์ชนิดอื่น       ั              อย่างเด่นชัด
        ั      ่     ั    ่       ั    ่
มักเป็ นกับฟนแท้ ทีเป็ นฟนกรามซีแรก และฟนหน้าซีแรก (First Permanent Molar
and     Incisor        Teeth)                    ั    ้
                         โดยมีการสูญเสียกระดูกเบ้าฟนเกิดขึนอย่างรวดเร็ว
   ั ั              ่
ในปจจุบนยังมีรายงานเกียวกับโรคนี้น้อยมาก                      ่ ี ่ ็ ั
                                     และทีมอยูกยงไม่สมบูรณ์ด ี
             ่
เนื่องจากเป็นโรคทีพบได้ค่อนข้างยาก
           1.3.4 ลักษณะอาการและการลุกลามของโรคปริ ทนต์            ั
       โรคปริทนต์ ั         เป็นโรคทีมการอักเสบของเหงือกและอวัยวะรอบๆตัวฟน
                           ่ ี                        ั
ในระยะแรกจะเป็นโรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) ก่อน โดยมีการทาลายเหงือก
หากไม่ได้รบการรักษา จะลุกลามไปสู่อวัยวะรอบๆ ฟน เรียกว่า โรคปริทนต์อกเสบ
       ั                             ั           ั ั
(Periodontitis)
       โรคเหงือกอักเสบ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
       ระยะที ่ 1 ลักษณะของเหงือกอักเสบระยะนี้จะมองดูเหมือนเหงือกปกติ
    ่                      ่ ่ ้
แต่เริมมีการทาอันตรายจากแบคทีเรียทีอยูขางใต้เหงือกแล้ว
โดยเมือใช้เครืองมือเขียหรือ
     ่    ่       ่            ั
                       ไหมขัดฟนผ่านบริเวณเหงือกจะพบเหงือกมีเลือดออก
                                                  39


การมีเลือดออกชีว่า   ้                             มีแผลเกิดขึน ้
 ่
ซึงจุดดังกล่าวแบคทีเรียจะสามารถเข้าทาอันตรายเหงือกได้มากขึน       ้
      ั
หากไม่รกษาโรคจะลุกลามต่อไป
       ระยะที ่          2                    ่
                              ลักษณะเหงือกอักเสบเริมเห็นชัดเจน
                        ่ ่ ึ
เนื่องจากแบคทีเรียลุกลามลงสู่เนื้อเนื่อทีอยูลกลงไป
ลักษณะทางคลินิกจะพบเหงือกบวม และสีแดงมากขึน ยอดเหงือกระหว่างฟนบวมทู่
                                ้             ั
             ้ ่      ั         ั
มีเลือดออกมากขึนเมือแปรงฟนหรือใช้ไหมขัดฟน แต่ไม่มอาการเจ็บปวดใดๆ ี
       ระยะที ่ 3 ลักษณะทางคลินิกจะพบเหงือกบวม และสีแดงมากขึน          ้    ซึง  ่
        ่
อาจจะยากทีแยกออกจากระยะที่              2               ่    ่
                                         เริมมีกลินปาก
เหงือกสามเหลียมระหว่างฟนบวมมากขึน
         ่        ั      ้              ขอบเหงือกสีเข้มขึน   ้
          ่ ้
มีเลือดออกได้งายขึนมากกว่าเดิม
       โรคปริ ทนต์ ั
           ่
       การทีเหงือกอักเสบเป็นระยะเวลาหนึ่งและไม่ได้รบการรักษา ั
จะทาให้แบคทีเรียลุกลามไปสู่กระดูกรอบรากฟน        ั
โดยมีหนน้ าลายและแผ่นคราบจุลนทรียสะสมมากขึน
     ิ                ิ ์        ้        ลงไปรอบรากฟน      ั
ทาให้มการทาลายเอ็นยึดปริทนต์
    ี               ั                กระดูกรอบรากฟนละลายั
ทาให้เกิดกระเป๋าปริทนต์ขน ลักษณะทางคลินิกทีพบ คือ เหงือกบวม แดง
               ั ้ึ               ่
                  ั
ขอบเหงือกแยกออกจากผิวฟน กระเป๋าปริทนต์ลก มีหนอง ฟนโยก มีกลินปาก
                          ั ึ        ั    ่
40  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
                  ภาพที่ 1.18 ลักษณะของเหงือกปกติ
             ่
            ทีมา : www.ems-dent.com/ en/periodontics.htm
      เหงือกอักเสบ                      ั ั
                               ปริทนต์อกเสบ

          ภาพที่ 1.19 ลักษณะของเหงือก       ั ั
                          และปริทนต์อกเสบ
            ่
           ทีมา : www.packmanperio.com/ diseases.html
                                        41            แบบทดสอบท้ายหน่ วยการเรียน


จงทาเครื่องหมาย  หน้ าข้อความที่ถกต้อง และ ทาเครื่องหมาย 
                      ู
หน้ าข้อความที่ผิด
           ั
...........1. โรคฟนผุระยะแรกสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้
...........2. สาเหตุหลักของเหงือกอักเสบ คือ หินน้าลาย
        ั ่ ั          ี
...........3. ฟนทีได้รบการอุดแล้วจะไม่ผุอก
             ่    ั  ่          ้
...........4. ตาแหน่ งทีพบฟนผุมากทีสุดในเด็ก คือ ด้านบดเคียว
              ิ    ์
...........5. แผ่นคราบจุลนทรียสามารถสังเกตได้โดยง่ายด้วยตาเปล่า
                       ้    ่ ่     ั    ่
...........6. รอยสีดาหรือน้าตาลบนด้านบดเคียวเป็นสิงทีบ่งบอกว่าฟนผุระยะเริมต้น
          ้ ิ  ์ ่ี ี         ั
...........7. เชือจุลนทรียทมความสาคัญต่อการเกิดฟนผุ คือ S.mutans
         ั ่               ี    ั
...........8. ฟนทีผุทะลุโพรงประสาท รักษาโดยวิธการถอนฟนเท่านัน ้
         ั
...........9. ฟนน้ านมไม่จาเป็ นต้องอุด
                        ั
...........10. การดื่มน้ าหวานมีโอกาสทาให้เกิดฟนผุมากกว่าการอมลูกอม
42  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุ ข
                      สื่อประกอบเพิ่มเติม

ชมรมทันตกรรมสาหรับเด็ก .Clinical Use of Fluoride . พิมพ์ครังที่ 1 .2539.
                              ้
ศิรภา คงศรี .ทันตสาธารณสุข .ขอนแก่น: โครงการตารา วิทยาลัยการสาธารณสุข
  ิ
      ิ
    สิรนธร จังหวัดขอนแก่น 2541.
Http://www.dentalcare.com
http://www.rdhc.net/
http://www.siamdental.com
                                       43               บรรณานุกรม

จินตกร คูวฒนาสุชาติ. จุลชีววิ ทยาช่องปาก และที่มาของโรคฟันผุ โรคปริ ทนต์
      ั                               ั
     และโรคในช่องปาก. สานักพิมพ์จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542
                     ุ
                          ั
ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา.เนื้ อเยื่อของอวัยวะปริ ทนต์ . พิมพ์ครังที่ 2 .
                                 ้
     กรุงเทพมหานคร :เยียร์บุ๊คพับลิเชอร์.2533.
พวงเพ็ชร เดชะประทุมวัน .สารต้านฟันผุและสารลดคราบจุลินทรีย.์
     กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2536.
วีระชาติ ยุทธชาวิทย์. ทันตพยาธิ วิทยาสาหรับทันตาภิ บาล. เอกสารอัดสาเนา.
     2542
ศิรภา คงศรี .ทันตสาธารณสุข ขอนแก่น: โครงการตารา วิทยาลัยการสาธารณสุข
  ิ
       ิ
     สิรนธร จังหวัดขอนแก่น 2541.
สุโขทัยธรรมมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ทันตกรรม
     ป้ องกัน หน่วยที่ 1-8.2535.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ทันตกรรม
     ป้ องกัน หน่วยที่ 9-15.2535.
Harris ,Norman O. And Christen ,Arden G. Primary preventive dentistry
     California: Appleton & lange third ed. 1991.19-57.
Manson ,J.D and Eley,B.M. Outlines of Periodontics. London : Wright .
     second ed. 1989. 1-32.
Wilkins,Esther M. Clinical practice of the Dental Hygienist . Philadelphia:
     Lea&Febiger.1989.

								
To top