???? ????? 1

Document Sample
???? ????? 1 Powered By Docstoc
					                   ้
       สรุป บทที่ 1 ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

1) ความหมายของเศรษฐศาสตร์:
  เศรษฐศาสตร์คือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกหนทางในการใช้ปัจจัยการผลิตอันมีอยู่จากัด
  สาหรับการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่จากัดของมนุษย์

2) ทรัพยากรการผลิต (Productive Resources): แบ่งได้ 2 ประเภท คือ (1) สิ่งที่คนสร้างขึ้น (Man-
  Made Resources) และ (2) เกิดเองโดยธรรมชาติ (Natural-Made Resources)

3) ปัจจัยการผลิต (Productive Factors): แบ่งได้ 4 ประเภท คือ (1) แรงงาน (Labor: ค่าแรง) (2)
  ที่ดินและทรัพยากรณ์ธรรมชาติ (Land and Natural Resources: ค่าเช่า) (3) ทุน (Capital: ดอกเบี้ย)
  และ (4) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur: กาไร)
  โดยในระบบทุนนิยม                      ผู้ประกอบการจะเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
          ่
  เพราะเป็นผู้ริเริมการผลิตและเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตอื่นๆ
  นอกจากนั้นยังเป็นผู้วางนโยบายและตัดสินใจในทุกขั้นตอนการผลิต ดูรูปที่ 1
  รูปที่ 1: ความสัมพันธ์ของทรัพยากรณ์การผลิต

4) สินค้าและบริการ (Goods and Services): แบ่งได้ 2 ประเภท คือ (1) เศรษฐทรัพย์ (Economic
  Goods) และ (2) ทรัพย์เสรี (Free Goods)

  เศรษฐทรัพย์มี “ต้นทุน” การผลิต แต่ทรัพย์เสรีไม่มี
5) ปัญหาพืนฐานทางเศรษฐกิจ: แบ่งได้ 3 ปัญหา คือ (1) ผลิตอะไร (What), (2) ผลิตอย่างไร (How),
      ้
  และ (3) ผลิตเพื่อใคร (For Whom) ดูรูปที่ 1 และ 2 ประกอบ

  5.1) ผลิตอะไร: เพราะทรัพยากรมีจากัด การเลือกใช้ไปในทางใดจะมีค่าเสียโอกาสเสมอ
                ่             ่
  (Opportunity Cost) โดยทัวไปจะเลือกใช้ไปในทางที่มีคาเสียโอกาสต่าสุดเสมอ
  5.2) ผลิตอย่างไร: การใช้เทคโนโลยีเปลี่ยน input(s) ให้เป็น output(s)
  เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency) คือ เทคโนโลยีที่ใช้ input(s) น้อยกว่าวิธีอื่น แต่ให้
  output(s) เท่ากับวิธีอื่น หรือ เทคโนโลยีที่ใช้ input(s) เท่ากับวิธีอื่น แต่ให้ output(s) มากกว่าวิธีอื่น
           ิ
  (ทั้งสองแนวคิดมีวธีการคานวณต่างกันแต่ให้ผลเหมือนกัน)
  5.3) ผลิตเพื่อใคร: เป็นการกระจาย (Allocation) สินค้าและบริการที่ผลิตได้ หรือ ทรัพยากร
  ไปสู่ประชาชนหรือผู้บริโภค                ถ้าการกระจายสินค้าและบริการไม่เป็นธรรม
  จะเกิดปัญหาความไม่เสมอภาค (Equity)
                  รูปที่ 2: ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

6) ระบบเศรษฐกิจ:    ระบบเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ (1)
  แบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม (Capitalism or Liberalism) (2) แบบวางแผน (Planned Economy) และ
  (3) แบบผสม (Mixed Economy)

  การพิจารณาว่าประเทศหนึ่งใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด สามารถพิจารณาอย่างคร่าวๆได้จาก 2 สิ่งหลัก
  คือ     (1)     เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้หรือไม่    และ     (2)
  เอกชนดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้โดยเสรีหรือไม่       ถ้าคาตอบคือ      “ไม่”
     ประเทศนั้นน่าที่จะมีระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน                   ้
                                           แต่ถา          “ใช่”
     ประเทศนั้นน่าที่จะมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิ        ลักษณะสาคัญ              ข้อดี             ข้อเสีย
     จ
แบบทุนนิยม     1.เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัย     ถ้าเอกชน (นายทุน)        ถ้าเอกชน (นายทุน)
(เอกชนคือใคร    การผลิต             มีคุณธรรมจริยธรรม        ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม
        ั
ก็ได้ที่ไม่ใช่รฐบ  2.ใช้กลไกราคา          หรือผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ขัด   หรือผลประโยชน์ส่วนตัวขัดกั
าล)         และการแข่งขันโดยเสรีแก้ปั    กับส่วนรวม            บส่วนรวม
          ญหาเศรษฐกิจ           1.กาไรเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการ  1.ใช้ทรัพยากรไปในทางที่ไม่เ
          3.เอกชนมีอิสระในการดาเ      พัฒนา              กิดประโยชน์กับส่วนรวม
          นินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ      2.ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่าง    2.เกิดความเลื่อมล้าทางการก
          (ใช้กาไรหรือความพอใจ       มีประสิทธิภาพ          ระจายรายได้และการถือทรัพ
          เป็นตัวตัดสิน)                          ย์สิน
          4.รัฐไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ
          เศรษฐกิจ
          (แต่ดูแลให้เกิดกลไกตลาด)
แบบวางแผน      1.รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัย    1.มีเสถียรภาพ          1.ขาดประสิทธิภาพในการผลิ
          การผลิต(และทรัพย์สิน)ทั้ง    2.ไม่มีความเลื่อมล้าทางการก   ต (คนไม่มีแรงจูงใจ)
          หมด               ระจายรายได้และการถือทรัพ     ไม่เกิดการพัฒนา
          2.รัฐบาลเป็นผู้ดาเนินกิจกร    ย์สิน                     ้
                                           (หรือเกิดแต่ชา)
          รมทางเศรษฐกิจ                           2.ใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภ
                   ้
          (รัฐบาลเป็นผูวางแผนพัฒ                      าพ
          นาทางเศรษฐกิจ)
แบบผสม       ผสมระหว่างแบบทุนนิยมแ      ผสมระหว่างแบบทุนนิยมและ     ผสมระหว่างแบบทุนนิยมและ
          ละแบบวางแผน           แบบวางแผน            แบบวางแผน
          ขึ้นอยู่กับให้ความสาคัญรูป    ขึ้นอยู่กับให้ความสาคัญรูปแ   ขึ้นอยู่กับให้ความสาคัญรูปแ
          แบบใดมากกว่า           บบใดมากกว่า           บบใดมากกว่า
          1.รัฐและเอกชนเป็นเจ้าของ
          ปัจจัยการผลิต
          2.ใช้กลไกราคา
          และการแข่งขันโดยเสรีแก้ปั
          ญหาเศรษฐกิจ
          แต่รัฐสามารถแทรกแซง
          และวางแนวทางการดาเนิน
    การทางเศรษฐกิจ (เช่น
    แผนพัฒนาฯ) ได้
ดูรูปที่ 3 และ 4
ซึ่งอธิบายระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและกลไกที่ใช้แก้ปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
และดูรูปที่ 5 และ 6
ซึ่งอธิบายระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนและกลไกที่ใช้แก้ปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน
             รูปที่ 3: ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
รูปที่ 4: การใช้กลไกราคาในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
       รูปที่ 5: ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน
       รูปที่ 6: การใช้กลไกของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
  7) การแก้ปัญหาพื้นฐานของเศรษฐกิจ ดูรูปที่ 4 และ 6
   ที่อธิบายถึงกลไกการแก้ปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแบบวางแผน ตามลาดับ

        ระบบเศรษฐกิจ            เครื่องมือแก้ปัญหาพื้นฐานของเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม                  กลไกราคาหรือกลไกตลาด (Price or Market
                       Mechanism) (รูปที่ 4)
แบบวางแผน                  วางแผนจากส่วนกลาง (รูปที่ 6)
แบบผสม                    ใช้กลไกราคาร่วมกับวางแผนจากส่วนกลาง (เช่น
                       ประเทศไทย)  8) วิชาเศรษฐศาสตร์: แบ่งเป็น 2 สาขาหลัก คือ (1) เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) และ
   (2) เศรษฐศาสตร์มหาภาค (Macroeconomics)

                                           ้
   8.1) เศรษฐศาสตร์จุลภาค: เป็นการศึกษาหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจซึ่งประกอบไปด้วย ผูผลิต
   (Producers)          และ         ผู้บริโภค       (Consumers)
   โดยใช้ทฤษฎีของผู้ผลิตและของผู้บริโภคในการศึกษาตามลาดับ           นอกจากนี้
   เราจะใช้กลไกตลาดร่วมในการศึกษาถึงลักษณะการปฎิสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยย่อย
  8.2) เศรษฐศาสตร์มหาภาค:      เป็นการศึกษาเศรษฐกิจทั้งระบบ เช่น รายได้ประชาชาติ
  ระดับราคาสินค้าและบริการ การออมและการบริโภคของประเทศ การใช้จ่ายของรัฐบาล การลงทุน
  การนาเข้าและส่งออก และการจ้างงาน เป็นต้น

9) หน่วยเศรษฐกิจ (Economic Units): ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ (1) ครัวเรือน (Household) (2)
  หน่วยธุรกิจ (Firms) และ (3) รัฐบาล (Government)

  9.1) ครัวเรือน: เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการ (ทาให้เกิดอุปสงค์ในตลาดสินค้าและบริการ)
  แต่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต (ทาให้เกิดอุปทานในตลาดแรงงาน)

  9.2) หน่วยธุรกิจ: เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ (ทาให้เกิดอุปทานในตลาดสินค้าและบริการ)
  แต่เป็นผู้ซื้อปัจจัยการผลิต (ทาให้เกิดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน)

  9.3) รัฐบาล: ทาหน้าที่ควบคุมการแข่งขันของเอกชนให้เป็นไปโดยเสรี และดูแลทุกข์สุขของประชาชน

  ลักษณะการปฎิสัมพันธ์ของทั้ง 3 หน่วยดูได้ในรูปที่ 7
รูปที่ 7: การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Economics Circular Flows)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:1/4/2012
language:Thai
pages:8