NG�N H�NG NH� NU?C VI?T NAM by HC120104164428

VIEWS: 18 PAGES: 5

									      NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
       VIỆN CHIẾN LƢỢC NGÂN HÀNG

                THÔNG BÁO CHI TIẾT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI
                    VIỆN CHIẾN LƢỢC NGÂN HÀNG NĂM 2010-2011

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng 05 viên chức loại A vào làm việc tại Viện Chiến lược Ngân hàng (Trụ sở tại Lô E, Vườn Đào, Lạc Long
Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Cụ thể như sau:
1/ Số lƣợng và chuyên ngành cần tuyển:

 TT  Mã vị  SL          Nhiệm vụ            Trình độ        Chuyên ngành         Xếp  Độ tuổi    Yêu cầu khác
    trí TD                                                       Loại  ƣu tiên
                                                             TN
 1  VCL.01  01  Xây dựng và quản trị hệ thống tin học để thu Cử nhân    Công nghệ thông tin; Mạng và truyền   Từ   Từ 35   - Tiếng Anh C
           thập, khai thác, xử lý thông tin kinh tế, tiền tệ trở lên  thông máy tính; Công nghệ kỹ thuật    khá  tuổi trở
           ngân hàng phục vụ cho công tác phân tích, dự        phần mềm; Tin học ứng dụng; Hệ      trở  xuống
           báo và xây dựng chiến lược ngân hàng.            thống thông tin; Khoa học máy tính;   lên

 2  VCL.02  01  Nghiên cứu tình hình kinh tế, tiền tệ - ngân Cử nhân    Kinh tế phát triển; Kinh tế đối ngoại;  Từ   Từ 35   - Tiếng Anh C.
           hàng: các vấn đề về lãi suất, tỷ giá, cán cân trở lên    Tài chính - Ngân hàng thuộc các     giỏi  tuổi trở
           thanh toán, chính sách xây dựng tiền tệ, tín        trường Kinh tế quốc dân; Đại học     trở  xuống
           dụng ngân hàng, chiến lược phát triển ngân         Ngoại thương; Học viện Ngân hàng;    lên
           hàng.                            Học viện tài chính; Trường Đại học
                                         kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 3  VCL.03  01  Phân tích kinh tế ngành, đặc biệt lĩnh vực tài Thạc sĩ   Kinh tế; Ngân hàng;Tài chính.          Từ 35   - Tiếng Anh trình độ
           chính ngân hàng và quản trị kinh doanh.    trở lên                           tuổi trở  IELTS 6.0; TOEFL
                                                                 xuống
                                                                      580; TOEIC 700.

 4  VCL.04  01  Nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, Thạc sĩ     Kinh tế; Ngân hàng;Tài chính          Từ 35   - Tiếng Anh trình độ
           kế hoạch phát triển ngành Ngân hàng.    trở lên                             tuổi trở  IELTS 6.0; TOEFL
                                                                 xuống
                                                                      580; TOEIC 700.

 5  VCL.05  01  Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về hoạt Thạc sĩ   Kinh tế; Ngân hàng;Tài chính          Từ 35   - Tiếng Anh trình độ
           động tiền tệ - tín dụng – ngân hàng trong nước trở lên                           tuổi trở  IELTS 6.0; TOEFL 580
           và quốc tế trong từng giai đoạn phục vụ cho                                 xuống
                                                                      ; TOEIC 700.
           việc hoạch định chính sách tài chính – tiền tệ
           và hoạt động ngân hàng.
2/ Điều kiện chung: Là công dân có Quốc tịch Việt Nam; Có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự; Có đủ sức khỏe;
Ưu tiên người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.
* Các đối tượng ưu tiên trong thi, xét tuyển viên chức gồm:
- Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945
trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng Lao động, (được cộng 30
điểm vào tổng kết quả tuyển dụng);
- Người có học vị Tiến sỹ về chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng (được cộng 20 điểm vào tổng kết quả tuyển dụng);
- Những người có học vị Thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; Những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo
chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục
vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Cán bộ, công chức cấp xã nếu có thời gian làm việc liên tục tại các cơ quan, tổ chức cấp xã
từ 36 tháng trở lên (được cộng 10 điểm vào tổng kết quả tuyển dụng).
3/ Hồ sơ dự thi (Lƣu ý: Thí sinh dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ, hồ sơ nộp không trả lại):
  3.1/ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức viết bằng tay (theo Mẫu tại địa điểm nộp hồ sơ hoặc tải xuống từ Website của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ
www.sbv.gov.vn).
  3.2/ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức của nhà nước nơi đang học
tập, công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ;
  3.3/ Bản sao giấy khai sinh;
  3.4/ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu chưa được cấp bằng thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp và khi trúng tuyển phải có Bằng tốt nghiệp).
  3.5/ Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ;
  3.6/ Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 và hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.
* Lƣu ý: Toàn bộ hồ sơ nói trên đựng trong túi hồ sơ theo quy định. Các giấy tờ tại điểm 3.3; 3.4 và 3.5 nếu là bản photocopy thì người dự tuyển phải ký
tên và ghi cam đoan trên bản photocopy là được chụp từ bản chính. Nếu trúng tuyển, người dự tuyển phải hoàn tất hồ sơ theo quy định mới được tuyển dụng. Thí
sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ. Hồ sơ nộp không trả lại.
4/ Nhận hồ sơ dự tuyển:
- Thời gian: Nhận Hồ sơ dự tuyển trong hai ngày 17 và 18/12/2010 (Thứ Sáu và thứ Bảy): Sáng từ 8h đến 11h; Chiều từ 13h30 đến 16h00.
- Địa điểm: Trụ Sở Ngân hàng Nhà nước tại Tầng 3 - Lô E, Toà nhà Vườn Đào, Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
5/ Tổ chức thi:
5.1/ Hình thức và nội dung thi:
   a/ Đối với hình thức xét tuyển sẽ có 2 vòng: Xét tuyển qua hồ sơ và tham gia phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn gồm 02 phần: phần theo câu hỏi về chuyên
ngành đăng ký và phần mở.

                                       2
   b/ Đối với hình thức thi tuyển: Tổ chức 02 vòng thi:
    Vòng 1: Thí sinh phải dự thi đủ 02 môn:
    - Thi môn chuyên ngành, thời gian thi 150 phút, gồm: Phần thi viết chuyên ngành đăng ký dự tuyển, thời gian thi 120 phút và Phần thi trắc nghiệm, thời
  gian thi 30 phút về Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010. (Thí sinh dự tuyển chuyên ngành Công nghệ Tin học thi viết 120
  phút và trắc nghiệm 30 phút về môn tin học).
    - Thi môn ngoại ngữ: Thi viết 90 phút và thi phỏng vấn 10 phút theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Miễn thi ngoại ngữ đối với người dự
  tuyển có trình độ IELTS (6.0), TOEFL (60-70 iBT); TOEIC (700)).
    Vòng 2: Chỉ những thí sinh tham dự đầy đủ các môn thi của vòng 1 và có kết quả điểm thi mỗi môn từ 50 điểm trở lên mới được dự thi
  vòng 2. Vòng 2 thực hiện bằng hình thức phỏng vấn, thời gian dự kiến sau ngày thi viết từ 07 - 10 ngày. (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo chính
  thức cho những thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2).
5.2/ Ngày thi:
   a/ Xét tuyển: Dự kiến thi ngày 02/01/2010 (Chủ nhật).
   b/ Thi tuyển:
    - Vòng 1: dự kiến ngày 02/01/2011 (Chủ nhật)
     + Sáng ngày 02/01/2011: Thi môn chuyên ngành: Thi viết 120 phút. Thi trắc nghiệm 30 phút
     + Chiều ngày 02/01/2011: Thi môn ngoại ngữ (thi viết 90 phút ) và thi nói (15 phút)
    - Vòng 2: Phỏng vấn các thí sinh đạt kết quả tại vòng 1. Dự kiến ngày thi 09/01/2011 (Chủ Nhật).
5.3/ Địa điểm thi: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Tầng 4 lô E, Tòa nhà Vườn Đào, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
   Lệ phí dự tuyển: Sẽ được thông báo cụ thể tại nơi phát thẻ dự thi.
Ngày thu lệ phí và phát thẻ dự thi: Ngày 31/12/2010 tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nƣớc: Lô E, Vƣờn Đào, Lạc Long Quân, Phú Thƣợng, Tây Hồ.
 6/. Thang điểm và cách tính điểm trong kỳ thi tuyển.
6.1/ Đối với thi tuyển: Mỗi phần thi đều sử dụng thang điểm 100, phần thi viết tính hệ số 2, phần thi trắc nghiệm hoặc phỏng vấn tính hệ số 1 (Riêng đối với thí
sinh được miễn thi ngoại ngữ sẽ được tính điểm môn tiếng Anh ở bậc cao nhất là 100 điểm). Kết quả điểm thi được tính bằng cách lấy điểm thi viết cộng với
điểm thi trắc nghiệm hoặc điểm phỏng vấn sau đó chia 3 cộng với chính sách ưu tiên (nếu có xem Mục 2, trang 2 văn bản này). Người trúng tuyển là người có
tổng số điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển
6.2/ Đối với xét tuyển: Kết quả phỏng vấn lấy thang điểm 100. Phần phỏng vấn chuyên ngành tính hệ số 2, phần phỏng vấn mở tính hệ số 1. Kết quả điểm thi
được tính bằng cách cộng điểm phỏng vấn chuyên ngành với điểm phỏng vấn câu hỏi mở sau đó chia 3 cộng với chính sách ưu tiên (nếu có xem Mục 2, trang
2 văn bản này). Người trúng tuyển là người có tổng số điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển


                                        3
7/ Thông báo kết quả thi tuyển:
  - Thông báo kết quả thi tuyển dự kiến cuối tháng 1/2011 tại nơi nhận hồ sơ: Lô E, Tòa nhà Vườn Đào, Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
  - Ngoài việc niêm yết kết quả thi tuyển và những người trúng tuyển vào thời gian và địa điểm nói trên, Hội đồng thi tuyển sẽ gửi thông báo đến tất cả các thí
sinh theo địa chỉ người nhận đã đăng ký.
8/ Tuyển dụng, nhận việc: Dự kiến đầu tháng 02/2011.

                                                 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
                                        4
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                      ..............................., ngày  tháng  năm 2009


            ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

    Tên tôi là:                Nam, nữ:
    Ngày sinh:
    Quê quán:
    Dân tộc:
    Trình độ đào tạo:
    Hộ khẩu thường trú:
    Chỗ ở hiện nay:
    Điện thoại liên lạc:
    Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
    Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức, tôi thấy bản thân tôi
có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự
tuyển. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
    - Tôi xin đăng ký dự thi vào đơn vị: Viện Chiến lược Ngân hàng.
    - Tôi xin đăng ký dự thi: + Mã vị trí công việc:
                + Chuyên ngành:
    Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
 1.  Bản khai lý lịch;
 2.  Giấy chứng nhận sức khỏe;
 3.  Bản sao giấy khai sinh;
 4.  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, gồm:
    - Bằng tốt nghiệp đại học
    - Chứng chỉ Ngoại ngữ
    - Bảng điểm kết quả học tập.
  5. 02 phong bì, 02 ảnh cỡ 4 x 6.
    Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khỏe trong hồ sơ
dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy
định.
    Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện
dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và
giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ
quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.
                                   Kính đơn
                                (Ký và ghi rõ họ tên)
                        5

								
To top