Zapobieganie i zwalczanie chor�b zakaznych

Document Sample
Zapobieganie i zwalczanie chor�b zakaznych Powered By Docstoc
					Zapobieganie i zwalczanie
  chorób zakaźnych.
W przypadku większości chorób zakaźnych
sytuacja epidemiologiczna w województwie
warmińsko- mazurskim jest dobra. W ostatnich
latach nie rejestrowano zachorowań na dur
brzuszny, błonicę, wściekliznę u ludzi i na
poliomyelitis.

W roku 2005 nie mieliśmy zachorowań na
wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz
zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę
W roku 2005 odnotowaliśmy po raz pierwszy
spadek zachorowań na salmonelozy, a tym samym
niższą zapadalność z 45,2 (646 zach.) w roku 2004
do 37,9 (542 zach.) w roku 2005.
Dominującym serotypem była S. enterytidis
      Zapadalność na salmonelozy
    w Polsce i woj. warmińsko-mazurskim
         w latach 2000-2005

        88,0

                      71,1                       Polska
               70,3
100,0  58,0     51,2     53,3                          w oj.
                             54,7
                         43,2         45,2  41,5
                                41,4         37,9
 50,0 0,0
    2000   2001     2002    2003     2004       2005
 W porównaniu z rokiem 2004 nastąpiło zmniejszenie liczby
 ognisk zatruć pokarmowych
 z 27 ( 331 zach.) do 17 (188 zach.) w roku 2005,
 w tym 51 dzieci do lat 14 (28,3%), leczonych w szpitalu 57.

 11 ognisk zatruć pokarmowych miało miejsce w
 mieszkaniach prywatnych - 58,9% zatruć (surowe jaja
 kurze lub ich produkty, drób lub jego przetwory)

2 ogniska gronkowcowe - 11,8% zatruć
2 ogniska czerwonkowe - 11,8% zatruć, wywołane przez
Shigella flexneri, nie udało się ustalić źródła zakażenia.
W dwóch pozostałych ogniskach nie udało się ustalić
czynnika etiologicznego.
Rzadko spotkanym ogniskiem zatruć pokarmowych było
zatrucie w Hotelu,gdzie zachorowało 7 osób. Nie udało się
ustalić czynnika etiologicznego i nośnika zakażenia. Jednak
na podstawie przeprowadzonego dochodzenia
epidemiologicznego domniemanym nośnikiem zakażenia była
ryba (maślana i panga). Objawy u chorych miały charakter
neurologiczny charakterystyczny dla zatrucia toksynami
podczas bakteryjnego psucia się ryby lub dioksynami.
  Zapadalność na wybrane zachorowania przewodu pokarmowego
         w woj. W-M w latach 2004/2005

                                             462,4

500,0
     2004                          413,8
450,0
400,0
     2005

350,0

300,0
250,0
200,0
         45,2
150,0          37,9
                    1,7  2,7      0,4  0
100,0
 50,0

 0,0
    Salmonelozy    Shigellozy        WZW A      Bieg.u dz. do lat 2
          Czerwonka

W ubiegłym roku stwierdzono 38 zachorowań na
czerwonkę ( Shigella sonnei - 4 przypadki, Shigella
flexneri- pozostałe przypadki).
Współczynnik zapadalności wynosił - 2,7 podczas gdy
w kraju- 0,2. W roku 2005 liczba zachorowań na
czerwonkę w woj. warmińsko- mazurskim wzrosła o 1/3.
Na nasze województwo przypada prawie połowa
zachorowań na czerwonkę stwierdzonych w Polsce.
Zachorowania wystąpiły w powiatach: olsztyńskim,
elbląskim i mrągowskim.
Zachorowania na czerwonkę bakteryjną
   w 2005r (ogółem 80 przyp.)      38

                42
Inne woj.
Woj.
Biegunki u dzieci do lat 2 rejestrowane były w 2005roku na
terenie naszego województwa znacznie częściej niż
w kraju. Współczynnik zachorowań był wyższy niż
krajowy i wyniósł – 462,4 (1344 zachorowań); kraj – 242,8.


Wysoki wskaźnik świadczy, o bardzo dobrej zgłaszalności
i rejestracji przypadków biegunek dziecięcych w naszym
województwie.
 Nieżyty jelitowe wywołane przez rotawirusy w woj.
 warmińsko- mazurskim i w kraju w 2005r i I kw. 2006r
Rok     województwo W-M            dane krajowe

    liczba zach.  wsp. zapad.   liczba zach.   wsp. zapad.
           na 100.000            na 100.000
           mieszkańców            mieszkańców


2005    400       28,0      9994       26,22006    364       25,5      6082       15,9W 2005r. tylko 9 laboratoriów szpitalnych badało kał w kierunku
rotawirusów i adenowirusów
           Grypa

Wirus grypy w 2005 roku był przyczyną zachorowań
wśród 33439 mieszkańców naszego województwa.
Braliśmy aktywny udział w nadzorze nad grypą w systemie
 SENTINEL. Współpracowaliśmy z 11 poradniami
rodzinnymi znajdującymi się na terenie miast: Olsztyna,
Nidzicy, Ostródy, Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc,
Iławy i Szczytna.
Laboratorium Badań Epidemiologiczno – Klinicznych
WSSE w Olsztynie w 19 przypadkach w 2005r i 7 w 2006r
dokonało izolacji wirusa grypy na hodowli komórkowej
MDCK   potwierdzonej przez Krajowy Ośrodek ds.
Grypy Państwowego Zakłady Higieny w Warszawie
           BoreliozaProblemem województwa warmińsko-mazurskiego – z
uwagi na endemiczne występowanie zakażonych kleszczy –
jest wysoki współczynnik zapadalności na boreliozę (ponad
dwukrotnie wyższy niż w kraju)
i kleszczowe zapalenie mózgu (współczynnik zapadalności
prawie siedmiokrotnie wyższy niż w kraju)
Zakażeniu na boreliozę sprzyjało endemiczne
występowanie zakażonych kleszczy oraz wysoki procent
zalesienia terenu. Istnienie wielu ośrodków turystycznych
na terenach zalesionych Warmii, a szczególnie Mazur,
masowe zbieranie jagód oraz grzybów w okresie lata
i jesieni mogły być także przyczyną zwiększonej ekspozycji
na zakażenie.
Położenie w terenie endemicznego występowania
zakażonych kleszczy przekłada się również na liczbę
zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu.
Pod względem liczby zachorowań zajmujemy drugie
miejsce w kraju, po województwie podlaskim. Przypadki
zachorowań koncentrują się głównie w powiatach
wschodnich województwa.
       Zachorowania na boreliozę
w woj. warmińsko-mazurskim i w kraju w latach 2002-2005

  25     24,6
               22,5    21,8

  20
     16
  15
                        11,5  Woj.
            9,3     10
  10                         Kraj
       5,3
   5

   0
     2002    2003   2004     2005
Zachorowania na wirusowe zap. mózgu przenoszone
         przez kleszcze
  w woj. W-M i w kraju w latach 2002-2005


 9        8,8
 8              7,4
 7
 6
 5                          Woj.
 4                    3,3     Kraj
 3  2,2
 2
            0,9     0,7
 1     0,3                 0,5
 0
   2002    2003    2004    2005
Zachorowania na wirusowe zapalenie mózgu przenoszone
       przez kleszcze w 2005 roku


                      Inne województwa
                27%     podlaskie
                      warmińsko-mazurskie     52%            21%
 Wścieklizna u zwierząt w woj. warmińsko- mazurskim w latach
             2002/2005
               ROK
       2002   2003     2004     2005
Bydło     12    10      6       23
Konie                        1
Psy      1     2      2       2
Koty     3     4      1       3
Jenoty    13    22      3       8
Lisy     21    23      12      39
Sarna     -     2      -       -
Tchórz          1
Borsuk    1     1      -       -
Kuny     1     3      -       -
Norki          1      -       -
Nietoperze  1     -      -       2
Jeż      -     1      -
Zw. Domowe  16    16      9       29
Zw. dzikie  37    54      15      49
RAZEM     53    70      24      78
Wścieklizna
Wścieklizna
        Choroby zawodowe u pracowników ochrony zdrowia
           w porównaniu z rokiem poprzednim
             w woj. warmińsko- mazurskim
      Zawód
                     Liczba chorób zawodowych

                  2004             2005
Lekarz                1                3
Lekarz stomatolog
Pomoc stomatologa
Położna
Pielęgniarka             5                4
Asystent analityk
Technik analityk                           1
Salowa                3
Technik Rtg


Sprzątaczka
Inne zawody             4
Razem                13               9
    Wścieklizna w 2005r. w woj. warmińsko-mazurskim

                              Pokąsania i kontakty osób ze zwierzętami
                                 podejrzanymi o wściekliznę
        Objęto    Szczepienia  Szczepienia
   PSSE
       szczepieniami  przerwano   ukończono
                             Ogółem     Domowe       DzikieBartoszyce    16       2      14     116       109         7

Braniewo     43       2      41     136       130         6

Działdowo    15       9       6     73       72         1

Elbląg      92       11      81     515       501         14

Ełk       58       4      54     172       171         1

Giżycko     32       10      22     131       125         6

Gołdap      27       3      24     85       76         9
     Wścieklizna w 2005r. w woj. warmińsko-mazurskim

                            Pokąsania i kontakty osób ze zwierzętami
        Objęto                    podejrzanymi o wściekliznę
  PSSE          Szczepienia  Szczepienia
       szczepienia
              przerwano   ukończono
         mi
                            Ogółem    Domowe     Dzikie

Iława      61      31      30      270     258      12
Kętrzyn     51       -      51      149     143       6
Lidzbark
War.
        30       4      26      123     119       4

Mrągowo     16       1      15      161     158       3
Nidzica     9       2       7      78      77       1
N.M.Lub.    10       8       2      102     96       6
Olecko     29       1      28      110     106       4
     Wścieklizna w 2005r. w woj. warmińsko-mazurskim

                            Pokąsania i kontakty osób ze zwięrzetami
        Objęto                    podejrzanymi o wściekliznę
    PSSE         Szczepienia  Szczepienia
       szczepienia
              przerwano   ukończono
         mi
                             Ogółem    Domowe     Dzikie

Olsztyn     232      99      133      686     647      39
Ostróda     90      49      41      297     288       9
Pisz       12       1       11      84      82       2
Szczytno     43      18      25      151     150       1
Węgorzewo    19       1      18      75      74       1
Ogółem      885      256      629     3514     3382      132
           Wścieklizna u zwierząt w woj.olsztyńskim w latach 1996/1998
               i warmińsko-mazurskim w latach 1999/2005.
1600

       Osoby szczep. p/wściekl.             1484
                           1376
1400
       Wścieklizna u zwierząt


1200


1000                      1025

                                    776  817       885
800
    674                                      777
         592    612
600
                            444
400                              387
                     327

200
    173                                   70
         158     123                    53      24    78
 0
    1996  1997      1998     1999    2000  2001   2002  2003  2004  2005
   Analiza szczepień osób pokąsanych lub mających kontakt ze
      zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę w 2005r.
          w woj. warmińsko- mazurskim
                                   %
PSSE      Pokąsania  Inne kontakty  Razem  % Pokąsań
                                Inne kontakty

Bartoszyce    15       1      16   93,8      6,3
Braniewo     37       6      43   86,0     14,0
Działdowo     14       1      15   93,3      6,7
Elbląg      84       8      92   91,3      8,7
Ełk        57       1      58   98,3      1,7
Giżycko      28       4      32   87,5     12,5
Gołdap       7      20      27   25,9     74,1
Iława       50      11      61   82,0     18,0
Kętrzyn      51       -      51   100,0
Lidzbark W.    26       4      30   86,7     13,3
  Analiza szczepień osób pokąsanych lub mających kontakt ze
    zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę w 2005r.
         w woj. warmińsko- mazurskim
                                  %
PSSE     Pokąsania  Inne kontakty  Razem  % Pokąsań
                               Inne kontakty

Mrągowo    15       1      16   93,8      6,3
Nidzica     9       -      9    100,0
N.M.Lub.    10       -      10   100,0
Olecko     16      13      29   55,2     44,8
Olsztyn    208      24     232   89,7     10,3
Ostróda    85       5      90   94,4      5,6
Pisz      12       -      12   100,0
Szczytno    42       1      43   97,7      2,3
Węgorzewo    8      11      19   42,1     57,9
Ogółem    774      111     885   87,5     12,5
W dalszym ciągu zbyt duża ilość osób szczepi się
p/wściekliźnie, w szczególności z kontaktów i pokąsań
przez psy
(kontakty ze zwierzętami domowymi - 3382 , kontakty ze
zwierzętami dzikimi - 132)
Jest ona wynikiem braku efektów w zwalczaniu przez
Samorządy „plag” bezdomnych psów i kotów.
           Gruźlica


W 2005r. zarejestrowano 325 nowych zachorowań na
gruźlicę, o 117 zachorowań mniej niż w roku 2004.

Zapadalność wynosiła 22,75 - (100.tys. mieszkańców) i była
niższa niż w 2004r.- 30,9

Zapadalność na gruźlicę w Polsce w roku 2004 wynosiła -
24,9.
  Wirusowe zapalenie wątroby typu BW 2005r. w woj. W-M zarejestrowano 32 przypadki
WZW B, w tym 27 postaci ostrych, wskaźnik zapadalności
1,9 identyczny jak w 2004r.
Chorowali głównie mężczyźni 62,5%
   Zachorowania na WZW B w woj. W-M w latach 2002/2005
             wg płci.
40
         Kobiety               35
35
         Mężczyźni

30
       25
25
                     19
20                18
                         16
15   12

10                  8
              6
 5

 0
     2002         2003  2004    2005
Analizując strukturę wiekową najwięcej zachorowań
dotyczyło 16 osób (50%) powyżej 45 roku życia.
Siedem przypadków w wieku 20-29 lat oraz w przedziale
15-19 lat- 1 przypadek.
             Zachorowania na WZW B w woj. W-M
              w latach 2002-2005 wg grup wieku


9


                                                                                 2002
                                                 8
8                                                                                2003
                                                                                 2004
                                                                                 2005
7


  6            6                   6
6


        55                                          5                      5
5


                   44      4                     4      4      4      4    4            4
4


             3               3        33      3                    3            3    3    33
3


    2            2     2          2      2      2          2  2    2          2      2         2
2


      1    1             1      11          1                          1
10
  15-19    20-24    25-29    30-34    35-39    40-44    45-49      50-54      55-59      60-64      65-74       75>
   W 12-tu (37,5%) przypadkach chorzy korzystali w usług służby zdrowia.


     Analiza zachorowań na WZW B w woj. W-M latach 2002/2005

l.p   Lata  Liczba  Wsk.   Liczba osób korzystających z usług    narkomani  tatuaż  Zak.
        zach.  zap.          ZOZ                       Karny

                ogółem  %   szpital  Lecz.   Gab.
                             otwarte  stom
1.    2002  52   3,5   29   55.8   22     -    7     2     1    3


2.    2003  35   2,5   11   31,4   7     1    3     1     -    -


3.    2004  27   1,9   7   25,9   6     3    1     -     -    -


4.    2005  32   2,2   12   37,5   11    2    3     -     1    -
       Zapadalność na WZW B w Polsce
       i w woj. warmińsko- mazurskim
           w latach 2001-2005

6   5,9
       5,0
                           4,5
5             4,4
                    3,9

4   3,5     3,5


3                2,5
                              2,2
                                 Polska
                       1,9
                                 woj.
2
1
0
  2001   2002     2003     2004     2005
      Na WZW B ponad 4-krotnie częściej chorowali mieszkańcy miast.

      Zapadalność na WZW B ostre i przewlekłe w latach 2004/2005
              w woj. W-M wg powiatów


                                 5,9
         2004
         2005

                                    4,6                       4,5
                                                   4,3 4,2
                                                          3,9
            3,8         3,7
                   3,5
             3,3
         3,1                  3              3,1

               2,4                       2,5
      2,3                       2,3   2,3
                         2,2                               2,2
                                             1,9          1,9
          1,5                                     1,7 1,7
                1,2     1,1
                                              0,9
               .W n
                                                or o
               G o
   ra ce
              O yn
                    p
       ąg
               O ko
                                                cz z
                                                Po J.
                                                   ka
                iż k
              N ica
                   da
                     .
               O b.
                                                   o
    ał o

     El o
                    a
               N o
              M rm
                                                   s
                   Eł
                    y
                                               ęg ytn
                    k                   w
                  da
  D iew
                                                  w
       w
                   w
                                                  O
                   u
                                              Pi
      y
                                                 ls
                  yc
             id ętrz
                  zt
                   c
      bl
                  ró
                 Iła
                  z
     do
                                                 ze
                 go                 .L
                  a
                                                 W
     sz
                 le
                 oł
                id
                ls

                st
     n
               .M
               rą
 to
               K
             G
                                              Sz
              zb
   zi
ar

    B
B
                                              W
Wirusowe zapalenie wątroby typu CByło w 2005 roku 51 zachorowań( wsk. zap.- 3,6, kraj-
7,8) co w porównaniu z rokiem ubiegłym daje prawie
dwukrotny wzrost zachorowań w naszym
województwie.
Chorowali głównie mężczyźni- 35 zach.(68,6%)
   Zachorowania na WZW C wg płci w woj. W-M
         w latach 2002/2005
40
        Kobiety
                         35
35
        Mężczyźni

30
     25
25
                    19
20               18
                       16
15  12

10                 8
              6
 5

 0
   2002         2003   2004   2005
Dominowali ludzie młodzi od 20-34 roku życia- 28
przypadków (54,9%).
Zanotowano 7 przyp. (13,7%) zachorowań w przedziale
wiekowym 65 lat i powyżej.
Nie było zachorowań do 19-go roku życia
     Zachorowania na WZW C w woj. W-M w latach 2002/2005
              wg grup wieku
12


         10 10      10
10
                                                             2002
                                                             2003
                                                             2004
          8              8                                    2005
8


   6    6
6
             5             5          5                                 5


               44                       4    44                      4
4
                               3  3             3     3    3  3       3


                     2
2
     11                 1      11      1      11      11    1        11       10
   15-19  20-24    25-29     30-34    35-39    40-44      45-49   50-54  55-59    60-64  65-74   75>
Dwudziestu jeden chorych(41%) miało kontakt ze służbą
zdrowia, 19 (37,2%) chorych stosowało dożylne narkotyki,
głównie byli to więźniowie (11 przypadków)
       Analiza zachorowań na WZW C w woj.W- M
             w latach 2002/2005

               Liczba osób korzystających z usług
       Liczb  Wsk.         ZOZ                        Zak.
l.p  Lata                               narkomani  tatuaż
       zach.  zap.               Lecz.   Gab.             Karny
              ogółem  %   szpital
                           otwarte  Stom.


1.  2002  37   2,5   9   24,3   7     -    2     5     -    3


2.  2003  24   1,7   11   45,8  10     -    1     6     2    -


3.  2004  27   1,9   11   40,7   8     2    3     2     4    7


4.  2005  51   3,6   21   41,7  18     3    5     19     6    11
     Podobnie jak z zachorowaniach na WZW B częściej chorowali mieszkańcy miast
                      (68,6%)

         Zapadalność na WZW C w latach 2004/2005 w woj. W-M wg powiatów

     17,8
                                               2004
               15,4                              2005
                    10,5
      9,7
                                                         7,8
                 7,0                       6,9
                                                       5,4
          4,6   4,8        4,5                          4,2
                                                      3,6
             1,6          2,2  2,3 2,0  2,3   2,1  1,7
                                             1,4     1,9
           1,1                       0,7 0,90,9
                            n
                 o
                            yn
                                            o
    Br yce
                             .
                       N. ica
              k                            p
                                       sz
                           da
         ąg
                                                   Po .
                            o
                                                     ka
                       Ni o
                      M rm.
         o
                       Kę a
                                                 o
         o
                           ub
                                                     J
             Eł
                      dz rzy
                           w
                  k
                                           tn
                          da
                          ck
                           w
    Dz ew
                                              ew
        ow
                                                    O
                                       Pi
                                                    ls
                          zt
                yc
        bl
                          ró
                         Iła
                         dz
                         go                         .L
                                           y
                          a
                                                   W
   sz
                         le
                    oł
       i
                        ls
                                               z
                         t
      łd

      El
                                          cz
                        W
                        st
     an
               iż
                        M
                                             or
                        O
                       rą
                  G
 rto
                       O
     ia
              G
                       O
                       b.
                                        Sz

                                           ęg
Ba
                                          W
                    Li
  W woj. W-M rejestruje się również dużo tzw.
   zdrowych nosicieli WZW B i WZW C.

    Analiza zgłoszeń tzw. nosicieli WZW B i WZW C
        w woj. W- M w latach 2003-2005

  Rok     HBV     HBV     HCV     HCV
        l. zach.  wsk. zapad  wsk. zap.  wsk. zap.

2003      212     14,8     178     12,5

2004      195     13,6     199     13,9

2005      176     12,3     234     16,4
Najwyższy wsk. zap. nosicieli HBV wystąpił w powiecie:
Elbląg- 32,6 , Nidzica- 23,6 , Braniewo -15.9 oraz
Iława- 14,5. Nie było zgłoszeń w powiecie Mrągowo
i Węgorzewo.Najwyższy wsk. zap. nosicieli HCV wystąpił w powiecie:
Bartoszyce-61,5 , Olsztyn – 32,8 , Działdowo- 19,9 ,
Ełk- 14,2.
Nie było zgłoszeń w powiecie Lidz. Warmiński , jedno
zgłoszenie w powiecie Olecko.
  Drogi zakażenia wirusem HCV osób, które
      zachorowały na WZW C
                  Tatuaże
                  Narkomani
100%
                  Zabiegi medyczne
 90%
                  Inne przyczyny zakażenia
 80%
 70%
 60%
 50%
 40%
 30%
 20%
 10%
 0%
    2001 2002 2003 2004 2005
W wyniku właściwej dezynfekcji, mycia, sterylizacji oraz
przestrzegania procedur higienicznych jest bardzo
korzystny w naszym województwie status serologiczny
dializowanych pacjentów.
            Status serologiczny pacjentów w woj. W-M
                   w latach 2002-2005
                Status serologiczny dializowanych pacjentów


                Jak często bada  Liczba        Liczba        Liczba pacjentów
Rok  Liczba   Liczba    się pacjentów w  dializowanych     nowowykrytych    u których w ciągu
    łóżek   dializowa-  kierunku:     pacjentów z      nosicieli * / %   roku nastąpiła
         nych     np.(1/m-      dodatnim                  serokonwersja
         pacjentów  c,kwartał     wynikiem /%                (mieli wynik
                                               ujemny a mają
                                               wynik dodatni)
                                               /%


                WZW B  WZW C   WZW B   WZW C   WZW B   WZW C   WZW B   WZW C

2002     76   528    1/kw.  1/6m-cy  18/ 13%  68/ 13%     -  2/ 0,3%  1/ 0,2%  3/ 0,5%


2003     78   639    1/kw.  1/6m-cy  20/ 3%  73/ 11%   7 /1%  9/ 1,4%    -   5/ 0,7%


2004     94   769    1/kw.  1/6m-cy  17/ 2%  79/ 10%  6 /07%  19/ 2,4%  6/ 0,7%  6/ 0,7%


2005     97   800    1/kw.  1/6m-cy  24/ 3%  81/ 10%  3 /0,3%  9/ 1,1%  1/ 0,1%  4/ 0,5%


    345      2736             79/ 2,8%  302/ 11%   16   39/ 1,4%  8/ 0,3%  18/ 0,6%
                                     /0,5%
W ośrodkach dializ liczba dializowanych pacjentów
z dodatnim HBV i HCV wynosi od 3-10%, a liczba
pacjentów u których występuje serokonwersja wynosi
zaledwie 0,5%.
W województwie warmińsko- mazurskim wśród
mieszkańców wykryto w 2005r. – 32 przypadki zakażeń
HIV (wsp. zap. 2,2) oraz rozpoznano 6 przypadków AIDS
(wsp. zap. 0,4). W analizowanym okresie w kraju wykryto
654 zakażonych. W poprzednim roku w województwie
wykryto 38 zakażeń wsp. zap.- 2,7 przy 656 przypadkach
wykrytych w całym kraju.
           Liczba osób żyjących z wirusem HIV
       na terenie województwa warmińsko- mazurskiego
              od 1989 do 31.12.2005r.
      (zarejestrowanych przez WSSE Dział Epidemiologii)


  Liczba osób żyjących z wirusem HIV( dodatnich,
  potwierdzonych): 275
w tym:
  Liczba chorych na AIDS: 24
  Liczba zgonów z powodu AIDS: 9 + 1( inny powód)

zakażeni:
  w wyniku brania narkotyków dożylnych:
117 osób (109- żyjących) – 43%
  wg płci: mężczyźni- 220 kobiety- 55
  wg miejsca zamieszkania: miasto – 199 osób
Wieś – 12 osób, brak adresu – 64 osób
dynamika zakażeń:
 w 2001 roku zgłoszono 36 nowych zakażeń HIV i 3 zachorowania na
 AIDS

 w 2002 roku zgłoszono 36 nowych zakażeń HIV i 3 zachorowania na
 AIDS

 W 2003 roku zgłoszono 45 nowych zakażeń HIV i 2 zachorowania na
 AIDS

 W 2004 roku zgłoszono 38 nowych zakażeń HIV i 2 zachorowania na
 AIDS i 1 zgon z powodu AIDS

 W 2005 roku zgłoszono 32 nowych zakażeń HIV 6 zachorowań na AIDS i
 2 zgony z powodu AIDS
            KrztusiecW 2005 roku zanotowano spadek zachorowań na krztusiec
zarówno w woj. warmińsko- mazurskim jak i w kraju.

W 2004r. – 71 zachorowań (wsp. zap. 5,0)
– w Polsce – 2955 (wsp. zap. 7,7)

W 2005r – 29 zachorowań (wsp.zap. 2,0)
- kraj 1925 (wsp.zap.5,0).
Inwazyjne choroby ośrodkowego układy nerwowego.


 W woj. W-M nadzór nad inwazyjną chorobą wywołaną
 przez: Neisseria menigitidis , H. influenzae, Streptococcus
 pneumoniae prowadzony jest zgodnie z zasadami
 postępowania rekomendowanymi przez Krajowy Ośrodek
 Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń
 Ośrodkowego Układu Nerwowego( KOROUN)

 W każdym przypadku zgłoszenia zachorowania, wdrażane
 są procedury mające na celu kompleksowe opracowanie
 ogniska.
Przeprowadzono w 2005 i 2006 roku szkolenia dla
Ordynatorów Oddziałów Dziecięcych,
Państwowych Powiatowych Inspektorów
Sanitarnych na których omawiano etiologię,
epidemiologię, diagnostykę oraz sposób
postępowania z osobami z kontaktu.

Poprawiła się znacznie zgłaszalności(100%) oraz
diagnostyka wyżej wymienionych chorób.
     BZOMR w latach 2002 - 2005
     wg czynników etiologicznych

100%      2
     6   2   7   6
80%   1   7   6   1
     5          9
60%          12
                  H. influenzae
                  N. meningitidis
40%      27         Bak. określone
    17          18
20%
           19      Bak. niekroślone

 0%
    2002  2003  2004  2005
        BZOMR w latach 2002 - 2005
          badanie płynu m-r

45
              44
40        38       39
                    34
35                      34
   29        28
30                         BZOMR
                  25
25
                          Płyn m-r badany
20    15                  17
15                         Dadatni wynik badania
10           9              płynu m-r
      5
5
0
   2002    2003    2004    2005
     BZOMR w latach 2002 - 2005 badania krwi
                                 BZOMR

45                  44             posiew krwi
                                 posiew dodatni
           38
40                                preparat bezpośredni
                           34     preparat dodatni
35
   29
30
25
                     16       18
20
            14
15
                       7       76
10              7
     3           3        3
       3
5         0
0
   2002       2003      2004      2005
    Liczba przebadanych kontaktów z zakażeniem
       Ośrodkowego Układu Nerwowego.


     Rok        2004       2005

Liczba wykonanych badań   250        272
wymazów z nosogardzieli

Liczba wymazów dodatnich   51        54

Wychodowano
S. Pneumoniae         20        29
H. influenzae
               31        25
Koszt badań        5250,00zł     5712,00zł
Pierwszy raz od wielu lat w 2005 roku wystąpiły
zachorowania na wąglik i tularemię. Postać skórną wąglika
stwierdzono u siedemnastoletniego chłopca podrapanego
przez psa. Dziecko hospitalizowano w oddziale zakaźnym
w Elblągu.
Potwierdzenie laboratoryjne uzyskało po przeprowadzeniu
badań w Puławach. Zachorowanie na tularemię dotyczyło
osoby dorosłej zamieszkałej w Olsztynie.
W związku z utrzymującym się zagrożeniem
bioterrorystycznym podjęto szereg działań mających na
celu zabezpieczenie ludności przed wystąpieniem zagrożeń
czynnikami biologicznymi. Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny uczestniczył w pracach
Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
przejął wiele materiałów( paczek), podejrzanych
o skażenie bioterrorystyczne zarodnikami wąglika.
Uaktualniono i zmodyfikowano plan wojewódzki oraz
powiatowe plany reagowania kryzysowego na wypadek
wystąpienia ptasiej grypy. Stan naszej gotowości oceniany
był przez przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia.
Wdrożono do stosowania nowe wzory zgłoszeń i podejrzeń
zachorowań na obrębie obowiązkiem rejestracji choroby
zakaźne. Od 1 stycznia 2005 roku wprowadzono
rejestrację zgłaszanie przypadków możliwych,
prawdopodobnych i potwierdzonych według zasad
określonych w definicjach przypadków chorób zakaźnych.
   Nadzór nad placówkami służby zdrowia
W 2005r. pracownicy pionu przeciwepidemicznego PIS w woj. W-M
sprawowali nadzór nad 2437 placówkami ochrony zdrowia, w tym
między innymi:


37 szpitalami( w tym 19 z oddziałem położniczo-
noworodkowym)
928 zakłady opieki zdrowotnej, lecznictwa
ambulatoryjnego( publiczne i niepubliczne)
26 zakładami opiekuńczo –leczniczymi
472 indywidualne praktyki lekarskie
819 ind. spec. praktyka lekarska
14 grup prakt. lekarska
82 ind. i grupowa praktyka lekarska
Ogółem przeprowadzono 6055 kontroli, w tym 906 kontroli
w 408 punktach szczepień profilaktycznych.
Stwierdzono zły stan sanitarny w 92 placówkach w tym
między innymi :72 ZOZ lecznictwa ambulatoryjnego
7 szpitalach
13 ind. spec. praktyk lekarskich
Oprócz kontroli placówek służby zdrowia, pracownicy
pionu epidemiologii opracowali 5563 jednostek
chorobowych.

Średnio na jednego pracownika- 170 jednostek
chorobowych, ich liczba wahała się od 61 w PSSE
Działdowo do 265, 244 w PSSE Braniewo i Mrągowo.
 Za nieprzestrzeganie reżimu p/epidemicznego ukarano:
       Liczba tytułów     Liczba postanowień o   Liczba osób ukaranych
       wykonawczych     nałożeniu grzywny/ kwota  mandatem karnym/ kwota


     Zamknięte    Otwarte  Zamknięte   Otwarte   Zamknięte   Otwarte


Ogółem    -       1     1     1/2500,-   4/100,-   3/100,-


           1
                     1/2500          7/700,-
W 2005r. w placówkach lecznictwa w woj. W-M
wykorzystywano ( stan na 31.12.05):
766 autoklawów, w tym w lecznictwie zamkniętym 104
oraz 20 aparatów do sterylizacji T.E. i 2 aparaty do
sterylizacji plazmowej.

W woj. W-M od 2001 roku nie używa się sterylizatorów na
suche i gorące powietrze do sterylizacji materiałów
i narzędzi medycznych.
W 2005 r. przeprowadzono 2515 kontroli skuteczności
cykli sterylizacji testami biologicznymi w ramach nadzoru
sprawowanego przez ograny PIS oraz 15329 takich
kontroli przez użytkowników.
Ogółem zakwestionowano 40 cykli (0,2%)

Procesy sterylizacji kontrolowane są przez placówki służby
zdrowia przy pomocy testów chemicznych (każdy cykl)
i biologicznych ( z różną częstotliwością, najmniej jeden
raz dziennie lub jeden raz w tygodniu lub jeden raz w
miesiącu)

Pracownicy PIS kontrolowali procesy sterylizacji jeden raz
w kwartale.
W 24 szpitalach czynne są centralne sterylizatornie:
 6 spełnia wymogi Rozp. Min. Zdr. z 2005r.
 10 posiada bezprzelotowe sterylizatory lub
  myjnie - dezynfektory,
 8 zaadaptowane pomieszczenia.
W woj. działa. Wojewódzki Terenowy Zespół ds. Kontroli Szpitali

  Skład:
  lekarz epidemiolog
  pracownik HK
  pracownik sekcji żywienia i żywności
  pracownik HP( najczęściej z PSSE)
  pracownicy PSSE

Liczba szpitali w województwie- 37
  2 województwie ( 693,513)
  2 miejskie zespolone
  1 gruzlicy i chorób płuc
  1 specjalistyczny szpital dziecięcy
  4 psychiatryczne
  2 rehabilitacyjne
  18 powiatowych
  7 jako niepubliczne ZOZ
  Razem 7062 łóżka
Pozytywy
 bezstronność
 pozbawiona rutyny ( inne spojrzenie) mniej
 emocjonalna
 szeroko tematyczna, wykorzystująca
 doświadczenia z kontroli innych szpitali-
 możliwość porównania
 wyższy prestiż oraz dystans w rozmowach z
 dyrekcją
 jednolity system kontroli i wymagań dla
 wszystkich szpitali
 praktyczne szkolenie pracowników nadzoru
 z PSSE.
Stwierdziliśmy, że szkoleń z zakresu zakażeń szpitalnych
wymagają nie tylko pracownicy PIS ale i członkowie
Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych.
Ustaliliśmy, że wszystkie plany modernizacji, remontów
oddziałów szpitalnych oraz większość zakładów lecznictwa
otwartego powinny być konsultowane przez ZNS i
Epidemiologię WSSE.
 Pracownie endeskopowe są w 27 szpitalach:

  23 pracowni składa się z dwóch lub trzech pomieszczeń

 w 8 prac. są zainstalowane myjnie- dezynfektory:

Szp. Powiatowy w Ostródzie i Ełku
Woj. Szp. Spec. w Olsztynie i Elblągu
Miejski Szp. w Elblągu i Olsztynie
Szp. SP. Zespołu Pulmonologii w Olsztynie
Pracownie mikrobiologiczne działają w 18 szpitalach, w
żadnej nie ma śluzy umywalkowo- fartuchowej.
We wszystkich pracowniach mikrobiologicznych, materiał
biologiczny jest autoklawowany, a następnie jako odpad
medyczny spalany.


W 12 szpitalach nie ma szatni dla odwiedzających.
 Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń
Utrzymaniem czystości pomieszczeń szpitalnych zajmuje
się personel własny w 28 placówkach, w pozostałych firma
sprzątająca. Używane są mopy jednorazowego kontaktu,
dezynfekowane i prane na miejscu w wydzielonym
pomieszczeniu lub oddane do pralni. W nielicznych
przypadkach ilość mopów jest niedostateczna.
    Gromadzenie i unieszkodliwianie
       odpadów medycznych


Wszystkie placówki służby zdrowia wytwarzające odpady
niebezpieczne posiadają aktualne decyzje na ich
wytwarzanie. Większe jednostki oraz wszystkie placówki
powiatu olsztyńskiego posiadają zatwierdzone programy
gospodarki odpadami, które to programy precyzują
sposób gospodarowania. Odpady ze wszystkich placówek
służby zdrowia z terenu naszego województwa są spalane
w spalarniach: w Bełchatowie, Dąbrowie Górniczej,
Starogardzie Gdańskim, Żyrardowie.
Na terenie województwa warmiński- mazurskiego działa
spalarnia odpadów przy Szpitalu w Bartoszycach
i uruchomiona w 2005r. spalarnia w ZGOK w Olsztynie.
Spalarnia przy Szpitalu w Olecku zakończyła działalność
 30 kwietnia 2005r.
Nie zdarzają się przypadki spalania odpadów medycznych
w piecach centralnego ogrzewania. W mniejszych
placówkach np. indywidualnych praktykach lekarskich
odpady przechowywane są w wydzielonych
pomieszczeniach porządkowych, przy czym czas ich
przechowywania na ogół nie przekracza 48 godzin. Często
też w placówkach opieki zdrowotnej wytwarzających małe
ilości odpadów medycznych do ich przechowywania
wykorzystuje się specjalnie wydzielone chłodziarki, co
uniemożliwia ich gromadzenie i wywóz najczęściej 1-2 razy
w tygodniu.
       Zaopatrzenie w wodę

Placówki służby zdrowia są zaopatrzone w dobrą
wodę

Nie stwierdzano braków bieżącej zimnej i ciepłej
wody.
       Gospodarka ściekowa


37 szpitali woj. warmińsko- mazurskiego odprowadzały
w 2005r. ścieki ( łącznie z zakażeniami) bezpośrednio do
kanalizacji. Jedynie ścieki zakaźne z oddziału
obserwacyjno- zakaźnego Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz
Szpitala w Ełku poddawane są chlorowaniu w chlorowni.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce
pomijając kanalizację odprowadza ścieki bezpośrednio do
oczyszczalni.
         Bloki żywienia


W 23 szpitalach prowadzono żywienie pacjentów
w oparciu o własną kuchnię centralną.
W 12 szpitalach posiłki dla pacjentów były dostarczane
przez firmy cateringowe w specjalistycznych środkach
transportu.

Stan sanitarno- higieniczny pomieszczeń i wyposażenia
bloków żywienia z roku na roku ulega stopniowej
poprawie. Jednak mimo przeprowadzanych remontów
kuchni w 11 szpitalach stwierdzono zły stan sanitarno-
techniczny pomieszczeń i wyposażenia.
      Kuchenki oddziałoweW 26 szpitalach prowadzi się dystrybucję posiłków
poprzez kuchenki oddziałowe. W pozostałych 9
funkcjonuje system rozdzielni i centralnych zmywalni.
Obsługa kuchenek oddziałowych prowadzona jest na ogół
przez firmy zewnętrzne zajmujące się utrzymaniem
czystości w szpitalach.
Przed wydaniem posiłków personel zmienia odzież
ochronną. Stan sanitarno- higieniczny kuchenek ogólnie
jest zgodny z wymaganiami.
W kuchenkach zapewniono warunki do higienicznego
mycia rak. Bieżący stan czystości i porządku nie budził
zastrzeżeń. Żywność pacjentów przechowywana jest w
urządzeniach chłodniczych, w których prowadzony jest
monitoring temperatury. Wyposażenie kuchenek zapewnia
skuteczny proces mycia i dezynfekcji naczyń stołowych.
W oddziałach obserwacyjno- zakaźnych, chorób płuc
 i gruźlicy stosuje się naczynia jednorazowego użytku.
Użyte naczynia i odpadki pokonsumpcyjne są traktowane
jako odpady niebezpieczne i poddawane spalaniu.W Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób
Płuc w Olsztynie używane są naczynia stołowe
wielokrotnego użytku i ( poza Oddziałem Gruźlicy) nie są
sterylizowane. Odpady pokonsumpcyjne są wywożone
i dezynfekowane chemicznie.
            Pralnie
Własne:

  Woj. Szp. w Elblągu
  Woj. Szp. Spec. Dziecięcy w Olsztynie
  Szp. Spec. w Węgorzewie
  Szp. Powiatowy w Iławie

  Spełniają wymagania Rozp. Ministra Zdrowia z 2005r.
  Pozostałe szpitale korzystają z usług innych pralni.
  Są to pralnie zarówno znajdujące się na terenie naszego
  województwa jak poza nim.
  Są to w większości pralnie z barierą higieniczną.
We wszystkich szpitalach woj. W-M działają powołane
przez dyrektorów zespoły i komitety ds. kontroli zakażeń
szpitalnych.

  są zatrudnione pielęgniarki epidemiologiczne

Działalność zespołów ds. kontroli zakażeń polega głównie
na monitorowaniu, rejestracji stwierdzonych zakażeń oraz
szkoleniu personelu placówek w zakresie kontroli,
rozpoznania zakażeń zakładowych oraz kontroli
przestrzegania i wdrażania procedur higieniczno-
sanitarnych.
 Czynniki wpływające negatywnie na funkcjonalność
   lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego:

obiekty służby zdrowia umieszczone są w starych
budynkach, których stan sanitarno- techniczny jest nie
zadowalający

bloki operacyjne działają bez prawidłowo
zorganizowanych pomieszczeń przygotowawczych i śluz

krzyżują się drogi czyste i brudne

brak dostatecznej ilości wind

brak pomieszczeń i podjazdów dla osób niepełnoprawnych.
Programy dostosowawcze wynikające z Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań
jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej nadesłały już wszystkie szpitale i inne placówki
służby zdrowia. Dla części obiektów wydano opinie
zatwierdzające programy dostosowawcze.
Wiele przeprowadzonych poważnych inwestycji, takich
jak, remonty kapitalne oddziałów szpitalnych
(w 19 przypadkach), czy powstanie spełniającej wymogi
centralnej sterylizatorni w Ełku, świadczą o stale
poprawiającym się standardzie świadczonych usług
medycznych.
W roku 2005 zwróciliśmy szczególną uwagę na
wyposażenie wszystkich gabinetów zabiegowych
w armaturę czerpalą uruchamianą bez użycia dłoni,
zarówno w zamkniętej jak i otwartej służbie zdrowia.
Odnotowaliśmy poprawę stanu sanitarnego wynikającej
z remontów placówek otwartej służbie zdrowia.
Odnotowaliśmy poprawę stanu sanitarnego wynikającą
z remontów placówek otwartej służby zdrowia- w 53
przypadkach.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:151
posted:1/4/2012
language:Polish
pages:92