svpZUS by 4BogQKK

VIEWS: 224 PAGES: 101

									Školský vzdelávací program


  pre Základnú umeleckú školu
    v Slovenskej Ľupči
                 1
                  Foto školy
  Logo školy
Vzdelávací program: primárne umelecké vzdelanie
Stupeň vzdelania: ISCED 1B
Dĺţka štúdia: štyri roky
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna


Názov školy: Základná umelecká škola, Školská 16,Slovenská Ľupča
Adresa: Školská 16,976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909
Riaditeľ školy: Mgr. Ivo Petrík
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. art. Katarína Flochová
Zriaďovateľ: Obec Slovenská Ľupča


Podpis riaditeľa:
                                  2
Platnosť školského vzdelávacieho programuPlatnosť / Revidovanie  Dátum schválenia  Zaznamenanie inovácií,
                       zmien, úprav a pod.
do 30. 6. 2009      2. september 2008
                       Učebné osnovy pre 2.
do 30. 6. 2010
             31. august 2009   ročník
                       Učebné   osnovy   pre
             2.september 2010
do 30. 6. 2011                3.ročník, doplnenie ŠkVP
                                   3
  I. Všeobecná charakteristika školy


    Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu výchovy a
vzdelania, ktorá poskytuje mladej generácii moţnosť rozvíjať svoje nadanie v
niektorej z tvorivých disciplín. Jednotlivé zloţky tejto sústavy a ich výstupy sú
uspôsobené tak, ţe umoţňujú ţiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom
stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého
povolania. Hlavným cieľom umeleckého školstva je výchova umením (formovanie
osobnosti), k umeniu (rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie) a pre umenie
(príprava na profesionálnu umeleckú činnosť).
Základné umelecké školy pôsobia na najširšej základni a v systéme umeleckého
vzdelávania predstavujú základný článok. Svojím hudobným, výtvarným, tanečným
a literárno-dramatickým odborom predstavujú školu, ktorá sa venuje špecializovanej
odbornej výchove ţiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú
tvorbu.
    Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17
Školského zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z.,
pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania v stredných školách a v
konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým
alebo umeleckým zameraním.


   Stupne     základného  umeleckého    vzdelania
   (§ 17 - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č.
   245/2008 Z.z.)

Základné umelecké vzdelanie môţe ţiak získať úspešným absolvovaním
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Základné umelecké vzdelanie sa člení na:

a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa ţiak úspešným absolvovaním
posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa
základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania
je vysvedčenie s doloţkou,
b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa ţiak úspešným
absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého
stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni
vzdelania je vysvedčenie s doloţkou
                                        4
   Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných
   umeleckých školách ( § 51)

(1) Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium,
štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre
dospelých.
(2) Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre ţiakov prvého stupňa
základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej
dochádzky.
(3) Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov
a druhý stupeň má najviac štyri ročníky; pre ţiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň
základného štúdia, moţno zriadiť jednoročné prípravné štúdium.
(4) Rozšírené štúdium je určené ţiakom, ktorí v základnom štúdiu preukáţu
mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.
(5) V skrátenom štúdiu sa ţiaci pripravujú na štúdium na stredných školách,
konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.
(6) Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky.
(7) Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty ţiakov v jednotlivých vyučovacích
predmetoch určujú učebné plány.
(8) Riaditeľ základnej umeleckej školy môţe prerušiť štúdium ţiakovi na jeho ţiadosť
alebo na ţiadosť jeho zákonného zástupcu.


1. Charakteristika a veľkosť školy
   Základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ) v Slovenskej Ľupči sídli v priestoroch
Základnej školy na Školskej ulici v primerane tichom prostredí. Nakoľko je
momentálne v prenajatých priestoroch ZŠ, vedenie ZUŠ systematicky pracuje na
zriadení vlastných priestorov (čo sa týka najmä vyhovujúceho počtu tried a ich
technickej vybavenosti).
Škola má pribliţne 350 žiakov, ktorí majú k dispozícii 4 umelecké odbory:
   Hudobný (cca 110 detí) – hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne,
   hra na husliach, hra na kontrabase, hra na flaute (dychových nástrojoch), hra
   na gitare (basgitare, elektrickej gitare), hra na bicích nástrojoch, spev
   Výtvarný (cca 100 ţiakov)
   Literárno–dramatický (cca 10 ţiakov)
   Tanečný (cca 130 ţiakov) – detský folklórny súbor Dratvárik


Priestorové a materiálno–technické podmienky školy:

    ZUŠ Slovenská Ľupča sídli v Základnej škole, Školská 16 v Slovenskej Ľupči.
Jej materiálové a technické vybavenie pozostáva najmä z hudobných nástrojov a
didaktických pomôcok pre hudobné, výtvarné, literárno-dramatické a tanečné
vyučovanie. Ďalej sú v archíve školy evidované zvukové nosiče pre výučbu dejín
hudby na hodinách hudobnej náuky a notový materiál, ktorý slúţi ako kniţnica pre
všetky vyučované hudobné nástroje a spev. Notový archív a materiálno-didaktické
                                          5
vybavenie ZUŠ sú v štádiu budovania (z finančných rezerv vedenia ZUŠ). S´kola
disponuje aj pomerne dostatočne vybaveným zariadením na ozvučovanie verejných
podujatí rôzneho charakteru (koncerty, plesy, kultúrne akcie a pod.).

2. Charakteristika žiakov
    ZUŠ v Slovenskej Ľupči navštevujú ţiaci z obce Slovenská Ľupča a ţiaci
z okolitých obcí - Lučatín, Podkonice, Strelníky, Hiadeľ. Ich vekové rozpätie
korešponduje s vekom detí ZŠ. Pomerne silné zastúpenie majú na našej škole
v kategórii ţiakov aj dospelí ţiaci (ŠPD) – hlavne vo výtvarnom odbore, ktorý je pre
nich atraktívnym relaxom. Vo veľkej miere deti, ktoré navštevujú individuálne
vyučovanie (hru na nástroji), navštevujú aj detský tanečný súbor Dratvárik, ktorý od r.
2007 ZUŠ v Slovenskej Ľupči zastrešuje personálne aj administratívne.

3. Charakteristika pedagogického zboru
   Kolektív ZUŠ tvoria samostatne pracujúci odborní pedagógovia s umeleckým
vzdelaním pre hudobný, výtvarný a tanečný odbor. Vedenie školy vytvára moţnosti aj
pre prácu začínajúcich, mladých učiteľov, ktorí pod vedením Mgr. Petríka absolvujú
adaptačné vzdelávania. Učitelia ZUŠ navštevujú semináre, kurzy a a školenia
pedagogického aj nepedagogického charakteru, ktoré im umoţňujú ďalší umelecký
aj odborný rast.


4. Organizácia prijímacieho konania (§52)
   Špecifické predpoklady na prijatie ţiakov do ZUŠ sa týkajú predovšetkým
umeleckých daností ţiakov v oblasti hudobného, výtvarného, literárno - dramatického
a tanečného umenia.

5. Dlhodobé projekty
    ZUŠ Slovenská Ľupča spolupracuje s Materským centrom Kľúčik v Slovenskej
Ľupči. S projektom „Ponoţkáči Hugo a Máša“ podporuje hudobno-pohybovú činnosť
detí v predškolskom veku. V tomto projekte s najmenšími deťmi sú taktieţ zapojené
aj ich mamičky. Projekt „Ponoţkáči Hugo a Máša“ vedie Mgr. Lucia Petríková
v spolupráci s Mgr. Miroslavou Sedliakovou a Bc. Zuzanou Polónyovou. ZUŠ
v spolupráci so Základnou školou v Slovenskej Ľupči podporujú a organizujú projekt
„Naše Hviezdy“. Ide o spevácku súťaţ, kde spevákov sprevádza ţivá kapela.
Tanečný odbor sa v rámci reprezentácie školy a obce zúčastňuje zahraničných
folklórnych festivalov a vystupuje pod názvom „Dratvárik“. Zriaďovateľ veľmi
významne podporuje folklórnu aktivitu v obci ako aj samotnú ZUŠ.


6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Základná umelecká škola spolupracuje s Domom opatrovateľskej sluţby, s Miestnym
kultúrnym strediskom v Slovenskej Ľupči a so základnými školami v blízkej
                                           6
pôsobnosti. Taktieţ sa angaţuje v projektoch pre záchranu zdravia (charitatívne
koncerty) a spolupracuje so zdruţením Svetielko nádeje.7. Škola ako životný priestor

    Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na:
upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne
informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie
priateľskej atmosféry medzi ţiakmi navzájom a medzi ţiakmi a pedagógmi.

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

    Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana ţiakov pred úrazmi,
dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na
lekára, či iných špecialistov. Nevyhnutné je dodrţiavanie zákazu fajčenia, pitia
alkoholu, pouţívanie drog a iných toxických či škodlivých látok v škole a jej okolí,
výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí vyuţívaných
priestorov, a tieţ pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Škola zabezpečila
štruktúru pracovného reţimu a odpočinku ţiakov a učiteľov tak, aby zamedzila
všetkým hrozbám v súvislosti s ochranou zdravia a bezpečnosti, na čo nadväzuje aj
reţim vyučovania. Prostredie tried (učební) a ostatných priestorov školy rešpektuje
platné normy - odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické
vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Okrem
zabezpečenia technického, škola dbá na pravidelné poučenie ţiakov o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a proti poţiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany
zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.
                                           7
  II.  Charakteristika školského vzdelávacieho programu


1. Ciele a stratégie
    Základným a primárnym cieľom vedenia ZUŠ v Slovenskej Ľupči je aj naďalej
poskytovať umelecké vzdelanie deťom mikroregiónu Pod panským dielom, ktorého
najväčšou obcou je sídelná obec školy - Slovenská Ľupča. Pre splnenie tohto cieľa je
naďalej veľmi dôleţitá korektná spolupráca a profesionálne zázemie poskytované
zriaďovateľom (starosta obce a mestské zastupiteľstvo). V tejto oblasti je našou
prioritou získavať deti pre všetky umelecké odbory ZUŠ, prezentovať verejnosti aj
prácu detí výtvarného odboru, pretoţe ostatné tri umelecké odbory majú moţnosť
verejných vystúpení – koncerty, kultúrne podujatia obce (hudobný odbor), folklórne
festivaly a podujatia (Detský folklórny súbor Dratvárik), divadelné prehliadky
a festivaly, moderátorské súťaţe (literárno-dramatický odbor). Pre talentované deti so
záujmom pokračovať v štúdiu na umeleckej strednej škole sú pripravené moţnosti
rozšíreného vyučovania a odborných konzultácií priamo s pedagógmi odborných
stredných škôl. Umeleckým projektom školy, ktorý by sme chceli rozvinúť do podoby
CD nosiča je projekt „Ponoţkáči Hugo a Máša“ s odborným garantom Mgr. Luciou
Petríkovou.
    Vedenie školy pre obmedzené moţnosti obecného a štátneho financovania
zvaţuje aj moţnosť vlastnej zárobkovej činnosti (v rámci povolenej legislatívy). Táto
by mala spočívať v ponuke profesionálneho zvučiaceho aparátu (reproduktory,
mikrofóny, mixáţne pulty + profesionálny servis). Okrem tejto technickej ponuky je jej
umeleckou alternatívou ponuka výchovných koncertov tematicky zameraných na
slovenskú populárnu hudbu a jej vývoj, príp. rôzne komparácie s rock-popovým
charakterom.


2. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )


    Pre ZUŠ je hlavnou víziou vytvárať umelecké hodnoty prostredníctvom hudby,
tanca, dramatického a výtvarného umenia. Taktieţ je dôleţitá špecifikácia ideí školy,
ktorú môţeme citovať zo Starovekého Grécka (Atény) ako ideál krásy a dobra.
V súčasnej dobe sa dotýka vízie školy aj demokratizácia spoločnosti a značnou
mierou zasahuje do stratégie riadenia školy. Efektivitu organizácie a riadenia práce
školy ovplyvňuje niekoľko faktorov:


a) Vnútorný život školy: vyučovacie odbory a s nimi súvisiaci počet ţiakov v škole,
úroveň nadania jednotlivcov, psychohygiena, vyučovacie metódy a následné
kontrolné mechanizmy a hodnotenie ţiakov, jednotnosť pedagogického kolektívu,
systém kontroly pedagogických pracovníkov a ich program kontinuálneho
vzdelávania.

                                          8
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti:

   Hodnotenie ţiakov

   Hodnotenie pedagogických zamestnancov

   Hodnotenie školy (SWOT analýza)


Hodnotenie žiakov
    Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť
ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v
čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je
tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní
nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a
spôsobilosťami.
    Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov vychádzame zo štátneho
vzdelávacieho programu a z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Na
začiatku školského roka oboznamujeme ţiakov s kritériami hodnotenia a klasifikácie
správania a jednotlivých predmetov. Naším cieľom je objektívnosť a spravodlivosť
hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov, z tohto dôvodu pouţívame
merateľné výstupy jednotlivých výkonových štandardov. Kritériá hodnotenia musia
byť jasné a jednoznačné, zamerané na proces a výsledok, ktorý musí ţiak
preukázať.


Hodnotenie pedagogických zamestnancov

Na hodnotenie pedagogických zamestnancov pouţívame tieto metódy:
  pozorovanie (hospitácia)
  rozhovor
  výsledky ţiakov, ktorých učiteľ učí (ţiacke súťaţe, účinkovanie na kultúrnych
  podujatiach školy interných i verejných, reprezentácia školy v rámci mesta,
  okresu, príp. republiky)
  hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti zodpovednosti
  k vlastnej práci, školskej a mimoškolskej činnosti, ďalšieho vzdelávania a pod.
  hodnotenie učiteľov ţiakmi


Hodnotenie školy

Pozitíva:

   spádová umelecká škola pre obce mikroregiónu Pod Panským dielom
   štvrtý rok pôsobenia školy ako samostatnej vzdelávacej inštitúcie (od začiatku
   v súlade s presadzovaním poţiadaviek a realizácie ŠVP)
   výborná komunikácia so zriaďovateľom – obcou Slovenská Ľupča
                                         9
   profesionálne aj ľudsky kvalitné vedenie ZUŠ
   výborná odborná aj pedagogická zdatnosť pedagógov školy
   pozitívna klíma na pracovisku (korektné vzťahy medzi vedením
   a zamestnancami)
   spolupráca s kultúrnymi inštitúciami v obci – Miestne kultúrne stredisko, DFS
   Dratvárik

Negatíva:
   nedostatok vlastných priestorov (prenajaté priestory)
   originálne kompetencie (závislosť od zriaďovateľa - obce) – nerovnosť
   podmienok
   dotácie a normatívy ako systém financovania ZUŠ
   finančná závislosť od počtu ţiakov, nie od talentu

Príležitosti:
   propagácia školy a budovanie imidţu v povedomí širokej verejnosti
   prístavba na budovu ZŠ v Slovenskej Ľupči
   technické (predovšetkým v oblasti zvučenia rôznych kultúrnych podujatí
   a akcií, mimo akcií organizovaných školou), materiálne a didaktické vybavenie
   školy
   vzájomná spolupráca všetkých 4 oddelení ZUŠ
   moţnosť sponzorských rodičovských príspevkov a darov
   moţnosť získavania dodatočných finančných zdrojov (výchovné koncerty
   a pod.)

Ohrozenia:
   originálne kompetencie (závislosť od zriaďovateľa - obce) – nerovnosť
   podmienok
   dotácie a normatívy ako systém financovania ZUŠ
   finančná závislosť od počtu ţiakov, nie do talentu
   nepriaznivé vzťahy s obecným zastupiteľstvom - zriaďovateľom

b) Vonkajší život školy: prezentácia v povedomí verejnosti, spolupráca s obcou
(zriaďovateľom), prostredníctvom organizácie koncertov a iných kultúrnych podujatí
získavanie nových priaznivcov a zároveň výchova k počúvaniu hudby a vnímaniu
umeleckej kultúry okolo seba, nadväzovanie spolupráce s miestnymi kultúrnymi
inštitúciami


3. Prípravné štúdium ZUŠ
   Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre ţiakov prvého
stupňa základnej školy a pre talentované deti v predškolskom veku na intenzívne
diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do
                                        10
príslušného umeleckého odboru. Pre ţiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň
základného štúdia v literárno - dramatickom odbore, moţno zriadiť jednoročné
prípravné štúdium na druhom stupni. Výchovno-vzdelávací proces vychádza
prevaţne zo spontánnych a hrových činností dieťaťa, ktoré vychádzajú z
automotivačnej hravosti a z detskej naratívnosti. Je dôleţité venovať pozornosť
psychologickým faktorom – prirodzenej túţbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii
– prebudiť vnímavosť, predstavivosť a následne formovať návyky. Hravý spôsob
výučby PŠ zefektívňuje prácu, udrţuje záujem dieťaťa a rozvíja jeho fantáziu.
Dôleţitá je atraktívnosť tém a objavnosť.

4. Prvá časť prvého stupňa základného štúdia – primárne umelecké vzdelanie –
ISCED 1 B
    Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné
štúdium a na druhý stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia.
Štúdium na prvom stupni má najviac deväť ročníkov a na druhom stupni má najviac
štyri ročníky. Je určené pre ţiakov, ktorí preukázali poţadovanú úroveň umeleckých
schopností, zručností a návykov umoţňujúci ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom
umeleckom odbore.
    Prvý stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má najviac štyri
ročníky a na druhú časť, ktorá má najviac päť ročníkov. Úspešným absolvovaním
posledného ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia získa ţiak primárne
umelecké vzdelanie. Úspešným absolvovaním posledného ročníka druhej časti
prvého stupňa základného štúdia získa ţiak niţšie sekundárne umelecké vzdelanie.
Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky. Je určené pre uchádzačov, ktorí si
chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.
    Zaradenie ţiaka do rozšíreného štúdia navrhuje triedny učiteľ. Návrh
predkladá riaditeľovi školy do 31. marca školského roka, ktorý predchádza
školskému roku, v ktorom má byť ţiak zaradený do rozšíreného štúdia. Ťaţisko
výučby spočíva v zapojení poznávacieho procesu (v zmysle racionálnom i
mimoracionálnom) do vzťahu s tvorením.

2.1 Ciele primárneho vzdelávania

    Súčasná základná umelecká škola svojimi špeciálnymi vzdelávacími a
kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou vzdelávania v značnej miere
spĺňa poţadované atribúty školy s významným kultúrno-výchovným poslaním. ZUŠ
vytvárajú podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť ţiakov základných a stredných
škôl v čase mimo vyučovania v popoludňajších hodinách, ich náplň sa tak stáva
významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a vzdelávania a účinným
nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom správania, drogovej závislosti a
kriminalite. V ontogenetickom vývoji jedinca existujú obdobia, v ktorých sú vytvorené
najvhodnejšie podmienky na formovanie určitých vlastností osobnosti. Potreba
koordinovať formovanie určitých vlastností a postojov osobnosti počas psychického a
somatického vývoja jedinca je vedecky podloţená. Jej uplatňovanie je obzvlášť
dôleţité pri rozvíjaní schopností a najmä zručností a návykov, ktoré sú predmetom
umeleckého vzdelávania. Práve tieto procesy, vyţadujúce si rovnomerný rozvoj a
koordináciu viacerých zloţiek osobnosti a zosúladenie činnosti viacerých systémov,
                                         11
moţno úspešne rozvíjať spravidla v období mladšieho a staršieho školského veku. V
postpubertálnom období a v období adolescencie ich uţ spravidla nie je moţné
efektívne rozvíjať. Vyššie uvedené je potrebné chápať v súvislosti so špecifikami
výchovy a vzdelávania v jednotlivých umeleckých odboroch. Preto aj odporúčaný vek
na prijatie do základnej umeleckej školy je uvedený v platných učebných plánoch pre
ZUŠ podľa jednotlivých umeleckých odborov. Z toho vyplýva opodstatnenosť, v
mnohých prípadoch nevyhnutnosť, začať umelecké vzdelávanie v mladšom
školskom, prípadne uţ v predškolskom veku dieťaťa. Učebné plány to umoţňujú.

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplývajú nasledovné ciele:

• rozvíjať kreatívne myslenie,
• rozvíjať emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu,
• budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču,
preferencii materiálnych hodnôt a pod.,
• usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám,
• prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji
umení,
• viac sa venovať vývoju vkusovej orientácie detí,
• úzka spoluprácu ZUŠ nielen so základnými školami v mieste pôsobenia, ale i s
obcou, kultúrnymi centrami či umeleckými súbormi v mieste školy a pod.,
• sústavne vzdelávať a rozširovať obzor ţiakov – nielen ich odbornej umeleckej
úrovne, ale i v oblasti komunikačno-ľudskej,
• vyuţívať systém projektového vyučovania, ktoré je moţné realizovať dvojakým
spôsobom: 1. formou vytvárania integratívnych hudobno-scénických a výtvarných
projektov rôznych typov (vyţaduje medziodborovú spoluprácu v rámci škôl, prípadne
i zaangaţovanie profesionálnych umelcov z umeleckých súborov, pôsobiacich v
mieste školy ) alebo 2. analytickým spôsobom v rámci teoretických predmetov.

2.2 Profil žiaka

   Po ukončení primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ má ţiak osvojené
základy hudobnej, výtvarnej, tanečnej, literárno-dramatickej a prvotnej kultúrnej
gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník (celoţivotného) učenia sa
a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váţi si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo
komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy
pouţívania odborného jazyka a komunikácie v oblasti hudby, výtvarného umenia,
ţtanečného a literárno-dramatického umenia.
   Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré ţiaci dosiahnu na konci
programu primárneho umeleckého vzdelania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre
následné stupne vzdelania, pre celoţivotné učenie sa, pre zapojenie sa do
pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v ţivotnom kontexte obsahu
predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa umeleckého
vzdelania.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania má osvojené tieto kľúčové
spôsobilosti:
                                         12
   sociálno-komunikačné spôsobilosti

- vyjadruje sa súvisle, výstiţne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou
primárnemu stupňu vzdelávania
- dokáţe určitý čas sústredene pracovať, náleţite reagovať
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spoluţiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
- rozumie rôznym typom doterajších textov a beţne pouţívaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
- na základnej úrovni vyuţíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzi
kultúrnej komunikácie

   spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného
   myslenia
- v kaţdodenných situáciách mať schopnosť (na rôznych úrovniach) pouţívať modely
logického a priestorového myslenia a prezentácie (projekty, vystúpenia, koncerty,
výstavy)
- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú
k systematizácii poznatkov

    spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
(Upravené podľa odporúčania Európskeho parlamentu a rady z 18. decembra 2006
o kľúčových kompetenciách pre celoţivotné vzdelávanie.)

– zavádzať informačné technológie a multimediálnu techniku do vyučovania v ZUŠ a
rozširovať ponuky výchovy a vzdelávania a zvyšovanie jej kvality.

Sú rozdelené do troch častí (podľa stratégie informatizácie regionálneho školstva):

1. Integrovať IKT do vyučovania: ţiaci majú získavať nové IKT kompetencie,
vyuţívanie IKT kompetencií vo všetkých predmetoch, zmena vyučovacieho procesu
na vyuţívanie IKT - zmodernizovať obsah predmetov s integráciou IKT vo vyučovaní.

2. Tvorba edukačného softvéru a obsahu v digitálnej forme: podporiť a zabezpečiť
pravidelný systém tvorby edukačného softvéru, príprava digitálnych učebných
materiálov, digitálnych prameňov a iných učebných pomôcok, pripraviť e-learningovú
podobu učebných textov a materiálov tak, aby tieto zabezpečili doplnkovú formu
vyučovania s podporou IKT
3. Vyuţitie IKT na spoluprácu medzi školami: zakladanie regionálnych vzdelávacích
sietí.

Ľudia
• Zabezpečiť IKT kompetencie pre učiteľov (systém kontinuálneho vzdelávania
učiteľov v oblasti IKT)
• Finančne ohodnotiť učiteľa s IKT kompetenciami a prepojiť na kariérny rast.
                                           13
• Zabezpečiť prípravu a posudzovanie edukačného softvéru a elektronických
materiálov.

Infraštruktúra
• Zabezpečiť prístup k IKT pre ţiaka a učiteľa
• IKT učebne
• kaţdý ţiak musí mať prístup k jednému počítaču,
• videoprojektory, interaktívne tabule,
• špecifický multimediálny hardvér, tlačiarne, skenery, videokamery, digitálne
fotoaparáty.
• IKT pre učiteľov
• zabezpečiť prístup k sieti – prístup do internetu zo všetkých počítačov školy,
• vysokorýchlostný internet,
• bezdrôtové pripojenie wifi,
• vzdelávacie siete škôl.
• IKT vo vyučovacom procese a mimo vyučovania
• tvorba a koordinácia vývoja edukačného SW,
• vlastná webová stránka školy,
• národný a regionálne e-portály so zdrojmi edukačných materiálov pre školy.
• Zabezpečiť udrţiavanie počítačov, chodu siete a jej bezpečnosť

Špecifiká IKT pre rôzne študijné odbory:

výtvarný
• počítačová grafika,
• spracovanie fotografií, výtvarných diel,
• počítačová animácia,
• práca s 3D modelmi,
• dizajn, tvorba prezentácií,
• encyklopédie výtvarných diel, galérií, múzeí,

hudobný
• elektronické hudobné nástroje, digitálne spracovanie hudby,
• špecifický hardvér,
• digitálne formáty zvukových nahrávok,
• komponovanie a ďalšie spracovanie materiálu,
• digitálne zdroje umeleckých diel,
• edukačné hudobné programy,

tanečný
• práca s videom a s ďalšími digitálnymi zdrojmi na internete,

literárno-dramatický
• práca s literárnymi zdrojmi na internete,
• tvorba prezentácií,
• práca s videom a zvukom.
                                       14
   spôsobilosť učiť sa

- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní a získavaní nových poznatkov
- na základe poskytovaných moţností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a
efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a vyuţíva vo svojom učení a v
iných činnostiach
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a
uvedomuje si svoje rozvojové moţnosti

   spôsobilosť riešiť problémy

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbliţšom okolí, vie
rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa
svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti
- pri riešení problémov hľadá a vyuţíva rôzne informácie, skúša viaceré moţnosti
riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri
podobných alebo nových problémoch
- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a
spolupracujúcim) spôsobom


   osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

- vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje ţiacku sebadôveru a sebarozvoj,
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne vyuţíva svoje moţnosti
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé rozvojové moţnosti
- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si
chráni svoje fyzické a duševné zdravie
- kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a
vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje
- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych, skupinových a
celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodrţiava dohody
- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi
a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci
- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede
a dobrých medziľudských vzťahov

   spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa
   nástrojmi kultúry

- dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
- rozvíja schopnosť tvoriť a prijímať umenie
- dokáţe pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky
(na úrovni primárneho vzdelávania)
                                          15
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáţe vyjadriť svoj názor a vkusový
postoj
- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)
- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym
pozíciám a rolovým funkciám
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr

2.3 Kompetencie (zručnosti, vedomosti, postoje)

    Po ukončení primárneho umeleckého vzdelania majú ţiaci schopnosť logicky
uvaţovať, ovládajú základy hudobnej, výtvarnej, literárno-dramatickej a tanečnej
štruktúry, základnú hudobnú, výtvarnú, literárno-dramatickú a tanečnú abecedu,
terminológiu a gramotnosť podľa učebných osnov, sú schopní verbálne vyjadriť svoje
pocity a postrehy vzťahu výrazových prostriedkov hudby, výtvarného umenia, tanca,
slova a ich účinku na seba a na diváka, poslucháča. Sú oboznámení so základnými
okruhmi sociálnej funkcie hudby, výtvarného umenia, tanečného a literárno-
dramatického umenia, slovenskou ľudovou tradíciou (jej zvykoslovím) ako aj
tradíciou ostatných národností ţijúcich na Slovensku. Ovládajú techniku umeleckej
tvorby (alebo interpretácie) na vekovo primeranej úrovni v súlade s učebnými
osnovami a individuálnymi dispozíciami ţiakov.
    Preniknutie do štruktúry daných odborov ZUŠ je na vekovo primeranej úrovni
a individuálnych schopnostiach ţiakov.

5. Druhá časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ – nižšie sekundárne umelecké
vzdelanie – ISCED 2 B
    Predpokladom dosiahnutia cieľov niţšieho sekundárneho umeleckého
vzdelania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na niţšie
sekundárne vzdelanie. Uvedený stupeň vzdelania ZUŠ zodpovedá spravidla
niţšiemu sekundárnemu vzdelaniu na základnej škole (5. – 8. ročník). Nadväzuje na
primárne vzdelanie v jednotlivých odboroch ZUŠ.
    Základom niţšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie
odborných zručností, uprednostňovanie kreativity ţiakov schopnosťou hľadať a
nachádzať originálne riešenia, príprava na štúdium v odborných umeleckých školách
alebo v amatérskej umeleckej sfére. Ťaţisko výučby spočíva v zapojení
poznávacieho procesu (v zmysle racionálnom i mimoracionálnom) do vzťahu s
tvorením. ZUŠ formujú ţiakov mnohostranne, priamo ovplyvňujú ich odborný
umelecký rast variabilnými študijnými programami a alternatívnymi metódami práce.
Vychováva návštevníkov kultúrnych umeleckých podujatí, pre ktorých sa umenie
stáva neoddeliteľnou súčasťou ich ţivota.

    Pre najtalentovanejších ţiakov a pre štúdium pre dospelých, ktorí majú zvlášť
intenzívny záujem o štúdium v rôznych odboroch ZUŠ pokračuje rozšírené štúdium
z primárneho vzdelania aţ do ukončenia niţšieho sekundárneho umeleckého
vzdelania. Zaradenie ţiaka do rozšíreného štúdia navrhuje triedny učiteľ. Návrh
predkladá riaditeľovi školy do 31. Marca školského roka, ktorý predchádza
                                         16
školskému roku, v ktorom má byť ţiak zaradený do rozšíreného štúdia. V skrátenom
štúdiu sa ţiaci pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a
vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.

3.1 Ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania

    Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu škôl, ktoré
poskytujú mladej generácii moţnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v niektorej z
tvorivých umeleckých disciplín. Jednotlivé zloţky tejto sústavy a ich výstupy sú
uspôsobené tak, ţe umoţňujú ţiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom
stupni (konzervatórium, stredné umelecké odborné školy, pedagogické školy a pod.)
a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania
alebo sa stať umeleckým amatérom. Súčasná základná umelecká škola svojimi
špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou
vzdelania v značnej miere spĺňa poţadované atribúty školy s významným kultúrno-
výchovným poslaním. ZUŠ vytvárajú podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť ţiakov
základných a stredných škôl v čase mimo vyučovania v popoludňajších hodinách, ich
náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a
vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom správania,
drogovej závislosti a kriminalite.

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplývajú nasledovné ciele:

• upevňovať kreatívne myslenie
• naďalej rozvíjať emočnú inteligenciu
• neustále pestovať zmysel pre dobro a krásu
• pokračovať v budovaní hodnotového systému ţiaka a obranyschopnosti voči tlaku
reklamy, gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.
• usmerňovať ţiaka k vyšším duchovným hodnotám
• prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji
umení
• usmerňovať vkusovú orientáciu ţiakov
• naďalej úzko spolupracovať nielen so základnými školami v mieste pôsobenia, ale i
s obcou, kultúrnymi centrami či umeleckými súbormi v mieste školy a pod.
• sústavne vzdelávať a rozširovať obzor ţiakov – nielen ich odbornej umeleckej
úrovne, ale i v oblasti komunikačno-ľudskej
• vyuţívanie systému projektového vyučovania je moţné realizovať dvojakým
spôsobom: 1. formou vytvárania integratívnych výtvarno-hudobno-scénických
projektov rôznych typov (vyţaduje medziodborovú spoluprácu v rámci škôl, prípadne
i zaangaţovanie profesionálnych umelcov z umeleckých súborov, pôsobiacich v
mieste školy ) alebo 2. analytickým spôsobom v rámci teoretických predmetov
• primerane veku rozvíjať kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a
znalosti a vypestovať základ pre záujem o celoţivotné vzdelávanie
• naďalej upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva
• precizovať záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti
                                        17
3.2 Profil žiaka

    Po ukončení niţšieho sekundárneho umeleckého vzdelania ZUŠ má ţiak
upevnené osvojené základy hudobnej, výtvarnej, tanečnej, literárno-dramatickej
a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník
(celoţivotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váţi si seba aj druhých ľudí,
je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných.
Pouţíva odborný jazyk, prostredníctvom ktorého komunikuje v oblasti hudby,
výtvarného umenia, tanečného a literárno-dramatického umenia. Úroveň rozvinutosti
kľúčových spôsobilostí, ktoré ţiaci dosiahnu v niţšom sekundárnom umeleckom
vzdelaní ZUŠ, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania, pre
celoţivotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním
kľúčových spôsobilostí v ţivotnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model
absolventa ZUŠ niţšieho sekundárneho umeleckého stupňa vzdelania.

     Je zaloţený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré
zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov
umoţňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa
navzájom, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať –
zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje umelecké vzdelanie v
pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.
     Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti
a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v ţivotnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale
menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého ţivota. Majú potenciálnu vlastnosť
neustále sa rozvíjať (a preto môţu byť základom celoţivotného učenia sa a osobnej
flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania,
ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (neformálneho)
vzdelávania.
Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú
a majú nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt
celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného
vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci ZUŠ.

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho primárneho
umeleckého vzdelania, absolvent niţšieho sekundárneho umeleckého vzdelania má
osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

   spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa

- je schopný vyuţívať (svoje) osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje
svoje silné a slabé stránky
- dokáţe uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných a
mimopracovných) ţivotných situáciách
- dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoţivotnému učeniu sa

   sociálne komunikačné spôsobilosti

- dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie

                                          18
- uplatňuje osobnostnú komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so
spoluţiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

   spôsobilosť riešiť problémy

- má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s vyuţitím znalostí a
schopností získaných v rámci základného umeleckého vzdelania, uplatňuje základné
logické operácie, dokáţe uplatňovať odborný prístup pri riešení beţných problémov
- je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si
svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a
uţitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných

   spôsobilosti občianske

- chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si
vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí,
pozná a váţi si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo
- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme
ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti
- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti

   spôsobilosti sociálne a personálne

- dokáţe spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáţe
prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce
- dokáţe sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe
význam vzájomnej ohľaduplnosti
- dokáţe zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery
regulovať svoje správanie
- uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje
svoj (aktuálny) osobný rozvoj a osobné ciele

   spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa
   nástrojmi kultúry

- dokáţe sa vyjadrovať na primeranej úrovni kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
- dokáţe pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, pouţívať ich
hlavné vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia
- vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície
- je schopný tvoriť a prijímať umenie
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáţe vyjadriť svoj názor a vkusový
postoj
                                          19
- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)


   spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného
   myslenia

- v kaţdodenných situáciách mať schopnosť (na rôznych úrovniach) pouţívať modely
logického a priestorového myslenia a prezentácie (projekty, vystúpenia, koncerty,
výstavy)
- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k
systematizácii poznatkov

   spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie

– zavádzať informačné technológie a multimediálnu techniku do vyučovania v ZUŠ a
rozširovať ponuky výchovy a vzdelávania a zvyšovanie jej kvality. Sú rozdelené do
troch častí (podľa stratégie informatizácie regionálneho školstva):

1. Integrovať IKT do vyučovania
• ţiaci majú získavať nové IKT kompetencie,
• vyuţívanie IKT kompetencií vo všetkých predmetoch,
• zmena vyučovacieho procesu na vyuţívanie IKT - zmodernizovať obsah
predmetov s integráciou IKT vo vyučovaní.

2. Tvorba edukačného softvéru a obsahu v digitálnej forme
• podporiť a zabezpečiť pravidelný systém tvorby edukačného softvéru,
• príprava digitálnych učebných materiálov, digitálnych prameňov a iných
učebných pomôcok,
• pripraviť e-learningovú podobu učebných textov a materiálov tak, aby tieto
zabezpečili doplnkovú formu vyučovania s podporou IKT,

3. Vyuţitie IKT na spoluprácu medzi školami
• zakladanie regionálnych vzdelávacích sietí.

Ľudia
• Zabezpečiť IKT kompetencie pre učiteľov (systém kontinuálneho vzdelávania
učiteľov v oblasti IKT)
• Finančne ohodnotiť učiteľa s IKT kompetenciami a prepojiť na kariérny rast.
• Zabezpečiť prípravu a posudzovanie edukačného softvéru a elektronických
Materiálov

Infraštruktúra
Zabezpečiť prístup k IKT pre ţiaka a učiteľa
• IKT učebne (kaţdý ţiak musí mať prístup k jednému počítaču, videoprojektory,
interaktívne tabule, špecifický multimediálny hardvér, tlačiarne, skenery,
videokamery, digitálne fotoaparáty)
• IKT pre učiteľov

                                         20
Zabezpečiť prístup k sieti – prístup do internetu zo všetkých počítačov školy,
• vysokorýchlostný internet (bezdrôtové pripojenie wifi)
• vzdelávacie siete škôl

IKT vo vyučovacom procese a mimo vyučovania
• tvorba a koordinácia vývoja edukačného SW,
• vlastná webová stránka školy,
• národný a regionálne e-portály so zdrojmi edukačných materiálov pre školy.

Zabezpečiť udrţiavanie počítačov, chodu siete a jej bezpečnosť

Špecifiká IKT pre rôzne študijné odbory:

výtvarný
• počítačová grafika,
• spracovanie fotografií, výtvarných diel,
• počítačová animácia,
• práca s 3D modelmi,
• dizajn, tvorba prezentácií,
• encyklopédie výtvarných diel, galérií, múzeí,


hudobný
• elektronické hudobné nástroje, digitálne spracovanie hudby,
• špecifický hardvér,
• digitálne formáty zvukových nahrávok,
• komponovanie a ďalšie spracovanie materiálu,
• digitálne zdroje umeleckých diel,
• hudobné edukačné programy,

tanečný
• práca s videom a s ďalšími digitálnymi zdrojmi na internete,

literárno-dramatický
• práca s literárnymi zdrojmi na internete,
• tvorba prezentácií


3.3 Kompetencie (zručnosti, vedomosti, postoje)

    Po ukončení niţšieho sekundárneho umeleckého vzdelania majú ţiaci
schopnosť logicky uvaţovať, odvodzovať abstraktné systémové vzorce, ovládajú na
vyššej úrovni základy hudobnej, výtvarnej, literárno-dramatickej a tanečnej štruktúry,
hudobnú, výtvarnú, literárno-dramatickú a tanečnú abecedu, terminológiu a
gramotnosť podľa učebných osnov, sú schopní verbálne a neverbálne vyjadriť svoje
pocity a postrehy vzťahu výrazových prostriedkov hudby, výtvarného umenia, tanca,
slova a ich účinku na seba a na diváka, poslucháča.

                                          21
Sú oboznámení so základnými okruhmi sociálnej funkcie hudby, výtvarného umenia,
tanečného a literárno-dramatického umenia, slovenskou ľudovou tradíciou (jej
zvykoslovím)ako aj tradíciou ostatných národností ţijúcich na Slovensku.
Majú prehľad o historickom vývoji umenia v danom odbore, umeleckých štýloch,
formách a tvorcoch. Sú schopní samostatne získavať, spracovať a vyhodnotiť
informácie.
Ovládajú techniku umeleckej tvorby (alebo interpretácie) na vekovo primeranej úrovni
v súlade s učebnými osnovami a individuálnymi dispozíciami ţiakov.
                                         22
  III. Učebné plány.


Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2009 pod
číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009

    Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou Štátneho
vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre primárne umelecké vzdelanie
a niţšie sekundárne umelecké vzdelanie. Obsahujú tieţ učebné plány prípravného
štúdia, II. stupňa základného štúdia, rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých. Sú
rozčlenené podľa jednotlivých umeleckých odborov základnej umeleckej školy,
jednotlivých druhov štúdia a príslušných umeleckých zameraní. Jednotlivé učebné
plány sú označené číslom, obsahujú informácie o stupni poskytovaného vzdelávania,
o študijnom zameraní, o odporúčanom veku na prijatie ţiaka na príslušné štúdium a
o dĺţke štúdia. Zároveň sú tu uvedené povinné vyučovacie predmety a týţdenná
hodinová dotácia pre ne. Samostatný učebný plán určuje voliteľné vyučovacie
predmety, ktoré sa vyučujú výberom v rozsahu hodinovej dotácie určenej pre výučbu
voliteľných vyučovacích predmetov. Riaditeľ školy po prerokovaní s umeleckou radou
môţe upraviť učebné plány podľa regionálnych podmienok a potrieb v rozsahu 20%
vo všetkých povinných vyučovacích predmetoch okrem hlavného predmetu a určí
vyuţitie voliteľných vyučovacích predmetov.

1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

2. Vyučovacie hodiny moţno spájať alebo deliť. Najviac moţno spojiť tri vyučovacie
hodiny v týţdni. V literárno-dramatickom odbore (LDO) moţno do jedného bloku
spojiť najviac 3,5 hodiny.

3. V jednotlivých umeleckých odboroch sa vyučuje formou individuálneho a
skupinového (kolektívneho) vyučovania podľa príslušných učebných plánov (vek je
uvádzaný ako odporúčaná optimálna hranica na zaradenie ţiaka do štúdia a
ročníka).

4. Vyučovanie voliteľných vyučovacích predmetov vo všetkých umeleckých odboroch
a stupňoch zriaďuje riaditeľ školy.

5. Mieru vyučovacej povinnosti učiteľov upravuje nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 422/2009 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti
pedagogických zamestnancov.
                                        23
HUDOBNÝ ODBOR
POZNÁMKY K UČEBNÝM PLÁNOM

Predmet                          Počet žiakov


Hra na hudobnom nástroji                  1
Spev                            1
Ostatné hlavné predmety                  1
Improvizácia (0,5 hodiny)                 1
Prípravná hudobná výchova                 5–8
Príprava k hre na nástroji v PŠ -  individuálne štúdium  1
Príprava k hre na nástroji v PŠ              2
Hlasová výchova (aj prípravná)               2
Štvorručná hra                       2
Inštrumentálny sprievod                  2
Duo (inštrumentálne, spevácke)               2
Základy kompozície                     1
Taktovacia technika                    2
Základy dirigovania                    2
Komorná hra , komorný spev                 2–9
Tanečná alebo dţezová skupina               od 4
Hudobná náuka (I. stupeň)                 8– 15
Hudobná náuka (II. stupeň) a ŠPD              od 4
Náuka o hudbe                       od 4
Hudobná náuka pre ţiakov s rozšíreným štúdiom       5–8
Hra v súbore, komorný spevácky zbor            10 - 15
Spevácky zbor, hra v orchestri               nad 15
Zborový spev – hlasová príprava a prípravný zborový spev  8 – 10


                                   24
V učebných plánoch hudobného odboru je uvedený hlavný predmet (kolónka študijné
zameranie), povinné predmety, voľné hodiny.
1. Štúdium v I. stupni základného štúdia trvá 8 rokov, hudobná náuka končí v 7.
  ročníku. V 8. ročníku sa vyučuje hudobná náuka ako príprava na prijímacie
  pohovory pre ţiakov pripravujúcich sa na odborné školy. Na základe ţiadosti
  zákonného zástupcu ţiaka môţe riaditeľ povoliť skrátenie štúdia na 7 rokov
  kontrahovaním ročníkov.
2. Hra v orchestri, súbore, komorná hra, zborový spev a štvorručná hra sa môţu
  vyučovať spoločne v skupine ţiakov I. a II. stupňa základného štúdia a štúdia pre
  dospelých podľa individuálnych podmienok školy. O zaradení ţiaka do
  príslušného predmetu rozhodne riaditeľ školy.
3. Hru v orchestri alebo zborový spev väčšieho obsadenia od 30 ţiakov vyučuje
  učiteľ aj v skupinách podľa nástrojového obsadenia alebo hlasov o jednu
  vyučovaciu hodinu naviac.
4. Sprievod prideľuje riaditeľ školy podľa potreby triedy, najviac však:
     - do 8 ţiakov – 1 hodina
     -  do 12 ţiakov – 1,5 hod
     -  do 16 ţiakov – 2 hod.
     -  od 17 ţiakov – 2,5 ho
     -  ţiak v rozšírenom štúdiu – 0,5 hod.
   (Sprievod je v úväzku učiteľa hlavného predmetu aj sprevádzajúceho učiteľa)
5. Klavírny sprievod alebo inštrumentálny sprievod môţe riaditeľ školy prideliť
  v predmete zborový spev v rozsahu 1 – 2 hodiny týţdenne podľa príslušného
  učebného plánu.
6. Nepovinný predmet hra na bicích nástrojoch a iných nástrojoch sa vyučuje od 3.
  ročníka I. stupňa základného štúdia.
7. Hra na organe sa vyučuje na II. stupni základného štúdia.
8. Individuálne vyučovanie v 1. – 4. ročníku I. stupňa základného štúdia (ISCED 1B)
  s časovou dotáciou 1,5 hodiny týţdenne sa uskutočňuje 2-krát do týţdňa.9.  Ţiaci hudobného odboru II. stupňa základného štúdia pripravujúci sa na
   odborné štúdium môţu študovať formou rozšíreného štúdia. Pre týchto ţiakov
   sa rozširuje hodinová dotácia v hlavnom predmete o 1 hodinu týţdenne.

10. Predmet hudobná náuka sa vyučuje:

   a) v 1. – 4. ročníku – 1 hod. týţdenne,
     v 5.–7. ročníku – 1,5 hod. týţdenne – ukončenie HN v 7. ročníku,                                          25
Pozn.: v 8. ročníku sa vyučuje hudobná náuka pre žiakov pripravujúcich sa na
prijímacie pohovory na školy s umeleckým zameraním,

    b) pri trojročnom (skrátenom) a štvorročnom štúdiu:
     v 1. ročníku – 1 hod. týţdenne
     v 2. – 4. ročníku – 1,5 hod. týţdenne.
Pozn.: Ak v škole nie je možné vytvoriť pre žiakov študujúcich v 3-ročnom a 4-
ročnom štúdiu na vyučovaní hudobnej náuky samostatnú skupinu, vyučuje sa
hudobná náuka v rozsahu učiva 1. – 7. ročníka kontrahovaním ročníkov.
   c) v triedach pre ţiakov zaradených do rozšíreného štúdia a v triedach pre
   ţiakov pripravujúcich sa na ďalšie odborné štúdium v skupine 5 – 8 ţiakov – 1,5
   hodiny týţdenne.


Pre ţiakov II. stupňa a štúdia pre dospelých, ktorí neabsolvovali I. stupeň, je štúdium
hudobnej náuky povinné v rozsahu 1 hodina týţdenne v skupinovom
vyučovaní.UČEBNÉ PLÁNY PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA


Učebný    Prípravné  Dĺţka  PREDMET               1. rok    2. rok
             štúdia
plán číslo  štúdium                         Počet hodín
             počet                    týţdenne
             rokov

                 1. Prípravná hudobná výchova *      2      1


                 2. a) Príprava ku hre na nástroji
                   alebo prípravná hlasová        -      1
                   výchova
 1a       A       2
                   alebo

                 b) Príprava ku hre na nástroji-

                   individuálne štúdium
                                     0,5    1 - 1,5
                                               26
                                  1.  2.

                                  pol-  pol-

                                  rok  rok  1b     B     1  1. Prípravná hudobná výchova     2   1


                2. a) Príprava ku hre na nástroji
                 alebo prípravná hlasová      -   1
                 výchova alebo

                 b) Príprava ku hre na nástroji
                 alebo prípravná hlasová
                 výchova - individuálne
                 štúdium**)
                                  0,5   1
                                  1
                                      1
** ) V prípade záujmu je moţné v 2. polroku individuálne štúdium do 1,5 h týţdenne
so súhlasom riaditeľa.

Prípravné štúdium „A“
- deti predškolského veku
*/ V 1. roku moţno spojiť s hudobno-pohybovou výchovou (pozri UP TO č. 32); na 1.
stupni sa môţe prideliť klavírny sprievod – 1 hodina týţdenne.
- Po absolvovaní 1. roku ţiaci pokračujú v PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a alebo
sa zaraďujú do PŠ TO (ak sa spojila výučba v 1. roku do hudobno-pohybovej
výchovy).
- Ţiaci, ktorí absolvovali celý učebný plán HO č. 1a, sa môţu uchádzať o prijatie do 1.
ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru ZUŠ – primárneho
umeleckého vzdelania.
- O zaradení ţiaka do predmetu „príprava ku hre na nástroji“ alebo „prípravná
hlasová výchova“ v 1. roku rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho
učiteľa.
Prípravné štúdium „B“
- pre ţiakov, ktorí neabsolvovali PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a „A“                                          27
- Ţiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium podľa učebného plánu HO č. 1b, sa môţu
uchádzať o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru
základnej umeleckej školy – primárneho umeleckého vzdelania.
- Individuálne štúdium v 1. polroku je moţné na základe ţiadosti rodiča so súhlasom
riaditeľa.
                                         28
I. STUPEŇ – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM
UČEBNÉ PLÁNY HLASOVEJ VÝCHOVY a SPEVU
Stupeň:             I. základné štúdium

Študijné zameranie:
                Hlasová výchova, spev
Vek:              od 8 rokov, príp. 7 rokov

                     primárne umelecké        nižšie sekundárne umelecké
                     vzdelávanie 4 roky          vzdelávanie 4 roky
1. časť                      Ročník

Predmet:            1.     2.    3.    4.    5.     6.     7.    8.

                (počet hodín týţdenne)        (počet hodín týţdenne)

1a. Hlasová výchova       1,5    1,5    -    -    -      -     -

    (v skupine 2 ţiakov)

1b Spev             1     1       1    1  1      1     1     1

    (individuálne štúdium)

2. Príprava k súhre         -    -    0,5   0,5   0,5       0,5    0,5
                                   0,5
   (sprievod)

3. Obligátny nástroj
                                   0,5     0,5      0,5
    (klávesové nástroje     0,5   0,5   0,5   0,5   0,5
    prip. iný harmonický
    nástroj)

4. Komorný spev
                -     -      1  1    1      1       1     1
.   alebo

5. Zborový spev
                -      -    2    2    2      2       2   2

6. Hudobná náuka
                1      1    1    1    1,5    1,5     1,5

  Spolu: 1a.3. 6.       3     3

      1b,3. 6.       2,5    2,5

      1b. 2. 3. 4. 6.             4      4  4,5     4,5    4,5    3

      1b. 2. 3. 5. 6.             5       5  5,5     5,5    5,5    4


                                                      29
UČEBNÉ PLÁNY HRY NA KLAVÍRI, HRY NA KEYBOARDE
Stupeň:            I. základné štúdium

Študijné zameranie:      Hra na klavíri, hra na keyboarde

Vek:             Od 8 rokov, príp. 7 rokov

                  primárne umelecké     nižšie sekundárne umelecké
                  vzdelávanie 4 roky       vzdelávanie 4 roky
1. časť            Ročník

Predmet:           1.   2.   3.    4.   5.     6.   7.  8.

               (počet hodín týţdenne)      (počet hodín týţdenne)

1. Hra na nástroji,      1,5  1,5   1,5   1,5    1,5   1,5    1,5  1,5
  hra z listu

2.  Štvorručná hra alebo

   sprievod, alebo
   komorná hra        -     -  1    1     1    1     1   1,53. Hudobná náuka       1   1    1   1     1,5   1,5    1,5

Spolu:            2,5  2,5   3,5  3,5     4    4     4   3Poznámka: Na návrh učiteľa môţe riaditeľ prideliť štvorručnú hru aj ţiakom 2. ročníka.UČEBNÉ PLÁNY HRY NA HUSLIACH, VIOLONČELE, GITARE, EL.GITARE, CIMBALE,
AKORDEÓNE
Stupeň:           I. základné štúdium

Študijné zameranie:
               Hra na husliach, violončele, gitare, el. gitare, cimbale,
               akordeóne
Vek:             Od 8 rokov, príp. 7 rokov

               primárne umelecké vzdelávanie  nižšie sekundárne umelecké
                     4 roky           vzdelávanie 4 roky
1. časť           Ročník

Predmet:           1.   2.   3.     4.  5.    6.    7.   8.

               (počet hodín týţdenne)      (počet hodín týţdenne)


                                              30
1. Hra na nástroji,      1,5    1,5    1,5     1,5        1,5     1,5      1,5     1,5

  hra z listu

2. Komorná hra

  alebo            -     -     1      1         1      1       1      1

3. hra v súbore alebo hra v  -     -     2      2         2      2       2       2

  orchestri

4. Hudobná náuka        1     1     1      1         1,5     1,5       1,5

Spolu: 1. 2. 4.        2,5    2,5    3,5     3,5        4      4        4     2,5

     1. 3. 4.                 4,5     4,5        5        5      5     3,5Poznámka: V študijnom zameraní – akordeón je komorná hra a hra v súbore od 4. ročníkaUČEBNÉ PLÁNY HRY NA ZOBCOVÚ FLAUTU
Stupeň:              I. základné štúdium

Študijné zameranie:
                  Hra na zobcovej flaute, sopránovej zobcovej flaute
Vek:                od 8 rokov, príp. 7 rokov

                     primárne umelecké           nižšie sekundárne umelecké
                     vzdelávanie 4 roky             vzdelávanie 4 roky
1. časť              Ročník

Predmet:              1.     2.     3.      4.   5.      6.       7.     8.

                  (počet hodín týţdenne)          (počet hodín týţdenne)

1. Hra na nástroji,        1,5    1,5     1,5     1,5 1,5      1,5      1,5      1,5

  hra z listu

2. Komorná hra alebo
sprievod, alebo hra v súbore
                  -     -      1      1   1       1      1       1


3. Hudobná náuka
                  1     1      1      1   1,5      1,5     1,5

Spolu:               2,5    2,5     3,5     3,5 4        4      4       2,5


                                                              31
Stupeň:               I. základné štúdium

Študijné zameranie:         Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete,
                   saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom
                   rohu, pozaune, barytóne, heligóne, tube, bicích a
                   ľudových nástrojoch, * zobcových flautách, fagote

Vek:                 od 11 rokov, príp. 10 rokov

Dĺţka štúdia:            4 roky

                   Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie 4 roky

1. časť               Ročník

Predmet:               1.    2.      3.   4.

                   (počet hodín týţdenne)

1.  Hra na nástroji,        1,5    1,5   1,5    1,5

   hra z listu, príprava k súhre

2.  Komorná hra

   alebo              -     -    1     1

3. hra v súbore alebo hra v
orchestri
                   -     -    2     2
4. Hudobná náuka
                   1,5   1,5   1,5

Spolu: 1. 2. 4.           3       3  4      2,5

     1. 3. 4.                     5    3,5Poznámka: ţiak pokračuje po absolvovaní primárneho stupňa zvoleným nástrojom, HN
absolvuje v 3. roč. ISCED 2B. Ţiak bez absolvovania primárneho stupňa na niektorom
nástroji absolvuje skrátené štúdium ISCED 1B, ktoré sa môţe skrátiť na 1 rok kontrahovaním
ročníkov.
                                             32
II. STUPEŇ – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM
Stupeň:            II. základné štúdium a štúdium pre dospelých

Študijné zameranie:      Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch,
               cimbale, gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch
               s možnosťou hry na príbuzných elektrických
               a elektroakustických nástrojoch

Vek:             od 15 rokov, príp. 14 rokov

Dĺţka štúdia:         4 roky

1. časť            Ročník

Predmet:           1.      2.     3.     4.

               (počet hodín týţdenne)

1. Hra na nástroji,      1,5    1,5      1,5   1,5
  hra z listu,

   príprava k súhre

2a   Štvorručná hra
               0,5     0,5     0,5   0,5
   alebo sprievod *)

2b. Komorná hra

   alebo hra v súbore,
               1-2    1- 2     1-2   1-2
   alebo hra v orchestri

3. Hudobná náuka **)
               1         1      1     1

Spolu:            4–5        4--5  4--5    4–5

*) Nezahŕňa sprievod.

**) HN je povinný predmet pre ţiakov, ktorí neabsolvovali I. stupeň základného štúdia
hudobného odboru, a to 1 h týţdenne v skupinovom vyučovaní.Stupeň:               II. základné štúdium a štúdium pre dospelých

Študijné zameranie:         Spev

Vek:                od 15 rokov, príp. 14 rokov                                            33
Dĺţka štúdia:           4 roky

1. časť              Ročník

Predmet:             1.     2.    3.     4.

                 (počet hodín týţdenne)

1. Sólový spev          1     1     1     1


2. Korepetícia spevu
                 0,5    0,5    0,5    0,5


3. Hra na nástroji
                 0,5    0,5    0,5    0,5
  (klavír a iné)

4. Hudobná náuka *)
                 1      1     1     1

Spolu pre začiatočníkov      3      3     3     3

Spolu pre pokroč.         2     2     2     2

*) Je určená pre začiatočníkov (starších). HN je povinný predmet pre ţiakov, ktorí
neabsolvovali I. stupeň základného štúdia hudobného odboru.
                                           34
LITERÁRNO- DRAMATICKÝ ODBOR
POZNÁMKY K UČEBNÝM PLÁNOM

 1. Do prípravného štúdia LDO sa prijímajú ţiaci 1. ročníka ZŠ, v mimoriadnych
   prípadoch ţiaci posledného roka predškolského veku. V tom prípade
   absolvujú dvojročné prípravné štúdium. V prípravnom štúdiu sa vyučuje
   v skupine 5 aţ 15 ţiakov.
 2. V základnom štúdiu I. a II. stupňa sa vyučuje v skupine 5 aţ 10 ţiakov.
 3. Predmet prednes v prvom a druhom ročníku základného štúdia I. stupňa (prvé
   dva roky ISCED 1B) sa vyučuje v skupine 5 – 10 ţiakov, prípadne týţdenne sa
   striedajú skupiny ţiakov po 2 aţ 3 podľa potreby.
 4. V predmete prednes od tretieho ročníka základného štúdia I. stupňa (od 3.
   ročníka ISCED 1B) v dramatickom a slovesnom oddelení sa vyučuje v skupine
   2 aţ 3 ţiakov.
 5. Predmet vodenie bábok a prednes na I. stupni základného štúdia
   v bábkarskom oddelení (od 3. ročníka ISCED 1B) sa vyučuje v skupine 2 aţ 4
   ţiakov.
 6. Práca v súbore sa vyučuje v skupine od 5 ţiakov.
 7. V základnom štúdiu I. stupňa v rozšírenom štúdiu sa predmet individuálna
   príprava vyučuje individuálne.
 8. V základnom štúdiu II. stupňa sa predmet štúdium rolí a umelecký prednes
   (0,5 vyučovacej hodiny týţdenne) vyučuje individuálne, prípadne 1 vyučovacia
   hodina týţdenne sa vyučuje v skupine 2 ţiakov.
 9. V základnom štúdiu II. stupňa – študijné zameranie príprava na vysoké školy –
   sa predmet individuálna príprava na štúdium vyučuje individuálne
 10. V základnom štúdiu II. stupňa – študijné zameranie záujmová umelecká
   činnosť – sa predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine do 10
   ţiakov.
 11. V základnom štúdiu II. stupňa – študijné zameranie príprava na vysoké školy –
   sa predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine 2 ţiakov. Predmet
   môţu navštevovať aj iní záujemcovia z príslušného ročníka.
 12. V štúdiu pre dospelých sa vyučuje v skupine 4 aţ 8 ţiakov.
 13. Do vyučovacieho bloku moţno spojiť najviac 3,5 hodiny.
 14. Na vyučovaní predmetu pohyb sa vyuţíva sprievod v rozsahu 1 hodiny
   týţdenne.
 15. V predmete hudobná a hlasová príprava sa vyuţíva sprievod 0,5 hodiny
   týţdenne podľa potrieb a podmienok školy.
 16. Hodiny práce v súbore, ak ročník nepripravuje inscenáciu, je moţné vyuţívať
   ako voľné hodiny (napr. na tvorivé písanie, na prednesové činnosti, prácu
   s Orffovými nástrojmi, v rozšírenom štúdiu na hlasovú výchovu – podľa potrieb
   skupiny a podľa podmienok školy)
 17. Do ISCED 1B sa rátajú prvé štyri ročníky základného štúdia LDO. V prvých
   dvoch ročníkoch je hlavným predmetom dramatická príprava, v treťom
   a štvrtom ročníku dramatika a slovesnosť (dramatika s bábkou a slovesnosť).
 18. ISCED 2B prináleţia ročník piaty, šiesty, siedmy a ôsmy – absolventský.
   Hlavným predmetom vo všetkých štyroch ročníkoch je dramatika a slovesnosť
   (dramatika s bábkou a slovesnosť).

                                        35
I. STUPEŇ – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM
Stupeň:           I. – základné štúdium

Študijné zameranie:     Dramatické a slovesné oddelenie

Vek:            od 7 rokov

Dĺţka štúdia:        8 rokov

              primárne umelecké       nižšie sekundárne umelecké
              vzdelávanie 4 roky       vzdelávanie 4 roky

              Ročník

Predmet:           1.    2.  3.     4    5.     6.    7.    8.

              (počet hodín týţdenne)     (počet hodín týţdenne)

1. Dramatická príprava    2    2   -     -       -     -     -
                              -


2. Dramatika a slovesnosť   -    -  1,5    1,5
                                1,5    1,5    1,5    2


3. Pohyb 14)         -    -   1     1
                                1     1     1     1

4. Prednes
               1    1   1     1
                                1     1     1     1
5.  Práca v súbore

               -    -   1    1
                                1     1     1     1Spolu:            3    3  4,5    4,5    4,5    4,5    4,5    5Stupeň:           I. – základné štúdium

Študijné zameranie:     Bábkarské oddelenie

Vek:            od 7 rokov

Dĺţka štúdia:        8 rokov

              primárne umelecké       nižšie sekundárne umelecké
              vzdelávanie 4 roky       vzdelávanie 4 roky

                                                 36
                 Ročník

     predmet:         1.   2.      3.     4.    5.    6.    7.      8.

                 (počet hodín týţdenne)         (počet hodín týţdenne)

1. Dramatická príprava       2    2      -      -       -     -     -
                                     -


2. Dramatika s bábkou       -    -    1,5      1,5
  a slovesnosť                             1,5     1,5    1,5      2


3. Pohyb 14)            -    -      1     1
                                     1      1     1       1

4. Technika vodenia bábok
  a prednes            1    1      1     1
                                     1      1     1       1

5. Práca v súbore
                  -    -      1      1
                                     1      1     1       1


Spolu:               3    3   4,5    4,5     4,5     4,5    4,5      5
Stupeň:                     Prípravné štúdium

Študijné zameranie:               Prípravná dramatická výchova

Vek:                      pre 6 ročných

Dĺţka štúdia:                  1 rok

1. Prípravná dramatická výchova         1. polrok                    2. Polrok

                          1                           1

Spolu:                       1                           1
                                                       37
VÝTVARNÝ ODBOR
Poznámky k učebným plánom

Prípravné štúdium
– deti predškolského veku od 5 rokov alebo od 6 rokov (1. ročník základnej školy)

a) vyučovacia jednotka: 2 x 45 minút – 1 krát do týţdňa;
b) počet ţiakov v skupine: 3 – 5
c) vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich
poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov a
materiálových vyuţití v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním;
d) ročník je moţné zriadiť podľa podmienok a záujmu uţ pri počte 3 ţiakov;
e) dĺţka štúdia: 1 rok.

I. stupeň základného štúdia – primárne a nižšie sekundárne umelecké
vzdelanie

– pre ţiakov základnej školy od 6 do 14 rokov
– štúdium v I. stupni základného štúdia trvá 8 rokov (4 roky primárne umelecké
vzdelávanie 4 roky niţšie sekundárne umelecké vzdelávanie);

a) vyučovacia jednotka 3 x 45 minút – 1 krát do týţdňa;
b) počet ţiakov v skupine 6 – 10;
c) nástup ţiaka do 1. ročníka nie je podmienený absolvovaním prípravného štúdia;
d) od 1. ročníka 2. časti I. stupňa základného štúdia je moţné pridať 12 hodín ročne
na špecializované vyučovanie: fotografie, filmu a videa, počítačovú grafiku a
animáciu, keramiku alebo inú časovo náročnú techniku (pozri učebný plán);
e) pre systematické vyučovanie, pri ktorom ţiaci pracujú so špecifickými a náročnými
technológiami, (fotografia, video, počítačová grafika a animácia) je moţné vytvoriť
skupinu v počte 3 – 5 žiakov;
f) vyučovanie je orientované od materiálno-technického experimentovania v niţších
ročníkoch cez štúdie (vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatnej
operatívnosti tvorby;

1. plošné vytváranie (pribliţne 60 – 75 % obsahu vyučovania) obsahuje
   základné disciplíny:
– kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a vybraté state z dejín umenia;

   rozširujúce disciplíny:
– fotografia a film, video, typografia, počítačová grafika, animácia, grafický dizajn,
textil, akcie a projekty viazané na plochu, multimediálne 2D realizácie, ľudové
umelecké remeslá a techniky;

2. priestorové vytváranie (40 – 25 % obsahu vyučovania) obsahuje
   základné disciplíny:
– modelovanie a práca s materiálom, sochárstvo (z tvrdých i mäkkých, z tradičných i
nových materiálov), základy architektonickej tvorby;
                                          38
   rozširujúce disciplíny:
– keramika, tvorba šperkov a odevu, dizajn, inštalácia v priestore, krajinná tvorba
(landart), telová tvorba (bodyart), tvorba prostredia (environment), tvorba objektu
(statický, kinetický), akcie performancie a projekty viazané na priestor, multimediálne
3D realizácie.

II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
– pre ţiakov od 14 rokov
– štúdium v II. stupni základného štúdia trvá 4 roky;
a) vyučovacia jednotka 3 x 45 minút – 1 krát do týţdňa, s moţnosťou pridať 12
hodín ročne na špecializované vyučovanie (pozri učebný plán);
b) počet ţiakov v skupine 3 – 6 (II. stupeň ZŠ) a 3 - 5 (ŠPD);
c) individuálny študijný program zameraný na zdokonalenie a prehĺbenie vedomostí a
zručností, tieţ na prípravu na profesijnú orientáciu;

Rozšírené štúdium
v II. stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých
a) vyučovacia jednotka 6 x 45 minút (s moţnosťou deliť na 2x týţdenne);
b) počet ţiakov v skupine 3 – 5;
c) individuálny študijný program zameraný na prehĺbené štúdium (s moţnosťou
špecializácie) alebo prípravy na ďalšie štúdium výtvarnej profesie;
d) individuálny študijný program zameraný na ľudové umelecké remeslá a techniky s
moţnosťou špecializácie alebo prípravy na ďalšie štúdium výtvarnej profesie, resp.
na samostatnú tvorbu v oblasti ľudových a umeleckých remesiel.

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

Stupeň:                  Prípravné štúdium

Študijné zameranie:            Výtvarná výchova

                      od 5 rokov, prípadne 6
Vek:                    rokov

Dĺţka štúdia:               1 rok

Predmet:

Hravé a spontánne výtvarné činnosti,
ktoré sprostredkujú objavovanie
výrazových prostriedkov, technických
postupov, moţnosti vyuţitia
materiálov;                2
odpútanie sa od stereotypného a
schematizovaného prejavu;
rozvíjanie fantázie a hravej tvorivosti.

Spolu                   2                                          39
Poznámka:
    Ţiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium sa môţu uchádzať o prijatie do 1. ročníka 1.
časti I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ – primárneho umeleckého
vzdelávania.

I.STUPEŃ - ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Stupeň:                     I. – základné štúdium

Študijné zameranie:               Výtvarná výchova

Vek:                      Od 6 rokov, príp. 7

Dĺţka štúdia:                  8 rokov

Stupeň vzdelávania               primárne umelecké    nižšie umelecké
                        vzdelávanie 4 roky   vzdelávanie 4 roky
                        Ročník         Ročník

Predmety:                    1. 2. 3. 4.       1. 2. 3. 4.
                        (počet hodín týţd.)   (počet hodín týţd.)
Základné disciplíny:              3 3   3   3    3 3   3   3
kresba, maľba, grafika,
dekoratívne činnosti a
vybrané state z dejín
umenia;

Rozširujúce disciplíny:
fotografia  a  film,  video,   typografia, 12 hodín ročne v kaţdom ročníku
počítačová grafika, animácia, grafický dizajn,
textil, akcie a projekty viazané na plochu,
multimediálne   2D   realizácie,   ľudové
umelecké remeslá a techniky a iné.


Spolu:                     3  3  3  3     3 3 3    3
Voľné hodiny:                              12  hodín  ročne
                                    v kaţdom ročníku

Poznámky:
1. Od 1. ročníka 2. časti I. stupňa základného štúdia je moţné pridať 12 hodín ročne na
špecializované vyučovanie: fotografie, filmu a videa, počítačovú grafiku a animáciu, keramiku
alebo inú časovo náročnú techniku (pozri učebný plán).
2. Od 1. ročníka 2. časti I. stupňa základného štúdia je moţné z 3 týţdenne odučených
vyučovacích hodín 1 vyučovaciu hodinu týţdenne venovať rozširujúcim disciplínam.
                                               40
II.STUPEŃ - ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Stupeň:                    II. – základné štúdium a štúdium pre
                       dospelých
Študijné zameranie:              - Výtvarná výchova zacielená ako
                       intenzívna príprava na ďalšie štúdium
                       výtvarnej profesie
                       – Výtvarná výchova zacielená na
                       individuálnu samostatnú tvorbu
Vek:                     Od 14 rokov a vyššie

Dĺţka štúdia:                 4 roky

                       Ročník

Predmety:                   1.    2.   3.   4.
                       (počet hodín týţd.)
Základné disciplíny:             3     3     3   3
Výtvarná tvorba II.
(štúdium   výtvarných  prostriedkov  a
kompozície, štúdie a analýzy zobrazovania
vizuálnej skutočnosti so zreteľom na
základné     štúdium    vyjadrovacích
prostriedkov, interpretácie a komunikácie
výtvarného diela, smerovanie k samostatnej 12 hodín ročne v kaţdom ročníku
tvorbe).


Rozširujúce disciplíny:
Fotografia a film, video, typografia,
počítačová grafika, animácia, grafický
dizajn, textil, akcie a projekty viazané na
plochu, multimediálne 2D realizácie,
ľudové umelecké remeslá a techniky a iné.

Spolu:                    3     3    3     3
Voľné hodiny:                 12 hodín ročne v kaţdom ročníku


Poznámka:

V kaţdom ročníku je moţné pridať 12 hodín ročne na špecializované vyučovanie: fotografie,
filmu a videa, počítačovú grafiku a animáciu, keramiku alebo inú časovo náročnú techniku
(pozri učebný plán).
                                           41
TANEČNÝ ODBOR
Poznámky k učebným plánom

  ● Vyučovanie v prípravných ročníkoch je moţné minimálne jedenkrát do týţdňa
  v spojených hodinách alebo maximálne dvakrát do týţdňa v delených hodinách.
  Počet hodín v pláne je na jeden týţdeň.
  ● Vyučovanie na I. aj II. stupni vzdelávania (základné štúdium) je moţné
  minimálne dva razy do týţdňa v delených vyučovacích hodinách. Počet hodín
  v pláne je na jeden týţdeň.
  ● Predmet tanečná prax navrhujeme vyučovať dvoma spôsobmi:
   – Rozdelenie a pridanie alikvotnej čiastky hodiny k jednotlivým tanečným
   technikám.
   – Vyučovanie samostatne ako predmet s moţnosťou vyučovania dva razy do
   mesiaca.
  ● Korepetícia sa vyuţíva v plnom rozsahu učebného plánu s dôrazom na
  predmety: tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec a hudobno-pohybová
  výchova.
  ● Organizácia vyučovania:
   – V skupine 5 aţ 15 ţiakov v prípravnom štúdiu, ISCED 1B (pri dostatočných
   priestorových podmienkach a vo výnimočných prípadoch aţ 20 ţiakov).
   – V skupine 5 aţ 15 ţiakov štúdia ISCED 2B.
   – V skupine 5 aţ 10 ţiakov na druhom stupni vzdelávania v ZUŠ (pri
   dostatočných priestorových podmienkach a vo výnimočných prípadoch aţ 15
   ţiakov).
   – V skupine 5 aţ 20 ţiakov pri vyuţívaní voľných hodín – rozšírené
   vyučovanie.
  ● Pedagógovia tanečného odboru vypracujú svoj vlastný školský vzdelávací
  program a následne ho predloţia riaditeľovi školy na schválenie. Vypracovaný
  program musí dodrţiavať celkový počet vyučovacích hodín a zaradenie
  povinných predmetov v jednotlivých ročníkoch. Zaradenie nepovinných (voľné
  hodiny) predmetov uskutočnia pedagógovia podľa svojej kvalifikácie,
  špecializácie a podľa záujmu ţiakov.
  ● Zoradenie vyučovaných predmetov a ich časová dotácia je v kompetencii
  pedagóga, riadiac sa platnými učebnými plánmi tanečného odboru, pričom
  vyučovanie navštevujú ţiaci v delených vyučovacích hodinách minimálne dva
  razy do týţdňa. (PŠ 1, PŠ 2 minimálne jedenkrát do týţdňa).                                        42
   ● V predmete kreatívny tanec v štúdiu 1. časti I. stupňa základného štúdia je
   moţné zamerať obsah tohto predmetu na prípravu na dţezový tanec a pod.
   v prípade, ţe škola nedisponuje odborným pedagógom na tento predmet.
   ● Voľné hodiny sa môţu zamerať na prehĺbenie vedomostí základných
   tanečných techník či poznania iných druhov tanca v rozsahu 1 – 5 vyučovacích
   hodín týţdenne.(pozri učebné plány). Voľné hodiny nehodnotíme známkou.
   V katalógovom liste ţiaka a na vysvedčení tento predmet zaznamenávame
   termínom „absolvoval“.
   ● Voľné hodiny umoţňujú škole, pedagogickému zboru zamerať sa i na rozvoj
   tanečných techník komerčného charakteru ako napr. step, írske tance,
   spoločenský tanec, gymnastika, hip-hop, disco tanec, show dance a pod., t.j.
   tanečné techniky, ktoré sú uţ dnes vhodným doplnkom tanečného slovníka
   tanečníka. Zároveň tento predmet ponúka rozvoj i povinných tanečných techník,
   ako je moderný tanec, klasický tanec a ľudový tanec i formou rozšíreného
   vyučovania repertoáru daných techník prostredníctvom školského súboru.
    – Cieľ: Umoţniť ţiakom rozšíriť si svoj tanečný slovník, o ktorý je eminentný
    záujem v posledných rokoch, a to bez ohrozenia zníţenia kvality vyučovania
    techník povinných predmetov na ZUŠ.

   ●V tanečnom súbore resp. na rozšírenom vyučovaní s vyuţitím voľných hodín
   sa môţu ţiaci ISCED 1B, ISCED 2B a II. stupňa základného štúdia a štúdia pre
   dospelých zúčastniť aj spoločne v skupine 5 – 15 ţiakov (vo výnimočných
   prípadoch a vhodných priestorových podmienkach aţ 20 ţiakov).


Prípravné štúdium TO

–  deti predškolského veku,
–  dĺţka štúdia: najviac 2 roky,
–  prípravné štúdium má dva ročníky,
–  do PŠ 1 zaraďujeme uchádzačov predškolského veku, do PŠ 2 zaraďujeme
  uchádzačov, ktorí absolvovali PŠ 1 alebo uchádzačov – ţiakov 1. ročníka ZŠ,
–  do PŠ1 moţno zaradiť do skupiny spoločne ţiakov tanečného odboru aj
  prípravného štúdia hudobného odboru,
–  vo výnimočných prípadoch pri mimoriadnom talente ţiaka zaraďujeme do PŠ 2
  ţiaka, ktorý ešte nenastúpil do 1. ročníka ZŠ, ale absolvoval PŠ 1.
                      Prípravné štúdium -
Stupeň:
                      variant 1

Študijné zameranie:
                      Hudobno-pohybová výchova
Dĺţka štúdia:               1 rok


                                         43
Vek                   Deti predškolského veku alebo 1.roč.ZŠ

Počet hodín:              2

Spolu:                 2

                    Prípravné štúdium -
Stupeň:
                    variant 2

Študijné zameranie:
                    Tanečná príprava
Vek                   od 6 rokov

Dĺţka štúdia:              1 rok

Počet hodín:              2

Spolu:                 2I. STUPEŇ – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Stupeň:            primárne umelecké vzdelávanie
                4 roky
Študijné zameranie:      Tanec

Vek:              od 7 rokov

Dĺţka štúdia:         4 roky

Predmet:            Ročník

                  1.      2.      3.    4.

1.Tanečná príprava         2        2

2. Klasický tanec                       1       1

3.Ľudový tanec                        1       1

4. Kreatívny tanec                      1       1

5. Tanečná prax           1        1     1       1,5

/* 6.Voľné hodiny          2        2     2       2

Spolu:              3-5      3-5      4-6    4,5- 6,5
                                          44
/* voľné hodiny môţe pedagóg zamerať na zdokonaľovanie základných techník, rozšírenie
o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru – tanečnej praxe – nácvik choreografií.Stupeň:                nižšie sekundárne umelecké
                   vzdelávanie 4 roky
Študijné zameranie:          Tanec

Vek:                 neurčuje sa

Dĺţka štúdia:             4 roky

Predmet:               Ročník

                     1.      2.     3.     4.

1.Klasický tanec              1      1      1     1

2. Ľudový tanec              1      1      1        1

3.Dţezový tanec              1      1      1        1

/+ 4. Historický tanec                               1

5. Tanečná prax              1,5     1,5     1,5       1,5

/* 6.Voľné hodiny             2      2      2        2Spolu:                 4,5-6,5   4,5-6,5   4,5-6,5   5,5-7,5
/+ v prípade, ţe škola nedisponuje odborným pedagógom ne tento predmet, časovú dotáciu
je potrebné prideliť niektorému z ostatných predmetov.

/* – voľné hodiny môţe pedagóg zamerať na zdokonaľovanie základných techník, rozšírenie
o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru – tanečnej praxe – nácvik choreografií.
                                             45
IV. Učebné osnovy


HUDOBNÝ ODBOR
Názov predmetu             Spev
Časový rozsah výučby          1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích
                    hodín

Ročník                 prvý

Škola                  Základná umelecká škola, Školská 16,
                    976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP               Školský vzdelávací program ZUŠ
                    Slovenská Ľupča – Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP             Štátny vzdelávací program základnej
                    umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru       Hudobný odbor

Stupeň vzdelania            ISCED 1   B   –  Primárne  umelecké
                    vzdelanie

Dĺţka štúdia              7 rokov

Forma štúdia              denná

Vyučovací jazyk             Slovenský jazykCharakteristika vyučovacieho predmetu :

   Spev je oddávna najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Spevnosť je
meradlom hudobnosti národa a bohatstvo ľudových piesní je doklad i základ jeho
hudobnej kultúry. Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje v jeho vokálnej hudbe
všetkých štýlových období a ţánrov v skladbách sólových, komorných i zborových.
Udrţiavanie a rozvíjanie speváckej tradície národa ( prostredníctvom hlasovej
a speváckej výchovy poskytovaním základov hudobného vzdelania nadaným
záujemcom) je úloha speváckych oddelení ZUŠ.                                        46
Ciele vyučovacieho predmetu:

    Viesť ţiaka k speváckym návykom, ktoré mu umoţnia naštudovať s vkusom
a primeraným výrazom jednoduchšie piesne ( ľudové i umelé ) s inštrumentálnym
sprievodom, jednoduchšie komorné skladby i zborové party. Repertoár zostaviť tak,
aby ţiak poznal sólové, komorné, zborové skladby autorov rozličných štýlových
období a smerov, ľudové piesne z rozličných regiónov a populárne slovenské
i zahraničné piesne.

    Ţiak by mal vyrovnane ovládať hlas vo všetkých polohách svojho hlasového
rozsahu s rozvinutým zmyslom pre kultivovaný hlas, prejav, krásu hudobnej frázy či
kantilény. Mal by ovládať zásady správnej speváckej výslovnosti, pri reprodukcii
piesní vychádzať z precítenia a pochopenia ich hudobného a slovného obsahu.
V priebehu štúdia je potrebné u ţiaka vytvoriť taký vzťah k spevu, aby mu zostal ako
trvalý vyjadrovací prostriedok jeho hudobných predstáv.

   Keďţe spevácke dispozície ţiakov sa rozvíjajú individuálne, je moţné do tohto
stupňa zaradiť podľa vyspelosti i starších začiatočníkov s tým, ţe v priebehu štúdia si
doplnia potrebné návyky a vedomosti.
                                          47
Obsah vyučovacieho predmetu:

Tematický celok         Obsahový štandard        Výkonový štandard

Vzbudiť záujem ţiaka      Správne     a prirodzené  Ţiak   musí   ovládať
o spev, ako prostriedok     drţanie tela pri speve,     minimálne 6 jednoduchých
hudobného vyjadrovania,     pokojné a hlboké dýchanie    ľudových   piesní   so
viesť ho k tomu, aby      bránicou,   dodrţiavanie   sprievodom     klavíra
chápal hudobný a slovný     troch fáz dychu: nádych,    (Slovenské spevy I.-VI.,
obsah spievaných piesní,    zadrţanie,      výdych.
rozvíjať      intonačné  Uvoľnenie        brady  O. DEMO: Z klenotnice
a rytmické   cítenie   na  s funkčným ovládaním úst    slov. ľudových piesní,
úrovni, ktorá zodpovedá     ako   predpoklad    pre  E.   KREKOVIČOVÁ:
jeho veku a vyspelosti, ako   správnu     vokalizáciu,  Slovenské koledy) a 6
aj   predpokladu    pre  mäkké a opreté nasadenie    umelých   piesní so
vytvorenie     správnych  tónu,  spev   v strednej  sprievodom klavíra
speváckych      návykov  hlasovej polohe v rozsahu
(dych,     rezonancia,   5–6 tónov, p-mf (pouţívať    (O. FERENCZY- Spievaná
artikulácia). Treba rozvíjať  zostupné cvičenie, neskôr    abeceda, J. MEIER- Mojim
zmysel pre kantilénu pri    cvičenie nahor i nadol).    deťom, B. BROŢOVÁ:
zachovaní   prirodzeného   Príprava      kantilény,  Album detských piesní)
detského       prejavu  vyrovnanie     všetkých
a sústavne rozvíjať pamäť,   vokálov na jednom tóne
pripravovať       spev  v strednej hlasovej polohe,
s inštrumentálnym        navodenie hlasového tónu
sprievodom.           pomocou       ľahkého
                brumenda na hlásku „m“.
                Cvičenie      spievania
                spamäti,       cvičenie
                intonačnej,     rytmickej
                a harmonickej
                predstavivosti.
                                             48
Názov predmetu               Hra na klavíri
Časový rozsah výučby            1,5  hodiny  týţdenne,     spolu  55
                      vyučovacích hodín

Ročník                   prvý

Škola                   Základná umelecká škola, Školská 16,
                      976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP                 Školský vzdelávací program ZUŠ
                      Slovenská Ľupča – Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP              Štátny vzdelávací program základnej
                      umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru        Hudobný odbor

Stupeň vzdelania              ISCED 1   B   –  Primárne  umelecké
                      vzdelanie

Dĺţka štúdia                7 rokov

Forma štúdia                denná

Vyučovací jazyk              Slovenský jazykCharakteristika vyučovacieho predmetu :

   Uţ dlhé roky v rebríčku záujmu o hru na hudobný nástroj vedie klavír. Deti
k nemu inklinujú – má stanovenú výšku tónu, pomerne jednoduchý prstoklad, hra je
názorná. Vstup do hudby je preto nenútený. A predsa sa problémom klavírnej výučby
treba zaoberať. Pri výučbe hry na klavír môţu pedagógovia postupovať podľa
viacerých klavírnych škôl, no v konečnom dôsledku sebalepší postup sa nemusí
osvedčiť v práci kaţdého pedagóga a s kaţdým ţiakom. Je nutné pristupovať ku
kaţdému dieťaťu individuálne. Hlavným cieľom výučby je rozvíjať hudobné cítenie,
estetický vkus, tvorivé schopnosti a technickú zručnosť detí.

Ciele vyučovacieho predmetu:

    Cieľom je prebudiť hudobnú vnímavosť a predstavivosť, potom začať formovať
inštrumentálne návyky. V začiatkoch štúdia hry na klavír venovať pozornosť
psychologickým faktorom- prirodzenej túţbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii.
Naučiť dieťa hudbu pochopiť a milovať, objaviť jej krásny, bohatý svet. Učebný
proces aktivizovať rôznymi formami práce a ich striedaním. Postupovať od ţivého
                                          49
pozorovania k abstraktnému, od hry podľa sluchu k teoretickým vedomostiam.
Takýto komplexný prístup môţe rozvinúť aj dosť skromné hudobné či intelektuálne
schopnosti dieťaťa.

Obsah vyučovacieho predmetu:

 Tematický celok      Obsahový štandard       Výkonový štandard

Zistiť hudobné dispozície  Rozvíjať hru podľa sluchu,  Ţiak by mal ovládať
ţiaka. Upevnenie prvých   aj hru z nôt. Do repertoáru  minimálne 25 skladbičiek
hudobných návykov-     zaradiť ľudové, umelé ale   z rôznych klavírnych škôl
vylepšiť postavenie ruky  aj populárne piesne      a 10 rôznych piesní podľa
a orientácia na klavíri,  tematicky blízke veku     vlastného sluchu
rozvíjať emocionálne    dieťaťa. Jednoduchšie     s vlastným jednoduchým
reakcie, cit pre rytmus,  piesne sa pokúsiť       sprievodom s tematikou
vývin kontroly sluchu aj  transponovať v iných     ročných období.
prostredníctvom       tóninách s vyuţitím
interpretácie klavírnych  bielych aj čiernych kláves  Ţiak by mal dva- krát do
skladieb pedagógom.     s jednoduchým         roka vystúpiť na triednom
Zdokonaľovať hru podľa   sprievodom ľavej ruky.    koncerte, prípadne na
nôt v husľovom       Podľa dispozícií ţiaka    výchovných a verejných
i v basovom kľúči.     vyuţiť rôzne školy, etudy   koncertoch školy.
Rozvíjať hudobnú pamäť,   a technické cvičenia.
prebúdzať elementárne
harmonické cítenie,     Školy- Z. Janţurová, M.
nadobúdať základ rôznych  Borová: Klavírna školička,
klavírnych výrazových    F. Emonts: Europäische
prostriedkov.        Klavierschule Band I., J.
              Mašinda: Klavírna čítanka,
              Z. Bohmová,
              A.Grunfeldová, A. Saruer:
              Klavírna škola pre
              začiatočníkov,

               A. Nikolajev: Škola hry na
              klavíri

              Príprava ku hre stupníc,
              hra durových i molových
              stupníc v protipohybe,
              podľa dispozícií ţiaka aj
              v rovnom pohybe. Počet
              a formu zvoliť podľa
              dispozícií ţiaka.

                                           50
Názov predmetu               Hra na keyboarde
Časový rozsah výučby            1,5 hodiny týţdenne,     spolu  49,5
                      vyučovacích hodín

Ročník                   prvý

Škola                   Základná umelecká škola, Školská 16,
                      976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP                 Školský vzdelávací program ZUŠ
                      Slovenská Ľupča – Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP              Štátny vzdelávací program základnej
                      umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru        Hudobný odbor

Stupeň vzdelania              ISCED 1   B  –  Primárne  umelecké
                      vzdelanie

Dĺţka štúdia                7 rokov

Forma štúdia                denná

Vyučovací jazyk              Slovenský jazykCharakteristika predmetu:

    Najdôleţitejším momentom pri formovaní kladného vzťahu ţiaka k hudbe a
hudobnému nástroju sú jeho prvé kontakty s hudbou prostredníctvom pedagóga.
Preto je potrebné uţ od začiatku štúdia venovať pozornosť predpokladom ţiaka
(fyzickým, psychickým) pre hru na nástroji a citlivým prístupom tieto predpoklady
rozvíjať. Výučba hry na keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom,
polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranţovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal ţiak
zvládnuť počas štúdia. Absolventi by mali byt schopní tvoriť hudbu vo vlastnom štýle.
Štandardná hudba, ktorej výrazovými prostriedkami sú melódia, harmónia a rytmus,
nevzniká náhodne, ale riadi sa určitými pravidlami. Poznávať tieto pravidlá, popísať a
roztriediť hudobný materiál vyuţiteľný v modernej populárnej hudbe je práve to, o čo
sa budeme usilovať na I. stupni základného štúdia.
    Na II. stupni základného štúdia ďalej rozvíjame uţ nadobudnuté znalosti a
snaţíme sa pochopiť systém, vďaka ktorému vieme zahrať „správne noty na
správnom mieste“. Pilierom tohto systému je vzájomný vzťah medzi stupnicami
(melódiou) a akordami (harmóniou). Jeho pochopenie je nutné pre kompozíciu,
aranţovanie a improvizáciu, ktorá sa uplatňuje v jazze, rocku a v modernej

                                          51
populárnej hudbe. Toto štúdium bude pre interpretov veľmi prospešné, lebo sa budú
môcť lepšie orientovať v diele, keď pochopia jeho štruktúru.

Pri kúpe hudobného nástroja (keyboardu) odporúčame dodrţať tieto zásady:
- rozsah nástroja minimálne 5 oktáv
- klaviatúra s dynamickou citlivosťou
- pedál (hold)
- klavírová stolička
- stojan pod nástroj

Prípravné štúdium
(1 hodina týţdenne)

Ciele premetu:
    Vzbudiť u detí záujem o hudbu, naučiť ich počúvať a preţívať ju. Vyučovanie
viesť hravou formou s vyuţívaním zásady názornosti.

Obsah predmetu:

- oboznámenie ţiaka s hudobným nástrojom
- schopnosť orientovať sa na bielych a čiernych klávesoch
- vyuţívanie základných funkcií (Start - Stop, Display, Voice (+ Style, mód Normal,
Demo, Intro)
- vytváranie a upevňovanie základných hudobných návykov – postavenie ruky,
sedenie (postoj), rozvoj intonačnej predstavivosti
- rozvíjanie rytmického cítenia (vyklopanie 4/4 2/4 taktu, polová nota s bodkou,
počúvanie jednoduchých rytmických štýlov – Pops, Polka, Valčík)
- moţnosť hry z nôt

Hudobný materiál:
Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer: Klavírna škola pre zaciatocníkov
V. Patejdl: Klávesová škola Casio. (Casio Kezboard School) – Volume 1, Slovenský
hudobný fond, Bratislava 1992
E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou
A. Benthien: nová škola hry na keyboarde
M. Kurteva: 1. a 2. diel
Hudobný zošitok (pre PŠ) - riekanky a ľudové piesne

1. ročník
(1,5 hod. týţdenne)

Ciele predmetu:

   Rozvíjať hudobné dispozície ţiaka a prehĺbiť jeho záujem o hru na keyboarde.
Naučiť ţiaka rozlišovať jednotlivé hudobné nástroje podľa ich zvukového zafarbenia.
Prehlbovať hudobnú vnímavosť, predstavivosť a upevňovať základné hudobné
návyky hry. Veľký dôraz klásť na rozvoj rytmického a harmonického cítenia.                                        52
Obsah predmetu:

- legato, tenuto, staccato, dynamika, frázovanie
- podkladanie palca – (príprava k hre stupníc)
- hra durových stupníc do dvoch # a b – protipohybe (tonický kvintakord)
- dodrţiavanie klavírneho prstokladu
- stupnica a mol harmonická, melodická
- hra jednoduchých ľudových piesní s vyuţitím harmonických funkcií (T,D)
- sluchová orientácia v nástrojoch Clavi, String, Drum-Perkussion
- orientácia v základných akordických značkách (C, F, E, ...)

Hudobný materiál:

V. Patejdl: Klávesová škola Casio / Casio Keyboard School – Volume 1, SHF,
Bratislava, 1992
E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou – Edy's Score 1992
V. Lichnerov: Zahraj mi pesničku (Pomôcka pre vyučovanie improvizovaného
sprevádzania melódií) - 1. ročník
J. Ullmann: Škola hry na keyboarde
P. Malý: Škola hry na klavíri a keyboarde (1. diel)
A. Benthein: Nová škola hry na keyboarde (1. diel)
Yamaha: Song book
- prednesové skladby podľa výberu a schopností ţiaka

Výber z klavírnej literatúry:

J. Mašinda: Klavírna cítanka
Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer: Klavírna škola pre začiatočníkov
A. Nikolajev: Škola hry na klavíri
B. Bartók: Erste Zeit amm Klavier
- Album etud - (podľa ročníkov)

2. – 4. ročník
(1,5 hod. týţdenne)

Ciele predmetu:

    Rozvíjať základy keyboardovej hry, prehlbovať technické a výrazové
schopnosti u ţiaka a viesť ho k vyuţívaniu zvukovej, rytmickej a pamäťovej palety
nástroja a k aranţovaniu jednoduchších skladieb. Pestovať hru z listu a orientovať sa
v tabuľke akordov. Rozvíjať schopnosť samostatného štúdia. Zapájať ţiakov do
komornej hry. Orientovať ţiakov na skladby slovenských autorov.

Obsah predmetu:

- rozvoj technickej zručnosti (kantilény) v oboch rukách – nepodceňovať technický
rozvoj ľavej ruky
- ľahšie melodické ozdoby – príraz, nátril, mordent, skupinka
- zväčšovanie rozpätia rúk (sexty, skoky)
                                          53
- hra spamäti
- hudobný materiál z niţších rocníkov pouţívat na hru z listu
- počiatky viachlasnej hry – polyfónia – (vyuţívanie zvuku organu, čembala ...),
- alla breve, 6/8, 3/8 takt
- vyuţívanie funkcií (mód Normal, Single Finger, Sustain, Split)
- štúdium rytmov Pops, Mmarch, Polka, Waltz, Country, ...
- stupnice durové a molové súbeţne a v protipohybe
- akordy – tonický kvintakord s obratmi + malý rozklad – dominantný septakord
zväčšený a zmenšený kvintakord
- orientácia v akordických značkách a ich zápis (Ami, Hmmi, Cmmi, G7, C7, ...)
- pri hre skladieb s akordickými značkami v ľavej ruke viesť ţiaka k pouţívaniu
obratov akordov (čo najmenej skokov v ľavej ruke!)
- moţnosť pouţívania pedálu (Hold – prepínanie programov)
- nácvik skladieb hudobného klasicizmu a romantizmu
- vyuţívanie harmonických kadencií k vlastnému sprievodu jednoduchých melódií

Hudobný materiál:

Yamaha Portatone – Song Book
E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou - Edy's Score 1992
V. Lichnerová: Zahraj mi pesničku (pomôcka pre vyučovanie improvizovaného
sprevádzania melódií) 2., 3., 4. ročník
E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou II. a III. Diel
K. Baker: Let's Keyboard (práca s kazetou)
P. Malý: Škola hry na klavíri a keyboarde 2. a 3. diel

Výber z klavírnej literatúry:

C. Czerny: op. 599, op. 261
Kleinová, Fischerová, Müllerová: Album etud II., III.
H. Lemoine: Detské etudy
C. Gurlitt: Prvý prednes
P. I. Cajkovskij: Album pre mládeţ
J. S. Bach: Kniţka skladieb pre A. Mm. Bachovú
D. Kríţková: Prvá kniţka polyfónnej hry
Skladby z väčšej formy (sonatíny a variácie)
L. van Beethoven: Sonatína F dur, G dur
J. Benda: Sonatína a mol
M. Clementi: Sonatína G dur
W. A. Mozart: Sonatína C dur, Variácie C dur
V. Polívka: Úvod do sonatín
                                       54
Názov predmetu               Hra na akordeóne
Časový rozsah výučby            1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích
                      hodín

Ročník                   prvý

Škola                    Základná umelecká škola, Školská 16,
                      976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP                 Školský vzdelávací program ZUŠ
                      Slovenská Ľupča – Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP               Štátny vzdelávací program základnej
                      umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru         Hudobný odbor

Stupeň vzdelania              ISCED 1   B  –  Primárne  umelecké
                      vzdelanie

Dĺţka štúdia                7 rokov

Forma štúdia                denná

Vyučovací jazyk               Slovenský jazykCharakteristika predmetu

    Akordeón zaujíma výrazné miesto v hudobnom interpretačnom ţivote.
Napriek tomu, ţe prešiel dlhodobým konštrukčným vývojom, zaznamenávame jeho
technické zdokonaľovanie aj v súčasnosti. Basová tastatúra nástrojov so
štandardnými basmi bola rozšírená o melodické basy, ktorých diapazón vytvoril pre
akordeonistu priestor autentickejšej interpretácie i takých skladieb, ktoré boli pôvodne
napísané pre iný nástroj. Akordeón má široké uplatnenie ako nástroj koncertný,
sólový i sprievodný, v klasickej i v zábavnej hudbe. Vyučovanie hry na akordeóne je
koncipované na nových progresívnych princípoch, ktoré umoţňujú ţiakom získať
také odborné vzdelanie, aby sa mohli uplatniť v záujmovo-umeleckej, ale aj v
profesionálnej činnosti.

Ciele

    Cieľom predmetu je rozvoj muzikality, hudobnej predstavivosti a cítenia,
v rovnováhe s technickým vývojom ţiaka. Stanovené ciele v jednotlivých ročníkoch
sú kritériom zvládnutia učiva pre priemerných ţiakov.

                                           55
Obsah

   Náplňou práce je sústavný rozvoj mechovej a prstovej techniky, hudobnej
pamäti, tvorivých schopností ţiaka, sluchovej sebakontroly, štýlovej interpretácie
a výchova k estetickému hudobnému cíteniu. Obsah predmetu zahŕňa tieţ hru z listu,
harmonizáciu, základy improvizácie, transpozíciu, komornú a súborovú hru.

Učebné osnovy pre prípravné štúdium základnej umeleckej školy

Ciele predmetu:

1. Zistiť hudobné (intonačné, sluchové a rytmické) dispozície, manuálne a fyzické
predpoklady ţiaka na hru na nástroji.
2. Hravou formou vzbudiť záujem ţiaka o hru na nástroji. Rozvíjať jeho tvorivé
schopnosti a hudobnosť.

Osvojovať si správne návyky nástrojovej hry.

Obsah premetu:

Oboznámenie sa s nástrojom.
Sedenie, drţanie, upevnenie nástroja a postavenie pravej ruky.
Hmatová orientácia pravej ruky bez zrakovej kontroly.
Základy mechovej artikulácie (mäkké nasadenie a ukončenie tónu).
Hra jednoduchých piesní pravou rukou v päťprstovej polohe s jednoduchým
sprievodom basu.
Hravou formou zamerať ţiaka na prípravu na hru stupníc.

Odporúcaná hudobná literatúra (výber):

O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu
J. VAŠICA: Praktická škola hry na akordeóne.
MACHALICKOVÁ – HAVLÍCEK – ONDRUŠ: Škola hry na akordeón
Jednoduché ľudové a umelé piesne (podľa sluchu)

Moţnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou.

Učebné osnovy pre I. stupeň základného štúdia

1. ročník
(1,5 hodiny týţdenne)

Ciele predmetu:

    Rozvíjať záujem ţiaka o hru na nástroji ako prostriedok hudobného
vyjadrovania. Viesť ţiaka k správnym pracovným návykom: k základom mechovej a
prstovej artikulácie – sluchovej kontrole – uvoľneniu hracieho aparátu, hra bez
zrakovej kontroly. Rozvíjať intonačné schopnosti, rytmické cítenie, zmysel pre súhru

                                         56
oboch rúk. Rozvíjať hru spamäti, muzikálne a harmonické cítenie. Prebúdzať tvorivé
schopnosti ţiaka.

Obsah predmetu:

    Upevňovať základné poznatky z prípravného ročníka (správne sedenie,
drţanie nástroja, čítanie z nôt v G a F kľúči), základy mechovej artikulácie. Rozšíriť o
ostré nasadenie a ukončenie tónu a rovné nasadenie a ukončenie tónu. Rozšírenie
päťprstovej polohy v pravej ruke. Orientácia na základných a terciových basoch s
príslušnými durovými akordami. Dvojhmaty. Hra legato, tenuto, staccato. Základy
dynamiky a druhy tempa. Hra v celých, polových, štvrťových a osminových notách.
Hra v polových a štvrťových notách s bodkou a s príslušnými pomlčkami. Tvoriť
jednoduchý harmonický sprievod k ľudovým piesňam. Stupnice: C, G, D, A, F v
rozsahu jednej oktávy pravou a ľavou rukou zvlášť. Akordy: základný kvintakord
pravou rukou harmonicky, melodicky.

U ţiakov, ktorí hrajú na nástroji s melodickými basmi:
Stupnice: durové prvého radu pravou a ľavou rukou zvlášť.
Akordy: durový kvintakord s obratmi harmonicky a melodicky.

Odporúčaná hudobná literatúra (výber)
O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu
J. VAŠICA: Praktická škola pre akordeón
MACHALICKOVÁ – HAVLÍCEK – ONDRUŠ: Škola hry na akordeón
Chrestomatija akordeonistu
P. LONDONOV: Škola hry na akordeón
B. LUCNIKOV: Škola na akordeón (pre melodické basy)
S. CAPKIJ: Škola hry na výborný bajan
H. REICHARD: Akordeónová škola „Toccata“
T. LUNDQUIST – L. HOLM: Akordeon Schule

Moţnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou.
Pri vyučovaní melodického basu odporúčame vyuţiť klavírnu literatúru.

2. ročník
(1,5 hodiny týţdenne)

Ciele predmetu:

    Usmerňovať správne pracovné návyky z 1. ročníka. Podporovať rozvoj
muzikality úmerne s technickým napredovaním. Viesť ţiaka k hre bez zrakovej
kontroly. Rozvíjať základy prstovej a mechovej artikulácie a tvorivý prístup
k harmonizácii jednoduchých piesní.

Obsah predmetu:

    Zamerať sa na postupné zdokonaľovanie hry legato, tenuto, staccato s
vyuţitím prstovej a mechovej artikulácie. Rozšírenie päťprstovej polohy ruky. Hra v
rôznych durových tóninách, začiatky hry v mol tónine. Pri nácviku akordického
                                           57
sprievodu pouţiť terciový a kvintový bas. Tvoriť harmonický sprievod k piesňam s
jednoduchými obmenami, viesť ţiaka k schopnosti transponovať do iných tónin.
Základy dynamiky a druhy tempa rozšíriť o ďalšie diferenciácie. Nácvik jednoduchých
melodických ozdôb. Dodrţiavať zásady správneho nácviku a sluchovej kontroly, hru
spamäti predovšetkým na prednesových skladbách. Nácvik bodkovaného rytmu,
synkopy a trioly. Oboznámiť ţiaka so základmi registrácie: 8´, 16´, 8+8´registra.
Stupnice: durové – C, G, D, A, E, H, F, B v rozsahu jednej oktávy oboma rukami
spolu, začiatky hry molovej stupnice. Akordy: durový kvintakord s obratmi harmonicky
a melodicky oboma rukami spolu, molový kvintakord s obratmi harmonicky a
melodicky pravou a ľavou rukou osobitne.

U ţiakov, ktorí hrajú na nástroji s melodickými basmi:
Stupnice: durové I. a II. radu cez jednu oktávu spolu. Začiatky hry molovej stupnice
Akordy: durový kvintakord s obratmi harmonicky a melodicky spolu, molový
kvintakord s obratmi harmonicky a melodicky osobitne pravou a ľavou rukou

Odporúčaná hudobná literatúra:
O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu
J. VAŠICA: Praktická škola pre akordeón
MACHALICKOVÁ – HAVLÍCEK – ONDRUŠ: Škola hry na akordeón – výber
DIKANOVÁ – ONDRUŠ: Akordeónové etudy I. – výber
CZERNY – TOMŠÍK: Výber etud op. 599 – výber
V. PUŠCIKOV: Škola hry na akordeón – výber
P. LONDONOV: Škola hry na akordeón – výber (pre melodický bas)
S. CAPKIJ: Škola hry na výborný bajan
G. ŠACHOV – V. BUCHVOSTOV: Bajan i akordeón
H. REICHARD: Akordeonová škola „Toccata“
R. JUNG: Piccola Musica Antica – duá
Š. EPERJEŠI: Zborník viachlasných skladieb pre 1. a 2. ročník – SB, MB
S. PITONÁK: Vykuklo slniečko
J. KOTÍK: 50 ľudových piesní
J. LETNAN: Slovenské ľudové piesne I. a III. zošit
S. HOCHEL – E. VÁRADY: Miniatúry
T. LUNQUIST: Allerlei, Populárne melódie
J. MATYS: Malé obrázky 2. a 3. ročník
I. VALENTA: Album začínajúceho akordeonistu
Prvé kroky akordeonistu
S. STRACINA: Svet a deti

Moţnosť doplniť inou vhodnou hudobnou literatúrou.

3. ročník
(1,5 hodiny týţdenne)

Ciele predmetu:

   Pestovať zmysel pre kultúru tónu a dynamický výraz. Viesť ţiaka k pochopeniu
a k správnej interpretácii skladbičiek rôzneho charakteru. Rozvíjať prstovú a

                                         58
mechovú techniku rozšírením o ďalšie technické prvky. Podporovať tvorivý prístup
ţiaka pri úprave piesní. Začiatky komornej hry a hry z listu.

Obsah predmetu:

    Sústavne zdokonaľovať hru legato, staccato, tenuto a nácvik portata, v
rôznych kombináciách pri súhre oboch rúk, pasáţové behy v tempe. Osvojovať si
zásady správneho nácviku. Melodické ozdoby rozšíriť o ďalšie druhy jednoduchých
ozdôb. Do výberu prednesovej literatúry zaradiť skladbičky rôzneho charakteru s
aspektom na kontrast, výraz, tempo a dynamiku (pestovať vnútornú predstavu).
Cieľavedome a postupne zdokonaľovať hru dvojhmatov (tercie) rozšírenú
o jednoduchý dvojhlas v pravej ruke. Viesť ţiaka k schopnosti transponovať melódie,
tvoriť k nim sprievod, obmeny sprievodu v dur a mol tóninách.
Stupnice: durové – C, G, D, A, E, H, F, B, Es, As spolu v rozsahu jednej oktávy
Molové – a, e, h, fis, cis, d, g, c, f harmonické pravou a ľavou rukou zvlášť
Akordy: durové kvintakordy trojhlasné oboma rukami spolu s obratmi, harmonicky
a melodicky, molové kvintakordy pravou a ľavou rukou zvlášť s obratmi harmonicky
a melodicky.

U ţiakov, ktorí hrajú na melodických basoch:
durové a molové stupnice 1. a 2. radu v rozsahu jednej oktávy. Akordy tak ako u
štandardných nástrojov.

Odporúčaná hudobná literatúra (výber):
MACHALICKOVÁ – HAVLÍCEK – ONDRUŠ: Škola hry na akordeón
O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu
DIKANOVÁ – ONDRUŠ: Akordeónové etudy I.
CZERNY – TOMŠÍK: Opus 599 – výber
J. BAŢANT: Akordeón – automat I., II. zošit
S. STRACINA: Svet a deti – výber
J. LETNAN: Slovenské ľudové piesne 1., 2. a 3. zošit – výber
Baroková hudba majstrov MHR c. 8
CHUDOBA: Malý akordeonista
J. POWROŢNIAK: Czytanki I.
Skladbičky starých mistru MAR c. 5
J. BÍLEK: Sborník prednesových skladeb
J. S. BACH: Kniţočka skladieb pre A. M. Bachovú
Š. EPERJEŠI: Zborník viachlasných skladieb II. SB, MB
I. VALENTA: Variácie na starú pieseň
Album začínajúceho akordeonistu (ruské zborníky)
Prvé kroky akordeonistu (ruské zborníky)
J. POWROŢNIAK: Czytanki pre akordeon I.
M. CHUDOBA: Malý akordeonista I.
                                        59
Názov predmetu               Hra na zobcovej flaute
Časový rozsah výučby            1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích
                      hodín

Ročník                   prvý

Škola                   Základná umelecká škola, Školská 16,
                      976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP                 Školský vzdelávací program ZUŠ
                      Slovenská Ľupča – Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP              Štátny vzdelávací program základnej
                      umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru        Hudobný odbor

Stupeň vzdelania              ISCED 1   B   –  Primárne  umelecké
                      vzdelanie

Dĺţka štúdia                7 rokov

Forma štúdia                denná

Vyučovací jazyk              Slovenský jazykCharakteristika vyučovacieho predmetu :

   Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme hudobno-
vzdelávacej elementaristiky. Táto skutočnosť má viacero príčin. Základy hry na tomto
nástroji môţu z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť deti od 5 rokov.
Okrem toho hra na zobcovej flaute je akousi základnou bázou pre hru na iných
dychových nástrojoch - drevených alebo plechových. Význam takejto iniciatívy má
u dieťaťa aj veľmi vyhranený zdravotný rozmer. Dychová hygiena, drţanie tela, práca
rúk a dýchanie - to všetko sú veľmi dôleţité atribúty zdravého vývinu detského
organizmu. Nie je to iste náhoda, ţe hra na zobcovej flaute slúţi ako podporná liečba
pri astmatických poruchách, prípadne môţe slúţiť ako prevencia pred negatívnymi
prejavmi pri dýchaní.

Ciele vyučovacieho predmetu:

  Univerzálnym cieľom a zároveň metódou vyučovania hry na zobcovej flaute je
dychová technika. Nemenej dôleţité je trénovať prácu rúk, drţanie hlavy, ktoré
umoţňuje slobodnejšie dýchanie. Akcent treba klásť na prácu prstov, je potrebné
                                         60
upozorňovať ţiaka na správne zakrývanie dierok, na prácu jazyka a na posadenie
zobca medzi pery bez toho, aby sa dotýkal zubov. Technicko-výrazová stránka
výučby hry na zobcovej flaute tkvie v rozvíjaní zmyslu pre sebadisciplínu, rytmus,
intonáciu, frázovanie, artikuláciu, súhru v duete, triu a pod.
  Ensemblové hranie vedie ţiaka aj k schopnosti harmonicky myslieť a predvídať
hudobné situácie. V záujme napredovania permanentne pestovať v ţiakovi lásku
k umeniu a hudbe. V oblasti fyziológie trénovať hrudníkovo-bránicové dýchanie a tým
zabezpečiť zvyšovanie kvality tónu. Pokračovať v pestovaní zmyslu pre
metrorytmiku, postupne aktivizovať intonačné návyky, ďalej tenuto, legato,
zdokonaľovať prstovú techniku ţiaka.

Obsah vyučovacieho predmetu:

Tematický celok        Obsahový štandard      Výkonový štandard

Dbať na rozvoj a vývoj    Pestovať u ţiaka na     Ţiak musí ovládať
rytmickej sebakontroly pri  hodine vydrţiavané tóny   minimálne 6 lekcií
hre v duete. Do tréningu   na 4 pomalé doby, hra    z L.Daniela, jednu
rytmického cítenia pribrať  detaché po štvrťových    jednoduchú ľudovú pieseň
prvok osminovej noty     hodnotách pri správnom    so sprievodom klavíra.
a pomlčky, vysvetliť     nasadení jazykom na
princíp bodky pri note    slabiku tá, hra stupníc zo
a pomlčky. Pokračovať     školy L.Daniela, obsiahnuť
v pestovaní citlivosti voči  rozsah nástroja od c1-
základným metrickým      d2,nácvik jednoduchej
predpisom -takty.       ľudovej piesne so
Rozširovať záber hmatov    sprievodom klavíra.
do ambitu c1-a2 ,
               L.Daniel:1.diel
Vysvetliť princíp stupnice
dur a mol           R.Gruber - Rozfúkaj sa
               píšťalôčka – výber
ďalšie ročníky, len rámcovo:

2.ročník - bránicové dýchanie upevňovať, prstová technika, kvalita tónu, zmysel pre
rytmus a intonáciu, staccato, legato, nonlegato, portamento, nácvik šestnástinovej
rytmickej hodnoty - nota alebo pomlčka, 2/4,3/4,4/4-takt, rozšíriť rozsah po
c3,stupnice do 2 kríţikov a béčok

J.Melkovič - Čačky hračky a L.Daniel -1.diel.                                         61
3. ročník - Motivovať ţiaka verejným vystúpením, odblokovávať postupne pocit
trémy a neistoty, pracovať na dynamike a agogike a na výrazových prostriedkoch

L.Daniel - 2.diel,P.Eben -Duettina, D.Martinček -13 cvičení pre zobc.flautu.

4. ročník - Pracovať na preorientovaní ţiaka na altovú flautu do F, kontrola fyziológie
na väčší typ nástroja., zdokonaľovať dych,vibrato, artikulácie, rozsah od f1 po
g3,všetko ostatné ako pri sopr.zobc.flaute - M.Klement, L.Daniel.

5.ročník - Verejné vystúpenie podporiť, rozvíjanie hráčskej techniky pomocou etud
a stupníc, celý tónovy rad nástroja

L.Daniel -Základy techniky, P.Cón, D.Martinček.

6.ročník - Zdokonaľovať techniku dýchania v dlhých frázach, intonácia, rytmus,
dynamika, stupnice do 4 predznamenaní, dlhé tóny, stupnice v šestnástinových
hodnotách

M.Klement, L.Daniel -Základy techniky, Purcell, Loeillet, Händel

7.ročník - Podporovať v ţiakovi pocit tvorivej slobody a samostatnosti vo vzťahu
k jeho absolventskému výkonu, zapojiť ţiaka do komorných zoskupení, stupnice dur
a mol,T5,D7 a obraty.

Profil absolventa I. stupňa:

Absolvent 1.stupňa musí ovládať durové a molové stupnice a T5-obraty.Musí vedieť
predviesť minimálne 4 sólové skladby so sprievodom klavíra. Ovláda hru
v komornom telese. Je samostatný, čo sa týka jeho hudobného tvorivého myslenia.

Môţe účinkovať v amatérskom alebo poloprofesionálnom hudobnom zoskupení.
Názov predmetu               Hra na priečnej flaute
Časový rozsah výučby            1,5 hodiny týţdenne,     spolu  49,5
                      vyučovacích hodín

Ročník                   prvý

Škola                    Základná umelecká škola, Slovenská
                      Ľupča, Školská 16, Slovenská Ľupča 976
                      13                                          62
Názov ŠkVP                 Školský vzdelávací program ZUŠ
                      v Slovenskej Ľupči, Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP              Štátny vzdelávací program základnej
                      umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru        Hudobný odbor

Stupeň vzdelania              ISCED 1   B   –  Primárne  umelecké
                      vzdelanie

Dĺţka štúdia                4 roky

Forma štúdia                denná

Vyučovací jazyk              Slovenský jazykCharakteristika vyučovacieho predmetu:

  Záujem o štúdium na flaute je v súčasnosti priemerný aţ veľký. Obvykle sa na
štúdium hry na flaute prijímajú ţiaci vo veku 10-12 rokov podľa telesnej vyspelosti,
ktorí preukáţu fyziologické predpoklady, hudobné nadanie a taktieţ záujem o hru na
tomto nástroji.

  Vhodná je príprava na zobcovej flaute. V prípade, ţe sa o štúdium hry na flaute
zaujímajú vekovo starší adepti, môţu byť prijatí za predpokladu, ţe preukáţu
poţadované schopnosti. V priebehu štúdia odporúčame lekársku kontrolu - dýchacie
orgány, srdce, štítna ţľaza, chrup.

  Obsah predmetu zahŕňa v sebe hru z nôt, komornú hru, súborovú hru v rôznych
hudobných ţánroch. V právomoci učiteľa je meniť poţadovanú literatúru v prospech
ţiaka podľa jeho individuálnych predpokladov.

Ciele vyučovacieho predmetu:

  Vzbudiť u ţiakov záujem o hudbu, predovšetkým o hru na flaute. Častým
predhrávaním utvárať u ţiaka zvukovú predstavu čistého a zvučného flautového tónu
a moţnosti flauty. Rozvíjať melodické a rytmické cítenie, rozvíjať a formovať cit pre
hudobnú frázu. Oboznámiť ţiaka s históriou a vývojom flauty, funkciou mechaniky,
ošetrovaním nástroja. Odporúčať ţiakovi návštevu koncertov, na ktorých sa
predstavuje tento nástroj. V 1.ročníku zaradiť do ročníkového plánu minimálne jedno
vystúpenie na hudobnom večierku školy alebo verejnom školskom koncert
                                         63
Obsah vyučovacieho predmetu:

Tematický celok      Obsahový štandard      Výkonový štandard

Zoznámenie so základmi   Neustále pripomínanie    Ţiak musí ovládať správne
dychovej    techniky,  na vyučovacej hodine,    dýchanie, postoj pri hre,
funkciou bránice, nácvik  aby ţiak správne stál,   správne drţanie nástroja,
intenzity   nádychu,  ďalej správne drţanie    prefukovanie     oktáv,
plynulosti    a dĺţky  nástroja na základe     vydrţiavané tóny, tenuto,
výdychu.          predhrávania   ţiakovi  legato, jednoduchú ľudovú
              z praxe  priamo   na  pieseň so sprievodom klavíra
  Nácvik postoja hry na  hodine, dlhé tóny na
flaute, nácvik drţania   pomalé 4 doby, po
nástroja. Úloha pier    štvrťových  hodnotách
a jazyka pri hre na    nácvik tenuta, legato vo
flaute. Zvládnuť rozsah  zvládnutom    rozsahu
nástroja   a to   c1- stupníc, cvičenie etud
e3.Tónove cvičenia: dlhé  pre   1.ročník,nácvik
tóny    v zvládnutom  chromatickej stupnice.
priebeţne   prebranom
rozsahu,  prefukovanie M.Moyse:    Začinajúci
oktáv, nácvik legata flautista
a tenuta
              D.Popp:  Škola  pre
  Hra stupníc: durové začiatočníkov
a molové do 3 kríţikov
béčok    v zvládnutom N.Platonov: Škola hry
rozsahu,T5-veľký      na flautu
rozklad, tenuto, legato.  G.Garboldy – etudy
ďalšie ročníky - len rámcovo:

2. ročník: Rozvíjať techniku hry na flaute – nasadzovanie tónov, tenuto, legato,
rozširovanie dynamickej škály, rozsah nástroja a pod. Sústavne pracovať na
predĺţení výdychu pomocou dlhých tónov, rozsah nástroja chromaticky od c1 - a3,
hra stupníc - durové a molové, T5, D7, zm7 - M.Moyse, G.Gariboldy, J.Haydn.

3. ročník: Cielene viesť ţiaka k stálej práci na kultúre tónu a intonačnej stabilite hry
na flaute, rozšíriť výrazové prostriedky, kultúru tónu, intonačnú čistotu, tónové
cvičenia, dlhé tóny, jednoduché staccato, legato, stupnice durové a molové, 3 oktávy.
E.Kohler, G.Gariboldy, W.A.Mozart


                                           64
4. ročník: Dotvárať výrazové prostriedky na štúdium rôznych štýlových období,
pokračovať v ensemblovej hre, zdokonaľovať techniku hry - dvojité staccato, hra
oktáv, zvláštnu pozornosť venovať polohe jazyka pri rôznych artikuláciách a druhoch
nasadzovania. Händel - Sonáty.

Profil absolventa I. stupňa :

  Absolvent 1. stupňa je schopný účinkovať v komornej hre. Taktieţ ovláda hru
v orchestri v ţánri váţnej alebo tanečnej hudby. Ovláda všetky durové a molové
stupnice. Je schopný sólového hrania so sprievodom klavíra.Názov predmetu              Hra na trúbke
Časový rozsah výučby           1,5 hodiny týţdenne,     spolu  49,5
                     vyučovacích hodín

Ročník                  prvý

Škola                   Základná umelecká škola, Slovenská
                     Ľupča, Školská 16, Slovenská Ľupča 976
                     13

Názov ŠkVP                Školský vzdelávací program ZUŠ
                     v Slovenskej Ľupči, Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP              Štátny vzdelávací program základnej
                     umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru        Hudobný odbor

Stupeň vzdelania             ISCED 1   B   –  Primárne  umelecké
                     vzdelanie

Dĺţka štúdia               4 roky

Forma štúdia               denná

Vyučovací jazyk              Slovenský jazykCharakteristika vyučovacieho predmetu :

  Trúbka je hudobný nástroj patriaci do skupiny plechových dychových nástrojov.
Uplatňuje sa v sólovej, komornej a orchestrálnej hre. Štúdium hry na trúbku v ZUŠ

                                         65
poskytuje ţiakom základy odborného vzdelania, rozširuje okruh hudobných
skúseností, rozvíja hudobné zručnosti, vychováva interpreta hudby.

Hra na trúbke kladie značné nároky na fyziologické a intelektuálne vlastnosti ţiaka.
Pravidelným cvičením ţiak dosiahne takú technickú zručnosť, ktorá mu umoţní
správnu interpretáciu skladieb rozmanitých štýlov. hra na trúbke rozvíja estetické
cítenie, formuje charakter a hrou v súbore upevňuje kolektívne cítenie.

  Obsah predmetu zahŕňa hru z listu, komornú, súborovú a orchestrálnu hru ako aj
základy improvizácie a štúdium transpozície.

Ciele vyučovacieho predmetu:

  Získať záujem ţiaka o hru na trúbke. Zoznámiť ţiaka s nástrojom, jeho
historickým vývojom a uplatnením. Viesť ţiaka k návykom správneho dýchania,
správneho postoja pri hre, drţanie nástroja a správneho nasadenia nátrubku na pery.
Spojiť čítanie notového zápisu s pohotovou sluchovou orientáciou pri hre, neustále
kontrolovať intonačnú čistotu, rytmus, dynamiku, rozvíjať hudobnú tvorivosť,
rytmicko-melodickú predstavivosť a zmysel pre správne cítenie melodických fráz.

Obsah vyučovacieho predmetu:

Tematický celok         Obsahový štandard       Výkonový štandard

Zoznámiť ţiaka s nástrojom,   Ţiak vydrţiava tóny na    Ţiak   má   ovládať
jeho  stavbou,   časťami,  vyučovacej hodine na     jednoduchú    ľudovú
mechanikou    a spôsobom   základe jeho dychových    pieseň postavenú na
ošetrovania. Naučiť základy   daností   a schopností,   troch, štyroch tónoch,
reberno   -  bránicového   neustále  pripomínanie   jeho intonačná vyspelosť
dýchania, postoja pri hre,    postoja   pri    hre  by mala byť mierne
správne drţanie nástroja,    a správneho     drţania  slabá aţ priemerná, ak
tvorenie tónu na perách,     nástroja     pomocou   nie dobrá pri intonačnej
správna   funkcia  jazyka,  praktických ukáţok od     komplikovanosti   tohto
činnosť      nátiskového  samotného   pedagóga,   nástroja. Ţiak by mal
svalstva,    nasadzovanie   zdokonaľovanie     tónu  ovládať   jednoduchú
a drţanie rovného tónu v sile  pomocou vydrţiavaných     stupnicu     v tenute
mf so správnym dýchaním.     tónov      a správne  a v legate.
Tónový   rozsah   od  g-  nasadenie     pomocou
c2,legato,tenuto,hra stupníc   neustáleho napomínania
v dlhších   hodnotách   uţ  ţiaka a predhrávky od
zvládnutého rozsahu, nácvik   učiteľa.
jednoduchej ľudovej piesne.
                 J.Kolář - Praktická škola

                 ArbanJ.B:   100   etud


                                           66
                elementárnych

                Ľudová pieseňďalšie ročníky len rámcovo:

2.ročník: Neustále upevňovať a zdokonaľovať nátiskové schopnosti ţiaka, dýchanie,
fyzickú kondíciu, tónový rozsah, prehlbovať výrazové prostriedky -dynamika,
pohotovosť prstov, jazyková technika, nátisková pohyblivosť, metrické, rytmické,
tempové cítenie ţiaka, drţané tóny, staccato, legato, tenuto, agogické zmeny.
J.Kolář,V.Pařík

3.ročník: Rozvíjať prvky hudobnosti, transpozície, dynamika, drţané tóny
v dynamických odtieňoch, durové a molové stupnice a akordy, rozloţený akord, nota
s dvoma bodkami, synkopa, hra z listu.

J.Kolář,Arban J.B -100 elementárnych etud, V.Pařík

4.ročník: Prehlbovať dynamickú výrazovosť, zvyšovať kvalitu tónu, drţané tóny, hra
v najväčšom rozsahu, všetky durové a molové stupnice, transponovanie, jazyková
technika, hra v súbore, orchestri.

L.Kolář, Arban J.B.,J.Feld - intermezzo

Profil absolventa I. stupňa :

  Absolvent 1.stupňa ovláda všetky durové a molové stupnice. Je schopný odohrať
sólovú skladbu - 3.časti so sprievodom klavíra. Účinkuje v komornom telese alebo
orchestri. Je samostatný, čo sa týka jeho hudobnej kreativity a samostatného
hudobného myslenia a rozhodovania sa v otázkach hudobného ţánru.
                                        67
Názov predmetu              Hra na bicích nástrojoch
Časový rozsah výučby           1,5 hodiny týţdenne,     spolu  49,5
                     vyučovacích hodín

Ročník                  prvý

Škola                   Základná umelecká škola, Slovenská
                     Ľupča, Školská 16, Slovenská Ľupča 976
                     13

Názov ŠkVP                Školský vzdelávací program ZUŠ
                     v Slovenskej Ľupči, Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP              Štátny vzdelávací program základnej
                     umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru        Hudobný odbor

Stupeň vzdelania             ISCED 1   B  –  Primárne  umelecké
                     vzdelanie

Dĺţka štúdia               4 roky

Forma štúdia               denná

Vyučovací jazyk              Slovenský jazykCharakteristika vyučovacieho predmetu :

    S rastúcim záujmom dnešnej mladej generácie o hudbu narastá počet
záujemcov o hru na bicie nástroje, ktoré sa stali v súčasnosti dominujúcimi vo
všetkých oblastiach váţnej aj populárnej hudby. Tento stav mapujú aj učebné osnovy
pre ţiakov, ktorí sa venujú hre na bicie nástroje. Vychádza sa z reálneho stavu a čo
sa týka moţnosti materiálneho zabezpečenia ZUŠ.

Vyuţíva sa hlavne hra na biciu súpravu, ale s rastúcim finančným zabezpečením uţ
aj xylofón. Ďalšie nástroje ako vibrafón, marimba, tympany sú súčasťou na vyššom
stupni vzdelávania - konzervatórium. Vzhľadom k tomu by sa tieto nástroje mali
zaradiť do učebných osnov, aby vznikla väčšia kompatibilita s vyšším stupňom
vzdelávania.

  Hudobný materiál k vyučovaniu a štúdiu sa odporúča ako základná literatúra,
jeho vyuţitie a zaradenie do plánu práce je ponechané na voľbe pedagóga.

                                         68
Ciele vyučovacieho predmetu:

  Cieľom spoločného snaţenia pedagógov a ţiaka by malo byť dosiahnutie takého
stupňa technickej vyspelosti, ktorá umoţní absolventom realizovať sa
v spoločenskom ţivote v oblasti populárnej hudby a tým dosiahnuť cieľ, pre ktorý
začali navštevovať ZUŠ.

Obsah vyučovacieho predmetu

Tematický celok      Obsahový štandard         Výkonový štandard

Je potrebné naučiť    Hra   celých,   polových, Ovládať   hru   celých,
elementárnu hru na    štvrťových,    osminových, polových,     štvrťových,
malý bubon, správne    šestnástinových       nôt osminových,
drţanie tela, paličiek,  a pomlčiek.           šestnástinových     nôt
pohyb lakťov, zápästia                   a pomlčiek, uţ priama hra
a celková uvoľnenosť   Hra v 2/4,3/4 a 4/4 taktoch.   v taktoch.
pri hre jednotlivých   Hra jednoduchých a dvojitých
úderov.          paradidlov.
 Oboznámiť   ţiaka Hudobný materiál:
s pravidelným delením
časových hodnôt.    P.a J.Šprunk: Bicie nástroje

             E.Keune: Schlaginstrumente.

             Kleine Trommel

             R.Knauer: Škola pre malý

             bubon.ďalšie ročníky, len rámcovo:

2. ročník: Rozvoj technickej zručnosti, vyváţenosti rúk smerujúcej k zvládnutiu
základných dynamických odtieňov v strednom tempe. Dosiahnuť čistotu úderov po
stránke dynamickej a rytmickej. Hra štvrťových, osminových a šestnástinových nôt
v rôznej dynamike, cvičenia s akcentami pri pravidelnom delení doby. Nácvik
tlakového víru. Literatúra rovnaká ako pre prvý ročník.

3. ročník: Rozvíjať rytmické cítenie, pocit istoty a kultúru prejavu. Rozšíriť dynamickú
škálu. Nácvik cvičení v rôznych tempách. Paradidlové cvičenia, bodkovaný rytmus,
tlakový vír s dvojitými údermi, delenie doby na 2,3,4 a 6 niţších hodnôt.

J.Tuzar: Etudy pre malý bubon.


                                           69
4. ročník: Zamerať sa na odstránenie pretrvávajúcich nedostatkov a pripraviť ţiakov
na plynulý prechod do ďalšieho štúdia. Rozvíjať plynule zvládnutie rytmických
útvarov, hra z listu, pravidelné a nepravidelné takty, rozšírené stupnice - claves
bonga, cow-bell, maracas.

J.Matušinský: Hráč bicích nástrojov v tanečnom orchestri.

Profil absolventa I. stupňa:

 Po ukončení prvého stupňa má absolvent ovládať hru v pravidelných
a nepravidelných taktov. Musí ovládať viachlasné cvičenia v rámci hry z listu.
Cvičenia paradidlov a etudy s pouţitím víru, musí sa vedieť aklimatizovať
v zábavnom orchestri a zapojiť sa do hrania v jednoduchej kapele alebo zoskupení.Názov predmetu              Hra na gitare
Časový rozsah výučby           1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích
                     hodín

Ročník                  prvý

Škola                   Základná umelecká škola, Školská 16,
                     976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP                Školský vzdelávací program ZUŠ
                     Slovenská Ľupča – Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP              Štátny vzdelávací program základnej
                     umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru        Hudobný odbor

Stupeň vzdelania             ISCED 1   B  –  Primárne  umelecké
                     vzdelanie

Dĺţka štúdia               7 rokov

Forma štúdia               denná

Vyučovací jazyk              Slovenský jazyk
                                         70
Charakteristika predmetu:

    Gitara je hudobný nástroj so všestranným vyuţitím, uplatňujúcim sa vo
všetkých hudobných ţánroch. Táto skutočnosť vychádza z historických hráčskych
nástrojárskych tradícií a bohatej literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia.
Obsah učebných osnov hry na gitare je koncipovaný tak, aby si ţiak prostredníctvom
ískaných zručnosti a vedomostí vytváral trvalý vzťah k hudbe a k nástroju, aby si
postupne osvojil potrebu samostatného štúdia a tvorbu vlastného repertoáru. Na
štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od deviatich rokov. Toto je optimálny vek
prijatia dieťaťa na štúdium hry na gitare. Nevylučuje sa však prijať aj deti mladšie,
pokiaľ majú poţadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady
pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho ţiaka je potrebné zabezpečiť
primeraný nástroj. Prijatie starších ţiakov je tieţ moţné. Práca učiteľa so ţiakmi v
predmete hra na gitare je charakteristická individuálnym prístupom a pouţívaním
adekvátnych metodických postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom
dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového nadania a úrovne talentu.
    Odporúčané gitarové školy, technická a prednesová literatúra a metodické
materiály slúţia k základnej orientácii učiteľa, ktorý ich môţe podľa svojich
skúseností a individuálnych potrieb vhodne kombinovať a nahrádzať inými
materiálmi.


Učebné osnovy pre prípravné štúdium základnej umeleckej školy:

Prípravné štúdium je súčasťou výchovy a vzdelávania ţiaka. Rozvoj základných
hudobných schopností v PŠ tvorí neoddeliteľný celok s rozvojom nástrojových
zručností.

Ciele predmetu:
    Cieľom vyučovania je vzbudiť v deťoch záujem a lásku k hudbe, naučiť ich
hudbu počúvať, preţívať a tešiť sa z hry na nástroji. Zvládnutím základných prvkov
hry na gitare, hravou formou prispôsobenou mentalite tohto veku treba rozvíjať
sluchovú a rytmickú predstavivosť, hudobnú pamäť, hudobnú súhru a harmonické
cítenie. Posúdením hudobnosti a manuálnych schopností ţiaka zváţiť vhodnosť
zaradenia ţiakov na vyučovanie nástrojovej hry v 1. ročníku I. stupňa základného
štúdia.

Obsah učiva
- vybrať primeraný nástroj pre ţiaka,
- oboznámiť ţiaka s nástrojom,
- správna fyziologická poloha tela hráča pri hre na gitare,
- vytvoriť stabilnú rovnováhu,
- prenášať trup hráča dopredu, dozadu, napravo, naľavo na základe hybného
komplexu nôh,
- umiestniť nástroj pri hre,
- statická poloha pravého ramena – fyziologická poloha,
- prípravné cvičenia prstov pravej ruky i, m, a k základnému úderu na strunách g, h,
e,


                                         71
- základný úder prstami i, m, a na základe koncepcie tvorenia tónu na gitare na
strunách g, h, e,
- prípravné cvičenia palca pravej ruky k základnému úderu na strunách E, A, D,
- základný úder palcom pravej ruky na strunách E, A, D,
- rytmizovať slová, riekanky, hrať rytmické ozveny, rytmizovať sprievod k ľudovým
piesňam (T, D) na jednej strune prstami i, m, a, p na strunách g, h, e, E, A, D,
- zapojiť ľavé rameno do hry,
- uvoľniť ľavé rameno, fixovať a uvoľňovať prsty ľavej ruky, prenášať impulz ľavého
ramena cez fixovaný prst na strunu,
- prenášať váhu ľavého ramena na prsty ľavej ruky,
- hrať riekanky, melodické ozveny, rytmizovaný a melodický sprievod k ľudovým
piesňam.

Hudobný materiál:

Jirí NECEKAL, Ludvík STREDA: Kytarová príprava
Úpravy ľudových piesní pre dve gitary

Odporúčaná literatúra:

Jorge CARDOSO: Umenie a metódy techniky hry na gitare
Abel CARLEVARO: School of guitar (Exposition of Instrumental Theory)
Jirí KÖHLER: Umení kytarové hry
Ján PALKOVIC: Metodický postup pri riešení niektorých prvkov hry na gitare
v úvodných ročníkoch LŠU s dôrazom na zvukovú tvorivosť a techniku hry.
(Pedagogické čítanie 1989, PÚMB)
Emilio PUJOL: Racionálna škola hry na gitare zaloţená na zásadách Tárregovej
techniky

Učebné osnovy pre I. stupeň základného štúdia základnej umeleckej školy

1. ročník
(1,5 hod. týţdenne)

Ciele predmetu:
    Cieľom prvého ročníka je rozvíjať záujem ţiaka o gitarovú hru a postupne ho
viest k systematickým pracovným návykom. U ţiakov, ktorí uţ navštevovali PŠ
upevňovať a rozvíjať technické a výrazové prostriedky hry na nástroji. U ţiakov, ktorí
boli zaradení priamo do prvého ročníka, budovať prostriedky na dosiahnutie
stanovených cieľov s väčšou intenzitou. Postupne spájať notový zápis s orientáciou
na hmatníku intonačné a rytmicky so správnym prstokladom pravej i ľavej ruky. Od
začiatku rozvíjať hru spamäti. Postupne prechádzať od statických foriem hry k
dynamickým formám.

Obsah učiva:

- správna fyziologická poloha tela hráča pri hre na gitare,
- umiestniť nástroj pri hre,
- statická poloha pravého ramena - fyziologická poloha,
                                          72
- základný úder prstami i, m, a a palca pravej ruky na strunách g, h, e a E, A, D,
- zapojiť ľavé rameno do hry,
- hra základného úderu striedavo prstami i-m, m-i, m-a, a-m, i-a, a-i na susedných
strunách (harmonická poloha pravej ruky) a na jednej strane (melodická poloha
pravej ruky),
- hra palcom pravej ruky striedavo na strunách E, A, D,
- dynamická funkcia pravého ramena,
- prenášať prsty a palec pravej ruky priečne cez struny, aktívne a vedome zapájať
rôzne svalové skupiny pravého ramena do hry,
- aktívne zapojiť prsty ľavej ruky do hry,
- dynamická funkcia pravej ruky,
- striedavá hra prstami a palcom pravej ruky,
- prenášať váhu ľavého ramena striedavo na rôzne dvojice prstov,
- pozdĺţny pohyb ľavého ramena, premiestňovať prsty do susedným i vzdialenejších
polôh prostredníctvom prázdnej struny i bez nej,
- súčasná hra prstov a palca pravej ruky,
- hra dvojhlasu na strunách g, h, e prstami i-m, m-a, i-a,
- hra dvojhlasu a štvorhlasu so zapojením palca,
- rozvíjať rytmickú a dynamickú predstavivosť hrou rytmických a melodických ozvien,
transpozíciou ľudových piesní,
- rozvíjať harmonickú predstavivosť hrou sprievodu na prázdnych strunách s pouţitím
(T – D),
- prípravné cvičenia na hru stupníc na jednej, dvoch a troch strunách,
- hrať jednoduché kadencie,
- orientácia v prvej polohe.

Hudobný materiál:

Školy:
Jirí HORÁCEK: K lidové písni s kytarou
Jirí HORÁCEK: Moje kytara
Stanislav JURICA: Škola
Franz JUST: Neues Gitarrebuch 1
Alois MENŠÍK: Abeceda gitaristu. Diel I.
Erzsébet NAGY, Miklós MOSÓCZI: Gitáriskola I.
Jirí NECEKAL, Ludvík STREDA: Kytarová prípravka
Jirí NECEKAL, Petr MANDEL: Hra na kytaru, I. diel
Ursula PETER: Der Anfangsunterrich im Gitarrenspiel Band I.
Júlio SAGRERAS: Las primeras lecciones guitarra
Heinz TENCHERT: Die neue Gitarrenschule
Guido TOPPER: A Modern Approach to the guitar Book I. Group I.
Vojtech TUKAC: Škola etud pro kytaru

Prednesové skladby a piesne:
Hra ľudových piesní z rôznych zborníkov ľudových piesní, učebníc hudobnej náuky
pre ZUŠ, učebníc hudobnej výchovy pre ZŠ, prípadne iných dostupných materiálov.
Jirí HORÁCEK: Kytarové hrátky
Milan ZELENKA – Jana OBROVSKÁ: I. Album pro kytaru

                                        73
Vhodný výber prednesových skladieb z vyššie uvedených gitarových škôl.

Hudobný materiál na súhru:
Jirí HORÁCEK: Moje kytara
Erzsébet NAGY, Miklós MOSÓCZI: Gitáriskola I. diel
Jirí NECEKAL, Petr MANDEL: Hra na kytaru, I. diel
Ursula PETER: Der Anfangsunterrich im Gitarrenspiel Band I.
Aldo Rodriguez DELGADO: Metodo de guitarra I.

2. ročník
(1,5 hod. týţdenne)

Ciele predmetu:
   Prehlbovať a obohacovať technické a výrazové prostriedky pri hre. Rozširovať
ţiakov hudobný obzor. Pokračovať v rozvíjaní hudobnej predstavivosti ţiaka a
zdokonaľovať jeho hudobnú pamäť. Systematicky pracovať na skvalitňovaní tvorby
tónu prstami a palcom pravej ruky. Rozširovať dynamický a farebný register tónu.
Rozvíjať metrické, rytmické a tempové cítenie ţiaka. Zaraďovať ďalšie dynamické
formy hry. Venovať pozornosť systematickej príprave hry z listu.

Obsah učiva:
- rozširovať a upevňovať poznatky získané v 1. ročníku,
- dynamická funkcia pravého ramena, aktívne zapojiť rôzne svalové skupiny pravého
ramena do hry, prenášať prsty a palec pravej ruky priečne cez struny a pozdĺţne po
strunách (sul ponticelo, nad otvorom, sul tasto),
- dynamická funkcia pravej ruky, koordinovaná dynamická činnosť prstov a palca
pravej ruky vo vzájomnej kontinuite a nadväznosti na základné princípy tvorenia tónu,
(aktívny palec – pasívne prsty, pasívny palec – aktívne prsty, aktívny palec – aktívne
prsty),
- zvyšovať kvalitu tónu tvoreného prstami a palcom pravej ruky skvalitňovaním
základného úderu,
- hrať palcom a prstami pravej ruky striedavo aj súčasne – dvojhlas, trojhlas,
- hra chromatických stupníc,
- úder fixáciou prstami pravej ruky,
- realizácia základných dynamických stupňov,
- pozdĺţny pohyb ľavého ramena, premiestňovať prsty ľavej ruky do susedných i
vzdialenejších polôh,
- pozdĺţna poloha ľavej ruky a ramena,
- premiestňovať prsty ľavej ruky priečne cez hmatník na rôzne struny
prostredníctvom ľavého ramena,
- priečna poloha ľavej ruky a ramena,
- koordinovať činnosť ľavého ramena, zápästia, ruky a prstov,
- koordinovať činnosť pravého a ľavého ramena,
- hrať stupnice cez 2 oktávy do 4 kríţikov a 4 béčok, durové, molové (melodické) na
1 aţ 6 strunách,
- orientovať sa v prvom a druhom kvadrante hmatníka,
- hrať kadencie bez pouţitia barré TSDT.                                          74
Stupnice – akordy:
Hra chromatických stupníc v rozsahu oktávy – hrané na jednej strune.
Durové a molové stupnice do 4 kríţikov a 4 bécok.
Kadencie: C, G, D, A, E dur, a mol, e mol.

Hudobný materiál

Technické cvičenia a etudy:
Abel CARLEVARO: Microestudios for guitar
Jirí HORÁCEK: Moje kytara
Jirí HORÁCEK: K lidové písni s kytarou
Jirí HORÁCEK: Kytarové etudy
Jirí JIRMAL: Škola hry na kytaru
Franz JUST: Neues Gitarrebuch 1
Stanislav JURICA: Škola
Arnošt KOŠTÁL: Etudy ze ţivota pro kytaru
Alois MENŠÍK: Abeceda gitaristu I. diel
Jirí NECEKAL, Petr MANDEL: Hra na kytaru 1. diel
Ursula PETER: Der Anfangsunnterricht im Gitarrespiel I. diel
Ursula PETER: Anton Diabelli – 30 sehr leichte Übungstücke für die Gitarre
Julio SAGRERAS: Las primeras lecciones guitarra
Arnošt SÁDLIK: Škola stupníc a akordov pre gitaru – nácvik výmeny polôh

Prednesové skladby:
Jirí HORÁCEK: Kytarové hrátky
Josef KOTÍK: První prednesové skladby pro kytaru
Kolektív: Obrázková kniha pre gitarovú hru (Editio Musica Budapest)
Michael LANGER: 11 leicht spielbare Kompositionen für Gitare
Štepán RAK: Minutová sóla
Štepán RAK: Rozmary
Karel SODOMKA: První kytarová kniţka

Výber skladieb klasických autorov (Carulli, Carcassi, Aguado, Molino, Giulliani, atd.).

Materiál na komornú hru:
1. Stanislav JURICA: Kytarová dua – transkripce a úpravy
2. Joseph KÜFFNER: Leichte Übungstücke für Anfänger opus 168 (úprava Walter
Götze)
3. Pieter van der STAAK: 6 easy pieces for two guitars
4. Heinz TEUCHERT: Spielbuch für Gitarren – Duo (Musik verlag H. Schmidt,
Frankfurt n./M. 1)

Materiál na hru z listu:
1. Jirí HORÁCEK: K lidové písni s kytarou
2. Ursula PETER: Der Anfangsunnterricht im Gitarrespiel I. diel
3. Julius SAGRERAS: Las primeras lecciones guitarra
4. Vojtech TUKAC: Škola etud pro kytaru                                           75
3. ročník
(1,5 hod. týţdenne)

Ciele predmetu:
Postupným rozvíjaním a integrovaním jednotlivých technických prvkov hry
a výrazových prostriedkov vytvoriť optimálne podmienky na realizáciu hudobných
predstáv ţiaka a vytvoriť tým východisko pre kvalitnú interpretáciu primeraných
skladieb. Naďalej rozširovať kvalitu tónu z hľadiska sily a farby, rozširovať moţnosti
vyuţitia jemných odtieňov a postupne budovať progresívnu dynamiku. Oboznamovať
ţiaka s gitarovými skladbami rôzneho charakteru (napr. valčík, menuet, sarabanda,
pochod a pod.). Vyuţiť pri tom účasť na rôznych koncertoch a počúvanie vhodných
gitarových nahrávok v podaní významných umelcov. Postupne pripravovať ţiaka na
správnu štýlovú interpretáciu.
Pokračovať v hre z listu a venovať sa komornej hre.

Obsah učiva:
- postupne koordinovať a integrovať činnosti jednotlivých časti pravého ramena, ruky
a prstov,
- jednoduché legato,
- rozširovať úderovú škálu prstov a palca pravej ruky, vyuţívať pri to zapojenie a
fixáciu rôznych svalových celkov,
- postupne koordinovať a integrovať činnosti jednotlivých častí ľavého ramena,
zápästia, ruky a prstov,
- zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov ľavej ruky po hmatníku pozdĺţnym aj
priečnym smerom,
- koordinovať činnosť všetkých častí ľavého ramena a vytvoriť podmienky na plynulý
prechod z pozdĺţnej polohy do priečnej polohy a naopak,
- koordinovať činnosť pravého a ľavého ramena,
- nácvik malého barré,
- nácvik arpeggia so zapojením palca a rôznych dvojíc prstov pravej ruky,
- trojzvuk hraný súčasne palcom a dvojicou prstov pravej ruky,
- nácvik arpeggia so zapojením palca a trojice prstov pravej ruky,
- štvorzvuk hraný súčasne palcom a trojicou prstov pravej ruky,
- hrať stupnice cez dve oktávy dur a mol (melodické) na dvoch aţ šiestich strunách,
- hrat kadencie TSDT s vyuţitím malého barré a arpeggia,
- zoznámiť sa s gitarovými značkami,
- orientovať sa v prvom a druhom kvadrante hmatníka.

Stupnice a akordy:
Hra chromatických stupníc v rozsahu oktávy – hrané na dvoch a troch strunách
Stupnice H, Fis, Cis, (Ces, Ges, Des) a ich paralelné molové stupnice
Hra stupníc typu As dur s pouţitím malého barré cez tri struny
Hra stupníc typu Fis dur s pouţitím malého barré cez štyri struny

Hudobný materiál:

Technické cvičenia a etudy:
1. Fernando CARULLI: Fortschreitende Tonstücke und Geläufigkeits Etüden (výber
Walter Götze – Edition Peters, Leipzig) A
                                          76
2. Jirí HORÁCEK: Moje kytara II.
3. Jirí HORÁCEK: K lidové písni s kytarou II.
4. Jirí HORÁCEK: Kytarové etudy
5. Jirí JIRMAL: Škola hry na kytaru
6. Jirí JIRMAL: 30 etud
7. Stanislav JURICA: Škola
8. Franz JUST: Neues Gitarrebuch I.
9. Pavol MALOVEC: 10 etud pre gitaru
10. Ursula PETER: Der Anfangsunnterricht im Gitarrespiel Band 2
11. Julio SAGRERAS: Las secundas lecciones guitarra
12. Arnošt SÁDLÍK: Škola stupníc a akordov pre gitaru
13. Ferdinand SOR: Etudy, opus 31
14. Heinz TEUCHERT: Die neue Gitarrenschule
15. Guido TOPPER: A Modern Approach to the guitar Book II.
16. Vojtech TUKAC: Gitarová škola Carulli – Carcassi

Prednesové skladby:
1. Walter GÖTZE: Tanzbuch für alle Gitarrespieler
2. CCCees HARTAG: Latin Americans, Traditionals, Blues, Folk song, Boogie
Woogie
for clasical Guitar
3. Georg Friedrich HÄNDEL: 5 skladieb – kytarová sóla
4. Jirí HORÁCEK: Kytarové hrátky
5. Franz JUST: Leichte Spielstücke für Gitarre
6. Josef KOTÍK: První prednesové skladby pro kytaru
7. Maria LINNEMANN: Leichte Folklorestücke für Gitarre
8. Francis POULENCE: Sarabande
9. Štepán RAK: Minutová sóla
10. Štepán RAK: Rozmary
11. Martin RÄTZ: Fröhliches Beginnen
12. Karel SODOMKA: První kytarová kníţka
13. Juraj TANDLER: Bagately pre gitaru sólo
14. Milan ZELENKA, Jana OBROVSKÁ: I. Album pro kytaru

Materiál na komornú hru:

Duá:
1. Johann Sebastian BACH: Vybrané skladby pre 2 gitary – transkripcie J.
Powroţniak
2. Stanislav JURICA: Kytarová dua – transkripcie a úpravy
3. Joseph KÜFFNER: Leichte Übungsstücke für Anfanger opus 168 (úprava Walter
Götze)
4. Miklós MOSÓCZI: Gitárduók – Editio Musica Budapest
5. Erzsébet NAGY, Miklós MOSÓCZI: Gitarová škola III. diel
6. Heinz TEUCHERT: Spielbuch für Gitarren – Duo (Musikverlag H. Schmidt,
Frankfurt n/M. 1)

Triá:
1. Bruno HENZE: Das Gitarrespiel, zošit 14
                                     77
2. Joseph KÜFFNER: Ausgewählte Übungsstücke aus opus 168 - úprava Walter
Götze
3. Karl SCHEIT: Leichte Stücke alter Meister
4. Heinz TEUCHERT: Unsere Gitarrengruppe

Viacčlenné obsadenie:
E. MLEZIVA: Skladby pro kytarový soubor

Materiál na hru z listu:
Vhodný výber z odporúčaného hudobného materiálu pre prvý ročníkNázov predmetu               Hra na husliach
Časový rozsah výučby            1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích
                      hodín

Ročník                   prvý

Škola                    Základná umelecká škola, Školská 16,
                      976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP                 Školský vzdelávací program ZUŠ
                      Slovenská Ľupča – Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP               Štátny vzdelávací program základnej
                      umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru         Hudobný odbor

Stupeň vzdelania              ISCED 1   B  –  Primárne  umelecké
                      vzdelanie

Dĺţka štúdia                4 roky

Forma štúdia                denná

Vyučovací jazyk               Slovenský jazykCharakteristika predmetu:
    Učebné osnovy sú vypracované na základe uţ v praxi overených metodických
postupov progresívnych husľových škôl. Tieto vyuţívajú poznatky z dôkladných
fyzických analýz husľovej hry, z ľudskej anatómie, neurológie, psychológie atd., ktoré
posúvajú teóriu husľovej hry dopredu. Nejde o ţiadne zásadné zmeny v kvantite
preberaného učiva, ale len o racionálne vyuţitie prirodzenej pohyblivosti dieťaťa, jeho

                                          78
schopnosti aktívneho (ale krátkodobého) sústredenia, odbúrava sa dlhodobá fixácia
ľavej ruky v prvej polohe a od začiatku sa pestuje uvoľnená orientácia na celom
hmatníku. Samozrejme, ţe výnimočné prípady – ţiaci so slabšou pohybovou
koordináciou, menšími fyziologickými predpokladmi, psychickými danosťami, ale s
vyhrane pozitívnym vzťahom k nástroju (hudbe) budú postupovať pomalšie.
Individuálny systém výučby huslí to umoţňuje. Základné umelecké školy
nevychovávajú len dorast pre stredné umelecké školstvo a zanietených členov
amatérskych folklórnych súborov, amatérskych tanečných skupín a pod. Ich hlavnou
úlohou je budovať širokú základňu duchovne všestranne rozvinutých osobností, ktoré
budú vychovávať a modelovať nasledujúce generácie.


Profil absolventa:
    Učebné osnovy sú zostavené tak, aby ţiak počas štúdia v ZUŠ získal všetky
základné odborné vedomosti z hry na husliach, ktoré mu umoţňujú uplatniť sa podľa
jeho schopností, zručností a záujmov. Mal by zvládnuť účinkovanie v amatérskych
hudobných zoskupeniach, samostatne naštudovať jednoduchšie skladbičky rôznych
štýlových období a byt dostatočne vyspelým konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté
hudobno-estetické cítenie.

Odporúčaná literatúra:
Jaroslav FOLTÝN: Metodika husľovej hry a jej súčasné vývojové smery
M. GARLICKÝ: Krok za krokom
JANKELIEVIC: Prvé zastavenia huslistu
J. PAZDERA: Metodika husľovej hry
KAMILAROV: O technike ľavej ruky

Učebné osnovy pre prípravné štúdium základnej umeleckej školy

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM (pre 5-ročné deti)

(2 x 0,5 hod. týţdenne)

Ciele
Oboznámiť dieťa s nástrojom.
Nácvik správneho drţania huslí a sláčika.
Začať rozvíjať rytmické, intonačné a harmonické cítenie.
Pohybová orientácia na hmatníku.
Hra spamäti.

Obsah
- zaujímavo rozprávať o nástroji (časti), hrať na ňom,
- cvičenia na uvoľnený postoj,
- drţanie huslí (správne pomôcky, veľkosť, ...),
- pizzicato ľavou rukou v strednej polohe,
- cvičenia drţania sláčika (najprv ceruzkou),
- nasadzovanie sláčika (najprv v ťaţisku),
- hra sláčikom na prázdnych strunách,
- ukladanie prstov (najprv bez zvuku, potom pizzicato),
                                        79
- hra podľa sluchu (časté predhrávanie, čo najviac spievať),
- prítomnosť rodičov na vyučovaní samozrejmá (pomoc pri domácej príprave).

Hudobný materiál:
Rôzne rytmické moduly
J. a M. MICKA: Škola hry na husliach pre deti predškolského veku
J. OTRÍMAL: Hraj čo chceš
Výber slovenských a českých ľudových riekaniek a piesní

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM (pre 6-rocné deti)

(2 x 0,5 hod. týţdenne)

Ciele
Vyváţený postoj pri hre.
Postavenie prstov (dur alebo mol).
Zapájanie celej ruky (aj tela) do ťahu sláčika.
Zdokonaľovať orientáciu na hmatníku.
Rozvoj rytmickej, intonačnej a harmonickej predstavy.
Hra spamäti.

Obsah
- cvičenia na uvoľnený, ale aktívny postoj (prenos váhy)
- sústavne sledovať správne ukladanie prstov,
- cvičenia pohybu po celom hmatníku najprv bez zvuku, neskôr so sláčikom (bez
nôt),
- viest ţiaka ku správnej tvorbe tónu – nasmerovanie sláčika, obmedzovanie fixácie
niektorých časti ruky,
- hra podľa notového záznamu,
- kontrola intonácie s prázdnymi strunami (príprava na dvojhmaty),
- podľa moţnosti spievať hraný motív.

Hudobný materiál:
J. a M. MICKA: Škola hry na husliach
V. KORÍNEK: Husľová škola 1. zošit
J. BERAN – J. CERMÁK: Škola hry na husliach pre začiatočníkov
Chrestomatija I. diel

Učebné osnovy pre I. stupeň základného štúdia základnej umeleckej školy

1. ročník
(1,5 hod. týţdenne)

Ciele
- práca na postoji a činnosti oboch rúk,
- výmeny do polôh,
- skvalitňovanie tónu, hladké prechody cez struny,
- prípravné cvičenia vibrata,
- cvičenie rytmickej, intonačnej a harmonickej predstavy.
                                           80
Obsah
- sústavne sledovať a okamţite odbúravať prípadne zlozvyky v postoji,
- upevnenie dur a mol hmatu,
- cvičiť výmeny do 3. polohy aj podľa notového záznamu,
- častým predhrávaním učiteľa pestovať tónovú predstavu o cieľovom efekte
cvičenia, etudy alebo prednesu,
- smykové cvičenia (kombinácie détaché v rôznych častiach sláčika, legato),
- stála kontrola nasadenia sláčika, zapájanie všetkých častí ruky do ťahu,
- cvičenia stupníc a akord. kadencie (T, VI., S, T),
- rytmické a tempové zmeny melodických motívov.

Hudobný materiál:
J. BERAN – J. CERMÁK: Husľová škola I. diel
V. KRÚCEK: Škola husľových etud Chrestomatija
ŠEVCÍK O.: opus 6/2/, opus 7. opus 2
V. KORÍNEK: Husľová škola
Melodické etudy (1)
Prednesové skladby: v preberaných prstokladoch a vhodne pouţitými výmenami do 3
(4,2) polohy
J. MÁSLO: Povzbudenie
N. BAKLANOVA: Pociatocné cvicenia a prednesové skladby
V. KORÍNEK: Slovenské ludové piesne pre najmenších
M. ZACHARINOVA: zborník lahkých skladieb
J. HRDINA: Usilovný muzikant a ďalšie melódie piesne na podobnej technickej úrovni

2. ročník
(1,5 hod. týţdenne)

Ciele
- upevňovať elementárne (správne) návyky,
- zvyšovať pohyblivosť prstov,
- uvoľnené prechody do 3, 4, 5, 2 polohy,
- rozvíjať kvalitu tónu, cvičiť rytmické, tempové cítenie ţiaka,
- príprava na vibrato bez sláčika,
- hra z listu, spamäti,
- rozvíjať muzikálne cítenie harmonické,
- improvizácia.

Obsah
- pozorne sledovať vyváţený postoj, zapájanie všetkých častí rúk do činnosti
a hľadať najoptimálnejšie podmienky pre aktívne uvoľnenie,
- dbať na rýchly (nie silový) pruţný dopad a vycvičovanie rýchleho odskoku prstov od
struny,
- pri výmenách sledovať správnu polohu palca a 1. prsta a ich ľahký dotyk o hmatník,
sklon prstov a výkyvy lakťa,
- upozorňovať na chyby v ťahu sláčika – chyby v činnosti pravej ruky, hladké
prechody
cez struny,
- nácvik martelé, staccato,
                                         81
- stupnica podľa prebraných prstokladov a polôh,
- rozvíjať sluchovú sebakontrolu,
- začiatky dvojhmatnej hry,
- prípravné cvičenia bez sláčika na nácvik vibrata,
- prednesy náročnejšie na pamäť,
- jednoduché transpozície krátkych motívov na základe hmatovej analógie podla
sluchu,
- častá súhra so ţiakom

Hudobný materiál:
O. ŠEVCÍK: opus 6 (2, 3, 6), opus 7, opus 2
V. KORÍNEK: Husľová škola
Melodické etudy
V. KRÚCEK: Škola husľových etud
J. MICKA: Elementárne etudy
J. GULDÁN: Malý huslista
Prednesové skladby:
B. KOTMEL: Drobné skladby starých majstrov
V. KORÍNEK: Prvý prednes
MOSTRAS-JAMPOLSKIJ: Sborník I.
CHRESTOMATIJA: Sborníky ľahkých prednesových skladieb
V. BAKLANOVA: Mazurka, Romanza
Výber z uvedených a podobných skladieb s pouţití vhodných výmen do prebraných
polôh

3. ročník
(1,5 hod. týţdenne)

Ciele
- zdokonaľovať technickú zručnosť,
- nácvik vibrata,
- rozvíjať muzikálne cítenie,
- pamäť a vedomosti uplatňovať na vystúpeniach,
- hra z listu, komorná hra,
- improvizácia.

Obsah
- zdokonaľovať hmatovú istotu v prebraných polohách,
- stupnice a akordické kadencie (T, VI, S, T) cez 2 oktávy,
- hra dvojhmatov,
- kombinácie rôznych smykov a ich precízne vypracovávanie s dôrazom na kontrolu
súčinnosti všetkých častí ruky,
- po prípravných cvičeniach bez zvuku začať pouţívať vibrato v cvičeniach, etudách,
piesňach a prednesoch,
- dbať na výrazovú stránku hraných skladieb (aj etud),
- zapájať ţiakov do koncertnej činnosti školy,
- cvičenie improvizácie – krátke dur motívy meniť na molové a opačné,
- pokračovať v súhre.

                                         82
Hudobný materiál:
O. ŠEVCÍK: opus 6, op. 7, op. 2
J. CERMÁK – J. Beran: Husľová škola (3)
J. GULDÁN: Malý huslista
V. KRÚCEK: Škola husľových etud (2,3)
V. KORÍNEK: Husľová škola (2,3)
V KORÍNEK: Melodické etudy
J. BRABEC: Škola polôh
B. VOLDÁN: Nová škola polôh
F. WOLFHART: op. 45

Prednesové skladby:
J. FAUST: Dve jednoveté koncertína
K. KREJCÍ: Koncertino h mol
O. RIEDING: Koncertino h mol
J. VEDRAL: Pre mladý svet


Názov predmetu              Hudobná náuka
Časový rozsah výučby           1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích
                     hodín

Ročník                  prvý

Škola                   Základná umelecká škola, Školská 16,
                     976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP                Školský vzdelávací program ZUŠ
                     Slovenská Ľupča – Hudobný odbor

Kód a názov ŠVP              Štátny vzdelávací program základnej
                     umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru        Hudobný odbor

Stupeň vzdelania             ISCED 1   B   –  Primárne  umelecké
                     vzdelanie

Dĺţka štúdia               4 roky

Forma štúdia               denná

Vyučovací jazyk              Slovenský jazyk
                                         83
Charakteristika vyučovacieho predmetu :

  Charakteristickým znakom predmetu hudobná náuka (HN) je prevaţne jeho
činnostný ráz. Podstatou predmetu sú interpretačné činnosti (spevácke a intonačné,
rytmicko-pohybové, improvizačné, inštrumentálne) a percepčné činnosti ( počúvanie
hudby, sluchová analýza). V HN je potrebné klásť dôraz na komplexnosť činností a
tvorivý prístup. Dôleţitou zásadou vo vyučovacom procese je nepouţívať a
nevyţadovať definície. Všetky skúsenosti, zručnosti a záţitky je potrebné získavať z
interpretačných a percepčných činností. Poslaním predmetu HN je kultivovať
osobnosť ţiaka, rozširovať okruh hudobných skúseností, vytvárať a usmerňovať
záujem a vzťah k hudbe.

Ciele vyučovacieho predmetu:

  Predmet má poskytovať ţiakom základy odborného vzdelania a vychovávať
nadšeného poslucháča hudby a aktívneho amatérskeho hudobníka. Aby sme
dosiahli tieto ciele, treba rozvíjať najmä:

   hudobnú predstavivosť, fantáziu, orientáciu v hudobnom výraze

    spevácke návyky ţiakov, potrebné pre správny kultivovaný vokálny prejav,

   schopnosť rozlišovať jednotlivé vyjadrovacie prostriedky,

   orientáciu v hudobných formách, ţánroch a slohoch

    hudobnú pamäť v spojení s jednotlivými činnosťami.Obsah vyučovacieho predmetu:

Tematický celok       Obsahový štandard      Výkonový štandard
                                         84
Interpretačné činnosti -  Intonácia durových a      Ţiak musí vedieť tieto
rozvíjať návyky správnej  molových melódií a piesní   hudobno-náukové pojmy:
intonácie, správneho    bez veľkých intervalových   noty v husľovom kľúči g –
dýchania, výslovnosti a   skokov. Intonácia       c3, noty v basovom kľúči
tvorenia tónu,       durového a molového      c- e1, stupnice durové a
              kvintakordu. Schopnosť    molové do 2# a 2bé,
- rozvíjať rytm. cítenie a interpretovať základné    predznamenanie,
rytm. zručnosti v piesňach, metrické hodnoty       trojzvuky, 2/4, 3/4, 4/4,
- pokračovať v       dvojdobové a trojdobové s   3/8, 4/8 takt, posuvky #,
elementárnej hudobnej    rozlišovaním prízvučnej a   bé. Odráţka, tónina,
tvorivosti.         neprízvučnej doby.      fermata. Legato, staccato,
              Pokračovať v prejavoch    ligatúra, opakovacie
              hudobnej tvorivosti:     znamienko, p, mf, f,
              rytmické ozveny, rytm.-    crescendo, decrescendo,
Percepčné činnosti
              melod. dialógy, rytmizácia  moderato adagio, allegro,
- počúvanie hudby,     a melodizácia riekaniek.   rittardando, accelerando,
              Rozvíjať schopnosť      prima volta, seconda volta.
- sluchová analýza     sústredeného počúvania
              skl. rôzneho charakteru,
              sledovať notový zápis.
              Rozlišovať durový a
              molový charakter.
              Upevňovať tonálne
              cítenie, s uvedomením si
              zákl. tónu.

               SLJUKOVÁ-FISLA-
               KORCOVÁ: Hudobná
               náuka pre 1. roč. ZUŠ
ďalšie ročníky, len rámcovo:

2.ročník:
Ďalej rozvíjať hudobnú predstavivosť a pamäť. Rozširovať piesňový repertoár.
Hudobno-náukové pojmy: durové, molové stupnice do 3# a 3 bé, dynamické
označenia pp, ff, tempové označenia allegretto, adagio, pomenovanie stupňov v
stupnici, kvintakord, sextakord, kvartsextakord, predtaktie, synkopa, triola, bodkovaný
rytmus.                                          85
3. ročník:
Upevňovať, rozširovať a vyuţívať melodickú, tonálnu, metrickú, tempovú a rytmickú
predstavivosť a pamäť. Hudobno-náukové pojmy: intervaly prima-oktáva, predtaktie,
kánon, dvojdielna a trojdielna forma, lýdická stupnica, durové a molové stupnice po
5# a 5 bé, rovnomenné stupnice, nástrojové skupiny v symfonickom orchestri.
4. ročník:
Poznávať z interpretačných a percepčných činností: princíp zväčšeného a
zmenšeného intervalu, zv. a zm. kvintakord, hlavné harmonické funkcie, ľudová a
umelá pieseň, ľudový a spoločenský tanec, dórska stupnica, melodické ozdoby –
trilok, nátril, obal, skupinka, durové a molové stupnice do 7# a 7 bé.
5.ročník:
Hudobno-náukové pojmy: gregoriánsky chorál, homofónia, polyfónia, šansón,
kantáta, chorál, scénická kantáta, oratórium, omša, opera, opereta, ária, recitatív,
muzikál, monodráma, melodráma, renesancia, baroko, a capella, dominantný
septakord, modulácia.
6.ročník:
Hudobno-náukové pojmy: cyklická skladba, interpretácia, opus, sonáta, sonatína,
suita, concerto grosso, symfónia, formové členenie: piesňová forma, rondo, variácie,
sonátová forma.
7.ročník:
Hudobno-náukové pojmy: motív, téma, hudobné predvetie a závetie, hudobná veta,
stupnica celotónová, chromatická a pentatonická. Modálna hudba, tonálna hudba,
atonálna hudba. Dominantný septakord a jeho obraty. Význam akordických značiek.
Basso continuo, fúga, symfonická báse. Časové zadelenie štýlových období:
renesancia, baroko, rokoko, klasicizmus, romantizmus, impresionizmus a smery
hudby 20. storočia.
                                         86
LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR
    Štúdium v literárno-dramatickom odbore sa uskutočňuje v prípravnom ročníku,
I. stupni, II. stupni a v štúdiu pre dospelých.
Prípravné štúdium je zamerané predovšetkým na rozvoj pohybových dispozícií a
pestovanie citu pre rytmus, reč a pohyb.
Prvé dva ročníky I. stupňa sú venované komplexnej dramatickej príprave a sú
spoločné pre všetkých ţiakov odboru. Tu si ţiaci osvojujú základné prvky odborných
zručností a zároveň sa overujú ich predpoklady pre ďalšie štúdium a odborné
zameranie v ďalších ročníkoch, ktoré sa delí na dramatické a bábkarské.
II. stupeň sa rozširuje o špecializáciu v samostatných oddeleniach: dramatickom,
literárnom a bábkohereckom. Pre skupinu starších ţiakov – začiatočníkov moţno
zriadiť jednoročnú prípravnú dramatickú výchovu II. stupňa so zameraním na
dramatickú, slovesnú alebo bábkohereckú tvorbu.
V štúdiu pre dospelých je štúdium orientované na samostatnú činnosť v oblasti
divadla, bábkového divadla, literárnej tvorby, umeleckého prednesu a pantomímy,
ako aj na samostatné vedenie súborov dramatickej výchovy a vedenie a réţiu
detských a mládeţníckych divadelných súborov. Ţiaci jednotlivých ročníkov,
poprípade vybraní mladší ţiaci, ktorí prejavia schopnosť a záujem, sa zaraďujú do
práce v dramatickom súbore. Pre najtalentovanejších ţiakov je určené rozšírené
štúdium, v ktorom sa na I. stupni pripravujú vybraní jednotlivci na talentové skúšky na
stredné školy umeleckého a pedagogického smeru a na II. stupni na VŠMU, PF, FF a
pod.
Výučba v literárno-dramatickom odbore je prevaţne skupinová. Predmety ako
prednes, technika vodenia bábky a pod. sa vyučujú v malých skupinách, alebo
individuálne.

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM
(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)

Prehľad tematických celkov, ciele:

- naučiť sa základné pravidlo dramatickej hry, t.j. aktívne sa zúčastňovať spoločnej
hry,
- v cvičeniach a v hrách s pravidlom zvládnuť základné prvky pohyblivosti, pruţnosti,
obratnosti, získať schopnosť aktívne a pasívne sa uvoľniť, sústrediť sa a pohotovo
reagovať,
- v cvičeniach a v hrách s pravidlom zoznámiť sa so základným priestorovým cítením
(orientácia v priestore, rešpektovanie ostatných členov kolektívu pri voľnom pohybe v
priestore),
- v cvičeniach a hrách s pravidlom zvládnuť jednoduchý rytmus a dynamiku:
a) pohybom
b) zvukom
- hrou na jednoduché nástroje
- hrou na telo
- slovným a hlasovým prejavom                                          87
Obsah:
- rozvíjať sociabilitu detí kolektívnou a individuálnou činnosťou a osobným
vzájomným stykom,
- rozvíjať pohybové dispozície a ich rytmické cítenie v pohybovom a zvukovom
prejave ako základ pre dramatický výraz,
- zisťovať predpoklady detí pre odbornú výchovu v dramatickom odbore.

Do elementárnej tvorivej činnosti uvádzať deti predovšetkým vlastnou aktívnou
účasťou a príkladom. Viesť deti k tomu, aby si osvojili základné pravidlá dramatickej
hry, t. j. osobnej aktivite v tejto hre. Učiť deti podieľať sa svojím pohybovým
a zvukovým dramatickým prejavom na skupinovej činnosti. Dbať na vekovú,
obsahovú a formálnu primeranosť, umeleckú kvalitu, podnetnosť a vhodnosť
predlohy. K citovej a sociálnej výchove dieťaťa prispievať záţitkom z umeleckého
diela, okrem iného aj vlastným umeleckým prednesom a tým zároveň postupne
vytvárať v deťoch potrebu stretávať sa s umením.
Sústavne rozvíjať základné dispozície detí pre pohybový výraz a rytmické cítenie v
pohybovom a zvukovom prejave.

Kritériá pre postup do 1. ročníka:
    Podmienkou je zvládnutie a rozvoj vlastných pohybových dispozícií, rytmu,
reči a schopnosť aktívne sa zapojiť do kolektívnej tvorivej činnosti.
                                         88
Názov predmetu              Dramatická príprava
Časový rozsah výučby           2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích
                     hodín

Ročník                  1. - 2.

Škola                  Základná umelecká škola, Školská 16,
                     976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP                Školský vzdelávací program ZUŠ
                     Slovenská Ľupča – Literárno-dramatický
                     odbor

Kód a názov ŠVP             Štátny vzdelávací program základnej
                     umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru       Literárno - dramatický odbor

Stupeň vzdelania             ISCED 1   B   –  Primárne  umelecké
                     vzdelanie

Dĺţka štúdia               6 rokov

Forma štúdia               denná

Vyučovací jazyk             Slovenský jazykCharakteristika vyučovacieho predmetu :

   Literárno-dramatický odbor (LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje
dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou
a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia
a konania ţiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným
postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vţdy s novými
situáciami, ktoré prináša hra, škola, ţivot a práca. Ţiaci nadobúdajú schopnosť
osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti.
LDO vychováva z detí budúcich amatérskych divadelníkov, reţisérov, recitátorov,
vzdelaných divákov a čitateľov.
Komplexný charakter výučby, ktorý zahrnuje aj zvládnutie základných
bábkohereckých činností, prednesu a ľahko ovládateľných hudobných nástrojov,
pomáha ţiakom na prvom stupni pripraviť sa na štúdium odborov detská sestra,
učiteľ materských a základných škôl, vychovávateľ.


                                        89
Ciele vyučovacieho predmetu:

   Cieľom vyučovania na prvom stupni je rozvíjať osobnosť ţiaka v oblasti:

-citových, rozumových a morálnych kvalít, najmä schopností kolektívne cítiť a aktívne
sa podieľať na vytváraní vzájomnej spolupráce,
-vedomého, osobitého, prirodzeného a pritom kultivovaného vyjadrenia v sociálnej
a umeleckej komunikácii,
-základných odborných schopností v dramatickom a slovesnom prejave do takej
miery, aby mohol pokračovať vo vzdelávaní na vyššom stupni a aby sa mohol
Obsah vyučovacieho predmetu:

2.ročník (prvý ročník je v tabuľke niţšie):
    Obsahom práce je prehlbovať sociálne vzťahy v skupine. Zvládnuť základné
pravidlá dramatickej hry. Vedome uplatňovať osvojené prvky odborných vedomostí v
dramatickej hre. Výberom námetov upevňovať vzťah detí ku kolektívu pri plnom
rešpektovaní individuálnych odlišností. Dbať o rozvoj prirodzeného a osobitého
vyjadrenia vzťahu k reálnemu ţivotu a vybraným témam. Individuálne vhodne
zameranými úlohami a spoločnej činnosti, ktorá vychádza zo záujmom detí,
upevňovať a prehlbovať vzťahy detí v kolektíve a dbať o kultúru správania sa. Voliť
také témy, ktoré podnecujú tvorivú dramatickú činnosť a sú primerané veku a
schopnostiam detí v skupine. Dbať o to, aby sme v skupinovej práci podnecovali
fantáziu, rozvíjali vnímavosť a predstavivosť detí a tak im pomáhali objavovať svet.
Učiť ich riešiť v hre aj humornou formou konflikty vznikajúce z vonkajších popudov a
udalostí, bojovať za dobro proti zlu a tak vytvárať základy pre stupnicu hodnôt.
Klímou v skupine a zvolenými námetmi viest deti k úcte a uznávaniu snahy a práce
druhých, rozvíjať ich vnímavosť, zmysel pre krásu a spravodlivosť a pomáhať im
vytvárať citový vzťah k našej zemi.
Sústavne rozvíjať samostatné pokusy detí o vlastné, prirodzené a veku primerané
vyjadrenie dramatickou hrou, dramatickou hrou s bábkou, pohybovou improvizáciou,
hudobno-rytmickým prejavom, rečou, písaným slovom a špecifickým výtvarným
činom. Pri hre s bábkou dbať o štýlovosť pouţitých prvkov a tak ovplyvňovať ich
výtvarné cítenie. Náročnejšími cvičeniami a hrami upevňovať v deťoch osvojené
prvky základných odborných vedomostí a motivovať deti k vyuţívaniu týchto
skúseností v ich vlastnej dramatickej činnosti. V pohybovej výchove, okrem cvikov na
uvedomenie si tela ako celku, precvičovať s deťmi v prízemných polohách obratnosť.
V rečových cvičeniach sledovať zreteľnosť a znelosť rečového prejavu. Pri týchto
cvičeniach vyuţívať aj hudobno - rytmické prvky. Rozvíjať kladný vzťah detí ku
knihám a detskej literatúre. Priebeţným kontaktom s rodičmi a otvorenými hodinami,
prípadne záverečnou prehliadkou práce v ročníku, udrţovať ich záujem o osobný a
odborný rast dieťaťa. Podľa záujmu a schopnosti ţiakov navrhovať jeho zaradenie do
dramatického alebo bábkohereckého oddelenia.

Kritériá pre postup do 3. ročníka:
    Podmienkou postupu je zvládnutie základného pravidla dramatickej hry
v jednoduchej kolektívnej ukáţke.


                                          90
Tematický celok       Obsahový štandard       Výkonový štandard

1. a 2.ročník

Dramatická príprava je   Dramatická hra: je      - Dieťa by malo preţiť
spoločný predmet pre    improvizovaná činnosť,    radosť z vlastnej činnosti
všetkých ţiakov       v ktorej dieťa napodobňuje  podporenej spontánnym
1.a2.ročníka LDO. Jej    situácie z beţného ţivota   prejavom.
hlavným obsahom je     (partnerská hra, hra
komplexná tvorivá      v priestore, hra so      - Malo by vedieť pracovať
dramatická činnosť,     zástupnou rekvizitou, hra   a dramaticky sa
zahrňujúca všetky zloţky,  s predmetmi,         prejavovať v konkrétnej
vrátane práce        improvizovanými bábkami,   skupine iných detí,
s imprivizovanou bábkou   ich oţivovanie...)      - vie nadviazať kontakt
a integrujúce základné                  s priateľom a reaguje na
              Pohyb: hry a cvičenia na
prvky prípravnej                     partnerov v hre,
činnosti(pohybové,     rozohriatie, uvoľnenie,
rečové, hudobno-      sústredenie(učiteľ môţe    - samostatne sa slovne
rytmické). Tieto, keď sú  vytvárať vlastné       vyjadruje, obohacuje si
správne motivované,     varianty),ich uplatnenie   slovnú zásobu.
podnecujú spontánny     v jednoduchej akcii. Patria
detský prejav. Učiteľ ich  sem aj cvičenia na      Verejne vystúpi na
              správne drţanie tela     triednych, alebo školských
dosiahne v priebehu výuky
              a aktivizácie chrbtice.    akciách jednotlivo
dramatickou hrou, ktorá
                             (prednes), alebo
vychádza z detskej hry.   Reč: cvičenia na       kolektívne v drobnej
Dieťa vedie k tomu, aby   precvičovanie všetkých    hereckej alebo pohybovej
počas hry vyjadrilo samo  zloţiek rečového prejavu-   etude, scénke na
seba v práci a pri hre   cvičenia dychové,       javiskovom priestore.
s ostatnými.        hlasové, artikulačné,
Súčasťou dram.hry je    ortoepické, intonácia reči
pohyb, ktorý sa pestuje   a výraz, rytmus
v jednoduchých       a dynamika, slovné hry
koordinačných cvičeniach  a jazykolamy, čítanie
na získanie základov    nahlas, čítanie bez
temporytmického pohybu   prípravy.
a orientácie v priestore.  Slovesnosť: rozvíjať
Reč – uvedomenie si     logické myslenie, pamäť
správneho dýchania,     na základe slovných
rytmu a melódie reči,    a logických hier –ústne,
vyslovovanie všetkých    písomne.
hlások za pomoci

                                            91
artikulačných cvičení
a riekaniek.

Slovesnosť – pokúsiť sa
o samostatné jednoduché
slovné vyjadrenie,
pochopiť vhodné literárne
dielo prostredníctvom hry.Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné
pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu,
vzťahu a spolupráce ako: lekár, zdravotná sestra, vychovávateľ, ale aj pracovníci v
terciálnej oblasti. Ďalej povolania, ktoré vyţadujú pohotové a pre poslucháča
zrozumiteľné vyjadrovanie ako: právnik, učiteľ, verejný pracovník osvetový, politický
a pod.

ODDELENIE DRAMATICKÉ A SLOVESNÉ
3. – 6. ročník I. stupňa LDO

Ciele:

    Dramatická hra je naďalej hlavným predmetom na celom I. stupni. Jej
prostredníctvom má učiteľ dosahovať v hlavnom predmete: dramatika a slovesnosť
primeraný výraz u ţiakov v dramatickom a slovesnom prejave. Jej pomocou má
pripraviť ţiakov v predmete: prednes k interpretácii textov ako osobnej výpovede
záţitku, a tak zamedziť ich mechanickému odriekavaniu. Dramatickou hrou sú tieţ v
hlavnom predmete integrované prípravné činnosti: pohyb a reč.
Motivácia v týchto ročníkoch na I. stupni sa stáva východiskovým bodom k
uvedomelému uplatňovaniu odborných vedomostí a skúseností. Organizujúcim
základom činnosti v týchto ročníkoch je téma zodpovedajúca vývojovej fáze ţiakov,
ktorá má prehĺbiť ich záujem o prácu v odbore a ovplyvniť zároveň ich mravnú a
odbornú výchovu.
Práca v súbore na II. stupni je predmet, v ktorom sa počíta s uvedomelým záujmom
ţiakov o štúdium v LDO ZUŠ. V priebehu štúdia sa mali na hodinách inscenačnej
tvorby zúčastniť všetci ţiaci 1. – 4. ročníka, v prvom rade však tí, ktorí sa v
individuálnom štúdiu pripravujú na vysoké školy umeleckého a pedagogického
smeru. Ďalej tí ţiaci, ktorí sa chcú venovať záujmovej umeleckej činnosti v oblasti
divadla čí poézie a pôsobiť ako vedúci súboru, reţiséri, dramaturgovia, herci.
Práca v súbore je praktickou prípravou na samostatnú umeleckú tvorbu.
Súčasťou výučby sú aj návštevy divadelných alebo filmových predstavení, výstav,
koncertov, kultúrnych pamiatok alebo inšpirujúco prostredia v súvislosti s témou
výučby.
                                         92
Obsah:
    Obsahom hlavého predmetu dramatika a slovesnosť je komplexná tvorivá
dramatická činnosť zahrnujúca aj prípravnú činnosť reč, smerujúcu od hry k
vytvoreniu schopnosti samostatne, osobito, prirodzene a pritom kultivovane sa
vyjadrovať dramatickou hrou, pohybom a slovným prejavom hovoreným a písomným.
Schopnosť aktívne sa podieľať na vytváraní pozitívnych vzťahov a na vzájomnej
spolupráci v skupine vzniká v priebehu práce najmä v dôsledku voľby takých tém,
ktoré zodpovedajú vývojovej fáze ţiakov, ktoré podnecujú ich spontánnosť,
činorodosť a rozvíjajú citovú, mravnú a rozumovú zloţku ich osobnosti.
Odborné vedomosti a schopnosti, cieľavedomé osvojované v jednotlivých ročníkoch,
stávajú sa prostriedkami, ktoré ţiaci vedome, aktívne a tvorivo uplatňujú v priebehu
celej práce.
Hlavným obsahom prípravného predmetu pohyb je cieľavedomé vedená pohybová
výchova, zameraná na vytvorenie takých pohybových schopností, ktoré bude ţiak
potrebovať a postupne vedome a tvorivo uplatňovať v dramatickej činnosti. Základom
práce sú v rôznych výrazových variantoch prevádzané cvičenia a hry, ktoré sú
zamerané na zvládnutie prirodzeného, kultivovaného, výrazového, rytmického a
koordinovaného pohybu celého tela.
V prípravnom predmete pohyb pracujeme so zvukovým a hudobným sprievodom.

Hlavnou náplňou predmetu prednes je práca, smerujúca ku získaniu schopnosti
interpretovať text ako osobný aktuálny záţitok. Predpokladom práce je voľba veku
primeraného textu na základe jeho myšlienkových a umeleckých kvalít, ktoré sa ţiaci
pri hlbšom zoznamovaní s literatúrou učia rozoznávať a hodnotiť. Uvedomelé a
tvorivé uplatňovanie postupne osvojených základných výrazových prvkov prednesu
sa stáva súčasné prostriedkom umoţňujúcim ţiakom prirodzene a kultivovane
odovzdávať myšlienku zvoleného textu.
Práca v súbore je predmet medziročníkový, ktorého sa zúčastňujú ţiaci 3. – 6.
ročníka I. stupňa (prípadne vybraní mladší, alebo starší talentovaní ţiaci). Hlavným
obsahom práce v súbore je vytvorenie inscenácie na základe vybranej predlohy z
oblasti poézie, prózy alebo dramatických ţánrov. Práca v súbore umoţňuje ţiakom
na ucelenom tvare prakticky si overiť a uplatniť svoje schopnosti, skúsenosti a
vedomosti nadobudnuté vo vyučovacom procese a výsledok práce zverejniť. Metóda
práce je totoţná s metódou výchovy dramatickou hrou, ktorá je základným princípom
výučby na I. stupni.
Práca v súbore učí jednotlivca podriaďovať a záujmu celku a vedie členov kolektívu
ku vzájomnej zodpovednosti. Od učiteľa vyţaduje tento predmet okrem
pedagogických schopností aj schopnosť dramaturgickú, reţijnú a organizačnú.
Výsledky práce v súbore sú súčasťou kultúrno- spoločenskej činnosti školy. Najlepšie
výsledky práce sa môţu uplatňovať v súťaţi odboru alebo v súťaţi ZUŠ.
V predmete práca v súbore na II. stupni je hlavným obsahom vytváranie inscenácie
z oblasti poézie, prózy a dramatických ţánrov. Tento predmet je medziročníkový.
Inscenačná tvorba umoţňuje ţiakom v ucelenom tvare prakticky uplatňovať a
overovať si schopnosti a vo vyučovacom procese získané zručnosti a výsledok
zverejňovať. Aj na II. stupni metóda prípravy musí byt totoţná s metódami výučby
dramatickou hrou. Umoţňuje ţiakom zoznámiť sa nielen s rôznymi dramatickými
ţánrami a štýlmi, tak ako je to v osnovách jednotlivých ročníkov, ale aj s rôznymi
prístupmi pri práci s hercom.

                                         93
3. ročník
(4,5 vyučovacích hodín týţdenne, 148,5 hodín ročne)

Prehľad tematických celkov, ciele:
Dramatika a slovesnosť:
(1,5 hodín týţdenne, 49,5 hodín ročne)

- naučiť sa konať v jednoduchých daných okolnostiach,
- zvládnuť jednoduchú danú etudu alebo improvizáciu a vedieť zachovať jej formu aj
pri zámene postáv,
- zvládnuť v cvičeniach hru s predmetom,
- zvládnuť krátke pointované vyjadrenie záţitku (hovorené aj písané).

Reč:
(prípravný predmet hlavného predmetu)

- v dychových, hlasových a artikulačných cvičeniach vedieť si navodiť správny
vnútorný hmatový pocit a postupne ho uplatňovať pri práci s hovoreným slovom,
- vo výrazových variantoch zvládnuť správnu výslovnosť vokálov, rezonanciu v
nadhrtanových dutinách a prácu svalov brušných stien a bránice.

Pohyb:
(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)

- vedome sa usilovať o správne drţanie tela (pocit osi),
- zvládnuť cvičenia na centrálny a periférny pohyb (zbalenie, rozbaľovanie...)
centrálne uvoľnenie chrbtice,
- zvládnuť cvičenia prízemnej obratnosti (preliezania, podliezania...) cvičenia
v dvojiciach (hojdačky, turecké bubny...),
- zvládnuť základy priestorového cítenia – priestorové vzťahy (pred, za, hore, dolu...)
rýchle formácie v priestore (dvojice, trojice, skupiny) so zmenou rytmu,
- v hudobno-pohybových cvičeniach zvládnuť zmenu tempa a dynamiky,
- zvládnuť koordinačné cvičenia v pohybe z miesta.

Prednes:
(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne v skupine 2-3 ţiakov)

Vedieť zaujať a prednesom vyjadriť osobný vzťah k téme literárnej predlohy.

Práca v súbore:
(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne )

Plniť úlohy uloţené v súborovej práci a snaţiť sa uplatniť v nich svoje schopnosti a
vedomosti.


Obsah:
    Vytvoriť u ţiakov základy pre stupnicu mravných a umeleckých hodnôt. Naučiť
ich uvedomovať si vlastné a kolektívne tvorivé impulzy a podnety z vonkajšieho sveta
                                          94
prijímať a vyjadriť k nim svoje stanovisko dramatickou hrou, výberom umeleckého
textu, vlastným pohybom a slovným prejavom na úrovni dosiahnutých odborných
vedomostí.
    V predmete dramatika a slovesnosť vyhľadávať pre dramatickú hru ţiakov
predovšetkým také námety, ktoré zodpovedajú ich sociálnej skúsenosti a konflikty,
ktoré vznikajú z beţných situácií a vzťahov (malá sociodráma). Učiť ich vidieť i
humornú stránku týchto sociodrám a podľa toho ich riešiť. Vyţadovať, aby ţiaci
pozorovali svet okolo seba a záţitky, poznania a pozorovania, vedeli ich vyjadriť vo
vzťahu k vybranému objektu (pohybom, slovom alebo písaným slovom). Zapájať sa
do hry ako partneri. Pomáhať ţiakom objasňovať príčiny konfliktov predovšetkým
výmenou rolí, ale aj rozborom konfliktov. Učiť ţiakov zachovávať dramatický tvar pri
výmene rolí a učiť ich zároveň základom improvizácie. Rozvíjať ich schopnosť
kontaktu a vciťovania sa. Ako prostriedok komunikácie vyuţívať rôzne formy
improvizovaného dialógu (slovného, pohybového, zvukového). Hrou rozvíjať v
deťoch schopnosť sústrediť sa a schopnosť zmyslového vnímania (zrakom, sluchom,
hmatom, atď...). Pokračovať v hre s reálnym alebo zástupným predmetom. Zmysel
pre priestor a tvar rozvíjať v ţiakoch tieţ náznakom prostredia pre hru pomocou
praktikáblov, paravanov, látok a pod. Inšpirovať ich aj k vytvoreniu scénických
náznakov nimi samými (ţivá dekorácia), tým obohacovať ich priestorovú
predstavivosť a výtvarné cítenie. Zároveň im umoţniť, aby sa zapájali vo väčšom
počte do hry, a tak vychádzať v ústrety ich potrebe byť v neustálej aktivite. V oblasti
slovesnej podnecovať ţiakov k tomu, aby dokázali odovzdať vlastné záţitky, ktoré
zodpovedajú spoločnej téme. V nadväznosti na dramatickú hru a na hry rozvíjajúce
zmyslové vnímanie viest ţiakov k slovnému aj písanému zachyteniu asociácií
predstáv. Takto prehlbovať ich slovesný prejav. Učiť ich pointovať a tak zároveň
rozvíjať zmysel pre formu. Obohacovať citový, mentálny (duchovný, duševný) a
intelektuálny ţivot ţiakov a inšpirovať ich k vlastnej tvorivej činnosti konkrétnymi
umeleckými dielami: dramatickými, výtvarnými, hudobnými a tieţ mimoumeleckými,
prírodnými skutočnosťami a javmi. K tomu pouţívať technické učebne pomôcky ako
sú: gramofón, magnetofón, CD prehrávač, diaprojektor, videorekordér, videokamera,
knihy (odborné, beletria, časopisy), gramo a CD platne, atď...
    V prípravnej činnosti reč dbať o vytvorenie základného vnútorného hmatového
pocitu pri hlasových a artikulačných cvičeniach. Východiskom je zase motivácia,
ktorú je potrebné postupne dopĺňať najzákladnejšími poučkami. Pokračovať v
dychových, rezonančných a artikulačných cvičeniach na zloţitejších textoch. V
technicky náročnejších textoch a cvičeniach, v rôznych variantoch precvičovať slovný
prejav a ďalej rozvíjať dialóg. Pomocou rytmických cvičení upevňovať cítenie
dvojdobového a trojdobového rytmu.
    V prípravnom predmete pohyb pouţívať aj naďalej motiváciu ako východisko
pre navodenie správneho pocitu tela ako celku. Zároveň sa snaţiť, aby ţiaci vedome
zvládli správne drţanie tela (výrazový neutrál). Upozorňovať ich na odchýlky od tohto
neutrálu (najmä práca chrbtice a ovládanie panvy) ako na budúce výrazové
moţnosti. Učiť ţiakov navzájom sa pozorne vnímať a poznávať individuálne výrazové
prostriedky. Snaţiť sa pomocou súťaţivých hier vyvolať pri precvičovaní pohybovej
techniky u ţiakov radosť z pohybu a z vlastnej obratnosti. Viest ţiakov k tomu, aby
dokázali dať pravdivý zmysel aj jednotlivým technickým prvkom a za pomoci silnej
motivácie zvukom, svetlom, predmetom hľadať pohybové vyjadrenie pre určitý
námet. Robiť so ţiakmi pohybovo-rytmické cvičenia, cvičenia dynamiky, gymnastické
cvičenia, cvičenia na koordináciu pohybov a pohybové hry v zloţitejších variantoch
                                          95
dvojdobového a trojdobového rytmu. Súčasťou výučby sú aj hudobno-pohybové
cvičenia a hry, pri ktorých sa odporúča spolupracovať s korepetítorom. Hudobno-
rytmické cítenie ţiakov moţno rozvíjať tieţ spevom a pouţívaním ľahko
ovládateľných hudobných nástrojov. Viest ţiakov k zvládnutiu základných
priestorových vzťahov.
    V predmete prednes vyučovanom v malých skupinách, pracovať na textoch
pripravených dramatickou hrou v ročníkovej skupine, poprípade na textoch
vybraných na prednes. Vyhľadávať také texty, ktoré dávajú moţnosť dialogického
spracovania. Snaţiť sa, aby ţiaci interpretovaným textom vyjadrili prirodzeným
spôsobom svoje názory, záţitky a vzťah k predlohe. Viest ich k pochopeniu
myšlienky a zároveň ich učiť venovať pozornosť gradácii ako jednému z
vyjadrovacích prostriedkom.
Zverejňovať prácu všetkých ţiakov na ročníkových vystúpeniach s účasťou rodičov,
aby boli priebeţne oboznámení s výsledkami odbornej výchovy svojich detí
a zostávali v kontakte so školou. Najlepšie práce jednotlivcov a kolektívov uplatňovať
v súťaţiach a príleţitostne aj na verejných vystúpeniach pri akciách školy.

Kritériá pre postup do 4. ročníka:
    Podmienkou postupu je preukázať v kolektívnej, skupinovej alebo individuálnej
ukáţke zvládnutie stanovených úloh v predmete dramatika a slovesnosť a prednes.


4. ročník
(4,5 hodiny týţdenne, 148,5 hodín ročne)

Prehľad tematických celkov
Dramatika a slovesnosť:
(1,5 hodín týţdenne, 49,5 hodín ročne)

- zvládnuť v kolektívnej improvizácii jednoduchú dramatickú situáciu s moţnosťou
rozhodnúť svojím konaním o jej riešení,
- zvládnuť v cvičeniach základné princípy stavby jednoduchého dramatického tvaru,
- vedieť nadviazať v jednoduchých cvičeniach a etudách kontakt s partnerom a
vyjadriť vzťah k nemu,
- zvládnuť v cvičeniach dialóg s predmetom ako s partnerom a vyjadriť vzťah k nemu,
uvedomiť si v cvičeniach výrazové moţnosti pri voľbe slov,
- zachytiť v písanom texte vyjadrenie vzťahu.

Reč:
(prípravný predmet hlavného predmetu)

- vo výrazových variantoch uplatňovať správne technické návyky rečového prejavu:
dychovú oporu, rezonanciu v maske, aktivizáciu brušných stien a stálu aktivizáciu
rečových ústrojov (jazyk, spodná čeľusť, pery...),
- v cvičeniach vedome zvládnuť výslovnosť záverových spoluhlások podľa
ortoepických zákonov výslovnosti.
Pohyb:
(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)

                                          96
- vo výrazových variantoch zvládnuť základné prvky prízemnej gymnastiky aţ
akrobacie (rôzne druhy skokov, prípravu na stojky...),
- zvládnuť náročnejšie cviky obratnosti (prepojovanie skokov a prízemný pohyb),
- zvládnuť ďalšie koordinačné cvičenia v pohybe z miesta s posunom rytmického
dôrazu,
- zvládnuť jednoduchú tanečnú hru so spevom (polka, valčík),
- uvedomiť si odlišnosti vo výraze zvládnutých cvikov pri motivovaných tempo -
rytmických a dynamických variantoch.

Prednes:
(1 hodina týţdenne, 33 hodín v skupine 2-3 ţiakov)

- zvládnuť v cvičeniach vyjadrenie jednoduchého podtextu,
- prehlbovať prácu na texte z hľadiska uvedomovania si a vyjadrenia podtextu
s moţnosťou rozdielneho výkladu,
- uvedomiť si základné výrazové prvky prednesu (dôraz, pauza, intonácia, tempo,
rytmus, dynamika) ako prostriedky vyjadrovania a vedieť s nimi pracovať.

Práca v súbore:
(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)

Zvládnuť úlohy poţadované v súborovej práci a rozvíjať v nich svoje schopnosti a
nadobudnuté vedomosti.

Obsah:
    Na základe vytvorenia elementárnej stupnice mravných a umeleckých hodnôt
učiť ţiakov rešpektovať vzájomné odlišnosti, hodnotiť klady a zápory, chápať funkciu
tvorivej činnosti v dramatickej hre, v pohybovom a slovnom prejave a viest ich
k samostatnému prístupu pri riešení daných úloh.
    V predmete dramatika a slovesnosť uspokojovať vhodne volenými témami
túţbu ţiakov po romantike v hrách s veľkými konfliktami dobra so zlom, ako aj túţbu
po humore. V tomto veku (11-12 rokov) uţ začínať odlišovať úlohy dané chlapcom a
dievčatám, na posilnenie pocitu muţnosti u chlapcov a ţenskosti u dievčat.
Komediálnosť zdokonaľovať rovnomerne u všetkých. Výmenou úloh a ďalšími
variáciami im umoţniť pochopiť postoje a konanie druhých, zároveň ich učiť spoznať
a vyjadriť primeraným spôsobom obsah zvolenej témy. Precvičovať základné
princípy stavby dramatického tvaru. Utvárať podmienky pre autorský prístup ţiakov k
úlohám- umoţňovať im zaujímať a vyjadrovať svoje stanoviská a názory rôznym
riešením konfliktu, a tým aj rôznym vyústením deja, výmenou rolí, zmenou daných
okolností, vzájomných vzťahov a pod. V partnerských cvičeniach a hrách sa
zameriavať na vytváranie kontaktu s partnerom. Učiť ţiakov vnímať partnera v
priestore, všímať si a uvedomovať si jeho konanie, vedieť postrehnúť jeho popudy,
reagovať na ne citlivo, pohotovo, adresne a komunikatívne. Naďalej rozvíjať v
cvičeniach zmyslové vnímanie a uplatňovať ho v dialógu s predmetom, pri ktorom sa
prejaví aj autorský postoj ţiaka. Rozdeľovaním úloh do menších skupín umoţňovať
ţiakom vidieť prácu druhého a kriticky ju hodnotiť. Viest ich k vzájomnej úcte a klásť
základ pre citové vzťahy. Zároveň dbať o kultúru správania. Vyuţívať aj naďalej
inšpiráciu inými umeleckými dielami, podobne ako v predchádzajúcom ročníku,
vrátane návštev inšpirujúceho prostredia. Učiť ţiakov pouţívať jednoduché scénické
                                          97
prvky v hracom priestore tak, aby vo svojom súhrne podporovali dramatické konanie.
Slovný prejav usmerňovať k vyjadreniu vzťahu najmä formou dialógu. Učiť ţiakov
citlivo vnímať význam pouţitých slov. Hrou so slovami obohacovať slovnú zásobu
ako predpoklad pre tvorivý slovný prejav.
    V prípravnej činnosti reč zdokonaľovať pomocou motivácie odborné
schopnosti, upevňovať správne rečové návyky, a tak predchádzať moţným
poruchám hlasu v puberte. Dbať predovšetkým na aktívne uvoľnené drţanie tela,
hlboký nádych a výraznú výslovnosť. Jedným zo základných princípov práce je stála
aplikácia získaných skúseností a vedomostí vo výrazových variantoch. Klásť dôraz
najmä na komunikáciu a priestorové cítenie v rečovom prejave a na vyjadrenie
podtextu moduláciou.
    V prípravnom predmete pohyb naďalej spájať osvojené náročnejšie technické
prvky s výrazom. Funkčné začleňovať hudobno-pohybový a tanečný prejav do
dramatickej činnosti aj vo forme improvizácie. Vyuţívať získanú obratnosť ţiakov a
ich schopnosť koordinovať pohyby. K pohybovým improvizáciám, hrá, a tancom
funkčné pouţívať reprodukovanú a ţivú hudbu. Upevňovaním správnych pohybových
návykov (najmä drţaním tela) a ďalej pohybovej techniky (prízemná gymnastika aţ
akrobacia) predchádzať horšeniu funkcií pohybového aparátu v puberte. U chlapcov
rozvíjať silu a u dievčat ohybnosť. Hudbou rozvíjať rytmický hudobno-pohybový
prejav v spolupráci s korepetítorom.
    V predmete prednes vyhľadávať spoločné so ţiakmi témy, ktoré im pomáhajú
vytvárať si názor na okolitý svet a vzťah k nemu. Dramatická hra je stále jednou
z metód práce, ako upútať pozornosť ţiaka na text, citovo ho na ňom zainteresovať a
pomôcť mu sprostredkovať vlastný záţitok na základe autorovho textu. V priebehu
práce oboznamovať ţiakov prakticky s výrazovými prvkami prednesu.
    Dbať na to, aby okrem ročníkových vystúpení mali ţiaci a rodičia moţnosť
konfrontovať výsledky práce na prehliadkach celého odboru. Najlepšie výkony
prezentovať na verejnosti, prípadne na súťaţiach.

Kritéria na postup do 5. ročníka:
    Podmienkou postupu je preukázať v kolektívnej, skupinovej alebo individuálnej
ukáţke zvládnutie stanovených úloh v predmete dramatika a slovesnosť a prednes.
                                         98
VÝTVARNÝ ODBOR

Názov predmetu               Výtvarná výchova
Časový rozsah výučby            3 hodiny týţdenne, spolu 99 vyučovacích
                      hodín

Ročník                   1. - 4.

Škola                   Základná umelecká škola, Školská 16,
                      976 13 Slovenská Ľupča

Názov ŠkVP                 Školský vzdelávací program ZUŠ
                      Slovenská Ľupča – Výtvarný odbor

Kód a názov ŠVP              Štátny vzdelávací program základnej
                      umeleckej školy v Slovenskej republike

Kód a názov učebného odboru        Výtvarný odbor

Stupeň vzdelania              ISCED 1   B   –  Primárne  umelecké
                      vzdelanie

Dĺţka štúdia                8 rokov

Forma štúdia                denná

Vyučovací jazyk              Slovenský jazykCharakteristika vyučovacieho predmetu :

    Výtvarný odbor na ZUŠ ponúka jedinečný priestor pre rozvíjanie a utváranie
osobnosti dieťaťa a jeho postoja k ţivotu. Najvýznamnejšou črtou tohto predmetu je,
ţe má všestranne integrujúci charakter. Vo vyučovacom procese dochádza
k aktivácii všetkých stránok osobnosti, k prepojeniu rôznych sfér činnosti, nutne
vzniká hlboký kontakt subjektu ţiaka s prostredím a objektívnou skutočnosťou.
Spájajú sa zmyslové poznatky s rozumovými vedomosťami, citovými záţitkami,
doterajšími znalosťami a návykmi. Rovnako sa uplatňuje vnímanie i vyjadrovanie,
reprodukčné aj tvorivé schopnosti. Formujú sa vôľové a morálne vlastnosti, cibria sa
individuálne dispozície a záujmy. Značí to, ţe výsledný výtvarný prejav predstavuje
zlúčenie duševnej a fyzickej práce, fantázie, kreativity ale aj racionálneho myslenia
a pozorovacích schopností ţiakov.


                                         99
    Predmet dáva moţnosť ţiakom pre aktívnu účasť na dobrodruţstvách tvorby,
prostredníctvom obsahu konkrétnych úloh - získavania autentických skúseností
z laborovania s materiálom a jeho pretvárania na výtvarný jazyk.

   Obsah predmetu je prirodzene prepojený s obsahmi iných predmetov
vyučovaných na ZUŠ, a to ako hudobným, tak literárno-dramatickým aj tanečným.
Toto prepojenie okrem kvalitného, kolektívneho výsledku slúţi tieţ ţiakom na
poznávanie vzťahov medzi obsahom a formou diela, formou a účelnosťou,
materiálom a technikou.

Ciele vyučovacieho predmetu:

  formovanie zrelej osobnosti s vlastným názorom, vlastným vkusom a autentickým
  tvorivým vzťahom ku svetu
  pestovanie citu a schopnosti ţiakov plne umenie a svet okolo seba vnímať
  a preţívať
  rozvíjanie schopností, zručností a návykov výtvarného jazyka, podporujúc pri tom
  tvorivosť, kreativitu a originalitu ţiakov
  prebúdzanie pocitu potreby sústavného styku ţiaka s umením, vštepovanie lásky
  ku všetkým jeho prejavom
  rozvíjanie ich kultúrnych návykov - výchova umením k umeniu
  rozvíjanie schopností ţiakov chápať umelecké výtvarné diela a vštepovanie
  základných poznatkov o ich obsahu a forme
  pestovanie úcty u ţiakov k trvalým kultúrnym hodnotám predchádzajúcich
  generácií a k zodpovednosti chrániť ich a podieľať sa na tvorbe nových hodnôt


Obsah vyučovacieho predmetu:

Tematický celok       Obsahový štandard      Výkonový štandard

-  podnety  výtvarného  -  základné    výtvarné Zvládnutie  základných
umenia : procesy, techniky problémy: škvrna, línia, pojmov výtvarného jazyka,
a témy    moderného   bod, plocha, tvar, farba   vyplývajúcich
a súčasného výtvarného                  z obsahového štandardu
umenia           - základné kompozičné a zvládnutie      základov
              princípy:  symetria   – jednotlivých výtvarných
- podnety dejín umenia:   asymetria,   rytmus   – techník.
              arytmia, mierka, plocha
 hra   na   výtvarníka a formát, priestor a tvar,
v rôznych    výtvarných pohyb a pokoj, kontrasty
obdobiach          a súzvuky
- podnety  architektúry, - portrét, figúra, objekt
dizajnu          a objem,    abstrakcia,
-  podnety  tradičných perspektíva, štylizácia...
remesiel:    aplikácia
                                        100
niektorých     techník – technicky a materiálové
a postupov         moţností: kresba, maľba,
              grafika,      práca
-    podnety   hudby s materiálom, dekoratívne
a literatúry - prepojenie činnosti, modelovanie...
s inými     odbormi:
scénografia, bábkarstvo...
                            101

								
To top