Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

kajian tempatan tahun 4 by KenMad1

VIEWS: 1,145 PAGES: 12

									                RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
                 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU      TEMA / TOPIK        OBJEKTIF      UNSUR PATRIOTISME      CATATAN

 1   1. RUMAH SEBAGAI
       KEPERLUAN ASAS
       MANUSIA
     1.1 Perkembangan Corak    1. Memahami sejarah dan  Bersyukur dengan adanya
       Petempatan Manusia    jenis petempatan awal   rumah sebagai tempat tinggal
                   manusia
     a. Sejarah awal petempatan
      manusia
     i. Persekitaran gua


 2   1. RUMAH SEBAGAI
      KEPERLUAN ASAS
      MANUSIA

     1.1 Perkembangan Corak    1. Memahami sejarah dan  1. Bersyukur dengan adanya
       Petempatan Manusia    jenis petempatan awal   rumah sebagai tempat tinggal
                   manusia
     a. Sejarah awal petempatan               2. Bersyukur dan berbangga
       manusia                      dengan rumah sendiri.
     ii. Kawasan lapang

 3   3.RUMAH SEBAGAI
     KEPERLUAN ASAS MANUSIA
  1.1 Perkembangan Corak
    Petempatan Manusia

  a. Sejarah awal petempatan    1. Memahami sejarah dan  Bersyukur dengan adanya
    manusia            jenis petempatan awal   rumah sebagai tempat tinggal
                   manusia
  iii Pinggiran sungai atau tasik


4  1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA

  1.1 Perkembangan Corak      1. Memahami sejarah dan  Bersyukur dengan adanya
    Petempatan Manusia      jenis petempatan awal   rumah sebagai tempat tinggal
                   manusia
  b. Jenis Penempatan Awal
  i Berpindah randah
  ii Gua

5  1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA

  1.1 Perkembangan Corak      1. Memahami sejarah dan  Bersyukur dengan adanya
    Petempatan Manusia      jenis petempatan awal   rumah sebagai tempat tinggal
                   manusia
  b Jenis Penempatan Awal
  iii Tempat kediaman
6  1  RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA

  1.2 Faktor mempengaruhi       1.Memahami sejarah dan jenis  1.Bersyukur dan berbangga
    pembinaan rumah         petempatan awal manusia    dengan rumah sendiri
                     2. Memahami faktor yang    2.Berbangga debgan nilai
   a. Faktor yang mempengaruhi jenis  mempengaruhi pembinaan     estetika seni bina rumah di
    rumah di Malaysia dan negara   rumah             negara kita.
    lain
  i Sejarah
  ii. Geografi

7  1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA

  1.2 Faktor mempengaruhi       1.Memahami faktor yang     1.Berbangga dengan nilai
    pembinaan rumah         mempengaruhi pembinaan     estetika seni bina rumah di
                     rumah             negara kita
   a. Faktor yang mempengaruhi jenis
    rumah di Malaysia dan negara   2.Menghargai rumah sebagai   2.Bersyukur dengan adanya
    lain               tempat tinggal         rumah sebagai tempat
  i. Keselamatan                           perlindungan
  ii. Keselesaan


8  1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
     MANUSIA

   1.2 Faktor mempengaruhi
     pembinaan rumah

   a. Faktor yang mempengaruhi jenis Mengenali jenis rumah di      Berbangga dengan adanya
    rumah di Malaysia dan negara  Malaysia dan negara lain serta   pelbagai jenis rumah yang
    lain              kepentingannya           terdapat di negara kita

   i.  Kepadatan penduduk9  1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA

   1.3 Jenis Rumah           Memahami faktor yang       Berbangga dengan adanya
                     mempengaruhi pembinaan      pelbagai jenis rumah yang
   a. Rumah di Malaysia        rumah              terdapat di negara kita
   ii. Rumah Tradisional
     Rumah panjang          mengenali jenis rumah di     Berbangga dengan nilai
     Rumah Minangkabau        Malaysia dan negara lain serta  estetika seni bina rumah di
     Rumah Kampung          kepentingannya          negara kita.10  1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA
   1.3 Jenis Rumah
                                 Berbangga dengan adanya
   a   . Rumah di Malaysia  Memahami faktor yang       pelbagai jenis rumah yang
   ii.   Rumah Moden     mempengaruhi pembinaan      terdapat di negara kita
   •    Banglo       rumah
   •    Rumah teres                     Berbangga dengan nilai
   •    Rumah Pangsa    Mengenali jenis rumah di     estetika seni bina rumah di
   •    Kondominium     Malaysia dan negara lain serta  negara kita.
                 kepentingannya
                                 Bersyukur dengan pembinaan
                                 rumah yang sempurna

11  1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA

   1.3 Jenis Rumah       Memahami faktor yang       berbangga dengan nilai
                 mempengaruhi pembinaan      estetika seni bina rumah di
   a. Rumah di Malaysia    rumah              negara kita.

   iii. Pembinaan Rumah    Mengenali jenis rumah di     Bersyukur dengan pembinaan
   . Struktur binaan     Malaysia dan negara lain serta  rumah yang sempurna
   • Bahan binaan       kepentingannya
   • Pelan dan ruang
                 Menghargai rumah sebagai
                 tempat tinggal

12  1. RUMAH SEBAGAI      Memahami faktor yang       Berbangga dengan nilai
    KEPERLUAN ASAS      mempengaruhi pembinaan      estetika seni bina rumah di
    MANUSIA         rumah              negara kita.
   1.3 Jenis Rumah

   b. Rumah di negara lain   Mengenali jenis rumah di
                 Malaysia dan negara lain serta
   i. Zon Sederhana sejuk   kepentingannya
   ii. Zon sederhana panas


13  1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA PERIHAL

   1.3 Jenis Rumah       Memahami faktor yang       Bersyukur dengan pembinaan
                 mempengaruhi pembinaan      rumah yang sempurna
   b. Rumah di negara lain   rumah
                                  Berbangga dengan nilai
   i. Zon Sejuk        Menghargai rumah sebagai     estetika seni bina rumah di
   ii. Zon Panas        tempat tinggal          negara kita.


14  1. RUMAH SEBAGAI
    KEPERLUAN ASAS
    MANUSIA

   1.4 Kepentingan rumah    Menghargai rumah sebagai     Bersyukur dengan adanya
                 tempat tinggal          rumah sebagai tempat
   a. Fungsi                           perlindungan
   i. Memberi perlindungan

                 Menghargai rumah sebagai     Berterima kasih kepada
15  ii. Menyediakan keselesaan  tempat tinggal          keluarga kerana menyediakan
                                   rumah yang selesa

16  iii. Mewujudkan kemesraan anggota  Menghargai rumah sebagai   Bersyukur dengan adanya
     keluarga            tempat tinggal        rumah sebagai tempat
                                   perlindungan

                                   Berterima kasih kepada
                                   keluarga kerana menyediakan
                                   rumah yang selesa

17  2. PERIHAL KAWASAN
    SETEMPAT

   2.1 Latar belakang Kawasan     1. Mengenali lokasi tempat  Berbangga dengan tempat
     Setempat            tinggal murid        tinggal sendiri
   a.Lokasi
        i.  Kawassan Tempat
           tinggal murid
           dalam hubungan
           mukim,daerah
           bahagian

           •  Kampung
           •  Taman
             Perumahan

18   2.PERIHAL KAWASAN          1. Mengenali Lokasi     Berbangga dengan tempat
    SETEMPAT               Tempat tinggal murid     tinggal sendiri

    2.1 Latar Belakang Kawasan
    Setempat
    a. Lokasi

    i.   Kawasan tempat tinggal
       murid dalam hubungan
       dengan mukim,daerah,
       bahagian
       • Ladang
       • Pekan
       • Bandar
19  . 2.PERIHAL KAWASAN        1. Mengenali Lokasi  Bersyukur dengan
   SETEMPAT             Tempat tinggal murid  persekitaran semula jadi
                               yang terdapat di kawasan
    2.1 Latar Belakang Kawasan               tempat tinggal
    Setempat

    b. Aspek Fizikal
   i.   Keadan muka bumi
       • Tanah tinggi
       • Tanah pamah
20   2.PERIHAL KAWASAN       1. Mengenali Lokasi  Bersyukur dengan
    SETEMPAT            Tempat tinggal murid  persekitaran semula jadi
                               yang terdapat di kawasan
    2.1 Latar Belakang Kawasan               tempat tinggal murid
    Setempat

    b. Aspek fizikal
    ii.  Keadaan muka bumi

       •  Lembangan
      • Pinggir laut
      • Tanah pamah
21  2.PERIHAL KAWASAN         1. Mengenali Lokasi      Bersyukur dengan
   SETEMPAT              Tempat tinggal murid      persekitaran semula jadi
                                    yang terdapat di kawasan
   2.1 Latar Belakang Kawasan                    tempat tinggal murid
   Setempat

   c. Cuaca
   i. Keadaan cuaca
   • Hujan
   • Panas
   • Mendung
   • Redup
   • Berangin
22  2.PERIHAL KAWASAN        1. Mengenali Lokasi Tempat  Bersyukur dengan
   SETEMPAT               tinggal murid     persekitaransemula jadi yang
                                 terdapat di kawasan tempat
   2.1 Latar Belakang Kawasan                  tinggal murid
   Setempat

   c. Cuaca
   ii.Pengaruh Cuaca terhadap
   kegiatan harian


23  1.1 Identiti setempat      2. Memperihalkan identiti   Berbangga dengan indentiti
                   setempat dari segi      tempat sendiri
   a. Sejarah atau lagenda     sejarah,keistimewaan,struktur
   i.   Asal usul nama tempat  pentadbiran dan kemudahan   Berbangga dengan sejarah dan
        dari aspek sejarah atau                  lagenda setempat
        lagenda

24    2.2 Identiti setempat      2. Memperihalkan identiti   Berbangga dengan indentiti
     a. Sejarah atau lagenda     setempat dari segi      tempat sendiri
     ii.   Peristiwa setempat    sejarah,keistimewaan,struktur
                     pentadbiran dan kemudahan   Berbangga dengan sejarah dan
                                    lagenda setempat
25    2.2 Identiti setempat      2. Memperihalkan identiti   Berbangga dengan indentiti
     b. Keistemewaan setempat     setempat dari segi      tempat sendiri
     i.   Keistimewaan dari segi  sejarah,keistimewaan,struktur
         • Alam semulajadi    pentadbiran dan kemudahan

26    1.2 Identiti setempat      2. Memperihalkan identiti   Berbangga dengan sejarah dan
     b. Keistemewaan setempat     setempat dari segi      lagenda setempat
     ii.   Keistimewaan dari segi  sejarah,keistimewaan,struktur
                     pentadbiran dan kemudahan
     •  Warisan sejarah
     •  Kesenian dan kebudayaan

27    2.2 Identiti setempat      2. Memperihalkan identiti    Berbangga dengan sejarah dan
     b. Keistemewaan setempat     setempat dari segi       lagenda setempat
     iii.  Keistimewaan dari segi  sejarah,keistimewaan,struktur
   •  Prasarana            pentadbiran dan kemudahan
28    2.2 Identiti Setempat      2. Memperihalkan identiti    Menghormati ketua-ketua
     c. Struktur pentadbiran     setempat dari segi       pentadbiran setempat
     i.   Kampung /Taman      sejarah,keistimewaan,struktur
         perumahan/ladang     pentadbiran dan kemudahan
     ii.   mukim
29    2.2 Identiti Setempat      2. Memperihalkan identiti    Menghormati ketua-ketua
   c. Struktur pentadbiran     setempat dari segi       pentadbiran setempat
   iii.  Daerah          sejarah,keistimewaan,struktur
   iv.   Negeri          pentadbiran dan kemudahan
30  2.2 Identiti Setempat      2. Memperihalkan identiti    Bersyukur dengan kemudahan
   d. Kemudahan dan perkhidmatan  setempat dari segi       dan perkhidmatan yang
   awam               sejarah,keistimewaan,struktur  disediakan di kawasan
                   pentadbiran dan kemudahan    setempat
   i.   Perkhidmatan
      perhubungan
   ii.  Perkhidmatan pendidikan
31  2.2 Identiti Setempat      2. Memperihalkan identiti    Bersyukur dengan kemudahan
   d. Kemudahan dan perkhidmatan  setempat dari segi       dan perkhidmatan yang
   awam               sejarah,keistimewaan,struktur  disediakan di kawasan
                   pentadbiran dan kemudahan    setempat
   iii.  PerkhidmatanKeselamatan
   iv.  Perkhidmatan Kesihatan
32  2.2 Identiti Setempat     2. Memperihalkan identiti     Bersyukur dengan kemudahan
   d. Kemudahan dan perkhidmatan setempat dari segi         dan perkhidmatan yang
   awam              sejarah,keistimewaan,struktur   disediakan di kawasan
                  pentadbiran dan kemudahan     setempat
   v. Kemudahan beribadat
33  2.3 Masyarakat Setempat    1. Mengenali lokasi tempat    Menyedari bahawa masyarakat
                  tinggal murid.          setempat terdiri daripada
      a. Penduduk                        pelbagai kaum.
      i. Taburan
           • Kaum    2. Mengenali cirri-ciri      Menghormati agama dan
           • Umur    setempat             kepercayaan masyarakat
           • Jantina                    setempat
           • Pekerjaan
           • Agama dan
                                   Berbangga dengan sumbangan
              Kepercayaan                 setiap individu dalam
                                    masyarakat setempat

34  b. Kegiatan Ekonomi         1. Mengenali ciri masyarakat  Bersyukur dengan sumbangan
   i. Jenis kegiatan          setempat            kegiatan ekonomi setempat
   • Pertanian
   • Perlombongan
   • perindustrian

35  b. Kegiatan Ekonomi         1. Mengenali ciri masyarakat  Bersyukur dengan sumbangan
   i. Jenis kegiatan          setempat            kegiatan ekonomi setempat
   • Perkhidmatan
   • Perlancongan
   • Perniagaan

36  ii.Faktor-faktor yang mempunyai   1. Mengenali ciri masyarakat  Bersyukur dengan sumbangan
   kegiatan ekonomi setempat atau   setempat            kegiatan ekonomi setempat
   pekerjaan utama penduduk

								
To top