Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

kemahiran hidup tahun 6 by KenMad1

VIEWS: 238 PAGES: 3

									   RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6                               Minggu ke   1.5 Baik Pulih dan Penyelengaraan
                                                     13, 14 dan 15    b)  Penyenggaraan dan
 MINGGU      BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN                      membaiki kerosakan    Aras 1
                                                                   pada mesin mudah     i) Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih
Minggu ke 1,  1.  Reka Bentuk dan Teknologi                                                         ii) Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai
 2, 3, 4, 5     1.2 Kreativiti dan Reka Cipta                                                         untuk kerja membaik pulih
  dan 6          b) Penghasilan Projek Reka  Aras 1                                                iii) Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan
               Cipta           i) Mengenal pasti masalah                                         komponen yang rosak
                             ii) Mengumpul maklumat                                        iv) Memeriksa, menguji dan melaras
                             iii) Menyelesaikan masalah melalui lakaran
                             iv) Memilih lakaran yang paling sesuai                                Aras 2
                             v) Merancang dan menyediakan lukisan projek                             i) Memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal
                             vi) Menyediakan alatan dan bahan
                             vii) Membina projek                                         Aras 3
                             viii) Membuat kemasan                                        i) Menampal tiub basikal
                             ix) Menguji kefungsian projek dan membuat                              ii) Mengganti tiub basikal
                                pembaikan

                                                     Minggu ke 16     b)  Penyenggaraan dan    Aras 1
Minggu ke 7         e) Pendokumentasian     Aras 1                       dan 17          membaiki kerosakan   i) Mengenal pasti bahagian yang rosak
                             i) Mengumpul dan merekod maklumat                      kecil pada perabot   ii) Memilih alatan tangan dan bahan
                             ii) Membuat buku idea                                        iii) Membaiki atau mengganti bahagian yang rosak


                                                      Minggu ke   1.6  Jahitan
                                                      18 dan 19      b)  Penghasilan artikel   Aras 1
Minggu ke 8,     1.4  Elektrik dan Elektronik                                                      i) Mengenalpasti bahan terpakai untuk dikitar
 9, 10, 11         b)  Penghasilan projek   Aras 1                                                  semula
 dan 12             elektronik       i) Membaca dan menterjemah litar projek                               ii) Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai
                             ii) Memilih alatan, bahan dan komponen
                             iii) Mengukur, memotong dan menjalur wayar                              Aras 2
                             iv) Memasang komponen mengikut litar projek                             i) Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan
                             v) Menguji litar projek dan membuat pembaikan                              bahan hiasan
                                                                               ii) Menghias artikel
                             Aras 2
                             i) Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat

                             Aras 3
                             i) Membuat projek elektrik dan elektronik
Minggu ke 20   1.9  Tanaman sayuran                               Minggu ke 28  2.  Perniagaan dan Keusahawanan
  dan 21       a)  Penyediaan tapak  Aras 1                                   2.2 Merancang dan Menyediakan
                        i) Menyatakan peralatan perkebunan dan                     Barang Jualan
                          kegunaannya                                c)  Membuat rancangan    Aras 1
                        ii) Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk                  jualan         i) Menerangkan cara mendapat bekalan melalui
                          ditanam dengan sayur-sayuran                                         komisen
                        iii) Membersihkan tapak                                           ii) Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara
                        iv) Menggembur tanah                                               komisen
                        v) Membina batas                                               iii) Membuat rancangan jualan
                        vi) Membubuh baja asas                                            iv) Membuat jadual kerja
                        vii) Meletakkan sungkupan
                                                                              Aras 2
                        Aras 2                                                    i) Menghuraikan faedah menjual barang secara
                        i) Menanam sayur-sayuran secara hidroponik                                   komisen
                        ii) Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam
                          secara hidroponik
                        iii) Menyenarai dan memasang peralatan system    Minggu ke 29        b)  Menyediakan barang   Aras 1
                          hidroponik                                    jualan         i) Mengenal pasti pengendalian jualan secara
                        iv) Menyemai biji benih                                             komisen
                        v) Menyediakan larutan nutrien

                                                  Minggu ke 30     2.3 Mempromosi Jualan       Aras 1
 Minggu ke       b)  Penanaman dan   Aras 1                         dan 31         c) Promosi melalui katalog  i) Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog
22, 23, 24, 25       penjagaan     i) Mengenal pasti jenis sayur-sayuran yang hendak                              ii) Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah
  dan 26                     ditanam                                                   untuk barang yang hendak dijual
                        ii) Menyemai biji benih                                           iii) Mempromosi dan menjual barang menggunakan
                        iii) Menanam sayur-sayuran di batas atau dalam                                  katalog
                          bekas
                        iv) Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang                                 Aras 2
                          sesuai                                                 i) Menilai cara mempromosi barang menggunakan
                        v) Membuat penjarangan dan menyulam                                       katalog
                        vi) Merumput dan membaja
                        vii) Mengawal perosak dan penyakit
                                                  Minggu ke 32     2.4  Mengurus Jualan
                        Aras 2                                      c) Menyusun atur barang  Aras 1
                        i) Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam                                 i) Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur
                          dalam pasu atau bekas                                            barang yang hendak dijual
                        ii) Menyediakan campuran tanah untuk penanaman                                ii) Menyusun atur barang untuk persediaan jualan
                          sayuran dalam pasu atau bekas
                        iii) Menjaga sayuran dalam pasu/bekas                                    Aras 2
                                                                              i) Menilai susun atur barang yang menarik dan
                                                                                kurang menarik

 Minggu ke    c)  Pemungutan hasil    Aras 1
  27                     i)   Mengenal pasti tempoh matang sayuran yang
                           sesuai untuk dipungut hasil
                        ii)  Mengendalikan hasil lepas tuai
Minggu ke 33  2.7  Risiko Dalam Perniagaan
           a) Risiko dan cara     Aras 1
             mengurangkannya     i) Menyatakan maksud risiko
                         ii) Menyenaraikan risiko dalam perniagaan yang
                           biasa dihadapi semasa menjual
                         iii) Mengenal pasti punca risiko
                         iv) Mencadangkan cara mengurangkan risiko


Minggu ke 34     a)  Mendapatkan maklumat  Aras 1
             barang         i) Mengenal pasti ciri barang yang masih baik

                         Aras2
                         i) Membanding beza barang yang masih baik dan
                          barang yang rosak


Minggu ke 35     b)  Etika perniagaan dan  Aras 1
             hak pengguna      i) Menerangkan etika perniagaan
                         ii) Mengenal pasti hak pengguna

                         Aras 2
                         i) Menghuraikan tanggungjawab pengguna

								
To top