swot - PowerPoint by DMVZWuCQ

VIEWS: 913 PAGES: 16

									 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
       (SWOT)
  จุดแข็ง      จุดอ่อน
 (Strange)      (WEAK)

  โอกาส      ปัญหา และ
(Opportunity)    อุปสรรค
          (TREAT)
 สภาพแวดล้อมภายใน  สภาพแวดล้อมภายนอก
     องค์กร        องค์กร
1. ธุรกิจแบบใด      ่
           1. คูแข่งขัน
2. ขนาดธุรกิจ    2. สภาพเศรษฐกิจ
3. นโยบายของบริษทั  3. นโยบายรัฐ
4. ยอดขายและส่วน   4. เทคโนโลยี
  แบ่งตลาด
5. เงินทุน
6. ทรัพยากรบุคคล
                  แฟรนไชส์
                       ิ
แฟรนไชส์ (Franchise) คือ สิทธิพเศษทีบริษทแม่มอบ  ่   ั
   ั ้ ี่               ิ
ให้กบ ผูทเข้าร่วมกิจการโดยสิทธิพเศษนี้ จะครอบคลุมระบบ
    ้       ่  ู้ ี ่        ้
เกือบ ทังหมดเพือให้ผทเข้าร่วมกิจการนันสามารถทาธุรกิจได้
      ี
แม้จะไม่มประสบการณ์ มาเลย แฟรนไชส์จงหมายถึงกลยุทธ์ ึ
ทางธุรกิจหรือตลาดในการกระจายสินค้า หรือบริการสู่
 ้                 ่
ผูบริโภคโดยหน่ วยธุรกิจซึง ประสบความสาเร็จและต้องการ
ขยายการจาหน่ ายสินค้า หรือบริการของตน (บริษทแม่) โดย    ั
                 ั     ่
ผ่านหน่ วยค้าปลีก (บริษทสมาชิก) ซึงเป็ นผูประกอบการ  ้
         ้
อิสระ และทังสองฝ่ ายได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน
       ่
ภายใต้เครืองหมายการค้าหรือบริการ เทคนิคการตลาดและ
          ั
อานาจของบริษทแม่ ในการควบคุมหน่ วยธุรกิจนันเพือแลก    ้  ่
        ั
กับการได้รบชาระค่าธรรมเนียม และค่ารอยัลตี้ (กาไร
            ั
บางส่วน) จากบริษทสมาชิก ดังกล่าว
                ิ
          ประวัตความเป็ นมาของแมคโดนัลด์
         แมคโดนัล ด์ คอร์ เ ปอร์ เ รชั่น (McDonald’s
Corporation) เป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ด้ า นบริ ก ารอาหารที่ใ หญ่
  ่ ุ
ทีสดของโลก ปร ะ ก อ บ ด้ ว ย สา ข า ทั้ง หม ด กว่ า 1 4 , 0 0 0
              ้
ประเทศทั่วโลก รวมทังใน สหรัฐ อเมริ ก า โดยยึ ด หลัก การ
           ่ ี ุ
ให้บริการอาหารทีมคณภาพสูงในราคาคุมค่า   ้
        ั                    ั
     บริษ ทฯ เป็ นผู้บุกเบิกและสร้างมาตรฐานให้กบ บริการ
อาหารประเภท Quick Service Restaurant ทังในเรืองของ ้   ่
เทคโนโลยี เทคนิคด้านการตลาด และระบบการบริหารงาน
             ่ ้ ้
     แมคโดนัลด์กอตังขึนโดย มร.เรย์ คร๊อค (Ray Kroc)
ซึ่งเกิดในตระกูลชนชันกลางในบริเวณภาคตะวันตกตอนกลาง
               ้
(Mid Weat) ของสหรัฐอเมริกา เขาออกจากโรงเรียนตังแต่ยง   ้   ั
    ้        ่     ้
เรียนชันมัธยมต้นเริมทางานครังแรก โดยเป็ นนัดเปี ยโนในบาร์
เล็ก ๆ
 แล้วเป็ นพนักงานขายบ้านและทีดน ขายถ้วยกระดาษ (ซึง
                    ่ ิ            ่
ยัง เป็ นของใหม่อ ยู่ใ นขณะนั้น ) จนกระทั่ง ขายเครื่อ งปั่น
        ่
Multi-Mixer ทีสามารถปั่นมิลค์เชคได้ คราวละ 5 ถ้วย ใน
      ่     ่
ระหว่างทีเขาขายเครืองปั่น Multi-Mixer อยูนน เขาก็ได้  ่ ้ั
          ่
พบลูกค้ารายหนึ่งซึงนาความประหลาดใจมาให้เขาเป็ นอัน
                ั
มาก เพราะลู ก ค้า รายนี้ ไ ด้ส่ ง ซื้ อ เครื่อ งปั่นถึง 8 เครื่อ ง
สาหรับใช้ในร้านอาหารเพียงร้านเดียว และลูกค้านั้นก็ คือ
ร้านแฮมเบอร์เกอร์แบบ
    ์           ่ ้
ไดรฟทรู ชื่อ แมคโดนัลด์ ซึงตังอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ชื่อ ซาน
เบอร์นาดิโน (San Bernadino) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ร้าน
         ั
แฮมเบอร์ เ กอร์ ด ง กล่ า ว เป็ นของดิ๊ ค และ มอริ ส พี่ น้ อ ง
ตระกู ล แมคโดนัล ด์ ซึ่ ง ได้ พ ฒ นาระบบการผลิ ต ย่ อ ย ๆ
                 ั
 ้
ขึนมาในบ้าน โดยยึดหลักว่า “แฮมเบอร์เกอร์และเฟรนซ์ฟ
รายส์ทกชินุ ้
จะต้อ งมี คุณ ภาพและรสชาติอ ร่อ ยเหมื อ นกัน และบริก าร
ด้ว ยความรวดเร็ ว ” ซึ่ง หลัก การดัง กล่า ว เป็ นผลให้ลู ก ค้า
มากมายนิยมมาซื้อแฮมเบอร์เกอร์จากร้านนี้โดยเฉพาะ ใน
   ้
ครังแรก เรย์ คร๊อค ได้แนะนาให้พี่น้องแมคโดนัลด์นา
                 ้       ่   ้
หลักการนี้ไปใช้เปิ ดสาขาขึนทั่วสหรัฐฯ แต่พีน้องทังสองไม่
ต้ อ งการรับ ภารกิ จ อัน หนัก ในการขายกิ จ การ เขาจึ ง
                         ้
ตัดสินใจร่วมลงทุนและเข้ามาบริหารงาน ดังนัน ในปี พ.ศ.
      ่                 ้
2498 เมือเรย์ได้ 52 ปี ร้านแมคโดนัลด์รานแรกของเขา
ได้ถื อ ก าเนิ ด ขึ้น ใกล้เ มือ งชิค าโกและประสบความส าเร็ จ
                     ่
ขยายสาขาต่อมาทั่วสหรัฐฯ จนในทีสุดเขาได้ซื้อกิจการจาก
  ่
พีน้องแมคโดนัลด์ในราคา 2.7 ล้านเหรียญแต่น้นมา เรย์ ั
        ั
คร๊อค ก็ได้รบการยกย่องให้เป็ นบิดาแห่งอุตสาหกรรมด้าน
บริการอาหาร Quick Service Restaurant
ประวัติ McDonald’s เชียงใหม่
                    ่
    แมคโดนัลด์สาขาเชียงใหม่พาวิลเลียน เปิ ดดาเนินการเมือ่
             ้ ่
วันที่ 6 เมษายน 2538 ตังอยูเลขที่ 145/26 ถ.ช้างคลาน ต.
ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หมายเลขโทรศัพท์ 0-
5381-8511โทรสาร 0-5381-8512 เปิ ดบริการตังแต่เวลา ้
                ี ั
10:00 – 24:00 น. ทุกวัน ไม่มวนหยุด
                            ่
    แมคโดนัลด์สขาคาร์ฟูร์เชียงใหม่ เปิ ดดาเนินการเมือวันที่
            ้ ่
1 กุมภาพันธ์ 2544 ตังอยูเลขที่ 94 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่ –
ลาปาง ต.หนองป่ าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-5385-0737 โทรสาร 0-5385-0737 เปิ ด
     ้
บริการตังแต่เวลา 10:00 – 22:00 น. (วันอาทิตย์-พฤหัสบดี)
และเวลา 10:00 – 22:30 น. (วันศุกร์,เสาร์)
   McDonald’s เชียงใหม่ เป็ นสาขาที่ 30 และ
สาขาที่ 82 ในระบบ McDonald’s          ประเทศไทย
 ่       ้ ั           ิ
ซึงมีกรรมการผูจดการ คือ นายภูมใจ เลาจรัสแสง
   McDonald’s สาขาเชียงใหม่ เป็ นสาขาแรกใน
        ่
ประเทศไทยทีใช้ระบบ Licensee                ั
                       หรือระบบผู้รบ
           ่         ่  ่
อนุญาตดาเนินการ ซึงต่างสาขาอืน ๆ ทีบริษท แมคไทย  ั
                   ้ั
จากัด เป็ นผู้ดาเนิ นการเองแต่ทงนี้ การดาเนิ นงานทุก
อย่างจะต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบของ McDonald’s
International      อย่างเคร่งครัด นั่นคือ เรายึดหลัก
Q.S.C.&V         ซึ่ ง เป็ นหัว ใจของการท างานที่
McDonald’s อย่างเคร่งครัด
นโยบายหลักของแมคโดนัลด์
       ่
มีนโยบายหลักทีเหมือนกันคือ QSC&V มีความหมายว่า

1.     Quality    หมายถึง คุณภาพของอาหารทีดีอย่าง     ่
สม่ า เสมอ อาหารทุ ก ชิ้ น ของแมคโดนัล ด์ มี ก ารควบคุ ม
                   ่
คุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการทีแมคโดนัลด์ มีฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร ทาการตรวจสอบอาหารของแมคโดนัลด์ทุก
สาขา ทุก ๆ สัปดาห์และทุก ๆ เดือน นอกจากนี้เพือเป็ นการ    ่
ควบคุมอาหารให้มีความสด และอร่อยสาหรับลูกค้าอยูเสมอ          ่
อาหารทุกอย่างของแมคโดนัลด์ หลังจากปรับปรุงเรียบร้อย
แล้ ว จะถู ก เก็ บ ไว้ ใ นที่เ ก็ บ อาหารชนิ ด พิ เ ศษ (Tansfer
       ่ ่
Bin) เพืออุนอาหารเตรียม บริการแก่ลูกค้า ด้วยความร้อน
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ แ ล ะ ถู ก ค ว บ คุ ม ไ ม่ เ กิ น เ ว ล า ที่ ก า ห น ด
(Holding Time)
3. Cleanliness หมายถึง ความสะอาดพนักงานทุกคน
ของแมคโดนัล ด์ มีค ติประจ าใจ เหมือนกันอยู่อย่า งหนึ่ ง
คือ “Clean as you go” สะอาดในทุก ๆ ที่ ทีทานอยู่  ่ ่
             ่
และเมื่อคุณออกจากทีตรงนั้น พนักงานถูกสอนให้รกษา    ั
           ่ ุ    ่  ่
ความสะอาด ในทุกทีทกเวลา ทีเขายูในร้านแมคโดนัลด์
                    ่
2. Service หมายถึง การบริการทีรวดเร็วและเป็ น
                 ุ
มิตร พนักงานของแมคโดนัลด์ทกคน ได้ถูกฝึ กมาเป็ น
      ่
อย่างดี เพือให้บริการแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เป็ นมิตร
         ่ ู
 และบริการทีถกต้องแม่นยา ในการจัด อาหารตาม
       ่            ่
 Order ทีแมคโดนัลด์เรามีเวลาเฉลียมาตรฐาน ในการ
บริการให้ลูกค้าภายใน 60 วินาที และมีการทดสอบ
        ่
พนักงานอยูสม่าเสมอ
4. Value หมายถึง คุณค่าที่
  เรามอบให้ แมคโดนัล ด์
  ตระหนัก ถึ ง ความรู ้ค วาม
   ้
  คุมค่าทางคุณภาพ บริการ
  และราคา ทุ ก อย่ า งที่ เ รา
  มอบให้ลูกค้าเลือกสรรแต่
    ่ ี ี่ ุ ่
  ทีดทสดเพือลูกค้าเสมอ
การดาเนินงาน
     การดาเนินงานของ McDONALD’S          เชียงใหม่เปิ ด
                    ่     ่
ดาเนินงานมาเป็ นปี ที่ 9 จึงเรียกได้วายังอยูในระยะเจริญเติบโต
ดัง นั้น การด าเนิ น งานจึง เป็ นไปในรู ป แบบของการแนะน าให้
     ้ ั
ลูกค้ารูจก Mc DONALD’S และกลับมาใช้บริการอีก
     การดาเนินงานในขันนี้ ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนมักจะ
               ้             ่  ้
เป็ นปัญ หาในเรื่ อ งของบุ ค ลากรซึ่ ง ยัง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ห รื อ
            ่ ั
ประสบการณ์ ทางานทียงน้ อย จึงทาให้ข้อขัดข้องเล็ ก ๆ น้ อย ๆ
    ้             ่
เกิดขึนได้เสมอ ในส่วนปัญหาอืน ๆ จึงไม่คอยจะมี ่
     การเปลี่ยนแผนการดาเนินงานจะมีการทบทวนแผนการ
                       ่
ดาเนิน (REVISE THE PLAN) เพือมีการปรับแต่งทุก 2
       ่   ่
เดือน โดยมุงไปทีเป้ าหมายใหญ่เป็ นหลัก แผนการใหญ่ของการ
ด าเนิ น งานจะไม่มี ก ารเปลี่ย นแปลง แต่อ าจจะมีก ารเปลี่ย นใน
รายละเอียดปลีกย่อยเท่านัน  ้
วิเคราะห์สถานการณ์
สภาพการตลาดและสภาพแวดล้อม
     การตลาด FAST FOOD ในเชียงใหม่ เพิงจะ      ่
เริ่ ม ได้ ร บ ความนิ ย มระยะหลัง นี้ เอง ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม คน
       ั
          ั
เชี ย งใหม่ย ง ไม่นิ ย มเข้า ไปในร้า นอาหาร แล้ว บริก าร
ตัวเอง (SELF       SERVE) แต่เนื่องจากสภาวะ
         ่    ่
แวดล้อมทีเปลี่ยนไป เงือนไขกาสรดาเนินชีวิตทียุ่งยาก  ่
    ้             ่
มากขึน ประกอบการกับติดต่อสือสารในยุคโลกาภิวฒน์       ั
               ่     ั
(GLOBALIZATION) ทีทาให้คนได้รบข่าวสารได้เร็ว
 ้      ึ้
ขึนและดีขน จึงทาให้ตลาด FAST FOOD ไม่เป็ น
ของแปลกใหม่อีกต่อไป เชียงใหม่เป็ นเมืองทีผสมผสาน ่
           ่ ่
ของวัฒนธรรมทีคอนข้างลงตัว นันคือ  ้
                      ่ ่
    1. วัฒนธรรมการกินของท้องถินทีเปิ ดกว้างและมีอกลักษณ์
ในการใช้มือกับอาหารประเภท FAST FOOD                  ่
                                  ทีใช้มือ
รับประทานจึงไม่ได้ทาให้การกินอาหารประเภทนี้ เป็ นอาหารทีไม่       ่
ยอมรับอีกต่อไป
    2. ราคาที่ ไ ม่ แ พง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ อาหารท้ อ งถิ่ น
               ่
(LOCAL FOOD) ซึงเดิมเคยถูกมองว่าเป็ นอาหารทีคอนข้าง        ่ ่
แพง แต่เมือราคาอาหารของคนในท้องถินปรับตัวสูงขึ้น จึงทาให้
        ่                ่
ช่ อ งว่ า งของราคาลดลง กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ไ ม่ เ คยรับ ประทานอาหาร
FAST FOOD ก็มโอกาสทดลองมากขึน
            ี           ้
     3. ความสะอาด คุณค่า และคุณภาพ FAST FOOD ทุก
       ่
ประเภททีถูกเรียกว่าเป็ นวัฒนธรรมตะวันตกนั้นได้นาเอาความรู ้
                     ึ ้
(KNOW HOW) มาเผยแพร่ถงขันตอนการผลิต การควบคุม
ก า ร ผ ลิ ต ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต
(PRODUCTION TECHNOLOGY)
มาเผยแพร่ ซึ่ ง ท าให้ ร าคาสิ น ค้ า รสชาติ แ ละคุ ณ ค่ า ของ
     ่
อาหารทีสูงกว่าอาหารประเภท FAST FOOD อืน ๆ         ่
    ่
เป็ นทียอมรับอย่างรวดเร็ว
          ้ั
   4. สถานที่ต ง การตกแต่ง ร้า น ความสะอาด การใช้
เทคโนโลยี การสารวจจัดเก็ บข้อมูลและการวิจยการตลาด ั
อย่างละเอียด ทาให้การดาเนินงานของ FAST FOOD
CHAIN สามารถเปิ ดดาเนินการงานได้ดีกว่า เพราะการ
มองเห็น (VISIBILITY) ดีกว่า การศึกษาถึงพฤติกรรม
 ้                       ่
ผูบริโภคอย่างเป็ นรูปธรรม มีการเตรียมการทีดีในเรืองของ่
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย โดยการเชิ ญ ชวนให้ เ ข้ า ชม
ขบวนการการผลิต ครัว ก็เป็ นการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า
        ่
ในระยะยาวทีมาใช้บริการ
การแข่งขัน
      การแข่งขันของอุตสาหกรรม FAST FOOD ในจังหวัด
        ั
เชี ย งใหม่ย งไม่รุนแรง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักและกลุ่มลูกค้า
รองยังมีจานวนมากพอ และจานวนของจุดขาย (OUTLET) ยัง
น้อย
      1. กลุ่ ม ลู ก ค้ า หลัก คื อ กลุ่ ม คนท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง กลุ่ ม นี้ ย ง
                                         ั
แบ่งย่อย คือ
                ่     ่
          1.1. กลุมวัยรุน นักศึกษา
                 ่
          1.2. กลุมคนทางาน (YUPPIES)
                  ่
          1.3. กลุมเด็กนักเรียน และผูปกครอง ้
      2. กลุมลูกค้ารอง คือ กลุมนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ซึง
         ่             ่      ่           ่
     ่                    ้
   กลุมนี้จะเป็ นตัวแปรในการกระตุนยอดขายกิจกรรมส่งเสริม
   การขาย เช่น การลด แลก แจก แถม การโฆษณาจะไม่มผล            ี
           ้               ่
   ต่อการกระตุนการซื้อของลูกค้ากลุมนี้ การซื้อ (ยอดขาย) จะ
                   ้ ั
   เป็ นการซื้อ เพราะรูจกสินค้าอยูกอนแล้ว ่ ่

								
To top