1doc 11 05 54 - DOC by Hq8B58R

VIEWS: 80 PAGES: 21

									                                       ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

             (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิ จ

๑. ชื่อสาขา/สาขาวิ ชา
  ชื่อสาขา    บริหารธุรกิจ
  ชื่อสาขาวิ ชา (๑) การตลาด
         (๒) การเงิน
         (๓) การจัดการ
         (๔) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
         (๕) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
         (๖) การจัดการอุตสาหกรรม
         (๗) การประกอบการ
         (๘) การจัดการสํานักงาน
                   ่
         (๙) การจัดการท่องเทียวและโรงแรม

๒. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
      ภาษาไทย:   บริหารธุรกิจบัณฑิต
             บธ.บ.
      ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration
             B.B.A.
๓. ลักษณะของสาขา
                  ่                       ่
    สาขาบริหารธุรกิจเป็นศาสตร์เกียวกับการวางแผน การบริหารจัดการ หน้าทีทางธุรกิจในสาขาต่างๆ
ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ นํ า ม า ซึ่ ง ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ป ร ะ ส า น ง า น
และควบคุ ม ภายในองค์ ก รจนบรรลุ เป้ าหมายขององค์ กรภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางธุ รกิจที่แปรเปลี่ยน
                                           ิ
ซึ่งต้องประสมประสานศิลปะวิทยาการต่างๆ อันประกอบด้วย บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์
                     ิ ิ
ค ณ ิต ศ า ส ต ร ์ ส ถ ต ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทียงยืนอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
                                  ่ ั่
๔. คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์
  (๑) มีคุความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม ความประหยัด
    เคารพต่อกฎหมาย และมีจริยธรรมทางธุรกิจ
        ้ ้                ่ ่
  (๒) มีความรูดานบริหารธุรกิจและศิลปะวิทยาการทีเกียวข้อง
           ้
    และมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
                   ั
  (๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปญหา แสวงหาทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือกอย่างรอบด้าน
                          ้
  (๔) มีความสามารถในการวางแผนงาน จัดลําดับขันตอนของการทํางาน การนําแผนงานไปปฏิบติ  ั

                          ๑
                                     ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

    การควบคุ ม และประเมิน ผลการดําเนิ นงาน
                       ั       ้ ื        ่
  (๕) มีความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม รับฟงความคิดเห็นของผูอ่น มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
         ้    ้
    และมีภาวะผูนําและผูตามอย่างเหมาะสม
  (๖) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการดําเนินงาน
  (๗) มีความสามารถในการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูล

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
                             ่              ิ
   สาขาบริหารธุรกิจ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ทีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒอุดม
                  ่ ึ               ่
ศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตทีพงประสงค์ของสาขาบริหารธุรกิจทีกําหนดไว้ ดังนี้
   ๕.๑ คุณธรรม จริ ยธรรม
                                    ้ ื
      (๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผูอ่น
           ้ ื
ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
                              ิ
      (๒) มีความพอเพียงเป็ นหลักในการดําเนินชีวต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
         ิ้
และการสร้างภูมคุมกัน
      (๓) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
         ิ             ่
      (๔) มีจตสํานึกและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชัว  ่
   ๕.๒ มาตรฐานด้านความรู้
      (๑)
          ้                        ้   ่ํ
      มีความรูและความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทเี่ ป็นพืนฐานทีจาเป็นสําหรับการเรียนด้านบริห
      ่       ้              ิ
ารธุรกิจ ทีครอบคลุมทัง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิตศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
               ้                 ้
      (๒) มีความรูและความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ดานบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน
                  ้
การผลิตและการดําเนินงาน รวมทังการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
              ้              ่
      (๓) มีความรูและความเข้าใจในสาระสําคัญเกียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน
     ั ิ                            ้
การปฏิบตการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทังการปรับปรุงแผนงาน
                ้
      (๔) มีความรูเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ
   ้                  ่
รวมทังมีความเข้าใจในสถานการณ์ทเี่ ปลียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
   ๕.๓ มาตรฐานด้านทักษะทางปัญญา
               ่              ้            ้
      (๑) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
 ่ ึ
ทีศกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัต กรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
      (๒) สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ขอมูล้
       ่ึ     ่             ั
เพื่อให้ได้ซงสารสนเทศทีเป็ นประโยชน์ในการแก้ไขปญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
                        ๒
                                ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

     (๓) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็ น ผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
                   ่
มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกทีสอดคล้องกับสถานการณ์
                       ๓
                                             ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

๕.๔ มาตรฐานด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                                  ั ้ ื
    (๑) สามารถประสานงาน มีมนุ ษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกบผูอ่น
                        ้ ้
    (๒) สามารถทํางานเป็ นกลุ่ม และแสดงภาวะผูนําผูตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
                 ่        ่ ี
    (๓) สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

  ๕.๕ มาตรฐานด้านการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                         ิ
     (๑) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิตและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
       และตัดสินใจทางธุรกิจ
     (๒) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                   ้
     (๓) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทังในรูปแบบการเขียนรายงาน
และการนําเสนอด้วยวาจา
     (๔) สามารถนําเทคโนโลยีไปเป็ นเครื่องมือในการสนับสนุ นในการดําเนินงาน

๖. องค์กรวิ ชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
   ไม่ม ี

๗. โครงสร้างหลักสูตร
     โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหมวดวิ ช าศึก ษ าทั ่ว ไป              ิ
                               หมวดว ช าเฉพาะ         และหมวดเล อ กเสรีื
โดยมีองค์ประกอบและหน่ วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่ วยกิต ดังนี้
             ่
   (๑) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป ๓๐ หน่ วยกิ ต
   (๒) หมวดวิ ชาเฉพาะ   ๘๔ หน่ วยกิ ต
                                         ้
    ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาบริหารธุรกิจครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ทังด้านทฤษฏี
หลักการ นวัตกรรม สู่การนําไปใช้งานจึงกําหนดเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้
       (๒.๑) วิชาแกน ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
          วิ ช า แ ก น                         ห ม า ย ถึ ง
       ่            ้
วิชาจําเป็ นทีต้องเรียนเพื่อเป็ นความรูสําหรับการเรียนวิชาเฉพาะด้านประกอบด้วยอย่างน้อย 8 สาระวิชา
ดังนี้ การเงิน การบัญ ชี การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบ ัติการ การจัดการและองค์การ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายธุรกิจ
       (๒.๒) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                             ๔
                                                  ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

                                   ้
        วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง เนื้อ หาสาระสําคัญของสาขาวิชาทังในส่วนที่เป็ นพื้นฐาน
ก า ร ป ร ะ ย ุก ต ์ แ ล ะ ก า ร บ ูร ณ า ก า ร
                               ่
โดยแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดรายวิชาและหน่ วยกิตได้ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
   (๓) หมวดวิ ชาเลือกเสรี        ๖ หน่ วยกิ ต
      ้         ี          ่
     ทังนี้สามารถกําหนดให้มประสบการณ์ภาคสนาม ซึงอาจเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ
            ั
หรือสหกิจศึกษา โดยให้นบเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ

๘. เนื้ อหาสาระสาคัญของสาขาบริ หารธุรกิ จ
   เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ด้าน
บริหารธุรกิจ แบ่งออกเป็นด้านวิชาแกน และวิชาเฉพาะด้านตามสาขาวิชาได้ดงนี้  ั
   ๘.๑ ด้านวิ ชาแกน
     ๘.๑.๑ การเงิ น (Finance)
         เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ห น้ า ที่ ท า ง ก า ร เ งิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ง บ ก า ร เ งิ น
การวางแผนและพยากรณ์ ทางการเงิ น การบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น งบประมาณเงิ น ทุ น
แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน นโยบาย
       ั
การจ่ายเงินปนผล
      ๘.๑.๒ การบัญชี (Accounting)
            ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสําคัญของการบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทาง
                                   ้
การบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดทําบัญชี ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธการบัญชีตามหลักการบัญชี       ี
                                     ้
รวมถึงการจัดทํางบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซือมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า วิธการบัญชีเ               ี
 ่        ู
กียวกับภาษีมลค่าเพิม   ่
      ๘.๑.๓ การตลาด (Marketing)
            แนวคิ ด พื้ น ฐานและหน้ า ที่ ท างการตลาด               สภาพแวดล้ อ มทางการตลาด
ระบบข้อ มู ล ทางการตลาดและการวิจ ัย การตลาด                  พฤติก รรมผู้ บ ริโ ภค การแบ่ ง ส่ ว นตลาด
การเลือ กตลาดเป้ าหมาย               การวางตําแหน่ งผลิต ภัณฑ์ การบริหารผลิต ภัณฑ์ การตังราคา         ้
ช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม
      ๘.๑.๔ การจัดการการผลิ ตและการปฏิ บติการ (Production and Operation Management)
                                  ั
           ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร
                                          ี
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดําเนินงาน เทคโนโลยีท่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและการผลิต
การจัดการ
                ิ
ค ุณ ภ า พ ก า ร บ ร ห า ร โ ค ร ง ก า ร ก า ร พ ย า ก ร ณ ์ ก า ร จ ด ก า ร ส น ค ้า ค ง ค ล ง    ั     ิ          ั
                      ั          ิ
ก า ร ว า ง แ ผ น กํ า ล ง ก า ร ผ ล ต แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท รั พ ย า ก ร
ร ว ม ทั ้ง ก า ร จั ด ก า ร ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น ตั ้ง แ ต่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต้ น นํ้ า จ น ถึ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป ล า ย นํ้ า
    ่                        ่
เพื่อเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพิมความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยังยืน               ่

                                 ๕
                                 ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

    ๘.๑.๕ การจัดการและองค์การ (Management and Organization)
        แนวคิ ด พื้ น ฐานและลัก ษณะขององค์ ก าร หลัก การจัด การ กระบวนการจัด การ
สภาวะแวดล้อ มทางการจัดการ จริย ธรรมในการจัดการ หน้ าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน
                  ้
การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชีนํา และการควบคุม
                     ๖
                                               ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

     ๘.๑.๖ การวิ เคราะห์เชิ งปริ มาณและสถิ ติธรกิ จ (Quantitative Analysis & Business Statistics)
                              ุ
           ค ว า ม รู้ ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ
เ ท ค นิ ค ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม แ น่ น อ น แ ล ะ ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ก า ร โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง เ ส้ น
                                  ้          ิ
การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจําลองสถานการณ์ รวมทังประยุกต์ใช้สถิตเชิงพรรณาและสถิตเชิงอนุ มาน           ิ
เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
     ๘.๑.๗ เศรษฐศาสตร์ (Economics)
            หลัก และความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทัว ไปของเศรษฐศาสตร์    ่
ว่ า ด้ ว ย มู ล ค่ า ร า ค า แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค
  ั                                 ี       ั
ป จ จัย ที่ กํ า หนดอุ ป สงค์ อุ ป ทานของสิน ค้า ในตลาดที ่ม ก ารแข่ง ข น โดยสมบูร ณ์ และไม่ส มบูร ณ์
การภาษีอากร การค้า การลงทุน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
     ๘.๑.๘ กฎหมายธุรกิ จ (Business Law)
           ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ
          ่
และกฎหมายเกียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น หลักกฎหมายซื้อ ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ย ื ม
                    ้
คํ้า ประกัน จํา นอง จํา นํ า รวมทัง กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่ น ตราสารทุนและตราสารหนี้
และตั ๋วเงิน โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

   ๘.๒ ด้านวิ ชาเฉพาะด้าน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดงนี้
                         ั
     ๘.๒.๑ สาขาวิ ชาการตลาด
     หลัก สูต รสาขาวิชาการตลาด ประกอบด้ว ยองค์ค วามรู้               (Body    of   Knowledge)
 ่
ทีครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา ดังนี้
             ้
     (๑) พฤติกรรมผูบริโภค
        ความหมาย ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภคกั บ การบริห ารการตลาด
รูปแบบการวิเ คราะห์พ ฤติก รรมผู้บ ริโ ภค    ั         ี ิ
                       ป จ จัย ต่า งๆ ที่ม อ ท ธิพ ลต่อ กระบวนการตัด สิน ใจซื้อ
           ้
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์
               ั
        (๒) การวิจยตลาด
           ความหมายและบทบาทของการวิ จ ั ย การตลาด กระบวนการวิ จ ั ย การตลาด
                       ิ ั                      ิ
ประเภท ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ว จ ย แ ห ล่ง ข ้อ ม ูล แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม ผ ด พ ล า ด ข อ ง ข ้อ ม ูล
          ั ั
ส เ ก ล ที ่ใ ช ้ว ด ท ศ น ค ต ิ ขั ้น ต อ น แล ะเท คนิ คก าร เลื อ ก ตั ว อ ย่ า ง กา รกํ าหน ดข นา ดตั ว อ ย่ า ง
การออกแบบสอบถาม การวิเ คราะห์ แ ละการให้ ค วามหมายข้ อ มู ล การสรุ ป ผลและการนํ า เสนอ
             ั
จริยธรรมในการทําวิจยการตลาด
      (๓) กลยุทธ์การตลาด
        ความหมาย บทบาท และความสําคัญของกลยุทธ์การตลาดสําหรับการแข่งขันในธุรกิจ
การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายในและภายนอก การบูร ณาการหน้ าที่งานการตลาดและหน้ าที่อ่ืน ๆ
ของธุรกิจ


                              ๗
  ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54
๘
                                           ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

      (๔) การวางแผนการตลาด
          คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ต ล า ด
คุ ณ ลัก ษณะที่ ดี ข องแผนการตลาด กระบวนการวางแผนทางการตลาด การพยากรณ์ ก ารขาย
การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ธุ รกิ จ การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ การกํ า หนดกล ยุ ท ธ์ ก ารตล าด
การกําหนดโปรแกรมการตลาด การกําหนดงบประมาณ การนําไปใช้และการควบคุม

    ๘.๒.๒ สาขาวิ ชาการเงิ น
    หลัก สู ต รสาขาวิช าการเงิน      ประกอบด้ว ยองค์ค วามรู้      (Body    of    Knowledge)
 ่
ทีครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา ดังนี้
      (๑) การลงทุน
                  ่
        กระบวนการลงทุน เครืองมือในการลงทุน ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอ ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ
                                               ั
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตราสารทุน การวิเคราะห์ตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารอนุพนธุ์
การลงทุนทางเลือก
     (๒) ตลาดการเงิน
       บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ต ล า ด ก า ร เ งิ น
กลไกของตลาดการเงินและความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ รูปแบบต่างๆ ของความเสี่ยงในตลาดการเงิน
บทบาทการบริการและประเภทของสถาบันการเงิน
                ้
     (๓) การจัดการการเงินขันสูง
                                           ั
       การตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน นโยบายจ่ายเงินปนผล
       ้
การควบรวมและซือกิจการ
     (๔) การเงินระหว่างประเทศ
                  ิ                   ั
        กลไกในตลาดการเง น ระหว่า งประเทศ การกํ า หนดระบบอ ต ราแลกเปลี ่ย น
ระบบการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ทฤษฎี เ สมอภาคระหว่ า งอั ต ราแลกเปลี่ ย นและตั ว แปรต่ า งๆ
                   ่        ่
ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การจัดการความเสียงจากอัตราแลกเปลียน แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ

   ๘.๒.๓ สาขาวิ ชาการจัดการ
                                      ่
   หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ทีครอบคลุมเนื้อหา
สาระวิชา ดังนี้
      (๑) พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)
                      ั
        การวิเคราะห์ความแตกต่างของปจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การตัดสินใจ
       ั       ั
พฤติกรรมของปจเจกบุคคล ปฏิสมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบ
   ้
ภาวะผูนํา การติดต่อสื่อสาร


                            ๙
                                          ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

      (๒) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
             ้
        แนวคิดพืนฐานและกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนและตัดสินใจ
                ั ิ
เชิงกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตและการควบคุมเชิงกลยุทธ์
              ้
     (๓) การจัดการของผูประกอบการ (Entrepreneurship Management)
               ้           ั          ้
       คุณลักษณะของผูประกอบการ การวิเคราะห์ปญหาและโอกาสของผูประกอบการ การ
                             ้
ศึกษาความเป็นไปได้และการแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การจัดตังธุรกิจใหม่ แผนธุรกิจ การระดมทุน
     (๔) การจัดการโครงการ (Project Management)
       ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ก า ร ก า ร ว า ง แ ผ น โ ค ร ง ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร
การควบคุมและประเมินโครงการ


  ๘.๒.๔ สาขาวิ ชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge)
 ่
ทีครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา ดังนี้

     (๑) พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)
                       ั
         การวิเคราะห์ความแตกต่างของปจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การตัดสินใจ
            ั      ั
     พฤติกรรมของปจเจกบุคคล ปฏิสมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง
      ้
รูปแบบภาวะผูนํา การติดต่อสื่อสาร
     (๒) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
         แนวคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรื่อง การวางแผนกําลังคน การสรรหา
คัดเลือก                              ั ิ
       การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตงาน การบริหารค่าตอบแทน
แรงงานสัมพันธ์                         ความปลอดภัยและการป้องกันอุบตเหตุ
                                              ั ิ
ตลอดจนการธํารงรักษาบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตงาน ั ิ
      (๓) การวางแผนและการสรรหากําลังคน
        - การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ (HR Planning)
                 ่
        แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กียวข้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ (Business Strategies) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในองค์การ การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ (HR Forecasting Process)
                               ่ ี
วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน (HR Demand) วิเคราะห์กําลังคนทีมอยู่ (HR Supply) การวิเคราะห์งาน
                ิ         ิ
(Job Analysis) กําหนดคุณสมบัตของงานและคุณสมบัตของบุคคลในการทํางานตําแหน่งงานนันๆ  ้                           ๑๐
                                              ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

   - การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection)
       การสรรหา และคัดเลือก (Recruitment and Selection)
      ่        ั ิ                      ี
บุคคลทีเหมาะสมเข้าปฏิบตงานจากภายในและภายนอกองค์การด้วยเทคนิควิธการต่างๆ เช่น
                      ้           ้
การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน รวมทังการโยกย้ายและแต่งตังบุคคลให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน
         ่ ี
เพื่อการทํางานทีมประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ
       (๔) การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
        แ           น           ว         คิ         ด
และทฤษฎี เ กี่ ย วข้ อ งกับ การฝึ ก อบรมและการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ี ม ีต่ อ การพัฒ นาองค์ ก าร
การสํารวจความจําเป็ นในการฝึกอบรม การจัดทําโครงการฝึ กอบรม การกําหนดเป้าหมายหลักสูตร เนื้อหา
                                   ้
และเทคนิ ค วิธ ีใ นการฝึ ก อบรม การประเมิน ผลการฝึ ก อบรม รวมทัง การวางแผนพั ฒ นาส่ ว นบุ ค คล
(Individual    Development    Planning)     การพัฒ นาสายอาชีพ (Career    Development)
          ้ ื
และการวางแผนผูสบต่อ (Succession Planning)
       (๕) การบริหารผลการปฏิบตงาน ั ิ
                        ั ิ
        - ระบบการจัดบริหารผลการปฏิบตงาน (Performance Management System)
         แนวคิดในการประเมินผลการปฏิบตงาน  ั ิ                    ั ิ
                                    การสร้างมาตรฐานการปฏิบตงาน
     ่           ้
และเครืองมือในการประเมินผลทังรายบุคคลและกลุ่มบุคคล
 ั                               ้
ปญหาในการประเมินผลและการอภิปรายผลการประเมินระหว่างผูประเมินและผูถูกประเมิน ้
    ้
รวมทังการนําผลการประเมินไปใช้ในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์

         (๖) การบริหารค่าตอบแทนและการธํารงรักษาบุคลากร
          -การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation Management and Benefits)
         ก า ร บ ริ ห า ร ค่ า จ้ า ง เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ ค่ า ต อ บ แ ท น อื่ น ๆ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค่ า ง า น
เ พื่ อ กํ า ห น ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ธี ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น แ บ บ จู ง ใ จ
รู ป แบบการจั ด ประโยชน์ แล ะบริ ห ารให้ พ นั ก ง าน รว มทั ้ง การบริ ห ารโครงการเงิ น กอ งทุ น
กองทุนสวัสดิการต่างๆ
         - บุคลากรสัมพันธ์ (Employee Relations)
         ความเป็ นมาของบุคลากรสัมพันธ์                       ่ ่
                                       ข้อกําหนดทีเกียวข้องกับการการจ้างงาน
การทํางานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ค่าจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การระงับข้อพิพาทแรงงาน
        ่        ิ
การดูแลในเรืองคุณภาพชีวตของลูกจ้าง                            ั
                               การส่งเสริมความสัมพันธ์อนดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
    ้           ่
รวมทังการสร้างกิจกรรมทีทําประโยชน์เพื่อสังคม
      - กฎหมายแรงงาน (Labor Law)

                              ๑๑
                                         ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

       ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ก ฎ ห ม า ย แ ร ง ง า น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ แ ร ง ง า น สั ม พั น ธ์
กฎห มา ยคุ้ ม คร อ งแ รง งาน ก ฎหม าย เกี่ ย ว กั บ สั ญ ญา กา รจ้ า งง าน กฎ หมา ยป ระกั น สั ง ค ม
         ี ิ             ึ           ่
ศาลแรงงานและวิธพจารณาคดีแรงงาน กรณีศกษา และคําพิพากษาเกียวกับกรณีพพาทด้านแรงงาน ิ

๘.๒.๕ สาขาวิ ชาการจัดการธุรกิ จระหว่างประเทศ
   หลัก สูต รสาขาวิชาผู้ประกอบการ ประกอบด้ว ยองค์ค วามรู้          (Body    of   Knowledge)
 ่
ทีครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา ดังนี้
                        ้
         (๑) ธุรกิจระหว่างประเทศเบืองต้น
                           ั
           แนวคิด ความสําคัญ ตลอดจนวิวฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ
                    ั
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์โลกาภิวตน์ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
เช่นทฤษฎีทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รูปแบบต่างๆ ของการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
                  ่ ่               ํ
และองค์กรระหว่างประเทศทีเกียวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมที่สาคัญในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการเมือง
         (๒) การบริหารการนําเข้าและส่งออก
                         ั       ่ ่
           หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบติ และเอกสารทีเกียวข้องกับดําเนินการนําเข้าและส่งออกสินค้า
                     ่
โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น เงือนไขทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศรูปแบบต่างๆ
                          ี
การจ่ายชําระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ พิธการทางศุลกากร ตลอดจนการประกันภัยสินค้าทางทะเล
                ้           ่ ่
รวมถึงศึกษาองค์กรต่างๆ ทังในและต่างประเทศทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจนําเข้าและส่งออก
        (๓) การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
           ้ ้                   ั ่
        ความรูเบืองต้นในการบริหารการเงินสําหรับบริษททีดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
รวมถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อันได้แก่ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงิน ตลอดจนกลไกของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
      ่           ่      ่ ี
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราทีมผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
    ี           ่       ่
และวิธการบริหารความเสียงโดยใช้เครืองมือทางการเงินทีเหมาะสม  ่
รวมถึงบทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก
       ั
และบริษทเงินทุนระหว่างประเทศ
        (๔) การตลาดระหว่างประเทศ
           แ น ว คิ ด               ค ว า ม สํ า คั ญ
     ี                         ่
และวิธการดําเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศซึงแตกต่างจากการดําเนินงานด้านการตลาดภายในปร
ะเทศ โดยครอบคลุ ม ถึง แนวคิด ด้า นการตลาดแบบไร้พ รมแดน วิธ ีก ารเข้า สู่ต ลาดระหว่ า งประเทศ

                          ๑๒
                                               ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร ต ล า ด ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ร ว ม ถึ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ ด็ น ป ัญ ห า ต่ า ง ๆ
ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร ต ล า ด ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
       ั                     ่ ่
ตลอดจนปญหาด้านการตลาดระหว่างประเทศทีเกียวเนื่องกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

๘.๒.๖ สาขาวิ ชาการจัดการอุตสาหกรรม
            ้
   หลักสูตรสาขาวิชาผูประกอบการ ประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge)
 ่
ทีครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา ดังนี้
  (๑) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
              ้        ิ
    การจัดหาและการจัดซือ การจัดการวัตถุดบ การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการจัดการคลังสินค้า
การขนส่ง และการจัดจําหน่ าย

  (๒) การจัดการระบบการผลิต
                      ี
    การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา กรรมวิธการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต
      ่
การจัดการสิงแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การจัดการบํารุงรักษา
       ้                    ่
การวิเคราะห์ตนทุนอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพและการเพิมผลิตภาพ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการจัดการการผลิต

  (๓) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
    การวางแผนกําลังคน     การสรรหา คัดเลือก     การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
          ั ิ
การประเมินผลการปฏิบตงาน         การบริหารค่าตอบแทน        แรงงานสัมพันธ์
                           ั ิ
ตลอดจนการธํารงรักษาบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตงาน      จิตวิทยาอุตสาหกรรม
     ่ ่
กฎหมายทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมและแรงงาน


  ๘.๒.๗ สาขาวิ ชาการประกอบการ
    หลัก สูต รสาขาวิชาการประกอบการ          ประกอบด้วยองค์ความรู้       (Body    of   Knowledge)
 ่
ทีครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา ดังนี้
           ้
    (๑) การเป็นผูประกอบการ (Entrepreneurship)
                        ้
       ความหมายและคุณลักษณะของการเป็ นผูประกอบการ
     ้
บทบาทของผูประกอบการในธุรกิจ การแสวงหาโอกาส และประเมินอุปสรรคทางธุรกิจ
       (๒) การสร้างธุรกิจใหม่ (Creating New Ventures)


                               ๑๓
                                     ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

       การสร้างธุรกิจใหม่ การนํานวัตกรรมมาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่
การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างและคัดเลือกธุรกิจใหม่ การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสําหรับสินค้าใหม่
               ้
     (๓) การเงินสําหรับผูประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
                    ้
        การจัดหาเงินทุนสําหรับผูประกอบการ การประเมิน
                ้
และการตัดสินใจในการลงทุนของผูประกอบการ การวางแผนการลงทุน การจัดทํางบประมาณทางการเงิน
    ้่            ้่
การหาผูรวมทุน และทัศนคติของผูรวมทุน
     (๔) การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)
                              ั  ่ ้
       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การฝึกวิเคราะห์ ปญหาทีเกิดขึนในธุรกิจ
          ั
การเสนอแนวทางแก้ไขปญหา และการนําไปใช้
                 ้
      (๕) แผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ (Business Plan for Entrepreneur)
        รูปแบบและการเขียนแผนธุรกิจ คุณลักษณะของแผนธุรกิจ การนําเสนอแผนธุรกิจ
     ๘.๒.๘ สาขาวิ ชาการจัดการสานักงาน
   หลัก สูต รสาขาวิชาผู้ประกอบการ ประกอบด้ว ยองค์ค วามรู้      (Body    of   Knowledge)
 ่
ทีครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา ดังนี้
      (๑) การจัดการสํานักงาน
           ้ ั่  ่
        ความรูทวไปเกียวกับการจัดการสํานักงาน แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสํานักงาน
การบริหารงานเอกสาร การจัดการสายทางเดินของงาน (Work Flow) การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
(Office Automation) การปรับปรุงงานสํานักงาน การออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานสํานักงาน
                  ่   ํ                   ้
การจัดสภาพแวดล้อมในสํานักงาน เครืองใช้สานักงาน การเลขานุการ จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหาร
         ้
      (๒) ผูบริหารสํานักงานและการสื่อสาร
        ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
                ้
มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ภาวะผูนํา
     (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการจัดการสํานักงาน
        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
การจัดการฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหาร จริยธรรมในสังคมไซเบอร์


     ๘.๒.๙ สาขาวิ ชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
                   ่
    หลักสูตรสาขาวิชาการการท่องเทียวและโรงแรม ประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge)
 ่
ทีครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา ดังนี้

                        ๑๔
                                     ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

           (๑) สาระวิ ชาพื้นฐานวิ ชาชีพ                 ่
                             ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ซึงครอบคลุมเนื้อหาสาระ
  ่
ในเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี้
           - ความรูเบืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเทียว (Introduction to Tourism Industry)
                 ้ ้                   ่
           - ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเทียว (Tourist Characteristics and Behaviors)
                                ่
           - จิตวิทยาบริการ (Service Psychology)
           - การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเทียว   ่
             (Human Resource Management and Development in Tourism Industry)
           - การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเทียว และ/หรือ การโรงแรม (Strategic Management
                               ่
              for Tourism and/or Hotel)
           - ระเบียบวิธวจยด้านการท่องเทียว และ/หรือ โรงแรม (Research Methodology in
                   ีิั       ่
             Tourism and/or Hotel)
                                   ่
           - เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเทียว และ/หรือ โรงแรม (Information Technology
             for Tourism and/or Hotel)
           - จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเทียวและการโรงแรม ่
             (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)
       ้
      ทังนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจปรับหัวข้อ เนื้อหาสาระ รายวิชาและจํานวนหน่วยกิต ตามวัตถุประสงค์
                                  ํ
และเอกลักษณ์ของหลักสูตร โดยพิจารณาเนื้อหารายวิชาไม่ให้ซ้าซ้อนกับเนื้อหาในรายวิชาแกนบริหารธุรกิจ
         (๒) สาระวิ ชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
                  ่
         (๒.๑) การท่องเทียว จําแนกออกเป็น ๒ กลุ่มย่อยประกอบด้วย
                              ่
ก. กลุ่มวิชาการวางแผน การจัดการและการพัฒนาการท่องเทียว (Tourism Planning, Management and
                      ่
Development) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี้
                 การวางแผนและการจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเทียวและแหล่งท่องเทียว
                                         ่       ่
                  (Management and Planning for Tourism and Destination Development)
                 การท่องเทียวอย่างยังยืน (Sustainable Tourism)
                        ่   ่
                 การจัดการโครงการการท่องเทียว (Tourism Project Management)
                                 ่
                 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเทียว (Logistics for Tourism Industry)
                         ํ             ่
                 สัมมนาการท่องเทียว (Seminar in Tourism)
                          ่
                 การเป็ นผูประกอบการในธุรกิจการท่องเทียว Entrepreneurship in Tourism)
                       ้                ่
                 การจัดการทรัพยากรการท่องเทียว (Tourism Resources Management)
                                    ่
                                 ่
          ข. กลุ่มวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเทียว (Tour Business Operation and
                  ่
Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี้
             การวางแผนและการดําเนินการจัดนําเทียว (Tour Planning and Organizing)
                                ่
             หลักการมัคคุเทศก์ (Principle of Tourist Guide)

                        ๑๕
                                    ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

             การตลาดเพื่อการท่องเทียว (Marketing for Tourism)
                         ่
             ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว (English for Tourism)
                           ่
             การจัดการการประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเทียวเพื่อเป็นรางวัล
                                      ่
               (Events and MICE Management)
             การดําเนินงานนําเทียว (Tour Operations)
                       ่
             การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเทียว (Travel Agency Management)
                               ่
       (๒.๒) การโรงแรม จําแนกออกเป็น ๒ กลุ่มย่อยประกอบด้วย
          ก. กลุ่มวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม (Hotel Planning,
                            ่
Management and Development) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี้
             การจัดการโรงแรม (Hotel Management)
             ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
             การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Planning and Development)
             สัมมนาธุรกิจการโรงแรม (Seminar in Hotel Business)
                                           ่
          ข. กลุ่มวิชาการดําเนินงาน การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครืองดื่ม
(Hotel Room and Food and Beverage Operation and Management)
             การดําเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า (Front Office Operation
               and Management)
             การดําเนินงานและการจัดการงานแม่บาน (Housekeeping Operation
                                ้
               and Management)
             การดําเนินงานและบริการอาหารและเครืองดื่ม (Food and Beverage Service
                                 ่
               and Operation)
             การจัดการอาหารและเครืองดื่ม (Food and Beverage Management)
                          ่
             การตลาดเพื่อการโรงแรม (Marketing for Hotel)
             ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (English for Hotel)
       (๓) สาระวิ ชาเฉพาะเลือก ได้แก่
             ่ ู้
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะทีผเรียนต้องการจะเลือกเรียน
        ่                       ้
ครอบคลุมหัวข้อทีสถาบันการศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเป็นรายวิชาขึนเองได้ เช่น
                  ่
       (๓.๑) กลุ่มการท่องเทียว
               การจัดการวิกฤตการณ์การท่องเทียว (Crisis Management for Tourism)
                              ่
               นวัตกรรมการท่องเทียว (Tourism Innovation)
                        ่
               ไทยศึกษาเพื่อการท่องเทียว (Thai Studies for Tourism)
                          ่
               การท่องเทียวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก (Tourism in Asia-Pacific Context)
                   ่
               การจัดการการท่องเทียวกลุ่มเฉพาะ (Niche Tourism Management)
                         ่

                       ๑๖
                                   ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

              การจัดการนันทนาการเชิงพาณิชย์ (Commercial Recreation Management)
              การจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Management)
                         ่
              การจัดการการท่องเทียวเชิงนิเวศ (Ecotourism Management)
                          ่
              การจัดการการท่องเทียวชุมชน (Community-Based Tourism)
                           ่
              การจัดการการท่องเทียวทางทะเล (Marine Tourism Management)
                            ่
              การจัดการท่องเทียวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)
                       ่
              การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
              การจัดการการท่องเทียวและกีฬา (Sport Tourism Management)
                             ่
              การจัดการสปา (Spa Management)
              การจัดการการท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management)
                              ่
       (๓.๒) กลุ่มการโรงแรม
              การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management)
              การดาเนินงานและการจัดการครัว (Kitchen Operation and Management)
              การดาเนินงานและบริการจัดเลี ้ยง (Catering Operation and Service)
              การจัดการทรัพย์สินของโรงแรม (Hotel Property Management)
              การออกแบบโรงแรม (Hotel Design)
              การออกแบบอาหาร (Food Styling)
              การจัดการสโมสรและบาร์ (Club and Bar Management)
              การจัดการธุรกิจที่พกทางเลือก (Alternative Accommodation Business
                        ั
               Management)
              การจัดการอาหารท้ องถิ่นและนานาชาติ (Local and International Cuisine
               Management)
              การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
              การจัดการสปา (Spa Management)
              การจัดการการประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเทียวเพื่อเป็นรางวัล
                                        ่
               (Events and MICE Management)


   ้                   ่ ี
  ทังนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาทีมสาระต่อเนื่องจากรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะบังคับเพิ่
มเติมได้ ตามลักษณะและวัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร
                       ๑๗
                                   ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

ภาคผนวก
   ประธานโครงการ
   ดร. มารวย ผดุงสิทธิ ์         ่
                     ทีปรึกษา TCOBS
   ที่ปรึกษาโครงการ
  1. รศ. ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ ์     อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                      ่
                     ทีปรึกษา TCOBS
  2. รศ. เกศินี วิฑรชาติ
           ู                 ่
                     รองอธิการบดีฝายบริหาร
                                   ั
                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงสิต
  3. รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม      คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. รศ. ดร. อรรณพ ตันละมัย       คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. รศ. ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ      คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ั
  6. ดร. เอกชัย อภิศกดิ ์กุล      คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  คณะผูวิจย
     ้ ั
    1. ผศ. ดร. กัญช์ อินทรโกเศศ    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        ้ิั
                                    หัวหน้าผูวจย
                 ู ั
    2. รศ. ดร. จินตนา ธนวิบลย์ชย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    3. ผศ. อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ ์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    4. ผศ. นภวรรณ คณานุรกษ์ ั     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
             ่
    5. ผศ. ธนุตร์ เอียมอร่าม      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    6. ดร. ประสิทธิ ์ มะหะหมัด     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    7. อ. ปวีณา นิลพงษ์        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    8. ดร. นงนภัส แก้วพลอย       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    เลขานุการ

  คณะผูร่วมวิ จยกลุ่มสาขาวิ ชาการตลาด
     ้     ั
              ่
   1. รศ. ดร. กุณฑลี รืนรมย์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ประธานกลุ่ม
            ิ ั
   2. รศ. กิตติ สิรพลลภ        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         ี
   3. อ. ชุลพร เปี่ยมสมบูรณ์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   4. รศ. อรชร มณีสงฆ์         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   5. รศ. ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           ั
   6. ดร. วิวฒน์ แซ่หลี        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   7. ดร. กมล ชัยวัฒน์         มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                      ๑๘
                                  ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

      ิ
  8. อ. ยุพน พิทยาวัฒนชัย       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะผูร่วมวิ จยกลุ่มสาขาวิ ชาการเงิ น
   ้    ั
 1. ผศ. ดร. พัชราวลัย ชัยปาณี     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ประธานกลุ่ม
 2. รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ิั
 3. ผศ. ดร. ธนาวัฒน์ สิรวฒน์ธนกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. รศ. ดร. รวี ลงกานี         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ิั
 5. ดร. ศิรรกษ์ ขาวไชยมหา       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. ดร. ธนาวุธ แสงกาศนีย์       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. ดร. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. ผศ. ดร. พรวรรณ นันทแพศย์      มหาวิทยาลัยศรีปทุม
        ิ
 9. ผศ. สิรวรรณ โฉมจํารูญ       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะผูร่วมวิ จยกลุ่มสาขาวิ ชาการจัดการ
   ้    ั
 1. รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ประธานกลุ่ม
        ิ
 2. รศ. ดร. สิรวุฒ ิ บูรณพิร      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           ั
 3. รศ. สมชาย หิรญกิตติ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 4. ผศ. ดร. นวลฉวี แสงชัย       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. ดร. หฤทัย นําประเสริฐชัย      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. ดร. อนุพงษ์ อวีรทธาุ        มหาวิทยาลัยศรีปทุม
      ้
 7. อ. เอือจิต ทัศนะภาคย์       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะผูร่วมวิ จยกลุ่มสาขาวิ ชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   ้    ั
 1. ผศ. ดร. ภาวิณี เพชรสว่าง     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานกลุ่ม
          ิ
 2. รศ. ทองฟู ศิรวงศ์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ดร. นันธวุฒ ิ ลีอมรสิร ิ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. รศ. ดร. อรพิณ สันติธรากุลี    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. อ. กุลกานต์ บุญญยูวะ       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. ดร. ปาริชาติ คุณปลืม ้      มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะผูร่วมวิ จยกลุ่มสาขาวิ ชาการจัดการธุรกิ จระหว่างประเทศ
   ้    ั
 1. ดร. อรุณี ตันวิสุทธิ ์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          ประธานกลุ่ม

                     ๑๙
                                ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

  2. รศ. ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  3. ผศ. สุดาพร กุณฑลบุตร      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
        ิ
  4. ดร. กิตยา ทัศนะบรรจง      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. ดร. จุมพฏ บริราช        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  6. ผศ. ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
         ุ
  7. ดร. อนิรทธ์ ผ่องแผ้ว      มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  8. อ. ชลลดา สัจจานิตย์      มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  9. อ.นภัสสร ตื่มสูงเนิน      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  10. อ. อรรถพร พฤทธิพงษ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
       ิ
  11. ดร. ธีรน วาณิชเสนี      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะผูร่วมวิ จยสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   ้    ั
 1. รศ. ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ่
                                  ทีปรึกษา
                    ้     ิ           ่
 2. อ. พันตรีประหยัด ปาลกะวงศ์ฯ ผูทรงคุณวุฒมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีปรึกษา
 3. อ. วงเดือน สิมะโชคดี       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 4. ผศ. ดร. รท. เกิดศิร ิ เจริญวิศาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. ผศ. ดร. ฐิรชญา มณีเนตร      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 7. อ. ศักดิ ์ชัย เศรษฐ์อนวัช    มหาวิทยาลัยบูรพา
 8. อ. ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร      มหาวิทยาลัยรังสิต
 9. อ. ชลธิชา พจน์สุนทร       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผูร่วมวิ จยกลุ่มสาขาวิ ชาการจัดการอุตสาหกรรม
   ้    ั
 1. รศ. ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกลุ่ม
 2. ผศ. เอกรินทร์ ยลระบิล       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        ั     ั
 3. ดร. อดิศกดิ ์ ธีรานุ พฒนา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ั ่
 4. ดร. วิชย รุงเรืองอนันต์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. อ. เวชยันต์ ช่วยชูวงษ์      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะผูร่วมวิ จยกลุ่มสาขาวิ ชาการประกอบการ
   ้    ั
           ั
 1. ดร. เอกชัย อภิศกดิ ์กุล     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานกลุ่ม
 2. รศ. อํานาจ ธีระวนิช       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              ั
 3. ผศ. ดร. กาญจนา สุคนฑสิรกุล ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                    ๒๐
                               ปรับปรุงแก้ ไขวันที่ 27 เม.ย. 54

  4. อ. อาจารีย์ ประจวบเหมาะ    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
            ั
  5. อ. ไพโรจน์ บุตรชีวน      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะผูร่วมวิ จยสาขาการจัดการสานักงาน
   ้    ั
        ั
 1. รศ. เนตร์พณณา ยาวิราช     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี ประธานกลุ่ม
 2. ผศ. ญาศิณี อัศเวศน์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 3. ผศ. ไพจิตร รักเกียรติ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 4. อ. ภารณี จินดารัตนวรกุล    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
           ั
 5. อ. ศรินทร์ ขันติวฒนกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
         ิ   ั
 6. ผศ. นิภา วิรยะพิพฒน์      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                    ๒๑

								
To top