?????? Internet ?????? by Hq8B58R

VIEWS: 14 PAGES: 60

									การใช้ Internet ในการเรียน
คอมพิวเตอร์สมัยนี้
กล้วยเรียก   ่
       “พี”
“ศัพท์แสง” ทีทำให้ตำสว่ำง
       ่
คาเตือน

           ้
เด็ก สตรีมีครรภ์ และผูป่วยไม่ต้องปรึกษาแพทย์
       ุ
แต่เมื่อใดที่คณเจอศัพท์แปลกๆ และไม่เข้าใจให้
อีเมล์มาหาได้หมดที่varunyu_butrin@yahoo.com
              ั
     แต่ปัญหาหัวใจไม่รบปรึกษานะ
Internet

•Inter หมายถึง ระหว่างกัน
•International ก็แปลว่าชาติที่อยู่ระหว่างกัน

•Internet คือเครือข่าย (net) ที่อยู่ระหว่างกัน
Internet
Intranet

•Intra แปลว่า ภายใน

   ้
ดังนัน
•Intranet จึงแปลว่าเครือข่ายภายในองค์กรคน
       ่
     ทัวไปไม่สามารถใช้ได้
Homepage

 โฮมเพจก็เหมือนหน้ าบ้าน ส่วนมากที่หน้ า
          ั            ้
โฮมเพจนี่ จะดีไซด์กนสุดเหวี่ยงเพื่อดึงดูดใจผูชม
Web Page

 ไม่ว่าหน้ าไหนที่ไม่ใช่หน้ าแรกของเว็บไซต์จะ
       เรียกว่า “เว็บเพจ”

  แต่ โฮมเพจจะเรียกว่า “เว็บเพจ” ก็ได้

                ้
เพราะโฮมเพจมันคือหน้ าแรกเท่านันแต่เว็บเพจ
    มันคือทุกๆๆๆๆๆๆ หน้ า
Web Site

 Home Page + Web Page = Web Site
Home Page
Web Page
Web site
Browser

     Microsoft Internet Explorer
Domain Name

.com   =  commercial
.co.th  =  บริษทที่จดทะเบียนการค้าของไทย
         ั
.org   =  Organization องค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร
.net   =  Government หน่ วยงานรัฐ
.ac.th  =  สถานศึกษา
ISP

   ISP = Internet Service Provider
    เรียกกันอย่างเป็ นทางการว่า
     “ผูให้บริการอินเทอร์เน็ต”
      ้
       ุ
ล่ำขุมทรัพย์สดขอบฟ้ ำ
(Search engine)
หลักการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

• Search Engine เป็ นเว็บไซต์ที่รวมเว็บต่าง ๆ
  ่                  ู้
 ทัวโลก และทาหน้ าที่ค้นหาข้อมูลที่ผใช้ต้องการ
• หลักการทางานของ Search Engine คือ การท่องไปในเว็บ
                   ้       ้
 ต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูลของเว็บนันในรูปดัชนี เมื่อผูใช้ใส่
                      ั
 ข้อความที่ต้องการค้นและตรงกับดัชนี ที่จดเก็บไว้ ก็จะแสดง
           ้
 เว็บไซต์และข้อมูลนันออกมาให้ผใช้ ู้
การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine

Search Engine แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. Keyword Index
2. Subject Directories
3. Metasearch Engine
1. Keyword Index

• ให้ความสาคัญกับการเรียงลาดับข้อมูลก่อน-หลัง
• มีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยก
 หมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้ อย
  ้
• ผูใช้ต้องการแนวทางแบบกว้างๆ ของข้อมูล และความ
 รวดเร็วในการค้นหา

            เช่น
www.altavista.com
www.google.com
2. Subject Directories

• พินิจวิเคราะห์เนื้ อหารายละเอียดของแต่ละเว็บเพจ ว่ามีเนื้ อหา
 เกี่ยวกับอะไร
• การจัดหมวดหมู่ ขึนอยู่กบวิจารณญาณของคนจัดหมวดหมู่แต่ละคน
           ้  ั
 ว่าจะจัดเก็บข้อมูลนันๆ อยู่ในเครือข่ายข้อมูลอะไร
            ้
• Search Engine ประเภทนี้ จะถูกจัดแบ่งตามเนื้ อหาก่อน แล้วจึงนามา
 เป็ นฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป
                        ้
• การค้นหาค่อนข้างจะตรงกับความต้องการของผูใช้ และมีความ
 ถูกต้องในการค้นหาสูง
               เช่น
www.yahoo.com
www.sanook.com
3. Metasearch Engines

จุดเด่นของ Search Engine ด้วยวิธีการนี้ จะไม่มี
ฐานข้อมูลเป็ นของตนเองจะเชื่อมโยงไปยัง Search
Engine อื่น และยังมีความหลากหลายของข้อมูล
ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ ได้แก่
                    Search
                    Engine

    QUERY
        MetaSearch
         Engine

    COMBINDED
    RESULT             Search
                    Engine
www.dogpile.com
www.mamma.com
หลักสาคัญที่ใช้ในการสืบค้น

1.  สืบค้นจากชื่อเว็บไซต์ในตาแหน่ ง URL
2.  สืบค้นจากคาที่มีอยู่ในชื่อเรือง
                 ่
3.  สืบค้นจากคาสาคัญ
4.  สืบค้นจากส่วนสาคัญที่ใช้อธิบายหรือบอกลักษณะ
5.  สืบค้นจากคาที่มีอยู่ในเนื้ อหาของเว็บไซต์
       ุ
ล่ำขุมทรัพย์สดขอบฟ้ ำ
(Search engine) by  Google
รู้ใจกันก่อน !!!

  Google searches are NOT case sensitive
       george washington
           =
       George Washington
           =
      gEoRgE wAsHiNgToN
AND

 Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ
        เช่น ค้นหา
      Vacation และ hawaii
    ข้อมูลจะหาเฉพาะ ที่มีคาว่า
   vacation และ hawaii อยู่บทความ
   and
Google จะละเว้ น ต้ องใช้
   AND
Vacation AND hawaii
OR

                  ้
เมื่อต้องการค้นหาคาใดคาหนึ่ งหรือทัง 2 คา ให้ใช้
     (พูดง่ำยๆ คือค้นหำแบบแยกคำ)
          OR
     เช่น Computer หรือ Network
   or
Google จะละเว้ น ต้ องใช้
   OR
Computer OR network
Common word (เช่น the, to, of)

           ่
• Google จะละคาทัวๆไป (เช่น the, to, of) และ
 ตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทาให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้า
      ้              ้
 คาพวกนันสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึน ก็ต้อง
 ใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนาไปอยู่หน้ าคานัน
                      ้
 (ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย)
        เช่น back +to nature
Back to nature
Back +to nature
ตัดคาที่ไม่ต้องการด้วย ‟ (Negative terms)

• เช่นคาว่า bass มีหลายความหมาย
• Bass = เกี่ยวกับตกปลา
• Bass = เครื่องดนตรี
          ค้นหาคาว่า

      Bass ที่เกี่ยวกับปลา
Bass = 21,000,000
Bass -music =
 11,400,000
Phrase searches

การค้นหาแบบทังวลี (คือการค้นหาทังกลุ่มคา) ให้
         ้       ้
ใช้เครื่องหมาย " "
          ค้นหา
     bangkok university
Bangkok university
  = 2,340,000
“Bangkok university”
   = 30,000
หาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้

       วิธีใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์
นามสกุลของไฟล์เช่น
• Adobe Portable Document Format = pdf
„ Microsoft Excel = xls
„ Microsoft PowerPoint = ppt
„ Microsoft Word = doc

            เช่น Business filetype:ppt
           หมายความว่าเอกสารของ business
                         ้
  ที่เป็ น PPT และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านันในรูปแบบของ HTML ได้
Business filetype:ppt
ตามล่าหาภาพ tulip
by google
ใส่ ข้อมูลที่ต้องการค้ นหา คือ  tulip
   แล้วคลิก ค้ นหาโดย Google
คลิกที่  รูปภาพ
คลิก  ค้ นหารูปภาพ
ทีนีมา เก็บทิวลิป กัน
  ้
 “เก็บดอกสีชมพูนะ”
   ่
คลิกทีรูปที่ต้องการ
อยากได้ ภาพขนาดจริง คลิกที่
   ดูภาพขนาดจริง
ดอกไม้ สวยๆ พร้ อมให้ รอเก็บ


อยาก Save?
          ี่
เอาเม้ าส์ วางไว้ ทรูปสั กพัก แล้ ว
       จะปรากฏ
              ่
รู ป Disk คลิกที่ Disk เพือ Save
ปัญหาของการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
 1.  ไม่ได้วางแผนการค้นหา
 2.  ได้ข้อมูลเยอะเกินไป
 3.  ไม่ร้เทคนิคการค้นหา
      ู
 4.  ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ
 5.  เพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
 6.  ผลการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง
  สิ้นสุดการการนาเสนอ
การใช้ Internet ในการเรียน


               โดย.. อ.วรัญญู บุตรรินทร์

								
To top