KNECHEL H8 17 nieuw

Document Sample
KNECHEL H8 17 nieuw Powered By Docstoc
					DEEL B
Hoofdstuk 8 t/m 17             Bekroond Uittreksel
                   (gecontroleerde versie van oktober 2002)
                      W.. Robert Knechell
                      W Robert Kneche
              Auditing, Assurance & Risk
              2nd Edition – 2001               ISBN: 0-324-02213-1
                          Gemaakt door:

                        José Veltens
                Winnaar van de Pentagan Uittrekselwedstrijd 2001
           Ten geleide bij deel B – gecontroleerde versie
           Deze versie verscheen begin oktober 2002 en vervangt de ongecontroleerde versie van
           januari 2002. Bijgaande tekst berust op de originele samenvatting van José Veltens.

           Verschillen met ‘Knechel in Nederland’
           Zoals je misschien weet, vormde deze samenvatting de basis voor het boek ‘Knechel in
           Nederland’ van Brenda Westra en José Veltens. Ter aanvulling behandelt het boek ook
           de verschillen tussen Knechel en de NIVRA-Richtlijnen voor de Accountantscontrole.
           Verder bevat het recente tentamencases, inclusief uitwerkingen.
           Meer informatie kun je vinden op www.pentagan.nl.           8 oktober 2002
                                                      1
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Evaluating Internal Process Controls


Een sleutelcomponent van de procesanalyse is de evaluatie van de interne beheersingsactiviteiten die
de risico‟s van een bepaald proces reduceren.
Een belangrijke reden voor interne beheersing is voor veel organisaties het promoten van operationele
efficiency en het zekerstellen van trouw aan het beleid van het management.
Interne beheersing is ook belangrijk voor het zekerstellen van naleving van wet- en regelgeving die
invloed heeft op een proces.

Process level controls hebben traditioneel de aandacht gehad van de externe controle omdat ze vaak
betrekking hebben op de doelstellingen die effect hebben op de jaarrekening, namelijk
betrouwbaarheid van de financiële informatie en de safeguarding van assets.

Het uiteindelijke doel van de evaluatie van interne beheersing door de accountant is het beoordelen
van IC-risico (control risk) met betrekking tot de beweringen in de jaarrekening.
Interne controlerisico: het risico dat een materiële onjuistheid in een bewering niet wordt voorkomen
of ontdekt door de interne beheersing van een organisatie. De beoordeling van dit interne
controlerisico maakt volgens de standaarden onderdeel uit van de controleopdracht.

Meer specifiek voor de procesanalyse zijn de interne beheersingsmaatregelen die specifiek beleid en
procedures om het risico te minimaliseren bevatten. Er zijn verschillende soorten
beheersingsmaatregelen die een organisatie kan gebruiken om het risico te minimaliseren:

    Performance reviews (prestatiebeoordelingen)
    Dergelijke maatregelen kunnen handig zijn voor het verbeteren van de effectiviteit en de
    efficiency van een proces. Managers kunnen hiermee een specifiek proces risico monitoren.
    De effectiviteit van deze beoordeling hangt af van of een manager prestatie metingen die
    effectieve waarschuwingen geven wanneer het risiconiveau wijzigt of wanneer
    omstandigheden wijzigen kan monitoren. De prestatie metingen zijn gebaseerd op
    veronderstellingen:
       o Het ontwikkelen van een meetinstrument m.b.t. een specifiek risico kan erg moeilijk
         zijn
       o De informatie moet verzameld worden, gemeten en gerapporteerd op een
         systematische wijze.

    Processing controls (verwerkingscontroles)
    Deze bestaan uit twee onderdelen:
      o General controls (algemene controles): de manier waarop een proces is ontworpen en
        wordt gemanaged.
        Organisaties moeten actuele procedure- en systeemhandboeken hebben die
        beschrijven hoe de activiteiten en controlemaatregelen moeten worden uitgevoerd. De
        procedurehandboeken moeten onder meer een documentenstroom en een
        rekeningschema bevatten. Systeemhandboeken zijn van belang omdat datgene wat de
        computer doet niet direct te observeren in door de organisatie en de accountant. IT-
        handboeken moeten minimaal het volgende bevatten:
           Systeemvereisten
           Programma documentatie
           Run instructies
           Gebruikersinstructies
      o Application controls (toepassingscontroles): de manier waarop individuele taken
        worden uitgevoerd en transacties worden verwerkt.
        Een accountant is met name geïnteresseerd in:
                                                    2
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


            Autorisatie procedures
            Algemene autorisatie geeft een individu de mogelijkheid om alle taken of
            transacties uit te voeren die voldoen aan bepaalde criteria (bijv. accepteren van
            een cheque tot maximaal NLG 5.000).
            Specifieke autorisatie geldt voor alles dat niet algemeen is (bijv. cheques
            boven NLG 5.000 vereisen goedkeuring van manager).
            Gebruik van documenten en bestanden
            Documenten moeten op de zodanige wijze ontworpen zijn zodat alle
            benodigde informatie in ingevuld aan het einde van het document.
            Documenten (op papier of elektronisch) die een transactie voorstellen moet
            doorlopend genummerd zijn wanneer ze opeenvolgend zijn in het proces.
            Documenten moeten makkelijk in gebruik zijn.
            Boundary documents: zijn ter voorbereiding van een transactie met een derde,
            het is een bewijs dat de transactie heeft plaatsgevonden.
            Processing documents: helpen met het traceren van de interne stroom van
            bronnen en informatie in het boekhoudsysteem.
            Onafhankelijke verificatie procedures
            Zijn met name handig voor het handhaven van een betrouwbare boekhouding.
            Key verification: dezelfde informatie wordt twee keer ingevoerd en
            vervolgens vergeleken.
            Check digit: een speciale code ingebed in identificatienummers
            (controlegetal).
            Tot slot kan men ook dezelfde informatie van twee verschillende bronnen met
            elkaar vergelijken en aansluiten.
            Batch controls worden gebruikt om de volledige verwerking van informatie te
            testen.

    Physical controls (fysieke controles)
    Een duidelijke controle is het beperken van toegang tot bezittingen die makkelijk te vervalsen
    of te ontvreemden zijn.

    Segregation of duties (functiescheiding)
    Het bewaken van activa, het verwerken van informatie(registrerend) en de autorisatie van
    transacties (beschikkend) moet door verschillende personen worden uitgevoerd.
    Algemene regels t.a.v. functiescheiding:
      o Bewarende functie afgescheiden van de registrerende functie
      o Beschikkende functie afgescheiden van de bewarende functie
      o Uitvoerende functie afgescheiden van de registrerende functie
      o Afscheiding binnen de boekhoudkundige en informatieverwerkende functie. De
        volgende informatieverwerkende activiteiten moeten in elk geval gescheiden blijven:
            Systeemanalist (algemeen ontwerp)
            Programmeur
            Systeembeheer
            Data bibliotheek
            Data control group (internal audit voor geautomatiseerde functies)
    Het uitvoeren van deze richtlijnen kan door de creatie van diverse groepen om de
    boekhoudkundige functie uit te voeren (controller), ontvangsten en betalingen verwerken
    (treasurer), onafhankelijke monitoring verschaffen (internal audit) en ontwerpen,
    implementeren en handhaven van computersystemen (IT afdeling).
                                                    3
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskHet boekhoudkundig systeem is de verzameling van processen gebruikt om financiële en andere
informatie te verzamelen en communiceren en om verantwoordingsplicht te bevorderen. Het primaire
doel van het boekhoudkundig systeem is het identificeren, registreren, classificeren, verzamelen en
rapporteren informatie van transacties.

Volgens de Foreign Corrupt Practices Acts of 1977 (FCPA) moeten bedrijven een AO/IC instellen die
adequate informatie t.a.v. transacties en gebeurtenissen verschaft.
Het ontwikkelen en implementeren van effectieve informatiesystemen en beheersingsprocessen is van
groot belang voor organisaties. Als eerste moet een organisatie gebeurtenissen en transacties
definiëren die bevat moeten zijn in een proces. Daarnaast is van groot belang de betrouwbaarheid van
de informatie die nodig is om de jaarrekening te kunnen samenstellen. De accountant moet bekend zijn
met de vele soorten systemen van informatieverwerking.

Binnen de nauwe opdracht om de jaarrekening te controleren, het is overall doel van de accountant het
evalueren van de betrouwbaarheid van financiële informatie, te weten, beoordeling van het interne
controlerisico voor de materiële beweringen waaruit de jaarrekening bestaat. Interne beheersingsbeleid
en procedures worden ontworpen en geïmplementeerd door het management om betrouwbare
informatie te verkrijgen voor een breed scala aan transacties. Deze informatie kan worden geëvalueerd
tegen de volgende set van algemene financial reporting control doelstellingen:
- autorisatie
- bestaan (validity)
- volledigheid
- waardering
- rubricering
- tijdigheid
- juiste boeking en samenvatting

Deze doelstellingen stemmen grotendeels overeen met de doelstellingen van de accountant bij een
controleopdracht. Beheersingsdoelstellingen richten zich echter op of transacties zullen voldoen aan
deze doelstellingen, controledoelstellingen richten zich op of transacties hebben voldaan aan deze
doelstellingen.

Door het analyseren van beheersingsmaatregelen ten aanzien van informatieverwerking kan de
accountant veel zekerheid verkrijgen over de betrouwbaarheid van de financiële rapportages.

Een belangrijk aandachtspunt is dat de accountant de interne beheersing voldoende moet begrijpen om
de controle te beheersen door het uitvoeren van procedures om het ontwerp van relevante
beheersingsmaatregelen te begrijpen. Als gevolg van deze focus, moet de accountant het interne
controlerisico beoordelen voor materiële beweringen in de jaarrekening.
                                                    4
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Overzicht van interne beheersing over financial reporting:


               Algemene doelstelling
               Beoordeel interne controle risico voor
               materiële beweringen in de jaarrekening
               met het doel de controle te bewaken


               Financial reporting control objectives
               (evaluation criteria)
               Autorisatie
               Bestaan
               Volledigheid
               Waardering
               Rubricering
               Tijdigheid
               Juiste boeking en samenvatting           Elementen van interne beheersing over financial reporting
Control        Risk assessment  Control activities Information and   Monitoring
environment      - Veranderingen - Prestatie      communication    activities
- Management       in omgeving    beoordelingen - Definieer      - Houding en
  filosofie en   - Verandering   - Verwerkings-     categorieën     competentie
  operating style    in personeel    controles     van trans-      senior
- Organisatie-    - Verandering   - Fysieke       acties en      management
  structuur       in informatie-   controles     gebeurte-    - Real-time
- Corporate        systemen    - Functieschei-    nissen        monitoring
  governance    - Snelle groei     ding      - Initieer ge-     bij
- Board        - Nieuwe                 beurtenissen     voortdurende
  committees      technologie              en transacties    activiteiten
- Duidelijke     - Veranderingen            - Registreer    - Periodieke
  communica-      in productie-             gebeurte-      prestatie
  tielijnen, auto-   proces                nissen en      evaluaties
  risatie en    - Herstructure-              transacties   - Periodieke
  verantwoor-      ring bedrijf            - Vat samen en     proces
  delijkheid    - Accounting               classificeer     beoordelin-
- Management       veranderingen             gebeurte-      gen
  controls                          nissen en    - Prestatie van
- Internal audit                        transacties     internal
- Personeels-                        - Rapporteer      auditors
  beleid
- Externe dwang
                                                5
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Decision Analysis Reporting to Satisfy the 2nd Standard of Fieldwork: Understanding Internal Control
              Verkrijg voldoende
              inzicht in de AO/IC
              om de controle te
              kunnen uitvoeren
              (strategische en
              procesanalyses)              Schat het niveau van
              het interne beheer-
              singsrisico (CR) in
              voor elke bewering
              m.b.t. elke groep
              belangrijke transacties


              Bepaal de waar-
              schijnlijkheid dat het
              CR zal worden ver-
              minderd met extra
              systeemgerichte
              werkzaamhedenZet control risk op het   Zet control risk iets lager  Probeer vermindering
maximum niveau       dan het maximum        van CR te onderbouwen
              gebaseerd op controle-    tot een belangrijk niveau
              informatie uit de       onder het maximum met
              strategische en proces    systeemgerichte
              analyse            werkzaamheden                             Voer systeemtesten uit
                             en evalueer de
                             uitkomsten                             Stel vast of de testen een
                             vermindering van de CR
                             voor sommige
                             beweringen
                             onderbouwen. Zo ja, zet
                             het CR op het geplande
                             niveau; zo nee, verlaag
                             het CR niet
CR = 100%          CR < 100%           CR << 100%


                                                  6
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


De betrouwbaarheid van het accounting systeem en de impact van beheersingsmaatregelen op
specifieke beweringen hangt af van de unieke aspecten van de beheersingsmaatregelen in een proces.

Het doel van systeemtesten is vaststellen dat de beheersingsmaatregelen net zo effectief zijn als de
accountant denkt dat ze zijn, gebaseerd op de control environment, risk assessment proces, accounting
system en control en monitoring activities.

Elk van de drie uitkomsten in de vorige figuur heeft andere gevolgen voor de controle. Samenvatting
van control risk assessments en hun effect op audit planning op het beoordelingsniveau:

Inschatting van de  Soort uit te voeren werkzaamheden en te    Gevolgen voor de controleplanning
accountant      verkrijgen controle-informatie
CR = 100%      Werkzaamheden tijdens de strategische     CR is op het maximale niveau. IC
(maximaal)      en proces analyse:               biedt geen zekerheid over
           - Inlichtingen van de cliënt: uitgebreid    betrouwbaarheid. Systeemtesten
             gebruikt om details van activiteiten te  zijn niet geschikt of zijn er niet in
             verkrijgen                 geslaagd de verlaging van het CR
           - Waarneming ter plaatse: eenmalig       te onderbouwen. De jaarrekening
             uitgevoerd om details van activiteiten   moet geheel gegevensgericht
             te verkrijgen               gecontroleerd worden.
CR < 100%      Werkzaamheden tijdens de strategische     CR is licht gereduceerd. IC geeft
(licht        en proces analyse:               enige zekerheid over de
gereduceerd)     - Inlichtingen: zie boven           betrouwbaarheid. Systeemtesten
           - Waarneming ter plaatse: in eerste      zijn niet geschikt of zijn er niet in
             instantie uitgevoerd om details van    geslaagd onderbouwing voor
             activiteiten te verkrijgen maar kunnen   reductie van CR te geven. De
             herhaald worden op andere momenten     jaarrekening moet voor een
             om te kijken of veranderingen zijn     aanzienlijk deel gegevensgericht
             opgetreden                 worden gecontroleerd.
           - Documenten: kunnen beoordeeld
             worden om uitgevoerde activiteiten te
             verduidelijken
CR << 100%      Werkzaamheden tijdens de strategische     CR is sterk gereduceerd IC geeft
(sterk        en proces analyse:               veel zekerheid over de
gereduceerd)     - Inlichtingen: zie boven           betrouwbaarheid. Systeemtesten
           - Waarneming ter plaatse: in eerste      hebben de reductie van CR
             instantie uitgevoerd om details van    onderbouwd voor een aantal
             activiteiten te verkrijgen maar moeten   beweringen. Er zijn beperkte of
             herhaald worden op andere momenten     weinig gegevensgerichte
             om te kijken of er veranderingen zijn   werkzaamheden nodig.
             opgetreden
           Systeemtesten:
           - Inlichtingen en waarneming ter
             plaatse: kunnen gebruikt worden om
             meer details en bevestiging van
             procesactiviteiten te verkrijgen,
             inclusief procesdeelnemers op een
             laag niveau
           - Documenten: uitgebreid gebruikt om
             te kijken of juiste IC-activiteiten zijn
             uitgevoerd
           - Rekenkundige bewerkingen: gebruikt
             om te kijken of juiste aansluitingen
             effectief zijn uitgevoerd en
             beoordeeld.


                                                      7
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


De relatie tussen audit risk, control risk en controle-informatie kan als volgt worden weergegeven:

Audit
Risk

More


            Curve A (control risk at max)

  R              Curve B (control risk less than max)Less     E   E       More     Directe controle-informatie voor beweringen


De accountant kan de controle op diverse manieren aanpassen gebaseerd op de beoordelingen van het
interne controle risico:
- andere controlewerkzaamheden selecteren
- de timing van de controle aanpassen (dynamisering)
- de omvang van de werkzaamheden aanpassen

Een belangrijk aspect van het begrijpen van de interne controle omgeving is de identificatie van
factoren die de reductie van interne controle risico rechtvaardigen. Deze factoren worden „controls
strengths‟ genoemd omdat ze risico reduceren in een proces en/of de betrouwbaarheid van gerelateerde
informatie vergroten. De accountant moet ook kennis nemen van factoren die een indicatie geven dat
het interne controle risico hoog is, mogelijk omdat sleutel beleid en procedures niet voldoen. Deze
factoren worden „control weaknesses‟ genoemd om ze kunnen leiden tot verhoogde procesrisico‟s
en/of onbetrouwbare informatie.

Een belangrijke stap in de evaluatie van interne controle is de documentatie van de conclusies van de
accountant ten aanzien van interne controle risico. Hiervoor worden drie methodes gebruikt:
- schriftelijk verslag – een beschrijving van de processen en beheersingsmaatregelen van een
  organisatie
- flowchart – een diagram van een proces die belangrijke opeenvolgende stappen beschrijft
- vragenlijst – vragen, meestal te beantwoorden met ja/nee, over de beheersingsmaatregelen in een
  specifiek proces

Professionele standaarden vereisen van de accountant dat hij belangrijke zaken m.b.t. interne
beheersing communiceert met het audit committee. Meer specifiek, de accountant moet de aard van
mogelijke rapporteerbare problemen ontdekt tijdens de controle communiceren met de cliënt. Een
rapporteerbaar probleem is een omissie in de interne controle die negatieve invloed heeft op de
mogelijkheid om accurate en betrouwbare accounting informatie te genereren.

De accountant kan ook materiële zwakheden in de interne controle ontdekken. Een materiële zwakheid
is een rapporteerbaar probleem die materiële onjuistheden in de bewering kan veroorzaken en zijn
ingesloten in de jaarrekening. Een accountant is niet verplicht onderscheid te maken tussen
rapporteerbare problemen en materiële zwakheden in zijn rapportage naar de audit committee.
Andere situaties die niet rapporteerbare problemen zijn maar die wel geattendeerd moeten worden aan
de cliënt worden vermeld in een management letter.
                                                    8
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Appendix

Informatie technologie en interne beheersing

Er zijn een aantal mythes ten aanzien van de relatie tussen informatie technologie en interne controle.
- Beheersingsdoelstellingen veranderen wanneer een informatie systeem is geautomatiseerd
- IT is primair een risico dat beheerst moet worden
- Hoe complexer een op technologie gebaseerd systeem, hoe groter de risico‟s
- Geautomatiseerde informatieverwerking vernietigt de audit trail
- Incidentele zwakheden bewijzen het onvermogen om complexe systemen te beheersen
- Kleine organisaties kunnen geen goede geautomatiseerde controles hebben

De aard van specifieke beheersingsmaatregelen verandert in een in hoge mate geautomatiseerde
informatie omgeving.

Verwerkingscontroles:
- Autorisatie – technologie kan leiden tot standaardisatie van autorisatie in een proces en het
  ontwerp en de implementatie van het systeem geeft talloze autorisatie-issues.
- Gebruik van documenten – de basis ontwerp principes voor documenten gelden ook voor
  geautomatiseerde documenten. Beheersing van bestandsvernieuwingen en – vernietigingen zijn
  belangrijk ik een geautomatiseerde omgeving.
- Onafhankelijke waarnemingen – enkele algemene waarnemingen zijn: key verification, check
  digits. Volledigheidscontrole, gebruik van vaste waarden (bijv. btw-percentage), range controle,
  geldigheidscontroles, tekencontrole (positief/negatief), referentiecontrole (bijv. werknemers in
  twee bestanden), redelijkheidscontrole, doorlopende nummering, transactiesoort (juiste rekening).

Fysieke controles:
Data encryptie reduceert het risico van ongeautoriseerd indringen en gebruik van informatie die wordt
verzonden over het internet.

Functiescheiding:
Minimaal moet er scheiding zijn aangebracht tussen systeemanalist, programmeur, computer operator
(systeembeheer), data bibliotheek en data control group.

Flowcharting techniques

Een belangrijk element van flowchart zijn de grenzen tussen de verantwoordelijkheidsgebieden.

Algemene richtlijnen:
- De flows gaan van links naar rechts en van boven naar beneden
- De origine van alle acties en documenten moet duidelijk worden aangegeven
- Beëindiging van alle acties en documenten moet duidelijk worden aangegeven
- Hou het simpel
- Controleer op volledigheid

Activiteit/       Input/     Paper      Computer    Paper
Proces         Output     file       file      report
Beslissings-      Paper      Verbindings-   Processing flow of actions or
Moment (ja/nee)     document    schakel     paper documents

                             Electronic links and communications


                                                     9
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Hoofdstuk 9
Business Measurement and Analytical Evidence


Bedrijfsmeting is het gebruik maken van kwantitatieve methoden en analytische procedures om
beslissingen te nemen, prestatie te evalueren en risico‟s te signaleren die een organisatie beïnvloeden.
De bekendste vorm van bedrijfsmeting is de jaarrekening gemaakt door het management om de
prestatie van de organisatie te rapporteren aan derden (bijv. aandeelhouders).

Het doel van dit hoofdstuk is het introduceren van een methode om basis relaties tussen jaarrekening
en niet-financiële informatie te begrijpen. Initiële cijferbeoordeling (preliminary analytical procedures)
ondersteunt risk assessment door het onderzoeken van financiële en andere gegevens om relaties
tussen risico‟s en posten te identificeren die inconsistent zijn met de bekende economische
omstandigheden.

Er zijn zes basis benaderingen om initiële cijferbeoordeling en bedrijfsmeting uit te voeren:
 Historische cijferanalyse
  Accountants zijn het meeste geïnteresseerd in posten die fors zijn gestegen of gedaald of
  ongebruikelijk zijn.

  Percentage analyse
  Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat de relaties tussen posten in de balans en resultaten-
  rekening voorspelbaar zijn. Alle posten in de jaarrekening worden omgezet in een percentage
  t.o.v. noemer die daarmee samenhangt, bijv. balans: posten als percentage van het balanstotaal,
  resultatenrekening: posten als percentage van de totale omzet.

  Ratio analyse
  De ratio‟s zijn onder te verdelen in vijf categorieën:
    o Rentabiliteitsratio‟s (profitability)
      De winstgevendheid t.o.v. de activa en de omzetstroom.
    o Activa ratio‟s (assest management)
      Effectiviteit en efficiency van het managen van diverse activa.
    o Liquiditeitsratio‟s (liquidity)
      Het vermogen om op korte termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
    o Solvabiliteitsratio‟s (debt management)
      Het vermogen om de financiering te beheersen en op lange termijn aan de verplichtingen
      te kunnen voldoen.
    o Marktwaarde ratio‟s (market value)
      Status in de ogen van externe investeerders.

  Cash flow analyse
  Accountants analyseren drie componenten van de kasstroom:
    o Kasstroom uit operationele activiteiten (productie en verkoop);
    o Kasstroom uit investeringsactiviteiten (aan- en verkoop vaste activa);
    o Kasstroom uit financieringsactiviteiten (financieringsbronnen en betalingen aan
       investeerders en crediteuren)
  Niet alle drie de componenten hoeven positief te zijn, maar op de lange termijn moet de cash flow
  wel positief zijn. Het verloop van de cash flow volgt over het algemeen een voorspelbaar patroon
  gebaseerd op de levenscyclus van een organisatie.
  Een belangrijke indicator is de vrije kasstroom, zijnde de kasstroom uit operationele activiteiten
  minus dividenden en investeringen benodigd om de huidige capaciteit te handhaven. De vrije
  kasstroom geeft de middelen weer die de organisatie beschikbaar heeft voor uitbreiding,
  ontwikkeling van nieuwe producten en het vermogen om de impact van schokken te kunnen
  dragen.                                                    10
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


  Niet-financiële prestatiemeting
  Veel risico‟s zijn effectiever te meten door niet-financiële metingen. De meeste algemene zijn:
  - marktaandeel
  - klanttevredenheid
  - time-to-market voor nieuwe producten
  - success rate van nieuwe producten
  De identificatie, meting en interpretatie van deze niet-financiële metingen zijn relatief nieuw voor
  de accountant maar kunnen veel toevoegen aan het beoordelen van de strategische en
  procesrisico‟s en voor het evalueren van effectiviteit van het management t.a.v. deze risico‟s.

  Benchmarking met concurrenten
  Dit is het vergelijken van de prestatie van een organisatie met externe organisaties. De uitdagingen
  voor de accountant hierbij om een effectieve benchmark te kunnen uitvoeren zijn:
  - het identificeren van de juiste externe organisatie om mee te kunnen vergelijken
  - het verkrijgen van zinnige informatie ten behoeve van de vergelijking
  Het tweede punt wordt bemoeilijkt door het feit dat de meeste organisaties informatie over hun
  interne processen geheim willen houden. Soms kan dit probleem worden opgelost door het
  gebruik van onafhankelijke derden zoals handelsorganisaties.


Bedrijfsmeting en analytische procedures: een 7-stappen proces

DOEL:
Cijferanalyses gebruiken om grootboekrekeningen, risico‟s of procesonderdelen te identificeren
waarbij gesignaleerde uitkomsten inconsistent zijn met de verwachtingen van de accountant en die
verder onderzoek vereisen gedurende de uitvoering van de opdracht.

STAP 1: Identificeer een procesonderdeel, risico of grootboekrekening die geanalyseerd moet
worden
Het onderdeel waarop de analyse zich richt moet bekend zijn. Een grootboekrekening kan worden
onderzocht op materiële onjuistheden, een risico kan worden gemeten op belangrijkheid, een proces-
onderdeel kan worden gemeten op effectieve prestatie.

STAP 2: Verzamel feiten die relevant zijn voor de analyse
Identificeer belangrijke gebeurtenissen, situaties of andere feiten die impact kunnen hebben op de
interpretatie van prestatie indicatoren.

STAP 3: Identificeer relevante prestatiemaatstaf
De accountant moet beslissen welk kenmerk hij wil meten. De selectie zal duidelijk zijn in het geval
van grootboekrekeningen maar minder duidelijk in het geval van risico‟s of processen.

STAP 4: Verkrijg informatie en voer berekeningen uit
Prestatiemetingen moeten zijn gebaseerd op betrouwbare informatie en berekeningsprocedures.

STAP 5: Breng structuur aan
Deel de numerieke informatie in in logische segmenten of gebieden die apart kunnen worden
geanalyseerd op ongebruikelijke resultaten, gebeurtenissen of patronen. De balanced scorecard is een
goede techniek om de resultaten te organiseren. De resultaten kunnen ook worden ingedeeld naar
proces.

STAP 6: Analyse van de uitkomsten
Analyseer elke prestatiemeting op afwijkingen van de verwachting. Reacties op onverwachte
afwijkingen hangen af van de aard van de meting en de omvang van de afwijking.
                                                    11
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


STAP 7: Conclusie
Maak een samenhangende verklaring van de numerieke informatie die alle informatie, feiten en
omstandigheden die bekend zijn over het bedrijf omvat en stel vast wat de gevolgen voor de controle
zijn.

Aan het einde van de controle moet de accountant alle resultaten en activiteiten van de onderneming
kunnen verklaren.

Een hulpmiddel bij het uitvoeren van de bedrijfsmeting is de balanced scorecard.
Hierbij worden vier onderdelen onderscheiden:
 Financieel perspectief:
  Bezien vanuit het oogpunt van de investeerder en meet de totale financiële prestatie.
 Marktperspectief (klanten):
  Bezien vanuit het oogpunt van afnemers en meet het succes van de organisatie in het verkrijgen en
  bevredigen van afnemers.
 Kernprocessen / intern perspectief (core process):
  Bezien vanuit intern oogpunt gefocused op de prestatie van waardecreërende processen
 Productiefactoren (resourse management):
  Bezien vanuit een gecombineerd extern/intern oogpunt gefocused op de prestatie van resource
  management en interacties met externe resource verleners


               Financieel perspectief               Klantenperspectief
  Marktaandeel       Klanthoudingen   On-time prestatie


                Kernprocessen
       Kwaliteit    Doorlooptijd       Kosten


              Productiefactoren
       Vaardigheden Technologie Leveranciers       Faciliteiten


Prestaties in het ene perspectief kunnen de uitkomsten van het andere perspectief beïnvloeden (bijv.
gebrekkige resource management kan invloed hebben op het uitvoeren van het kernproces).
Binnen elk perspectief kiest de accountant een mix van financiële en niet-financiële prestatie metingen
om te meten en te monitoren gedurende een bepaalde tijd.

Voorbeelden van prestatie indicatoren m.b.t. resources en het proces:

Kernprocessen                     Productiefactoren
Doorlooptijd:                     Human resources:
- time-to-market                   - productiviteit van de werknemers
- productiecyclus                   - houding van de werknemers
- omzet                        - personeelsverloop
                           - competenties van de werknemers
                                                   12
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskKernprocessen                    Productiefactoren
Proces kosten:                   Informatie Technologie:
- cost drivers                   - betrouwbaarheid van informatie
- kosten allocaties                 - tijdigheid van informatie
- kosten per activiteit               - systeemontwikkeling
Proces kwaliteit:                  Onroerende zaken:
- uitvalpercentages                 - acquisitie
- product rendement                 - gebruik
- afval percentages                 - onderhoud
- retouren                     - betrouwbaarheid
- garantiekosten
                          Keten van toeleveranciers
                          - afleveringsprestaties
                          - service prestaties
                          - kwaliteit
                          - kosten

                          Financieel:
                          - kosten van kapitaal
                          - financiële reserves
                          - kasgeld
                          - belastingen
                          - kosten van transactieverwerking

De relaties tussen meetpunten van het klantenperspectief kunnen als volgt worden weergegeven:

                Marktaandeel  Klanten                        Verlies van
  acquisitie                      klanten

                Winstgevend-
                heid klanten                Klant-
                tevredenheid
De relaties tussen de financiële ratio‟s kunnen als volgt worden weergegeven:

                   Rentabiliteit EV          Rentabiliteit TV           Financiële hefboomOmloopsnelheid            Winstgevendheid

                                                13
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Veel voorkomende valkuilen bij het hanteren van cijferanalyses zijn:
- Eenvoudige of foutief gedefinieerde verwachtingen
  Bijv. het gebruiken van de cijfers van voorgaand jaar als verwachting van dit jaar.
- Gebrek aan nauwkeurigheid
  Alle verwachtingen hebben betrekking op een reeks van waarden, waarvan de accountant de
  foutenmarge niet kent.
- Gebrek aan betrouwbare informatie
  Dit betreft voornamelijk informatie van buiten de organisatie of informatie afkomstig van een
  systeem met slechte interne controle.
- Invloed van gerapporteerde uitkomsten
  De accountant kent de uitkomst vaak van tevoren en is geneigd de verwachting daaraan gelijk te
  stellen.
- Incomplete of inconsistente verklaring van fluctuaties
  Fluctuaties kunnen diverse oorzaken hebben, die de accountant niet allemaal zal of kan
  onderkennen, met het gevolg dat het echte probleem over het hoofd wordt gezien.
- Slechte herkenning van patronen
  Veel indicatoren volgen een voorspelbaar patroon, ze zijn gecorreleerd. Voor velen is het echter
  erg moeilijk deze patronen te herkennen.
- Onredelijk vertrouwen in de verklaringen van het management
  De accountant moet met name opletten wanneer het management verklaart dat de oorzaak niet het
  gevolg is van processen of fouten in de grootboekrekeningen. In de eerste plaats is het mogelijk
  dat de verklaring onjuist is of niet de hele verklaring is, in de tweede plaats moet de accountant
  onafhankelijke informatie zien te verzamelen die de verklaring kan bevestigen.

Voorbeelden van uitkomsten van initiële cijferbeoordeling (zie gedetailleerd voorbeeld fig. 9-19):

Proces/Gebied      Potentieel probleem of risico    Mogelijke gevolgen voor de controle
Financiële overzicht   Daling koers/winstverhouding     Control environment:
             ondanks snelle groei omzet      Inconsistentie tussen gerapporteerde
                               omzet en marktwaarde kan indicatie
                               geven voor omzetmanipulatie omdat
                               management probeert marktpositie te
                               verbeteren
                               Levensvatbaarheid:
                               Markt kan voelen dat er interne proble-
                               men zijn die de onderneming in de
                               toekomst kunnen beperken.
Markt prestaties     Dalende klanttevredenheid      Control environment:
                               De processen zijn niet in staat om de
                               snelle groei bij te kunnen houden,
                               waardoor klanten ontevreden worden
                               a.g.v. fouten en slechte service. Dit
                               probleem kan ook effect hebben op de
                               informatieverwerking.
Productontwerp      Nieuwe producten gaan langzaam    Audit risk:
             naar de markt            Controleer de waardering van garantie-
             Vermindering success rate bij    kosten en verplichtingen
             introductie nieuwe producten     Audit risk:
             Stijging van teruggekomen      Controleer de waardering en toelichting
             producten              m.b.t. afgekeurde en teruggekomen
                               producten in de voorraad
                               Levensvatbaarheid:
                               Voor een bedrijf wiens strategie geba-
                               seerd is op kwaliteit kan verlies van re-
                               putatie de kans op succes verminderen.


                                                   14
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Proces/Gebied      Potentieel probleem of risico    Mogelijke gevolgen voor de controle
Verkopen en       Winstmarges zijn inconsistent met  Audit risk:
distributie       de hoge kwaliteitsstrategie     Controleer de waardering en volledig-
                              heid van de eindvoorraad
                              Levensvatbaarheid:
                              Onvermogen om marge te behalen met
                              een hoog kwaliteitsproduct kan beteke-
                              nen dat de strategie niet effectief is.
Human resources     Verslechtering ziekteverzuim en   Control environment:
            personeelsverloop          Personeelsproblemen kunnen resulteren
                              in slecht gekwalificeerd, onervaren
                              personeel dat belast is met kritieke
                              taken, wat de kans op problemen en
                              fouten in de informatieverwerking kan
                              vergroten. Regelmatige proces analyses
                              kunnen andere problemen aan het licht
                              brengen (bijv. klantrelaties en
                              productontwikkeling).
Onroerende zaken    Ongebruikelijke sale-leaseback   Audit risk:
            transacties             Controleer de waardering en toelichting
                              van het onroerend goed en de
                              verplichtingen m.b.t. de sale en
                              leaseback.
Financieel beheer    Groot saldo aan liquide       Audit risk:
            zekerheden binnen de        Controleer waardering, rubricering en
            onderneming             toelichting van de verhandelbare
                              zekerheden.
                              Klantbehoefte:
                              Assistentie bij het ontwikkelen van
                              minder conservatieve financiële
                              management plannen en procedures.
                                                 15
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskAppendix

Een accountant heeft twee belangrijke problemen wanneer hij gebruik maakt van bedrijfsmeting-
technieken, namelijk:
- een verwachting bepalen van een te onderzoeken post;
- bepalen wanneer een fluctuatie belangrijk genoeg is om aanpassing in de risk assessment te maken

Regressie is een methode van statistische analyse die het mogelijk maakt data van twee of meer
variabelen te vergelijken. De onderliggende logica hierbij is dat kennis over de waarde van een
variabele gebruikt kan worden om de waarde van een andere variabele te voorspellen gebaseerd op het
verleden en een theoretisch model. Regressiemodellen hebben echter een beperking waardoor
voorspellingen niet met zekerheid kunnen worden gedaan: er is altijd een marge van fouten.

Om een regressiemodel te ontwikkelen, voorspellingen over een post maken en de resultaten te
evalueren moeten zes stappen doorlopen worden.
      1. Identificeer het model dat geschat moet worden
      2. Verkrijg de benodigde informatie
      3. Bereken het regressiemodel
      4. Beoordeel de kwaliteit van het regressiemodel
      5. Maak voorspellingen voor de variabele voor de periode van de controle
      6. Vergelijk de regressie voorspellingen met de werkelijke resultaten

De accountant moet bedacht zijn op mogelijk problemen bij toepassing van regressie:
- Te weinig data/observaties
- Abnormale fouten afwijking (geen normale verdeling)
- Niet constante variatie
- Autocorrelatie
                                                 16
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskHoofdstuk 10
Planning the Audit of Financial Statement Assertions


De informatie verzameld gedurende de kennisverzamelingsfase van de controle geeft zekerheid over
bedrijfs- en controlerisico‟s. De accountant steunt op deze zekerheid wanneer hij bepaalt welke
gegevensgerichte controlemaatregelen benodigd zijn. Gegevensgerichte controlemaatregelen worden
vaak aangeduid als substantive audit tests.
Besluiten van de accountant met betrekking tot het verzamelen van bewijs ten aanzien van de
beweringen en de toewijzing van controlebronnen aan onderdelen van de jaarrekening worden
vastgelegd in een controleprogramma.

Uiteindelijk moet de accountant voldoende bewijs verzamelen om de conclusie te onderbouwen dat
met redelijke mate van zekerheid is voldaan aan de controledoelstellingen: bestaan,
juistheid/accuratesse, volledigheid, eigendom, waardering, tijdigheid, rubricering, toelichting en
getrouw beeld.
De accountant kan kiezen uit een drietal mogelijkheden van gegevensgerichte controles:
   1. substantive analytical procedures (gegevensgerichte cijferanalyses)
   2. tests of transactions (detailcontroles van transacties)
   3. direct tests of account details (detailcontroles van balansposten)
Bij de keuze uit de mogelijkheden moet de accountant zowel de kosten als de te verzamelen kwaliteit
van bewijs in ogenschouw nemen. In het algemeen geldt dat hoe belangrijker en risicovoller een
controledoelstelling is, hoe meer bewijs de accountant nodig heeft.

Een restrisico kan op vijf manieren invloed hebben op de controle:
- Het kan de verwachtingen van de accountant bepalen t.a.v. financiële resultaten die vervolgens
  vergeleken worden met de werkelijke uitkomsten om vast te stellen of de financiële rapportage
  consistent is met de onderliggende economische omstandigheden.
- Het kan zorgen opwekken over de levensvatbaarheid van de onderneming en zijn continuïteit.
- Het kan suggereren dat bepaalde beweringen in de jaarrekening onbetrouwbaar of onjuist zijn.
- Het kan een indicatie geven dat er factoren in de control environment zijn die negatieve invloed
  hebben op individueel gedrag of besluitvorming.
- Het kan de aandacht vestigen op gebieden waar aanvullende zekerheid en beheersing nodig
  kunnen zijn.

De benadering van de accountant bij het plannen gegevensgerichte controlewerkzaamheden is vorm
gegeven in het audit risk model, wat een methode is voor decompositie van het audit risk in
onderdelen.

Accountantscontrole risico (audit risk: AR) is te definiëren als het risico dat de accountant onbewust
zijn oordeel over een jaarrekening die een materiële onjuistheid bevat niet correct aanpast.
Hierbij kunnen twee elementen naar voren gehaald worden:
   1. De accountant maakt een fout, d.w.z. heeft een onjuist oordeel over de jaarrekening.
   2. Het begrip materialiteit maakt deel uit van de definitie, een begrip dat voor accountants
     moeilijk te bepalen is.
In het algemeen zal de accountant het audit risk bepalen op basis van kantoorbeleid.
De range van mogelijke waarden van het AR kan als volgt worden weergegeven:

0%               50%               100%

Volledige zekerheid       Volledige            Volledige zekerheid
dat de jaarrekening       onzekerheid           dat de jaarrekening
geen materiële onjuist-                     materiële onjuistheden
heden bevat                           bevat


                                                     17
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskHet AR kan onderverdeeld worden in drie componenten:
- Inherent risico (IR) – de gevoeligheid van een bewering op een materiële onjuistheid, ervan
  uitgaande dat er geen interne controle is
- Interne controle risico (control risk CR) – het risico dat een materiele onjuistheid in een bewering
  niet wordt voorkomen of ontdekt door de interne controle
- Ontdekkingsrisico (detection risk DR) – het risico dat de accountant een materiële onjuistheid in
  een bewering niet ontdekt.

Er moeten dus drie dingen gebeuren voordat een materiële onjuistheid de jaarrekening beïnvloedt:
  1. Een onjuistheid (fout of fraude) moet optreden
  2. Interne controle faalt in het voorkomen of ontdekken van de onjuistheid
  3. De accountant signaleert de onjuistheid niet

Het audit risk model:

AR = IR x CR x DR

IR en CR worden niet beheerst door de accountant en moeten beoordeeld worden bij de strategische en
procesanalyse. DR is het enige risico dat beheerst wordt door de accountant.
Het voordeel van het gebruiken van het audit risk model in de planningsfase is dat het richting geeft
aan het juiste niveau van DR gegeven het niveau van AR en de beoordeelde niveau‟s van IR en CR.

    AR
DR = IR x CR

Omdat een hogere DR minder controle-informatie impliceert en een lagere DR meer, geven
verschillende waarden van DR verschillende combinaties van gegevensgerichte controlemaatregelen.
Dit kan weergegeven worden met het volgende figuur:

DR


        A    Punten van voldoende, competente controle-informatie
            voor een bewering, afhankelijk van het restrisico

            B                Hoeveelheid controle-informatie
                benodigd voor een bewering

Stel voor dat de punten het volgende representeren:
                Punt A     Punt B

AR – verondersteld       5%       1%
IR – beoordeeld         50%       75%
CR – beoordeeld         50%       75%

DR – berekend          20%       2%

Hou in het achterhoofd dat dit een algemene richting geeft. Er is geen formele regel om de exacte
hoeveelheid controle-informatie te bepalen, controle-informatie is vaak niet kwantificeerbaar. Het
model geeft slecht richting aan.


                                                   18
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskDe relatie tussen materialiteit, DR en gegevensgerichte controlemaatregelen kan als volgt worden
weergegeven:

DR

            Punten van voldoende, competent controle-informatie
      A      voor een bewering, afhankelijk van het restrisico
         C

          B
                 D    Lage materialiteit
                      Hoge materialiteit

                 Hoeveelheid controle-informatie
                 benodigd voor een bewering

De punten A en B geven de acceptabele niveau‟s van risico en controle-informatie aan wanneer de
materialiteit hoog is. Punten C en D geven aan dat een lage materialiteit meer controle-informatie
vereist om een gegeven niveau van risico te bereiken.

Materialiteit is belangrijk voor accountants om dat het een directe impact heeft op de hoeveelheid
werkzaamheden de accountant moet uitvoeren gedurende de opdracht.
Het belangrijkste probleem met de officiële definitie van materialiteit is dat het erg vaag is en geen
basis verschaft voor het kwantificeren van de omvang van onjuistheden die belangrijk zijn voor een
specifieke opdracht. Bijna elke gebruiker van de jaarrekening heeft een andere waarde van
materialiteit. Als gevolg hiervan zijn er veel verschillende basissen om het juiste materialiteitsniveau
te bepalen, zoals:
- balanstotaal
- netto omzet
- netto bezittingen
- kortlopende bezittingen
- verkopen
- bruto marge

Ook de volgende factoren kunnen een rol spelen bij het bepalen van de materialiteit:
- Onjuistheden als gevolg van gesegmenteerde of interimresultaten
  Investeerders kijken ook naar gesegmenteerde en tussentijdse resultaten. Als een onjuistheid grote
  invloed heeft op deze informatie moet het als materieel aangemerkt worden, ook al heeft het een
  kleinere invloed in de jaarcijfers.
- Aard van de onjuistheden
  Fraude is erg belangrijk, ongeacht de omvang van de onjuistheid.
- Aard van de contractuele beperkingen
  Onjuistheden die in strijd zijn met contracten en/of wet zijn belangrijk, ongeacht de omvang.
- Trends zijn belangrijk
  Gerapporteerde resultaten die een verandering van trend laten zien zijn erg belangrijk. Ook
  kleinere verschuivingen kunnen belangrijk zijn.

De Securities Exchange Commission (SEC) heeft zijn zorgen geuit over de materialiteitsbepalingen
van accountants als gevolg van overtredingen van bestaande professionele standaarden. Recentelijke
bepalingen van het SEC hebben het belang van het meenemen van kwalitatieve factoren in de
beoordeling van de materialiteit aangegeven, inclusief het belang van investeerders dat een aspect
wordt geëvalueerd, de impact van onjuistheden om managementuitkeringen en de impact van
onjuistheden op trends en inkomsten. Daarnaast heeft het SEC ook aangegeven dat de accountant zich
niet kan verschuilen achter materialiteit wanneer een opzettelijke onjuistheid niet gecorrigeerd is. Tot


                                                    19
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


slot geeft de mening van het SEC aan wat algemeen bekend is onder accountants, maar in de praktijk
niet altijd wordt toegepast.
Veel accountants verdelen de materialiteit in kleinere stukken van toepassing voor specifieke controle-
gebieden of grootboekrekeningen. Het bedrag toegerekend aan individuele posten is de tolerable error
(toelaatbare fout), die de omvang aangeeft van de fout die de accountant toestaat in een post voordat
het materieel onjuist is.
Voor het bepalen van de controletolerantie zijn geen formele regels, maar wel worden twee algemene
regels gehanteerd:
- De toelaatbare fout moet lager zijn dan het totale materialiteitsniveau;
- De som van de toelaatbare fout van alle posten hoeft niet gelijk te zijn aan de materialiteit en zal
   deze in de meeste gevallen zelfs overschrijden.

In het algemeen betekent een verhoging van de som van de toelaatbare fouten dat de accountant bereid
is grotere fouten in sommige posten te accepteren, wat het totale risico vergroot dat een materiële
onjuistheid niet ontdekt zal worden. Dit hoeft het totale audit risk niet te vergroten als voldaan wordt
aan twee voorwaarden:
- Compenserende fouten;
- „Ongebruikte‟ toelaatbare fout (de fouten zullen niet altijd het niveau van de toelaatbare fout
   bereiken, de som van de werkelijke fouten kan lager zijn dan de totale materialiteit).
Daarnaast hebben individuele posten niet hetzelfde risicoprofiel.

Een aantal factoren hebben invloed op de beslissing van de accountant ten aanzien van het audit risk:
- De accountant zal een lagere audit risk accepteren naar mate de kosten van het afgeven van een
  verkeerde verklaring hoger zullen zijn (verlies van opdrachten, negatieve publiciteit, rechtszaken)
- De hoeveelheid externe gebruikers die de jaarrekening gebruiken
- De kans dat de cliënt financiële moeilijkheden zal krijgen in de nabije toekomst
- De professionele houding van de accountant ten aanzien van het zekerheidsniveau te verkrijgen
  gedurende de controle, de houding ten aanzien van risico en zijn ervaring en deskundigheid
- Concurrentie tussen accountants (dit zou de AR echter niet mogen beïnvloeden)

Factoren die de IR kunnen beïnvloeden dat een bewering materieel onjuist is

                           Effect op inherent risico
Factor            Hoger risico conditie         Lager risico conditie
Aard van business en     Periodiek, ontwikkelend,        Stabiel of volwassen
industrie          afnemende of sterke concurrentie
Integriteit van het     Dubieus (vooral als een geval van   Gerespecteerd
management          manipulatie van cijfers bekend is)
Motivaties van de cliënt   Behoefte om aan budgetdoelen te    Budgetten worden net gehaald,
               voldoen, bestaan van bonussen en    managementbeloning hangt niet af
               opties, nadruk op het verminderen   van resultaten, geen voorgaande
               van belastingverplichtingen      belastingsancties
Resultaten van        Regelmatige vondst van fouten in    Weinig fouten gevonden in voor-
voorgaande controles     voorgaande opdrachten         gaande opdrachten
Relatie met accountant    Eerste opdracht bij nieuwe cliënt   Doorlopende controleopdracht
Bestaan van         Veel intercompany-transacties die   Weinig intercompany-transacties
intercompany bedrijven    leiden tot waarderings- en toelich-
               tingsproblemen
Frequentie van transacties  Ongebruikelijke transacties      Frequente homogene transacties
               waarvoor de cliënt geen kennis of   die geautomatiseerd zijn en die het
               systeem heeft om e.e.a. accuraat    systeem effectief verwerkt
               vast te leggen
Subjectiviteit van      Transacties moeten beoordeeld     Makkelijk te bepalen waarde voor
waarden van transacties   worden om waarde toe te kennen     transacties                                                   20
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


                           Effect op inherent risico
Factor           Hoger risico conditie         Lager risico conditie
Verdenkingen van      Activa makkelijk te stelen of te    Activa kunnen niet makkelijk
verduistering        verplaatsen              verplaatst worden
Omvang van         Veel aparte transacties        Weinig grote transacties
balansposten/Aantallen
transacties


Veel factoren die het IR beïnvloeden hebben ook invloed op het CR. Met name de integriteit van het
management en de control environment zijn erg belangrijk voor het beoordelen van het CR. Sommige
accountants stellen het CR op het maximum niveau. Zij geloven dat de reductie van het CR niet
opweegt tegen de extra testwerkzaamheden die voor de onderbouwing noodzakelijk zijn. Deze
strategie is niet toepasbaar bij elke cliënt en het gebrek aan beoordeling van factoren het CR
beïnvloeden kan tot gevolg hebben dat de accountant belangrijk kenmerken van de organisatie over
het hoofd ziet wat kan leiden tot een foutieve inschatting van risico.

Het niveau van DR hangt af van vier problemen:
- Inadequate planning
- Onjuistheden vallen buiten de steekproef
- Onjuiste toepassing van een procedure of niet herkennen van een fout terwijl deze wel is
  geselecteerd in de steekproef
- Onjuiste corrigerende maatregelen

Het eerste, derde en vierde probleem probeert de accountant te ondervangen door middel van naleving
van GAAS, training en begeleiding van personeel en beoordeling van de werkzaamheden door ervaren
accountants. Het tweede probleem probeert de accountant te beheersen door voor het selecteren van te
testen transacties gebruik te maken van risico-attributen of een statische steekproef.

Na de risk assessment moet de accountant een aantal beslissingen nemen voor elk controle object:
- Welke controlewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden?
- Wanneer moeten deze uitgevoerd worden?
- Als een steekproef wordt gebruikt: hoeveel posten moeten getest worden?
- Als een steekproef wordt gebruikt: welke transacties in de post moeten getest worden?

Deze vragen hebben betrekking op de aard, de omvang en de timing van gegevensgerichte
werkzaamheden en leiden tot een controleprogramma. Dit controleprogramma kan aangepast worden
wanneer de accountant nieuwe informatie verkrijgt.

De term compentence (bewijskracht) wordt gebruik om de kracht van audit controle-informatie te
beschrijven.
Er zijn zeven basis soorten controle-informatie die een accountant kan verkrijgen: fysieke
waarneming, bevestiging, documentatie, observatie, rekenkundige juistheid, cijferbeoordeling,
inlichtingen.

Er zijn een aantal karakteristieken die de accountant in overweging kan nemen om de bewijskracht van
informatie te begrijpen:
- Mate van relevantie
- Onafhankelijkheid van de verstrekker
- Mate van directe kennis bij de accountant
- Kwalificaties van de verstrekker
- Mate van objectiviteit
- Kwaliteit van interne beheersing
                                                  21
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk
De hiërarchie van betrouwbaarheid van controle-informatie kan als volgt worden weergegeven:

             BEST
           Inventarisatie
        Bevestigingen van derden
         Externe documenten
        Rekenkundige bewerkingen             GOED
   Interne documenten (sterke procesbeheersing)
      Observatie / waarneming ter plaatse
   Cijferanalyse (betrouwbare interne informatie)
             ZWAK
   Interne documenten (zwakke procesbeheersing)
      Inlichtingen van de gecontroleerde
     Cijferanalyse (slechte interne informatie)
Het controleprogramma bevat de verzameling van werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op
voldoende competente controle-informatie te verkrijgen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft.
Het is een lijst van gegevensgerichte controlemaatregelen die de accountant heeft besloten uit te
voeren, ingedeeld naar gebieden en beweringen.
De relatie tussen controlewerkzaamheden en controle-informatie bij het plannen van de
gegevensgerichte maatregelen:

Soort control-   Soorten controle-  Kosten van de    Relatie tussen informatie en mogelijke
werkzaamheden    informatie     werkzaamheden    onjuistheden in de jaarrekening
Detailcontroles   Inlichtingen van  Goedkoop       Direct en indirect: werkelijke fouten
van transacties   de cliënt                kunnen ontdekt worden in de
          Documenten     Duur         gecontroleerde transacties. Werkelijke
          Rekenkundige    Duur         fouten geven de kans aan dat er fouten
          bewerkingen               zitten in ongecontroleerde transacties.
Gegevensgerichte  Inlichtingen van  Goedkoop       Indirect: ongebruikelijke resultaten
cijferanalyses   de cliënt                kunnen het gevolg zijn van fouten of
          Cijferanalyse    Gemiddeld      andere oorzaken. De werkelijke oorzaak
                               van een ongebruikelijk verschil moet
                               onderzocht worden d.m.v. andere
                               procedures.
Detailcontroles   Inlichtingen van  Goedkoop       Direct: werkelijke fouten kunnen
van balansposten  de cliënt                ontdekt worden in de balansposten.
          Documenten     Duur
          Rekenkundige    Duur
          bewerkingen
          Bevestigingen    Erg duur
          van derden
          Inventarisatie   Erg duur


                                                 22
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk
DR kan worden onderverdeeld om de aparte risico‟s aan te geven dat gegevensgerichte cijferanalyses
en detailcontroles geen materiële onjuistheden aan het licht brengen.

-  Substantive analytical procedures risk (SAP): het risico dat de accountant een materiele
   onjuistheid niet ontdekt bij het uitvoeren van gegevensgerichte cijferanalyses.
-  Test of details risk (TOD): het risico dat de accountant een materiële onjuistheid niet ontdekt bij
   het uitvoeren van directe testen van transacties of grootboekrekeningen.

AR = IR x CR x (SAP x TOD)

De accountant kan verschillende benaderingen kiezen om een controleprogramma te maken.


                 Evalueer de interne beheersings-
                 maatregelen en IR gebaseerd op
                 strategische en proces analyse                   Conclusies over
                   restrisico‟s en interne
                   beheersingsmaatregelen  CR op maximum niveau       CR licht gereduceerd       CR sterk gereduceerd
                   gebaseerd op           gebaseerd op resultaten
                   procesanalyse en al        van IC beoordeling en
                   uitgevoerde procedures      systeemtesten  Gegegevensgerichte        Gegevensgerichte         Gegevensgerichte
  cijferanalyse          cijferanalyse           cijferanalyse


  Resultaten?           Resultaten?            Resultaten?

Niet               Niet                Niet
OK            OK   OK            OK    OK           OK

  (1)       (2)       (3)       (4)       (5)       (6)
  Zeer      Uitge-      Uitge-      Matige      Matige      Minimale
  uitge-     breide      breide      gegevens-    gegevens-    gegevens-
  breide     gegevens-    gegevens-    gerichte     gerichte     gerichte
  gegevens-    gerichte     gerichte     controles    controles    controles
  gerichte    controles    controles
  controles
                                                      23
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Samenvatting van uitkomsten van alternatieve controleplanning (bij een gegeven AR en IR):

Nummer Mate van testen       CR          SAP risico      TOD risico
(1)    Zeer uitgebreid     Maximaal       Hoog         Erg laag
(2)    Uitgebreid       Maximaal       Gemiddeld       Laag
(3)    Uitgebreid       Hoog         Hoog         Laag
(4)    Matig          Hoog         Gemiddeld       Gemiddeld
(5)    Matig          Laag/Gemiddeld    Hoog         Gemiddeld
(6)    Minimaal        Laag/Gemiddeld    Gemiddeld       Hoog
Een complexiteit met betrekking tot het planningsproces is dat de accountant de controle moet
onderverdelen in beheersbare segmenten omdat verschillende processen invloed hebben op
verschillende posten en beweringen op verschillende manieren. In dit boek wordt gekozen voor een
onderverdeling in bedrijfsprocessen en vervolgens worden posten geïdentificeerd die beïnvloed
worden door het proces.
- Proces: Verkoop, marketing en distributie
  Posten: liquide middelen, vorderingen, voorraad, kostprijs en verkoopkosten
- Proces: Inkoop en productie
  Posten: voorraad, schulden en kostprijs
- Proces: Human resource management
  Posten: productiekosten, verplichtingen, werknemersbenefits en eigen vermogen (opties)
- Proces: Facilities management
  Posten: vaste activa, afschrijvingen, productiekosten (allocatie), schulden en verplichtingen
  (hypotheek, lease)
- Proces: Financiële resources mangement
  Posten: langlopende schulden, eigen vermogen, langetermijn investeringen, financieringskosten en
  investeringsomzet

Elk proces heeft zijn eigen doelen, risico‟s, beheersingsmaatregelen en prestatie indicatoren die de
accountant moet evalueren als onderdeel van de strategische en proces analyse. De accountant moet
begrijpen welke processen welke posten kunnen beïnvloeden, de restrisico‟s van de processen
koppelen aan de beweringen in de jaarrekening en gegevensgerichte controlemaatregelen plannen
gebaseerd op de beoordelingen van risico en materialiteit en de beschikbaarheid van controle-
informatie.

De relatie tussen toelaatbare fout, risico en gegevensgerichte controlemaatregelen voor een aantal
posten:

Post         Controle-       Toelaatbare fout   Risico van     Niveau van
           doelstellingen               onjuistheid     gegevenge-
                                           richte controles
Liquide middelen   Bestaan        Hoog         Laag        Laag
           Tijdigheid                           Volgens tekst:
           Juistheid                            Gemiddeld
Debiteuren      Bestaan        Laag         Gemiddeld      Hoog
           Waardering                 Volgens tekst:
           Tijdigheid                 Hoog
Voorraad       Bestaan        Laag         Hoog        Hoog
           Volledigheid
           Rubricering
           Juistheid
Grond         Toelichting      Hoog         Laag        Laag
Gebouwen       Waardering       Gemiddeld      Gemiddeld      Gemiddeld
           Toelichting
Cum. afschrijving   Waardering       Hoog         Laag        Laag                                                    24
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Investeringen     Rubricering      Gemiddeld       Gemiddeld      Hoog
           Waardering                  Moet zijn:
           Toelichtinge                 Hoog
Schulden       Tijdigheid       Gemiddeld       Gemiddeld      Gemiddeld
           Volledigheid
Overlopende      Tijdigheid       Gemiddeld       Gemiddeld      Laag
passiva        Volledigheid                           Volgens tekst:
           Waardering                            Gemiddeld
Aandelenkapitaal   Toelichting      Hoog         Laag        LaagEen goed controleprogramma heeft een aantal kenmerken:
- Het controleprogramma moet een lijst van alle uit te voeren gegevensgerichte controlemaatregelen
  bevatten, wanneer ze moeten worden uitgevoerd en richtlijnen voor het selecteren van te
  controleren posten;
- Het controleprogramma moet controleprocedures matchen met controledoelstellingen om er zeker
  van te zijn dat alle doelstellingen voortvloeiend uit de beoordeling van de restrisico‟s gerealiseerd
  worden. Een aanvullende complexiteit voor de accountant is het feit dat de meeste
  controlewerkzaamheden controle-informatie verschaffen ten aanzien van meerdere doelstellingen;
- Het controleprogramma moet flexibel zijn. Als nieuwe informatie beschikbaar komt die
  aanwijzingen geven dat de risicobeoordeling of andere onderliggende veronderstellingen niet juist
  zijn, moet het controleprogramma aangepast worden zodat het aansluit met de nieuwe feiten of
  omstandigheden;
- Het controleprogramma moet een methode verschaffen om de uitvoering van de werkzaamheden
  te documenteren. Omdat het controleprogramma een lijst is van procedures, moet er een indicatie
  zijn welke procedures zijn uitgevoerd, wanneer ze zijn uitgevoerd en door wie ze zijn uitgevoerd.
                                                    25
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Hoofdstuk 11
Auditing Marketing, Sales and Distribution Management


Omdat alle belangrijke transacties worden beïnvloed door tenminste één groot proces, moet
cumulatieve controlezekerheid ten aanzien van het proces binnen een organisatie voldoende controle-
informatie geven waarop een oordeel over de jaarrekening gebaseerd kan worden.

Met het proces marketing, verkopen en distributie wordt begonnen om een aantal redenen. In de eerste
plaats is dit het proces waarmee het geld verdiend wordt. In de tweede plaats bevat dit proces vaak een
grote hoeveelheid routinematige transacties en tot slot wordt een relatief kleine hoeveelheid posten in
de jaarrekening beïnvloed door dit proces.

Het marketing-, verkoop- en distributieproces bevat de activiteiten waarmee goederen en diensten
worden verkocht en afgeleverd aan afnemers in ruil voor directe of toekomstige betalingen. Het proces
is inclusief klantenservice activiteiten tijdens en na de verkopen. Het proces is exclusief de verkrijging
of productie van goederen en diensten, hoewel verkoopactiviteiten hier wel een belangrijke invloed op
kunnen hebben.

Om het proces te analyseren wordt gebruik gemaakt van een process map en internal threat analysis.

PROCESS MAP: Marketing, verkoop en distributie

Process objectives (doelstellingen)

  Creëren van productbewustzijn in de markt
  Vergroten van de basisafnemers en de omvang van herhalingsaankopen
  Match prijs en kwaliteit om gewenst marktaandeel te verkrijgen
  Maximaliseer opbrengstkansen
  Minimaliseer retouren
  Minimaliseer vorderingsproblemen en incasseer periodiek
  Verbeter doorlopend de klanttevredenheid
  Leveren goederen en diensten periodiek af
  Minimaliseer het verlies van activa als gevolg van diefstal of foutief gebruik
  Verzamel en maak effectief gebruik van klantinformatie
  Verzamel, verwerk en rapporteer informatie die nodig is voor procesverbeteringen

Process Activities

                       Invoer ver-     Voorraad
                       kooporder      verwerking,
                                 - levering

  Marketing      Goedkeu-
  en merk       ring klanten                            A
  bewustzijn

                       Invoer        Levering
                       diensten       diensten
                                                    26
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk                      Incasso
                      vorderingen         Prijzen en        Retouren en
 A        factureren        aanpassin-
                      gen


                      Afboeken
                      vorderingProcess Data Streams

Information Feeds                  Information Generation
 Strategisch plan en budget             Marketing- en advertentieplannen
 Concurrentie informatie               Verkoopverwachtingen
 Klantenonderzoek                  Klanttransacties
 Marketing- en promotieprogramma‟s          Aanpassingen klantenbestanden
 Klanten informatie                 Veranderingen in voorraadniveau‟s
 Productgegevens en -specificaties          Klanttevredenheid en verlies klanten
 Voorraadniveau‟s                  Klachten van klanten en afwerking
 Afleveringsmogelijkheden en -tijden         Incasso, retouren en afboekingen
 Betalingsmogelijkheden               Marktaandeel en aanverwante statistieken
 Prijs- en kortingenbeleid
 Klantenservicebeleid

Accounting Impact of Activities

Routine Transactions        Nonroutine transactions      Accounting estimates
 Verkopen en omzet         Afboekingen oninbare        Voorziening dubieuze
 Contante ontvangsten        vorderingen            vorderingen
 Retouren              Prijsaanpassingen en        Garantieclaims
 Kostprijs omzet           promoties
 Verkoopkosten           Waardering geretourneerde
 Advertentie- en marketing-     voorraad
  kosten              Kortingen en aanpassingen
                   door verkopers


De belangrijkste doelstelling voor dit proces is het verkrijgen van afnemers en verlenen van diensten
aan afnemers om de opbrengstenstroom te maximaliseren.

De procesactiviteiten bestaan veelal uit de volgende onderdelen:
- Marketing en merkbewustzijn
  Klanten moeten de producten en diensten aantrekkelijk gaan vinden. Middelen om dit te bereiken
  zijn adverteren, telemarketing, speciale acties en merkontwikkeling.
- Goedkeuring klanten
  Van nieuwe klanten moet vooraf worden vastgesteld dat zij goede bedoelingen hebben en de
  mogelijkheden hebben om de goederen of diensten te kunnen betalen. Belangrijke doelstelling is
  het minimaliseren van kredietrisico‟s.


                                                    27
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Invoer verkooporder
  Vastlegging van de details van de transactie.
-  Voorraadverwerking en –levering
  Het verzamelen, inpakken en verzenden van de goederen, belangrijke doelstellingen zijn tijdigheid
  en foutloos verzenden.
-  Invoer dienstenorder
  Toewijzen en afspraken maken om de dienst te kunnen uitvoeren.
-  Diensten levering
  Hierbij zijn met name van belang de tijdigheid en kwaliteit omdat dit een grote invloed heeft op de
  klanttevredenheid.
-  Prijzen en factureren
  De juiste prijzen moeten worden gekoppeld aan goederen en diensten en gecommuniceerd met de
  afnemers.
-  Incasso vorderingen
  De diverse manieren van betalen moeten worden verzameld en beschermd tegen falsificatie totdat
  alles is gestort en afgeboekt tegen de juiste vordering.
-  Retouren en aanpassingen
  Teruggekomen goederen moeten worden gecontroleerd en de juiste corrigerende actie moet
  ondernomen worden.
-  Afboeken vordering
  Na het proberen de vordering te incasseren moet de vordering afgeschreven worden na autorisatie.

De complexiteit van deze processen hangt af van de strategische- en procesbesluiten van de
organisatie. Sommige van deze besluiten zijn:
- De marketingbenadering
- De wijze van aflevering
- De tijdigheid en wijze van betalingen door afnemers
- Beleid ten aanzien van retouren en aanpassingen
- De mate van automatisering in de transactieverwerking

De belangrijkste transacties in het proces marketing, verkoop en distributie zijn de verkopen,
ontvangsten, retouren en dubieuze vorderingen. De onderdelen hiervan worden in detail uitgewerkt.

Samenvatting van transactieverwerking voor marketing, verkoop en distributie
Proces/Activiteit          Documenten      Gebruikte lijsten    Journaalpost
                             e.d.
VERKOOPTRANSACTIE          Order klant
Invoer verkooporder: inkomend    (extern)
bericht van een mogelijke klant   Verkooporder
begint het verkoopproces       (intern)
Goedkeuring: onderzoek naar klant             Goedgekeurde
t.a.v. levering op rekening                klantenlijst
Verzending: goederen worden     Verzenddocument
klaargemaakt voor verzending     (intern)
Prijzen/facturering: juiste prijs  Verkoopfactuur    Prijslijst
toegekend en factuur wordt gemaakt (intern)        Verkoopjournaal
Boeking vordering: factuur wordt             Debiteuren-
geboekt op de juiste debiteur               administratie
Algemene boeking: de verkoop, de   Boekingsformulier Grootboek          Dt: Debiteuren
vordering en de voorraadafname    (intern)                   Cr: Verkopen
worden op de juiste rekening
geboekt
INNING VORDERING                     Debiteuren-
Verwerking ontvangsten: t.g.v. van            administratie
de juiste debiteur


                                                  28
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Proces/Activiteit            Documenten    Gebruikte lijsten     Journaalpost
                             e.d.
Algemene boeking: ontvangsten      Boekingsformulier Grootboek         Dt: Liq. Middelen
worden verwerkt op de juiste      (intern)                   Cr: Debiteuren
rekeningen
RETOUREN                Creditmemo      Verkoopretouren-
Verwerking retouren: goederen      (intern)       journaal
worden verwerkt en juiste teruggave   Voorraadticket
of creditnota wordt afgegeven aan de  (intern)
klant
Verwerking vordering: creditnota             Debiteuren-
wordt verwerkt bij de juiste debiteur           administratie
Algemene boeking: de retournering    Boekingsformulier Grootboek         Dt: Retourverkoop
en teruggave worden verwerkt op de   (intern)                   Cr: Debiteuren
juiste rekeningen
DUBIEUZE VORDERINGEN          Autorisatie
Verwerking oninbare vorderingen:    afboeking (intern)
vervallen posten worden beoordeeld
en oninbare posten worden
verwijderd
Boeking vorderingen: af te boeken              Debiteuren-
vordering worden verwijderd uit de              administratie
debiteuren
Algemene boeking: afboekingen      Boekingsformulier Grootboek         Dt: Voorziening
worden verwerkt op de juiste      (intern)                   Cr: Debiteuren
rekeningen
SCHATTING VOORZIENING          Werkblad (intern)  Ouderdomsanalyse
Schatting: toekomstige oninbare
vorderingen worden ingeschat o.b.v.
historie en financiële status klanten
Algemene boeking: geschatte kosten   Boekingsformulier Grootboek         Dt: Kosten
worden geboekt op de juiste       (intern)                   Cr: Voorziening
rekeningen


INTERNAL THREAT ANALYSIS: Marketing, verkoop en distributie

Procesrisico’s     Beheersingsmaatregelen            Prestatie metingen
(1) Zwakke portfolio   Adequate investeringen en producton-     Marktaandeel per
van merken en       derzoek en –ontwikkeling           productlijn
producten         Investeringsprogramma om bestaande      Bekendheid merken bij
              merken te verkrijgen             klanten
             Systematische promotie en marketing-     Ouderdom producten
              plannen
             Klantonderzoek
(2) Falen in het ver-   Klantonderzoek                  Marktaandeel per
schaffen van unieke    Concurrentieonderzoek               productlijn
productwaarde       Duidelijke strategie en doelstellingen      Prijsniveau t.o.v.
             Effectieve kapitaalbudgetterings          concurrentie
              procedures                    Aantal nieuwe klanten
             Specifieke richtlijnen voor product-
              introductie en evaluatie
                                                    29
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskProcesrisico’s     Beheersingsmaatregelen            Prestatie metingen
(3) Ineffectieve of   Bewaak mate van bekendmaking of        Merkbewustzijn klanten
ongepaste marke-     marktpenetratie van marketing en       Aantal nieuwe klanten
ting, adverteren of    advertentiecampagnes             Percentage verkopen a.g.v.
promoties        Adequaat marktonderzoek            promoties
                                    Marketing/advertenties als
                                    percentage van de verkopen
                                    Aantal transacties
                                    Verkopen per verkoper
(4) Ongepaste incen-    Bewaak succes van specifieke        Gemiddeld gerealiseerde
tive programma‟s      promoties                  noteringen
              Bewaak concurrentie programma‟s en     Aantal transacties
              aanbiedingen                Gemiddelde transactie-
                                    omvang t.o.v. kosten de
                                    promoties
(5) Falen in het      Verzend maandelijkse opgaven naar      Klanttevredenheid scores
beantwoorden van      klanten                   Aantal vervallen klanten
klantbehoeften       Maak systeem voor verzamelen van      Doorlooptijd transactie
              klanttevredenheid en feedback van      Verwerkingstijd
              klanten
(6) Hoog krediet-     Scheid goedkeuring klanten af van       Aantal „overtreders‟
risico           verkoopproces                 Aantal afgeboekte
              Hanteer en bewaak huidige krediet-      vorderingen
              limieten voor goedgekeurde klanten      Gemiddelde betalingster-
              Voer kredietwaardigheidscontroles uit     mijn
              op nieuwe klanten               Gemiddelde debiteuren-
              Beoordeel bestaande vorderingen op      ouderdom
              inbaarheid                  Gemiddeld debiteurensaldo
              Hanteer „zwarte debiteuren‟ lijst
              (slechte ervaringen uit verleden)
(7) Falen in het      Hanteer een dossier met openstaande      Doorlooptijd transacties
periodiek leveren     orders en beoordeel deze op          Verzend- en tijdigheids-
van goederen en      volledigheid                 statistieken
diensten          Onderzoek alternatieve verzendwijzen     Frequentie van onvoldoende
              Hanteer noodprocedures            voorraad of onvolledige
                                     verzendingen
(8) Falen in het      Voer strategische plannen en doel-      Marktaandeel per
bereiken van ver-     stellingen in en beoordeel periodiek de    productlijn
koopdoelstellingen     voortgang                   Verkopen t.o.v. doel
              Koppel productontwikkeling,
              marketing, prijzen en service processen
              aan de strategische doelstellingen
(9) Inadequate       Voer beleid in voor prijsreducties      Winstmarges per productlijn
winstmarges        Beheers verminderingen en fraude       Verkoopkosten als
              Hanteer kostendiscipline in diensten     percentage van de verkopen
                                     Verkoopcommissie
                                     percentages
                                     Marketingkosten als
                                     percentage van de verkopen
                                     Verkopen t.o.v. activa
                                                 30
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskProcesrisico’s    Beheersingsmaatregelen              Prestatie metingen
(10) Onbevredigende  Periodieke reactie op vragen en          Klanttevredenheidspercen-
klantervaringen en    klachten van klanten               tages
verlies van klanten   Bewaak klanttevredenheid             Aantal vervallen klanten
            Training en planning van medewerkers       Aantal vervulde orders
            Bewaak en kom tegemoet aan            Klachten van klanten
             aanbiedingen van concurrenten
(11) Hoge voorraad-  Schat capaciteit en locatiebehoeften in       Doorlooptijd voorraad per
en verwerkings-     Investeer in juiste technologie om         productlijn
kosten          voorraadniveau‟s en –bewegingen te        Voorraadkosten
             kunnen bewaken                  Kosten van incourantheid
            Automatiseer voorraadaanvullings-
             systemen
            Beoordeel actuele voorraad t.o.v.
             verwachte voorraad
(12) Ongeautoriseer-  Verzending geautoriseerd door krediet-       Aantal foutieve
de, foute of ongepas-  en verkoopafdeling                verzendingen
te verzendingen     Verzendingen afgestemd met             Retouren
             onderliggende documenten             Klachten m.b.t. levering
(13) Onjuiste of    Hanteer een master prijslijst           Percentage van transacties
ongeautoriseerde    Voer standaard betalingstermijnen in        met prijsaanpassingen
prijzen         Automatiseer prijzen en factuur-          Gemiddelde omvang van
             informatie                    prijsaanpassingen
                                      Aantal prijsfouten
(14) Hoog aantal      Voer duidelijk beleid en procedures in     Retouren als een percentage
retouren of prijs-     voor het accepteren van retouren        van de verkopen
aanpassingen        Bewaak aanbiedingen van            Gemiddelde kosten per
              concurrenten                  retournering
              Bewaak niveau van retouren
(15) Hoge mate van     Beheers toegang tot de voorraden        Verminderingsstatistieken
fraude, voorraadver-    Voer duidelijke verantwoordelijkheden     Verschillen tussen
mindering of diefstal    en autorisaties in t.a.v. transactiever-    voorraadadministratie en de
              werking                    inventarisatie
              Voer functiescheiding in            Time-to-collect statistieken
              Onafhankelijke autorisatie van onge-      Aantal geconstateerde
              bruikelijke transacties of afboekingen     gevallen
(16) Inaccurate in-     Completeren en afstemmen van onder-      Percentage transacties met
formatieverwerking     liggende documenten              verwerkingsfouten
              Juiste functiescheiding aanbrengen       Omvang van aanpassingen
              Gebruik van standaardnummering voor      Aantal aanpassingen
              grootboekrekening, producten etc.       Aantal items op
              Update periodiek bestanden en groot-      aanpassingslijsten
              boekrekeningen
(17) Falen in het      Gebruik voorgenummerde documenten       Aantal ontbrekende
verzamelen van       van transacties                nummers in de nummering
gewenste informatie     Registreer periodiek alle           Aantal ontbrekende velden
              gebeurtenissen en transacties         in de debiteurenbestanden
(18) Inadequate of     Juiste training voor medewerkers        Klanttevredenheidsgegevens
onbevredigende       Effectieve planning van meldingen       Aantal herhaalde service-
klantenservice       klantenservice                 aanbiedingen
                                      Wachttijd klant
                                      Servicetijd klant


                                                    31
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Procesrisico’s      Beheersingsmaatregelen            Prestatie metingen
(19) Hoge klanten-     Juiste training voor medewerkers       Servicekosten als
service kosten       Voer beleid in voor klantenservice en     percentage van de verkopen
              bewaak de prestatie             Servicekosten per klant
                                     Aantal retouren
                                     Garantieclaims
(20) Falen in het      Leveranciersintegratie en informatie-    Percentage nee-verkopen
koppelen van         uitwisseling                Lengte van naleveringen
leveranciers en       Verkoopverwachtingen en gezamen-      Vertraging in de
productie aan        lijke marketing/productieplanning      naleveringen
verkoopactiviteit      Voer standaarden in voor leveranciers-
               kwalificaties
(21) Falen in        Bewaak concurrentie- en            Aantallen nieuwe producten
innoveren          klantbehoeften                Time-to-market voor
               Adequaat productonderzoek en –        nieuwe producten
               ontwikkeling                 Ouderdom producten
(22) Inadequate       Bewaak training werknemers          Tevredenheid werknemers
training/personeels-     Voer compensatie / promotie beleid in     Tijd besteed aan training per
bezetting          Voer flexibele staffing / werkregels in    werknemer
                                      Training budget


De procesrisico‟s zijn onder te verdelen in een aantal risico‟s:
- Leiderschapsrisico       - risico‟s 1, 2, 3, 21
- Integriteitsrisico       - risico‟s 12, 15
- Regelgevingsrisico       - risico‟s 3, 4
- Technologisch risico      - risico‟s 5, 11, 16, 17, 20
- Financieel planningsriciso - risico‟s 3, 5, 8, 9, 18
- Human resource risico     - risico‟s 5, 6, 18, 22
- Operationeel risico      - risico‟s 7, 10, 11, 13, 14, 19
- Informatierisico        - risico‟s 16, 17

Zoals uit bovenstaande blijkt bestaan er interactie tussen mogelijke bronnen van risico om het bestaan
en het belang van risico‟s die effect hebben op een proces te beïnvloeden. Het is daarom van belang
dat de accountant de verschillende bronnen van risico‟s onderkent en begrijpt.

Verschillende soorten beheersingsmaatregelen kunnen gebruikt worden voor het verminderen van
verschillende risico‟s. Een onderneming heeft vier opties voor het reageren op risico‟s: accepteren,
vermijden, verplaatsen of verminderen.
De beheersingsmaatregelen uit de internal threat analysis kunnen worden ingedeeld in vier
categorieën:
- Prestatiebeoordelingen
  Voor het proces marketing, verkoop en distributie verwacht de accountant effectieve bewaking
  van:
  - Concurrentie (nieuwe producten en marketing)
  - Klantengedrag (bijv. smaak)
  - Technologische vooruitgang
  - Operationele effectiviteit (risico‟s m.b.t. levering, moraal werknemers, retouren)
  - Algehele prestaties (verkopen en winst t.o.v. doelstellingen)

-  Functiescheidingen
  Goedkeuring klanten moet zijn afgescheiden van de orderinvoer, informatieverwerking moet zijn
  afgescheiden van de autorisatie van transacties.                                                    32
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Verwerkingscontroles
  Hieronder valt een groot scala aan procedures, waaronder de benodigde autorisatie, gebruik van
  juiste documenten en bestanden en onafhankelijke verificatie van informatie.

-  Fysieke controles
  Toegangsbeperking voor activa, geld en grootboekbestanden.

De accountant is met name geïnteresseerd in de beheersingsmaatregelen die betrekking hebben op
financiële verslaggeving.

Financiële rapportage beheersingsmaatregelen voor verkoopgerelateerde transacties
Transactie   Typische financiële rapportage beheersingsmaatregelen
Verkopen    Worden alle verkopen geregistreerd en vertegenwoordigd de waarde van transacties de
        verzonden hoeveelheden, in rekening gebrachte prijzen en de betalingsvoorwaarden.
         Scheidt goedkeuring klanten af van orderverwerking
         Gebruik voorgenummerde verkoop-, verzend- en factuurdocumenten
         Geef indicatie van kredietwaardigheidsgoedkeuring in de documenten
         Stem verzonden hoeveelheden af met verzenddocument en verkooporder
         Geef indicatie van verzending in de documenten
         Controleer in rekening gebrachte prijzen van de verzendingen
         Controleer onderdelen en totalen van de facturen
         Verwerk periodiek de transacties
         Gebruik controletotalen om verwerking in grootboek te controleren
         Gebruik check digits in debiteurennummers en productnummers
         Match en controleer alle documenten
         Hanteer een up-to-date debiteurenadministratie
         Maak aansluiting tussen grootboektotalen en activiteiten met subadministraties
         Beoordeel alle journaalposten voor het invoeren
         Onderzoek ongebruikelijke boekingen op rekeningen
Ontvangsten  Tel de inkomende ontvangsten
         Houdt verwerking van ontvangsten apart van andere boekhoudkundige functies en
          verkoopgerelateerde activiteiten
         Maak een lijst van alle ontvangsten
         Accepteer geen betalingen via de post
         Gebruik voorgenummerde bonnen voor geldtransacties
         Stel vast dat de betalingen aansluiten met de betalingsvoorwaarden
         Verwerk de transacties periodiek
         Gebruik controletotalen om verwerking in het grootboek te controleren
         Verwerking bankmutaties is onafhankelijk van debiteurenbewaking
         Maak aansluiting tussen grootboektotalen en activiteiten met subadministraties
         Verzend maandelijkse overzichten naar klanten
Retouren    Hierbij zijn met name de autorisatieprocedures van belang.
         Gebruik voorgenummerde credit memo‟s
         Registreer de credit memo‟s periodiek
         Scheidt voorbereiding van credit memo‟s af van de verwerking van
          geldontvangsten
         Maak periodiek ontvangstrapporten (voorgenummerd) van retouren
         Sluit de bedragen van de credit memo‟s aan met de oorspronkelijke verkoop en laat
          originele verkopen vervallen om dubbeltellingen te voorkomen
                                                   33
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskTransactie            Typische financiële rapportage beheersingsmaatregelen
Afboeking            Hierbij zijn met name de autorisatieprocedures van belang.
                  Genereer periodiek een ouderdomsanalyse debiteuren
                  Houdt correspondentie over oude vorderingen in klantendossiers actueel
                  Laat afboeken autoriseren door iemand onafhankelijk van verkopen en
                  geldontvangsten
                  Gebruik voorgenummerde documenten om afboekingen te onderbouwen
Schatting             Hanteer historie t.a.v. dubieuze vorderingen
voorziening            Beoordeel veronderstellingen van de schattingsprocedures op redelijkheid
                  Beoordeel de berekening van de voorziening


De prestatie indicatoren van de internal threat analysis kunnen worden onderverdeeld in:
- Financiële prestatie (groei in verkopen, trends in winstgevendheid, diverse ratio‟s)
- Markt prestatie (marktaandeel, klanttevredenheid)
- Proces prestatie (afleveringstermijn, kosten per transactie, aantal fouten)

Bij het beslissen welke prestatie indicatoren worden onderzocht en geëvalueerd, moet de accountant
zowel de kosten van het verzamelen van de informatie als de betrouwbaarheid van de informatie in
ogenschouw nemen.

Na het completeren van de process map en de internal threat analysis zou de accountant voldoende
kennis en controle-informatie moeten hebben om de restrisico‟s te beoordelen. De beoordeling van de
restrisico‟s bestaat uit drie stappen:
   1. Beoordeel de initiële omvang en kans/waarschijnlijkheid van procesrisico‟s
   2. Beoordeel of restrisico‟s kunnen worden verminderd door beheersingsmaatregelen en
     controle-informatie verkregen uit de prestatie-indicatoren
   3. Evalueer de consequenties van de resterende restrisico‟s voor de controle.

De risicobeoordelingen (selectie daarvan) worden vastgelegd in een risk map:

                              Kredietrisico
Omvang van het risico
            Ineffectief adverteren
                         Slechte productwaarde

                            Late levering

            Onjuiste prijzen     Verwerkingsfouten


                           Veel retouren

                      Kans op risico

De sterren geven het risico aan dat resteert na de beheersingsmaatregelen en prestatie-indicatoren.
Als risico‟s worden gereduceerd door beheersingsmaatregelen moet de accountant controle-informatie
verzamelen om deze reductie te onderbouwen. Hij gebruikt daarvoor systeemgerichte werkzaamheden.
Het doel van systeemgerichte werkzaamheden is het verzamelen van controle-informatie over de
effectiviteit van belangrijke beheersingsmaatregelen.
                                                       34
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Voorbeeld van systeemgerichte werkzaamheden voor marketing, verkoop en distributie:

Prestatiebeoordelingen en overall proces management
 Beoordeel het beleid voor het vaststellen van de strategie, doelstellingen en budgetten voor
  marketing, productinnovatie, klantenservice en verkoopactiviteiten.
 Evalueer of beleid en besluiten m.b.t. marketing, verkoop en distributie consistent zijn met de
  overall strategie en doelstellingen van de organisatie.
 Beoordeel en evalueer interne analyses m.b.t. concurrentie, klanten, marketing en marktcondities.
 Onderzoek documentatie die belangrijke beslissingen onderbouwt m.b.t. marketing, verkoop en
  distributie.
 Beoordeel verkoop- en marketingplannen en budgetten en stel vast dat verschillen zijn
  geanalyseerd.
 Beoordeel vorderingenrapportages en stel vast dat aanpassingen en oninbare vorderingen
  periodiek worden verwerkt.
 Evalueer de competentie en training van sleutelfiguren in het proces.
 Bespreek de prestatiemetingen en proces evaluatie met het geschikte management en evalueer of
  het totaalbeeld van het proces effectief is.
 Identificeer en beoordeel de juiste prestatie indicatoren m.b.t. de belangrijkste procesrisico‟s

Informatieverwerkingscontroles
Juiste autorisatie procedures
 Stel bestaan en gebruik van algemene autorisatie vast t.a.v. prijzen (master prijslijst), goedkeuring
  kredietwaardigheid (goedgekeurde klantenlijst en kredietlimieten), verzending en betalings-
  voorwaarden en account classificaties.
 Beoordeel het proces voor aanpassen van algemene autorisaties
 Verzamel een steekproef van verkoopdocumenten en stel vast dat alle benodigde goedkeuringen
  zijn vermeld op de documenten
Gebruik van adequate documenten en bestanden
 Stel vast dat documenten voorgenummerd zijn doorlopend genummerd gebruikt zijn, inclusief
  verzenddocumenten en verkoopfacturen.
Onafhankelijke verificatie
 Stel vast dat alle uitzonderingsrapporten en aanpassingslijsten een follow-up krijgen en periodiek
  worden opgeschoond.
 Selecteer een aantal verkoopdocumenten en stel vast dat alle vereiste verificaties zijn vastgelegd
  op de documenten, inclusief bewijs van boeking.
 Stel vast dat periodiek aansluitingen worden gelegd tussen (1) verkoopjournaal en debiteuren-
  opboeking en (2) bankontvangsten en debiteurenafboekingen.

Fysieke controles
 Observeer de faciliteiten en de werknemers voor beheersing over toegang tot activa, documenten
  en bestanden.

Functiescheidng en procesontwerp
 Stel vast dat adequate functiescheiding is aangebracht voor de verkoopactiviteiten.
 Bespreek de verantwoordelijkheden met de werknemers belast met transactieverwerking en
  evalueer de effectiviteit en consistentie van individuele verantwoordelijkheden en autorisatie.
 Onderzoek procedurehandboeken, personeelsbeleid, organisatieschema‟s, grootboekrekening-
  schema en andere documenten en bestanden die gebruikt worden in het systeem.
 Identificeer en evalueer belangrijke veranderingen in het proces die in het voorgaande jaar zijn
  gebeurd.

Veel van de beheersingstesten bestaan uit het interviewen van individuen in het proces. Waar mogelijk
moet de accountant documentatie verzamelen om conclusies over de beheersing verder te
onderbouwen. In sommige situaties is het mogelijk werknemers te observeren tijdens het uitvoeren


                                                   35
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


van hun taken. Het doel van gegevensgerichte werkzaamheden is het verschaffen van directe controle-
informatie dat een post geen materiële onjuistheden bevat.

Gegevensgerichte controles m.b.t. vorderingen:
Controledoelstelling             Gegevensgerichte werkzaamheden
Juistheid:                   Verkrijg een ouderdomsanalyse per jaareinde
Transactie details in subadministraties    Test de accuratesse van de ouderdomsanalyse
sluiten aan met de grootboekrekeningen     Sluit de totalen aan met het grootboek
m.b.t. vorderingen               Selecteer een steekproef van posten en controleer de
                        ouderdom m.b.t. onderliggende documentatie
                        Sluit de activiteiten van het verkoopjournaal en
                        boekingen in de debiteurenadministratie aan met het
                        grootboek
Bestaan:                    Bevestig de vorderingen en geef follow-up aan de
Alle geregistreerde transacties hebben zich   uitzonderingen en geen reactie ontvangen
voorgedaan en de vorderingen bestaan      Selecteer een steekproef van verkopen en incasso
                        transacties
Volledigheid:                 Bevestig de vorderingen en geef follow-up aan de
Alle transacties zijn geregistreerd       uitzonderingen en geen reactie ontvangen
                        Selecteer een steekproef van verkopen en incasso
                        transacties
Eigendom:                   Beoordeel notulen van MT-vergaderingen,
Vorderingen zijn eigendom van de        bankverklaringen, advocaatbrieven en andere
onderneming                   correspondentie om te bepalen of vorderingen van
                        de onderneming zijn
                        Verkrijg bevestiging van het management dat de
                        vorderingen in eigendom zijn
Waardering:                  Bevestig de vorderingen en geef follow-up aan de
Vorderingen zijn geregistreerd tegen het    uitzonderingen en geen reactie ontvangen
juiste bruto bedrag en oninbare vorderingen  Onderzoek onderliggende documentatie van
zijn juist geschat               dubieuze debiteuren en maak een inschatting van de
                        inbaarheid
                        Ontwikkel een schatting voor toekomstige oninbare
                        vorderingen
                        Selecteer een steekproef van verkopen en incasso
                        transacties
                        Selecteer ontvangsten in het nieuwe jaar voor
                        indicatie over de inbaarheid van vorderingen
Rubricering:                  Onderzoek de ouderdomsanalyse op ongebruikelijke
Vorderingen zijn juist gerubriceerd       posten die anders geclassificeerd moeten worden
                        (creditsaldi, intercompany)
Afgrenzing:                  Selecteer transacties (verkopen, ontvangsten,
Transacties zijn geboekt in de juiste      retouren) voor en na jaareinde en bepaal of ze in de
periode                     juiste periode zijn geboekt
Toelichting:                  Vul een toelichting checklist in voor vorderingen en
Alle benodigde toelichtingen m.b.t.       omzet
vorderingen zijn opgenomen in de        Beoordeel notulen van MT-vergaderingen,
jaarrekening                  bankverklaringen, advocaatbrieven en ander
                        correspondentie voor indicaties of vordering als
                        onderpand zijn gegeven voor leningen
                        Verkrijg bevestiging van het management over de
                        toelichtingen van de vorderingen
                                                 36
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Gegevensgerichte werkzaamheden voor opbrengsten en vorderingen bevatten:
  1. Detailcontroles op verkooptransacties
  2. Gegevensgerichte cijferanalyse
  3. Accuratessecontroles op de debiteurenlijst
  4. Bevestigingen van derden
  5. Detailcontroles op de juiste afgrenzing
  6. Controle op de waardering van debiteuren

Ad.1
Verwerking van verkopen

Bestaan, Waardering, Tijdigheid en Rubricering:
Selecteer een steekproef van verkooptransacties vanuit het verkoopjournaal. Verzamel de bijbehorende
verkoopfacturen met onderliggende documentatie. Voer de volgende testen uit en noteer alle gevonden
uitzonderingen.
- Stem de debiteur af met goedgekeurde klantenlijst en vergelijk de geldende kredietlimieten
- Vergelijk hoeveelheden van de verkooporder met het verzenddocument en de factuur
- Stem de prijs af met de master prijslijst
- Controleer de rekenkundige juistheid van de factuur
- Vergelijk de verzenddatum met de boekingsdatum in het verkoopjournaal
- Stem de factuur af met de boeking in de debiteurenadministratie
- Test de accuratesse van de registratie in de debiteurenadministratie
- Controleer de betaling van de factuur inclusief de waardering van kortingen en interest (indien van
  toepassing)

Juistheid:
Test de accuratesse van het verkoopjournaal. Mogelijk door middel van het selecteren van een aantal
dagen, testen van het dagtotaal en totaliseren van de dagtotalen voor het testen van de periodetotalen.

Volledigheid:
Selecteer een aantal verzenddocumenten van de doorlopende nummering en herleid juiste verwerking
in het verkoopjournaal, inclusief het bestaan van een verkoopfactuur en de datum van de boeking.

Er zijn twee benaderingen voor testen van transacties van verkopen en ontvangsten:
- Een aantal transacties selecteren vanuit de eerste vastlegging (verkoopjournaal); met name voor
  het controleren van bestaan, waardering en accuratesse
- Een aantal transacties selecteren vanuit de onderliggende documenten (verzenddocument) en deze
  herleiden naar de boekingen; met name voor het controleren van volledigheid.

De accountant kan efficiënt systeemgerichte werkzaamheden en testen van transacties combineren.
Bijvoorbeeld: de goedkeuring van documenten (systeemgericht) kan gelijk met de controle van
verkoopprijzen, hoeveelheden en berekeningen (test van transacties) uitgevoerd worden. Dit zijn de
zogenaamde dual-purpose tests.

Ad.2
Een aantal prestatiemetingen kan gebruikt worden als controle-informatie. Veel posten gerelateerd aan
verkopen en vorderingen kunnen geschat worden door gebruik te maken van de financiële en
operationele informatie van de cliënt. De kosten voor verkoopcommissies kunnen bijvoorbeeld
ingeschat worden door het commissiepercentage te vermenigvuldigen met de omzet.

Ad.3
Het doel van het testen van de ouderdomsanalyse is het vaststellen dat alle vorderingen zijn
geïdentificeerd en dat de details in de subadministratie aansluiten met het grootboek.
                                                   37
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Ad.4
Bevestigingen van derden worden geacht een kwalitatief hoge controle-informatie te geven omdat ze
verkregen worden van bronnen buiten de gecontroleerde onderneming.
De accountant kan gebruik maken van een positieve bevestiging, waarbij de debiteur moet reageren,
en een negatieve bevestiging, waarbij de debiteur alleen maar hoeft te reageren wanneer hij het niet
eens is met het saldo. Een positieve bevestiging geeft doorgaans meer zekerheid.
Een bevestiging moet zijn opgesteld door de cliënt maar de reactie moet verzonden worden naar de
accountant. De accountant moet adequate procedures hebben om follow-up te geven aan niet
teruggekomen bevestigingen en onenigheid over het saldo.

Ad.5
Het doel van cutoff testen is het vaststellen of de cliënt transacties in de juiste periode heeft
geregistreerd.

Ad.6
Er zijn twee mogelijke manieren om deze controle uit te voeren:
Het onderzoeken van documentatie van grote posten, vooral diegene waarmee problemen zijn, om vast
te stellen of de bedragen zullen worden voldaan door de debiteur.
Direct schatten van het niveau van oninbare vorderingen gebruik makend van de informatie uit de
ouderdomsanalyse.


Liquide middelen zijn vaak een relatief klein onderdeel van de balans maar zijn van groot belang
vanwege de grote hoeveelheid transacties.

Gegevensgerichte controles t.a.v. liquide middelen:
Controledoelstelling             Gegevensgerichte controles
Juistheid:                   Verkrijg een standaardbankverklaring voor alle
Saldi sluiten aan met kasboek en bank       bankrekeningen
                        Stem banksaldo af met dagafschrift en
                         bankverklaring
                        Sluit banksaldo aan met het grootboek
                        Voer een kasopname uit en sluit het totaal aan met
                         het grootboek
Bestaan:                    Voer een kasopname uit
Kas- en banksaldi bestaan            Beoordeel en controleer de bankaansluitingen
                        Maak en controleer een overboekingsschema tussen
                         banken
                        Controleer ontvangsten en uitgaven
Volledigheid:                  Beoordeel notulen van MT-vergaderingen voor
Alle liquide middelen zijn opgenomen in      aanwijzingen voor nieuwe of gesloten rekeningen
het grootboek                  Beoordeel uitgaven om gebruikte rekeningen te
                         identificeren
                        Verkrijg bevestiging van het management voor het
                         bestaan van bankrekeningen en locaties waar
                         kasgeld wordt bewaard
                        Maak en controleer een overboekingsschema tussen
                         banken
                        Controleer ontvangen en uitgaven
                                                  38
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskControledoelstelling             Gegevensgerichte controles
Eigendom:                    Verkrijg en beoordeel een bankverklaring voor saldi
Liquide middelen zijn eigendom van de      in onderpand of compenserende saldi
onderneming                   Maak en controleer een overboekingsschema tussen
                         banken
                        Verkrijg bevestiging van het management m.b.t.
                         mogelijke afspraken, claims of pandrecht op
                         bankrekeningen
Waardering:                   Verkrijg en controleer bankverklaringen
Liquide middelen zijn juist gewaardeerd     Verkrijg en controleer bewijs van geld
                        Controleer ontvangsten en uitgaven
                        Controleer de aansluiting tussen grootboek en bank
Rubricering:                  Beoordeel aansluitingen en bevestigingen voor
Liquide middelen zijn juist gerubriceerd     rubricering (creditsaldi, compenseren posten)
Afgrenzing:                   Verkrijg een bank cutoff verklaring
Transacties zijn geboekt in de juiste      Verkrijg en controleer bankverklaringen
periode                     Verkrijg en controleer bewijs van geld
                        Voer cutoff testen voor ontvangsten en uitgaven uit
                        Controleer de aansluiting tussen grootboek en bank
Toelichting:                  Vul een toelichting checklist in voor liquide
Alle benodigde toelichtingen m.b.t. liquide   middelen
middelen zijn opgenomen in de          Beoordeel bankverklaringen voor items die vermeld
jaarrekening                   moeten worden (verplichtingen)
                        Verkrijg bevestiging van het management t.a.v.
                         benodigde toelichtingen
                        Beoordeel notulen MT-vergaderingen voor items
                         die opgenomen moeten worden in de toelichting


Gegevensgerichte controlemaatregelen voor liquide middelen bevatten:
  1. Detailcontroles op ontvangsten
  2. Standaardbankverklaringen
  3. Bankaansluitingen
  4. Overzicht van bankmutaties
  5. Detailcontroles op overboekingen tussen banken

Ad.1
Deze kunnen getest worden zoals omschreven bij testen van verkooptransacties. De testen zijn gericht
op juiste identificatie en periodieke verwerking van ontvangsten.

Ad.2
Een bankverklaring is een gestandaardiseerd verzoek van een accountant aan een bank om rekeningen
van de cliënt te bevestigen. De verklaring kan ook andere informatie bevatten, zoals kredietlimieten,
leningen en onderpanden.

Ad.3
Het doel van een bankaansluiting is het identificeren van verschillen tussen het saldo volgens het
grootboek en het saldo volgens de bankafschriften op een bepaald moment. Aansluitende items zijn
transacties die door één van beide (bank of cliënt) zijn geboekt. Er zijn vier soorten:
- Aansluitende items voor het grootboeksaldo
  - Debitering in het grootboek niet geregistreerd door de bank
    Vb: Incasso onderweg nog niet ontvangen door de bank                                                   39
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


  - Creditering in het grootboek niet geregistreerd door de bank
    Vb: Openstaande betalingen nog niet verwerkt door de bank
-  Aansluitende items voor het banksaldo
  - Debitering door de bank niet geregistreerd in het grootboek
    Vb: Bankkosten
    Vb: Geretourneerde betalingen i.v.m. onvoldoende saldo
  - Creditering door de bank niet geregistreerd in het grootboek
    Vb: Ontvangen interest
    Vb: Incasso‟s door de bank voor de onderneming

Ad.4
Dit wordt gebruikt wanneer het interne controlerisico hoog is. Een overzicht van mutaties begint met
een normale bankaansluiting op twee momenten en daarna volgt een aansluiting tussen ontvangsten en
uitgaven gedurende de periode.

Ad.5
Voor de accountant zijn overboekingen van de ene naar de andere bank aan het einde van het jaar van
belang. Hiervoor kan een overboekingsschema gebruikt worden om te controleren of de op- en
afboekingen juist en tijdig op de juiste rekeningen verwerkt worden.


Gegevensgerichte werkzaamheden in de jaarrekening voor verschillende niveau‟s van inherent en
interne controlerisico
Soort procedure   Hoog ontdekkingsrisico (laag      Laag ontdekkingsrisico (hoog
           inherent/interne controlerisico)    inherent/interne controlerisico)
Vorderingen      Minimale testen zoals hierboven    Gemiddelde tot veel testen zoals
Testen van trans-    beschreven, meestal uitgevoerd     hierboven beschreven, veel
acties          voor het jaareinde           uitgevoerd na jaareinde
Testen van       Minimale of geen testen. Totalen    Subtotalen in detail testen.
accuratesse ou-     aansluiten met het grootboek      Sommige posten herleiden naar
derdomsanalyse                         documentatie om ouderdom vast te
                                stellen
Bevestigingen     Kleine selectie van positieve     Grote selectie van positieve
             bevestigingen; gemiddelde selectie   bevestigingen bij jaareinde
             van negatieve bevestigingen; kan   Veel testen van niet-geretourneerde
             gedurende interim worden gedaan    positieve bevestigingen
            Beperkte testen van niet geretour-
             neerde positieve bevestigingen
Afgrenzing testen  Minimale of geen testen          Testen van selectie van jaareinde
                                transacties
Schatting       Cijferbeoordeling op basis van     Cijferbeoordeling onderbouwd met
voorziening       informatie uit ouderdomsanalyse    gedetailleerde controle van klanten-
             en historische gegevens        dossiers m.b.t. grote saldi die
                                mogelijk oninbaar zijn
Liquide        Minimale testen zoals hierboven    Gemiddelde tot veel testen zoals
middelen         beschreven, meestal uitgevoerd     hierboven beschreven, veel
Testen van        voor het jaareinde           uitgevoerd na jaareinde
transacties
Bankaansluiting    Getest door beoordeel of selectie   Getest door selectie van veel items
             van een aantal items van de
             geselecteerde aansluitingen
Kasopname       Niet van toepassing          Kan worden uitgevoerd op
                                verschillende locaties                                                 40
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskSoort procedure  Hoog ontdekkingsrisico (laag      Laag ontdekkingsrisico (hoog
          inherent/interne controlerisico)    inherent/interne controlerisico)
Overzicht      Niet van toepassing           Gemaakt en getest voor rekeningen
mutaties                            met veel transacties
Testen van over-    Getest door beoordeel of selectie   Getest door selectie van alle
boekingen       van een aantal overboekingen      overboekingen
                                               41
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Appendix

De accountant is verplicht werkzaamheden te documenteren zodat is vastgelegd dat hij heeft gewerkt
in overeenstemming met alle elementen van GAAS. Daarnaast moet gedocumenteerd worden dat de
accountant voldoende en competente controle-informatie heeft verzameld waarop het oordeel over de
jaarrekening is gebaseerd.

Controlewerkzaamheden worden veelal vastgelegd in dossiers. Lopende dossiers bevatten de
documentatie van de werkzaamheden van de lopende controle. Permanente dossiers bevatten
informatie die gedurende meerdere jaren van belang blijft voor de accountant.

Elk stuk in het dossier (workpaper) moet worden geïdentificeerd, inclusief de identificatie van de
cliënt, het controlejaar en het doel van de workpaper.
Workpaper moeten voorzien zijn van een referentie, vaak worden daarvoor combinaties van cijfers en
letters gebruikt.

Het voordeel van werken met genummerde workpaper is de mogelijkheid van cross-references,
waarbij informatie die op meerdere pagina‟s voorkomt verwezen kan worden.

De accountant kan vinkjes gebruiken om aan te geven dat bepaalde testen zijn uitgevoerd om de
informatie van de workpaper te controleren. Elk symbool dat hierbij gebruikt wordt moet worden
toegelicht.

De uitgevoerde testen, verzamelde controle-informatie en de conclusies moeten worden
gedocumenteerd in workpapers op een zodanige manier dat andere lezers geen problemen hebben met
het begrijpen van de uitgevoerde werkzaamheden.
                                                 42
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Hoofdstuk 12
Auditing Supply Chain and Production Management Process


Het inkoop- en productieproces bevat de activiteiten waarmee bronnen die gebruikt worden in de
productie worden verzameld en worden verwerkt tot producten en diensten die verkocht worden aan
afnemers. Dit proces is inclusief verkrijging, aankoop, verwerking van materialen en de opslag van
materialen en onderdelen. Daarnaast bevat het proces de vele aspecten van productie, zoals fabricage,
assemblage en verpakking. Het proces is exclusief de verkrijging of het onderhoud van de fabriek en
het managen van werknemers.
Dit proces heeft een directe invloed op marketing en verkoop omdat productieproblemen kunnen
leiden tot voorraadtekorten (aflevering) of verminderde productkwaliteit (diensten).

Om het proces te analyseren wordt gebruik gemaakt van een process map en internal threat analysis.

PROCESS MAP: Inkoop en productie

Process Objectives

  Identificeren van behoeften
  Goede inkoopprocedure instellen die kwaliteit, juiste kosten en tijdige aflevering garandeert
  Grondstoffen verkrijgen tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding en andere beperkingen
  Beschikbaarheid van grondstoffen op de juiste tijd en plaats zekerstellen
  Minimaliseren van inkoop-en transactiekosten
  Minimaliseren van voorraadkosten
  Grondstoffen beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik
  Alleen geldige verplichtingen betalen
  Produceer goederen en diensten die voldoen aan de kostprijs en kwaliteitsnormen
  Maximaliseer gebruik van de capaciteit
  Minimaliseer en beheers verloren gegane en kapotte onderdelen en verwerk bij-producten op de
  juiste manier
  Minimaliseer en beheers afval
  Verzamel en gebruik leveranciers- en productieinformatie effectief
  Verzamel, verwerkt en rapporteer informatie benodigd voor procesverbetering

Process Activities


Bepaal        Selecteer      Autorisatie     Orderinvoer
behoeften      leverancier     inkoop


                     Ontvangst      Retour-
                               verwerking


                     Verwerking     Autorisatie     Verwerking
                     grondstof      betaling       betaling


Product -      Productie-     Productie      Kwaliteits-     Verpakking
ontwerp       planning                controle


                     Kosten                  Opslag
                                                   43
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Process Data Streams

Information Feeds                   Information Generation
 Strategisch plan en budget              Goedgekeurde leveranciers
 Vereisten voor materialen en onderdelen        Oproepbaarheid materiaal
 Kostendoelstellingen en inkoopbeleid         Aankoop materiaal en onderdelen
 Kwaliteitsnormen                   Contractvoorwaarden en onderhandelde
 Fabricage specificaties                 prijzen
 Historie en profielen leverancier           Leveranciers prestatie metingen
 Verkoopverwachtingen en klantorders          Standaardkosten schema‟s
 Capaciteitsparameters                 Productieplanning en –schema
 Voorraadniveau‟s                   Productiestatistieken
                            Betalingen
                            Leveringsschema
                            Veranderingen in voorraad en kosten

Accounting Impact of Activities

Routine transactions        Nonroutine transactions       Accounting Estimates
 Inkopen               Lange-termijn contracten      Waardering voorraad
 Ontvangst materialen         met leveranciers          Opruimkosten milieu
 Betalingen             Aanpassing standaardkosten     Toeslag en kortingen
 Productie              Hedging van producten        verkopers
 Transfer pricing          Retouren en aanpassingen
 Kostenallocatie           verkopers
 Uitval
 Kapotte onderdelen
 Bij-producten
 Afval


De belangrijkste doelstelling voor dit proces is het verzekeren van een zo efficiënt en effectief
mogelijke productie van producten.

De procesactiviteiten bestaan veelal uit de volgende onderdelen:
- Identificeren van behoeften
  Benodigde materialen en onderdelen worden geïdentificeerd door het management, ontwerpers en
  productieplanners gebaseerd op de huidige en toekomstige productieplannen. Dit heeft voor
  onderdelen voornamelijk betrekking op de hoeveelheden en tijdstippen, voor materialen op
  kwaliteit, tijdigheid en kosten.
- Selectie van leveranciers
  Mogelijke leveranciers worden geïdentificeerd en gescreend op kwaliteit, kosten, betalingster-
  mijnen en leveringsschema.
- Autorisatie inkoop
  Vaak resulteert dit in een lange-termijncontract om een vaste aanlevering te garanderen.
  Eenmalige en minder frequentie inkopen worden anders behandeld.
- Orderinvoer
  Transactiedetails worden gemaakt en verzonden aan de leverancier.
- Ontvangst
  Ontvangsten worden geïnspecteerd, gecontroleerd aan de hand van interne documenten en
  geaccepteerd of afgewezen.
                                                  44
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Verwerking grondstof
  Ontvangsten worden centraal opgeslagen of verplaatst naar andere locaties. In een just-in-time
  omgeving worden ontvangsten rechtstreeks vervoerd naar de productie.
-  Autorisatie betaling
  Betalingen worden geautoriseerd in overeenstemming met het beleid van de organisatie.
-  Verwerking betaling
  Betalingen worden voorbereid, goedgekeurd en verzonden naar de bank.
-  Verwerking retouren
  Als ontvangsten niet akkoord zijn worden ze teruggezonden aan de leverancier, waarna de
  leverancier aanpassingen dient te maken voor de facturering.
-  Productontwerp
  De productiespecificatie heeft invloed op de organisatie van de productie en de effeciency.
-  Productieplanning
  Verschillende producten vereisen een goede planning rekening houdend met in- en omsteltijden.
-  Productie
  Dit is de activiteit waarin bronnen (materialen en onderdelen) worden omgevormd tot producten
  en diensten. Een belangrijk aandachtspunt is het bepalen van de fase van bewerking van de
  onderhanden werken.
-  Kwaliteitscontrole
  Het vaststellen of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen. Afkeuringen kunnen worden
  aangepast of als afval aangemerkt worden. Ten onrechte producten goedkeuren kan invloed
  hebben op de afnemers.
-  Verpakking
  Het inpakken en bundelen van producten voor verkoop, verzending naar afnemers of opslag. Van
  belang is de bescherming tegen beschadigingen.
-  Opslag
  Voorraad moet worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik en beschadigingen. Informatie-
  systemen moeten de voorraden kunnen localiseren.
-  Kosten
  Het traceren van de kosten van de productie; allocatie overhead kosten, schatting arbeidskosten,
  materiaalverbruik en standaardkosten. Van belang is het toewijzen van een redelijke hoeveelheid
  kosten aan specifieke onderdelen van producten (direct costing vs. ABC costing vs. absorption
  costing)

De complexiteit van deze processen hangt af van de strategische- en procesbesluiten van de
organisatie. Sommige van deze besluiten zijn:
- De aard van de ingekochte materialen en onderdelen
- Het gebruik van technologie integreren in het inkoopproces
- De wijze van leveringen
- De complexiteit van het productieproces (inclusief de mate van automatisering)
- De frequentie van veranderingen in de productie
- De complexiteit van de standaardkosten
- Het bestaan en de verwerking van afval, kapotte onderdelen en bij-producten

Een belangrijk onderdeel van het inkoopproces is de mate van integratie met leveranciers. De huidige
technologie maakt het mogelijk informatiesystemen te koppelen (EDI). Een voordeel van integratie is
de vermindering van productiekosten omdat papierstromen worden beperkt en overbodige processen
geëlimineerd worden. Integratie maakt ook just-in-time voorraadmanagement mogelijk en het
verminderd het niveau van overtollige voorraden en dus de voorraadkosten. Een nadeel van integratie
is de vermindering van de flexibiliteit van de onderneming om te veranderen van leverancier wanneer
de uitvoering, kwaliteit of prijs niet meer voldoen.
                                                  45
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Samenvatting van transactieverwerking voor inkoop en productie
Proces/Activiteit          Documenten      Gebruikte lijsten   Journaalpost
                             e.d.
INKOPEN               Inkoopoproep
Oproepen: aanvraag voor inkoop
van materiaal of onderdeel
Inkoop: order wordt verzonden aan  Inkooporder     Goedgekeurde
juiste leverancier gebaseerd op   (intern)       leverancierslijst
contract of nieuwe selectie     Contract (extern)
Ontvangst: goederen worden      Ontvangstbon     Ontvangsten-
ontvangen en opgeslagen of      (intern)       journaal
afgeleverd aan de juiste afdeling  Pakbon (extern)
Erkenning betaling: schuld wordt   Factuur (extern)   Inkoopjournaal
erkend gebaseerd op pakbon en    Bon (intern)     of
factuur                          Leveranciersregister
Boeking schuld: schuld wordt               Crediteuren-
geboekt op de juiste crediteur              administratie
Algemene boeking: de inkoop,     Boekingsformulier Grootboek         Dt: Kosten
schuld en voorraad of kosten worden (intern)                   Dt: Voorraad
op de juiste rekening geboekt                          Cr: Crediteuren
SCHULDEN               Overschrijving    Betalingenjournaal
Voorbereiding betaling: de schuld  (intern)
wordt geselecteerd voor betaling en EFT autorisatie
overschrijving wordt voorbereid   (intern)
Autorisatie betaling: betaling wordt
beoordeeld, geautoriseerd en
verzonden naar de bank
Boeking betaling: de betaling wordt            Crediteuren-
gedebiteerd op de juiste crediteur            administratie
Algemene boeking: de betaling    Boekingsformulier Grootboek         Dt: Crediteuren
wordt geboekt op de juiste rekening (intern)                   Dt: Schulden
                                         Cr: Bank
PRODUCTIE                Materialenoproep  Voorraadlijst    Dt: OHW
Start productie: materialen en     (intern)                 Cr: Voorraad
componenten worden ingebracht in
het proces
Productie: vervaardigen producten    Productieorderbon
                    (intern)
                    Werkbriefje
                    (intern)
Kostenallocatie: kosten worden vast-  Productieorderbon  Standaardkosten   Dt: OHW
gesteld en toegewezen aan        (intern)      berekeningen     Cr: Dir. Kosten
onderdelen                         Overhead kosten   Dt: OHW
                                         Cr: Overhead
Gereed product: verplaatsing naar                        Dt: Voorraad
voorraad                                     Cr: OHW

Voor de accounting functie is met name van belang wanneer materialen worden omgezet in
onderhanden werk en van onderhanden werk in gereed product.
Centraal in het proces is een goede vooraadregistratie.
                                                  46
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


INTERNAL THREAT ANALYSIS: Inkoop en productie

Procesrisico’s     Beheersingsmaatregelen           Prestatie metingen
(1) Falen in het ver-   Inschatting behoeften bronnen       Aantal leveranciers
krijgen van juiste     gebaseerd op verkopen en koppel met    On-time prestatie van
toelevering of       inkoopactiviteiten             leveranciers
bronnen          Onderzoek leveranciers           Frequentie van materialen-
             Langetermijncontracten die de levering   tekorten
              van de belangrijkste materialen en    Verloren dagen door
              onderdelen dekken             materialentekorten
             Electronische interface met        Productie t.o.v. verwachting
              leveranciers
             Vaststellen van back-up leveranciers
             Periodiek beoordelen van openstaande
              inkoopporders
             Just-in-time voorraadsysteem
(2) Verkrijgen van    Monitor voorraadniveau‟s           Omloopsnelheid materialen
onnodige of over-     Geautomatiseerd aanvullingssysteem      Percentage van vervallen
vloedige bronnen     Scheid inkoopautorisatie van andere     materialen of incourantheid
              functies                  Productie t.o.v. verwachting
             Onafhankelijke controle van inkopen
             Just-in-time voorraadsysteem
(3) Inkopen die iet    Algemene autorisatie voor routine      Percentage leveranciers-
voldoen aan kwali-     inkopen                   afwijzingen of leveranciers
teits-, prijs-, beta-   Specifieke autorisatie voor ongebrui-    die niet voldoen
lings- en leverings-    kelijke inkopen of inkopen met een     On-time
specificaties       hoge waarde                 leveringsstatistieken
             Langetermijncontracten die de levering    Materiaalkosten
              van de belangrijkste materialen en     Percentage foute
              onderdelen dekken              inkooporders
             Onafhankelijke controle van inkopen     Materiaalprijzen en –
             Kwaliteitscontrole voor acceptatie van    gebruik veranderingen
              de levering
(4) Hoge transatie-    Elektronische verwerking van inkoop-     Verwerkingskosten per
verwerkingskosten     transacties                 inkooptransactie
             Voer proces is voor routinematige      Percentage elektronische
              transacties                 inkopen
             Monitor proces prestatie           Percentage elektronische
                                    betalingen
(5) Schade of afval     Adequate training werknemers        Variaties in
aan materialen na      Leveringsschema op tijd voor goede     materiaalverbruik
ontvangst          verwerking te regelen           Waardering van retour-
              Voer verwerkingsprocedures in per     gezonden goederen
              soort materiaal              Kosten van materiaal-
              Goed ontworpen layout voor         verspilling
              ontvangstgebied
(6) Ongeautoriseerd     Fysieke controle              Vermindering voorraad
gebruik of verlies     Verplaatsing van voorraad alleen op    Inventarisatieverschillen
van bronnen         basis van juiste autorisatie
inclusief voorraad-     Periodieke inventarisatie
vermindering        Achtergrondcontroles werknemers
                                                  47
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskProcesrisico’s     Beheersingsmaatregelen             Prestatie metingen
(7) Acceptatie van    Kwaliteitscontrole bij ontvangst        Waarde van retourgezonden
ongeautoriseerde of   Geen onbekende zendingen accepteren       goederen
onjuiste leveringen                           Frequentie van afgekeurde
                                     leveringen
(8) Ongeautoriseerde    Betalingen genereren op basis van      Frequentie en aantal
of onjuiste        completering van juiste documentatie     betalingen zonder de juiste
betalingen         Laat onderliggende documentatie        documentatie
              vervallen voor de betaling om        Frequentie en aantal
              duplicatie te voorkomen            klachten van leveranciers
              Beveiliging voor overschrijvings-      Kasverschillen
              formulieren etc.               Percentage van
              Onafhankelijke verwerking en         elektronische betalingen
              vaststelling van betalingen
(9) Onjuiste infor-    Juiste completering en vaststelling van    Percentage van transacties
matieverwerking      onderliggende documenten            met fouten
              Juiste functiescheiding            Omvang van aanpassing
              Gebruik van standaardnummering voor      van transacties
              onderdelen, leveranciers, producten etc.    Aantal aanpassing van
              Periodiek updaten van de boekhouding      transacties
              en bestanden
(10) Falen in het     Gebruik en vaststellen van           Aantal ontbrekende
verzamelen van       voorgenummerde documenten voor         documenten uit de
gewenste informatie    transacties                  doorlopende nummering
              Registreer periodiek alle           Aantal ontbrekende velden
              gebeurtenissen en transacties         in inkoop-, leveranciers- of
                                     voorraadbestand
(11) Onjuiste       Controleer geregistreerde verplichting     Aantal en omvang factuur-
waardering van       en de factuur met onderliggende        aanpassingen
verplichtingen       documentatie                  Frequentie en oplossingen
              Gebruik „voucher-systeem‟ voor         van geschillen over factuur
              verplichtingen                 Ontbrekende bonnummers
              Voorgenummerde en doorlopend
              genummerde bonnen gebruiken
(12) Falen in het     Gebruik maken van geautomatiseerd       Waarde van verloren
periodiek betalen     betalingensysteem               kortingen
van verplichtingen     Betaal rekeningen op moment van        In rekening gebrachte
              aanbieding                   financieringskosten
              Geef follow-up aan correspondentie of     Omloopsnelheid betalingen
              klachten van leveranciers
(13) Inefficiënt      Onderzoek naar best practices van       Productieverschillen
productontwerp       productie                   In-en omsteltijden
resulterend in       Adequate interne R&D              Materiaalverbruik t.o.v.
verhoogde lange      Effectieve activa budgetterings-        gepland verbruik
termijn kosten       procedures                   Verloren tijd aan onderhoud
                                     en falen van apparatuur
(14) Inefficiënte     Gebruik maken van materiaalplanning-      Percentage van gebruikte
productieplanning     technologie                  capaciteit
resulterend in       Gebruik maken van productieschema-       Frequentie van in- en
verhoogde kosten      technologie                  omsteltijden
              Monitoren van frequentie en efficiency     In- en omsteltijden
              van in- en omsteltijden


                                                   48
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Procesrisico’s      Beheersingsmaatregelen              Prestatie metingen
(15) Kwalitatief      Monitor defecte en herstelde producten      Aantal afgekeurde
slechte producten als   Periodieke interventie voor het          producten
gevolg van         ontdekken van kwaliteitsproblemen        Aantal herstelde producten
productieproblemen                             Kosten van herstellen
(16) Hoge          Monitor verspilling en afval ten        Kosten van afval en
verspilling of afval     opzichte van de doelstellingen         verspilling
               Periodieke interventie in het proces      Omvang van afval en
                                       verspilling
(17) Onjuiste        Voer procedures en richtlijnen in voor     Kosten van afvalverwerking
verwerking van afval     het verwerken van afval            Boetes of dagvaardingen
en verspilling        Langetermijncontract met            voor onjuiste
               gerespecteerd afvalverwerkingsbedrijf      afvalverwerking
(18) Onjuiste of       Kostenallocaties vastgesteld aan de      Werkelijke productiekosten
inaccurate          hand van onderliggende documentatie       ten opzichte van het budget
kostenallocatie en      Beoordeel en autorisatie van          Verschillen in
standaardkosten       standaardkosten                 productiekosten
               Monitoren van systematische
               verschillen in standaardkosten
(19) Hoge opslag- of     Monitor omloopsnelheid statistieken       Omloopsnelheid gereed
verwerkingskosten      Link verkoopverwachtingen met           product
               materiaalorders                 Aantal dagen opslag te
               Just-in-time voorraadsystemen           vroege leveringen
               Gebruik maken van materiaalplanning       Opslag- en transportkosten
               technologie


De procesrisico‟s zijn onder te verdelen in een aantal risico‟s:
- Leiderschapsrisico           - risico‟s 1, 2, 3, 13, 14
- Integriteitsrisico           - risico‟s 6, 8
- Regelgevingsrisico           - risico‟s 17
- Technologisch risico          - risico‟s 1, 9, 10, 13, 14, 15, 18
- Financieel planningsrisico       - risico‟s 1, 5, 12, 14
- Human resource risico         - risico‟s 5, 7, 9, 11, 13, 14
- Operationeel risico          - risico‟s 4, 5, 15, 16, 19
- Informatierisico            - risico‟s 9, 10, 11

Zoals blijkt kan een specifiek risico verschillende oorzaken hebben. Hoe meer oorzaken invloed
kunnen hebben op het risico‟s, des te groter is de kans dat het risico een probleem wordt.

De beheersingsmaatregelen zoals hierboven genoemd kunnen worden onderverdeeld in een viertal
categorieën:
- Prestatie beoordelingen
  Voor inkoop en productie zou het management het volgende moeten monitoren:
  - Voorraadniveau‟s
  - Leveranciersprestatie (kwaliteit, service, fouten en tijdigheid)
  - Niveau‟s van afval en uitval
  - Productkwaliteit
  - Technologische ontwikkelingen die invloed hebben op inkoop en productie
  - Efficiency van de productie en operationele effectiviteit
                                                    49
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Functiescheidingen
  De belangrijkste functies die gescheiden moeten worden zijn productontwerp en planning,
  autorisatie inkopen, verwerken voorraad, voorraadregistratie, autorisatiebetalingen en verwerken
  van betalingen.

-  Verwerkingscontroles
  Deze kunnen betrekking hebben op een breed scala aan maatregelen, zoals autorisatieprocedures,
  juiste documenten en onafhankelijke verificaties.

-  Fysieke controles
  Toegangsbeperking voor voorraad en geld, daarnaast beperkte toegang voor documenten,
  bestanden en computersystemen.

Financiële rapportage beheersingsmaatregelen voor inkoop- en productietransacties
Activiteit   Typische interne beheersingsmaatregelen
Inkopen    De focus is gericht op de juiste autorisatie van inkopen.
         Functiescheiding tussen inkoopregistratie en inkoop en productie
         Gebruik voorgenummerde aanvragen, inkooporders en ontvangstrapporten
         Onafhankelijke beoordeling en indicatie geven van goedkeuring inkooporders
         Controle op ontvangsten van goederen aan de hand van inkooporders
         Stuur inkoopfacturen direct naar de crediteurenadministratie
         Controleer prijzen, hoeveelheden, betalingsvoorwaarden, verhogingen en totalen
          van de inkoopfactuur met andere documenten en beleid van de organisatie
         Beoordeel kosten of activa rubricering voor elke uitgave
         Sluit maandelijkse leveranciersopgaven aan met individuele transacties (inkopen
          en betalingen)
         Houdt een dossier bij van onbetaalde verplichtingen op datum
         Verwerk periodiek transacties
         Gebruik controletotalen om de juistheid van verwerking te controleren
         Hanteer een up-tp-date crediteurenadministratie
         Hanteer een beleid voor de erkenning van kosten van activa met een kleine waarde
         Sluit het grootboek en de activiteiten aan op de subadministratie en andere
          onderliggende journalen
         Beoordeel alle boekingen voor het verwerken
         Onderzoek ongebruikelijke boekingen
Betalingen   Betalingen moeten goed beheerst worden om onjuist gebruik van geldmiddelen te
        vermijden, met als belangrijkste beheersingsmaatregel de autorisatie.
         Functiescheiding tussen betalingenregistratie en treasury, inkopen, betalingsauto-
          risatie en boekingen
         Gebruik voorgenummerde electronische betalingen
         Laat onderliggende documenten vervallen om dubbele betalingen te vermijden
         Gebruik computer-gegenereerde betalingen
         Maak foutieve overschrijvingen onbruikbaar
         Controleer bedrag en details van de betaling met documenten
         Verwerk periodiek transacties
         Gebruik controletotalen om de juistheid van de verwerking te controleren
         Controleer de banken onafhankelijk van het betalingsproces
         Registreer de doorlopende nummering van betalingen en geef follow-up aan
          betalingen onderweg
         Sluit het grootboek en de activiteiten aan op de subadministratie en andere
          onderliggende journalen, met speciale aandacht voor onbetaalde posten
                                                    50
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskActiviteit            Typische interne beheersingsmaatregelen
Voorraad             Belangrijk zijn de goederenstroom en de kosten omdat het management op elk moment
                 in het proces moet kunnen zien wat de voorraadhoogte is en met welk doel.
                  Functiescheiding tussen voorraadregistratie en inkoopautorisatie en verwerken van
                   de voorraad
                  Herleid kosten naar product (inclusief materiaal, arbeids- en overheadkosten)
                  Voer standaardkosten in gebaseerd op een analyse van productontwerp, benodigde
                   bronnen en het productieproces
                  Vergelijk de standaard en werkelijke kosten
                  Monitor verschillen in de kosten en voer een periodiek onderzoek uit
                  Monitor slow-moving voorraden en beoordeel de incourantheid
                  Monitor en registreer op een juiste manier de afval en uitval en de bij-producten
                  Hanteer een actuele voorraadadministratie
                  Hanteer een up-to-date registratie van productie-gerelateerde grootboekrekeningen
                  Gebruik voorgenummerde documenten om de conversie van materialen in gereed
                   product en de bijbehorende beweging door het productieproces te registreren
                  Sluit de voorraadadministratie periodiek aan op het grootboek en voor
                   inventarisaties uit
                  Sluit actuele overheadkosten aan met de ingeschatte kosten en maak aanpassingen


Niet alle beheersingsmaatregelen in een controle-gevoelige omgeving zijn van belang voor de
accountant, alleen diegene die bijdragen aan een reductie van belangrijke restrisico‟s of interne
controlerisico‟s met betrekking tot specifieke beweringen.

De prestatie indicatoren vallen uiteen in een viertal categorieën:
- Leveranciersprestatie (kwaliteit, tijdigheid, kosten, tekorten)
- Voorraadverwerking en –gebruik (voorraadniveau, schade, afval en uitval)
- Voorraadkosten (standaardkosten, verschillen, productiefficiency)
- Transactieverwerking (aantallen fouten, verwerkingskosten)

De risicobeoordelingen (een selectie daarvan) worden vastgelegd in een risk map:            Slechte kwaliteit
            materialen          Materiaaltekorten
Omvang van het risico
                  Veel
                 verspilling
                           Slechte productie-
                             planning
            Slecht product-
            ontwerp         Niet-geregistreerde
                         verplichtingen

                           Verwerkingsfouten
                     Kans op risico

De sterren geven het risico aan dat resteert na de beheersingsmaatregelen en de prestatie indicatoren.

Voorbeelden van gegevensgerichte werkzaamheden voor inkoop en productie:                                                         51
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Prestatie beoordelingen en overall process management
 Beoordeel beleid voor het vaststellen van de strategie, doelstellingen en budgetten voor inkoop en
  productie.
 Beoordeel op beleid en besluiten met betrekking tot inkoop en productie consistent zijn met de
  overall strategie en de doelstellingen van organisatie.
 Beoordeel en beoordeel interne analyses van concurrenten, productietrends en technologie.
 Onderzoek documentatie die belangrijke besluiten met betrekking tot inkoop en productie
  ondersteunt.
 Beoordeel acquisitie-, kosten- en geldbudgetten en controleer de verschillen die zijn onderzocht.
 Beoordeel betalingsrapporten en controleer juiste en tijdige verwerking van aanpassingen.
 Standaardkosten zijn ontwikkeld gebaseerd op de een diepteanalyse van productieontwerp,
  benodigde bronnen en het productieproces.
 Controleer dat verschillen in de geboekte kosten worden gemonitord en periodiek worden
  opgelost.
 Controleer dat slow-moving voorraad wordt gemonitord en de courantheid periodiek wordt
  beoordeeld.
 Controleer dat afval, uitval en bij-producten gemonitord worden voor verwerking.
 Beoordeel de competentie en training van sleutelfiguren in het proces.
 Bespreek de prestatie metingen en de proces evaluatie met het juiste management en beoordeel of
  het totaalbeeld van het proces effectief is.
 Identificeer en beoordeel de juiste prestatie indicatoren m.b.t. de belangrijkste procesrisico‟s.

Informatieverwerkingscontroles
Juiste autorisatieprocedures
 Stel bestaan en gebruik van algemene autorisatie vast t.a.v. het inkopen van goederen en diensten
  (handboeken inkoopbeleid, inkooplimieten, standaard kwaliteitseisen, standaard
  betalingstermijnen).
 Beoordeel het proces voor aanpassen van de algemene autorisaties
 Verzamel een steekproef van documenten en stel vast dat alle vereiste goedkeuringen aanwezig
  zijn.
 Verzamel een steekproef van betalingen en stel vast dat alle vereiste goedkeuringen aanwezig zijn.
 Stel vast dat de mutaties / transformatie van de voorraden juist geautoriseerd zijn.
 Stel vast dat de standaardkosten juist geautoriseerd zijn.
 Stel vast dat incourante voorraden juist geautoriseerd en geregistreerd zijn.
 Stel vast dat af- en uitval en bij-producten juist geautoriseerd zijn.
Gebruik van juiste documenten en bestanden
 Controleer dat alle documenten voorgenummerd zijn en in volgorde zijn gebruikt, inclusief
  inkooporders, ontvangstrapporten, werkbonnen, klokkaarten en voorraadkaarten.
 Observeer dat de master voorraadbestanden periodiek worden bijgehouden.
Onafhankelijke verificatie
 Stel vast dat alle uitzonderingsrapporten en computer-edit lijsten worden onderzocht en periodiek
  worden opgelost.
 Verzamel een steekproef van documenten en stel vast dat alle onderliggende documenten
  aanwezig zijn en dat controles zijn vastgelegd op de documenten.
 Verzamel een steekproef van betalingen en stel vast dat alle onderliggende documenten aanwezig
  zijn en dat controles zijn vastgelegd op de documenten.
 Stel vast dat periodiek de juiste aansluitingen worden gelegd en uitzonderingen worden
  onderzocht, inclusief (1) betalingen onderweg, (2) betalingen met boekingen, (3)
  voorraadadministratie met inventarisatie en (4) standaardkostencalculaties en overheadallocaties
  met actuele resultaten.
                                                 52
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Fysieke controles
 Observeer de faciliteiten en de werknemers voor juiste fysieke toegangsbeperking activa,
  documenten en bestanden.

Functiescheidingen
 Stel vast dat een juiste functiescheiding bestaat voor inkopen, productie en boekhouding.
 Bespreek de werkverantwoordelijkheden met de werknemers belast met transactieverwerking en
  evalueer effectiviteit en consistentie van individuele verantwoordelijkheden.
 Onderzoek procedurehandboeken, personeelsbeleid, organisatieschema‟s, het rekeningschema en
  andere gebruikte documenten en bestanden.
 Identificeer en evalueer belangrijke veranderingen in het proces die gedurende het jaar optreden.
 Observeer werknemers tijdens de uitvoering van hun functies m.b.t. de goedkeuring en controle
  van transacties, inclusief:
  - Beoordeel en follow-up van openstaande orders
  - Voorbereiding van ontvangstrapporten en controle van inkomende leveringen
  - Mutaties van goederen van/naar de opslag of van/naar andere afdelingen
  - Controleer voorbereiding en goedkeuring
  - Laten vervallen van onderliggende documenten voor betalingen
  - Distributie van betalingen

Er zijn twee benaderingen voor het vaststellen dat het beleid juist worden nageleefd. De eerste manier
is het interviewen van medewerkers en hen vervolgens observeren tijdens de uitvoering van hun
functie. De tweede manier is het verzamelen van documentatie die de uitvoering van de
beheersingsprocedures ondersteunt.

Een voorraadadministratie is erg belangrijk voor het beheersen van de mutaties van materialen en de
voorraadproductie. De cliënt dient periodiek te inventariseren om vast te stellen dat de
voorraadadministratie nog steeds juist en volledig is.

Gegevensgerichte werkzaamheden voor schulden:
Controledoelstelling            Gegevensgerichte werkzaamheden
Juistheid:                  Verkrijg een crediteurenlijst per jaareinde
Transactie details in subadministratie    Test de accuratesse van de crediteurenlijst
sluiten aan met de grootboekrekeningen    Sluit de totalen aan met het grootboek
m.b.t. schulden                Selecteer een steekproef van posten in de
                        kolommenbalans en herleid deze naar de
                        crediteurenlijst
                       Sluit de activiteiten van het inkoopjournaal, het
                        betalingenjournaal en de crediteurenadministratie
                        aan met het grootboek
Bestaan:                   Bevestig schulden met leveranciers en geef follow-
Alle geregistreerde transacties hebben zich  up aan uitzonderingen en geen reactie ontvangen
voorgedaan en de schulden bestaan       Selecteer een steekproef van inkopen en betalingen
Volledigheid:                 Bevestig schulden met leveranciers (inclusief enkele
Alle bestaande transacties zijn        nul-posten) en geef follow-up aan uitzonderingen en
geregistreerd                 geen reactie ontvangen
                       Selecteer een steekproef van ontvangstrapporten
                        van kort voor en kort na het jaareinde en herleid de
                        juiste boeking in de voorraad- en crediteurenadmini-
                        stratie
                       Controleer betalingen van kort voor en kort na het
                        jaareinde om vast te stellen dat ze in de juiste
                        periode zijn geboekt.
                       Selecteer een steekproef van inkopen en betalingen


                                                   53
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Controledoelstelling             Gegevensgerichte werkzaamheden
Waardering:                   Selecteer een steekproef van geregistreerde
Schulden zijn gewaardeerd op de juiste      verplichtingen uit de kolommenbalans en herleid
bedragen                     deze naar de juiste onderliggende documentatie,
                         inclusief leveranciersverklaringen
                        Bevestig schulden met leveranciers en geef follow-
                         up aan uitzonderingen en geen reactie ontvangen
                        Selecteer een steekproef van inkopen en betalingen
Rubricering:                  Onderzoek de crediteurenlijst op te reclassificeren
Schulden zijn juist gerubriceerd         items (debetposten etc.)
Afgrenzing:                   Selecteer betalingen kort voor en kort na jaareinde
Transacties zijn geregistreerd in de juiste   om vast te stellen of verplichtingen en betalingen in
periode                     de juiste periode zijn geboekt
                        Voer voorraad cutoff testen uit alsmede fysieke
                         controle van de voorraad op jaareinde
Toelichting:                  Vul een toelichting checklist in voor schulden
Alle benodigde toelichtingen m.b.t.       Verkrijg bevestiging van het management over de
schulden zijn opgenomen in de          toelichtingen met betrekking tot schulden
jaarrekening

Gegevensgerichte controlemaatregelen voor inkopen en schulden bevatten:
  1. Detailcontroles op van inkoop- en betalingstransacties
  2. Gegevensgerichte cijferanalyse
  3. Detailcontroles op de crediteurenlijst
  4. Negatieve controle op verplichtingen
  5. Saldobevestigingen van crediteuren (soms)

Ad.1
Inkopen

Bestaan, Waardering, Tijdigheid, Rubricering:
- Beoordeel betalingenregister en.of inkoopjournaal op grote en ongebruikelijke transacties die in
  detail gecontroleerd moeten worden
- Selecteer een aantal inkooptransacties uit het inkoopjournaal. Verkrijg de bijbehorende
  documentatie (aanvraag, order, contract, ontvangstrapport, factuur). Voer de volgende testen uit en
  noteer uitzonderingen:
  - Stem leverancier af met de goedgekeurde leverancierslijst
  - Vergelijk hoeveelheden van de aanvraag, order, ontvangst en de factuur
  - Beoordeel de prijs op de factuur op accuratesse (prijslijst of contract)
  - Controleer de rekenkundige juistheid van de factuur
  - Vergelijk de totalen van de factuur met de crediteurenadministratie
  - Vergelijk de ontvangstdatum met de boekingsdatum van de voorraad
  - Beoordeel de rubricering van de activa-/kostenpost op redelijkheid
  - Stem de voorraadhoeveelheden af met de registratie in de voorraadadministratie
  - Test de accuratesse van de crediteur in de subadministratie
  - Controleer de betaling op juistheid van aftrek kortingen en interest

Juistheid:
Test de juistheid van het inkoopjournaal. Mogelijk door middel van het selecteren van een aantal
dagen, testen van het dagtotaal en het totaliseren van de dagtotalen voor het testen van de
periodetotalen.
                                                  54
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Volledigheid:
Selecteer een aantal ontvangstdocumenten uit de doorlopende nummering en herleid de juiste
verwerking in het ontvangstenregister.

Betalingen

Bestaan, Waardering, Tijdigheid, Rubricering:
- Beoordeel het betalingenjournaal op grote en ongebruikelijke transacties die in detail
  gecontroleerd moeten worden
- Selecteer een steekproef van betalingen uit het betalingenjournaal. Verkrijg de onderliggende
  documentatie en voer de volgende testen uit:
  - Beoordeel en vergelijk de informatie van de onderliggende documenten
  - Stel vast dat het betaalde bedrag overeenstemt met de factuur en de betalingsvoorwaarden
  - Onderzoek vervallen betalingen op begunstigde, autorisatie en betalingstermijnen
  - Stem de betaling af met de juiste verwerking in de crediteurenadministratie

Volledigheid, Juistheid:
Controleer de juistheid van het betalingenjournaal, dit kan op steekproefbasis gebeuren. Stem de
totalen af met het grootboek.

Ad.2
Cijferanalyse is met name handig voor het testen van kostenrekeningen die voortvloeien uit
inkoopactiviteiten. Indien mogelijk dient de accountant belangrijke kosten te analyseren op periode,
locatie en productlijn. Analytische benaderingen die de accountant vaak gebruikt zijn:
- Trend analyse van kosten
- Directe schatting van kosten
- Ratio analyse

Ad.3
De crediteurenlijst moet aangesloten worden op het grootboek en beoordeeld worden op
ongebruikelijke items.

Ad.4
Dit is een soort afgrenzingstest. De accountant beoordeelt van betalingen gedaan in het nieuwe jaar of
de verplichting per jaareinde al bestond en zo ja, of deze in de juiste periode is geregistreerd.

Ad.5
Accountants kunnen ook saldo‟s van leveranciers bevestigen, dit is echter niet noodzakelijk volgens
GAAS en eveneens minder gebruikelijk. Een belangrijk aandachtpunt hierbij is de omvang van de
verplichtingen: zijn deze wel volledig?


Voorraden zijn vaak een materieel element in de jaarrekening van een productie- of handelsbedrijf.
Daarnaast worden voorraden vaak ingeschat met een hoog risico vanwege de inherente complexiteit
van de activiteiten met betrekking tot productie en de directe beïnvloeding die het management kan
uitvoeren over voorraadtransacties en –waarderingen.
De belangrijkste aandachtspunten voor de accountant met betrekking tot de voorraad zijn het bestaan,
de juiste waardering tegen de laagste van historische kosten of marktwaarde, de registratie in de juiste
periode en een accurate indeling in het grootboek.
                                                    55
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Gegevensgerichte werkzaamheden voor voorraden:
Controledoelstelling             Typische controlemaatregelen
Juistheid:                   Testen van de accuratesse van de voorraadlijst en
Transacties details in subadministraties    herleid de items tot de juiste registratie in de
sluiten aan met de grootboekrekeningen     voorraadadministratie
m.b.t. voorraden                Test de accuratesse van de voorraadadministratie
                        Sluit de totalen van de voorraadlijst aan met het
                        grootboek
                        Herleid de inventarisatiegegevens tot de juiste
                        registratie in de voorraadlijst
Bestaan:                    Voer een periodieke inventarisatie uit
Alle geregistreerde transacties m.b.t. de   Bevestig het bestaan van voorraden bij derden
voorraden hebben zich voorgedaan; de      Voer een cijferbeoordeling uit
geregistreerde voorraad bestaat en geeft de  Voer een test van verkopen (H11) en inkopen uit
juiste voorraad onderweg of in consignatie
weer
Volledigheid:                 Voer een periodieke inventarisatie uit
Alle bestaande voorraadtransacties en –    Bevestig het bestaan van voorraden bij derden
posten zijn geregistreerd en geven de juiste  Beoordeel consignatie- en inkoopafspraken of
voorraad onderweg of in consignatie weer    andere voorraadafspraken
                        Voer een cijferbeoordeling uit
                        Voer een test van verkopen (H11) en inkopen uit
Eigendom:                   Bevestig het bestaan van voorraden bij derden
Voorraden zijn eigendom van de         Verkrijg een bevstigingsbrief van het management
onderneming                   m.b.t. de eigendom van de voorraden
                        Beoordeel notulen van MT-vergaderingen,
                        advocatenbrieven, contracten etc. voor bewijs van
                        dagvaardingen of andere potentiële claims m.b.t.
                        eigendom
Waardering:                  Voer een periodieke inventarisatie uit
Voorraden zijn geregistreerd tegen de juiste  Voer een cijferbeoordeling uit
waarde met het gebruik van een juiste     Voer prijstesten uit op onderdelen uit de voorraad
waarderingsgrondslag en berekeningswijze,    (inkoopprijzen, standaardkosten)
waarbij ook mogelijke incourantheid in     Controleer de berekening en applicatie van
ogenschouw wordt genomen            overheadkosten allocatie en standaardkosten
                        Controleer de courantheid van de voorraden
                        Voer een test van verkopen (H11) en inkopen uit
Rubricering:                  Beoordeel consignatie- en inkoopafspraken of
Voorraden en gerelateerde kosten zijn juist   andere voorraadafspraken
gerubriceerd                  Beoordeel productieverschillen voor juiste
                        verwerking
                        Voer een cijferbeoordeling uit
                        Controleer de fase van bewerking van het
                        onderhanden werk
Afgrenzing:                  Voer een periodieke inventarisatie uit
Transacties zijn geregistreerd in de juiste  Voer cutoff testen uit voor ontvangst en uitgifte van
periode                     goederen
Toelichting:                  Beoordeel consignatie- en inkoopafspraken of
Alle benodigde toelichtingen m.b.t.       andere voorraadafspraken
voorraden zijn opgenomen in de         Vul een toelichting checklist in voor voorraden
jaarrekening                  Verkrijg een bevestiging van het management over
                        de toelichting van de voorraden
                        Beoordeel de toelichtingen op juistheid


                                                 56
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Gegevensgerichte controlemaatregelen voor voorraden bevatten:
  1. Detailcontroles van voorraadtransacties
  2. Gegevensgerichte cijferanalyse
  3. Inventarisaties
  4. Detailcontroles op prijzen en incourantheid
  5. Detailcontroles t.a.v. de voorraadsamenstelling
  6. Detailcontroles op de afgrenzing

Ad.1
Er zijn weinig routinematige transacties omdat productie geen contacten met derden bevat. De
resultaten van de testen van in- en verkopen zijn wel relevant voor voorraadmanagement omdat deze
het voorraadniveau beïnvloeden.

Ad.2
Cijferanalyses kunnen van belang zijn bij de controle van de waardering van de voorraad, vooral als er
vraagtekens zijn over een mogelijke afwaardering. Cijferanalyse kan ook ondersteunen bij het
beoordelen van de redelijkheid van de allocatie van overheadkosten en standaardkosten. Tot slot kan
de accountant de hoeveelheden van het huidige jaar vergelijken met die van het voorgaande jaar.

Ad.3
Voorraadinventarisatie procedures:
Initieel
a. Beoordeel de interne inventarisatieprocedures voorafgaand aan de datum van inventarisatie.
  Beoordeel de faciliteiten van de opslag. Stel vast dat alle locaties zullen worden geteld. Wees er
  zeker van dat de volgende beheersingsmaatregelen worden gebruikt gedurende de uitvoering van
  de inventarisatie:
  - Telploegen moeten bestaan uit twee personen om juiste tellingen te verzekeren
  - Telploegen moeten duidelijke telgebieden hebben
  - Voorgenummerde, tweedelige bonnen moeten gebruikt worden en gehecht aan de voorraad
  - Een aparte beoordeel moet uitgevoerd worden om vast te stellen dat alle voorraden zijn geteld
  - Voorraad- en personeelsmutaties moeten gedurende de telling beperkt worden
  - Afspraken moeten gemaakt worden voor het omgaan met ontvangsten gedurende de telling

Uitvoering van inventarisatie
b. Observeer de werknemers tijdens de uitvoering van de inventarisatie.
c. Selecteer willekeurig een aantal ingevulde bonnen en controleer de accuratesse van de
  omschrijving en hoeveelheden (deze bonnen moeten worden genoteerd voor de follow-up in de
  voorraadlijst).
d. Inspecteer de voorraden en noteer indicaties dat de voorraad incourant is, vernietigd gaat worden
  of in consignatie is.
e. Beoordeel de redelijkheid van de fase van bewerking of gereedheidspercentage voor de
  onderhanden werken.
f. Beoordeel gebieden waarin de inventarisatie voltooid is om vast te stellen dat alle voorraden zijn
  geteld en voorzien van bonnnen. Pas hierna kunnen de werknemers terugkeren naar de gebieden
  om de bonnen te verwijderen.
g. Nadat alle bonnen zijn verwijderd, worden de gebieden gecontroleerd om vast te stellen dat alle
  bonnen zijn verwijderd.
h. Noteer de volgnummers van alle bonnen gebruikt tijdens de inventarisatie per gebied.
i. Noteer de nummers van de laatste ontvangst- en uitgifterapporten gebruikt voor de follow-up on
  cutoff testen.

Testen van de verwerking van de inventarisatie
j. Verkrijg een complete lijst van hoeveelheden per bonnummer en controleer de juistheid.
k. Herleid de gecontroleerde bonnen tijdens de inventarisatie naar de juiste verwerking in de
  voorraadlijst.


                                                   57
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


l. Controleer de volledigheid en het bestaan van de bonnen in de voorraadlijst met de bonnen
  gebruikt tijdens de inventarisatie.
m. Vergelijk de hoeveelheden per voorraadlijst met de hoeveelheden in de voorraadadministratie en
  noteer verschillen
n. Voer prijstesten uit op onderdelen van de voorraad
o. Test de accuratesse van de verwerking en sluit deze aan met het grootboek.

Ad.4
Als de accountant heeft vastgesteld dat de voorraadadministratie de juiste hoeveelheden bevat, is de
volgende stap het vaststellen welke kosten moeten worden toegewezen. Dit proces hangt af van drie
factoren:
- De voorraadmethode gebruikt voor de ingekochte voorraden (FIFO, LIFO)
- Het bestaan van voorraden gereed product (standaardkosten, fase van bewerking OHW)
- De mogelijkheid van incourantheid

Ad.5
De controle van de juistheid van de opbouw van de uiteindelijke balanspost door het doorrekenen van
de voorraadlijst.

Ad.6
Het kritieke punt is het vaststellen dat de onderneming op de juiste wijze de voorraden onderweg en in
consignatie in de juiste periode heeft geregistreerd.

Testen van beweringen in de jaarrekening voor verschillende niveau‟s van inherent en interne
controlerisico
Soort procedure  Hoog ontdekkingsrisico (laag      Laag ontdekkingsrisico (hoor
          inherent/interne controlerisico)    inherent/interne controlerisico)
Schulden       Minimale testen zoals hierboven  Gemiddelde tot veel testen zoals
Testen van       beschreven, meestal uitgevoerd     hierboven beschreven, veelal
transacties      tijdens de interimcontrole       uitgevoerd na jaareinde
Test van juistheid  Minimale of geen testen. Totalen  Crediteurenlijst aansluiten met het
crediteurenlijst    aansluiten op het grootboek       grootboek met sommige crediteuren
                                in detail controleren
Bevestigingen    Weinig gebruikt             Veel gebruikt per jaareinde
Testen van niet-   Minimale tot gemiddelde testen     Veel testen van betalingen na
geregistreerde     van betalingen na jaareinde       jaareinde
schulden
Voorraad       Minimale tot geen testen        Gemiddelde testen van voorraad-
Testen van                           mutaties en kostentoerekening
transacties
Inventarisatie    Uitgevoerd als test of controls     Veel telcontroles uitgevoerd door de
            met minimale telcontroles        accountant
            uitgevoerd door de accountant
Prijstesten     Gemiddelde testen van prijzen en  Veel testen van prijzen en standaard-
            standaardkosten             kosten. Gedetailleerde controles van
                                standaardkosten voor een aantal
                                producten
Testen van      Minimale testen. Aansluiten van  Gemiddelde tot veel testen.
opbouw voorraad    de totale voorraad met de        Aansluiting van individuele producten
            voorraadlijst, voorraad-        met voorraadadministratie en het
            administratie en grootboek       grootboek
Afgrenzing testen  Minimale testen. Transacties       Gemiddeld tot veel testen van
            testen op basis van omvang       transacties                                                    58
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Hoofdstuk 13
Auditing Resource Management Process


Dit hoofdstuk gaat over het managen van drie belangrijke ondersteunende processen binnen de
organisatie: personeel, materiële vaste activa en financieel management.

A. Human Resource Management Proces

Het personeelsproces bevat de activiteiten die een organisatie gebruikt om zijn werkkracht te
verkrijgen en te coördineren. Dit proces bevat het werven, selecteren en aannemen, arbeidsplanning en
training, salarisverwerking en werknemersbeoordelingen. Daarnaast bevat het de activiteiten van het
beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Het proces bevat niet de taken toegewezen aan werknemers in
andere processen.

PROCESS MAP: Human resource management

Process objectives

  Identificeren en verkrijgen van toereikende personeelskrachten
  Aantrekken en aannemen van in hoge mate geschikte, loyale en gemotiveerde werknemers
  Verschaffen van adequate trainingen voor werknemers
  Vaststellen van beleid en procedures voor het managen, beoordelen en belonen van werknemers
  Effectief beheer van het personeelsverloop
  Werken in overeenstemming met veiligheidsvoorschriften
  Verzamelen, verwerken en rapporteren van informatie benodigd voor procesverbeteringen

Proces Activities


  Identificeren     Autorisatie       Werving en
  van personeels     van aanname       selectie
  behoeften       personeel  Aannemen        Training        Salaris-
                          verwerking
                          Beoordeling
                          werknemers
                    Contract-        Contract-
                    aanpassingen      beëindiging
                                                  59
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Process Data Streams

Information Feeds                  Information Generation
 Strategische plannen en budgetten          Personeelsdossiers
 Personeelsbehoefte                  Belastingformulieren
 Functiebeschrijvingen                Arbeidscontracten
 Arbeidsregelgeving                  Personeelsprocedures
 Belastingregelgeving                 Prestatiebeoordelingen
 CAO‟s                        Contractaanpassingen
 Arbeidsmarkt statistieken en demografie       Trainingsschema‟s
                            Belastingteruggaven
                            Salarisinformatie en -kosten

Accounting Impact of Activities

Routine Transactions        Nonroutine transactions       Accounting Estimates
 Werving, selectie en        Pensioen- en andere         Pensioenverplichtingen
  aannamekosten           beëindigingkosten         Obligo vakantiegeld
 Salaris              Bonussen
 Werknemersverzekeringen      Ontslag werknemers
 Belastingen            Overlijden werknemers
 Trainingskosten          Arbeidsongeschiktheids-
 Vertrek werknemers         claims
                   Processen met werknemers


De belangrijkste doelstelling voor dit proces is het verzekeren dat de organisatie is voorzien van een
adequate personeelsbasis met de vaardigheden die nodig zijn om de plannen en doelstellingen van de
organisatie te kunnen uitvoeren.

De procesactiviteiten bestaan veelal uit de volgende onderdelen:
- Identificeren van personeelsbehoeften
  De organisatie moet een continue beoordeling maken van de behoeften aan personeel, inclusief
  aantal, soort en kwalificaties. Hierbij hoort ook het maken van functiebeschrijvingen en
  personeelsrichtlijnen.
- Autorisatie van het aannemen van personeel
  Als de behoefte aan personeel is vastgesteld autoriseert het senior management het verzoek om
  personeelsleden te werven. Tevens autoriseert het management algemene richtlijnen voor de
  arbeidsvoorwaarden van een bepaalde functie.
- Werving en selectie
  Dit kan sterk verschillen per soort werknemers, de insteek bij fabriekspersoneel is anders dan
  managers. Onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden in individuele gevallen horen ook bij dit
  proces.
- Aannemen
  Dit proces bevat een aantal administratieve handelingen, zoals het arbeidscontract, gegevens voor
  de salarisadministratie, aanleggen personeelsdossier.
- Training
  Een belangrijk onderdeel voor zowel nieuwe werknemers (vaardigheden benodigd voor de
  functie) als voor bestaande werknemers (veranderingen in processen en verantwoordelijkheden).
- Salarisverwerking
  Dit is een complexe routinematige transactie, belangrijk hierbij is de juiste registratie van alle
  gegevens benodigd voor de salarisverwerking (uren, salarisschalen, belastingen etc.)
                                                   60
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Beoordeling werknemers
  Dit dient periodiek te gebeuren en kan gebruikt worden voor verbetering van de prestatie,
  onderbouwen van promoties of een einde maken aan slechte prestaties.
-  Contractaanpassingen
  Aanpassingen kunnen het gevolg zijn van het verzamelen van meer ervaring en
  verantwoordelijkheden door de werknemers. Promoties en salarisverhoging moeten geautoriseerd
  worden door het management.
-  Contractbeëindigingen
  Dit kan het gevolg zijn van vrijwillig vertrek, overlijden, arbeidsongeschiktheid of ontslag.

Het managen van het personeelsproces is erg complex, onder meer vanwege de omvang van
carrièremogelijkheden binnen de organisatie, diverse bronnen van gekwalificeerd personeel,
arbeidsvoorwaarden en de verscheidene redenen voor het beëindigen van arbeidscontracten. Daarnaast
zijn er nieuwe trends te onderkennen, zoals detachering, telewerken, parttime werken, het uitbesteden
van het HRM proces, personeelsopties, diverse soorten verlofregelingen, andere houding van
werknemers t.a.v. loyaliteit en overwerk. Tot slot is er nog een belangrijke invloed van de overheid
door middel van diverse regelgeving, zoals arbeidsdiscriminatie, ARBO, intimidatie en veiligheid.

Samenvatting van salarisactiviteiten
Proces/Activiteit             Documenten     Gebruikte lijsten  Journaalpost
                               e.d.
SALARISTRANSACTIE             Verzoek nieuwe   Functiebeschrij-
Aannemen: Nieuwe werknemers        werknemers     vingen en –
verkrijgen o.b.v. behoeften en beleid   (intern)      richtlijnen
P&O: Personeelsdossiers up-to-date    Autorisatie ar-   Personeelsdossier
houden inclusief autorisatie       beidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaarden, belastingen en    (intern)
sociale verzekeringsinformatie en     Belastingformulier
gezondheidsrapporten           (extern)
                     Sociale
                     verzekeringen
                     (extern)
Tijdregistratie werknemer:        Klokkaarten
Urenverantwoording van de werknemer    (intern)
                     Urenverantwoor-
                     ding (intern)
Voorbereiding salaris: Kosten worden   Betaallijst (intern) Verzamelloonstaat
berekend en betalingen worden       EFT autorisatie   Betaallijst
voorbereid                (intern)
Salarisbetalingen: Salaris wordt
uitbetaald aan de werknemers
Algemene boeking: Kosten en        Boekingsformulier Grootboek       Dt: Salariskosten
verplichtingen m.b.t. salarissen worden  (intern)                 Dt: Activa (ohw)
op de juiste rekeningen geboekt      Belastingformu-             Cr: Bank
                     lieren (intern)             Cr: Schulden

Belangrijk in dit proces is de completering van de service door de werknemers. Elke dag dat een
werknemer werkt voegt waarde toe aan de verplichting van de organisatie aan de werknemer. Omdat
kosten pas geboekt worden op het moment dat de salarisbetaling plaats vindt kan een timing probleem
optreden aan het einde van het jaar. Hetzelfde geldt voor de belastingen en sociale premies en
vakantiedagen.
                                                  61
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


INTERNAL TRHEAT ANALYSIS: Human Resourse Management

Procesrisico’s    Beheersingsmaatregelen           Prestatie metingen
(1) Gebrek aan     Functiebeschrijvingen voor alle nieuwe   Aantal niet ingevulde
personeel met juiste  functies                  functies
vaardigheden      Systematische benadering van werving    Tijd benodigd om vacatures
            en selectie                in te vullen
            Monitor markt en demografische
            condities
            Voer strategische relaties met
            mogelijke leveranciers van arbeid
            (scholen, headhunters) in
(2) Niet-concurre-   Monitor markt condities en          Voorwaarden t.o.v. de
rende arbeidsvoor-   concurrentie                markt
waarden        Goedkeuring van arbeidsvoorwaarden      Gemiddelde voorwaarden
            Gezamenlijk arbeids-/            per werknemer
            managementbeleid commissie         Mate van deelname in
            Monitor belastingveranderingen die      speciale werknemers-
            voorwaarden beïnvloeden           programma‟s
            Onderzoek huidige en mogelijke        Mate van bijdrage
            werknemers                 werknemers in de totale
            Inhuur van arbeidsvoorwaarden        kosten van de voorwaarden
            consultants
(3) Mismatch van    Onafhankelijke beoordeling van het      Percentage tijdelijke
vaardigheden van    aannemen en toewijzen van          krachten
werknemers en      werknemers                 Percentage werknemers die
functievereisten    Formeel beleid voor training personeel    volledige training heeft
            Voer beleid in voor functiewijzigingen    doorlopen
            op verzoek van werknemers          Percentage werknemers dat
            Voer beleid en procedures in voor      een slechte beoordeling
            prestatie beoordeling en monitor deze    ontvangt
(4) Te veel of     Planning en budgetteringsprocedures     Directe uren
onnodig personeel   Formele beoordeling van           Indirecte uren
            arbeidsbehoeften              Overtollig personeel
            Nieuwe functies goedgekeurd door het
            juiste management
            Procedures voor het herindelen van
            overtollig personeel naar andere
            functies
(5) Discriminerende  Voer beleid en procedures in en        Arbeidskrachten demografie
arbeidspraktijken    monitor deze                Frequentie van klachten van
            Exit-gesprekken met afgewezen kan-      sollicitanten
            didaten en vertrekkende werknemers     Frequentie van klachten van
            Voer communicatiekanaal in voor       werknemers
            klachten van werknemers
(6) Hoge kosten voor  Stel budget vast voor werving en       Kosten nieuwe werknemer
werving en selectie   selectie                  Bonussen betaald aan
en aannemen      Monitor werving en selectiekosten      nieuwe werknemers
            Juiste goedkeuring voor werving en      Verhuiskosten per nieuwe
            selectiefuncties              werknemer
            Juiste goedkeuring voor aanname-       Mate van acceptatie
            bonussen en verhuiskostenallocatie     aanbiedingen                                               62
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Procesrisico’s      Beheersingsmaatregelen           Prestatie metingen
(7) Fouten in salaris-   Verkrijg schriftelijke autorisaties van   Aantal verwerkingsfouten
autorisaties (salaris,   alle salarisaanpassingen          Waarde van verschillen
belasting, tijd)      Veranderingen in autorisaties worden    Frequentie van ontbrekende
              geautoriseerd                documenten
              Overwerk wordt vooraf goedgekeurd
(8) Fouten in salaris-   Hanteer up-to-date personeelsdossiers     Aantal verwerkingsfouten
verwerking         Verwerk salarissen periodiek         Aantal uitzonderingen
              Gebruik klokkaarten om gewerkte tijd     gegenereerd door het
              te rapporteren                systeem
              Gebruik urenverantwoordingen voor       Omvang van transactie-
              allocatie arbeidskosten           aanpassingen
              Beoordeel alle urenverantwoordingen,
              rapporten en salarisgegevens
              Gebruik voorgenummerde documenten
              op nummer volgorde
              Vul periodiek belastingaangiften in en
              controleer deze
(9) Frauduleuze      Monitor aankomst en vertrek          Percentage
handelingen         werknemers                  arbeidsongeschikten
werknemers         Scheid salarisverwerking af van andere    Ziekteverzuimpercentages
              HR activiteiten               Statistieken over laatkomers
              Vereis documentatie voor de gewerkte     en absentie
              uren
              Controleer de autorisatie van overwerk
              Onafhankelijke verspreiding van
              salarisbetalingen
(10) Hoge druk op     Stel vakanties verplicht           Omvang overwerk
werknemers         Voer overwerkbeleid in            Aantal nachten onderweg
(burnout)         Overwerk wordt vooraf goedgekeurd       per werknemer
              Monitor personeelstevredenheid en       Ziektedagen per werknemer
              efficiency
(11) Lage moraal      Monitor personeelstevredenheid        Afwezigheid werknemers
werknemers         Stel programma;s vast voor het        Tevredenheid werknemers
              verbeteren van de moraal (casual dress
              codes, speciale functies)
(12) Hoge overige     Monitor personeelskosten           Verkoopkosten per
personeelskosten      Voer formele procedures in voor        werknemer
(reiskosten)        reiskosten en andere kosten         Activa per werknemer
              Juiste goedkeuring van declaraties      Reiskosten per werknemer
                                     Reiskosten t.o.v. omzet
(13) Schending van      Voer formeel beleid en procedures in    Aantal overtredingen
arbeidswetgeving       voor het aannemen en het gedrag op de    Percentage werknemers dat
               werkvloer                  training op gebied van
               Monitor gedrag werknemers          arbeidswetgeving voltooid
               Stel communicatiekanaal in voor       heeft
               klachten van werknemers           Frequentie van klachten van
               Periodieke en effectieve reactie op     werknemers
               klachten
                                                  63
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskProcesrisico’s      Beheersingsmaatregelen              Prestatie metingen
(14) Bestaan van      Voer beleid en procedures in voor        Aantal klachten
bedreigende werk-      gedrag op de werkplek en monitor deze      Percentage werknemers dat
plek (intimidatie)     Stel communicatiekanaal in voor          training op gebied van
              klachten van werknemers             gedrag voltooid heeft
                                      Beoordeling van supervisors
                                       en managers door
                                       werknemers
(15) Falen in het      Voer formeel beleid en procedures in      Trainingsuren per
geven van feedback      voor beoordeling werknemers           werknemer
of verbeteringstrai-     Laat werknemers de evaluatie          Frequentie van
ningen            ondertekenen                  beoordelingen werknemers
               Laat management evaluaties uitvoeren      Aantal
               als onderdeel van de belangrijkste taken    trainingsprogramma‟s
               Voer formeel beleid in voor personeels-    Percentage van werknemers
               trainingen                   dat slechte beoordeling
                                       ontvangt
                                      Tijdigheid van benodigde
                                       evaluaties
(16) Ongepland ver-     Monitor personeelstevredenheid         Omvang werknemer
lies van belangrijke     Monitor en hanteer concurrerende        turnover
personeelsleden of      arbeidsvoorwaarden               Resultaten van exit-
omvangrijk vertrek      Monitor en voer procedures in voor       gesprekken
               verbetering moraal werknemers         Turnover percentages
               Voer exit-gesprekken met vertrekkende      sleutelfiguren
               werknemers
(17) Sabotage of       Monitor personeelstevredenheid           Personeelstevredenheid
wraakneming door       Vertrekkende werknemers moeten           Percentage ontslagen
werknemers          gemonitord worden                  werknemers
               Fysieke beveiliging                Frequentie van werkgerela-
                                         teerde incidenten van
                                         geweld of sabotage
(18) Foute beëin-      Voer formeel beleid en procedures in        Frequentie van arbeids-
diging arbeids-       voor beëindiging arbeidsovereenkomst        gerelateerde dagvaardingen
overeenkomsten        Verkrijg adequate documentatie over        Resultaten van exit-
               uitvoering werkzaamheden              gesprekken
               vertrekkende werknemers              Personeelstevredenheid
               Biedt hulp bij vertrek
               Juiste beoordeel en goedkeuring van
               ongebruikelijke arbeidsongeschikt-
               heids- of pensioneringsverzoeken


De procesrisico‟s zijn onder te verdelen in een aantal risico‟s:
- Leiderschapsrisico           - risico‟s 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16
- Integriteitsrisico           - risico‟s 9, 13, 14, 17
- Regelgevingsrisico           - risico‟s 5, 13, 18
- Technologisch risico          - risico‟s 7, 8, 15
- Financieel planningsrisico       - risico‟s 1, 2, 10, 15
- Human resource risico         - risico‟s 7, 8, 11, 14, 16
- Operationeel risico          - risico‟s 1, 4, 6, 12, 15
- Informatierisico            - risico‟s 7, 8                                                     64
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


De beheersingsmaatregelen uit de internal threat analysis kunnen worden ingedeeld in vier
categorieën:
- Prestatie beoordelingen
  Management moet het volgende effectief monitoren:
  - Marktcondities, demografie en concurrentie
  - Werving en selectie en training prestatie
  - Personeelsbeleid en -procedures
  - Opbouw personeelsbestand en niveau arbeidsvoorwaarden
  - Overeenstemming met regelgeving
  - Personeelsbudgetten en arbeidskosten
  - Moraal en werkdruk werknemers
  - Omgaan met beëindiging arbeidsovereenkomsten

-  Functiescheiding
  Te scheiden functies betreffen autorisatie van nieuwe functies, aannemen, leidinggevende en
  beoordeling, salarisverwerking en salarisautorisatie.

-  Verwerkingscontroles
  Hieronder valt een groot scala aan procedures, zoals de benodigde autorisaties, controle op
  urenvantwoordingen, juiste inhoudingspercentages en de salarisverwerking.

-  Fysieke controles
  Toegangsbeperking voor computers, personeelsbestanden, salarisautorisaties, salarisverwerking en
  salarisbetalingen.

Salarisverwerking is gewoonlijk onderhevig aan een strakke interne beheersing om dat berekening van
de salarissen uit veel componenten bestaat en er bestaat een risico op foute betalingen aan
werknemers. Salarissen zijn ook een mogelijke bron voor personeelsfraude.
Van groot belang voor de accountant is de impact van de uitvoering van de werkzaamheden en de
training voor het personeelsrisico of andere processen.

De prestatie indicatoren van de internal threat analysis kunnen worden onderverdeeld in:
- Aannemen (geaccepteerde aanbiedingen, werving/selectiekosten, vacatures)
- Personeelskosten (salarissen, sociale premies, reiskosten, afkoop)
- Gebruik werknemers (directe/indirecte uren, overwerk, training, ziekteverzuim, absentie)
- Houding werknemers (moraal, omzet, klachten)
- Prestatie werknemers (beoordeling leidinggevenden, omzet per werknemer)
- Transactieverwerking (aantal fouten, verwerkingskosten, fouten in autorisaties)

Gegevensgerichte controlewerkzaamheden voor salarissen
Controledoelstelling              Typische controlemaatregelen
Juistheid:                    Controleer de juistheid van een aantal posten
Verzamelloonstaten en bijbehorende         in de verzamelloonstaat en herleid deze tot de
verplichtingen sluiten aan met het grootboek    juiste verwerking in het grootboek
                         Controleer de juistheid van de grootboek-
                          rekeningen
                         Sluit de verzamelloonstaat aan op het
                          grootboek
Bestaan:                     Voer detailcontroles uit voor betalingen
Salarisbetalingen en –verplichtingen hebben    Controleer betalingen aan belastingsdienst en
betrekking op werk uitgevoerd door werknemers    uitvoeringsinstanties en pensioenverzekeraars
                                                 65
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskControledoelstelling                Typische controlemaatregelen
Volledigheid:                     Voer detailcontroles uit op klokkaarten en
Alle salarisbetalingen en –verplichtingen zijn     urenverantwoordingen
geregistreerd                     Onderzoek niet-geregistreerde verplichtingen
                            (bonussen, commissies)
Waardering:                      Voer detailcontroles uit op betalingen
Salarisbetalingen en –verplichtingen zijn       Controleer bedragen opgenomen in de
geregistreerd tegen de juiste bedragen, inclusief   belastingaangiften
geautoriseerde inhoudingen              Voer cijferbeoordeling uit op salariskosten en
                            –verplichtingen
                           Verkrijg een actuarieel rapport voor
                            pensioenverplichtingen
                           Controleer de rekenkundige juistheid van
                            pensioenen, sociale premies, vakantiedagen
                            en andere verplichtingen
Rubricering:                     Controleer de rubricering van de
Personeelskosten en –verplichtingen zijn        verplichtingen en de arbeidskosten als
geregistreerd op de juiste rekeningen         onderdeel van transactietesten
                           Beoordeel de jaareinde-verplichtingen op
                            juiste rubricering
Afgrenzing:                      Beoordeel de verzamelloonstaat en stel vast
Salarisbetalingen en –verplichtingen zijn       dat de benodigde verplichtingen zijn
geregistreerd in de juiste periode           geregistreerd
                           Voer een cijferbeoordeling uit de jaareinde
                            rekeningen
Toelichting:                     Vul een toelichting checklist in voor
Alle benodigde toelichtingen m.b.t. personeels-    salariskosten en –verplichtingen
en salarisverplichtingen zijn opgenomen in de     Beoordeel notulen MT-vergaderingen,
jaarrekening                      bankverklaringen, advocaatbrieven en andere
                            correspondentie voor indicaties dat
                            arbeidsvoorwaarden zijn veranderd of andere
                            salarisgerelateerde informatie
                           Verkrijg bevestiging van het management
                            over de toelichtingen van de salarissen.

Gegevensgerichte controlemaatregelen voor salariskosten en –verplichtingen bevatten:
  1. Detailcontroles op transacties
  2. Gegevensgerichte cijferanalyses
  3. Detailcontroles op de afgrenzing
  4. Bevestigingen van derden

Ad.1
Salaristransacties zijn routinematig maar hebben een grote omvang. Daarnaast zijn de meeste
gerelateerde verplichtingen klein en kortlopend. Het testen is daarom gefocussed op de transacties in
plaats van de posten.

Salarisverwerking

BEstaan, Waardering, Tijdigheid, Rubricering
- Beoordeel de verzamelloonstaten op grote en ongebruikelijke transacties die in detail onderzicht
  moeten worden
- Selecteer een aantal salarisbetalingen vanuit de verzamelloonstaat. Verkrijg de onderliggende
  documentatie. Voer de volgende testen uit en noteer bijzonderheden:


                                                    66
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


  - Vergelijk urenverantwoordingen met de uitbetaalde tijd
  - Herleid het salaris en de inhoudingen naar de geautoriseerde documenten uit het dossier
  - Controleer de bruto-netto berekening
  - Onderzoek vervallen betalingen
  - Sluit de uren van de urenverantwoordingen aan met de uren in het onderhanden werk
  - Herleid de kostenallocatie naar de gewenste indeling.

Volledigheid, Juistheid
- Test de juistheid van de verzamelloonstaat. Mogelijk op steekproefbasis. Sluit de totalen aan met
  het grootboek.
- Test de juistheid van de kostenallocatie. Mogelijk op steekproefbasis. Sluit de totalen aan met het
  grootboek.
- Sluit de totalen van de kostenallocatie aan met de verzamelloonstaat.

Ad.2
Veel personeelskosten kunnen berekend worden door de accountant omdat het aantal werknemers, de
salarisschalen, de inhoudingen etc. bekend zijn.

Ad.3
Testen van grootboekrekening details – verplichtingen salarissen en sociale lasten
(A) Sluit het beginsaldo aan met het eindsaldo van het voorgaande jaar.
(B) Kosten worden berekend of ingeschat tijdens de cijferbeoordeling. Kosten kunnen getest worden
   door het onderzoeken van transacties van de grootboekrekening.
(C) Detailcontroles kunnen gebruikt worden om betalingen gedurende het jaar te controleren.
(D) Test de juistheid van de balanspost. Controleer belangrijke individuele transacties in het saldo.
   Informatie over de laatste betaling in het jaar kan herleid worden naar de juiste verwerking in de
   balanspost.

Ad.4
Pensioenverplichtingen kunnen worden bevestigd door de actuaris of de verzekeraar, hetzelfde geldt
voor verplichtingen inzake ziektekosten.


B. Property Management Process

Het materiële vaste activa proces bevat de activiteiten met betrekking tot het verkrijgen en
onderhouden van de fysieke activa van de organisatie. Dit kan betrekking hebben op fabrieken,
opslagplaatsen, kantoren, machines en installaties, computers en vervoermiddelen. Onderhoud en
reparatie maakt ook deel uit van dit proces. Indeling en gebruik van de activa tijdens de operaties
maken geen deel uit van dit proces.

PROCESS MAP: Property management

Process objectives

  Effectieve verwachtingen en plannen voor huidige en toekomstige behoeften
  Verkrijg activa die voldoen aan de technologie en capaciteitsvereisten van de organisatie
  Maximaliseer de waarden van investeringen
  Voer efficiënte procedures in voor effectief onderhoud
  Minimaliseer de operationele kosten
  Minimaliseer het risico van verlies van activa of veiligheidsproblemen
  Zorg voor goede en voldoende verzekeringen
  Verzamel, verwerk en rapporteer informatie die nodig is voor procesverbeteringen
                                                   67
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Process Activities

 Beoordeel       Evalueer de      Autoriseer
 activa         beschikbare      alternatief
 behoeften       alternatieven Planning        Autoriseer       Levering of
             investering      bouw van
                        actief                        Reparatie en
                        onderhoudProcess Data Streams

Information Feeds                  Information Generation
 Strategische plannen en budgetten          Investeringsbesluiten
 Activa budgetten                   Bouwplannen en schema‟s
 Capaciteitsvereisten                 Investeringsschema‟s
 Productiespecificaties                Investeringsbudgetten
 Leveranciers / bouwers                Investeringen in activa
 Locatie en infrastructuur informatie         Onderhoudsschema
 Marktinformatie (kosten, beschikbaarheid)      Operatonele plannen en procedures

Accounting Impact of Activities

Routine Transactions        Nonroutine transactions       Accounting estimates
 Investeringen           Bouw van activa           Verzwakking activa
 Verzekeringskosten         Leasing               Zelf-verzekerde verliezen
 Verbruikskosten          Desinvesteringen          Afschrijvingsparameters
 Onderhoudskosten          Kostenvermindering
 Onroerende zaak belasting     Interest kapitalisatie
 Afschrijving


De belangrijkste doelstelling is het verzekeren dat de organisatie de productiecapaciteit en de
faciliteiten heeft die nodig zijn om de doelstellingen en plannen te bereiken.

De procesactiviteiten bestaat veelal uit de volgende onderdelen:
- Beoordeel behoefte aan activa
  Dit zal meestal zijn gebaseerd op verwachtingen, toekomstplannen en de overall strategie.
  Effectieve strategische planning is een kritisch element.
- Evalueer de beschikbare alternatieven
  Er zijn doorgaans veel alternatieven die in ogenschouw genomen moeten worden. Op welke
  locatie moet de fabriek gebouwd worden, rekening houdend met de infrastructuur,
  werkgelegenheid en overheidsbeperkingen. Effectief management houdt in een volledige analyse
  van de voor- en nadelen van alle alternatieven.                                                   68
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Autoriseer het gekozen alternatief
  Het senior management neemt op basis van de analyse een besluit over de investering.
-  Planning
  Onderhandelingen met leveranciers en de uiteindelijke selectie van de leverancier vallen
  hieronder.
-  Autorisatie van de investering
  Gezien de omvang van de kosten is het belangrijk dat er een aparte beoordeling en goedkeuring is
  voor de definitieve plannen.
-  Levering of bouw
  De levering en installatie van activa.
-  Operaties en onderhoud
  Onderhoud is een doorlopende activiteit in de meeste organisaties.

Binnen het MVA-proces kunnen verschillende transacties optreden, zoals:
- Aankoop van equipment
- Bouwen van faciliteiten (inclusief interest kapitalisatie)
- Verkoop van activa
- Operationele kosten
- Onderhoud en reparaties
- Leasing

INTERNAL THREAT ANALYSIS: Property management

Procesrisico’s     Beheersingsmaatregelen            Prestatie metingen
(1) Onvoldoende      Lange termijn planning en budgettering    Totale capaciteitsmetingen
capaciteit        Monitor huidig gebruik            Ruimteverbruik statistieken
             Adequate tijd voor nieuwe faciliteiten    Ruimte tekorten
             Voer juist onderhoudsschema in        Omzet per vierkante meter
             Voer backup bronnen in voor pieken      Reparatiekosten
(2) Hoge capaciteit    Lange termijn planning en budgettering    Ruimteverbuik statistieken
             Procedures voor autorisatie en        Tijd in gebruik metingen
              desinvesteren activa            Omzet per vierkante meter
             Gebruik indien mogelijk flexibele      Ontvangen waarde
              bronnen                   desinvesteringen
(3) Verminderde      Periodieke beoordeling van activa      Marktwaarde activa
waarde activa       portfolio                  Marktwaarde per m2
             Onafhankelijke taxaties           Tijd tot verkoop activa
                                    Percentage waardedalingen
                                    activa
(4) Hoge mate van      Juiste onderhoudsschema‟s         Onderhoudsbudgetten
verslechtering a.g.v.    Uitbesteden onderhoudsactiviteiten     Schoonmaakgegevens
slecht onderhoud      Monitor technologie en concurrentie    Specificaties equipment
              voor mogelijke verbeteringen        Reparatiekosten
              Geef adequate trainingen aan personeel   Verloren dagen a.g.v. falen
                                    equipment
                                    Omvang productiedefecten
                                    a.g.v. equipment problemen
(5) Inefficiënt       Systematische plannen voor         Ruimteverbruik statistieken
ruimtegebruik        ruimtegebruik               Frequentie en kosten van
              Lange termijn plannen voor         aanpassingen
              investeringen               Kosten per vierkante meter
              Monitor huidig gebruik           Omzet per vierkante meter
              Flexibele ruimtegebruik ontwerp      M2 per werknemer


                                                 69
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Procesrisico’s     Beheersingsmaatregelen             Prestatie metingen
(6) Bedrijfsonge-    Periodieke veiligheidscontroles        Waarde van verlies door
vallen          Adequate verzekeringen             bedrijfsongevallen
             Crisis management en noodplannen        Verzekeringsclaims
                                    Onverzekerde verliezen
                                    Verloren dagen a.g.v. crisis
                                     of schade
                                    Verzekeringspremies
(7) Gebrek aan       Effectieve activaplanning          Kosten van leningen per
bronnen om activa te    Beoordeel financiële bronnen         project
verkrijgen         Effectieve cash flow management       Percentage vreemd
              Creatieve financiering (leasing)       vermogen
                                    Omvang schulden t.o.v.
                                     cash flow van het project
                                    Internal rate of return
(8) Slechte locatie    Onderzoek investeringen en          Kosten om gebouwen te
selectie          locatiekarakteristieken            verkrijgen
              Onderhandel afspraken met locale       Locale demografie
              overheid                   Reistijd naar klanten of van
              Beoordeel infrastructuur van het gebied    leveranciers
              Beoordeel de kwaliteit van de locale     Reis- of transportkosten
              human resources               Waarde van incentives of
                                     kortingen van locale
                                     autoriteiten
(9) Kosten         Verkrijg aanbiedingen voor          Werkelijke kosten
overschrijdingen en    investeringen                 vergeleken met budget
vertragingen        Voer investeringsplan en –timing in of    Aantal dagen te laat bij
              mijlpalen voor de completering        investeringen
              Monitor periodiek investeringskosten     Projectvoortgang t.o.v.
                                     mijlpalen
(10) Inaccurate      Juiste invulling en controle van       Percentage transacties met
informatieverwer-     onderliggende documenten           fouten
king            Juiste functiescheiding           Omvang van transactie
              Gebruik van standaardnummering voor      aanpassingen
              onderdelen, leveranciers, producten etc.   Aantal transactie
              Update bestanden en dossiers periodiek    aanpassingen
(11) Inaccurate      Voer procedures en beleid in voor      Werkelijke kosten
kostenmetingen       vaststellen kosten activa           vergeleken met budget
              Adequate documentatie voor          Percentage van interne
              investeringen                 kosten toegewezen naar
              Juiste allocatie van interne kosten voor   activa (interest)
              investeringen                Activa kosten t.o.v.
                                     geschatte waarde
(12) Onjuist of      Fysieke beveiliging             Waarde van verloren
ongeautoriseerd      Juiste autorisatieprocedures         gegane activa
gebruik          Hanteer voorraad of fysieke activa,     Aanpassingen gemaakt in
              inclusief locatie informatie         de activa
              Periodieke inventarisatie
                                                 70
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskProcesrisico’s      Beheersingsmaatregelen              Prestatie metingen
(13) Gebrek aan      Monitor de juiste activa regelgeving en     Aantal bekende
overeenstemming       milieuwetgeving                 overtredingen
met regelgeving      Periodieke inspecties              Boetes en straffen voor
              Lange termijn planning om             overtredingen
              overeenstemming met veranderingen in      Verloren dagen a.g.v.
              wetgeving zeker te stellen            overtredingen
              Adequate activa budgettering           Kosten van herstellen
                                       milieu
(14) Inaccurate of      Voer afschrijvingsbeleid en –         Levensduur per type actief
onredelijke         procedures in per actief            Levensduur t.o.v. fiscale
afschrijving         Monitor economische en             levensduur
               technologische trends die impact        Levensduur t.o.v.
               kunnen hebben op activa             concurrentie
               Benchmarking met andere organisaties      Percentage volledig
               en concurrenten                 afgeschreven activa in
               Raadpleeg accountant              gebruik
                                      Gemiddeld resultaat van
                                       desinvesteringen
(15) Veiligheids-      Monitor veiligheids- en gezondheids-      Aantal bedrijfsongevallen
voorschriften        regels                     Kosten van verloren tijd
               Voer periodieke veiligheidsinspecties      a.g.v. bedrijfsongevallen
               uit                      Kosten van vergoedingen
                                       aan werknemers
                                      Processen


De procesrisico‟s zijn onder te verdelen in een aantal risico‟s:
- Leiderschapsrisico           - risico‟s 1, 2, 4, 7, 8, 9
- Integriteitsrisico           - risico‟s 4, 6, 9, 12, 13, 15
- Regelgevingsrisico           - risico‟s 13, 15
- Technologisch risico          - risico‟s 4, 9, 10
- Financieel planningsrisico       - risico‟s 1, 4, 7
- Human resource risico         - risico‟s 4, 9, 12
- Operationeel risico          - risico‟s 2, 3, 4, 5, 9, 15
- Informatierisico            - risico‟s 10, 11, 14

De beheersingsmaatregelen kunnen worden ingedeeld in vier categorieën:
- Prestatie beoordelingen
  Management moet het volgende actief monitoren:
  - Strategische plannen
  - Verwachtingen van activa behoeften
  - Investeringsplanning en identificatie van alternatieven
  - Investeringen onderweg, inclusief bouw
  - Contractonderhandelingen
  - Onderhoudsplanning en -activiteiten
  - Waarde en afschrijving activa
  - Overeenstemming met regelgeving en veiligheidsvoorschriften

-  Functiescheiding
  Gelijk aan die van materialen, namelijk scheiding tussen behoeftebeoordeling, aanschaf en
  onderhandelingen, investeringsautorisatie, levering, betalingsautorisatie en activaregistratie.                                                   71
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Verwerkingscontroles
  Diverse autorisaties, juiste documenten en bestanden en onafhankelijke controle.

-  Fysieke controles
  Beperkte toegang tot en gebruik van activa om het risico van misbruik te voorkomen. Hetzelfde
  geldt voor de documenten en bestanden.

Gegevensgerichte controles voor gebouwen en machines/installaties
Controledoelstelling             Typische gegevensgerichte controlemaatregelen
Juistheid:                   Verkrijg schema‟s van investeringen en desinves-
Grond, gebouwen en machines/installaties     teringen van activa in de periode en controleer op
sluiten aan met de subadministratie en het    juistheid (inclusief de berekening van boekwinsten
grootboek                    en –verliezen)
                        Sluit de totalen van investeringen en
                         desinvesteringen aan op het grootboek
                        Sluit de beginbalans aan met de eindbalans van
                         voorgaand jaar
                        Controleer de rekenkundige juistheid van de activa
                         en afschrijvingen met behulp van cijfers van vorig
                         en huidig jaar
Bestaan:                    Selecteer een aantal investeringen en controleer
Geregistreerde grond, gebouwen en        deze
machines/installaties bestaan          Stel het bestaan van een aantal activa vast d.m.v.
                         waarneming ter plaatse
                        Selecteer een aantal desinvesteringen en controleer
                         de onderliggende documentatie
Volledigheid:                  Selecteer een aantal reparatie- en onderhouds-
Alle bestaande activa van de organisatie zijn  kosten en beoordeel onderliggende documentatie
geregistreerd                  om vast te stellen dat de betalingen juist zijn
                         geregistreerd
                        Stel het bestaan van een aantal activa vast d.m.v.
                         waarneming ter plaatse
                        Beoordeel leasecontracten voor mogelijke
                         geleasde activa
Eigendom:                    Onderzoek de facturen van investeringen
Alle activa zijn eigendom van de organisatie  Verkrijg bevestiging van het management t.a.v. de
                         eigendom van de activa
                        Beoordeel notulen MT-vergaderingen en andere
                         management vergaderingen om belangrijke
                         desinvesteringen te identificeren
Waardering:                   Controleer investeringen op accuratesse
Alle activa zijn juist gewaardeerd met een   Controleer desinvesteringen op juistheid, inclusief
redelijke afschrijving              de cumulatieve afschrijvingen
                        Controleer de afschrijvingskosten en cumulatieve
                         afschrijvingen m.b.v. cijferbeoordeling
                        Controleer de berekening van de geactiveerde
                         interest van zelf gebouwde activa
                        Beoordeel of ongebruikte activa of activa in slecht
                         staat afgewaardeerd moeten worden
                        Bevestig de termijnen van contracten of leasing
                                                  72
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskControledoelstelling              Typische gegevensgerichte controlemaatregelen
Rubricering:                   Controleer investeringen op juiste classificatie
Alle activa zijn juist geclassificeerd      Selecteer een aantal reparatie- en onderhouds-
                         kosten en beoordeel onderliggende documentatie
                         om vast te stellen dat de betalingen juist zijn
                         geclassificeerd
Afgrenzing:                   Voer afgrenzingstesten uit voor investeringen en
Alle activa zijn geregistreerd in de juiste    desinvesteringen en controleer transacties rond
periode                      jaareinde
Toelichting:                   Vul een toelichting checklist is voor activa
Alle benodigde toelichtingen m.b.t. activa    Beoordeel notulen MT-vergaderingen,
zijn opgenomen in de jaarrekening         bankverklaringen, advocatenbrieven en andere
                         correspondentie voor indicaties dat activa als
                         onderpand zijn gegeven of geleased
                         Verkrijg bevestiging van het management over de
                         toelichtingen van de activa

De controlebenadering is gebaseerd op de veronderstelling dat de activa in het verleden ook
gecontroleerd zijn.
Gegevensgerichte controlemaatregelen voor activa bevatten:
  1. Gegevensgerichte cijferanalyse
  2. Accuratessecontroles
  3. Detailcontroles op transacties

Ad.1
Cijferanalyse kan goed gebruikt worden bij de controle van de afschrijvingen. Andere posten die door
middel van cijferanalyse gecontroleerd kunnen worden zijn verzekeringen, onroerend goed belastingen
en gebruikskosten.

Ad.2
De accountant moet lijsten verkrijgen van alle investeringen en desinvesteringen voor elke materiële
activa grootboekrekening. Deze lijsten moeten gecontroleerd worden op accuratesse en worden
aangesloten op het grootboek.

Ad.3
Activa bevatten doorgaans maar een beperkt aantal routinematige transacties met uitzondering van
onderhoud en operaties, waarvan met name onderhoud gecontroleerd wordt bij de personeelskosten.
Veel investeringen zijn groot en niet frequent, waardoor de accountant vaak de grootste posten zal
controleren omdat deze materieel kunnen zijn voor de jaarrekening.
Desinvesteringen worden gecontroleerd aan de hand van onderliggende documenten, met als
aanvulling de afboeking van de cumulatieve aanschafwaarde en afschrijvingen en de berekening van
de boekwinst of het boekverlies.


C. Financial Management Process

Het doel van het financieel management proces is het inschatten en beheersen van de timing en de aard
van de kasstromen van de onderneming om adequate ondersteuning te geven voor de bedrijfsvoering.
                                                    73
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


PROCESS MAP: Financieel management

Process Objectives

  Maak periodiek accurate budgetten en financiële rapportages
  Optimaliseer financieringsstructuur
  Minimaliseer de financieringskosten
  Maximaliseer de return on investments terwijl het risico op het gewenst niveau gehouden wordt
  Stuur periodiek de kasstromen bij om verplichtingen te kunnen voldoen
  Handel in overeenstemming met verplichtingen en voorwaarden financieringscontracten
  Verzamel, verwerk en rapporteer informatie benodigd voor procesverbeteringen

Proces Activities

                 Aantrekken     Betaling
                 leningen      aflossing
                           en rente

        Evaluatie
        financiële
        opties

Planning              Emissie      Dividend       Managen
en budget-             aandelen     en inkoop       cash flow
tering                        aandelen


        Evaluatie      Managen      Resultaat       Financiële
        beleggings-     beleg-      beleggin-       rapportage
        opties       gingen      gen


Process Data Streams

Information Feeds                 Information Generation
 Strategische plannen en budgetten         Budgetten en verwachtingen
 Financiële bronnen en mogelijke          Transacties m.b.t. beleggingen
  geldverschaffers                 Transacties m.b.t. schulden
 Financiële markt informatie            Transacties m.b.t. eigen vermogen
 Financieringsbudgetten               Prestatie beleggingen
 Kasstroomvereisten                 Financieringskosten
 Financiële activa niveau‟s             Leningsovereenkomsten en –contracten
 Optieplannen                    Financiële rapportages
                                                  74
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Accounting Impact of Activities

Routine Transactions       Nonroutine transactions      Accounting estimates
 Bankleningen           Te betalen obligaties       Waardedaling van
 Aflossingen            Vervroegde aflossing        beleggingen
 Interest             Emissie aandelen          Aandelencompensatie
 Dividenden            Inkoop eigen aandelen       Kostenallocatie voor fusies
 Beleggingen            Opties
 Uitoefening opties        Fusies en overnames


De belangrijkste doelstelling is het managen van de financiële bronnen om de organisatie zijn
doelstellingen te laten bereiken.

De procesactiviteiten bestaan veelal uit de volgende onderdelen:
- Planning en budgettering
  Strategische doelen en lange termijn plannen geven aan welke vrije kasstroom de organisatie
  nodig heeft.
- Evaluatie van financiële opties
  Middelen kunnen verkregen worden door leningen of emissie van aandelen. Belangrijk hierbij is
  het monitoren van de financieringskosten en het beoordelen van het meeste juiste middel.
- Aantrekken van leningen
  Belangrijk zijn de identificatie van kredieten en het onderhandelen van acceptabele
  contractvoorwaarden. Deze activiteit leidt tot een instroom van geldmiddelen.
- Betaling rente en aflossingen
  Deze activiteit bevat de routinematige handelingen met betrekking tot interest en aflossingen.
- Emissie van aandelen
  Dit is doorgaans complexer dan het afsluiten van leningen omdat financiële professionals nodig
  zijn. Daarnaast worden emissies tot in detail onderzocht door de overheid en beursinstanties. Deze
  activiteit leidt tot een instroom van geldmiddelen.
- Dividenden en inkoop eigen aandelen
  In beide gevallen verricht de onderneming betalingen aan aandeelhouders.
- Evaluatie van beleggingsopties
  Deze activiteit bevat een onderzoek naar de meest juiste opties om overtollige middelen te
  beleggen. Tegenwoordig wordt veel belegd in ingewikkelde derivaten, die een risico voor de
  organisatie met zich meebrengen.
- Managen van beleggingen
  Het dagelijks in- en verkopen zijn routinematige transacties, die leiden tot zowel een kasinstroom
  als een kasuitstroom.
- Resultaat beleggingen
  Beleggingen leiden tot inkomsten uit dividend en interest. Deze activiteit is gericht op het
  realiseren en registreren van transacties, die veelal leiden tot een kasinstroom.
- Managen cash flow
  Het doel is het minimaliseren van ongebruikte financiële bronnen terwijl aan de operationele en
  financierings verplichtingen voldaan wordt.
- Financiële rapportage
  Dit bevat het maken van de jaarrekening die operaties van de organisatie weergeeft alsmede de
  prestatie van het financieel management proces.

Financieel management bevat een breed scala aan transacties die verschillende grootboekrekeningen
beïnvloeden, zoals:
- Liquide middelen en equivalenten
- Kortlopende beleggingen
- Langlopende beleggingen                                                  75
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Bankleningen
-  Schuldbekentenissen
-  Geactiveerde leaseverplichtingen
-  Aandelenkapitaal (en gerelateerde rekeningen)

De meeste financiële transacties zijn uniek en komen niet frequent voor. Een juiste verwerking van
deze transacties vereist een nauwkeurig onderzoek door senior management en directie. Routinematige
transacties zoals ontvangst van dividend of de betaling van interest en aflossing zijn vaak
geautomatiseerd.
Een organisatie kan twee soorten aandelen uitgeven: gewone aandelen en preferente aandelen. De
meeste aandelentransacties bevatten grote bedragen en moeten in overeenstemming zijn met complexe
regelgeving maar zijn relatief simpel uit een boekhoudkundig oogpunt (uitgifte aandelen en betaling
van dividend). De basis elementen van alle eigen vermogen transacties zijn de uitgifte van een bewijs,
betaling van dividenden en soms de inkoop van eigen aandelen. De meeste bedrijven hebben een
aandelenregister.

INTERNAL THREAT ANALYSIS: Financieel management

Procesrisico’s     Beheersingsmaatregelen            Prestatie metingen
(1) Inefficiënte     Voer sterke financiële informatie       Mate en aard van
planning en        systemen in                  budgetverschillen
budgettering       Stel een onafhankelijke budgetterings-    Aantal budgetaanvullingen
             en forecastinggroep in            Doorlooptijd budget
             Senior management is actief betrokken     opstellen
             bij planning en budgettering         Aantal personeelsleden
             Budget en plannen worden beoordeeld      financiële en budgetterings-
             door lijnmanagers               afdeling
                                    Kosten budgetterings- en
                                    planningsafdeling
(2) Inadequate       Effectieve kasstroombudgettering      Saldi liquide middelen
kasstroom         Zorg voor toereikende kredietlimieten    Benutting kredietlimieten
              Optimaliseer de timing van betalingen    Omloopsnelheid
              Optimiliseer het gebruik van         ontvangsten t.o.v.
              geldmiddelen                 omloopsnelheid betalingen
                                    Bedrag aan vrije kasstroom
                                    Interest coverage ratio
                                    Niveau van kortlopende
                                    leningen
                                    Obligatiekoersen
                                    Marktwaarde van schuld
(3) Schendigen van     Monitor overeenstemming met schuld-     Aantal schendingen
schuld- of andere     overeenkomsten periodiek          Frequentie van schendingen
overeenkomsten       Effectieve en onafhankelijke interne    Niveau van werkkapitaal
              accountantsdienst              Interest coverage ratio
              Proactieve betrokkenheid met        Dividend payout ratio
              schuldeisers                Obligatiekoersen
                                                  76
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskProcesrisico’s      Beheersingsmaatregelen            Prestatie metingen
(4) Onjuiste schuld-    Voer beleid in m.b.t. acceptabele      Kosten van kapitaal
of eigen vermogen      voorwaarden voor leningen en eigen     Kosten van schulden
transacties         vermogen transacties            Bedrag aan vrije kasstroom
              Alle schulden en eigen vermogen       Leverage ratios
              transacties worden goedgekeurd op      Return on equity
              directieniveau               Marktwaarde van schulden
              Huur externe deskundigen in om te       en eigen vermogen
              assisteren bij nieuwe emissies       Markt „beta‟
              Monitor periodiek schuld- en eigen
              vermogenpositie
(5) Onbalans tussen    Voer formele procedures is voor        Tijd tot volgroeien
beleggingen en       overtollige geldmiddelen           beleggingen
verplichtingen of     Match beleggingen met de timing van      Opbrengst beleggingen
kasstroom          geldbehoeften                 Kasstroom van beleggings-
              Voer kredietlimieten in om flexibele      activiteiten
              financiering mogelijk te maken
(6) Suboptimale      Effectieve financiële planning en       Kosten van kapitaal
kapitaalstructuur      budgettering                 Kosten van schulden
              Huur externe experts is om te assisteren    Marktwaarden van schulden
              in de planning                en eigen vermogen
              Voer kredietlimieten in om flexibele      Markt return op gewone
              financiering mogelijk te maken        aandelen
(7) Hoge of        Voer formeel beleid in voor          Verliezen als gevolg van
onbekende posities     acceptabele beleggingen in derivaten     derivaten
(derivaten, garanties)   Monitor periodiek derivaten en         Risicodragende waarde voor
              risicodragende waarde             derivaten
              Goedkeuring op senior niveau van        Omvang hedgingactiviteiten
              derivatentransacties             Opbrengst derivaten-
              Onafhankelijke goedkeuring en         beleggingen
              inschatting risico van de waarde van     Opbrengst beleggingen
              derivatenbeleggingen
              Effectieve en onafhankelijke interne
              accountantsdienst
(8) Ongeautoriseerde    Huur externe experts in om te         Schendingen van de
of onjuiste beleg-     assisteren met de beleggingsplanning     beleggingsrichtlijnen
gingstransacties      Voer formeel beleid in voor          Risicodragende waarde in
              acceptabele beleggingsstrategieën       beleggingen
              Monitor periodiek beleggingen         Opbrengst beleggingen
              Goedkeuring op senior niveau van niet-
              routinematige beleggingen
              Effectieve en onafhankelijke interne
              accountantsafdeling
(9) Onvoorziene      Voer proces in die de marktverandering     Ongerealiseerde verliezen
veranderingen in      kan monitoren en daarop kan reageren     Gerealiseerde verliezen
marktcondities die     Huur externe experts is om te assisteren    Opbrengst beleggingen
verliezen          met de beleggingsplanning
veroorzaken        Voer beleid en procedures in voor
              activiteiten m.b.t. risicohedging
                                                   77
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskProcesrisico’s      Beheersingsmaatregelen               Prestatie metingen
(10) Inaccurate      Effectieve en onafhankelijke interne        Percentage transacties met
informatieverwer-      accountantsdienst                  fouten
king            Juiste invulling van en controle op         Omvang van transactie-
              onderliggende documenten              aanpassingen
              Juiste functiescheidingen              Aantal transactie-
              Gebruik van standaardnummering voor         aanpassingen
              onderdelen, leveranciers, producten etc.
              Update periodiek de dossiers en
              bestanden
(11) Manipulatie van    Effectief overzicht van audit committee        Door controle ontdekte
financiële         Voer formeel beleid en procedures in         fouten
rapportages         voor financiële rapportering en           Geboekte
              boekhoudkundige keuzes                controleverschillen
              Effectieve en onafhankelijke interne         Omvang van
              accountantsdienst                  controleverschillen
                                         Interne verhandelings-
                                         activiteiten
                                         Aandelenopties activiteiten
(12) Fouten in        Effectief overzicht van audit committee       Ontdekte
financiële rapportage    Voer formeel beleid en procedures in        controleverschillen
               voor financiële rapportering en           Geboekte controle-
               boekhoudkundige keuzes               aanpassingen
               Voer adequate aansluitingen en           Omvang van
               controles uit op financiële informatie       controleverschillen
               Effectieve en onafhankelijke interne
               accountantsdienst
(13) Schendingen       Effectief overzicht van directie en         Dagvaardingen van
van veiligheids-       senior management                  autoriteiten
regelgeving         Voer formeel beleid en procedures in        Tijdsduur van benodigde
               voor financiële rapportering en           processen
               boekhoudkundige keuzes
               Huur externe experts in om te
               assisteren met beleggingsplanning
               Effectieve en onafhankelijke interne
               accountantsdienst


De procesrisico‟s zijn onder te verdelen in een aantal risico‟s:
- Leiderschapsrisico           - risico‟s 1, 4, 6, 7, 9
- Integriteitsrisico           - risico‟s 8, 11
- Regelgevingsrisico           - risico‟s 8, 11, 12, 13
- Technologisch risico          - risico‟s 5, 7, 9, 10, 12
- Financieel planningsrisico       - risico‟s 1, 7, 9, 10, 11, 12
- Human resource risico         - risico‟s 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13
- Operationeel risico          - risico‟s 1, 2, 5, 10, 11, 12
- Informatie risico           - risico‟s 1, 3, 10, 11, 12

De beheersingsmaatregelen kunnen worden ingedeeld in vier categorieën:
- Prestatiebeoordelingen
  Management dient het volgende te monitoren:
  - Marktcondities
  - Trends in financieringsstructuur en financiële transacties


                                                      78
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


  - Kasstroom budgetten en verwachtingen
  - Overeenstemming met schuldovereenkomsten en -afspraken
  - Kosten van kapitaal
  - Beleggingsbeleid en de aard van acceptabele beleggingen
  - Prestatie beleggingen
  - Opstellen van financiële rapportages en boekhoudkundige keuzes

-  Functiescheiding
  Onverenigbare functies betreffen de autorisatie van kapitaalstructuur en beleggingsbeleid,
  autorisatie van beleggingen, verwerking ontvangst en betaling van transacties, fysieke toegang tot
  financiële activa en informatieverwerking van financiële activiteiten.

-  Verwerkingscontroles
  Autorisaties zijn hier erg belangrijk omdat het om grote financiële transacties gaat. Individuele
  transacties moeten geautoriseerd worden op een hoog niveau. Daarnaast moeten er diverse
  procedures zijn rondom de verschillende transacties. Veel organisaties maken gebruik van een
  aparte administrateur voor de financiële transacties.

-  Fysieke controles
  Beperkte toegang tot beleggingen, geldmiddelen en de boekhouding.

Gegevensgerichte controles voor beweringen m.b.t. beleggingen
Controledoelstelling            Typische controlemaatregelen
Juistheid:                  Sluit de gedetailleerde beleggingslijsten aan met het
Transactiedetails in subadministraties     grootboek
sluiten aan met de grootboekrekeningen    Sluit de verklaringen van de makelaar (of andere
m.b.t. beleggingen               onafhankelijke verklaringen) aan met de beleggings-
                        lijst en het grootboek
                       Test de juistheid van de gedetailleerde lijst, inclusief
                        met inkomen
Bestaan:                   Bevestig de beleggingen gehouden door de
Alle geregistreerde transacties m.b.t.     makelaar of andere tussenpersoon
beleggingen hebben zich voorgedaan en de  Inventariseer de beleggingen
geregistreerde belegging bestaat       Voor een cijferbeoordeling uit om de inkomsten uit
                        beleggingen te controleren
Volledigheid:                Beoordeel bankverklaringen, verklaringen van
Alle bestaande beleggingstransacties en    makelaars, notulen MT-vergaderingen, advocaten-
posten zijn geregistreerd           brieven etc. voor indicaties van niet-geregistreerde
                        beleggingen
                       Voer een cijferbeoordeling uit om het saldo van
                        beleggingen te controleren t.o.v. de inkomsten
                       Verkrijg bevestiging van het management m.b.t. de
                        volledigheid van de gedetailleerde beleggingslijst
Eigendom:                  Bevestig het bestaan van beleggingen bij derden
Beleggingssaldi zijn eigendom van de     Verkrijg bevestiging van het management m.b.t. de
onderneming                  eigendom van beleggingen
                       Beoordeel notulen MT-vergaderingen, advocaten-
                        brieven, contracten etc. voor bewijs van onderpand
                        of andere mogelijke claims t.a.v. eigendom
                                                    79
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskControledoelstelling             Typische controlemaatregelen
Waardering:                   Controleer een aantal beleggingsaankopen
Beleggingssaldi zijn geregistreerd tegen de   Controleer een aantal beleggingsverkopen
bedragen die de werkelijke waarde        Controleer de rekenkundige juistheid van winsten
weergeven                    en verliezen op verkopen
                        Beoordeel de gebruikte methoden voor verwerken
                         van beleggingen (historische kosten, marktwaarde
                         vs. eigen vermogen)
                        Beoordeel de actuele waarde van beleggingen op
                         jaareinde
                        Voer een cijferbeoordeling uit om de inkomsten te
                         controleren
Rubricering:                  Beoordeel de beleggingslijsten op ongebruikelijke
Beleggingssaldi en gerelateerde kosten zijn   items die anders gerubriceerd moeten worden
juist gerubriceerd               Beoordeel en controleer het beleid van het
                         management voor het rubriceren van beleggingen
                         zoals korte en lange termijn of gehouden voor de
                         verkoop
                        Verkrijg bevestiging van het management m.b.t.
                         classificatiebeleid
Afgrenzing:                   Voer detailcontroles uit op afgrenzing van
Transacties zijn geregistreerd in de juiste   ontvangsten m.b.t. beleggingsverkopen en –
periode                     inkomsten
                        Voer detailcontroles uit de afgrenzing van
                         betalingen m.b.t. beleggingsaankopen
                        Voer een cijferbeoordeling uit om de inkomsten te
                         controleren
Toelichting:                  Vul een toelichting checklist in voor beleggingen
Alle benodigde toelichtingen m.b.t. de     Verkrijg een bevestigingsbrief van het management
beleggingen zijn opgenomen in de         m.b.t. de toelichting op beleggingen
jaarrekening                  Beoordeel de voorgestelde toelichtingen op
                         juistheid


Gegevensgerichte controlemaatregelen voor beleggingen zijn:
  1. Bevestigingen van derden en/of fysieke waarneming om het bestaan van beleggingen vast te
   stellen
  2. Controleren van de boekwaarde met de marktwaarde voor mogelijke ongerealiseerde verliezen
  3. Detailcontroles op in- en verkooptransacties in het huidige jaar
  4. Cijferanalyse om de redelijkheid van interest- en dividendinkomsten te controleren

De belangrijkste beweringen hebben betrekking op bestaan en waardering, ook rubricering is een
kritisch element.


Gegevensgerichte controles voor beweringen m.b.t. leningen
Controledoelstellingen           Typische controlemaatregelen
Juistheid:                  Verkrijg een lijst van alle bekende verplichtingen
Transactiedetails in subadministraties     (leningen, hypotheken, leasing) en sluit deze aan
sluiten aan met de grootboekrekeningen     met het grootboek
m.b.t. leningen               Sluit de subadministratie aan met het grootboek
                                                  80
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Controledoelstellingen            Typische controlemaatregelen
Bestaan:                    Onderzoek onderliggende documentatie voor een
Alle geregistreerde transacties hebben zich   selectie van geregistreerde verplichtingen
voorgedaan en de geregistreerde leningen    Bevestig de verplichtingen en voorwaarden met
bestaan                     schuldeisers
                        Onderzoek de notulen van MT-vergaderingen voor
                         autorisatie van leningen
Volledigheid:                  Onderzoek betalingen in het nieuwe jaar voor
Alle bestaande leningen en verplichtingen    indicatie voor niet-geregistreerde verplichtingen
zijn geregistreerd               Verkrijg en beoordeel een bankverklaring voor een
                         indicatie voor niet-geregistreerde verplichtingen
                        Bevestig nul-saldi met bekende crediteuren
                        Verkrijg een bevestingsbrief van het management
                         m.b.t. de volledigheid van leningen
Waardering:                   Onderzoek onderliggende documentatie voor
Leningen zijn geregistreerd tegen de juiste   geregistreerde verplichtingen en stel vast dat
bedragen                     interestkosten, te betalen interest, kortlopend en
                         langlopende deel van de hoofdsom juist zijn
                         geregistreerd
                        Voer een cijferbeoordeling uit om de interestkosten
                         te controleren
                        Controleer de rekenkundige juistheid van
                         verplichtingen waarmee kortingen zijn gemoeid, die
                         niet-marktconforme interest percentages hebben of
                         geen vaste waarde hebben (lease)
                        Controleer de rekenkundige juistheid van de
                         werkelijke interestkosten met gebruikmaking van
                         interestpercentages en saldi van leningen voor een
                         aantal verplichtingen
                        Bevestig verplichtingen en voorwaarden met
                         schuldeisers
Rubricering:                  Scan de lijst van leningen op items die
Leningen zijn juist gerubriceerd         ongebruikelijk zijn en mogelijk anders gerubriceerd
                         moeten worden
                        Onderzoek onderliggende documentatie voor
                         geregistreerde verplichtingen en stel vast dat de
                         kort- en langlopende onderdelen van de leningen
                         juist zijn gerubriceerd
Afgrenzing:                   Controleer betalingen in het nieuwe jaar voor een
Transacties m.b.t. leningen (inclusief      indicatie voor niet-geregistreerde verplichtingen
interestkosten en –betalingen) zijn       Voer een cijferbeoordeling uit om de interestkosten
geregistreerd in de juiste periode        te controleren
                        Controleer de rekenkundige juistheid van de
                         werkelijke interestkosten gebruik makend van de
                         interestpercentages en saldi van leningen voor een
                         aantal verplichtingen
                        Scan de journaalposten m.b.t. interestkosten op
                         tijdige boeking
Toelichting:                  Vul een toelichting checklist in m.b.t. leningen
Alle benodigde toelichtingen m.b.t.       Verkrijg een bevestigingsbrief van het management
leningen zijn opgenomen in de          m.b.t. de toelichting op leningen
jaarrekening                  Beoordeel de voorgestelde toelichtingen op
                         juistheid                                                 81
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Gegevensgerichte controlemaatregelen voor leningen zijn:
  1. Bevestigingen van banken en bekende crediteuren om het bestaan en de volledigheid van
   verplichtingen vast te stellen
  2. Onderzoeken van juridische documenten om de waardering en toelichting van leningen te
   controleren
  3. Detailcontroles op de afgrenzing voor niet-geregistreerde verplichtingen (met name
   interestboekingen)
  4. Cijferanalyse om de interestkosten te controleren
  5. Beoordeling van de redelijkheid en de omvang van toelichtingen

De accountant is met name erin geïnteresseerd dat alle leningen periodiek (afgrenzing) zijn
geregistreerd (volledigheid) tegen de juist waarde (waardering) en volledig zijn toegelicht in
overeenstemming met verslaggevingsvoorschriften (toelichting).

Gegevensgerichte controles voor eigen vermogen:
Controledoelstellingen           Typische controlemaatregelen
Juistheid:                  Sluit het soort en aantal uitgegeven aandelen
Transactiedetails in subadministraties     volgens het register aan met het grootboek
sluiten aan met de grootboekrekeningen    Analyseer de aandelenactiviteiten in het huidige jaar
m.b.t. eigen vermogen             en herleid deze naar de juiste verwerking in het
                        grootboek
                       Bevestig details van uitstaande eigen vermogen met
                        derden (administratiekantoren, beleggingsagenten,
                        trustee)
Bestaan:                   Voer een cijferbeoordeling uit
Alle geregistreerde transacties hebben zich  Analyseer de activiteiten van het huidige jaar
voorgedaan en het geregistreerde eigen    Bevestig details van activiteiten van het huidige jaar
vermogen bestaat                met derden
                       Beoordeel notulen van MT-vergaderingen van
Volledigheid:                 datum en bedrag van dividenddeclaraties, aandelen-
Alle bestaande transacties en saldi zijn    splitsing, stockdividenden, opties en treasury,
geregistreerd                 aandelen verkrijgingen
                       Controleer de geselecteerde aandelentransacties
Waardering:
Eigen vermogen saldi zijn geregistreerd
tegen de juiste bedragen

Rubricering:
Eigen vermogen saldi zijn juist
gerubriceerd

Afgrenzing:
Eigen vermogen transacties (inclusief
dividenddeclaraties) zijn in de juiste
periode geregistreerd
Toelichting:                    Vul een toelichting checklist in m.b.t. het eigen
Alle benodigde toelichtingen m.b.t. het      vermogen
eigen vermogen zijn opgenomen in de        Verkrijg een bevestigingsbrief van het management
jaarrekening                    m.b.t. de toelichting van het eigen vermogen, met
                          name ten aanzien van aandelencompensatie
                          afspraken
                          Beoordeel de voorgestelde toelichting op juistheid
                                                  82
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Gegevensgerichte controlemaatregelen voor eigen vermogen zijn:
  1. Bevestiging van het bestaan, de volledigheid en de waardering van het eigen vermogen met
   het onafhankelijke administratiekantoor of tussenpersoon
  2. Onderzoek van notulen van MT-vergaderingen voor autorisatie en details met betrekking tot
   transacties in het huidige jaar
  3. Cijferanalyse om balansposten m.b.t. dividend en dividendtotalen te controleren
  4. Beoordeling van de redelijkheid en omvang van toelichtingen

De accountant is met name gericht op de volledigheid en de afgrenzing van eigen vermogen
transacties zoals emissies, splitsingen en dividenden.
Het is belangrijk om te onthouden dat aan- en verkopen van aandelen door aandeelhouders onderling
geen effect hebben op de grootboekrekeningen van de onderneming.


Testen van beweringen in de jaarrekening voor verschillende niveau‟s van inherent en interne
controlerisico
Soort procedure  Hoog ontdekkingsrisico (laag       Laag ontdekkingsrisico (hoog
          inherent/interne controlerisico)     inherent/interne controlerisico)
Salarissen      Geen testen, of minimale testen      Gemiddeld tot veel testen zoals
Testen van       zoals hierboven beschreven.        hierboven beschreven.
transacties
Detailcontroles   Beoordeel vorderingen en         Gemiddeld tot veel beoordeel en
op de afgrenzing    schulden op jaareinde.          testen van vorderingen en schulden
                                 op jaareinde.
Bevestigingen    Alleen gebruikt voor de grootste     Gebruikt voor de meeste
van derden       verplichtingen zoals pensioenen.     verplichtingen, inclusief zorg-
                                 verzekering en andere personeels-
                                 inhoudingen en pensioenen.
Grond,        Een kleine selectie van          Een grote selectie van investeringen
gebouwen en      investeringen (geselecteerd op      controleren en fysiek waarnemen.
machines/       omvang) controleren (weinig of
installaties      geen fysieke waarneming).
Controleren van
investeringen
Controleren van   Een kleine selectie van          Een grote selectie van
desinvesteringen    desinvesteringen controleren.       desinvesteringen controleren.
Controleren van   Gecontroleerd door beoordeling      Gecontroleerd door beoordeling en
reparatiekosten    van de reparatiekosten          controle van de reparatiekosten
            grootboekrekening.            rekening.
Controleren van   Gecontroleerd door middel van       Gecontroleerd door middel van
afschrijvingen     cijferbeoordeling.            cijferbeoordeling, mogelijk
                                 aangevuld met controles van
                                 afschrijvingen van individuele
                                 activa.
Beleggingen,     Controleer grote aan- of verkopen;  Controleer veel aan- en verkopen;
leningen en      verkrijg bevestigingen van derden;    verkrijg bevestigingen van derden;
eigen vermogen     beoordeel de marktwaarde van de      fysieke waarneming; beoordeel de
Beleggingen      hele portefeuille; gebruik        marktwaarde van de hele
            cijferbeoordeling voor controle op    portefeuille en controleer enkele
            beleggingsinkomsten.           posten in detail; gebruik
                                 cijferbeoordeling en eventueel
                                 transactietesten voor controle op
                                 beleggingsinkomsten.
                                                 83
KNECHEL: Auditing, Assurance and RiskSoort procedure  Hoog ontdekkingsrisico (laag      Laag ontdekkingsrisico (hoog
          inherent/interne controlerisico)    inherent/interne controlerisico)
Leningen       Minimale controle op grote       Gemiddeld tot veel controles van
            leningen en aflossingen; bevestig    leningen, interest en aflossingen;
            verplichtingen met derden; scan     bevestig verplichtingen met derden;
            betalingen op niet-geregistreerde    zoek naar niet-geregistreerde
            verplichtingen; gebruik         verplichtingen; gebruik cijferbeoor-
            cijferbeoordeling om interestkosten   deling en eventueel detailcontroles
            en –balansposten te controleren.    voor controle op interestkosten en –
                                balansposten.
Eigen vermogen    Juiste autorisatie van eigen      Juiste autorisatie van eigen
            vermogen transacties; beoordeel     vermogen transacties; voer
            juiste boekhoudkundige         transactietesten uit voor belangrijke
            verwerking van transacties.       transacties. Bevestig eigen
            Controleer een aantal grote       vermogen positie met derden.
            transacties.
                                                 84
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Hoofdstuk 14
Completing the Audit and Reporting


De laatste stap in het controleproces bevat het bereiken van een oordeel over de getrouwheid van de
jaarrekening als geheel en het communiceren van de resultaten met de betrokken partijen.

Na het completeren van de kennisvergaring, risico evaluatie en het testen van beweringen voert de
accountant wrap-up procedures uit die zijn ontworpen om losse eindjes te elimineren en verzekeren
dat alle beschikbare informatie op een juiste wijze in ogenschouw genomen is. De accountant wil zich
er ook zeker van stellen dat alle professionele standaarden in acht zijn genomen en dat de jaarrekening
volledig is. Een aantal procedures ondersteunen het wrap-up proces:
a. Beoordeling van voorwaardelijke verliezen
b. Beoordeling van gebeurtenissen na balansdatum
c. Evaluatie van potentiële going concern problemen
d. Verkrijgen van een bevestiging bij de jaarrekening van het management
e. Finale evaluatie van controle-informatie en opstellen van de jaarrekening

Ad. a
Bij alle organisatie worden blootgesteld aan potentiële onvoorwaardelijke verliezen bij toekomstige
gebeurtenissen. Mogelijke verliezen zijn:
- De verzekerde risico‟s bij een verzekeraar
- De waardering van leningen bij een bank
- Dagvaardingen en processen
- Discussie over inkomstenbelasting
- Garantiekosten
- Garanties op leningen
- Verliezen op inkoopverplichtingen
- Ziekteverzuim werknemers

Het management is verantwoordelijk voor het opstellen en het presenteren van schattingen benodigd
voor het volledig en juist toelichten van onvoorziene verliezen. De accountant is verantwoordelijk
voor het identificeren van potentiële onvoorwaardelijke verliezen, het beoordelen van de kans en de
mate van oplossingen en besluiten over de juiste boekhoudkundige verwerking en oordelen over de
gemaakte schattingen.
FASB 5 „Accounting for contingent losses‟ geeft drie mogelijke behandelingsopties:
- Verwerken van het verlies: wanneer het zich voordoen van het verlies waarschijnlijk of redelijk
  waarschijnlijk is en de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat
- Toelichten van het verlies: wanneer het zich voordoen waarschijnlijk is maar de omvang niet
  redelijkerwijs kan worden vastgesteld
- Niet vermelden: wanneer het zich voordoen onwaarschijnlijk is

De primaire doelstelling van de accountant is het vaststellen dat de cliënt op juiste wijze de
onvoorwaardelijke verliezen heeft toelicht en/of opgenomen in de jaarrekening.
Uitgevoerde procedures door de accountant bij het zoeken naar en beoordelen van onvoorwaardelijke
verliezen betreffen:
- Inwinnen van inlichtingen bij het management over het bestaan van verliezen
- Beoordeel van dossier voorgaand jaar op bestaande verliezen en de follow up daarvan
- Beoordeel correspondentie met de Belastingdienst
- Beoordeel notulen van MT-vergaderingen op het bestaan van verplichtingen of processen
- Analyseer juridische kosten en beoordeel facturen van juristen op claims
- Verkrijg advocatenbrieven van alle met de organisatie verbonden advocaten
- Beoordeel schattingen m.b.t. de onderkende verliezen in overeenstemming met de juiste
  controlerichtlijnen                                                   85
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Advocatenbrieven kunnen een goede bron van controle-informatie zijn omdat ze afkomstig zijn van
een partij die direct betrokken is bij huidige en potentiële claims tegen de onderneming. Daar staat
tegenover dat de informatie vak moeilijk te interpreteren is omdat advocaten eveneens een
geheimhoudingsplicht kennen. (NB: In Nederland is een advocatenbrief niet verplicht!!)
De accountant is met name geïnteresseerd in het bestaan van omstandigheden die onvoorwaardelijke
verliezen aan het licht brengen, de periode waarin de gebeurtenis zich voordeed en de kans en omvang
van het mogelijke verlies.
Een formeel verzoek voor een advocatenbrief vraagt de advocaat het volgende te verschaffen:
- Informatie over lopende claims
- Informatie over onbeoordeelde claims
- Informatie over achterwege gelaten claims (lopende en onbeoordeelde)

Ad. b
De accountant moet alle gebeurtenissen, omstandigheden of informatie na balansdatum die invloed
kunnen hebben op de jaarrekening in ogenschouw nemen.
De periode na balansdatum is als volgt in te delen:

          Periode gebeurtenissen na balansdatum
    Einde                          Einde      Afgeven
    boekjaar                        controle    verklaring

In het algemeen zijn drie soorten gebeurtenissen na balansdatum van belang voor de accountant:
- Gebeurtenissen die een aanpassing in de jaarrekening vereisen (bijv. faillissement belangrijke
  cliënt, verkoop activa met een boekverlies)
- Gebeurtenissen die een toelichting in de jaarrekening vereisen (bijv. overnames)
- Gebeurtenissen na de afgifte van de accountantsverklaring die gerapporteerd moeten worden

Ad. c
Eén van de meer belangrijke verantwoordelijkheden van de accountant is de evaluatie van de
mogelijkheden van de organisatie om te blijven opereren in de toekomst.
De accountant gebruikt een drie stappen proces om de continuïteit te beoordelen:
- Neem bewijs in ogenschouw voor indicaties dat een continuïteitsprobleem kan bestaan
- Evalueer de plannen van het management om de geïdentificeerde omstandigheden te reduceren
- Stel vast of de plannen van het management adequaat zijn en juist voor de omstandigheden en
  beoordeel de kans dat de onderneming fiscale problemen krijgt.

De accountant zoekt naar indicaties voor potentiële fiscale problemen, hij heeft daarbij met name
aandacht voor indicaties van een onvoldoende cash flow, andere zaken zoals:
- Negatieve operationele kasstroom
- Problemen met het verkrijgen van leningen
- Hoge mate van kortlopende financiering
- Lage omloopsnelheid voorraden
- Technologische incourantheid van belangrijke productielijnen
- Hoge administratieve kosten
- Belangrijke verminderingen van arbeidsplaatsen

Cijferbeoordeling kan gebruikt worden op negatieve trends in de bedrijfsvoering, winstgevendheid of
economische omstandigheden te identificeren. Aanwijzigen voor een continuïteitsprobleem moeten
worden besproken met het management. Omstandigheden die een continuïteitsprobleem kunnen
reduceren bevatten:
- Plannen voor de verkoop van een omvangrijke hoeveelheid activa
- Herstructurering van de financiering
- Verkrijging van nieuwe financiering
- Reductie of uitstel van kosten                                                  86
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


De accountant moet de plannen van het management beoordelen om de kans vast te stellen dat het
management de problemen zal aanpakken.

Ad. d
Het doel van een bevestiging bij de jaarrekening (letter of representation LOR) is het documenteren
van de antwoorden van het management t.a.v. een aantal kritische vragen (de aard van intercompany
verhoudingen, verplichtingen en verliezen, waardering activa etc.), verzekeren dat het management de
vragen goed heeft begrepen en het benadrukken van de verantwoordelijkheid van het management om
alle informatie in de jaarrekening opgenomen. Een LOR vervangt geen andere controlemaatregelen
maar is een effectieve methode om misverstanden over verantwoordelijkheden te vermijden.
Een weigering van het management om een LOR af te geven betekent een beperking in de controle die
een oordeelsonthouding of teruggeven van de opdracht tot gevolg kan hebben.
De volgende items moeten opgenomen worden in de LOR:
- Verantwoordelijkheden management en een verklaring van het management dat de jaarrekening
   geen materiële onjuistheden bevat
- Volledigheid van bestanden, documenten, notulen en andere informatie verschaft aan de
   accountant
- Afwezigheid van onontdekte fouten of transacties en een verklaring van het management dat het
   effect van dergelijke fouten immaterieel is
- Volledigheid van informatie met betrekking tot intercompany transacties
- Volledigheid van informatie met betrekking tot gebeurtenissen na balansdatum
- Informatie over mogelijke fraude
- Management plannen die een impact kunnen hebben op de waardering of rubricering van
   transacties
- Legale status van activa en activa die als onderpand zijn gegeven
- Informatie over zaken die toelichting of verwerking behoeven, inclusief belangrijke schattingen,
   risico‟s en onzekerheden, geen overeenstemming met regelgeving, onbeoordeelde claims en
   onvoorziene verliezen

Ad. e
De laatste evaluatie van controleinformatie is ontworpen om een laatste check uit te voeren op het
werk van de accountant, om er zeker van te zijn dat alle delen van de controle leiden tot dezelfde
conclusie en om te beoordelen dat er geen belangrijke zaken over het hoofd gezien zijn.

 Beoordeling van dossiers en conclusies
Dit is één van de belangrijkste kwaliteitscontroles gebruikt door accountants. Een accountantsverkla-
ring zou niet afgegeven moeten worden voordat alle vragen gesteld gedurende de beoordeling zijn
opgelost door de juiste leden van het controleteam.

 Evaluatie van verslaggevinggrondslagen en kwaliteit van de winst
Gedurende de controle krijgt de accountant informatie over verslaggevinggrondslagen voor
verschillende soorten transacties. De accountant moet ook het totaalbeeld van grondslagen in
ogenschouw nemen omdat dit inzicht kan geven in de control environment en de houding van het
management richting financiële verslaggeving.
Verslaggevingskeuzes die leiden tot versnellende omzet en uitstellen van kosten zijn agressief, het
tegenovergestelde is conservatief.
Een onderneming kan verschillende technieken gebruiken om omzet te managen die moeilijk te
ontdekken zijn voor de accountant:
- “Big-Bath”-charges (ineens afschrijven van activa)
- Afschrijven verkregen activa (goodwill)
- “Cookie Jar”-reserves (in goede jaren hoge voorzieningen vormen als potje voor slechte jaren)
- Misbruik van materialiteit (bedoelde fouten met omvang net onder de materialiteitsgrens boeken)
- Discutabele omzetverantwoording (omzet nemen voordat de verkoop compleet is)
                                                   87
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Een mogelijkheid om dergelijke manipulaties te ontdekken is het beoordelen van de kwaliteit van de
winst van de onderneming, dat refereert naar de mogelijkheid van een organisatie om financiële
resultaten van periode tot periode te herhalen in termen van het niveau van omzet en trends over een
langere periode. Sommige indicatoren van kwaliteit van de winst bevatten:
- Correlatie met onderliggende economische activiteit
- Permanence en ondersteuning
- Relatie met marktwaardering
- Mate en impact van onbepaalde vorderingen en verplichtingen
- Transparantie en volledigheid van toelichtingen
- Impact op bedrijfsimage
- Omgaan met slecht nieuws

 Onderhandelingen met de cliënt en oplossingen van bekende onjuistheden
Ontdekte onjuistheden kunnen op een aantal vlakken verschillen:
- Omvang t.o.v. de materialiteit
- Mate van objectiviteit
- Impact op de jaarrekening
- Implicaties voor het totale accountantscontrolerisico

Na het uitvoeren van de controle moeten de voorgestelde correcties voor bekende fouten verzameld
worden. Accountants bespreking de fouten en voorgestelde correcties doorgaans met het management.
Het proces van onderhandelen met het management over de correcties kan complex en moeilijk zijn.
De kans op een voor beide partijen bevredigende uitkomst hangt af van:
- Commitment aan relevante principes of doelstellingen
- Nagestreefde getrouwheid
- Effectiviteit van communicatie
- Kracht van de relatie

 Opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is de verantwoordelijkheid van het management maar kan in concept worden
opgesteld door de accountant nadat overeenstemming is bereikt over eventuele aanpassingen.
De rekenkundige juistheid van de jaarrekening moet gecontroleerd worden en alle posten moeten
verwezen worden naar de betreffende workpapers.

 Afsluitende cijferbeoordeling
Controlerichtlijnen vereisen een afsluitende cijferbeoordeling met als doel vast stellen of er resterende
onbeantwoorde vragen zijn met betrekking tot de informatie in de jaarrekening

 Afsluitende technische beoordeling
Een partner die niet betrokken is bij de controle zal een beoordeling uitvoeren op de jaarrekening en de
dossiers. Het doel van deze beoordeling is vast stellen of de opdracht in overeenstemming met alle
relevante controlerichtlijnen is uitgevoerd.


Een accountant is in de USA verplicht een verklaring af te geven wanneer hij geacht is betrokken te
zijn bij de jaarrekening. Een accountant is betrokkene als hij toestaat zijn naam te gebruiken in een
rapport of andere vorm van communicatie m.b.t. de jaarrekening of wanneer hij betrokken is bij het
opstellen van de jaarrekening.
De primaire externe communicatie door de accountant is de formele accountantsverklaring.
De meeste afgegeven verklaring is een goedkeurende verklaring, welke bestaat uit zeven onderdelen:
- Titel
- Geadresseerde
- Introductie paragraaf
- Paragraaf omtrent de reikwijdte van de controle
- Oordeelsparagraaf


                                                    88
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


- Ondertekening
- Datum
Het sleutelwoord in de verklaring is „getrouw beeld‟.
Er zijn verschillende omstandigheden die vragen om af te wijken van de standaard bewoordingen van
de goedkeurende verklaring. De accountant kan dit toelichten in een aparte paragraaf, net voor of net
na de introductie paragraaf.
De verklaring wordt aangevuld met een toelichtende paragraaf wanneer de accountant specifieke
punten onder de aandacht wil brengen.

Het is mogelijk dat meerdere accountantskantoren betrokken zijn de uitvoering van de controle. Eén
van die kantoren wordt aangewezen als de hoofdaccountant die verantwoordelijk is voor de afgifte van
een accountantsverklaring. De hoofdaccountant moet besluiten of hij gebruikt maakt van de
werkzaamheden van de andere accountants en daarop kan steunen en of het werk van de andere
accountants in de verklaring genoemd moet worden. Er zijn drie rapportage mogelijkheden:
- Goedkeurende verklaring (gebruik maken van werkzaamheden en daarop steunen)
- Verklaring met toelichtende paragraaf (steunen op werkzaamheden maar geen beoordeling
  mogelijk of grote mate van materialiteit)
- Verklaring met beperking (geen gebruik maken van werkzaamheden en geen andere controle-
  informatie)

Soms komt de accountant in een situatie waarin strikte naleving van de GAAP misleidend kan zijn. De
jaarrekening moet dan een toelichting bevatten over de reden van afwijking, inclusief waarom
overeenstemming misleidend is en een schatting van de effecten op de jaarrekening.
Als er twijfels zijn over de continuïteit moet de accountant een goedkeurende verklaring met
toelichtende paragraaf geven.
Als er geen consistentie is in de gebruikte waarderingsgrondslagen of wanneer een wijziging niet
duidelijk is toegelicht moet de accountant een oordeelsonthouding of afkeurende verklaring geven.
Als de organisatie niet de benodigde informatie in de jaarrekening opneemt geeft de accountant een
goedkeurende verklaring met toelichtende paragraaf af.
Als de directieverklaring niet overeenstemming is met de regels neemt de accountant een extra
paragraaf op in de verklaring.
Gebeurtenissen na balansdatum kunnen leiden tot een verder specifiek onderzoek van de accountant,
wat weer leidt tot een dubbele datering van de verklaring.

Een verklaring met beperking wordt afgegeven wanneer de accountant vindt dat de jaarrekening over
het geheel niet een getrouw beeld geeft. Het probleem moet nauw en beperkt zijn, zodat het maar een
posten beïnvloedt. Elke van de volgende omstandigheden heeft een extremer effect (verklaring met
beperking of afkeurende verklaring) als de problemen serieus zijn en een grote invloed hebben op de
jaarrekening:
- Beperking in de controle
- Geen overeenstemming met GAAP
- Niet goedgekeurde verandering in boekhoudkundige methodes/waarderingsgrondslagen

Een afkeurende verklaring wordt afgegeven wanneer de jaarrekening geen getrouw beeld geeft.

Een oordeelsonthouding wordt afgegeven wanneer de accountant niet in staat is of onwelwillend is om
een beoordeling over de getrouwheid van de jaarrekening te maken.

Een aantal unieke problemen kunnen optreden wanneer de accountant een verklaring geeft bij een
jaarrekening met vergelijkende cijfers van twee of meer jaren. Drie ongebruikelijke situaties:
- Verschillende oordelen voor verschillende perioden
- Verandering in het oordeel afgegeven over voorgaande perioden
- Voorgaand oordeel afgegeven door een andere accountant
                                                  89
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


De drie meest voorkomende vormen van interne communicatie zijn rapporten naar audit committees,
rapportages over interne beheersing en management letters.
Beursgenoteerde ondernemingen hebben doorgaans een audit committee die is belast met het overzicht
over het financiële verslaggevingproces. Doel van communicatie met de audit committee is het
verzekeren dat zij geïnformeerd zijn over tijdens de controle geconstateerde problemen. Zaken die
gecommuniceerd moeten worden met het audit committee bevatten:
- De aard van belangrijke verslaggevingsgrondslagen gebruikt in de jaarrekening
- Inschattingen van het management m.b.t. belangrijke schattingen
- De aard en oplossing van belangrijke aanpassingen, inclusief ongecorrigeerde immateriële fouten
- De verantwoordelijkheid van de accountant m.b.t. aanvullende informatie (bijv. directierapport)
- De aard en oplossing van meningsverschillen met het management over accounting issues,
  schattingen en de reikwijdte van de controle
- De aard van raadplegingen met andere accountants door het management
- Belangrijke issues besproken met het management voor het verkrijgen van de controleopdracht
- Moeilijkheden gedurende de controle, zoals vertragingen door gebrek aan informatie, ontbrekende
  documenten, gebrek aan medewerking etc.

De accountant moet rapporteerbare omstandigheden communiceren naar de cliënt. Rapporteerbare
omstandigheden zijn deficiënties in de interne beheersing die negatieve invloed heeft op het vermogen
van de onderneming om accurate en betrouwbare informatie te genereren.
Deze rapportage kan mondeling of schriftelijk geschieden.

Gedurende de strategie- en procesanalyse kunnen verschillende issues naar voren komen die de
accountant onder de aandacht van het management wil brengen. Dergelijke issues worden
gecommuniceerd door middel van een management letter en hebben veelal betrekking op hoe een
onderneming efficiënter en effectiever zijn doelstellingen kan behandelen.
                                                  90
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Appendix

Eén van de moeilijkste beoordelingen die een accountant moet maken is de continuïteit, waarbij hij
geconfronteerd wordt met een dilemma. Als de verklaring niet toegelicht wordt en de organisatie gaat
failliet, krijgt de accountant veel kritiek en mogelijk een claim. Als de accountant wel een toelichting
in de verklaring opneemt bestaat het risico dat crediteuren en investeerders zich terugtrekken, met
faillissement als mogelijk gevolg.

Er zijn een aantal technieken om de continuïteit te beoordelen:
1. Risicofactoren
2. Financiële ratio-analyse
3. Statistische metingen

Ad. 1
Potentiële signalen vallen uiteen in vier categorieën:

  Activa compositie
  - Bestaan van belangrijke onderprestatie van activa
  - Beperkt vermogen om activa te verkopen
  - Mislukkingen t.a.v. nieuwe producten onderzoek, ontwikkeling of introductie
  - Verlies van grote contracten of klanten
  - Verlies van patentbescherming of legaal monopolie
  - Verlies van kritische werknemers
  - Onvermogen om te moderniseren of uit te breiden in groeiende markt

  Schuldenniveau
  - Hoge schulden
  - Onvermogen om huidige verplichtingen te voldoen
  - Gebrek aan nieuwe financieringsbronnen
  - Hoge financieringskosten

  Kostenstructuur
  - Negatieve kasstromen
  - Niet-concurrerende productieprocessen en productiekosten
  - Hoge overhead- en administratiekosten
  - Niet flexibele CAO‟s
  - Overdadige werknemersvergoedingen
  - Onjuiste belastingbehandeling van transacties
  - Verliezen door processen

  Positie eigen vermogen
  - Onvermogen om dividend payout te handhaven
  - Onvermogen om extra eigen vermogen aan te trekken
  - Hoge kasuitgaven met betrekking tot investeringen in deelnemingen

Ad. 2
Ratio-analyse kan gebruikt worden om een breder begrip te verkrijgen over de financiële status van
een organisatie. Ratio‟s die gebruikt kunnen worden zijn:
- Current of quick ratio
- Debt ratio
- Interest coverage ratio
- Omloopsnelheid activa
- Return on assets
- Winstmarge                                                    91
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Ad. 3
Statistische analyse geeft de mogelijkheid tot een simultane overweging van verschillende indicatoren.
Het is ook een krachtige techniek om patronen te identificeren in informatie die een indicatie geven
van potentiële toekomstige omstandigheden die leiden tot problemen.
Het meest gebruikte model is de Altman Z-score.
                                                  92
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Hoofdstuk 15
Auditor decision making: Judgment, Ethics and Legal liability


Accountantscontrole is in de eerste plaats een vakkundig beoordelingsproces, ondanks diverse tools
and technieken die gebruikt worden bij een opdracht.
Accountants gebruiken professional judgement bij:
- Materialiteitsbepaling;
- Identificeren van belangrijke controledoelstellingen;
- Beoordeling van diverse risico‟s;
- Beoordelen van de effectiviteit van beheersingsmaatregelen;
- Beoordelen van het verloop van prestatie-indicatoren;
- Beoordelen van de verwachtingen van de klant;
- Selecteren van controlemethoden;
- Beoordelen van de toereikendheid van de controleinformatie;
- Beoordeling van de overeenstemming met verslaggevings- en beroepsvoorschriften.

Er bestaat bij elke opdracht een ontdekkingsrisico omdat accountants fouten kunnen maken tijdens het
verzamelen en beoordelen van bewijzen waardoor materiele fouten onontdekt blijven. Dit is soms het
gevolg van een steekproefrisico, soms van een niet-steekproefrisico, zoals onjuiste controleprocedures,
het niet herkennen van een fout of het niet herstellen van een fout.

Judgement is het proces waarin het individu nadenkt over alle relevante aspecten van het
beslissingsprobleem.
Het beslissingsproces verloopt als volgt:
1. Definieer het probleem (geeft de jaarrekening een getrouw beeld)
2. Identificeer de beoordelingscriteria (GAAP, GAAS, materialiteit, risico)
3. Bepaal het „gewicht‟ van de beoordelingscriteria
4. Ontwikkel alternatieven (verschillende verklaringen)
5. Weeg de alternatieven
6. Selecteer het beste alternatief

Redenen waarom accountants fouten kunnen maken in hun judgment en beslissingsproces:
1. Accountants zijn niet in staat om het probleem duidelijk te definiëren (bijv. wat is toereikende
  controleinformatie?)
2. Accountants zijn zich niet bewust van of het hebben geen toegang tot alle relevante bewijsstukken
  en alternatieven.
3. Accountants zijn niet objectief (trekken conclusies op basis van intuïtie, gissingen etc.)
4. Accountants kiezen niet het beste alternatief

Deze redenen zijn het gevolg van begrensde rationaliteit. Hierdoor maken mensen vereenvoudigde
benaderingen in beslissingsprocessen. Deze vereenvoudigingen heten „heuristics‟ en kunnen worden
toegepast in elke fase van het beslissingsproces. Heiristics begeleiden judgment.

Er zijn een drietal basis heuristics:

-  Beschikbaarheidsneiging:
  Het vermogen van een individu om opties te bepalen en te beoordelen wordt vaak beïnvloed door
  vroegere ervaringen.
  Dit kan resulteren in drie types van onafhankelijke veronderstellingen die het beslissingsproces
  van een accountant kunnen beïnvloeden:
  - Ease of recall (levendige of recente ervaringen zijn makkelijker te herinneren)
  - Retrievability (herinneren van specifieke situatie geeft niet aan dat iets vaker voorkomt)
  - Presumed associations (ervaring van een combinatie van factoren zegt niets over hoe vaak het
  voorkomt)


                                                   93
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


  De essentie van deze veronderstellingen is dat de accountant makkelijker denkt over sommige
  uitkomsten dan anders, wat de wegingsfactor van criteria beïnvloed en de overwegingen van de
  alternatieven in het controleproces.

-  Representativiteitsneiging
  Beslissers gebruiken vaak stereotypen voor het beoordelen van nieuwe situaties, accountants
  gebruiken bijvoorbeeld dezelfde controleprogramma‟s voor verschillenden klanten.
  Er zijn een vijftal potentiële veronderstellingen:
  - Insensitivity to base rates (de frequentie negeren kan inschattingsfout geven voor specifieke
  situatie)
  - Insensitivity to sample size (als iets door meer personen is beoordeeld wordt minder gelet op de
  omvang)
  - Misconceptions of change (willekeurige steekproef is niet altijd willekeurig)
  - Regression of the mean (overschatting van het voorkomen van extreme situaties)
  - Conjunction fallacy (denken dat het optreden van twee situaties samen waarschijnlijker is dan
  afzonderlijk)
  De essentie van deze veronderstellingen is dat de accountant onredelijke weging toekent aan
  overeenkomstigheden in de beslissingscontext en –condities en niet adequaat alle unieke
  karakteristieken van elke klant in ogenschouw neemt.

-  Veranker- en aanpassingsneiging
  Een beslissing wordt vaak benaderd met een verwachting op basis van voorgaande ervaringen.
  Deze verwachtingen worden vaak gebruikt als startpunt in het beslissingsproces en wordt
  aangepast naarmate meer informatie wordt verkregen.
  Er zijn drie veronderstellingen te maken:
  - Insufficient anchor adjustment (nieuwe informatie wordt niet meegenomen in het
  beslissingsproces)
  - Conjunctive and disjunctive events (dubbele gebeurtenis wordt geacht vaker voor te komen dan
  werkelijk)
  - Overconfidence (vetrouwen van de mens in zijn vermogen juiste schattingen te maken)
  De essentie van deze veronderstellingen is de onbereidheid van de accountant om voorgaande
  beslissingen adequaat aan te passen op basis van nieuwe informatie.

-  Overige neigingen
  - Confirmation (Individuen zoeken bevestiging van hun mening and negeren tegengestelde
  informatie)
  - Hindsight and curse of knowledge (hoger waarschijnlijkheid van gebeuren na de gebeurtenis dan
  vooraf)

Er zijn diverse technieken om beoordelingsfouten te voorkomen:
- Verbeteren van de kennis;
- Herbeoordelen technieken;
- Kader en perspectief;
- Groepsbeslissingen en beoordeling van individuele beslissingen;
- Verantwoorden van beslissingen;
- Gebruik van hulpmiddelen.

Eén van de belangrijkste factoren die een beslisser meeneemt in het beslissingsproces is een
persoonlijke ethiek of moraal.
Ethiek is een set van morele waarden waarop een individu zijn beslissingen baseert. Door ethiek
plaatst een individu grenzen aan acceptabel gedrag.
In het algemeen zijn er tenminste vijf redenen waarom een individu onethisch handelt:
- „Iedereen doet het‟
- „Legaal is altijd ethisch‟
- „Niemand zal het ooit weten‟


                                                   94
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  „The devil made me do it‟
-  „Slap on the writst‟ (consequenties voor het handelen)

In Amerika is door het CPA-Institute (AICPA) een „Code of Professional Conduct‟ uitgegeven, welke
bestaat uit vier delen: Principles, Rules of Conduct (gedrag), Interpretations en Ethics Rulings.
Er zijn een zestal basisprincipes:
I.    Leden moeten tijdens hun werkzaamheden altijd professional en morele judgment uitoefenen;
II.   Leden moeten zodanig handelen dat het publieke belang gediend wordt, vertrouwen wordt
     wekt en moeten professioneel overkomen;
III.   Leden moeten alle professionele verantwoordelijkheden uitvoeren met een hoge vorm van
     integriteit;
IV.   Leden moeten belangenverstrengelingen voorkomen en objectief blijven;
V.    Leden moeten handelen volgend de technische en ethische standaarden van het vak;
VI.   Leden moeten doelen vaststellen en handelen overeenkomstig de Principles of Conduct.

Een belangrijke bepaling is de onafhankelijkheid (Rule 101). Een accountant moet onafhankelijk zijn
en mag bij het publiek niet de indruk wekken dat hij niet onafhankelijk zou zijn.
Enkele voorbeelden die de onafhankelijkheid zouden kunnen aantasten:
- Directe of indirecte financiële belangen;
- Conflicterende belangen;
- Familiebanden;
- Leningen van klanten;
- Gezamenlijke afspraken met klanten (bijv. joint-venture);
- Rechtszaken tegen klanten

Een accountant moet voor alle opdrachten een gepast niveau van integriteit en objectiviteit handhaven.
Integriteit staat voor hoge morele waarden en normen, objectiviteit staat voor het hoge niveau van
onpartijdigheid bij het beoordelen van de alternatieven (Rule 102).

Een accountant mag alleen maar opdrachten accepteren waar hij voor gekwalificeerd is cq kennis van
heeft (Rule 201).

Een accountant heeft één belangrijke verantwoordelijkheid richting de klant: om de hoogst mogelijke
professionele service te bieden en tevens onafhankelijk, integer en objectief te blijven.
Aanvullende heeft de accountant de verantwoordelijkheid tot geheimhouding van klantgegevens en de
gepastheid van het accepteren van vergoedingen.

De accountant heeft ook verantwoordelijkheden richting het publiek en andere professionals:
- Onberispelijk gedrag;
- Promotionele activiteiten;
- Vormen van bedrijfsuitoefening;
- Accepteren van commissies.

Er zijn een aantal vormen van fouten waarop de accountant aangesproken kan worden:
- Nalatigheid;
- Grove nalatigheid;
- Indirecte fraude;
- Fraude

De accountant kan een aantal vormen van verweer voeren:
- Geen verantwoordelijkheid richting de klager;
- Gebrek aan vertrouwen door de klager (bijv. maakt nauwelijks gebruik van frauduleus stuk);
- „Auditor exercise of due diligence‟ (controle was effectief en in overeenstemming met
  standaarden);
- Intentie was het terugdraaien van fraude;


                                                  95
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Fraude is het gevolg nalatigheid door management.

Accountantskantoren hebben diverse strategieën aanvaard om dure processen te voorkomen:
- Verbeterde controle technieken;
- Verbeterde bekwaamheid van medewerkers;
- Verbetering van de uitvoering van controles;
- Klanten acceptatie en teruggeven van opdrachten;
- Professionele maatregelen zoals peer review (collegiale toetsing);
- Sterke oppositie/verdediging tegen/in processen;
- Publieke educatie (expectation gap);
- Politiek lobbyen;
- Veranderen van bedrijfsstructuur.
                                             96
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Hoofdstuk 16
Statistical Controle-informatie in Auditing


Accountants kunnen nooit elk risico, elke gebeurtenis of transactie onderzoeken die invloed heeft op
de jaarrekening, noch kunnen zij gegevensgerichte controles gebruiken om elke boeking op elke
grootboekrekening te controleren.
De woorden „aard, mate en timing van controleinformatie‟ impliceren dat de accountant moet
nadenken over het soort en de omvang van controleinformatie. In het geval van systeemgerichte
controles en gegevensgerichte controles impliceert dit dat de accountant een steekproef van risico‟s,
beheersingsmaatregelen, transacties en bewerkingen zal controleren.
De accountant moet drie issues in overweging nemen wanneer hij informatie verkrijgt op basis van
een steekproef:
- Het aantal te controleren transacties of items
- Het werkelijke aantal te controleren transacties of items
- Interpreteren van de resultaten van de steekproef

De steekproefomvang hangt af van een aantal factoren:
- Het gecontroleerde kenmerk
- Beoordeling van risico
- Gebruikte steekproefmethode

De overall doelstelling van steekproefselectie is het verkrijgen van een steekproef die representatief is
voor de onderliggende populatie.
Er zijn een aantal steekproeftechnieken die de kansen op een representatieve steekproef vergroten:
  1. Willekeurige steekproef (random sampling)
  2. Systematische steekproef (systematic sampling)
  3. Blok steekproef (block sampling)
  4. Beoordelingssteekproef (judgemental sampling)
  5. Toevalligheid steekproef (haphazard sampling)

Ad. 1
De willekeurige steekproef is gebaseerd op de veronderstelling dat elk item in de populatie een gelijke
kans heeft op selectie ongeacht zijn individuele kenmerken. Deze steekproef wordt doorgaans gebruikt
bij het verkrijgen van een aantal willekeurige nummers die op unieke wijze de specifieke items in de
populatie identificeren.

Ad. 2
De benadering van de systematische steekproef begint met één willekeurig geselecteerde transactie en
vervolgens wordt een vooraf vastgesteld selectie interval gebruikt om de rest van de steekproef te
identificeren. Dit interval kan bepaald worden door de omvang van de populatie te delen door de
steekproef omvang en naar boven af te ronden. Er moet naar boven afgerond worden om er zeker van
te zijn dat elk item in de populatie een kans op selectie heeft.

Ad. 3
De benadering van blok steekproef veronderstelt dat de accountant groepen (blokken) van
opeenvolgende transacties zal onderzoeken, maar de blokken willekeurig selecteert.

Ad. 4
Met beoordelingssteekproef wordt bedoeld de overweging van transactiekenmerken die de
mogelijkheid van willekeurige steekproef ontkent. Dit resulteert niet altijd in een representatieve
steekproef maar is gerechtvaardigd op andere gronden, namelijk materialiteit en risico-overwegingen.
Kenmerken die de accountant in ogenschouw neemt bij het selecteren van een steekproef zijn:
- Omvang van de transactie
- Datum van de transactie


                                                    97
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Betrokkenen bij de transactie
-  Aard van onderliggende activa en verplichtingen

Ad. 5
De toevalligheid steekproef wordt niet aangeraden, want bevat niet het formeel genereren van
willekeurige nummers, maar een eigen selectie van de accountant.
Het probleem bij deze steekproef is dat deze zelden willekeurig is, voorkeuren van de accountant kan
bevatten en een reeks getallen genereert die lijken op die van de beoordelingssteekproef, maar de
voordelen missen. Daarnaast is elke steekproef uniek en kan niet gereproduceerd worden.

In sommige situaties kan de accountant de populatie splitsen in een aantal subgroepen, dit wordt
aangeduid met stratificatie.

Een van de meest gebruikelijke toepassingen van steekproeven is voor systeemgerichte controles en
individuele transacties. De steekproefbenadering gebruikt voor deze controlemaatregelen is ontworpen
om vast te stellen of een specifiek kenmerk is opgenomen in de transactie. Hiervoor gebruikt de
accountant een kenmerksteekproef. Dit bestaat uit 12 stappen:

STAP 1: Identificeren van de controleprocedure en het doel van de steekproef

STAP 2: Selecteren van de te testen kenmerken en definiëren van de foutcondities
Sommige condities worden aangemerkt als afwijking terwijl andere worden aangemerkt als fouten.
Deviaties (afwijkingen) zijn het resultaat van onjuiste verwerking of het niet uitvoeren van een
beheersingsmaatregel, maar het betekent niet dat de transactie fout is. Transactiefouten zijn situaties
waar een transactie onjuist is verwerkt.

STAP 3: Definiëren van de populatie en de steekproefeenheid
De steekproefeenheid is het werkelijke item dat geselecteerd moet worden via het steekproefplan,
bijvoorbeeld een verkoopfactuur.

STAP 4: Specificeren van de toelaatbare fout (tolerable deviation rate TDR)
De TDR is een meting van hoeveel afwijkingen of fouten de accountant kan accepteren voordat hij
concludeert dat het proces niet effectief opereert. Een TDR wordt gespecificeerd voor alle te testen
kenmerken.

STAP 5: Specificeren van het steekproefrisico (acceptable risk of overreliance ARO)
De ARO is een meting van het risico dat de accountant concludeert dat de werkelijke foutpercentage
lager dan de TDR is, terwijl dit in werkelijkheid hoger ligt. ARO meet het risico dat de accountant een
restrisico zal reduceren terwijl een reductie niet juist is.

STAP 6: Schatten van de verwachte fout (expected deviation rate EDR)
Deze schatting is nodig voor de berekening in stap 7. Een mogelijke bron voor de schatting zijn de
resultaten van de controle van het voorgaand jaar.

STAP 7: Vaststellen van de steekproefomvang (n)
De TDR, EDR en de ARO kunnen gebruikt worden om de steekproefomvang te berekenen. Er zijn
nog twee factoren die de uiteindelijke vaststelling van de steekproefomvang kunnen beïnvloeden:
- Verschillende kenmerken hebben verschillende waarden voor TDR, EDR en ARO, waarmee de
  steekproefomvang voor elk kenmerk anders kan zijn
- Als de populatie klein is kan de steekproef omvang aangepast worden

STAP 8: Selecteren van de steekproef

STAP 9: Uitvoeren de van controleprocedure en documenteren van de resultaten                                                     98
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


De resultaten kunnen worden samengevat door de feitelijk geconstateerde afwijkingen (observed
deviation rate ODR) voor elk kenmerk.

STAP 10: Extrapoleren van de steekproefresultaten naar de populatie
De accountant beoordeelt of het foutenpercentage acceptabel is, oftewel, is de ODR laag genoeg?
Hieruit ontstaat de theoretical upper deviation rate UDR, die wordt vergeleken met de TDR.

STAP 11: Analyseren van individuele afwijkingen
Een aspect dat de accountant in acht zal nemen bij het onderzoeken van individuele afwijkingen is of
ze een indicatie of waarschuwing geven voor frauduleuze activiteiten in de organisatie.
Een ander soort afwijking waarin de accountant is geïnteresseerd is één die een indicatie geeft voor
een systematisch probleem in de organisatie of het informatiesysteem.

STAP 12: Conclusies trekken
Voor systeemgerichte controles kunnen conclusies betrekking hebben op het niveau van restrisico‟s in
een proces, of de inherente en interne controlerisico‟s betrekking hebbend op beweringen in de
jaarrekeningen die beïnvloed worden door de onderzochte kenmerken. Voor gegevensgerichte
controles van transacties kunnen conclusies betrekking hebben op het ontdekkingsrisico van specifieke
beweringen. Voor controleprocedures gebaseerd op steekproeven zijn er drie mogelijke uitkomsten:
- Alle ODR‟s zijn lager dan de TDR‟s en de individuele afwijkingen brengen geen significante of
  systematische problemen aan het licht: de accountant verlaagt de rest procesrisico‟s.
- Eén of een aantal kenmerken brengen onacceptabele afwijkingen aan het licht en/of de analyse van
  individuele transacties geeft een indicatie voor systematische problemen: de accountant kan een
  aantal risico‟s verminderen en een aantal vergroten
- Veel onacceptabele afwijkingen worden gevonden en veel indicaties voor problemen in het
  informatieproces zijn genoteerd: de accountant concludeert dat rest procesrisico‟s niet beheerst
  worden en dat het inherent, interne controle- of detectierisico voor specifieke bewerkingen op het
  maximum gesteld moet worden en dat gegevensgerichte controles uitgebreid moeten worden.


Het tweede grote gebied waarin de accountant steekproeven kan toepassen zijn de gegevensgerichte
controles. In het algemeen zijn deze testen ontworpen om „dollar‟-fouten te ontdekken in
grootboekrekeningen. Dergelijke steekproeven worden dan ook dollar unit sampling (DUS) genoemd.
Dit bestaat uit 13 stappen:

STAP 1: Identificeren van de controleprocedure en het doel van de steekproef

STAP 2: Identificeren van de populatie en de steekproefeenheid
De populatie bevat de dollars waaruit een saldo bestaat, de steekproefeenheid is een enkele dollar.
Deze benadering van definiëren van de populatie en de steekproefeenheid heeft een aantal voordelen:
- Grote posten worden met een grotere kans geselecteerd omdat ze meer eenheden hebben
- Elke geselecteerde dollar kan maar twee mogelijkheden hebben: goed of fout
- De accountant hoeft geen veronderstellingen te maken over de verdeling van fouten in de
  grootboekrekeningen
Er is ook een nadeel:
- Posten met een nul of creditsaldo worden genegeerd

STAP 3: Definiëren van foutcondities die van toepassing zijn op de controleprocedure
De foutcondities is vrij eenvoudig, de post is goed of fout. Maar omdat de eenheid een enkele dollar is,
is de interpretatie lastiger. Wanneer een dollar wordt geselecteerd voor bevestiging van derden, wordt
het geassocieerd met een bepaalde klant. Om de dollar te bevestigen moet het hele klantsaldo
bevestigd worden.

STAP 4: Specificeren van de toelaatbare fout (tolerable error level TEL)                                                   99
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


De TEL reflecteert de maximale omvang van de fout die kan bestaan voordat de accountant
concludeert dat de post materieel onjuist is.

STAP 5: Specificeren van het aanvaarbaar steekproefrisico (acceptable risk of incorrect acceptance
ARIA)
De ARIA reflecteert de maximale kans die de accountant wil accepteren dat hij een onjuiste conclusie
bereikt over een post die materieel onjuist is.

STAP 6: Schatten van de verwachte fout (expected error level EEL)
De EEL reflecteert de kans dat een fout optreedt in een steekproefeenheid en ontdekt wordt door de
steekproef. Deze schatting is nodig voor de berekening van stap 8.

STAP 7: Schatten van de verwachte foutomvang (expected tainting factor ETF)
De ETF is de mate (in procenten) van onjuistheden en wordt als volgt berekend:
            Boekwaarde – Juiste waarde
Tainting factor (TF) =     Boekwaarde

De ETF moet gespecificeerd worden voor de gehele post, dit geeft de verwachting van de accountant
weer van hoe groot een fout waarschijnlijk is, als er een ontdekt wordt door de controleprocedure.

STAP 8: Vaststellen van de steekproefomvang (n)
De juiste steekproefomvang voor DUS hangt af van de interactie tussen TEL, ARIA, EEL en ETF.

STAP 9: Selecteren van de steekproef
In de eerste plaats moet de accountant de selectie interval berekenen.
Twee belangrijke punten moeten genoemd worden bij het steekproefselectie proces. Ten eerste hebben
grote posten een grotere kans op selectie als gevolg van hun grotere aantal eenheden. Ten tweede
wordt elke post met een saldo groter dan de steekproefinterval altijd geselecteerd als gevolg van de
systematische aard van een steekproefproces.

STAP 10: Uitvoeren van de controleprocedure en documenteren van de resultaten

STAP 11: Extrapoleren van de steekproefresultaten naar de populatie
De accountant kan de maximum fout voor de totale populatie bepalen. De berekening van de upper
error limit (UEL) is gebaseerd op het concept van UDR uit de kenmerksteekproef.
UEL = BV x UDR x TF

STAP 12: Analyseren van individuele fouten
Aanvullend op stap 11 moet de accountant elke fout analyseren om te beoordelen of deze implicaties
hebben voor het inherente en interne controlerisico en andere aspecten van het controleproces.
Fouten kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: willekeurige onbedoelde fouten, systematische
onbedoelde fouten en fraude.

STAP 13: Conclusies trekken
In het algemeen kan de accountant concluderen dat de post niet materieel onjuist is voor het gewenste
risiconiveau (ARIA) als de UEL lager dan of gelijk is aan de TEL. Als de UEL groter is dan de TEL
bestaat er een onacceptabel risico dat de post onjuist is voor een bedrag dat de toegestane fout
overtreft. In dit geval heeft de accountant een aantal mogelijkheden:
- Vergroten van ARIA of TEL
- Uitbreiden steekproefomvang
- Post in de jaarrekening aanpassen met de ontdekte fouten
- Uitbreiding controletesten die focussen op specifieke problemen geïdentificeerd in de steekproef

Accountants willen of kunnen niet altijd formele procedures gebruiken terwijl ze wel controle-
informatie die verkregen is op steekproefbasis moeten evalueren. In dergelijke situaties moet de


                                                   100
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


omvang van de steekproef en de evaluatie van de resultaten op basis van professional judgement
gedaan worden.

De accountant moet de volgende karakteristieken in overweging nemen bij het vaststellen van de
steekproefomvang:
- Individueel belangrijke items
- Variatie van de populatie
- TEL en ARIA
- EEL

Controlerichtlijnen vereisen dat ontdekte fouten in een steekproef afgezet moeten worden tegen de
gehele populatie, ongeacht de gebruikte steekproefmethode.
                                                  101
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


Hoofdstuk 17
Assurance Services for Business


Het accountantsberoep geeft een breed scala aan diensten aan organisaties, in te delen in drie
gebieden: controle (assurance services), belasting advisering en ondersteuning en consulting.
De laatste jaren blijft de controleomzet achter bij met name de consultingomzet. De controle van
jaarrekeningen blijft echter het enige gebied waarin het beroep een monopoliepositie heeft, RA‟s zijn
de enigen die zekerheid kunnen bieden over de getrouwheid van jaarrekeningen.

Sommige van de meer gebruikelijke assurance services verschaft door accountants zijn:
- Samenstellings- en beoordelingsopdrachten
- Overeengekomen specifieke werkzaamheden
- Compliance audits
- Evaluatie van informatiesystemen
- Operational audits

Een organisatie heeft veel verschillende stakeholders die elk hun eigen belangen hebben. De
jaarrekening is slechts een van de informatiebronnen voor deze stakeholders. Andere informatie-
bronnen kunnen eveneens belangrijk zijn en bieden mogelijkheden voor accountants om andere
waardevolle assurance te verschaffen. De AICPA definieert assurance services als:
„Onafhankelijke professionele diensten die de kwaliteit van informatie, of zijn context, verbeteren
voor besluitvormers‟.

In het algemeen kan gesteld worden dat elke opdracht die de kwaliteit van informatie of de context
waarin de informatie wordt gebruikt verbetert beschouwd worden als een assurance opdracht.
De accountant moet aan drie voorwaarden voldoen voordat een assurance opdracht uitgevoerd kan
worden:
- De accountant moet voldoende kennis hebben van hetgeen waarover assurance wordt gegeven
- Het onderwerp van de assurance kan worden onderzocht met een objectief evaluatie proces
- De assurance verschaffer moet onafhankelijk en objectief zijn met betrekking tot de informatie en
  zijn context.

Attestation is een speciale vorm van assurance waarvoor verschillenden professionele standaarden zijn
ontwikkeld. De AICPA definieert een attest opdracht als een waarbij:
„Een uitvoerder opdracht heeft gekregen om een schriftelijke verantwoording uit te geven die een
conclusie weergeeft over de betrouwbaarheid van een schriftelijke bewering die de verantwoordelijk-
heid is van een andere partij‟.

Hieruit blijkt dat er vier basisvoorwaarden zijn die een attest opdracht onderscheid van andere:
- Er moet een bewering zijn die is opgesteld door een partij, waarbij de juistheid van belang is voor
  een andere partij. Deze bewering kan kwantitatief of kwalitatief zijn
- Er moeten objectieve criteria bestaan die gebruikt kunnen worden om de juistheid van de bewering
  te beoordelen.
- De bewering moet controleerbaar zijn voor de andere partij.
- De accountant moet een schriftelijke conclusie opstellen over de juistheid van de bewering.

Een attestation opdracht kan op drie manieren worden uitgevoerd:
- Onderzoek: de accountant geeft positieve zekerheid
- Beoordeling: geeft minder zekerheid dan een onderzoek, de accountant geeft negatieve zekerheid
- Overeengekomen werkzaamheden: de accountant geeft een rapport uit over de specifieke
  bevindingen

Ongeacht de aard van de opdracht moet de accountant een formele opdrachtbrief krijgen van de cliënt
waarin duidelijk wordt aangegeven wat het doel en de aard van de aangeboden services zijn, de


                                                   102
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


verantwoordelijkheden van management en accountant en het gebruik van rapportages van de
accountant.

Attestation standaarden zijn onderverdeeld in drie categorieën:
- General standards: dicteren de minimum kwalificaties die een professional moet hebben om een
  opdracht te kunnen accepteren
- Standards of fieldwork: dicteren hoe een opdracht uitgevoerd moet worden
- Standards of reporting: geven richtlijnen voor rapportering aan belanghebbende partijen

Risico‟s die kunnen worden onderkend bij juist ontworpen assurance services bevatten het risico van
onbetrouwbare informatie voor besluitvorming, het risico van het niet naleven van legale of
contractuele vereisten en/of het risico van ineffectieve of inefficiënte operaties.

Het risico management proces en kansen voor assurance services


                        (I)
                     Risk assesment
                    (bijv. comprehensive
                     risk assessment)


                                       (II)
       (V)                             Response by
     Reaction by                          management
     management                          (bijv. evaluatie van
    (bijv. assurance voor                      interne beheersing)
    kwaliteit processen)
                                    (III)
                   (IV)
                                  Information
                Prestatie results
                                   reliability
                (bijv. controle)
                                 (bijv. assurance voor
                                 informatiekwaliteit)
           Jaar-
           rekeningTraditioneel lag de focus van de accountant op de financiële rapporten voor aandeelhouders opgesteld
in overeenstemming met GAAP. De vergrote informatiebehoeften van stakeholders en de complexiteit
van het risico management proces hebben echter verschillende gebieden aan het licht gebracht waar
externe assurance een voordeel kan hebben voor veel partijen. Het gebied van assurance services is
aan het uitbreiden.
                                                 103
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk
                          Betrouwbaar
              Compliance        heid systeem

                                      Risico-
    Jaarrekening                            beoordeling
    controle            Attestation
                               Assurance
              Effectiviteit
              beheersing            Operationele
                              efficiency
De beschikbare informatie voor investeerders en ander besluitvormers wordt snel groter omdat
technologie informatie toegankelijker en makkelijker te gebruiken maakt. Financiële informatie is
maar één soort informatie die nuttig kan zijn voor besluitvorming en andere informatiebronnen hebben
de laatste jaren een snelle groei doorgemaakt. Omdat de gebruikte informatie door besluitvormers
toeneemt, neemt de behoefte aan assurance toe.

De volgende assurance services m.b.t. de kwaliteit van informatie worden besproken:
  1. Samenstelling van jaarrekeningen
  2. Beoordeling van jaarrekeningen
  3. Beoordeling van tussentijdse cijfers
  4. Overeengekomen specifieke werkzaamheden
  5. Comfort letter bij emissies
  6. Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie
  7. Onderzoek naar het directieverslag
  8. Meting van bedrijfsprestaties

Ad. 1
Accountants kunnen ingehuurd worden om jaarrekeningen samen te stellen op basis van informatie
verschaft door de organisatie. Hierbij geeft de accountant geen zekerheid over de kwaliteit van de
informatie. De accountant zal een soort van oordeelsonthouding gebruiken om aan te geven dat de
jaarrekening is samengesteld maar niet is gecontroleerd.
Er zijn drie mogelijkheden die kunnen optreden bij een samenstelling:
- De accountant is niet onafhankelijk; gevolg is een oordeelsonthouding
- De cliënt wil de gebruikelijke toelichtingen weglaten; oordeelsonthouding
- De accountant constateert afwijkingen van GAAP; toelichtende paragraaf
(NB: In Nederland aparte samenstellingsverklaring, RAC 930)

Ad. 2
Een beoordelingsopdracht geeft een beperkte mate van zekerheid over de kwaliteit van de informatie.
De gewenste procedures voor een beoordelingsopdracht zijn:
 Informeer naar de verslaggevingsgrondslagen van de organisatie en gebruikte methoden
 Informeer naar de procedures voor registratie, rubricering en verwerking van transacties.
  Informeer ook naar de methoden voor het verzamelen van informatie benodigd voor de toelichting
 Voer een cijferbeoordeling uit op de informatie in de jaarrekening:
  - Vergelijk de cijfers van het huidige jaar die van het voorgaande jaar


                                                   104
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


  - Vergelijk de cijfers van het huidige jaar met verwachtingen zoals budgetten
  - Neem zaken met betrekking tot aanpassingen in voorgaande jaren in acht
  Informeer naar acties genomen op belangrijke vergaderingen van management en aandeelhouders
  en beoordeel de gevolgen voor de jaarrekening
  Lees de jaarrekening door om te beoordelen of ze overeenstemmen met GAAP gebaseerd op
  bovenstaande informatie
  Verkrijg rapportages van accountants die controles of beoordelingen hebben uitgevoerd op
  belangrijke componenten uit de jaarrekening
  Verkrijg een bevestiging bij de jaarrekening die het volgende dekt:
  - Of de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met GAAP
  - Belangrijke veranderingen in de activiteiten of boekhoudkundig beleid en procedures
  - Informatie over zaken met betrekking tot andere beoordelingen
  - Gebeurtenissen na balansdatum die een materiële invloed kunnen hebben op de jaarrekening

De accountant is niet verplicht om een begrip te krijgen van de interne beheersing.
Het oordeel is in de vorm van een negatieve zekerheid.
(NB: In Nederland beoordelingsverklaring, RAC 910)

Ad. 3
Tussentijdse cijfers worden niet gecontroleerd maar veel van informatie zal worden opgenomen in de
jaarrekening. De periodieke informatie moet worden beoordeeld door de accountant, hetzij aan het
einde van het jaar, hetzij wanneer de tussentijdse cijfers worden opgesteld.

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen een beoordeling van een jaarrekening en tussentijdse cijfers.
- Omdat de jaarrekening ook gecontroleerd wordt is de accountant verplicht een oordeel te krijgen
  over de interne beheersing omdat dit ook invloed heeft op de tussentijdse cijfers
- De accountant kan gegevensgerichte controles uitvoeren op transacties en posten om bewijs te
  verzamelen voor de jaarrekening
- Van de accountant wordt vereist dat hij de notulen van directievergaderingen leest om de impact
  van acties op de tussentijdse cijfers te beoordelen.

De verklaring geeft expliciet de uitgevoerde werkzaamheden aan en de accountant onthoudt zich van
een oordeel. De verklaring geeft negatieve zekerheid.
De verklaring bij de jaarrekening kan aangepast worden als gevolg van bevindingen van de
beoordeling van tussentijdse cijfers op de volgende voorwaarden:
- Periodieke toelichtingen vereist door de SEC worden weggelaten uit de jaarrekening
- Interim informatie is niet juist aangemerkt als „niet gecontroleerd‟
- De interim informatie lijkt in strijd met GAAP

Ad. 4
Accountants worden vaak gevraagd om één of meer specifieke posten te onderzoeken, waarbij
beperkte maar specifieke controlemaatregelen gebruikt worden zonder dat de gehele jaarrekening
gecontroleerd wordt.

Er zijn drie partijen in het geval van overeengekomen werkzaamheden: de rapporterende partij, de
specifieke gebruiker en de accountant.
Een belangrijk verschil van deze opdracht met een controle of een beoordeling is dat de bedoelde
gebruiker specifiek wordt genoemd in de opdrachtbrief en in het rapport.
In het algemeen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan voordat een accountant een opdracht
met overeengekomen werkzaamheden kan accepteren:
- De accountant moet onafhankelijk zijn van de betrokken partijen
- De accountant en de specifieke gebruikers van het rapport hebben overeenstemming over de
  gebruikte controlemaatregelen
- De specifieke gebruikers van het rapport zijn bereid volledige verantwoordelijkheid te nemen voor
  de uitgevoerde controlemaatregelen


                                                   105
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  De controlemaatregelen geven consistent, meetbaar en objectief bewijs over de onderzochte
  beweringen
-  De basis van boekhouding voor transacties gedekt door het rapport is duidelijk specificeert en/of
  duidelijk voor alle partijen
-  Adequaat bewijs wordt verondersteld te bestaan om de beweringen te onderbouwen
-  Materialiteitsniveau‟s zijn afgestemd met alle partijen (indien van toepassing)

De accountant is verantwoordelijk voor een duidelijk begrip onder alle partijen over de uitgevoerde
maatregelen. De accountant is niet verantwoordelijk voor het beoordelen of de maatregelen voldoen
aan de behoeften van de partijen.

De rapportage van de accountant moet minimaal het volgende bevatten:
- Titel om aan te duiden dat het een rapport is van een onafhankelijke accountant
- Identificeren van de specifieke gebruikers van het rapport
- Referentie naar de bewering, specifieke elementen, posten etc. die zijn onderzocht
- Beschrijving van de boekhoudkundige grondslagen
- Stel vast dat de controlemaatregelen de instemming van de gebruiker hebben
- Refereer naar overeenstemming met AICPA standaarden
- Stel vast dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is en of de maatregelen voldoende zijn
- Geeft een lijst van uitgevoerde procedures en de bevindingen
- Identificeer materialiteitslimieten
- Geef geen oordeel en stel vast dat de accountant geen opdracht had om een controle uit te voeren
- Beperkt het gebruik tot de geïdentificeerde gebruikers
- Geef een oordeelsonthouding over de effectiviteit van interne beheersing

Overeengekomen werkzaamheden komen steeds vaker voor om de volgende redenen:
- Dit geeft de accountant de mogelijkheid om de maatregelen af te stemmen op de wensen van de
  cliënt en terwijl de kosten van de controle geminimaliseerd worden
- Door van tevoren de maatregelen af te stemmen wordt de aansprakelijkheid van de accountant
  verminderd
- Deze werkzaamheden kunnen gebruikt worden een veel verschillende soorten beweringen (niet
  alleen financieel)

Ad. 5
De SEC vereist dat een onderneming een prospectus opstelt inclusief jaarrekening en gerelateerde
informatie wanneer de onderneming een emissie wil uitvoeren.
Accountants zijn verantwoordelijk voor veel informatie opgenomen in de prospectus, waardoor zij
vaak een „comfort letter‟ uitgeven waarin wordt aangegeven dat de accountant zich niet bewust is van
fouten, omissies of misleidende informatie met betrekking tot de jaarrekening.
Dergelijke brieven zouden de volgende aspecten moeten bevatten:
- De onafhankelijkheid van de accountant
- Of de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming is met de regels van de SEC
- Overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd voor ongecontroleerde informatie
- Andere financiële informatie onderwerp van overeengekomen werkzaamheden
- Negatieve zekerheid over de overeenstemming van niet-financiële informatie met SEC regels

Ad. 6
Een accountant kan gevraagd worden om een oordeel te geven over een toekomstgerichte financiële
informatie. Er zijn twee soorten:
- Financiële prognoses: gebaseerd op de meest waarschijnlijke uitkomsten
- Financiële projecties: gebaseerd op specifieke veronderstellingen

De opdrachtbrief moet duidelijk de mate van distributie van de jaarrekening aangeven. Er zijn drie
niveau‟s van behandeling van prospectieve jaarrekeningen: onderzoek, samenstelling of
overeengekomen specifieke werkzaamheden. Accountants kunnen ook zekerheid geven over het


                                                   106
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


beperkte gebruik van financiële projecties. Het is verboden voor accountants om geassocieerd te
worden met het algemene doel van financiële projecties.
De accountant moet minimaal:
- De samenstelling van de informatie beoordelen
- De onderliggende veronderstellingen beoordelen
- De presentatie van de informatie in overeenstemming met AICPA richtlijnen beoordelen
- Een onderzoeksrapport uitgeven

De accountant richt zich met name op de volledigheid en redelijkheid van de veronderstellingen met
betrekking tot huidige en toekomstige ontwikkelingen, acties en uitkomsten.

Ad. 7
Algemene controlerichtlijnen vereisen dat de accountant het directieverslag beoordeelt op
opmerkingen die niet in overeenstemming zijn met de gerapporteerde financiële resultaten.
De doelstellingen van de controle bevatten:
- Is het directieverslag in overeenstemming met de SEC regelgeving
- Zijn de financiële gegevens op juiste wijze onttrokken aan de jaarrekening
- Zijn de onderliggende informatie, veronderstellingen en schattingen redelijk

Ad. 8
Hoewel er nog geen professionele standaarden bestaan voor het controleren van bedrijfsprestaties, kan
een accountant diverse diensten verlenen met betrekking tot dit onderdeel. De accountant kan
assistentie verlenen in het identificeren van relevante prestatie metingen en het ontwerpen van een
meetsysteem. De accountant kan ook zekerheid geven over de betrouwbaarheid en relevantie van de
prestatie metingen.
Zekerheid voor prestatie metingen kan verkregen worden door onderzoek, beoordeling of
overeengekomen werkzaamheden.


In geval van compliance auditing worden accountants gehuurd om vast te stellen of een organisatie in
overeenstemming werkt met specifieke wetten, regels of contractuele bepalingen.
Een compliance audit kan uitgevoerd worden in de vorm van een onderzoek of beperkte overeenge-
komen werkzaamheden, beoordelingsopdrachten zijn niet toegestaan.
Een accountant kan zekerheid geven over compliance als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Management accepteert verantwoordelijkheid voor compliance
- Management beoordeelt compliance met specifieke vereisten
- Management verschaft een schriftelijke bewering over de compliance
- De bewering moet te beoordelen zijn door de accountant
- De meetcriteria kunnen consistent worden toegepast
- Voldoende bewijs kan worden verkregen om de bewering te onderbouwen

Een kritische stap in een compliance audit is het verkrijgen van voldoende kennis en begrip over de
van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de gerelateerde criteria die gebruikt worden om
compliance te beoordelen.
De accountant moet geen negatieve zekerheid geven over compliance.


Assurance services met betrekking tot de kwaliteit van processen bevatten:
  1. Uitgebreide risicobeoordeling (Comprehensive risk assessment)
  2. Evaluatie van IC-maatregelen over financiële rapportage
  3. Evaluatie van betrouwbaarheid van systemen: SysTrustSM
  4. Evaluatie van business-to-customer e-commerce: WebTrustSM
  5. Operational audits
                                                   107
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk
Ad. 1
Gegeven de focus op risicobeoordeling, evaluatie en beheersing die is ingebed in een controle,
zekerheid over een organisaties identificatie, meting en prioriteitstelling van risico‟s is dit een voor de
hand liggende uitbreiding van diensten verschaft door accountants.
Risicobeoordeling diensten kunnen bevatten:
- Assistentie met de identificatie, meting en prioriteitsstelling van bedrijfsrisico‟s
- Beoordeling van de betekenis van risico‟s
- Evaluatie van het organisatiesysteem voor identificeren en reduceren van risico‟s
- Evaluatie van hoe het management omgaat met ongewenste situaties afkomstig van risico‟s

Ad. 2
Het niveau van testen is uitgebreider dan vereist bij de reguliere controle. De gebieden van te
onderzoeken interne beheersing zijn afgestemd met het management en er is een specifieke
tijdsperiode vastgesteld.
Het primaire verschil tussen een controle en een opdracht om de interne beheersing te evalueren is de
reikwijdte van het onderzoek. Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan voordat een
accountant een opdracht tot evaluatie van interne beheersing kan accepteren:
- Management moet verantwoordelijkheid accepteren voor het invoeren van interne beheersing en
   het handhaven van de effectiviteit
- Management moet een evaluatie over de effectiviteit verschaffen gebaseerd op redelijke en
   controleerbare criteria
- De bewering moet gecontroleerd kunnen worden met gebruikmaking van controle-informatie
- De bewering over de effectiviteit is schriftelijk opgesteld door het management gebaseerd op de
   criteria gebruikt voor de evaluatie.

De bevindingen moeten gecommuniceerd worden met het management ongeacht de materialiteit.
Ontdekte leemtes in de interne beheersing kunnen worden onderverdeeld in rapporteerbare feiten of
materiële zwaktes.

Ad. 3
Accountants kunnen ook de betrouwbaarheid van andere systemen dan het systeem dat financiële
rapportages genereert beoordelen.
In het algemeen zal de accountant in een dergelijke opdracht de integriteit van het informatiesysteem
testen en condities en situaties identificeren waarin het systeem onbetrouwbaar kan zijn.
De AICPA heeft richtlijnen ontwikkeld voor attestation opdrachten met betrekking tot de
betrouwbaarheid van informatiesystemen, genaamd SysTrustSM. Een accountant kan de bewering van
het management onderzoeken dat het effectieve beheersingsmaatregelen over de betrouwbaarheid van
het systeem heeft gehanteerd gedurende een specifieke periode. Een betrouwbaar systeem worden
gedefinieerd als operabel zijn zonder materiële fouten of falen gedurende een specifieke periode in een
specifieke omgeving.
SysTrustSM is gebaseerd op vier principes, namelijk:
- Beschikbaarheid van het systeem (toegankelijk voor gebruik zoals gepland)
- Beveiliging (ongeautoriseerde toegang of gebruik)
- Integriteit (volledigheid, accuratesse, tijdigheid en autorisatie informatieverwerking)
- Onderhoud (veranderingen en upgrades)

Ad. 4
Gezien het toenemend gebruik van Internet is het van belang dat een organisatie zekerheid heeft over
de betrouwbaarheid van zijn e-commerce proces.
De AICPA heeft richtlijnen ontwikkeld voor e-commerce assurance services, genaamd WebTrustSM.
Deze assurance service is speciaal ontworpen voor een business-to-customer e-commerce omgeving.
Het doel van WebTrustSM is het onderzoeken van de bewering van het management dat het in
overeenstemming is met specifieke criteria in drie gebieden:


                                                    108
KNECHEL: Auditing, Assurance and Risk


-  Business practices en informatie privacy (juiste toelichting verschaffen over beleid en procedures
  voor een verkooptransactie en beschermen van klantinformatie)
-  Transactie-integriteit (juiste en accurate verwerking van transacties)
-  Informatiebescherming (transmissie, opslag en toegang van vertrouwelijke klantinformatie)

WebTrustSM is nog niet algemeen geaccepteerd in de markt.

Ad. 5
Operational auditing, ook management auditing of prestatie auditing, onderzoekt de algemene
effectiviteit en efficiency van processen in een organisatie. Operational audits kunnen zich focussen op
activiteiten in een organisatie of apart identificeerbare divisies of locaties.
Om een operational audit uit te kunnen voeren moeten er duidelijke criteria zijn gespecificeerd om de
effectiviteit en efficiency te kunnen beoordelen.
In het algemeen hebben effectiviteitscriteria betrekking op of een organisatie zijn doelstelling heeft
bereikt terwijl efficiencycriteria betrekking hebben op de relatie tussen de uitkomsten en de verbruikte
bronnen in het proces.
Gebruikelijke bronnen van effectiviteits- en efficiencycriteria zijn:
- Historische normen
- Peer group normen
- Absolute normen
- Onerhandelde normen

Rapportages over operational audits zijn divers en er is geen standaard rapportage. Over het algemeen
geeft het rapport een overall conclusie over de efficiency en effectiviteit van het onderzochte proces,
alsmede specifieke suggesties over hoe te reageren op de tijdens het onderzoek ontdekte problemen.


Van alle vaardigheden die een accountant bezit zijn de twee belangrijkste voor assurance en attestation
services objectiviteit en technische kennis. Objectiviteit is kritisch omdat assurance slechts waardevol
is als het van een objectieve en betrouwbare bron komt. Accountants worden vaak beschouwd als
technische experts op management, financiële en belastingonderwerpen.
Dit uittreksel is gemaakt door José Veltens, winnaar van de Pentagan Uittrekselwedstrijd 2001.

Wil je José een bedankje sturen, dan kan dat via jose.veltens@stork.com. Dit emailadres geldt tot eind
2002.

De Pentagan uittrekselwedstrijd is ondersteund door:

www.vasonline.nl
www.accountantsonline.nl
www.accountancyinfo.nl

Dit uittreksel wordt ook via deze websites gratis beschikbaar gesteld.
                                                  109

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:176
posted:1/4/2012
language:
pages:109