1. Ho�n c?nh l?ch s? nu?c ta sau c�ch m?ng th�ng

Document Sample
1. Ho�n c?nh l?ch s? nu?c ta sau c�ch m?ng th�ng Powered By Docstoc
					 1. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng Tám
   và chủ trương Kháng chiến, kiến quốc của Đảng
Đảng, chính quyền và Chủ tịch Hồ Chí Minh giành được uy tín trong tuyệt
             đại đa số nhân dân
 Chính phủ lâm thời (9/1945) và Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ra mắt quốc dân đồng bào
  b. Chủ trương của Đảng và Chính phủ
   nhằm bảo vệ chính quyền, xây dựng
        chế độ mới:

_ Trước âm mưu xâm lược của thực dân
 Pháp ở miền Nam, ngày 25/11/1945,
 Đảng ta ra chỉ thị “Kháng chiến kiến
 quốc”.
  + Bản chỉ thị xác định tính chất của
 cuộc cách mạng Việt Nam sau cách
 mạng tháng Tám năm 1945 vẫn là cuộc
 cách mạng giải phóng dân tộc.
Chỉ thị “KHÁNG CHIẾN, KIẾN QUỐC”
       25/11/1945
+ Chỉ thị nêu rõ: kiên quyết đấu tranh giành
độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, thực
hiện chế độ dân chủ cộng hòa, cải thiện
cuộc sống nhân dân.
+ Đảng phát động phong trào Nam tiến ủng
hộ nhân dân miền Nam đánh Pháp.
+ Về nội chính: Xúc tiến việc bầu cử Quốc
hội, thành lập chính phủ chính thức, lập
Hiến pháp, trừng trị bọn phản động chống
đối hiện hành, củng cố chính quyền nhân
dân.
+ Về quân sự: Động viên lực lượng toàn dân
kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo
cuộc kháng chiến lâu dài.
 + Về ngoại giao: Kiên trì các nguyên tắc:
“bình đẳng tương trợ”, thêm bạn bớt thù,
thực hiện khẩu hiệu: “Hoa – Việt thân
thiện” đối với quân đội Tưởng Giới Thạch.
Chủ trương “độc lập về chính trị, nhân
nhượng về kinh tế” đối với Pháp.
2. Xây dựng chế độ Dân chủ cộng hòa và tổ
   chức kháng chiến ở miền Nam:
     Các biện pháp thực hiện: Về chính trị

Xúc
tiến
bầu
 cử
Quốc
 hội                                  Phiên họp đầu tiên
                                   của Quốc hội khóa I -
                                   họp ngày 2 – 3 - 1946


                      Các đại biểu Quốc hội
                      trúng cử của Hà Nội ra
                      mắt quốc dân đồng bào


 Người dân nô nước đi bỏ phiếu bầu Quốc
 hội khóa I (6/1/1946) lần đầu tiên được
  thực hiện quyền công dân của mình
    Các biện pháp thực hiện: Về chính trị


Lập
Hiến
pháp
                   Hiến pháp 1946 -
                 Hiến pháp đầu tiên của
                 nước Việt Nam dân chủ
                     cộng hòa
    Các biện pháp thực hiện:Về chính trị


Thành
 lập
Chính
 phủ
chính
thức
      Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Hồ Chí Minh
          làm Chủ tịch ra mắt quốc dân (3/11/1946)
    Các biện pháp thực hiện: về quân sự Động viên lực
lƣợng toàn dân
 kháng chiến
 chống Pháp
                Kháng chiến ở Bến Tre
  Các biện pháp thực hiện: Về kinh tế
Tuần lễ
 vàng,
Hũ gạo
 tiết
 kiệm
     CHỦ TRƢƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
  “Nƣớc độc lập mà dân không đƣợc
  hƣởng hạnh phúc, tự do thì độc lập
    cũng chẳng có ý nghĩa gì”
        (Hồ Chí Minh)


Bác kêu gọi chống đói
                          Một lớp bình dân học vụ
“Tôi xin đề nghị đồng bào
cả nước và tôi xin thực
hành trước: cứ 10 ngày
nhịn ăn một bữa, mỗi tháng
ba bữa (mỗi bữa một bơ)
đem gạo đó để cứu dân
nghèo. Như vậy thì những
người nghèo sẽ có bữa rau
bữa cháo để chờ mùa sau,
khỏi đến nỗi chết đói ”
                          Quyên góp cho công quỹ
                Hũ gạo tiết kiệm
    Các biện pháp thực hiện: Về kinh tế
TĂNG
 GIA
 SẢN
XUẤT                   KHÁNG CHIẾN –
                    KIẾN QUỐC
      CỦNG CỐ CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG
 THÀNH
 LẬP MT
LIÊN VIỆT


  THÀNH
   LẬP
  TỔNG
        THÀNH
  LĐLĐVN              “Kết đoàn chúng ta
        LẬP HỘI   THÀNH    là sức mạnh”
        LIÊN HIỆP   LẬP
         PNVN   ĐẢNG XÃ
              HỘI VN
     PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN
                    XÂY DỰNG  XÂY DỰNG
                    LỰC LƢỢNG  LỰC LƢỢNG
                     BỘ ĐỘI   CÔNG AN
                    CHÍNH QUY  NHÂNH DÂN
“Cuối năm 1946 quân đội quốc gia Việt
      Nam có 8 vạn”
3. Thực hiện chính sách hòa hoãn, tranh thủ
 thời gian chuẩn bị kháng chiến toàn quốc:
a. Đối với Tưởng:
 _ Yêu cầu của quân Tưởng:
  + Buộc ta cung cấp lương thực, tiêu tiền
  quan kim đã mất giá
  + Loại trừ những người Việt Minh ra khỏi
  Quốc hội,
  + Nhường 70 ghế trong Quốc hội cho Việt
  Quốc – Việt Cách mà không thông qua bầu
  cử
 + Nhường một số ghế trong Chính phủ cho
 chúng…
 Hoa - Việt
 thân thiện
PHIM “CHÀO ĐÓN QUÂN
 TƢỞNG GIỚI THẠCH”
  HOÀ HOÃN VỚI TƢỞNG ĐỂ ĐÁNH PHÁP
                 NHÂN
                NHƢỢNG
          HOA VIỆT
         THÂN THIỆN
                TRÁNH
                 KHIÊU
                KHÍCH
Quân Tƣởng vào miền Bắc
  _ Chủ trương của Đảng:
+ Ta ép lòng cung cấp lương thực cho
 chúng trong khi dân ta đang đói.
+ Ngày 11/11/1945, Đảng cộng sản Việt
 Nam tuyên bố tự giải tán nhưng kỳ thật
 là rút vào hoạt động bí mật.
+ Quốc hội đồng ý mở rộng thêm 70 ghế
 dành cho bọn tay sai của Tưởng là Việt
 Quốc, Việt Cách mà không thông qua
 bầu cử.
+ Giữa tháng 11/1945, Chính phủ đổi tên
lực lượng vũ trang từ Giải phóng quân Việt
Nam thành Vệ quốc đoàn.
+ Trong khi hòa hoãn và nhân nhượng, ta
vẫn không ngừng vạch trần những hành
động phản dân hại nước của bọn tay sai của
Tưởng trước quần chúng, kiên quyết
nghiêm trị theo pháp luật khi có điều kiện
và đủ bằng chứng.
_ Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết
ngày 28/2/1946. Phân tích tình thế,
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban
thường vụ Trung öông Đảng quyết
định chọn giải pháp hòa hoãn, dàn
xếp với Pháp.
 b. Đối với Pháp:
_ Thực hiện chủ trương hòa với Pháp,
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính
 phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
 ký với đại diện chính phủ Pháp
 (Sainterny) bản Hiệp định Sơ bộ vào
 ngày 6/3/1946.
_ Sau Hiệp định sơ bộ, Đảng ra chỉ thị
 “Hòa để tiến” nhắc nhở nhân dân ta
 hãy nêu cao cảnh giác sẵn sàng đối phó
 với những hành vi xâm phạm Hiệp
 định của quân Pháp.
- Về phía thực dân Pháp, sau khi ký Hiệp
 định sơ bộ, chúng vẫn tiếp tục gây
 xung đột vũ trang ở Nam Bộ và thành
 lập chính phủ Nam kỳ tự trị.
      HOÀ VỚI PHÁP ĐỂ ĐUỔI TƢỞNG


Độc lập về chính trị, nhân    “Chúng ta cần hoà bình để xây dựng
 nhượng về kinh tế với     nƣơc nhà, cho nên chúng ta đã ép lòng
     Pháp          mà nhân nhƣợng để giữ hoà bình”
                         (Hồ Chí Minh)
     Ta và Pháp ký
   Hiệp định sơ bộ 6/3/1946  Đại diện các nƣớc ký hiệp định sơ bộ
                        6/3/1946
      TA ĐÃ NHÂN NHƢỢNG VỚI PHÁP
Chỉ thị "Hòa để tiến“
 ngày 9-3-1946.


               Phạm Văn Đồng tại hội nghị Fontaineblau
_ Pháp tăng cường hoạt động khiêu
khích. Quan hệ Việt - Pháp ngày càng
căng thẳng và có nguy cơ xảy ra chiến
tranh.
_ Nhằm kéo dài thêm thời gian hòa hoãn
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với chính
phủ Pháp bản Tạm ước ngày 14/9/1946.
                  “... LÀ SỰ NHÂN NHƯỢNG
                 CUỐI CÙNG , NHÂN NHƯỢNG
 “CHÚNG
                   NỮA LÀ PHẠM ĐẾN CHỦ
  TA
                  QUYỀN CỦA ĐẤT NƯỚC, LÀ
 MUỐN
                  HẠI ĐẾN QUYỀN LỢI CAO
  HÒA
                   TRỌNG CỦA DÂN TỘC”
 BÌNH,
 CHÚNG
  TA
 PHẢI
 NHÂN
NHƯỢNG”
     Chủ tịch Hồ Chí Minh và Pháp ký      PHIM “BÁC HỒ
         Tạm ƣớc 14/9/1946         SANG PHÁP 1946”
II. LÃNH ĐẠO TOÀN QUỐC
KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950)
1.Phát động tòan quốc kháng chiến và
 đường lối kháng chiến của Đảng
    Pháp tấn công Hải Phòng  Pháp gây chiến ở Hà Nội
       20 - 11 - 1946      17 - 12 - 1946
Ngoâi nhaø ôû laøng Vaïn Phuùc (Haø Noäi) nôi Trung öông
    Ñaûng ra chæ thò toaøn quoác khaùng chieán
a. Phát động tòan quốc kháng chiến
Nhöõng ngaøy ñaàu khaùng chieán choáng Phaùp ôû Beán Tre
 b. Đường lối kháng chiến chống Pháp
        của Đảng:
_ Nội dung cơ bản của đường lối:
+ Mục đích: Đánh bọn phản động thực
 dân Pháp xâm lược giành lại độc lập
 cho dân tộc.
+ Tính chất: Cuộc kháng chiến chống
 Pháp lần này vẫn mang tính chất là
 cách mạng giải phóng dân tộc.
+ Nhiệm vụ: chống thực dân Pháp xâm lược và
 phong kiến tay sai.
+ Phương châm kháng chiến: Kháng chiến toàn
 dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là
 chính.
_ Ngày 22/12/1946, Ban thường vụ Trung ương
 Đảng ra chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến”.
 Điều cốt lõi trong chương trình kháng chiến
 của Đảng là “vừa kháng chiến, vừa kiến
 quốc”.
   ĐƢỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CỦA ĐẢNG
                 TỰ LỰC
                  GẤNH
                 SINH LÀ
                  CHÍNH
TOÀN
DÂN

      TOÀN
      DIỆN  TRƢỜNG
           KỲ
Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc
      bao gồm toàn dân tộc
1    2     3     4     5
Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc
      bao gồm toàn dân tộc
             Văn sựtrị
            Quân hóa
             Chính tế
            Ngoại giao
              Kinh
_ Về đại thể cuộc kháng chiến trải qua 3
giai đoạn: phòng ngự, cầm cự, tổng phản
công. Các giai đoạn có quan hệ mật
thiết, đan xen với nhau nhưng mỗi giai
đoạn có một nhiệm vụ trung tâm.
_ Về phương thức chiến tranh: đi từ du
kích chiến – vận động chiến – trận địa
chiến.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:96
posted:1/4/2012
language:Vietnamese
pages:38