Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

8 - DOC 3 by HC12010404409

VIEWS: 11 PAGES: 84

									     หลักสู ตรสถานศึกษา
       โรงเรียนบ้ านด้ ามพร้ า
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
          ระดับประถมศึกษา
                  ้
 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551
         ้ ่
   สานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
     หลักสู ตรสถานศึกษา
       โรงเรียนบ้ านด้ ามพร้ า
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
          ระดับประถมศึกษา
                  ้
 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551
         ้ ่
   สานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
                     คาสั่ งกระทรวงศึกษาธิการ
                       ที่ สพฐ. ๒๙๓ / ๒๕๕๑
                               ้
        เรื่อง ให้ ใช้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
                      *************************
     เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการเป็ นการสร้ างกลยุทธ์ ใหม่ในการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา
                                  ั
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลสังคมไทยผูเ้ รี ยนมีศกยภาพในการแข่งขันและร่ วมมื
ออย่างสร้ างสรรค์ในสัง คมโลก ปลูก ฝั งให้ผูเ้ รี ย นมี จิตสานึ ก ในความเป็ นไทย มี ระเบี ยบวินัย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท
                     ่                          ์
รงเป็ นประมุ ข เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ม าตรา ๘๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
     ฉ ะ นั้ น อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า ๑ ๒ แ ล ะ ม า ต ร า ๑ ๕
แห่ งพระ ราชบั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บบริ หารราชก ารก ระทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร พ .ศ. ๒ ๕๔๖
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า
ขั้นพื้นฐานได้มีมติเห็ นชอบให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กระทรวงศึกษาธิ การจึงประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดั ง ปรากฏแนบท้ า ยค าสั่ ง นี้ แทนหลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๔
เงื่ อ นไขและระยะเวลาการใช้ห ลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑
ให้เป็ นไปดังนี้
     ๑                                           .
โรงเรี ยนต้นแบบการใช้หลักสู ตรและโรงเรี ยนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิ การปร
ะกาศ
          (๑) ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๒ ให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และ ๔
       (๒) ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๓ ให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๒ และ ๔ – ๕
      (๓) ปี การศึกษา ๒๕๕๔ เป็ นต้นไปให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในทุกชั้นเรี ยน

     ๒. โรงเรี ยนทัวไป่
          (๑) ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๓ ให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และ ๔
          (๒) ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๔ ให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๒ และ ๔ – ๕
          (๓) ตั้งแต่ปีการศึ ก ษา ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชั้นเรี ยน
     ให้เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานมี อ านาจในการยกเลิ ก เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลงหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและวิธีการจัดการศึกษา
                     สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๑                          (ลงชื่อ) สมชาย วงศ์สวัสดิ์
                              (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
                                ่
                           รัฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการ
                         ความนา
       กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ใ ห้ เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย ก า ห น ด จุ ด ห ม า ย
และมาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ นเป้ าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี
มี ปั ญ ญ า                มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี
และมี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในเวที ร ะดั บ โลก(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,๒๕๔๔)
พร้อมกันนี้ ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ งพระราชบั
ญญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
ที่ มุ่ ง เน้ น การกระจายอ านาจ ทางการศึ ก ษาให้ ท ้ อ งถิ่ นและสถานศึ ก ษาได้ มี บ ทบาท
และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น(สา
นักนายกรัฐมนตรี ,๒๕๔๒)
       โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ด้ า ม พ ร้ า
ในฐานะที่เป็ นโรงเรี ยนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จึ ง ได้จ ัดท าหลัก สู ตรสถานศึ ก ษาให้ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ตรการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช
๒ ๕ ๕ ๑ ดั ง ก ล่ า ว ทั้ ง เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู ้ เ รี ย น
โดยได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน คุ ณลักษณะ อันพึงประสงค์
มา ต รฐ า นก า รเ รี ย นรู้ แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจ น เ พื่ อใ ช้ เ ป็ น ทิ ศท า งใ น ก าร จั ด ก า รเ รี ย น
การสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กาหนดโครงสร้ างเวลาเรี ยนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู ้ในแต่ละชั้นปี อีกทั้งได้แนวทางในการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน เกณฑ์การจบการศึกษา
แต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้
และมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบติ     ั
       เอกสารหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๒ นี้ จัด ท าขึ้ นส าหรั บ โรงเรี ยน
    ู้
ครู ผสอนได้นาไปใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไท
ย ทุ ก ค น ใ น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
ให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการดารงชี วิต ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวต         ิ
                      ั
      มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดที่ กาหนดไว้ในเอกสารนี้ จะช่ วยทาให้เห็ นผลคาดหวัง
ที่ ต้ อ งการในการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ยนที่ ชั ด เจนซึ่ งจะสามารถช่ ว ยให้ ผู ้ป กครอง
ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า
และผูมีส่วนเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นมีความมันใจว่าโรงเรี ยนจะสามารถจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
     ้                    ่
มีคุณภาพและมีความเป็ นเอกภาพยิงขึ้น่

                              (นายอนันต์ เพียรพานิชย์)
                             ้
                            ผูอานวยการโรงเรี ยนบ้านด้ามพร้า
                      สารบัญ
                                              หน้า
คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551
เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ความนา
วิสัยทัศน์                                          1
หลักการ                                            1
จุดหมาย                                            2
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                      2
         สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
         คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างเวลาเรี ยน                                      4
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ                             5
         ทาไมต้องเรี ยนภาษาต่างประเทศ
คุณภาพผูเ้ รี ยน                                       6
โครงสร้างหลักสู ตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา           8
มาตรฐานการเรี ยนรู้                                     9
     ั
ตัวชี้วดชั้นปี                                        10
      ั
ตัวชี้วดและสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1                  17
       ั
ตัวชี้วดและสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2                  21
        ั
ตัวชี้วดและสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3                  26
    ั
ตัวชี้วดและสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4                             32
     ั
ตัวชี้วดและสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5                             40
      ั
ตัวชี้วดและสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6                             47
คาอธิ บายรายวิชากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ                                56
โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                         62
อภิธานศัพท์                                                    69
เอกสารอ้างอิง                                                   71
คณะผูจดทา  ้ั                                                  72
                          วิสัยทัศน์
      ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า              มุ่ ง พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ทุ ก ค น
ซึ่ งเป็ นก าลั ง ของชาติ ใ ห้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสมดุ ล ทั้ งด้ า นร่ างกาย ความรู ้ คุ ณ ธรรม
มี จิ ต ส า นึ ก ใ น ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ไ ท ย แ ล ะ เ ป็ น พ ล เ มื อ ง โ ล ก
ยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุ ข
มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะพื้ น ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่ จ าเป็ นต่ อ การศึ ก ษาต่ อ การประกอบอาชี พ
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อ ด ชี วิ ต โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ผู ้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ บ น พื้ น ฐ า น ค ว า ม เ ชื่ อ ว่ า
ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ


                           หลักการ
     หลักสู ตรสถานศึกษา มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
     ๑. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้เป็ นเป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
                  ั
บนพื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบความเป็ นสากล
     ๒. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ
     ๓. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
                           ่
     ๔. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุนทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลา และการ
จัดการเรี ยนรู้
   ๕. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
   ๖. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
                        จุดหมาย
      หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา มุ่ ง พัฒนาผูเ้ รี ย นให้เ ป็ นคนดี มี ปั ญญา มี ค วามสุ ข มี ศ ัก ยภาพ
ในการศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ จึ ง ก าหนดเป็ นจุ ด หมายเพื่ อ ให้ เ กิ ดกั บ ผู ้ เ รี ยน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
      ๑. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนยและ        ิ ั
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ห รื อ ศ า ส น า ที่ ต น นั บ ถื อ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
   ั
มีทกษะชีวต  ิ
      ๓. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
      ๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมันในวิถีชีวิต     ่
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข   ์
                      ั
      ๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ มุ่ ง ท า ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ส ร้ า ง สิ่ ง ที่ ดี ง า ม ใ น สั ง ค ม
     ่
และอยูร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข


   สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ใ น ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า
มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
     สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
                   ่
     หลักสู ตรสถานศึกษา มุงให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
     ๑. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒนธรรม        ั
ในการใช้ ภ าษาถ่ า ยทอดความคิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจ ความรู ้ สึ ก และทัศ นะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
                             ั
ร ว ม ทั้ ง ก า ร เ จ ร จ า ต่ อ ร อ ง เ พื่ อ ข จั ด แ ล ะ ล ด ปั ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ต่ า ง ๆ
ก า ร เ ลื อ ก รั บ ห รื อ ไ ม่ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ด้ ว ย ห ลั ก เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
ต ล อ ด จ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ วิ ธี ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
     ๒. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
ก า ร คิ ด อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ แ ล ะ ก า ร คิ ด เ ป็ น ร ะ บ บ
เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู ้
หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
     ๓. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่ เผชิ ญได้อย่า งถู ก ต้องเหมาะสมบนพื้ นฐานของหลัก เหตุ ผ ล คุ ณธรรมและข้อมู ล สารสนเทศ
เข้า ใจความสั ม พัน ธ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ในสั ง คม แสวงหาความรู ้
ประยุ ก ต์ค วามรู ้ ม าใช้ใ นการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หา และมี ก ารตัด สิ น ใจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม
     ๔. ความสามารถในการใช้ ทกษะชีวต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ
                      ั    ิ
ไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้ อย่า งต่อเนื่ อง การท างาน
แล ะ ก ารอยู่ ร่ วมกั น ใ นสั ง คมด้ ว ย ก ารส ร้ างเส ริ มความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ระ หว่ า งบุ คค ล
ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ต่ า ง ๆ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม
ก า ร ป รั บ ตั ว ใ ห้ ทั น กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
และการรู ้จกหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื่น
       ั                                     ้
     ๕. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
             ั
  ด้า นต่ า ง ๆ และมี ท ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
  การเรี ย นรู ้ การสื่ อสาร การท างาน การแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ ถู ก ต้อง เหมาะสม และ
  มีคุณธรรม

       คุณลักษณะอันพึงประสงค์
      หลักสู ตรสถานศึ กษา มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
   ่
  อยูร่วมกับผูอื่นในสังคมอย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
        ้
      ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
      ๒. ซื่อสัตย์สุจริ ต
      ๓. มีวนย  ิ ั
      ๔. ใฝ่ เรี ยนรู้
          ่
      ๕. อยูอย่างพอเพียง
      ๖. มุ่งมันในการทางาน
            ่
      ๗. รักความเป็ นไทย
      ๘. มีจิตสาธารณะ
      ๙. รักความสะอาด

                      โครงสร้ างเวลาเรียน
       หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยน ดังนี้
                                     เวลาเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ /                                          ระดับมัธยมศึกษา
                     ระดับประถมศึกษา           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
     กิจกรรม                                                ตอนปลาย
              ป. 1  ป. 2   ป. 3  ป. 4   ป. 5  ป. 6    ม. 1   ม. 2   ม. 3     ม. 4 – 6
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย         200  200   200  160   160  160     120   120    120      240
                                       (3 นก.)  (3 นก.)  (3 นก.)    (6 นก.)
  คณิ ตศาสตร์       200  200   200  160   160  160     120   120    120      240
                                       (3 นก.)  (3 นก.)  (3 นก.)    (6 นก.)
  วิทยาศาสตร์       80   80    80  80    80   80     120   120    120      240
                                       (3 นก.)  (3 นก.)  (3 นก.)    (6 นก.)
 สังคมศึกษา ศาสนา                               120   120    120      240
              80   80    80  80    80   80
 และวัฒนธรรม                                 (3 นก.)  (3 นก.)  (3 นก.)    (6 นก.)
 ประวัติศาสตร์       40   40    40  40    40   40     40    40    40       80
                                         (1 นก.)   (1 นก.)   (1 นก.)   (2 นก.)

 สุขศึกษาและพลศึกษา     80   80     80    80     80  80   80     80     80      120
                                         (2นก.)   (2 นก.)   (2 นก.)   (3นก.)
 ศิลปะ           80   80     80    80     80  80   80     80     80      120
                                         (2นก.)   (2 นก.)   (2 นก.)   (3 นก.)
 การงานอาชีพและ                                  80     80     80      120
               40   40     40    80     80  80
 เทคโนโลยี                                   (2นก.)   (2 นก.)   (2 นก.)   (3 นก.)
 ภาษาต่างประเทศ       40   40     40    80     80  80   120     120     120      240
                                         (3 นก.)   (3 นก.)   (3 นก.)   (6 นก.)
         ้
 รวมเวลาเรียน (พืนฐาน)                              880     880     880     1,640
               840  840    840    840     840  840
                                         (22 นก.)  (22 นก.)  (22 นก.)  (41 นก.)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    120  120    120    120     120  120  120     120     120      360
รายวิชา /
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่
                                                             ้
                                                           ไม่นอยกว่า
มเติม                   ปี ละไม่เกิน 40 ชัวโมง
                              ่           ปี ละไม่เกิน 200 ชัวโมง
                                                   ่
                                                          1,600ชัวโมง
                                                              ่
ตามความพร้ อมและจุดเน้ น

                                                           รวม 3 ปี
  รวมเวลาเรียนทั้งหมด          ไม่ เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี         ไม่ เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี    ไม่ น้อยกว่า
                                                          3,600 ชั่วโมง
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
  ทาไมต้ องเรียนภาษาต่ างประเทศ
       ในสั ง คมโลกปั จ จุ บ ัน การเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศมี ค วามส าคัญ และจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง
     ิ
  ในชีวตประจาวัน เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้
  การประกอบอาชี พ การสร้ า งความเข้า ใจเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมและวิ สั ย ทัศ น์ ข องชุ ม ชนโลก
  แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ มุ ม ม อ ง ข อ ง สั ง ค ม โ ล ก
  น า ม า ซึ่ ง มิ ต ร ไ ม ต รี แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ
  ช่ ว ย พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต น เ อ ง แ ล ะ ผู ้ อื่ น ดี ขึ้ น เ รี ย น รู ้ แ ล ะ
  เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิ จ
  ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง       ม ีเ จ ต ค ต ิที ่ด ี ต ่อ ก า ร ใ ช ้ภ า ษ า ต ่า ง ป ร ะ เ ท ศ
  และใช้ภาษาต่า งประเทศเพื่อการสื่ อสารได้ รวมทั้ง เข้า ถึ ง องค์ความรู ้ ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น
และมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการด าเนิ นชี วิ ต ภาษาต่ า งประเทศที่ เ ป็ นสาระ การเรี ยนรู ้ พื้ นฐาน
ซึ่ ง ก า ห น ด ใ ห้ เ รี ย น ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
ขั้นพื้ นฐาน คื อ ภาษาอัง กฤษ ส่ วนภาษาต่ า งประเทศอื่ น เช่ น ภาษาฝรั่ งเศส เยอรมัน จี น ญี่ ปุ่ น
อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรื อภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของสถานศึกษา
ที่จะจัดทารายวิชาและจัดการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม

เรียนรู้ อะไรในภาษาต่ างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชี พ
และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ข     อ    ง     ป    ร    ะ     ช    า     ค     ม    โ     ล      ก
และสามารถถ่ า ยทอดความคิ ด และวัฒ นธรรมไทยไปยัง สั ง คมโลกได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
       ภาษาเพื่ อ การสื่ อสาร การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการฟั ง -พู ด -อ่ า น-เขี ย น
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสาร แสดงความรู้ สึ ก และความคิ ด เห็ น ตี ค วาม น าเสนอข้อ มู ล
ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
       ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ต า ม วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ค ว า ม เ ห มื อ น แ ล ะ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ภ า ษ า กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
       ภ า ษ า กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ อื่ น
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ค ว า ม รู ้ กั บ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู ้ อื่ น
เ ป็ น พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
เปิ ดโลกทัศน์ของตน
       ภ า ษ า กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ช น แ ล ะ โ ล ก
การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ชุ มชน และสังคมโลก
เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
                      ั
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบสังคมโลก
                     คุณภาพผู้เรียน

     จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
      ปฏิ บติตามคาสั่ง คาขอร้ องที่ฟัง อ่านออกเสี ยงตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยคง่ายๆ และ
         ั
บทพู ด เข้า จัง หวะง่ า ยๆ ถู ก ต้อ งตามหลัก การอ่ า น บอกความหมายของค าและกลุ่ ม ค าที่ ฟั ง
ตรงตามความหมาย ตอบคาถามจากการฟังหรื ออ่านประโยค บทสนทนาหรื อนิทานง่ายๆ
      พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่ อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คาสั่งและ
คาขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ขอมูลเกี่ ยวกับตนเองและเพื่อน
                                       ้
บอกความรู ้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ใกล้ตวหรื อกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
                           ั
      พูดให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตว จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุ คคล
                                ั
สัตว์ และสิ่ งของตามที่ฟังหรื ออ่าน
      พู ด แล ะ ท าท่ า ประ กอบ ตามมารย าทสั ง คม /วั ฒ นธ รรมของเจ้ า ของภาษา
บ อ ก ชื่ อ แ ล ะ ค า ศั พ ท์ ง่ า ย ๆ เ กี่ ย ว กั บ เ ท ศ ก า ล /วั น ส า คั ญ /ง า น ฉ ล อ ง
    ิ        ่
และชีวตความเป็ นอยูของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
      บ อ ก ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง เ สี ย ง ตั ว อั ก ษ ร ค า ก ลุ่ ม ค า แ ล ะ ป ร ะ โ ย ค ง่ า ย ๆ
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
      บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
      ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
      ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตว       ั
      มีทกษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟั ง-พูด) สื่ อสารตามหัวเรื่ องเกี่ ยวกับตนเอง
        ั
                        ั
ครอบครัว โรงเรี ย น สิ่ ง แวดล้อ มใกล้ต ว อาหาร เครื่ อ งดื่ม และเวลาว่า งและนัน ทนาการ
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 300-450คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรม)
      ใช้ป ระโยคค าเดี ย ว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ ย ว (Simple Sentence)
ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวตประจาวัน    ิ

จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
       ปฏิบติตามคาสัง คาขอร้อง และคาแนะนาที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยงประโยค ข้อความ
           ั     ่
น ิ ท า น แ ล ะ บ ท ก ล อ น สั ้ น ๆ ถ ู ก ต อ ง ต า ม ห ล ก ก า ร อ ่า น
                                  ้            ั
เลื อ ก /ระบุป ระโยคและข้อ ความตรงตามความหมายของสั ญ ลัก ษณ์ ห รื อเครื่ องหมายที่ อ่ า น
บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่ องเล่า
       พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่ อสารระหว่างบุคคล ใช้คาสั่ง คาขอร้อง และให้คาแนะนา
พู ด /เ ขี ย น แ ส ด ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
ต อ บ รั บ แ ล ะ ป ฏิ เ ส ธ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ง่ า ย ๆ
พู ด และเขี ย นเพื่ อ ขอและให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง เพื่ อ น ครอบครั ว และเรื่ องใกล้ ต ั ว
พูด /เขี ย นแสดงความรู ้ สึ ก เกี่ ย วกับ เรื่ องต่ า งๆ ใกล้ตว กิ จ กรรมต่ า งๆ พร้ อ มทั้ง ให้ เหตุ ผ ลสั้ น ๆ
                                ั
ประกอบ
       พูด /เขี ยนให้ข ้อมูล เกี่ ย วกับ ตนเอง เพื่ อน และสิ่ ง แวดล้อมใกล้ตว เขี ย นภาพ แผนผัง
                                             ั
แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ
ใกล้ตว  ั
       ใช้ถอยคา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางอย่างสุ ภาพ เหมาะสม
          ้
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ให้ขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง/ชีวตความเป็ นอยูของเจ้าของภาษา
    ้                          ิ      ่
เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
       บอกความเหมื อ น / ความแตกต่ า งระหว่ า งการออกเสี ยงประโยคชนิ ด ต่ า งๆ
ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ว ร ร ค ต อ น แ ล ะ ก า ร ล า ดั บ ค า
ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ป ร ะ โ ย ค ข อ ง ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ภ า ษ า ไ ท ย
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม เ ห มื อ น /ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง เ ท ศ ก า ล
งานฉลองและประเพณี ของเจ้าของภาษากับของไทย
       ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งการเรี ยนรู ้
และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
       ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
       ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
       มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ     (เ น้ น ก า ร ฟั ง -พู ด -อ่ า น -เ ขี ย น )
สื่ อสารตามหั ว เรื่ องเกี่ ย วกั บ ตนเอง ครอบครั ว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้ อ ม อาหาร เครื่ องดื่ ม
เว ล าว่ า งแ ล ะ นั น ทน า ก า ร สุ ข ภา พ แล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ก าร ซื้ อ-ข า ย แ ล ะ ล มฟ้ า อา ก า ศ
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม)
      ใ ช้ ป ร ะ โ ย ค เ ดี่ ย ว แ ล ะ ป ร ะ โ ย ค ผ ส ม (Compound    Sentences)
สื่ อความหมายตามบริ บทต่างๆ


             โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา
                 ระดับประถมศึกษา
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
วิชาภาษาอังกฤษ 1      รหัส อ 11101     1 ชัวโมง/สัปดาห์
                           ่          40 ชัวโมง/ปี
                                        ่

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
วิชาภาษาอังกฤษ 2      รหัส อ 12101     1 ชัวโมง/สัปดาห์
                           ่          40 ชัวโมง/ปี
                                        ่

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
วิชาภาษาอังกฤษ 3      รหัส อ 13101     1 ชัวโมง/สัปดาห์
                           ่          40 ชัวโมง/ปี
                                        ่

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
วิชาภาษาอังกฤษ 4      รหัส อ 14101     2 ชัวโมง/สัปดาห์
                           ่          80 ชัวโมง/ปี
                                        ่

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
วิชาภาษาอังกฤษ 5      รหัส อ 15101     2 ชัวโมง/สัปดาห์
                           ่          80 ชัวโมง/ปี
                                        ่

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
วิชาภาษาอังกฤษ 6      รหัส อ 16101     2 ชัวโมง/สัปดาห์
                           ่          80 ชัวโมง/ปี
                                        ่
                มาตรฐานการเรียนรู้

         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ
        และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
         ั
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
       และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ
       โดยการพูดและการเขียน

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้
        ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2
        เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภา
        ษา
        กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

                ั           ื่
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบกลุ่มสาระการเรียนรู้ อน
                           ั
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
       และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน

                ั
สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
                      ั
       และ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบสังคมโลก
                      ั
                  ตัวชี้วดชั้นปี

         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1         เข้ า ใจและตี ค วามเรื่ อ งที่ ฟั ง และอ่ า นจากสื่ อ ประเภทต่ า งๆ
และแสดงความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผล
                         ั
                     ตัวชี้วดชั้นปี
       ป.1             ป.2                ป.3
     ั
1. ปฏิบติตามคาสั่งง่าย ๆ      ั
              1. ปฏิบติตามคาสั่ง และ       ั
                            1. ปฏิบติตามคาสั่ง และ
ที่ฟัง           คาขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง    คาขอร้องที่ฟังหรื ออ่าน
2.             2.ระบุตวอักษรและเสี ยง
                    ั       2. อ่านออกเสี ยงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา
    ั
ระบุตวอักษรและเสี ยงอ่   อ่านออกเสี ยงคา       ประโยค และ      บทพูดเข้าจังหวะ
านออกเสี ยง        สะกดคา           (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
และสะกดคาง่าย ๆ      และอ่านประโยคง่าย ๆ     3. เลือก / ระบุภาพ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน   ถูกต้องตาม         หรื อสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่ม
3.             หลักการอ่าน         คาและประโยคที่ฟัง
เลือกภาพตรงตามความ     3.             4. ตอบคาถามจากการฟังหรื ออ่านประโยค
หมายของคา         เลือกภาพตรงตามความ     บทสนทนา หรื อนิทานง่ายๆ
และกลุ่มคาที่ฟัง      หมายของคา กลุ่มคา
4.             และประโยคที่ฟัง
ตอบคาถามจากการฟังเรื่   4.
องใกล้ตว  ั        ตอบคาถามจากการฟังป
              ระโยค
              บทสนทนาหรื อนิทานง่า
              ยๆ ที่มีภาพประกอบ
      ป.4              ป.5               ป.6
     ั
1. ปฏิบติตามคาสั่ง          ั
              1. ปฏิบติตามคาสั่ง         ั
                            1. ปฏิบติตามคาสั่ง คาขอร้อง
คาขอร้อง          คาขอร้อง          และคาแนะนา ที่ฟังและอ่าน
และคาแนะนา         และคาแนะนาง่ายๆ       2. อ่านออกเสี ยงข้อความ
(instructions)       ที่ฟังและอ่าน        นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตาม
ง่ายๆ ที่ฟังหรื ออ่าน   2. อ่านออกเสี ยงประโยค   หลักการอ่าน
2. อ่านออกเสี ยงคา     ข้อความ และบทกลอน
สะกดคา           สั้นๆ ถูกต้องตาม
อ่านกลุ่มคาประโยค     หลักการอ่าน
ข้อความง่ายๆ
และบทพูดเข้าจังหวะ
ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน                          ั
                      ตัวชี้วดชั้นปี
       ป.4                   ป.5             ป.6
3. เลือก/ระบุภาพ หรื อ  3.ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายตรง   3.
สัญลักษณ์         ตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ      เลือก/ระบุประโยค
หรื อเครื่ องหมาย     ที่ฟังหรื ออ่าน                หรื อข้อความสั้นๆ
ตรงตามความหมายของ     4. บอกใจความสาคัญ และตอบคาถาม         ตรงตามภาพสัญลัก
ประโยคและ         จากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ     ษณ์หรื อเครื่ องหมาย
ข้อความสั้นๆ       หรื อเรื่ องสั้นๆ               ที่อ่าน
ที่ฟังหรื ออ่าน                             4.
4.                                    บอกใจความสาคัญ
ตอบคาถามจากการฟังแล                           และตอบคาถามจาก
ะอ่านประโยคบทสนทนา                            การฟังและอ่าน
และนิทานง่ายๆ                              บทสนทนา
                                     นิทานง่ายๆ
                                     และเรื่ องเล่า


         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.2        มี ทั ก ษะการสื่ อ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
แสดงความรู้ สึกและความคิดเห็นอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
                        ั
                    ตัวชี้วดชั้นปี
      ป.1              ป.2               ป.3
1. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้น ๆ 1. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ      1. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ
ง่าย ๆ          ง่าย ๆ              ง่าย ๆ
ในการสื่ อสารระหว่างบุค   ในการสื่ อสารระหว่างบุคคลตาม   ในการสื่ อสารระหว่างบุคคลตาม
คลตามแบบที่ฟัง        แบบที่ฟัง            แบบที่ฟัง
2. ใช้คาสั่งง่าย ๆ      2.ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่าย    2. ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่าย
ตามแบบที่ฟัง         ๆตามแบบที่ฟัง          ๆตามแบบที่ฟัง
3.              3. บอกความต้องการง่าย ๆ     3. บอกความต้องการง่าย ๆ
บอกความต้องการง่ายๆข     ของตนเองตามแบบที่ฟัง       ของตนเอง ตามแบบที่ฟัง
องตนเอง ตามแบบที่ฟัง             ้
               4. พูดขอและให้ขอมูลง่าย              ้
                               4. พูดขอและให้ขอมูลง่าย
4.              ๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง   ๆเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน
         ้
พูดขอและให้ขอมูลง่ายๆ                     ตามแบบที่ฟัง
เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่                    5.
ฟัง                              บอกความรู ้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
                                       ั
                               สิ่ งต่างๆใกล้ตว
                               หรื อกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
                        ั
                     ตัวชี้วดชั้นปี
      ป.4              ป.5                ป.6
1. พูด /           1. พูด /             1. พูด /
เขียนโต้ตอบในการสื่ อสา   เขียนโต้ตอบในการสื่ อสารระหว่า  เขียนโต้ตอบในการสื่ อสารระหว่า
รระหว่างบุคคล        งบุคคล              งบุคคล
2. ใช้คาสั่ง คาขอร้อง และ  2. ใช้คาสั่ง คาขอร้อง      2. ใช้คาสั่ง คาขอร้อง และ
คาขออนุญาตง่ายๆ       คาขออนุญาตและให้คาแนะนาง่า    ให้คาแนะนา
3. พูด /           ยๆ                3. พูด / เขียนแสดงความต้องการ
เขียนแสดงความต้องการข    3. พูด / เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ
องตนเอง และ         ขอความช่วยเหลือ         ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่
ขอความช่วยเหลือในสถา     ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่   วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ
นการณ์ง่าย ๆ         วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ     4. พูดและเขียนเพื่อขอและ
4. พูด / เขียนเพื่อขอและ   4. พูด / เขียนเพื่อขอและ     ให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
                                  ้
ให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่
   ้            ให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
                 ้              ครอบครัว และเรื่ องใกล้ตว  ั
อนและครอบครัว        ครอบครัว และเรื่ องใกล้ตว ั   5. พูด /
 5.             5. พูด / เขียนแสดงความรู้สึก   เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
พูดแสดงความรู้สึกของต    ของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ  เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตว
                                             ั
นเองเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ    ั
               ใกล้ตว และกิจกรรมต่างๆ    กิจกรรมต่างๆ
   ั
ใกล้ตว และกิจกรรมต่าง    พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ
ๆ
ตามแบบที่ฟัง

         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้ อมู ลข่ าวสาร ความคิดรวบยอด       และความคิดเห็นในเรื่ องต่ างๆ
โดยการพูดและการเขียน
                       ั
                    ตัวชี้วดชั้นปี
        ป.1             ป.2                ป.3
1.             1.                 1.
พูดให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองแล พูดให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองแล
     ้              ้             พูดให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
                                     ้
       ั
ะเรื่ องใกล้ตว              ั
              ะเรื่ องใกล้ตว                 ั
                                เรื่ องใกล้ตว
                                2. จัดหมวดหมู่คา
                                ตามประเภทของบุคคล สัตว์
                                และสิ่ งของ ตามที่ฟังหรื ออ่าน
                        ั
                     ตัวชี้วดชั้นปี
       ป.4              ป.5               ป.6
1. พูด /             1. พูด /            1. พูด /
เขียนให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองแ
       ้          เขียนให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองแ
                       ้         เขียนให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
                                      ้
ละเรื่ องใกล้ตว ั        ละเรื่ องใกล้ตวั        เพื่อน และสิ่ งแวดล้อม
2. พูด / วาดภาพแสดงความ     2. เขียนภาพ แผนผัง       ใกล้ตว ั
สัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ      และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ   2. เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ
    ั
ใกล้ตวตามที่ฟังหรื ออ่าน     ตามที่ฟังหรื ออ่าน       และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ
3. พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ   3.               ตามที่ฟังหรื ออ่าน
เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตว
              ั   พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเ  3.
                 รื่ องต่าง ๆ ใกล้ตว
                          ั      พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ย
                                           ั
                                วกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตว
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1      เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาษากั บ วั ฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา
และนาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
                         ั
                     ตัวชี้วดชั้นปี
       ป.1                 ป.2                 ป.3
1. พูดและทาท่าประกอบ       1. พูดและทาท่าประกอบ         1. พูดและทาท่าประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามมารยาทสังคม /
2.                 2.                  วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา
บอกชื่อและคาศัพท์เกี่ยวกับเทศ บอกชื่อและคาศัพท์เกี่ยวกับเทศ 2. บอกชื่อและคาศัพท์ง่าย ๆ
กาลสาคัญของเจ้าของภาษา      กาลสาคัญของเจ้าของภาษา        เกี่ยวกับเทศกาล / วันสาคัญ /
3. เข้าร่ วม           3.                           ิ
                                    งานฉลองและชีวตความเป็ น
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรร เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวั อยูของเจ้าของภาษา   ่
มที่เหมาะกับวัย          ฒนธรรมที่เหมาะกับวัย         3.
                                    เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาแล
                                    ะวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
                         ั
                      ตัวชี้วดชั้นปี
       ป.4               ป.5               ป.6
1. พูดและทาท่า ประกอบ      1.                   ้
                                 1. ใช้ถอยคา น้ าเสี ยง
อย่างสุ ภาพ              ้
                 ใช้ถอยคาน้ าเสี ยงและกิริยาท่าท และกิริยาท่าทางอย่างสุ ภาพ
ตามมารยาทสังคม          างอย่างสุ ภาพ          เหมาะสม ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภา     ตามมารยาทสังคมและวัฒนธร และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษ
ษา                รมของเจ้าของภาษา        า
2. ตอบคาถามเกี่ยวกับเทศกาล    2. ตอบคาถาม / บอกความ      2. ให้ขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล /
                                     ้
/ วันสาคัญ /           สาคัญของเทศกาล / วันสาคัญ / วันสาคัญ / งานฉลอง /
งานฉลองและชีวตความเป็ นอ
         ิ        งานฉลองและชีวตความเป็ น
                          ิ        ิ       ่
                                 ชีวตความเป็ นอยูของเจ้าของภา
 ่
ยูง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา       ่
                 อยูง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา    ษา
3.             3.              3.
เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวั เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวั
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย   ฒนธรรมตามความสนใจ      ฒนธรรมตามความสนใจ

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2 เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่ างถูกต้ องและเหมาะสม
                        ั
                     ตัวชี้วดชั้นปี
      ป.1                 ป.2            ป.3
    ั              ั
1.ระบุตวอักษรและเสี ยงตัวอั 1.ระบุตวอักษรและเสี ยงตัวอักษรขอ 1.
กษรของภาษาต่างประเทศ งภาษาต่างประเทศและภาษาไทย        บอกความแตกต่างของเสี ยง
และภาษาไทย                          ตัวอักษร คา กลุ่มคา
                               และประโยคง่ายๆ ของภาษา
                               ต่างประเทศและภาษาไทย
      ป.4                 ป.5            ป.6
1.             1. บอกความเหมือน /        1. บอกความเหมือน /
บอกความแตกต่างของเสี ยง ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยง ความแตกต่างระหว่างการอ
ตัวอักษร คา กลุ่มคา     ประโยคชนิดต่างๆ         อกเสี ยงประโยคชนิ ดต่างๆ
ประโยค           การใช้เครื่ องหมายวรรคตอน และ การใช้เครื่ องหมายวรรคตอ
และข้อความของภาษา      การลาดับคาตามโครงสร้างประโยค น และ การลาดับคา
ต่างประเทศและภาษาไทย ของภาษาต่างประเทศ            ตามโครงสร้างประโยค
              และภาษาไทย            ของภาษาต่างประเทศ
                               และภาษาไทย

                   ั
                ตัวชี้วดชั้นปี
      ป.4             ป.5              ป.6
2.                    2.         2.
บอกความเหมือน/ความแตกต่างร บอกความเหมือน/ความแตกต่างร     เปรี ยบเทียบความเหมือน/
ะหว่างเทศกาลและ         ะหว่างเทศกาลและ        ความแตกต่าง
งานฉลอง ตามวัฒนธรรม ของ งานฉลองของเจ้าของภาษากับขอ      ระหว่างเทศกาล
เจ้าของภาษากับของไทย                งไทย          งานฉลองและประเพณี ข
                                      อง
                                      เจ้าของภาษากับของไทย

                ั           ื่
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบกลุ่มสาระการเรียนรู้ อน
มาตรฐาน ต 3.1      ใช้ ภาษาต่ า งประเทศในการเชื่ อ มโยงความรู้ กับ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น
      ้
และเป็ นพืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ ของตน
                         ั
                      ตัวชี้วดชั้นปี
        ป.1              ป.2                ป.3
1.               1.              1.
บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส
มสาระการเรี ยนรู้อื่น      มสาระการเรี ยนรู้อื่น     าระการเรี ยนรู้อื่น
        ป.4              ป.5                ป.6
1. ค้นคว้า           1. ค้นคว้า          1. ค้นคว้า
รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับก
กลุ่มสาระ            กลุ่มสาระ           ลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้อื่นและนาเสนอด้ว การเรี ยนรู้อื่น         การเรี ยนรู้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้แล
ยการพูด/การเขียน        และนาเสนอด้วยการพูด/การเ ะนาเสนอด้วยการพูด/
                ขียน             การเขียน
                ั
สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุ มชน และสั งคม
                         ั
                     ตัวชี้วดชั้นปี
         ป.1                 ป.2            ป.3
1. ฟัง / พูด ในสถานการณ์     ง่าย 1. ฟัง / พูด        1. ฟัง / พูด ในสถานการณ์
ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน       ในสถานการณ์ง่ายๆ      ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
                   ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
         ป.4                 ป.5            ป.6
1. ฟังและพูด / อ่าน          1. ฟัง พูด และอ่าน/เขียน 1. ใช้ภาษาสื่ อสาร
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนแ ในสถานการณ์ต่างๆ       ในสถานการณ์ต่างๆ
ละสถานศึกษา              ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและส ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและส
                   ถานศึกษา          ถานศึกษา


                ั
สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบชุมชนและโลก
                          ้
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ ภาษาต่ างประเทศเป็ นเครื่องมือพืนฐานในการศึกษาต่ อ การประกอบอาชีพ
        ่     ั
และการแลกเปลียนเรี ยนรู้ กบสั งคมโลก
                        ั
                     ตัวชี้วดชั้นปี
       ป.1               ป.2               ป.3
1. ใช้ภาษา ต่างประเทศ      1. ใช้ภาษา ต่างประเทศ      1. ใช้ภาษา ต่างประเทศ
เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตวั             ใกล้ตวั             ใกล้ตวั
       ป.4               ป.5               ป.6
1. ใช้ภาษา           1. ใช้ภาษา           1. ใช้ภาษา
ต่างประเทศในการสื บค้นและร ต่างประเทศในการสื บค้นและร ต่างประเทศในการสื บค้นและร
วบรวมข้อมูลต่างๆ        วบรวมข้อมูลต่างๆ        วบรวมข้อมูลต่างๆ
              ั
           ตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
                 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่ านจากสื่ อประเภทต่ างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่ างมีเหตุผล
รหัสตัวชี้             ั
               ตัวชี้วด               สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   วัด
 ต 1.1 ป 1. ปฏิบติตามคาสั่งง่ายๆ ที่ฟัง
           ั                  คาสั่งที่ใช้ในห้องเรี ยน เช่น Stand up./
   1/1                         Sit down./ Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop!
                             etc.
 ต 1.1 ป 2. ระบุตวอักษรและเสี ยง
            ั                 ตัวอักษร (letter names)
   1/2   อ่านออกเสี ยงและสะกดคาง่ายๆ         เสี ยงตัวอักษรและสระ (letter sounds)
       ถูกต้องตามหลักการอ่าน            และการสะกดคา หลักการอ่านออกเสี ยง
                             เช่น
                             -
                               การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญ
                               ชนะท้ายคา
                             - การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา
                               (stress)ในคาและกลุ่มคา
                             - การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า
                               (intonation)ในประโยค
 ต 1.1 ป 3.                       คา กลุ่มคา และความหมาย
   1/3   เลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกลุ่ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน
       มคาที่ฟัง                           ั
                             สิ่ งแวดล้อมใกล้ตว อาหาร เครื่ องดื่ม
                             และนันทนาการ
                             ภายในวงคาศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐
                             คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรรม)
      ั
 รหัสตัวชี้วด             ั
                ตัวชี้วด            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ต 1.1 ป 1/4  4. ตอบคาถามจากการฟั งเรื่ องใกล้ตว บทอ่านเกี่ยวกับเรื่ องใกล้ตว
                         ั                ั
                          หรื อนิทานที่มีภาพประกอบ
                          ประโยคคาถามและคาตอบ
                          - Yes / No Question เช่น
                           Is it a / an..?
                           Yes, it is. / No, it is not. etc.
                          - Wh-Question เช่น
                           What is it?
                           It is a/an... etc.

         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร แสดงความรู้ สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รหัสตัวชี้วั            ั
              ตัวชี้วด           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ด
ต 1.2 ป 1/1 1. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ     บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา
       ในการสื่ อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟั ขอบคุณ
       ง                  ขอโทษ
                         และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเอ
                         ง เช่น Hi/ Hello/ Good morning/ Good
                         afternoon/ Good evening/ I am…/
                         Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am
                         sorry. etc.
ต 1.2 ป 1/2 2. ใช้คาสังง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง
           ่                 คาสังที่ใช้ในห้องเรี ยน
                               ่
ต 1.2 ป 1/3 3. บอกความต้องการง่ายๆ            คาศัพท์ สานวน
      ของตนเองตามแบบที่ฟัง             และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ
                             เช่น
                             I want…/ Please,… etc.
      ั
รหัสตัวชี้วด       ตัวชี้วด ั             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
                ้
ต 1.2 ป 1/4 4. พูดขอและให้ขอมูลง่ายๆ       คาศัพท์ สานวน
       เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง     และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
                                       ้
                         เช่น What’s your name?
                         My name is…
                         I am… How are you?
                         I am fine. etc.


         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.3   นาเสนอข้ อ มู ลข่ าวสาร ความคิ ดรวบยอด และความคิด เห็นในเรื่ องต่ า งๆ
โดยการพูด และการเขียน
รหัสตัวชี้            ั
             ตัวชี้วด           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.3 ป 1.                  คาและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ขอมูลเกี่ยวกั้
  1/1   พูดให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ อง บตนเอง บุคคลใกล้ตว และเรื่ องใกล้ตว เช่น
         ้                          ั          ั
        ั
      ใกล้ตว               บอกชื่อ อายุ รู ปร่ าง ส่ วนสู ง เรี ยกสิ่ งต่างๆ
                                           ่
                        จานวน 1-20 สี ขนาด สถานที่อยูของสิ่ งของ

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1       เข้ า ใจความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งภาษากับ วัฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา
และนาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
รหัสตัวชี้วั          ั
            ตัวชี้วด              สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ด
ต 2.1 ป 1/1 1. พูดและทาท่าประกอบ       วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น
       ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภา การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนาตน
       ษา               เอง การสัมผัสมือ      การโบกมือ
                       การแสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธรหัสตัวชี้            ั
             ตัวชี้วด              สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 2.1 ป 2. บอกชื่อและคาศัพท์เกี่ยวกับ      คาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญของเจ้าข
  1/2   เทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา       องภาษา เช่น วันคริ สต์มาส
                         วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์
 ต 2.1 ป 3.                   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น
  1/3  เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เห การเล่นเกม การร้องเพลง
     มาะกับวัย                การเล่านิทานประกอบท่าทาง
                         วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
                         วันวาเลนไทน์

สาระที่ 2   ภาษาและวัฒนธรรม
ม า ต ร ฐ า น       ต                           2.2
เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับภาษาและวั
ฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่ างถูกต้ องและเหมาะสม
รหัสตัว            ั
            ตัวชี้วด            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
         ั
ต 2.2 ป 1.ระบุตวอักษรและเสี ยงตัวอักษรของภาษาต่ ตัวอักษรและเสี ยงตัวอักษรของภาษาต่าง
  1/1 างประเทศและภาษาไทย            ประเทศและภาษาไทย
                ั           ื่
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบกลุ่มสาระการเรียนรู้ อน
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่ า งประเทศในการเชื่ อ มโยงความรู้ กั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น
      ้
และเป็ นพืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ ของตน
รหัสตัวชี้วั             ั
                ตัวชี้วด              สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  ด
 ต 3.1 ป 1.                       คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ย
  1/1    บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ย นรู้อื่น
       นรู้อื่น

                ั
สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุ มชน และสั งคม
      ั
 รหัสตัวชี้วด               ั
                  ตัวชี้วด            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ต 4.1 ป 1/1   1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ       การใช้ภาษาในการฟัง /
         ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน         พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ
                             ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
              ั
           ตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
                 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่ านจากสื่ อประเภทต่ างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่ างมีเหตุผล
      ั
 รหัสตัวชี้วด          ั
             ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ต 1.1 ป 2/1 1. ปฏิบติตามคาสั่ง
           ั            คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน
        และคาขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง    - คาสั่ง เช่น Show me a / an...
                         Open your book.
                         Don’t talk in class. etc.
                       - คาขอร้อง เช่น Please come here.
                         Come here, please.
                         Don’t make a loud noise, please. Please
                        don’t make a loud noise. etc.
ต 1.1 ป 2/2      ั
        2. ระบุตวอักษรและเสี ยง    ตัวอักษร เสี ยงตัวอักษรและสระ การสะกดคา
        อ่านออกเสี ยงคา สะกดคา    และประโยค หลักการอ่านออกเสี ยง เช่น
        และอ่านประโยคง่าย ๆ      -
        ถูกต้องตามหลักการอ่าน     การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา
                       - การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา
                       - การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า
                       ในประโยค
      ั
รหัสตัวชี้วด             ั
               ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ต 1.1 ป 2/3   3. เลือกภาพตรงตามความหมายของคา    คา กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว (simple
        กลุ่มคา และประโยคที่ฟัง       sentence) และความหมาย
                           เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน
                                      ั
                           สิ่ งแวดล้อมใกล้ตว อาหาร เครื่ องดื่ม
                           และนันทนาการ
                           เป็ นวงคาศัพท์สะสมประมาณ ๒๕๐-
                           ๓๐๐ คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรรม)
ต 1.1 ป 2/4   4. ตอบคาถามจากการฟังประโยค      ประโยค บทสนทนา
        บทสนทนา หรื อนิ ทานง่าย ๆ ที่มีภาพ  หรื อนิทานที่มีภาพประกอบ
        ประกอบ                ประโยคคาถามและคาตอบ
                           - Yes / No Question เช่น
                             Is this / that a / an..?
                             Yes, it is. / No, it isn’t. etc.
                           - Wh-Question เช่น
                             What is this / that / it ?
                             This / that / It is a / an…
                             How many……?
                           There is/are……
                           Where is the……?
                           It is in/on/under ..…   etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร แสดงความรู้ สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รหัสตัวชี้วั           ั
              ตัวชี้วด        สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
  ด
 ต 1.2 ป 1. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ    บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา
  2/1    ในการสื่ อสารระหว่างบุคคลตามแบบ ขอบคุณ ขอโทษ
       ที่ฟัง             และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเอ
                        ง เช่น Hi/ HelloGood morning/ Good
                        afternoon/ Good evening
                        How are you?/ I’m fine.
                        I am… / Goodbye./ Bye.
                        Thank you./ I am sorry. etc.
 ต 1.2 ป  2. ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆ    คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน
  2/2   ตามแบบที่ฟัง
 ต 1.2 ป  3. บอกความต้องการง่ายๆ       คาศัพท์ สานวน
  2/3   ของตนเองตามแบบที่ฟัง           และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น
                           I want…/ Please,… etc.
 ต 1.2 ป          ้
      4. พูดขอและให้ขอมูลง่ายๆ         คาศัพท์ สานวน
  2/4   เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง        และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอมูลเกี่ยวกับต
                                        ้
                           นเอง เช่น What’s your name?
                           My name is…
                           I am…
                           How are you?
                           I am fine. etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.3   นาเสนอข้ อ มู ลข่ าวสาร ความคิ ดรวบยอด และความคิด เห็นในเรื่ อ งต่ า งๆ
โดยการพูด และการเขียน
รหัสตัวชี้            ั
             ตัวชี้วด           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.3 ป 1.                  คาและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ขอมูลเกี่ยวกั้
  2/1   พูดให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ อง บตนเอง บุคคลใกล้ตว และเรื่ องใกล้ตว เช่น
         ้                          ั          ั
        ั
      ใกล้ตว               บอกชื่อ อายุ รู ปร่ าง ส่ วนสู ง เรี ยกสิ่ งต่างๆ
                                           ่
                        จานวน 1-30 สี ขนาด สถานที่อยูของสิ่ งของ

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1       เข้ า ใจความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งภาษากับ วัฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา
และนาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
รหัสตัวชี้            ั
              ตัวชี้วด              สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
ต 2.1 ป 1. พูดและทาท่าประกอบ             วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น
 2/1 ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา           การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะ
                           แนะนาตนเอง การสัมผัสมือ
                           การโบกมือ
                           การแสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ
ต 2.1 ป 2. บอกชื่อและคาศัพท์เกี่ยวกับ        คาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญของเจ้าของ
 2/2 เทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา           ภาษา เช่น วันคริ สต์มาส
                           วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์
ต 2.1 ป 3.                      กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น
 2/3 เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม       การเล่นเกม การร้องเพลง
    ที่เหมาะกับวัย                การเล่านิทานประกอบท่าทาง
                           วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
                           วันวาเลนไทน์
สาระที่ 2    ภาษาและวัฒนธรรม
ม า ต ร ฐ า น       ต                           2.2
เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับภาษาและวั
ฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่ างถูกต้ องและเหมาะสม
รหัสตัว            ั
            ตัวชี้วด            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
         ั
ต 2.2 ป 1.ระบุตวอักษรและเสี ยงตัวอักษรของภาษาต่ ตัวอักษรและเสี ยงตัวอักษรของภาษาต่าง
  2/1 างประเทศและภาษาไทย            ประเทศและภาษาไทย


                ั           ื่
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบกลุ่มสาระการเรียนรู้ อน
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่ า งประเทศในการเชื่ อ มโยงความรู้ กั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น
      ้
และเป็ นพืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ ของตน
รหัสตัวชี้วั          ั
             ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  ด
 ต 3.1 ป  1.                     คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ย
  2/1   บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ย นรู้อื่น
      นรู้อื่น


                ั
สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุ มชน และสั งคม
      ั
 รหัสตัวชี้วด             ั
                ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ต 4.1 ป 2/1  1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ     การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย
        ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน       ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
              ั
          ตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
                 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่ านจากสื่ อประเภทต่ างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่ างมีเหตุผล
      ั
 รหัสตัวชี้วด          ั
             ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ต 1.1 ป 3/1 1. ปฏิบติตามคาสั่ง
           ั            คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน
        และคาขอร้องที่ฟัง หรื ออ่าน  - คาสั่ง เช่น Give me a/an...
                         Draw and color the picture.
                         Put a/an…in/on/under a/an…
                       Don’t eat in class. etc.
                      - คาขอร้อง เช่น Please take a queue.
                       Take a queue, please.
                       Don’t make a loud noise, please.
                       Please don’t make a loud noise.
                       Can you help me, please? etc.
 ต 1.1 ป 3/2  2. อ่านออกเสี ยงคา สะกดคา  คา กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว และบทพูดเข้าจังหวะ
        อ่านกลุ่มคา ประโยค     และการสะกดคา
        และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
        ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ออกเสี ยง เช่น
                      -
                      การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา
                      - การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา
                      - การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า
                      ในประโยค
รหัสตัวชี้วั               ั
                 ตัวชี้วด          สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ด
ต 1.1 ป 3/3 3. เลือก/ระบุภาพ               กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว
       หรื อสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคาและประ สัญลักษณ์
       โยค     ที่ฟัง              และความหมายเกี่ยวกับตนเ
                             อง ครอบครัว โรงเรี ยน
                                       ั
                             สิ่ งแวดล้อมใกล้ตว อาหาร
                             เครื่ องดื่ม และนันทนาการ
                             เป็ นวงคาศัพท์สะสมประมา
                             ณ 350-450 คา
                             (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรรม)
ต 1.1 ป 3/4 4. ตอบคาถามจากการฟังหรื ออ่านประโยค      ประโยค บทสนทนา
       บทสนทนา หรื อนิทานง่ายๆ           หรื อนิทานที่มีภาพประกอบ
                              ประโยคคาถามและคาตอบ
                              - Yes / No Question เช่น
                               Is / Are / Can…?
                               Yes,…is/are/can./
                               No,…isn’t/aren’t/can’t.
                              etc.
                              - Wh-Question เช่น
                               What is this/that/it?
                               This/that/It is a/an…
                               How many…?
                               There is/are…
                               Where is/are…?
                                It is    in/on/under…
                               They are       etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร แสดงความรู้ สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รหัสตัวชี้วั           ั
              ตัวชี้วด         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  ด
 ต 1.2 ป 1. พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ    บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย
  3/1    ในการสื่ อสารระหว่างบุคคลตามแบบ กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ
       ที่ฟัง             และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเอง
                          เช่น Hi/ Hello
                          Good morning/ Good afternoon/
                          Good evening/ I am sorry./
                          How are you? I’m fine.Thank you. And
                          you?/ Nice to see you./
                          Nice to see you too./ Goodbye./Bye./ See
                          you soon/ later./ Thanks./
                          Thank you./ Thank you very much./ You’re
                          welcome.     etc.
 ต 1.2 ป  2 .ใช้คาสั่งและคาขอร้องง่ายๆ      คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน
  3/2   ตามแบบที่ฟัง
 ต 1.2 ป  3. บอกความต้องการง่ายๆ         คาศัพท์ สานวน
  3/3   ของตนเองตามแบบที่ฟัง          และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น
                          Please,…
                          May I go out ?
                          May I come in ? etc.
 ต 1.2 ป 4. พูดขอและให้ขอมูลง่ายๆ
               ้           คาศัพท์ สานวน
  3/4    เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อนตามแบบที่ฟัง และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอมูลเกี่ยวกับต
                                           ้
                          นเอง และเพื่อน What’s your name? My
                          name is…
                          How are you?      I am fine.
                          What time is it? It is one o’clock.
                          What is this?      It is a/an…
                          How many…are there?
                          There is a/an…/ There are…
                          Who is…? He/She is…         etc.
รหัสตัวชี้วั            ั
              ตัวชี้วด              สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  ด
 ต 1.2 ป 5.                     คาและประโยคที่ใช้แสดงความรู ้สึก เช่น
  3/5    บอกความรู ้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่ งต่ ดีใจ เสี ยใจ ชอบไม่ชอบ เช่น Yeah!/
            ั
       างๆ ใกล้ตว หรื อกิจกรรมต่างๆ      Great!/ Cool!/ I’m happy./
       ตามแบบที่ฟัง              I like cats./ I don’t like snakes. etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.3   นาเสนอข้ อ มู ลข่ าวสาร ความคิ ดรวบยอด และความคิด เห็นในเรื่ องต่ า งๆ
โดยการพูด และการเขียน
รหัสตัวชี้            ั
              ตัวชี้วด           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.3 ป 1.                  คาและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ขอมูลเกี่ยวกั้
  3/1   พูดให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ อง บตนเอง บุคคลใกล้ตว และเรื่ องใกล้ตว เช่น
          ้                         ั          ั
      ใกล้ตวั               บอกชื่อ อายุ รู ปร่ าง ส่ วนสู ง เรี ยกสิ่ งต่างๆ
                                           ่
                        จานวน 1-50 สี ขนาด สถานที่อยูของสิ่ งของ
 ต 1.3 ป 2.                  คา กลุ่มคาที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์
  3/2   จัดหมวดหมู่คาตามประเภทของบุคค และสิ่ งของ เช่น
      ล สัตว์ และสิ่ งของ ตามที่ฟัง    การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับ
      หรื ออ่าน              คา หรื อกลุ่มคา โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ
                        แผนผัง
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1       เข้ า ใจความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งภาษากับ วัฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา
และนาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
รหัสตัวชี้               ั
                ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 2.1 ป  1. พูดและทาท่าประกอบ          มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของ
  3/1   ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ
                          การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ
                          การพูดขณะแนะนาตนเอง
                          การสัมผัสมือ
                          การโบกมือ
                          การแสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ
 ต 2.1 ป  2. บอกชื่อและคาศัพท์ง่ายๆ        คาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งา
  3/2   เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง    นฉลอง
           ิ     ่
      และชีวตความเป็ นอยูของเจ้าของภาษา        ิ      ่
                          และชีวตความเป็ นอยูของเจ้าของภาษา
                          เช่น วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
                          วันวาเลนไทน์ เครื่ องแต่งกาย
                          อาหาร เครื่ องดื่ม
 ต 2.1 ป  3.                   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
  3/3   เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เห เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง
      มาะกับวัย                การเล่านิทานประกอบท่าทาง
                          วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
                          วันวาเลนไทน์


สาระที่ 2   ภาษาและวัฒนธรรม
ม า ต ร ฐ า น          ต                          2.2
เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับภาษาและวั
ฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่ างถูกต้ องและเหมาะสม
 รหัสตัวชี้วั           ั
              ตัวชี้วด         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
    ด
ต 2.2 ป 3/1 1.                ความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร คา กลุ่มคา
       บอกความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษ และประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไ
       ร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ  ทย
       ของภาษาต่างประเทศและภาษาไท
       ย
                ั           ื่
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบกลุ่มสาระการเรียนรู้ อน
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่ า งประเทศในการเชื่ อ มโยงความรู้ กั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น
      ้
และเป็ นพืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ ของตน
รหัสตัวชี้วั             ั
                ตัวชี้วด              สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  ด
 ต 3.1 ป 1.                       คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ย
  3/1    บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ย นรู้อื่น
       นรู้อื่น


                ั
สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุ มชน และสั งคม
      ั
 รหัสตัวชี้วด        ตัวชี้วดั             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ต 4.1 ป 3/1 1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ      การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ
       ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน       ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
              ั
          ตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
                 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่ านจากสื่ อประเภทต่ างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่ างมีเหตุผล
รหัสตัว                ั
                ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
        ั
ต 1.1 ป 1. ปฏิบติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนา       คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ย
  4/1 (instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรื ออ่าน       น และคาแนะนาในการเล่นเกม
                              การวาดภาพ หรื อการทาอาหาร
                              และเครื่ องดื่ม
                              - คาสัง เช่น
                                  ่
                               Look at the…/here/over there.
                               Say it again. Read and draw.
                               Put a/an…in/on/under a/an…
                               Don’t go over there.     etc.
                              - คาขอร้อง เช่น Please take a
                               queue.
                               Take a queue, please.
                               Can you help me, please?
                               etc.
                              - คาแนะนา เช่น
                               You should read everyday.
                               Think before you speak.
                              - คาศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม เช่น
                          Start. My turn. Your turn.
                          Roll the dice. Count the
                          number.
                          Finish.
                         - คาบอกลาดับขั้นตอน
                          First,... Second,… Then,…
                          Finally,...     etc.
รหัสตัว              ั
              ตัวชี้วด          สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
ต 1.1 ป 2. อ่านออกเสี ยงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา คา กลุ่มคา ประโยค ข้อความ
 4/2 ประโยค ข้อความง่าย ๆ           บทพูดเข้าจังหวะ และการสะกดคา
    และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตาม      การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
    หลักการอ่าน              ออกเสี ยง เช่น
                        -
                        การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยั
                        ญชนะท้ายคา
                        - การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา
                        ในคาและกลุ่มคา
                        - การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-
                        ต่า ในประโยค
ต 1.1 ป 3. เลือก/ระบุภาพ หรื อสัญลักษณ์    กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์
 4/3 หรื อเครื่ องหมายตรงตามความหมายของประโยค เครื่ องหมาย และความหมาย
    และข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรื ออ่าน    เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน
                        สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม
                        เวลาว่างและนันทนาการ
                        สุ ขภาพและสวัสดิการ การซื้ อ-ขาย
                        และลม ฟ้ าอากาศ
                        และเป็ นวงคาศัพท์สะสมประมาณ
                        ๕๕๐-๗๐๐ คา
                        (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรร
                        ม)
      ั
รหัสตัวชี้วด            ั
               ตัวชี้วด         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ต 1.1 ป 4/4  4.               ประโยค บทสนทนา
        ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค นิทานที่มีภาพประกอบ
        บทสนทนา และนิทานง่ายๆ     คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่ อง
                       เช่น ใคร ทาอะไร        ที่ไหน
                       - Yes/No Question เช่น
                        Is/Are/Can…?
                        Yes,…is/are/can./
                        No,…isn’t/aren’t/can’t.
                        Do/Does/Can/Is/Are...?
                        Yes… / No…            etc.
                       - Wh-Question เช่น
                        Who is/are…?
                         He/She is…/ They are…
                        What…?/Where…?
                         It is …/They are…
                        What...doing?
                         …is/am/are…          etc.
                       - Or-Question เช่น
                        Is this/it a/an...or a/an…?
                         It is a/an…          etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร แสดงความรู้ สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รหัสตัว           ั
           ตัวชี้วด           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
ต 1.2 ป 1.             บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ
 4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่ อสาร ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุ ภาพ
    ระหว่างบุคคล        ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเอง เพื่อน
                           ั
                  และบุคคลใกล้ตว และสานวนการตอบรับ เช่น
                  Hi/Hello/Good morning/Good afternoon/Good
                  evening/I am sorry./How are you?/I’m fine. Thank
                  you. And you?/ Hello.I am… Hello,…I am… This is
                  my sister.Her name is… Hello,…/Nice to see you.
                  Nice to see you too./Goodbye./ Bye./See you
                  soon/later./ Thanks./Thank you./Thank you very
                  much./You’re welcome./It’s O.K.     etc.
ต 1.2 ป 2 .ใช้คาสั่ง คาขอร้อง    คาสั่ง คาขอร้อง และคาขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรี ยน
 4/2 และคาขออนุ ญาตง่ายๆ
ต 1.2 ป 3.             คาศัพท์ สานวน
    พูด/เขียนแสดงความต้องการ และประโยคที่ใช้แสดงความต้องการและขอความช่วยเ
 4/3   ของตนเอง            หลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น I want …/ Please…/
     และขอความช่วยเหลือ       May…?/ I need your help./ Please help me./ Help me!
     ในสถานการณ์ง่ายๆ        etc.
รหัสตัวชี้             ั
              ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.2 ป 4.                     คาศัพท์ สานวน
  4/4   พูด/เขียนเพื่อขอและให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเ และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอมูลเกี่ยวกับ
                   ้                       ้
      อง เพื่อน และครอบครัว                  ั
                          ตนเอง สิ่ งใกล้ตว เพื่อน และครอบครัว
                          เช่น
                          What’s your name? My name is…
                          What time is it? It is one o’clock.
                          What is this?     It is a/an…
                          How many…are there?
                          There is a/an…/There are…
                          Where is the…?            It is
                          in/on/under… etc.
 ต 1.2 ป 5.                     คาและประโยคที่ใช้แสดงความรู ้สึก เช่น
  4/5   พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่ อ ดีใจ เสี ยใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก
             ั
      งต่างๆ ใกล้ตว และกิจกรรมต่างๆ      ไม่รัก เช่น
      ตามแบบที่ฟัง               I / You / We / They like…/
                          He / She likes…
                          I / You / We / They love…/
                          He / She loves…
                          I / You / We /
                          They don’t like/love/feel…
                          He / She doesn’t like / love / feel…
                          I / You / We / They feel… etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.3   นาเสนอข้ อ มู ลข่ าวสาร ความคิ ดรวบยอด และความคิด เห็นในเรื่ อ งต่ า งๆ
โดยการพูด และการเขียน
รหัสตัวชี้             ั
              ตัวชี้วด          สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.3 ป 1.                ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูดให้ขอมูลเ ้
  4/1 พูด/เขียนให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเ กี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และเรื่ องใกล้ตว
             ้                              ั
           ั
      รื่ องใกล้ตว          เช่น ชื่อ อายุ รู ปร่ าง สี ขนาด รู ปทรง
                      สิ่ งต่างๆ
                      จานวน 1-100 วัน เดือน ปี ฤดูกาล
                         ่
                      ที่อยูของสิ่ งต่างๆ เครื่ องหมายวรรคตอน
 ต 1.3 ป 2.                คา กลุ่มคาที่มีความหมายสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ
  4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่ ใกล้ตว เช่น ั
            ั
      งต่างๆ ใกล้ตวตามที่ฟังหรื ออ่าน การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับ
                      คา หรื อกลุ่มคา โดยใช้ภาพ แผนภูมิ
                      แผนภาพ แผนผัง
 ต 1.3 ป 3. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ    ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกั
  4/3 เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตว ั   บเรื่ องต่างๆ ใกล้ตว ั

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1       เข้ า ใจความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งภาษากับ วัฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา
และนาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
รหัสตัวชี้             ั
              ตัวชี้วด         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 2.1 ป 1. พูดและทาท่าประกอบอย่างสุ ภาพ  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
  4/1 ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าข ภาษา เช่น การขอบคุณ         ขอโทษ
      องภาษา             การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ
                      การพูดขณะแนะนาตนเอง
                      การสัมผัสมือ การโบกมือ
                      การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ
                      การแสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ
รหัสตัวชี้         ตัวชี้วด ั        สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 2.1 ป 2. ตอบคาถามเกี่ยวกับเทศกาล/    คาศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคั
  4/2 วันสาคัญ/              ญ/งานฉลอง
                    ่
      งานฉลองและชีวตความเป็ นอยูง่ายๆ
             ิ             ิ       ่
                      และชีวตความเป็ นอยูของเจ้าของภาษา
      ของเจ้าของภาษา         เช่น วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
                      วันวาเลนไทน์
                      เครื่ องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่ องดื่ม
 ต 2.1 ป 3.                กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น
  4/3 เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การเล่นเกมการร้องเพลง
      ที่เหมาะกับวัย         การเล่านิ ทานประกอบท่าทาง
                      บทบาทสมมุติ
                      วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
                      วันวาเลนไทน์


สาระที่ 2   ภาษาและวัฒนธรรม
ม า ต ร ฐ า น        ต                         2.2
เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับภาษาและวั
ฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่ างถูกต้ องและเหมาะสม
 รหัสตัว            ั
             ตัวชี้วด           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
ต 2.2 ป 1. บอกความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร คา     ความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร คา
 4/1 กลุ่มคา ประโยค                 กลุ่มคา
    และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษ       และประโยคของภาษาต่างประเทศและภ
    าไทย                     าษาไทย

ต 2.2 ป ๒.                      ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศก
 4/2 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศ       าล
    กาลและงานฉลอง                 และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
    ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ         ภาษากับของไทย
    ของไทย
                ั           ื่
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบกลุ่มสาระการเรียนรู้ อน
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่ า งประเทศในการเชื่ อ มโยงความรู้ กั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น
     ้
และเป็ นพืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ ของตน
รหัสตัว                ั
                ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
ต 3.1 ป 1. ค้นคว้า                      การค้นคว้า การรวบรวม
 4/1 รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และการนาเสนอ
      และนาเสนอด้วยการพูด / การเขียน          คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาร
                               ะการเรี ยนรู้อื่น


                ั
สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุ มชน และสั งคม
รหัสตั             ั
             ตัวชี้วด              สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
วชี้วด
ต 4.1 1.                   การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถาน
ป 4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน การณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
    ห้องเรี ยนและสถานศึกษา
              ั
          ตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
                ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่ านจากสื่ อประเภทต่ างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่ างมีเหตุผล
รหัสตัวชี้              ั
                ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
         ั
 ต 1.1 ป 1. ปฏิบติตามคาสัง คาขอร้อง และ
               ่              คาสังและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน
                               ่
  5/1   คาแนะนาง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน          ภาษาท่าทาง และคาแนะนาในการ
                         เล่นเกม
                         การวาดภาพหรื อการทาอาหารและเค
                         รื่ องดื่ม
                         - คาสั่ง เช่น
                            Look at the…/here/over there.
                            Say it again. Read and draw.
                            Put a/an…in/on/under a/an…
                            Don’t go over there. etc.
                         - คาขอร้อง เช่น
                            Please take a queue.
                           Take a queue, please.
                           Can/Could you help me, please?
                            etc.
                         - คาแนะนา เช่น
                           You should read everyday.
                           Think before you speak.
                         - คาศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม
                            Start. My turn. Your turn.
                            Roll the dice. Count the
                         number.
                            Finish.
                         - คาบอกลาดับขั้นตอน
                            First,… Second,… Next,…
                           Then,… Finally,… etc.
รหัสตัวชี้             ั
              ตัวชี้วด            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.1 ป 2. อ่านออกเสี ยงประโยค ข้อความ      ประโยค ข้อความ และบทกลอน
  5/2   และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
                         ออกเสี ยง เช่น
                         -
                        การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญ
                        ชนะท้ายคา
                        - การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา
                        ในคาและกลุ่มคา
                        - การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า
                        ในประโยค
                        - การออกเสี ยงเชื่อมโยง (linking
                          sound) ในข้อความ
                        - การออกเสี ยงบทกลอนตามจังหวะ
ต 1.1 ป 3. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรื อ     เครื่ องหมาย
 5/3  เครื่ องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง
    ข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรื ออ่าน     ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม
                        อาหาร เครื่ องดื่ม
                        เวลาว่างและนันทนาการ
                        สุ ขภาพและสวัสดิการ การซื้ อ-ขาย
                        และลม ฟ้ าอากาศ
                        และเป็ นวงคาศัพท์สะสมประมาณ
                        ๗๕๐-๙๕๐ คา
                        (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรร
                        ม)
ต 1.1 ป 4. บอกใจความสาคัญ           - Wh-Question เช่น
 5/4  และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา Who is/are…?
    และนิทานง่ายๆ หรื อ เรื่ องสั้นๆ     He/She is…/ They are…
                         What…?/ Where…?
                          It is …/They are…
                         What...doing?
                         …is/am/are…       etc.
                        - Or-Question เช่น
                         Is this/it a/an...or a/an…?
                         It is a/an…       etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร แสดงความรู้ สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รหัสตัวชี้              ั
               ตัวชี้วด          สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.2 ป 1. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่ อสารระหว่างบุคคล บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย
  5/1                        กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย
                           การพูดแทรกอย่างสุ ภาพ
                           ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเ
                           อง เพื่อน และบุคคลใกล้ตว  ั
                           และสานวนการตอบรับ เช่น Hi
                           /Hello/ Good morning/ Good
                           afternoon/ Good evening/ I am
                           sorry./ How are you?/ I’m fine.
                           Thank you. And you?/ Hello. I
                           am…/ Hello,…I am… This is
                           my sister. Her name is…
                           /Hello,…/ Nice to see you. Nice
                           to see you too./ Goodbye./ Bye./
                           See you soon/later./ Good/Very
                           good./ Thanks./ Thank you./
                           Thank you very much./ You’re
                           welcome./ It’s O.K.     etc.
 ต 1.2 ป 2. ใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาขออนุญาต      คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาที่มี 1-
  5/2   และให้คาแนะนาง่ายๆ            2 ขั้นตอน
 ต 1.2 ป 3. พูด/เขียนแสดงความต้องการ         คาศัพท์ สานวน
  5/3   ขอความช่วยเหลือ              และประโยคที่ใช้บอกความต้องก
      ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถาน าร ขอความช่วยเหลือ
      การณ์ง่ายๆ                ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่
                           วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/
                             I need…/ Help me!/ Can/
                             Could…?/ Yes,.../No,… etc.


รหัสตัวชี้              ั
                ตัวชี้วด            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.2 ป 4.                     คาศัพท์ สานวน
  5/4   พูด/เขียนเพื่อขอและให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอมูลเกี่ยว
                    ้                     ้
                     ั
      เพื่อน ครอบครัว และเรื่ องใกล้ตว     กับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
                                  ั
                           และเรื่ องใกล้ตว เช่น
                           What do you do? I’m a/an…
                           What is she/he? (อาชีพ)…is a/an
                           How old/tall…? I am…
                           Is/Are/Can…or…? …is/are/can…
                           Is/Are…going to…or…?
                           …is/are going to… etc.
 ต 1.2 ป 5.                     คาและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก
  5/5   พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ
               ั
      เรื่ องต่างๆ ใกล้ตว และกิจกรรมต่างๆ    มีความสุ ข เศร้า หิ ว รสชาติ เช่น
      พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ      I’m… He/She/It is…
                           You / We / They are…
                           I / You / We / They like…
                           He/She likes…because…
                           I/You/We/They love…
                           He/She loves…because…
                           I/You/We/They
                           don’tlike/love/feel…because…
                           He/She
                           doesn’tlike/love/feel…because…
                           I/You/We/They feel…because…
                           etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.3   นาเสนอข้ อ มู ลข่ าวสาร ความคิ ดรวบยอด และความคิด เห็นในเรื่ อ งต่ า งๆ
โดยการพูด และการเขียน
รหัสตัว           ั
           ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
ต 1.3 ป 1.               ประโยคและข้อความที่ใช้ในการ
 5/1 พูด/เขียนให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
           ้        ให้ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่
                       ้
    และเรื่ องใกล้ตวั       และกิจกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคล
                             ั
                    เรื่ องต่างๆ ใกล้ตว จานวน    1-500 ลาดับที่
                    วัน เดือน ปี ฤดูกาล เวลา สภาพดินฟ้ าอากาศ
                    อารมณ์ ความรู ้สึก สี ขนาด รู ปทรง ที่อยู่
                    ของสิ่ งต่างๆ เครื่ องหมายวรรคตอน
ต 1.3 ป 2. เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ คา กลุ่มคา
 5/2 แสดงข้อมูลต่างๆ         ประโยคที่แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่ องต่าง
    ตามที่ฟังหรื ออ่าน       ๆ ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง
ต 1.3 ป 3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
 5/3 เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั                      ั
                    กิจกรรมหรื อเรื่ องต่างๆ ใกล้ตว
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1        เข้ า ใจความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งภาษากับ วัฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา
และนาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
รหัส           ตัวชี้วดั                สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ตัวชี้วั
 ด
        ้
ต 2.1 1. ใช้ถอยคา น้ าเสี ยง                  ้
                           การใช้ถอยคา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทาง
ป 5/1 และกิริยาท่าทางอย่างสุ ภาพ           ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
     ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าข ภาษา เช่น การขอบคุณ             ขอโทษ
     องภาษา                   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแน
                           ะนาตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ
                           การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าว
                           อวยพร การแสดงอาการตอบรับ
                           หรื อปฏิเสธ
ต 2.1 2.                       ข้อมูลและความสาคัญของเทศกาล/วันสาคัญ/
ป 5/2 ตอบคาถาม/บอกความสาคัญของเทศกาล/วั งานฉลองและชีวตความเป็ นอยูของเจ้าของภา
                                    ิ       ่
                        ่
     นสาคัญ/งานฉลองและชีวตความเป็ นอยูง่า ษา เช่น วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
                  ิ
     ยๆ ของเจ้าของภาษา              วันวาเลนไทน์
                           เครื่ องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่ องดื่ม
ต 2.1 3.                       กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น
ป 5/3 เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมต การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน
     ามความสนใจ                 บทบาทสมมุติ
                           วันขอบคุณพระเจ้า วันคริ สต์มาส
                           วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์
สาระที่ 2    ภาษาและวัฒนธรรม
ม า ต ร ฐ า น          ต                         2.2
เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับภาษาและวั
ฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่ างถูกต้ องและเหมาะสม
รหัสตั           ั
           ตัวชี้วด           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
วชี้วดั
 ต 2.2 1.               ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโย
 ป 5/1 บอกความเหมือน/ความแตกต่าง คชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย
     ระหว่างการออกเสี ยงประโยค การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและการลาดับคาตามโครง
     ชนิดต่างๆ การใช้เครื่ องหมาย สร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
     วรรคตอน และการลาดับคา
     (order) ตามโครงสร้างประโยค
     ของภาษาต่างประเทศและภาษา
     ไทย
 ต 2.2 2.               ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉ
 ป 5/2 บอกความเหมือน/ความแตกต่าง ลองของเจ้าของภาษากับของไทย
     ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง
     ของเจ้าของภาษากับของไทย


                ั           ื่
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบกลุ่มสาระการเรียนรู้ อน
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่ า งประเทศในการเชื่ อ มโยงความรู้ กั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น
     ้
และเป็ นพืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ ของตน
รหัสตัว           ั
           ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
ต 3.1 ป 1. ค้นคว้า             การค้นคว้า การรวบรวม
 5/1 รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาร และการนาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส
    ะการเรี ยนรู้อื่น          าระการเรี ยนรู้อื่น
    และนาเสนอด้วยการพูด / การเขียน


                ั
สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุ มชน และสั งคม
      ั
 รหัสตัวชี้วด            ั
               ตัวชี้วด            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ต 4.1 ป 5/1  1. ฟัง พูด              การใช้ภาษาในการฟัง พูด
        และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ     และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ
        ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา  ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
             ั
          ตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
                ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่ านจากสื่ อประเภทต่ างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่ างมีเหตุผล
      ั
 รหัสตัวชี้วด         ั
            ตัวชี้วด              สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
           ั
 ต 1.1 ป 6/1 1. ปฏิบติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาสั่ง คาขอร้อง ภาษาท่าทาง
        และ คาแนะนาที่ฟังและอ่าน    และคาแนะนาในการเล่นเกม การวาดภาพ
                       การทาอาหารและเครื่ องดื่ม และการประดิษฐ์
                       - คาสั่ง เช่น
                       Look at the…/here/over there.
                       Say it again.   Read and draw.
                       Put a/an…in/on/under a/an…/
                       Don’t go over there. etc.
                       - คาขอร้อง เช่น
                       Please look up the meaning in a
                     dictionary.
                    Look up the meaning in a dictionary, please.
                    Can/Could you help me, please? etc.
                    - คาแนะนา เช่น
                     You should read everyday.
                     Think before you speak.
                    - คาศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม
                     Start. My turn. Your turn.
                     Roll the dice. Count the number.
                     Finish.
                    - คาบอกลาดับขั้นตอน First,… Second,…
                     Next,… Then,… Finally,… etc.
      ั
รหัสตัวชี้วด           ั
              ตัวชี้วด         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ต 1.1 ป 6/2 2. อ่านออกเสี ยงข้อความ  ข้อความ นิทาน และบทกลอน
       นิทาน           การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
       และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตาม ออกเสี ยง เช่น
       หลักการอ่าน        -
                    การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา
                    - การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา
                    - การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า
                    ในประโยค
                    - การออกเสี ยงเชื่อมโยง (linking sound)
                     ในข้อความ
                    - การออกเสี ยงบทกลอนตามจังหวะ
ต 1.1 ป 6/3 3. เลือก/ระบุประโยค    ประโยค หรื อข้อความ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย
       หรื อข้อความสั้นๆ     และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
       ตรงตามภาพ สัญลักษณ์    โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม
       หรื อเครื่ องหมายที่อ่าน เวลาว่างและนันทนาการ สุ ขภาพและสวัสดิการ
                    การซื้ อ-ขาย และลม ฟ้ าอากาศ
                    และเป็ นวงคาศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200
                     คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม)
รหัสตัวชี้              ั
                ตัวชี้วด        สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.1 ป 4.                      ประโยค บทสนทนา
  6/4   บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบ นิทาน หรื อเรื่ องเล่า
      ทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่ องเล่า      คาถามเกี่ยวกับใจความสา
                           คัญ      ของเรื่ อง เช่น
                           ใคร ทาอะไร ที่ไหน
                           เมื่อไร อย่างไร ทาไม
                           - Yes/No Question เช่น
                            Is/Are/Can…?
                            Yes,…is/are/can./
                            No,…isn’t/aren’t/can’t.
                            Do/Does/Can/Is/Are...?
                            Yes/No…       etc.
                           - Wh-Question เช่น
                            Who is/are…?
                            He/She is…/They are…
                            What…?/Where…?
                            It is …/They are…
                            What...doing?
                            …is/am/are… etc.
                           - Or-Question เช่น
                            Is this/it a/an...or
                           a/an…?
                                 It is a/an…

                                Is/Are/Was/Were/Did…o
                                r…? etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร แสดงความรู้ สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
      ั
รหัสตัวชี้วด             ั
               ตัวชี้วด           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ต 1.2 ป 6/1 1.                    บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย
       พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่ อสารระหว่างบุคคล กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย
                           การพูดแทรกอย่างสุ ภาพ
                           ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเอง
                           เพื่อน และบุคคลใกล้ตว  ั
                           และสานวนการตอบรับ เช่น Hi/
                           Hello/ Good morning/ Good
                           afternoon/ Good evening/ I am
                           sorry./ How are you?/ I’m fine./
                           Very well./ Thank you. And you?/
                           Hello. I am… Hello,…I am… This
                           is my sister. Her name is…
                           Hello,…/ Nice to see you. Nice to
                           see you, too./ Goodbye./ Bye./ See
                          you soon/later./ Great!/ Good./
                          Very good. Thank you./ Thank you
                          very much./ You’re welcome./ It’s
                          O.K./ That’s O.K./ That’s all right./
                          Not at all./ Don’t worry./ Never mind./
                          Excuse me./ Excuse me,
                          Sir./Miss./Madam. etc.
ต 1.2 ป 6/2 2. ใช้คาสัง คาขอร้อง และให้คาแนะนา
           ่               คาสัง คาขอร้อง และคาแนะนาที่มี
                             ่
                          2-3 ขั้นตอน
รหัสตัวชี้            ั
              ตัวชี้วด           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  วัด
 ต 1.2 ป 3. พูด/เขียนแสดงความต้องการ       คาศัพท์ สานวน
  6/3 ขอความช่วยเหลือ              และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ
      ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในส ขอความช่วยเหลือ
      ถานการณ์ง่ายๆ             ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเ
                         หลือ เช่น Please…/ May…?/ I
                         need…/ Help me!/ Can/Could…?/
                         Yes,.../No,… etc.
ต 1.2 ป 4.                    คาศัพท์ สานวน
 6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเอ และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอมูลเกี่ย
                   ้                    ้
                     ั
    ง เพื่อน ครอบครัว และเรื่ องใกล้ตว    วกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
                                ั
                         และเรื่ องใกล้ตว เช่น
                         What do you do?     I’m a/an…
                         What is she/he? (อาชีพ)…is a/an
                         How old/tall…?    I am…
                              Is/Are/Can…or…? …is/are/can…
                              Is/Are…going to…or…?
                               …is/are going to… etc.
รหัสตัวชี้วั               ั
                 ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  ด
 ต 1.2 ป 5.                           คาและประโยคที่ใช้แสดงความรู้
  6/5    พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่  สึ ก และการให้เหตุผลประกอบ
            ั
       างๆ ใกล้ตว กิจกรรมต่างๆ               เช่น ชอบไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ
       พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ           มีความสุ ข เศร้า หิว รสชาติ
                                 สวย น่าเกลียด เสี ยงดัง ดี ไม่ดี
                                 เช่น
                                 I’m… He/She/It is…
                                 You/We/They are…
                                 I/You/We/They like…
                                 because…
                                 He/She likes…because…
                              I/You/We/They love…
                              because…
                              He/She loves…because…
                              I/You/We/They don’t
                              like/love/feel…because…
                              He/She doesn’t
                              like/love/feel…because…
                              I/You/We/They
                              feel…because… etc.
         ่
สาระที่ 1 ภาษาเพือการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.3   นาเสนอข้ อ มู ลข่ าวสาร ความคิ ดรวบยอด และความคิ ด เห็นในเรื่ องต่ า งๆ
โดยการพูด และการเขียน
รหัสตัวชี้วั          ั
            ตัวชี้วด             สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
  ด
 ต 1.3 ป 1.                ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ขอมูลเกี่ยวกับต
                                          ้
  6/1    พูด/เขียนให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเ นเอง กิจวัตรประจาวัน เพื่อน สิ่ งแวดล้อมใกล้ตว
             ้                               ั
       อง เพื่อน           เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคล เรี ยกสิ่ งต่างๆ จานวน
                ั
      และสิ่ งแวดล้อมใกล้ตว    1-1,000 ลาดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล เวลา
                                       ่
                     กิจกรรมที่ทา สี ขนาด รู ปทรง ที่อยูของสิ่ งต่างๆ
                     ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้ าอากาศ อารมณ์ ความรู ้สึก
                     เครื่ องหมายวรรคตอน
 ต 1.3 ป  2. เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ คา กลุ่มคา
  6/2   และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ และประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กบภาพ แผนผัง ั
      ที่ฟังหรื ออ่าน       แผนภูมิ และตาราง
 ต 1.3 ป  3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น
  6/3   เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตว
                    ั
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1       เข้ า ใจความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งภาษากับ วัฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา
และนาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
รหัสตั                ั
                ตัวชี้วด              สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 วชี้วด
        ้
 ต 2.1 1. ใช้ถอยคา น้ าเสี ยง                    ้
                               การใช้ถอยคา น้ าเสี ยง
 ป 6/1 และกิริยาท่าทางอย่างสุ ภาพเหมาะสม           และกิริยาท่าทาง
    ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมขอ
                               งเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ
                               ขอโทษ
                             การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด
                             ขณะแนะนาตนเอง การสัมผัสมือ
                             การโบกมือ
                             การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ
                             การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ
                             ตอบรับหรื อปฏิเสธ
ต 2.1    2.                      ข้อมูลและความสาคัญของเทศกาล/
ป 6/2    ให้ขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง/ชีวิ วันสาคัญ/งานฉลองและชีวตความเ
          ้                                 ิ
              ่
      ตความเป็ นอยูของเจ้าของภาษา             ่
                             ป็ นอยูของเจ้าของภาษา เช่น
                             วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
                             วันวาเลนไทน์ เครื่ องแต่งกาย
                             ตามฤดูกาล อาหาร เครื่ องดื่ม
ต 2.1    3.                      กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ป 6/3    เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามควา เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง
      มสนใจ                     การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ
                             วันขอบคุณพระเจ้า วันคริ สต์มาส
                             วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์
สาระที่ 2     ภาษาและวัฒนธรรม
ม า ต ร ฐ า น        ต                           2.2
เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับภาษาและวั
ฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่ างถูกต้ องและเหมาะสม
รหัสตั          ั
          ตัวชี้วด            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
วชี้วดั
 ต 2.2 1.               ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโ
ป 6/1 บอกความเหมือน/ความแตกต่าง     ยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย
   ระหว่างการออกเสี ยงประโยค     การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและการลาดับคาตามโคร
   ชนิดต่างๆ การใช้เครื่ องหมาย    งสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
   วรรคตอน
   และการลาดับคาตามโครงสร้าง
   ประโยค
   ของภาษาต่างประเทศและภาษา
   ไทย
ต 2.2 2.                 การเปรี ยบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเท
ป 6/2 เปรี ยบเทียบความเหมือน/ความ    ศกาล งานฉลอง
   แตกต่างระหว่างเทศกาล        และประเพณี ของเจ้าของภาษากับของไทย
   งานฉลองและประเพณี ของเจ้าข
   องภาษากับของไทย

                ั           ื่
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบกลุ่มสาระการเรียนรู้ อน
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่ า งประเทศในการเชื่ อ มโยงความรู้ กั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น
     ้
และเป็ นพืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ ของตน
รหัสตัว             ตัวชี้วด ั        สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
ต 3.1 ป 1. ค้นคว้า                การค้นคว้า การรวบรวม
 6/1 รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเ และการนาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับก
      รี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้    ลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
      และนาเสนอด้วยการพูด / การเขียน

                ั
สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุ มชน และสั งคม
รหัสตัว         ั
         ตัวชี้วด          สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
   ั
 ชี้วด
ต 4.1 ป 1.          การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเ
 6/1 ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานกา รี ยนและสถานศึกษา
         รณ์ต่างๆ
         ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและส
         ถานศึกษา
            คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ11101 ภาษาอังกฤษ 1                                             ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง / สั ปดาห์                                                เวลา 40 ชั่วโมง / ปี
............................................................................................................................................................

      ระบุ ต ัว อั ก ษรและเสี ยงตั ว อัก ษรของภาษาอัง กฤษ และภาษาไทย อ่ า นออกเสี ยง
ส ะ ก ด ค า ง่ า ย ๆ ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ภ า พ ต ร ง ต า ม ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า แ ล ะ ก ลุ่ ม ค า ที่ ฟั ง
ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ล ะ ใ ช้ ค า ศั พ ท์ ง่ า ย ๆ บ อ ก ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ง่ า ย ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ห้ อ ง เ รี ย น
พ ร้ อ ม ท า ท่ า ท า ง ป ร ะ ก อ บ ต า ม วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า
บอกชื่ อ ค าศัพ ท์ง่ า ยๆเกี่ ย วกับ เทศกาลและวัน ส าคัญ ของเจ้า ของภาษาง่ า ยๆ รวบรวมค าศัพ ท์
และคาถามเกี่ยวกับเรื่ องใกล้ตวและคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นและเข้าร่ วมกิจกร
                  ั
รมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

      ั
รหัสตัวชี้วด
ต.1.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4
ต.1.2 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4
ต.1.3 ป.1/1
ต.2.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3
ต.2.2 ป.1/1
ต.3.1 ป.1/1
ต.4.1 ป.1/1
ต.4.2 ป.1/1
       ั
รวม 16 ตัวชี้วด
            คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ12101 ภาษาอังกฤษ 2                                             ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง / สั ปดาห์                                                เวลา 40 ชั่วโมง / ปี
.............................................................................................................................................................

      เข้ า ใจและปฏิ บ ั ติ ต ามค าสั่ ง ค าขอร้ อ งง่ า ยๆที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งเรี ยน การระบุ ต ั ว อั ก ษร
เสี ย งตัว อัก ษรของภาษาอัง กฤษและภาษาไทย เสี ย งสระ การสะกดค า การอ่ า นประโยคง่ า ยๆ
ต า ม ห ลั ก ก า ร อ่ า น อ อ ก เ สี ย ง เ ลื อ ก ภ า พ ใ ห้ ต ร ง ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า
กลุ่ ม ค าและประโยคเดี่ ยวเกี่ ยวกั บ ตั ว เอง ครอบครั ว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้ อ มใกล้ ต ั ว
ก า ร ต อ บ ค า ถ า ม จ า ก ก า ร ฟั ง ป ร ะ โ ย ค ส น ท น า ห รื อ นิ ท า น ง่ า ย ๆ ที่ มี ภ า พ ป ร ะ ก อ บ
พู ด โ ต้ ต อ บ ป ร ะ โ ย ค สั้ น ๆ ง่ า ย ๆ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล
พู ด แ ล ะ ท า ท่ า ท า ง ป ร ะ ก อ บ ต า ม วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า
บ อ ก ชื่ อ แ ล ะ ค า ศั พ ท์ เ กี่ ย ว กั บ เ ท ศ ก า ล แ ล ะ วั น ส า คั ญ ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า
ต ล อ ด จ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ วั ย
บอกค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ อื่ น และสามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ
เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ ยวข้อง และใช้เทคนิ คการจา และกิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ข
และ         เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับสู งขึ้น

      ั
รหัสตัวชี้วด
ต.1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4
ต.1.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4
ต.1.3 ป.2/1
ต.2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3
ต.2.2 ป.2/1
ต.3.1 ป.2/1
ต.4.1 ป.2/1
ต.4.2 ป.2/1
       ั
รวม 16 ตัวชี้วด
            คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ13101 ภาษาอังกฤษ 3                                             ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง / สั ปดาห์                                                เวลา 40 ชั่วโมง / ปี
.............................................................................................................................................................

     ฝึ กฟั ง พูด อ่านและเขียน คาศัพท์ กลุ่ มคา ปฏิ บติตามคาสั่ง คาขอร้ องของประโยค และ
                                   ั
บทพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน เลือกระบุภาพหรื อสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย
ตอบค าถ ามจากก ารฟั ง อ่ า น บท สนทนา นิ ทาน พู ด บอกความต้ อ งการ ความรู้ สึ ก
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ง่ า ย ๆ เ กี่ ย ว กั บ ต น เ อ ง แ ล ะ เ พื่ อ น ต า ม กิ จ ก ร ร ม ๆ ต า ม แ บ บ ที่ ฟั ง
ส ม า ร ถ จั ด ห ม ว ด ห มู่ ต า ม ป ร ะ เ ภ ท                 ข อ ง บุ ค ค ล สั ต ว์ สิ่ ง ข อ ง
พูดและทาท่าทางประกอบตามมารยามทางสังคม วัฒนธรรม บอกชื่ อคาศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล
วันสาคัญ งานฉลอง และชีวตความเป็ นอยูของเจ้าของภาษา
                 ิ         ่                การเข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา
วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ วั ย บ อ ก ชื่ อ ค า ศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ
ความแตกต่ า งของเสี ย งอัก ษร ค า กลุ่ ม ค า ประโยคง่ า ยๆของภาษาต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ อื่น และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ ยวข้อง และ
ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร จ า แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ เ พื่ อ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น มี ค ว า ม สุ ข
และเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับสู งขึ้น

      ั
รหัสตัวชี้วด
ต.1.1 ป.3/1        ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4
ต.1.2 ป.3/1        ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5
ต.1.3 ป.3/1        ป.3/2
ต.2.1 ป.3/1        ป.3/2 ป.3/3
ต.2.2 ป.3/1
ต.3.1 ป.3/1
ต.4.1 ป.3/1
ต.4.2 ป.3/1
       ั
รวม 18 ตัวชี้วด
            คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ14101 ภาษาอังกฤษ 4                                             ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 2 ชั่วโมง / สั ปดาห์                                                เวลา 80 ชั่วโมง / ปี
.............................................................................................................................................................

     ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ใ ช้ ค า สั่ ง ค า ข อ ร้ อ ง ค า แ น ะ น า ค า ข อ อ นุ ญ า ต
เลื อกภา พหรื อสั ญ ลั ก ษณ์ ตร งตามคว ามหมาย ที่ ฟั งแล ะ อ่ า นออก เสี ย งค า ส ะ ก ดค า
ค้ น คว้ า ค าศั พ ท์ แ ล ะ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ พู ด เขี ย น โต้ ต อบ ใ นก ารสื่ อส ารระ หว่ า งบุ คคล
แ ส ด ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต น เ อ ง ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ
และท าท่ า ทางประกอบอย่ า สุ ภาพตามมารยาทสั ง คม และวัฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา
ว า ด ภ า พ แ ส ด ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ ใ ก ล้ ตั ว ต า ม ที่ ฟั ง ห รื อ อ่ า น
ตอบค าถามจากการฟั ง และอ่ า นประโยค            บทสนทนา นิ ท านสั้ นๆเกี่ ย วกั บ วัน ส าคัญ
เทศกาลงานฉลองของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนความแตกต่างของเสี ยง ตัวอักษร คา กลุ่มคา
ป ร ะ โ ย ค ข้ อ ค ว า ม เ ท ศ ก า ล ไ ท ย แ ล ะ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู ้
                       ั
เปิ ดโลกทัศน์ของตนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบสังคมและโลก

      ั
รหัสตัวชี้วด
ต.1.1 ป.4/1        ป.4/2    ป.4/3 ป.4/4
ต.1.2 ป.4/1        ป.4/2    ป.4/3 ป.4/4
ต.1.3 ป.4/1        ป.4/2    ป.4/3
ต.2.1 ป.4/1        ป.4/2    ป.4/3
ต.2.2 ป.4/1        ป.4/2
ต.3.1 ป.4/1
ต.4.1 ป.4/1
ต.4.2 ป.4/1
       ั
รวม 19 ตัวชี้วด
            คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ15101 ภาษาอังกฤษ 5                                             ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 2 ชั่วโมง / สั ปดาห์                                                เวลา 80 ชั่วโมง / ปี
.............................................................................................................................................................

     ปฏิ บติและใช้คาสั่ง คาขอร้ อง คาขออนุ ญาต คาแนะนา อ่านออกเสี ยง สะกดคา กลุ่ มคา
        ั
ป ร ะ โ ย ค ข้ อ ค ว า ม ง่ า ย ๆ แ ล ะ บ ท พู ด เ ข้ า จั ง ห ว ะ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก ก า ร อ่ า น
จั บ ใ จ ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ต อ บ ค า ถ า ม จ า ก ก า ร ฟั ง เ ลื อ ก ร ะ บุ ป ร ะ โ ย ค
ข้ อ ความตรงตามความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์ สนทนาโต้ ต อบ สื่ อสารระหว่ า งบุ ค คล
แส ดง คว าม ต้ อ งก าร ข อค วา มช่ วย เห ลื อ ก าร ตอ บรั บป ฏิ เ ส ธ ใ น ส ถ าน ก า รณ์ ง่ า ย ๆ
เ พื่ อ ข อ แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ต น เ อ ง เ พื่ อ น ค ร อ บ ค รั ว เ รื่ อ ง ใ ก ล้ ตั ว
หรื อแสดงความรู ้ สึ กเกี่ ย วกั บ เรื่ องต่ า งๆ ฟั ง และอ่ า น ใช้ ถ้ อ ยค า น้ าเสี ยง กิ ริ ยาท่ า ทาง
มารยาทอย่างสุ ภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ขอมูลเกี่ ยวกับเทศกาล ้
วั น ส าคั ญ งานฉลอง การเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมทางภาษาและวั ฒ นธรรมตามความสนใจ
บอกความเหมื อ นความแตกต่ า งการออกเสี ย ง เครื่ องหมาย วรรคตอน โครงสร้ า งประโยค
ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ เ พ ณี เ ท ศ ก า ล ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ค้ น ค ว้ า ร ว บ ร ว ม ค า ศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ า ก แ ห ล่ ง เ รี ย น รู ้ อื่ น ๆ
มี ก ารน าเสนอการใ ช้ ภ าษาในสถานการณ์ ต่ า งๆที่ เ กิ ดขึ้ นในห้ อ งเรี ยน สถานศึ ก ษ า
รวมถึงการสื บค้นข้อมูลต่างๆ
      ั
รหัสตัวชี้วด
ต.1.1 ป.5/1 ป.5/2            ป.5/3 ป.5/4
ต.1.2 ป.5/1 ป.5/2            ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ต.1.3 ป.5/1 ป.5/2            ป.5/3
ต.2.1 ป.5/1 ป.5/2            ป.5/3
ต.2.2 ป.5/1 ป.5/2
ต.3.1 ป.5/1
ต.4.1 ป.5/1
ต.4.2 ป.5/2
       ั
รวม 20 ตัวชี้วด            คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ16101 ภาษาอังกฤษ 6                                             ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 2 ชั่วโมง / สั ปดาห์                                                เวลา 80 ชั่วโมง / ปี
............................................................................................................................................................

       เข้ า ใจค าสั่ ง ค าขอร้ อ ง ค าแนะน าที่ ฟั ง และอ่ า น อ่ า นออกเสี ยงข้ อ ความ นิ ท าน
บ ท ก ล อ น สั้ น ๆ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก ก า ร อ่ า น
เลือกระบุประโยคข้อความสั้นๆตรงตามภาพสัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายที่อ่าน บอกใจความสาคัญ
แ ล ะ ต อ บ ค า ถ า ม จ า ก เ รื่ อ ง ที่ ฟั ง แ ล ะ อ่ า น บ ท ส น ท น า นิ ท า น ง่ า ย ๆ แ ล ะ เ รื่ อ ง เ ล่ า
พู ด โ ต้ ต อ บ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล ใ ช้ ค า ข อ ร้ อ ง ใ ห้ ค า แ น ะ น า พู ด บ อ ก
ความต้องการขอความช่ วยเหลื อ ตอบรั บและปฏิ เสธการให้ความช่ วยเหลื อในสถานการณ์ ง่ายๆ
ให้ขอมูลเกี่ ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่ องต่างๆใกล้ตว พร้ อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ
    ้                               ั
เขียนแผนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่างๆที่ได้ฟังและอ่าน โดยใช้ถอยคา น้ าเสี ยง    ้
กิ ริ ย าท่ า ทางประกอบตามมารยาททางสั ง คม บอกความแตกต่ า งการออกเสี ย ง เครื่ อ งหมาย
ว ร ร ค ต อ น โ ค ร ง ส ร้ า ง ป ร ะ โ ย ค ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ เ พ ณี เ ท ศ ก า ล ง า น ฉ ล อ ง
แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า กั บ ข อ ง ไ ท ย
ค้ น คว้ า รวบรวมค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ อื่ น น าเสนอด้ ว ยการพู ด
   ก       า        ร        เ      ขี      ย      น
   ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนสถานศึกษาและสื บค้นรวบรวมข้อมูลต่างๆ

        ั
   รหัสตัวชี้วด
   ต.1.1 ป.6/1 ป.6/2     ป.6/3 ป.6/4
   ต.1.2 ป.6/1 ป.6/2     ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5
   ต.1.3 ป.6/1 ป.6/2     ป.6/3
   ต.2.1 ป.6/1 ป.6/2     ป.6/3
   ต.2.2 ป.6/1 ป.6/2
   ต.3.1 ป.6/1
   ต.4.1 ป.6/1
   ต.4.2 ป.6/1
          ั
   รวม 20 ตัวชี้วด                    โครงสร้ างรายวิชา
   รหัสวิชา อ11101 ภาษาอังกฤษ 1                  ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
   เวลา 40 ชั่วโมง / ปี                     เวลา 1 ชั่วโมง / สั ปดาห์

   ชื่อหน่ วยการเรี ยนรู้             ั
                        ตัวชี้วด    จานวน(ชั่วโมง)   ้
                                         นาหนักคะแนน
Funny A to Z            ต 1.1  ป.1/2          10         20
                  ต 2.2  ป.1/1
Do it right            ต 1.1  ป.1/1          8         20
                  ต 1.2  ป.1/2
Hello               ต 1.2  ป.1/1 , ป.1/4      8         20
                  ต 1.3  ป.1/1
                  ต 2.1  ป.1/1
                  ต 4.1  ป.1/1
Our Surroundings          ต 1.1  ป.1/4          8         20
                ต 1.2  ป.1/3
                ต 2.1  ป.1/2
                ต 3.1  ป.1/1
                ต 4.2  ป.1/1
Let’s have fun         ต 1.1  ป.1/3           6         20
                ต 1.1  ป.1/4
                ต 1.2  ป.1/3
                ต 2.1  ป.1/3

         รวม              16        40         100
                  โครงสร้ างรายวิชา
   รหัสวิชา อ12101 ภาษาอังกฤษ 2                 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
   เวลา 40 ชั่วโมง / ปี                    เวลา 1 ชั่วโมง / สั ปดาห์

   ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้           ั
                      ตัวชี้วด    จานวน(ชั่วโมง)   ้
                                        นาหนักคะแนน
Funny Word           ต.1.1  ป.2/2          4         10
                ต.2.2  ป.2/1
Friendly            ต.1.2  ป.2/1 ต.1.2 ป.2/4     6         15
                ต.1.3  ป.2/1
                ต.2.1  ป.2/1
                ต.4.1  ป.2/1
Tell me to do something     ต.1.1  ป.2/1           4         10
                ต.1.2  ป.2/2
Everything In my day      ต.1.3  ป.2/1           6         15
                ต.2.1  ป.2/2 , ป.2/3
                ต.3.1  ป.2/1
                ต.4.2  ป.2/1
Near or far           ต.1.1  ป.2/4            3        5
                ต.1.3  ป.2/1
                ต.2.1  ป.2/1
                ต.3.1  ป.1/2
Find to…..           ต.1.1  ป.2/4            3       15
                ต.1.3  ป.2/1
                ต.4.1  ป.2/1
In my life           ต.1.1  ป.2/3            6       15
                ต.1.2  ป.2/4
                ต.1.3  ป.2/1
                ต.3.1  ป.2/1


   ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้          ั
                     ตัวชี้วด      จานวน(ชั่วโมง)  ้
                                        นาหนักคะแนน
Have the right thing      ต.1.1 ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4     8       15
                ต.2.1 ป.2/1
                ต.3.1 ป.2/1

        รวม              16          40       100
                   โครงสร้ างรายวิชา
   รหัสวิชา อ13101 ภาษาอังกฤษ 3                ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
   เวลา 40 ชั่วโมง / ปี                  เวลา 1 ชั่วโมง / สั ปดาห์

    ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้           ั
                       ตัวชี้วด  จานวน(ชั่วโมง)   ้
                                      นาหนักคะแนน
Greeting             ต 1.2  ป.3/1        6         20
                 ต 2.1  ป.3/1
You can do it          ต 1.1  ป.3/1         8         20
                 ต 1.2  ป.3/2 , ป.3/3
Yes or No            ต 1.1  ป.3/4         8         20
                 ต 1.2  ป.3/4 , ป.3/5
Sound track           ต 1.1  ป.3/2         8         20
                 ต 1.2  ป.3/5
                 ต 2.1  ป.3/3
                 ต 2.2  ป.3/1
                 ต 4.1  ป.3/1
Relationship           ต 1.1  ป.3/3            10         20
                 ต 1.3  ป.3/1 , ป.3/2
                 ต 2.1  ป.3/2
                 ต 3.1  ป.3/1
                 ต 4.2  ป.3/1

        รวม               18          40         100
                   โครงสร้ างรายวิชา
   รหัสวิชา อ14101 ภาษาอังกฤษ 4                    ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
   เวลา 80 ชั่วโมง / ปี                      เวลา 2 ชั่วโมง / สั ปดาห์

    ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้           ั
                       ตัวชี้วด      จานวน(ชั่วโมง)   ้
                                          นาหนักคะแนน
Hello, my friend         ต 1.1  ป.4/1 , ป.4/4        15         20
                 ต 1.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/4
                 ต 1.3  ป.4/1
My family            ต 1.2  ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5    13         20
                 ต 1.3  ป.4/3
My school            ต 1.1  ป.4/3            15         20
                 ต 1.2  ป.4/2
                 ต 1.3  ป.4/2 , ป.4/3
                 ต 4.1  ป.4/1
My hobby             ต 1.1  ป.4/2 , ป.4/4        15         20
                ต 1.2  ป.4/4 , ป.4/5
                ต 2.1  ป.4/1
                ต 3.1  ป.4/1
Special days          ต 2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3    12         10
                ต 2.2  ป.4/1
                ต 2.2  ป.4/2
My cartoon and short tales   ต 1.1  ป.4/3            10         10
                ต 1.2  ป.4/5
                ต 2.1  ป.4/3
                ต 4.2  ป.4/1

        รวม              19          80         100
                  โครงสร้ างรายวิชา
   รหัสวิชา อ15101 ภาษาอังกฤษ 5                   ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
   เวลา 80 ชั่วโมง / ปี                      เวลา 2 ชั่วโมง / สั ปดาห์

   ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้           ั
                      ตัวชี้วด       จานวน(ชั่วโมง)   ้
                                          นาหนักคะแนน
Hi, my best friend       ต 1.2 ป 5/1             3          5
Can you help me?        ต 1.1  ป 5/1            4          5
                ต 1.2  ป 5/2
Pronunciation          ต 1.1  ป 5/2             8         10
People around us        ต 1.1  ป 5/3             7         10
Conversation          ต 1.1  ป 5/4             7         10
Help me!            ต 1.2  ป 5/3 , ป 5/4         7         10
My feelings           ต 1.2  ป 5/5             5          5
My self             ต 1.3  ป 5/1 , ป 5/2        10         15
My report            ต 1.3  ป 5/3             5         10
                 ต 2.1  ป 5/1
Acting              ต 2.1  ป 5/2 , ป 5/3         7          5
Culture             ต 2.2  ป 5/1             8          5
                 ต 2.2  ป 5/2
Relationship           ต 3.1  ป 5/1             9         10
                 ต 4.1  ป 5/1
                 ต 4.2  ป 5/2

        รวม               20          80         100
                   โครงสร้ างรายวิชา
   รหัสวิชา อ16101 ภาษาอังกฤษ 6                    ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
   เวลา 80 ชั่วโมง / ปี                      เวลา 2 ชั่วโมง / สั ปดาห์

    ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้           ั
                       ตัวชี้วด      จานวน(ชั่วโมง)   ้
                                          นาหนักคะแนน
Greeting             ต 1.1  ป.6/1            15         20
                 ต 1.2  ป.6/1 , ป.6/3 , ป.6/4
                 ต 2.1  ป.6/1
My family            ต 1.2  ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5    10         10
                 ต 1.3  ป.6/3
My surrounding          ต 1.3  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3    15         20
                 ต 4.1  ป.6/1
Relationship           ต 2.1  ป.6/3            12         20
                 ต 2.2  ป.6/1
                   ต 3.1  ป.6/1
                   ต 4.2  ป.6/1
Special days             ต 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3       14           10
                   ต 2.2  ป.6/2
Free time and entertainment      ต 1.1  ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4       14           20
                   ต 1.2  ป.6/5

        รวม                  20             80          100
                        อภิธานศัพท์
   การเดาความหมายจากบริบท (context clue)


                                         ้
       การเดาความหมายของคาศัพท์หรื อข้อความที่ไม่ทราบความหมายโดยไม่ตองเปิ ดพจนานุ ก
   ร                                            ม
   เป็ นการเดาความหมายนั้นโดยอาศัยการชี้ แนะจากคาศัพท์หรื อข้อความที่แวดล้อมคาศัพท์หรื อข้อค
   ว       า       ม      ที่       อ่       า      น
   เพื่อช่วยในการทาความเข้าใจหรื อตีความหมายของคาศัพท์หรื อข้อความที่ไม่เข้าใจความหมาย

   การถ่ ายโอนข้ อมูล
        การแปลงข้อมู ล ที่ ผูส่ ง สารต้อ งการจะสื่ อสารให้ผูรับ สารเข้า ใจความหมายในรู ป แบบ
                  ้                 ้
   ที่ ต้อ งการ เช่ น การถ่ า ยโอนข้อ มู ล ที่ เ ป็ นค า ประโยค หรื อ ข้อ ความไปเป็ นข้อ มู ล ที่ เ ป็ นกราฟ
   สัญลักษณ์ รู ปภาพ แผนผัง แผนภู มิ ตาราง ฯลฯ หรื อการถ่ายโอนข้อมูลที่ เป็ นกราฟ สัญลักษณ์
   รู ปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ไปเป็ นข้อมูลที่เป็ นคา ประโยค หรื อข้อความ
ทักษะการสื่ อสาร
      ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง ก า ร พู ด ก า ร อ่ า น แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น
ซึ่ ง เป็ นเครื่ องมื อในการรั บ สารและส่ ง สารด้วยภาษานั้น ๆ ได้อย่า งสื่ อความหมาย คล่ องแคล่ ว
ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน

บทกลอน (nursery rhyme)
     บทร้อยกรองสาหรับเด็ก ที่มีคาคล้องจองและมีความไพเราะ เพื่อช่วยให้จดจาได้ง่าย

บทละครสั้ น (skit)
     งานเขี ย นหรื อบทละครสั้ นที่ มี ก ารแสดงออกด้ ว ยท่ า ทางและค าพู ด ท าให้ เ กิ ด
คว า ม ส นุ ก ส นา น อ า จ เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ม าจ า ก นิ ท า น นิ ย า ย ชี วิ ต ข อ ง ค น สั ตว์ สิ่ ง ข อ ง
หรื อตัดตอนมาจากงานเขียน

ภาษาท่าทาง
     การสื่ อสารโดยการแสดงท่าทางแทนคาพูดหรื อการแสดงท่าทางประกอบคาพูด
                                 ั
เพื่อให้ความหมายมีความชัดเจนยิงขึ้น การแสดงท่าทางต่างๆ อาจแสดงได้ลกษณะ เช่น
               ่
การแสดงออกทางสี หน้า การสบตา การเคลื่อนไหวศีรษะ มือ การยกมือ การพยักหน้า การเลิกคิ้ว
เป็ นต้น

วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
   วิถีก ารดาเนิ นชี วิตของคนในสังคมที่ ใช้ภาษานั้น นับตั้ง แต่ วิธี การกิ นอยู่ การแต่ง กาย
การทางาน การพักผ่อน การแสดงอารมณ์ การสื่ อความ ค่านิ ยม ความคิด ความเชื่ อ ทัศนคติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลอง และมารยาท เป็ นต้น

    ่
สื่ อทีไม่ ใช่ ความเรียง (non-text information)
    สิ่ งที่ใช้สื่อสารแทนคา วลี ประโยค และข้อความ เช่ น กราฟ สัญลักษณ์ รู ปภาพ สิ่ งของ
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง เป็ นต้น
                 เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2544 .
                          ้
     กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2549). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
     ฉบับที่ 10.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2547). ข้ อเสนอยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา.
     กรุ งเทพฯ: เซ็นจูรี่.
สานักนายกรัฐมนตรี ,                  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
(2542).พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ      พ.ศ.     2542.       กรุ งเทพฯ:
                   ั
โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณฑ์ (ร.ส.พ.).
    ้
สานักผูตรวจราชการและติดตามประเมินผล. (2548). การติดตามปัญหาอุปสรรคการใช้ หลักสู ตร
      การศึกษาขั้นพืนฐาน พ.ศ. 2544. บันทึก ที่ ศธ 0207/ 2692 ลงวันที่ 19 กันยายน
              ้
      2548.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2546 ก.). สรุ ปผลการประชุ มวิเคราะห์ หลักสู ตรการศึกษา
    ขั้นพืนฐาน. 27-28 ตุลาคม 2546 โรงแรมตรัง กรุ งเทพฯ. (เอกสารอัดสาเนา).
       ้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2546 ข.). สรุ ปความเห็นจากการประชุ มเสวนาหลักสู ตร
    การศึกษาขั้นพืนฐาน 5 จุด. พฤศจิกายน 2546 (เอกสารอัดสาเนา).
             ้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2548 ก). รายงานการวิจัย การใช้ หลักสู ตรการศึกษา
                                            ั
    ขั้นพืนฐานตามทัศนะของผู้สอน. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณฑ์
        ้
    (ร.ส.พ.).
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2548 ข.). รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเชิงทดลอง
    กระบวนการสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน. กรุ งเทพฯ:
                        ั
    โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณฑ์ (ร.ส.พ.).
  ิ
สุ วมล ว่องวาณิ ช และ นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2547). การประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ ตาม
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 พหุกรณีศึกษา. เอกสารการประชุมทาง
    วิชาการการวิจยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรี ยนรู้ โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
            ั
    ศึกษาธิการ วันที่ 19- 20 กรกฎาคม 2547.                   คณะผู้จัดทา
 ่
ทีปรึกษา
    1. ดร.กวินเกียรติ นนท์พละ            ้
                            ผูอานวยการ สพท.อบ.เขต 1
    2. นายอนันต์ เพียรพานิชย์             ้
                            ผูอานวยการโรงเรี ยนบ้านด้ามพร้า
    3. ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ            หัวหน้าวิชาการโรงเรี ยนบ้านด้ามพร้า

คณะผู้จัดทา
    1. ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
    2. นางกาญจนา หน่อสุ วรรณ            กรรมการ
    3. นางวิจิตรา ธานี               กรรมการ
    4.  นางนันทิยา แพงเหล่า   กรรมการ
    5.           ่
      นางอรุ โณทัย ทองพุม   กรรมการ
    6.  นางสุ วคนธ์ ทองพุ    กรรมการ
    7.  นางแสงเดือน คาหล่อ   กรรมการ
    8.  นางภิรมย์ อาสะไวย์   กรรมการ
    9.  นางแววตา ทือกระโทก   เลขานุการ

คณะบรรณาธิการ
     1. ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ  หัวหน้าวิชาการโรงเรี ยน
     2. นางแสงเดือน คาหล่อ   ครู ภาษาต่างประเทศ
ผู้จัดพิมพ์ /ออกแบบรู ปเล่ ม
     1. ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
     2. นางแสงเดือน คาหล่อ   กรรมการ
     3. นางอรุ โณทัย ทองพุม่  กรรมการ
     4. นาง สุ วคนธ์ ทองพุ   กรรมการ
     5. นางภิรมย์ อาสะไวย์   กรรมการ
     6. นางแววตา ทือกระโทก   เลขานุการ

								
To top