Analyser i kemin

Document Sample
Analyser i kemin Powered By Docstoc
					Analyser i kemin
   Skriv namnet på projektet här
         Tomas Johanson
          Ma/NO profilen
    Kyrkerörsskolan, Falköping
        Varför kemiska analyser
  Luft, mark och vatten analyser
    Vad innehåller dricksvattnet vi dricker
    Vad släpper fabriker och avlopp ut i våra sjöar och vattendrag?

  Kontroll av livsmedel
    Sjukdomar
    Tungmetaller
    Bekämpningsmedel

  Kontroll av blodprover, läkemedel, sjukdomar…

  Analyser av brottsplatser

  Forskning
           Några analysmetoder


  Vitsen med analyser är att fastställa innehåll i ex. en lösning eller hur mycket av ex ett salt
                      som finns däri

         Det finns mängder med metoder beroende på vad man analyserar
              Spektrofotometri


  Alla grundämnen utsöndrar färg/färger vid upphettning. Dessa färger är unika för
  grundämnet.
  Ex. om koppar upphettas så blir det en grön låga.
  Vårt öga kan inte uppfatta alla skillnader så man använder sig av maskiner som känner av
  de olika våglängderna som ett prov sänder ut.
                Kromatografi


  En metod för att skilja olika ämnen, exempelvis vilka olika färger som
  smarties godis innehåller
Mikroskop
  Andra lättare metoder är att exempelvis analysera vilka gaser som utsöndras vid en reaktion

  Färg på salter etc.
      Regler vid formelskrivning


   Formeln för ett ämne anger sammansättningen för den minsta mängden av ämnet                0 Jonladdning
Antalforme
     lenheter   0X                        t
                0 Antal atomerav sammaslag i en formelenhe
   Balansera formler


C H  O  CO  H O
 2  6     2  2
  Ett salt består av en positiv jon och en negativ jon.
       Det finns massor av olika salter.
   Vissa är giftiga medan andra är livsnödvändiga.

          Exempel på salt:
 Natriumklorid – koksalt finns i hav och används i mat.
   Ammoniumklorid – salmiak, används i lakrits
Joner bygger kristaller          Cl-  Na+
Natriumklorid - koksalt
kalciumsulfat - gips
Alla salter är inte vita
 fällning är ett svårlösligt ämne som kan uppstå när två lösningar
 blandas. Fällningen lägger sig då på botten och kan avskiljas genom
 att man försiktigt häller av vätskan.
        Lab. Saltdetektiv

Förklaring
Många kombinationer av positiva och negativa joner bildar
svårlösliga fällningar. Vissa fällningar har dessutom en
typisk färg. Andra jonslag bildar nästan aldrig fällningar.
Det gäller till exempel joner av alkalimetallerna (grupp 1 i
periodiska systemet). Genom uteslutningsmetoden och
med hjälp av färgerna så kan man många gånger dra
slutsatser om vilka joner som ingår i de lösningar man
blandar samman. Detta är exempel på kemisk analys.
         Lab. Saltdetektiv
             BaCl2        AgNO3          NaOH
         Bildar fällning med  Bildar fällning med
             SO42-          Cl-
Natriumklorid                Fällning

Natriumsulfat     Fällning

Kopparklorid                 Fällning        Blå fällning

Kopparsulfat      Fällning                   Blå fällning

Järn(III)klorid               Fällning        Brun fällning
                               järn(III)hydroxid, Fe(OH)3
Järn(II)sulfat     Fällning                   Svart fällning
                               järn(II)hydroxid, Fe(OH)2
        Räkna med kemi


     Hur stor del av vattnets massa är syre?
      Hur många atomer finns i 1 g bly?
    Hur många vätejoner finns det i saltsyra?

För att kunna svara på dessa frågor krävs det att man kan
        behärska en del beräkningar.
           Räkna med kemi
 Alla grundämnen väger olika mycket beroende på hur många protoner och
 neutroner dom innehåller

 Elektroner väger så pass lita att man kan hoppa över dem.

 I ett periodiskt system kan man se hur mycket de olika grundämnena väger
 genom att se atommassan som står där.

 Atommassa har enheten U (U=1,660 540·10-27 kg).
                     Mol


Enheten U är en enhet som extremt liten och väldigt krånglig att räkna med. Istället har man
            räknat ut hur många U som det går på ett gram.

  1 väte atom väger 1 u. Omräknat till gram så innehåller 1 g väte 6,02 · 1023 atomer

              6,02 · 1023 kallas Avogadros konstant


             6,02 · 1023 partiklar av ett ämne = 1 mol
                  1 mol väte väger 1 g
                  1 mol kol väger 12 g
  Räkna med kemi


  Atommassa (enhet u) = molmassa (enhet g)
        Förbränning av Mg
Vid förbränning av 0,3 g magnesium bildas magnesiumoxid

  Skriv reaktionsformel
  Beräkna hur många mol magnesium som förbränns
  Beräkna hur många mol magnesiumoxid som bildas
  Beräkna hur många mol syrgas som går åt
  Beräkna vikten av syrgasen.
             Svar
2Mg  O  2MgO
       2

Förbränning av magnesium
m= 0,3 g
M= 24,3 g/mol
n= m/M = 0,3/24,3 = 0,0123 mol

2 mol magnesium ger 2 mol magnesiumoxid. Dvs vi hade
0,0123 mol magnesium och det bildas därför 0,0123 mol
magnesiumoxid

Skall det bildas 2 mol MgO så krävs det 1 mol syrgas. Således
kommer det gå åt hälften så många syrgasmolekyler som det
bildas MgO  n(O2)=0,123/2= 0,006 mol

Massa av syrgasen blir:
M= 16,0 g/mol
m= M * n = 16 * 0,006 = 0,0988 g syrgas
       Koncentrationer i vardagen


  I vardagen ser vi olika koncentrationer angivna på en rad produkter. Exempelvis anges på
  många livsmedelsförpackningar hur många procent av olika ingredienser som det
  innehåller.

  Det finns två olika procenthalter som pratas om i naturvetenskapen:
    Masshal: hur många procent av lösningens vikt som exempelvis ett salt har. Ex: havsvatten
    har ca 3% salthalt, vilket menas att 3 % av vikten är salt.

    Volymhalt: hur många procent av volymen som är av en annan vätska. Exempelvis alkohol
    brukar anges i vol%. Vilket innebär att 5,2% av lösningen är alkohol.
         Kemins koncentration
 Att räkna om i masshalt och volymhalt är oftast bökigt och för tidskrävande, då
 man måste veta en lösnings densitet för att räkna masshalt och om lösningarna
 ”sjunker ihop” vid blandning när man räknar volymprocent.

 Kemister brukar ange lösningars koncentration i molaritet, vilket är samma som
 mol/dm3 (1 dm3 = 1 liter). Detta säger alltså hur många partiklar som finns i en
 liter lösningsmedel (oftast vatten).
 Vad beror lösningens koncentration
         på?


När vi gör en lösning kommer dess koncentration att bero på:
 Mängden löst ämne
 Volymen av lösningen

 Substansmängden (mol) = koncentrationen (mol/dm³) · volym (dm³)
 n=c·V
             Beräkningar


Exempel 1: Beräkna substansmängden natriumklorid i 3,0 dm³ natriumkloridlösning
  med koncentrationen 0,24 M

 1 dm³ lösning innehåller substansmängden 0,24 mol
 I 3,0 dm³ lösning finns det substansmängden 0,24 M · 3,0 dm³ = 0,72 mol

Exempel 2: beräkna substansmängden natriumklorid 1 450 cm³ av samma lösning.

 450 cm³ = 0,450 dm³
 0,24 M · 0,450 dm³ = 0,11 mol
             Syror och baser


       Syror och baser är ett exempel när det är jätteviktigt att göra
        koncentrationsberäkningar för att skador inte skall ske.

 När man räknar pH så är det koncentrationen vätejoner (H+) som man beräknar. p
 står för att skalan är logaritmisk vilket är ett matematiskt uttryck som ni kommer
              att lära er om i gymnasiematematik.

 På syror anges dock inte hur sura de är utan koncentrationen av ämnet som är löst i
         vattent. Ex: 1 M HCl = 1 mol HCl molekyler / liter
            Starka Syror
       Starka syror är syror som släpper ifrån sig alla H+Saltsyra   En stark syra   Stickande lukt   Plast och     Finns i
       Starkt frätande  Konc. syra     färgindustri.   magsaften
                ryker i      Metallrengöring  Vattenlösning
                fuktigluften.            av en gas
Svavelsyra  En stark syra   Luktlös      Bilbatterier.   Reagerar häftigt
       Starkt frätande  Tyg,papper och   Tillverkning av  med vatten.
       Tjockflytande   trä blir      konstgödsel,   Tänk på SIV
       Tung, sjunker i  svarta(förkolnar  sprängämnen    Den kemikalie
       vatten      )v         och läkemedel   som produceras
                         Drar åt sig    mest i världen.
                         vatten.
Salpeter   En stark syra   Stickande lukt   Tillverkning av  Angriper alla
syra     Starkt frätande  Gulfärgar     konstgödsel,   metaller utom
       Ljuskänslig    proteiner i ex   sprängämnen,   guld och platina
                hud, naglar, ull  färgämnen
                Konc syra kan
SIV
Syran I Vattnet
          Svaga syror
  Ättikssyra
  Salicylsyra
  Kolsyra
  Mjölksyra
  Askorbinsyra
             I de svaga syrorna är det ett fåtal av
             syra molekylerna som släpper ifrån sig
             H+
  En utspädd stark syra kan vara starkare än en svag koncentrerad syra
          Starka baser
         Alla  baser plockar upp vätejoner.

Natrium-  Vitt fast ämne  Löser sig lätt  Tillverkning av  Kallas för
hydroxid  Frätande     i vatten under  pappersmass    kaustiksoda
               värmeutveck-   a, tvål,     Konc.lösning
               ling       konstfibrer,   kallas för
                       Rengöring.    natronlut
                       ”Propplösare”
Kalium-  Vitt fast ämne  Se ovan,   Framställning    Konc. Lösning
hydroxid  Frätande     natriumhydrox av såpa       kallas kalilut
               id
        Svaga baser
 Ammoniak Bikarbonat

 Kalciumhydroxid

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:1/4/2012
language:Swedish
pages:34