jaarverslag2008 by DMVZWuCQ

VIEWS: 0 PAGES: 37

									SAMENWERKINGSVERBAND               WATERLAND
  J A A RVE R S LA G
                2008
       W IEL I NG ENST RAAT 1 3 5
        1441 ZN PURMEREND
  Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
VOORWOORD


Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Stichting Samenwerkingsverband P.O. Waterland.
Dit jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2008
De wettelijk verplichte onderdelen zijn in dit verslag opgenomen.
Het jaarverslag van de Stichting Samenwerkingsverband P.O. Waterland bestaat uit het bestuursverslag en de
jaarrekening.
Het Samenwerkingsverband Waterland is ook verplicht om jaarlijks een zorgplan aan te leveren.
Dit jaarverslag is van toepassing op een kalenderjaar terwijl het zorgplan per schooljaar wordt opgesteld.
In het zorgplan worden de missie, visie en activiteiten van het samenwerkingsverband uitvoerig beschreven.
Het zorgplan bevat tevens een reflectie op het gevoerde beleid.
In dit jaarverslag wordt daarom meerdere malen verwezen naar het zorgplan.
Het zorgplan is op te vragen bij het secretariaat van het samenwerkingsverband of in te zien op de website
(www.swvwaterland.nl)
Tot slot wil ik Dhr. W.J. Otter (financiën) en het administratiekantoor (Dyade) bedanken voor hun bijdrage aan
de totstandkoming van dit jaarverslag.


J. v. Holland
directeur
                                                         2
            Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD .................................................................................................................................................. 2

A. BESTUURSVERSLAG ................................................................................................................................. 4

A1. Juridische structuur ..................................................................................................................................... 5
A2. Bestuurssamenstelling ................................................................................................................................ 5
A3. Organisatiestructuur .................................................................................................................................... 5
A4. Personeel .................................................................................................................................................... 6
A5. Kernactiviteiten ............................................................................................................................................ 6
A6. Jaarrekening ................................................................................................................................................ 9
A7. Financieel beleid ....................................................................................................................................... 10

B. JAARREKENING ...................................................................................................................................... 15

B1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .................................................................................. 16
B2. Balans per 31 december 2008, vergelijkende cijfers per 31 december 2007 ........................................... 19
B3. Staat van baten en lasten 2008, vergelijkende cijfers 2007 ..................................................................... 21
B4. Kasstroomoverzicht 2008, vergelijkende cijfers 2007 ............................................................................... 22
B5. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans ........................................................................... 23
B6. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten ............................................. 26
B7. Verbonden partijen .................................................................................................................................... 29
B8. Bezolding van bestuurders en toezichthouders ........................................................................................ 30
B9. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) .................................. 30
B10. Niet uit de balans blijkende verplichtingen .............................................................................................. 30

C. OVERIGE GEGEVENS............................................................................................................................... 31

C1. (Voorstel) Bestemming van het resultaat .................................................................................................. 32
C2. Gebeurtenissen na balansdatum .............................................................................................................. 33
C3. Accountsverklaring .................................................................................................................................... 34

D. BIJLAGEN .................................................................................................................................................. 35

D1. Gegevens over de rechtspersoon ............................................................................................................. 36
D2. OCW-Bijlage ............................................................................................................................................. 37
D3. Reserves en voorzieningen per kostenplaats ........................................................................................... 37
                                                                                    3
                   Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
A. BESTUURSVERSLAG
                                  4
Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
A1. JURIDISCHE STRUCTUUR

De rechtspersoonlijkheid van het samenwerkingsverband is een stichtingsvorm.
Het samenwerkingsverband is opgericht in 2003 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar,
onder nummer 36053514

De deelnemende besturen zijn:
   1. OPSO Purmerend (Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend)
   2. SPOOR (Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio (Waterland en Oostzaan)
   3. Stichting Neutraal Bijzonder Montessori Onderwijs
   4. Stichting Montessori onderwijs Landsmeer
   5. Stichting Vrije School Purmerend
   6. De vereniging De Nieuwe School Edam
   7. Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
   8. Stichting Flore
   9. Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs

A2. BESTUURSSAMENSTELLING

De bestuurssamenstelling is ultimo 2007 als volgt:

Dhr. C.A.M. de Meij                    voorzitter
Dhr. J. de Graaf                     penningmeester
Dhr. R. Steen                       secretaris
Mw. G.H.M.M. Pas                     lid
Dhr. J. Hus                        lid

A3. ORGANISATIESTRUCTUUR


                     Bestuur


       Stuurgroep


                     Directeur                  Centrale dienst
                                               Zorgplatform
                    Directieberaden
                              Scholen
                                                       5
            Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
A4. PERSONEEL

Onderstaande personen zijn in dienst bij de centrale dienst van het Samenwerkingsverband

Dhr. J. v. Holland                   directeur              Wtf 1.0000
Dhr. R. v. Oosten                   adj. Directeur            Wtf 1,0000
Dhr. P. Luiken                     onderwijskundig consulent      Wtf 1,0000
Mw. A.M.C. Cinibulk                  orthopedagoog            Wtf 0,4000
Mw. A.A. den Adel                   psychologisch assistent       Wtf 0,3250
Mw. J.F.M. Houweling                  psychologisch assistent       Wtf 0,7000
Mw. J.S. Volkers                    secretariaat / adm.         Wtf 1,0000
Mw. J.A. de Vries-Venetiaan              managementondersteuning       Wtf 0,8500

Ingehuurd personeel

Mw. R. Braun                      onderwijskundig consulent      Wtf 0,5000
Dhr. W.J. Otter                    financiële zaken           100 uur p.j.
Mw. S. Peen                      orthopedagoog            WTf 0,8000
Dhr. J. de Zoete                    interim-manager           20 uur per week
                                              Tot 1-8-08
Ingehuurde diensten

De uitvoering van de ambulante begeleiding en verzorging van het centrum voor speciale leeshulp worden door
het samenwerkingsverband ingehuurd bij de speciale scholen voor basisonderwijs.
Bij de Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland wordt personeel ingehuurd t.b.v. ondersteunende
werkzaamheden voor het Zorgplatform en de overige activiteiten van het samenwerkingsverband.

Overig personeel

Vanuit Bureau Jeugdzorg wordt personeel ter beschikking gesteld t.b.v. het Zorgplatform en de uitvoering van
schoolmaatschappelijk werk
Vanuit de GGD (afdeling jeugdgezondheidszorg) wordt personeel ter beschikking gesteld t.b.v. het
Zorgplatform.

A5. KERNACTIVITEITEN

De volgende missie en uitgangspunten vormen de basis voor de uit te voeren kernactiviteiten.

1. Missie
Ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling.
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op ondersteuning bij zijn ontwikkeling.
Extra ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk gegeven

2. Uitgangspunten
   Er is een dekkend onderwijs- zorgaanbod voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband.
   Er wordt maatwerk geleverd:
      o de (zorg)middelen worden ingezet, waar deze het meeste nodig zijn;
      o er wordt gewerkt met kengetallen, die als sturing worden gebruikt voor het uitzetten van beleid;
      o specifieke deskundigheden worden ontwikkeld op plaatsen waar deze het meest noodzakelijk
         zijn;
      o speerpunten moeten gebaseerd zijn op hulpvragen van de scholen.
   De kwaliteit van leerlingenzorg begint in de klas. Nieuwe activiteiten en ontwikkelingen zijn als eerste
    gericht op de leerkracht en in de tweede plaats op de schoolontwikkeling.
   De groepsleerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de zorg voor de leerling.
   Het kind wordt geaccepteerd zoals het is. Het onderwijs is er voor het kind en niet andersom.
    Maatgevend zijn de basisbehoeften van kinderen. Het onderwijs wordt afgestemd op de basisbehoeften
    van het kind.
                                                        6
            Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
    Er wordt gebruik gemaakt van datgene dat al is ontwikkeld binnen de scholen van het
    samenwerkingsverband (competenties van leerkrachten, ib’ ers en directeuren, zorgscan, verbeterplan
    e.d.)
    Er wordt handelingsgericht gewerkt.
      o Waarom heeft dit kind met zijn mogelijkheden en beperkingen, uit dit gezin, in deze school, met
        deze leerkracht en deze medeleerlingen, deze problemen?
      o Hoe kunnen de problemen effectief worden aangepakt en hoe kunnen de aanwezige
        mogelijkheden benut worden?
    De diagnostiek wordt zo dicht mogelijk bij de school gebracht.
      o De basisdiagnostiek (b.v. afnemen pdo) hoort op de basisschool thuis;
      o De specialistische diagnostiek bij complexere problematiek hoort thuis bij het zorgplatform (b.v.
        psychologisch en kinderpsychiatrisch).
    Plaatsing op het s(b)o moet niet langer duren dan strikt noodzakelijk is.
      o Periodieke evaluaties moeten duidelijk maken waarom kinderen al dan niet zijn aangewezen
        op verdere begeleiding binnen de school voor (speciaal) basisonderwijs.
    Er wordt intensief samengewerkt met overige (onderwijs-)zorgpartners in de regio.
      o De samenwerkingspartners zijn gemeentebesturen, schoolbesturen, regionale expertisecentra,
        Bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland, GGZ
        Dijk en Duin, MEE, Algemeen Maatschappelijk Werk, Evean, Spirit, Amstelduin, MRT/Sportclub
        extra, voortgezet onderwijs.
      o De samenwerking wordt in convenanten vastgelegd.

Onderstaande kernactiviteiten zijn nader uitgewerkt in het Zorgplan van het Samenwerkingsverband:
   interne begeleiding (waaronder netwerken IB)
   Zorgplatform Waterland
   Conferentie voor leerkrachten en intern begeleiders
   Leerkrachtkringen
   Speciale scholen voor basisonderwijs
   Ambulante begeleiding
   Centrum voor speciale leesbegeleiding
   Invoering protocol leesproblemen
   Project samenwerking in de regio
   Afstemming onderwijs / zorg in de regio
   Workshops en themabijeenkomsten
   Invoering handelingsgerichte procesdiagnostiek
   Intensiveringstraject kwaliteit zorg en adviesteams

De belangrijkste elementen van het gevoerde beleid zijn dat:
   het deelnamepercentage van het speciaal basisonderwijs is gestabiliseerd
   er steeds meer zorgleerlingen (op een verantwoorde wijze) binnen het regulier basisonderwijs worden
    opgevangen
   de samenwerking tussen de verschillende onderwijsvoorzieningen is geïntensiveerd
   de samenwerking tussen onderwijs en zorg een bredere basis heeft gekregen (aantal partners is
    uitgebreid)
   de voorbereidingen worden getroffen voor de invoering van Passend Onderwijs waaruit blijkt dat het
    Samenwerkingsverband goed op koers ligt
   er een volledig nieuw zorgplan / beleidsplan ligt voor de periode 2009 - 2013

Good Governance

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bestuur en directeur en stuurgroep zijn vastgelegd in
de statuten en het managementstatuut. De hoofdpunten van het beleid worden periodiek aan de orde gesteld.
Het bestuur en de directeur zijn de eerste formele gesprekspartners. In het kader van beleidsvoorbereiding en
het geven van advies is de Stuurgroep de tweede gesprekspartner. De stuurgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van het bestuur.
Het bestuur handelt transparant en actief openbaar; relevante gegevens en inlichtingen worden uit eigen
beweging verstrekt. Er is sprake van een open relatie met de directeur, die op zijn beurt het bestuur voorziet
van de meest relevante informatie vanuit het werkveld. In constructieve samenwerking vindt de vormgeving van
het beleid plaats.


                                                       7
            Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Daarbij streeft het bestuur naar betrouwbaarheid in haar handelen. Uiteraard moeten toezeggingen worden
nagekomen, belangrijker is het uitstralen van vertrouwen in de richting van werknemers/directie door
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Het bestuur handelt integer: de bestuurlijke
functie wordt adequaat en zorgvuldig uitgevoerd. De belangen van alle betrokkenen worden correct afgewogen.
Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bedrijfsvoering die gericht is op de doelen die zijn geformuleerd in
het zorgplan. De ter beschikking gestelde financiën worden overeenkomstig dit plan ingezet. Begrotingen zijn
taakstellend. Fraude wordt voorkomen door periodieke controle (o.a. grootboeken) door de directeur en de
coördinator beheer. Na elk kwartaal volgt een softclose met analyse van de lijst van bevindingen. De directeur
legt verantwoording af aan het bestuur.

Het inhoudelijke en financiële beleid is transparant. De hierboven genoemde directeur is de ‘linking pin’ tussen
het bestuur en de Stuurgroep. Hij is degene die een sleutelrol vervult in de horizontale verantwoording, waarbij
we er van uitgaan dat het daarbij niet alleen gaat om verantwoording achteraf, maar ook en vooral om
afstemming vooraf. Communicatie (informeren/dialoog) is daarbij een sleutelwoord.
Instrumenten waar gebruik van wordt gemaakt zijn de nieuwsbrief, de website en het jaarverslag (informeren en
verantwoorden). De afstemming en legitimering van het beleid vindt plaats in dialoog met de Stuurgroep. Na
vaststelling van het beleid communiceren de stuurgroep en bestuur met de directies van de afzonderlijke
scholen die dit verder met hun teams en/of ouders bespreken. Het zorgplan vervult daarbij een belangrijke rol.

Met ouders en leerkrachten wordt in het kader van de besluitvorming gecommuniceerd via de
vertegenwoordiging van de GMR-en van de aangesloten besturen/scholen. Belangrijke beleidsstukken, zoals
het zorgplan, worden besproken met de vertegenwoordigers. Jaarlijks worden hiertoe voorlichtingsavonden
georganiseerd. Daar is ook ruimte voor een open dialoog over het te voeren beleid. De GMR-en zijn de partijen
die beleid, visie en missie goedkeuren en instemming verlenen aan zorgplan en begroting.

Gezien het specifieke karakter van de stichting is er naast de GMR geen apart gremium voor ouders en/of
leerlingen. Dat behoort tot de directe verantwoordelijkheid van de scholen (en besturen) waar de ouders hun
leerlingen hebben aangemeld. De belanghebbenden zijn primair de scholen die participeren in de stichting.
Verantwoording en afstemming vindt plaats op de hierboven beschreven wijze.
                                                        8
             Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
A6. JAARREKENING

De jaarrekening 2008 van het Samenwerkingsverband Waterland is opgesteld door Dyade Dienstverlening
Onderwijs te Hoofddorp.
De jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.BAPO
Op 26 februari 2009 zijn alle door het ministerie van OCW bekostigde instellingen in de sectoren PO en VO per
brief geïnformeerd over een ministeriële regeling die wordt voorbereid. Op grond van deze ministeriële regeling
is verantwoording van de BAPO voorziening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
uitgesteld tot het verslagjaar 2010. Voor de verslagjaren 2008 en 2009 houdt de ministeriële regeling het
volgende in:
 Besturen nemen in de toelichting in de jaarrekening een onderbouwde berekening op voor een BAPO
   voorziening zoals bedoeld zoals bedoeld in de eerdergenoemde brief van 18 december 2008. Deze
   berekening maakt onderscheid tussen de toekomstige BAPO-lasten en de toekomstige BAPO-baten;
 Besturen vermelden bij deze berekening hoe zij voornemens zijn de toekomstige BAPO-lasten te kunnen
   opvangen;
 Besturen verwerken de BAPO in hun balans en exploitatierekening 2008 en 2009 niet anders dan in het
   voorgaande verslagjaar. (bestendige gedragslijn).

Op basis van de door OCW geciteerde uitgangspunten van OCW is voor het SWV Waterland een berekening
voor de BAPO voorziening gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met
  Opbouw van de eerste tranche van het BAPO recht van 47 tot 52 jaar;
  Opbouw van de tweede tranche van het BAPO recht van 51 tot 56 jaar;
  Deelnamewaarschijnlijkheid van 100 %
  Rente percentage van 4 %
  Salarisindexatie van 2,6%
  In lumpsumfinanciering opgenomen BAPO vergoeding van 2% van de GPL component


Resultaten
€                 Absolute waarde      Absolute waarde na    Absolute waarde na
                               toepassing Contante    NCW berekening en
                                  waarde        aftrek deelname-
                                             waarschijnlijkheid

Bruto verplichting (excl. In      419.439           419.439          419.439
lumpsumfinanciering
opgenomen vergoeding)
In lumpsum opgenomen          222.804           222.804          222.804
BAPO vergoeding
Netto verplichting           196.635           196.635          196.635


verwacht de netto verplichting de komende jaren als volgt te financieren:
Voor een deel uit de toekomstige lumpsum vergoeding en voor het overige uit de algemene reserve.

In het kader van administratieve lastenverlichting is de in de jaarrekening per 31 december 2007 verantwoorde
BAPO voorziening bevroren. De voorziening per 31 december 2008 bedraagt daarom net als vorig jaar € 0,00.
                                                         9
             Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
A7. FINANCIEEL BELEID

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31-12-2008. De balans is een momentopname van de
vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op
31 december 2008 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte
toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

     Activa          31-12-2008  01-01-2008  Passiva          31-12-2008   01-01-2008

     Materiële vaste
                                Eigen vermogen
     activa            23.660    19.287                499.414    393.392

     Financiële vaste
                                Voorzieningen
     activa               0       0                   9.483    9.395


     Voorraden             0       0  Langlopende schulden         0      0


     Vorderingen          82.870      74  Kortlopende schulden     188.595    173.933


     Effecten              0       0


     Liquide middelen       590.962    557.359


     Totaal activa        697.492    576.720  Totaal passiva        697.492    576.720


Toelichting op de balans:

Activa:
Het totaal van de materiële vaste activa is gestegen ten opzichte van 2007. Hierin ziet u terug het in
2008 ingezette beleid om meer te investeren in ICT.
De vorderingen zijn toegenomen met ruim € 82.000 Deze zijn allemaal regulier en er zijn geen
bijzonderheden te vermelden.

Passiva:
De algemene reserve is gestegen door toevoeging van het resultaat 2008.
De kortlopende schulden zijn gestegen in verband met de additionele aanvragen gemeente (voor
specificatie zie de jaarrekening 2008).

Analyse resultaat

De begroting van 2008 liet een positief resultaat zien van afgerond € 112.795. Uiteindelijk resulteert een
positief resultaat van afgerond € 106.021 een verschil van afgerond € 6.774. Het positief resultaat over
het boekjaar 2007 bedroeg € 154.280. In de navolgende paragraaf een vergelijking aan tussen het
voorgaande boekjaar en begroting en een specificatie van de belangrijkste verschillen.
                                                           10
               Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar versus
begroting

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en
begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2008 en gerealiseerde baten en lasten voor het
kalenderjaar 2007:

                          Realisatie  Begroting         Realisatie
                            2008     2008   Verschil     2007  Verschil
  Baten
  Rijksbijdragen OCenW              1.936.234   1.820.377  115.857   1.794.618  141.616
  Overige overheidsbijdragen            442.105    442.105      0       0  442.105
  Overige baten                  117.739    80.515   37.224    258.180  -140.441
  Totaal baten                  2.496.078   2.342.997  153.081   2.052.798  443.280


  Lasten
  Personele lasten                2.201.650   2.066.218  135.432   1.586.146  615.504
  Afschrijvingen                   4.229     8.000   -3.771     4.233     -4
  Huisvestingslasten                34.178    40.000    -5.822    34.065    113
  Overige instellingslasten            154.560    118.484   36.076    276.618  -122.058
  Totaal lasten                 2.394.617   2.232.702  161.915   1.901.062  466.177


  Saldo baten en lasten              101.461    110.295    -8.834    151.736   -50.273


  Financiële baten en lasten             4.560     2.500    2.060     2.546   2.014


  Resultaat                    106.021    112.795    -6.774    154.282   -48.259


  Belastingen                      0       0      0       0     0
  Resultaat deelnemingen                 0       0      0       0     0


  Resultaat na belastingen             106.021    112.795    -6.774    154.282   -48.249


  Aandeel derden in resultaat              0       0      0       0     0


  Nettoresultaat                  106.021    112.795    -6.774    154.282   -48.259


Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het resultaat is ten opzichte van 2007 gedaald met € 48.259. De noodzaak om een interim-
directeur in te huren als gevolg van ziekte van de directeur heeft geleid tot een
begrotingsoverschrijding op de begrotingspost voor externe deskundigen van € 25.500
Deze overschrijding kan als belangrijkste oorzaak worden aangemerkt voor het lagere resultaat.


De financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en -lasten zijn in 2008 en 2007 vrijwel gelijk.

Het begrote resultaat 2008 wijkt af van het gerealiseerde resultaat. De belangrijkste oorzaken
van deze afwijking worden toegelicht in A.1.4.c
                                                          11
                Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Investeringen en financieringsbeleid

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan
Indien de investeringen een te groot beslag op de liquiditeit zouden leggen, wordt een spreiding in de
investeringen aangebracht.


Toekomstparagraaf
In de financieringsstructuur zijn geen wijzigingen te verwachten
Geïnvesteerd zal worden in scholing gericht op handelingsgerichte procesdiagnostiek (hgpd)

                        Realisatie  Begroting
                          2008     2009
     Baten
     Rijksbijdragen OCenW         1.936.234   1.871.249
     Overige overheidsbijdragen       442.105    442.105
     Overige baten              117.739    66.642
     Totaal baten             2.496.078   2.379.996


     Lasten
     Personele lasten           2.201.650   2.148.574
     Afschrijvingen              4.229     6.000
     Huisvestingslasten            34.178    41.500
     Overige instellingslasten        154.560    178.561
     Totaal lasten             2.394.617   2.374.635


     Saldo baten en lasten          101.461     5.361


     Financiële baten en lasten        4.560     4.000


     Resultaat                106.021     9.361


     Belastingen                  0
     Resultaat deelnemingen            0


     Resultaat na belastingen        106.021     9.361


     Aandeel derden in resultaat          0


     Nettoresultaat             106.021     9.361Treasuryverslag

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling beleggen en belenen door
Instellingen voor onderwijs en onderzoek (Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen van 25 juli 2001, FVE 2001/57965N.
In 2007 is er geen sprake geweest van belenen en beleggen

De Stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt
van spaarrekeningen/maand- en kwartaaldeposito. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct
opeisbaar. Alle rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de ING


                                                     12
              Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Kengetallen

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermelden wij
onderstaand de kengetallen:

Solvabiliteit:
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw.
De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
  Kengetal 2008:                                      71,6%
  Kengetal 2007:                                      68,2%

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen
  Kengetal 2008:                                      73,0%
  Kengetal 2007:                                      69,8%

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 76,9% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 23,1% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de Stichting goed is. De Stichting is duidelijk
in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen.

Liquiditeit:
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en
de kortlopende schulden.

  Kengetal 2008:                                      3,6
  Kengetal 2007:                                      3,2

De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,2 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en de
overlopende passiva.
De Stichting heeft op 31 december 2008 de beschikking over € 590.962 aan liquide middelen en heeft
daarnaast € 82.870 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. De Stichting heeft € 0 besteed aan
voorraden.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 188.595.
De liquiditeitspositie van de Stichting is hierdoor goed te noemen.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen voor 2008.

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke
resultaat. De Stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 2.496.078, een resultaat behaald van €
101.461.
Dit houdt in dat 4,1% van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt
ontvangen, wordt € 0,041 behouden en wordt € 0,959 besteed.
                                                         13
             Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico’s op te vangen.


Definitie 1: Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief de financiële
baten.

  Kengetal 2008:                                     20,0%
  Kengetal 2007:                                     19,1%

Definitie 2: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de
rijksbijdrage OCW.

  Kengetal 2008:                                     24,6%
  Kengetal 2007:                                     20,8%

Definitie 3: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de totale
lasten.

  Kengetal 2008:                                     19,9%
  Kengetal 2007:                                     19,7%


Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

In de tweede definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt. De derde definitie onderkent dit risico, maar legt daarbij een verband tussen het vrije vermogen en
de al dan niet doorlopende lasten.Purmerend, 7 april 2009
Samenwerkingsverband Waterland,

Bestuur,
C.A.M. de Meij,
J. de Graaf,
R. Steen
                                                       14
            Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
  B. JAARREKENING
                                  15
Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
B1. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door
Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving
Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings,- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van het volgende:

Stelselwijziging
                                        EUR
Eigen vermogen volgens de definitieve jaarrekening 2007             401.377

Mutaties stelselwijziging:
Aanpassing waarderingsgrondslag BAPO voorziening
Aanpassing inzake vrijval subsidies                        1.410
Eerste waardering personele voorzieningen
(jubileum, pensioen, langdurig zieken)                      - 9.395
Eigen vermogen na doorvoering mutaties stelselwijziging
per 1-1-2008                                  393.392


Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings,- of de vervaardigingsprijs, verminderd
met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte
economische levensduur. Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie    afschrijvingstermijn   afschrijvingspercentage       activeringsgrens
        in maanden        per jaar              in €

Meubilair    120           10%                 500
ICT       36            33,3%                500

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt
de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.
Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.
                                                        16
             Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De
onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te
plaatsen.

Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De rijksbijdrage OCW betreft de vergoeding voor personele- en exploitatiekosten toegerekend aan het
verslagjaar.

Het resultaat van de exploitatie wordt toegevoegd aan de algemene reserve

De staat van baten en lasten (zie B3) geeft de cijfers weer op bedrijfsniveau. Dat wil zeggen dat de
weergegeven bedragen een samenvoeging zijn van de reguliere exploitatie en projecten (financieringsbronnen)
van alle kostenplaatsen samen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de
stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
                                                        17
            Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting kasstroomoverzicht

"Het kasstroomoverzicht (zie B4) is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het
resultaat als basis genomen".
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.


In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het
inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te
genereren.
                                                          18
             Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
B2. BALANS PER 31 DECEMBER 2008, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 1 januari 2008

(na verwerking resultaatbestemming)Activa                              31-12-2008            1-1-2008*
                                  €       €      €           €
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur                   23.660           19.287
                                      23.660                19.287

TOTAAL VASTE ACTIVA                             23.660                19.287VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overige vorderingen                      80.177              74
Overlopende activa                       2.693              -
                               82.870              74
                                      82.870                 74

Liquide middelen                              590.962               557.359

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                          673.832               557.433
TOTAAL ACTIVA                               697.492               576.720
                                                             19
              Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Passiva                             31-12-2008          1-1-2008*
                                 €        €       €       €
VERMOGEN

Eigen vermogen
Algemene reserve                      352.095           246.073
Bestemmingsreserves (publiek)                147.319           147.319
                                      499.414           393.392

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen                    9.483            9.395
Overige voorzieningen                       -              -
                                       9.483            9.395Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen         18.074            16.782
Schulden ter zake pensioenen                 5.257            5.125
Overige kortlopende schulden                150.901            39.964
Overlopende passiva                     14.363           112.062
                                      188.595           173.933
TOTAAL PASSIVA                               697.492           576.720
* Per 1 januari 2008 is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van toepassing geworden, welke een
stelselwijziging tot gevolg heeft. De effecten van deze stelselwijziging zijn rechtstreeks verwerkt in het eigen
vermogen per 1 januari 2008.
                                                          20
              Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
B3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2008, VERGELIJKENDE CIJFERS 2007
                          2008           Begroting 2008         2007
                          €       €       €        €     €         €
Baten
Rijksbijdragen OCW             1.936.234           1.820.377          1.794.618
Overige overheids-bijdragen en -
subsidies                  442.105            442.105             -
Overige baten                117.739            80.515          258.180

Totaal baten                        2.496.078          2.342.997          2.052.798


Lasten
Personeelslasten              2.201.650           2.066.218          1.592.278
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa             4.229             8.000           4.233
Huisvestingslasten              34.178            40.000           34.065
Overige lasten                154.560            118.484          270.488

Totaal lasten                       2.394.617          2.232.702          1.901.064Saldo baten en lasten *                   101.461            110.295          151.734


Financiële baten en lasten                  4.560             2.500           2.546Resultaat *                         106.021            112.795          154.280
Nettoresultaat *                      106.021            112.795          154.280* (-/- is negatief)
                                                             21
               Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
B4. KASSTROOMOVERZICHT 2008, VERGELIJKENDE CIJFERS 2007


                                       31-12-2008          01-01-2008

                                         €         €     €       €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat                                         106.021         154.280

Aanpassingen voor:
- Overige mutaties eigen vermogen                        -              -
- Afschrijvingen                               4.229            4.233
- Mutaties voorzieningen                            88              -
                                                4.317          4.233

Veranderingen in vlottende middelen:
- Voorraden                                   -              -
- Vorderingen                               -82.796            87.765
- Effecten                                    -              -
- Kortlopende schulden                           14.662           -13.191
                                              -95.511          74.574

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa                   -8.602              -
Desinvesteringen in materiële vaste activa                    -            -3.074
Investeringen in deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden                              -              -
Mutaties leningen                                 -              -
Overige investeringen in financiële vaste activa                 -              -
                                              -8.602          -3.074Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen                             -              -
Aflossing langlopende schulden                          -              -
                                                  -              -Mutatie liquide middelen                                  33.603         230.013Beginstand liquide middelen                        557.359           327.346
Mutatie liquide middelen                          33.603           230.013

Eindstand liquide middelen                                 590.962         557.359
                                                              22
              Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
B5. TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE
BALANS

Activa


Materiële vaste activa                                      Investe  Desinves      Afschri
               Aanschaf-      Afschrij-    Boek-    -     -         j-     Aanschaf-    Afschrij-       Boek-

                waarde      vingen     waarde  ringen    teringen    vingen     waarde       vingen      waarde

Inventaris en          t/m        t/m      per     in      in       in      t/m        t/m        per
                         01-01-     01-01-                        31-12-       31-12-    31-12-
apparatuur          01-01-2008      2008      2008  2008      2008     2008      2008        2008     2008
             €          €        €      €     €         €     €          €         €

Inventaris en
apparatuur            40.752      21.465     19.287  8.602         -   4.229      49.354      25.694      23.660


Totaal inventaris &
apparatuur            40.752      21.465     19.287  8.602         -   4.229      49.354      25.694      23.660
Vlottende activa
  Overige vorderingen                                        2008                 2007
                                           €              €        €           €

  Netto salarissen                                          34                     -
  Overige vorderingen                                       80.143                    74

  Totaal overige vorderingen                                          80.177                74
  Overlopende activa                                        2008                 2007
                                           €              €        €             €

  Rente                                               2.693                     -

  Totaal overlopende activa                                           2.693                   -
  Liquide middelen


                                                   2008                 2007
                                           €              €        €             €

  Kasmiddelen                                               11                   11
  Tegoeden op bank- en girorekeningen                               415.951                557.348
  Deposito's                                            175.000                    -

  Totaal liquide middelen                                            590.962                  557.359
                                                                                   23
                    Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Passiva


Eigen vermogen

                                          Stand per    Resultaat       Overige      Stand per
Algemene reserves                                01-01-2008       2008      mutaties       31-12-2008
                                        €          €         €         €

Algemene reserve                                    246.073     106.022           -      352.095

Totaal algemene reserve                                246.073     106.022           -      352.095                                          Stand per    Resultaat       Overige      Stand per
Bestemmingsreserves (publiek)                          01-01-2008       2008      mutaties       31-12-2008
                                        €          €         €         €

Reserve personeel                                   147.319           -         -      147.319

Totaal bestemmingsreserves publiek                           147.319           -         -      147.319
Voorzieningen

                                                  Rente
                  Stand per    Dotatie    Onttrekking    Vrijval    mutatie      Stand per     Kortlopende     Langlopende
                                                  (bij
                01-01-2008                             contante      31-12-2008        deel        deel
Personeelsvoorzieningen                                       waarde)                  < 1 jaar      > 1 jaar
                €          €       €       €          €         €         €          €

Seniorenverlof (BAPO)              -       -       -          -                  -          -         -
Jubileum                 9.395      88         -          -               9.483            -         -

Totaal
personeelsvoorzieningen         9.395      88         -          -       -       9.483            -         -
                             Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen                     2008              2007
                                      €       €       €       €

Loonheffing                                   18.074           16.714
premies sociale verzekeringen                            -             68

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen                      18.074             16.782
Schulden terzake pensioenen                             2008              2007
                                      €       €       €       €

Schulden terzake van pensioenen                         5.257            5.125

Totaal schulden terzake van pensioenen                             5.257             5.125
Overige kortlopende schulden                             2008              2007
                                      €       €       €       €

Uszo inzake WAO uitkeringen                           18.093           13.191
Netto salarissen                                   -            366
Overige schulden                                132.808           26.407

Totaal overige kortlopende schulden                             150.901             39.964Overlopende passiva                                 2008              2007
                                      €       €       €       €

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt                      -              -
Vooruitontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt                    -           52.855
Vakantiegeld en -dagen                             14.363           13.162
Vooruitonvangen subsidies Overige                          -           40.000
Overige overlopende passiva                             -            6.045

Totaal overlopende passiva                                  14.363            112.062
                                                                   25
                           Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
B6. TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Rijksbijdragen                       2008              Begroting 2008              2007
                       €        €         €        €          €        €

(Normatieve) rijksbijdrage OCW        1.856.396              1.820.377              1.710.671

Totaal Rijksbijdrage OCW                   1.856.396               1.820.377               1.710.671

Niet-geoormerkte subsidies             79.838                   -              83.947

Totaal overige subsidies OCW                    79.838                   -                 83.947

Totaal (Rijks)bijdragen OCW                  1.936.234               1.820.377               1.794.618


De "(Normatieve) rijksbijdrage" is verhoogd als gevolg van de salarismaatregelen per 1 januari 2009.
De "Niet-geoormerkte subsidies" hebben betrekking op de (vrijval) "Impulsgelden maatschappelijk werk"

Overige overheidsbijdragen en -
subsidies                          2008              Begroting 2008             2007
                        €        €           €       €           €         €

Overige gemeentelijke bijdragen en
subsidies                     442.105                 442.105                 -

Totaal gemeentelijke bijdragen                   442.105                442.105                  -


Totaal overige overheidsbijdragen en -
subsidies                              442.105                442.105                  -


De gemeentelijke bijdragen waren als volgt opgebouwd:
gemeente Purmerend: € 217.700, gemeente Beemster: € 27.646, gemeente Waterland: € 55.483, gemeente Edam-Volendam:
 € 87.394, gemeente Landsmeer: € 32.059 en gemeente Zeevang: € 21.823

Overige baten                       2008            Begroting 2008              2007
                        €       €        €        €          €          €

Overige                       604               80.515               2.668
Bijdrage Jeugdzorg                 8.311                                 2.713
Bijdrage Gemeentes                   -                                180.977
Bijdrage Diensten derden             28.714                                19.466
Scholing                     16.770                                  501
IKZ                        25.040                                48.890
Schoolbegeleidingsdienst                -                                 2.965
Rec 4                       10.800                                   -
VOS/ABB Leren met experts             27.500                                   -

Totaal overige baten                       117.739               80.515              258.180


In de begroting 2008 waren in de post "Overige" de "Impulsgelden maatschappelijk werk" voor € 22.618 opgenomen.
Ten opzichte van de begroting is meer ontvangen voor "Jeugdzorg" € 5.479, voor "Scholing" € 16.770.
Niet begroot waren de baten "Leren met experts" en "IKZ", totaal € 52.540.
Aan "Diensten derden" en "Rec 4" werd minder ontvangen € 11.316. Aan "Grensverkeer" werd minder ontvangen € 3.631.


              Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Lasten


Personeelslasten                  2008          Begroting 2008          2007
                     €       €       €       €       €       €

Brutolonen en salarissen           452.736           388.655           358.904
Sociale lasten                47.991              -            63.684
Pensioenpremies                41.867              -              -

Totaal lonen en salarissen                 542.594           388.655           422.588

Ten gevolge van ziekte van de directeur van het samenwerkingsverband is een interim-directeur ingehuurd.
De kosten van de interim-directeur bedroegen € 75.741. Voor de vervanging van het voorzitterschap is € 11.545 uitgegeven.
Met ingang van januari 2008 is een management-assistente benoemd. De daaruit voortvloeiende loonkosten - € 54.653 -
waren niet in de begroting opgenomen. Aan Bureau Jeugdzorg is voor maatschappelijk werk betaald € 6.332.
Voor administratieve ondersteuning is € 4.950 uitgegeven en voor de personele inzet vanuit de Schoolbegeleiding ZW
in het kader van het IKZ-project € 7.493. De kosten van een ouderschapsverlof bedroegen € 7.059.
Verder zijn onder "Bruto lonen en salarissen" een aantal kleine kosten opgenomen voor het verrichten van diverse werkzaamheden.Dotaties personele voorzieningen         88               -              -
Overig                    12.807         1.677.563             75.123
Schoolbegeleiding              543.360                             -
Ambulante begeleiding             96.187                          73.331
Consulent                   33.412                          29.606
Leescentrum                  28.706                          19.153
Jonge Risico Kinderen             19.419                          20.862
Interne begeleiding             362.809                          303.349
Personele bekostiging SBAO          574.039                          670.073


Totaal overige personele lasten             1.670.829          1.677.563          1.191.497


Af: Uitkeringen (-/-)                    11.774              -            21.807

Totaal personele lasten                 2.201.650          2.066.218          1.592.278


De uitgaven aan de Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland zijn opgebouwd uit:
"Op weg naar een sluitende zorgstructuur voor het basisonderwijs: € 442.105
Projectondersteuning IKZ, Leren met experts en HGPD: € 47.765 Leerlingenonderzoek: € 4.606
Coachingstraject: € 12.000. Afrekening inzet Y. Maessen bij ondersteuning SWV Zaanstad € 9.506
                                                                 27
               Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2008 waren gemiddeld 7,8 FTE in dienst (2007: 7,3 FTE).


Afschrijvingen                     2008           Begroting 2008           2007
                       €        €       €         €       €       €

Inventaris en apparatuur              4.229             8.000              4.233

Totaal afschrijvingen                       4.229              8.000            4.233


Huisvestingslasten                   2008           Begroting 2008           2007
                       €        €       €         €       €       €

Huur                       29.753             40.000             33.492
Overige huisvestingslasten             4.425                 -            573

Totaal huisvestingslasten                     34.178              40.000           34.065
Overige lasten                     2008           Begroting 2008           2007
                       €        €       €         €       €       €

Administratie en beheer              71.057             41.000             196.075
Reis- en verblijfkosten               671             1.250              520
Telefoon- en portokosten              9.672             11.500              7.177
Kantoorartikelen                  2.237             5.000              4.163

Totaal administratie- en beheerslasten              83.637              58.750           207.935


Onder "Administratie en beheer" zijn ondermeer de kosten opgenomen voor de scholing in het kader van het
hgpd-project en scholing derden: € 46.049. N.B. Tegenover de scholing derden staat een bate van € 16.770.


Inventaris, apparatuur en leermiddelen         -                 -            2.856


Totaal inventaris, apparatuur en
leermiddelen                              -                -            2.856

Wervingskosten                     -                 -              -
Representatiekosten                1.990             2.500              1.972
Contributies                     253                 -              -
Abonnementen                     48                 -              -
Verzekeringen                     35              250               36
Overige                      68.597             56.984             57.689

Totaal overige                          70.923              59.734           59.697

Totaal overige lasten                      154.560             118.484           270.488


De uitgaven vermeldt onder "Overige" zijn onder andere opgebouwd uit: project ikz - € 31.500,
vergoeding materiële instandhouding sbo: € 25.744, uitbesteding administratie: € 6.105,
overige algemene kosten: € 3.864, algemene scholingskosten: € 944 en vacatiegelden stuurgroep: € 440.
                                                                 28
               Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:


                                     2008            Begroting 2008           2007
                               €        €         €      €       €        €

Accountantskosten                        1.688               2.250              -

                                          1.688             2.250               -


Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting/vereniging en de in de consolidatie
betrokken verbonden partijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in
art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).Financiële baten en lasten                        2008            Begroting 2008           2007
                               €        €         €      €       €        €

Rentebaten                            4.602               2.500           2.571
Rentelasten                            -42                 -            -25

Totaal financiële baten en lasten *                        4.560             2.500             2.546
Netto resultaat *                                106.021            112.795            154.280


* (-/- is negatief)
B7. VERBONDEN PARTIJEN


Naam                            Code       Eigen     Resultaat    Verklaring             Conso-
           Juridische      Statutaire    activi-   vermogen       jaar    art. 2:403  Deelname       lidatie
            vorm         zetel     teiten    31-12-2008      2008    BW ja/nee      %       ja/nee
                                     €         €
n.v.t.                                        -         -
Totaal                                        -         -


Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige


Naam                    Omschrijving doelstelling            Samenstelling van bestuur en directie

n.v.t.
                                                                         29
               Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
B8. BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS


                        2008                Begroting                2007
                                           2008
                   €                €                      €

College van Bestuur - n.v.t.
Raad van Toezicht - n.v.t.

                               -                      -               -
B9. WET OPENBAARMAKING UIT PUBLIEKE MIDDELEN GEFINANCIERDE TOPINKOMENS (WOPT)


Functie       Duur dienstverband       Belastbaar loon      Voorzieningen   Uitkeringen in       Totaal
           in het verslagjaar                   ten behoeve van    verband met
                                        beloningen   beëindigingvan
                                        betaalbaar op       het
                                         termijn    dienstverband
         In dienst     In dienst     2008    2007               2008     2007  2008    2007
          vanaf        tot
                          €       €    €           €       €    €     €B10. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Er is sprake van een meerjarige financiële verplichting in de vorm van een huurovereenkomst
voor de periode: 1 januari 2006 -31 december 2010.
Deze huurovereenkomst is aangegaan met de Stichting Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland,
gevestigd te Purmerend, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41234268.
De huurprijs is vastgesteld op circa € 2.600 per maand.
In de huurovereenkomst is overeengekomen, dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast
volgens de consumentenprijsindex (CPI) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Conform de overgangsregeling is in de balans per 31 december 2008 geen BAPO-verplichting opgenomen naar
analogie van RJ 271. Zie hiervoor blz. 9 van het bestuursverslag.
Purmerend, 7 april 2009
Samenwerkingsverband Waterland

Bestuur,
C.A.M. de Meij,
J. de Graaf,
R. Steen

Samenwerkingsverband Waterland
Postbus 811
1440 AV Purmerend


                                                                   30
                Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
C. OVERIGE GEGEVENS
                                   31
 Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
C1. (VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

Het resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve
(Voorstel) Bestemming van het resultaat
                                         Resultaat 2008
                                   €       €      €

Algemene reserve (publiek)                                      106.022


Totaal resultaat                                           106.022

C2. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.
                                                        32
           Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
C3. ACCOUNTANTSVERKLARING
                                          33
        Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
    D. BIJLAGEN
                                  34
Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
D1. GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

  Naam:              Samenwerkingsverband Waterland

  Adres:             Postbus 811

  Telefoon:            0299-783483

  Fax:              0299-783482

  E-mailadres:          swvwaterland@sbzw.nl

  Internetsite:          www.swvwaterland.nl

  Bestuursnummer:         41141

  Contactpersoon:         Dhr. J. van Holland
  Telefoon:            0299-783483
  Fax:              0299-783482
  E-mailadres:          j.vanholland@sbzw.nl

  BRIN-nummers:          27AL   SWV
                                             35
           Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
D2. OCW-BIJLAGE

1.5.2 Ministerie van OCW

               Beschikking              Toegerekend     Ontvangen      Te vorderen
     Bekostigings    (nummer       Bedrag       t/m jaar      t/m jaar
       jaar      en datum)     beschikking      2008        2008        31-12-2008
                        €         €          €           €

    Overlopende post lumpsum
     2007/2008                 1.752.473       1.023.652      1.023.652           -
     2008/2009                 1.795.374        748.072       748.072           -

    Totaal OCW                 3.547.847       1.771.724      1.771.724           -
D3. RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS

2.1   Reserves

                                        Mutaties 2008
2.1.1  Algemene reserve (publiek)         Stand    Resultaat            Overige     Stand
                          1-1-2008                   mutaties   31-12-2008
                          €       €                €       €

01    SWV                    246.073     106.022               -    352.095

Totaal Algemene reserve               246.073     106.022               -    352.095
     Bestemmingsreserves


2.1.2  Bestemmingsreserves (publiek)

                                        Mutaties 2008
2.1.2.1 Reserve personeel              Stand    Resultaat            Overige     Stand
                          1-1-2008                   mutaties   31-12-2008
                          €       €                €       €

01    SWV                    147.319        -               -    147.319

Totaal Reserve personeel              147.319        -               -    147.319
                                                            36
             Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend
2.3   Voorzieningen

2.3.1  Personeelsvoorzieningen

                                     Mutaties 2008
2.3.1.5 Voorziening Jubileum           Stand    Dotatie    Onttrekking   Vrijval   Stand
                        1-1-2008    2008      2008      2008   31-12-2008
                        €       €      €         €     €

01   SWV                    9.395     88          -     -    9.483

Totaal Voorziening Jubileum            9.395     88          -     -    9.483
                                                      37
          Jaarverslag 2008| 41141 Samenwerkingsverband Waterland, Purmerend

								
To top