???????????? PointAsia by Pb4J22

VIEWS: 115 PAGES: 7

									                  PointAsia.com Web Maps

     PointAsia.com Web Maps
คือระบบการให้บริการแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมดิจิตอลรายละเอียดสูงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดยบริษัท พอยท์ เอเชีย
จากัด (มหาชน) โดยผู้ใช้บริการสามารถนา PointAsia.com Web Maps
                                ่
ไปใช้เพื่อการพัฒนาข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ของตนเองได้ แผนทีนี้สามารถทางานผ่านระบบ Browser
ได้โดยตรงโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่ม
                               ่
     ข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วยแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมทีครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยเกือบ 100% ข้อมูลแผนที่
GIS พรั่งพร้อมด้วยบริการข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลประกอบอื่นๆ
                              ่
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในการค้นหาข้อมูลของสถานทีต่างๆ ได้ เช่น ชื่อถนน ชื่อจังหวัด เขตการปกครอง
            ิ
     ทั้งยังเป็นมิตใหม่ของสังคมคนออนไลน์ ในการคลิก-ค้น หาข้อมูลต่างๆ
โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมดิจิตอลเป็นศูนย์กลางข้อมูล
และสามารถร่วมสร้างขยายฐานข้อมูลจากมุมมองส่วนตัวได้อย่างอิสระบน PointAsia.com Web Maps
   ่
แผนทีดาวเทียมดิจิตอลโดยคนไทยเพื่อคนไทย
                        เครื่องมือการใช้งาน

1. เครื่องมือย่อ-ขยายภาพ อยู่มุมบนด้านซ้ายของ Web Maps
      สามารถซูมได้ระยะไกลที่สุด 200 กิโลเมตร และระยะใกล้ที่สุด 1 กิโลเมตร

                             ั่
2. Web Maps tools อยู่มุมบนด้านขวาของ Web Maps มี 4 ฟังก์ชน ได้แก่
Add Bookmark            Search           More Info    Fullscreen


Add Bookmark : ใช้สาหรับการกาหนดตาแหน่งสถานที่บนแผนที่

คลิกที่ไอคอน     ลากไปไว้ตรงจุดที่ต้องการบนแผนที่

เมื่อปล่อยเมาส์ จะปรากฏบอลลูนให้
กาหนดชื่อ bookmark (ดังรูป)  - การเปลี่ยนชื่อ bookmark ให้คลิกขวาที่ bookmark นั้น แล้วเลือกคาสั่ง rename หรือ remove
   เมื่อต้องการลบ bookmark
  - การจัดเก็บ bookmark ให้เลื่อนเมาส์ไปไว้บนแผนที่ คลิกเมาส์ขวา แล้วเลือกคาสั่ง save หรือ clear
   เพื่อสร้าง bookmark ใหม่  ** หมายเหตุ หากสร้าง bookmark มากกว่า 1 จุด
    ต่อการ save 1 ครั้ง bookmark จะถูกจัดเก็บ
    ในชื่อเดียวกัน
           ่
Search : เครื่องมือเพือการค้นหาสถานที่ต่างๆ โดยใส่ชื่อสถานที่ที่ต้องการในช่องว่างแล้วคลิก search
More Info : แหล่งรวมบริการต่างๆ ของพันธมิตร เช่น ค้นหารถมือสอง (Taladrod.com)
Full Screen : คือการปรับขนาดแผนที่ให้เต็มหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์
                     Right Click on Maps

         ่
การเปิดใช้เมนูเครืองมือต่างๆ โดยการคลิกเมาส์ขวาบนแผนที่จะปรากฏฟังก์ชั่นต่างๆ (ดังรูป)
Map Satellite Hybrid : เป็นฟังก์ชั่นการเลือกดูภาพแผนที่มีอยู่ 3 ฟังก์ชั่นคือ


Map
คือการเลือกแสดงแบบแผนที่ลายเส้น
Satellite
คือการเลือกแสดงแบบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
Hybrid
คือการเลือกแสดงแบบผสมผสาน
                  ่
ระหว่างแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและแผนทีลายเส้น
           ่
Search : เครื่องมือเพือการค้นหาสถานที่ต่างๆ โดยใส่ชื่อสถานที่ที่ต้องการในช่องว่างแล้วคลิก search
More Info >> : แหล่งรวมบริการต่างๆ ของพันธมิตร เช่น ค้นหารถมือสอง (Taladrod.com)
Add Measure : เครื่องมือใช้วัดระยะทางบนแผนที่
                                          ั่
Add Bookmark : ใช้สาหรับการกาหนดตาแหน่งสถานที่บนแผนที่ วิธีใช้งานเช่นเดียวกับฟังก์ชน

Load : เครื่องมือสาหรับการนาเข้าไฟล์ XML ที่สร้างไว้แล้วเข้ามาสร้างเป็น Bookmark
Full screen : คือการปรับขนาดแผนที่ให้เต็มหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีใช้งานเช่นเดียวกับฟังก์ชั่น
Capture Map : คือการบันทึกภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อนาไปใช้งาน มีฟังก์ชั่นให้เลือก 3 แบบคือ
Copy : คือการคัดลอกตาแหน่งบนแผนที่ ได้รับผลในรูปแบบ URL Link เช่น
http://gw.pointasia.com/pointme3/home.aspx?&lat=13.75393&lon=100.48817&z=2&text=Here
ซึ่งสามารถนาไป paste ที่หน้า internet explorer ได้ทันที

E-mail : คือการคัดลอกตาแหน่งบนแผนที่ ได้รับผลในรูปแบบ URL Link พร้อมกับเรียกใช้งาน Microsoft
Outlook ในเวลาเดียวกัน
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานที่ต้องการส่งเอกสารการนัดหมายพร้อมรายละเอียดสถานที่ตั้งทางอีเมล
ซึ่งผู้รับสามารถเปิด URL Link เพื่อดูสถานที่ตั้งได้ทันที
Save Image : คือการบันทึกภาพแผนที่บริเวณที่ต้องการ โดยจัดเก็บเป็นไฟล์ .jpg
Feed back : บริการรับข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ PointAsia.com Web Maps
Help : วิธีการใช้งาน PointAsia.com Web Maps

								
To top