Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

UK 60 version1 specialnipotreby by Pb4J22

VIEWS: 178 PAGES: 71

									Informace pro studenty se speciálními
potřebami na UK v akademickém roce
       2010/11
Obsah

Úvod
Podpora poskytovaná studentům se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově
v Praze
Kancelář pro studenty se speciálními potřebami
Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami
Studijní oddělení
Univerzitní pracoviště poskytující podporu studentům se speciálními potřebami
Laboratoř Carolina – Centrum podpory studia zrakově postiţených studentů UK při Kabinetu
software a výuky informatiky MFF UK
Mediatéka Jazykového centra FF UK
Elektronická knihovna Katedry české literatury a literární vědy FF UK
Ústřední knihovna PedF UK
Knihovna KTF UK
Knihovna ETF UK
Knihovna PF UK
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (pracoviště zajišťující výuku studijního
oboru Čeština v komunikaci neslyšících)
Ústav jazykové a odborné přípravy – Jazykový kurz pro zdravotně postiţené
Centrum sportovních aktivit zdravotně postiţených studentů UK
Informačně-poradenské centrum UK
Informační sluţby
Poradenské sluţby
Poradenské služby jednotlivých fakult
Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a spec. etiky HTF UK
Psychologická a psychoterapeutická poradna při Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. LF
UK
Studentská poradna při Ústavu zdraví dětí a mládeţe 3. LF UK
Středisko sluţeb pro studenty na LF UK v Plzni
Pedagogicko-psychologická poradna při Katedře sociálního lékařství LF UK v Hradci
Králové
Psychologická poradna při Katedře sociální a klinické farmacie FaF UK v Hradci Králové
Psychologická poradna pro vysokoškoláky při Katedře psychologie FF UK
Poradna pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami při Katedře speciální
pedagogiky PedF UK
Akademická psychologická poradna při Katedře pedagogické a školní psychologie PedF UK
Rehabilitační poradna při Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK
Studentská psychologická poradna FTVS UK v Praze
Adiktologická ambulance – Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha
Studentský farář – ETF UK
Ostatní zdroje podpory a pomoci
Studenti s pohybovým postiţením
Studenti se zrakovým postiţením
Studenti se sluchovým postiţením
Studenti s psychologickými a psychiatrickými poruchami
Všechny typy postiţení
Asistence při studiu na UK
Přístupnost budov Univerzity Karlovy
Areál Karolinum
Areál Jinonice
Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Právnická fakulta
1. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fakulta humanitních studií
Možnosti studia v zahraničí
Typy studijních pobytů
Finanční podpora studia v zahraničí
Možnosti ubytování a stravování
Koleje Univerzity Karlovy v Praze
Menzy Univerzity Karlovy v Praze
Sociálně právní aspekty
Zdravotní pojištění studentů
Sociální – nemocenské pojištění
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách
Dávky sociální péče
Informační zdroje
Stipendia Univerzity Karlovy
Užitečné odkazy
Úvod

Do rukou se Vám dostává jiţ dvanácté vydání publikace „Informace pro studenty se
speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze“, kterou ve spolupráci s ostatními
specializovanými pracovišti UK připravuje Kancelář pro studenty se speciálními potřebami
RUK.
Publikace obsahuje ucelené informace o systému podpory pro studenty se speciálními
potřebami na UK. Poukazuje na zdroje, které pomáhají studentům zorientovat se v
univerzitním prostředí a představuje jednotlivá pracoviště, která se specializují na podporu
studentů s různými druhy zdravotního postiţení. Najdete zde i základní informace ohledně
sociálně-právní problematiky studentů.
Publikace je určena nejen stávajícím studentům, osobám s postiţením, které o studiu na
univerzitě uvaţují, ale i ostatní laické a odborné veřejnosti, která se zajímá o problematiku
vysokoškolského vzdělávání osob se zdravotním postiţením.
Doufáme, ţe publikace pro Vás bude uţitečným zdrojem informací o podpoře studentů se
speciálními potřebami na Univerzitě Karlově a umoţní Vám lepší orientaci v této
problematice.

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami
Univerzita Karlova v Praze
Podpora poskytovaná studentům se speciálními potřebami
na Univerzitě Karlově v Praze

Univerzita Karlova v Praze se významně opírá o suverenitu jednotlivých fakult, čemuţ
odpovídá systém a organizace podpory, která je studentům se speciálními potřebami
poskytována. Toto uspořádání lze charakterizovat jako decentralizované, tzn. ţe podpora není
poskytována centrálně na celouniverzitní úrovni, ale je zajišťována ve vzájemné součinnosti
více subjekty zároveň.
Základními subjekty této podpory jsou především kontaktní osoby pro studenty se speciálními
potřebami na příslušných fakultách, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami působící
na celouniverzitní úrovni, specializovaná pracoviště a poradny zaměřující se na jednotlivé
cílové skupiny studentů, studijní oddělení příslušných fakult a v neposlední řadě individuální
subjekty podpory v podobě konkrétních vyučujících a ostatních pracovníků Univerzity
Karlovy v Praze.

Grafické znázornění systému podpory

Popis grafického znázornění:
Grafické schéma znázorňuje hlavní subjekty podpory poskytované studentům se speciálními
potřebami na UK. Student se speciálními potřebami můţe poţádat o podporu při studiu více
způsoby. Buď přímo na své fakultě uvědomí o své záleţitosti příslušnou kontaktní osobu a ta
mu předá kontakty na kompetentní pracoviště, nebo kontaktuje Kancelář pro studenty se
speciálními potřebami a ta mu poskytne příslušné informace. Pokud student disponuje
informacemi o nabízené podpoře na UK, můţe oprávněná pracoviště kontaktovat sám.

Počty studentů se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách UK v akademickém
roce 2009/10 (stav k 31.12. 2009)

        pohybové  zrakové   sluchové
 FAKULTA    postiţení  postiţení  postiţení
                          ostatní  CELKEM
KTF        4      4      2     4     14
ETF        1      1      1     0     3
HTF        4      3      3     65     75
PF        1      5      0     1     7
1. LF       0      0      0     0     0
2. LF       0      0      0     0     0
3. LF       0      0      0     0     0
LF P       0      0      0     0     0
LF HK       0      0      1     0     1
FaF        0      0      0     0     0
FF        22     14      4     3     43
PřF        0      0      1     1     2
MFF        0      2      1     2     5
PedF       5      4      1     1     11
FSV        3      4      0     2     9
FTVS       4      0      0     0     4
FHS        1      0      1     1     1
CELKEM        45    37    15   80       175


Kolonka "ostatní" zahrnuje: SPU, kombinované postiţení,poruchy řeči, atd.Univerzita Karlova v Praze poskytuje svým studentům podporu při studiu těmito základními
mechanismy:

● poskytování kvalitních informací studentům a uchazečům o studium se speciálními
potřebami, s čímţ souvisejí činnosti podporující kvalitní komunikaci pracovníků Univerzity
angaţovaných v této oblasti, jakoţ i činnosti vedoucí ke zvyšování informovanosti pedagogů
v této problematice;
● uplatňování mechanismů podpory poskytované studentům se speciálními potřebami
v průběhu studia včetně vytváření speciálních studijních podmínek dle typu a stupně
postiţení;
● bezbariérové přístupy do objektů Univerzity a zajištění přístupnosti vnitřního vybavení
kolejí a menz (ve smyslu vyhl. č. 369/2001 Sb.);1
● poskytování asistence při studiu na Univerzitě s cílem kompenzovat znevýhodnění
studenta při plnění studijních povinností a činnostech s nimi souvisejících;
● technická vybavení univerzitních pracovišť slouţící pro potřeby všech uchazečů o studium
a studentů se speciálními potřebami;
● zvyšování povědomí akademické obce v oblasti studentů a uchazečů se speciálními
potřebami za účelem řádného přístupu k této skupině studentů a jejich specifickým potřebám
výuky na různých fakultách a oborech;
● poskytování ostatních forem podpory spadajících do kompetence kaţdé z fakult;
● monitoring oblasti podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními
potřebami a činností s nimi souvisejících.

Charakteristickým rysem úsilí v této oblasti je snaha o individuální přístup ke kaţdému
studentovi a jeho speciálním potřebám, snaha nabídnout těmto studentům moţnost volby a
nechávat především na nich, pro jaký druh podpory se rozhodnou tak, aby mohli především
sami ovlivnit svoji přirozenou integraci do studentského i studijního ţivota na UK.
Studentem či uchazečem o studium se speciálními potřebami rozumíme takového studenta či
uchazeče o studium, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu
vyţaduje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překáţek,
popř. jiné zvláštní úpravy prostor Univerzity za účelem úspěšného průběhu studia.

V praxi rozeznáváme tyto skupiny studentů se speciálními potřebami: osoby s pohybovým
postiţením, osoby se zrakovým postiţením, osoby se sluchovým postiţením, osoby se
specifickými poruchami učení, osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami, osoby
s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením a osoby s kombinovaným
postiţením.

Všechny výše uvedené skupiny studentů se speciálními potřebami jsou nuceny se během
svého studia vyrovnávat s překonáváním nejrůznějších bariér – od přístupnosti budov a
učeben, studijních materiálů, přes problémy s dopravou, omezenými moţnostmi ubytování a
stravování aţ po bariéry lidské.

1
  Dle Dlouhodobého záměru UK v Praze.
Cílem činnosti Univerzity je vytvářet takové akademické prostředí, které umoţní všem
studentům a uchazečům o studium, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postiţení, rovný
přístup ke vzdělání, rozvoji jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektuálních i tělesných
schopností v rozsahu jejich plného potenciálu.
Z povahy tohoto cíle vyplývá, ţe oblast podpory poskytovaná studentům se speciálními
potřebami je permanentní a kontinuální proces, v němţ je třeba ve všech výše uvedených
segmentech dále pokračovat.

Dokument Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o
studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově
Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními
potřebami je dokument, který vyšel v platnost 1. 10. 2008 jako opatření rektora po letech
usilovné práce mnoha subjektů. Jeho posláním je v souladu s platnými právními předpisy
deklarovat a definovat práva studentů se speciálními potřebami, kteří se připravují na budoucí
povolání studiem na Univerzitě Karlově v Praze a zajistit tak plnohodnotnou účast studentů
s postiţením ve všech oblastech akademického ţivota.
Jeho dalším, neméně významným cílem, je zlepšit informovanost studentů a uchazečů o
studium se speciálními potřebami a výrazně zkvalitnit komunikaci všech pracovníků UK,
kteří se touto problematikou studentů zabývají, jakoţ i informovanost pedagogů o této
problematice.
Dokument se stal metodickým materiálem a rovněţ i nástrojem kontinuálního zkvalitňování a
hodnocení úrovně poskytovaných sluţeb. Principy v něm obsaţené a standardizované
ostatními evropskými univerzitami tak umoţňují srovnatelné podmínky studia pro studenty se
speciálními potřebami.

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami
Celetná 13, Praha 1 – přízemí (bezbariérový přístup)
tel.: 224 491 604, 224 491 729
http://www.cuni.cz/UK-297.html
kontaktní osoby:

PhDr. Kateřina Šámalová, katerina.samalova@ruk.cuni.cz
Alice Rytychová, DiS., alice.rytychova@ruk.cuni.cz

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami je integrální součástí Informačně-
poradenského centra UK a její činnost je v kompetenci prorektorky pro celoţivotní vzdělávání
a rovné příleţitosti. Kancelář působí na celouniverzitní úrovni a zajišťuje koordinační,
konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou pomoc a podporu pro studenty se
speciálními potřebami a spolupracuje s jednotlivými pracovištěmi z oblasti těchto studentů.

Kancelář zejména:
● zajišťuje informovanost o podmínkách studia na UK uchazečům se speciálními potřebami;
● věnuje zvláštní pozornost studentům se speciálními potřebami prvních ročníků;
● studentům se speciálními potřebami poskytuje poradenské sluţby, aktivně se zasazuje o
řešení jejich individuálních studijních záleţitostí a získává od nich zpětnou vazbu na sluţby
Univerzity;
● koordinuje sluţby a další pomoc studentům se speciálními potřebami na univerzitě (např.
asistenci při studiu);
● zajišťuje informovanost o sluţbách UK pro studenty se speciálními potřebami, doplňuje a
aktualizuje speciální webovou stránku, aktualizuje a kaţdoročně vydává informační broţuru a
zajišťuje její cílenou distribuci;
● za účelem řádného plnění studijních povinností studentů se speciálními potřebami
spolupracuje s kontaktními osobami na jednotlivých fakultách, s pracovníky studijních
oddělení, s dalšími pracovišti na UK a zároveň i s ostatními odděleními IPC;
● vyjadřuje se ke stavebním úpravám kolejí i menz a vybavování pokojů pro studenty se
speciálními potřebami;
● eviduje subjekty (státní i evropské instituce, nadace, grantové agentury) poskytující finanční
prostředky, a to jak pracovištím, tak i jednotlivcům – studentům se speciálními potřebami,
spolupracuje na uvedené problematice s vedením IPC UK;
● koordinuje celouniverzitní projekty zaměřené na oblast podpory studentů se speciálními
potřebami;
● spolupracuje s obdobnými pracovišti na jiných vysokých školách a se zájmovými
organizacemi lidí s postiţením;
● sleduje nové podněty, nové metody, nová zařízení aj., informuje o nich, event. iniciuje
jejich zavádění na UK.

Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách

Na jednotlivých fakultách jsou k dispozici studentům se speciálními potřebami kontaktní
osoby, které jsou při své činnosti ve spolupráci s ostatními subjekty systému podpory.
Kontaktní osoby zejména projednávají přípravy na modifikované přijímací řízení pro
uchazeče, spolupracují s vyučujícími na individuálních studijních plánech, zajišťují
tlumočníky do/z českého znakového jazyka, spolupracují se speciálními pracovišti, ústavy na
převedení studijních materiálů do formy pouţitelné pro studenty se specifickými potřebami,
atd.

Katolická teologická fakulta
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Katedra biblických věd
tel.: 220 181 395
pomoc@ktf.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta
ThDr. Ladislav Beneš
Katedra praktické teologie
tel.: 221 988 415
benes@etf.cuni.cz

Husitská teologická fakulta
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Katedra psychosociálních věd
tel.: 241 733 131
krahulcovab@htf.cuni.cz

Právnická fakulta
JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
tel.: 221 005 448
koldinsk@prf.cuni.cz

1. lékařská fakulta
doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství
tel.: 224 968 492
olga.svestkova@lf1.cuni.cz

2. lékařská fakulta
doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
přednosta Kliniky rehabilitace
tel.: 224 439 201
pavel.kolar@fnmotol.cz

3. lékařská fakulta
doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
proděkanka pro magisterský studijní program
tel.: 267 102 337
daniela.janovska@lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta Plzeň
doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.
vedoucí Ústavu histologie a embryologie
tel.: 377 593 321
jitka.kocova@lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta HK
PhDr. Mariana Baţantová
Oddělení společenských věd
tel.: 495 832 471
bazantovam@lfhk.cuni.cz

Farmaceutická fakulta
prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.
Katedra anorganické a organické chemie
tel.: 495 067 276
karel.waisser@faf.cuni.cz

Filozofická fakulta
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Proděkanka pro přijímací řízení a další vzdělávání
tel.: 221 619 669
ilona.gilllernova@ff.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta
RNDr. Kateřina Blaţová
Středisko biologického vzdělávání
tel.: 221 951 871
kblazova@centrum.cz
Matematicko-fyzikální fakulta
Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Matematický ústav UK
tel.: 221 913 204
krump@karlin.mff.cuni.cz

Pedagogická fakulta
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
proděkanka pro studijní záleţitosti
tel.: 221 900 514
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz

Fakulta sociálních věd
Alena Stará
vedoucí studijního oddělení FSV UK
tel.: 222 112 230
stara@fsv.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu
PaedDr. Jan Hruša, CSc.
vedoucí Katedry sportů v přírodě
tel.: 220 172 034
hrusa@ftvs.cuni.cz

Fakulta humanitních studií
Mgr. Eliška Pincová
Kvalifikační modul
tel.: 251 620 481
pincova@fhs.cuni.cz

Chtěli bychom upozornit na moţnost změn v průběhu akademického roku. V případě, ţe
uvedená kontaktní osoba není k zastiţení, doporučujeme kontaktovat studijní oddělení
příslušné fakulty nebo Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Aktuální informace
jsou rovněţ uveřejněny na http://www.cuni.cz/UK-60.html.

Studijní oddělení

Odbor pro studium a záležitosti studentů
Rektorát Univerzity Karlovy v Praze
Ovocný trh 3–5, 116 36 Praha 1, Staré Město
tel.: 224 491 260

vedoucí: PhDr. Vladislava Kůţelová
E-mail: studijni@ruk.cuni.cz
http://www.cuni.cz/UK-641.html

Úřední hodiny:
St   9.00–12.00 13.00–15.00
Oddělení:
Oddělení rozhodnutí                tel.: 224 491 442
Oddělení poplatků a cen udělovaných studentům   tel.: 224 491 623
Oddělení sociálních záleţitostí          tel.: 224 491 668
Oddělení dokladů a matrik             tel.: 224 491 262
Oddělení akreditací                tel.: 224 491 264
Oddělení informační a technické podpory      tel.: 224 491 658
Oddělení doktorského studia            tel.: 224 491 486
Oddělení celoţivotního vzdělávání         tel.: 224 491 285

Katolická teologická fakulta
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Dejvice
tel.: 220 181 402
fax.: 220 181 383

vedoucí: Mgr. Marie Chalupecká
E-mail: studijni@ktf.cuni.cz
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-23.html

Úřední hodiny:
Út   9.30–11.30
St   15.00–17.15
Čt   9.30–11.30
So   8.30–13.00 (pouze ve dnech výuky KS)

Evangelická teologická fakulta
Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1, Nové Město
tel.: 221 988 213
fax: 221 988 215

vedoucí: Mgr. Karel Plechl
E-mail: studijni@etf.cuni.cz
http://www.etf.cuni.cz/adresar/adr-2-4.htm

Úřední hodiny:
Po   10.00–12.30 (2. poschodí, č. dv. 228)
St   14.00–15.30

Husitská teologická fakulta
Pacovská 350/4, P.O. Box 56, 140 21 Praha 4, Krč
tel.: 241 733 131
fax: 241 732 294

vedoucí: Mgr. Jitka Chaloupková
studijni@htf.cuni.cz
http://www.htf.cuni.cz/HTF-55.html#2

Úřední hodiny:
Po   13.00–15.00
Út   9.30–12.00 13.00–15.00
St   13.00 – 15.00
Čt, Pá 9.30–12.00
Právnická fakulta
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, Staré Město
tel.: 221 005 202
fax: 221 005 337

vedoucí: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
horacek@prf.cuni.cz
http://www.prf.cuni.cz/pracoviste.php?id_pracoviste=640&level=4&expand=1

Úřední hodiny:
Po   13.00–15.00
Út   9.00–11.00
St   14.00–17.00
Čt   9.00–11.00

1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, Nové Město
tel.: 224 964 240
fax: 224 912 216

vedoucí: Vladěna Topičová
vladena.topicova@lf1.cuni.cz
http://www.lf1.cuni.cz/default.asp?nDepartmentID=5&nLanguageID=1

Úřední hodiny:
Po, St 7.45–12.30
Út, Čt 12.30–15.00

2. lékařská fakulta
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Motol
tel.: 224 435 830
fax: 224 435 820

vedoucí: Marie Havlová
marie.havlova@lfmotol.cuni.cz
http://www.lf2.cuni.cz/Dekanat/studijni.htm

Úřední hodiny:
Po   13.00–15.00
Út   10.00–12.00 13.00–15.00
Čt   10.00–12.00 13.00–15.00
Pá   10.00–12.00

3. lékařská fakulta
Ruská 87, 100 00 Praha 10, Vinohrady
tel.: 267 102 205
fax: 272 730 776

vedoucí: Bc. Alena Vlasáková, DiS.
alena.vlasakova@lf3.cuni.cz
http://www.lf3.cuni.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/

Úřední hodiny:
Po, Čt, Pá  7.30–12.00
Út      13.00–15.30
St      7.30–15.30

Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 306 05 Plzeň
tel.: 377 593 430
fax: 377 593 449

vedoucí: Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/study_view.aspx

Úřední hodiny:
Po   8.30–11.30
Út, Čt 8.30–11.30   12.30–14.30

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
tel.: 495 816 220
fax: 495 513 597

vedoucí: Ing. Eva Faistová
faistovae@lfhk.cuni.cz
http://www.lfhk.cuni.cz/article.asp?nArticleID=197&nLanguageID=1

Úřední hodiny:
Po–Čt 7.00–8.00    10.15–11.30 13.30–15.00
Pá   7.00–8.00   10.15–11.30

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 067 426
fax: 495 518 002

vedoucí: Vlasta Shejbalová
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz
http://www.faf.cuni.cz/fakulta/struktura/dekanat/studijni_oddeleni/Stranky/default.aspx

Úřední hodiny:
Po   7.30–10.00
Út   7.30–8.30   13.00–15.00
St   7.30–8.30   13.00–14.30
Čt   7.30–8.30   13.00–14.30

Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Staré Město
tel.: 221 619 325
fax: 221 619 964

vedoucí: Dana Budková
dana.budkova@ff.cuni.cz
http://www.ff.cuni.cz/FF-1430.html

Úřední hodiny:
Út, Pá 9.00–12.00
St   14.00–17.30
Čt   14.00–16.00

Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2, Nové Město
(studijní odd. sídlí Na Slupi 16, Praha 2, v areálu Botanické zahrady UK)
tel.: 221 951 155
fax: 221 951 123

vedoucí: RNDr. Veronika Bartůňková
bartunk1@natur.cuni.cz
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studijni-oddeleni/o-pracovisti

Úřední hodiny:
Po   13.00–15.00
Út–Pá 9.00–11.00

Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Nové Město
tel.: 221 911 254
fax: 221 911 426

vedoucí: JUDr. Dana Macharová
studijni@dekanat.mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/stud/

Úřední hodiny:
Po   13.30–15.00
Út   9.00–11.00 13.30–14.30
Čt   9.00–10.00 13.30–15.00
Pá   9.00–11.00

Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Nové Město
tel.: 221 900 263
fax: 224 947 156

vedoucí: Bc. Helena Houšková, DiS.
helena.houskova@pedf.cuni.cz
http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=306
Úřední hodiny:
Po   13.00–15.00
Út   9.00–11.00
Čt   13.00–17.30

Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábřeţí 6, 110 01 Praha 1, Staré Město
tel.: 222 112 230
fax: 224 235 644

vedoucí: Alena Stará
stara@fsv.cuni.cz
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-26.html

Úřední hodiny:
Po   13.30–16.30
Út, Pá 9.00–11.00
St   13.30–15.30

Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31, 162 52 Praha 6, Vokovice
tel.: 220 172 075
fax: 220 562 232

vedoucí: Mgr. Markéta Zeithammerová
E-mail: zeithammerova@ftvs.cuni.cz
http://www.ftvs.cuni.cz/studijni.php

Úřední hodiny:
Út, Čt, Pá  10.00–12.00
St      13.00–15.00

Fakulta humanitních studií
U Kříţe 4–10, 158 00 Praha 5, Jinonice
tel.: 251 080 211
fax: 251 080 363

vedoucí: Mgr. Jitka Štěpánková
studijni@fhs.cuni.cz
http://fhs.cuni.cz/FHS-73.html

Úřední hodiny:
Po, St 10.00–12.00
Út, Čt 13.30–15.30
Univerzitní pracoviště poskytující podporu studentům se speciálními
potřebami
Laboratoř Carolina
Centrum podpory studia zrakově postižených studentů na UK při Kabinetu software a
výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK
http://carolina.mff.cuni.cz

Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, Malá Strana
tel.: 221 914 321
vedoucí: RNDr. Rudolf Kryl
carolina@braille.mff.cuni.cz

Umístění Centra
Laboratoř Carolina se nachází v prvním patře Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Od zastávky ze směru Malostranská se dejte kolmo podél domů okolo parkoviště a u průjezdu
napravo. Vchod je těsně před stánkem s občerstvením a je nad ním umístěn zvukový
orientační maják. Projděte hlavním vchodem a za ním lítacími dveřmi. Po pravé straně je
schodiště a výtah. V prvním patře zahněte doprava a na konci chodby doleva. Laboratoř
(počítačová studovna) Carolina jsou poslední dveře vpravo. Číslo dveří 126. Před vchodem je
nalevo nástěnka, kde jsou uvedeny otevírací hodiny a případně tu mohou být uveřejněny další
důleţité informace (např. mimořádné omezení přístupu do studovny). Pro nevidomé dává
Laboratoř upozornění v braillově písmu na dveře. Tyto informace jsou zveřejňovány i na
webových stránkách http://carolina.mff.cuni.cz.

O Centru
Sluţby Centra jsou poskytovány zrakově postiţeným studentům Univerzity Karlovy a ve
volné kapacitě i ostatním zrakově postiţeným.

Laboratoř Carolina
Vybavení laboratoře mohou vyuţívat studenti se zdravotním postiţením, kteří se jiţ naučili
ovládat techniku, která je v laboratoři instalována a byl jim vydán uţivatelský průkaz. Ţádné
předběţné „počítačové znalosti“ se nepředpokládají. Podmínkou je pouze znalost psaní
na klávesnici (psacím stroji) a případně znalost braillova písma (zájemci o práci s braillským
řádkem).

Kurzy a konzultace
Potřebné znalosti mohou klienti získat buď v konzultacích nebo v individuálních kurzech pod
vedením lektorů. Kurzy mohou připravit klienty pro samostatnou práci se speciálními
softwary, jsme však schopni připravit kurzy i na jiná relevantní témata. Lektory jsou většinou
studenti MFF nebo pracovníci Centra. Uchazeči o kurzy se mohou hlásit kdykoli během roku.
Kurzy jsou individuální, a tak záleţí pouze na domluvě lektora a uchazeče, kdy a v jaké
frekvenci se kurzy budou konat. Stačí, kdyţ uchazeč zavolá na výše uvedený telefon,
případně pošle e-mail s poţadavky na kurz, svými časovými moţnostmi a kontaktem na sebe.
Kromě počítačových kurzů se na Centrum mohou obracet zrakově postiţení s libovolnými
dotazy, problémy a ţádostmi o pomoc. Vzhledem k vybavení a získaným zkušenostem jsme
schopni pomoci při výběru speciálních softwarů a počítačových sestav či s dalšími
softwarovými kompenzačními pomůckami (např. ozvučenými mobily).

Digitalizace učebních textů
Centrum poskytuje studentům UK digitalizaci běţně tištěných knih, skript a černotiskových
textů pro studijní účely. Ve volné kapacitě poskytuje tyto sluţby i studentům ostatních VŠ
resp. SŠ. Podmínkou pro získání digitalizovaných textů je průkazka ZTP/P a podpis
prohlášení o dodrţování autorských práv. Digitalizované knihy jsou zpravidla zájemcům
zaslány e-mailem nebo je mohou získat přímo v Laboratoři Carolina.
Digitalizace je postupně prováděna podle nové metodiky vypracované VŠ centrem Teiresiás
Masarykovy univerzity v Brně. Nová metodika více respektuje orientaci v textu (generovaný
obsah, označování nadpisů, popis grafiky, uzpůsobování tabulek). Proto je potřeba se
domluvit se studentem, jaké pouţití textu předpokládá.
Kromě skenování je snaha získávat texty přímo od nakladatelů. Ty však musíme ještě
zpracovat podobným způsobem jako u textů skenovaných. V poslední době se našemu
pracovišti stále více daří získávat texty knih přímo od nakladatelů za jimi určených podmínek,
případně s nimi uzavírá dohody o poskytování knih. Vzhledem k velkému zájmu z řad
studentů se zatím jedná především o právnickou literaturu.
Seznam hotových knih nebo dostupných publikací v Centru najdete v nové uspořádanější
podobě (například moţnost volby tématického třídění) na webové stránce
http://carolina.mff.cuni.cz/knihy.php.

Organizace zkoušek zrakově postižených
Laboratoř můţe zajistit pro libovolné pracoviště UK konání zkoušek a testů zrakově
handicapovaných studentů s vyuţitím všech dostupných speciálních kompenzačních
programů. Obsahovou stránku testu musí zajistit pořádající pracoviště, technickou stránku
věci i případný zácvik studentů pro práci s kompenzačními programy zajistí pracovníci
laboratoře Carolina. Poţadavky na zkoušky je potřeba podat s dostatečným předstihem.

Vybavení Centra
Laboratoř Carolina je v současné době vybavena sedmi počítači s velkými monitory a
speciálními softwary. Pro slabozraké uţivatele jsou k dispozici programy pro zvětšování
ZoomText 9.18 CZ s hlasovou podporou a s moţností zobrazení na dvou displejích, Magic 8
CZ s hlasovou podporou a Supernova 9, který je vhodný i pro práci nevidomého. Uţivatelé
mohou pracovat se softwarem Jaws (verze 7, 8 a 9 s českou nápovědou) a WindowEyes 5.5
Profi. K dispozici jsou české hlasové syntézy WintalkerVoice, Hlas a Zuzana RealSpeak. Tyto
asistivní technologie umoţňují nevidomým uţivatelům pracovat v prostředí Windows, některé
i s braillskými zobrazovači. Máme tři zařízení tohoto typu – Power Braille a dva braillské
řádky značky Navigator.
V laboratoři je výkonná oboustranná braillská tiskárna Everest s prostředím WinBraille. K
dispozici je i černotisková tiskárna a dva skenery. Skenery jsou vyuţívány v kurzech,
nevidomými k samostatnému pořizování textů, ale zejména k digitalizaci textů pracovníky
Centra. Počítač se skenerem je vybaven programem pro rozlišování textů (OCR) Fine Reader
7 a 9 na dvou PC, který je moţné vyuţívat se speciálními softwary Jaws, Magic nebo
ZoomText 9.1.

Předpokládaná otevírací doba
(během akademického roku):
Po–Čt 8.30–20.00
Pá  8.30–17.00
(Vzhledem k moţnému většímu počtu zájemců doporučujeme se nejdříve telefonicky
dohodnout.)
Mediatéka Jazykového centra Filozofické fakulty UK
http://jc.ff.cuni.cz/mmp/mmp.htm

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
tel./fax: 221 619 238
vedoucí: PhDr. Daniela Janáková, CSc.
kontaktní osoba: Mgr. Marie Doleţalová
mediateka@ff.cuni.cz, daniela.janakova@ff.cuni.cz, marie.dolezalova@ff.cuni.cz

Umístění centra
Mediatéka Jazykového centra Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se nachází ve čtvrtém
patře hlavní budovy FF, č. 421. Slouţí především k prezenčnímu studiu cizích jazyků. Jejími
uţivateli se mohou stát jak studenti a učitelé FF UK, tak i širší akademická veřejnost.
Registrační poplatek na rok činí pro studenty FF UK 100,- Kč, pro ostatní uţivatele 200,-Kč.
Zaměstnanci FF UK mají přístup zdarma.

O Centru
Mediatéka JC je zaměřena především na podporu cizojazyčného univerzitního studia
neslyšících i nevidomých studentů na FF UK. Jejími uţivateli se mohou stát studenti a učitelé
Filozofické fakulty UK i širší akademická veřejnost.
Hlavním projektem Mediatéky je v současné době výuka angličtiny pro neslyšící. Na tomto
rozsáhlém projektu, do něhoţ je zapojeno několik nadací a grantových agentur, Mediatéka
spolupracuje zejména s Gallaudetovou univerzitou ve Washingtonu D.C., Národním
technickým institutem pro neslyšící v Rochesteru v USA a s britskými univerzitami v Bristolu
a ve Wolverhamptonu. Cílem projektu je zlepšení situace ve vzdělávání neslyšících,
konkrétně ve výuce anglického jazyka.
Jazyková studovna Mediatéky je vybavena nejmodernější technikou, a také poměrně
rozsáhlým fondem odborné, anglicky psané literatury z oboru Deaf Studies. Dále jsou zde
k dispozici nejrůznější anglické jazykové kurzy a kurzy českého, anglického a amerického
znakového jazyka, celovečerní anglické a americké titulkované filmy a řada videoprogramů k
prezenčnímu shlédnutí.
Na podporu studentů se zrakovým postiţením jsou studentům ke studiu angličtiny v
Mediatéce JC FF UK určeny:
Anglické audiovizuální programy k nácviku řečových a poslechových dovedností a anglické
čítanky gradované podle stupně pokročilosti. Dále dvě počítačová stanoviště speciálně
vybavená braillským řádkem, systémy hlasových odečítačů Widow-Eyes a Jaws a skenerem
pro prezenční cizojazyčné samostudium nevidomých studentů.

Mediatéka poskytuje v jazycích vyučovaných Jazykovým centrem v Celetné a češtiny pro
cizince:

    jazykové učebnice a kniţní fond v jazycích Aj, Nj, Fr, Šp, La, It, Rj a čeština pro
    cizince (pouze k prezenčnímu studiu)
    audio a video programy (pouze k prezenčnímu studiu)
    počítačové programy pro prezenční jazykové samostudium
    cvičné verze cizojazyčných zkoušek Jazykového centra v Celetné, opatřené klíčem,
    včetně zkoušek do postgraduálního studia a zkoušek z anglického jazyka pro
    nevidomé studenty v Braillově písmu
    video a počítačové programy a slovníky v americkém, anglickém a českém znakovém
    jazyce pro neslyšící studenty (pouze k prezenčnímu studiu)
    speciální sekci příruční knihovny věnovanou literatuře o neslyšící komunitě, její
    historii a kultuře (učební materiály jsou v anglickém jazyce, byly dovezeny z USA a
    Velké Británie)
    sekci audio knih: nahrávky anglické a americké literatury seřazené podle stupně
    pokročilosti (na pomoc studiu nevidomých studentů)
    satelitní jazykové vysílání
    celovečerní filmy s anglickými titulky (pouze k prezenčnímu studiu)
    doplňkové materiály pro samostudium a distanční studium
    americkou beletrii a literaturu faktu (absenční výpůjčky)
    cizojazyčné časopisy
    metodické poradenství pro studenty i učitele
    výstavy jazykových učebnic
    jazykové semináře

Provozní doba
Provozní doba a konzultační hodiny PhDr. D. Janákové, CSc., a Mgr. Marie Doleţalové se
mění v závislosti na rozvrhu v příslušném semestru a jsou vţdy zveřejněny na internetových
stránkách Mediatéky.


Elektronická knihovna
Ústav české literatury a literární vědy Filozofické fakulty UK
http://cl.ff.cuni.cz

nám. J. Palacha 2, Praha 1, 116 38
tel.: 221 619 232
ředitel ústavu: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
ceslit@ff.cuni.cz

O knihovně
Elektronická knihovna české literatury a teorie literatury nabízí přístup k základním i těţko
dostupným textům, pouţívaným pro základní a případně i volitelné kurzy v rámci studia české
literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě UK. Elektronická knihovna pro studium
české literatury (nachází se na adrese: http://cl.ff.cuni.cz) nabízí texty určené pro studijní
účely, a proto není veřejně přístupná – slouţí hlavně studentům oborů český jazyk a literatura
a komparatistika. Protoţe se však česká literatura i komparatistika studuje i na jiných
fakultách UK a na jiných univerzitách, vychází ústav vstříc zrakově postiţeným studentům
z jiných fakult a nabízí přístup i jim.

Vybavení knihovny
Soubor nabízí cca 1650 titulů (studií či knih) a je průběţně doplňován. Zahrnuje texty
z literární teorie a metodologie, interpretace textu, textologie, literární kritiky a z dějin české
literatury od nejstarších dob aţ po současnost, i vybranou českou a světovou beletrii. Součástí
Elektronické knihovny je i soubor základních slovníků české literatury a základních dějinných
příruček.

Postup při registraci
Studenti musejí kliknout na „Přihlásit se do systému“, pak na pokyn „poţádejte o zřízení
účtu“ a nakonec musejí vyplnit malý dotazník. Zároveň je třeba, aby na adresu Ústavu české
literatury a literární vědy FF UK, k rukám prof. PhDr. Petra Bílka, CSc., odeslali kopii
lékařského potvrzení o svém zrakovém postiţení. Po obdrţení jim bude systém Elektronické
knihovny zpřístupněn (tato restrikce je dána tím, ţe někteří nakladatelé či autoři, kteří své
texty poskytli, nedovolují jejich veřejné zpřístupnění a limitují jejich pouţití pouze na studijní
účely). Většina textů je ve formátu RTF nebo Word, zbytek v PDF.

Provozní doba
Provozní doba Elektronické knihovny: 24 hodin denně (při potíţích se zobrazováním
kontaktujte webmastera na příslušném odkazu, případně garanta projektu e-mailem
petr.bilek@ff.cuni.cz).


Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK
http://www.pedf.cuni.cz/ustredniknihovna
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Nové Město
vedoucí knihovny a kontaktní osoba: Mgr. Jitka Bílková
tel.: 221 900 223
knihovna@pedf.cuni.cz, jitka.bilkova@pedf.cuni.cz

Služby pro studenty se zrakovým postižením
Vyhledávání informací na internetu: Ve studovně Ústřední knihovny jsou dva počítače
vybavené kromě běţného uţivatelského softwaru i podporou pro slabozraké, konkrétně
GrandProfiKomplet, který obsahuje ZoomText Xtra 7.11 Lev. 1 pro zvětšování a zvýraznění
objektů na obrazovce a WinTalker Voice 1.51 a Window Eyes 4.2 PRO pro hlasový výstup. K
dispozici je braillský řádek Thymus 40 a multifunkční zařízení HP: skener, tiskárna a kopírka,
a téţ kamerová čtecí lupa, která umoţňuje zvětšování tištěných materiálů, psaní poznámek a
grafické práce.
Digitalizace textů: V knihovně je k dispozici pro studenty i vyučující chráněné digitalizační
pracoviště pro převod dokumentů z klasické podoby do formy pouţitelné pro uţivatele se
zrakovým postiţením. Naskenovaný text je upraven programem OCR a následně je udělána
korektura podle originálu. Pracoviště slouţí především pro skenování materiálů potřebných
pro výuku, ilustraci a přehled (xeroxy, sylaby, přehledy a všechny ostatní materiály).
Knihovna se podílí na budování sbírky digitalizovaných textů zapojené do informačního
systému UK. Aktuální seznam digitalizovaných titulů najdete na web stránce
http://beta.pedf.cuni.cz/handiscn.htm.
Na ţádost studenta i učitele pracovníci knihovny zajistí digitalizaci individuálních učebních
textů pro aktuální potřeby a jejich zpřístupnění vhodným způsobem.
Pracovník knihovny dr. M. Feil (tel. 221 900 151) zajišťuje příleţitostně i servis a opravy
hardwarových zařízení. Pracovníci Ústřední knihovny poskytují v rámci běţného pracovního
úvazku technickou podporu a asistenční sluţby podle potřeb uţivatelů.
Bezbariérový přístup je zajištěn do budovy fakulty a do studovny, nikoliv však do prostor
výpůjčního protokolu. Poţadované sluţby jsou zajišťovány ve studovně.

Otevírací doba knihovny
výpůjční protokol:
Po   9.00–15.00
Út   9.00–17.00
St   9.00–16.00
Čt   9.00–17.00
Pá   9.00–14.00
studovna:
Po–Čt 8.00–18.00
Pá  8.00–16.00

Knihovna Katolické teologické fakulty UK
Oddělení pro nevidomé a zdravotně postižené
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-267.html

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 220 181 394
kontaktní osoba: Dr. Vojtěch Eliáš
e-mail: knn@ktf.cuni.cz

O knihovně
Knihovna nabízí v digitální podobě odbornou literaturu, která je nutná ke studiu na KTF UK,
a ve formě zvukových knih další literaturu populárně naučnou i populární z oblasti
křesťanství, filosofie a historie. Na webové stránce knihovny lze najít odkazy na další
knihovny s křesťanskou literaturou v digitálním nebo zvukovém formátu.

Služby knihovny
Zvukové knihy (audio-knihy) v digitálním formátu mp3 na flash-disku nebo digitalizované
knihy ve formátu elektronického dokumentu ve Wordu jsou půjčovány čtenářům s postiţením
zraku (nebo s jiným zdravotním handicapem znemoţňujícím čtení) na základě podpisu
prohlášení. Vypůjčit audio-knihu je moţné prostřednictvím zásilkové sluţby knihovny (flash-
disk ve speciálním pouzdře je zasílán poštou zdarma jako slepecká zásilka) nebo osobně.
Digitální knihy je moţné získat po domluvě na výše uvedeném tel. čísle nebo emailové
adrese.
Sluţby jsou poskytovány zdarma. Nový zájemce o půjčování vyplní přihlášku-prohlášení,
která je k dispozici ke staţení na webové stránce knihovny.

Seznam digitalizovaných knih: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-268.html
Katalog zvukových knih: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-267-version1-katalog.txt

Knihovna Evangelické teologické fakulty UK
http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html

Černá 9, P. O. BOX 529, 115 55 Praha 1
Tel.: 221 988 603
vedoucí: Mgr. Pavel Moskala
kontaktní osoba: Bc. Ivana Kafková
library@etf.cuni.cz, kafkova@etf.cuni.cz

O knihovně
Knihovna ETF UK zpřístupňuje českou a zahraniční odbornou literaturu a ostatní informační
zdroje z teologie (nejen evangelické), filozofie, církevních i obecných dějin, religionistiky,
klasické filologie a hraničních společenskovědních oborů. Poskytuje standardní knihovnické
sluţby akademické obci UK i odborné veřejnosti. Ve volném výběru, oborově a tematicky
rozděleno, je cca 70 tisíc svazků. Na 20 studijních místech z 50 je moţnost připojení vlastního
notebooku s vyuţitím Wifi připojení na internet. Uţivatelům knihovny je k dispozici 12
počítačů s internetem, na němţ je přístupný téţ kompletní katalog knihovního fondu
(knihovní systém ALEPH).
Přístupnost knihovny
Hlavní vchod do budovy ETF je opatřen digitálním hlasovým majáčkem. Dveře, schody a
výtah jsou označeny tabulkami v Braillovu písmu. Bezbariérový přístup na celou fakultu
včetně knihovny je značen od vstupu do budovy. Knihovna se nachází v suterénu (−1. patro)
budovy a je přístupná lidem s pohybovým handicapem díky výtahu (přízemí vlevo). Sluţba
knihovny ochotně provede knihovnou, zaučí asistenta nebo pomůţe najít hledané během
vlastní práce.

Vybavení a služby knihovny
Uţivatelům se zrakovým postiţením je přizpůsoben jeden z počítačů v sále knihovny. Je
vybaven softwarovým balíkem GrandKompletProfi. Program ZoomText Xtra Level 1 zvětšuje
obrazovku aţ 16×. Kamerová televizní lupa Twinkle Bright VGA s monitorem 19“ LCD Acer
umoţňuje zvětšování textů z knih a časopisů. Čtení usnadňuje pohyblivý čtecí stolek, který
nabízí i pracovní prostor pod kamerou. Braillský zobrazovač Braille Voyager 44 je k dispozici
na poţádání u sluţby. Sluţba knihovny poskytuje pouze technickou podporu nebo asistenci.
Hlasový výstup zobrazovaného textu do sluchátek je moţný v češtině, němčině, angličtině a
francouzštině. Počítač je připojen k tiskárně, která je u sluţby. K dispozici je také skener A3
s příslušným programovým vybavením (ABBY, OCR).

K dispozici je digitalizovaná podoba základních studijních textů k přijímacím zkouškám.
Digitalizace kratších studijních textů je zajišťována individuálně dle potřeby. Na webové
stránce fakulty je seznam souvisejících odborných textů na jiných pracovištích v ČR.

Zvukový fond (kromě malé sbírky CDROMů) knihovna ETF nevytváří. Vzniká však tzv.
speciální fond (signatura SF), v němţ je několik titulů v Braillově písmu. Za pozornost stojí
projekt digitální knihovny pro teologii, filozofii a religionistiku na http://www.catharina.cz.

Otevírací doba
Po  13.00–18.00
Út  10.00–21.00
St  10.00–18.00
Čt  10.00–21.00
Pá  10.00–14.00


Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy
http://knihovna.prf.cuni.cz/

nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
tel.: 221 005 219, 221 005 270, ved. 221 005 214
knihovna@prf.cuni.cz
vedoucí: PhDr. Jana Mouchová
kontaktní osoba: Jitka Hermannová

O knihovně
Speciální technické vybavení pro uţivatele se zrakovým postiţením pořídila knihovna PF UK
částečně z prostředků fakulty a z dalších mimorozpočtových zdrojů. Konfigurace zařízení a
příslušný software odpovídá především potřebám uţivatelů z fakulty, ale téţ zkušenostem,
které personál knihovny získal za více neţ 10 let, kdy se této problematice věnuje. Údrţba a
aktualizace HW i SW je prováděna průběţně podle potřeby. Sestava pro studenty se
zrakovým postiţením se nachází v prostorách fakultní knihovny, v přízemí (číslo dveří 14) a
je přístupná po celou otevírací dobu a to nejen uţivatelům z domácí fakulty, ale i zájemcům
z řad veřejnosti.

Služby a vybavení knihovny
Pokud se týká HW, je k dispozici počítač, skener, tiskárna HP, braillský řádek Thymus 40 a
stolní kamerová lupa Twinckle Spectrum. Dále je moţné si zapůjčit drobné technické
pomůcky pro nahrávání přednášek a poslech zvukových knih (diktafony a walkmany). Z
hlediska SW je vyuţíván operační systém Windows XP a specializované programy pro
zvětšování textu a obrazu, případně pro hlasový nebo hmatový výstup.
Zvětšování textu a obrazu má zásadní význam pro čtenáře slabozraké a se zbytky zraku. V
knihovně jsou proto instalovány programy: Jaws, WinMenu a ZoomText Xtra. Nejčastěji jsou
vyuţívány pro zpracování běţných úloh na počítači, především pro přístup k Internetu,
databázi právních informací ASPI a elektronické poště.
Zvukový výstup je pouţíván jak nevidomými, tak studenty se zbytky zraku, kteří ho
pouţívají jako alternativu ke zvětšovacím technikám. Text je v digitální podobě zobrazován
na displeji počítače, ze kterého je speciálním programem (Jaws) přečten do sluchátek. Další
variantou zvukového výstupu jsou tzv. zvukové knihy. Jedná se o zvukové nahrávky učebních
textů určených studentům Právnické fakulty. Seznam dostupných titulů je vystaven na
webové stránce knihovny (http://knihovna.prf.cuni.cz ) v rubrice „Speciální sluţby“. Tento
fond je doplňován dle potřeby. O pořízení nového titulu je nutné poţádat s dostatečným
předstihem.
Digitalizace textů je oblíbená a rozvíjející se forma sluţeb pro zrakově postiţené studenty.
Pracovníci knihovny se snaţí maximálně uspokojit poţadavky oprávněných ţadatelů o
digitální kopie, nicméně vzhledem k pracnosti a časové náročnosti digitalizace má tato sluţba
určité limity. V zájmu rychlosti a kvality sluţby jsou doporučovány studentům i další
osvědčené moţnosti, jako jsou např. Laboratoř Carolina, či asistenti při studiu. Zajímavá je v
tomto směru spolupráce univerzitního vydavatelství Karolinum se Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých. Na základě iniciativy Informačně-poradenského centra UK obě
instituce uzavřely dohodu o dodávání digitálních kopií učebních textů a o jejich zpřístupnění
zrakově postiţeným studentům v Knihovně digitální dokumentů – http://www.kdd.cz .

Základní informace a pomoc při orientaci v knihovně poskytne zájemcům personál
knihovny, se speciálními dotazy se obracejte na kontaktní osobu pro studenty s TZP, kterou je
Jitka Hermannová (tel. 221 005 270, e-mail: hermanno@prf.cuni.cz). Slečna Hermannová
vykonává tuto činnost v rámci svého běţného pracovního úvazku a je proto vhodné, aby si
zájemci předem domluvili termín návštěvy knihovny.

Otevírací doba knihovny
Po–Pá 9.00–20.00
So  9.00–16.00


Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK
(pracoviště zajišťující výuku studijního oboru Čeština v komunikaci neslyšících)
http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
tel.: 221 619 210
ředitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
ceskyjazyk@ff.cuni.cz

Čeština v komunikaci neslyšících (CNES) je tříletý (bakalářský) a dvouletý (navazující
magisterský) studijní obor, jehoţ cílem je připravit postojově orientované, profesně vybavené
specialisty s dokonalou znalostí českého znakového jazyka, kteří budou – v opoře o širší
kontext poznatků o kultuře českých neslyšících a o specifičnosti jejich komunikace – působit
v hraničních profesích mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou a budou tak přispívat k
rozvíjení interkulturní komunikace, k budování a utvrzování interkulturního porozumění.
Obor poskytuje rovný přístup ke vzdělání pro neslyšící a sluchově postiţené studenty
s respektem k jejich specifickým potřebám (k dispozici je tlumočník mezi českým znakovým
jazykem a češtinou, zapisovatelé výuky a pomáhající studenti) a integruje neslyšící (sluchově
postiţené) studenty a prelingválně neslyšící učitele do akademické obce FF.

Ústav jazykové a odborné přípravy
Celoživotní jazykové vzdělávání občanů se specifickými potřebami
http://ujop.cuni.cz/info/vzdelavani_handicapovanych_cs.php

Vratislavova 10, 128 00 Praha 2
tel.: 224 990 411
kontaktní osoba: Mgr. Jan Ráfl
studujop@ujop.cuni.cz, jan.rafl@ujop.cuni.cz

O programu:
Kaţdý rok opouští střední školy desítky studentů se zdravotním postiţením, jejichţ uplatnění
ve společnosti je trvalým problémem. Jejich handicap jim znemoţňuje nejen bezprostřední
uplatnění v praxi, ale znevýhodňuje je oproti zdravé populaci i v soutěţi o přijetí ke studiu na
VŠ. Cílem programu je zmírnit dopad jejich zdravotního postiţení a přispět tím k vyrovnání
příleţitostí ke studiu i k uplatnění v praxi.

Jazykové vzdělávání spoluobčanů se zdravotním postiţením je realizováno dvěma formami
studia:
● distanční, resp. kombinovanou formou (2-3-4 semestrální kurz anglického jazyka podle
vstupní úrovně uchazečů),
● prezenční formou.

Prezenční forma studia je vhodná i pro studenty se zrakovým postiţením. Kurz angličtiny je
dvousemestrální.

Distanční forma studia je vhodná pro studenty s tělesným postiţením např. paraplegiky. Tato
forma studia má dvě varianty:
● on-line kurz s dvěma prezenčními soustředěními,
● on-line kurz bez prezenčních soustředění.

Podmínkou ke studiu tohoto typu je přístup k počítači s dostatečně rychlým připojením
k internetu a vhodným vybavením. Popis distančních kurzů je uveden na stránce
http://ujop.cuni.cz/ldv/index_cs.php

Upozornění:
Absolventům kurzů vydá Univerzita Karlova osvědčení o absolvovaném studiu v rámci
celoţivotního vzdělávání. Platby za kurzy v programu celoţivotního vzdělávání se u osob se
specifickými potřebami řeší individuálně.

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK
http://www.cuni.cz/UK-1657.html

Podolské nábřeţí 4, 140 00 Praha 4, Podolí (loděnice Regata)
kontaktní osoba: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
tel.: 777 299 988, 220 172 034
hrusa@ftvs.cuni.cz, j.hrusa@centrum.cz

O Centru
Hlavním cílem činnosti centra je umoţnit sportovní vyţití studentům s různými typy
zdravotního postiţení, prostřednictvím sportu usnadňovat integraci do společnosti a
vyrovnávat rozdíly mezi zdravými a hendikepovanými mladými lidmi.
Centrum sportovních aktivit vzniklo na jaře 2004. Sídlem centra je loděnice Regata na
Podolském nábřeţí 4, Praha 4.
Činnost centra vychází z bohatých zkušeností získaných v rámci výuky studijního oboru
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiţených na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.

Aktivity
V loděnici a jejím bezprostředním okolí provozujeme vodní sporty (kanoistiku, jachting,
cyklistiku, stolní tenis, posilování). Pořádáme rovněţ celou řadu akcí mimo Prahu – lyţování
v Krkonoších, Orlických horách a v Dolomitech (Andalo,Tonale). Vodní sporty (kanoistika,
jachting) na Lipenské přehradě a na českých i slovenských řekách. Na základně v Chorvatsku
(Viganj), máme oplachtěné katamarány, trimarány a windsurfové komplety. Pravidelně
připravujeme velká sportovní setkání, která se konají kaţdoročně v rámci Rektorského
sportovního dne a na podzim u příleţitosti slavnostního otevření centra. Loděnice Regata je
jedinečná pro sport zdravotně postiţených hlavně svou polohou přímo na břehu Vltavy.
Důleţitá je moţnost příjezdu vozíčkářů auty přímo k vodě. Břeh je zde velmi pozvolný a
umoţňuje postiţeným snadný nástup do lodí. Celé přízemí loděnice, včetně sociálního
zařízení, je bezbariérové. Kaţdý týden probíhají poradenské konzultace pro začínající
sportovce.
V bazénu Tyršova domu (Újezd 450, Praha 1) se konají pravidelně tréninky plavání zrakově
postiţených.
Do všech činností se mohou zapojit zdravotně postiţení studenti UK, ostatní zájemce
případně zacvičíme do role doprovodu. Pro různé typy postiţení jsou k dispozici speciální
pomůcky (monoski, biski, sledge, dvojkola, rafty, kanoe). Studenti, kteří jsou pro svůj
zdravotní stav osvobozeni od standardní tělesné výchovy a sportovních kurzů, mohou po
dohodě sportovat pod odborným vedením pracovníků centra. Aktuální přehled činností a
kontakty na jednotlivé pracovníky centra jsou k dispozici na výše uvedené internetové
stránce.
Informačně - poradenské centrum Univerzity Karlovy (IPC)
http://www.cuni.cz/UK-122.html


Celetná 13, 116 36 Praha 1, Staré Město
Školská 13a, 110 00 Praha 1, Nové Město
hlasový informační systém 224 491 896
vedoucí centra: PhDr. Hana Urychová
ipc@ruk.cuni.cz

IPC poskytuje informace o moţnostech prezenčního a kombinovaného studia na UK
v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Dále informuje o
různých formách celoţivotního vzdělávání.
Tyto informace jsou určeny pro zájemce o studium ve studijních programech, o přípravné
kurzy ke studiu, o kurzy celoţivotního vzdělávání a o kurzy Univerzity 3. věku. IPC nabízí
studentům UK sluţby sociálně právního, profesního a psychologického poradenství.

Informační služby
Celetná 13, 116 36 Praha 1, Staré Město
tel.: 224 491 850, fax: 224 491 895
ipc@ruk.cuni.cz

Provozní doba
(během akademického roku)
Po–Čt 9.00–18.00
Pá  9.00–16.00

IPC umoţňuje studentům a uchazečům o studium snadnou orientaci v informacích, které jsou
k dispozici v elektronické a tištěné formě.
Informace jsou rozděleny do několika tématických celků, které pokrývají následující oblasti:
bakalářské, magisterské a doktorské studium, informace pro zahraniční studenty, moţnosti
studia v zahraničí pro studenty UK, celoţivotní vzdělávání, informace pro absolventy,
poradenské sluţby pro studenty a absolventy, sociální záleţitosti studentů, informace o
ubytování, stravování a další.
V hale pracoviště je k dispozici studentům 20 počítačů s přístupem na internet s moţností
tisku z PC a internetové wi-fi připojení. IPC zabezpečuje provoz jednoho z výdejních míst,
kde si studenti UK mohou zařídit studentský průkaz UK a studentský průkaz s licencí ISIC
(více na http://www.cuni.cz/UK-1444.html). Od dubna 2009 je součástí Informačně-
poradenského centra také UK Point, kde je moţné nakoupit si propagační materiály UK.

Služby pro studenty se speciálními potřebami

Přístup do IPC je bezbariérový. Studentům se zrakovým postiţením je připraveno zázemí
v podobě upraveného stolu s počítačem se speciálním softwarem Grand Komplet Profi a
Braillským řádkem. Kopírování nezbytných studijních textů a vydání průkazu ISIC mají
studenti s průkazem ZTP zdarma (pouze první vydání).

Poradenské služby
Školská 13a, 110 00 Praha 1, Nové Město
tel.: 222 232 452
fax: 222 232 252

Informačně – poradenské centrum nabízí studentům sluţby těchto poraden:
● profesní poradna,
● psychologická poradna,
● psychologická poradna pro zahraniční studenty (v anglickém jazyce),
● sociálně-právní poradna.

Aktuální provozní doby jednotlivých poraden lze nalézt na www.cuni.cz/UK-317.html.
Návštěvy v poradnách doporučujeme dojednat předem prostřednictvím uvedených e-
mailových adres nebo telefonních kontaktů.

Profesní poradna
poradce: PhDr. Hana Urychová
tel.: 224 491 850, 222 232 452
hana.urychova@ruk.cuni.cz

Zaměření poradny: sluţby studentům zejména posledních ročníků studia – přehled o
moţnostech, které má student po ukončení studia, otázky zaměstnanosti absolventů,
soustřeďování nabídky zaměstnání včetně krátkodobých zaměstnání a brigád, shromaţďování
informací uţitečných pro budoucí absolventy, podíl na pořádání akce Absolvent.

Psychologická poradna
poradce: PhDr. Vendula Junková
tel.: 224 491 621
vendula.junkova@ff.cuni.cz

Zaměření poradny: psychologické a studijní poradenství – adaptace na VŠ studium
(negativní nálady, strach, úzkost, pocity méněcennosti, psychosomatická onemocnění,
poruchy soustředění, paměti či schopnosti učit se), metody studia a studijní práce na VŠ,
partnerské a interpersonální vztahy, sebepoznávání a sociální komunikace, interakční výcvik
sociálně-psychologických a komunikačních dovedností, řešení osobnostních poruch, poruch
sebepojetí, sexuální orientace, neurotických obtíţí, existenciální frustrace, narušených vztahů
k rodičům, partnerům, spoluţákům, řešení existenčních otázek spojených s hledáním
zaměstnání. Program antistresové intervence pro studenty vysokých škol viz.
http://www.szu.cz/poradna/uspesnystudent/.

Psychologická poradna pro zahraniční studenty
(v anglickém jazyce)
poradce: Mgr. Kateřina Beerová
tel.: 222 232 452
counsel@ruk.cuni.cz

Zaměření poradny: pomoc při řešení studijních, osobních i interpersonálních problémů.

Sociálně-právní poradna
poradce: JUDr. Pavla Špinarová
tel.: 222 232 452
pavla.spinarova@aa.mpsv.cz
Zaměření poradny: právní poradna pro studenty UK – problematika studia, problematika
sociálních předpisů (podmínek výplaty jednotlivých sociálních dávek), zdravotního pojištění,
sociálního zabezpečení, otázky moţného zaměstnání během studia, podmínek jednotlivých
forem zaměstnání, odměňování v zaměstnání, podmínky uzavření manţelství, podmínky
pobytu cizinců v ČR, dědění uvnitř rodiny atd.
Poradenské služby jednotlivých fakult

Radu a pomoc vysokoškolským studentům poskytují kromě IPC UK i další poradenská
pracoviště, která působí při jednotlivých fakultách Univerzity Karlovy.

Poradenské centrum UK v Praze při Katedře psychosociálních věd a etiky Husitské
teologické fakulty UK
http://www.htf.cuni.cz/HTF-130.html#7

Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 – Krč (P.O.BOX 56)
tel: 241 733 131
kontaktní osoba: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
infocentrum@htf.cuni.cz
místnosti: L 105, L 106, L 107

O centru:
Poradenské centrum nabízí v rámci svých poraden komplexní profesně kariérové poradenství
pro zájemce o studium na Husitské teologické fakultě a studenty Husitské teologické fakulty.
Pracovníci poradenského centra nabízejí pravidelné informačně poradenské sluţby,
konzultace a odborné intervence pro studenty Husitské teologické fakulty i studenty dalších
fakult Univerzity Karlovy, přesah sluţeb se týká zejména oblasti diagnostiky a intervence
specifických poruch učení. Pracovníci centra poskytují odborné poradenské sluţby pro
studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu při volbě studijního programu pro
zájemce se speciálními potřebami o studium. Centrum iniciuje odstraňování informačních,
komunikačních a architektonických bariér v akademickém prostředí fakulty a zpřístupňuje
studium osobám s omezenou mobilitou a vadami zraku. Centrum poskytuje speciální
intervence pro studenty s postiţením sluchu, zraku a řeči, odborné intervence pro studenty se
specifickými poruchami učení, intervence zahraničním studentům či znevýhodněným
studentům z minoritních skupin obyvatel, studentům se specifickými jazykovými potřebami,
krizovou podporu studentům v těţké ţivotní situaci, duchovní podporu klientům a jejich
rodinám v těţké ţivotní situaci.

Poradny:

Poradna pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a studenty ze zahraničí
vedoucí: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
kontakt: Beata.Krahulcova@htf.cuni.cz

Poradna pro studenty se specifickými poruchami učení
vedoucí: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
kontakt: Olga.Zelinkova@htf.cuni.cz Olga@Zelinkova.cz

Duchovenské poradenství se zaměřením na postpenitenciární problematiku
vedoucí: Mgr. Aleš Jaluška
kontakt: Ales.Jaluska@htf.cuni.cz a.jaluska@tiscali.czPsychologická a psychoterapeutická poradna při Ústavu pro humanitní studia
v lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze
http://uhsl.wz.cz/obsah.php?clanek=poradna

Karlovo náměstí 40 (Faustův dům), 128 00 Praha 2
(2. patro vlevo, č. dv. 2)
tel.: 732 482 266 (pro individuální konzultace)
kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.
hinka@volny.cz

Zaměření poradny: poradna je určena pro všechny studenty a pracovníky (i jejich rodinné
příslušníky) 1. LF UK, pomoc je poskytována zejména v oblasti vztahové problematiky
(partnerské, manţelské, rodinné, generační vztahy), dále pak na adaptaci na vysokoškolské
studium, sebepoznání a pomoc v případě subjektivních potíţí.
Řešené problémy: orientace na klinickou psychologii, psychodiagnostiku a psychoterapii –
problémy interpersonální, osobnostní, studijní, problémy s motivací, pracovními návyky,
skupinový psychologický výcvik.

Studentská poradna
při Ústavu zdraví dětí a mládeže 3. lékařské fakulty UK v Praze
http://www.lf3.cuni.cz/cs/studium/obecne-informace/poradny/

Ruská 87, 100 00 Praha 10, Vinohrady
budova 19, 1. vchod, 2. patro (místnosti č. 305 a 306)
tel.: 267 102 340, 267 102 333

kontaktní osoby:
MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.,
dagmar.schneidrova@lf3.cuni.cz
konzultace: St 10.00–12.00, 13.00–16.00

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
hana.provaznikova@lf3.cuni.cz
konzultace: Út 13:00–15:00, Čt 10:00–13:00

Zaměření poradny: studijní poradenství, poradenství zaměřené na řešení osobních problémů
a osobní rozvoj, psychoterapie, program antistresové intervence pro studenty vysokých škol
na webových stránkách 3. LF UK (http://www.szu.cz/poradna/uspesnystudent).
Řešené problémy: při hledání vhodného studijního stylu, při adaptaci na nové studijní a
ţivotní podmínky, pomoc v obtíţné osobní situaci, psychoterapie úzkostných a depresivních
stavů, psychosomatických potíţí, poruch příjmu potravy a dalších problémů.
Středisko služeb pro studenty na Lékařské fakultě UK v Plzni

Alej Svobody 31, 323 00 Plzeň
tel.: 377 593 544
kontaktní osoba: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
zikmundova@lfp.cuni.cz

Zaměření poradny: poradenství studijní, profesní, právní a psychologické.
Řešené problémy: osobní (psychologické, sociální, studijní, těhotenství), pomoc při řešení
problémů se zajištěním zdravotní péče, studijních problémů, moţnosti postgraduálního
vzdělávání, uplatnění absolventa v praxi, moţnosti vyhledávání pracovních míst v ČR i v EU,
strukturovaný ţivotopis, příprava na konkurzní řízení, apod.
Spolupracovníci :
Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSC, PhDr. Blanka Šestáková (klinický psycholog), Mgr.
Hana Ulčová (právník)


Pedagogicko-psychologická poradna při Katedře sociálního lékařství Lékařské fakulty
UK v Hradci Králové
http://www.lfhk.cuni.cz/soclek/help.htm

Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 816 415
kontaktní osoby: MUDr. Lubomír Hadaš, PhD, PhDr. Mariana Baţantová
externí spolupracovník: PhDr. Marie Rybářová
pro zahraniční studenty: MUDr. David Skorunka, PhD
e-mail: socials@lfhk.cuni.cz (samostatné kontakty naleznete na webových stránkách)

Zaměření poradny: poradna je organizačně přičleněna k Ústavu sociálního lékařství;
primárně je určena medikům LF UK, sekundárně pak uchazečům o studium na fakultě,
pracovníkům fakulty a případně i zájemcům ostatním.
Řešené problémy: neúspěšnost ve studiu, adaptace na studium, studijní styl, poruchy
sebehodnocení a emotivity, řešení intra- a interpersonálních konfliktů, osamělost,
nespokojenost sama se sebou, zátěţové situace, konzultace o komunikaci s nemocnými,
pocity z dehumanizace medicíny, otázky ţivotního stylu, formování ţivotní filozofie.
Metody práce: rozhovor, projektivní metody, dynamický přístup, systemická rodinná terapie,
kognitivně-behaviorální terapie, na osobu zaměřený přístup.
Konzultace (po telefonické domluvě):
495 816 415, PhDr. Mariana Baţantová
605 714 948, MUDr. Lubomír Hadaš


Psychologická poradna pro vysokoškoláky
při Katedře psychologie Filozofické fakulty UK
http://poradna.ff.cuni.cz/

Celetná 20, 116 36 Praha 1
(1. patro, č. dv. 142a)
tel./fax: 224 491 621
kontaktní osoba: PhDr. Vendula Junková
vendula.junkova@ff.cuni.cz

Zaměření poradny: problémy adaptace na vysokoškolské studium, metody studia a studijní
práce na vysoké škole, partnerské a interpersonální vztahy, sebepoznávání a sociální
komunikace aj., poradna můţe zprostředkovat odbornou psychiatrickou, právní nebo
sexuologickou pomoc; poradna je určena pro všechny studenty i pracovníky FF UK.
Řešené problémy: adaptace na vysokoškolské studium (negativní nálady, strach, úzkost,
pocity méněcennosti, psychosomatická onemocnění, poruchy soustředění, paměti či
schopnosti se učit), poruchy sebepojetí, neurotické potíţe, osobnostní poruchy, existenciální
frustrace, narušené vztahy (k rodičům, partnerům, spoluţákům), řešení existenčních otázek
spojených s hledáním zaměstnání, interakční výcvik a zdokonalování sociálně-
psychologických a komunikačních dovedností.

Poradna pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami při Katedře speciální
pedagogiky Pedagogické fakulty UK
http://userweb.pedf.cuni.cz/ksppg/poradna/

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
(4.patro, č. dv. 469)
tel.: 221 900 246
kontaktní osoba: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
lea.kvetonova@pedf.cuni.cz

složení týmu Poradny:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.   podpora studentů se zrakovým postiţením
PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.     podpora studentů s tělesným postiţením
PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.    podpora studentů se sluchovým postiţením
PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.      podpora studentů se specifickými poruchami učení a
                   Aspergerovým syndromem
Mgr. Pavlína Šumníková        prostorová orientace a samostatný pohyb studentů
                   s těţkým zrakovým postiţením po budovách PedF

Zaměření Poradny: Poradna se zaměřuje na průběţná setkávání se studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami a získávání informací o moţnostech jejich podpory. Na základě
těchto setkání pracovníci poradny průběţně upravují systém poskytovaných sluţeb, získané
informace vyuţívají i při tvorbě webových stránek a přípravě informačních broţur pro
zájemce o studium z řad studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Častými problémy
v oblasti studia, které jsou řešeny pracovníky Poradny, jsou klinické praxe studentů se
zdravotním postiţením, zajištění asistence pro tyto studenty, pomoc při hledání vhodného
ubytování pro mimopraţské studenty se zdravotním postiţením. Poradenské sluţby mohou
vyuţívat pregraduální studenti prezenční i kombinované formy.
Další poskytované sluţby jsou: zajišťování kopírovacích sluţeb ve spolupráci s Ústřední
knihovnou PedF UK, asistenční sluţby pro písemné zaznamenávání přednášek nebo přepisů z
diktafonu, poskytování sylabů a odborné literatury, poskytování individuálních konzultací s
vyučujícími naší katedry a zprostředkovávání konzultací s přednášejícími ostatních kateder
fakulty. Dále zajišťujeme tlumočení do znakového jazyka (příp. orální tlumočení) přijímacích
a některých dílčích zkoušek, v přiměřené míře i přednášek. V neposlední řadě Poradna
zajišťuje technickou podporu výuky pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
(indukční smyčka, FM systém, diktafon, zpětný projektor, datový projektor, PC).
Formy podpory: poradenství uchazečům o studium při výběru vhodného studijního
programu, poskytování informací o podmínkách přijímacího řízení, technická podporu výuky
pro nedoslýchavé studenty (indukční smyčka, FM systém, diktafon, zpětný projektor, datový
projektor, PC), zajišťování kopírovacích sluţeb ve spolupráci s Ústřední knihovnou PedF UK,
asistenčních sluţeb pro písemné zaznamenávání přednášek nebo přepisů z diktafonu,
poskytování sylabů a odborné literatury, zajišťování tlumočení do znakového jazyka (příp.
orální tlumočení) přijímacích a některých dílčích zkoušek, v přiměřené míře i přednášek,
zajišťování odborné foniatrické a logopedické péče, poradenství při výběru zaměstnání
sluchově postiţených absolventů vysokoškolského studia atp.

Akademická psychologická poradna při Katedře pedagogické a školní psychologie
Pedagogické fakulty UK
http://web.pedf.cuni.cz/kpsp

Myslíkova 7, Praha 1
tel.: 221 900 544
kontaktní osoba: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
trpisovskad@quick.cz

Zaměření poradny: individuální psychologické poradenství při problémech trvalejšího rázu.
Řešené problémy: osobní i partnerské, sociální a studijní krize a komplikace, pomoc
studentům fakulty při jejich adaptaci na vysokoškolské studium, studujícím v postgraduálním
studiu výchovného poradenství při řešení některých specifických edukačních problémů
v jejich školní praxi.
Konzultace: nutné domluvit předem na kontaktní emailové adrese.

Rehabilitační poradna pro studenty se speciálními potřebami
při Klinice rehabilitačního lékařství 1.LF UK

Albertov 7, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 968 492, 224 968 569
kontaktní osoby:
doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. (rehabilitační lékař)
Mgr. Markéta Gerlichová (speciální pedagog,fyzioterapeut, muzikoterapeut)
olga.svestkova@lf1.cuni.cz, marketa.gerlichova@lf1.cuni.cz

Řešené problémy: psychologické poradenství, poradenství při poruchách řeči a polykání,
poradenství sociální pracovnice, spec. ped. poradenství, prevence bolestí v pohybovém
ústrojí, dosaţení soběstačnosti v běţných denních činnostech, při cestování atd., konzultace
při odstraňování architektonických bariér, navrţení vhodných kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek, navrţení vhodné literatury z oblasti léčebné rehabilitace a
soběstačnosti osob se zdravotním postiţením, doporučení cíleného kondičního cvičení
vzhledem k typu postiţení.

Adiktologická ambulance
Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha
http://www.adiktologie.cz

Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
tel./fax: 224 965 097, 776 260 551
kontaktní osoba: Mgr. Petra Holcnerová
ambulance@adiktologie.cz
http://www.ambulance.adiktologie.cz

O pracovišti: Adiktologická ambulance je pracoviště Centra adiktologie, které je určené pro
studenty a zaměstnance VŠ jejichţ zdravotní stav a sociální situace jsou aktuálně či vývojově
ohroţeny problematikou uţívání návykových látek a nelátkových závislostí. Adiktologická
ambulance sídlí v prostorách Centra adiktologie na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty a
VFN Univerzity Karlovy v Praze.
Cílem ambulance je omezit dopad rizikového chování ve vztahu k uţívání návykových látek a
nelátkových závislostí jako například gamblingu a nezvládání informačních technologií u
studentů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Kromě zamezení předčasného ukončení
studia se všemi jeho individuálními i společenskými důsledky, jde především o nabídnutí
profesionální a včasné pomoci s moţností řešit v rámci moţností příčiny těchto problémů a
mírnit jejich dopad, včetně ochrany ostatních studentů a pedagogů.
Zaměření poradny: informační servis včetně internetového poradenství, individuální
poradenství a psychoterapie, online individuální poradenství a psychoterapie, poradenství pro
rodinné příslušníky či osoby blízké, párové, rodinné poradenství a terapie, krizová intervence,
diagnostika a zprostředkování další odborné pomoci.
Provozní doba: Konzultace lze dohodnout na základě domluvy, internetová poradna na
http://www.ambulance.adiktologie.cz neomezeně.

Studentský farář – Evangelická teologická fakulta UK
http://web.etf.cuni.cz/ETF-42.html

Černá 9, 115 55 Praha 1
(č. dv. 229)
tel.: 221 988 205
kontaktní osoby: Ing. Josef Bartošek, Eva Šormová
bartosek@etf.cuni.cz, sormova@etf.cuni.cz

Zaměření: osobní setkání, pastorační rozhovory

Konzultace
(během akademického roku)
Út  10.00–11.00, 14.00–16.00
St  11.00–12.00, 14.00–16.00
Čt  11.00–12.00, 14.00–16.00
(po domluvě je moţno setkat se i jindy a jinde)
Ostatní zdroje podpory a pomoci

Studenti se speciálními potřebami mohou za účelem řádného plnění studijních povinností a
záleţitostí s nimi spojených vyuţívat zdroje podpory a pomoci mimo akademickou půdu.
Jedná se především o sluţby nejrůznějších občanských sdruţení, obecně prospěšných
společností, nadací a nadačních fondů a v neposlední řadě telefonických linek důvěry.
Následující text poskytuje přehled těch nejvýznamnějších podle konkrétního druhu
znevýhodnění.
Adresář sociálních sluţeb hl. m. Prahy lze nalézt na http://www.csspraha.cz/.

Studenti s pohybovým postižením

Pražská organizace vozíčkářů, o.s. (POV)
http://www.pov.cz

Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1
tel.: 224 827 210, 736 485 859
pov@pov.cz

Praţská organizace vozíčkářů je sdruţením občanů pohybujících se pomocí vozíku, jejich
rodinných příslušníků a přátel, kteří s nejlepší znalostí vlastních potřeb poskytují pomoc lidem
s podobnými problémy.
POV nabízí celý komplex na sebe navazujících sluţeb, prostřednictvím kterých se snaţí
obsáhnout potřeby lidí na vozíku a kvalitně a bez prodlev pomoci s řešením konkrétních
problémů, podpořit integraci do společnosti a vyrovnávat jejich příleţitosti.

Aktivity:
● poradenství v následujících oblastech: zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností,
právní pomoc, sociální pomoc, bezbariérovost, přístupná doprava, osobní asistence, vzájemné
poradenství vozíčkářů – peer counseling;
● edukační a publikační činnost;
● osobní asistence;
● pomoc při odstraňování architektonických bariér;
● mapování přístupnosti objektů a dopravy;
● volnočasové aktivity.


Studenti se zrakovým postižením

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – SONS
www.sons.cz

Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 462, fax: 221 462 461
sons@sons.cz

Posláním SONS je jak sdruţovat nevidomé a slabozraké občany a jejich příznivce, hájit jejich
oprávněné zájmy a vytvářet podmínky pro jejich dobrovolnou a zájmovou činnost, tak
provozovat síť konkrétních sluţeb umoţňujících zmírnění negativních důsledků zrakového
postiţení člověka, dosaţení vyšší míry jeho nezávislosti na pomoci jiných lidí a tím také
lepších předpokladů pro jeho integraci do společnosti. SONS rovněţ podporuje aktivity jiných
institucí a organizací s obdobnými cíli.

Aktivity:
● sociální práce mezi těţce zrakově postiţenými občany včetně jejich vyhledávání a prvního
kontaktu s nimi;
● základní poradenství o moţnostech kompenzace handicapu zrakového postiţení a ostatních
poskytovatelích sluţeb;
● sociálně právní a pracovně právní poradenství;
● technické poradenství při výběru pomůcek pro zpracování informací včetně nácviku
obsluhy technických zařízení;
● vydávání informačních časopisů v Braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném tisku a
digitálním textu;
● provozování informačního systému a digitální knihovny přístupné na internetu;
● rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření,
práce v domácnosti, čtení atd.);
● výcvik vodicích psů a další sluţby jejich drţitelům;
● sluţby osobní asistence (průvodcovská a předčitatelská sluţba);
● odstraňování architektonických bariér.

Vybraná odborná střediska a oddělení

Digitalizace a technická podpora (DigiTech)
– provoz knihovny digitálních dokumentů (http://knihovna.braillnet.cz),
– zajištění digitalizace textů a ostatních sluţeb spojených s jejich konverzí a úpravou,
– technické zajištění provozu internetového serveru Braillnet.cz,
– poskytování odborně technické podpory a nabídka tisku v Braillově písmu nebo zvětšeném
černotisku.

V roce 2000 byla podepsána dohoda mezi oddělením digitalizace a technické podpory a
nakladatelstvím UK Karolinum o poskytování titulů vydaných v tomto nakladatelství
v digitální podobě zejména pro potřeby zrakově postiţených studentů UK. Seznam titulů
vydaných Karolinem lze najít na http://cupress.cuni.cz. V případě zájmu o některý z těchto
titulů je třeba kontaktovat buď Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPC nebo
přímo DigiTech, ty zajistí vyhledání a předání konkrétního titulu v elektronické podobě
z nakladatelství Karolinum do DigiTechu, kde je provedena úprava textu, a následné předání
studentovi.

Metodické centrum informatiky
– praktické aplikace informatiky pro těţce zrakově postiţené a sluţby spojené s tvorbou
webových prezentací na internetu,
– realizace projektu „BLIND FRIENDLY WEB“ – portál českých internetových stránek
přístupných těţce zrakově postiţeným – především zajištění testování stránek českého
internetu na přístupnost pro nevidomé a slabozraké, aktualizace „Metodického návodu pro
tvůrce webů“,
– zajištění konzultační, publikační a pedagogické činnosti, seminářů v oblasti tyflotechniky a
internetu pro nevidomé,
– popularizace činnosti SONS a práce těţce zrakově postiţených s výpočetní technikou
formou výstav, prezentací, konferencí atd.,
– v rámci projektu „Internet pro zdravotně postiţené“ zajištění tvorby a aktualizace
informačního systému.

Vydavatelské a informační služby
– vydávání periodik ve slepeckém písmu, ve zvětšeném písmu, na audiokazetách, na
disketách nebo jejich distribuce prostřednictvím elektronické pošty.
Metodické centrum odstraňování bariér
– shromaţďování a poskytování informací o moţnostech úpravy prostředí pro samostatný a
bezpečný pohyb lidí s těţkým zrakovým postiţením, návrhy úprav jsou propracovány aţ do
úrovně praktické vyuţitelnosti,
– organizace sítě odborných poradců na pomoc projektantům, investorům a stavebním
úřadům.

Tyflokabinet – metodické centrum tyflotechnických pomůcek
– problematika kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké občany.

Střediska integračních aktivit
– speciální sociálně právní a pracovně právní poradenství,
– základní poradenství o moţnostech kompenzace handicapu zrakového postiţení,
pomůckách denní potřeby i poskytovatelích sluţeb takto postiţeným lidem,
– rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace,
– podpora pracovního uplatnění zrakově postiţených občanů zahrnující vyhledávání
pracovních míst, pomoc při zřizování a úpravách pracovišť nebo setkávání v aktivačních job-
klubech.

Tyfloservis, o.p.s.
http://www.tyfloservis.cz

Krakovská 21, 110 00 Praha 1, Nové Město
tel.: 221 462 365, fax: 221 462 361
praha@tyfloservis.cz

Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a
slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé
a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.

Aktivity:
● prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, s
průvodcem, výběr vhodných tras);
● sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost atd.);
● čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na tabulce), nácvik vlastnoručního
podpisu, nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače;
● reedukace zraku, zraková terapie (uţívání zraku v maximální moţné míře);
● nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob kontaktu
s lidmi v dopravě, v obchodech apod.);
● seznámení se sortimentem speciálních optických, rehabilitačních, kompenzačních i jiných
pomůcek a s moţnostmi jejich získání a proškolení v jejich obsluze;
● úprava prostředí a odstraňování architektonických bariér z hlediska potřeb nevidomých a
slabozrakých;
● nasměrování na další poskytovatele sluţeb.

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (KTN)
http://www.ktn.cz/index

Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1, Nové Město
Ředitel KTN: Bohdan Roule
tel.: 222 210 492, 222 211 523
E-mail: ktn@ktn.cz

Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těţce zrakově postiţeným občanům informace i
umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů,
reliéfní grafiky a digitálních textů.

Aktivity:
● tisk publikací pomocí Braillova písma z oblasti krásné i odborné literatury, periodik,
hudebnin ve speciální slepecké notaci, učebnic pro základní školy, jazykových učebnic,
slovníků apod.;
● ve formě zvukových nahrávek realizace kniţních titulů z běţné nakladatelské produkce,
zvukových časopisů a odborné literatury;
● produkce reliéfní grafiky zaměřené na ilustrace knih, výroba samostatných obrazových
publikací (map, atlasů, kalendářů) a pohlednic;
● přepisovací a načitatelské sluţby;
● prodej slepeckého papíru, knih a hudebnin;
● od ledna 2009 je k dispozici čtenářům digitální knihovna.
Tereza – Centrum pro podporu samostatného studia zrakově postižených
Katedra matematiky, FJFI ČVUT v Praze
http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/

Trojanova 13, 120 00 Praha 2, Nové Město
(1. patro, místnost 104)
tel.: 224 358 543
info@tereza.fjfi.cvut.cz

Pro centrum je hlavním nástrojem podpory speciální výpočetní technika, know-how jejího
efektivního vyuţití a výuka práce s ní. Neslouţí jen zrakově postiţeným posluchačům ČVUT
v Praze. Široká paleta specificky zaměřených aktivit a vyuţívání prostředků výpočetní
techniky umoţňuje nabízet sluţby studentům všech vysokých škol a dalším převáţně
vzdělávacím institucím. Do centra docházejí i zrakově postiţení lidé, kteří nějakou školu jiţ
absolvovali a nebo kteří o budoucím studiu uvaţují. TEREZA je zároveň konzultačním
pracovištěm pro otázky studijní podpory, celoţivotního vzdělávání, sebevzdělávání a přípravy
ke studiu.

Aktivity:
● podpora zrakově postiţených prostřednictvím speciální výpočetní techniky a nácviku jejího
pouţívání;
● organizace odborně vedených seminářů a individuálních konzultací se zaměřením na
informační technologie pro zrakově postiţené;
● poradenství v otázkách kompenzačních pomůcek, konkrétně s jejich výběrem a
pouţíváním;
● konzultace pro širokou veřejnost v otázkách souvisejících s technickou i obecnou podporou
studia zrakově postiţených;
● studijní program zaměřený na speciální výpočetní techniku nabízený formou celoţivotního
vzdělávání;
● hodiny doplňující výuky, kde má student moţnost doplnit si vědomosti z předmětů
(matematika, fyzika, chemie a anglický jazyk), které jsou pro jeho studium zásadní;
● digitalizace standardně tištěných studijních materiálů, a to včetně následné korektury textu
podle originální předlohy;
● moţnost získání digitalizované literatury pro oprávněné zájemce buď prostřednictvím
elektronického katalogu, který vyhledává tituly i v jiných knihovnách a nebo je získat přímo
z centra v elektronické či hmatové podobě;
● v roce 1998 byla na serveru centra zaloţena e-mailová konference s názvem FANDA,
určená uţivatelům speciální výpočetní techniky.

Studenti se sluchovým postižením

Česká unie neslyšících – koordinační centrum
http://www.cun.cz

Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1
tel.: 222 328 900
deafunie@cun.cz

Aktivity:
● kurzy českého znakového jazyka;
● vydavatel periodika Unie.

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha – pobočka Praha
http://www.praha.cun.cz

Dlouhá 37, 110 00 Praha 1
tel.: 224 827 152
fax: 224 827 111
praha@cun.cz

Aktivity:
● rekvalifikační kurzy a kurzy výpočetní techniky;
● tlumočení a přepisování pro neslyšící klienty;
● sociálně právní poradenství pro klienty;
● obhajoba práv neslyšících a podpora jejich kultury;
● společenská a sportovní činnost, ozdravně pobytové akce, osvětová činnost;
● centrum volného času pro neslyšící.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
http://www.snncr.cz

Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8
tel.: 224 816 829, 221 890 417
snncr@snncr.cz

Aktivity pro osoby se sluchovým postižením:
● tlumočnické sluţby;
● sociální poradenství;
● sociálně aktivizační sluţby;
● vzdělávací,sportovní, kulturní, společenské a jiné aktivity;
● zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace;
● vydávání informačních materiálů, periodických tiskovin a odborných publikací;
● kurzy znakové řeči pro veřejnost;
● docházkový kurz odezírání a tréninku paměti;
● psycho rehabilitační pobyty.

ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
http://www.asnep.cz

Hábova 1571, 155 00 Praha 5, Stodůlky
tel.: 235 521 412
fax: 235 521 411
asnep@volny.cz
výkonná ředitelka: Martina Kronusová

Aktivity:
● základním posláním ASNEP je umoţňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch
osob se sluchovým postiţením nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali;
● ASNEP poskytuje sociální sluţby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách,
osobám se sluchovým postiţením po celé ČR;
● zajišťuje osvětu o tlumočení pro neslyšící i veřejnost, zvyšuje kvalitu tlumočení v
celospolečenském měřítku;
● soustavně spolupracuje s ČT na tvorbě Zpráv v českém znakovém jazyce;
● řeší odstraňování bariér v dopravě i ve veřejných objektech;
● je vydavatelem měsíčníku GONG pro sluchově postiţené (http://www.gong.cz);
● zřizovatelem Tlumočnických sluţeb pro neslyšící (http://www.asnep.cz/tlumoceni)

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (Centrum, CZTN)
http://www.asnep.cz/tlumoceni

Hábova 1571, 155 00 Praha 5, Stodůlky
tel.: 776 635 155
gsm: 776 701 502
ICQ: 303 026 271
fax: 251 613 623
tlumoceni@gong.cz

Pracovní doba
Po–Pá 7.00–17.00
(O letních prázdninách a mezi vánočními svátky je pracovní doma Centra zkrácena na dobu
od 9 do 15 hodin, operátor v Centru není přítomen o víkendech ani ve státní svátky.)

Aktivity:
● Centrum zprostředkovává tlumočení podle poţadavků neslyšících, ale i slyšících klientů z
celé ČR.
Studenti s psychologickými a psychiatrickými poruchami

ESET – HELP, o.s.
http://www.esethelp.cz

Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: 272 937 712
info@esethelp.cz

Aktivity:
● sociální a právní poradenství;
● anonymní on-line psychologická poradna (poradna@esethelp.cz);
● přechodné a podporované zaměstnávání;
● tréninková resocializační kavárna;
● tréninkové chráněné bydlení;
● tréninkový obchod;
● resocializační pobyty;
● centrum denních aktivit;
● terénní programy;
● edukativní kurzy a semináře.


Krizové centrum RIAPS
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb
http://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps

Chelčického 39, 130 00 Praha 3, Ţiţkov
tel.: 222 586 768
riaps@csspraha.cz

Aktivity:
● komplexní péče o člověka v obtíţných ţivotních situacích, které ohroţují jeho psychické
zdraví;
● akutní konzultace s psychiatrem nebo psychologem 24 hodin denně;
● krátkodobá podpůrná psychoterapie – doprovázení klienta směřující ke stabilizaci jeho
stavu;
● krátkodobý pobyt na lůţkovém oddělení k překlenutí krizového období.

Veškerá péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Při akutních obtíţích není potřeba
ţádné doporučení ani objednání. Pobyt na lůţkovém oddělení indikuje psychiatr zařízení v
rámci konzultace.

Všechny typy postižení

Teiresiás
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně
http://www.teiresias.muni.cz

Šumavská 15, 602 00 Brno
Tel.: 549 491 105
teiresias@muni.cz

Hlavním úkolem střediska je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na Masarykově
univerzitě v Brně byly v největší moţné míře přístupné také studentům zdravotně postiţeným.
Středisko je garantem programu celoţivotního vzdělávání nevidomých, jehoţ cílem je
umoţnit zrakově postiţené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila
vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím
zrakovému postiţení.

Aktivity:
● poradenství o moţnostech studia, o průběhu přijímacích řízení a organizaci studia
s handicapem;
● organizační zajištění zkoušek, registrace, zápisu, studentské úřední dokumentace, tisku;
● kurzy informačních technologií, zápůjčky hardwaru a softwaru, nácvik prostorové
orientace zrakově postiţených;
● dispečink digitalizačních a tiskových sluţeb, překladatelských a tlumočnických sluţeb pro
sluchově postiţené a asistentských sluţeb;
● knihovna a vydavatelství elektronických odborných textů, hmatových odborných textů a
hmatové grafiky, zvukových a hybridních odborných textů;
● laboratoř speciálního hardwaru, elektronických i mechanických zařízení;
● poradenské sluţby a instruktáţe ve všech výše jmenovaných oblastech a zajišťování
speciální výuky s vyuţitím výše uvedených technologií.

Užitečný život, o.s.
http://www.uzitecny-zivot.cz

Na Hlavní 19, 182 00 Praha 8, Březiněves
tel.: 604 280 324, 603 859 151
uzivot@uzitecny-zivot.cz

Aktivity:
● podpora osobního rozvoje mladých lidí bez ohledu na zdravotní postiţení;
● víkendové aţ týdenní záţitkové kurzy otevřené lidem s postiţením;
● integrované sportovně-turistické akce;
● vzdělávací kurzy.

Hewer – asistenční a pečovatelská služba
http://www.pecovatel.cz

Pod Strašnickou vinicí 191/13, 100 00 Praha 10, Strašnice
tel.: 274 781 341, 777 155 552
hewer@pecovatel.cz

Aktivity:
● poskytování osobní asistence zejména při úkonech jako je stravování, hygiena, polohování,
běţné domácí úkony, doprovod do zaměstnání, školy, k lékaři, na nákup, na úřad, při
cestování, pobytech v lázních a rekondičních pobytech, pomoc při trávení volného času;
● sluţby v oblasti sociální péče.

Nadace
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel.: 224 214 452
nadace77@bariery.cz
http://www.bariery.cz

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Senováţné náměstí 2, 111 21 Praha 1
tel.: 224 217 331
vdv@vdv.cz
http://www.vdv.cz

Nadace Dagmar a Václava Havlových – Vize 97
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
tel.: 234 097 811
nadace@vize.cz
http://www.vize.cz

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
119 08 Praha 1 – Hrad,
tel.: 224 373 701
info@nadacnifondklausovych.cz
http://www.nadacnifondklausovych.cz/

Nadace O2
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle
tel.: 271 425 608
http://www.nadaceo2.cz/

Linka důvěry

LINKA DŮVĚRY Centra sociálních sluţeb Praha
tel.: 222 580 697

Pomoc v jakékoliv krizové situaci: akutní i dlouhodobé krize, vztahová problematika
(partnerství, manţelství a rodina, mezilidské vztahy, mezigenerační souţití – výchova dětí,
péče o seniory, nemocné a postiţené blízké osoby), osobní problematika (intrapsychické
problémy, psychické, mentální či tělesné onemocnění), sebevraţedné myšlenky a pokusy,
znásilnění a zneuţití, domácí a jiné násilí, problematika závislostí, sexuální a gynekologická
problematika, bytová a finanční tíseň, pracovní problémy a nezaměstnanost, osamělost, ztráta
smyslu ţivota, úmrtí blízké osoby, duchovní otázky, atd.
Asistence při studiu na Univerzitě Karlově
http://ipc1.cuni.cz/asist/home.htm

Asistence při studiu je jedním z nástrojů podpory pro studenty se speciálními potřebami na
UK. Jejím cílem je vyrovnávání studijních podmínek vzhledem k ostatním studentům.
Asistenti při studiu jsou studenti UK, kteří jsou odměňováni formou stipendia. Jedná se tedy o
studentskou výpomoc.
Asistence při studiu můţe zahrnovat následující činnosti: doprovod, načítání textů, pořizování
poznámek z přednášek, doučování, pomoc při přípravě na přednášku, na zkoušku atd.

Asistent při studiu
Student, který se chce zapojit do projektu jako asistent při studiu, vyplní registrační formulář,
který je k dispozici na webové stránce http://ipc1.cuni.cz/asist/home.htm. Organizátoři
projektu tím získají na potencionálního asistenta kontakt, hrubou představu o tom, v kterých
částech Prahy se v rámci studia pohybuje a další informace. Registrací se zájemce stane
součástí databáze asistentů, do které mají klienti sluţby přístup a sami ho kontaktují. Časová
náročnost sluţby záleţí na domluvě s klientem.
Asistent při studiu musí absolvovat školení v rozsahu většinou jednoho dne (aktuální
podmínky viz výše uvedená webová stránka), které organizuje Kancelář pro studenty se
speciálními potřebami UK.
Kaţdou provedenou asistenci je nutné zaznamenat do výkazu (tj. výkazu poskytnuté asistence
– k dispozici na výše uvedené webové stránce). Na emailovou adresu Alice Rytychové se tyto
výkazy posílají za kaţdý měsíc zvlášť, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Vyúčtování
se provádí kaţdé čtvrtletí.

Student se speciálními potřebami
Klientem asistence při studiu můţe být pouze student Univerzity Karlovy v Praze. Student
vyplní tzv. „Ţádost o sluţbu při studiu“, která je k dispozici ke staţení rovněţ na výše
uvedené webové stránce a podepsanou ji doručí na poštovní kontaktní adresu. Zaregistruje se
do databáze a tím zároveň získá přístup ke kontaktním údajům asistentů při studiu. S nimi si
dohodne sluţby, které potřebuje.

Další informace:
● na webové stránce http://ipc1.cuni.cz/asist/home.htm je k dispozici databáze a postup
přihlašování pro zájemce o poskytování asistence i pro studenty, kteří by chtěli sluţbu
vyuţívat;
● další informace poskytne Alice Rytychová, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami
IPC UK, tel.: 224 491 604 nebo e-mail: alice.rytychova@ruk.cuni.cz;
● kontaktní adresa: Informačně-poradenské centrum UK, Celetná 13, Praha 1.
Areál Karolinum
Ovocný trh 3-5, Kamzíkova, Celetná 14-20, Celetná 13, Praha 1
Rektorát UK, Informačně-poradenské centrum, Filozofická fakulta, CESES Fakulty sociálních
věd, Katedry jazyků Pedagogické fakulty

Dostupnost
Nejbliţší přístupné stanice metra jsou Hlavní nádraţí a Muzeum na trase A+C (s výtahy),
odtud je to do Karolina pěšky asi 10 -15 minut. Stanice Můstek na trase A má eskalátory
v obou směrech, na trase B na Můstku i na Náměstí Republiky jsou pevné schody. Lze
vyuţít autobusové linky I3, která má zastávku na Náměstí Republiky. V případě dopravy
autem nastává problém s parkováním – v okolí Karolina lze zaparkovat velmi obtíţně. Pokud
je auto označeno symbolem vozíčkáře, je moţno vyuţít parkovací místa ve dvoře Karolina.
V tom případě je třeba kontaktovat některého z vrátných, aby zajistil otevření vrat
z Ovocného trhu (telefon na vrátnice je 224 491 200 nebo 201). Pozor – vrátnice z Ovocného
trhu končí provoz v 18 hodin (vrátnice v Celetné 20 funguje nepřetrţitě).

Vstup do budov
Vchod z Ovocného trhu směrem k aule má 1 schod, postranní vchod (bez schůdku) bývá
uzamčen. Vchod z Celetné 20 je bez schodů, jsou zde ale těţká velká vrata, která vozíčkář
sám neotevře, a je tedy odkázán na pomoc kolemjdoucích. Vchody do hotelu UK (Celetná
14) a do Celetné 13 (IPC, katedry jazyků PedF, Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF)
jsou bezbariérové. Nad hlavním vchodem do Karolina a nad vchody do Celetné 20 a 13 jsou
umístěny orientační hlasové majáčky pro osoby se zrakovým postiţením.

Budovy
Výtahem v Celetné 20 (nalevo od hlavní chodby) lze dojet do všech 4 pater. Budova je
hodně členitá, občas se vyskytne několik schodů. Dlouhé schody nahoru vedou do učeben
z 1. patra za Zelenou posluchárnou a nelze je objet. Bezbariérový přístup do Modré
posluchárny je od výtahu v 2. patře (dozadu kolem WC, je třeba „zdolat“ dvoje zamčené
dveře – klíč od nich je k dispozici ve vrátnici v přízemí), do které je moţné dostat se zadem.

Modrá i Zelená posluchárna jsou upraveny dle vyhlášky 174/1994Sb. – jsou zde vyznačena
2 místa pro uţivatele vozíku s moţností připojení (datová zásuvka, zásuvka el. silnoproudu,
moţnost vyuţít osobní staničku s moţností volby vlnového pásma a regulací hlasitosti),
v podlahách obou poslucháren je uloţena kabelová indukční smyčka pro nedoslýchavé.
Další dlouhé schody vedou ze 4. patra nahoru k místnostem 423 - 428.
V kaţdém patře je moţné projít do budovy Rektorátu, kde je však vţdy několik schodů.
V budově RUK je další výtah, který zastavuje v mezipatrech. Je vţdy třeba zdolat několik
schodů nahoru nebo dolů, aby se člověk dostal, kam potřebuje (pohyb po budově Rektorátu
je tedy moţný pouze s asistencí).

Do Velké auly, kde se konají promoce, imatrikulace a různé oficiální akce, se lze dostat
pomocí plošiny (obsluhu zajišťuje vrátnice na Ovocném trhu), event. výtahem do 1. patra a
pak chodbou v prostorách kanceláře rektora (i tam je třeba překonat několik schůdků).
V případě plánované návštěvy auly doporučujeme v časovém předstihu kontaktovat
Kancelář pro studenty se speciálními potřebami nebo Správu budov a zařízení RUK - p.
Koloce (tel. 224 491 220).

V roce 2008 byla provedena rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení v Archivu UK, která
tak rozšířila moţnosti pro pohyb vozíčkářů. Zároveň byly dokončeny úpravy sklepních
prostorů v Celetné 20 pro studentský klub, jejichţ součástí je nyní i bezbariérový přístup do
části sklepení a bezbariérové toalety.

Do budovy RUK, do Celetné nebo Kamzíkovy ulice se dá projít i přes dvůr, je tam však
několik obrubníků a 2 schody. Dvůr je vydláţděn. V Celetné 14 je výtah, díky němuţ jsou
vozíčkářům přístupné klubové prostory v suterénu i hotel. V něm je jedno apartmá včetně
sociálního zařízení upraveno pro potřeby imobilních osob – hostů Univerzity.

Bezbariérových toalet je v areálu několik – např. v přízemí proti bufetu, u Auly, v Archivu,
v Celetné 20 ve všech patrech a nově i v opravených sklepních prostorech této budovy.
Z provozně-bezpečnostních důvodů jsou uzamčeny. Klíče (klíč je stejný pro všechny
bezbariérové toalety v areálu) jsou k dispozici na vrátnicích, v nejbliţší kanceláři nebo
v Informačně-poradenském centru. Studenti, kteří docházejí do Karolina pravidelně, mohou
poţádat o vydání vlastního klíče (Správa budov a zařízení RUK, p. Koloc, tel. 224 491 220)

V Celetné 13 je bezbariérový vstup (do IPC, které sídlí v přízemí, se vozíčkář dostane bez
problémů). Do 1. a 2. patra vedou schody, výtah zde není. Vozíčkářům, kteří navštěvují
učebny v patrech, je k dispozici mobilní schodišťová plošina – schodolez (obsluhu zajišťuje
IPC). Bezbariérové WC zde není.


Areál Jinonice
U kříţe 4-10, Praha 5
Fakulta humanitních studií; Katedra soc. práce, Ústav politologie a Ústav informačních studií
Filozofické fakulty; Instituty sociologických studií, politologických studií a mezinárodních
studií Fakulty sociálních věd; menza

Dostupnost
Areál leţí v bezprostřední blízkosti stanice metra Jinonice na trase B (bez výtahu,
s eskalátory); dále je moţno vyuţít autobus č. 130 (od Anděla, jezdí nízkopodlaţní) nebo
149. Od stanice autobusů vedou 2 cesty – na kratší jsou však schody a obrubníky bez
nájezdů. Delší je bez schodů, ale v jednom místě je prudší kopec. Vzhledem k dobrým
parkovacím moţnostem je výhodné do Jinonic jezdit autem.

Vstup do budovy
Vchod, jako celá budova, je bezbariérový, dveře se otvírají na fotobuňku. Nad vchodem je
instalován orientační majáček pro osoby se zrakovým postiţením.

Budovy
Areál v Jinonicích je tvořen dvěma budovami, třípatrovou a šestipatrovou. Jedná se o
poměrně novou stavbu (do provozu byla uvedena v r. 2000). V obou budovách jsou výtahy,
struktura pater je podobná, chodby jsou poměrně úzké. Vozíčkář se dostane prakticky
všude. Osoby se zrakovým postiţením mohou mít problémy s orientací ve vstupní hale i
v jednotlivých patrech. Součástí areálu je i menza, která je rovněţ dobře přístupná.
Bezbariérových toalet je dostatek, i kdyţ nejsou v kaţdém patře.


Katolická teologická fakulta
Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice

Dostupnost
Fakulta se nachází asi pět minut cesty ulicí Zikovou (po rovině) od konečné stanice metra A
Dejvická, která je bezbariérová.

Vstup
U hlavního vchodu do budovy je schodiště. Vozíčkář se ohlásí vrátnému (speciální zvonek je
pod schodištěm). Do objektu se pak dostane zezadu z ulice Kolejní, kde jsou vrata ovládaná
z vrátnice. Přes dvůr je přístup k výtahu, kterým se dostane do prvního patra, kde sídlí
fakulta. Do dvora lze vjet i autem. Pro osoby se zrakovým postiţením je nad vchodem do
budovy umístěn orientační majáček, který je naviguje k hlavním dveřím.
Budova
Fakulta sídlí v prvním patře budovy. Chodba je rozdělena třemi menšími schodišti,  z nichţ
dvě jsou opatřena nájezdovými rampami. Třetí schodiště, které vede ke kabinetům   Ústavu
dějin křesťanského umění (jedna z kateder fakulty) rampou opatřit nelze. Přesto   je sem
přístup moţný po domluvě. V třetím patře se nachází výtahem dostupná studovna    s volně
přístupným fondem nejnovější literatury (asi 8 tis. svazků).

Bezbariérová toaleta se nachází v 1. patře budovy.

Pro potřeby zrakově postiţených jsou některé místnosti opatřeny orientační tabulkou, na
které je v Braillově písmu název posluchárny nebo číslo místnosti.

Pět učeben je vybaveno zařízením (klopový/bezdrátový mikrofon, ústředna, nahrávací
zařízení), pomocí kterého lze zaznamenávat přednášky na CD nosič, který slouţí
nevidomým studentům jako „digitální sešit“.

Stejné zařízení mohou vyuţívat studenti se sluchovým handicapem. Signál z přenosného
mikrofonu lze vysílat infravysílačem do infrapřijímače (sluchátko s vybavením). Student se
zbytky sluchu si můţe sám nastavit stupeň zesílení, a tak přímo poslouchat přednášku i
případnou diskusi, i kdyţ nemůţe odezírat.

Učebny jsou vybaveny indukční smyčkou.


Evangelická teologická fakulta
Černá 9, Praha 1 - Nové Město

Dostupnost
Budova ETF se nachází na Novém Městě mezi ulicemi Spálená a Myslíkova, nedaleko
Karlova náměstí a Národní třídy. Nejbliţší bezbariérová stanice metra je Muzeum, odtud cca
15 minut pěšky. Vozíčkářský autobus č. 1 (Chodov –Bryksova- Chodov) staví na náměstí I.
P. Pavlova, odtud lze pouţít nízkopodlaţní autobus 291 na Karlovo náměstí. Také autobus
176 (Strahov - Karlovo náměstí) jezdí převáţně nízkopodlaţní. Tramvajová síť je v okolí ETF
hustá, ale bariérová (stanice Myslíkova, Národní třída, Karlovo nám.). Chodník je v Černé
ulici uţší (občas jej blokují parkující auta) a dláţděný.

Vstup
Hlavní vchod do budovy ETF je opatřen digitálním hlasovým majáčkem. Budova je dobře
přístupná, bez schodů. Bezbariérový přístup je značen od hlavních dveří.

Budova
V přízemí vpravo jsou bezbariérové toalety a kavárna Marathon, vlevo je denní recepce a
výtah. Výtahem je přístupná knihovna (suterén: -1. patro), velká a malá posluchárna v 1.
patře, děkanát, studijní a zahraniční oddělení ve 2. patře, jednotlivé katedry a seminární
místnosti ve 3. a 4. patře. Pohyb mohou ztěţovat kovové dveře. Dveře, schody i výtah jsou
označeny tabulkami v Braillově písmu. Bylo realizováno nové ozvučení ve velké
posluchárně, zde je instalována indukční smyčka a nové nahrávací zařízení.Husitská teologická fakulta
Pacovská 350/4, P.O. BOX 56, Praha 4 – Krč

Dostupnost
Budova se nachází v blízkosti stanice metra „Budějovická“ (linka C), která je bezbariérová.
Cesta vedoucí k budově je bez významných nerovností. Fakulta má na vlastním pozemku
zahradu a parkoviště – je zde proto moţné bezpečně a bez omezení parkovat.

Vstup
Hlavní vchod do budovy HTF je bebariérový. Speciální značení přístupu fakulta dosud nemá.

Budova
Budova má více křídel a čtyři patra, je památkově chráněná. Prostory Husitské teologické
fakulty jsou zpřístupněné prostřednictvím schodolezu a přenosných nájezdových lišt.
Poradenské centrum zajišťuje na vyţádání asistenční sluţby. Vyuţití multifunkčního
schodolezu, dalších technických prostředků a navazujících sluţeb, architektonické bariéry
zcela eliminuje. Fakulta disponuje bezbariérovými toaletami v 1. patře budovy. Fakulta má
pro potřeby výuky osob se sluchovými vadami ozvučení ve dvou učebnách. Knihovna fakulty
je bezbariérová a má chráněné studijní místo.

Aktualizované informace o přístupnosti budov a souvisejících sluţbách jsou na
http://www.htf.cuni.cz


Právnická fakulta
nám. Curieových 7, Praha 1 – Staré Město

Dostupnost
Budova se nachází v centru města; nejbliţší stanicí metra je Staroměstská na trase A, která
ovšem není bezbariérová. Okolo fakulty jezdí tramvaje (17) a autobus 133 (spoj je
nízkopodlaţní). Při cestě autem nastává problém s parkováním.

Vstup do budovy
Při vstupu z nám. Curieových (hlavní vstup), Dvořákova nábřeţí i ulice 17. listopadu jsou
schody (4 – 12), plošiny i nájezdy chybí. Vozíčkáři mohou do areálu vjet vjezdem z ulice 17.
listopadu. Je třeba zvenku zazvonit na vrátného, který vpustí vozíčkáře vraty na dvůr, odkud
je přístup k nákladnímu výtahu. Nad hlavním vchodem do budovy je umístěn orientační
majáček pro osoby se zrakovým postiţením.

Budova
Do vstupní haly, z níţ je přístup k výtahům, vede několik schodů. Zde je namontována
kovová plošina, k vjezdu do chodby vede k překonání opět několika schodů další kovová
plošina. K vyjetí do všech pater budovy můţe vozíčkář vyuţít nákladní výtah v zadní části
budovy. Takto jsou přístupné všechny učebny, k učebně 300 vede kovová plošina umístěná
v křídle u Vltavy a k učebně 120 je namontována pojízdná plošina s obsluhou, rovněţ v křidle
u Vltavy. Knihovna je přístupná bez problémů.

Nákladním výtahem se dá sjet i do menzy, která je pro vozíčkáře vyuţitelná. Bezbariérové
sociální zařízení je v přízemí, kaţdý vozíčkář má od tohoto WC klíč.

Pro potřeby nevidomých studentů jsou všechny dveře v budově označeny štítky s braillovým
písmem umístěnými vedle kliky.


1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Na Bojišti 3, Praha 2 – Nové Město
děkanát, Stomatologická klinika, Ústav lékařské biochemie, Ústav klinické biochemie a
laboratorní diagnostiky
Dostupnost
Průchozí budova má dva vstupy. Z ulice Kateřinská 32 i z ulice Na Bojišti 3 - nejbliţší stanice
metra je I. P. Pavlova na trase C (eskalátory, ve stanici obousměrné, ve vestibulu jen
směrem vzhůru), odtud pěšky asi 10 minut. Nejbliţší tramvaj (6,10,16,22) jezdí po Ječné
ulici. Za zmínku stojí bezbariérová miniautobusová linka č. 291, zavedená v dubnu 2003,
která jezdí na trase Karlovo nám. - areál nemocnic - I. P. Pavlova a zpět a má interval asi 15
minut. Je moţné také vyuţít „vozíčkářský“ autobus, který spojuje Jiţní Město, centrum a
Černý Most a staví buď u Jedličkova ústavu na druhé straně mostu, nebo v Sokolské ul. (u
nám.I. P. Pavlova). Při cestě autem lze v okolí fakulty parkovat.

Vstup do budovy
K hlavnímu vchodu Kateřinská 32 vede několik schodů. Bezbariérový vchod je umoţněn ze
dvora, kde je umístěn výtah, kterým se vozíčkář dostane do všech pater budovy. Do dvora
vjezd pouze z ulice Ke Karlovu 22.

Budova
Do všech podlaţí se lze dostat výtahem. V budově je bezbariérové WC v přízemí vedle
výtahu.


U Nemocnice 4, Praha 2 – Nové Město
Ústav vědeckých informací, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků

Dostupnost
Nejbliţší stanice metra jsou I.P. Pavlova na trase C a Karlovo nám. na trase B (obě
bariérové). Lze vyuţít tramvaje jedoucí Ječnou ulicí nebo přes Karlovo nám. (6,10,16,22) a
autobusovou linku 291 (vţdy nízkopodlaţní minibus), zastávka je U Nemocnice 2 a ve
Viničné ul. V okolí budovy nebo na dvoře lze zaparkovat autem.

Vstup
Bezbariérový vstup je umoţněn ze dvora – vstup z ulice Pod Větrovem. Na dvoře lze
zaparkovat.

Budova
Při pouţití výtahu při vstupu ze dvora je nutné zavolat dveřním telefonem vrátného.
V přízemí vedle posluchárny je umístěno bezbariérové WC.


U Nemocnice 3, Salmovská 5, Praha 2 – Nové Město
Anatomický ústav, Ústav tělesné výchovy, Ústav tělovýchovného lékařství

Vstupy
Nejsou bezbariérové.

Budova

Do všech podlaţí se lze dostat výtahem, který je přístupný ze dvora objektu. V přízemí
budovy je bezbariérové WC.U Nemocnice 5, Salmovská 1,3, Praha 2 – Nové Město
Ústav patologické fyziologie, Ústav biochemie a experim. onkologie, Ústav biofyziky a
informatiky, Ústav nukleární medicíny, Centrum pro experimentální biomodely
Vstupy
Nejsou bezbariérové.

Budova
Výtah není, bezbariérové WC není.

Albertov 4, Praha 2 – Nové Město
Purkyňův ústav – Ústav biologie a lékařské genetiky, Ústav pro histologii a embryologii,
Farmakologický ústav, Ústav buněčné biologie a patologie

Vstupy
Do budovy nejsou bezbariérové.

Budova
V budově je výtah ale pro vozíčkáře nepouţitelný.

Albertov 5, Praha 2 – Nové Město

Fyziologický ústav

Vstupy
Bezbariérový vstup se plánuje v rámci celkové rekonstrukce objektu.

Budova
Výtah je pro vozíčkáře nepouţitelný, bezbariérové WC není.

Albertov 7, Praha 2 – Nové Město
Klinika rehabilitačního lékařství

Dostupnost
Nejbliţší stanice metra je Karlovo nám. na trase B, lze vyuţít tramvaje (24 a 18) jedoucí
Vyšehradskou ulicí, ul. Na Slupi do zastávky Albertov.

Vstup
Budova má dva bezbariérové vchody s automatickým otevíráním dveřím.

Budova
Do všech podlaţí se lze dostat výtahem. V budově jsou ve všech podlaţích bezbariérové
WC, koupelna (sprchový kout či vana). Plánuje se další v rámci rekonstrukce (VFN).
Albertov 7, Praha 2 – Nové Město
Ústav všeobecného lékařství
Dostupnost
Zadním vchodem do budovy, vstup pouze ze dvora z ulice Studničkova. Nejbliţší stanice
metra je Karlovo nám. na trase B, lze vyuţít tramvaje (24 a 18) jedoucí Vyšehradskou ulicí,
ul. Na Slupi do zastávky Albertov.


Vstup
Do zadní částí budovy z ulice Studničkova není bezbariérový vstup. Nelze do této části
budovy projít z předního vchodu, kde je Klinika rehabilitace a bezbariérový vstup.
Budova
Není výtah, bezbariérové WC není.


Studničkova 2,4, Praha 2 – Nové Město
Hlavův ústav
Ústav patologie, Ústav soudního lékařství a toxikologie

Vstupy
Do budovy nejsou bezbariérové vstupy.

Budova
Do všech podlaţí se lze dostat výtahem. Bezbariérové WC v budově není.


Studničkova 7, Praha 2 – Nové Město
Ústav hygieny a epidemiologie, Ústav imunologie a mikrobiologie a biomedicínské pracoviště
(společné s ČVUT)

Dostupnost
Nejbliţší stanice metra je Karlovo nám. na trase B, lze vyuţít tramvaje (24 a 18) jedoucí
Vyšehradskou ulicí, ul. Na Slupi do zastávky Albertov.

Vstupy
Budova má bezbariérový vstup pouze do objektu biomedicínského centra. Bezbariérové WC
je umístěno ve 2. patře vedle výtahu.
Budova
V budově je výtah. Přízemí a 1. patro jsou tímto výtahem dostupné, do druhého patra se lze
dostat pouze po schodišti.

Karlovo náměstí 40, Faustův dům – Nové Město
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Vstupy:
Budova nemá bezbariérové vstupy.

Budova:
V objektu není výtah


3. lékařská fakulta
Ruská 87, Praha 10
děkanát, teoretické obory, seminární místnosti,posluchárny

Dostupnost
Budova má bezbariérový vstup z ulice Ruská 87. Ze severu je nejbliţší stanice metra je
Ţelivského na trase A (eskalátory, ve stanici obousměrné, ve vestibulu jen směrem vzhůru),
odtud pěšky asi 10 minut ulicemi U Vinohradské nemocnice nebo ulicí Šrobárova a poté se
projde Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady.. Nejbliţší tramvaj (10,11,16, 19,26) jezdí po
Vinohradské ulici a autobusy . č. 139, 213, 234, 146, 155, 188, 208, 238, 239. Z jihu pak je
moţný přístup od stanice Kubánské náměstí – tramvaje (19,22,23,24), které jezdí po
Vršovické ulici. Za zmínku stojí bezbariérová linka č. 175 (stanice Bělocerkevská – zastávka
50m od vchodu do fakulty), která jede z Florence nebo z opačného směru ze Skalky.
Případný spoj je téţ moţný od stanice Flora metra trasy A autobusem č,175. Při cestě autem
má fakulta před budovou parkoviště.
Novinkou je linka pro osoby se sníţenou schopností pohybu.
Nová linka číslo 2 zajišťuje spojení také do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jedná
se o linku určenou osobám se sníţenou schopností pohybu a orientace. Linka je
v provozu v pracovní dny od 6.00 do 23.00 hodin. Zastávka je ve FNKV umístěna
v areálu nemocnice u horní brány pro vjezd sanitních vozidel. Spoj je od Metra Skalka a
Jiřího z Poděbrad. Jízdní řád lze nalézt na www stránkách FNKV. Provoz linky je zajišťován
minibusy se speciální úpravou, přeprava vozíků pro invalidy je zajištěna pomocí speciální
zvedací plošiny. Posádka minibusu také pomáhá cestujícím s nástupem a výstupem.


Vstup do budovy
Budova má bezbariérový vchod do haly, kde jsou umístěny prostorné výtahy, kterým se
vozíčkář dostane do všech pater budovy.

Budova
Do všech podlaţí se lze dostat výtahem. V budově je bezbariérové WC v přízemí vedle
výtahu.
Přístup do seminárních místností a do poslucháren je rovněţ bezbariérový.


Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, Praha 1 – Staré Město
hlavní budova FF

Dostupnost
Budova se nachází v centru města, nejbliţší stanicí metra je Staroměstská na trase A (není
bezbariérová). Okolo fakulty jezdí tramvaj č.17 a 18 a autobus č. 133 (vybrané spoje jsou
nízkopodlaţní). Při dopravě autem jsou problémy s parkováním.

Vstup do budovy
U hlavního vchodu je několik schodů, plošina zde není. Vozíčkáři mohou pouţít zadní vchod
z Valentinské ulice (uzamčený; je třeba zazvonit na vrátného). Od tohoto vchodu je přes dvůr
přístup k menšímu výtahu, výtah je přístupný na klíč, o vydání klíče lze poţádat
prostřednictvím studijního oddělení.

Budova
Budova je velmi členitá. Výtahy u vrátnice jsou větší, k jejich obsluze není třeba mít klíč. Do
hlavní auly se vozíčkář dostane od bezbariérového vstupu z Valentinské ulice přes dvůr
zadním vchodem. Aula je rovněţ přístupná z mezipatra mezi přízemím a 1. patrem, ovšem
po schodech. Většina učeben je přístupná, někde vadí prahy nebo příliš úzké dveře.
V budově jsou 3 bezbariérová WC M/Ţ.
Přístup a prostory Knihovny Filozofické fakulty UK (Nám. Jana Palacha 2) jsou plně
bezbariérové.

Některé Ústavy a Katedry Filozofické fakulty sídlí v Celetné 13 a 20 (viz Areál Karolinum),
v Jinonicích (viz Areál Jinonice) a dále v Hybernské 3 a Revoluční 26 v Praze 1.


Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, Praha 2 – Nové Město
děkanát, Katedry geologie, geografie, demografie, Mapová sbírka UK
Dostupnost
V blízkosti fakulty jezdí tramvaje č. 7, 18 a 24. Nejbliţší bezbariérová stanice metra je
Vyšehrad na trase C (od ní je to pěšky poměrně členitým terénem cca 20 minut). Při
dojíţdění autem lze v okolí fakulty poměrně dobře zaparkovat.

Vstup
K hlavnímu vchodu vede několik schodů. Jako bezbariérový je označen postranní vchod z
Votočkovy ulice. Otevírá se čipem (k dispozici na vrátnici nebo lze získat vlastní). Přístup k
indikátoru čipu je poněkud problematický – zařízení je pro vozíčkáře vysoko a musí se k
němu vyjet po krátkém a strmém nájezdu. K výtahu pak vede poměrně dlouhá, ale
nekomplikovaná cesta.
Budova
Do všech podlaţí se lze dostat výtahem. Pohyb po chodbách mohou komplikovat dvoukřídlé
dveře, které jednak nedrţí otevřené, jednak mají jedno z křídel uzavřené zástrčkami, z nichţ
ta horní je příliš vysoko. Bezbariérové WC není.

Albertov 3, Praha 2 – Nové Město
Kat. učitelství a didaktiky chemie

Dostupnost
Viz Albertov 6.

Vstup
Budova má pouze jeden vchod a jsou zde 4 schody.

Budova
Dvojpodlaţní, bez výtahu, pro vozíčkáře prakticky nepřístupná; bezbariérové WC není.

Hlavova 8, Praha 2 – Nové Město
chemická sekce

Dostupnost
Viz Albertov.

Vstup
K hlavnímu vchodu vede několik schodů. Jako bezbariérový je označen postranní vchod z
Votočkovy ulice. U vchodu je zvonek, po zazvonění přijde vrátný, který vchod otevře a
pomůţe s obsluhou plošiny. Cesta k výtahu bez problémů. Stejným způsobem se lze dostat
z budovy ven, na zazvonění zvonku přijde vrátný, odemkne a obslouţí plošinu. V případě
studenta s pravidelnými návštěvami by bylo moţné upravit reţim klíče.

Budova
V budově je osobní výtah. Bezbariérové WC je ve všech podlaţích.

Viničná 7, Praha 2 – Nové Město
biologická sekce, Hrdličkovo muzeum člověka

Dostupnost
Nejbliţší stanice metra jsou I.P.Pavlova na trase C a Karlovo nám. na trase B (obě
bariérové), lze vyuţít tramvaje jedoucí Ječnou ulicí nebo přes Karlovo nám. (3, 6, 10, 14, 16,
18, 20, 22, 23, 24) a autobusovou linku 291 (vţdy nízkopodlaţní minibus), která staví přímo
ve Viničné ulici, nebo 176 (Strahov – Smíchov – Karlovo nám., některé spoje jsou
nízkopodlaţní). Při cestě autem lze většinou v okolí bez potíţí zaparkovat (lze vyuţít i
parkovací místo ve dvoře budovy, vjezd je přes Viničnou 5, u vjezdu je zvonek na vrátnici).

Vstup
U hlavního vstupu jsou schody. Lze vyuţít vedlejší, bezbariérový vchod, který bývá
uzamčený. Klíč/čip je k dispozici ve vrátnici (ta je ale přístupná po schodech) nebo lze získat
klíč vlastní.

Budova
Je zde výtah, staví ve všech podlaţích. Chodby jsou dělené dvoukřídlými dveřmi (jako na
Albertově). Bezbariérové WC je v přízemí.

Viničná 5, Praha 2 – Nové Město
biologická sekce

Dostupnost
Viz Viničná 7; parkování je moţné přímo u budovy, u vjezdu je zvonek na vrátnici.

Vstup
U všech tří vchodů jsou schody.

Budova
Jedná se o areál více budov, ani v jedné není výtah. Bezbariérové WC zde není.

Benátská 2, Praha 2 – Nové Město
Kat. botaniky, Ústav pro životní prostředí

Dostupnost
viz Albertov; parkování je v bezprostředním okolí problematické.

Vstup
K jedinému vchodu vedou schody

Budova
Výtah není, bezbariérové WC není.

Na Slupi 16, Praha 2 – Nové Město, areál Botanické zahrady UK
studijní oddělení

Dostupnost
viz Albertov; parkování je v bezprostředním okolí problematické.

Vstup
K jedinému vchodu vedou schody.

Budova
Výtah a bezbariérové WC v budově nejsou, lze ale vyuţít bezbariérové WC v areálu
zahrady.
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2 – Nové Město
děkanát, Fyzikální ústav

Dostupnost
Budovy se nacházejí v blízkosti Nuselského mostu, poměrně daleko od MHD. Nejbliţší
stanice metra je I. P. Pavlova na trase C (eskalátory, ve stanici obousměrné, ve vestibulu jen
směrem vzhůru), odtud pěšky asi 10-15 minut. Nejbliţší tramvaj (11, 6) jezdí po Bělehradské
ulici. Za zmínku stojí bezbariérová miniautobusová linka č. 291, zavedená v dubnu 2003,
která jezdí na trase Karlovo nám. - areál nemocnic - I. P. Pavlova a zpět a má interval asi 15
minut. Je moţno také vyuţít „vozíčkářský“ autobus, který spojuje Jiţní Město, centrum a
Černý Most a staví buď u Jedličkova ústavu na druhé straně mostu nebo v Sokolské ul. (u
nám. I. P. Pavlova). Při cestě autem lze v okolí fakulty parkovat bez problémů.

Vstup
Do obou budov vedou schody.

Budovy
Budova Ke Karlovu 3 (děkanát, stud. odd.) je bez výtahu, bez jakýchkoliv úprav, v podstatě
nepřístupná. Budova Ke Karlovu 5 má sice výtah, ale hlavní posluchárny F1 a F2 mají
schody uvnitř (lavice v posluchárnách jsou napevno přišroubované, a tak chce-li se vozíčkář
dostat k lavici, k níţ s vozíkem zajede tak, ţe můţe psát, musí zdolat několik schodů do
poslední, horní lavice).

Bezbariérové sociální zařízení není ani v jedné z obou budov.

Malostranské nám. 25, Praha 1 – Malá Strana
Katedry informatiky, Laboratoř Carolina

Dostupnost
Přímo před budovou je zastávka tramvají 12, 20 a 22. Nejbliţší stanicí metra je Malostranská
na trase A (není bezbariérová). Od ní lze buď dojet tramvají nebo jít pěšky – cca 10 minut.
Parkování v místě je téměř nemoţné (pouze na placeném parkovišti).

Vstup do budovy
Z Malostranského náměstí je bez bariér. Nad vchodem je umístěn orientační majáček pro
osoby se zrakovým postiţením.

Budova
Budova je ze všech budov MFF nejstarší. Jedná se o budovu bývalé jezuitské koleje ze 16.
století, přilepená na chloubu Malé Strany - chrám sv. Mikuláše. MFF uţívá kromě přízemí
druhé aţ čtvrté patro. Budova je krátce po rekonstrukci, která přispěla i přístupnosti pro lidi s
pohybovým omezením: v budově je prostorný výtah, vedoucí bez jediné bariéry z přízemí do
všech pater. Všechny posluchárny jsou bezbariérově přístupné s tím, ţe schody do S4 se
dají překonat pomocí plošiny a skrz tuto posluchárnu vás mohou na poţádání pustit i do
sousední S3 (normálně se těmito spojovacími dveřmi nechodí). V kaţdém patře (2.-4.) je
bezbariérové WC.


Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín
Matematický ústav

Dostupnost
Budova se nachází těsně u stanice metra B Křiţíkova (stanice nemá výtah, jsou zde
eskalátory i pevné schody – nutno zdolat obojí). Od stanice metra Florenc (C+ B) je to pěšky
asi 10 minut. Tramvaje jedoucí po Sokolovské (8, 24) jsou v pravidelných intervalech
nízkopodlaţní. Za zmínku dále stojí zastávka plošinového autobusu pro osoby pohybově
handicapované č.1 (viz Karlov) na nedalekém Karlínském náměstí. Při cestě autem se
obvykle dá v okolí zaparkovat, dvě místa pro osoby se zdravotním postiţením jsou
vyznačena např. Thámově ulici.

Vstup a vlastní budova
Po rekonstrukci v r. 1999 byl vstup bezbariérový (schodišťová plošina k výtahu ve zvýšeném
přízemí, dále pohyb za pomoci prostorného výtahu aţ do 4. patra), ale vše zničily v létě 2002
povodně. Po následné rekonstrukci (dokončena v létě 2004) je budova opět bezbariérová,
navíc přibyla další bezbariérová WC (v přízemí a ve 2. patře). O spuštění plošiny je třeba
poţádat vrátného (buď poslat asistenta k vrátnici přes pár schodů, nebo zazvonit na zvonek
zvenku u hlavního vchodu, ovšem dost vysoko umístěný).

V Holešovičkách 2, Praha 8 - Libeň
komplex Trója

Dostupnost
Nejbliţší stanice metra je Nádraţí Holešovice na trase C, která má dva vstupy-výstupy. U
severního je sice k dispozici bezbariérový výtah, od něj však lze pouze pokračovat pěšky
přes autobusové nádraţí na Most Barikádníků a dále k fakultě (a také ke kolejím a menze
17. listopadu). Cesta trvá cca 15 minut. Při pouţití jiţního výstupu (nahoru eskalátory, dolů
pevné schodiště, nebo moţnost vyuţít nákladní výtah s poučenou asistencí) se dojde na
zastávku městských autobusů, z nichţ některé staví u fakulty (Pelc-Tyrolka nebo Kuchyňka).
Některé spoje linek 112 a 102 jsou nízkopodlaţní. Od zastávky Kuchyňka k fakultě vedou
schody, zastávka Pelc-Tyrolka je vzdálenější (u kolejí). Při cestě autem lze zaparkovat bez
problémů.

Vstup do budovy
K hlavnímu vchodu vede asi 12 schodů. Po domluvě s vrátným lze pouţít zadní vchod (je
třeba obejít zleva polovinu areálu).

Budova
Budova (vlastně komplex několika propojených budov) byla postavena v 80. letech. „Přední“
budova – do 2 velkých auditorií se lze dostat z přízemí i z 1. patra. Všude se lze dostat
výtahem. „Zadní“ budova – přízemí je bez bariér, vstup je moţný zadním vchodem nebo přes
dílny. Výtahem lze vyjet do 1. patra (jazykové učebny). Výtah je malý, a tak je třeba, aby
někdo vyběhl do 1. patra a výtah (s vozíčkářem uvnitř) přivolal. Bezbariérové WC je v
přízemí v tubusech velkých poslucháren T1 a T2.

Více info na web. stránce http://www.mff.cuni.cz/studium/handicap/Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, Praha 1 – Nové Město
hlavní budova

Dostupnost
Budova se nachází v blízkosti Karlova náměstí, kam se lze dopravit tram. číslo 3, 9, 14, 24 –
stanice Lazarská. V současné době probíhá budování přímého bezbariérového výstupu
z metra (stanice Národní, trasa B) přímo do ulice Lazarské.
Při dopravě autem nastává problém s parkováním (před budovou lze jen zastavit,
v nejbliţším okolí prakticky nelze parkovat; nejbliţší parkovací místa pro osoby se
zdravotním postiţením jsou na Karlově náměstí a ve Vodičkově ulici, ale vzhledem
k dopravní vytíţenosti v centru města jsou téměř stále obsazená). Totéţ platí o dvou
parkovacích místech na začátku ul. Vladislavova směrem od ul. Lazarské.

Vstup do budovy
Vstup je bezbariérový, dalších 12 schodů překonává schodišťová plošina, kterou lze ovládat
přímo z plošiny nebo z pevného panelu na horním konci schodiště.

Budova
V budově je výtah, který spojuje suterén aţ 4. patro (poslední patro budovy). Výtahem
nepřístupná je pouze učebna R003 v přízemí bočního křídla budovy. K této učebně vede 8
schodů přes dvůr. Dveře téměř do všech místností mají nízké prahy, starší učebny jsou
vybaveny běţnými lavicemi, pod které se vozíčkář obvykle nevejde. V nových učebnách
(postupně budou rekonstruovány všechny učebny hlavní budovy) je moţné vyuţít
polohovacích stolků. Ty jsou zatím k dispozici vţdy na kaţdém patře jeden – je dopředu
nutné zajistit jejich přemístění. V Aule je jedno místo pro vozíčkáře speciálně přizpůsobené.
Bezbariérové toalety jsou ve 4. patře (přístupné, součástí WC pro muţe) a v suterénu
(uzamčené, s moţností vyzvednutí klíče kdykoliv na vrátnici).

Pedagogická fakulta uţívá prostory v Celetné 13 (viz areál Karolinum), v Myslíkově 7
v Praze 1 (budova je po rekonstrukci zcela bezbariérová) a v Brandýse nad Labem. Zde je
bezbariérový vstup, bezbarierový pohyb po budově (s výtahem do jednotlivých pater) a
v současné době se řeší vybavenost učeben polohovacími stolky vhodnými pro vozíčkáře.
K dispozici je jedna bezbariérová toaleta.

Je moţné také zmínit to, ţe na hledání vhodných řešení bezbarierovosti se podílí pracovníci
poradny pro studenty s handicapy, která pracuje při katedře speciální pedagogiky (viz
http://userweb.pedf.cuni.cz/ksppg/poradna/) a samotní studenti se speciálními potřebami.


Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1

Dostupnost
Budova se nachází v centru města, nejbliţší stanicí metra je Národní třída na trase B (není
bezbariérová). Okolo fakulty jezdí tramvaj č.17 a 18. Při dopravě autem jsou problémy
s parkováním.

Vstup do budovy
U hlavního vchodu je několik schodů, plošina zde není. Vozíčkáři mohou pouţít zadní vchod
z Divadelní ulice (uzamčený, je třeba kontaktovat vrátného). Od tohoto vchodu je přes dvůr
přístup k výtahu.

Budova
Budova je dvoupatrová. Učebny jsou dobře přístupné. V budově jsou 1 bezbariérové WC.

Některé instituty Fakulty sociálních věd (institut mezinárodních studií, institut politologických
studií a institut sociologických studií) sídlí v Jinonicích (viz Areál Jinonice) a dále
v Opletalově ulici č. 26. (institut ekonomických studií)

Dostupnost
Budova se nachází v blízkosti Václavského náměstí, není zde stanice tramvaje ani autobusu.

Budova
Budova není bezbariérová, u hlavního vchodu je několik schodů.
Fakulta tělesné výchovy a sportu
J. Martího 31, Praha 6 – Vokovice

Dostupnost
Od stanice metra trasy A Dejvická (je bezbariérová) je nutno pokračovat Evropskou třídou
tramvají (20, 26) nebo autobusem (218 – některé spoje jezdí nízkopodlaţní). Při cestě autem
lze zaparkovat na dvoře areálu (je nutné mít povolení – vydává se na provozním oddělení
FTVS).

Vstup do budovy
Vstup je moţný buď přes hlavní vrátnicí (je třeba informovat vrátného; zvonek zvenku ale
chybí) nebo přes vrátnici hospodářského dvora (od parkovací plochy, zcela bez bariér).

Budova
Areál FTVS je tvořen několika budovami (A, B, C, D, E, H). V budově C je nákladní výtah,
v budově E výtah osobní. K němu je bezbariérový přístup od parkoviště. Budovy A – E jsou
navzájem propojeny. Všechny budovy jsou vozíčkářům přístupné.

Přístupná je i menza v budově E. V hostelu, který provozuje Marketingové centrum FTVS, je
moţné krátkodobé bezbariérové ubytování. Bezbariérové toalety jsou pouze v přízemí bloku
B. Vedle budovy je nově vybudovaná multifunkční sportovní plocha. Jedna ze šaten je
bezbariérová i s bezbariérovým WC.

Aktualizované informace o přístupnosti budov UK najdete na http://www.cuni.cz/UK-
60.html. Informace o dopravních spojích jsou k dispozici na http://www.dpp.cz (Praha),
http://www.pmdp.cz (Plzeň) a http://www.dpmhk.cz (Hradec Králové). Informace o
přístupnosti v jednotlivých městech jsou na http://www.bezbarier.cz.


Fakulta humanitních studií
Areál Jinonice, U Kříţe 8, 158 00, Praha 5

Kromě prostorů v areálu Jinonice, jejichţ přístupnost je popsána výše v textu této kapitoly,
probíhá výuka i na dalších místech.
Většina dvouletých navazujících magisterských programů FHS UK jsou provozovány na
adrese Husníkova 2075, Praha 5 - Stodůlky. Výstup z metra B stanice Hůrka je zajištěn
výtahem, přístup k budově je zcela bezbariérový. Budova je patrová, avšak v případě
konkrétní potřeby je moţné po dohodě kateder rozvrhy upravit tak, aby výuka probíhala v
přízemí. To se netýká katedry Supervize a řízení ve zdravotnictví, která je v Máchově ulici a
bezbariérový přístup tam je těţko uskutečnitelný.

Moţnosti studia v zahraničí
Individuální mobilita studentů s prohlubováním jejich kontaktů se zahraničními univerzitami a
dalšími institucemi je významně podporována Fondem mobility UK. V rámci mezinárodních
výměn narůstá počet studentů UK vyjíţdějících na zahraniční pracoviště a obráceně
přijíţdějících ze zahraničí na UK zejména v rámci programu LLP/Erasmus. Také další
programy vedou k podpoře výjezdů studentů bakalářského, magisterského i doktorského
studijního programu.
Studenti se zdravotním postiţením si při výjezdu do zahraničí mohou poţádat o speciální
grant přímo Národní agenturu evropských vzdělávacích programů. Tento typ speciálního
grantu se uděluje pouze studentům s těţkým handicapem nebo se zvláštními potřebami.
Ţádost je nutno předloţit na speciálním formuláři, připojit lékařskou zprávu, rozpis nákladů a
zdůvodnění.

Informace o moţnostech studia v zahraničí naleznete na http://www.cuni.cz/UK-315.html.
Zájemcům se speciálními potřebami doporučujeme obrátit se na Informačně-poradenské
centrum UK, kde jim budou poskytnuty informace o moţnostech vycestování i o způsobech
financování.

Typy studijních pobytů
http://www.cuni.cz/UK-1465.html

 studijní pobyty v rámci programu Erasmus – Lifelong Learning Programme
Je to největší program, který podporuje evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského
vzdělávání. V současné době je do programu aktivně zapojena většina evropských vysokých
škol. Škola můţe studentovi také přidělit vyšší finanční podporu ze sociálních nebo
zdravotních důvodů. Handicapovaní studenti si mohou poţádat o další speciální grant přímo
Národní agenturu evropských vzdělávacích programů. Tento typ speciálního grantu se
uděluje pouze studentům s těţkým handicapem nebo se zvláštními potřebami. Ţádost je
nutno předloţit na speciálním formuláři, připojit lékařskou zprávu, rozpis nákladů a
zdůvodnění. Přidělované speciální granty se pohybují od 1 000 do 3 000 EUR na celou dobu
pobytu v zahraničí, vţdy záleţí na potřebách ţadatele (finanční částku je moţné také
poskytnout na osobní asistenci opět v odůvodněných případech).

Ţádosti posuzuje Komise programu. Pokud ţadatel své náklady zdůvodní a Národní
agentura disponuje dostatečnými finančními prostředky, bývá mu vyhověno. Je proto nutné
věnovat dostatečnou pozornost vyplňování přihlášky. Termín jejího podání bývá v červenci a
v prosinci (vţdy pro příslušný semestr). Pro informace je moţné se obrátit buď na Národní
agenturu, nebo na institucionálního koordinátora programu Erasmus na fakultě. Informace
jsou také k dispozici přímo v IPC UK.

  studijní pobyty organizované na základě meziuniverzitních dohod
  Univerzita Karlova má v současné době uzavřeno 190 mezinárodních dohod s univerzitami
  z celého světa.

  studijní pobyty organizované na základě fakultních dohod
  Fakulty nabízejí výměnné zahraniční pobyty také na základě fakultních dohod - smluv,
  uzavřených přímo mezi zahraniční univerzitou a danou fakultou.
  Informace o tomto typu studentské mobility poskytují příslušná zahraniční oddělení fakult.

  studijní pobyty na základě mezinárodních smluv (kulturních dohod) – AIA
  V současné době má ČR přibliţně 35 aktivních kulturních dohod. Na základě těchto
  mezinárodních smluv jsou nabízeny České republice stipendijní pobyty. Úkolem AIA
  (Akademická informační agentura) je shromaţďování informací o těchto nabídkách a
  organizování konkurzních řízení.

  další studijní pobyty v koordinaci MŠMT ČR
  CEEPUS - je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na
  regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly
  Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko,
  Slovinsko, Srbsko a Černá Hora.
  AKTION Česká republika – Rakousko - je program pro podporu bilaterální spolupráce ve
  vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.

  stipendia nadací a vzdělávacích organizací - http://www.cuni.cz/UK-1468.html

  individuální zajištění – free-movers
  Internetová informační broţura ke staţení na http://www.cuni.cz/UK-1467.html

Některé typy studijních pobytů se prolínají a nelze je jednoznačně zařadit. Jedná se tedy
pouze o hrubou kategorizaci a snahu situaci určitým způsobem zpřehlednit.  Finanční podpora studia v zahraničí


  Fond mobility UK – jeho základním posláním je podpora studentské výměny, účasti studentů
  univerzity na mezinárodních studijních a odborných akcích a mezinárodní výměna akademických a
  vědeckých pracovníků. Finanční podpora studentů je zejména určena pro studium na zahraniční
  univerzitě v délce jeden aţ dva semestry, účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích
  studentů v zahraničí a krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí. Zdrojem Fondu
  mobilit UK jsou prostředky, které jsou pro něj kaţdoročně vyčleňovány v rámci rozpočtu
  Univerzity, případně prostředky z dalších zdrojů. Finanční prostředky mohou být poskytnuty
  studentovi prezenční formy studia na úhradu nákladů na cestu, nákladů na ubytování a stravování,
  školného, poplatků za mezinárodní studijní nebo odborné akce. Finanční podporu ze zdrojů FM
  UK lze poskytnout na základě úplného a ve stanoveném termínu podaného návrhu. Návrhy je
  moţné podávat dvakrát ročně. Fond mobility financuje 50% celkových výloh.


  Stipendia nadace Sasakawa – jsou na základě smlouvy Univerzity Karlovy s nadací poskytována
  studentům posledních ročníků magisterského studia a postgraduálního doktorského studia
  v oborech: právo a mezinárodní vztahy, společenské vědy (zejména etnologie, politologie,
  sociologie) a ekonomické vědy. Podporuje se především doktorské studium, multidisciplinární
  přístup s přihlédnutím k uvaţované budoucí profesní kariéře. Granty jsou určeny zejména na
  úhradu cestovného, poplatků za studium, ubytování a věcných nákladů. Bliţší informace jsou na
  http://www.cuni.cz/UK-490.html.

Asistence při zahraniční mobilitě studentů se zdravotním postiţením
V odůvodněných případech lze prostřednictvím Kanceláře pro studenty se speciálními
potřebami poţádat o příspěvek na úhradu nákladů, které souvisí s vycestováním osobního
asistenta studenta.

Více informací o finanční podpoře studia v zahraničí pro studenty UK naleznete v broţuře
(kapitola III.) na stránkách:
http://www.cuni.cz/UK-1468-version1-StudiumVZahranici200607.pdf

Kontakty:

Národní agentura evropských vzdělávacích programů
http://www.naep.cz/

Ţádost o speciální grant ke staţení na
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=56&

Přehled meziuniverzitních dohod k dispozici na http://www.cuni.cz/UK-1608.html
Fond mobility na web stránce http://www.cuni.cz/UK-43.html


Moţnosti ubytování a stravování
Zásady ubytování na kolejích UK v Praze v akademickém roce 20010/11 upravuje Opatření
ředitele č. 2/2010 (Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém
roce 2010/11)
Aktuální informace o ubytování a stravování jsou k dispozici na webových stránkách Kolejí a
menz   UK:  http://kam.cuni.cz/,   http://www.cuni.cz/UK-58.html  (stravování)  a
http://www.ubytovani.cuni.cz (ubytování).Žádost o ubytování
Studenti UK a uchazeči o studium na UK podávají elektronickou ţádost prostřednictvím
webového systému "Mašinka" (přístupný na internetové adrese http://www.ubytovani.cuni.cz
) do 4. 7. 2009. Od 13. 8. 2009 začíná moţnost ţádat o ubytování přímo v ubytovacích
kancelářích příslušných kolejí.

Ţadatel se zvláštními potřebami
Ţadateli o ubytování, který je
a) osobou dlouhodobě zdravotně postiţenou nebo osobou dlouhodobě těţce zdravotně
  postiţenou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní
  sociální podpoře,
b) v platném znění, či drţitelem průkazu ZTP či ZTP/P,
c) oboustranným sirotkem nebo
d) osobou v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném
  znění,
se vyhoví vţdy, je-li studentem UK nebo uchazečem přijatým ke studiu na UK, doloţí-li
danou skutečnost a je-li poţadovaný typ pokoje moţné poskytnout.

Nestudující osobní asistent, resp. průvodce studenta se ZTP, resp. ZTP/P – můţe být
ubytován na základě předloţení čestného prohlášení o ošetřování ubytovaného studenta a
kopie studentova průkazu ZTP.

Výše jmenovaní ţadatelé o ubytování splňují tzv. absolutní kritérium, které je rozhodující
při přidělování ubytovacích kapacit.

Potřebné formuláře jsou ke staţení zde http://www.ubytovani.cuni.cz/UBYTOVANI-30.html .

Dotazy
S dotazy týkající se ubytování (zásady ubytování, podávání ţádostí, jejich hodnocení atp.)
se lze obracet výhradně na e-mailovou Ubytovací poradnu (přístupnou z aplikace pro
podávání ţádostí Mašinka). S dotazy týkajícími se ubytování studentů s postiţením, event.
jejich asistentů, je moţné se obrátit na Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPC
RUK.

Ubytovací kapacity
Pro ubytování zdravotně postiţených studentů jsou k dispozici pokoje s bezbariérovým
přístupem a upraveným sociálním zařízením na kolejích Kajetánka ll. (8 lůţek), Jednota (2
lůţka), v bloku 10 na koleji Hostivař (4 lůţka) a v Plzni na Bolevecké (2 lůţka). Většinou se
jedná o 2 pokojovou buňku se společným sociálním zařízením, kde se počítá s ubytováním
studenta – vozíčkáře v jednom a jeho asistenta ve druhém pokoji.
Kolej Jednota (Praha 1, Opletalova 38) se nachází v centru města nedaleko pro vozíčkáře
přístupné stanice metra C Hlavní nádraţí, v dosahu je i metro A, stanice Muzeum (s novým
výtahem) a B, nám. Republiky (bohuţel přístupná jen po schodech), a “po vlastní ose” jsou z
ní velmi dobře dostupné budovy např. Filozofické, Právnické nebo Pedagogické fakulty.
Výhodou rovněţ je přístupná menza v téţe budově, nevýhodou velikost výtahu na koleji
(jedná se o starší typ výtahu a širší vozík se do něj nemusí vejít) a špatné parkovací
moţnosti v okolí budovy.

Pokoje na Kajetánce II. (Praha 6, Radimova 12) jsou vhodné zejména pro studenty, kteří
mají vlastní auto. Bezprostředně u vchodu do budovy jsou vyznačena parkovací místa.
Centrum města, kde se nachází většina budov UK, je odtud bez auta hůře dostupné: je
nutno jet autobusem na metro A, kde je pro vozíčkáře přístupných jen několik málo stanic,
nebo tramvají; přístupová cesta ke kolejím navíc vede do prudkého kopce a bez asistence ji
vozíčkář sám nezvládne. Menza se nachází v objektu.

Pokoje v Hostivaři (Praha 10, Weilova 1128) byly vybudovány v rámci rekonstrukce bloku
10 v roce 2004. Mohou slouţit jak vozíčkářům, kteří mají moţnost dopravy po Praze
vlastním autem, tak i těm, kteří jsou odkázáni na MHD: do centra lze dojet nízkopodlaţním
autobusem 154 nebo 122 a metrem C ze stanice Chodov (s plošinou a výtahem). Menza
je součástí areálu.

Pro ubytování handicapovaných studentů lze v současnosti ještě vyuţít kolej 17. listopadu v
Tróji, eventuálně kolej Hvězda na Břevnově. Tyto objekty však nesplňují poţadavky na
ubytování osob s postiţením a těţko by zde mohl bydlet student, který potřebuje speciálně
upravené sociální zařízení.

Koleje a menzy UK budou – v závislosti na finančních moţnostech univerzity i v závislosti na
poptávce po tomto ubytování ze strany studentů – upravovat další pokoje pro handicapované
studenty.Koleje Univerzity Karlovy v Praze

Praha

Arnošta z Pardubic
Voršilská 1, 116 43 Praha 1 – Nové Město
(stanice metra B – Můstek nebo tramvaj č. 3, 6, 9, 21, 22, 23, – stanice Národní třída)
Tel.: 224 930 252
E-mail: Kolej.Arnost@kam.cuni.cz

Jednota
Opletalova 38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
(stanice metra C Hlavní nádraţí nebo tramvaj č. 5, 9, 26 – stanice Hlavní nádraţí)
Tel.: 224 422 060
E-mail: kolej.jednota@kam.cuni.cz

Petrská
Petrská 3, 110 00 Praha 1 – Staré Město
(stanice metra B Náměstí Republiky nebo speciální autobus pro pohybově handicapované
občany č.1 a 2 – stanice Nám. Republiky nebo tramvaj č. 5, 8, 14 – stanice Dlouhá třída)
Tel.: 222 315 189
E-mail: kolej.petrska@kam.cuni.cz
Budeč
Wenzigova 20, 120 03 Praha 2 –Vinohrady
(stanice metra C I. P. Pavlova nebo nízkopodlaţní minibus č. 291 nebo tramvaj č. 6, 11 –
stanice Bruselská)
Tel.: 224 262 795
E-mail: kolej.budec@kam.cuni.cz

Švehlova kolej
Slavíkova 22, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
(stanice metra A Jiřího z Poděbrad, tramvaj č. 11, 10, 16)
Tel.: 222 726 007
E-mail: kolej.svehlova@kam.cuni.cz

Jiţní Město – Otava, Vltava
Chemická 953 - 954, 148 28 Praha 4 – Jiţní Město
(stanice metra C Chodov + autobus č. 136, 177, 118, 154 nebo 197 – stanice koleje Jiţní
Město, nebo speciální autobus pro pohybově handicapované občany č. 1)
Tel.: 271 111 248
E-mail: kolej.otava@kam.cuni.cz

Kajetánka
Radimova 12, 160 00 Praha 6 – Břevnov
(stanice metra A Hradčanská, tramvaj č. 15, 22, 23 nebo autobus 108, 174, 180)
Tel.: 233 095 103
E-mail: kolej.kajetanka@kam.cuni.cz

Komenského
Parléřova 6, 160 00 Praha 6 – Hradčany
(stanice metra A Hradčanská + tramvaj 15, 25, 22, 23)
Tel.: 220 516 812
E-mail: kolej.komenskeho@kam.cuni.cz

Na Větrníku
Na Větrníku 1932, 162 00 Praha 6 – Břevnov
(stanice metra A Hradčanská + tramvaj č. 1, 2, 18 – stanice Větrník)
Tel.: 220 431 217
E-mail: kolej.vetrnik@kam.cuni.cz

Hvězda
Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 – Břevnov
(stanice metra A Hradčanská + tramvaj č. 1, 18 – stanice Větrník nebo stanice metra B Anděl
+ autobus č. 191, stanice Nad Markétou)
Tel.: 220 431 371
E-mail: kolej.hvezda@kam.cuni.cz

17. listopadu
Pátkova 3, 180 00 Praha 8 – Troja
(doprava – viz. Matematicko-fyzikální fakulta)
Tel.: 284 685 551
E-mail: kolej.17.listopadu@kam.cuni.cz

Areál Hostivař
Weilova 2, 100 00 Praha 10 – Hostivař
(tramvaj č. 26 – stanice Nádraţí Hostivař, nebo stanice metra C + tramvaj č. 22 – stanice
Nádraţí Hostivař, nebo stanice metra C Chodov + autobus č. 154, 271)
Tel.: 267 215 211
E-mail: kolej.arealhostivar@kam.cuni.cz
Plzeň

Bolevecká
Bolevecká 34, 301 00 Plzeň
(tramvaj č. 4 – stanice Lékařská fakulta – Lidická, nebo tramvaj č. 1 – stanice Pod
Záhorskem)
Tel.: 377 259 384
E-mail: kolej.bolevecka@kam.cuni.cz

Heyrovského
Heyrovského 5, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 374 419
E-mail: kolej.heyrovskeho@kam.cuni.cz

Šafránkův pavilon
Alej Svobody 31, 301 00 Plzeň
(tramvaj č. 33, 39, 40 – stanice U Gery, nebo tramvaj č. 4 – stanice U Druţby)
Tel.: 377 593 500
E-mail: kolej.safranek@kam.cuni.cz


Hradec Králové

Na Kotli
(autobus č. 18, 27, 28 – stanice Hotel Garni, nebo trolejbus č. 1, 2 – stanice Hotel Garni)
Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové
Tel.: 495 763 603
E-mail: slechtova@kamhk.cz


Jana Palacha
Jana Palacha 1133, 500 12 Hradec Králové
(autobus č. 23, 24, 27, 28 – stanice Palachova)
Tel.: 495 500 611
E-mail: slechtova@kamhk.cz


Brandýs nad Labem

Ivana Olbrachta
Olbrachtova 59, 250 01 Brandýs n.L.
(stanice metra B Černý Most + autobus PID č. 345, 367, 376)
Tel.: 326 902 655
E-mail: kolej.brandys@kam.cuni.cz

Nová kolej
Kralovická 1425, 250 01 Brandýs n.L.
(doprava – viz kolej I. Olbrachta)
Tel: 326 902 397
E-mail: kolej.brandys@kam.cuni.cz
Menzy Univerzity Karlovy v Praze

Zcela bezbariérově je upravena menza v Jinonicích, v jejíţ blízkosti jsou k dispozici i
bezbariérová WC (v hale v přízemí). Přístupné jsou dále menzy 17. listopadu v Tróji,
Albertov, Sport ve Vokovicích, Právnická a Jednota. Nejsou v nich však k dispozici
odpovídající sociální zařízení nebo přístroje pro volbu jídla jsou umístěny vysoko.

Arnošta z Pardubic
Voršilská 1, 116 43 Praha 1 – Nové Město
(doprava – viz kolej Arnošta z Pardubic)
Tel.: 224 930 252
E-mail: eva.psenickova@kam.cuni.cz

Právnická
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 – Staré Město
(doprava – viz Právnická fakulta)
Tel.: 221 005 280
E-mail: menza@prf.cuni.cz

Jednota
Opletalova 38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
(doprava – viz kolej Jednota)
Tel.: 224 214 112
E-mail: ludek.bradac@kam.cuni.cz

Albertov
Albertov 7, 120 00 Praha 2 – Nové Město
(doprava – viz Přírodovědecká fakulta, Albertov)
Tel.: 224 923 475
E-mail: jan.pesat@kam.cuni.cz

Budeč
Wenzigova 20, 120 03 Praha 2 –Vinohrady
(doprava – viz kolej Budeč)
Tel.: 224 242 945
E-mail: milada.mrazova@kam.cuni.cz

Jinonice
U Kříţe 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice
(doprava – viz areál Jinonice)
Tel.: 251 080 292
E-mail: ivana.vrnakova@kam.cuni.cz


Kajetánka
Radimova 6, 169 00 Praha 6 – Břevnov
(doprava – viz kolej Kajetánka)
Tel.: 220 513 709
E-mail: iva.horcikova@kam.cuni.cz

Sport
J. Martího 31, 162 52 Praha 6 – Vokovice
(doprava – viz Fakulta tělesné výchovy a sportu)
Tel.: 220 172 390
E-mail: bozena.hladikova@kam.cuni.cz
17. listopadu
Pátkova 3, 180 00 Praha 8 – Trója
(doprava – viz Matematicko-fyzikální fakulta)
Tel.: 284 685 674
E-mail: jana.mrazkova@kam.cuni.cz

Hostivař
Weilova 2, 100 00 Praha 10 – Hostivař
(doprava – viz kolej Hostivař)
Tel.: 274 862 265
E-mail: petr.cermak@kam.cuni.cz

Lidická
Lidická 1, 301 00 Plzeň
(doprava – viz kolej Bolevecká)
Tel.: 377 521 978
E-mail: miloslav.martinek@kam.cuni.cz


Šafránkův pavilon
Alej Svobody 31, 323 18 Plzeň
(doprava – viz kolej Šafránkův pavilon)
Tel.: 377 593 580
E-mail: miloslav.martinek@kam.cuni.cz


Na Kotli
Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové
(doprava – viz kolej Na Kotli)
Tel.: 495 763 621


Sociálně právní aspekty
Student soustavně se připravující na své budoucí povolání studiem na vysoké škole je max.
do dosaţení 26 roku ţivota povaţován za nezaopatřené dítě (§11 zákona č. 117/1995 Sb., o
státní sociální podpoře).


Zdravotní pojištění studentů

Student je účastníkem zdravotního pojištění jako každá fyzická osoba s trvalým
pobytem na území České republiky. Náklady na zdravotní pojištění nese stát, nejdéle
však do 26ti let věku.
Pojistné na zdravotní pojištění poživatelů invalidních důchodů (viz dále) hradí stát.
Pokud je však student současně osobou samostatně výdělečně činnou, vzniká mu
povinnost platit pojistné z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.
Vysoká škola plní za studenta oznamovací povinnost, a to v případech nástupu do
školy, ukončení studia, přerušení studia a prvního dne pokračování ve studiu po
přerušení studia.
Doba přerušení studia se nepovaţuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání, tudíţ tato
osoba přestává být studentem vysoké školy (§ 54 zákona č. 111/1998 Sb.). Stát za studenta
v tomto období tedy neplatí pojistné na zdravotní pojištění.
Zahraniční studenti (vč. slovenských studentů) si zajišťují zdravotní pojištění ve své zemi
nebo si sjednávají samostatně zdravotní pojištění u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR.Zdravotní péče

Občanům České republiky, studenty nevyjímaje, je garantována svobodná volba lékaře
(Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu).
Zákon ukládá organizacím povinnost zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči,
avšak ţádná taková povinnost vysoké školy ve vztahu ke studentům stanovena není.
Student můţe být tedy registrován u svého praktického lékaře. Můţe se rovněţ zaregistrovat
u jakéhokoliv praktického lékaře v místě studia, zejména pokud studuje daleko od svého
trvalého bydliště. Totéţ pochopitelně platí i v případě lékařů – specialistů.
Studenti VŠ mohou rovněţ vyuţívat preventivní, rehabilitační, poradenskou a léčebnou péči,
kterou poskytuje Studentský zdravotní ústav Praha (http://www.szup.cz). Tento ústav
zajišťuje v koordinaci s jednotlivými fakultami preventivní vstupní a výstupní prohlídky
studentů.Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění upravuje nově zákon č. 187/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2009, podle
kterého studenti vysokých škol jiţ nepatří do okruhu nemocensky pojištěných osob. Nárok na
dávky nemocenského pojištění jim tedy nevzniká (dále viz www.cssz.cz).
Důchodové pojištění
Systém důchodového pojištění zaznamenal přijetím Zákona č. 306/2008 Sb., který mění stávající
Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., řadu významných změn. Podle něj studenti vysokých
škol jiţ nejsou s účinností od 1. 1. 2010 účastníky důchodového pojištění. Mohou se však přihlásit
k dobrovolné účasti na pojištění (www.cssz.cz).

Invalidní důchod
Občanům se zdravotním postiţením můţe být přiznán invalidní důchod prvního aţ třetího
stupně, jehoţ výše se stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity.
Invalidita je vymezena jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %.


Jestliţe pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

    nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
    nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
    nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Nárok na invalidní důchod vzniká pojištěnci, který se stal invalidním pro invaliditu prvního,
druhého nebo třetího stupně, získal potřebnou dobu pojištění nebo jeho invalidita vznikla
následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a nesplnil podmínky nároku na
starobní důchod.
Všechny ţádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), Praţská
správa sociálního zabezpečení (PSSZ) nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno
(MSSZ), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby. K poskytnutí odborné
pomoci a k posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti je příslušná OSSZ/ PSSZ/
MSSZ. Vlastní rozhodování o invalidním důchodu potom přísluší České správě sociálního
zabezpečení. Rozhodnutí o přiznání dávky je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat
nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení.Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách
Na základě výše zmíněného zákona se poskytuje sociální dávka tzv. příspěvek na péči.
Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které jsou v různé míře závislé na pomoci jiné
fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.
Nárok na něj má tedy kaţdá osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění
soběstačnosti.
Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti, které se posuzují dle schopnosti osoby provádět
zákonem stanovené úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti.
Výše příspěvku pro osoby starší 18ti let činí za kalendářní měsíc:
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těţká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těţká závislost),
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).


Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné ţádosti podané na tiskopisu
předepsaném ministerstvem.
Do řízení o příspěvku zasahuje úřad obce s rozšířenou působností a místně příslušný úřad
práce, který je pro účely tohoto příspěvku sídlem posudkové komise.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely rozhodování o příspěvku
sociální šetření. Při něm se zjišťuje schopnost samostatného ţivota osoby v přirozeném
sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Sociální šetření provádí
sociální pracovník.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle příslušnému úřadu práce ţádost o
posouzení stupně závislosti osoby; součástí této ţádosti je písemný záznam o sociálním
šetření a kopie ţádosti osoby o příspěvek.
Při posuzování stupně závislosti osoby vychází úřad práce ze zdravotního stavu osoby
doloţeného nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb
osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření
posuzujícího lékaře.
Úřad práce sdělí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností výsledek
posouzení stupně závislosti osoby.

Sociální sluţby
Sociální sluţby představují významný zdroj pomoci a podpory občanovi se zdravotním
postiţením.
Prostřednictvím sociálních sluţeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění
stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou,
poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho-
a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.
Rozeznáváme tři základní typy sociálních sluţeb:
    sociální poradenství
    sluţby sociální péče
    sluţby sociální prevence
Sociální sluţby se poskytují jako sluţby pobytové, ambulantní nebo terénní.
Základními činnostmi při poskytování sociálních sluţeb je pomoc při zvládání běţných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc
při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Jednotlivé druhy sociálních sluţeb a zařízení sociálních sluţeb podrobně definuje a popisuje
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách a Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálních sluţbách.

Sociální sluţby jsou poskytovány:
    obcemi a kraji – dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních sluţeb,
    zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho
    sami zřizují organizace poskytující sociální sluţby
    nestátními neziskovými organizacemi a fyzickými osobami – nabízejí široké spektrum
    sluţeb
    Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR – je nyní zřizovatelem pěti
    specializovaných ústavů sociální péče

O sociální sluţbu musí člověk obvykle sám poţádat. U některých typů sociálních sluţeb
vydávají obce a kraje ve správním řízení rozhodnutí o poskytnutí sluţby. Jedná se zejména
o pečovatelskou sluţbu a pobytové sluţby v domovech pro osoby se zdravotním postiţením
a seniory. Pokud sluţbu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uţivatel
s poskytovatelem smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční
spoluúčast uţivatele na poskytování sluţby.

Dávky sociální péče
Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postiţením,
jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou
se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 182/1991 Sb.).

Druhy dávek:

    jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
    příspěvek na úpravu bytu
    příspěvek na zakoupení motorového vozidla
    příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla
    příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
    příspěvek na provoz motorového vozidla
    příspěvek na individuální dopravu
    příspěvek na zvýšené ţivotní náklady
    příspěvek na úhradu za uţívání bezbariérového bytu
    příspěvek na úhradu za uţívání garáţe
    příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům

Jedná se o jednorázové nebo opakované, nárokové či nenárokové dávky a rozhoduje o nich
obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněţ:
    mimořádné výhody I., II. a III. stupně (průkazy TP, ZTP a ZTP/P)
    bezúročné půjčkyInformační zdroje
www.mpsv.cz                             Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mzcr.cz                             Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.cssz.cz                             Česká správa sociálního zabezpečení
www.portal.gov.cz                          Portál veřejné správy České republiky
www.nrzp.cz                             Národní rada zdravotně postiţených
Stipendia Univerzity Karlovy
Přiznávání stipendií a jejich výší se řídí Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze a je
v kompetenci příslušné fakulty.
Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená z dotace, ze stipendijního fondu nebo
z jiných zdrojů.
 Ţádost o přiznání stipendia podává student děkanu fakulty prostřednictvím studijního oddělení.
Druhy stipendií

    stipendium za vynikající studijní výsledky
  -  je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím
     úseku studia

    účelové stipendium
  -  je přiznáváno za vynikající vědecké, výzkumné, sportovní, umělecké výsledky,
    v případě tíţivé sociální situace studenta, na podporu studia v zahraničí, v případech
    zvláštního zřetele hodných jako je účast na pedagogické a vědeckovýzkumné
    činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na
    mezinárodní spolupráci a v dalších případech

    doktorandské stipendium
  -  je přiznáváno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě
    studia

    stipendium na podporu ubytování
  -  poskytováno všem studentům v prezenční formě studia a za splnění dalších
    stanovených podmínek

    sociální stipendium
  -  vypláceno studentům, kteří pobírají přídavek na dítě ve zvýšené výměřeŢádosti o ubytovací nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím
společné webové aplikace.
(http://www.is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=Public&action=index).Uţitečné odkazy

Stránky jednotlivých fakult Univerzity Karlovy

Katolická teologická fakulta          http://www.ktf.cuni.cz
Evangelická teologická fakulta         http://www.etf.cuni.cz
Husitská teologická fakulta          http://www.htf.cuni.cz
Právnická fakulta               http://www.prf.cuni.cz
1. lékařská fakulta              http://www.lf1.cuni.cz
2. lékařská fakulta              http://www.lf2.cuni.cz/
3. lékařská fakulta              http://www.lf3.cuni.cz
Lékařská fakulta Plzeň             http://www.lfp.cuni.cz
Lékařská fakulta Hradec Králové        http://www.lfhk.cuni.cz
Farmaceutická fakulta             http://www.faf.cuni.cz
Filozofická fakulta              http://www.ff.cuni.cz
Přírodovědecká fakulta             http://www.natur.cuni.cz
Matematicko-fyzikální fakulta         http://www.mff.cuni.cz
Pedagogická fakulta              http://www.pedf.cuni.cz
Fakulta sociálních věd             http://www.fsv.cuni.cz
Fakulta tělesné výchovy a sportu        http://www.ftvs.cuni.cz
Fakulta humanitních studií           http://www.fhs.cuni.cz


Literatura pro zrakově postiţené (elektronické, zvukové, bodové knihy)

Zdroje na UK
Ústřední knihovna PedF – seznam textů v el. podobě http://beta.pedf.cuni.cz/handiscn.htm
Laboratoř Carolina, MFF – seznam textů v el. podobě http://carolina.mff.cuni.cz/knihy.php
Knihovna Právnické fakulty – zvukové knihy

http://knihovna.prf.cuni.cz/spec_sluzby/seznam_zv_knih.php
Elektronická knihovna pro teologii, religionistiku   http://www.catharina.cz
a filozofii – projekt knihovny ETF
Elektronické texty (CD) v knihovně ETF         http://www.etf.cuni.cz/~library/fulldb.html
                            http://www.etf.cuni.cz/~library/cd.html
Elektronická knihovna
    http://cl.ff.cuni.cz/system/index.php
Katedry české literatury a literární vědy FFUK
Elektronické knihy, FTVS     http://pez.cuni.cz/ezdroje/prehled/fakulta.php?lang=cs&id=36
Zdroje mimo UK
Katalog univerzitní knihovny pro nevidomé – Teirésias, MU Brno
                        http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=7-1
Edice hmatových publikací MU Brno          http://teiresias.muni.cz/?chapter=7-3
Edice hybridních knih MU Brno            http://teiresias.muni.cz/?chapter=7-4
Katalog Knihovny pro nevidomé K. E. Macana      https://biblio.brailcom.org/biblio/catalog
(zvukové knihy)
Knihovna digitálních dokumentů SONS         http://www.kdd.cz
Stará knihovna BraillNet.cz             http://knihovna2.braillnet.cz
Literatura – Centrum Tereza, ČVUT
               http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/pristup-k-odborne-literature/
Knihovna digitálních textů Digi Books sdruţení Infoblind
                           http://www.digibooks.sk


Adresář sociálních sluţeb
www.csspraha.cz
http://www.mpsv.cz/cs/9

								
To top