??????????, ???????? ???? by Pb4J22

VIEWS: 2,346 PAGES: 181

									Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
       СЕКЦИЯ 3. ИНФОРМАТИКА И
      ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
___________________________________________________________________________ 204
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 004.20

          АҚПАРАТТЫҚ – АНЫҚТАМАЛЫҚ ЖҤЙЕ «ӘУЕЖАЙ»

             Ахметова Д, Абилкаева Ж, Каратаева Б.
        Л.Н.Гумилева атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

    Ақпараттық жүйені жобалау кезінде функционалдық модельдеу технологиясының
әдістері қолданылады. Деректер қорының схемасын құру кезінде бір жақтың объектілері
және пәндік облыстың сипаттамалары мен екінші жақтың атрибуттарымен қатынастар
орнатылды. Барлық қатынастар ең болмағанда үшінші нормальды формаға бағынуы керек,
ол ақпараттың қайталануына жол бермейді, яғни құрылған ақпараттық жүйенің дұрыстығын
білдіреді.
    Ақпараттық жүйені жасау кезеңдері:
  - пәндік облысты талдау;
  - пәндік облыстың концептуалды моделін құру;
  - клиент-серверлік ақпараттық жүйенің логикалық моделін құру;
  - ақпараттық жүйені жобалау және құрастыру;
  - қажетті құралдарды таңдау;
  - серверлік деректер қорын құру;
  - автоматтандырылған жұмыс орындарын жасау;
  - ақпараттық жүйені енгізу және сүйемелдеу;
  - программалық құжаттаманы дайындау.
 Серверлік деректер қорын жобалау нәтижелері тӛмендегідей болады.
    «Әуежай» пәндік облысының негізгі объектілерін белгілеу.
 Қазіргі уақытта әуе транспорты (соның ішінде ұшақтар) ең жылдам болып табылады және
 үлкен қашықтықтарға жол жүргенде жоғары бағаланады. Әлемде кӛптеген әуежайлар бар
 және сәйкесінше ұшу маршруттары да кӛп. Бұл ақпаратты деректер қорында сақтауға
 болады. Ол тез іздеу жасауды, сақтау қауіпсіздігін, ең бастысы, әр қолданушыға
 қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Концептуалды модельді құру үшін деректер қоры
 объектісінің идентификациясын жүргізу қажет. Біздің жағдайда ұшақтар, маршруттар,
 клиенттер тәрізді объектілер бар. Осы объектілердің сипаттамаларына сәйкес кестелер
 ӛрістерін қарастырайық.
 Маршруттар: Marsh_ID – маршрут нӛмірі, Vremya_otpr – кету уақыты, Vremya_prib – келу
 уақыты, Aero_otpr – кету әуежайы, Aero_prib – келу әуежайы, Samolet_ID – ұшақ нӛмірі,
 Letchik_ID – ұшқыш нӛмірі, Kol_biletov – билеттер саны, Ekipazh_ID – экипаж нӛмірі.
 Ұшақтар: Samolet_ID- ұшақ нӛмірі, Tip_samoleta – ұшақ типі, God_vypuska – шығу жылы,
 Marka_samoleta – ұшақ маркасы, Chislo_dvig – двигательдер саны, Silovaya_ustanovka –қуат
 орнатылымы, Kol_mest – орындар саны.
 Ұшқыштар: Letchik_ID – ұшқыш нӛмірі, Imya – есімі, Familia – фамилиясы, Otchestvo -
 әкесінің аты, Data_rozhdenya – туған күні, Stazh_raboty – жұмыс ӛтілі.
 Әуежайлар: Airport_ID - әуежай нӛмірі, Nazv_airporta - әуежай аты, Nazv_goroda – қала аты,
 Kol_ polos – жолдар саны, Kol_kass- кассалар саны, Max_vsletnyi_ves – ұшу салмағы,
 Vysot_nad_urovnem_morya – теңіз дейгейінен биіктігі.
 Экипаж: Ekipazh_ID – экипаж нӛмірі, Stuardessa1- стюардесса 1, Stuardessa2- стюардесса 2,
 Stuardessa3- стюардесса 3, Bort_engineer – борт-инженер, Letchik_zapasa – қордағы ұщқыш.
    Ең соныңда, пәндік облыстың объектілері және сипаттамалары мен атрибуттар және
 қатынастар арасындағы сәйкестік орнату қажет.
    Delphi программалау ортасында «Әуежай» ақпараттық жүйесін жүзеге асыратын
программа құру. Мұнда үш автоматтандырылған жұмыс орны болады:
 - программаны жобалаушы администратор, деректерді ӛзгертіп, жаңа ақпарат енгізе
___________________________________________________________________________ 205
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


  алады, сонымен қатар программаны қайта құру мүмкіндігі бар;
- кассир, ол билетке сұраныс жасап, есеп беру құрады және клиенттерге қызмет кӛрсетеді;
- клиент, рейстер туралы ақпарат алады, билетке тапсырыс жасайды.
   Ақпараттық жүйені құру кезінде келесі талаптарға мән беру қажет:
- Ақпараттық жүйені қолданушылардың барлық талаптарын қанағаттандыру қажет.
  Ақпараттық жүйе жобалаудан бұрын оның қызметіне қолданушылардың талаптарына
  кеңінен зерттеу жүргізу қажет.
- Ақпараттық жүйе деректердің бүтіндігін және қайталанбастығын қамтамасыз етуі қажет.
Құрылатын программа орындайтын функцияларды атап ӛтейік:
- деректер қорында орналасқан барлық ақпаратты қарап шығу мүмкіндігі;
- деректер қорының жазбаларын толықтыру, ӛзгерту, ӛшіру мүмкіндігі.
Қажетті ақпаратты ыңғайлы іздеу үшін жүзеге асыру қажет:
- жазбалардың сұрыпталуын;
- жеке ӛрістердің енгізілген мәндері және олардың диапазондарына сәйкес жазбалар
  фильтрациясын;
- статикалық және динамикалық SQL сұраныстары кӛмегімен әр түрлі кестелерде
  орналасқан деректерге таңдау және жинақтау жасау;
- деректер қорында орналасқан ақпаратқа талдау жасау.
Қорытынды.
   Берілген тапсырма бойынша зерттеу жүргізіліп, «Әуежай» ақпараттық жүйесін
жобалау жұмысы жасалды.
   Серверлік деректер қорының құрамы анықталып, Interbase қосымшасында жүзеге
асырылды.
   Үш автоматтандырылған жұмыс орны құрылды: администратордың, кассирдің және
қарапайым қолданушының клиенттік қосымша программалары.
                Қолданылған әдебиет
1. Фаронов В.В. «Разрабока приложений для баз данных и интернета», Питер 2006г
2. Марков А.С. «Базы данных», Москва 2006г
3. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования
  информационных систем. Москва 1999г

Ғылыми жетекші - Турсунбаев Б.Ж
___________________________________________________________________________ 206
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 681.3.07

     ПРОГРАММАЛАНАТЫН ЛОГИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЛДЫ СХЕМАЛАР
             АРХИТЕКТУРАСЫ

                    Абсаттар Б.Б.
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

    Бұл мақала программаланатын логикалық интегралды схемалардың (ПЛИС) құрылу
ерекшеліктеріне арналған. Бұл жерде белгілі бір технологияларды салыстыру кӛзделмейді.
ПЛИС құрамына енетін мультиплексор, сумматор, микропроцессорлық ядролар сияқты
блоктарды әр жабдықтаушы ӛзінің қалауынша анықтайды. Тағы да бір маңызды мәселе бұл -
әрбір ӛндіруші ӛндіретін тауарының сипаттамасы күн сайын ӛзгеретіндігі.
    Қазіргі кезде ПЛИС-дың кӛбісі бірнеше рет программаланатын статикалық
Оперативті жады құрылғысына (ОЖҚ) негізделген. Бұл технологияның негізгі
артықшылықтары:
    - жаңа идеяларды жылдам, әрі оңай жүзеге асыру;
    - бұл технология озат технологиялардың бірі болып табылады;
    Бірақ бұл ғажайыптың да кемшілігі бар екен, олар статикалық (ОЖҚ)-ның жады
ұяшықтары энергияға тәуелді болатындығы, яғни оларды ток кӛзіне қосқанда қайтадан
программалау қажет болады.
    ПЛИС қолданатын келесі технология бұл - ӛсірілетін қосымшалар технологиясы. Бұл
құрылғылар сӛндірілу қалпында да программатор кӛмегімен программаланады. Бұл
технологияның артықшылықтары:
    - ток кӛзінен тәуелсіз, сондықтан қосымша сыртқы жады құрылғыларын қажет
     етпейді. Бұл әрине оның бағасының түсуіне әкеледі:
    - бұл құралдардың ішкі технологиясы «ӛте берік» болғандықтан, олар радиация
     әсеріне тӛзімді болып келеді;
    - ең бастысы – конфигурациялық деректер терең құпияланған;
    Бұл технологиялардың қысқаша сипаттамалары 1-ші кестеде кӛрсетілген[1].

   Кесте 1. Программаланатын технологиялар сипаттамасы
 Сипаттамасы     Қайтадан   Жылдамд Тұтыну қуаты                   Размер
          программалау    ығы
Статикалық ОЖҚ      Иә     Жылдам    Орташа                   Улкен
  Ӛсірілетін      Жоқ       -     Тӛмен                   Кішкене
 қосымшалар
 ЭСППЗУ/Flash      Иә     1/3 СОЖҚ    Орташа                   Кішкене

    Жалпы жағдайда, ПЛИС кіші және үлкенмодульді деп бӛлінеді [1]. Бұл
классификацияны дұрыс түсіну үшін ПЛИС құрылымын, яғни оны құрайтын қарапайым
программаланатын логикалық блоктардың және олардың арасындағы программаланатын
байланыстарды ұйғару маңызды (1-ші сурет).
    Кішімодульді архитектурада әрбір блок қарапайым функцияларды жүзеге асыру үшін
қажет. Мысалы, блокты 3 кірісі бар қарапайым логикалық элемент (И, ИЛИ, И-НЕ және т.б.)
немесе жады элементі (D-триггер) ретінде программалауға болады.
___________________________________________________________________________ 207
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
                                          Программаланаты
                                          н байланыстар
                                          Логикалық
                                          блоктар
                 Сурет 1. ПЛИС-ның ішкі құрылымы


   Программаланатын логикалық блоктарды жүзеге асырудың негізгі екі әдісі бар:
мультиплексор (MUX) және сәйкестік кестелер негізіндегі әдістер.
   Xilinx фирмасының логикалық блоктарының (ұяшықтарының) құрамында 4-кірісті
сәйкестілік кестесі, мультиплексор және регистр бар (2-ші сурет).


             a

             b                             y


             c
             e
                                           q

          CLK

             d
          CLK
   Сурет 2. Xilinx фирмасының логикалық ұяшықтарының қарапайымдатылған кӛрінісі


    ПЛИС-ның негізгі қасиеті бұл – оның барлық электронды элементтері аппараттық
немесе программалық түрде жүзеге асырылуы.
    ПЛИС құрамындағы барлық синхронды элементтерді тактілік сигнал арқылы
синхронизациялау қажет.    Сол үшін синхронизация ағашы қолданылады. Егер
синхронизация үрдісі жүргізілмесе, онда бір ӛткізгіш бойынан ӛтетін тактілік сигналдар
барлық триггерлерден кезектесіп бірінен кейін бірі берілуші еді. Бұл микросхемаға ең жақын
орналасқан триггердің синхроинпульсті тізбектегі қалған барлық триггерлерге қарағанда
бірінші кӛруіне әкеледі. Бұл жағдай қиындықтырға әкеліп соқтыратын фазалық ығысуға
әкеледі. Синхронизация ағашы белгілі бір ӛткізгіштер кӛмегімен жүзеге асырылады. Осы
___________________________________________________________________________ 208
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


синхронизация ағаштары микросхемаға тікелей жалғанбайды, ол алдымен балалық тактілік
сигналдарды генерациялайтын синхронизация диспетчері деп аталатын құралға жалғанады
(3-ші сурет) [2].
                          Синхрониз
                           ация     …
                          диспетчері


                 Cурет 3. Синхронизация диспетчері


   Жоғарыда қарастырылған мәселелер ПЛИС архитектурасының тек негізгі, қарапайым
ғана еӛрінісі. Шын мәнінде ПЛИС құрылымы ӛте күрделі және осы мақала кӛлемінде
шектелмейді.
   80 жылдары алғаш ПЛИС пайда болғаннан бері бірталай уақыт ӛтті. Қазіргі таңдағы
ПЛИС құрылғыларын сол кездегі ПЛИС-мен салыстыруға да келмейтіндей, олар ӛзінің
дамуында кӛптеген ӛзгешеліктерге тап болды. Және де бұл дамудың әлі де шегі жоқ сияқты.


                  Әдебиет
1. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. – М. Издательский дом
  «Додека-XXI», 2007. – 408 с.
2. www.xilinx.com сайты

Ғылыми жетекшісі – ф.-м.ғ.к., доцент Ташатов Н.Н.УДК 517.51

       «ВИТРУВИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА

                 Алтай Е. Попечителев А.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

   Одна из самых гениальных и знаменитых работ великого деятеля художника и
ученного XIV века Леонардо да Винчи «Витрувиальный человек» - Витрувий стал огромным
вкладом в науку и искусство человечества. На рисунке изображен мужчина с
распростертыми руками и расставленными ногами, вписавшимися в квадрат и круг. Это не
только рисунок с применением акварели, прежде всего он прообраз технических документов
сегодняшних дней.
___________________________________________________________________________ 209
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
    Леонардо создавая это изображение был не только художником, но и инженером.
Одним рисунком гений Леонардо да Винчи смог определить каноны графических
изображений на целых 500 лет.
    С появлением машинной графики визуализация информации сделала новый шаг
вперед. Изображения все более приближаются к реальным объектам.
    Дуновением свежего графического решения пришедшего на смену Ветрувию стал
стиль Web 2.0 .
    Возникший как стиль оформления Web страниц он оказывает сегодня серьезное
влияние на любое графическое изображение.
    Долгое время машинная графика не выходила за границы сложившегося визуального
языка двадцатого века.
    Причем расслоение на новую и старую эстетику все более очевидно.
Гений Леонардо вернулся к нам в новом качестве, все художники и инженеры сегодня
объединены переходом от ручной работы к машинной распечатке своих работ. Без знаний
компьютерных технологий выполнения графических задач становиться почти невозможным,
идет стирание границ между художником и инженером… именно этим сразил, мир Леонардо
да Винчи (его научный трактат дошедшие до нас составил 7 000 страниц и в противовес 13
картин…).
    В споре искусств Леонардо да Винчи первое место отводил живописи, понимая ее как
универсальный язык (подобный математике в сфере наук), способный воплотить все
многообразные проявления разумного начала в природе. В то же время Леонардо да Винчи
художником или ученым не был, а его Витрувий один из шагов к признанию обществом
живописи, как вида искусства, при средневековом цеховом делении производства,
художники были приписаны к цеху каменщиков.
    Аналогичны задачи, решаемые компьютерной графикой. В споре искусств сегодня
___________________________________________________________________________ 210
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


техническую победу можно присудить не виду искусства, а инструменту-компьютеру и
стилю Web 2.0 с его характерными визуальными характеристиками – яркая трехмерная
графика, содержащая сияющие поверхности, тени отражения, простые часто скругленные
шрифты…
   Не возможно определить, как долго стиль Web 2.0 будет влиять на графику, что
придет ему на смену, но это влияние есть и игнорировать ее нельзя.

                  Литература
1. Гуде С.В., Ревин С.Б. Информационные системы. Учебное пособие. РЮИ МВД России.
  2002
2. CorelDRAW7. Учебное пособие разработанное COREL CORPORATION     LIMITED.
  Дублин, 1999 г.
3. Попов В.В.Учебный курс 3D Studio MAX. – М., 1890

Руководители - к.т.н. доц. Бобер А.Б., к.т.н. Нурмухамбетова Б.Т., ст. преп. Подольский О.П.УДК 004.9 А45

             ОҚЫТУДЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ

                   Аманжолова А.Д.
       Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

    Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты
міндеті- ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері
негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін
қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім
беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін кӛздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, әрбір білім
беру мекемедегі ұжымының, әрбір мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық
жаңалықтар мен қайта құру, ӛзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-
қатынасқа ӛту қажеттігі туындайды.
    Қазіргі кездегі жоғары білім беру қоғам талаптарын қанағаттандырудың бірнеше
жүйелерін қарастырады, яғни ғылымды, білімді және ӛндірісті интеграциялау түрі ретінде
ғылыми оқу-ӛндірістік кешендер құру; оқытуды және студент еңбегін дараландыру, білім
беруді ізгілендіру; оқытушылардың кәсіби даярлығына жоғары талап қою, жоғары оқу
орнында болашақ мұғалімдерді даярлау мен олардың кәсіби деңгейін кӛтеруде
педагогикалық мұғалімдерді жаңа технологиялар негізінде кӛтеру. Мұндай үдеріс әлемнің
түрлі елдерде ӛздерінің ұлттық ерекшеліктеріне, экономикалық жағдайына, білім беру
жүйесінің дәстүрлеріне қарай әртүрлі деңгейде кӛрініс тапқан.
    Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту шеңберінде білім берудің мақсаты мен мәнінің
ӛзгеруі «білім беру технологиясы» деп алатын жаңа ұғымның пайда болуына ықпал етті. Бұл
ұғымның мәнін білім беру үдерісін ӛздігінше дамытатын жүйе деп түсінуге болады, онда
білім алушылардың қызметі жетекші фактор болып табылып, оқыту мұғалім мен білім
алушының субьектаралық ӛзара әрекетін қарастыратын және олардың мүмкіндіктерін
қамтамасыз ететін рефлексиялық басқару ретінде кӛрінеді.
    Оқыту, білім беру тәжірибесі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі арттырып
отыруды талап етеді. Сол себепті педагогикалық үрдісті технологияландыру мәселесі
маңызды болып саналады.
___________________________________________________________________________ 211
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


     Қазіргі ақпараттық қоғамда ӛндірістің дамуының негізгі құралы болып ақпараттық
ресурстардың қажеттілігі кӛрінеді. Сондықтан білім беру саласы да ӛзінің дамуы үшін жаңа
қадамдарға баруда. Осыған байланысты адамға ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты
таңдауға мүмкіндік жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болуда.
     Жаңа ақпараттық технологиямен орындалатын қызмет ӛзінің кез келген нақты
формасында тиімдірек орындалады, адам ӛркениетті бола бастайды.
     Ұрпақ үшін кітаптың маңызы қандай болса, компьютер де оқушы үшін қоршаған
әлемді танудың табиғи құралы болып табылады. Олай болса, барлық сабақтарды
компьютерлердің қуаттануымен жүргізуді үйрену – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін ӛзекті
мәселелерінің бірі.
     Соңғы жылдары білім беру аясы жүйесінде компьютерлік техниканы пайдалану
белсенді түрде жүзеге асырылуда. Білім беру жүйесіндегі жаңа ақпараттық технология
дегеніміз – оқу және оқу-әдістемелік материалдар жинағы, оқу қызметіндегі есептеуіш
техниканың техникалық құралдары, олардың ролі мен орны туралы ғылыми білімнің
жүйесін және оқытушылар еңбектерін жүзеге асыру үшін оларды қолдану формалары мен
әдістері деген анықтама беруге болады. Яғни, ақпараттық технология – білім беру мекемесі
мамандарының жұмысын жүзеге асырушы әдістер мен формалар және балаларға білім
беруші құрал.
     Ақпараттық технология қызметінің құралы ретінде жаңа ақпараттық технологияның
компьютерлік құралдары қолданылып жүр, алайда заман талабына сай компьютерлік
техниканың дамып жетілуіне байланысты ғылыми сипаттағы            компьютерлік
бағдарламаларды    жасау керек және ол оқушының іс әрекетінің интеллектуалды
құрылысымен сәйкес келуі тиіс.
     Педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерде оқытуда ақпараттық технологияларды
пайдаланудың бірнеше бағыттары кӛрсетілген, солардың ішінде мектептегі оқу
практикасында қажеттілерінің негізгілері мыналар: компьютер - оқушы білімін бағалау
құралы; компьютерлік модельдеуді қолданатын зертханалық практикум; мультимедиа-
технология, жаңа материалды түсіндірудегі иллюстрациялық құрал; дербес компьютер,
білім жетілдіру құралы.
     Мұғалім жұмысы практикада оқушы білімін бағалау үшін алатын тақырыптық
тестерден кӛрінеді. Тест кӛзі мультимедиа компакт-дискілер немесе интернет желісі болуы
мүмкін.
     Біз Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтымызда Platonus бағдарламасының
мүмкіндіктерін пайдаланып, кӛптеген сабақтардан тест құрастырдық. Бұл бағдарлама
кӛмегімен студенттер тест жауаптарын бірден немесе барлық тест сұрақтарына түгелдей
жауап бергеннен кейін кӛруіне болады. Бұл балаларды қызықтыруға мүмкіндік жасайды.
     Бұдан басқа да, тест генераторлары деп аталатын тестілеуші бағдарламалар құруға
болатын арнайы компьютер бағдарламалары (қосымшалар) бар. Бұл жағдайда мұғалім тестің
сұрақтарын және барысын ӛздігінен таңдап алады.
     Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар оқу материалдарын иллюстрация жасау
кезінде (мысалы анимациялы слайд-фильмдер) қолданылады. Бұл оқу үрдісін қозғалыста
бейнелеуге мүмкіндік береді. Компьютердің кӛмегімен дыбыстық және бейнефрагменттерді
де демонстрация жасауға болады.
     Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану ӛз білімін кӛтеру
тиімділігін де арттырады. Бұл бірінші кезекте сандық түрде жазылған ақпараттарды
пайдалану кезінде қажетті мәліметтерді оңай табуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде кӛптеген
әлемге танымал энциклопедиялар, сӛздіктер электронды түрге айналдырылған.
     Оқу үрдісінде компьютерлік техниканы қолданудағы қиыншылықтар кӛбіне
мұғалімнің дербес компьютерді дидактикалық құрал ретінде қабылдауына дайын екендігіне
байланысты.
     Қазіргі кезде компьютердің кӛмегімен тек белгілі бір аудиторияларда ғана емес,
___________________________________________________________________________ 212
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


сонымен бірге қашықтан оқыту үрдісі де дамып келе жатыр. Ол үшін Интернет желісіне
қосылған компьютер керек. Қашықтан оқыту кезінде тапсырманы және онымен бірге
ұсынылған оқулықтарды қарап отырып білім алғысы келетін адам ӛзі ізденіп, жауаптарын
салып жібереді. Немесе бірлескен телеконференцияларға қатысады. Оқытудың бұл түрі
анағұрлым арзан, әрі қалаған уақытыңда оқуыңа, тапсырмаларды орындауыңа мүмкіндік
береді.
    Бұның бір мысалы ретінде 2007-2008 оқу жылының басында ҚР Президенті
Н.Назарбаевпен бірге ӛткізілген интерактивті сабақты айтуға болады. Егер біз барлық
мүмкіндіктерімізді толық пайдалана алатын болсақ, онда біздің келешек ұрпағымыз
компьютерлік технологиямен толыққанды білім ала алады.

                      Әдебиетт
  1. Болашақ мұғалімдерді математикалық және ақпарттық модельдеу негізінде даярлау.
Математика және физика журналы. №2(32), 2007.
  2. Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдердің педагогикалық іс-әрекеттерін
модельдеу. Қазақстан жоғары мектебі, №1. 2007.
  3. Болашақ маманның кәсіби іс-әрекеттерін логикалық моделдеу ерекшеліктері.
Қазақстан жоғары мектебі. Ұлт тағлымы, №1. 2007.
  4. Информатикалық пәндерді оқытудың педагогикалық технологиясы. Қазақстан
мектебі. №11. -Алматы, 2006.
  5. Роль и место преподавателя в учебном процессе при доведении научной информации
до студентов. «Білім-Образования», №3. -Алматы, 2006.
  6. Алгоритмдік дайындықты жетілдіру. Бастауыш мектеп. Алматы-1999, №10.
  7. Компьютерлік оқыту программаларын қолдану. Информатика-физика-математика
журналы. №3. Алматы, 2000.


Научный руководитель – преподаватель Шоңғалова Қ.С.


УДК 517.51

          ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
             В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

                   Амантаева Д.Ж.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

   Мультимедийные технологии — одно из наиболее бурно развивающихся направлений
новых информационных технологий, используемых в учебном процессе. Одна из их
особенностей — интерактивная компьютерная графика.
   Известный специалист в области искусственного интеллекта Д. А. Поспелов
сформулировал три основные задачи когнитивной компьютерной графики.
   Первой задачей является создание таких моделей представления знаний, в которых
была бы возможность однообразными средствами
представлять как объекты, характерные для логического мышления, так и образы-картины,
которыми оперирует образное мышление.
   Вторая задача — визуализация тех человеческих знаний, для которых пока
невозможно подобрать текстовые описания.


___________________________________________________________________________ 213
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Третья — поиск путей перехода от наблюдаемых образов-картин к формулировке
некоторой гипотезы о тех механизмах и процессах, которые скрыты за динамикой
наблюдаемых картин.
    Ввиду того, что основой образовательного процесса при очном обучении являются
лекции, формой, адекватной уровню развития информационных технологий, следует
признать мультимедийные курсы лекций, читаемые в специально оборудованных учебных
аудиториях. Мультимедийные курсы могут применяться также как для индивидуального
дистанционного обучения с интерактивными свойствами контроля усваиваемых знаний, так
и для группового. Мультимедийные технологии позволяют программно соединить слайды
текстового, графического, анимационного характера с результатами моделирования
изучаемых процессов. Это дает возможность воплотить на новом качественно более высоком
уровне классический принцип дидактики — принцип
наглядности.
    Мультимедийные обучающие технологии — это совокупность технических
обучающих средств (ТСО) и дидактических средств обучения - носителей информации
(ДСО). Технические средства мультимедиа обеспечивают преобразование информации
(звука и изображения) из аналоговой, т. е. непрерывной, в цифровую (дискретную) форму с
целью ее хранения и обработки, а также обратное преобразование, чтобы эта информация
могла быть адекватно воспринята человеком.
    Технические средства обучения можно классифицировать по ряду признаков:
 по функциональному назначению;
 по типу обучения;
 по физическим принципам устройства и работы;
 по логике работы;
 по характеру представления информации;
 по характеру воздействия на органы чувств.
    Технические мультимедийные средства обучения включают, как правило:
мультимедийный компьютер, укомплектованный звуковой стереокартой, приводом
DVD/CD-ROM, звуковыми стереоколонками, микрофоном, видеокартой; телетюнеры и
радиотюнеры (платы телеприемника и радиоприемника), позволяющие принимать
телепередачи и радиопередачи; устройства ввода видеоизображений в компьютер для
оцифровки; плату для работы с видеомагнитофоном или видеокамерой; видеокамеры и
цифровые фотоаппараты; WEB-камеры для проведения телеконференций и визуального
общения;   различные  экраны;  устройства  затемнения  кабинетов; устройства
аудиопроизведения и видеовоспроизведения и отображения информации; устройства
дистанционного управления техническими средствами.
    Аудиоинформация и особенно видеоинформация, преобразованная в компьютерную
форму, требует для своего хранения очень много места. Поэтому программные продукты,
обладающие свойствами мультимедиа (учебники, справочники, энциклопедии, учебные
электронные курсы), распространяются, как правило, на компакт-дисках. То есть для
использования таких продуктов необходим накопитель DVD/CD-ROM. Для работы со
звуком и видео на компьютере разработано множество программных средств, которые
обеспечивают   воспроизведение,   редактирование,  запись  аудиоинформации  и
видеоинформации, представленной в различных форматах, с устройств разных типов.
    Варианты применения МСО весьма разнообразны, но из них можно выделить три
основных: лекционные курсы, практические и лабораторные занятия, дистанционное
обучение. Последнее представляет особый интерес.
    Мультимедийные средства обучения влияют на формирование и развитие
психических структур человека, в том числе мышления. Печатный текст, до последнего
времени являвшийся основным источником информации, строится на принципе

___________________________________________________________________________ 214
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


абстрагирования содержания от действительности и в большинстве языков организуется как
последовательность фраз в порядке чтения слева направо, что формирует соответствующие
навыки мыслительной деятельности, обладающей структурой, аналогичной структуре
печатного текста, которой свойственны такие особенности, как линейность,
последовательность, аналитичность, иерархичность. Другие средства массовой
коммуникации и информации — фотография, кино, радио, телевидение — имеют структуру,
значительно отличающуюся от структуры печати. Образы и звуки не направляют ход мыслей
слушателя или зрителя от объекта к объекту с промежуточными выводами, как при
восприятии печатной информации. Вместо этого они создают модели узнавания,
обращенные к чувственной стороне субъекта. Подобно тому, как печатные материалы и
технические средства массовой коммуникации привели к гигантскому расширению
возможностей человеческого познания, фиксации и передачи опыта, компьютер должен
увеличить потенциал человеческого мышления, вызвать определенные изменения в
структуре мыслительной деятельности. В непрерывной и дистанционной обучающей среде,
созданной МСО, основными являются процессы организации и интерпретации
мультимедийной информации. Она может быть закодирована и представлена на экране
дисплея в виде математических символов, таблиц, графиков и диаграмм, изображения
процессов, дополняемых звуком, цветным изображением и т. п.
    Мультимедийные технологии позволяют использовать изобразительные средства
различной и выразительности в соответствии с содержанием изучаемого предмета и
законами психологического воздействия и восприятия.
    МСО позволяют:
 повысить информативность лекции;
 стимулировать мотивацию обучения;
 повысить наглядность обучения за счет структурной избыточности;
 реализовать доступность и восприятие информации за счет параллельного
  представления информации в разных модальностях: визуальной и слуховой
  (перманентная избыточность);
 создать преподавателю комфортные условия работы на лекции.
    Условия открытого обучения, создаваемые мультимедийной информационной средой,
должны способствовать развитию мышления обучаемого, ориентировать его на поиск
очевидных и неочевидных системных связей и закономерностей.
    Действительно эффективным можно считать лишь обучение, при котором студентам
прививаются навыки мышления, причем мышления нового типа, определенным образом
отличающегося от мышления, сформировавшегося на основе оперирования печатной
информацией, пользования средствами массовой коммуникации. При внедрении МСО
пересмотру подвергаются представления не только о мышлении; но и о других психических
функциях: восприятии, памяти, представлениях, эмоциях и др. Перед психологами и
педагогами встают задачи концептуального описания развития человеческой деятельности и
психических функций человека в условиях технологизации и использования
мультимедийных средств в непрерывном и дистанционном образовании.


                  Литература
1. ―Язык программирования Java‖ Учебный курс Вадим Валериевич Монахов
http://barsic.Spbu.ru/index_r.html


Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Тукенова Лейла Муратбековна

УДК 004.4
___________________________________________________________________________ 215
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
            МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТАБЛИЧНЫХ ВЕЛИЧИН
             В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ

                   Ахметова И.Е.
       Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана

    Актуальность дипломной работы заключается в том, что Excel - пожалуй, самая
популярная сегодня программа электронных таблиц. Ею пользуются деловые люди и ученые,
бухгалтеры и журналисты. С ее помощью ведут разнообразные списки, каталоги и таблицы,
составляют финансовые и статистические отчеты, обсчитывают данные каких-нибудь
опросов и состояние торгового предприятия, обрабатывают результаты научного
эксперимента, ведут учет, готовят презентационные материалы. Изучение учащимися Excel
практически применимо в любой дальнейшей профессии выпускников школ.
    Основное отличие электронных таблиц от тех табличек, которые можно строить в
Microsoft Word и других текстовых редакторах, состоит в том, что настоящие электронные
таблицы оснащены возможностью производить вычисления. Ведь вордовская табличка - это
просто способ расположения слов и чисел, вы не сможете попросить свой текстовый
редактор, к примеру, посчитать сумму чисел по столбцу, а результат поместить в такую-то
ячейку.
    Excel может вычислять суммы по столбцам, строкам или любым иным группам ячеек,
перемножать и делить, брать проценты; он сумеет посчитать среднее арифметическое,
дисперсию или срок погашения кредита. В нем вообще можно использовать множество
стандартных функций - финансовых, математических, логических, статистических.
    Оформление таблиц может быть самым разнообразным (а это немаловажно, когда
нужно распечатать прайс-лист, справку или презентационный материал), возможности
форматирования данных - как в хорошем текстовом процессоре: можно менять шрифты,
начертания, выделять строки, столбцы или отдельные ячейки текста цветом, рамочками и
линеечками, закрашивать области фоном или цветом, строить по табличным данным
графики и диаграммы, вставлять в таблицу картинки и т.д. и т.п.
    Цель дипломной работы – исследование методов изучения табличных величин в
школьном курсе информатики, а также разработка методических указаний по изучению
Excel в школьном курсе информатики, а также на факультативных занятиях.
    Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
    - показать возможности Excel при составлении табличных величин;
    - изучить значение изучения Excel в школьном курсе информатики;
    - рассмотреть возможность применения Excel при решении элементарных
математических задач;
    - разработать методику преподавания Excel при изучении табличных величин для
учащихся 10-11 классов;
    - проанализировать эффективность разработанной методики;
    - рассмотреть перспективные направления развития методик преподавания табличных
величин в школьном курсе информатики.
    Научная новизна дипломной работы заключается в том, что разработанная методика
является новым подходом в изучении прикладного программного обеспечения с элементами
математики и программирования.
    Теоретической основой при написании дипломной работы стали учебные пособия,
монографии и научные статьи посвященные изучению Excel в школьном курсе
информатики, а также сборники математических задач.
    В первой главе дипломной работы рассмотрены теоретические основы изучения Excel
в школьном курсе, а также функциональные возможности Excel.
___________________________________________________________________________ 216
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   Во второй главе изложен материал по разработанной методике преподавания Excel в
школьном курсе информатики, а также проведен анализ эффективности разработанной
программы в экспериментальных 10-11 классах Средней школы.
   Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы и приложений.

                     Литература
  1.  Лавренов С.М., Excel. Сборник примеров и задач, 2002г.
  2.  Лапчик М.П., Семакин И.Г. Методика преподавания информатики, 2001г.
  3.  Златопольский Д.М. 1700 заданий по Microsoft Excel.
  4.  А.Ю. Козлов, В.С Мхитарян, В.Ф. Шишов.Статистические функции MS Excel в
     экономико-статистических расчетах . Москва 2003 г.

Научный руководитель – ст.преподаватель Сактаганова Б. С


УДК 517

  АНАЛИЗ АЛГОРИТМА ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ
           СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

                   Баженова А.А.
        Евразийский Национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

   В настоящее время теория алгоритмов образует теоретический фундамент
вычислительных наук. Применение теории алгоритмов осуществляется как в использовании
самих результатов (особенно это касается использования разработанных алгоритмов), так и в
обнаружении новых понятий и уточнении старых.
   Разработка алгоритма (а также его обоснование и, если это необходимо,
модификация) существенно осложняется, если разработчик не придерживается с самого
начала некоторой дисциплины, позволяющей на каждом этапе разработки четко выделить
необходимые подцели и прослеживать взаимосвязь между ними. Такой дисциплиной,
получившей в последние годы широкое распространение, является метод пошаговой
разработки. Суть этого метода состоит в том, что алгоритм разрабатывается «по шагам» (как
правило, «сверху вниз»), начиная с его спецификации, полученной в результате анализа
задачи. На каждом этапе принимается небольшое число решений, приводящих к
постепенной детализации (уточнению) управляющей и информационной структуры
алгоритма. Таким образом, получается последовательность все более детальных
спецификаций алгоритма, приближающихся к окончательной версии программы.
   Этот метод позволяет разбить алгоритм на части (модули), каждая из которых решает
самостоятельную (как правило, небольшую) подзадачу. Это дает возможность сосредоточить
усилия на решении подзадачи, реализуемой в виде отдельной процедуры или функции.
Связи по управлению между модулями осуществляются посредством соответствующих
обращений к ним (вызовов), а передача информации от одного модуля к другому
производится через параметры и глобальные переменные.
   Наряду с использованием метода пошаговой разработки необходимо также иметь в
виду следующие факторы, которые могут существенно повлиять на разрабатываемый
алгоритм.
   1. Средства, предоставляемые тем языком, на котором алгоритм будет
запрограммирован.
   2. Структура данных, на которые ориентирован алгоритм. Этот фактор оказывает
___________________________________________________________________________ 217
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


исключительно большое влияние на эффективность разрабатываемого алгоритма.
     Проанализируем алгоритм перевода студентов в условиях кредитной системы
обучения. При организации обучения по кредитной технологии перевод студентов с курса на
курс (оставление на повторный курс обучения, академический отпуск и др.) можно
осуществить с помощью двух разных алгоритмов. Тогда встает вопрос о выборе
оптимального пути. В этом случае и применяется анализ алгоритма. Причем с учетом
оптимизации алгоритма общее количество студентов разделим на sперевод, sповторное и sвыпуск, то
есть s = sперевод + sповторное + sвыпуск.
     Рассмотрим первый подход. Для перевода студентов алгоритм действий будет
следующий:
      создать приказы о переводе студентов на следующий курс, об оставлении на
повторный курс обучения, о выпуске студентов (присвоении соответствующей
академической степени);
      изменить все наименования групп и потоков обучения;
      создать группы первого курса для тех, кто остается на повторное обучение после
первого курса;
      тех, кто не набрал проходной GPA, оставить на повторный курс обучения
(изменить номер группы и номер потока).
     При организации такого способа возникает проблема, как вернуть тех, кто должен
остаться на повторном курсе обучения. В целях оптимизации перед выполнением данного
алгоритма нужно осуществить выборку студентов, которые переходят на следующий курс
обучения, выпускаются и остаются на повторный курс. Тогда перевод осуществляется
только на втором этапе, а на остальных ведется работа с выпускниками и теми, кто остается
на повторное обучение.
     Второй подход предполагает последовательное перемещение студентов из одной
группы в другую. Лучше всего в этой ситуации первыми перемещать студентов последних
курсов, т.е. начинать перевод с конца. Таким образом, студенты последнего курса
выпускаются и получают метку выпускника (их группы становятся пустыми), в
освободившиеся группы в соответствии со своей специальностью переводим студентов
предпоследнего курса и так далее. Тогда алгоритм требует осуществления следующих
действий:
      создать приказы о переводе студентов на следующий курс, об оставлении на
повторный курс обучения, о выпуске студентов (присвоении соответствующей
академической степени). На этом этапе будет осуществляться распределение студентов на
выпускников, должников и тех, кто переходит на следующий курс обучения;
      создать дополнительные группы (например, если старшего курса с такой
специальностью не было);
      после того как сформирован полный список нужных групп, переместить в них
студентов. При этом в процессе перемещения для каждого студента нужно изменить номер
группы, индивидуальный номер потока и номер рабочего учебного плана (РУП) на потоке;
      удалить избыточные группы и потоки.
     Кроме того, при использовании такого алгоритма действий на подготовительном
этапе нужно создать так называемые фиктивные группы, куда будут помещены вновь
поступившие.
     Хотя на первый взгляд второй подход кажется более удобным, так изначально
работает с отсортированными данными, на самом деле он является более трудоемким и
менее эффективным, поскольку сложность будет зависеть от количества студентов sперевод и
sвыпуск. Тогда как сложность первого подхода к реализации алгоритма сложность будет
зависеть от количества студентов sповторное и sвыпуск. Следовательно, объем данных,
обрабатываемых первым методом значительно меньше, чем вторым.
     Кроме того, при оптимизации первого подхода осуществляем распределение
___________________________________________________________________________ 218
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


студентов по группам назначения (должники и те, кого нужно перевести). Эти действия
проделываются на первоначальном этапе, тем самым сокращается объем входных данных на
каждом из шагов алгоритма.
   Таким образом, используя анализ алгоритма на первоначальном этапе разработки,
можно усовершенствовать процесс реализации на этапе проектирования решения, выбрать
наименее трудоемкий и более эффективный метод реализации.

                     Литература
 1.  Кнут Д. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы. – 3-е изд. – М.:
   «Вильямс», 2006, 720 с. – ISBN 0-201-89683-4
 2.  Колмогоров А. Н. Теория информации и теория алгоритмов. – М.: Наука, 1987, 304 с.
 3.  Макконелл Дж. Анализ алгоритмов. Вводный курс. – М.: Техносфера, 2002, 304 с.
 4.  Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: Вильямс,
   2006.

Научный руководитель – к. ф.-м. н., доцент Фураева. И.И.


УДК 681.3

             СОЗДАНИЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ СРЕДСТВАМИ
                ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ

                 Баймуканова Г., Омарова З.
          Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

    Современный период развития цивилизованного общества характеризуется процессом
информатизации. Это глобальный социальный процесс, при котором сбор, накопление,
обработка, хранение, передача и использование информации осуществляется на основе
современных средств коммуникации. Внедрение средств современных информационных
технологий в систему образования дает возможность совершенствовать механизмы
управления системой образования на основе использования коммуникационных сетей,
совершенствовать методы, формы и содержание в соответствии с задачами развития
личности обучаемого в современных условия информатизации общества.
    На занятиях можно решить целый ряд дидактических задач, используя материалы
Интернет [1], совершенствовать навыки и умения студентов; создавать устойчивую
мотивацию для изучения предмета.
    Современные мультимедийные программы представляют собой эффективное
средство оптимизации условий умственного труда. Для студентов мультимедийные
технологии являются способом, при помощи которого они расширяют свои представления
об окружающем мире. Использование мультимедийных технологий обеспечивает более
полную и точную информацию об изучаемых явлениях и объектах. Это повышает качество
обучения, позволяет удовлетворять и развивать познавательные интересы студентов,
повышает наглядность обучения, позволяя использовать тяжело доступный материал или
тот, который нельзя использовать без компьютера [2]. Работа студентов становится более
интенсивной, что позволяет повысить темп изучения учебного материала и увеличить объѐм
самостоятельной работы на занятиях и после них.
    Одним из таких средств обучения является интерактивная доска, при помощи которой
студентам можно продемонстрировать видеолекцию, как метод активизации познавательной
активности.
    Интерактивная доска - это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру,
___________________________________________________________________________ 219
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно только прикоснуться к
поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере.
   Она реализует один из важнейших принципов обучения – наглядность.
   Интерактивная доска работает вместе с компьютером и видеопроектором,
представляя собой единый комплекс. На ней можно делать все то же, что и на обычном
компьютере.
   В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с сенсорным
устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что происходит на компьютере, а
позволяет управлять процессом презентации, вносить поправки и коррективы, делать цветом
пометки и комментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего использования и
редактирования. К компьютеру, и, как следствие, к интерактивной доске может быть
подключѐн микроскоп, документ-камера, цифровой фотоаппарат или видеокамера. И со
всеми отображѐнными материалами можно продуктивно работать прямо во время лекции.
   Цель работы – показать возможности интерактивного обучения на примере
видеолекции по теме «Объектно-ориентированная среда Delphi».
   Интерактивный режим используется для показа конспектов и других иллюстративных
материалов, а также для подготовки конспектов, с помощью наборов инструментов,
предоставляемых программным обеспечением интерактивной доски.
   В интерактивном режиме существует возможность делать в процессе проведения
занятия различные пометки и комментарии поверх отображаемых на доске материалов.
   Видеолекция записана с помощью специального инструмента программного
обеспечения интерактивной доски. Студенты просматривают запись видеолекции, которая
позволяет им наглядно усвоить материал, перейти от теории к практике.
   Преимущество использования видеофильма как средство интерактивного обучения –
повышение эффективности подачи материала, делает лекцию интересной и повышает
мотивацию у студентов.

                   Литература
  1. Галишникова Е. М. Использование интерактивной доски в процессе обучения //
Учитель. - 2007. - № 4. – с. 8 – 10.
  2. Интерактивные технологии в образовании// учебно-методический комплекс//
Российский государственный гуманитарный университет. – Москва, 2005. – 21с.

Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Мурзабекова Г. Е.


УДК 517.51

             ГРАФТАҒЫ АЛГОРИТМДЕР. ЭЙЛЕР ЦИКЛЫ

                   Бакиева А.М.
         Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

                    Алғы сӛз
   Қазіргі уақытта тез және нақты жаңа ӛмірге жол ашатын «ақпараттың технологиялар»
ғылымы барлық салалар үшін ӛте маңызды роль атқарады. Біз ақпарат алмасу технологиясын
күнделікті ӛмірде қолдануға тырысып, жиі – жиі оны әдетке айналдыруға тырысамыз. Себебі
оның мүмкіншілігі шектеусіз, жеңіл және қолайлы. Соның бірі графтар теориясы болып
табылады. Графтар теориясы ғасырдан ғасырға келе жатқан ғылым, себебі кӛптеген
мамандықтарға ол ӛте қажет болып келді. Қазіргі таңда ол NANA технологиясында жиі
қолданады. Себебі жасанды интеллект ғылымында ол тиімді және керекті бӛлім. Осыған
___________________________________________________________________________ 220
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


байланысты оқу орындарында оқыту формасын тиімді ұйымдастыру мәселесі туындайды.
    Осы уақытқа дейінгі ақпарат технологиясында қолданылып келе жатқан жасанды
интеллект құралдары, бізді кӛп түсініспеушілікке әкеледі. Мұнда графтар теориясы кӛптеген
сұраққа есік ашады. Ол кӛбінесе дискретті математикадан алынып, қолданылады. Мұнда
алгоритмнің дұрыс жазылуы, оның тиімділігі және қате орындарын анықтау тәсілдері.
    Негізі графтардың кӛмегін кӛптеген жолда тасымалдаудың мекемелеріне зор кӛмек
және басты ғылым болып табылады. Тасымалдауға арналған ойластырылған жолдардың
алгоритмі. Яғни оқушылар мен студенттердің компьтерлік, ақпараттық технологияларын
басқа ӛрісте қолдана алуды және де математика жағынан, логикалық ой-ӛрісін қарқынды
дамыту, басты мақсат болып табылады.
Негізгі түсініктер
Математикада, Граф — бұл жиын объекілерінің және олардың арасындағы байланыстың
абстрактілі түсінігі. Граф деп (V, E) жұпты айтады мұнда V – бұл тӛбелер жиыны болып, ал
Е әрбіреуі ӛзінің байланысын кӛрсететін жұптар жиыны(бұл жұптар қабаырғалар деп
аталады). Граф бағдарланған және бағдарланбаған болу мүмкін.Бағдарланған графта
байланыстар бағытталған болып келеді (яғни Е реттелген болып келеді, мысалы (a, b) және
(b, a) бұл екі әртүрлі байланыс), ал бағдарланбаған графта байланыстар бағытталмаған (яғни
егер (a, b) байланысы бар болса, онда (b, a) байланысы міндетті түрде болады).

                 2               1
      1
                                      3     2

   4     3
                 5                         4
А)Бағытталған граф
   5                          б) Бағытталмаған граф
                              5


Графтағы жол бұл әрбір екі тӛбенің арасындағы қабырғалар арқылы байланысқан
тӛбелердің ақырға реті. Жол графқа байланысты бағытталған және бағытталмаған болып
келеді. 1-ші а)суретте [(1), (3), (4), (5)] реттілікті анықтайды, ал[(1), (4), (5)] реттілік болып
келеді.

Эйлер графы мен циклын қарастырайық. Біріншіден, граф байланысқан болу керек: кез
келген екі тӛбе үшін байланыстыратын жол болу керек.Екіншіден,бағытталмаған графтар
үшін әрбір тӛбедегі қабырғалар саны жұп болу керек. Негізінде бұл жеткілікті болып келеді.
1 Теорема. Бағытталмаған байланысқан G графында эйлер циклы болу үшін, қажет және
жеткілікті болу үшін тақ дәрежелі тӛбелер саны жұп болу керек.
Дәлелдеуі.
Қажеттілігі. Кез келген эйлер циклы бір қабырға арқылы тӛбені ӛтіп және де басқа қабырға
арқылы шығу керек, себебі кез келген қабырға тек бір рет қолданылу мүмкін. Сондықтан,
егер G эйлер циклын қабылдаса, онда тӛбелер дәрежесі жұп болу керек.
Жеткіліктігі. Барлық тӛбелері жұп дәрежесі бар G – байланысты бағытталмаған граф
болсын.
Эйлер цикл құрылымының алгоритмі
Жоғарыда айтылғандай графтағы эйлер циклының эффективті әдісі кӛрсетілді.Ол үшін кез
келген графта мысал ретінде кӛрсете алатындай тӛбе дәрежелерінің саны жұп екенін
дәлелдеуге кӛз жетерлік. Енді тек дәлелдеудегі берілген алгоритм сызықты екенін, яғни
әрекеттер саны қабырға санына нақты пропорционалды екеніне түсіну қалды.
Эйлер графындағы эйлер цикл құрылымының алгоритмі.
Кіру: Сыбайлас матрицасымен берілген G(V,E) эйлер графы болсын. Қарапайымдылық үшін
vтӛбесімен сыбайлас, Г[v]— тӛбелер жиыны деп кӛрсетейік.
Шығу: эйлер цикл тӛбелерінің реті.
___________________________________________________________________________ 221
          Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
S:=Ø                       {тӛбелер сақтайтын стек}
select v  V                    {еркін тӛбе}
v→S                            { S стегіне v –ны қою}
while S≠Ø do
 v←S; v→S                  {v — стектің жоғарғы элементі}
 if Г[v]=Ø then
  v←S;
  yield v
 else
  select u  Г[v]  {сыбайластық тізімінен бірінші тӛбені алу}
  u→S                        { u –ды стекке қою}
  Г[v]:=Г[v]\{u}; Г[u]:=Г[u]\{v}   {(v,u) қабырғасын алып тастау }
 end if
end while
Алгоритм дәлелдемесі.
Бұл алгоритмнің әрекет принципі келесіде негізделеді.Еркін тӛбеден бастап сыбайлас жиыны
бос болып қалмайынша жолды құрап, қабырғаларды жойып стектегі тӛбелерді еске
сақтаймыз, яғни жолды ұзартуға болмайтынына кӛз жеткіземіз. Яғни біз бастаған тӛбесіне
дейін қайта келетінімізге кӛз жеткіземіз. Кері жағдайда бұл v тӛбесі тақ дәрежесін
сақтайтынын түсінеміз, себебі шарт бойынша ол мүмкін емес. Сӛйтіп, графтан цикл
қабырғалары алынып, цикл тӛбелері S стегінде сақталынды. Бірақ сонда да барлық
тӛбелерінің дәрежесі жұп болып қалғанына кӛз жеткіземіз. Одан әрі v тӛбесі эйлер циклының
бірінші тӛбесіне шығарылады, ал процесс стек басындағы тұрған тӛбесінен бастап
жалғасады.
Мақсаты: Оқу процессінде графтар теориясын оның алгоритмін дұрыс ұйымдастыру
технологиясын анықтап түсіну және практикалық, лабораториялық жұмыста дұрыс
қолданып, жүзеге асыру.

                      Әдебиет
1.  В.М. Бондарев, В.И. Рублинецкий, Е.Г. Качко. Основы программирования, 1998 г.
2.  Н. Кристофидес. Теория графов: алгоритмический подход, Мир, 1978 г.
3.  Ф.А. Новиков. Дискретная математика для программистов, Питер, 2001 г.
4.  В.А. Носов. Комбинаторика и теория графов, МГТУ, 1999 г.
5.  О. Оре. Теория графов, Наука, 1982 г.

Ғылыми жетекші- ф.-м.ғ.к., доцент Бакиев М.Н.

УДК 681.3

     РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С WEB-ПУБЛИКАЦИЕЙ

            Батюта И.В., Секенова И.А., Силиниченко Е.А.
       Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина, Астана

   Прогрессивное развитие информационных технологий обусловило необходимость
выработки новых подходов к решению проблем автоматизации деятельности предприятий.
Эксплуатация программного обеспечения требует новых подходов в разработке
автоматизированных информационных систем. Информация в настоящее время выходит на
первый план среди прочих ресурсов предприятия. Это обуславливается необходимостью
экономить трудовые, материальные и финансовые ресурсы.
___________________________________________________________________________ 222
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    В настоящее время все больше организаций стремится автоматизировать рабочий
процесс и использовать электронную информацию. Сейчас хранение, поиск и доступ к
информации стали важным явлением не только для людей, тесно связанных с деятельностью
в сфере компьютерных технологий, но и для полиграфических центров, помогая им
сократить временные, материальные и физические затраты на поиск, хранение, обработку
информации.
    Данная работа посвящена автоматизации учета работы автотранспорта, а также
возможности ее публикации в сети Интернет.
    Объектом исследования данной работы являются информационные системы.
    Предметом исследования является эффективность работы информационных систем в
Интернете.
    Информационная система - любой объект, который одновременно рассматривается и
как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей
совокупность разнородных элементов. Добавление к понятию "система" слова
"информационная" отражает цель ее создания и функционирования.
    Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу
информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой области. Они
помогают анализировать проблемы и создавать новые продукты и технологии, которые
используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности.
    В работе главное внимание уделяется рассмотрению информационных систем и
технологий с позиций использования их возможностей для повышения эффективности труда
работников информационной сферы производства и поддержки принятия решений в
организациях (фирмах).
    В современное время целесообразно использовать информационные системы для веб-
программирования, т.к. при помощи ресурсов Интернет, пользователи получают широкий
доступ к необходимой информации. Так, например, человек, осуществив поиск нужного
портала и, соответственно, Интернет-страницы, может разместить там своѐ резюме, свои
данные для того, чтобы его рассмотрели в качестве претендента на требуемую должность.
    А всѐ это возможно только при помощи веб-программирования, специализированных
языков. Этим и обусловлена актуальность темы данного исследования. Кроме того, грамотно
обработанная и систематизированная информационная система является в определенной
степени гарантией эффективного управления предприятием в целом.
    Целью работы является создание автоматизированной системы учета работы
автотранспорта, позволяющей работать с ней в глобальной сети, а также:
   - изложить основные идеи, связанные с использованием информационных систем и
информационных технологий;
   - показать, как можно наиболее эффективно и удобно использовать информационные
системы, совмещая их с Интернет возможностями.
   Достижению поставленных целей сопутствовало решение следующих задач:
   1) анализ деятельности предприятия;
   2) сбор данных для создания автоматизированной системы учета работы
автотранспорта;
   3) изучение средств и методов обучения персонала работе с автоматизированной
системой.
   Автоматизированная система учета работы автотранспорта должна решать следующие
задачи:
   - предусматривать тот момент, что данные могут вноситься разными пользователями;
   - база данных должна быть максимально гибкой для редактирования;
   - база данных должна обеспечивать простоту выполнения запроса;
   - формирования отчетов.
    При   автоматизации  процесса  подготовки  документации  и  внедрении
___________________________________________________________________________ 223
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


автоматизированных систем можно получить следующие показатели эффективности:
   - значительное сокращение времени, затрачиваемого на подготовку документации;
   - повышение качества труда за счет сокращения рутинных операций;
   - усиление контроля;
   - предотвращение ошибок;
   - улучшение деловой обстановки в результате доступности и открытости информации;
   - совершенствование работы аппарата управления;
   - улучшение организации учета и оформления полиграфических услуг.
    Таким образом, значение внедрения автоматизированной системы учета
полиграфических услуг, очевидно. Если автоматизированная система спроектирована для
конкретного учреждения, то еѐ внедрение не только повысит производительность труда
работников, но и будет способствовать улучшению организации и предоставления услуг
клиентам.
    В данной работе, предварительно, была разработана информационная система (база
данных), а затем, используя еѐ и серверный язык WEB - программирования PHP, была
разработана WEB версия БД. На основе проведѐнной работы, можно сделать вывод, что
серверный язык PHP даѐт огромные возможности для создания и развития сайта, который
будет содержать не только информацию, но и что-нибудь вычислять, проводить опросы,
содержать формы для заполнения (в нашем случае у нас есть 3 основные формы по
заполнению: по списку водителей, заполнение путевых листов и принадлежность
автотранспорта), вообщем, взаимодействуют с пользователем. Область его применения
ограничивается только нашей фантазией. Мы не собираемся останавливаться на достигнутых
результатах, т.к. это не является пределом наших возможностей. В дальнейшем мы
планируем продолжить заниматься WEB-программированием с использованием клиентских
языков программирования.

                    Литература
1. Послед Б.С. Access 2000. Базы данных и приложений. - К.: Издательская группа BHV,
  2000 – 320с.
2. Автоматизация управления предприятием/ Баронов В.В. и др. – М.: ИНФРА-М, 2000. –
  239 с.
3. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем: Учебник.
  Под ред. Ю.Ф. Тельнова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512 с.
4. Валейд Ж. РНР5 для чайников – М., 2008г.

Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Мурзабекова Г.Е.


УДК 004.432.4

      РАНЕЦ ЕСЕБІН БҰТАҚТАР МЕН ШЕКАРА ӘДІСІМЕН ШЫҒАРУ

                Бегімтай Ұ.Х.,Тұрсынбай Е.Т
         Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

   1960 жылы бүтінсанды сызықты программалау есебінде Лендом және Дойгом
ғалымдары алғашқы рет бұтақтар мен шекаралар әдісін қолданған болатын. 1963 жылы
бұтақтар мен шекаралар әдісі жандана түсті. Оның негізгі түсініктері ретінде тӛменгі баға,
бұталану, бағаларды қайта есептеу ережесі, оптималдықтың белгісі сияқты терминдерді атап
ӛтуге болады. Мүмкін болатын барлық шешімдер жиынын кіші жиындарға бӛлу бұл -
бұтақтар мен шекаралар әдісінің негізі болып табылады. Кез-келген есеп басында жиын
___________________________________________________________________________ 224
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


беріледі. Әр қадам сайын осы жиын қосарлана түсіп, пайда болған қос жиыншаның тӛменгі
бағалары табылады.
    Енді ранец есебіне тоқтала кетейік. Сапарға шыққан жолаушы берілген заттар ішінен
ең тиімділерін іріктеп алуы керек. Әр заттың салмағы(Ак, k = 1,2,…, n) мен пайдалылық
коэфиценті (Ск, k = 1,2,…, n) болады. Сӛмке кӛлемінің максималды сыймдылығын (В) деп
белгілейік.
Математикалық тұрғыдан қарастырайық. Есеп барысында n зат беріледі. Әр затты сӛмкеге
салуға, не салмауға болады. Яғни тек екі жауап(«иә» немесе «жоқ») болуы мүмкін.
Сондықтан бульдік айнымалы енгіземіз, оны Хk деп белгілейміз. Хk k = 1,2,…, n (жоғарыда
атап ӛткендей тек екі жауап болады 0, 1). Егер затты сӛмкеге салған болса, онда Хk = 1 және
егер салынбаса, онда Хk = 0 (k = 1,2,…, n). Оңтайландырылған есептің кӛрінісі мына түрде
болады:
     C1 Х1 + С2 Х2 + С3 Х3 + …. + СnХn → max ,
     А1 Х1 + А2 Х2 + А3 Х3 + …. + АnХn ≤ В.
    Есептің шығару барысын бес кезеңге бӛліп қарастыруға болады:
    1кезең. Әр заттың h коэфициентін табамыз. Яғни пайдалылық коэфициентінің заттың
салмағына қатынасы hk=Ck/Ak. Шыққан hk жауаптары арқылы, заттарды кему ретімен
орналастырамыз. Бұл реттелген жиынды G0 деп белгілейміз x=(x1,x2,…xn). Ендігі мақсатымыз
G0-дың тӛменгі бағасын табу:
(G0)=∆ 1(G0)+ ∆2(G0). ∆1(G0)=j=1l-1; ∆2(G0)=hl∆b
Мұндағы ∆b – аяғына дейін толмаған ранец. Яғни ∆b=b-j=1l-1(a j) екенін түсіну қиын емес.
    2 кезең. Есеп басында берілген G0 жиынын ӛзара қиылыспайтын G11 және G21
жиыншаларына бӛлеміз.
    3 кезең. G11 жиыншасының тӛменгі бағасын есептейміз. Бұл есептеу дәл бірінші
кезеңдегідей жүзеге асады.
    4 кезең. Бірінші және үшінші кезеңдегі ӛткен есептеулер сияқты, G21 жиыншасының
тӛменгі бағасы есептелінеді.
    5 кезең. Қарастырылған екі жиыншаны ӛзара салыстырып , ішіндегі ең тӛменгі бағаға
ие болғанын қалдырамыз да, келесі дәл осындай итерацияға кӛшеміз. Бұл итерация, яғни
бұталану процесі соңғы нәтижеге жеткенше дейін жүреді.
    Дәл осы алгоритмді пайдаланып, ранец есебін шығаратын программа жасалды.

                   Әдебиет
1. Черноморов Г.А. Теория принятия решений. Новочеркасск 2002, [60-65].

Ғылыми жетекші – ф.-м.ғ.к., доцент Заурбеков С.С.


УДК 004.20

         «АЛТЫН БЕЛГІ» ИЕГЕРЛЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ПОРТАЛЫ

                    Бегімтай Ұ.Х
         Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

2010 жылы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің қарамағында «―Алтын
Белгі‖ иегерлерінің қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі ашылды. «Алтын Белгі»
иегерлерінің біліктіліктерін жетілдірулеріне жәрдемдесіп, жастарды ғылымға, шығармашы-
лық жобаларға жетелейтін, білімді жастар қалыптастыруға ықпалдасатын елордамыздағы
бірден-бір ұйым. Біздің ең басты мақсатымыз:

___________________________________________________________________________ 225
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   елордамыздың барлық ―Алтын Белгі‖ иегерлерін біріктіріп, ӛзара тілдесулеріне
    жағдай жасау;
   ғылыми-зерттеу орталықтарымен бірлесу арқылы, түрлі саладағы жаңашыл ғылыми-
    инновациялық жобалар дайындап, еліміздің экономикасына ендіру.
   ―Алтын Белгі‖ иегерлерінің интеллектуалды, шығармашылық әлеуеттерін біріктіру
    арқылы, Еліміздің ӛркендеуіне ӛзіміздің үлесімізді қосу, яғни «Интеллектуалды ұлт -
    2020» жобасының дамуына қолдау кӛрсете отырып, оның жүзеге асуына ықпалдасу;
   Астана қаласының орта және жоғары оқу орындарында қауымдастықтың
    бӛлімшелерін ашу және ғылыми үйірмелер ұйымдастыру. Осылайша «Алтын Белгі»
    иегерлері мен «Алтын Белгіге» үміткер жастардың ӛзара тілдесіп, тәжірибе
    алмасуларына жағдай жасау.
    «Қазіргі таңда, бізге ұлттық интеллектінің діңін құрып, халықаралық деңгейде
бәсекеге түсе алатын эрудициялы адамдар керек»,- деді Елбасы ӛз жолдауында. Сондықтан
да біздер аянбай ғылым үйреніп, әрдайым ізденісте жүруіміз керек. Қазақстандағы
ғылымның дамуына, мейлінше маңызды, келешегі бар ғылыми зерттеулер мен ғылыми -
техникалық зерттемелерді іске асыру, нәтижесінде, инновациалық жобаларды еліміздің
экономикасына ендіру – міне осы қазіргі таңда алдымызда тұрған міндет.
    Осыған байланысты бүгінде ғылыми «Алтын Белгі» иегерлерінің порталы
дайындалуда. Ол клиент-серверлі технологияда жұмыс жасайды. Браузерде URL-ді
(Universal Resource Location) енгізген кезде келесі амалдар орындалады:
  1. Браузер сервермен байланыс орнатады.
  2. Сайттың бетін алу үшін браузер серверге сұраныс жібереді.
  3. Сервер ӛз жауабын HTML кодымен жіберіп, байланысты жабады.
  4. Браузер HTML-кодты ӛңдеп, монитор бетіне web–бетті шығарады. Осындай жұмыс
сұлбасын клиент-серверлі технология деп атайды.
  Жасалып жатқан портал динамикалық болғандықтан, міндетті түрде деректер қоры
қолданылады. Динамикалық Web-беттердің әрқайсысы периодты түрде ӛзгеріп тұратын
мәліметтермен толығады. Бұл мәліметтің барлығы деректер қорынан алынады. Қолданушы
Web-бетке сұраныс жіберген кезде, оған қатысты бүкіл ақпарат деректер қорынан алынады
да, аталмыш беттерді мәліметпен толтырады. Осыдан кейін дайындалған web-парақты Web-
сервер қолданушының браузеріне жібереді.
  Серверлі деректер қоры ретінде MySQL, ал скрипт тілі ретінде РНР алынды. Деректер
қорымен жұмысты бастамас бұрын онымен желілі байланыс орнату қажет. Бұл жағдайда
   mysql_connect() resource mysql_connect([string $server[,string $username[,string
                     $password]]])
функциясы қолданылады. Бұл функция желілі байланысты $server (localhost) хостында
орналасқан деректер қорымен байланыстырады.
    MySQL серверіне алғашқы сұранысымызды жібермес бұрын, қай деректер қорымен
жұмыс істейтінімізді кӛрсету керек. Ол үшін mysql_select_db: bool mysql_select_db(string
$database_name [,resource $link_identifier]) функиясын қолданамыз.
Кез-келген динамикалық сайт сағат, тіпті минут сайын ӛзгеріске ұшырап отырады. Осындай
жағдайда MySQL серверлі деректер қорын пайдаланған ӛте ыңғайлы, әрі жеңіл. Себебі
мәліметтер енгізу қиынға соқпайды. Ең алдымен MySQL системасына кіріп, MySQL: mysql>
create database altyn_belgi жолдарын енгізу арқылы altyn_belgi атты деректер қорын
құрамыз. Бұл деректер қорында кестелер орналасады. Ондағы мәліметтерді программаны
жобалаушы администратор ӛзгертіп, жаңа ақпарат енгізе алады, сонымен қатар ДБЖ-ны
қайта құру мүмкіндігіне ие болады.
    Осы кестелердің біріндегі мәліметтерді ӛзгерту үшін, алдымен РНР мен MySQL-дың
арасында ӛзара қарым-қатынас орнатамыз. Ол мына функциялар арқылы жүзеге асады:
  1. MySQL-мен байланыс орнату:
int mysql_connect(string hostname, string username, string password);
___________________________________________________________________________ 226
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


  2. Бізге қажет деректер қорын таңдау:
int mysql_select_db(string database_name, int link_identifier);
  3. Деректер базасына сұраныс орнату:
int mysql_query(string query, int link_identifier);
  4. MySQL-мен байланысты жабу:
int mysql_close(int link_identifier).
    Кӛрсетілген тӛрт функция арқылы деректер қорын ӛзгертіп, жаңартып отыруға
мүмкіндік аламыз.
    Бұл жобаны жасаудан бұрын оның қызметіне қолданушылардың талаптарына кеңінен
зерттеу жүргілді. Деректердің бүтіндігі және қайталанбастығы қамтамасыз етілді.
Қолданушы қажетті ақпаратты ыңғайлы іздей алатындай мүмкіндік жасалды. Атап кетер
болсақ:
 - жазбалардың сұрыпталуы;
 - жеке ӛрістердің енгізілген мәндері және олардың диапазондарына сәйкес жазбалар
   фильтрациясы;
 - деректер қорында орналасқан ақпаратқа талдау жасау
 - динамикалық МуSQL сұраныстары кӛмегімен әр түрлі кестелерде орналасқан деректерге
   таңдау және жинақтау жасау және тағы басқа мүмкіншіліктер қарастырылған

                    Әдебиет
1. Фаронов В.В Разработка приложений для баз данных и интернета, Питер 2006 ж.
2. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования
информационных систем. Москва 1999 ж.
3. Петр Дарахвелидзе, Евгений Марков. Программирование в Delphi 7. - СПб.:БХВ-
Петербург, 2005 ж.
4. С.Бобровский Delphi 7 - СПб.:БХВ-Петербург, 2006 ж.

Ғылыми жетекші – аға оқытушы Тұрсынбаев Б.Ж.


УДК ӘОЖ 004:37.09:373.2

 БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
            ЖОЛДАРЫ

                Бекбосынова А.Р.
   С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Ӛскемен

    Бүгінгі ақпараттық қоғам жағдайында ӛскелең ұрпақтың ақпараттық мәдениетін
қалыптастырудың негізі болып табылатын «Информатика» пәніне жете мән берілуде. Соған
сәйкес орта білім беру жүйесіндегі оның рӛлі қазіргі әлемдегі ақпараттық білім мен
технологияның мән-мағынасына сәйкес артып отыр.
    Информатика пәні бастауыш сыныптардан бастап енгізілгенмен, оны әртүрлі
әдістермен оқытып, осы пәнге деген бала қызығушылығын арттыратын түрлі оқыту
бағдарламалары, әсіресе қазақ мектептері үшін ӛте тапшы. Сондықтан бастауыш сынып
оқушыларына информатика сабағын жүргізудің тиімді жолдарын қарастырып, оны нақгы
материалдармен теориялық және практикалық жағынан байыта түсу –– бүгінгі күннің ӛзекті
мәселесі.
    Білім беруді жаңарту – үнемі алға қарай ұмтылумен дамыту үрдісі, бұл білім беруде
кезең-кезеңімен ӛтетін және алынған нәтижелерге сәйкес түзету енгізіліп, талданатын
ӛзгерістер. Сонымен қатар білім беруді жаңарту үрдісі салт–дәстүрді, мәдени мұраны, жалпы
___________________________________________________________________________ 227
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


ұлттық құндылықтарды кӛздің қарашығындай сақтауды талап ететін тұрақты жүйелерден
тұрады. Сондықтан да 12 жылдық оқытуға біртіндеп кӛшуді жүзеге асыру – оның
қажеттілігі мен тиімділігін әр педагогтың, әр ата-ананың сапалы түрде түсінуін, қабылдауы
мен оған белсенді түрде араласуына мүмкіндік беруді, асқан ұқыптылық пен сезімталдықты
қажет ететін үрдіс.
    «Информатика негіздері» журналының 2008 жылы жарық кӛрген №5 журналында
А.Хамзина, Г.Молдағалиева және Г.Кабдисалиева ұсынған «Бастауыш сыныпта
информатиканы енгізудің қажеттілігі» атты мақалада: «Жаңа ақпараттық технологияның
жылдан жылға кең құлаш жайып дамуы адам қызметінің барлық салаларына енуіне орай,
жас ұрпақты компьютерлік техниканы пайдалану үшін даярлауда, олардың компьютерлерге
деген оң кӛзқарасын қалыптастырумен қатар, оқушылардың сыныпта және сыныптан тыс
оқу қызметін компьютер арқылы ұйымдастыру «Қазақстан 2030» бағдарламасында
кӛрсетілгендей кӛкейкесті мәселелердің бірі. Бұл мәселелер бойынша тәжірибелер
жинақталуда. Қазірден бастап балаларды кішкентайынан ӛздерін қоршаған ортамен жан-
жақты таныстыру, олардың логикалық ой ӛрісін шығармашылық жағынан дамыту, сӛйлеу
және жүріс – тұрыс мәдениеттілігін арттыру, оларды компьютер әлеміне баулу бүгінгі күннің
басты талабына айналып отыр. Осы мәселелердің әр-түрлі жолдары қарастырылып, басқа
шет мемлекеттердің оқу іс тәжірибелерін оқып, үйрене отырып:
     1)  Бастауыш мектепте оқытылатын сабақтарда компьютерді жиі пайдалану;
     2)  Бастауыш сыныптан бастап жүйелі түрде информатика пәнін оқыту;
     3)  Мектептерде балаларға арналған информатика үйірмелерін ұйымдастыру
арқылы жүргізуге болатынына кӛз жеткізуде.
    Ал жоғарыда кӛрсетілген әдістердің барлығы бір бірімен ұштастырылса, жас
жеткіншектердің компьютерлік сауатты, әрі компьютерлік мәдениетті болып ӛсуіне жол
ашады» - делінген.[1]
    Ғалымдардың, практик–мұғалімдердің пікірінше, бұл курсты бастауыш сыныптарда
оқытуға негіз болатын факторлар мыналар:
     -  бастауыш мектеп оқушысын ақпараттық қоғамға бейімдеу;
     -  ерте жастан балалардың ақпараттық ойлау қабілетін дамыту;
     -  бастауыш мектеп оқушыларының ақпараттық мәдениетін қалыптастыра
отырып, әлемдік ақпараттық білім кеңістігіне даярлау. [2]
    Бүгінгі күні республика кӛлемінде бастауыш сыныптарға арналған біраз информатика
пәнінің вариативті оқулықтары мен оқу құралдары жасақталып, эксперимент жүзінде
қолдануда. Солардың бірі ТМД елдерінің зерттеулері мен тәжірибелерін негізге ала отырып,
С.Т.  Мұхамеджанова,    Ж.Ы.Сардарова,   Ш.К.Нұрманбетовалардың   авторлығымен
жасақталған әдістемелік құрал.
    Жасақталған оқу құрал мұғалімдерге бастауыш сыныптарда информатика пәнін оқыту
әдістерін қарастыруға негізделген әдістемелік құрал болып табылады.
    Сонымен қатар, 2004 жылы қазақ және орыс тілдерінде Білім және Ғылым
Министрлігі ұсынған «Ақпараттық мәдениет негіздері» оқу әдістемелік кешені шықты.
«Ақпараттық мәдениет негіздері» пәні – дәстүрлі мәдениетті ӛркениеттік мәдениетпен
біріктіре, кіріктіре оқытатын жаңа пән. Оқу әдістемелік кешен тӛрт бӛлімді жұмыс
дәптерінен және мұғалімдерге арналған әдістемелік құралдан тұрады. Дәптердегі
тапсырмалар деңгейленіп, үш деңгейге бӛлініп құрастырылған. Бірінші деңгейдегі
тапсырмалар мемлекеттік стандарт деңгейінің ең қажетті міндеттерін қамтыса, келесі екі
деңгей оқушылардың осы алған білімін ӛздігінен тереңдетіп дамытуға, жүйелеп, қорытынды
жасауға арналған.
    Бірақ, дегенмен де Қазақстанның болашақ білімді азаматтарын даярлауда бұл
оқулықтармен ғана білім беруіміз жеткіліксіз болар. Сол мәселелерді қарастыра келе,
Macromedia Flash бағдарламалық ортасында және Power Point бағдарламасының қатысуымен
электрондық құрал әзірленді. Қағаз оқулықпен салыстырғанда, электрондық құралдың
___________________________________________________________________________ 228
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


«интелектісі» жоғары, себебі компьютер оқытушы әрекетінің кейбір аспектісін оған еліктеп
қайталай алады (білім деңгейін дәл анықтау, керекті жерде түсінік беру т.б).
    «Ақпараттық мәдениет негіздері» электрондық құралын әзірлеуде басты назарда
ұсталынған талаптардың бірі информатика пәнін оқытудың эргономикалық талаптары. Яғни,
информатика сабағында бала компьютермен шектеулі уақытта ғана жұмыс істеуіне болады.
Бұл талап бойынша:
    1 сыныпта ─ 10 минут;
    2-3 сыныпта ─ 15 минут;
    4 сыныпта ─ 20 минут ғана компьютердің алдында отыруға рұқсат етіледі. Осы қатаң
талапты ескере отырып оқушы әр сабақтың 15 минутын компьютерде, қалған уақытын
жұмыс дәптерін пайдалану арқылы меңгеруге болады. Электрондық құралда осыған аса
назар аударылды.[3]
    Сонымен қатар, 2-сыныптың жас деңгейіне, қабылдау қабілеті ескеріліп, қаріп түрінің
анық кӛрінуі, сӛйлемдердің неғұрлым түсінікті, қысқа болуы қамтамасыз етілді.
    Тӛменгі сынып оқушыларының қабылдау деңгейінің тӛмен болатынын ескере
отырып, тақырыпты есте сақтау мүмкіншіліктерін арттыру мақсатында сурет-кескіндерді
пайдалану арқылы түсіндіру қарастырылды.
    Құрғақ жаттаудан гӛрі белсенді әрекет барысында алған білімнің әлдеқайда жемісті
болатынын ескеріп, тапсырмалар ойынмен ұштастыра отырып берілген. Мақсаты ─ әр
баланың ӛзіндік қабілетінің жан-жақты ашылуына мүмкіндік туғызу, қолайлы жағдай жасау.
    Электрондық құралдың құрылымына тоқталатын болсақ, электрондық құрал
информатика пәнінің оқу бағдарламасы ескеріле отырып 34 сағатқа негізделіп құрылды. Әр
сабақта: оқу залы, ойна, демал, кӛмек бӛлімдері қарастырылған.
    Оқу залында оқушылар тақырыпқа байланысты негізгі ұғымдармен танысады. Ал,
ойна бӛлімінде, ойын технологиясын негізге ала отырып жасалынған тақырыпқа байланысты
тапсырмалар құрылған. Демал, бӛлімінде сабақтан тыс, басқа сабақтармен байланысы бар
логикалық, қызықты тапсырмалар, логикалық есептер енгізілген. Егер электрондық құрал
мен оқушы арсындағы интерфейсте түсініспеушілік болған жағдайда оқушы кӛмек бӛліміне
жүгіне алады.
    Сонымен қатар, электрондық құралды безендіру жағынан ұлттық тәрбиеге біраз кӛңіл
бӛлінген. Яғни, қазақтың оюлары, ертегі кейіпкерлерінің суреттері, кейіпкерлердің ӛздері
қолданылды.
    Білімнің нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдірет күші тек
білімге ғана тән. Қазақстан елінің ӛсіп ӛркендеуі, ӛркениетті дүниеде ӛзіндік орын алуының
ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына тікелей байланысты. Бүгінгі мектептің
мақсаты ─ әр оқушының жеке тұлғалық қадамына жол ашу. Сондықтан, оқушы тұлғасын
дұрыс әзірлеу үшін сапалы оқулықтар қажет.


                      Әдебиеттер
    1.  Хамзина А. Бастауыш сыныпта информатиканы енгізудің қажеттілігі /А.
Хамзина, Г. Молдағалиева, Г. Қабдисалиева // Информатика негіздері. - №5(2008). – С. 8 бет.
    2.  Ибашова Ә. Информатиканы бастауыш мектептен бастап оқыту /Ә. Ибашова,
Ж. Қадырбаева // Информатика негіздері. - №5(2003). – С. 29 бет.
    3.  Хамзина А. О. Информатиканы оқыту ерекшеліктері. /А. Хамзина. // Бастауыш
мектеп. - №2(2008). – 5-8 бет.


Ғылыми жетекші – Уалханова А.Т.


___________________________________________________________________________ 229
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 618

    МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
 СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

                      Бекжанова Р.Ж.
               Казахстанского-Российский университет, Астана

   ХХI-й век – век высоких информационных и компьютерных технологий. Только
человек, грамотно владеющий способами работы с информацией и техникой в различных
сферах деятельности, востребован сейчас. Поэтому нашему ученику - современному
молодому человеку нужны навыки информационно-коммуникационных технологий, что
чувствовать себя комфортно в новых социально - экономических условиях жизни, в любом
секторе учебы и экономики. Значит школа, и прежде всего учитель, должны подготовить
ребенка к полноценной жизни и труду.
   Выпускник современной школы должен научиться самостоятельно перерабатывать
большие объемы информации, уметь исследовать и устранять проблемы, активно
действовать, принимать взвешенные решения, гибко адаптироваться к изменяющимся
условиям жизни.
   Использование информационно-коммуникационные технологии, позволяет активно
вовлекать каждого ученика в познавательный процесс, создает условия для совместной
работы в сотрудничестве для решения учебных проблем, учит широкому общению со
сверстниками из других школ, регионов, открывает свободный доступ к необходимой
информации из всего мира с целью формирования своего собственного независимого
аргументированного мнения. Но нужно учить детей делать это правильно, грамотно и
культурно.
   Благодаря всеобщей компьютеризации и наличию Интернета у многих, учащиеся
сегодня готовы к урокам разных дисциплин с использованием информационно-
коммуникационные технологии. [1]
   Педагоги, использующие образовательные ресурсы сети Интернет, должны
предварительно соотносить их с основными компонентами реализуемой методической
системы обучения – ее целями, содержанием, методами, организационными формами и
применяемыми средствами обучения. Привлекаемые ресурсы должны вписываться в эту
систему, не противоречить ей, соответствовать ее компонентам. Особое внимание и
осторожность следует уделить подбору и разработке уроков с использованием ресурсов сети
Интернет. Нужно предварительно не один раз перепроверить сайты по поиску и
использованию школьниками учебной информации, значимой с точки зрения целей
обучения, проектно-исследовательской деятельности, давать ссылки только на официальные
проверенные источники, чтобы оказаться там, где «не всегда все разумно».
   Безусловно, повезло тем педагогам, которые могут планировать занятия на
интерактивной доске. И хотя это занимает гораздо больше времени при подготовке урока,
чем к обычному уроку или уроку со ставшей привычной уже презентацией, это
оправдывается себя последующими возможностями и результатами.
   Интерактивные доски - не просто электронные «меловые» доски. Обучение с их
помощью гораздо эффективнее обучения только с компьютером и проектором. Чтобы
максимально использовать возможности такой доски необходимо особенно тщательно
спланировать занятие. Такие уроки, можно использовать не один раз, и это сэкономит ваше
время для других классов и создаст хорошую электронную базу по предмету.
   Интерактивные доски предоставляют широкие возможности преподавания различных
дисциплин. Педагогу нужно только не лениться освоить их программное обеспечение и не
применять их просто как компьютер с проектором. Ведь программное обеспечение позволяет
___________________________________________________________________________ 230
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


четко структурировать занятия, возможность сохранять уроки, дополнять их записями,
улучшать способы подачи материала. Благодаря разнообразию материалов, которые можно
использовать на интерактивной доске учащиеся гораздо быстрее схватывают новые идеи, к
тому же им это очень нравится делать.
    Преподаватели, которые уже достаточно долго работают с досками, заметили, что
качество их уроков заметно улучшилось, а дети стали успешнее. Конечно, нельзя сказать,
что результаты повысятся сразу благодаря работе с интерактивной доской, но многие
преподаватели замечают, что ученики стали больше интересоваться тем, что происходит на
занятиях. Они активно обсуждают новые темы и быстрее запоминают материал. Ведь
большинство остальных уроков каждый день проходит для них по привычной и достаточно
типичной схеме.[2,3]
    Преподавание же с помощью интерактивной доски имеет преимущества:
  1. материалы к уроку можно приготовить и проверить элементы заранее – это обеспечит
    хороший темп и сохранит время для обсуждения,
  2. можно создавать (заготовить) ссылки с одного файла на другой - например, аудио-,
    видео-файлы или Интернет-страницы. Это позволяет не тратить время на поиск
    нужных ресурсов на самом уроке. Кроме того, к доске можно подключить и другое
    аудио- и видеооборудование. Это важно при изучении иностранного языка, когда
    преподаватели хотят, чтобы учащиеся могли одновременно читать текст и слышать
    произношение,
  3. материал можно структурировать по страницам, что требует поэтапного логического
    подхода, и облегчает планирование,
  4. после занятия файлы можно сохранить в школьной сети, на сайте школы, чтобы
    ученики всегда имели доступ к ним, могли повторить дома материал или расширить
    тему. Файлы можно сохранить в изначальном виде или такими, как они были в конце
    занятия уже вместе с дополнениями. Затем их можно использовать во время проверки
    знаний или повторения на других уроках.
    В принципе само обучение с помощью интерактивных досок мало, чем отличается от
привычных методов преподавания. Основы успешного проведения урока одни и те же,
независимо от технологий и оборудования, которое использует преподаватель. Прежде
всего, любое занятие должно иметь четкий план и структуру, достигать определенных целей
и результатов. Нужно продумать сочетание индивидуальных и групповых форм работы,
смену видов деятельности, разнообразие форм контроля. Все это помогает ученикам лучше
усвоить материал и соотнести его с тем, что они уже знают.
    Стандартный школьный урок, учитывая традиционные и современные педагогические
и информационные технологии обучения совместно с интерактивными методами – можно
смоделировать так:
  1. подготовка к началу занятия, создание комфортной рабочей обстановки,
  2. объяснение целей занятия, мотивация изучения темы,
  3. актуализация опорных знаний,
  4. введение в новую тему или анонсирующее тему задание,
  5. развитие темы при участии школьников с помощью информационно-
    коммуникационных технологии,
  6. первичная проверка усвоенного с использованием информационно-коммуникационных
    технологии,
  7. обсуждение в конце занятия того, что было пройдено, а также самого процесса
    обучения, формулирование выводов и показ итога на доске.
    Учитель на доске может по-разному классифицировать материал, использовать
возможности перемещения объектов, работы с цветом, привлечения учащихся в небольших
группах к отдельным заданиям. Иногда можно снова обращать внимание учащихся на доску,
чтобы они поделились своими мыслями и обсудили их перед тем, как продолжить работу. Но
___________________________________________________________________________ 231
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


важно понимать, что эффективность работы с доской во многом зависит от самого
преподавателя, от того, как он применяет те или иные ее возможности, от его желания
заниматься своей работой не только согласно «новой педагогической моде», а действительно
обучая и развивая учеников.[3]
    Использование интерактивной доски и компьютерной техники на уроке не решит всех
проблем моментально. И преподаватели совсем не обязаны работать с ним постоянно, на
каждом уроке. Иногда это может пригодиться только в самом начале занятия или при
подведении итогов. Вот для этого заранее и моделируются уроки в зависимости от их целей,
типов, видов, содержания материала.

                   Литература
1. Тихонова А.Н. Организация учебной работы в интегрированной информационной среде
обучения: М.: – Информатика. – 2007.
2. Гейн А.Г., Н.А. Юнерман. Информатика и информационные технологии. М.: –
Просвещение. – 2009.
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в образовании. М., –
Информатика. – 1999.

Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Шаханова Г.А.


УДК 618

         ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ЖҤЙЕСІНІҢ МҤМКІНДІКТЕРІ
                   Бержанова А.А.
         Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

Соңғы отыз жылдан аса уақыт ішінде ғылыми-техникалық прогрестің дамуы және оның
қоғамға әсер етуі білім беру жүйесіне айтарлықтай құрылымдық ӛзгерістер әкелді.
Сондықтан қазіргі заманғы технологиялық жетістіктер арасында қашықтан оқыту әдістемесі
жетекші орын атқарады. Қазіргі кезде әлемде телекоммуникациялық жүйелерді пайдаланып,
қашықтан оқыту жүйесінде айтарлықтай бай тәжірибе жинақталған. Жоғары білімді
дамытудың барлық сатыларындағы басты мәселелердің бірі - қашықтан оқыту болып
табылады. Қашықтан оқыту - білім беру процесінде ең алдыңғы қатарлы дәстүрлі және
инновациялық әдістемелер, компьютерлік және телекоммуникациялық технологияларға
негізделген оқыту құрал-жабдықтары қолданылатын технология болып табылады.
    Қашықтан оқытудың ең бастысы ақпараттық тасымалдаудағы құралдар мен
технология емес, ақпаратты игеру формасы мен мазмұны болып табылады. Осы және басқа
да мәселелерді шешу қашықтан оқыту жүйесі қызметінің жандануын және жоғары білімді
қайта құру бағытын жүзеге асыруды жақсартады.
    Қашықтан оқытудың интерактивті жүйесінде білім алушы мен мұғалім арасындағы
қарым – қатынас видео, - аудио арқылы жүреді және осы құрылғылар арқылы мәліметтерді
беруге мүмкіндік туғызады. Қашықтан оқытудың интерактивті жүйесі потенциалды ӛсуі
шектеусіз ашық жүйе болып табылады. Білім алушыларға кез келген уақытта оқудың
альтернативті әдістерінің кей бӛлімдеріне қосылуына мүмкіндік жасайды.
Әлемде қашықтан оқытуды дамытудың ұзақ мерзімді мақсаты - әрбір білім алушыға кез
келген аймақтағы колледж немесе университет программасын үйрену мүмкіндігін жасау.
Бұл студенттердің физикалық орын ауысуының шектеулі концепциясынан мобильді идеялар
концепциясына кӛшуін білдіреді. Коммуникациялық каналдардың жан-жақты таралулары
осы тапсырманың орындалуын қамтамасыз етеді.

___________________________________________________________________________ 232
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Қазақстанда қашықтан оқыту жүйесін жүзеге асырып, дамыту үшін Президенттің
мемлекеттік ақпараттық бағдарламасы аясында орындалып жатқан Білім саласын басқару
жүйесінің ақпараттық инфрақұрылымын пайдалану ұсынылған. Ол құрылымның
дамытылған телекоммуникациялық жүйесі 16 облыстық және 210 аймақтық және қалалық
ақпарат орталықтарын қамтиды деп жоспарлануда. Мұнда қашықтан оқыту негізінде Web –
технологиясын пайдалану ұсынылып, оның жалпы жүйелік ақпараттық-программалық негізі
құрастырылды. Бұл жұмыстардың негізіне оқыту мақсатында жасалған бағдарламаларды
(мультимедиялық, гипермәтіндік, текстік, т.б.) әзірлеуді зерттеу және оның технологиялық
кезеңдерін талдау алынды.
    Қашықтан оқыту тек білім жүйесі шеңберінде ғана емес, сонымен бірге бизнес
облысын жетілдіруге ерекше бағытталған жеке коммерциялық компанияларды да дамытуға
бағытталған жүйе. Бизнес облысында қашықтан оқыту бағдарламалары қашықтық формасы
бойынша барлық жоғары білім бағдарламаларының тӛртінші бӛлімін құрайтынын ескеру
қажет. Сонымен бірге бакалавр, магистр деңгейлерін және мамандар дайындауға арналған
бағдарламалар кеңінен таралған.
    Қашықтан оқыту сыртттай оқу әдісіне ұқсас болып келеді. Бірақ ең басты ерекшелігі -
қашықтан оқыту процесінде білім алушы мен оқытушы арасында ешқандай тікелей
байланыс болмайды. Осындай «жартылай экстернат» қашықтығына байланысты білім
алушы белгілі кӛлемде тӛлем тӛлеп, тіркелген соң барлық қажетті және міндетті кӛлемдегі
факультативті пәндер бойынша тапсырма, сонымен бірге қажетті оқу, әдістеме құралдарын
және білім деңгейін тексеретін тесттер алады. Білім алушы барлық оқу тапсырмаларын
орындап болған соң курстан курсқа ӛте алады және ӛз мамандығы бойынша барлық
бағдарламаны игергендігін тексеруге арналған қорытынды тесттен ӛтсе, ол ӛзі таңдаған
жоғары оқу орнын аяқтағаны жӛнінде сертификат алуға құқығы бар. Бұндай жағдайда, бір
жағынан оқу - әдістеме материал сапасына талап күрт ӛссе, екінші жағынан – білімге деген
қызығушылық жоғарылайды. Қашықтан оқытудың ерекшелігі жоғары білім алу жайлы
құжат беру емес, студенттердің жоғары, сапалы білім деңгейін игеріп, алып кетуі.
    Енді қашықтан оқытудың дидактикалық негіздері және қашықтан оқытудың
педагогикалық жүйесі, принциптеріне тоқталайық
Оқудың мақсаты. Мамандардың моделімен және мемлекеттік тапсырысымен сәйкесті
құрылатын, білімнің оқу жүйесін игеру.
Оқудың мазмұны. Әлеуметтік     тапсырыстың педагогикалық моделін     орындаудың
ұйымдастыру формалары, әдістері, білім беру процестері оның мазмұнымен анықталады.
Оқу объектісі. Қашықтан оқытудың білім қызметтерін қолданушылар берілген формада
білім алудың объектісі болып табылады. Дәстүрлі формамен білім алатын білім алушыларға
қарағанда, қашықтан оқыту жүйесінің білім алушылары тұрақтылығы, білімге ұмтылысы,
ұйымдастырушылығы ӛз бетінше және компьютерлермен жұмыс жасай алатындығымен,
сонымен бірге байланыстың телекоммуникациялық құралдарын игеруімен ерекшеленеді.
Оқу субъектісі. Қашықтан оқыту субъектілері - мұғалімдер болып табылады. Мұғалім –
білім беру процесінде жоғары тиімділікпен қамтамасыз етудің басты тұлғасы.
 Қашықтан оқыту формасы бес ортақ дидактикалық оқу әдістерін біріктіреді: ақпаратты –
рецептивті, репродуктивті, проблемалық қойылым, эвристикалық және зерттеулік. Олар
білім алушылар және мұғалімдер ара -қатынасының педагогикалық актілерінің барлық
жинағын қамтиды.
Оқу құралдары. Қашықтан оқыту білім процесінде оқудың дәстүрлі құралымен бірге
инновациялық құрал да қолданылады, олар компьютерлік технологияларды және
телекоммуникацияларды қолдануға, сонымен бірге білім технологиясы облысының соңғы
жетістіктеріне негізделген.
Оқу-ғылыми материалдық база - оқу бағдарламаларына сәйкесті техникалық және
материалдық құралдар жинағы. Оқу-ғылыми материалдық қор құрамында білім алушыларға
қажетті қосымша орын жайлар, зертханалық жабдықтар, оқудың техникалық құралы,
___________________________________________________________________________ 233
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


оқулықтар, оқу құралдары және басқа да оқу-әдістемелік материалдар кіреді. Оқу –
материалдық қордың үлкен бӛлімі виртуальды ақпаратты-білім ортасынан тұрады.
Қашықтан оқыту білім процесін жобалаудың педагогикалық келісімінің приоритет
принципі. Аталған прнциптердің маңыздылығы мынада, қашықтан оқытуды жобалауды
теориялық концепцияны ӛңдеуден, дидактикалық модельді құрудан бастау қажет. Яғни
компьютеризация ережесі мынаны анықтайды, педагогика приоритетті болса ғана жүйе
тиімді болып шығады.
 Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың педагогикалық мақсатқа сай
принципі. Ол әрбір жобалау қадамының тиімділігінің педагогикалық бағасын және
қашықтан оқыту жүйесін құруды талап етеді. Сондықтан, бірінші ретте техниканы ендіру
емес, сәйкесті оқу курстарын толықтыру және білім қызметтерін қою қажет.
Білім мазмұнын таңдау принципі.Қашықтан оқыту жүйесінің білім мазмұны Мемлекеттік
Білім стандарты талап нормативіне сәйкес келуі қажет.
 Оқу технологиясына сәйкес принцип. Оқу технологиясы қашықтан оқыту моделіне
адекватты болуы керек. Ұйымдастыру оқу формалары ретінде дәстүрлі дисциплинарлы оқу
модельдерінде лекция, семинар, практикалық сабақтар, иммитациялық немесе жұмыс
ойындары, зертханалық сабақтар, ӛзбетіндік жұмыс, ӛндірістік практика, курстық және
дипломдық жұмыстар, білімді игеруді бақылау қолданылады. Білім алушылармен ара
қатынас пошта немесе байланыс жүйесі кӛмегімен асинхронды жүзеге асырылады.
    Сонымен, оқытудың жаңа технологиясын, ең алдымен, білім сапасын жақсартатын,
жалпы бұқараға білім беруді қамтитын, қашықтан білім беру жүйесін дұрыс түсінсек, оның
бағытын дұрыс анықтасақ және оны жүзеге асыру барысында кӛргендік танытсақ отандық
білім беру жүйесі ӛз алдына қойылған тарихи тапсырысты абыроймен орындап шығатыны
сӛзсіз.
    Қорыта айтатын болсақ, интерактивті оқыту жүйелерінде қашықтан оқытуды қолдана
отырып алынған нәтижелер берілген жүйенің болашағы бар екенін кӛрсетті, яғни қашықтан
оқыту жүйесі мен дәстүрлі білім жүйесі бір қатарға қойылды.

                   Әдебиет
1.«Системы дистанционного обучения «Прометей»» сайтынан алынған материалдар.
www.prometeus.ru/products/.

Ғылыми жетекші – ф.-м.ғ.к., доцент Тукенова Л. М.


УДК 004.43
   Б59

              ФОРУМ «СТУДЕНТ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

                   Бигалиева Н.С.
        Актюбинский государственный педагогический институт, Актобе

    На данный момент в современном обществе происходит неудержимое развитие
информационных технологий, особенно в области мультимедиа, виртуальной реальности и
глобальных сетей. Использование этих технологий в различных сферах жизнедеятельности
человека породило немало философских, теоретико-методологических и социально-
экономических проблем. Наибольший общественный резонанс вызывает феномен
глобальной компьютерной сети Интернет. Интернет представляет собой удобный источник
разнообразных сведений, качественно меняющий всю систему накопления, хранения,
распространения и использования коллективного человеческого опыта.
___________________________________________________________________________ 234
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Пользователи Internet любят ощущать себя частью сообщества людей со сходными
интересами. Успешный сайт должен создавать сообщество лояльных посетителей – место,
где они могут поговорить на интересующие их темы, задать вопросы и ответить на вопросы
других. Члены сообщества часто возвращаются, чтобы поговорить с теми людьми, с
которыми они уже обменивались сообщениями, либо чтобы найти комментарии и мнения
относительно высказанного ими. Эта статья посвящена обсуждению преимуществ, которые
сулит построение такого виртуального сообщества, т.е. форума [1].
    Под Интернет-технологиями, видимо, следует понимать различные виды     услуг,
представляемые пользователю глобальной сети: электронную почту и     листы рассылки,
сервис WWW, чат-беседу, html-форумы, гостевые книги, ICQ, телеконференции, news-
серверы, ftp-серверы и другие виды услуг. Форумы – они же ньюс-группы и эхо-
конференции, - пожалуй, один из наиболее привлекательных сервисов, которые может
предложить веб-ресурс своим посетителям [2].
    Форум, как и гостевая книга, является средством общения, только он обладает более
широкими возможностями. Если немного утрировать, то можно сказать, что форум – это
усовершенствованная гостевая книга.
    Но, всѐ же, форум и гостевая книга обладают существенными различиями. Если с
помощью гостевой книги можно немного развлечь посетителей, узнать пару мнений о сайте,
ответить на вопросы, то форум - это, в первую очередь, средство для повторного и
многократного привлечения посетителей на сайт.
    На моем форуме «Студент и преподаватель» посетители могут общаться друг с
другом путем передачи сообщений, которые они оставляют.
    Теперь немного о технических подробностях.
    Форумы бывают разные, в некоторых нужно сначала зарегистрироваться, другие
находятся в свободном доступе. Вполне естественно, что скрипт со всякими
дополнительными функциями (типа той же регистрации) сложнее и занимает больше места
на сервере. Большинство форумов могут работать только при наличии специальной базы
данных MySQL. Но есть форумы не требующие базы данных, одним из них является ExBB.
В этом случае вся информация заносится в текстовый документ и храниться в нѐм. Но
использовать такой форум крайне нежелательно для владельца сайта, т.к. его трудно
администрировать, т.е. управлять им.
    А мой форум создан в ASP.NET. ASP — мощный инструмент, предназначенный для
Web-разработчиков, создающих крупные масштабируемые Web-приложения. ASP с
большим успехом использовалась на Web-узлах, таких, как www.microsoft.com и
www.deli.com, а также на множестве других больших и маленьких сайтов.
    В момент совместного выпуска ASP версии 3.0 и Windows 2000 стало очевидным,
что будущее разработки программ тесно связано с будущим Web. В качестве части
инициативы .NET корпорация Microsoft представила ASP.NET — новую версию ASP, —где
сохранена модель разработки, которая хорошо знакома и так полюбилась ASP-
программистам: достаточно создать программу и поместить ее в нужный каталог с
корректными разрешениями, и она будет работать.
    В ASP.NET появилось много новых функций, а существовавшие в «классической»
ASP значительно усовершенствованы. ASP.NET - это не просто новая версия ASP, а
действительно совсем новый продукт, хотя и предоставляет разработчикам туже
методологию, которая им так понравилась в ASP. Вот перечень самых важных особенностей
ASP.NET:
  .NET Framework — архитектура, облегчающая проектирование традиционных и Web-
  приложений.
  Единый язык среды исполнения (Common Language Runtime) обеспечивает единый
  набор сервисов для всех языков в ASP.NET. Если вам приходится комбинировать ASP-
  сценарии с СОМ-обьектами, вы оцените преимущества единого набора типов для всех
___________________________________________________________________________ 235
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


  языков.
  Visual Studio .NET — новая замечательная среда разработки, которая поддерживает
  быструю разработку (Rapid Application Development, RAD) серверных приложений.
  Web-формы позволяют программировать в стиле Visual Basic с использованием
  обработчиков событий в стандартных элементах управления HTML.
  Web-сервисы в поддержкой XML позволяют разработчикам создавать сервисы и
  предоставлять доступ к ним по протоколам, являющимся отраслевым стандартом.
  ADO.NET. ADO в .NET Framework — новая версия этой технологии, которая упрощает
  доступ из ASP.NET-приложении к данным реляционных БД и данных в других форматах,
  например XML [3].
    Рассмотрим чуть более подробно достоинства форумов.
    Прежде всего, нужно помнить, что это не чат и общение не протекает в режиме
реального времени, а значит, туда можно заходить, скажем, раз в сутки, чтобы увидеть, что
ответили мне и написать ответ самому. Поэтому расходы на доступ в Интернет сравнительно
небольшие.
    Посетитель, оставивший сообщение на форуме хотя бы один раз, во-первых, скорее
всего вернѐтся, чтобы посмотреть, что ему ответили, во-вторых с большой вероятностью
вернѐтся потом ещѐ раз, или несколько (если общение ему понравилось). Такое, как бы это
сказать «свойство» посетителей неплохо повышает посещаемость, а главное, я получаю
постоянных заинтересованных посетителей, а это самая ценная категория. На форуме я имею
возможность создать свою тему и строго еѐ придерживаться, а сообщения выходящие за
рамки удалять. Это позволяет относительно легко управлять ходом беседы.
    Если у меня не хватает времени на общение и модернизацию форума на собственном
сайте, то его (форум) можно временно «отдать» посетителям. Т.е. пусть они там сами
общаются друг с другом. Правда, в этом случае форум может стать «чужим», т.е. частично
выйти из-под моего контроля. Понятное дело, его всегда можно просто взять и удалить, но
это проще всего.
    Теперь о недостатках.
    Наверное, самым существенным недостатком всех форумов является то, что на них
очень любят оставлять свою рекламу и разнообразные ссылки. Форум нужно периодически
очищать от таких сообщений, удалять ники злостных нарушителей, запрещать их ip-адреса.
При этом не стоит забывать, что сайт постоянно должен развиваться и совершенствоваться.
Выход есть, многие приглашают модераторов со стороны.
    Модератор – это человек, управляющий всем форумом, и являющийся ведущим
одного или нескольких его разделов. Нередки случаи, когда на одном форуме сразу три
модератора. Главное то, что модератор должен быть экспертом в данной теме, иначе, более
продвинутые посетители быстро снизят престиж форума, а может и всего ресурса чуть-чуть,
но снизится. Таких экспертов и найти непросто, да и привлечь нелегко. Придѐтся подумать о
каком-нибудь вознаграждении. Самое хорошее то, что модератор может управлять форумом
не зная пароля к самому сайту, потому, что управление происходит через специальную
страницу и присвоить форум себе модератор уже никак не сможет.


                   Литература
1. Марко Беллиньясо. Разработка Web-приложений в среде ASP.NET 2.0: задача-проект-
решение. – М. : ООО «И.Д.Вильямс», 2007, 457 с.
2. Воронков Василий. Российский журнал для программистов «RSDN Magazine» №3 – 2003.
3. Г.Бучек. ASP.NET. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2002, 17 с.

Научный руководитель – Байдрахманова Г.А.

___________________________________________________________________________ 236
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 371

      ПОДГОТОВКА ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ЭЛЕКТРОННОМУ
         УЧЕБНОМУ ИЗДАНИЮ ПО ИНФОРМАТИКЕ

                      Бокаева А.Н.
          Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

    Современные технологии должны использоваться студентами гуманитарных
специальностей как дополнительные инструменты формирования мировоззренческих
знаний, в том смысле, что студенты университета должны обучаться с помощью
современных информационных технологий, не сводя свое обучение только к этим
инструментам познания. Поэтому особенностью использования персональных компьютеров
в учебном процессе на гуманитарных специальностях университета является принцип
простоты и легкости общения с компьютерными технологиями.
    В современном мире дисциплина «Информатика» для студентов гуманитарных
специальностей является важной. В настоящее время актуальным в изучении информатики
является электронное учебное издание. Следует отметить, опираясь на исследования М.Ю.
Кадемия, что электронный учебник обладает следующими свойствами:
    а) оптимальной для каждого конкретного пользователя последовательностью и
объемом различных форм работы с курсом, состоящей в чередовании изучения теории,
разборе примеров, методов решения задач, отработке навыков из решения, проведения
самостоятельных исследований и формирования мотивов дальнейшей познавательной
деятельности;
    б) возможностью самоконтроля качества приобретенных знаний и навыков;
    в) совершенствование навыков исследовательской деятельности; экономией времени
студента, необходимого для изучения курса [1].
    В традиционном варианте электронный учебник (ЭУ), независимо от способа
реализации, должен иметь следующие разделы: методические рекомендации по изучаемому
курсу; теоретический материал; практикум; система контроля знаний; система итогового
тестирования по изучаемому курсу; вспомогательный учебный материал.
    В альтернативном варианте ЭУ может быть реализован в виде компьютерной
программы учебного назначения и представляет собой однородную по программной
реализации, интерфейсу и дидактическим приемам компьютерную программу учебного
назначения. Электронное учебное издание, в зависимости от объема, может иметь
самостоятельное значение или использоваться в качестве дополнительного или
вспомогательного средства для обычного учебника или веб-учебника. Основными
средствами создания такого рода компьютерных учебников является прямое
программирование на языке высокого уровня и применение авторских инструментальных
систем и интеграция мультимедиа. В зависимости от разобщенности учебного процесса,
электронные учебники размещаются на серверах локальной компьютерной сети,
персональных компьютерах или CD-ROM [2].
    Главная особенность заключается в появлении возможности анализировать при
помощи компьютера содержание учебника, искать нужную информацию.
    Применение на занятиях по информатике дидактических материалов,
сопровождающихся анимационными картинками и звуком, оказывает позитивное
воздействие на эмоциональную сферу студентов, побуждает их к ответной реакции,
активизирует участие в учебном процессе. Кроме того, электронные версии легко обновлять
и дополнять новым материалом.
    Таким образом, создание учебников нового поколения (технологических) с
компьютерной поддержкой изучения информатики направлены на то, чтобы:
___________________________________________________________________________ 237
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


       усилить свойства психологического характера – возможность развития
познавательных интересов и интеллектуальных способностей студентов, закладывая
прочную мотивационную основу учения;
       расширить функциональные возможности средств обучения, обеспечивая
активный диалог с обучаемыми, выводя их на личностный уровень саморазвития;
       реализовать дифференцированный подход при опоре на индивидуальные
возможности обучаемых, темпы продвижения в учебе, обеспечивая опережающее изучение
учебного курса;
       содействовать трансформации объяснительно-иллюстративного метода
преподавания в средство познания научной теории самими студентами, становясь базой для
формирования их мировоззрения и творческого мышления;
       обеспечить интеграцию предметных знаний, гуманизации и гуманитаризации
естественно-научного образования. Учебник должен создавать базу для прочных
предметных и специальных знаний, связанных с информатизацией экономики, внедрением
компьютеров в образование и производство [3].
    Для контроля знаний студентов используется тестирование. Вид тестового контроля
определяется целями тестирования - получение информации об уровне знаний студентов на
определенном этапе обучения. Виды тестирования:
    - текущий и оперативный тест;
    - рубежный тест;
    - итоговый тест;
    - тренинговое тестирование.
    Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится для выявления
уровня подготовки студента, проверки качества усвоения знаний по определенным темам.
Результаты текущего и    рубежного тестирования являются показателями освоения
студентами темы, раздела и дисциплины [4].
    Тесты должны содержать пять вопросов и ответы на них, среди которых один
правильный и несколько неправильных, и не должны иметь вопросов, на которые можно
дать ответ, не поняв их содержания, чтобы исключать метод простого угадывания при
выборе правильного ответа. Неправильные ответы по своему содержанию должны быть
близки к правильным ответам, чтобы только при глубоком знании учебного материала
обучаемый смог бы найти правильный ответ. Тесты могут содержать предупреждения о
типичных ошибках в действиях и ответах обучаемых и разъяснения об их недопущении и
исправлении.
    Таким образом, в статье рассматриваются вопросы подготовки дидактических
материалов к электронному учебному изданию по информатике.


                      Литература
1. Кадемія М.Ю. Електронний навчальний посібник: проблемистворення та використання-
Украіни, 2003,с.444-458.
2. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода /Под ред. Сурмина Ю.П.- Киев: Центр
Инноваций и развития, 2002, 286 с.
3. Пичкуренко Е.А. Учебник нового поколения в структуре профессиональной подготовки
учителей: Дис... канд. пед. наук. – Краснодар, 2006, 272 с.
4. Кабжанов А.Т. Значение тестов и тестирование в ВУЗЕ //Материалы международной
научно-практической конференций 29 января 2010 г. Караганда.2010, 214 с.

Научный руководитель - к.п.н, доцент Альжанов А.К.

УДК 618
___________________________________________________________________________ 238
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
        НЕЙРОНДЫҚ АРХИТЕКТУРАЛЫ МИКРОПРОЦЕССОРЛАР

                    Бӛрібаева Ә.К.
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

    Ақпаратты цифрлік ӛңдеу әдістерінің қарқынды дамуы микропроцессорлық
жабдықтардың (дербес компьютерлер мен сәйкес перифериялық құрылғылар) жасалуына
және олардың ӛндірістің барлық саласына енгізілуіне алып келді. Есептеу машиналарының
архитектуралары туралы білім негізін атақты американдық математик Джон фон Нейман
қалап кеткені белгілі. 1946 жылы ол ӛз әріптестері Г.Голдстайн және А.Беркспен бірге
«Электрондық есептеу құрылғысының логикалық конструкциясын алдын-ала қарастыру»
атты мақаласында қазір классикалық болып табылатын есептеу машиналарын құру приципін
ұсынған еді. [1] Сол фон Неймандық негізде алғашқы микропроцессор жасалған болатын.
Сонау 70-жылдардан басталатын микропроцессордың даму тарихы әлі күнге дейін ӛз
жалғасын табуда. Классикалық архитектуралы микропроцессорлармен бірге жаңа, дәстүрлі
емес микропроцессорлар қатар дамып келеді. Ендігі сӛз сол туралы болмақ.
    Микропроцессорлардың дәстүрлі емес түрлеріне ассоциативті процессорлар,
матрицалық процессорлар, ДНҚ-процессорлар, сигналдық процессорлар, деректер
базасының процессорлары, коммуникациялық процессорлар, ағындық процессорлар, нақты
емес логикалы процессорлар және нейропроцессорлар жатады. Жаңа архитектуралардың
ішіндегі ең болашағы зор бағыт жасанды нейронды желілерге тән ақпаратты ӛңдеу
принциптерінің негізінде компьютерлердің жаңа буынын жасаумен тығыз байланысты.
    Нейрокомпьютерлердің жұмыс істеу негізі адам миы мен жүйке жүйесінің ақпаратты
ӛңдеу тәсілдерін модельдеу болып табылады. Бұл бағыттың бастамасы американдық екі
ғалым У. Маккалок пен У. Питтстің 1943 жылы жариялаған мақаласы болды. Онда жүйке
жүйесінің жасушалары – нейрондар қарапайым логикалық құрылғылар ретінде
қарастырылған.
    Әр нейрон кӛрші нейрондардан арнайы жүйке талшықтары арқылы сигналдарды
қабылдайды. Бұл сигналдар қоздырғыш немесе тежегіш болуы мүмкін. Олардың қосындысы
нейрон денесінің электрлік потенциалын анықтайды. Потенциал белгілі бір шектен асқан
кезде нейрон қозып, шығыс жүйке талшықтары арқылы сигнал жібереді. Жеке жасанды
нейрондар бір-бірімен түрлі әдістермен байланысады. Бұл әр түрлі архитектуралы неше
түрлі нейронды желілерді жасауға мүмкіндік береді.
    Жасанды нейронды желілердің тамаша қасиеттері бар. Олар программалық
қамтамасыздандыруды детальды жасауды талап етпейді, және теориялық модельдері немесе
шешу алгоритмін анықтайтын эвристикалық ережелері жоқ есептерді шешу мүмкіндіктерін
ашады. Мұндай желілердің жұмыс істеу жағдайларының ӛзгеруіне, сонымен бірге алдын-ала
қарастырылмаған факторлардың пайда болуына бейімделу мүмкіндіктері бар.
    Ақпаратты ӛңдеудің нейрожелілік әдістерінің және бір ерекшелігі есептеулердің
жоғарғы параллелизмі және, сәйкесінше, аппараттық қолдаудың арнайы жабдықтарын
пайдалану болып табылады. Қарастырылып отырған мәселенің шешуі ретінде арнайы
жылдамдатушы тақшаларды қолдану ұсынылды. Мұндай тақшалар қарапайым дербес
компьютердің процессорымен қатар жұмыс істеп, негізгі есептеу жүктемесін ӛз мойнына
алады. Ал негізгі процессор жылдамдатушы тақшада орналасқан қуатты есептеу
жабдықтарын басқару құрылғысына айналады.
    Нейропроцессор әдетте екі негізгі блоктан тұрады: әмбебап есептеу құрылғысының
ролін орындайтын скалярлық блок және векторлық-матрицалық амалдардың орындалуына
бағытталған векторлық блок. Скалярлық құрылғы процессорларды әртүрлі конфигурациялы
есептеу желілеріне біріктіруге мүмкіндік беретін жады және байланыс порттарына
интерфейсті қамтамасыз етеді. Скаляр құрылғының негізгі міндеті – процессордың
___________________________________________________________________________ 239
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


векторлық бӛлігіне деректерді дайындау. Бұл үшін адрестеудің бірнеше режимдері, жадылы
интерфейс, арифметикалық және логикалық амалдар жиыны, регистрлік жұптармен жұмыс
жасау мүмкіндігі бар. [2]
    Нейрондық желілердің түрлі модельдерінің нейропроцессор кристаллдарындағы
кӛптеген жүзеге асырылулары бар. Нейрочиптердің түрлі нұсқаларын шет елдік фирмалар
шығарды және әлі күнге дейін шығарып келеді, олар: Intel, IBM, Siemens, Fujitsu, Philips,
AT&T және Ресейлік «Модуль» ғылыми-техникалық орталығы.
    Нейрокомпьютерлер сияқты дәстүрлі емес архитектуралы жаңа есептеу жүйелері
үлкен ӛлшемді ақпараттық массивтерді тез ӛңдеуге мүмкіндік береді. Дәстүрлі есептеу
жүйелерімен салыстырғанда нейрожелілік есептеуіштер нейронды желіле сияқты дискретті
және үздіксіз сигналдардың ақпараттық ағындарын ӛңдеуге мүмкіндік береді. Олардың
құрамында қарапайым есептеу элементтері бар және олар алынған шешімге байланысты
есептеу ортасының ӛзін-ӛзі қайта құру режимін қамтамасыз ете отырып деректерді ӛңдеудің
ақпараттық есептерін жоғары сенімділікпен шешеді.
    Жалпы айтқанда, «нейрокомпьютер» терминінің астында есептеуіштердің кең класы
жатыр. Бұл кез-келген нейрожелілік алгоритмнің (биологиялық нейронның моделінен бастап
бейнелерді тану жүйелеріне дейін) аппараттық жүзеге асырылуын есептеуге формалды түрде
нейрокомпьютер деп есептеуге болатындығынан.
    Қазіргі уақыттағы технология жалпыға арналған нейрокомпьютерлер (әрі жасанды
зерде болып табылатын) туралы айтуға болатындай даму деңгейіне жеткен жоқ. Салмақтық
коэффициенттері тұрақты жүйелер – нейрожелілік топтың бір ғана саланың есептерін
шешуге арналған түрі. Осылайша нейрокомпьютерлерді құру – бұл нейрондық желілердің
барлық элементтерінің аппараттық жүзеге асыру жолында әрқашан терең зерттеу жүргізу
деген сӛз.
    21 ғасырдың басында, 40-50 жылдармен салыстырғанда нейрокомпьютерлерді
жасауды үйренуге, яғни параллелді әрекет ететін нейрондарды аппараттық жүзеге асыруға
деген қажеттілік жоғарырақ.
    Ұзақ уақыт бойы нейрокомпьютерлер шешу алгоритміне шынайы тәжірибелік
материалдармен оқыту үрдісін қосу қажеттілігімен байланысты, формализацияланбайтын
немесе нашар формализацияланатын есептерді шешуге тиімді деп есептеліп келді. Бірінші
кезекте мұндай есептерге функцияның жеке түрінің аппроксимациясы есебі, яғни бейнелерді
тану есебі жатады. Қазіргі кезде бұл классқа тәжірибелік материалдармен оқытуды талап
етпейтін, бірақ нейрожелілік логикалық базисте жақсы келтірілетін есептер класы қосылады.
Оларға сигналдарды ӛңдеудің табиғи параллелизмі айқын бейнеленген есептер, суреттерді
ӛңдеу есептері т.б. жатады.
    Болашақта нейрокомпьютерлердің басқа архитектураларға қарағанда тиімдірек
болады деген кӛзқарасты растау ретінде соңғы жылдары логикалық нейрожелілік базисте
шешілетін жалпы математикалық есептер классының кенеттен кеңеюін айтуға болады.
    Бүгінгі таңдағы маңызды есептердің бірі - сӛйлеуді тану есебі болып табылады.
Сӛйлеуді тану қазір кӛп жерлерде кеңінен қолданыс табуда. Олардың ішіндегі
маңыздыларының бірі – хат мәтіндерін, баяндамаларды жазған кезде хатшыларды
ауыстыратын автоматты стенография жүйелерін жасау болып табылады. Сонымен қоса олар
телефон қоңырауларын қабылдаушы оперпторлардың санын азайту мақсатымен call-
центрлерде белсенді қолданылады. Ең аяғы, соңғы кезде нӛмірді дауыспен теруге мүмкіндік
беретін телефондар сұранысқа ие болып отыр.
    Процессордың ана тілімізде айтылған бұйрықты түсініп, оны бұлжытпай орындаса,
құба-құп болатыны анық. Бұл мақсатқа жетудің ең тиімді жолы – нейрондық желілерді
аппараттық жүзеге асыратын процессорлар.


                         Әдебиет
___________________________________________________________________________ 240
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


1. А.Я.Соловьева. «Электронные вычислительные машины». - М.: Высшая школа, 1987.
2. А.Б. Барский. «Логические нейронные сети»: учеб. пособие. М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 352 с.

Ғылыми жетекші – техника ғылымдарының докторы, профессор Шәріпбаев А.Ә.


УДК 330.43(075.8)

       К ВОПРОСУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

                 Годлевская А.
 Северо-Казахстанский государственный университетим.М. Козыбаева, г. Петропавловск

   Тематика исследования вызвана не просто личным интересом к качеству звучания
музыкальных произведений при их оцифровке, но и актуальностью. Любовь к караоке,
необходимость нотного представления и реставрации звукозаписи и т.д., т.е. в современной
индустрии разработки программно-аппаратных средств необходимы технологии
графического и аудио-оформления событий пользовательского интерфейса.
   К настоящему моменту столько сделано попыток автоматизировать процесс
идентификаций мелодий музыкальных произведений и формирования по ним объектных
форматов. В данной области нет точных математических формул, музыкальные
произведения как произведения искусства принято оценивать качественно. Восприятие звука
человеком – сложный, до конца не изученный процесс. В некоторых случаях качественные и
количественные оценки сильно расходятся. Например, разница в продолжительности
звучания нот слушателем может быть не замечена, однако в количественном эквиваленте
отражена. Выбор методов представления звука (в частности – сжатия) выполняется на основе
анализирующего прослушивания и сравнения по-разному представленных (сжатых) звуков
группами экспертов. Как утверждают эксперты, несмотря на высокие показатели работы
имеющихся систем в отдельных режимах, все они обладают существенными ограничениями
в применении к реальным сигналам. Пока я принимаю мнение экспертов на веру, т.к. не
хватает математической культуры даже разобраться в тонкостях существующих
современных систем распознавания музыкальной информации, не то, чтобы предлагать свои
алгоритмы повышения информативности формализованного представления звука.
В школе я пыталась «представлять» звучание единственной ноты с помощью простой
синусоиды. В университете познакомилась, как проводить анализ характеристик
музыкальных сигналов, способов их описания, форм представления, форматов записи и
возможных преобразований на базе преобразования Фурье (рис.1).                                      

рис.1 – представление разложения сигнала в ряд Фурье

   Но выяснилось, что Фурье-преобразование не отличает сумму сигналов от
последовательности тех же сигналов (рис.2-3).
___________________________________________________________________________ 241
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
x(t)=cos(1t)+cos(2t)+cos(3t)+cos(4t);      x1(t)=cos(1t), x2(t)=cos(2t),
                          x3(t)=cos(3t) и x4(t)=cos(4t)
рис.2 – сумма и последовательность тестовых сигналов
рис.3 - Спектрограммы тестовых сигналов представлены на рисунках5

   Анализируя публикации, выяснила, что некоторые авторы предлагают использовать
аппарат непрерывного вейвлет-преобразования (НВП) в качестве математического аппарата,
позволяющего сформировать амплитудно-частотно-временное представление сигнала.
Затем, на основании наборов гармоник в каждый момент времени, предлагается
установление соответствия одному из тембральных базисов музыкальных инструментов и
идентификация частотно-временных параметров объекта-ноты.
   На данный момент уже представляю, что вейвлет преобразование способно хорошо
отражать локальные изменения сигналов. С помощью вейвлетов сигнал представляется
совокупностью волновых пакетов, разной в разных частях временного интервала
определения сигнала, поэтому представляет последний различной степенью детальности.
Графически это совсем понятно  (рис.4).
рис.4 – Представление сигнала путем вейвлет декомпозиции

    К вейвлету можно применить две операции сдвига (перемещение области его
локализации во времени) и масштабирования (растяжение или сжатие, т.е. перемещение
области его локализации по частоте). Использование этих операций, с учетом свойства
локальности вейвлета в частотно-временной области, позволяет анализировать данные на
различных масштабах и точно определять положение их характерных особенностей во
времени.
   Пока знакомлюсь со стандартными базисными вейвлет-функциями, а они, как
выясняется, не решают исследуемую проблему. Поэтому в перспективе для меня – научиться
___________________________________________________________________________ 242
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


создавать и применять искусственно созданные базисы НВП на основе звучания
музыкальных инструментов. Это позволит разработать технологию настройки самого НВП
на идентификацию нот музыкальных инструментов с теми же частотными свойствами, что и
свойства базиса. А для этого потребуется экспериментально определить наличие таких
возможностей у НВП с точки зрения эффективности и целесообразности его применения для
идентификации музыкальных объектов.
    А на начальном этапе планирую разработать визуализационную программу,
демонстрирующую суть вйвлет-преобразования: наглядно показывающую связь между
формой звуковой волны и ее спектром. Уж очень понравилась реализация подобной
визуализации для преобразования Фурье и обратного преобразования Фурье в формате
Microsoft Excel  [3]. Идея очень проста. Макрос на Visual Basic позволяет «крутить ручки»
и с их помощью настраивать вид спектра. Изменения графика спектра мгновенно влекут за
собой изменения формы волны. Так опытным путем можно разобраться, что к чему .

                     Литература
1.  Астафьева Н. Вейвлет анализ: основы теории и примеры применения. – М.: Успехи
   Физических Наук, 1996.
2.  Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука – М.: Техносфера, 2004.
3.  http://mathworld.wolfram.com/ (Актуальная дата 25.02.2010)

Научный руководитель – к.т.н., доцент Куликова Валентина Петровна


УДК 681.3.07

       METHODS DECODING WITH ERROR DETECTION AND CORRECTION

                      Diyarova A. N.
             Eurasian National University by L. N. Gumilev, Astana

    The procedure for decoding cyclic code with error detection, by analogy with the process of
coding, using two methods: - encoding "classical" way of decoding based on the properties of
divisibility without a trace of a polynomial g (x ) of cyclic (n, k ) code-code generator polynomial
 g (x ) . Therefore, decoding algorithm involves the division received code word, which is described
by a polynomial v '( x) in g (x ) , computation and analysis of the balance r (x) . If r ( x)  0 , then
the accepted code word is undistorted. If r ( x)  0 , then the accepted code word is erased and
formed a signal "error".
    When encoding method International Consultative Committee for Telephone and Telegraph
decoding based on the property get a certain balance of control R0 ( x) in fission adopted a code
polynomial (x ) in the generator polynomial. Therefore, if the rest of the division      r ( x)  R0 ( x) ,
the accepted code word is undistorted. If the balance r ( x)  R0 ( x) , the accepted code word is
erased and formed a signal "error". Value is determined by controlling the balance of expression
R ( x)  R     x(1) r  1  x k  .
 0     g ( x) 
                  
                   
   Decoding cyclic code in the mode of error correction can be implemented in various ways.
Two ways are the simplest following:
   The basis of the first way to put to use a table of syndromes. Accepted code word vi ' ( x) is

___________________________________________________________________________ 243
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


divided into g (x ) , S i (x ) is determined and the corresponding polynomial ei (x ) , and then vi ' ( x)
added to the ei (x ) . The result is the corrected code word, i.e. vi ( x)  vi ' ( x)  ei ( x) .
    A second way to correct errors, drastically reducing the volume of the table syndromes and
significantly simplify the decoder, based on the following provisions:
     Syndrome S i (x ) , consistent code word is equal to the remainder of division vi ' ( x) by
g (x ) , and the remainder of division of the polynomial errors ei (x ) by g (x ) , i.e.
Si ( x)  Rg ( x ) vi ' ( x)  Rg ( x ) ei ( x).
       If S i (x ) corresponds to vi ' ( x) and ei (x ) then S i (x ) is a syndrome, which
corresponds     to      x  vi ' ( x) mod( x n  1)        and     x  ei ( x) mod( x n  1) ,  or
Rg ( x ) x  S i ( x)  Rg ( x ) x  vi ' ( x) mod( x n  1)  Rg ( x ) x  ei ( x) mod( x n  1).
     When correcting errors used syndromes sample errors only with non-zero coefficient in
the high discharge.
    Therefore, when implementing this method, the set of all samples of errors is divided into
equivalence classes. Each class represents a cyclic shift of one sample error, and syndrome of this
class corresponds to the model error with non-zero high-order bit. If the calculated syndrome
belongs to one of equivalence classes of samples correctable errors, the highest symbol codeword is
corrected. Then adopted the word and syndrome of cyclically shifted, and the process of finding in
the previous seniority position is repeated. To correct the errors belonging to this equivalence class,
you need to make n cyclic shifts.

                          REFERENCES

1. Sklar. B. Digital communications. The theoretical basis and practical application. Ed. 2-e, Corr.:
Per. from English. - Moscow: Publishing House "Williams", 2003 - 1104 pp.
2. Zyuko AG, Klovsky DD, Nazarov, MV, Fink LM theory of signal transmission. M: Radio and
Communications, 2001 - 368 pp.

Supervisor - Associate Professor, Ph.D. in Physics and Mathematics Tashatov Nurlan Narkenovich


УДК 681.3.06

   ТЕСТОВАЯ ОБОЛОЧКА «ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ
          ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА»

                Дуйсекеева М.Б., Сердалина А.К.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

   В настоящее время у учащихся наблюдается слабая мотивация к учебе, дети не
заинтересованы в обучении. Причин этого достаточно много, и перегруженность школьных
программ, и оторванность изучаемого материала от жизни, от способностей и потребностей
учащихся и многое другое. Поэтому одна из основных целей учителя - поддерживать
интерес детей к учению. Кроме того, перед каждым из нас стоят определенные
педагогические задачи, в частности поиск эффективных методик и технологий обучения. [1]
   Практика показывает, что простейшие навыки работы на компьютере человек может
без особых проблем приобрести в любом возрасте. К тому же качество результата при
использовании компьютера для создания документов, графических изображений,
мультимедийной продукции определяется не только и не столько знаниями и навыками из
___________________________________________________________________________ 244
          Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


области информатики, сколько другими специальными знаниями.
    Многие современные специалисты в самых разных областях деятельности либо
связаны с развитием информационных технологий, либо активно их используют. Одной из
таких информационных технологий является - компьютерное тестирование. [2]
    Целью нашей работы является - разработка программы-теста проверки знаний -
«Устройства ПК». Пользователь должен за ограниченное время методом перетягивания
расположить три (или четыре серии по три) рисунка под соответствующими терминами.
Тестовая оболочка разработанная на Delphi, она имеет такие расположения объектов как:
геометрическая фигура (Shape), таймер (Timer), мультимедийный проигрыватель
(MediaPlayer), двойная кнопка с полем редактирования (SpinEdit), индикаторы
состояния(Gauge и ProgressBar).[3]
    Геометрическая фигура Shape, на закладке Additional, предназначена для изображения
  элементарных геометрических фигур и имеет, в частности, такие свойства:

Свойство               Описание свойства         Примеры значений
Brush                Характеристики       цвета Brush-Color: clMaroon Brush-
                   (Color) и стиля      (Style) Style:   bsSolid(сплошной),
                   заливки              bsVertical
Shape                Форма фигуры           stRoundRect (прямоугльник
                                    с округленными краями),
                                    stEllepse, setsquare
Pen                 Характеристики     границы Комплексное свойство
                   фигуры

   В ходе работы мы получили тестовую оболочку «Визуальное представление
устройств персонального компьютера»
                   Литература
1. Балгожина Г.Б. Технология обучения методом опорных сигналов. //Материалы
региональной научно-практической конференции молодых ученых «Современная наука и
проблемы образования» - Костанай, 2006. С. 154 – 156.
2. Н.Культин. Основы программирования на Delphi 7. СПб.: Питер Пресс, 2006г.
3. Ан.Хоменко, Вл.Гофман и др. Delphi 7, СПб.: БВХПетербург, 2007г.
___________________________________________________________________________ 245
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
Научный руководитель – старший преподаватель Балгожина Г.Б.,


УДК 004.432.4

  СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ КАЗАХСКИХ СЛОВ.
      МОДУЛЬ ГЕНЕРАЦИИ СЛОВОФОРМ МЕСТОИМЕНИЙ

                Ергеш Б. Ж., Бекманова Г.Т.
       Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана

    Автоматическое словоизменение может использоваться в системах автоматического
порождения или распознавания речи, а также в достаточно традиционной области обучения
казахскому языку, в орфографических корректорах, переводчиках, морфологическом анализе
и одним из неотъемлемых компонентов данного процесса является обучение умению читать,
т.е. озвучивать письменный текст.
    В данной работе будут рассмотрены вопросы автоматического словоизменения
местоимений.

Таблица 1. Правила словоизменения частей речи

Части речи      Правила
Имя существительное  правило добавления окончаний имен существительных
(Зат есім)      W = S + Kg + Tg + Sg + Gg (Оқушы+лар+ыңыз+быз)
Имя прилагательное  Правило   образования    сравнительной  степени имен
(Сын есім)      прилагательных можно записать в виде:
           W = S +H а (әдемі-рек)
           Правило   образования    превосходной  степени имен
           прилагательных можно записать в виде:
           W = H p+ S       (ең әдемі)
           Правило добавления окончаний имен прилагательных можно
           представить в виде следующего выражения символьной алгебры:
           W = S + Kg + Tg + Sg + Gg   (Әдемі+лер+іміз+дің)
Имя   числительное Правило образования словоформ числительных можно записать
(Сан есім)      в виде:
               W = S +H а (Бір+інші –первый)
Глагол (Етістік)       В общем виде словоизменение глаголов можно записать:
           W = S+Vа+ Gg+ Kg
               В случае, когда образуется сложная форма собственно-
           настоящего времени, к основе слова помимо аффиксов данного
           времени прибавляется вспомогательный глагол «отыр», «тұр»,
           «жүр» или «жатыр». W = S+Vа+Ev+ Gg+ Kg

   где W – словоформа, «+» – операция конкатенации (сцепления), S – основа слова, Kg
– окончание множественного числа, Tg – притяжательное окончание, Sg – падежное
окончание, Gg – окончание формы спряжения.
   Hа – аффиксы.
   Hp –усилительный слог или усиливающее смысл слово.
   Vа – аффиксы времени или наклонения глагола,
   Ev - вспомогательный глагол «отыр», «тұр», «жүр» или «жатыр».
___________________________________________________________________________ 246
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   Если будем рассматривать местоимении в целом, то они определяются как именные
слова и по значению делятся на 7 различных групп. Однако если использовать эту
классификацию местоимений, то формализовать процесс словоизменеия местоимений не
представляется возможным. Однако же, если разделить местоимения на две группы, то
возможно автоматизировать словоизменение части местоимений,      с учетом их
семантических признаков[1]. Возьмем к примеру личные местоимения я, ты, указательные
местоимения этот, тот, вопросительные местоимение кто? что? который?. Рассмотрим эти
местоимения в их прямом смысле: слова обозначающие само понятие и слова определяющие
свойства этих понятий, следовательно местоимении я, ты, кто? что? обозначающие
существенные понятия являются субстантивными местоимениями, а местоимении этот, тот,
который? определяющие их существенные признаки и есть атрибутивные местоимения[2].
Cубстантивные местоимения характеризуется как имя существительное, к ним могут
добавлятся окончания множественного числа, притяжательные окончании, падежные
окончания и окончания формы спряжения, а атрибутивные местоимения при употреблении
в прямом значении не изменяются.
   Правило добавления падежного окончания местоимении можно представить в виде
следующего выражения символьной алгебры:
                     W = S + Sg

  Атау                Мен                 Біз(дер)
  Ілік                Менің                Біз(дер)дің
  Барыс                Маған                Біз(дер)ге
  Табыс                Мені                Біз(дер)ді
  Жатыс                Менде                Біз(дер)ді
  Шығыс                Менен                Біз(дер)ден
  Кӛмектес              Менімен               Біз(дер)мен

1. Шарипбаев А.А., Бекманова Г.Т. Формализация морфологических правил казахского
  языка с помощью семантической нейронной сети // Доклады НАН РК. – Алматы: 2009. -
  №4. – с. 11-16.
2. Қазақ грамматикасы. Фонетика, сӛзжасам, морфология, синтаксис. – Астана, 2002. –
  784бет.)


ӘӚЖ 378:004

             ЖҤЙЕЛІК РЕЕСТР КӚМЕГІМЕН
          WINDOWS XP ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҤЙЕСІН БАПТАУ

                     Ержан В.
           Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

   Заманауи қоғамның ӛмірін ақпараттық технологияны қолданусыз елестету мүмкін
емес екендігі барлығымызға белгілі. Бүгінгі таңда бір – бірінен қолдану аймағы бойынша,
аппараттық платформасымен және жүзеге асу әдісі бойынша ажыратылатын кӛптеген
операциялық жүйелер бар.
   Операциялық жүйелер дегеніміз компьютердің құрылғыларын басқаратын,
пайдаланушы мен компьютер арасында байланыс орнататын жүйе болып табылады және
барлық мәліметтерін реестрде (Windows типті операциялық жүйелерде) сақтайды.
Операциялық жүйе үшін реестрдің маңызы ӛте зор, реестрді меңгерген білімгер операциялық
жүйеге әкімшілік етуді еш қиындықсыз жүзеге асыра алады. Енді реестрге тоқталатын
___________________________________________________________________________ 247
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


болсақ:
    Реестр (ағылш. registry) – операциялық жүйенің құрылымдық мәліметтерінен тұратын
мәліметтер қоры. Физикалық тұрғыдан алғанда реестрдің барлық ақпараты бірнеше
файлдарға бӛлінген. WINDOWS операциялық жүйесінде реестр WINDOWS каталогындағы
system.dat., user.dat және classes.dat (кейбір шығарылымдарда) файлдарынан құралады [1].
    WINDOWS-тың жүйелік реестрі жүйені баптау параметрлері және онда жұмыс
жасайтын қосымшалардың орталықтандырылған мәліметтер қоры болып табылады. Реестр
WINDOWS құрылымдарының файлдары – осыған дейін қолданып келген INI файлдардың
орнына, оларға байланысты шектеуліктер мен қолайсыздықтарды жою үшін қызмет
атқарады [1].
    Microsoft Computer Dictionary cӛздігінің 5-ші шығарылымында реестрге келесідей
сипаттама береді: WINDOWS 9x, WINDOWS NT, WINDOWS 2000, WINDOWS XP
операциялық    жүйелерінің   құрамындағы   иерархиялық  құрылымнан   тұратын
орталықтандырылған мәліметтер қоры, ол операциялық жүйе конфигурациясында
пайдаланушылар, бағдарламалық ӛнімдер және құрылғылар жұмысы үшін қолданылатын
мәліметтерден құралады. Реестрде WINDOWS-тың дұрыс жұмыс атқаруы үшін қажетті
мәліметтер сақталады. Оларға барлық пайдаланушылардың профилі, құжаттардың типтері
мен кез - келген бағдарлама арқылы құруға болатын орнатылған бағдарламалық
қамсыздандыру құралдары туралы мәліметтер, пайдаланылып жүрген порттағы орнатылған
құралдар туралы мағлұматтарды жатқызуға болады. Реестрдің кӛмегімен сіз жүйеге
байланысты кез келген баптауды жүргізе аласыз – Windows ХР стандарттық құралдарының
кӛмегімен ӛзгерту мүмкін болмайтын, барлық баптаулар мен ӛлшемдерді, оның сұхбаттық
терезелерін ӛзгерту және т.с.с.
    Бірақ, реестрмен жұмысты бастамас бұрын, сіз онымен ӛте абайлап әрі ойлап
қатынасу керек екенін ойыңызға сақтағаныңыз дұрыс. Кейбір параметрлердің ӛзгеруі
Windows ХР жұмысын бұзуға немесе оның істен шығып қалуына әкелуі мүмкін.
    Реестрмен жұмыс жасау үшін арнайы бағдарламаларды қолдану қажет. Олар
реестрдің барлық файлдарын бір жерге жинап, оларды иерархиялық құрылым түрінде
кӛрсетіп тұрады. Windows ХР құрамына кіретін және реестрмен жұмыс жасауға арналған
стандартты программа болып regedit.exe немесе regedit32.exe қосымшасы табыл ады.
Бұл бағдарлама операциялық жүйе орнатылған каталогта орналасады. Кӛп
пайдалан ушылар regedit.ехе немесе regedit32.ехе бағдарламаларын реестрдің
ӛзі деп түсінеді. Бұл – қате пікір. Енді біз жүйеге реестр редакторы арқылы бірнеше
баптаулар жүргізіп кӛрейік:
    Мысалы, егер сіз ӛзіңіздің мәліметтерініз сақталған дискіні басқа біреу кӛрмесін
десеңіз оны жасырып қоюға болады. Ол үшін реестрде REG_DWORD типті NoDrives
параметрі қолданылады. Яғни Іске қосу-Орындау нұсқауын орындап, ашылған терезеге
regedit нұсқауын енгізініз. Экранға реестр редакторы терезесі ашылады. Енді осы редактор
терезесінен HKCU\Software\Microsoft\CurrentVersion\Polisies\Explorer бӛлімін таңдап, аталған
бӛлімде REG_DWORD типті NoDrives параметрін құрыңыз. Параметр мәні ретінде кесте-1-
де берілген дискіге сәйкес мәнді енгіземіз. Мысалы, D дискісін жасыру үшін параметр мәні
ретінде 8-ді енгіземіз.
     Диск          Нӛмір         Диск        Нӛмір
A            1            B          2
C            4            D          8
E            16           F          32
G            64           H          128
I            256           J          512
K            1024          L          2048
M            4096          N          8192

___________________________________________________________________________ 248
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


O             16384           P               32768
Q             65536           R               131072
S             262144          T               524288
U             1048576          V               2097152
W             4194304          X               4194304
Y             16777216         Z               33554432
                      Кесте-1. Дискілер нӛмірлері

    Егер сізге бірнеше дискіні жасырып қою қажет болса, NoDrives параметрінің мәні
ретінде қажетті дискілердің кестеге сай мәндерінің қосындысын жазамыз (4+8=12, С және D
дискілерін жасыру). Дискілердің нӛмірлері 2-нің дәрежелерінен алынған және ол 0-ден
басталады: 1-ші диск 20 =1, 2-ші диск 21=2 және т.с.с. жалғаса береді. Жұмыс нәтижесінде сіз
таңдаған диск кӛрінбей қалады, бірақ оны қалаған кезіңізде ашып алуынызға болады, ол
үшін Сілтеуішті қолдана аласыз, диск атын енгізетін жерге ӛзіңізге қажетті дискінің атын
енгізсеніз болғаны (D:\) [1]. Алайда мұндай жасырып қоюды кейбір пайдаланушылар біліп
қоюы мүмкін, ондай жағдайда дискіге қатынауға шек қоюға болады. Ол үшін REG_DWORD
типті NoViewOnDrive параметрі қолданылады. Алдыңғы жағдайдағыдай реестр редакторын
ашамыз. Ашылған терезеде HKCU\Software\Microsoft\
CurrentVersion\Polisies\Explorer бӛліміне ӛтеміз. Осы бӛлімде REG_DWORD типті
NoViewOnDrive параметрін құрамыз [2]. Параметр мәнін кесте-1- сай аламыз.
    Сонымен қатар Windows операциялық жүйесінде subst утилитасының кӛмегімен
виртуалды дисктер құруға болады. Кейбір бағдарламалар дұрыс жұмыс жасауы үшін түпкі
каталогта орналастыруды қажет етеді. Міне осындай жағдайларда виртуалды дисктерді
қолдана аламыз. Ол үшін командалық қатарды қолданамыз. Яғни Іске қосу-Орындау
нұсқауын орындаймыз. Ашылған терезеге CMD нұсқауын енгізіп ОК батырмасын шертіп
командалық қатарды ашамыз. Subst нұсқауының синтаксисі келесідей:
Subst диск_аты бумаға_жол
Мысалы,
Subst X: D:\disk
Осы нұсқауды орындағаннан кейін disk бумасы Х:\ дискісінің түпкі каталогы болып
табылады. Disk бумасының файлдарына D:\disk немесе X:\ дискісін ашу арқылы қатынай
аламыз.
    Виртуалды дискіні жою үшін /D: параметрі қолданылады, яғни
Subst диск_аты /D
Мысалы,
Subst X: /D.
    Енді виртуалды дискіні реестр редакторының кӛмегімен құрып кӛрейік. Ол үшін
реестр редакторын ашып, онда HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
бӛліміне ӛтіп, осы бӛлімде REG_SZ типті VirtualDrive параметрін құрамыз. Параметр мәні
ретінде subst нұсқауын, яғни subst X: D:\disk енгіземіз және жүйені қайта жүктейміз. Егер
VirtualDrive параметрін HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi-on\Run бӛлімінде
құратын болсақ ол компьютердегі барлық пайдаланушылар үшін қолжетімді болады.

                    Әдебиет
1. Колисниченко Д. Секреты реестра Windows XP/Vista. Санкт-Петербург: «БХВ-Петербург»,
2008, 91-94 б
2. Куприянова А.В. Реестр Windows XP. Санкт-Петербург: Наука и техника, 2006, 108 б.

Ғылыми жетекші – аға оқытушы Зұлпыхар Ж.Е.


___________________________________________________________________________ 249
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 371.68

 «ИНФОРМАТИКА» ПӘНІНЕН ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰРАЛ ДАЙЫНДАУ КЕЗЕҢДЕРІ

            Ержанова Б , Буркитбаева А,Садыкова А.
      С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, Павлодар

    Бұл мақалада «Информатика» пәнінен электронды құрал дайындаудағы кезеңдері
қарастырылады. Педагогикалық сценарийдан үзінді кӛрсетіледі. Электрондық құралдың
мазмұны ашылады.
    Информатика жалпы білім беру пәндеріне жатады, жоғары оқулардың бар
мамандықтарында оқылады сондықтан кӛп кӛңіл бӛлуді талап етеді. Қазіргі
ақпараттандырылған әлемде ақпаратты электрондық түрде жеткізуге кӛп мүмкіндіктер бар.
Қазіргі қоғамда компьютер маңызды әрі кӛрнекті орын алып отырған сәтте электрондық оқу
құралын пайдалану еліміздің болашағына барлық ғылым салаларда жаңа идеяларды ұсынып
отырамыз.
    Қазақстанда элетронды оқу құралдарын құру мен қолдану мәселесін зерттеген
ғалымдар: Абдраимов Д.И., Бидайбеков Е.Ы., Усенов С.А., Камалова Г.Б. жұмыстарымен
танысып. Солардың зерттеулеріне сүйене отырып бізде ӛз электрондық оқу құралын
жаcадық. Олардың зерттеуі ОМК-ға арналған бағдарлама.
    БҰҰ мемлекеттері сияқты біздің Республикамызда алдарына жаңа ақпараттық және
технология коммуникацияға құралдарын      құру және енгізу мақсатпен   кӛптеген
творчествалық ұжымдар және коммерциялық кәсіпорындар пайда болғандығын атап ӛткен
жӛн.
    Қазіргі таңда электрондық құралдар жасау Қазақстан Республикасының білім
жүйесінің барлық сатылары үшін ӛзекті мәселердің бірі. Кез келген электрондық құрал
тұтынушыға ыңғайлы, мәтіні түсінікті, интерфейсі қарапайым, графикалық мәліметтермен,
мультимедиялық элементтермен толықтырылған болу керек.
    Қазіргі ғылыми техникалық даму кезеңінде компьютерсіз елестету мүмкін емес.
Сондықтанда компьютердің қолданушы деңгейінде білген адам электронды құрал арқылы
ӛзін дамытып басқа да бағдарламаларды ӛз еркімен электронды құралдарға сүйеніп отарып
үйрене алады. Информатика пәні бойынша электронды оқу құралын қолданғанда яғни
студенттің ӛздік жұмысы немесе ол білмейтін және білгісі келетін ақпаратты алу үшін, ол
алдымен лекцияны оқып ары қарай ӛз білімін толықтыру керек. Информатика пәні бойынша
электрондық құрал ақпаратты ұсыну сипаты бойынша ақпараттық және интерактивті,
студент білім тексере алады және тәжірибелік тапсырмаларды сол бағдарламаның ішінде
орындай алады. [1]
    Студенттерге білім беру жаңа оқыту технологияларын қолдану, инновациялық
бағытта жұмыс жасау заман талабына сай болу керек. Оқу процестерінде компьютерді
тиімді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр.
Сонымен қатар электрондық құралдарды сабаққа пайдалану кезінде студенттер білімдерін
кеңейтіп, ӛз бетімен шығармашылық тапсырмаларды орындайды.
    «Информатика» электронды құрал жасаудағы негізгі мақсаты:
  - оқыту процесін үздіксіз және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық
    ізденіс қабілетін дамыту.
  Білім берудің кез келген саласында ―Электрондық құралдарды‖ пайдалану студенттердің
танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай ойлау жүйесін қалыптастыруға
шығармашылық пен еңбек етуіне жағдай жасайды.
  Студенттердің мүмкіншілігін ескере отырып, «Информатика» - пәнінен қазақ тіліндегі
ақпарат аз болғандықтан және де ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың тіл туралы жолдауы
бойынша, ӛз ұлтымыздың-қазақ ұлтының қасиетті қазақ тілін сақтап қалу барысында,
___________________________________________________________________________ 250
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


электрондық құралды қазақ тілінде жасауды жӛн кӛрдік.
    Электрондық құрал материалдарын игеру барысында қолданушыға теориялық және
тәжірибелік материалдарды таңдауға еркіндік беріледі. Біздің ойымызша, теория мен
тәжірибе қатар жүргенде қолданушының білімді қабылдау және оны машықтау ӛте тиімді.
Жасаған тест, тәжірбелердің дұрыс жасалғандығын туралы ақпаратты, осы электрондық
оқу құралдарында тексеріледі.[2]
    Жасалып жатқан электрондық құрал қазақ тілінде, қолданушыларға интерфейсі
ыңғайлы, қарапайым түсінікті [3]
    Информатика пәні бойынша электрондық құралдың негізгі құрылымы
    Информатика пәні студенттер қолданылатын құралдарын, бағдарламаларын меңгеруі
керек. Ақпараттық технологиялардың дамуы ӛткізу жаңа, ақпараттық оқуына қолдану және
оқуға шығындар қысқартылады.
                   Сурет-1. Электронды құралдың бастапқы парағы.

1 бӛлім
1 модуль – Дәріс 1
ЭЕМ-да ақпараттың берiлуi. Екiлiк код.
Санау жүйелерi. ЭЕМ-ның логикалық элементтерi.
2 модуль – Дәріс 2
Дербес компьютердiң негізгі құрамдас бӛліктері және олардың қызметi. Пернетақта
құрылысы, пернелердің қызметi.
3 модуль-Дәріс 3
Дербес компьютердің сыртқы құрылғылары.
4 модуль – Дәріс 4
Операциялық жүйе. Операциялық жүйенің негiзгi бӛлiктері. Файл, каталог.
5 модуль – Дәріс 5
Windows 95/98 операциялық жүйелерi. Бағдарламаларды ашу тәсілдері. Терезелермен
жұмыс.
6 модуль – Дәріс 6
Жұмыс үстелiнде бума, ярлык құру.
Объектiлердi кӛшiру, жою және орналастыру.
7 модуль – Дәріс 7
Paint графиктік редакторы
8 модуль – Дәріс 8
Microsoft Word мәтіндік процессоры. Құжатты жасау, сақтау және ашу. Мәтiн енгiзу және
форматтау.
9 модуль – Дәріс 9
___________________________________________________________________________ 251
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


Мәтінге графиктiк объектiлердi кірістіру
10 модуль – Дәріс 10
MS Word мәтіндік редакторында кестемен жұмыс жасау. Кесте құру тәсілдері:
11 модуль – Дәріс 11
Microsoft Power Point бағдарламасы. Презентация құру.
12 модуль – Дәріс 12
MS Exсel электрондық кестесі
13 модуль – Дәріс 13
Microsoft Access бағдарламасы мен жұмыс.
              2-сурет Электрондық құралдың лекция парағы

2 бӛлім - Тест
Дәріс бойынша тест берілген ол 4- нұсқадан тұрады, соның біреуін таңдап, тестке жауап
беру керек
Тест мысал:
1. Информатика пәні қандай сала болып табылады?
А) математика
В) ақпараттық технология
С) физика
Д) информатика
Е) тарих
3 бӛлім -тәжірибелік жұмыс.
    Осы практикада дәрістер берілген, әрбір дәрістер бойынша тапсырмалар орындалу
керек. Осы кезде ӛз білімінді шыңдай аласың, кӛптеген сұрақтарға жауабты ӛзің таба аласың.
    Соңғы кезеңде «Информатика» электронды құралын жасау үшін Delphi мен Flesh
және php және html интегралды ортасы таңдалды.
    Электрондық оқу қорын жасау және қолдану тәжірибесі Қазақстанда да жинақталған.


                    Әдебиет
1. Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Аксиологический и культурогический подходы к исследованию
проблем педагогического образования в научной школе В.А // известия Российской академии
образования. 2000. №37 С. 45-48
2. Хасанова Г. Информатика пәнінен жаңа технологиялармен оқудың тиімді жолдары.
«Информатика негіздері журналы». №4. 2005.

___________________________________________________________________________ 252
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


3. Халыкова З. Информатиканы оқыту әдістемесі. Алматы: Білім, 2000 ж.

Ғылым жетекші - Ақанова А.С.


УДК 681

   ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР САЛАСЫНДАҒЫ
              ЖАҒДАЙЫ.

                   Ермуханбетова Ш.
            Қазақ-Британ техникалық университеті, Алматы қ.

    Қазақ халқының бүгінгі күнге дейінгі басынан ӛткерген тар жол - тайғақ кешулері кӛп.
Бұл қазақтардың санасының ӛзгеруіне, әсіресе қазақ тілінің бүгінгі қолданыс аясының
тарылуына алып келді. Себебі, тіл тарихы - ұлт тарихымен тығыз байланысты. ― Ӛссе тілім,
менде бірге ӛсемін, ӛшсе тілім менде бірге ӛшемін‖ демекші, қандай да бір халықтың тілі
жасаса , онда ұлт та жасайды. Ал егер тіл жұтыла бастаса, мұны мемлекеттің әлсіреуінен деп
түсінуіміз керек. Қазақтарда ―Мың ӛліп, мың тірілген ‖ деген сӛз бар. Қазақ халқының
тағдыры жайында бұдан артық жеткізу мүмкін емес. Екі жүз жылға жуық патшалық биліктің
қол астында болса, кейін жоңғар шапқыншылығында әр бес қазақтың үшеуі кӛз жұмғаны
белгілі. Кеңес кезінде де қылышынан қан тамған саясаттың салдарынан , мәселен, қолдан
жасалған аштықтан халықтың басым бӛлігі қырылды. Одан кейінгі ―халық жауы‖ деген
жалған жаламен Алаштың бетке ұстар біртуар азаматтарын қырып-жою кезеңі, содан соңғы
фашистік Германиямен болған Ұлы Отан соғысы, соның артынша-ақ басталған тың игеру
және т.б. тарихи оқиғалар қазақ халқының демографиясына айтарлықтай ауыр сызат түсірді.
Сонда да халықтың асқақ рухы тӛмендеген жоқ. Басқа түскен ауыртпалықты мойымай
кӛтеріп, ӛзіміздің ата-бабамыз салып кеткен сара жолдан: дархандықтан, биік адамгершілік
қалыптан, ыстық ықылас пен ақ пейілден адаспадық. Біз қайта түлеген ел, рухы биік
мемлекет құраушы ұлт ретінде мәңгі жасаймыз деп сенемін. Бірақ, әрине бұл жолда
мемлекет тарапынан бірнеше істерді жүзеге асыруымыз керек. Ең бастысы, тіл саласын
дамытудағы ең бірінші кезекте жүзеге асырылуы керек мәселелердің бірі ІТ-
технологияларын пайдалануда қазақ тілінің қолданылуын дұрыс арнаға салу болып
табылады. Ақпараттық қоғам құрмақшы боп бӛрігімізді кӛкке лақтырып жатырмыз, бірақ
сол қоғамның мемлекеттік тілі деп танылған қазақ тілінде ақпаратты алу немесе енгізу кей
кездері инемен құдық қазғандай қиын болып кетерін қайтесіз. Бір жерде жазғанымызды
екінші компьютерде аша алмай немесе қазақ әріптерінің орнына қайдағы бір ироглифтер
шығып жатады. Сонымен қатар, Интернеттен қажетті қосымша мәліметтер алмақ болсақ,
шрифт мәселесі тығырыққа тірейді. Жағдай осылай бола берсе, онсыз да ӛз елінде жетім
баланың күйін кешіп отырған қазақ тілінің жағдайы одан тӛмен құлдырай берері сӛзсіз..
      Қазақстан Президенті тарапынан ұсынылған жаңа доктрина бойынша,
мемлекеттік тіл Қазақстан халықтарының қолданыс тіліне айналуы тиіс. Яғни, қазақ тілі тек
қазақтар үшін емес, еліміздің бүкіл азаматтарының ортақ тілі болуы керек. Тілдік кедергіні
жою арқылы біз тұрақтылыққа, халықтар достығына, ӛркениет пен дамуға ие боламыз. Қазақ
тілін жалпы қолданысқа енгізудегі    алғышарты - барша мемлекеттік іс қағаздарды
мемлекеттік тілде ғана жүргізу қаулысының қабылдануы болып еді. Елбасы Н.Ә.
Назарбаевтың іс қағаздарын мемлекеттік тілге кӛшіру мәселесінің еліміздің кӛпшілік
аймақтарыңда жүзеге аспағаны туралы кездейсоқ айтпағаны анық. Бұның ең басты себебі -
іс-қағаздарын жазуда, жеткізуде қолданылатын технологиялардағы (компьютер, Интернет,
факс т.с.с) қазақ тілінің шектелуінде.
    Ақпараттық технологиялардағы қазақ тілінің мәселесі шешілмейінше тілге деген
___________________________________________________________________________ 253
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


құрмет жай сӛз болып қала ма деп қорқамын. Сонда ұлтына, тіліне, дініне деген құрметі жоқ
ұрпақтан мемлекетке не қайыр болмақ?! Мемлекет басшысының соңғы жартыжылдықта
мемлекеттік тіл мәселесін ең жоғары деңгейде үш дүркін кӛтеруі, мәселенің қаншалықты
маңызды екендігін айқын кӛрсетеді. Дегенмен, кез келген қиындықтан шығар жол болады.
ОЛ-ЛАТЫН ҚАРПІНЕ КӚШУ!
    Латын қарпіне кӛшу мәселесі аз айтылып та, аз талданып та жүрген жоқ!
Кириллицадан латын хәріпіне ӛту - тӛл тіліміздің дәрежесін тағы бір асқақтату болмақ.
Қазақстан Халықтары ассамблеясындағы Елбасының "латын әліпбиіне ӛтуіміз қажет" деген
ойын қазақ тілінің жанашырлары осылай сабақтайды.
    Латын қарпіне кӛшу бізге рухани да, экономикалық та пайда әкелері сӛзсіз! Бірнеше
ғасыр бойы ӛзге мемлекеттің бодандығында болған қазақ халқында бүгінгі күні де құлдық
психологияның қалғаны жасырын емес! Кӛптеген қазақ сӛздерінің түпкі орфографиясының
ӛзгеріліп жазылуы да осының бір белгісі! Айгүлді Айгуль, Медеуді Медэуо, Ақтӛбені
Актобе деп ӛзгертіп айту үрдісі қазақ тілін орыс қарпіне баламалаудан пайда болды.
Әйтпесе, оған дейін қазақтар Александрды Ескендір, Москваны Мәскеу деп ӛз тіліне
айналдырып, есесіне тілдік ерекшелігін сақтап айтатын еді. Кирилицадан латиницаға кӛшу -
осы үрдісті қайта жаңғырту болары сӛзсіз. Себебі, әліпбиіміздің тӛрінен табылған орыс
әріптері латын әріптерімен алмастырылса, қазақ әліпбиінде 42 әріп емес, 26-ақ әріп қалып,
жіңішкелік белгісі, жуандық белгісі, құйрықты Ш дыбыстары тағы басқалары түсіп қалмақ.
Бір жағынан латын қарпіне кӛшу тілімізді қайта жаңғыртуға септігін тигізсе, екіншіден,
жаңа заманға сай болуымызға жетелейді. Дәлірек айтсақ, елімізді еуропа елдеріне тағы бір
қадам жақындастыра түсіп, заманауи технологияны пайдалануға жеңілдік береді.
    Мен бұл ғылыми-зерттеу жұмысымда латын әліппесіне кӛшу процесі қалай болмақ
екенін зерттедім. Интернетте латын әліппесінде жазылған портал дамытып, әлеуметтік
сананы қарастырдым.
    Бұл ғылыми-зерттеу жұмысымда қарастырылған сұрақтар:
1) SMS мәліметтер орыс тілінде латын әріптерімен басылып жатыр және оның конверторы
  серверлерде орнатылып қойған. Ұялы телефондардың менюларының неге қазақшасы жоқ
  екендігін есепке алмай- ақ, осы SMS мәліметтер неге мемлекеттік тілде жіберілмейді?
  SMS мәліметтер экономика саласына жедел кіріп жатыр ғой. Бұл неге бізді
  алаңдатпайды?
2) Бүкіл сауда мекемелерінде штрих код деген пайда болып жатыр, бүгін ол штрихымыз
  матрицаға айналып барады, оған ешкім назар аударар емес. Ал бұл деген деректер
  банкісі!!!
3) Қазақстан транзиттік мемлекетке айналуда, сондықтан үш тілді қуамыз деп шығынға
  батып, тіпті күлкілі жағдайға қаламыз, егер латын әліппесіне кӛшсек, жолдағы жазбалар,
  қала, аудан, ауыл аттары, кӛлікке т.б. байланысты жазулар тек мемлекеттік тілде
  жазылар еді. Пайдадан басқа ештеңе емес!
4) Жаңа технологиялар ол бизнес, ал бизнес дегеніміз ол жаңа технологиялар. Бұрынғыдай,
  «ойбай, ол техногиялар Қазақстанға жеткенше қашан» деп қол жайып отыруға болмайды.
  Ертең- ақ кез келген технология Қазақстанға шауып келеді, солардың бірі ол GPS (global
  position system) Кез келген адам бүгін Интернетке шығып ӛз үйін, қаласың, кез келген
  ӛзіне керек орыңды ғарыш арқылы кӛре алады және қажет объектінің координаттарын,
  қалалардың қашықтығына дейін хабарлар ала алады. Еуропадан әкелінетін кӛліктерде
  GPS машинаның құралы боп саналады. Бұл қондырғыны пайдалану үшін латын әліппесін
  білу қажет екені сӛзсіз!
5) Латын әліппесіне кӛшу қаулы шығара салу емес, біз қандай істер жасауымыз керектігін
  жақсылап ойлауымыз қажет. Неден бастаймыз, уақыт күттірмейтіні қайсы?! Ең бірінші
  қатарда жедел түрде код парағын алу, оны Қазақстандағы әрбір компутерге кіргізу тұруы
  керек!! Орфографиялық кӛмекшілерді де жүйеге кіргізу, тағысын тағы!
    Латын әліпбиіне кӛшуде ең бірінші, қазақ тіліне лайықты және компутерлерге жеңіл
___________________________________________________________________________ 254
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


енгізілетін әліпби таңдауымыз керек. Басты талабы, әліппе тек 26 латын әріптерінен тұруы
керек. Қазақ тілі спецификасын кӛп жылдар бойы зерттей келе, біз ABCnet деп атаған әліппе
құрастырдық. Әліппе www.abcnet.kz, www.astana.tv сайттарында орналасқан. Сайттан сіз
осы ғылыми-зерттеу жобасын қарай аласыз.

                    Әдебиет
  1. ABCnet бұл қазақша SMS мәлімет, www.abcnet.kz
  2. www.astana.tv

Ғылыми жетекшісі - Асем Аймағанова Жанатқызы


УДК 519

    АВТОМАТИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ

                    Жайдарова А.
         Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы

    Качество подготовки специалистов в вузах и особенно эффективность использования
научно-педагогического потенциала зависят в определенной степени от уровня организации
учебного процесса.
    Проблема автоматизации составления расписания занятий одна из наиболее актуальных
проблем системы образования. Некорректно составленное расписание приводит к нерациональному
использованию рабочего и учебного времени и, как следствие, к снижению эффективности
образования в целом.
    В наиболее общей формулировке задача составления расписаний состоит в
следующем. С помощью некоторого множества ресурсов или обслуживающих устройств
должна быть выполнена некоторая фиксированная система заданий. Цель заключается в том,
чтобы при заданных свойствах заданий и ресурсов и наложенных на них ограничениях найти
эффективный алгоритм упорядочивания заданий, оптимизирующий или стремящийся
оптимизировать требуемую меру эффективности. В качестве основных мер эффективности
изучаются длина расписания и среднее время пребывания заданий в системе. Модели этих
задач являются детерминированными в том плане, что вся информация, на основе которой
принимаются решения об упорядочивании, известна заранее [1,2].
    Математическая   модель.Проанализировав    значительное   число   вариантов
математических моделей задачи построения расписания, я остановилась на следующем.
Расписание представляется семеркой объектов: G,<,[tijk],P, R, <’, U

   Объекты описания математической модели.
   G = {T1, T2, …, Tn}    - множество групп;
   Z={Z1, Z2,…,Zw}      - множество заданий (занятий).
   A = {A1, A2,…,Am}     - множество аудиторий;
   R = {R1, R2,…,Rp}     - множество временных интервалов;
                  трехмерная матрица размером n x m x p,
   [tijk]          представляющая распределение заданий по группам и
                 -
                аудиториям в заданный интервал времени;
                  отношение частичного порядка, заданное на
   <             -
                множестве заданий Z;

___________________________________________________________________________ 255
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


                        отношение частичного порядка, заданное на
   <’                   -
                      множестве R;
   U                   - множество ограничений.

    Алгоритм построения расписания.
    1. Построить сетку расписания с учетом заданных групп, смен, дней и пар.
    2. Построить множество занятий.
    3. При выборе конкретной ячейки сетки расписаний, отображается множество
занятий, которые можно поместить в данную ячейку с учетом занятости преподавателей,
количества часов в неделю и множество аудиторий, свободных в данный момент времени.
    4. Из отобразившегося множества выбирается занятие и аудитория, затем эта пара
переносится в сетку. С этого момента аудитория считается занятой в данный момент
времени, также как и преподаватель. Аналогично для данной группы студентов (или любого
из данной группы) нельзя поставить другое занятие в это же время.
    5. Так продолжается пока не заполнится вся сетка, или не иссякнет множество
занятий.
    К этому простому алгоритму можно добавить множество дополнений, связанных,
например, с типом аудиторий или с некоторыми другими моментами практической
реализации. Но в каждом конкретном случае задача может иметь свою специфику.
Например, при дефиците аудиторий можно проводить лекционные занятия в компьютерных
классах, либо не учитывать вместимость аудитории (в разумных пределах). Решения по этим
вопросам должен принимать человек, составляющий расписание, так как учет всех этих
критериев в программе весьма затруднен.
    Задача составления расписания для произвольного числа процессоров и заданий
является NP-полной (NP-полной называется NP (Nondeterministically Polynomial) задача, к
которой с полиномиальной временной сложностью сводится любая задача NP). В
произвольном случае сложность ее решения не полиноминальна, т.е. она экспоненциальна.
    Отсюда следует, что решать ее методом полного перебора (или перебора с возвратом)
не эффективно. Поэтому, для реальной задачи необходимо использовать приближенные
методы.
    В качестве критерия оптимальности можно выбрать различные характеристики
системы. Например, в книге Э.Г. Коффмана рассматривается средняя длина расписания [3].
    Для нашего случая, сложно выбрать универсальный критерий оптимальности, так, как
для каждого элемента системы этот критерий будет своим. Для учебных групп и
преподавателей, например, это чисто субъективное представление об удобном расписании. С
другой стороны, это точное соблюдение учебного плана и относительно равномерная
загруженность аудиторий. Поэтому оптимальность составленного расписания сводится к
отсутствию накладок у групп и преподавателей, точному соблюдению учебного плана и
загруженности аудиторий.
    В практической реализации этой модели можно использовать упорядочивание
временных интервалов в зависимости от времени и в зависимости от дня недели, т.е. наше
множество R выглядит следующим образом:

      R = { (830, понедельник), (1010, понедельник), (1150, понедельник),…}

   Если количество занятых дней более критично, чем количество уроков в день,
целесообразно выбрать другое упорядочивание, например такое:

    R = { (830, понедельник), (830, вторник), …, (830, суббота), (1010, понедельник),…}


___________________________________________________________________________ 256
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    При рассмотрении критериев оптимальности и выборе оптимального решения задачи
составления расписания выяснилось, что при больших объемах исходных данных
нахождение оптимального решения может быть очень сложным и следовательно необходимо
искать некоторое приближение к оптимальному решению. Также не всегда может
существовать оптимальное решение и даже его приближение с заданной точностью. Т. е. при
составление расписания диспетчер решает некоторые проблемы нетрадиционным способом.
Например, размещение занятий некоторых групп в разные смены, проведение лекций в
лабораторных кабинетах, проведение параллельных пар в одной аудитории (при такой
возможности) и т.д. Поэтому предлагается модель позволяющая упростить процесс
составления расписания, не исключая участие диспетчера.
    В данной статье была рассмотрена задача составления расписания занятий в учебном
заведении. В результате была построена обобщенная модель, применимая для большого
числа учебных заведений. При построении модели учитывались факторы, которые являются
общими для расписаний во всех учебных заведениях: аудитории, преподаватели, группы и
время.

                  Литература
1 Рубальская О.Н. Автоматизированные системы составления учебных расписаний. — М.,
2001.
2 Трегубов С.Ю. Разработка математического алгоритма составления расписаний. — СПФ
МГИУ, 2004.
3 Э.Г. Коффман "Теория расписаний и вычислительные машины". М.: Наука, 1984.


Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Джомартова Ш.А.


УДК 681.3

  СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
  БАЗОВОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

                   Жакупова А.М.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

    В XXI веке все больше внимания уделяется вопросу внедрения современных
информационных компьютерных технологий практически во все сферы деятельности
человека. Cфера образования не могла стать исключением. Именно сфера образования
наряду с немногими другими характеризуется огромным потенциалом и разнообразием
направлений применения компьютерных технологий. [1]
    Современные аппаратные, программные и коммуникационные средства существенно
повысили роль информационных технологий в образовании. Информационные технологии
лежат в основе накопления, обработки, представления и использования информации с
помощью электронных средств. Стремительное развитие информационных технологий и
компьютерной техники открыло новые возможности для дальнейшего развития и
совершенствования существующих педагогических методик и технологий обучения.
Традиционные методы и средства обучения интенсивно дополняются инновационными
интерактивными технологиями.
    Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». Интерактивный
- означает способность учителя взаимодействовать с учениками или находиться в режиме
беседы, диалога с ними. Следовательно, интерактивное обучение — это диалоговое
___________________________________________________________________________ 257
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика.[2]
   Интересную часть новых технических средств информационных технологий сегодня
представляют интерактивные доски, которые постепенно могут вытеснить традиционные
доски на основе мелков и маркеров. Со временем и обычная школьная доска изменилась.
Практика доказала, что чем больше возможностей появлялось у доски, тем легче и
увлекательнее становилось учиться. Процесс обучения перестал быть однообразным и
скучным.
    Как применять это ―чудо техники‖ на уроках? Как ими пользоваться? Где найти
готовые разработки для использования на уроках? Такие вопросы возникают, наверно, у
каждого учителя, которому посчастливилось заиметь новинку. Создание интерактивной
доски помогает ответить на эти вопросы.
   Интерактивная доска позволяет воспроизводить информацию в формате, видимом
всеми учащимися. Работая на доске электронным маркером как мышью, преподаватель
может быстро и наглядно показать тот или иной прием работы. Когда учитель в центре
внимания, все видят его действия, и сам он обращен к классу - объяснение доходит гораздо
лучше, чем когда он сидит за своим компьютером, а ученики пытаются уследить за
мельканием курсора мыши на экране.[3]
   Лучшее, что существует из технических средств обучения для взаимодействия
учителя с классом – это интерактивные доски. В них объединяются проекционные
технологии с сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что
происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом презентации (двустороннее
движение!), вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и комментарии,
сохранять материалы урока для дальнейшего использования и редактирования.
   Пример, разработки урока для 8 класса по программе Ермекова Н.Т. по теме урока 1:
―Информация и Информатика‖.
  Способы использования интерактивной доски на уроке информатики:
   объяснение принципов работы с приложениями, путем выполнения действий
    непосредственно на доске;
   проверка выполнения учащимися домашних заданий (если они были заданы для
   выполнения на домашнем компьютере);
___________________________________________________________________________ 258
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
   защита проектов учащимися;
   создание различных образов, путем ―собирания‖ их средствами доски;
   проведение самостоятельных письменных работ (диктантов, решение задач, тестов и
    др.) и последующая их самопроверка учащимися;
   выполнение заданий на установку соответствий терминов, понятий и многое другое.
    Использование интерактивной доски на уроке положительно влияет на
  познавательную активность учеников, повышает мотивацию к изучению предмета. Все
  ученики, без исключения, желают выйти к доске и выполнить предложенные учителем
  задания. Учителю легче удерживать внимание и активность учащихся на уроке, а значит
  достичь главной цели обучения 21 века: развитие личности ребенка.

                     Литература
1. Захаров, В.А. Информационное общество/ В.А. Захаров, М.Б. Игнатьев, Ю.Ф. Шейнин
 //Системы и средства информатики. –1999. - №9. – C. 4 – 7.
2. Большой словарь иностранных слов/ Сост. А. Ю. Москвин. – М.: ЗАО Издательство
 Центрполиграф: ООО «Полис», 2003. – 816 с.
3. Горвиц, Ю.М. Интерактивная доска Smart Board: до и во время уроков/ Ю.М. Горвин //
 Информатика и образование. – 2006. – № 2 – C. 123 – 125.

Научный руководитель – Ермаганбетова М.А.


ӘӚЖ 004.43

NET   ПЛАТФОРМАСЫНДА          C# ТІЛІНДЕ ПРОГРАММАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

           Жарасхан Н.Ж., Еримбетова А.С., Ахтарова И.Д.
          Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық институты, Ақтӛбе

   Объекті бағдарланған программалау - қазіргі программалау тілдерінің негізгі
технологиясы. Бұл технологияда негізгі мүше объект болып табылады және программаның
басқа бӛлігінен тәуелсіз, кейбір функционалдық есептерін шешу үшін оның бӛліктері де
___________________________________________________________________________ 259
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


жеткілікті. Соңғы кезде объекті бағдарланған технология негізінде кез келген Windows-
қосымшаны немесе Web-қосымшаны құруға арналған жалпы платформа қажет болды. Бұл
мәселені   Microsoft корпорациясының програмистері шешті және жаңа технологиялар
мүмкіндіктері қолданылатын .Net платформасын құрды.
    Net Framework    платформасы –қолданбалы программаларды құруға және
орындауға арналған базалық платформа. Платформа негізгі екі компоненттен тұрады:
жалпы тілді орындау ортасы және класстар кітапханасы. Microsoft .Net платформасында
жиырмадан астам программалау тілі(C++, Visual Basic, C#, Delphi ) қолданылады және
кітапханадағы бір тілдің модулі екінші тілге қолдану мүмкіндігі бар.
    Информатика мамандығының «Программалау» курсының объекті бағдарланған
программалау бӛлімінде С# тілінде программалау негіздері оқытылады. Бұл курстың
негізгі мақсаты - объекті бағдарланған      программалаудың негізгі принциптерін,
технологиясын, құрылымы мен моделдерін оқыту. С# тілінде жазылған программа мәтіндік
файл болып табылады және тіл операторларынан, түсініктемелерден тұрады. С# тілі объекті
бағдарланған программалау тілдерінің тобына жатады. Объекті бағдарланған программалау
тілдерінің негізгі концепциясы – құрылатын қосымша ӛзара байланысқан негізгі
объектілерден тұрады. Объектілер дегеніміз бірнеше рет қолданылатын программалық
модулдерден, яғни байланысқан мәліметтер мен процедуралардан тұрады. Күрделі
программалар бірнеше біртипті объектілерді қолдануы мүмкін. Бұл жағдайда әр объект үшін
әдістер мен айнымалылар туралы информацияны жазу тиімсіз. Бұл мақсатқа объектілер
класы деген түсінік енгізілген. Класс дегеніміз біртипті объектілерге арналған шаблон және
объектілі айнымалылар типтері мен әдістерін анықтайтын информациялардан тұрады. Кез
келген программалық әрекет класс әдісінің ішінде орындалады. Объектіге бағдарланған
программалауда әрекет объектіге хабарларды беру арқылы инициализацияланады. Хабар
әрекетті жүзеге асыру үшін сұраулардан тұрады. Хабарға реакция ретінде алушы
қабылданған сұрауды қанағаттандыру үшін кейбір әдісті жібереді. Объектіге бағдарланған
тәсілдің принциптері:
    Барлық объектілер кластардың экземплярлары болып табылады. Бір кластың барлық
объектілері бірдей хабардың жауабына бір ғана әдісті қолданады.
     Мұралау принципі. Кластар қасиеттерін мұралауда және иерархиялық құрылымда
ұйымдастырылады. Туынды класс аталымды кластың атрибуттарын мұралайды.
     Полиморфизм принципі. Объектілер тек ӛзіне лайықты түрдегі бір ғана хабарға
жауап береді.
  Объектіге бағдарланған тәсілдің негізгі идеялары келесі ережелерге тіреледі:
  -программа кейбір нақты процестің, дүниенің нақты бӛлігінің моделі болып табылады;
  -нақты дүниенің немесе оның бӛлігінің моделі объектілердің бір-бірімен ӛзара әсерінің
  жиынтығы сияқты сипатталанады;
  -объектінің күйін анықтайтын шамалардың параметрінің жиынтығымен және объект
  орындайтын операциялардың (әрекеттердің) жиынтығымен сипатталынады;
  -объектілердің арасындағы ӛзара әсер бір объектіден екіншіге арнайы хабарды жіберумен
  жүзеге асырылады;
  -объектімен алынған хабар белгілі әрекетті орындауды талап етеді, мысалы, объектінің
  күйін ӛзгерту;
  - параметрлердің бір ғана жиынтығымен орындауға қабілетті объектілер бір типті
  объектілер болып табылады.
    Программалау тілінің кӛз қарасына қарай объектілер класын деректің типіндей, ол
жеке объектіні осы типтің дерегіндей қарауға болады. Сонымен,    объектіге бағдарланған
тәсілмен программаны дайындағанда программада қолданылған объектілердің кластарының
анықталуын және олардың сипаттамасын құруды, содан кейін объектілерге қажетті
экземплярлардың жасалуын және олардың арасындағы ӛзара әсерді анықтауды болжайды.
       Объектілер және кластар үшін кіру ережелері :
___________________________________________________________________________ 260
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


  - Private ретінде хабарланған элементтер функция-мүшелерге, кластың ӛрістеріне және
  туынды кластардың функция-мүшелеріне кіре алады.
  - Public ретінде хабарланған элементтер кез-келген функцияларға кіре алады.
  - Ашық (public) базалық класс ретінде қолданған кезде, оның ашық элементтері туынды
  класының ашық элементі болады, ал қорғалған (protected) элементтері-туынды класының
  қорғалған элементтері болады.
  - Жабық (рrivate) класс базалық класс ретінде қолданылған, және оның қорғалатын
  элементтері.
     Net платформасында С# тілінде программалау           технологиясын тестілеу
программасын құру қосымшасымен қарастырамыз. Қосымша негізгі мына модульдерден
тұрады: мұқабалық форма, тіркелу, тестілеу бӛлімі, бағалау бӛлімі.
     Тестілеу бӛліміне дейін студент немесе қолданушы жеке мәліметтерін енгізеді.
Тіркелу модулінің коды:
public string[] name =new string[5];
public string fam;
public string kurs;
public string specialnost;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{name[0] = "exam_pascal.xml"; name[4] = textBox1.Text;
 name[1] = textBox2.Text; name[2] = textBox3.Text;
 name[3] = textBox4.Text;
Form3 f3 = new Form3(name); f3.Show(this); this.Hide(); }
private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{if ((textBox1.Text != "") && (textBox2.Text != "") && (textBox3.Text != "") && (textBox4.Text
!= "")) button1.Enabled = true;
else button1.Enabled = false; }
Тестілеу модулінің коды:
public string[] name = new string[5]; public string[] options ={"30"};
public int sec; public int min;
public int l; RadioButton[] radioButton;
Label[] label; XDocument xdoc; DirectoryInfo di;
IEnumerable<XElement> xel;
string fpt; string fnm;
int[] test; int tv = 0;
int mode = 0; int otv; int right; int nr; int n;
public Form3(string[] args)
{InitializeComponent();
 radioButton = new RadioButton[4]; label = new Label[4];
 name = args; for (int i = 0; i < 4; i++)
 {radioButton[i] = new System.Windows.Forms.RadioButton();
 radioButton[i].Location = new System.Drawing.Point(135, 20+i*16);
 radioButton[i].Name = "radioButton"+i.ToString();
 radioButton[i].Size = new System.Drawing.Size(14, 13);
 radioButton[i].Visible = false;
 radioButton[i].Click += new System.EventHandler(this.radioButton1_Click);
 radioButton[i].Parent = this;
 label[i] = new System.Windows.Forms.Label(); label[i].AutoSize = true;
 label[i].Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
label[i].Location = new System.Drawing.Point(155, 20 + i*16);
label[i].MaximumSize = new System.Drawing.Size(400, 0);
___________________________________________________________________________ 261
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


label[i].Name = "label" + i.ToString();
label[i].Size = new System.Drawing.Size(45, 16);
radioButton[i].Visible = false;
label[i].Parent = this;} radioButton5.Checked = true;
if (args.Length > 0)
{if (args[0].IndexOf(":") == -1)
{di = new
DirectoryInfo(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData));
fpt = di.FullName + "\\"; fnm = args[0];}
else{
fpt = args[0].Substring(0, args[0].LastIndexOf("\\") + 1);
fnm = args[0].Substring(args[0].LastIndexOf("\\") + 1);
 }}else
{label1.ForeColor = Color.DarkRed;
 label1.Text = "Тест файлының аты кӛрсетілмеген!";
 mode = 2; return; }
try{
xdoc = XDocument.Load(fpt + fnm); xel = xdoc.Elements();
label1.Text = xel.Elements("info").ElementAt(0).Value;
n = xel.Elements("queries").Elements().Count();
test = new int[n];
Boolean[] b; b = new Boolean[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{b[i] = false;}
Random rnd = new Random();
int r;
for (int i = 0; i < n; i++)
{do r = rnd.Next(n);
 while (b[r] == true);
test[i] = r; b[r] = true;}
mode = 0; tv = 0;}
catch (Exception aException)
{label1.ForeColor = Color.DarkRed; label1.Text = aException.Message;
mode = 2; return; }}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
{switch (mode)
{case 0:
qw(test[tv]); tv++; mode = 1;
break;
case 1:
if (otv == right) nr++;
if (tv < n)
{qw(test[tv]); tv++;
}else
{for (int j = 0; j < 4; j++)
{label[j].Visible = false; radioButton[j].Visible = false;
}pictureBox1.Visible = false;
ShowResult();mode = 2; }
break;
}}}
___________________________________________________________________________ 262
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


private void qw(int i)
{ int j;
for ( j= 0; j < 4; j++)
{label[j].Visible = false; radioButton[j].Visible = false;}
radioButton5.Checked = true; label1.Text =
xel.Elements("queries").Elements().ElementAt(i).Element("q").Value;
right = System.Convert.ToInt32(xel.Elements("queries").Elements().ElementAt(i).Element
("q").Attribute("right").Value);
string src = xel.Elements("queries").Elements().ElementAt(i).Element
("q").Attribute("src").Value;
if (src.Length != 0)
{try
{pictureBox1.Image = new Bitmap(fpath + src);
pictureBox1.Visible = true;
radioButton[0].Top = pictureBox1.Bottom + 16;
label[0].Top = radioButton[0].Top - 3;
}catch
{if (pictureBox1.Visible)
pictureBox1.Visible = false; radioButton[0].Top = label1.Bottom + 10;
label[0].Top = radioButton[0].Top - 3;}
}else
{pictureBox1.Visible = false; radioButton[0].Top = label1.Bottom + 10;
label[0].Top = radioButton[0].Top - 3;} j = 0;
foreach (XElement a in
xel.Elements("queries").Elements().ElementAt(i).Element("as").Elements())
{label[j].Text = a.Value; label[j].Visible = true;
radioButton[j].Visible = true;
if (j != 0)
{radioButton[j].Top = label[j - 1].Bottom + 10;
label[j].Top = radioButton[j].Top - 3;
}j++;
 }button1.Enabled = false; }
private void radioButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{if ((RadioButton)sender == radioButton[0]) otv = 1;
if ((RadioButton)sender == radioButton[1]) otv = 2;
if ((RadioButton)sender == radioButton[2]) otv = 3;
if ((RadioButton)sender == radioButton[3]) otv = 4;
button1.Enabled = true;}
Тестілеу нәтижесі бӛлімінің коды:

private void ShowResult()
{int k; int i;int p = 0;k = xel.Elements("levels").Elements().Count();
for (i = 0; i < k-1; i++)
{p = System.Convert.ToInt32(xel.Elements("levels").Elements().ElementAt
(i).Attribute("p").Value);
if (nr >= p)
break;}
label3.Text ="Всего вопросов: " + n.ToString() + "\n" +
"Правильных ответов: " + nr.ToString() + "\n" + "Оценка: " +
xel.Elements("levels").Elements().ElementAt(i).Value;
label5.Text = "Aty "+name[4]; label6.Text = "Тегі "+name[1];
___________________________________________________________________________ 263
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


label2.Text = "Курс " +name[2]; label7.Text = "Мамандық" +name[3];
}
private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{sec = 0; min = 0;
timer1.Enabled = true;
l = 0; }
private void updatelabel()
{label4.Text = " Время: " + min.ToString() + "мин " + sec.ToString() + "сек";
 }
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{if (sec == 60) { sec = 0; min++; }
sec++; if (min == 30)
 {timer1.Enabled = false; Form4 form4 = new Form4();
form4.Show(this); this.Hide();}
else updatelabel(); }
}
     Қорыта айтқанда, Net платформасында С# тілінде программалау технологиясының
ерекшелігі - кез келген программаны, яғни       Windows- қосымша, Web-қосымша,
мәліметтер қорымен жұмыс істеуге арналған қосымшаларды құру мүмкіндігі. Екінші
ерекшелігі, файлдар мен программаларды қорғау деңгейінің жоғарылығы: басқарушы
кодтарда программаның орындалу тәсілі және файлдық жүйе туралы ақпарат болмайды.
Бұл технологияны меңгерген студент немесе қолданушы жоғары деңгейлі қолданбалы
программалар құрады.

                    Әдебиеттер
1. Фаронов В. Создание приложений с помощью C#. -М.:Эксмо, 2008,576c.
2. Абрамян М. Visual C# на примерах. -БХБ-Петербург, 2008 ,375c.
3. Культин Н. Microsoft Visual C# в задачах и примерах. –CПб.: БХБ-Петербург, 2009 ,320c.


Ғылыми жетекші - ф.-м.ғ.к., доцент М.М. Ерекешева


УДК 681

  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ

                   Жилкайдаров А.Р.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

   Система управления контентом (Content Management System, CMS) – это система,
используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания,
редактирования и управления текстовых и мультимедиа документов (содержимое или
контента).
   Основными задачами CMS являются:
   собрать в единое целое и объединить на основе ролей и задач все разнотипные
источники знаний и информации, доступные как внутри организации, так и за ее пределами;
   обеспечить взаимодействие сотрудников, рабочих групп и проектов с созданными
ими базами знаний, информацией и данными так, чтобы их легко можно было найти, извлечь
и повторно использовать привычным для пользователя образом.
   Нами было проведено исследование. В процессе исследования проведен анализ
___________________________________________________________________________ 264
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


наиболее популярных CMS таких как:
  1. «PLONE»;
  2. «Joomla!»;
  3. «Bitrix».
    Рассмотрим открытую систему «PLONE» CMS. Это открытая система управления
содержанием. Работает с использованием сервера приложений ZOPE, написанного на языке
программирования Python. Главная отличетельная черта в использовании – это устойчивость
к хакерским атакам. За всю историю CMS было найдено только 3 уязвимости. [1] В отличии
от всех CMS, Plone использует свою реализацию базы данных, что позволяет вводить в
заблуждение хакеров. [2]
    Особенностями «PLONE» CMS являются[2]:
   Простота использования — новый полноценный сайт можно создать за несколько
минут (при условии, что Plone и платформа Zope на которой он работает уже установлены и
сконфигурированы).
   Использование стандартов — все визуальные компоненты Plone созданы с
использованием XHTML, CSS2 и JavaScript. О качестве работы говорит тот факт, что дизайн
Википедии создан на основе стилей Plone.
   Поддержка языков — посредством Plone можно создавать сайты с одновременной
поддержкой множества языков (включая арабский стиль написания и иерографическое
письмо). Причѐм пользователи будут видеть сайт на языке своей операционной системы. В
данный момент Plone поддерживает более 40 языков.
   Независимость — дистрибутивы Plone поставляются для многих операционных
систем включая GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, Solaris, BSD.
   Наличие поддержки — кроме большого англоязычного сообщества в России
поддержкой Plone занимаются несколько компаний и множество специалистов.
   Расширяемость — создать свой уникальный сайт с уникальным набором компонентов
можно очень просто и быстро. Для Plone и Zope существуют сотни продуктов расширений.
  Следующая CMS это - «Joomla!». Joomla! - система управления содержимым,
написанная на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базу данных
MySQL. Является свободным программным обеспечением, распространяемым под
лицензией GNU GPL. [2]
    Ее особенностями являются:
   Функциональность можно расширять с помощью дополнительных модулей
(расширений, плагинов).
   Модуль безопасности для многоуровневой аутентификации пользователей и
администраторов.
   Система шаблонов позволяет легко изменять внешний вид сайта.
   Настраиваемые схемы расположения модулей, включая левый, правый и центральный
блоки меню.
   К преимуществам системы можно отнести то, что все модули, компоненты, плагины,
шаблоны можно написать самому, разместить их в структурированном каталоге расширений
или отредактировать существующее расширение по своему усмотрению.
    «BITRIX» CMS - система ориентирована на корпоративные сайты, информационные и
справочные порталы, социальные сети, интернет-магазины, сайты СМИ, пригодна для
создания других видов веб-ресурсов. [2]
    Особенности:
  1. Одной из самых привлекательных особенностей «1С-Битрикс: Управление сайтом»
для разработчика является механизм информационных блоков (инфоблоков). Он позволяет
легко создавать пользовательские типы содержания (например для различных каталогов).
При этом способы работы с инфоблоками Битрикс по возможности приближена к способам
___________________________________________________________________________ 265
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


работы со справочниками платформы 1С:Предприятие.
   2. Другой особенностью современных версий Битрикса является мощный визуальный
HTML-редактор, позволяющий размещать на странице как обычную HTML информацию,
так и различные динамические компоненты, работу которых обеспечивает CMS. Однако этот
редактор имеет и ряд ограничений.
    Далее в исследовании рассматриваются особенности разработки CMS для
образовательных сайтов. При исследовании трех CMS систем были выявлены следующие
аспекты программирования логики CMS:
   1. При разработке необходимо учитывать систему образования в Казахстане
   2. Для реализации CMS необходим модульный подход, что позволит легко расширять
возможности системы.
   3. При программировании интерфейса необходимо исползовать технологию AJAX, что
позволит приблизить интерфейс к наиболее легкому пониманию и использованию системы.
Главной чертой технологии ajax является использование всех функций системы в
интерактивном режиме.
   4. Оболочка системы должна соответствовать WEB 2.0 стандартом, что наиболее
популярно для современных сайтов. Это можно реализовать с помощью библиотеки JQuery.
JQuery – библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и HTML.
Библиотека JQuery помогает легко получать доступ к любому элементу DOM, обращаться к
атрибутам и содержимому элементов DOM, манипулировать ими.
   5. Весь контент должен храниться в БД. Для реализации системы необходимо
использовать СУБД MySQL. Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого
количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM,
поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие
транзакции на уровне отдельных записей.
   6. В CMS необходимо реализовать систему регистрации и хранение всех данных о
студенте в БД (рейтинги, силлабусы и т.д.).
   7. Система дожна быть предназначена для информационного сопровождения и
организации учебного процесса, т.е. должна удовлетворять требованиям виртуальной
образовательной среды.
  В статье использованы личные исследования на протяжении 2х лет работы с данными
системами управления контентом:
  1) Разработка и тех. Поддержка CMS «Plone» официального сайта ЕНУ им. Л.Н.
Гумилева с 2008 по 2009 гг. (http://www.enu.kz)
  2) Участие в разработке и тех. поддержка CMS «Bitrix» сайта ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
действующего на данный момент. (http://www.enu.kz)
  3) Участие в разработке и тех. поддержка CMS «Joomla!» сайта Комитета Молодежи
Казахстана. (http://www.zhastar.kz)


                   Литература
1. Сайт журнала «Хакер» исследование уязвимости систем (http://www.xakep.ru).
2. Свободная энциклопедия «Википедия»( http://ru.wikipedia.org) . Основные сведения о
  CMS «Plone», «Bitrix», «Joomla!».

Научный руководитель: д.п.н. Малибекова М.С.
ӘӚЖ 681.3.06
___________________________________________________________________________ 266
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
  АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ КӚМЕГІМЕН DELPHI ПРОГРАММАЛАУ
   ОРТАСЫНДА ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУ АЯСЫНДАҒЫ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ

                   А.Б. Жолбасова
        Астана, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

    Компьютерді құру және оны мейілінше жетілдіру ғылыми және тәжірибелік
қызметтің әртүрлі салаларында жаңа технологияларды құруға алып келді. Осындай
салалардың бірі білім беру саласы, яғни, бір буыннан екінші буынға жүйеленген білім, дағды
және шеберлікті беру үрдісі. Мемлекеттің болашағы, ең бірінші, бәсекелестікке қабілеттілігі,
осы білімге , яғни, оның сапасына байланысты. Ӛзі де мықты ақпараттық салалардың бірі
бола отырып, әртүрлі нақтылы ақпараттық жүйелерді қолдану нәтижесіне ие білім беру жаңа
техника мүмкіндіктеріне жылдам үн қатты. Біздің кӛз алдымызда білім берумен тығыз
байланысты дәстүрлі емес ақпараттық-оқыту жүйесі деп аталатын ақпараттық жүйелер пайда
болды. Қазіргі уақытта ақпараттық компьютерлік технологияларды білім беру жүйесінде
қолдану кӛпшілік назарын аударып отыр. Компьютерлік технологияларды білім беру
жүйесінде қолдану бағыты кӛлемді: ол әрі басқару функциясы, әрі статистикалық функция,
сондай-ақ ақпараттық, білім беру және бақылау. [1]
    Соңғы жылдары компьютер біздің ӛмірімізде елеулі орын ала бастады, ал болашақта
оның әсері бұдан да арта түспек. Олай болса, барған сайын кӛптеген адамдардың
компьютермен жұмыс істеуіне тура келеді. Ал электронды есептеу машиналары адамдар
ӛзара қарым-қатынас жасайтын табиғи тілдерді түсінбейді. Неге? Оның себебі барлық табиғи
тілдегі сӛздердің бірнеше мағыналы болуында. Компьютер тек қана ӛзінің машина тілін
түсінеді. Коипьютерлерді жасапшығаратын әрбір фирма машинаны жеке ӛзіне ғана тән
тілмен қамтамасыз етеді, сондықтанЭЕМ-нің қанша үлгісі болса, сонша машина тілдері бар.
Кез-келген алгоритмнің машиналық тілдегі бейнесі программа деп аталады. Ал программа
жазуға арналған тілді программалау тілі дейміз.[2]
    Менің Delphi программалау ортасындағы жасаған программамның мақсаты қызмет
кӛрсету аясындағы «Клиент картасын» құру. Мұнда қазіргі замандағы мейрамханалардағы
қонақтарға қызмет кӛрсету, яғни, «Менюдегі» барлық тағамдар жан-жақты қарастырылып
жазылған. Таңдаған тағамыныздың суреті, жеке бағасы, құрамы және соңында таңдаған
тағамдарыңыздың ортақ бағасын шығарып береді. Сонымен қатар, ашу, сақтау және баспаға
шығаруға да болады. Мысалы, жалпы формадағы түрі келесі суреттегідей кӛрсетілген. [1-3]
    Келешекте Delphi программалау ортасында жазған программамды Borland С++
___________________________________________________________________________ 267
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


программалау ортасында шығарып, қай тілде тиімді, үнемді екенін салыстырып кӛрсетемін.
   Сонымен, бүгінде педагогикалық ой-пікірдің даму қарқынына орай адамға қажетті
білім деңгейінің де артқаны анық. Сондықтан ең маңыздысы студенттердің ӛздігінен
дамуын, шығармашылық деңгейінің артуын, тұлғалық сапаларының қалыптасуын
қамтамасыз етуі керек. Сондықтан педагогикалық инновацияны сұрыптап, таңдап алу және
оның мәнәі терең түсініп оқу процесінде пайдаланған жӛн.

                Әдебиеттер
1. Ж.К. Жалғасбекова, Т.Д. Муканов ―Компьютерное моделирование как эффективный
  метод метод обучения физике в бузе ‖// «Қазақстан Республикасындағы Кәсіпкерліктің
  дамуы мен инновациялық жүйенің қалыптасу мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-
  тәжірибелік конференцияның материалдары: 2 бӛлім- Қарағанды - 501 б, Б.485-488.
2. ―Алгоритмдеу және программалау негіздерін оқыту‖
  Б.Д.Сыдықов
3. В. Гофман, А. Хомоненко ―Delphi 5 Наиболее полное руководство‖

Ғылыми жетекші – к.ф.м.н., доцент Жалғасбекова Жупар Қадырқызы


УДК 519.682

    СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ
           ПРОГРАММИРОВАНИЯ

                   Жолдыбаева Б.Ж.
        Евразийский национальный университет им. Л.М.Гумилева, Астана

   В данной работе составлена программа     решения системы   n линейных
алгебраических уравнений с n неизвестными методом Гаусса на языке программирования
Turbo Pascal.
   Рассмотрим систему из n линейных уравнений с n неизвестными в общем виде
                     a11 x1  a12 x2  ...  a1n xn  a1n1 ;
                     a x  a x  ...  a x  a ;
                     21 1   22 2        2n n    2 n 1          (1)
                    
                     ...........................................
                    an1 xn  an 2 x2  ...  ann xn  ann1 ;
                    

   Наиболее простой метод решения системы – метод последовательного исключения
неизвестных, или метод Гаусса. Идея метода заключается в следующем: исключаем
последовательно, начиная с первого уравнения, элементы с ненулевыми ведущими
коэффициентами (стоящие на главной диагонали - aij ), разделив уравнение системы на
данный ненулевой коэффициент. Если очередной (первый, второй и.т.д.) ведущий
коэффициент нулевой, переставляем уравнения системы должным образом. Система может
быть несовместной (не иметь решений), этот случай также определяется в результате
решения системы этим методом.
   Вместо преобразований системы уравнений (1) преобразования осуществляют с
расширенной матрицей системы (2), которая кроме коэффициентов при неизвестных
включает и столбец свободных членов:


___________________________________________________________________________ 268
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


                            a11a12 ...a1n a1n 1 
                                        
                            a21a22 ...a2 n a 2 n 1               (2)
                            ................ ...... 
                                        
                            a a ...a a 
                            n1 n 2 nn nn1 

  Опишем алгоритм выполнения программы:
1. Ввод расширенной матрицы (2).
2. Прямой ход метода Гаусса:
  На i -ом шаге i  1,2,...n  1 , если aij =0 переставляем i -ю строку матрицы с k -ой строкой,
k  i, a ki  0 (если такое уравнение, строка матрицы существует; если не существует, то это
будет означать, что система или несовместна, или имеет бесконечное множество решений);
     Из каждого k -го уравнения (строки матрицы ), k  i; k  n вычитаем i -е уравнение,
умноженное на коэффициент a k 1 / a ii , в результате чего элементы столбцов с первого по i -й,
находящиеся ниже главной диагонали, станут равны нулю.
  Если a nn  0 , то система имеет единственное решение. В противном случае -
несовместна или имеет бесконечно решений.
3. После приведения расширенной матрицы к треугольному виду, при котором все
  элементы, стоящие ниже главной диагонали, равны нулю, причем элементы, стоящие на
  главной диагонали, не равны нулю, выполняется обратной ход метода Гаусса:
                     xn  a nn1 / a nn .
Последовательное нахождение xn1 ,..., x2 , x1 .
4. Вывод найденного решения.

  Для тестового примера нами получен следующий результат:
Исходная расширенная матрица системы:

             7.00 2.00 1.00  0.00 11.00
             0.00 5.00  3.00  2.00  15.00
            16.00 12.00 0.00 11.00 19.00
             0.00 17.00 25.00 0.00   9.00

Расширенная матрица после прямого хода метода Гаусса:

         7.00 2.00 1.00     0.00   11.00
         0.00 5.00  3.00  2.00      15.00
         0.00 0.00 2.17    13.97   16.14
         0.00 0.00 0.00  219.68  219.68
Определитель равен -16696.00
Решение системы: x1  2.00 , x 2  2.00 , x3  1.00 , x 4  1.00 .

                   Литература
1. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. –СПб.: Издательство «Питер», 2001. – 496с.
2. Гусева А.И. Учимся программировать: PASCAL 7.0. Задачи и методы их решения. –М.:
  «Диалог - МИФИ», 2003. –256 с.
___________________________________________________________________________ 269
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


3. Адаменко А. PASCAL на примерах из математики. –СПб.: Издательство «БХВ -
  Петербург», 2005. – 400с.

Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Нугманова Г.Н


УДК 517.51

 ЭЛЕКТРОНДЫ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАРДЫ АНИМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТТЕРІМЕН
           ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

                  Жумакбаева У.К.
        Л.Н.Гумилев Атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, Астана

    Қазіргі таңда техниканың дамуына байланысты заманға сай кӛптеген мультимедиалық
программалар бар. Мультимедиалық программалардың мүмкіншіліктері ӛте кең, оны кез
келген салада пайдалануға болады. Мұндай программалар бейнероликтер жасауда, әр түрлі
мәтіннің, графиктердің, дыбыс және басқа да объектілердің анимациясы слайдта мазмұнның
әртүрлі аспектілерін сызуға рұқсат береді, сонымен қатар презентацияларды тартымды етіп
жасайды. Мысалға, интернетті алайық. Ондағы сайттардың барлығы және электронды
оқулықтар анимация элементтерімен жабдықталған. Осыған қарап қазіргі уақытта
мультимедиалық программалардың қарқынды дамығанын айта аламыз. Кез келген
мультимедиалық программаларда интерактивті элементтерді құруға, мультимедиалық
презентация, әр түрлі ойындар жасауға болады.
    Техниканың дамыған заманында барлық мүмкіншліктерді неге пайдаланбасқа,
әсіресе білім жүйесінде?! Қазіргі таңда оқу процесінде жоғарғы оқу орындарында және
мектептерде    электронды оқулықттарды тиімді пайдалану мүмкіншіліктері берілген.
Электронды оқулықты бірнеше программалармен байланыстырып        жасауға болады.
Электрондық оқулықтың мазмұны оқушыны, студенттің интеллектiлiк ойлау қабiлетiн
дамытуға бағытталуы қажет және оның мына қасиеттердi қанағаттандыруы жеткiлiктi:
жинақтылық, жүйелiлiк, эстетикалық кӛркемдiлiгi, жылдамдылығы және т.б. Электрондық
оқулықты құрастырған кезде оның мәтiндiк ақпараттан гӛрi графиктiк ақпарат кӛбiрек
қамтылуы керек, себебi ол оқулықты оқығанда ақпаратты тез, әрi кӛрнекi түрде қабылдауына
жағдай жасайды. Онда мәтіндер, графикалық элементтер, навигациялар, лабораториялық
жұмыстар, электрондық анықтамалар және олардың түстерін әртүрлі етіп, анимациялар
арқылы жасауға болады. Электронды оқулықты жасауда электронды-әдістемелік құралдарды
анимация элементтерімен қамтамасыз ету ӛте тиімді және қолданыста да ыңғайлы болып
келеді. Себебі мұндай түрде бейнеленуi оқушының немесе студенттің есте сақтау қабiлетiнiң
дамуына және ӛткен материалды ұмытпай, оны дамытуына игi әсерiн тигiзедi.
    Электронды-әдістемелік құралдарды анимация элементімен қамтамасыз етуде
мынандай шарттар қолдануға болады:
 -электронды оқулықта бейнелердің, сызулардың, суреттердің , карталардың және дыбыстық
жазбалар мен музыкалар арқылы ұйымдастырылу мүмкіндігі;
 -видео, қиындатылған видеоэффектілер, анимациялық слайд кӛрсете алу мүмкіндігі;
 Жұмыстың мақсаты: Кафедраның электронды-әдістемелік оқулықтар кешенін анимация
элементтерімен жабдықтау.
   Мақсатты орындау үшін мынадай міндеттер қойылады:
   1. Электронды-әдістемелік оқулық және оның қолдану ерекшеліктерін анықтау.
   2. Жоғарғы оқу орындарында электронды-әдістемелік оқулықты қолдану жағдайлары.
   3. Мультимедиялық программалармен жұмыс жасау.
   Жұмыстың практикалық мәнділігі: Электронды-әдістемелік құралдарды анимация
___________________________________________________________________________ 270
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


элементімен қамтамасыз етудің негізін анимациялық программалар арқылы жүзеге асыру.

                         Әдебиет

 1. Е. Т. Вовк ИНФОРМАТИКА уроки по Flash КУДИЦ-ОБРАЗ 2005
 2. Вогелер, Дэвид Macromedia Flash MX Professional/2004 Вильямс
 3. Левин, М. П. Алексеев, Ю. М. 2 в 1: Самоучитель разработки Web-сайтов: HTML, CSS,
   графика, анимация, раскрутка ТРИУМФ 2008
 4. В. Черкасского Эфективнаяанимация во Flash КУДИЦ-ОБРАЗ 2005
 5. К.З. Халықова Информатиканы оқыту әдістемесі
 6. Владимир Дронов Macromedia Flash 8 графика и анимация
 7. Пэрент, Рик Компьютерная анимация
 8. Бурлаков Михаил Викторович Adobe Flash CS3
 9. http://www.mpgu.ru/macromedia.
 10. http:/www.macromedia.com/Support/flash/
 11. http:// www.flasher.ru

Ғылыми жетекші - профессор, п.ғ.докторы Мәлібекова М.С.


УДК 517

    VMWARE WORKSTATION ВИРУАЛДЫ МАШИНАЛАРЫНЫҢ ВИРТУАЛДЫ
         ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕЛІГЕ ҚОСЫЛУЫ

                     Зияданова А.О.
          Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

    Қазіргі технологиялар заманында виртуализация IT-әлемнің ажырамас бӛлігіне
айналды. Виртуалды машиналарды ӛндірістік қолданыстан басқа жүйелік, желілік және
қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруды зерттеу және тестілеуде кеңінен
қолданылады.
    Қазіргі кездегі мүмкіндігі ӛте зор компьютерлік жабдықтар алғашқы кезден-ақ тек бір
ғана операциялық жүйе мен тек бір ғана қолдабаны орындауға ғана арналған. Алайда
виртуализация мұндай шектеулерді жеңіп, бір компьютерде бір уақытта бірнеше ОЖ іске
қосып және бірнеше қолданбаларды орындауға мүмкіндік берді және осы арқылы
аппараттық қолданбаның ӛнімділігі мен икемділігін арттырды.
    Виртуализацияның мәні аппараттық қамсыздандыруды бағдарламалыққа түрлендіру.
Бүгінгі күні әр түрлі компаниялардың әр түрлі виртуалды машиналары қолданыста жүр.
Солардың ішінде виртуалды машиналарды құру мен басқаруда ең жиі қолданылатындары:
Vmwarе компаниясының VMware Workstation, Microsoft компаниясының Virtual PC және
Parallels компаниясының Parallels Workstation ӛнімдері.
    VMware Workstation виртуалды машиналарының мүмкіндерінің ауқымы кең.
Пайдаланушы үшін VMware виртуалдық машинасының негізгі 4 артықшылығы бар.
    Сәйкестік. Физикалық компьютер сияқты, виртуалды машина жеке операциялық
жүйенің басқаруымен жұмыс жасайды және қосымшаларды орындайды. Ол сондай-ақ
физикалық компьтердегі стандартты барлық құрамдас бӛліктерден тұрады. Сондықтан
виртуалдық машина x86 негізінде барлық стандартты операциялық жүйелермен,
қолданбалармен, драйверлермен толық сәйкес келеді.
    Оқшаулық. Виртуалды машина жеке физикалық машина болған жағдайда бір
компьютердегі жалпы физикалық ресурстарды қолдана алады, егер толығымен бір-бірінен
___________________________________________________________________________ 271
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


оқшауланып тұрса. Оқшаулық – стандарттық және виртуалданбаған жүйедегі қосымшаларға
қарағанда жоғары қауіпсіздік пен қол жетімділік қосымшалырна ие болып табылады.
    Инкапсуляция. Виртуалдық машина виртуалды аппарат ресурстар жиынтығының
толық құрамдас бӛліктерін және операциялық жүйемен оның бағдарламалық дестелердің
барлық қосымшаларын «инкапсуляциялайтын» немесе байланыстыратын бағдарламалық
контейнер. Инкапсуляцияның арқасында виртуалды машина басқару жүйесінде ӛте қолайлы
әрі мобилді. Виртуалдық машинаны кез келген бағдарламалық файлдар сияқты бір ортадан
екінші ортаға кӛшіріп немесе орын ауыстыруға болады
    Құрал-жабдықтың тәуелсіздігі. Виртуалдық машиналар іске қосылулы тұрған базалық
физикалық құрал-жабдықтан толығымен тәуелсізВиртуалды машиналар тіпті кез келген
әртүрлі операциялық жүйелерді (Windows, Linux және т.б.) бір физикалық серверде орындай
алады.
    VMware Workstation вируалды машиналары негізінен үш түрлі виртуалды желілермен
жұмыс істейді. Алдымен виртуалды машиналарының интернетке шығудағы bridged типті
қосылуына тоқталайық. Егер жергілікті желі DHCP сервер арқылы жұмыс істейтін болса,
онда виртуалды машинаның барлық TCP/IP параметрлерін қолдан енгізуге болады. Мұнда
желілік жабдық MAC адрес пен брандамауэр негізіндегі қосылуға кедергі келтірмеуін және
компьютердің интернетке шығу мүмкіндігін ескеру керек.
    1-суретте кӛріп отырғанымыздай физикалық машинаның (хост) ӛзінің жеке IP адресі
бар. Ал виртуалды машина DHCP серверден ӛзінің жеке IP адресін алады.
              1-сурет. Bridged түріндегі желіге қосылу
    Бұл қосылу әдісінің кемшіліктері де бар. Егер брандмауэрде интернетке шығатын
компьютерлердің толық адрестері кӛрсетілсе, онда VMware Workstation виртуалды
машиналары интернетке шығу мүмкіндігінен айырылады. Бұл жағдайда брандмауэрде
интернетке шығатын әрбір виртуалды машина үшін рұқсат беру жағдайын қарастыру керек.
Виртуалды машинаның желідегі жұмысына тағы бір шектеу болып желілік жабдықтың
баптауы табылады. Баптауда портқа тек бір ғана MAC адрес берілуі мүмкін. Желіге
қосылудың бұл түрінде әрбір виртуалды машинаның ӛзінің МАС адресі болғандықтан,
желілік жабдық порттағы МАС адрестің санының кӛп болуына байланысты портты
оқшаулауы мүмкін.
    Біз VMware Workstation виртуалды машиналарының интернетке шығуының bridged
түріндегі қосылысын қарастырып, кемшіліктерін атап ӛттік. Ал NAT қосылысы кезінде
хосттың IP адресін барлық виртуалды машиналар қолданады. Басқаша айтқанда, егер
виртуалды машина жергілікті желіге қатынайтын болса, онда сұраныс хост компьютердің
атынан жүреді, яғни физикалық компьютердің IP және MAC адрестері қолданылады.
___________________________________________________________________________ 272
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
                     2-сурет. NAT түріндегі қосылу

    NAT қосылуын қолдану кезінде екі желі бар. Біріншісі виртуалды машиналар
орналасқан және қатынасатын виртуалды желі, екіншісі физикалық компьютер қосылған
физикалық желі. IP адрестерді тағайындау үшін DHCP қызметі қолданылады. DHCP
конфигурациясы Virtual Network Editor VMware Workstation утилитасы арқылы жүзеге
асырылады.
    Физикалық компьютердің виртуалды адаптер арқылы виртуалды желіге қосылуы
маңызды. Виртуалды машина локальды желі немесе интернетке қатынайтын болса,
виртуалды машиналардың дестелері шлюзге (шлюз ретінде физикалық компьютердің
виртуалды адаптерінің IP адресі кӛрсетілген) барады, физикалық компьютерде желілік
адрестер түрленіп, және дестелер физикалық компьютердің IP және MAC адрестерін
қолданып желіге барады. Сыртқы желіден немесе интернеттен мәліметтер келгеннен кейін
желілік адрестердің кері түрленулері болады.
    Енді host-only қосылуына тоқталайық. Host-only қосылуы туралы сӛз қозғалғанда ол
сыртқы желіден оқшауланған виртуалды желі құрады. Бұл желідегі виртуалды машиналар
тек бір-бірімен және хосттың операциялық жүйесімен ғана байланысқа түседі, бірақта host-
only қосылуы үшін де VMware Workstation виртуалды машиналарына интернетке шығу
мүмкіндігі бар болуы қажет. Мұны хостта прокси-сервер, маршрутизатор, NAT және т.с.с
қолдау арқылы жүзеге асыруға болады.
    VMware Workstation виртуалды машиналарында виртуалды желілерді әр түрлі
жағдайларға орай – bridged, NAT және host-only қосылыстарын қолданылады. Егер де
виртуалды машинаны жергілікті желіге немесе интернетке қосатын болсақ, онда bridged
немесе NAT қосылуларын пайдаланған ыңғайлы.


                        Әдебиет
1. Гультяев А. К. Виртуальные машины: несколько компьютеров в одном – СПб.: Питер,
  2006, 224 с.
2. Павел Рахман Многоуровневый виртуальный полигон на персональном компьютере
  /http://bugtraq.ru/library/internals/mlvmhome.html


Научный руководитель – ф-м.ғ.к. Сексенбаева А.К.
___________________________________________________________________________ 273
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 681.3.004

   ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД И ТЕХНОЛОГИИ NATIONAL
             INSNRUMENTS

               Ибрагимова М., Токтасынова Н.
           Алматинский институт энергетики и связи, г. Алматы

    Новизна и оригинальность идей, положенных в основу работы, а также методов ее
выполнения, заключается в применении при моделировании виртуальных лабораторных
стендов среды графического программирования Lab VIEW фирмы National Instruments,
предназначенной для создания прикладного программного обеспечения информационно-
измерительных систем, а также различных компьютерных систем сбора и обработки
экспериментальных данных. Lab VIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Work Bench
– среда разработки лабораторных виртуальных приборов) является средой
программирования, с помощью которой можно создавать приложении, используя
графическое представление всех элементов алгоритма, что отличает ее от обычных языков
программирования, таких как С,С++ и Java, где программируют, используя текст. В состав
Lab VIEW прикладной программы входят две основные составляющие: 1)лицевая панель
виртуального прибора (Front Panel); 2) функциональная панель или диаграмма (Diagram).
   Лицевая панель представляет собой интерактивный пользовательский интерфейс
виртуального прибора и названа так потому, что имитирует лицевую панель традиционного
прибора. На ней находятся ручки управления, кнопки, графические индикаторы и другие
элементы управления, которые являются средствами ввода данных со стороны пользователя,
и элементы индикации – выходные данные из программы.
   Блок-диаграмма является исходным программным кодом виртуального прибора,
созданным на языке программирования LAB VIEW. Блок-диаграмма представляет собой
реально исполняемое приложение.
   При разработке ВЛР применялся метод имитационного моделирования. Имитационное
моделирование – это машинное моделирование на компьютере, воссоздающее режимы
функционирования исследуемой системы с использованием математической модели объекта
исследования и моделей случайных воздействий.
   Перед тем как приступить непосредственно к разработке виртуального лабораторного
стенда, были разработаны подпрограммы отдельных виртуальных средств измерений.
Такими подпрограммами стали: модель магнитоэлектрического вольтамперметра; модель
электронного аналогового милливольтметра; модель цифрового мультиметра; модель
универсального источника питания; модель источника питания переменного тока; модель
гальванического элемента; модель делителя напряжения; модель коммутационного
устройства.
   Виртуальный лабораторный стенд представляет собой Labview компьютерную модель,
располагающуюся на рабочем столе персонального компьютера. На стенде находятся
вышеперечисленные модели средств измерений (рисунок 1).
___________________________________________________________________________ 274
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
   Рисунок 1 – Интерфейс виртуального лабораторного стенда

       На рисунке 2 представлен фрагмент разработанной блок-диаграммы
виртуального лабораторного стенда.
   При выполнении лабораторных работ на данном стенде по дисциплине «Метрология и
измерения» перед студентами стоит задача: приобретение навыков планирования и
выполнения прямых и косвенных однократных и многократных измерений; получение опыта
по выбору средств измерений, обеспечивающих решение поставленной измерительной
задачи; изучение способов обработки и правильного представления результатов прямых и
косвенных однократных и многократных измерений.

   Данный стенд можно использовать при выполнении ряда работ по дисциплине
«Метрология и измерения», таких как:
 1. Обработка прямых однократных измерений;
 2. Обработка косвенных однократных измерений;
 3. Обработка прямых многократных измерений;
 4. Обработка косвенных многократных измерений;
 5. Расчет коэффициента деления делителя напряжений;
 6. Поверка магнитоэлектрического вольтамперметра.
   Рисунок 2 – Фрагмент блок-диаграммы лабораторного стенда
___________________________________________________________________________ 275
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Практическим результатом работы являются:

    Разработка в среде графического программирования Labview восьми моделей средств
     измерений и виртуального лабораторного стенда для решения поставленных задач;

    Внедрение виртуального лабораторного стенда в учебный процесс кафедры
     «Инженерная кибернетика» для обучения студентов специальности «Автоматизация и
     управление» по дисциплине «Метрология и измерение»

    Возможность использования разработанных          средств   измерений     в  других
     лабораторных стендах по другим дисциплинам.


                          Литература

1. В.К. Батоврин, А.С. Бессонов, В.В. Мошкин, В.Ф. Папуловский Labview: практикум по
основам измерительных технологий: Учебное пособие для вузов. – М.: ДМК Пресс, 2005.-
208 с.: ил.
2. Материалы XV Междунардной конференции. Современное образование: содержание,
технологии, качество. – Санкт-Петербург, 2009.
3. Г.Д. Крылова. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. –
2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юнити-Дана,2001.-711с.


Научный руководитель - к.т.н., профессор Хан С.Г.

УДК 371

 КАФЕДРА ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ
           ОРТАСЫ ТУРАЛЫ

                    Исабаева Г.Ж.
         Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университет, Астана

    Қазіргі кезде қандай да болмасын кәсіпорында ақпараттық жүйелер ӛте маңызды орын
алады. Ӛйткені қаншалықты осы жүйе дамыған болса, соншалықты кәсіпорын пайда тауып,
тиімді жұмыс жасайды. Негізінен жүйе компьютерлік технологиялар мен бағдарламалардан
тұрады. Олардың негізгі мақсаты- кәсіпорын ішіндегі барлық процестерді ақпараттық
негізінде компьютерге түсіріп, оны ӛңдеу жасау болып табылады. Кӛптеген жағдайда бір ЭЕМ-
ді жұмыс жасайтын қолданушылар ӛз программаларына бір-біріне ұқсайтын ақпараттарды
құру кезінде әртүрлі деректер ретін қолданылады.
    Қатынасты ұйымдастыруда теориялық-жиынтық амалдарды қолдану        деректер
базаларын пайдаланушылар және пайдалану барысында атқарылатын жұмыстар туралы
қарастырамыз.
    Жобаның мақсаты - деректер базасындағы іскерліктердің және теориялық-жиынтық
қатынастардың жобалау дағдыларының ӛңдеу және жүйе құру болып келеді, яғни
аутоматтандырылған ақпараттық жүйе жұмыс жасауына арналған.
    Жоба орындалуына арналған қажетті бірнеше кезеңдері бар:
1 кезең – аутоматтандрылатын функциялардың тандауы;
2 кезең – негізгі жергілікті үлгілердің жобалауы;
3 кезең – тұрақты жергілікті ER-үлгілердің жобалауы;
___________________________________________________________________________ 276
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


4 кезең – глобальды ER-үлгілердің жобалауы;
5 кезең – реляциялы және сыртқы үлгілерін жобалау;
6 кезең – деректер базадағы SQL-кодын ӛңдеу[1].
    1 кезең аутоматтандырылатын функциялардың және ақпараттық қамтамас етуді
таңдауға арналған. Қысқаша пәндік облысын суреттейді; аутоматтандырылатын
функциялардың таңдауын және суреттеуін, алғашқы ақпараттық қамтамасыз етуі
орындалады.
    Кафедра оқытушылары мен топтары туралы мәлімет басқару объектісі болып келеді.
Басқару субъектісі - оқытушылар туралы немесе кафедра топтары туралы мәлімдеулер
қажетті оқытушылар болып келеді. Басқару мақсаты - сақтау ұйымында және кафедраның
оқытушылық құрамы туралы мәліметтер аутоматтандырылған іздеулерден түзеледі:
 оқытушылар туралы мәлімет;
 оқытушылар туралы жеке мәлімет;
 топтардың кураторы және старостасы туралы мәлімет.
    «Кафедраның оқытушылары туралы мәлімет» функциясы оқытушылық құрам есебі
үшін арналған. Бұл аутоматтандырылған орындау функциясының ерекшелігі барлық
оқытушылардың аты-жӛні, қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, кураторлық жұмыс,
қоғамдық жұмыстар туралы мәлімет деректер базасында сақталады.
    «Кафедра оқытушыларының жеке мәліметтері» функциясы оқытушылардың жеке
мәліметтерін аутоматтандырылған іздеу ұйымдары үшін арналған. Аутоматтандырылған
орындау функциясының ерекшелігі - барлық оқытушылардың жанұясы жайлы, балалар
саны, мекен-жайы, телефон туралы ақпарат базасында сақталады.
    «Кураторлардың және топтардың старосталары туралы мәлімет» функциясы
топтардың есебі үшін және олардың кураторларына арналған. Бұл мақсат барлық топтардың
старосталары және кураторлары туралы мәлімет деректер базасына жинастыру арқылы
жетеді.    Жүйеде талдау нәтижесінде үш функция аутоматтандырылуға таңдалған. Олар
кафедра туралы қажетті барлық мәліметтерді қамтиді.
    2 кезең деректер базасындағы негізгі жергілікті үлгілерінің жобалауына арналған.
Әрбір аутоматтандырылатын функцияларына иерархия деректер үлгісін саламыз. Бүтіндік
негізгі жергілікті шек қоюлар және операциялық ережелер анықталады. Негізгі үлгілері
суреттер тӛменде келтірілген [2].
Сурет 1.1— «Кафедра оқытушылары                Сурет 1.2— «Кафедра
оқытушыларының жеке                   туралы мәлімет» функцияның негізгі үлгісі
мәліметтері» функцияның негізгі үлгісі
___________________________________________________________________________ 277
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
  Сурет 1.3— «Кураторлардың және топтардың старосталары туралы мәлімет» функцияның
  негізгі үлгісі

    3 кезең тұрақты жергілікті ER-үлгілерінің жобалауына арналған. Әрбір негізгі
жергілікті үлгі тұрақты ER-үлгіге қайта құрылады. Жергілікті ER-үлгілерге арналған
бүтіндік шек қоюларының егжей-тегжейін ашулары және операциялық ережелері ӛңделеді.
    Жергілікті  ER-үлгілердің  жобалауы   нәтижесінде,  аутоматтандырылатын
функциялардың иерархия үлгілеріне лайықты, тұрақты жергілікті ER-үлгілер алынған. Олар
үшінші нормалы түрінде екі маңызды қосады.
Сурет 1.4— «Кафедра оқытушылары             Сурет 1.5— «Кафедра оқытушыларының
жеке мәліметтері» функцияның тұрақты               ER-үлгісітуралы мәлімет»

                                    функцияның тұрақты

ER-үлгісі
Сурет 1.6— «Кураторлардың және топтардың старосталары туралы мәлімет» функцияның
тұрақты ER-үлгісі

   4 кезең глобальды ER-үлгі жобалауына арналған. Глобальды ER-үлгісі жобалауы
нәтижесінде, бӛлек аутоматтандырылатын функцияларға арналған лайықты жергілікті ER-
үлгілерінде, графикалық үлгіге алынған. Шек қоюлардың ӛңделген егжей-тегжейін ашулары
және шек қоюлар және ереженің барлық операциялық ережелердің қосады, алынғандар
алдындағы кезеңде және трансформаланғандар глобальды ER- үлгілердің артынан; қосымша
тап осы кезеңде шек қоюлардың және ережелерге енгізілген [3].
   5
___________________________________________________________________________ 278
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
Сурет 1.7—Деректер қорының глобальды ER-үлгісі             Сурет 1.8—Деректер қорының
глобальды                                  реляциялық үлгісі

   5 кезең реляциялы және сыртқы үлгілерінің жобалауына арналған. 6 кезеңде деректер
базаның реляциялы үлгісін салуға, одан кейін бағдарлама ӛңдеуіне ӛтеді.


                           Әдебиет

 1. Горев А., Ахаян Р., Макашарипов С. Эффективная работа с СУБД. -С.-Петербург, 1997.
 2. Коуров Л. В. Ақпараттық технология. – Минск:Амалфея, 2000.
 3. Диго С. М. Проектирование и использование баз данных. – М:Финансы и статистика,
  1995.
 4. Мәлібекова М.С. «SQL Server ортасында бағдарламалау» пәні бойынша оқу-әдістемелік
  кешен. - Астана: ЕҰУ баспасы, 2007.


Ғылыми жетекші – п.ғ.д. Мәлібекова М.С.


УДК 371

  КОМПЬЮТЕРЛІК АУТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҤЙЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ
             ҚАУІПСІЗДІГІ

                    Исабаева Г.Ж.
         Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университет, Астана

    Аутоматтандырылған жүйе - қолданушы мен аутоматтандырылған құралдар
кешенінің іс-әрекеттерінен құралған, орнатылған қызметтерді ақпараттық технологияда
орындалуын іске асыратын жүйе.
    Аутоматтандырылған жүйе (АЖ)- бұл берілген міндеттерді шешуде ақпаратты үнемі
ӛңдеуде қолданатын құралдардың, әдістердің, шаралардың ұйымдастырылған жиынтығы.
Егер аутоматтандырылған жүйе негізінен ақпаратты ӛңдеумен байланысты болса, онда
мұндай жүйе аутоматтандырылған ақпараттық жүйе деп аталады. АЖ құрудағы негізгі
мақсат жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аутоматтандырылған
процестің стандартизациясы және категоризациясы.
    Ережеге  сәйкес  аутоматтандыру орындаушы    персоналдың  біліктілігінің
жауапкершілігінің жоғары болуын талап етеді.
    Ұйымның дұрыс аутоматтандырылған қызметі жағдайында, ол әр деңгейдегі
басқарушылардың мәселелерін шешудегі талап етілген уақытты қысқартуға және дұрыс
шешім қабылдауға мүмкіндік береді [1].
    Бүгінгі күнде аутоматтандырылған жұйелер (АЖ) сауда және мемлекеттік
кәсіпорындардың бизнес–процестерінің тиімді орындалуын қамтамасыз етуде басты рольды
ойнайды. Сонымен қатар сақтау, ӛндеу және ақпаратты жеткізу үшін АЖ жаппай пайдалану
олардың қорғанысымен байланысты мәселелердің ӛзектілігінің артуына әкеп соқтырады.
Оған дәлел мына факт, соңғы бірнеше жылдарда алдыңғы қатарлы шетелдік елдерде елеулі
қаржылық және материалдық шығынға әкелетін ақпараттық шабуылдардың арту үрдісі орын
___________________________________________________________________________ 279
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


алып отыр.
    Іс жүзінде әрбір АЖ ақпараттың үшеуінің біріне – құпиялылығы, біртұтастығы немесе
қол жетімділігінің бұзылуына бағытталған қаскүнемнің әрекеттерінің жиынтығы болып
табылатын ақпараттық шабуыл ретінде бола алады. Бұл қасиеттерді қарастырсақ.
Құпиялылық қасиеті ақпаратқа рұқсат бермеуге немесе ӛкілетті емес жақтарға, логикалық
объекттер мен үрдістерге ашпауға мүмкіндік жасайды. Ақпараттың құпиялылығының
бұзылуының сипатты мысалы құпиялы ақпараттың оның онан әрі қайта сатылу мақсатымен
жүйеден ұрлануы болып табылады. Ақпараттың біртұтастылығы оның ӛзгеріске ұшырау
немесе рұқсат етілмеген қолжетімдік нәтижесінде жойылу қабілетін жобалайды. Бұл
қасиеттің бұзылуының мысалы ретінде қаскүнемнің жүйедегі сақталатын электронды
құжаттардың біріндегі ақпараттарды қасақана бұрмалайтын жағдайларды айтуға болады.
Одан кейін ақпараттың қол жетімділігі кез келген ӛкілетті қолданушы жағынан сұраныс
жасау арқылы пайдаланылатын және қолжетімді болу ерекшелігі. Мысалы, қаскүнем
Интернет–порталға қолжетімділікті бұзуы мүмкін, ал заңды пайдаланушылардың біреуі де
оның ішіндегісіне қол жете алмайды. Сонымен, ақпараттың құпиялылығы, біртұтастығы
немесе қол жетімділігінің бұзылуының нәтижесінде қаскүнем шабуыл нысанасы болатын
ақпараттық ресурстарға негізделген компанияның бизнес–үрдістерін бұза алады.
    Ақпараттық шабуылдауды жүзеге асыру үшін бұзушыға АЖ–дің белгілі осалдығын
қолдануы керек. Осалдық есебінде АЖ–нің негізінде шабуылдың сәтті іске асуы мүмкін
болатын әлсіз жері саналады. АЖ–нің осалдықтарына мысал: АЖ–дің желілік қызметтерінің
қате конфигурациясы, жаңару модульдері орнатылмаған программалық жабдықтаудың
болуы,   оңай табылатын тұрақсыз парольдерді қолдану, ақпараттың қажетті қорғау
құралдарының болмауы және т.б. болып табылады.
    Осалдықтар (уязвимость)– аутоматтандырылған жүйелердің ахиллес таңбасы.
    Осалдықтар ақпараттық шабуылдардың туындауының басты себебі болып табылады.
АЖ–де әлсіз жерлердің болуы қызметкерлердің қарапайым немқұрайдылықтардан бастап
қаскүнемдердің қасақана әрекеттерімен аяқталатын әр түрлі факторлардың әсерінен болуы
мұмкін. Осалдықтар АЖ–нің программалық–аппараттық, сонымен қатар ұйымдық–
құқықтық жабдықтамаларда болады. Ұйымдық–құқықтық жабдықтаманың осалдықтардың
негізгі бӛлігі кәсіпорындарда ақпараттық қауіпсіздік сұрақтарын қамтитын нормативті
құжаттардың болмауымен түсіндіріледі. Берілген типтегі осалдық мысалына ұйымда АЖ–ді
қорғаудың талаптарын анықтайтын ақпараттық қауіпсіздік саясатының немесе бекітілген
концепцияның, сонымен қатар оларды жүзеге асыратын нақты жолдардың болмауынан.
Программа–аппараттық   жабдықтаманың   осалдықтары   АЖ–ні  қолданушылардың,
серверлердің, сонымен қатар коммуникациялық құралдардың және АЖ–нің байланыс
каналдарының жұмыс станцияларының программалық немесе аппараттық компоненттерінде
болады [2].
    АЖ–нің осалдықтары АЖ–нің ӛмірлік эксплуатациялық және технологиялық
кезеңдерінде ендірілуі мүмкін. Технологиялық кезеңде бұзушы ретінде АЖ–нің программа–
аппараттық жабдықтамасын түзету мен орнату, проектілеу, дайындау процестеріне
қатысатын инженер–техникалық жұмыскерлер бұзушы бола алады.
    Эксплуатациялық осалдықтарды енгізу АЖ–де программа–аппараттық жабдықтаманы
пайдалану мен қате баптау кезінде      орын алады. Технологиялыққа қарағанда
эксплуатациялық осалдықтарды жою аз күш салуды талап етеді, себебі бұл үшін АЖ–нің
конфигурациясын ӛзгерту жеткілікті. Бұл типтің осалдықтарының сипатты мысалдары
мыналар:
   АЖ–нің мәліметтеріне кіруге рұқсат алуға әлсіз, қолжетімді парольдердің болуы. Бұл
осалдық іске асқанда бұзушы сӛздік бойынша толық іріктеу немесе таңдау арқылы парольді
бұзу жолымен АЖ–ге рұқсат етілмеген мүмкіндік алады;
   Жүйеде қолданушылардың оқшауланбаған кірістірілген есепке алу жазбасының

___________________________________________________________________________ 280
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


болуы, оның кӛмегімен ықтимал бұзушы шабуыл жасау үшін қажет қосымша ақпарат жинай
алады. Осындай есепке алу жазбаларының мысалы ретінде операциялық жүйеде «Guest»
жазбасы немесе FTP–серверлеріндегі «Anonymous» жазбасы болады;
 АЖ–дің ақпараттық ресурстарына қате рұқсат алу ережелері. Администратордың
қателескен жағдайда жүйеде жұмыс жасайтын қызметкерлердің ӛз функционалды
міндеттерін орындаумен қатар кӛп мүмкіндік алады, оның әсерінен шабуылдау үшін рұқсат
етілмеген қосымша құзыреттерді орындауға алып келеді. Мысалы, егер қолданушылар Web–
серверлер жағында орындалатын серверлі сценариилердің бастапқы мәтіндерінің мазмұнын
оқуға рұқсат алса, осыны ықтимал бұзушы Web–қосымшаларының қорғаныс
механизмдерінің жұмыс алгоритмдерін зерттеу үшін және олардағы осалдықты іздеу үшін
қолданады;
 АЖ–де пайдаланылмайтын, бірақ      ықтималды қауіпті желілік қызметтері мен
программалық құрам бӛліктерінің болуы. Мысалы, Web–серверлер және МҚБЖ серверлері
сияқты желілік серверлі қызметтердің кӛпшілігі осы ӛнімдердің функционалды
мүмкіндіктерін кӛрсете алатын программалар үлгілерімен бірге жіберіледі. Кейбір
жағдайларда бұл программалар жүйеде артықшылықтардың жоғарғы деңгейі болады немесе
осал жерлері болады, оны бұзушы пайдалана отырып, жүйенің ақпараттық қауіпсіздігінің
бұзылуына алып келеді. Осындай программаларға мысал болып, Web–қосымшаларымен
бірге жіберілетін, сонымен бірге мысалы CGI–модульдерінің нұсқалары МҚБЖ
серверлерінде сақталатын процедуралар болады;
 Желілік шабуылдарға әкеп соқтыратын сақтау құралдарының дұрыс емес
конфигурациясы. Мысалы, желі аралық экранның баптауларындағы қателіктер бұзушының
ол арқылы деректер топтамасын жібере алуына мүмкіндік жасайды[3].
    Қазіргі уақытта түрлі ақпараттық жүйелерді қолданатын кәсіпорындардың
жұмысының сәтті ӛтуі олардың қаншалықты қауіпсіздікке тигізілуі мүмкін қауіптен
қорғалуына байланысты. Бұл бүгінгі таңда ақпараттық қорғауда ең қажетті және ӛзекті
проблемаларының бірі болып жатқанын дәлелдейді. Бұл мақалада ақпараттық қауіпсіздіктің
негізгі түсініктемелері қарастырылған, сонымен қатар жалпы функционалды берілген.

                      Әдебиет
1. Андрианов В.В. и др. Аутентификация равноуровневых объектов //Защита информации.
  Конфидент.-1997.-№3.
2. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. - СПб.:БХВ-Петербург, 2000.
3. Виктор Сердюк, «Бухгалтер и компьютер», №1,2007

Ғылыми жетекші - п.ғ.д. Мәлібекова Меруерт Серікқызы


УДК 004.20

            АҚПАРАТТЫҚ ЖҤЙЕ «СТУДЕНТТІК БӚЛІМ»

                 Исмагулова Ф., Абишева Ж.
           Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті

   Осы жұмысты Еуразия Ұлттық Университетінің Студенттік бӛлім жұмыс орны
қарастырылады. Ақпараттық жүйені жобалау кезінде функционалдық модельдеу
технологиясының әдістері қолданылады. Пәндік облысқа талдау жасалып, пәндік облыстың
функционалдық қызметінде маңызы бар объектілер және олардың негізгі сипаттамалары
анықталады.
___________________________________________________________________________ 281
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Жобалау жұмысы бойынша, біздің ақпараттық жүйе құрамы былайша анықталды:
бірінші, серверлік деректер қорының; екіншіден, бірнеше клиенттік автоматтандырылған
жұмыс орнын(АЖО) құрылады.
    Ақпараттық жүйені жасау кезеңдері:
  - пәндік облысты талдау;
  - пәндік облыстың концептуалды моделін құру;
  - клиент-серверлік ақпараттық жүйенің логикалық моделін құру;
  - ақпараттық жүйені жобалау және құрастыру;
  - қажетті құралдарды таңдау;
  - серверлік деректер қорын құру;
  - автоматтандырылған жұмыс орындарын жасау;
  - ақпараттық жүйені енгізу және сүйемелдеу;
  - программалық құжаттаманы дайындау.
    Серверлік деректер қорының схемасын құру кезінде бір жақтың объектілері және
пәндік облыстың сипаттамалары мен екінші жақтың атрибуттарымен қатынастар орнатылды.
Барлық қатынастар ең болмағанда үшінші нормальды формаға бағынуы керек, ол
ақпараттың қайталануына жол бермейді, яғни құрылған ақпараттық жүйенің дұрыстығын
білдіреді.
    Серверлік деректер қорын жобалау нәтижелері тӛмендегідей болады.
 «Студенттік бӛлім» пәндік облысының негізгі объектілерін белгілеу.
 Қазіргі уақытта университеттерде студенттер туралы мәліметтердің бір деректер қорында
 жинақталып сақталып тұрғаны ӛте ыңғайлы. Ол тез іздеу жасауды, сақтау қауіпсіздігін, ең
 бастысы, әр қолданушыға қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Концептуалды модельді құру
 үшін деректер қоры объектісінің идентификациясын жүргізу қажет. Біздің жағдайда
 студенттер, олардың ата-аналары және клиент тәрізді объектілер бар. Осы объектілердің
 сипаттамаларына сәйкес кестелер ӛрістерін қарастырайық.
 Студент туралы жеке мәлімет :
STUD_ID, STUD_FIO, DATA_ROJD, STUD_ADRES, E_MAIL.
 Студенттің университетке қатысты мәліметтер:
STUD_ID, STUD_FIO, STUD_FACULTET, STUD_KAFEDRA, SHIFR_SPETC, GRUPPA,
YAZYK_OBUCH.
 Студенттің ата анасы туралы мәлімет:
STUD_ID, STUD_FIO, FIO_MATERI, DOLJNOST_MATERI, FIO_OTCA, DOLJNOST_OTCA,
STUD_ADRES, YAZYK_OBUCH.
 Студенттің қабілеттілігі:
STUD_ID, STUD_FIO, ZNANIE_KZ, ZNANIE_RU, ZNANIE_ENG, YAZYK_OBUCH,
E_MAIL.
Тӛмендегіт суретте кӛрсетілген:
___________________________________________________________________________ 282
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   Ең соныңда, пәндік облыстың объектілері және сипаттамалары мен атрибаттар және
 қатынастар арасындағы сәйкестік орнату қажет.
   «Студенттік бӛлім» ақпараттық жүйесін клиенттік жұмыс орындар Delphi
программалау ортасында құрылады. Мұнда үш автоматтандырылған жұмыс орны болады:
 - программаны жобалаушы администратор - деректерді ӛзгертіп, жаңа ақпарат енгізе
  алады, сонымен қатар программаны қайта құру мүмкіндігі бар;
 - инспектор - ол студентке сұраныс жасап, есеп беру құрады және студенттерге және
  жоғары жұмыс орындарына қызмет кӛрсетеді;
 - студенттер және жоғары жұмыс орындарындағы қызметкерлер - студенттер туралы
  ақпарат алады.
   Ақпараттық жүйені құру кезінде келесі талаптарға мән беру қажет:
 - Ақпараттық жүйені қолданушылардың барлық талаптарын қанағаттандыру қажет.
  Ақпараттық жүйе жобалаудан бұрын оның қызметіне қолданушылардың талаптарына
  кеңінен зерттеу жүргізу қажет.
 - Ақпараттық жүйе деректердің бүтіндігін және қайталанбастығын қамтамасыз етуі қажет.
 Құрылатын программа орындайтын функцияларды атап ӛтейік:
 - деректер қорында орналасқан барлық ақпаратты қарап шығу мүмкіндігі;
 - деректер қорының жазбаларын толықтыру, ӛзгерту, ӛшіру мүмкіндігі.
 Қажетті ақпаратты ыңғайлы іздеу үшін жүзеге асыру қажет:
 - жазбалардың сұрыпталуын;
 - жеке ӛрістердің енгізілген мәндері және олардың диапазондарына сәйкес жазбалар
  фильтрациясын;
 - статикалық және динамикалық SQL сұраныстары кӛмегімен әр түрлі кестелерде
  орналасқан деректерге таңдау және жинақтау жасау;
 - деректер қорында орналасқан ақпаратқа талдау жасау.

Қорытынды
   Берілген тапсырма бойынша зерттеу жүргізіліп, «Студенттік бӛлім» ақпараттық
жүйесін жобалау жұмысы жасалды.
   Серверлік деректер қорының құрамы анықталып, Interbase қосымшасында жүзеге
асырылды.
   Үш автоматтандырылған жұмыс орны құрылды: администратордың, инспектордың
және қарапайым қолданушының клиенттік қосымша программалары.                    Әдебиет
1. _Базы данных_Введение в теорию и методологию, Москва 2006г
2. Фаронов В.В Разработка приложений для баз данных и интернета, Питер 2006г
3. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования
  информационных систем. Москва 1999г
4. Дейт К. Введение в системы баз данных. Киев: ИД «Вильямс», 2000.
5. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем, 2003г. - 9-15с.
6. Петр Дарахвелидзе, Евгений Марков. Программирование в Delphi 7. -   СПб.:БХВ-
  Петербург, 2005
 7. С.Бобровский Delphi 7 - СПб.:БХВ-Питербург, 2006


Ғылыми жетекші - аға оқытушы Турсунбаев Б.Ж.


___________________________________________________________________________ 283
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 681.3.004

РАЗРАБОТКА В СРЕДЕ LAB VIEW ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
  «СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ
  ИЗМЕРЕНИЙ» ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ»

              Кажгалиева Э.А., Цай Л.В
         Алматинский институт энергетики и связи, г.Алматы

   Актуальность работы    заключается в применении новейших информационных
технологий (современной компьютерной техники) при выполнении лабораторных работ. На
практике было выявлено, что для большей эффективности, удобства и точности проведения
эксперимента целесообразнее использовать возможности виртуального стенда, поскольку
виртуальные лабораторные работы позволяют заменить лабораторные занятия на
физических стендах их проведением в компьютерных классах, что дает студенту
возможность самостоятельного изучения материала в рамках СРС и дистанционного
обучения. Кроме того, значительно снижается стоимость лабораторий из-за использования
виртуальных приборов.
   Практическим результатом работы является разработанная в среде графического
программирования Lab VIEW [1] виртуальная лабораторная работа (ВЛР) «Статистическая
обработка результатов многократных измерений». Разработанная ВЛР по дисциплине
«Метрология и измерения» предназначена для пользования студентами-бакалаврами 2
курса специальности «Автоматизация и управление» в Алматинском институте энергетики
и связи.
      (а)                  (б)
  Рисунок 1 – Окно выбора первичного преобразователя (а) и вторичного прибора (б)

   Согласно полученному заданию на экране ВЛР студент выбирает исследуемые
средства измерений из предложенного списка первичных преобразователей и вторичных
приборов (рисунок 1). В работе разработаны виртуальные модели более 30 средств
измерений: термопреобразователей сопротивления, термопар, милливольтметров,
потенциометров, логометров и автоматических мостов [2].
___________________________________________________________________________ 284
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   В результате проведения имитационного эксперимента студент получит на экране
ВЛР экспериментальную выборку из 50 значений измеряемой величины.
   На следующем этапе работы студент должен провести статистическую обработку
результатов эксперимента: рассчитать значения математического ожидания, дисперсии,
среднего квадратического значения результата наблюдений и результата измерений,
эмпирические значения коэффициентов эксцесса (Г1) и асимметрии (Г2) для оценки грубых
погрешностей [3].
   Рассчитанные значения студент вносит в соответствующие поля ВЛР (рисунок 2).
При правильно рассчитанных значениях зажигается светодиод слева от соответствующего
поля. Далее студент строит гистограмму распределения случайной погрешности и
переходит к расчету критерия Пирсона χ2. Для этого необходимо нажать кнопку «Перейти к
расчету Пирсона», после чего открывается следующее окно для расчета. Все расчеты
сопровождаются проверкой: автоматически зажигаются зеленым цветом светодиоды при
правильности расчетов слева от соответствующего поля ввода.
     Рисунок 2 – Окно статистической обработки результатов измерений

   На рисунке 3 приведен пример фрагмента программы, написанной в среде
графического программирования Lab VIEW. Данный фрагмент программы называется блок-
диаграммой и описывает расчет эмпирических оценок - коэффициентов эксцесса (Г1) и
асимметрии (Г2).
___________________________________________________________________________ 285
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
        Рисунок 3 – Блок-диаграмма расчета эмпирических оценок

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить следующее:
   ВЛР, разработанная в среде графического программирования Lab VIEW позволяет
сэкономить время при выполнении работы студентами. В связи с этим появляется
возможность выполнения большего количества заданий.
   Неоспоримым плюсом виртуальной лабораторной работы является возможность
выполнения одной работы сразу несколькими студентами за разными компьютерами.
   Каждый из студентов, выполняющих лабораторную работу, получает отдельное
задание, таким образом, обеспечивается многовариантность задания

                   Литература
1. National Instruments. Учебный курс Lab VIEW основы1.- Май 2003 г.
2. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. – М.: Энергия, 1978 г.
3. Хан С.Г. Метрология, измерения и техническое регулирование: Учебное пособие. –
  АИЭС. Алматы, 2009 г.

Научный руководитель – к.т.н., профессор Хан С.Г.


УДК 622.271.4

 РАЗРАБОТКА СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ДЛЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
  ОСНОВЕ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ
          СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ

                  Каимов С.Т.
   Магистрант Казахского национального технического университета им.К.Сатпаева

   Одна из основных проблем контроля и управления работой производства является
отсутствие технических и программных средств, позволяющих получать оперативную и
достоверную информацию о положении и состоянии производственного процесса.
Внедрение программно-технических комплексов оперативного диспетчерского управления
позволяет резко увеличить производительность работ и существенно снизить себестоимость

___________________________________________________________________________ 286
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


продукции. Поэтому внедрение автоматизированной системы является весьма актуальной
задачей на пути повышения экономических показателей работы производства. В качестве
примера рассматривается горное предприятие, где используется дорогостоящее в
эксплуатации транспортные оборудования – карьерные автосамосвалы и экскаваторы. Для
того, чтобы повысить экономическую эффективность предприятия необходимо, чтобы
каждая минута эксплуатации данных оборудовании были продуктивными, а это в свою
очередь невозможно без использования систем оперативного контроля над
производственным процессом[1,2,3].
    Внедрение таких систем автоматизации в производство позволяет:
 - увеличить время производительного использования оборудования в течении рабочей
смены;
 - обеспечить экономию ресурсов при достижении необходимых объемов производства;
 - повысить трудовую и технологическую дисциплину персонала;
 - устраняет вмешательства человеческого фактора в производственный процесс;
 - повышает достоверность получаемой информации;
 Порядок получения и уровни информации автоматизированной системы, циркулирующая
в системе, делится на следующие категории:
   1 Первичная информация;
   2 Статистические данные;
   3 Производная (отчетная) информация;
   4 Нормативно-справочная информация.
    Первичные данные – данные, формируемые бортовым компьютером системы,
передаваемые в эфир. Пакет данных – частотно модулированная бит последовательность,
которая представлена на рисунке 1.
     Рисунок 1 Структура формата первичной информации протокола GPS модема

  1-   Время - Всеобщее скоординированное время устанавливаемой позиции, формат
  (чч.мм.сс.)
  2-   Широта, формат (ккмм.мммм)
  3-   Широта полушария, север или юг (N/S)
  4-   Долгота, формат (кккмм.мммм)
  5-   Долгота полушария, восток или запад (E/W)
  6-   Указатель качества GPS, 0=установка не доступна, 1=недифференциальная
    установка GPS, 2=дифференциальная установка GPS, 6=расчетная
  7-   Количество используемых спутников, 00-12
  8-   Фактор снижения точности при определении положения в горизонтальной
  плоскости 0.5-99.9
  9-   Высота антенны относительно уровня моря (9999.9-99999.9 м)
  10-    Высота до сп утника относительно орбиты сп утника
  11-    Дифференциальная     поправка данных GPS, кол-во сек со времени
  последней передачи RTCM
  12- Дифференциальная поправка опорной станции ID, 0000-1023
    Статистические данные - данные, получаемые на основе первичной и нормативно-
справочной информаций по алгоритмам введенных в программное обеспечение системы
путем накопления первичных данных. Статистические данные – минимальный набор
___________________________________________________________________________ 287
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


данных, которые можно получить при первичной обработке информации от бортовых
компьютеров и на основе этих данных можно рассчитать всю необходимую отчетную
информацию. Эти данные сохраняются в выходной базе данных.
    Производные данные - данные, получаемые на основе статистических данных и
нормативно справочной информации путем алгебраических расчетов по строго
определенным формулам.
    Дополнительные данные - информация, полученная из справочников и нормативных
документов на основное технологическое оборудование, нормативных данных конкретного
горного предприятия, а так же структура автодорог, списочный парк и т.д. Информация
хранится в исходной базе данных[4,5].
    Структура программного обеспечения системы:
 1 Формирование пакета данных – в этом блоке сбираются все данные необходимые для
  точного и достоверного расчета на сервере системы, а именно: географические
  координаты, время определения координат, идентификационный номер объекта.
 2 Прием, демодуляция и декодирование сигнала – в этом блоке ведется «прослушивание»
  эфира с целью выявления информационного сигнала и его декодирования. Физически
  этот блок выполняется на базовой станции.
 3 Обработка и преобразование данных – в этом блоке проверяется контрольная сумма
  CRC-16, и преобразуется в ASCII коды для удобства дальнейшей работы. Физически
  этот блок выполняется в программе RECEIVER, установленной на сервере.
 4 Расчет – в этом блоке ведутся расчеты всех основных технологических показателей.
  Особенностью блока является потоковая (параллельная) структура работы различных
  процессов. Физически этот блок выполняется в программе SERVER, установленной на
  сервере системы.
 5 Визуализация – блок графического и табличного отображения на мониторе текущего
  состояния работы. Физически этот блок выполняется в программе DISPATCHER,
  установленной на компьютере диспетчера.
 6 Ввод пояснения возникающих событий – блок отвечающий за ввод диспетчером ответов
  на сообщения о внештатных ситуациях. Физически этот блок выполняется в программе
  DISPATCHER, установленной на компьютере диспетчера.
 7 Ввод дополнительной информации – Блок предназначен для ввода дополнительной
  информации. Физически этот блок выполняется в программе ADMINISTRATOR,
  установленной компьютере администратора.
 8 Визуализация – блок графического и табличного отображения на мониторе текущего
  состояния работ. Физически этот блок выполняется в программе CLIENT. Ниже
  приведена на рисунке 2 схема циркуляции информации внутри автоматизированной
  системы[6,7

                                                                                             Бортовой комплекс системы АДИС                                                                    1

                                           Первый                             7
                                                                                               GPS-приемник Датчик веса                                                  Датчик топлива
                                           руководитель                                                1.1                             1.2                             1.3
                                                                                                                           1.4
                                                                                                                              Контроллер
                                                        отчетный период
                                                        Информация за
                                                                         4
                  Администратор  5                                                    НСИ, Структура дорог.
                                                                                                Базовая станция системы АДИС                                                                2
                  системы АДИС
                            Администрирование
                               сервера    База данных системы АДИС


                                                                             Выходные данные в конце смены

                                                                                                                                              Сервер базовой
                                                                                                                                                станции
                                                                                                                                  Информация на сменну, описание внештатных ситуаций
                                                                                                 горнотранспортных работ, в т.ч. Возникновение
                                                                                                   Оперативное отображение состояния

                                                                                                      внештатных ситуаций
                                                                 Сменные параметры
                                        Информация за отчетный период
                                                                                                                                                                 Оперативная информация
                                                                                                                Диспетчер 3
                                                                                                               системы АДИС
                                                                                                                  Сменное задание
                                                                                                             Пользователи системы АДИС                                                        6
                                      План горных работ                                              Пользователь 1 Пользователь 2 Пользователь 3                                                Пользователь n
                                                                                                                                                                                   Отчеты по утвержденным формам
    Рисунок 2 Информационный поток автоматизированной системы
___________________________________________________________________________ 288
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   С учетом всех изложенных характеристик и требований применение данной
технологии разделения информационного потока, позволяет осуществлять непрерывный,
всепогодный контроль подвижных объектов в сложных условиях, увеличивать
достоверность и повышать оперативность учета и контроля   за процессом работы
производства.

                    Литература
1. Галиев С.Ж., Ахмедов Д.Ш. и др. Основные содержания и принципы создания
  автоматизированной системы управления геотехнологическим комплексом «Джетыгара».
  РК г.Житикара, 2005.-146с.
2. Каимов А.Т., Жумагалиев Б.И. Информационная система класса ERP на основе
  спутниковой навигации Сборник статей «Информационные технологии и программные
  средства в производстве и управлении».-РК, г.Актау,2009 56-60с.
3. Каимов А.Т., Галиев С.Ж., Бектуреев А.С. Методика расчета расхода топлива
  автотранспортом в рамках автоматизированной системы управления геотехнологическим
  комплексом на открытых разработках. Сборник докладов международной научно-
  практической конференции «Передовые технологии на карьерах». Кыргызско-Российский
  славянский университет.-Кыргызская Республика, Иссык-Куль, 2008 г.-26-29с.
4. Каимов А.Т., Кайым Т.Т., Галиев С.Ж., Бектуреев А.С. Автоматизация системы
  управления охраной Государственой границы на труднодоступных участках с
  применением позиционирования и диспетчеризации передвижных объектов. Научно-
  практическая конференция «Теоретические и прикладные проблемы обеспечения
  национальной безопасности РК»., г.Алматы, Академия КНБ РК, 2008 г.
5. Форд Л. Потоки в сетях.-М.:Мир,1996г.-334с.
6. Келлинг Защита информации и беспроводные сети.М.,2004г.2006с.
7. Орлов Разработка программного обеспечения.М.,2000г.,225с.

Научный руководитель - к.т.н., доцент Суйменбаев Б. Т.


УДК 004.20

               АҚПАРАТТЫҚ ЖҤЙЕ «ШОУ-БИЗНЕС»

               Кайырбекова Г., Абдукаримова Г.
         Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

    Осы жұмыста шет ел мен кӛршілес Ресейдің шоу-бизнес ӛкілдері, яғни музыка, кино
және мода әлеміне жалпы шолу жасалып, категориялар ретінде қарастырылады.
    Ақпараттық жүйені жобалау кезінде функционалдық модельдеу технологиясының
әдістері қолданылады. Пәндік облысқа талдау жасалып, пәндік облыстың функционалдық
қызметінде маңызы бар объектілер және олардың негізгі сипаттамалары анықталады.
    Ақпараттық жүйені жасау кезеңдері:
  - пәндік облысты талдау;
  - пәндік облыстың концептуалды моделін құру;
  - клиент-серверлік ақпараттық жүйенің логикалық моделін құру;
  - ақпараттық жүйені жобалау және құрастыру;
  - қажетті құралдарды таңдау;
  - серверлік деректер қорын құру;
  - автоматтандырылған жұмыс орындарын жасау;
  - ақпараттық жүйені енгізу және сүйемелдеу;
___________________________________________________________________________ 289
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


  -  программалық құжаттаманы дайындау.
    Жобалау жұмысы бойынша, біздің ақпараттық жүйе құрамы былайша анықталды:
клиент-серверлік деректер қоры және бірнеше автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО). Біз
олардың ішінен үш АЖО таңдап алдық және құрдық: бірінші, пайдаланушы, екінші оператор
және үшінші деректер қорының администраторы.
    Серверлік деректер қорының схемасын құру кезінде бір жақтың объектілері және
пәндік облыстың сипаттамалары мен екінші жақтың атрибуттарымен қатынастар орнатылды.
Барлық қатынастар ең болмағанда үшінші нормальды формаға бағынуы керек, ол
ақпараттың қайталануына жол бермейді, яғни құрылған ақпараттық жүйенің дұрыстығын
білдіреді.
    Серверлік деректер қорын жобалау нәтижелері тӛмендегідей болады.
 «Шоу-бизнес» пәндік облысының негізгі объектілерін белгілеу.
 Қазіргі уақытта әмбебап қолданушыларға арналған шоу-бизнеске қызығушылық танытатын
 осындай ақпараттық жүйені бір деректер қорында жинақтап сақтаған ӛте ыңғайлы. Ол тез
 іздеу жасауды, сақтау қауіпсіздігін, ең бастысы, әр қолданушыға қолжетімділікті
 қамтамасыз етеді. Концептуалды модельді құру үшін деректер қоры объектісінің
 идентификациясын жүргізу қажет. Біздің жағдайда музыка, олардың орындаушылары, кино,
 рольдерді сомдайтын актерлар, модельдер, олармен жұмыс жасайтын модельдік агенттіктер,
 т.б. тәрізді объектілер бар. Осы объектілердің сипаттамаларына сәйкес кестелер ӛрістерін
 қарастырайық.
   Музыка бойынша әндер және әншілер кестелері: Music және Ispolniteli құрылды.
   Музыканың (Music) мәліметтері:
   Name, Ispolnitel, Zhanr, God_Vypuska, Albom, Dlitelnost, Nomer.
   Орындаушылар туралы (Ispolniteli) мәліметтері:
   Nomer, Imya, Familia, Otchestvo, Psevdonim, Data_rozhdenya, Mesto_rozhdenya,
Napravlenie, Luchwii_albom, Luchwaya_pesnia.
   Кино бӛлімінің мәліметтері мынадай: (Films, Actors, Rezhissers.)
   Фильмдер (Films) туралы мәліметтер тӛмендегідей:
   Film, Rezhisser, Zhanr_Filma, Strana, God, Prodolzhitelnost, Glavnaya_Rol.
   Актерлар (Actors) туралы ақпараттар:
   A_Name, Last_Name, Data_R, Gorod, A_Strana, Film, Rol_V_Filme.
   Режиссерлар (Rezhissers) туралы ақпараттар мынадай:
   N_Rezhisser, R_Data_Rozhdenya, R_Mesto_Rozhdenya, Pervyi_Film, Poslednii_Film,
Vsego_Filmov, R_Napravlenie, Film.
   Мода бӛлімінде бізде модельдер (Models) туралы деректер:
   ID, M_Name, M_Gorod, Opyt, Vozrast, Rost, Ves, Cvet_volos, Cvet_glaz, Parametry,
Agentstvo.
   Және олармен жұмыс жасайтын модельдік агенттіктер (Model_agensy) жайындағы
мәліметтер жинақталған:
   Agentstvo, MA_Gorod, Vladelec, Vremya_sozdanya, Adress, Telephone, Sait.
   Ең соныңда, пәндік облыстың объектілері және сипаттамалары мен атрибаттар және
қатынастар арасындағы сәйкестік орнату қажет.
   Серверлік деректер базасын Interbase деректер базасын басқаратын жүйесінің арнайы
құралдарымен жасалды.
    «Шоу-бизнес» ақпараттық жүйесін клиенттік АЖО Delphi программалау ортасында
жасалынды. Сол үш автоматтандырылған жұмыс орындарының құрамы тӛмендегідей
болады:
 - программаны жобалаушы администратор - деректерді ӛзгертіп, жаңа ақпарат енгізе
   алады, сонымен қатар программаны қайта құру мүмкіндігі бар;
 - инспектор – ол сұраныс жасайды, есеп беру ұйымдастыруды құрады, мәліметтерге
   қосымшада тұрып түрлі ӛзгерістер енгізуге арнайы мүмкіндік береді;
___________________________________________________________________________ 290
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


- қарапайым қолданушылар – шоу-бизнес майталмандары жӛнінде ӛздеріне керекті
  ақпаратты керекті түрде кӛрсетуді ұйымдастырады, ақпарат алады.
   Ақпараттық жүйені құру кезінде келесі талаптарға мән беру қажет:
- Ақпараттық жүйені қолданушылардың барлық талаптарын қанағаттандыру қажет.
  Ақпараттық жүйе жобалаудан бұрын оның қызметіне қолданушылардың талаптарына
  кеңінен зерттеу жүргізу қажет.
- Ақпараттық жүйе деректердің бүтіндігін және қайталанбастығын қамтамасыз етуі қажет.
Құрылатын программа орындайтын функцияларды атап ӛтейік:
- деректер қорында орналасқан барлық ақпаратты қарап шығу мүмкіндігі;
- деректер қорының жазбаларын толықтыру, ӛзгерту, ӛшіру мүмкіндігі.
Қажетті ақпаратты ыңғайлы іздеу үшін жүзеге асыру қажет:
- жазбалардың сұрыпталуын;
- жеке ӛрістердің енгізілген мәндері және олардың диапазондарына сәйкес жазбалар
  фильтрациясын;
- статикалық және динамикалық SQL сұраныстары кӛмегімен әр түрлі кестелерде
  орналасқан деректерге таңдау және жинақтау жасау;
- деректер қорында орналасқан ақпаратқа талдау жасау.

Қорытынды.
   Берілген тапсырма бойынша зерттеу жүргізіліп, «Шоу-бизнес» ақпараттық жүйесін
жобалау жұмысы жасалды.
   Серверлік деректер қорының құрамы анықталып, Interbase қосымшасында жүзеге
асырылды.
   Үш автоматтандырылған жұмыс орны құрылды: администратордың, инспектордың
және қарапайым қолданушының клиенттік қосымша программалары.

                    Әдебиеттер
1. Фаронов В.В Разработка приложений для баз данных и интернета, Питер 2006г
2. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования
  информационных систем. Москва 1999г
3. Петр Дарахвелидзе, Евгений Марков. Программирование в Delphi 7. -
4. СПб.:БХВ-Петербург, 2005
5. С.Бобровский Delphi 7 - СПб.:БХВ-Питербург, 2006

Ғылыми жетекші – Ст.преподаватель Турсунбаев Б.Ж.УДК 004.433

       ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МАГАЗИН ПРОДАЖИ ТЕХНИКИ»

                   Калиев Д. , Тологонов Д.
            Евразийский Национальный Университет им. Л. Н. Гумилева

   Целью данной информационной системы является создание информационной
системы для автоматизации и оптимизации работы сотрудников магазинов продаж техники.
   Задачи: В нашей информационной       системе необходимо реализовать все
возможности для обработки данных связанных с закупкой, распределением и продажей
продукции, т.е. организовать соответствующие запросы и отчеты по товарам и их продаже.

___________________________________________________________________________ 291
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Наш проект актуален тем, что в нашем веке передовых технологий, цифровая и
компьютерная техника является неотъемлемой частью человеческой деятельности.
    При проектировании БД мы рассматривали область бизнес структуры рынка
компьютерной и цифровой техники и взаимодействие субъектов данного рынка.
    Наш проект разрабатывался для ТОО по продаже техники. Он непосредственно
ориентируется для простых пользователей. И для них наша база данных предоставляет
полную информацию о товаре: о качестве товара, о наименовании, производителе,
характеристике той или иной техники (ноутбуки, мониторы, жесткие диски и т.д.). При этом
имеется наглядная информация о каждом товаре. Входными данными для баз данных
проекта является такая информация, как данные о поставщиках того или иного вида товара,
их адресах и торговых представителях. Выходные данные о магазине это такие данные как:
рабочий персонал магазина, поставщики, которые осуществляют поставку товаров и
непосредственно само расположение магазина.
    Для просмотра данных в нашем проекте предусмотрены такие таблицы как:
slujawie.gdb, postavwiki.gdb, noutbuki.gdb, monitori.gdb, pribil1.gdb, pribil2.gdb, katalog1.gdb,
katalog2.gdb и proizvoditeli.gdb. В таблице postavwiki можно просматривать такую
информацию как: код товара, ФИО поставщика, дата прибытия, № склада, код
производителя, дата выдачи и количество выделенного. Таблица             proizvoditeli
предусматривает данные: код произ-ля, страна, номер телефона, город и хара-ку договора. В
свою очередь таблицы pribil содержат данные: код товара, кол-во выданного, кол-во
проданного, нач. цена и скидка. Кроме этого имеются таблицы katalog, которые также
позволяют просматривать данные о: код товара, артикул, наименование, ед. измерения,
себестоимость, налог, код произ-ля , изображение, описание и цена. Между
вышеупомянутыми таблицами имеется непосредственная связь.Ее мы представляем
графически в виде таблиц-связи:
   Для разработки базы данных и приложения к проекту «Магазин продажи техники»,
мы использовали программы Delphı 7.0, InterBase 6.0 .
Клиент серверная структура нашего проекта заключается в том, что мы создали таблицы
программой InterBase 6.0 на сервере, а сам алиас (псевдоним) – приложение на клиенте,
посредством программы Delphı 7.0 . Мы разработали интерфейс для каждого пользователя и
определили уровень доступа к данным. Наше приложение создано для трех пользователей:
Директор, Служащие и Покупатели.
Мы имеем пользователя Покупатель, который имеет определенные возможности:
      Просматривать каталоги с одеждой;
___________________________________________________________________________ 292
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


       Просматривать сумму товара (с учетом скидки);
       Делать заказы.
    Пользователь Служащий имеет такие возможности:
       вводить текущую дату;
       выбирать вид, объем проданного топлива;
       указывать дату продажи;
       заносить все данные в базу для дальнейшего их просмотра директором.
    Пользователь Директор имеет доступ к определенным данным базы. Ему
предоставлено больше возможностей, чем другим пользователям. К его возможностям
относятся:
       Просмотр данных по заказам и поставкам;
       Возможность сортировки и поиска по определенным разделам;
       Просмотр данных о служащих магазина;
       Добавлять и изменять данные о служащих;
       Проверка и подготовка отчетов.
    При запуске клиентского приложения к нашему вниманию предоставляется форма,
содержащая несколько пользователей на выбор. Необходимо также отметить, что
пользователь Директор и Служащие защищены паролем. А пользователю Покупатель
предлагается зарегистрироваться, введя необходимые данные для этого.
    При неправильном вводе пароля предлагается ввести его заново или выбрать другого
пользователя.
    Когда правильно вводится пароль для Директора, то происходит переход на другую
форму, содержащую определенную информацию. В частности это пункты Данные,
Сортировка и поиск, Служащие и Отчет. Пункт Данные содержит вкладку Заказы, выбрав
которую вы можете посмотреть наименование заказов, количество, дату заказа. Такую же
информацию вы можете получить нажав на вкладку Поставки. В пункте Сортировка и поиск
вам предлагаются такие вкладки как Сортировать по определенным параметрам, поиск по
коду товара и.т.д. Пункт Служащие содержит полную информацию о работниках магазина.
Пункт Отчет позволяет посмотреть итоговый отчет за определенный месяц. Похожая форма
была разработана также и для Cлужащего. Для перехода на нее необходимо выбрать
пользователя Служащий и ввести пароль ему соответствующий.
    Отличается от них форма Покупатель. При выборе пользователя Покупатель вам
предлагается зарегистрироваться. Для этого необходимо ввести информацию о себе (имя,
фамилия, и.т.д). Форма Покупатель содержит пункты Просмотр каталогов, Заказать. Пункт
Просмотр каталогов позволяет посмотреть весь ассортимент товаров, цену, скидку на
товары. Пункт Заказать позволяет пользователю, введя необходимые данные, сделать заказ.
Заключение. Разработана и спроектирована ИС «Магазин продажи техники», содержащая
необходимые данные о продаже техники. В данном проекте были реализованы АРМы
директора, служащего и покупателя. Мы предусмотрели возможности для каждого из этих
пользователей. База данных разработана в программной системе разработки баз данных
Delphi, что позволяет легко понять ее организацию и простоту управления.


                     Литература
1 Фаронов В.В. - Delphi 2005. Разработка приложений для баз данных и интернета.
2 Шумаков А. «Базы данных в среде Delphi 3» - Электронный учебник
3 Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных.

Научный руководитель - ст.преподаватель Турсунбаев Б.Ж.


___________________________________________________________________________ 293
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


 УДК 004.92
    К17

  СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «PHOTOSHOP ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
       WEB-ГРАФИКИ» ПО КУРСУ ИНФОРМАТИКА

                   Калиева С.Т.
        Актюбинский государственный педагогический институт, Актобе

   Умение пользоваться информационными технологиями для большинства людей в
настоящее время стало предметом первой необходимости. Сейчас уже трудно представить
сферу деятельности человека, в которой бы не применялись информационные технологии.
   Обучающая программа «Photoshop для подготовки Web-графики» рассчитан для
профильных классов с углубленным изучением информатики. Изучение графических
растровых редакторов позволяет подготовить учащихся для возможной профессиональной
деятельности в сферах рекламного дизайна, полиграфического дизайна, веб-дизайна, и во
многих других сферах.
   Обучающая программа «Photoshop для подготовки Web-графики» выстроена по
модульному принципу, она состоит из 2 блоков.
   Блок 1 - «Компьютерная графика. Photoshop», посвящен разделу информатики,
занимающемуся созданием и преобразованием рисунков и графических изображений —
компьютерной графике. Блок 2 - «Применение графики в HTML странице». Включает в себя
практическое освоение техники работы при создании Web-сайта, практические работы по
оформлению Web страницы. Блоки курса взаимосвязаны.
   Обучающая программа состоит из лекционной и практической части. Важной
составляющей обучающей программы является самостоятельная работа учащихся.

   Цели обучающей программы:
   изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования;
   научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя
инструменты графической программы;
   изучить возможности графической программы Adobe Photoshop;
   научиться создавать макеты Web-страниц;
   формирование   у обучающихся целостного представления о глобальном
информационном пространстве и принципах получения информации, а также создание
собственных информационных ресурсов.
  
   Задачи обучающей программы:
   сформировать у учащихся единую систему знаний, связанных с созданием,
   получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
   показать основные приемы эффективного использования информационных ресурсов
   Интернета;
   сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
   образования.
   Обучающая программа состоит из следующих тем:


___________________________________________________________________________ 294
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике 1.  Знакомство с интерфейсом и инструментами Photoshop
 2.  Графика для сайта (создание кнопок, баннеров, навигации)
 3.  Дизайн/Рисование
 4.  Коллаж. Основы работы со слоями (создание открытки, коллажа, календаря и
    т.д.)
 5.  Тоновая коррекция
 6.  Цветовая коррекция
 7.  Ретуширование фотографий
 8.  Маски и каналы
 9.  Анимация
 10.  Эффекты Photoshop
 11.  Работа с текстом
 12.  Монтаж и улучшение изображений
 13.  Введение в Web-дизайн. Эффективный дизайн страницы
 14. Представление текста на Web-страницах
 15. Представление графики на Web-страницах
 16. Карты ссылок, анимация и специальная графика

При изучении данной обучающей программы, учащиеся должны:
    Знать:
    особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
    форматы графических файлов;
    набор необходимых инструментов для создания Web-страницы;
    основные принципы использования языка НТМL;
    основные принципы Web-дизайна;
    способы публикации Web-страниц в Интернете.
    Уметь:
    создавать рисунки из простых объектов в программе Adobe
   Photoshop;
    выполнять основные операции над объектами (удаление,
   перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение и
   прочее);
    применять различные графические эффекты;
    создавать надписи и заголовки, работа с текстом;
    пользоваться средствами Web-редактора для написания страницы:
   создавать страницу, использовать гиперссылки, форматировать
   текст, пользоваться таблицами;
    осуществлять разметку страницы;
    подготавливать и публиковать свой сайт в Интернете.
    Обучающая программа помогает повысить творческий интерес учащихся к предмету
информатика, повысить их активность в познании нового материала, расширить кругозор
учащихся в области компьютерных технологий, развить их воображения, формирование
умений и навыков при работе с программами подобного содержания.
    В обучающей программе «Photoshop для подготовки Web-графики» использованы
разработанные мною лекции, практические работы, лабораторные работы, тестовые задания
и задания для самостоятельной работы.


___________________________________________________________________________ 295
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Для разработки обучающей программы «Photoshop для подготовки Web-графики»
были использованные следующие программы: html-страницы с использованием стилей (css),
JavaScript, CorelDraw, Macromedia Flash, Photoshop.

                    Литература
1.  Гаевский А. Ю., Романовский В. А. Создание Web-страниц и Web-сайтов. М.:
   Технолоджи-3000, 2005.
2.  Кларк Т. М. Фильтры для PhotoShop: Спецэффекты и дизайн. М.; СПб.; Киев: Диалектика,
   1999.
3.  Солоницын Ю. Photoshop для подготовки Web-графики. СПб.: Питер, 2002.
4.  Стрелкова Л. М. Photoshop: Практикум. М.: Интеллект-Центр, 2004.

Научный руководитель – ст.преподаватель Кужагулова Жазира Майдановна


УДК 004.437

         ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МАГАЗИН ОДЕЖДЫ»

                 Капышева С., Нурбекова Л.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

    Целью данного проекта является автоматизация и оптимизация работы сотрудников
магазинов одежды, а также создание квалифицированных рабочих мест. При внедрении
данного проекта в практику работы магазинов одежды прогнозируется увеличение объемов
продажи товаров, улучшение качества обслуживания клиентов, а также привлечение более
перспективных поставщиков.
    Задачи: В данной системе реализовать все необходимые возможности для обработки
данных связанных с закупкой, распределением и продажей продукции, т.е. организовать
соответствующие запросы и отчеты по товарам и их продаже. А именно:
1. Анализ и проектирование предметной области;
2. Выбор клиент серверной СУБД и проектирование серверной базы данных;
3. Разработка клиентских автоматизированных рабочих мест (АРМ).
    Актуальность: Актуальность данного проекта состоит в том, что ИС является
одним из наиболее часто применяющихся и высоко ценящихся способов хранения,
обработки и работы с информацией. Необходимо отметить, что ИС создавалась с помощью
клиент-серверной СУБД.
    Предметная область: При проектировании БД проводится анализ целей,      и
выявляются требования к ней отдельных пользователей (сотрудников организации). Сбор
данных начинается с изучения сущностей организации и процессов, использующих эти
сущности (предметная область). Сущности группируются по "сходству" (частоте их
использования для выполнения тех или иных действий) и по количеству ассоциативных
связей между ними. Сущности или группы сущностей, обладающие наибольшим сходством
и (или) с наибольшей частотой ассоциативных связей объединяются в предметные БД.
В данном проекте в качестве предметной области рассматривается ТОО (магазин) по
продаже одежды.
    Магазин является юридическим лицом и имеет в своей собственности обособленное
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком суде. При
исследовании предметной области мы можем выделить три части: данные об одежде
непосредственно (поставленном и проданном), данные о служащих и компаниях-
___________________________________________________________________________ 296
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


поставщиках.
    Анализ информационных потоков
    Данный проект разрабатывается для ТОО по продаже одежды. Покупателям
предоставляются каталоги товаров, которые они могут приобрести в данный момент или
заказать. Данные каталоги должны включать информацию о товаре, т.е. наименование, код
товара (по которому производится заказ), информацию о производителе (бренд и страна, в
которой производится товар), характеристика товара и качественный рисунок, конечная цена
товара. Входными данными для баз данных проекта «Магазин одежды» является такая
информация, как данные непосредственно о поставщиках того или иного вида товара.
Исходные или выходные данные о магазине: магазин располагается в нескольких
помещениях (склад, торговый зал). У фирмы есть поставщики, осуществляющие поставку
товаров. Так же в магазине есть свой штат сотрудников: продавцы-консультанты,
осуществляющие продажу товара, администраторы, осуществляющие анализ покупки-
продажи в виде отчетов и выявлении лучших работников в сфере продажи.
    Создание инфологической модели
    Первым и самым главным этапом в процессе проектирования и создания базы
данных, является разработка инфологической модели.       Цель инфологического
моделирования – обеспечение наиболее естественных для человека способов сбора и
представления той информации, которую предполагается хранить в создаваемой базе
данных. Основными конструктивными элементами являются сущности, связи между ними и
их свойства (атрибуты). Ключ – минимальный набор атрибутов. В нашей БД ключами будут
являться атрибуты: Код товара, Код производителя.
    Для нашей базы данных инфологическая модель, построенная с помощью таблиц -
связи будет выглядеть так:

       Расход бензина        Поставщик (стержень)       Поставка бензина
                     Код компании             (ассоциация)
      (характеристика)
    Код товара            Наименование компании      Наименование товара
    Наименование товара        Дата поставки          Объем поставленной
    Количество товара         Адрес компании         одежды
    Дата продажи               Работник        Дата поставки
    Остаток                (характеристика)      Цена
      Купленный товар       Код товара
        (ассоциации)       Фамилия, инициалы
    код товара            Должность
                     Образование
    Наименование товара
                     Возраст
                     Семейное положение
                     Адрес


    Даталогическая модель. После построения инфологической модели данных
необходимо выполнять процедуру проектирования даталогической модели. Даталогическая
модель описывает собственно данные (информацию, которая будет записана в памяти
компьютера) и связи между данными. Одним из основных пунктов создания этой модели
разрабатываемой нами базы данных является приведение ее к нормализованному виду. Мы
создавали таблицы в нашей БД с отсутствием избыточности данных. Поэтому нам не
требуется приводить ее к нормализованному виду.
    Выбор технических и программных средств реализации БД. Для разработки базы
данных и приложения к проекту «Магазин одежды», мы использовали программы Delphı 7.0,
InterBase.
    Нам необходимо было задать и присвоить псевдоним нашей базе данных и
зарегистрировать ее с указанием местоположения. Затем создать таблицы, заполнить их и
сохранить.
    Разработка клиентских приложений. Мы разработали интерфейс для каждого
пользователя. Приложение было создано для двух пользователей: работников магазина
___________________________________________________________________________ 297
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


(консультанты-менеджеры, администратор) и покупателей.
    АРМ Консультанту предоставлены следующие возможности:
   Просмотр данных о товарах;
   Поиск определенного вида товара;
   Добавлять и изменять данные о продаже товаров;
    АРМ Администратору предоставлены следующие возможности:
   Перемещение и просмотр по заказам и поставкам;
   Просмотр и перемещение по данным о служащих магазина;
   Добавлять и изменять данные о служащих;
   Принимать товары от компаний-поставщиков;
    АРМ Покупателю предоставлена возможность:
   Просматривать каталоги с одеждой;
   Просматривать сумму товара (с учетом скидки);
   Делать заказы.
    При запуске клиентского приложения, открывается форма, где можно выбрать
пользователя. Т.е. можно войти, как сотрудник магазина администратор либо консультант,
либо как покупатель. Причем если выбирают пользователя администратор, то необходимо
ввести пароль, если же он введен неправильно, то ему (пользователю) будет предложено
ввести его вновь.
    Заключение
    В результате выполненной работы разработана и спроектирована серверная база
данных «Магазин одежды», содержащая необходимые данные о закупке и продаже одежды.
В данной информационной системе были реализованы АРМы администратора,
консультанта, покупателя. В проекте предусмотрены выгодные возможности для каждого
пользователя, а также при помощи пароля контролируется доступ к данным.

                    Литература
1.  Фаронов В.В Разработка приложений для баз данных и интернета, Питер 2006г
2.  Марков_Базы данных_Введение в теорию и методологию, Москва 2006г
3.  Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. Дейт К. Введение в системы баз
   данных. Киев: ИД «Вильямс», 2000.
4.  Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем.
5.  Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных.

Научный руководитель – старший преподаватель Турсунбаев Б.Ж


ӘӚЖ 377.1.

        МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНЫП
         ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН RLC-ТІЗБЕГІН МОДЕЛЬДЕУ

                     Каршигина Б.А.
           Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

   Мультимедиалық технологиялардың дамуы мен жаңа технологиялардың ғылымда
пайда болуы жаңа бағыттардың бастамасын ашты. Қысқа уақыт аралығында
микроэлектроника және кибернетиканың дамуынан ғылымда кӛптеген ӛзгерістер болды.
Осы технологиялардың қарқынды дамуы, оқу үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды
қолдану қазіргі кезеңдегі маңызды мәселелердің бірі және оны білім беру жүйесінде
___________________________________________________________________________ 298
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


пайдалану әлемдік білім беру кеңістігінде негізгі қарқынға сай ұмтылыс десе де болады.
    Бұл баяндауда «Интеграцияланған RLC-тізбегін модельдеу» мультимедиалық оқыту
программасы мысалында компьютерлік оқыту программасындағы мультимедиалық
технологияларды қолдану тәжірибесі туралы айтылады. Мультимедиалық технологиялар –
оқу процесінде қолданылатын кеңінен дамып келе жатқан ақпараттық технологиялар
бағытының бірі. Олардың бір ерекшелігі – интерактивтік компьютерлік графика. Оқу
процесінде мультимедиалық оқыту программасының кеңінен қолданылуы, оқытуды
тереңірек жекешелендіруді қамтамасыз етеді, оқу материалдарын ӛздігінен ӛңдеу үшін және
бүгінгі таңдағы әдістемелік және дидактикалық тәсілдерді тиімді іске асыруға жағдай
туғызады. Мультимедиалық оқыту программасы – студенттерді оқытуға және олардың
білімін тексеруге арналған компьютерлік программа.
    Берілген программаларда компьютерлік дизайнның заманауи құралдары және
мультимедиалық технологиялар кеңінен қолданылады. Мұндай программада оқып білуге
арналған материалдар суреттермен, бейнеүзінділермен, анимациямен, сұлбалармен, сызба-
нұсқалармен, фотосуреттермен жабдықталған бӛлімдер түрінде кӛрсетілген. Күндізгі оқыту
үрдісінде дәрістер білім беру процесінің негізі болып келетіндіктен, ақпараттық
технологиялардың даму деңгейінің адекваттық формасы деп арнайы жабдықталған оқу
аудиторияларында – мультимедиялық кабинеттерде оқылатын мультимедиялық дәрістер
курсын айтады. Мультимедиялық курстарды алған білімдерін бақылаудың интерактивтік
қасиеттері бар: дара қашықтықтан оқыту және топтап оқыту үшін де қолдануға болады.
    Мультимедиалық технологиялар мәтіндік, графиктік, анимациялық сипаттағы
слайдтарды зерттелетін процестерді модельдеу нәтижелерімен программалық қосуға
мүмкіндік жасайды. Бұл дидактиканың классикалық принципін – кӛрсетілімдік принципін
жаңа сапалы жоғары деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Баспа материалдарын және
техникалық құралдарды жаппай пайдалану адамзат санасының зор ұлғаюына, фиксацияға
және тәжірибе беруге әкелдірді. Демек компьютер - адамның ойлану мүмкіншілігін
арттыруында, ойлау әрекетінің құрылымында нақты ӛзгерістер жасау керек.
    Мультимедиалық оқу құралдарымен жасалған үзіліссіз және алыстан оқыту
ортасының негізі - мультимедиалық ақпараттарды ұйымдастыру және интерпретациялау
процестері болады. Ол кодталған және дисплей экранында математикалық символдар,
кестелер, графиктер және диаграммалар, дыбыстармен, түсті кескіндермен толықтырылған
процестер кескіндерімен және тағы басқа түрде кӛрсетілуі мүмкін.
    Мультимедиалық технологиялар оқылатын пән мазмұнына және психологиялық әсер
ету және қабылдау заңдарына сәйкес әр түрлі табиғаттағы және кӛріктіліктегі кескіндеу
құралдарын қолдануға мүмкіндік береді.
    Мысал ретінде диффрециальдаушы RLC-тізбегінің уақыт тұрақтысын (айнымалы тоқ
бойынша талдау режімінде) есептеп, шегаралық жиілігін анықтадық, тізбектің күтілетін
амплитудалық-жиіліктік және фазалық-жиіліктік сипаттамаларының пішіндерінің түрлерін
кескіндедік. Электрондық маркерлерді қолдана отырып, шегаралық жиілік шамасын және
шегаралық жиіліктегі фазалық ығысуды есептеп, оны теориялық есептелген мәндермен
салыстырдық.
    Сонымен қатар, ауыспалы процестерді модельдеу режімінде (Analysis>Transient)
тізбектің кірісі мен шығысындағы кернеулер графиктері алынды және тізбек элементтерінің
параметрлерін ӛзгерте отырып, олардың тізбек шығысындағы импульстер сипатына ықпалы
анықталды.
    Қазіргі уақыт талабына сай жоғарғы оқу орындарында мультимедиялық
технологияны қолданып оқыту әдістемесін қалыптастыру – мамандардың жан – жақты терең
зерттеуін және әрбір қабылданған әдістемелік ӛзгерістердің тексерілуін қажет ететін күрделі
жұмыс. Сондықтан мультимедиялық ӛңдеу тәсілдерін қысқа уақыт аралығында компьютер
кӛмегімен шешуді студенттерге үйрету біздің парызымыз.

___________________________________________________________________________ 299
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


                    Әдебиеттер
1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих
  систем. М.: Информационно-издательский дом «Филин», 2003. – 616 с.
2. Материалы XLVI Международной научной студенческой конференции «Студент и
  научно-технический прогресс» НГУ, 2008
3. Журнал "Компьютерные учебные программы".-2001 №2(25). М.:ИНИНФО.-72с.
  Информация о регистрируемых программных средствах. Мультимедиа. стр.51-67.

Ғылыми жетекші – ф.м.ғ.к., доцент Балабеков Қ.Н.


УДК 004.9

             ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТА ЧЕЛОВЕКА
               ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

                   Кеншимов Ч.А.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

    Существует гипотеза, что между отпечатками пальцев и лицом человека существует
однозначное соответствие. Хорошо известно, что по кривым линиям, в совокупности
составляющим узоры отпечатков пальцев, однозначно определяется «хозяин» этих
отпечатков. Сам же «хозяин» однозначно определяется по нескольким характерным точкам
своего лица («портрета»). Кривые, представляющие отпечатки также могут быть определены
по нескольким характерным точкам. Несомненно, обе эти группы точек должны
определяться генетическими данными (хромосомами) «хозяина».
    В этой статье описывается один из возможных подходов поиска взаимосвязи между
отпечатками пальцев и лицом человека. Сущность подхода заключается в следующем.
Имеется база данных с фотографиями в фас лиц и база отпечатков пальцев,
соответствующих этим лицам. Сначала выделяются признаки каждого лица, и производится
классификация лиц по заданным параметрам. Затем, в каждом классе лиц производится
анализ соответствующих отпечатков, и выявляются схожие характеристики. При большом
проценте совпадений можно считать, что «почти» однозначное соответствие найдено по
конкретным признакам.
    Для выделения характеристик на лице будет применяться один из существующих, на
сегодняшний день, алгоритмов распознавания лица[1]. Далее будут кратко описаны
основные из них.
    Метод собственных фильтров. Для определения целостных признаков на
изображении используется метод главных компонент в следующей модификации. На
изображении лица случайным образом выбираются блоки размером 16 x 16. Собирается
статистика блоков изображения - 10000 блоков. По данной статистике строятся собственные
фильтры. В дальнейшем полученные фильтры используются при распознавании для
извлечения черт на изображении
    Более конкретно, пусть x – вектор размерности Nx1 , соответствующий, например,
изображению N  16 *16 и задана статистика векторов x (например 200 изображений
размерности 16 x 16 = 256 x 1) [1].
    u – вектор той же размерности (256 x 1), что и x . На него мы будем проектировать
входные вектора . Пусть x  E x
           x
                 a  ( x  x ) T u  u T ( x  x ) - проекция x на u

___________________________________________________________________________ 300
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
                                       
     2  E a 2   E u T x  x x  x u T   u T E x  x x  x T u  u T Ru - дисперсия для
данной статистики образов и есть функция от u :  (u )   2  u T Ru [1,2], где
              
R  E ( x  x )( x  x ) T матрица ковариации размерности N x N. [2],
   Задача анализа главных компонент выбрать базис u  (u1 , u 2 ,..., u k ) так, чтобы
вариация (дисперсия) проекции была минимальной. Минимум этой функции достигается
решением задачи на собственные значения Ru  u [2]. Для этого используется метод Якоби.
    Метод сопоставления графов. Фильтры Габора. Сверткой функции f (x)
называется функция S ( y)   G( x  y) f ( x)d 2 x . При этом, Gx  называется ядром свертки.
Дискретным аналогом операции свертки является взвешенная сумма. Рассмотрим вектора
                           v2
                                   
k i  (k v cos   , k v sin   ) , где kv = 2    2  и      (0 ≤ ν ≤ 4, 0 ≤
                       8
μ ≤ 7). Нетрудно видеть, что 40 векторов k i различаются по длинам (5 значений ν) и по
направлениям (8 значений μ).
    Теперь перейдем к фильтрам Габора. Фильтрами Габора называются свертки со
следующими ядрами:

                       k i2  k 2 x 2         2 
                    Gi    exp  i 2 exp(iki x)  exp( )
                           2 
                       2               2 
                                          .

    Итого, мы имеем 40 ядер Габора[2].
    Фильтры Габора обладают прекрасной геометрической устойчивостью, а именно, они
устойчивы к операциям масштабирования, поворота, изменения яркости или контрастности.
У всех людей отношения расстояния между глазами к высоте носа примерно одинаковы.
Поэтому, целесообразно выделить на лице некоторые контрольные точки, такие как нос,
глаза, брови, рот, скулы, щеки, подбородок[3]. После этого для идентификации того или
иного человека, достаточно считать значения фильтров Габора именно в контрольных
точках. Вектор, состоящий из 40 значений фильтров Габора, посчитанных в конкретной
точке называется jet‘ом этой точки. Если у нас для одного человека имеются фотографии в
различных положениях, то надо усреднить расстояния между контрольными точками. Также
усреднить jet‘ы. Итого, мы получили некоторый граф, в котором вершинам соответствуют
контрольные точки, а длины ребер равны средним расстояниям между данными
контрольными точками. Кроме того, в каждой вершине хранится один ―средний‖ jet.
Полученный таким образом граф называется ―единым портретом‖.
    Метод на основе скрытых марковских моделей. Скрытые Марковские Модели
(CMM) – это статистическая модель, используемая для описания статических характеристик
сигнала. Каждая модель
      ( A, B,  ) представляет собой набор N состояний
    S  S1 , S 2 ,..., S n  , между которыми возможны переходы.
    Для построения скрытой Марковской модели необходимо:
     Равномерное разбиение входных векторов по состояниям
     Инициализация модели
     Применение разбиения Витерби для встроенной СММ[4]. На этом этапе
происходит перераспределение входных векторов по состояниям.
     Проводим оценку полученной модели, и либо возвращаемся к предыдущему шагу,
либо говорим, что искомая модель построена.

___________________________________________________________________________ 301
          Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
         Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   Фактически происходит сегментация изображения: входные вектора разделяются на
группы, т.е. каждый вектор относится к некоторому внутреннему состоянию.
   После выделения характеристик каждого лица в базе данных производится их
классификация, к примеру, методом ближайших к соседей или на основе нейросетевого
классификатора[4].
   В каждом классе лиц соответствующие отпечатки пальцев исследуются на наличие
схожих признаков. Начинать исследование групп отпечатков пальцев следует более общим
методом: разделение на основные три типа папиллярных узоров (дуговые, петлевые,
завитковые) и вычисления процентного соотношения каждого типа в данной группе. Если
результат данного метода не покажет определенной закономерности между типами
папиллярных узоров и классам лиц, тогда необходимо продолжить сравнение отпечатков
более точными методами, такими как корреляционное сравнение, сравнение по особым
точкам, сравнение по узору.
   Таким образом, опытным путем можно установить соответствие между отпечатками
пальцев и лицом человека.

                       Литература
 1. Самаль Д.И., Старовойтов В.В. Методика автоматизированного распознавания людей по
  фотопортретам// Цифровая обработка изображений. – Минск. – Ин-т техн. киберн. НАН
  Беларусии. – 1999. – С.81-85.
 2. Vezhnevets V. Face and facial feature tracking for natural human-computer interface // Труды
  конференции Графикон 2002.
 3. Самаль   Д.И.  Построение    систем   идентификации    личности   на   основе
  антропометрических точек лица// Цифровая обработка изображений. – Минск. – Ин-т
  техн. киберн. НАН Беларуси.– 1998.- С.72-78.
 4. И.А.Матвеев, А.Б.Мурынин ―Принципы построения системы стереоскопического зрения
  для управления движением робота‖, Известия РАН. Теория и системы управления.
  2002 –C.20-65

Научный руководитель – к.ф.-м.н. Муратбеков М.М.УДК 004(075.8)

       ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА «ЭРУДИТ»

              Кохан А. Ю., Чупахина Е. Е.
  Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, г.Усть-
                  Каменогорск.

   В настоящее время учебные учреждения нуждаются в такой организации своей
деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого
отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных
программ, реализацию принципа гуманного подхода к обучающимся.
   Целью проекта является теоретическое обоснование и апробация методики
использования компьютерных игровых технологий
   В качестве задач были поставлены:
 1)Исследование методических, педагогических и психологических аспектов организации
  интеллектуальных игр;
 2) Обобщение практики использования игровых технологий;
___________________________________________________________________________ 302
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


 3) Изучение основ конструирования и компьютерной реализации игровых технологий;
 4) Разработка интеллектуальной викторины «Эрудит».
    Научная значимость данной работы:
 1) Определены программные средства и методы проектирования игровых технологий;
 2) Представлена технология проведения интеллектуальных образовательных игр;
 3) Разработано и практически апробировано на контрольном примере программное
   обеспечение ―Эрудит‖ в объектно-ориентированной среде Delphi.
    По итогам работы можно выделить практическую значимость результатов
исследования:
  - Выявление интеллектуального потенциала студентов, способных к научно-
    техническому творчеству;
  - Возможность применения представленной технологии для организации различных
    интеллектуальных конкурсов (простота модификации, адаптации);
  - Повышение «прозрачности» и объективности в организации игр (оперативность,
    наглядность, точность и др.).
При работе над данным проектом были использованы следующие технологии:
   Объектно-ориентированный подход
   Процедурное программирование
   Структурная декомпозиция
   Работа с внешними источниками данных
В проекте осуществляется реализация требований инновационного Вуза:
  - повсеместное внедрение информационных технологий;
  - создание качественных электронных ресурсов;
  - стимуляция познавательной деятельности;
  - мотивация интереса к обучению и самостоятельному углубленному изучению.
Краткое содержание.
    Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая
позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-
поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению определенной предметной области.
Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной
монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению
информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и
функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует
использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися материал
проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.
    Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности
современного ученика информацией. Во всем мире, и в Казахстане в частности, неизмеримо
расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные
сети в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем информации. Актуальной
задачей образовательных учреждений становится развитие самостоятельной оценки и отбора
получаемой информации. Одной из форм обучения, развивающей подобные умения,
является дидактическая игра, способствующая практическому использованию знаний,
полученных на уроке и во внеурочное время.
    Социально-психологическое воздействие игры обнаруживает себя в преодолении
боязни говорения (общения) на иностранном (и родном) языке и в формировании культуры
общения, в частности культуры ведения диалога. Игра порождает интерес к стране
изучаемого языка, к чтению зарубежной прессы. Она формирует способность принимать
самостоятельные решения, оценивать свои действия и действия других, побуждает
актуализировать свои знания.
    Педагогическое влияние учебной игры проявляется в воспитании чувства
коллективизма и товарищества, а также чувства высокой личной ответственности перед
___________________________________________________________________________ 303
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


коллективом за успех общего дела. Благотворно ее влияние на формирование ответственного
отношения к учебной деятельности. При этом примечательно то, что у обучаемых
появляется стремление к знаниям, не ради оценки, они начинают чувствовать вкус к
приобретению   знаний.  Повышается   требовательность  к  себе.  Развиваются
профессиональные качества будущего специалиста, формируются методические умения.
   Влияние учебной игры сказывается и на преподавателе: она способствует развитию
его как личности и как специалиста, заставляя постоянно работать над собой,
совершенствовать педагогическое мастерство.
   В   качестве примера использования игровых технологий было разработано
интерактивное образовательное программное обеспечение в среде объектно-
ориентированного программирования Delphi для проведения интеллектуальных игр –
«Эрудит». Программа позволяет проводить как контроль знаний в какой-то определенной
предметной области, так и общий интеллектуальный уровень участников.
Предусматривается наличие трех туров прохождения игры, в первом туре от участников
требуется ответить на заранее определенное количество вопросов. Во втором туре
необходимо ответить на вопросы за определенное время. В третьем туре предусматривается
выбор вопросов по усмотрению участников, каждый из которых по очереди выбирает
очередной вопрос, за каждый вопрос участник получает разное количество баллов, в случае
неправильного ответа - могут ответить другие участники.
   Для реализации наиболее интересного и увлекательного процесса игры можно
реализовать включение не только текстовых, но и графических, звуковых и видеовопросов,
что позволяет сделать игровой процесс более ярким и запоминающимся, создать
положительные ассоциации с тематикой вопросов и повысить интерес участников и зрителей
к предметной области вопросов.
   В свою очередь проект требует достаточного уровня технического оснащения и
достаточно качественной подготовки предметного материала, который должен быть
ориентирован не только на базовый уровень знаний, но и повышать и стимулировать
мотивацию необходимости поиска дополнительной информации и углубленного изучения
предмета, либо общего уровня знаний в целом.
   Ожидаемые результаты: применение данной работы в учебных заведениях с целью
того, чтобы каждый урок развивал интерес, творческую активность учащегося,
способствовал дальнейшей коммуникативной деятельности, сформировать положительное
отношение к изучаемой дисциплине и обучению в целом.

                      Литература
1. Гофман В.Э. Delphi 6 / Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. – С-Петербург: БХВ-Петербург,
  2002. – 1145 с.
2. Хомоненко А. Д. Delphi 7. 2-е изд. - М.:BHV, 2010. - 1136 с.
3. Сухарев М.А. Delphi. Полное руководство. - М.:Наука и техника, 2010. - 1040 с.
4. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1991. –
  211 с.
5. Нянковский М.А. Неизвестное об известном: Интеллектуальные игры для школьников. –
  Ярославль: Академия развития, 1997. – 192 с.
6. Ращикулина Е.Н. Подготовка студентов к развитию познавательных способностей
  дошкольников и младших школьников: Учебное пособие. – Магнитогорск: МаГУ, 2006. –
  162 с.

Научный руководитель – к. ф.-м.н., доцент Попова Галина Владимировна.___________________________________________________________________________ 304
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 004(075.8)

     АНАЛИЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ СЖАТИЯ ДАННЫХ И ИХ
           ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

              Кохан А. Ю., Чупахина Е. Е.
  Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, г.Усть-
                  Каменогорск.

    Актуальность  темы. Развитие информационных систем, повышающаяся
информатизация общества, поместное распространение компьютерного оборудования и
информационных сетей приводит к все большему повышению необходимости переноса
больших объемов информации. Если хранение больших объемов информации на
сегодняшний день уже не является столь проблематичной процедурой как ранее, ввиду
увеличения объемов накопителей и снижения их стоимости, то передача информации
посредствам информационных сетей все еще остается весьма трудоемким процессом,
который занимает большое количество времени. Для того чтобы уменьшить количество
затрачиваемого времени необходимо либо поднимать скорость передачи данных, либо
уменьшать объемы передаваемых файлов. В области повышения скорости сегодня ведется
активная работа со стороны интернет провайдеров, и этот критерий в принципе не зависит от
желания пользователя. Уменьшение же объемов информации является прерогативой
системных администраторов либо самих пользователей. Понимание работы алгоритмов
уменьшения объема информации – сжатия данных, важно при создании приложений
работающих с информационными сетями.
    Целью работы является рассмотрение основных принципов и процессов работы
основных алгоритмов сжатия информации, изложение в наглядной и доступной для наиболее
легкого восприятия форме процессов их работы. Так же создание на основе исследования
приложений демонстрирующих реализацию работы программного обеспечения
обеспечивающего уменьшение объема исходной информации без потери ее целостности на
выходе – реализации алгоритмов сжатия без потерь.
    Практическая ценность работы заключается в том, что основные результаты,
положения и выводы, полученные в работе, применимы для создания программного
обеспечения для сжатия информации и информационных потоков. Созданные приложения и
результаты работы могут служить материалом для изучения данной проблемы и основой для
создания программ для реализации подобных алгоритмов. Программное обеспечение может
быть модифицировано и адаптировано для работы для работы автоматизированных систем, и
специфицировано под работу над конкретным типом исходных данных.
    Реализация результатов работы. Полученные теоретические результаты работы
использованы при создании программных средств, реализующих алгоритмы сжатия данных.
    Сжатие данных — процедура перекодирования данных, производимая с целью
уменьшения их объѐма. Применяется для более рационального использования устройств
хранения и передачи данных.
    Сжатие основано на устранении избыточности информации, содержащейся в
исходных данных. Примером избыточности является повторение в тексте фрагментов
(например, слов естественного или машинного языка). Подобная избыточность обычно
устраняется заменой повторяющейся последовательности более коротким значением
(кодом). Другой вид избыточности связан с тем, что некоторые значения в сжимаемых
данных встречаются чаще других, при этом возможно заменять часто встречающиеся данные
более короткими кодами, а редкие — более длинными (вероятностное сжатие). Сжатие
данных, не обладающих свойством избыточности (например, случайный сигнал или шум),
невозможно без потерь. Также, обычно невозможно сжатие зашифрованной информации.
___________________________________________________________________________ 305
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Хотя на сегодняшний день кажется, что объемы современных накопителей в
комплексе с их низкой стоимостью способны удовлетворить запросы каждого, актуальность
сжатия по-прежнему высока.
    Наибольший интерес представляет собой сжатие без потерь, именно благодаря тому,
что при полной идентичности оригиналу мы имеем файл меньшего размера.
    Для того чтобы эффективно использовать сжатие данных в своих программах
необходимо знать, какой метод сжатия наиболее эффективен для сжатия тех, или иных типов
данных. И четко понимать алгоритм работы этого метода.
    Для разъяснения алгоритмов сжатия данных, как и для разъяснения большинства
любых других алгоритмов, наиболее целесообразно использовать графическую
интерпретацию этих методов, так как «канал» графического восприятия наиболее
«широкий».
    В результате анализа основных, наиболее распространенных и наиболее часто
используемых методов сжатия данных без потерь (впрочем, и сжатию данных с потерями
было уделено достаточно внимания) была представлена графическая интерпретация двух
методов:
    Кодирование длин серий (англ. Run-length encoding, RLE, Running) или Кодирование
повторов — простой алгоритм сжатия данных, который оперирует сериями данных, то есть
последовательностями, в которых один и тот же символ встречается несколько раз подряд.
При кодировании строка одинаковых символов, составляющих серию, заменяется строкой,
которая содержит сам повторяющийся символ и количество его повторов.
    Алгоритм Хаффмана (Huffman) – достаточно простой для понимания алгоритм,
который оперирует встречающимися «словами» и формирует древовидную структуру
кодирования.
    В работе наиболее наглядно представлен алгоритм кодирования данных методом
Хаффмана, так как в нем удалось отойти от достаточно сильной привязки к символам для его
представления в графическом виде.
    Так же было разработано программное обеспечение в среде объектно-
ориентированного программирования Delphi, реализующее сжатие информации по
алгоритму RLE и арифметического кодирования энтропийным методом Хаффмана.
    Алгоритм RLE требует читать входной файл дважды, при первом проходе
подсчитывая частоту вхождения символов для определения наиболее оптимального ключа,
обозначающего расположение сжатого участка данных.
    Алгоритм Хаффмана так же требует считать исходный файл дважды, один раз считая
частоты вхождения символов, для построения бинарного дерева другой раз, производя
непосредственно кодирование.
    В работе наиболее наглядно представлен алгоритм кодирования данных методом
Хаффмана, так как в нем удалось отойти от достаточно сильной привязки к символам для его
представления в графическом виде.
    Благодаря синтезу созданной графической интерпретации и пошаговому объяснению
текущего действия алгоритма можно достаточно легко понять принцип работы
рассмотренных алгоритмов.
    Сейчас идет работа по усовершенствованию алгоритма сжатия планируется
синтезировать сжатие методом RLE и сжатие по алгоритму Хаффмана, добавить элементы
сжатия с использованием метода LZW, с дальнейшим переходом к LZMA. Так же идет
работа над оптимизацией объема используемой памяти и скорости сжатия (определенные
результаты уже достигнуты).

                     Литература
1. Ватолин Д. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и
  видео./ Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В - М.: ДИАЛОГ-, 2002. - 384с.
___________________________________________________________________________ 306
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


2. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя./В.Э. Фигурнов. -С-Петербург, 1994.-352с.
3. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Том 3: Сортировка и поиск./ Д. Кнут. –
  Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2000.
4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных./ Н.Вирт. – М.: Мир, 1989. – 360с.
5. Альфред В. Ахо. Построение и анализ вычислительных алгоритмов.: Пер. с англ./ Ахо
  Альфред В., Джон Хопкрофт Э., Джефри Ульман Д. – М.: Мир, 1979. – 519с.: ил.
6. www.wikipedia.org/
7. www.compression.ru/

Научный руководитель – к. ф.-м.н., доцент Попова Галина Владимировна.


УДК 517.51


       DDOS ATTACKS: TESTING ENVIRONMENT AND PROTECTION

                     Kukenova Aizat
             Eurazian National University named by L.N.Gumylev

    Internet attacks take on many forms, including system compromises and information theft,
as well as denial of service attacks designed to disrupt services. Motivations for cyber-attacks
include frustration, fun, and extortion, especially against gambling and pornography sites. Anger
and frustrations appears to be the major motivation in attacks against gaming sites and forums,
where player-on-player attacks happen quite frequently. Politically targeted attacks are extremely
rare in the sphere of daily attacks. The types of attacks launched depend on the attackers‘ skills and
motivations.
    A distributed denial of service (DDoS) attack is nothing more than a coordinated effort that
instructs PCs to send a victim a flood of traffic designed to overwhelm their servers or consume
their bandwidth.

Purpose
    The purpose of this project is to simulate real DoS attacks in a test environment as well as
presenting some of the techniques that may be used to trace back or defending against an attack.
Also in the first part I have stated major political events regarding DDoS attacks. From that point
this project was looking forward possible solutions. The outcome should be used as a foundation for
a laboratory experiment in an upcoming Computer Forensics course at Eurasian National
University.

Project goals
    One goal of this project is to have a fully operating DoS application that will support
numerous DoS attacks. Another goal is to present facts and background information about various
attacks as well as traceback techniques and ways of defending against an attack.

Major events in political DDoS attacks
   Kazakh opposition websites allegedly under DDoS attacks

___________________________________________________________________________ 307
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
     In February 2009, a Kazakh newspaper website came under attack for publishing material
critical of the government in Astana. The newspaper‘s site, ‗zonakz.net‘, had published articles and
recordings of several government officials purportedly committing crimes and acts of corruption.
The site was first shut down in Kazakhstan and then moved overseas where it came under a DDoS
attack.

Russian Elections, 2007
    In the lead up to the Russian elections in late 2007, the website for the dissident politician
and well-known chess Grand Master Gary Kasparov and his political party were both hit with
substantial DDoS attacks. Kasparov has been a very vocal counterpoint to the powers in Moscow,
specifically former Russian president Putin‘s administration, for many years. During the attacks,
Kasparov‘s site was inaccessible, and so was his political party‘s.
The attack command activity traced back to botnets possibly run by Russian or pro-Russian
hackers. The botnets have been used in the past to strike political targets among other targets.

There are different kinds of DDoS attacks:
  - TCP/SYN flood
  - Mail bombing
  - Ping of Death
  - Winnuke
  - Pepsi Attack
  - Blunt Force Attack
    This project suggests different ways for defending from DDoS attacks, as:
  - DoS proof TCP/IP stack using SYN Cookies
  - Ingress filtering
  - Egress filtering
  - Change of IP address
    Out of this list, I think one of the newest ways to protect the network from DDoS attacks is
functioning in Cloud Computing area. Cloud computing is a term used to describe both a platform
and type of application. A cloud computing platform dynamically provisions, configures,
reconfigures, and deprovisions servers as needed. Servers in the cloud can be physical machines or
virtual machines. Advanced clouds typically include other computing resources such as storage area
networks (SANs), network equipment, firewall and other security devices.


___________________________________________________________________________ 308
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    There are plenty of technical options available to help agencies move to platforms that are
resilient against blunt-force style attacks like DDoS. DDoS has been around for a while, and will
continue to be used against federal IT systems until they are no longer effective. Cloud computing
platforms may be one approach to consider.
    In conclusion this project will provide good information about DDoS attacks and since these
attacks are really dangerous for the politics of particular country and society, main users:
international, private organizations, public networks have to think about better defending from big
threats in the network. That why I have chosen this topic as a research project.

                      Bibliography:
1. Fred Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems (Fourth Edition)
   (1995).
2. Distributed Reflection Denial of Service, http://www.grc.com/dos/drdos.htm (Feb 2002).
3. Why Windows XP will be the Denial of Service Exploitation Tool of Choice for Internet
   Hackers Everywhere, http://www.grc.com/dos/winxp.htm (Oct 2003).
4. Denial-of-service attack, http://en.wikipedia.org/wiki/Ddos (Jan 2005).
5. Manpage to Linux IPv4 RAW sockets, http://www.rt.com/man/raw.4.html (Oct 1998).
6. Manpage to crypt, http://www.rt.com/man/crypt.3.html (Sep 1994).
7. Trends       in    Denial    of     Service    Attack    Technology,
   http://www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf (Okt 2001).
8. Dissecting Steve Gibson GRC DoS Page, http://grcsucks.com/grcdos.htm
9. CERT Advisory CA-1997-28 IP Denial-of-Service Attacks http://www.cert.org/advisories/CA-
   1997-28.html (Mar 1998).
10. Prevent hacker probing: Block bad ICMP messages, http://techrepublic.com.com/5100-6264-
   5087087.html (Okt 2003).
11. WinNuke lives on, and it‘s coming to a system near you, http://techrepublic.com.com/5100-
   6313-1054537.html (Nov 2002).
12. WinNuke on Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Winnuke (Jan 2005).
13. MS02-045: Unchecked Buffer in Network Share Provider May Lead to Denial-of-Service,
   http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US; Q326830& (Sep 2004).
14. Microsoft Windows Platforms running TCP/IP Subject to Denial of Service Attack,
http://www.windowsitpro.com/Article/ArticleID/9233/9233.html
(Jun 1997).
15. Microsoft fixes ‖Ping of Death 2‖, http://www.windowsitpro.com/Article/ArticleID/17129/
   17129.html (Jul 1997).
16. JTC         019      Ping       of      Death      Detection,
   http://advanced.comms.agilent.com/n2x/docs/journal/JTC_019.html (2004).
17. THE LATEST IN DENIAL OF SERVICE ATTACKS: ‖SMURFING‖DESCRIPTION AND
   INFORMATION TO MINIMIZE EFFECTS,http://www.pentics.net/denial-of-service/white-
   papers/smurf.cgi (Feb 2000).
18. Defining Strategies to Protect Against UDP Diagnostic Port Denialof-Service Attacks,
   http://cio.cisco.com/warp/public/707/3.html (Feb 2004).
19. Denial of Service FAQ Basic, http://www.securitydocs.com/library/2774 (Dec 2004).
20. Zombie        trick    expected     to     send    spam     sky-
   high,http://news.com.com/Experts+Zombie+trick+set+to+send+spam+sky-high/2100-7349_3-
   5560664.html?tag=nefd.top (Feb 2004).
___________________________________________________________________________ 309
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 618

    О ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЕ
    МАТЕМАТИЧЕСКИЕ "ТЕКСТЫ" ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИЙ

                   Курбанов А.Н.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

    Имеется достаточно большое количество учебного материала при обучений по
разнообразным дисциплинам в системе удаленного (дистанционного), которые пропитаны
математическими символами. И не редко бывают случай, когда в процессе происходит
интенсивный информационный обмен дискуссионного и консультативного общения между
преподающими и учащимися, также и между преподавателями.
    Отчего и появляется необходимость определить среди технологий связанные с
подготовкой ""математического" текста наилучшую.
    То есть в данной статье предлагаю свое решение вышеперечисленной задачи,
решение которой основывалось путем рассмотрения различных особенностей технологий от
известных программных средств таких как: Matlab, MathCad, Maple, Windows`Word, LaTex.
Также здесь будут рассмотрены стилистические стороны текстов, различные немаловажные
показатели.
    Здесь перечислен список факторов (причин), которые помогут определиться при
выборе:
* - Скорость подготовки текста и также удобства по подготовки.
* - Цены соответствующих программ.
* - Итоговые размеры виртуальных файлов после подготовки/преобразований.
* - Сложность и плотность математических символов в тексте.
* - Соответствие общего вида шаблона и стиля к классическому стилю  Вузовского и
школьного учебника.
* - Направленность текста (дистрибутивный, диалогический, индивидуальное общение, для
широкой аудиторий)

   Рис 1. Рассмотрим построенный мною простой пример на рис 1. Не составляет
особого труда при ""конструирований" математических формул из ANSI и ASCII.
___________________________________________________________________________ 310
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   Рис.2: MathCad имеет большой арсенал математических символов, которые
позволяют получить качественную запись сложных математических выражений. Рис.2.
"Легкая" оценка показывает: запись формул выглядит почти естественной, хотя и не без
недостатков.
    Рис.3 Здесь сравнительные примеры: рис.3.(Windows`Word, ), рис.4.(LaTex) - те же
тексты что и в рис.2,кроме того что она исповедует концепцию визуального проектирования
текста(WYSIWYG). Визуально стиль хорош, благодаря непревзойденными возможностями
по форматированию математических формул.
   "Математическая палитра". Оценивание по различным группам знаков проверить
весьма сложно, из-за того что классификации символов в Word‘е и LaTeX‘е не совпадают.
К примеру: знаки, которые в Word‘е составляют группу символов теории множеств, в
LaTeX‘е отнесены либо к группе символов бинарных отношений либо к группе операций
бинарных. Примерно тоже можно сказать и о группе символов логических.. Все же,
отношение количественное по общему числу символов (1:1,65) очевидно свидетельствует в
пользу LaTeX‘а.
   К примеру, первоначальный tex-файл с содержанием: пособия по математике для
поступающих в ВУЗ размером в 90 страницу имеет объѐм в 162Кбайт, тогда как такой по
характеру текст на 50 страниц такого формата набранный в  Word`е, уже весит
2212Кбайт. Вычислим соотношение друг другу: LaTex/Word, и оказывается это 1:25.

                 Литература:
1. В.Г.Потемкин Система MATLAB. Справочное пособие. – М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1997. –
  350 с.
2. C.М.Львовский  Набор и верстка в пакете LATEX. 2-е издание, исправленное и
___________________________________________________________________________ 311
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


  дополненное. - Москва: Космосинформ,1995. – 374 с.
3. И.А.Котельников, П.З.Чеботарев   Издательская система LATEX 2e.- Новосибирск:
  Сибирский хронограф, 1998 – 496 с.
4. MATHCAD 6.0 PLUS. Финансовые, инженерные и научные расчеты в среде WINDOWS
  95./Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996.

Научный руководитель - Бакиев М.Н.


УДК 004.20

     ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ»

                 Кушкимбаев Р.Г., Аипов А.Б.
          Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева

   Цель: Автоматизация и оптимизация     работы сотрудников железнодорожного
вокзала, создание удобных соответствующих рабочих мест.
   Актуальность: Данная тема была выбрана в связи с высокой степенью
распространенности железнодорожного транспорта на территории Казахстана и транзитного
трафика. Данная информационная система предназначена для согласования движения
пассажирских поездов по железным дорогам на территории Казахстана.
   Предметная область: В роли предметной области в нашем случае выступают
расписание движения поездов, продажа билетов и т.п. Сама по себе проектируемая
информационная система представляет собой удобную GUI-систему, которая в процессе
своей работы использует информацию о пассажире, ранее помещенную в data-часть
информационной системы. При этом предоставляются возможности для анализа имеющихся
данных. Сами по себе данные представляют собой детальную информацию о пассажире, а
именно, ФИО, № документа пассажира, льготы предоставляемые пассажиру и т.д.
Задача:
1) Разработать проект ИС по клиент-серверной технологии с двухзвенной архитектурой.
2) Разработать сервер БД, в качестве СУБД использовать InterBase.
3) Разработать клиентские приложения (АРМ), в качестве средства создания - Delphi 7.0.
Таблицы
Сведения о таблицах, содержащихся в базе данных «Железнодорожный вокзал»:

№ Название           Комментарии
1 Bilety            Информация о пассажирах
2 Ceny             Информация о ценах на тип вагона
3 Mesta            Информация о местах
4 Raspisanie          Расписание движения поездов
5 Skidki            Информация о скидках
6 Poezda            Информация о поездах

Описание свойств полей таблиц базы данных “Железнодорожный вокзал”
Таблица Bilety
№ Название поля      Тип       Размер
___________________________________________________________________________ 312
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


1. Num_bileta           Autoincrement      -
2. Imya              Alpha          15
3. Fam               Alpha          15
4. Otch              Alpha          15
5. Udostov             Long Integer
6. Passport            Long Integer
7. Svidet             Long Integer
8. Skidka             Short
9. Data_prod            Date
10. Vrem_prod            Time
Ключевое поле: Num_bileta

Таблица Ceny
11. Cena_kupe            Money
12. Cena_plac            Money
13. Cena_spal            Money

Таблица Mesta
14. Data              Date
15 NumPoezda            Short
16 Num_vag             Short
17 Tip_vag             Alpha          5
18 Kupe               Short
19 Mesto              Short
20 Nazv               Alpha          2
21 Num_bileta            Autoincrement

Таблица Raspisanie
22 Soobsch             Alpha          15
23 Kategor             Alpha          10
24 Rezhim              Alpha          20
25 Vrem_otpr            Time
26 Vrem_prib            Time
27 NumStan             Short
28 Stanciya             Alpha          10
29 Vrem_stoyan           Short
30 Stoim              Money
31 Put‘               Short
Ключевое поле: NumStan

32  NumPoezda           Short
33  Soobsch            Alpha          15
34  Kategor            Alpha          10
___________________________________________________________________________ 313
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


35 Rezhim              Alpha          20
36 Vrem_otpr             Time
37 Vrem_prib             Time
Ключевое поле: NumPoezda

Таблица Skidki
31 Nazv_skid            Alpha          12
32 Procent             Short
33 Inform              Alpha          15

    Таблицы базы данных связаны между собой. В таблицах Mesta и Bilety организована
связь один к одному по полю NumBileta, в таблицах Poezda и Raspisanie – один ко многим по
полю NumPoezda, в таблицах Poezda и Mesta – один ко многим по полю NumPoezda.
    Проведя анализ входных и выходных информационных потоков, мы определили
четыре автоматизированных рабочих места: администратор, кассир, справочная служба и
клиент.
     Администратор имеет доступ к внесению изменений в базу данных. Он может:
     Составлять расписание;
     Изменять расписание;
     Просматривать информацию о пассажирах;
     Просматривать информацию о поездах;
     Просматривать расписание;
     Просматривать информацию о местах;
     Просматривать информацию о проданных билетах;
     Просматривать информацию о свободных билетах;

Кассир не может изменять расписание. Он может:
    Продавать билеты;
    Вносить информацию о пассажирах, но не просматривать ее;
    Просматривать информацию о поездах;
    Просматривать расписание;
    Просматривать информацию о свободных местах;

Справочная служба может:
    просматривать информацию о расписании движения поездов;
    Просматривать информацию о свободных местах;

     Клиент может только просматривать информацию о расписании движения поездов;
В проекте реализована возможность:
   - Получения информации о движении поездов.
   - Поиск информации о свободных местах по номеру поезда, типу вагона и дате.
   - Выбора станции отправления и прибытия.
   - Расчета стоимости билета в зависимости от станции отправления и прибытия.
   - Печати готового электронного билета.
   - Генерация следующих отчетов: о пассажирах, о проданных и свободных билетах.
   - Предоставления льгот отдельным категориям граждан таким как дети, молодежь,
инвалиды, ветераны и пенсионеры.
Объем базы данных составляет более двух гигабайт из-за очень сложной организации.

___________________________________________________________________________ 314
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
Выбор технических и программных средств реализации БД.
    В данном разделе приведем описание технических средств, выступавших в качестве
технической базы для будущей системы. Собственно система управления базами данных
создавалась на базе компьютера (ЭВМ), имеющего следующие рабочие параметры:
1. материнская плата (Motherboard) Intel BLKD950GZISSL;
2. процессор (CPU) Intel Celeron, 1,73 ГГц;
3. оперативная память (RAM) 1024 Mb DDR-2;
4. жесткий диск (HDD) 120 Gb;
    Как видно из вышеприведенных данных, компьютер представляет собой хорошую
аппаратную базу для построения СУБД. Стоит отметить, что данные параметры отнюдь не
являются минимальными требованиями для полноформатного функционирования СУБД, а
приведенных требования вполне хватает для более чем стабильной работы информационной
системы.

Заключение
   В результате проделанной работы разработана      информационная система
«Железнодорожный вокзал», состоящая из серверной БД и клиентского приложения.
Определены необходимые автоматизированные рабочие места (АРМ): администратор,
кассир, справочная служба и клиент. Предусмотрен уровень доступа к данным для каждого
пользователя, контролируемый вводом пароля.

Научный руководитель - Ст.преподаватель Турсунбаев Б.Ж.


УДК 004.414

        ГЕНЕРАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ НА БАЗЕ ФРАКТАЛА

                      В.Магарев
              Северо-Казахстанский государственный университет
                  им.М. Козыбаева, г. Петропавловск

              Фрактальный мир был придуман математиками. Его начали
             строить в прошлом веке без малейшей надежды когда-нибудь
             закончить, положить последнюю пылинку на заключительную точку,
             которая на самом деле была лишь корнем, основанием для дерева
             другой вселенной.
                                Сергей Светов «Фрактал»

              Самый лучший способ получить случайное число – это обратиться
             к естественной случайности реального мира...
               Проблема не в том, чтобы найти источники случайности, но в
             том, чтобы сохранить случайность при измерениях...

   Тестирование алгоритмов, имитационное моделирование в задачах исследования
систем со сложной структурой с целью решения конкретных проблем, некоторые задачи
численного анализа – это далеко не полный перечень задач, решение которых приводит к
необходимости генерации последовательности случайных чисел. Для их получения можно
использовать различные аппаратные (например, паразитные процессы в электронике) или
программные (как правило, основанные на алгебраических преобразованиях) способы.
___________________________________________________________________________ 315
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


Главное – обеспечить хорошую «случайность» значений при считывании.
    Спектр методов и алгоритмов генерации случайных чисел весьма широк, но
программные генераторы, не использующие внешних источников энтропии и формирующие
очередное число только алгебраическими преобразованиями, обеспечивают лишь
псевдослучайными числами. Сгенеренная последовательность на выходе такого ГСЧ
выглядит как случайная, но на самом деле, подчиняясь некоторому закону, как правило, рано
или поздно зацикливается. Поэтому разработка ГСЧ – задача актуальная, несмотря на
«солидную историю» вопроса.
    В практике часто встречаются формы, обладающие свойством самоподобия: состоят
из небольшого числа частей, каждая из которых есть уменьшенная и слегка измененная
копия объекта в целом. Например, графики рядов колебания цен на рынках, строение
Интернета, динамика сетевого трафика и т.д. Задать такую форму (принцип изменения
формы) можно либо с помощью «длинных» (и малоинформативных)              рядов
синусов/косинусов, либо с помощью относительно простого фрактального процесса.
Фрактальные компьютерные модели разрабатываются весьма активно, но для большинства
реальных процессов и структур – малоэффективно (пока).
    Цель представляемой работы – разработка программы ГСЧ на основе фрактала
Мандельброта.
    При разработке такого генератора необходимо учитывать свойство фракталов –
самоподобие, т.к. ожидаемая на выходе последовательность чисел также будет
«самоподобной». Следовательно, основная проблема – избавиться от некоторой
закономерности.
    Как известно, фрактальное множество Мандельброта – множество значений
параметра C, при которых последовательность, полученная в итерационном процессе
Zn 1  Z2  C , где C=const, и стартующая из точки Z0=0, остается ограниченной. Точка, не
     n
принадлежащая множеству Мандельброта, под действием вышеупомянутых итераций
удаляется в бесконечность по сложной траектории – орбите. Пусть длина орбиты точки –
сумма длин всех отрезков, соединяющих текущее и следующее положения точки. Понятно,
что длина орбиты будет стремиться к бесконечности. Поэтому необходимо выбрать
окружность с достаточно большим радиусом, и суммировать отрезки до тех пор, пока точка
не выйдет за эту окружность. Результат и будет случайным числом.
    По какому принципу происходит выбор точки, для которой будет вычисляться длина
орбиты? В качестве источника энтропии для генератора можно взять показания системного
                                  b 
                               1 , = 1
                                1
                                 r
                                     2
                                       r

таймера. На основе этого значения получим по формулам a   =         , где r1 и r2 -
                               10 1
                                 r   10 2
                                       r
случайные числа взятые по модулю 100, получим комплексное число С=a+ b,         i
принадлежащее множеству Мандельброта, которое будет использоваться для итераций.
Последовательность точек, построенных по итерациям         Zn 1  Z2  C будем
                                       n
модифицировать, умножая координаты на некоторый коэффициент k, пока точка не выйдет
за пределы множества. Таким образом, новая и исходная точки будут лежать на одной
прямой, проходящей через начало координат. Теперь у нас есть точка, которая будет
стремиться к бесконечности под действием «мандельбротовых» итераций.
    Остается вычислить длину орбиты. Но здесь мы можем столкнуться с первой
проблемой. Дело в том, что последовательность чисел, полученная действием итерации
Zn 1  Z2  C , может сходиться к одному числу, либо образовывать цикл. Для решения этой
     n
проблемы можно, например, изменять константу С, когда точки начинают сходиться. То есть
программная реализация алгоритма должна предусмотреть:
   - сравнение расстояния между соседними точками с заранее заданным маленьким
числом;
___________________________________________________________________________ 316
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    - изменение константы С в случае, когда расстояние становится меньше заданного
числа (считая это признаком сходимости последовательности точек).
    Вторая проблема заключается в том, что, если точки находятся на небольшом
расстоянии друг от друга (но больше чем константа С), то длины орбит, а следовательно и
«случайные» числа, будут примерно одинаковыми, они будут отличаться только последними
цифрами. Поэтому в качестве случайного числа будем брать не полностью длину орбиты, а
только последние цифры этого числа.
    Реализация алгоритма ГСЧ на базе фрактала показала сильную зависимость
поведения траектории точки от значения C. Очевидно, от качества ГСЧ зависит качество
работы любой системы, точность результатов, достоверность выводов и т.п. В настоящее
время идет тестирование и отладка программы-ГСЧ в соответствии с необходимостью
порождаемой генератором последовательности удовлетворять ряду критериев:
  быть действительно случайной;
  быть равномерно распределенной;
  быть статистически независимой.
    В заключении немного о фантазиях .
    Я.Сергеев предложил принципиально новую арифметику числовой системы [3]. В
основе конструкции Сергеева лежит, так называемая, гросс-единица – бесконечное число,
равное по определению количеству элементов в множестве N натуральных. Тогда
произвольные бесконечно малые и бесконечно большие числа представляются конечным
числом символов (по аналогии с позиционной записью чисел). Конечность записи
принципиальна, т.к. учитывает, что человек и компьютер способны выполнить лишь
конечное число операций. Публикации-отклики и результаты исследований в данном
направлении пока отсутствуют. Так что жизнестойкость нового аппарата оценит только
предстоящая история его развития. Но уже существует пример описания фрактальных
процессов при помощи новой числовой системы – мерцающие фракталы (мерцание
заключается в том, что фрактальный процесс генерирует не одно, а несколько множеств).
Возможно, решение проблемы ГСЧ – в новом математическом аппарате?

                      Литература:
1. http://revolution.allbest.ru/programming (Актуальная дата 24.02.2010)
2. А.Д. Морозов. Введение в теорию фракталов -
3. Л.Левкович-Маслюк. Мерцающий компьютер бесконечности // Компьютерра №33(701)
  2007, С.24-29

Научный руководитель – к.т.н., доцент Куликова Валентина Петровна


УДК 004.432

           ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КИНОТЕАТР»

                 Мажитова Е.М., Оспанов А. А.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

   Целью данного проекта является автоматизация и оптимизация работы сотрудников
кинотеатра, создание соответствующих пользовательских интерфейсов. При внедрении
данного проекта в практику работы кинотеатров прогнозируется увеличение пропускной
способности посетителей, улучшение качества их обслуживания, и оперативность получения
статистической и финансовой отчетности.
   Актуальность данного проекта состоит в том, что информационная система (ИС) в
___________________________________________________________________________ 317
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


настоящее время - это наилучший способ хранения, обработки и работы с информацией,
такой как создание запросов, добавление, удаление данных, а также способ генерирования
различных отчетов.
    Предметной областью информационной системы является деятельность
кинотеатров, а при небольшой модификации проекта, деятельность любых предприятий, где
необходимы разные уровни доступа к информации, создание различных пользовательских
интерфейсов, возможность добавлять информацию, получать определенные данные
посредствам запросов, выводить информацию в виде отчетов.
    Задачей данной работы является разработка ИС ―Кинотеатр‖, состоящей из двух
частей: Фильмотека и Расписание фильмов.
    Должен быть определен уровень доступа к данным, интерфейс для каждого
пользователя. На основе этого должны быть созданы автоматизированные рабочие места.
Автоматизированные рабочие места должны включать в себя:
    Администратор имеет доступ ко всей базе данных.
Администратору должны быть предоставлены возможности:
- навигации по фильмам, с просмотром информации о них
- сортировки и поиска информации по определенным разделам
- выбора фильмов по жанру: комедии, драмы, триллеры, боевики, приключения
- добавлять фильмы
- вывода данных о фильмах в форматах Microsoft Excel или Microsoft Word
- распределения фильмов по залам и времени сеансов
- задавать цены в зависимости от времени сеанса
- просмотра информации о количестве свободных, проданных мест, количестве проданных
билетов за день и выручке за день
- печати электронного билета
- генерировать отчеты по важнейшим параметрам: по фильмам, по количеству проданных
билетов, по выручке кинотеатра за день.
    Менеджер имеет такие же возможности, как и администратор, за исключением того,
что он не может добавлять новые фильмы.
    Кассиру предоставлена возможность:
- выбора зала, фильма, времени, ряда, места
- просмотра цен в зависимости от времени сеанса
- просмотра информации о количестве свободных, проданных мест, количестве проданных
билетов за день и выручке за день
- печати электронного билета
___________________________________________________________________________ 318
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


- генерировать отчеты по важнейшим параметрам: по фильмам, по количеству проданных
билетов, по выручке кинотеатра за день.
    Клиенту предоставлена возможность:
- перемещения по фильмам, просматривая информацию о них
- сортировки и поиска по определенным разделам
- выбора фильмов по жанру
- просмотра цен в зависимости от времени сеанса
- выбора зала, фильма, времени, ряда, места
    Функциональный анализ системы позволил выделить в каждом разделе следующие
задачи:
    Раздел «Фильмотека» должен включать в себя следующие сущности:
- Перечень жанров фильмов;
- Информацию о фильмах: наименование, дата выпуска, жанр, режиссер, страна,
продолжительность фильма, краткое содержание и актерский состав;
    Раздел «Фильмотека» должен обеспечить выполнение следующих функций:
- Выбор фильмов по определенным жанрам: боевики, драмы, комедии, триллеры,
приключения.
- Возможность сортировать и искать необходимую информацию по названию, жанру,
режиссеру и т.д.
    Раздел «Расписание фильмов» должен включать в себя следующие сущности:
- Репертуар фильмов находящихся сегодня в Кинотеатре.
- Расписание фильмов по залам.
- Информацию о свободных и занятых местах по сеансам и залам.
    Раздел «Расписание фильмов» должен обеспечить выполнение следующих функций:
- Возможность выбора зала, фильма, времени, ряда, места.
- Возможность получения клиентом электронного билета.
- Генерацию отчетов по важнейшим параметрам: по проданным билетам, выручке за день.
    Заключение
    В результате проделанной работы разработана информационная система
«Кинотеатр», реализованная на основе технологии клиент – сервер. Серверная часть ПО ИС
реализована на СУБД INTERBASE, клиентское ПО ИС состоит их программы,
реализованной на DELPHI.
   Реализованы АРМы администратора, кассира, менеджера и клиента.
   Создана информационно-справочная служба.
   В проекте реализованы возможности:
    - Получения информации о фильмах.
    - Сортировки и поиска информации по разделам.
    - Выбора зала, фильма, места, времени.
    - Печати готового электронного билета.
___________________________________________________________________________ 319
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   - Возврата билета.
   - Генерация отчетов по важнейшим параметрам:             по фильмам, по количеству
проданных билетов, по выручке кинотеатра за день.

                    Литература
1.  Марков_Базы данных_Введение в теорию и методологию, Москва 2006г
2.  Фаронов В.В Разработка приложений для баз данных и интернета, Питер 2006г
3.  Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования
   информационных систем. Москва 1999г
4.  Дейт К. Введение в системы баз данных. Киев: ИД «Вильямс», 2000.
5.  Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем, 2003г. - 9-15с.

Научный руководитель –     старший преподаватель Турсунбаев Б.Ж


УДК 004.20

        ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ТОО «CRYSTAL CITY»

               Мамажанова Л.С., Аносова Е.Г.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

    Целью проекта является создание информационной системы, в которой при помощи
моделирования различных пользовательских интерфейсов, соответствующих должностям,
автоматизируется и оптимизируется работа сотрудников фирмы «Crystal city» по продаже
изделий из хрусталя и фарфора.
    Актуальность данного проекта заключается в использовании клиент-серверной СУБД.
В нынешнее время благодаря своей доступности и гибкости работы, это является одним из
лучших средств хранения, обработки и работы с информацией.
    Задачей данного проекта является исследование, разработка и создание
информационной системы «ТОО «Crystal city». В данной системе для каждого пользователя,
в зависимости от его полномочий, должен быть определен уровень доступа к информации, а
также разработан интерфейс работы с системой. Это реализуется путем создания
соответствующих автоматизированных рабочих мест.
    Предметной областью информационной системы является деятельность фирмы по
продаже изделий из хрусталя и фарфора. Данное предприятие является юридическим лицом,
имеет в своей собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. Оно также
характеризуется  наличием  рабочего  персонала,  поставщиками,  дирекцией  и
взаимоотношениями между ними. Особенностью данного проекта является возможность
использования его и в других предприятиях, при изменении или модифицировании и
корректировке предметной области.
    Анализ информационных потоков.
    Входными данными для проекта «ТОО «Crystal city» является такая информация, как
данные о поставщиках изделий из фарфора или хрусталя, их юридических адресах, данные


___________________________________________________________________________ 320
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


по каждому изделию, количество их поставок, данные о продаже каждого изделия, данные о
работе сотрудников.
    К выходным данным относится такая информация как данные об общей прибыли от
всего товара, прибыль от каждого товара, вычисление конкурентоспособных товаров, анализ
покупки-продажи, анализ работоспособности продавцов.
    Автоматизированные рабочие места должны включать в себя:
    Директор предприятия имеет права доступа ко всей базе данных. Он получает отчеты
о продаже и прибыли каждого товара, а также общую прибыль. Может рассматривать
каталоги товаров, работу кладовщиков и продавцов магазина, просматривать отчеты
менеджера о конкурентоспособности товара, его прибыльности, а также о качестве работы
персонала, по необходимости внося изменения и дополнения в нужные области данных.
Бухгалтер имеет доступ к отчетам менеджера, работе кладовщика и к каталогам товара, с
полной информацией о товаре, т.е. начальная цена, надбавка предприятия, конечная цена и
скидка на товар. Также он вычисляет прибыль каждого товара и общую прибыль. В общем
бухгалтеру доступны все финансовые события и вся финансовая информация предприятия.
Менеджер имеет доступ к каталогам товаров и к учету продажи от каждого товара. Работает
непосредственно в определении перспективных видов товара и наиболее успешных
продавцов, а именно вычисляет самый ходовой товар из каждого вида изделия, товар,
который необходимо снять с продаж, успешного продавца, для выплаты премий, и продавца,
которому нужно выдать выговор за неэффективную работу. Также он готовит отчет для
директора и бухгалтера.
    Кладовщик в полной мере следит за состоянием на складах: имеет доступ к
информации о доставках товаров, записывает сколько товаров он получил и выдал,
вычисляет остаток каждого товара на складе.
    Продавец имеет доступ к суженной информации о товаре, т.е. знает лишь конечную
цену и пределы возможной скидки на товар. Фиксирует продажу товара, внося определенные
изменения в отведенную ему таблицу.
    Покупатель имеет доступ только к каталогам товара. В нем находится лишь суженная
информация о товаре: название, производитель товара, цена, скидка, вид и описание. Он
может использовать сортировку товара по производителям или по ценам, также может
производить различные виды поиска, для быстрого нахождения товара и более удобного
использования предоставленной ему информации.
    При разработке данной системы мы использовали модели инфологического и
даталогического типов моделирования. Т.е. получив модель нашей будущей
информационной системы, мы и приступили непосредственно к ее разработке. Данный
процесс состоял из двух этапов: создания базы данных и разработки клиентского
приложения. Разработка базы данных происходила на сервере, где был создан необходимый
нам альяс и добавлены формализованные таблицы с данными. Разработка приложения
происходила в клиенте, где было созданы интерфейсы для каждого пользователя, и доступ к
данным осуществлялся с помощью пароля, т.е. каждый из пользователей мог находиться
только в своей части системы, тем самым не нарушая конфиденциальность и целостность
данных. Далее было осуществлено соединение этих частей по технологии клиент-сервер, тем
самым был осуществлен удаленный доступ к данным.
    Заключение.

___________________________________________________________________________ 321
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    В итоге проделанной нами работы была разработана информационная система «ТОО
«Crystal city». Она была реализована с помощью технологии клиент-сервер, где в качестве
серверной части мы использовали СУБД INTERBASE, а в качестве клиента мы выбрали
программу Delphi 7.0.
-В проекте реализовано различие к доступу данным по профилям директор, бухгалтер,
менеджер, кладовщик, продавец, покупатель.
-Возможен просмотр каталогов товаров со всей необходимой пользователю информации о
них.
-Анализ наиболее перспективных/неперспективных товаров.
-Определение наиболее успешных/неэффективных продавцов.
-Просмотр информации о всех доступных поставщиках для возможности определения
наиболее удобного.
-Автоматический подсчет содержащегося на складе товара.
-Вычисление сумм общей прибыли/убытка предприятия.

                    Литература
1.  Марков А.С., Лисовский К.Ю. «База данных» Финансы и статистика, 2006
2.  Шумаков А. «Базы данных в среде Delphi 3» - Электронный учебник
3.  Ульман Дж. «Основы систем баз данных» Финансы и статистика, 1983
4.  Фаронов В.В Разработка приложений для баз данных и интернета, Питер 2006г

Руководитель: Старший преподаватель Турсунбаев Б.Ж.


УДК 004.432.4

   БҰТАҚТАР МЕН ШЕКАРАЛАР ӘДІСІН ТАҒАЙЫНДАУ ЕСЕБІН ШЕШУГЕ
              ҚОЛДАНУ.

                   Молбусынов Т.Х., Спатаев А.Н.
                   Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана

    Бұтақтар мен шекаралар әдісін      1960-жылдан бастап бүтінсанды сызықты
программалау есебінде қолданылып келеді. Сол кезден бастап, бұтақтар мен шекаралар
әдісіне кӛптеген ӛзгерістер енгізілді. Бұл әдістің мұндай үлкен жетістікке жетуінің себебі,
осы әдістің қызметі зор екендігі ұғынылып, осы әдісті зерттеуге баса назар аударылды.
    Бұтақтар мен шекаралар әдісінің негізінде мүмкін шешімдер жиынын кіші жиындарға
тізбекті бӛлу жатыр. Әдістің әр қадамында бұл кіші жиын нақты шешімі бар ма жоқ па соны
анықтау үшін бӛлу элементтері тексеріледі. Тексеру негізі тӛменгі бағаны шешу арқылы
белгілі болады. Егер қандай да бір жиыншаның тӛменгі бағасы рекорд болып белгіленген
бағадан кіші болса, онда ары қарай сол жиынша қарастырылады. Егер қарастырылған
жиыншаның табылған тӛменгі бағасы рекорд болып белгіленген бағадан кіші болса, онда
рекорд ауыстырылады. Алгоритмнің соңында рекорд сол жұмыстың шешімі болып
табылады.
    Егер бӛлінетін элементтердің барлығын алып тастау мүмкін болса,яғни рекорд болып
белгіленген бағадан үлкен болса онда рекорд – дұрыс шешім болып табылады. Ал егер олай
болмаса алынбаған кіші жиындардан перспективті жиынша табылып, тармақталады. Жаңа
кіші жиыншалар тексеріске ұшырайды және т.с.с.
___________________________________________________________________________ 322
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Тағайындау есебінің моделін келтірейік.
Жұмыс жиыны А ={A1,…,Ai,…,Am}; орындаушылар жиыны В={В1,…,Вj,…,Вn}; уақытты
шығындау матрицасы T = || tij ||, мұндағы tij — j-ші жұмысшының і-ші жұмысты
орындауғa кеткен уақыты, бұл жерде i = 1,m; j = 1,n болсын. Сондай-ақ әрбір орындаушы
бірнеше жұмысты орындауы мүмкін, ал әрбір жұмыс тек қана бір жұмысшыға беріледі. Онда
жұмыстарды жұмысшыларға, жұмыстар мүмкін минималды уақытта орындалатындай етіп,
тарату керек . Жобамен S = {l,...,s,...,s0}—жұмыстарды жұмысшыларға жіктеу нұсқаларының
жиынын алайық, мұндағы s0 — жұмыстарды жұмысшыларға жіктеу нұсқаларының жалпы
саны . Nj(s) s-ші нұсқадағы j-ші жұмысшыға тағайындалған жұмыстар жиыны. Онда j–ші
жұмысшының s-ші нұсқадағы шығындалу уақыты:

                       T j ( s)    t
                              iN j ( s )
                                   ij


S–ші нұсқадағы барлық жұмыстардың орындалуының аяқталу уақыты
жұмысшылардың жұмысты орындауға жұмсаған максималды уақытымен анықталады:
T{s} = max Tj (s).
Онда S ңұсқаларының ішінен T(ℓ)=min T(s) болатын, ℓ € S нұсқасын таңдап алу керек.
Есепті шешу алгоритмі:
Глобальді параметрлерді анықтаймыз
 1. Шеткі нүктені табатын function max анықтаймыз
 2. LabeledEdit1 арқылы жұмыс санын (m) береміз. Оған байланысты StringGrid1 және 2-нің
  биіктіктері ӛзгереді
 3. LabeledEdit2 арқылы жұмысшы санын (n) береміз. Оған байланысты StringGrid1,
  4(d1,d2,d3,e), 5(*2 есе), 6(2* есе)-ның ені ӛзгереді
 4. Button1Click арқылы StringGrid1-ге элементтер енгіземіз
 5. Button2Click арқылы StringGrid2-ні толтырамыз, яғни 1-жол —Т(тау) табады, 2-жол—Z
  табады, 3-жол—сумма Т табады. Button3.Visible:=true
 6. Button3Click арқылы Этап 0-ді есептейміз, яғни d1,d2,e-ні. Нәтижелерді StringGrid4-ке
  жазамыз. Button3.Visible:=false; Button4.Visible:=true;
 7. Button4Click арқылы а) Z-ті Zkontrol арқылы анықтаймыз (алғашында ол 1-ге тең); в) m
  және Z айнымалыларын салыстырамыз. Егер m үлкен болса, онда Button10.Click
  орындалады және Zkontrol 1-ге ӛседі; с) Егер m кіші болса, онда цикл аяқталып ―бітті‖
  сӛзі шығады
 8. Button10Click арқылы Этап Z-ті есептеп отырамыз.
  a) Локальді айнымалыларды анықтаймыз
  b) StringGrid6-ны тазалаймыз (компьютер жадысы босау үшін)
  c) for t:=1 to StringGrid3.RowCount do циклін жібереміз. Егер StringGrid3-тің қатары бос
    болса, онда тоқтаймыз(R1 Label-ге ӛтеміз). Бос болмаса StringGrid5-тің ячейкаларына
    0,1,2,... (жұмыс нӛмерлерін ) қоямыз.
  d) Кейін StringGrid5-тің толтырылған ячейкалары(жұмыс нӛмерлерін ) бойынша
    StringGrid1-ден осы жұмыстарға кететін уақыттарды есептейміз
  e) StringGrid4-ке d1,d2,d3,e-ні толтырамыз
  f) StringGrid6-ны толтырамыз: Оған белгілі этапта орындалған барлық мәліметтерді
    жазамыз, яғни жұмыстың қай жұмысшыға берілгенін, оны орындауға қанша уақыт
    жұмсағанын
  g) Цикл аяқталғасын R1 Label-ге ӛтеміз
  h) StringGrid3-ті толтырып шығамыз: шеткі нүкте, жұмысшы, жұмыс, таралу тарихы,
    соңғы оқиға
 9. Қайтадан Button4-ті басамыз
Осы алгоритмді пайдаланып тағайындау есебін шығаратын программа құрылды.

___________________________________________________________________________ 323
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
                    Әдебиет
  1. Черноморов Г.А. Теория принятия решений. —Новочеркасск: 2002, 276 с. [36-46].

Ғылыми жетекші — Заурбеков С. С.


УДК 004.432.4

      РАСПОЗНАВАНИЕ “БЛИЗНЕЦОВ” В МЕТОДЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
              ХАРАКТЕРИСТИК

                  Мулдагалиева Ж.С.
       Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

     В последнее время заметно возросло количество публикаций по биометрическим
методам идентификации личности или биометрическим системам контроля доступа (БСКД).
     Наиболее просто получить биометрические данные пользователя компьютера можно
через анализ управления манипулятором "мышь" тем же пользователем. Рассмотрим
целенаправленные движения курсора под управлением пользователя компьютера. Именно
целенаправленные движения несут более полную информацию о психофизических
особенностях субъекта, нежели случайные блуждания курсора, что собственно и было
подтверждено результатами многочисленных экспериментов.
     В работе ―Статистические свойства траекторий курсора в пространстве
характеристик‖ описан метод построения образов пользователя компьютера в пространстве
( r , v) . Но вопрос о распознавании динамических близнецов остается открытым. В этом
докладе предлагается один из методов повышения чувствительности метода динамических
характеристик в случае, когда выпуклые линейные оболочки, то есть образы пользователей,
либо очень близки, либо пересекаются.
Постановка задачи
     Ставится задача поиска пути разделения выпуклых линейных оболочек – образов
пользователей в том случае, если эти оболочки очень близки или пересекаются.
     Решение задачи
              1,5
              1,4
              1,3

                                             y = 1,4216x - 0,3952
                        y = 1,5133x - 0,5067             R2 = 0,9998
              1,2
                          R2 = 0,9996
                                                    Ряд1

                                                    Ряд2
              1,1

                                                    Ряд3

                                                    Ряд4
              1

                                                    Линейный
                       y = 1,6593x - 0,6596
                                                    (Ряд1)
              0,9
                           R2 = 1                      Линейный
                                                    (Ряд2)
                                                    Линейный
                                                    (Ряд3)
              0,8
                 0,9  0,95  1     1,05    1,1  1,15  1,2     1,25       1,3
     Рис. 1. Линии регрессии для четырех пользователей в пространстве RV.
Как видим, в пространстве ( r , v ) классы разделяются. Но для двух классов (ряд 2 и ряд 4)
они пересекаются. Эти два класса пересекаются по образам в пространстве ( r , v ) ,
построенным на спектрах полных сессий. Sunny – 5 сессий, Micle – 3 сессий. Тогда, сделаем
шаг назад и для вычисления спектров ковариационных матриц будем брать выборку из
___________________________________________________________________________ 324
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


тридцати сегментов в каждой сессий, то есть если для вычисления ковариационных матриц
всей сессий мы брали все 500 сегментов первой сессий, то теперь эти 500 сегментов мы
разбиваем по 30. Таким образом мы поступаем и для первого, и для второго близнецов.
   Для разделения классов вводится некоторый коэффициент b. В результате
вычислений мы получили, что при коэффициенте b=2, разделение оптимально. Классы
разделяются, правда с небольшими потерями, которыми можно пренебречь.

            3,5     y = 1,7847x - 1,7586
                     R2 = 0,8883
                       y = 1,6829x - 1,7501    sunny
             3
                                     micle
                         R2 = 0,6674
                                     sun2
            2,5                        mic2
                                     micldel1,5
             2                        sunny/1.5
           y = 0,657x + 0,3427                 micl*1,5
            1,5 2                       Линейный (sunny)
             R = 0,9977
                                     Линейный (micle)
             1 y = 0,668x + 0,3286              Линейный (sun2)
                R2 = 0,9966                Линейный (mic2)
            = 0,583x + 0,4119
           y 0,5
                                     Линейный (micldel1,5)
              2
             R = 0,9978
             0
              0     1        2       3

             Рис. 1. Разделение двойников в пространстве RV.

                        Литература.
1. Иванов А.И. Биометрическая идентификация личности по динамике подсознательных
  движений. Монография. Пенза: Издательство Пензенского государственного
  университета, 2000г., - 188 с.
2. Брюхомицкий Ю.А. Параметрический метод биометрической аутентификации
  пользователей информационных систем. Научно практический журнал "Информационное
  противодействие        угрозам      терроризма".  №1,    2003г.
  http://www.contrterror.tsure.ru/site/index.htm
3. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналитический взгляд на циклы,
  цены и изменчивость рынка / Пер. с англ. М.: Мир, 2000. - 333 с.
4. Рифа В.Н., Баклан Я.И., Баклан И.В., Метод главных компонент в задачах
  аутентификации. Труды Шестой Всеукраинской международной конференции
  УКР‘ОБРАЗ 2002. - Киев 2002. С 215-218.
5. Бидюк П.И., Баклан И.В., Рифа В.Н. Системный подход к построению регрессионной
  модели по временным рядам. Международный научно технический журнал ―Системные
  исследования и информационные технологии‖. №3 К. - 2002.
6. Баклан И.В., Рифа В.Н. Гибридные модели в статистических методах распознавания
  образов. Вестник ХГТУ №3(19), Херсон, 2003 г.
7. Рифа В.Н. Баклан Я.И. Баклан И.В. Бидюк П.И. Долгов Д.С., Метод динамических
  характеристик в задачах аутентификации, Вестник КАЗАУ, Т-IV, ч. 4, Астана 2004 г.
  С.26-28.
8. Рифа В.Н. Методы оптимального управления в задаче аутентификации. Вестник
  "Университета Туран", Алматы 2004 г.
9. Рифа В.Н. Метод динамических характеристик в задаче биометрической аутентификации.
  Фракталы в биометрии. Тезисы докладов Международной 11-й межвузовской
___________________________________________________________________________ 325
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


  конференции по математике и механике Евразийского национального университета
  им.Л.Н. Гумилева, Астана 2006 г.
10. Рифа В.Н. Метод динамических характеристик и фрактальные структуры.
  Международный журнал ―Системные исследования и информационные технологии‖.
  №3 К. - 2007.
11. Рифа В.Н., Лопатин О.К., Фрактальные структуры в задаче биометрической
  аутентификации, Международный журнал Института Проблем Искусственного
  Интеллекта НАНУ №4, Донецк 2007р с.309-316.
12. Рифа В.Н., Шарипбаев А.А. Метод динамических характеристик и фрактального анализа
  в задаче динамической биометрической аутентификации, ВЕСТНИК НАУКИ
  Костанайского социально-технического университета им. Академика Зулхарнай
  Алдамжар, №2, 2009г., с.с. 136-146.
13. Рифа В.Н., Шарипбаев А.А., Метод динамических характеристик в задаче
  идентификации   пользователя   по управлению  манипулятором,    Материалы
  международной научно практической конференции "Актуальные проблемы математики,
  информатики, механики и теории управления" Ч.2, Алматы, 2009г., с.391-395

Научный руководитель- ст.преподаватель В.Н. Рифа,


УДК 004.9

   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
           БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯХ

                   Орынбасарова Д.Е.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

    Сегодня мы являемся свидетелями активного развития технологии интеллектуального
анализа данных (ИАД или data mining), появление которой связано, в первую очередь, с
необходимостью аналитической обработки сверхбольших объемов информации,
накапливаемой в современных хранилищах данных. Возможность использования хорошо
известных методов математической статистики и машинного обучения для решения задач
подобного рода открыло новые возможности перед аналитиками, исследователями, а также
теми, кто принимает решения - менеджерами и руководителями компаний.
    Сложность и разнообразие методов ИАД требуют создания специализированных
средств конечного пользователя для решения типовых задач анализа информации в
конкретных областях. Поскольку эти средства используются в составе сложных
многофункциональных систем поддержки принятия решений, они должны легко
интегрироваться в подобные системы. Одним из наиболее важных и перспективных
направлений применения ИАД являются бизнес-приложения [1].
    В основу современной технологии Data Mining положена концепция шаблонов
(паттернов), отражающих фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных. Эти
шаблоны представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных, которые
могут быть компактно выражены в понятной человеку форме. Поиск шаблонов производится
методами, не ограниченными рамками априорных предположений о структуре выборке и
виде распределений значений анализируемых показателей [2, 3].
    Важное положение Data Mining — нетривиальность разыскиваемых шаблонов. Это
означает, что найденные шаблоны должны отражать неочевидные, неожиданные
регулярности в данных, составляющие так называемые скрытые знания.
    В целом технологию Data Mining достаточно точно определяет один из основателей
___________________________________________________________________________ 326
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


этого направления Григорий Пиатецкий-Шапиро:
    Data Mining — это процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных,
нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых
для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности [3].
    Сфера применения Data Mining ничем не ограничена — она везде, где имеются какие-
либо данные. Но в первую очередь методы Data Mining сегодня заинтриговали коммерческие
предприятия, развертывающие проекты на основе информационных хранилищ данных.
    Data Mining представляют большую ценность для руководителей и аналитиков в их
повседневной деятельности. Рассмотрим некоторые сферы применения интеллектуального
анализа данных:
  1. Розничная торговля. Предприятия розничной торговли сегодня собирают подробную
информацию о каждой отдельной покупке, используя кредитные карточки с маркой магазина
и компьютеризованные системы контроля. Вот типичные задачи, которые можно решать с
помощью Data Mining в сфере розничной торговли:
   анализ покупательской корзины (анализ сходства) предназначен для выявления товаров,
которые покупатели стремятся приобретать вместе. Знание покупательской корзины
необходимо для улучшения рекламы, выработки стратегии создания запасов товаров и
способов их раскладки в торговых залах.
   исследование временных шаблонов помогает торговым предприятиям принимать
решения о создании товарных запасов. Оно дает ответы на вопросы типа "Если сегодня
покупатель приобрел видеокамеру, то через какое время он вероятнее всего купит новые
батарейки и пленку?"
   создание прогнозирующих моделей дает возможность торговым предприятиям узнавать
характер потребностей различных категорий клиентов с определенным поведением,
например, покупающих товары известных дизайнеров или посещающих распродажи.
  2. Банковское дело. Достижения технологии Data Mining используются в банковском деле
для решения следующих распространенных задач:
   выявление мошенничества с кредитными карточками. Путем анализа прошлых
транзакций, которые впоследствии оказались мошенническими, банк выявляет некоторые
стереотипы такого мошенничества.
   сегментация клиентов. Разбивая клиентов на различные категории, банки делают свою
маркетинговую политику более целенаправленной и результативной, предлагая различные
виды услуг разным группам клиентов.
   прогнозирование изменений клиентуры. Data Mining помогает банкам строить
прогнозные модели ценности своих клиентов, и соответствующим образом обслуживать
каждую категорию.
  3. Телекоммуникации. В области телекоммуникаций методы Data Mining помогают
компаниям более энергично продвигать свои программы маркетинга и ценообразования,
чтобы удерживать существующих клиентов и привлекать новых. Среди типичных
мероприятий отметим следующие:
   анализ записей о подробных характеристиках вызовов. Назначение такого анализа —
выявление категорий клиентов с похожими стереотипами пользования их услугами и
разработка привлекательных наборов цен и услуг;
   выявление лояльности клиентов. Data Mining можно использовать для определения
характеристик клиентов, которые, один раз воспользовавшись услугами данной компании, с
большой долей вероятности останутся ей верными.
  4. Страхование. Страховые компании в течение ряда лет накапливают большие объемы
данных. Здесь обширное поле деятельности для методов Data Mining:
   выявление мошенничества. Страховые компании могут снизить уровень мошенничества,
отыскивая определенные стереотипы в заявлениях о выплате страхового возмещения,

___________________________________________________________________________ 327
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


характеризующих взаимоотношения между юристами, врачами и заявителями.
   анализ риска. Путем выявления сочетаний факторов, связанных с оплаченными
заявлениями, страховщики могут уменьшить свои потери по обязательствам.
  5. Другие приложения в бизнесе. Data Mining может применяться во множестве других
областей:
   развитие автомобильной промышленности. При сборке автомобилей производители
должны учитывать требования каждого отдельного клиента, поэтому им нужны возможность
прогнозирования популярности определенных характеристик и знание того, какие
характеристики обычно заказываются вместе;
   политика гарантий. Производителям нужно предсказывать число клиентов, которые
подадут гарантийные заявки, и среднюю стоимость заявок;
   поощрение часто летающих клиентов. Авиакомпании могут обнаружить группу
клиентов, которых данными поощрительными мерами можно побудить летать больше [3, 4].
    Можно привести еще много примеров различных областей знания, где методы Data
Mining играют ведущую роль. Особенность этих областей заключается в их сложной
системной организации. Они относятся главным образом к надкибернетическому уровню
организации систем, закономерности которого не могут быть достаточно точно описаны на
языке статистических или иных аналитических математических моделей.
    Подобное положение с очевидностью говорит о том, что необходимы технологии,
которые бы позволили анализировать накопленную информацию и предоставили бы
возможность оперативно принимать максимально взвешенные решения. Поэтому методы и
технологии ИАД наиболее актуальны в последнее время.

                       Литература
1.  http://www.osp.ru/os/1998/01/179360/
2.  http://www.iteam.ru/publications/it/section_92/article_1649/
3.  Дюк В.А., Самойленко А.П. Data Mining: учебный курс. — СПб.: Питер, 2001, 368 с.
4.  http://www.inftech.webservis.ru/

Научный руководитель _ к.п.н., доцент Андасова Б.З.


УДК 004.9

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ
            МАРКЕТИНГА

                   Орынбасарова Д.Е.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

   Интеллектуальный анализ данных (ИАД), или Data Mining ('Добыча данных') - это
процесс поддержки решений, основанный на поиске в данных скрытых закономерностей.
При этом накопленные средства автоматически обобщаются до информации, которая может
быть охарактеризована как знания.
   В общем случае ИАД состоит из трех стадий:
   1) выявление закономерностей (свободный поиск);
   2) использование выявленных закономерностей для предсказания неизвестных
значений (прогностическое моделирование);
   3) анализ исключений, предназначенный для выявления и толкования аномалий в
найденных закономерностях.
   Все методы ИАД подразделяются на две группы по принципу работы с исходными
___________________________________________________________________________ 328
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


обучающими данными.
   В первом случае исходные данные могут храниться в явном детализированном виде и
непосредственно использоваться для прогностического моделирования и/или анализа
исключений; это так называемые методы рассуждений на основе анализа прецедентов.
Главной проблемой этой группы методов является затрудненность их использования на
больших объемах данных, хотя именно при анализе больших хранилищ данных методы ИАД
приносят наибольшую пользу.
   Во втором случае информация вначале извлекается из первичных данных и
преобразуется в некоторые формальные конструкции. Согласно предыдущей
классификации, этот этап выполняется на стадии свободного поиска, которая у методов
первой группы в принципе отсутствует. Таким образом, для прогностического
моделирования и анализа исключений используется результаты этой стадии, которые
гораздо более компактны, чем сами массивы исходных данных.
   К первой группе можно отнести рассуждения на основе анализа прецедентов; ко
второй группе относятся методы кросс табуляции и байесовские сети, методы логической
индукции, включая деревья решений и индукцию правил, статистические методы,
эволюционное моделирование (генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети) [1].
   Выделяют пять стандартных типов закономерностей, которые позволяют выявить
методы ИАД:
   1) ассоциация;
   2) последовательность;
   3) классификация;
   4) кластеризация;
   5) прогнозирование.

    Наиболее широкое использование технология Data Mining получила в маркетинге и
розничной торговле.
    Методы Data Mining позволяют выделить именно тех потенциальных клиентов, на
которых нужно сосредоточить свои усилия, чтобы сделать их активными клиентами. Это
значительно экономит усилия, ресурсы, и, как следствие, повышает прибыльность бизнеса.
Представляют также большой интерес те клиенты, которые вероятно откажутся от услуг
компании. Data Mining позволяет своевременно определить собирающихся уходить
прибыльных клиентов. Это дает возможность провести эффективную кампанию, нацеленную
на удержание таких клиентов [1-3].
    Основные задачи, решаемые интеллектуальным анализом в маркетинге и розничной
торговле:
    1.  Прогнозирование с использованием временных рядов. Используется при
планировании и позволяет, например, построить модель прогноза продаж на основе анализа
тенденций прошедших периодов.
    2.  Анализ покупательской корзины. Позволяет решать задачи по раскладке товаров
и ответить на вопросы «Какие товары покупают вместе?», «Если купили товар A и товар B,
то с вероятностью 89% купят товар C».
    3.  Анализ продаж товаров и формирование ассортимента. Построение подробных
профилей различных категорий продаваемых товаров (например, продуктов с высокими
объемами продаж или различных товарных групп) позволяет выяснять закономерности,
характерные для продуктов-лидеров или продуктов-аутсайдеров, понять, кто покупает
определенные продукты, то есть, например, отвечать на вопросы вроде «Кто покупает
дорогие вина? Что является наиболее важным для таких покупателей?» или «Какая
покупательская аудитория характерна для продукта, который мы недавно вывели на рынок?»
и так далее. Это позволяет, в частности, более четко понимать целевую аудиторию
различных продуктов и, следовательно, более грамотно их позиционировать и продвигать.
___________________________________________________________________________ 329
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    4.  Формирование и анализ профиля клиента и поставщика. Позволяет
оптимизировать затраты на маркетинг и эффективно      работать с поставщиками.
Структурирует клиентскую базу и даѐт полное представление всей необходимой
информации о клиентах: выполняет сегментирование, обеспечивает анализ прибыльности и
лояльности, позволяет оценивать текущее состояние клиента и прогнозировать его
перемещение различные состояния жизненного цикла: «возможные клиенты»,
«респонденты», «активные клиенты», «бывшие клиенты». И как следствие, управлять
привлечением клиента, увеличением ценности клиента, удержанием хорошего клиента [3].
    Под профилем клиента/поставщика понимаются некие общие характеристики,
присущие определенной группе, например, при помощи технологии Data Mining можно
построить профиль высокодоходных клиентов, то есть узнать, их общие характеристики и
черты потребительского поведения. Затем эти знания можно использовать для проведения
кампаний, ориентированных на высокодоходных клиентов, например, предложить систему
скидок на услуги/товары, дополняющие те, что они покупают, или предложить им другие,
сопутствующие товары [4].
    Рассмотрим некоторые примеры использования алгоритмов интеллектуального
анализа в маркетинге.
    Анализ покупательской корзины с использованием алгоритма интеллектуального
анализа Data Mining «Поиск ассоциативных правил»
    Использование алгоритма «Поиск ассоциативных правил» выполняет поиск неявных
взаимосвязей между категориями товаров в чеках, и на основании поиска позволяет
обеспечить кросс-продажи, т.е. стимулировать продажи одних товаров за счет их связи с
другими.
    Прогнозирование спроса с использованием алгоритма интеллектуального анализа
Data Mining «Временные ряды»
    Алгоритм временных рядов позволяет построить краткосрочные и долгосрочные
прогнозы на основании анализа тенденций прошедших периодов. При наличии прогноза
продаж на следующие недели/месяцы можно организовать закупку такого количества
продукции, которая будет продана до момента следующей закупки. Несмотря на простоту
формулировки, задача достаточно сложная, т.к. необходимо учитывать множество
разнородных факторов, динамику развития, возможные отклонения.
    Сегментация клиентов с использованием алгоритма интеллектуального анализа Data
Mining «Кластеризация»
    Одной из наиболее важных задач при применении кластерного анализа является
анализ поведения потребителя, цель которого разбить клиентов на группы-кластеры и в
дальнейшем исследовать их. Кластеры – это совокупности характеристик клиента, которые
нельзя получить даже с помощью средств аналитической отчетности, - вот почему они несут
особую ценность для маркетолога компании. Источником данных для этого обычно служат
результаты опросов и анкетная информация дисконтной системы.
    Профили кластера содержат информацию о характеристиках и степени их заполнения
в каждом кластере. Сравнение кластеров определяет наиболее важные отличия между
кластерами и отображает состояния характеристик, связанных с этими отличиями, в порядке
важности.
    Учитывая большое количество задач, поставленных сферой маркетинга, и их
сложность, очевидна необходимость в разработке новых, более эффективных методов и
алгоритмов в маркетинговых бизнес-приложениях с использованием интеллектуального
анализа данных.

                      Литература
1. http://www.radioma.ru/ralis/ianalys.html
2. Дюк В.А., Самойленко А.П. Data Mining: учебный курс. — СПб.: Питер, 2001, 368 с.
___________________________________________________________________________ 330
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


3. http://businessdataanalytics.ru/DataMiningCRM.htm
4. http://itnews.com.ua/analitics/93.html

Научный руководитель _ к.п.н., доцент Андасова Б.З.


ӘӚЖ 004.43

       «БАҒДАРЛАМАЛАУШЫ СТУДЕНТ» WEB-ПОРТАЛЫН ҚҰРУ

          Ӛмірбеков Ж.Н., Таңатарұлы О., Досмаганбетова Г.А.
          Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық институты, Ақтӛбе

   XXI ғасыр интернет технологиялардың даму кезеңі. Интернет технологиялар жылдан
жылға қарқынды даму үстінде. Бұрын біз жеке пайдаланушыға арналған тек бір
компьютерде ғана орындалатын локальді- қосымшаларды құрумен ғана шектелсек, енді
уақыт талабы бойынша бірнеше ондаған, мыңдаған, тіпті миллиондаған пайдаланушыларға
арналған клиент-серверлі немесе web-қосымшалар құруға кӛшуімізге тура келеді, яғни
бұрынғыдай локальді-қосымшаларды құрғаннан web-қосымшаларды құру анағұрлым
қызықтырақ.
    Қазіргі кезде web-қосымшаларды (сайт) құруға қолданылатын бірнеше технологиялар
бар: HTML, PHP, PERL, ASP.NET, Silverlight және т.б. Бұл технологиялардың әрқайсысы
белгілі бір мақсатқа байланысты құрылған. Жалпы алғанда web-қосымшаның жұмысы 1-
суретте кӛрсетілген. Бұл жүйе екі объектіден тұрады: web-браузер және web-сервер.
Олардың арасында байланыс каналы болуы керек. Web-браузер (Internet Explorer, Opera, т.б)
web-серверге сұраныс жібереді, web-сервер оған кері қарай жауап қайтарады. Мысалы, біз
почтамызға кіру үшін Internet Explorer немесе Opera браузерінен http://www.mail.ru URL-
адресін жазу арқылы mail.ru-дың серверіне сұраныс жібереміз. web-сервер сұранысты
қабылдап, бізге жауап жібереді, яғни біздің клиенттік машинадағы браузерімізге web-
парақты жүктейді. Сӛйтіп, 1-суреттегі жүйе бойынша жұмыс істейміз.
    Web-сервер сайттың мазмұнына байланысты әртүрлі болып келеді. Статикалық web-
парақтар жіберетін қарапайым серверлердің архитектурасы 1-суреттегідей болып келеді. Ал
егер сайттың құрамында мәліметтер қоры болса онда, оның архитектурасы күрделірек
болады.
    Біздің мақаламызда қарастырылатын web мәліметтер қорымен жұмыс істейтін
қосымша web мәліметтер қорының глобальді структурасына негізделген (2-сурет).___________________________________________________________________________ 331
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
    Бұл процесс қандай сценарийлік механизм мен қандай серверлік мәліметтер қорының
тұрғанынан тәуелсіз орындалады. Жалпы алғанда, web-сервер мен PHP механизмі және
мәліметтер қорының сервері бір машинада болады. Кейде мәліметтер қорының сервері басқа
машинада да болуы мүмкін. Бұл ақпарат ағымын бӛлу, ақпарат кӛлемін ұлғайту немесе
кауіпсіздік мақсатында болуы мүмкін. Қарастырып отырған осы технологияда бұл екі
нұсқаның айырмашылығы жоқ, бірақ жұмыс ӛнімділігін арттыру мақсатында екінші нұсқасы
тиімдірек болады.
    «Бағдарламалаушы студент» web-порталының жұмысы 2-суреттегі сызба бойынша
жүзеге асады. Web-қосымша web-серверде орындалатын php-скриптерден және мәліметтер
қорынан тұрады. Мәліметтер қоры MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесінде жасалған
және мәліметтер қоры серверде php-скриптілер арқылы басқарылады. Web-портал Web-
бағдарламалаушыға арналған PHP-MySQL-Apache жинақтары біріктірілген DK
лабораториясының (http://dklab.ru) белгілі жобасы Денвер ортасында жасалған.
    «Бағдарламалаушы   студент»   web-қосымшасын   құрудағы  мақсатымыз  –
информатика ғылымы саласында жүрген студенттердің ӛзара байланысын қамтамасыз ету.
Яғни, әртүрлі жоғары оқу орындарының информатика ғылымы саласында ізденіп жүрген
студенттері ӛздерін толғандырған сұрақтар мен мәселелерін ортаға салып, сол арқылы бір-
бірлерімен тәжірибе алмастыруына мүмкіндік алады.
    «Бағдарламалаушы студент» web-порталы екі бӛлімнен тұрады – қолданушы және
администратор. Қолданушы бӛлімінде – пайдаланушы web-порталға міндетті түрде тіркелуі
керек, егер тіркелген жағдайда логин мен пароль енгізу арқылы ене алады. Сонымен қатар,
пайдаланушы ӛз сұрақтары мен мәселелерін администраторға немесе жалпы ортаға жолдау
арқылы қанағаттандыруына болады. Пайдаланушылар тарапынан түскен сұрақтарды
администратор мазмұнына қарай топтайды және тақырыпқа байланысты қойылған сұрақтар
мен оған берілген жауаптарды кез келген қолданушының қарауына мүмкіндік болады.
    Администратор бӛлімінде – пайдаланушыдан түскен ақпараттар іріктеледі, егерде
пайдаланушы тарапынан қойылып отырған мәселе немесе ұсыныстар информатика ғылымы
саласынан тыс немесе басқа мақсаттарда болған жағдайда алынып тасталынады.


                     Әдебиеттер
1. Томсон Л., Веллинг Л. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL. М., DiaSoft, 2003.
  655 c.
2. Скляр Д., Трахтенберг А. РНР рецепты программирования. – М., Русская редакция, 2007.
  – 722 с.

Ғылыми жетекші: ф.м.ғ.к., доцент Ерекешева М.М.
___________________________________________________________________________ 332
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 681.3

     ОБЪЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЕГО
     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

          Раимкулов Д.К., Кайсагалиева В.А., Асанова Э.Ж.
    Казахская академия транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева, Алматы

   Данная работа посвящена изучению и применению элементов объектно –
ориентированного программирования (ООП): созданию различных программных продуктов.
   Объектное программирование – это программирование с использованием объектов, а
объект – довольно емкое понятие, включающее в себя минимум три важных свойства:
инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Под инкапсуляцией понимается объединение
данных и логики их обработки в одно целое, так называемый объект. Данный принцип
предполагает, что объект скрывает в себе свою внутреннюю структуру и представляет
только некоторые «рычаги», с помощью которых им можно управлять. Принцип
наследования позволяет устанавливать между объектами связи типа «родитель – потомок».
Вполне естественно, что при наличии такой связи объект – потомок наследует от объекта –
родителя все его атрибуты и особенности поведения. При этом эволюционный характер
данной связи предлагает наличие у потомка ряда новых атрибутов и новых функциональных
возможностей. Унаследованные особенности поведения могут полностью отличаться от
родительских или быть частично модифицированными. Следствием данного принципа
является гибкость управления объектами, а также сокращение размера вида программ.
Наследование позволяет разработчику инкомпанировать наиболее общие характеристики в
одном объекте верхнего уровня, а затем наследовать от него другие объекты, дополняя их
новыми свойствами. Принцип наследования можно проиллюстрировать на примере
иерархии объектов, которая отображена на этой таблице:


    Транспортное средство

                                             самолет
                    Воздушное транспортное
                                             вертолет
                         средство                 аэроплан

                                             корабль
                     Водное транспортное               катер
                        средство                  теплоход


                    Сухопутное транспортное              автомобиль
                    средство                      поезд
                                             автобус

   Транспортное средство характеризуется максимальной скоростью совместимостью
пассажиров, а его поведение выражается способностью передвижения. Дальнейшим
уточнением является тип транспортного средства, которое породило три абстрактных
объекта: воздушное, водное и сухопутное транспортное средство. Каждый из них имеет свои
особенности, которые лишь дополняют особенности своих родителей. Полиморфизм
представляет собой свойство объектов, имеющих одного родителя, выполнять одно и то же
___________________________________________________________________________ 333
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


действие разными способами. Например, действие «передвижение», свойственные всем
транспортным средствам, может отличаться у объектов определенной категории.
    Технология программирования становится более доступным широкому кругу
пользователей, все больший круг задач требует создания своего алгоритма и программы
достаточно полно выполняющие условие задачи [1-5]. Одна из таких задач была поставлена
перед авторами: научить компьютер работать с объектами. Нами выполнено программное
обеспечение на языке Borland Delphi 7.0 с использованием элементов ООП, предложен
новый комбинированный алгоритм, создан программный продукт, весьма удобный в
использовании, который адекватно реагирует на все действия пользователя по изучению и
применению элементов данного языка программирования.
    Имея представления об основных принципах ООП, поставим цель: опираясь на
готовую программу попытаться набрать новую. С помощью программы Mosquito создаем
программу Rocket. В данной программе объектом является ракета. Она выполняет действия
ракеты т.е. она может сесть или же полететь к небу. Инкапсуляция – возможность
объединения в общую структуру полей данных, процедура функций, работаэщих с объектом.
Она помогает рассматривать данные с действием над данными как единое целое,
составляющее объект. Для начала сымитируем на экране движение комара или лучше целой
комариной компании.
    Объект Mosquito будет включать в себя данные, которые характеризуют комаре (его
координаты, скорость, цвет), и все что комар будет делать проще всего: Родиться (procedure
Init), будет много раз Исчезать (procedure Erase), Появляться (procedure Draw) на новом
месте, и вообще Жить (procedure Live).
Type
Mosquito = object (описание объекта)
x,y,vx,vy, color: integer (координаты, скорость и цвет)
Procedure Init (родиться)
Procedure Draw (появится)
Procedure Erase (исчезнуть)
Procedure New parm; (определить новые координаты)
Procedure Live (жить)
End:
    Описываем переменные:
Var mosquito1, mosquito 2: mosquito;
F array: array (1..10) of mosquito
    Обращения к полям объекта происходит по тем же правилам, как и обращение к полям
обычной записи:
Mosquito 1 color:=white;
F array (1). color:=Blue
F array (3). x:=f array (3). X+1;
    Аналогично можно обращаться и к действиям объекта:
Mosquito 2. Init; ( выполнить процедуру Init объекта mosquito)
Mosquito 2. Live (выполнить процедуру Live объекта Mosquito)
F array (3). Erase 9выполнить процедуру Erase объекта Mosquito)
    После того, как описаны типы и переменные, должны быть описаны и правила
объектов.
    Наша программа будет иметь такие структуры:
    1)описание типа Mosquito; 2) описание переменных; 3) описание правил объекта

___________________________________________________________________________ 334
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


Mosquito; 4) тело программы.
   Программа начинается с инициализации полей x,y, color, vx,vy всех объектов типа
Mosquito, входящих в массив M, каждого элемента массива.
    Основной цикл в поле программы фактически состоит из последовательных вызовов
правила Live для элементов массива M. Процедура Live прежде всего стирает объект (при
помощи Erase), вычисляет новые координаты x,y (процедура New parm) и снова рисует
объект на экране (процедура Draw). Наследование – возможность создания иерархии
объектов, состоящей из последовательности объектов – родителей и объектов – потомков, в
которой каждый потомок может использовать данные, процедуры и функции прародителей.
    Определим производный объект Gnat от объекта Mosquito
Gnat = object Mosquito (потомок типа Mosquito)
Procedure Init; (родиться)
Procedure New parm (новые параметры движения)
Procedure Live (жить)
End:
    Объект Gnat унаследовал от объекта Mosquito поля x,y, color, vx, vy, кроме того,
переменных типа Gnat доступны все правила, определенные для типа Mosquito. Потомок
может переопределять каждое унаследованное им от прародителя. Правило New parm
объекта Mosquito будет переопределено в объекте Gnat (благодаря этому движение станет
более интересным).
Program Gnats;
Uses Crt, Graph;
Const
   Population = 28;
Type
    (описание типа Mosquito и Gnat)
Mosquito = object
x,y, color, vx, vy: integer (координаты и цвет)
Procedure Init (родится)
Procedure Draw (появиться)
Procedure Erase (исчезнуть)
Procedure New parm (новые параметры движения)
Рассмотрим повнимательнее правило Gnat Live последней программы;
Procedure Gnats Live;
Begin
Erase; (вызов унаследованного Mosquito Erase)
New parm (вызов Gnat New parm)
Draw (вызов унаследованного Mosquito Draw)
End:
    Мы заметили, что заново точности совпадает с правилом Live объекта Mosquito,
которое и так должно быть унаследовано объектом Gnat. Зачем же понадобилось
переписывать Live заново? Все дело в вызове процедуры New parm. Мы вынуждены
переопределить Live для Gnat, поскольку Mosquito Live вызывает не Gnat New parm, а
Mosquito New parm.
    Решить эту задачу можно, используя виртуальные правила.
    Все правила, с которыми мы имели дело раньше, являются статическими , так как
компилятор при компиляции программы может выяснить, в каком инте кода будет вызвано
___________________________________________________________________________ 335
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


каждое из них.
    Говоря третьим языком, ссылки на статические правила могут быть установлены уже
во время компиляции. Было бы удобнее иметь под рукой такие правила, ссылки на которые
можно было бы устанавливать значительно позже – во время выполнения программы. Такие
правила называются виртуальными. Сделать правило виртуальными просто. Надо после его
идентификатора в определении соответствующего типа объекта добавить зарезервированное
слово, virtual.
Type
Example 1= object
Construction init;
Procedure A(x,y: integer)
Virtual (виртуальное правило)
Function B: integer: virtual (виртуальное правило В)
Procedure C (x: integer) (статистическое правило С)
End.
   Вывод: итак, мы разобрали все свойства ООП, показали особенности элементов ООП и
создали свою программу на основе этих трех свойств. У нас также есть намерения по
реализации операции использования объектов в более сложных программах.

                    Литература
1. Петров А. и др. Вычислительная техника и программирование. Высшая школа, 1990.
2. Епанешников А.. М.Епанешников В.А. Программирование в среде Pascal 7.0. Диалог
  МИФИ, 1995.
3. Р.Баас, М.Фервай, Х.Гюнтер. Delphi 4. Киев, 1999.
4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных (пер.с англ.). – М.: Мир, 1989 – 360с.
5. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы Разработки программного обеспечения. –
  М.: Мир, 1982. – 386 с.

Научный руководитель - Алимжанов Айвар Муратбекович, д.ф.-м.н.профессор.


УДК 004.9

         ПРОГНОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

                     Рустемова Д.Б.
          Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

   Прогнозирование - это ключевой момент при принятии решений в управлении.
Конечная эффективность любого решения зависит от последовательности событий,
возникающих уже после принятия решения. Возможность предсказать неуправляемые
аспекты этих событий перед принятием решения позволяет сделать наилучший выбор,
который, в противном случае, мог бы быть не таким удачным. Поэтому системы
планирования и управления, обычно, реализуют функцию прогноза.
   Другими словами, прогнозирование - это предсказание будущих событий. Целью
прогнозирования является уменьшение риска при принятии решений. Прогноз обычно
получается ошибочным, но ошибка зависит от используемой прогнозирующей системы.
Предоставляя прогнозу больше ресурсов, мы можем увеличить точность прогноза и
уменьшить убытки, связанные с неопределенностью при принятии решений.
   Поскольку прогнозирование никогда не сможет полностью уничтожить риск при
принятии решений, необходимо явно определять неточность прогноза. Обычно,
___________________________________________________________________________ 336
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


принимаемое решение определяется результатами прогноза (при этом предполагается, что
прогноз правильный) с учетом возможной ошибки прогнозирования.
    Для того чтобы определить проблему прогнозирования, рассмотрим ее подробнее.
Результаты прогнозирования используются для поддержки принятия решений.
Следовательно, природа принимаемых решений определяет большинство желаемых
характеристик прогнозирующей системы.
    При определении того, что нужно прогнозировать, мы указываем переменные,
которые анализируются и предсказываются. Здесь очень важен требуемый уровень
детализации. На используемый уровень детализации влияет множество факторов:
доступность и точность данных, стоимость анализа и предпочтения менеджера. В ситуациях,
когда наилучший набор переменных неясен, можно попробовать разные альтернативы и
выбрать один из вариантов, дающий наилучшие результаты. Обычно так осуществляется
выбор при разработке прогнозирующих систем, основанных на анализе исторических
данных.
    Второй важный этап при построении прогнозирующей системы - это определение
следующих трех параметров: периода прогнозирования, горизонта прогнозирования и
интервала прогнозирования. Период прогнозирования - это основная единица времени, на
которую делается прогноз. Мы можем пожелать знать требование на продукт через неделю.
В этом случае период - неделя. Горизонт прогнозирования - это число периодов в будущем,
которые покрывает прогноз. То есть, нам может понадобиться прогноз на 10 недель вперед, с
данными по каждой неделе. В этом случае период неделя, а горизонт - 10 недель. Наконец,
интервал прогнозирования - частота, с которой делается новый прогноз. Часто интервал
прогнозирования совпадает с периодом прогнозирования. В этом случае прогноз
пересматривается каждый период, используя требование за последний период и другую
текущую информацию в качестве базиса для пересматриваемого прогноза. Если горизонт
всегда имеет одну и ту же длину (Т-периодов) и прогноз пересматривается каждый период,
говорят, что мы работаем на основе движущего горизонта. В этом случае, мы
репрогнозируем требование для Т-1 периода и делаем оригинальный прогноз для периода Т.
    Третьим аспектом прогнозирования является требуемая форма прогноза. Обычно при
прогнозировании проводится оценка ожидаемого значения переменной, плюс оценка
вариации ошибки прогнозирования или промежутка, на котором сохраняется вероятность
содержания реальных будущих значений переменной. Этот промежуток называется
предсказуемым интервалом.
    Точность прогноза, требуемая для конкретной проблемы, оказывает огромное влияние
на прогнозирующую систему. Важнейшей характеристикой системы управления является ее
способность добиваться оптимальности при работе с неопределенностью.
    До сих пор, мы обсуждали набор проблем связанных с процессом принятия решения.
Существует ряд других факторов, которые также необходимо принимать во внимание при
рассмотрении проблемы прогнозирования. Один из них связан с процессом, генерирующим
переменную. Если известно, что процесс стабилен, или существуют постоянные условия,
или изменения во времени происходит медленно - прогнозирующая система для такого
процесса может достаточно сильно отличаться от системы, которая должна производить
прогнозирование неустойчивого процесса с частыми фундаментальными изменениями. В
первом случае, необходимо активное использование исторических данных для предсказания
будущего, в то время как во втором лучше сосредоточиться на субъективной оценке и
прогнозировании для определения изменений в процессе.
    Другой фактор это доступность данных. Исторические данные необходимы для
построения прогнозирующих процедур; будущие наблюдения служат для проверки
прогноза. Количество, точность и достоверность этой информации важны при
прогнозировании.
    И, наконец, два важных фактора проблемы прогнозирования - возможности и интерес
___________________________________________________________________________ 337
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


людей, которые делают и используют прогноз.
   Методы прогнозирования можно разделить на два класса квалитативные и
квантитативные, в зависимости от того, какие математические методы используются.
   Квалитативные процедуры производят субъективную оценку, основанную на мнении
экспертов. Обычно, это формальная процедура для получения обобщенного предсказывания,
на основе ранжирования и обобщения мнения экспертов (например на основе методов
Делфи). Эти процедуры основываются на опросах, тестах, оценке эффективности продаж и
исторических данных, но процесс с помощью которого получается прогноз остается
субъективным.
   С другой стороны, квантитативные процедуры прогнозирования явно объявляют -
каким образом получен прогноз. Четко видна логика и понятны математические операции.
Эти методы производят исследование исторических данных для того, чтобы определить
глубинный процесс, генерирующий переменную и предположив, что процесс стабилен,
использовать знания о нем для того, чтобы экстраполировать процесс в будущее. К
квантитативным процедурам прогнозирования относятся методы, основанные на
статистическом анализе, анализе временных последовательностей, байесовском
прогнозировании, наборе фрактальных методов, нейронных сетях.
   Сейчас используется два основных типа моделей: модели временных
последовательностей и причинные модели.
   Временная последовательность - это упорядоченная во времени последовательность
наблюдений (реализаций) переменной. Анализ временных последовательностей использует
для прогнозирования переменной только исторические данные об ее изменении.
   На основании анализа материала данной статьи можно сделать вывод, что
прогнозирующая система должна выполнять две основные функции: генерацию прогноза и
управление прогнозом. Генерация прогноза включает получение данных для уточнения
модели прогнозирования, проведение прогнозирования, учет мнения экспертов и
предоставление результатов прогноза пользователю. Управление прогнозом включает в себя
наблюдение процесса прогнозирования для определения неконтролируемых условий и поиск
возможности для улучшения производительности прогнозирования. Важным компонентом
функции управления является тестирование путевого сигнала.


                     Литература
1. Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие.
  — М.: Дашков и К., 2000. — 308 с.
2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в
  экономике. Учебник. 2-е издание— М.: Финансы и статистика, 2000. — 368 с.
3. Рябушкин Б.Т. Применение статистических методов в экономическом анализе и
  прогнозировании. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1987.– 75c.
4. Романенко И.В. Социальное и экономическое прогнозирование. Конспект лекций.– СПб.:
  Издательство Михайлова В.А., 2000 – 64с.
5. Боровиков В.П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Учебное
  пособие - М.: Финансы и статистика, 2000. - 384 с.
6. Официальный сайт www.statsoft.ru компании StatSoft.

Научный руководитель – доктор PhD Муратбеков Мади Мусаханович


___________________________________________________________________________ 338
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 004.8

      ПРИЛОЖЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОАНИЯ

                     Рустемова Д.Б.
         Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

    В основу искусственных нейронных сетей [1,2]положены следующие черты живых
нейронных сетей, позволяющие им хорошо справляться с нерегулярными задачами:
   - простой обрабатывающий элемент - нейрон;
   - очень большое число нейронов участвует в обработке информации;
   - один нейрон связан с большим числом других нейронов;
   - изменяющиеся по весу связи между нейронами;
   - массированная параллельность обработки информации.
    Нейронная сеть представляет собой совокупность большого числа сравнительно
простых элементов - нейронов, топология соединений которых зависит от типа сети. Чтобы
создать нейронную сеть для решения какой-либо конкретной задачи, мы должны выбрать,
каким образом следует соединять нейроны друг с другом, и соответствующим образом
подобрать значения весовых параметров на этих связях. Может ли влиять один элемент на
другой, зависит от установленных соединений. Вес соединения определяет силу влияния.
    Рассмотрим следующие модели нейронных сетей:
    Модель Маккалоха. Теоретические основы нейроматематики были заложены в начале
40-х годов. В 1943 году У. Маккалох и его ученик У. Питтс сформулировали основные
положения теории деятельности головного мозга[4]. Ими были получены следующие
результаты:
 - разработана модель нейрона как простейшего процессорного элемента, выполняющего
  вычисление переходной функции от скалярного произведения вектора входных сигналов
  и вектора весовых коэффициентов;
 - предложена конструкция сети таких элементов для выполнения логических и
  арифметических операций;
 - сделано основополагающее предположение о том, что такая сеть способна обучаться,
  распознавать образы, обобщать полученную информацию.
    Модель Розенблата. Серьезное развитие нейрокибернетика получила в работах
американского нейрофизиолога Френсиса Розенблата (Корнелльский университет). В 1958
году он предложил свою модель нейронной сети. Розенблат ввел в модель Маккаллока и
Питтса способность связей к модификации, что сделало ее обучаемой. Эта модель была
названа персептроном. Первоначально персептрон представлял собой однослойную
структуру с жесткой пороговой функцией процессорного элемента и бинарными или
многозначными входами. Первые персептроны были способны распознавать некоторые
буквы латинского алфавита. Впоследствии модель персептрона была значительно
усовершенствована.
    Модель Хопфилда. В 70-е годы интерес к нейронным сетям значительно упал, однако
работы по их исследованию продолжались. Был предложен ряд интересных разработок,
таких, например, как когнитрон, способный хорошо распознавать достаточно сложные
образы (иероглифы и т.п.) независимо от поворота и изменения масштаба изображения.
Автором когнитрона является японский ученый И. Фукушима.
    Модель сети с обратным распространением. Способом обратного распространения
(back propogation) называется способ обучения многослойных НС. В таких НС связи между
собой имеют только соседние слои, при этом каждый нейрон предыдущего слоя связан со
всеми нейронами последующего слоя [3]. Принцип обучения такой нейронной сети
базируется на вычислении отклонений значений сигналов на выходных процессорных
___________________________________________________________________________ 339
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


элементах от эталонных и обратном "прогоне" этих отклонений до породивших их элементов
с целью коррекции ошибки.
   Задачи, решаемые на основе нейронных сетей. В литературе [6,7] встречается
значительное число признаков, которыми должна обладать задача, чтобы применение НС
было оправдано и НС могла бы ее решить: - отсутствует алгоритм или не известны
принципы решения задач, но накоплено достаточное число примеров; - проблема
характеризуется большими объемами входной информации; - данные неполны или
избыточны, зашумлены, частично противоречивы.
   Таким образом, НС хорошо подходят для распознавания образов и решения задач
классификации, оптимизации и прогнозирования.
   Способы реализации нейронных сетей. Нейронные сети могут быть реализованы
двумя путями: первый - это программная модель НС [1,2], второй - аппаратная [5]. На
современном рынке изделия, основанные на использовании механизма действия НС,
первоначально появились в виде нейроплат.
   Сегодня на рынке представлено много моделей нейрокомпьютеров. На самом деле их,
видимо, гораздо больше, но наиболее мощные и перспективные модели по-прежнему
создаются по заказам военных. К сожалению, не имея достаточной информации о моделях
специального назначения, трудно составить представление об истинных возможностях
современных компьютеров.
   Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что НС принадлежат классу
коннекционистских моделей обработки информации. Основная их черта использовать
взвешенные связи между обрабатывающими элементами как принципиальное средство
запоминания информации. Обработка в таких сетях ведется одновременно большим числом
элементов, благодаря чему они терпимы к неисправностям и способны к быстрым
вычислениям.
   Что касается решения задач прогнозирования наиболее подходит сеть с обратным
распространением. Она позволяет формальным образом обучить сеть прогнозировать
изменение требования на основе исторических данных о требовании.


                      Литература
1. Барцев С. И. Некоторые свойства адаптивных сетей. Программная реализация. Препринт
  №71Б - Красноярск: Институт физики СО АН СССР, 1987 – 18 с.
2. Барцев С. И., Охонин В. А. Адаптивные сети обработки информации. Препринт №59Б -
  Красноярск: Институт физики СО АН СССР, 1986. – 20 с.
3. Джеффри Е. Хинтон. Как обучаются нейронные сети.// В мире науки - 1992 - №11 - №12 –
  с. 103-107
4. Маккалох Дж., Питтс У. Логические исчисления идей, относящихся к нервной
  деятельности.// Автоматы. М.: ИЛ, 1956
5. Соколов Е. Н., Вайтнявичус Г. Г. Нейроинтеллект: от нейрона к нейрокомпьютеру.
  Учебное пособие. - М.: Наука, 1989. - 283 с.
6. Fogelman Soulie F. Neural networks, state of the art, neural computing.// London: IBC
  Technical Services, 1991.
7. Jeffery W., Rosner R. Neural network processing as a tool for friction optimization.//Neuronet
  Comput. Conf., Snowbird, Utah, Apr. 13-16,1986. New York, N. Y., 1986 - p. 241-246.


Научный руководитель – доктор PhD Муратбеков Мади Мусаханович
___________________________________________________________________________ 340
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 004.9

        СИНТЕЗ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ
                 МОДЕЛЕЙ

                      Саденов А.Е.
          Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

    Скрытая модель Маркова — это вероятностная модель множества случайных
переменных                 . Переменные Ot — известные дискретные
наблюдения, а Qt — «скрытые» дискретные величины. В рамках скрытой модели Маркова
есть два независимых утверждения, обеспечивающих сходимость данного алгоритма:
    t-я скрытая переменная при известной (t − 1)-ой переменной, независима от всех
предыдущих      (t    −     1)    переменных,     то    есть
                             ;
    t-е известное наблюдение зависит только от t-го состояния, то есть не зависит от
времени,                             .
   Далее будет предложен алгоритм «предположений и максимизаций» для поиска
максимальной вероятностной оценки параметров скрытой модели Маркова при заданном
наборе наблюдений. Этот алгоритм так же известен как алгоритм Баума — Уэлша.
   Qt — это дискретная случайная переменная, принимающая одно из N значений
     . Будем полагать, что данная модель Маркова, определенная как       ,
однородна по времени, то есть независима от t. Тогда можно задать        как
независящую    от   времени    стохастическую    матрицу   перемещений
                   . Особый случай для времени t = 1 определяется
начальным распределением πi = P(Q1 = i).
   Будем считать, что мы в состоянии j в момент времени t, если Qt = j.
Последовательность заданных состояний определяется как            , где
        является состоянием в момент t.
   Наблюдение может иметь одно из L возможных значений,             .
Вероятность заданного вектора наблюдений в момент времени t для состояния j
определяется как
   (B = {bij} — это матрица L на N). Заданная последовательность наблюдений O
выражается как                 .
   Следовательно, мы можем описать скрытую модель Маркова с помощью
         . При заданном векторе наблюдений O алгоритм Баума — Уэлша находит
          . λ максимизирует вероятность наблюдений O
    Применительно к марковским процессам задача синтеза речи описывается как
наблюдаемая последовательность О = О1, О2…Оn и модель
λ = (A,B,π). Необходимо подобрать последовательность состояний системы λ, которая лучше
всего соответствует наблюдаемой последовательности.
    Для подбора параметров используется алгоритм Баума-Уэлша, который позволяет для
каждого состояния просчитать максимальное значение вероятности выходной
последовательности состояния.
    При заданном векторе наблюдений O алгоритм Баума — Уэлша находит
         , λ максимизирует вероятность наблюдений O. Алгоритм итеративно
обновляет параметр λ до схождения в одной точке.
___________________________________________________________________________ 341
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Построение модели – это всегда упрощения того, что мы собираемся моделировать.
Здесь важно найти компромисс между качеством модели (т.е. пригодностью еѐ для решения
поставленной задачи), и еѐ сложностью. Для этого необходимо выбрать наиболее важные
параметры исследуемой системы. В нашем случае основными характеристиками являются:
    Частота основного тона. Определяющий параметр голосового источника,
характеризует высоту голоса.
    Частота шума. Образование шума – довольно сложный процесс и зависит от многих
факторов – давления и скорости воздушной струи, геометрической формы воздушного
тракта, акустических свойств материала – поэтому моделирование этого процесса на
физическом уровне представляет собой серьезную задачу и требует построения всего
речевого аппарата человека. Альтернатива этому – представить звук как белый шум, спектр
которого распределен по некоторому закону (например, по Гауссу) относительно некоторой
частоты. Закон распределения можно подобрать экспериментально, и у нас остается один
переменный параметр – центральная частота, что намного упрощает моделирование.
    Центральная частота каждой форманты. т.к. форманта представляет собой резонанс в
речевом тракте, у неѐ есть частота резонанса и огибающая. Вид огибающей также
определяется экспериментально, в первом приближении это Гауссово распределение.
    Формально модель речевого синтеза может быть представлена в виде двух слоев
марковских цепей.
    1. Символьный слой – входная последовательность ассоциирована с символами
алфавита (это не обязательно должен быть обычный буквенный алфавит, но любой,
например, алфавит фонем). Этот слой осуществляет ввод символов при синтезе. Данный
слой обучается по алгоритму Баума-Уэлша с использованием эталонов выходных фонем или
букв. Выходная последовательность представляет собой набор параметров для генерации
отдельных фонем
    2. Связующий слой – этот слой получает выходные фонемы от символьного слоя и
также является слоем, обучающимся по алгоритму Баума-Уэлша. Выходом слоя является
вектор эффекторов – элементов, конечное представление которых управляется заданными
параметрами в модели синтеза. Связь эффекторов с параметрами модели синтеза
осуществляется через карту эффекторов. Этот слой позволяет сопоставить каждому
фонемному параметру некоторый вектор эффекторов, позволяющий объединить раздельные
фонемы , а, следовательно, и определенный синтезируемый звук.
    Обучение проводится сначала на отдельные буквы, далее фонемные данные. Таким
образом, получив матрицу вероятностей для каждого слоя и сохранив ее, мы можем
получить модель, основанную на скрытых марковских цепях, которая при входных
параметрах - фонемах дает на выходе синтезированный звук.

                      Литература
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Баума-Велша
2. http://ru.wikibooks.org/wiki/Скрытые_марковские_модели
3. http://frolov-lib.ru/books/hi/ch00.html
4. http://alexmoshp.chat.ru
5. Винцюк Т.К. «Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов.» -Киев: Наук.
  думка, 1987. -262 с.
6. Speech Analysis FAQ - http://svr-www.eng.cam.ac.uk/~ajr/ SA95/SpeechAnalysis.html
7. Л.В.Бондарко «Звуковой строй современного русского языка» -М.: Просвещение, 1997. –
  175 с.

Научный руководитель – д.т.н., профессор Шарипбаев Алтынбек Амирович


___________________________________________________________________________ 342
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 004.432.4

  БҰТАҚТАР МЕН ШЕКАРАЛАР ӘДІСІН КОММИВОЯЖЕР ЕСЕБІН ШЕШУДЕ
              ҚОЛДАНУ.

                 Сәдуақасов С.Ж., Турсунбаев Е.
                 Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана

    Алғашқы рет бұтақтар мен шекаралар әдісі Лендом және Дойгом ғалымдарымен 1960
жылы бүтінсанды сызықты программалау есебінде қолданылған болатын. Бұл әдіске
қызығушылықтың тууы немесе «екінші рет дүниеге келуі» коммивояжер есебіне арналған
Литтл, Мурти, Суини және Кэрел жұмыстарымен байланысты болатын. Осы кезден бастап,
бұтақтар мен шекаралар әдісіне арналған жаңартуларға байланысты, кӛптеген жұмыстар
пайда болды. Мұндай үлкен жетістікке жетудің түсіндірілуі, авторлар осы әдістің қызметі
зор екендеріне кӛздері жетті.
    Бұтақтар мен шекаралар әдісінің негізінде мүмкін шешімдер жиынын кіші жиындарға
тізбекті бӛлу жатыр. Әдістің әр қадамында бұл кіші жиын нақты шешімі бар ма жоқ па соны
анықтау үшін бӛлу элементтері тексеріске ұшырайды. Тексеріс анықталуы тӛменгі бағаны
шешу арқылы белгілі болады. Қандай да бір критерий бойынша шешімдер жиыны
жиыншаларға бӛлініп, олардың әрқайсысына тӛменгі баға қойылады. Тӛменгі бағасы кіші
жиыншаның ішіндегі шешімдер алдымен қарастырылады.
    Егер бӛлінетін элементтердің барлығын алып тастау мүмкін болса, онда рекорд –
дұрыс шешім болып табылады. Керісінше, алынбаған кіші жиындардан перспективті жұп
табылып, бӛлінуге ұшырайды. Жаңа кіші жиындар тексеріске ұшырайды және т.с.с.
    Қарапайым коммивояжер есебі келесі түрде кӛрсетіледі:
N қала берілген, коммивояжер қалаларды ең аз шығынмен айналып ӛту керек. Алайда оған
екі шектеу қойылады.
      маршрут тұйық болу керек, яғни коммивояжер бастапқы қалаға оралып келу керек.
      әр қалада коммивояжер тек бір ғана рет болу керек, яғни міндетті түрде барлық
      қаланы айналып шығу керек, алайда бір қалада екі рет болмауы шарт.
Бұл шығынды шешу үшін шарттар матрицасы қолданылады, әр қалаға бару үшін шығын
есептелінеді және де сол қаладан басқа кез-келген қаладан кез-келген қалаға баруға болады
деп қарастырылады (матрицада диагональ сызылып тасталады). Бұл есептің мақсаты осы
барлық шектеулерді қанағаттандыратын және де ең аз шығын жұмсалатын маршрут табу.
A={A0,…, Ai,…,An} n+1 қалалары берілген, коммивояжер A0 қаласында жүр. Барлық
қалалардан тек бір рет ӛтетін және жол ұзындығы ең қысқа болатын тұйық маршрут табу
керек.
xij айнымалысы енгізіледі, i=0,n, j=0,n:
Егер коммивояжер Ai – қаладан Aj – қалаға баратын болса, онда xij=1, кері жағдайда xij=0.
Оптимизация критерийі:        cijxij ,
шектеулер:     xij=1, j=1,n,    xij=1, i=1,n.
Бірінші шектеу коммивояжер әр қалаға тек бір рет кіреді, ал екінші шектеу тек бір рет
шығатынын кӛрсетеді.
   1-қадам. Айнымалыларды жариялаймыз.
   2-қадам. Қалалар арасындағы арақашықтықтар матрицасын толтырамыз.
   3-қадам. Матрицаны келтіру функциясын құрып, орындаймыз. Функцияның параметрі
ретінде келтірілетін матрица беріліп, функция тӛменгі бағаны қайтарады. Ол үшін:
   - Жол бойынша минималды элементтерді тауып, әр жолдан сәйкес осы элементтерді
шегереміз.
   - Баған бойынша минималды элементтерді тауып, әр бағаннан сәйкес осы элементтерді
___________________________________________________________________________ 343
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


шегереміз.
   - Тӛменгі бағаны анықтаймыз.
   4-қадам. Перспективті жұпты іздеу процедурасын құрамыз. Параметрлер ретінде
процедураға қалалар арасындағы арақашықтықтар массиві және шығыс параметрлері
беріледі. Осы жерден матрица екіге: оң және сол жақ матрицаға бӛлінеді.
   5-қадам. Ең қысқа маршрутты табу үшін рекурсивті шақырылатын процедура
орындаймыз.
    Келтіріліп, тӛменгі бағасы табылған әр матрица шешімдер жиынына жазылып
отырады. Шешімдер жиынының құрамына: қалалар арасындағы арақашықтықтар
матрицасы, оның тӛменгі бағасы, осы шешімге енетін қалалар жұбының массиві енеді.
   6-қадам. Шешімдер жиынының ішінен ең тӛменгі бағасы бар массивтің индексін
анықтаймыз. Осы индекс арқылы есептелетін матрица анықталады. Егер табылған қалалар
жұбының саны қалалар санына тең болмаса, 3-қадамға ораламыз, кері жағдайда программа
маршруттың ұзындығы мен қалалар ретін шығарады.
Осы алгоритм бойынша коммивояжер есебін шығаратын программа құрылды.

               Пайдаланылған әдебиеттер
1. Черноморов Г.А. Теория принятия решений. —Новочеркасск: 2002, 276 с. [25-36].

Ғылыми жетекші — Заурбеков С. С.


УДК 004.432.4

      МЕТОД ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАДАЧЕ
 ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ МАНИПУЛЯТОРОМ

                  Салкимбаева А.Б.
       Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

   Введение
   В основе методов на которых базируются динамические БСКД положены
предположения о хаотичности подсознательных движений человека. При этом хаотичность
трактуется как признак неустойчивости системы человек – подпись, или человек - ключевая
фраза и т.д., так как человек не в состоянии повторить в точности ни свою подпись, ни
ключевую фразу голосом. Всегда будут некоторые отличия для каждой пары попыток. Но,
если принять во внимание, что неустойчивость означает, что любое, даже самое малое
изменение состояния системы может привести к сколь угодно большому фактическому
изменению движения, то приходим к противоречию. А именно, насколько бы сильно не
отличались два экземпляра подписи, все же динамические картины схожи, если подпись
произведена ее владельцем, т.е. присутствует явление устойчивости системы при
нестационарности шумов. Устойчивость в этом случае нужно понимать несколько шире, чем
устойчивость по Ляпунову или даже по Пуанкаре. Необходимо принять во внимание тот
факт, что строгое определение устойчивости предполагает известной некоторую  -
окрестность начальных условий, которая не может быть наблюдаема нами в силу
особенностей рассматриваемой системы.
   Исходя с этой точки зрения, целесообразно построить некоторую заведомо
устойчивую систему, в которой человек – субъект во время испытаний будет достигать
поставленной цели, и проводить биометрические измерения во время достижения цели
субъектом. Наиболее простая подобная система – система управления манипулятором
"мышь", которая имеется на каждом компьютере.
___________________________________________________________________________ 344
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
    1. Биометрические измерения поведения пользователя
    Биометрические измерения поведения пользователя при управлении манипулятором
заключаются в следующем:
    a. Перед началом управления манипулятором курсор находится в произвольной
точке S ( xS , yS ) , называемой начальной точкой.
    b. Посредством генератора случайных чисел с равномерным распределением по x и
 y генерируются координаты случайной точки T ( xT , yT ) , называемой целевой точкой.
     c. Пользователь переводит курсор из начальной точки S ( xS , yS ) в целевую точку
T ( xT , yT ) и нажимает левую клавишу манипулятора при достижении цели.
     d. Траектория движения курсора запоминается в виде последовательности пар чисел
( x (ti ), y (ti )) , и ti значение системного таймера в момент нахождения курсора в точке
( x (ti ), y (ti )) .
    e. Затем снова генерируется целевая точка, и процесс повторяется до тех пор, пока
не будет сформирован достаточный массив траекторий для вычислений.
    Массив, состоящий из траекторий одного эксперимента (только одной траектории),
называется сессией (сегментом).
    Рассматривая движение курсора под управлением пользователя как задачу
оптимального управления для некоторой сложной нелинейной динамической системы мы
можем наблюдать следующее:
     Цель всегда достигается (ограничений по времени на достижение цели
      пользователем не накладывается).
     Траектории непрерывны и никогда не повторяются.
    Основываясь на том факте, что цель всегда достигается, можно по аналогии с
динамическими системами утверждать, что система пользователь-цель-курсор устойчива.
    Возникает вопрос: каким образом можно отличить траектории одного пользователя
от другого? Для решения этого вопроса (задачи аутентификации пользователя) необходимо
построить процедуру формирования пространства признаков, в котором имеется
возможность создания образов различных пользователей, и более того эти образы будут
различимы.
    Естественно предположить, что динамическая система пользователь–цель-курсор
имеет достаточно большое число переменных состояния, которые мы не сможем наблюдать.
Все, что мы можем наблюдать заключено в траекториях курсора, полученных в результате
эксперимента. Полученные данные дают возможность использовать только статистический
анализ траекторий. Поэтому основной вопрос для построения процедуры формирования
пространства признаков заключается в следующем: каким образом могут быть связаны
статистические характеристики траекторий и аналитический вид задачи оптимального
управления для нелинейных динамических систем?
    2. Построение пространства признаков
    Спектр ковариационной матрицы построенной на траекториях движения курсора в
фазовом пространстве мог бы служить идентификатором такой системы. Тогда, построим
некоторую систему функций – характеристик траекторий курсора, с целью охватить,
насколько это возможно, некоррелированные измерения динамических параметров
траекторий
             {k ( x(ti ), y (ti ))}, i  0,1,...n, k  1,...,6 ,
где n - количество отсчетов на траектории, k - количество характеристик.
    В качестве характеристик возьмем естественные измерения траекторий движения
курсора: скорость - vx, vy , ускорение - ax, ay , кривизну - k и угловую скорость -  в
___________________________________________________________________________ 345
           Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
          Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


каждой точке траектории.
   Напомним, что массив отображающий координаты курсора содержит ( n  1) тройки
чисел ( xi , yi , ti ), i  0,1,..., n . Тогда характеристики вычисляются по формулам из таблицы
    1.                     xi 1  xi 1     i  1,..., n  1
                 vxi  vx(ti ) 
                           ti 1  ti 1
     2.                  y  yi 1             i  1,..., n  1
              vyi  vy (ti )  i 1
                       ti 1  ti 1
     3.                  vx  vxi 1            i  2,..., n  2
              axi  ax(ti )  i 1
                        ti 1  ti 1
     4.                  vy  vyi 1            i  2,..., n  2
              ayi  ay (ti )  i 1
                         ti 1  ti 1
     5.                 vxi ayi  vyi axi         i  2,..., n  2
              ki  k (ti ) 
                      ((vxi )2  (vyi ) 2 )3/ 2
     6.        i   (ti )  ki (vxi2  vyi2 )1/ 2         i  2,..., n  2
   Статистически доказана сходимость спектра ковариационной матрицы траекторий в
пространстве характеристик к некоторому стационарному значению – индивидуальному
набору собственных чисел для каждого субъекта.
   На рисунке 1 показана сходимость спектра ковариационной матрицы к некоторому
стационарному набору для одного субъекта[5]. Измерения проводились в 12 – мерном
пространстве характеристик. Анализ показал, что шесть из них малоинформативны.
Дальнейшие исследования проводились в 6 - мерном пространстве характеристик.
   Рисунок 1. Сходимость спектра ковариационной матрицы для одного субъекта в
пространстве 12 характеристик.
   Характер ломаной, построенной на значениях спектра Σ строго индивидуален и ни
одно измерение в точности не совпадает с другим, однако тенденции соотношений между
отдельными собственными значениями сохраняются. Экспериментально доказано, что
тенденции сохраняются на протяжении нескольких лет[10,11].
   Таким образом, предлагаемый метод использует в качестве биометрических
измерений - траектории курсора, которые даже сам субъект не в состоянии повторить в
___________________________________________________________________________ 346
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


точности, если даже предположить, что исходное положение курсора и сгенерированная
случайным образом цель совпадут с каким либо случаем ранее. При удаленной
идентификации предлагаемый метод предпочтительнее параметрических поскольку
"испытатель" разворачивает на экране "испытуемого" аплет – "окно испытаний" в котором
происходят все движения, вследствие чего "испытателю" известно текущее положение
курсора и положение цели (генерируется со стороны "испытателя"). И даже если допустить,
что у злоумышленника существует база перехваченных траекторий, то гипотеза о том, что в
базе есть траектория именно с таким началом движения и его конечной точкой, более чем
невероятна. Тем более, что в процессе измерений присутствуют десятки а то и сотни таких
траекторий. Попытка, каким-либо образом "подправить" траекторию приводит к полному
разрушению целостности образа – набора
                         { λ1 , λ2 ,..., λ6 } .

                        Литература.
1. Иванов А.И. Биометрическая идентификация личности по динамике подсознательных
  движений. Монография. Пенза: Издательство Пензенского государственного
  университета, 2000г., - 188 с.
2. Брюхомицкий Ю.А. Параметрический метод биометрической аутентификации
  пользователей информационных систем. Научно практический журнал
  "Информационное противодействие угрозам терроризма". №1, 2003г.
  http://www.contrterror.tsure.ru/site/index.htm
3. Загоруйко В.А. Российский фонд фундаментальных исследований, грант № 00–06–
  80178. http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/3_02/Zagorujko.htm
4. Кореневский Д.Г. Устойчивость динамических систем при случайных возмущениях
  параметров, Киев, Наукова думка, 1989. 208с.
5. Рифа В.Н., Баклан Я.И., Баклан И.В., Метод главных компонент в задачах
  аутентификации. Труды Шестой Всеукраинской международной конференции
  УКР‘ОБРАЗ 2002. - Киев 2002. С 215-218.
6. Бидюк П.И., Баклан И.В., Рифа В.Н. Системный подход к построению регрессионной
  модели по временным рядам. Международный научно технический журнал ―Системные
  исследования и информационные технологии‖. №3 К. - 2002.
7. Баклан И.В., Рифа В.Н. Гибридные модели в статистических методах распознавания
  образов. Вестник ХГТУ №3(19), Херсон, 2003 г.
8. Рифа В.Н. Баклан Я.И. Баклан И.В. Бидюк П.И. Долгов Д.С., Метод динамических
  характеристик в задачах аутентификации, Вестник КАЗАУ, Т-IV, ч. 4, Астана 2004 г.
  С.26-28.
9. Рифа В.Н. Методы оптимального управления в задаче аутентификации. Вестник
  "Университета Туран", Алматы 2004 г.
10. Рифа В.Н. Метод динамических характеристик в задаче биометрической
  аутентификации. Фракталы в биометрии. Тезисы докладов Международной 11-й
  межвузовской конференции по математике и механике Евразийского национального
  университета им.Л.Н. Гумилева, Астана 2006 г.
11. Рифа В.Н. Метод динамических характеристик и фрактальные структуры.
  Международный журнал ―Системные исследования и информационные технологии‖.
  №3 К. - 2007.
12. Рифа В.Н., Лопатин О.К., Фрактальные структуры в задаче биометрической
  аутентификации, Международный журнал Института Проблем Искусственного
  Интеллекта НАНУ №4, Донецк 2007р с.309-316.

Научный руководитель - ст.преподаватель Рифа В.Н


___________________________________________________________________________ 347
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 681.3.07
             ИТЕРАТИВНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ ТУРБОКОДОВ

                     Сейтахметова Р.Б.
          Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

    В теории помехоустойчивого кодирования    изобретение турбо-кодов является
главным достижением человечества. Турбо – коды впервые были описаны в 1993 г. В
настоящее время они используются в современных стандартах радиосвязи с космическими
объектами в стандартах систем мобильной связи третьего поколения для передачи
мультимедийной информации. Турбо – коды по энергетической эффективности уступают
теоретическому граничному значению лишь 0,5 дБ, то есть приближаются к границе
Шеннона [1]. Cуть одного из главных положений теории Шеннона заключается в том, что
шум в канале связи ограничивает лишь скорость передачи информации, но не достоверность
ее приема. Последнюю наиболее часто измеряют вероятностью ошибочного приема бита
информации или, как чаще называют в зарубежной литературе — частотой ошибочных бит.
В этой связи формулировка результата оригинальных работ следующая: был найден код,
обеспечивающий BER около 10-5 при величине Eb/No, превышающей лишь на 0,5 дБ
минимально необходимую (граничную) величину для заданной скорости передачи
информации. Указанная величина вероятности ошибки весьма часто выступает в качестве
требования к реальным цифровым системам связи, например, спутниковым системам.
    В алгоритме декодирования Шеннон указал, что достигнуть граничного значения по
энергетической эффективности при любой заранее заданной достоверности можно,
используя так называемый случайный код при достаточно большой величине длины блока
передаваемой информации. При этом требуется использовать переборный алгоритм
декодирования с экспоненциальной от длины блока сложностью реализации. Поэтому можно
найти много кодов без указания алгоритмов их декодирования. В этой связи, для турбо –
кодов  сразу был предложен эффективный итеративный алгоритм декодирования,
сопоставимый по сложности с широко используемым на практике декодером Витерби для
сверточных кодов [2,3].
    Схема построения итеративного декодера представлена на рис. 1. Итеративный
декодер двумерного блочного турбокода представляет собой последовательное соединение
двух элементарных декодеров и основан на вычислении апостериорных вероятностей
двоичных символов кодовых слов Cx и Cy . Каждый из элементарных декодеров выносит
решение о переданном символе на основе критерия максимальной апостериорной
вероятности, чем обеспечивается минимум вероятности ошибочного декодирования каждым
элементарным декодером.


                       Итеративный декодер       Входные               SISO 1       SISO 2      Вынесение
                  +
       данные                                  «жесткого»
                                            решения
            Рис. 1. Блок-схема итеративного декодера
    На первой итерации от демодулятора на вход первого декодера поступают оценки
___________________________________________________________________________ 348
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


(«мягкие» решения) символов. На выходе первого декодера формируется «мягкое» решение
символов, которое затем используется в качестве входной информации для второго декодера.
    На второй и последующих итерациях декодирования входные данные обновляются и
используются как априорная информация о переданных символах для первого декодера.
Процедура повторяется от итерации к итерации, увеличивая вероятность правильного
декодирования. Окончание процесса декодирования происходит после выполнения
заданного количества итерационных циклов. В этом случае после последней итерации от
«мягких» решений берется знаковый разряд, который и является выходом итеративного
декодера.
    Таким образом, на вход элементарных декодеров поступают «мягкие» решения,
результат декодирования на выходе элементарных декодеров — также «мягкое» решение. По
этой причине такие схемы получили название декодеров с мягким входом и мягким выходом
(Soft Input Soft Output — SISO). Изложенный алгоритм декодирования обладает высокой
эффективностью, так как каждая последующая итерация увеличивает достоверность
декодирования, а количество итераций ограничено допустимой задержкой на декодирование.

                    Литература
1. Волков Л. Н., Немировский М. С., Шинаков Ю., Системы цифровой радиосвязи: базовые
  методы и характеристики. М.: ЭкоТрендз, 2005.
2. Галлагер Р.Г. «Коды с малой плотностью проверок на четность», в сб. Теория
  кодирования, изд-во «Мир», 1964, стр.139-165.
3. Brian Edmonston, Comparison of TurboConvolutional Codes and Turbo Product Codes for
  QPSK-64QAM Channels. http://ieee802.org/16.

Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Ташатов Н.Н.


УДК 7.061 81'322.2

                   К ВОПРОСУ О ПЛАГИАТЕ

                   О.Сикорская
 Северо-Казахстанский государственный университет им.М. Козыбаева, г. Петропавловск

                           «Все плагиат. Даже Господь Бог сотворил
                           Адама по своему образу и подобию. Новое
                           создать невозможно»
                                           А. Дюма

   Ни для кого не секрет, что плагиат и «пиратство» процветают в современном мире, но
в отличие от воровства, хищения интеллектуальной собственности считается, скорее, как
мелкое хулиганство. Иногда даже целые книги выходят в свет под чужими фамилиями, что
ничуть не смущает самих горе-авторов.
   Что же представляет собой плагиат? «Плагиат — умышленное присвоение авторства
чужого произведения науки или искусства или изобретения, использование его или его части
под своим именем без указания источника заимствования. Плагиат является нарушением
авторского и изобретательского права и влечѐт за собой ответственность. Как правило,
плагиат предполагает публикацию чужого произведения под своим именем» - именно такое
определение плагиата дает нам Википедия (http://ru.wikipedia.org/).
   В различных источниках юридической литературы мнения на этот счет
противоречивы. Осуждение плагиата присутствует, но тем не менее, считают, что уголовная
___________________________________________________________________________ 349
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


наказуемость его возможна только в случае, если плагиатор посягнул не только на личные,
но и на имущественные права автора.
    Проблема плагиата очень актуальна во всех учебных заведениях. Порой одни и те же
работы сдаются помногу раз. Причѐм как рефераты, курсовые работы и доклады, так и
серьѐзные научные работы. Но, как стало известно, с недавнего времени появилось
лекарство от этой эпидемии, и имя ему «Антиплагиат».
    Например, фирма «Форексис» является разработчиком известной многим системы
«Антиплагиат». Система направлена на выявление плагиата в студенческих и не только
работах, как правило, служит инструментом в руках преподавателя. Она построена на том,
что пользователь загружает в нее документ, который проверяется по очень большой базе
имеющихся источников, и выставляется некая оценка оригинальности, создается отчет, по
которому пользователь может посмотреть, какие именно части текста и откуда они взяты из
Интернета.
    То есть, теоретически система дает возможность сократить объем работы, которую
преподаватель раньше мог сделать с помощью обычных поисковых систем, но тогда на
проверку одной работы уходило порядка часа. Сейчас это возможно сделать системой всего
за несколько секунд.
    На сегодняшний день учебный процесс чрезвычайно упростился: если раньше для
того чтобы выполнить порученное ему задание приходилось сидеть в библиотеках,
переписывать необходимый материал, т.е. пропускать его через себя, и был шанс, на
получение полезных знаний. После на смену пришли компьютеры, появился Интернет, и как
выяснилось, учеба и не так сложна, как казалось ранее.
    Каков же процент взятых из Интернета студенческих работ?
    По статистическим данным процент полностью скаченных работ оценивается в 60-
70%, то есть 2 работы из 3х сдаются лишь с измененным оформлением. А сколько тогда
работ сдается в слегка измененном виде остается лишь догадываться. Получается, что
студенты вообще оригинальных работ фактически не пишут, а точнее обленились и
перестали писать, когда появились средства глобальной сети. «Антиплагиат» – это некий
способ уравновесить противостояние студента и преподавателя: студент технически
подкован и ему достаточно 15 минут, чтобы скачать работу из Интернета, скомпилировать ее
каким-то образом и выдать за свою. А преподавателю, чтобы ее нормально и
аргументировано отрецензировать, почему она является неподходящей, требовалось времени
гораздо больше.
    Со скачиванием работ пытаются бороться. К сожалению, по данному вопросу трудно
найти достоверные данные, но можно заметить, что по ряду дисциплин Интернет «чистится»
и что работы, которые можно было бы скачать и на которых можно было бы студентов
поймать, внезапно появляются и так же внезапно исчезают.
    Как ни странно звучит, но если есть защита, то появляются и методы ее взлома. Так и
произошло с системой «Антиплагиат». В Интернете стала появляться информация о том, как
с помощью некой программы можно любой скаченный реферат за 5 минут превратить в
«уникальный» для «Антиплагиата». Программа «Антиплагиат Киллер», так назвал ее
разработчик, не взламывает защиту, а лишь позволяет просканировать текст и там где
Антиплагиат увидел бы цитирование рекомендует провести некоторые операции над
предложениями: заменить слово в этом фрагменте, удалить слово из фрагмента, дописать
слово и поменять слова местами.
    Но прошло еще некоторое время, и разработчики системы не только увеличили
поисковое пространство, но и модернизировали алгоритмическую часть, в которой сделали
невозможными те немногие способы обхода, которые стали появляться вместе с ростом
популярности данного сервиса. Таким образом, я пришла к выводу, что создатели все-таки
смогли на данном этапе закрыть некоторые дыры в своей системе, которые позволяли ее
обойти. Но это вовсе не означает, что новый алгоритм снова не будет взломан.
___________________________________________________________________________ 350
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Как сам проект «Антиплагиат», так и «Антиплагиат Антикиллер», так или иначе,
связаны с инвестиционными операциями. Коммерчески востребованный проект и как
следствие, прибыль от него – вот истинная цель современного производителя.
Инвестиционное бизнес-проектирование призвано, главным образом, получить ответ на
вопрос: "Насколько интересна инвестиционная привлекательность разрабатываемого проекта
в условиях складывающейся рыночной ситуации?"
    Данная работа нацелена на то, чтобы оценить эффективность проверки на плагиат, в
студенческих работах используя только возможности поисковых систем, не прибегая к
автоматической системе «Антиплагиат» и вместе с этим также оценить методы ее обхода.
Как уже говорилось выше, порождение того или иного метода «вычисления» плагиата
способствует развитию обходных путей. Именно поэтому сравнительный анализ 2-х
проектов (непосредственная проверка и защита от нее) явным образом нам предоставит
полную картину поставленного вопроса об их эффективности.

Научный руководитель: к.ф.-м.н., профессор Куликов Владимир Павлович


УДК 681.3

        РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО УЧЕБНИКА В СРЕДЕ DELPHI
            ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

                        Смаилова Д.
                  КазАТУ им. Сакена Сейфуллина, Астана

    За последние десятилетие происходило широкое внедрение новой формы обучения,
связанное с широким развитием телекоммуникационной инфраструктуры и получившее
название дистанционного образования. Многие учебные заведения открыли центры
дистанционного образования и успешно развивают различные проекты, расширяющие
возможности получения высшего образования без непосредственного присутствия в стенах
вуза согласно традиционным образовательным моделям. Этим и обусловлена актуальность
темы настоящей работы, которая посвящена вопросам создания электронных обучающих
курсов для работы в сети.
    Представленный в работе интерактивный обучающий курс - это комплекс
обучающих, контролирующих, моделирующих программ. Он содержит лекционный
материал, задания и методические указания по выполнению лабораторных работ, тестовые
вопросы, задания для самостоятельной работы, рекомендуемую литературу, справочную
систему. Отличительной чертой разработанного учебника является его интерактивность,
которая осуществлена с помощью вопросов-ответов в режиме on-line как на занятиях, так и
дистанционно, при выполнении самостоятельной работы.
    Структура учебника позволяет студентам изучать материал в удобном темпе,
выполнять практические задания, опираясь на методические указания по их выполнению,
осуществлять самоконтроль, используя возможность тестирования, а также задавать
возникающие при работе вопросы преподавателю непосредственно при выполнении работы.
    Данный интерактивный учебник обеспечивает практически мгновенную обратную
связь, помогает быстро найти необходимую информацию.
    Кроме того, разработка электронного учебника в интегрированной среде Delphi
позволила обеспечить возможность редактирования имеющихся в учебнике лекций и
заданий к лабораторным работам, добавление нового материала. Таким образом, данный
электронный учебник может быть в дальнейшем модифицирован, что послужит улучшению
методического обеспечения учебного процесса.
___________________________________________________________________________ 351
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


                   Литература
1. Архангельский А.Я. Справочное пособие по Delphi 7. – М.: ООО «БИНОМ-Пресс», 2000.

Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Мурзабекова Гульден Еслямбековна


УДК 621.391

       ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ СТАНДАРТА TETRA

                   Тлеубергенов А.Т.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

    Для создания сетей профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР) в целях
обеспечения ими органов государственного управления всех уровней, обороны,
безопасности, охраны правопорядка, экстренных и аварийных служб, потребностей ведомств
и крупных корпораций перспективным и приоритетным является использование систем
открытого цифрового стандарта TETRA (TErrestrial Trunked RAdio, наземное транковое
радио). Доступность всех спецификаций стандарта TETRA служит важным моментом для
реализации требований СОРМ (системы обеспечения розыскных мероприятий). Данный
стандарт наряду с передачей речи обеспечивает равноценную передачу данных в режиме
коротких сообщений SDS (Short Date Service), коммутации каналов и коммутации пакетов,
что позволяет реализовать доступ к сети Интернет по протоколу IP (IP over TETRA) с
использованием всего богатства TCP/IP-сервиса и таких приложений как e-mail, гипертекст,
передача файлов, WAP, телеметрия, мониторинг мобильных объектов, передача
видеоизображений. Сети ПМР строятся в первую очередь для силовых структур, поэтому
защита информации является важнейшим аспектом построения системы TETRA.
    Защита информации в системах TETRA основана на принципах структурированности,
открытости и использования хорошо проверенных методов. Структурный подход к
построению системы позволил разработать специальные функции и механизмы защиты,
которые вошли в протоколы TETRA и составляют с системой единое целое.
Криптографическая стойкость системы TETRA основывается на секретности ее ключа и не
зависит от сохранения в секрете способа шифрования. Механизмы и алгоритмы системы
защиты TETRA доступны всем желающим.
    В стандарт TETRA включены проверенные методы защиты из систем GSM (Global
System for Mobile Telecommunications, глобальная система мобильной связи) и DECT (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications, цифровая усовершенствованная беспроводная связь),
а также ряд функций, обеспечивающих одновременное соблюдение требований как GSM,
так и DECT и не препятствующих оперативному установлению соединения и мобильности
пользователей.
    Из систем GSM вошли механизмы аутентификации (установления подлинности)
мобильного терминала и обеспечение конфиденциальности радиоканала, а из DECT –
взаимная аутентификация терминала с сетью и функции управления ключами кодирования.
Процедура аутентификации противодействует попыткам несанкционированного доступа
радиостанций в сеть. В основе механизма аутентификации содержится некоторый алгоритм
проверки того факта, что идентифицируемый (отождествляемый) пользователь знает
некоторую конфиденциальную информацию, причем метод проверки является косвенным,
без предъявления этой информации [1]. Протокол аутентификации пользователей обычно
совмещается с протоколом распределения ключей по каналу связи, то есть происходит
аутентификационный   обмен  информацией   между  сторонами,  завершающийся
формированием общего ключа, известного только данным сторонам протокола.
___________________________________________________________________________ 352
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


   В средствах защиты TETRA четко прослеживаются три класса функций [2]:
   - механизмы защиты реализуют работу по обеспечению безопасности системы,
выполняя функции идентификации пользователей и конфиденциальности информации. Это
основные структурные блоки в системе защиты;
   - функции управления защиты управляют отдельными механизмами защиты, проверяя
их корректность и непротиворечивость при взаимодействии различных сетей;
   - стандартные криптографические алгоритмы (стандартизированные математические
функции), которые применяются в сочетании с ключами и выполняют адекватную степень
защиты в соответствии с используемыми защитными механизмами. Данные алгоритмы
входят в систему TETRA как опции и гарантируют взаимодействие разных сетей.
   Для адресации к мобильным станциям (пользователям) и базовым станциям
применяют идентификатор пользователя TSI (TETRA Subscriber Identities) и идентификатор
оборудования TEI (TETRA Equipment Identities). TSI состоит из кода страны длиной 10 бит,
кода сети длиной 14 бит и сетевого идентификатора пользователя длиной 24 бита. При
использовании внутри одной сети адресация осуществляется через укороченные
идентификаторы, формируемые исключением кода страны и кода сети. Идентификатор
оборудования TEI позволяет реализовать такую функцию обеспечения безопасности как
дистанционное включение или выключение оборудования вне зависимости от желания
пользователя.
   Режим TETRA DMO (Direct Mode Operation, интерфейс прямого соединения между
двумя абонентскими радиостанциями без использования инфраструктуры сети)
предусматривает применение ряда механизмов, служащих для защиты передаваемых по
эфиру управляющих сигналов, речи и данных. В их число входят средства аутентификации,
обеспечения конфиденциальности, управления ключами (включая передачу последних по
эфиру) и блокировки/разблокировки терминалов. Также выполняется сквозное шифрование,
при котором реализуется технология синхронного шифрования потока информации,
позволяющая достичь высокого уровня защиты трафика пользователя.
   Одним из главных элементов системы управления защитой служат ключи (ключевые
последовательности), используемые при процедурах аутентификации и шифрования
информации. Также в стандарте TETRA обеспечивается возможность использования
собственных, ведомственных средств криптозащиты для обеспечения сквозного
шифрования, то есть на всех маршрутах передачи информации. Режим сквозного
шифрования (от источника до получателя) информации подразумевает наличие у
пользователя средств засекречивания информации (например, скремблера речи). В
частности, процедура скремблирования позволяет преобразование К4 битов входного
информационного блока, который поступает от перемежителя, в К5 бит выходного блока
путем побитового сложения по модулю 2 с шифровальной последовательностью (КХ – число
битов, переносимых одним блоком типа Х; Х – порядковый номер типа бит и блоков,
Х=1,2,3,4,5…).
   Процедура аутентификации выполняет проверку прав доступа при каждом включении
элемента системы (регистрации), присвоении канала и каждом включении на передачу.
Аутентификационный ключ применяется для опознания базовой станции и мобильного
терминала. Используются три типа подобных ключей:
   - пользовательский аутентификационный ключ UAK (User Authentication Key) длиной
128 бит, хранимый в памяти мобильной станции;
   - аутентификационный код, который вводится пользователем вручную;
   - комбинации UAK и вводимого пользователем PIN-кода.
   Шифрование служит защитой от несанкционированного прослушивания
передаваемых сообщений. Шифрование активизируется только после успешного проведения
процедуры аутентификации. Шифровальные ключи можно формировать, распределять,
выбирать и отменять при установлении связи между пользователями [2]. Обеспечение
___________________________________________________________________________ 353
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


секретности параметров пользователей обеспечивается использованием идентификаторов-
псевдонимов Alias Identities, которые могут изменяться при каждой транзакции.
   В стандарте TETRA применяется поточный метод шифрования, при котором
формируемая ключевая псевдослучайная последовательность побитно складывается с
потоком данных. Преимущество поточного шифрования перед другими методами
шифрования заключается в отсутствии размножения ошибок в канале с помехами. Таким
образом, ошибка приема одного бита шифрованного текста дает также только один
ошибочный бит дешифрованного текста и не приводит к увеличению числа ошибок.
   В перспективе цифровая сеть на базе стандарта TETRA будет использовать самые
последние достижения в области ПМР и работать по протоколу IP. Оборудование стандарта
TETRA, функционирующее по IP протоколу, будет стыковаться с любыми IP-сетями
соответственно.

                    Литература
1. Сапегин Л.Н. Типичные дефекты в криптографических протоколах // Спец. техника
  средств связи. Сер. Системы, сети и технические средства конфиденциальной связи. 1996.
  Вып.1, С. 68-83.
2. Шахнович И.В. Современные технологии беспроводной связи. Издание второе,
  исправленное и дополненное. – М.: Техносфера, 2006, 288 с.

Научный руководитель –к.т.н., доцент Иманкул М.Н.


УДК 621.391

        КОДИРОВАНИЕ РЕЧИ В СИСТЕМАХ СТАНДАРТА TETRA

                   Тлеубергенов А.Т.
        Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана

    TETRA (Terrestrial Trunked RAdio) – цифровая радиосистема, отличающаяся высоким
качеством передачи речи и более экономичным использованием радиочастот. Абоненты
PMR (Professional Mobile Radio) часто работают в условиях высокого уровня окружающего
шума. При создании оборудования систем стандартов TETRA эта особенность была принята
во внимание. Оно обеспечивает необходимые в таких случаях большую мощность
выходного звукового сигнала, его хорошее качество (минимальные искажения, четкость
речи).
    В стандарте TETRA применяется метод уплотнения каналов на основе метода TDMA
(Time Division Multiple Access). На одной несущей частоте в полосе 25 кГц может быть
организовано до четырех независимых временных (информационных) каналов, что
позволяет вести переговоры по радиоканалу одновременно с передачей данных. Это
позволяет упростить радиочастотную часть оборудования базовой станции (требуется только
один ретранслятор, фидер, и т.д. на четыре рабочих канала). Система TETRA имеет высокую
спектральную эффективность, позволяя в полосе шириной 1 МГц разместить до 160 речевых
каналов. В радиоканале используется относительная фазовая модуляция типа π/4 – DQPSK
(Differential Quadrature Phase Shift Keying), при которой каждому символу модуляции
соответствует передача 2 бит информации, что дает повышенную эффективность
использования радиоспектра 6,25 кГц на канал.
    Цифровые системы предоставляют пользователю множество возможностей
кодирования информации. Шифрование речи реализуется в виде цифровой обработки
низкоскоростного потока данных, что позволяет использовать сложные алгоритмы с высокой
___________________________________________________________________________ 354
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


криптостойкостью, не ухудшающие качество восстановленной речи. В цифровых
транкинговых системах не возникают проблемы несоответствия скремблированных
радиопереговоров, которые свойственны аналоговым системам.
    Кодирование и декодирование – это любое преобразование сообщения в сигнал и,
обратно, сигнала в сообщение путем установления взаимной адекватности. Преобразование
будет оптимальным, если в результате производительность источника и пропускная
способность непрерывного канала окажутся равными, т. е. полностью используются
возможности канала. Обычно преобразование разбивают на два этапа: этап модуляции-
демодуляции, позволяющий перейти от непрерывного радиоканала к дискретному; этап
кодирования–декодирования, где все операции выполняются над последовательностью
символов.
    Само кодирование–декодирование по своим функциям имеет два этапа: исключение
избыточности в принимаемом от источника сигнале (экономное кодирование, направленное
на то, чтобы передаваемый сигнал имел максимальное среднее количество информации на
символ); внесение избыточности в передаваемый по каналу цифровой сигнал
(помехоустойчивое или избыточное кодирование) для повышения достоверности
передаваемой информации.
    Примером экономного кодирования является передача речевого сигнала по цифровым
каналам. С учетом объема алфавита в двоичном канале это потребует скорость передачи
25…50 бит/с. Если исключить избыточность, зависящую от вероятности появления букв и их
корреляции в тексте, то скорость передачи снижается до 10 бит/с.
    При помехоустойчивом кодировании в поток передаваемых символов вводятся
дополнительные символы для исправления появившихся на приемной стороне ошибок. Это
требует увеличения скорости передачи по каналу. Как вносятся избыточные символы,
определяет тип кода. В частности, в блочном (n-k) – коде группе из k символов источника
ставится в соответствие n символов, передаваемых по каналу, где n>k.
    Передача речевых каналов в полосе 25 кГц стала возможной из-за применения в
стандарте TETRA низкоскоростного кодера речи с алгоритмом ACELP (Algebraic Code-
Excited Linear Predictive, кодирование с линейным предсказанием с многоимпульсным
кодовым возбуждением на основе алгебраического кода), являющегося наиболее
помехоустойчивым из известных алгоритмов помехоустойчивого кодирования. Этот
алгоритм кодирования/декодирования базируется на методе, дополненном специальными
кодовыми книгами алгебраической структуры. Термин ―algebraic‖ подчеркивает тот факт,
что кодовая книга является фиксированной, то есть хранящиеся в ней параметры
рассчитываются заранее и в процессе работы не обновляются. Кодек, функционирующий по
алгоритму ACELP, использует упорядоченную совокупность выборок белого гауссовского
шума с нулевым средним значением и единичной дисперсией, которая используется при
синтезе речевого сигнала. Кодек ACELP сжимает сегмент речевого сигнала длительностью
30 мс (16 выборок Х 8 кГц = 128 кбит/с) в соответствии с набором кодовой книги и
формирует набор закодированных речевых сигналов, которые передаются со скоростью
речевого кодека 4,8 кбит/с (скорость цифрового потока на выходе кодека). До поступления
речевого потока на вход модулятора к нему добавляется корректирующий код, после чего
производится межблочное перемежение. Для обеспечения требуемой скорости канала
TETRA (7,2 кбит/с) и показателей качества речи производительность кодека должна
составлять не менее 15 MIPS (Million Instructions Per Second).
    Отмеченные свойства кодека гарантируются следующими его функциями:
    - оценка важности элементов речи SIF (Speech Importance Factor). Эта функция
анализирует каждый речевой кадр. В результате анализа кадру присваивается необходимый
уровень защиты (низкий, средний высокий);
    - установления комфортного уровня шума CNF (Comfort Noise Function). Данная
функция генерирует специальный кадр, применяемый для замены некачественных кадров
___________________________________________________________________________ 355
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


речи, либо кадров, которые служат для передачи управляющих сигналов;
    - заимствования кадров FSF (Frame Stealing Function).
    Для достижения необходимой чистоты речи при передаче сигнала по радиоканалу
применяются методы FEC (Forward Error Correction, прямая коррекция ошибок) и
циклического избыточного кодирования CRC (Cyclic Redundancy Code). Цифровые данные с
выхода речевого кодека подвергаются блочному и сверточному кодированию, перемежению
и шифрованию (скремблированию), после чего формируются информационные каналы. В
частности, сверточное кодирование служит мощным средством борьбы с одиночными
ошибками, хотя и не обеспечивает их обнаружение. Перемежение преобразует групповые
ошибки в канале связи в одиночные. Скремблирование (от англ. scramble, перемешивать)
обеспечивает преобразование входной информационной последовательности в выходную
путем ее побитного сложения с использованием микросхем «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». Из
7,2 кбит/с для передачи оцифрованного и сжатого речевого сигнала используется 4,8 кбит/с,а
оставшиеся 2,4 кбит/с отводятся для передачи кода коррекции ошибок.
    FEC является помехоустойчивым кодированием, которое автоматически исправляет
или обнаруживает ошибки за счет введения избыточных символов в передаваемый сигнал,
т.е. без применения обратного канала. Чем больше избыточность, тем выше корректирующая
способность кода и тем сложнее техническая реализация. Использование FEC – кодов
целесообразно в тех случаях, когда обеспечивается выигрыш в отношении сигнал/шум.
Типичными представителями FEC служат коды БЧХ, сверточные коды и др. CRC - это
метод обнаружения ошибок, основанный на разбиении исходного потока битов на блоки и
делении количества битов блока на определенное число.
    В реальных условиях ошибки, вызванные помехами, и вероятное прерывание
вследствие замирания и затенения не влияют на доступность каналов связи TETRA.
Прерывания нейтрализуются с помощью схемы кодирования ошибок TETRA и
обрабатываются соответствующими протоколами канала связи.

                    Литература
1. Климась Г.Г., Полюдов А.В. Accessnet-T – Система стандарта TETRA // Мобильные
  системы. – 2002, №5, С.54-59.
2. Информационные технологии в радиотехнических системах: Учеб.пособие. – 2-е изд.,
  перераб. и доп. / В.А. Васин, И.Б. Власов, Ю.М. Егоров и др.; Под ред. И.Б. Федорова. –
  М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2004, 768 с.

Научный руководитель – Иманкул М.Н., к.т.н., доцент кафедры Вычислительная техника.


УДК 371

     МАШИНАЛЫҚ АУДАРМА ЖҤЙЕСІ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗЕҢДЕРІ.

                      Тӛлеу А. Ш.
       Астана қаласы, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті

    Бұл мақалада машиналық аударма жүйесінің негізгі теориялық түсініктері және
оның іске асырылу кезеңдері жайлы айтылады.
                      Кіріспе
    Ақпараттық техноогиялар қазіргі таңда қоғамымыздың ажырамас бір бӛлігі болып
бара жатыр. Мемлекеттік институттардың арқарып жатқан жұмыстары да түбегейлі
ақпараттық технологиялармен байланысты. Осыған орай жаңа ақпараттық инновациялық
технологиялардың даму қарқыны және бағыты ӛте жылдам даму үстінде. Сәйкесінше, қазіргі
___________________________________________________________________________ 356
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


таңда дамып келе жатқан бағыттардың бірі машиналық аударма жүйесі болып табылады.
     Машиналық аударма – компьютерлік бағдарлама арқылы нақты бір тілдегі мәтінді
мазмұны жағынан эквивалентті түрде басқа бір тілге аудару әрекеті, сонымен қатар осындай
әрекеттің нәтижесі. Қазіргі таңдағы машиналық, немесе автоматтық аударма тікелей
адамның кӛмегімен іске асады: пред-редактор, аударуға ұсынылған мәтінді ӛзіне қолайлы
әрекетпен бастапқы қалыпта аударады, интер-редактор, аудару процессіне қатысады, немесе
пост-редактор, машинамен аударылған мәтіннің қателіктерін және жетіспеушіліктерін
дұрыстайды.[1]
     Машиналық аударманы іске асыру үшін компьютерге арнайы бағдарлама
орнатылады. Тікелей аударманы жүзеге асыратын бағдарламаның алгоритмі, аударманың
анықталған бағыты бойынша, L1 – тілінен L2 – тіліне (нақты бір тілден екінші тілге) аударма
сәйкестігін табу үшін, мәтінмен тізбектелген қатаң анықталған әрекеттерді іске асырады.
Машиналық аударма жүйесінде эквивалентті, түрлі вариантты және трансформациялық
аудармалық сәйкестіктерді, сонымен қатар мәтінді автоматты аудару үшін қандайда бір
формальды грамматиканың қабылдануын қамтамасыз ету үшін, қажетті грамматикалық
ақпаратпен қамтамасыз етілген (морфологиялық, синтаксистік және семантикалық) екі тілдік
сӛздіктер қарастырылған. Сонымен қатар машиналық аударманың үш және одан да кӛп
тілдерді қарастыра отырып аударманы іске асыратын бӛлектенген жүйелер бар, бірақ олар
қазіргі таңда экспериментальды болып саналады.
     Машиналық аударма жүйесінде анализ және синтезді қамтамасыз ететін келесі
тізбектелген формальді операциялар кӛп таралған:
   1. Бірінші кезеңде мәтінді еңгізу және еңгізілген сӛзді морфологиялық талдау бойынша,
кіріс сӛздігіндегі сӛз құрамын анықтау жүзеге асырылады (нақты грамматикалық қалыптағы
сӛздерді, мысалы табыс септігіндегі кӛпше түрдегі сӛз), бұл әрекет барысында еңгізілген сӛз
құрамы қандайда бір анықталған лексемаға сәйкестігі анықталады (сӛзді сӛздіктің бірлігі
ретінде қаратырады). Анализ процессі кезінде сӛздің қалыбынан тілдік жүйенің басқа
ұйымдасу кезеңіне қатысты мәліметтер шығуы мүмкін.
   2. Келесі кезеңде идиомалық сӛз тіркестері, фразеологиялық сӛздер немесе нақты бір
пәндік аймақтың тұрақты сӛздері (мысалы, ағылшынша-орысша аудармада in case of, in
accordance with тіркестерінің аудармасы бір бірліктік мәнге ие болады және бұл тіркестерге
грамматикалық анализ қолданылмайды); еңгізу тілінің шеңберінде еңгізілген мәтіннің негізгі
грамматикалық (морфолгиялық, синтаксистік, семантикалық және лексикалық)
сипаттамаларын анықтау (мысалы, зат есімнің түрін, етістіктің шағын, берілген мәтін
бойынша сӛз құрамының синтаксистік функцияларын және т.с.с.); омографияның шешімі
(мысалы, ағылшын тілінің round сӛзі зат есім, етістік немесе сӛйлемнің басқа мүшесі болуы
мүмкін); лексикалық анализ және лексемаларды аудару әрекеттері жүзеге асырылады. Осы
кезеңде бірмәнді сӛздер кӛпмәнді сӛздерден (аударма кезінде сӛздің бірнеше түрлерінің
болуы) бӛлініп шығады, содан кейін бірмәнді сӛздер тізімдегі сәйкес сӛзге сәйкестендіру
арқылы аударылады, ал кӛпмәнді сӛздерді аудару үшін контекстологиялық сӛздіктер,
контексттік мақалалар қолданылады.
   3. Бұл кезеңде қорытынды грамматикалық анализ жасалады, анализ барысында шығыс
тілінің ерекшеліктерін ескере отырып қосымша қажетті грамматикалық ақпараттар
анықталады (мысалы, орыс тілінің сани, ножницы зат есімдерін қолданған кезде етістік
кӛпше түрде қотданылуы керек, түпнұсқасында жекеше түр де болуы мүмкін).
   4. Шығыс тіліндегі аударылған сӛздердің құрамын және сӛйлемді толығымен синтездеу.
     Нақты байланысқан екі тілдің морфологиясы, синтаксисі және семантикасы
ерекшеліктеріне, сонымен қатар аудару бағытына байланысты, аударманың жалпы алгоритмі
қосымша басқа да кезеңдерді қосуы, сонымен қатар ол кезеңдерді ӛзгертуі немесе орындалу
қатарын ӛзгертуі мүмкін, бірақ мұндай әрекеттер, қазіргі таңдағы жүйелерде аз кездеседі.
Мәтін анализі және синтезі компьютер жадысына еңгізілген әр сӛзге жеке сонымен қатар
сӛйлемге толығымен жүргізілуі мүмкін.[2,3]
___________________________________________________________________________ 357
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


    Машиналық аударманың қазіргі таңдағы жүйелері нақты байланысқан екі тілге
бағытталған (мысалы, французша және орысша немесе жапонша және ағылшынша) және
ереже бойынша аударманың сәйкестіктері жеңіл деңгейде, немесе кіріс және шығыс
тілдеріндегі аралық деңгейінде қолданылады. Машиналық аударманың сапалы жұмысы,
сӛздіктің кӛлеміне, лексикалы бірліктерге сәйкестендіріп жазылатын ақпараттың кӛлеміне,
анализ және синтез алгоритмдерінің жұмысын тексеру және іске асыруды қадағалау
әрекетіне байланысты. Қазіргі таңдағы аппараттық және бағдарламалық құралдар толық
грамматикалық ақпаратты мазмұны бар үлкен кӛлемді сӛздіктерді қолдануды қарастырады.
Ақпарат декларативті (сипаттамалы), сонымен қатар процедуралық (алгоритмнің
қажеттіліктерін қарастыратын) түрде ұсынылуы мүмкін.
    Қазіргі таңдағы машиналық аударма, компьютерді адам-аудармашыға кӛмекші
ретінде қолданумен ерекшеленеді. Нақтарақ айтатын болсақ бұл жерде адамға аударылған
сӛздердің ішінен қажетті эквивалентін таңдауға мүмкіндік беретін автоматты сӛздік айтылып
отыр. «Машиналық аударма» терминінің мазмұнында негізінен қарастырылатын әрекеттер:
аударма және аударылған сӛздердің эквивалентін және аударма сәйкестігін табу әрекетінің
басты бӛлігін машина атқарады, ал адам осы әрекеттерді басқарады және қателіктерін
дұрыстайды, әрекет барысында компьютерлік сӛздік, адамға кӛмекші ретінде
қарастырылады – аударылған сәйкестіктерді тез табуға арналған кӛмекші құрал ретінде;
бірақ, осындай сӛздіктерде, машиналық аударма жүйесіне лайықты кейбір функциялар
шектелген дәрежеде іске асырылуы мүмкін.
    Аударма әрекетінің практикасында және ақпараттық технологияда машиналық
аударма екі негізгі бағыт бойынша ерекшеленеді. Бір жағынан алып қарағанда, машиналық
аударманың нәтижесі, таныс емес тлдегі құжаттың мазмұнымен жалпылама таныстыру
ретінде қолданылады. Бұл жағдайда ол ескертуші ақпарат ретінде қолданылады және
түбегейлі редакторлау әрекетін жүргізуді қажет етпейді. Басқа жағдай қарапайым адамның
кӛмегімен аударудың орнына машиналық аударманы қолдануды қарастырады. Бұл жағдай
нақты анықталған пәндік аймаққа, аудару жүйесін сәйкестендіру және түбегейлі
редакторлауды қажет етеді. Бұл жерде сӛздіктің толықтығы, оның мазмұнға
бағытталғандығы және аударылып жатқан мәтіннің тілдік құралдарының жиынтығы,
лексикалық кӛптапсырмалылықтың эффективті шешілу тәсілдері, грамматикалық
ақпараттарды шығаратын алгоритмдердің жұмысының нәтижелілігі, аударма сәйкестіктерді
және синтез алгоритмдерін табу басты роль атқарады. Практикада, аударылатын мәтіндердің
кӛлемі неғұрлым үлкен болған жағдайда (жылына ондаған мың беттен аз емес)
экономикалық тұрғыдан пайдалы болып келеді, бірақ мәтіндер біртектес болса, жүйенің
сӛздіктері толық болса және әрі қарай жаңа сӛздермен толықтырылуға рұқсатетеді, ал
бағдарламалық қамтамасыз ету нәтижелі редакторлауға ыңғайлы болып келеді. Машиналық
аударманың осы сияқты жүйелері, оперативті және сапалы аудармаға деген қажеттілік ӛте
жоғары ұйымдарда қолданылады.[1-4]

                    Әдебиеттер
1.  Бельская И.К. Язык человека и машина. М., 1969
2.  Марчук Ю.Н. Проблемы машинного перевода. М., 1983
3.  Нелюбин Л.Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод. М., 1991
4.  Беляева Л.Н., Откупщикова М.И. Автоматический (машинный) перевод. – В сб.:
   Прикладное языкознание. СПб, 1996

Ғылыми жетекші – Мәлібекова Меруерт Серікқызы
___________________________________________________________________________ 358
         Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 25-26 наурыз 2010ж
        Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, 25-26 марта 2010г
Математика, механика және информатика пәндерінен Екінші Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция
  Вторая Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике


УДК 517.51

           РАССЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
              РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПО

                   Толмачева Н.С.
       Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Алматы

    Внедрение современных информационных технологий – дело дорогостоящее.
Функционирование компаний в рыночной среде требует как минимум анализа
экономических последствий, а еще лучше – оценки экономической эффективности того или
иного шага преобразования системы управления компанией.
    Оценка экономической эффективности ИС - сложная и трудоемкая работа, требующая
не только технических навыков, но и экономических. Только сочетание этих двух
составляющих может привести к достоверному результату проводимого анализа.
    Для определения экономической эффективности внедрения и использования
проектируемого программного решения необходимо провести расчет следующих
показателей:
   Стоимость программного обеспечения, включая проектирование, разработку, отладку
    и внедрение системы;
   Затраты (расходы) бюджета до внедрения прикладного программного обеспечения;
   Затраты (расходы) бюджета после внедрения прикладного программного
    обеспечения;
   Экономия затрат, представляющая собой разность между затратами до и после
    внедрения программного обеспечения;
   Срок окупаемости программного обеспечения;
   Годовой экономический эффект от внедрения программного обеспечения.
    Ниже приведен расчет экономической эффективности на несложном примере.
    Расчет затрат на разработку и внедрение системы
    Определение затрат на разработку и внедрение программного продукта
осуществляются по формуле (1).
  С = Салг + Сотл + Свн,           (1)
  где    Салг   - затраты на проектирование и разработку алгоритма ПО; Сотл -
затраты на разработку программы и отладку; Свн   - затраты на внедрение.
    Рассмотрим на конкретном примере. Разработана и внедрена ИС для компании по
работе с недвижимостью. Были следующие затраты: на проектирование – 200 000 тенге, на
разработку и отладку – 200 000 тенге, на внедрение – 100 000 тенге. В компании в
административном отделе работали два сотрудника, которые получали ежемесячную
заработную плату в размере: администратор по вводу информации – 60 00 тенге, по
обработке информации – 100 000 тенге. После внедрения ИС руководство перевело одного
из сотрудников в другой отдел,