eurasia by liwenting

VIEWS: 3 PAGES: 40

									Number  Word    Hittite   Tokharian Old IndianIranic     Greek  Armenian Albanian
   0            -14    -2    -10    -14       -8   5     12
   2  ashes38  hass-    [unknown ] āsa     *āh-     téf-ra  ači-un   hi [< *ski(na)]
   6  bird33   suwai-   [unknown ] vi-           ór-nis  haw    zog [< Ira.?]
   8  black48  dankui-   *erk-ent-       *śyāva-   mel-as  seaw    ži < *džedi
   9  blood20  esh-ar-   *yəs-ār   as-an-   *vahuni-   háim-a  ariwn   gjak [< *saka]
   10  bone34   hastai-   *āy     asth-   *ast-    ost-éon osk-r   asht [< *ašt-]
   13  claw(nail)19            nakhá
           sanku(wa)i-*MekəwA [pl. ]     *nāx-    ónük-s  yeɣung [new! ] [< *atsāna]
                                             thua
   17  die13   ak(k)-   wäl- [Toch. A ]    *mar-    thnḗ-skō meṙ-an-im vdes [< *awa-takja-]
   18  dog16   [unknown ] *kwən-    śvan-   *śvan-    kýōn   šun    ȼen [< Rom.?]
   19  drink15  eku- / aku- *yok-    pā-    *xʷar-        əmpem   pi [< *pīja]
   20  dry24   hat-    *ās-    śúṣ-ka-  *huš-ka-   áu-os  cha-makh thatë [< *saus-]
   21  ear32   istamana- *kəl-autso kárṇa-    *gauša-   oũs   unk-n   vesh [< *wausi-]
   23  eat25   ed- / ad- *śwā-     ad-    *xʷar-    esth-ìō ut-em   ha [< *eda-]
   24  egg47   [unknown ] [unknown ] āṇḍá-    *āya-    *ṓwe-on ʒow     ve [< Rom.?]
   25  eye4    sakui-   *ekə    cákṣus   *čaš-man-  óm-ma, oph-thalmós sy [< *atšīwi]
                                       ak-n
   28  fire7   pahhur   *pəwAr agní-      *ātar-    pǖr   hur    zjarr [< *džera]
   31  foot43   pata-    *peye    pád    *pāda    poús   ot-ən   këmbë [< Rom.]
   36  hair27    tetana-  *ḱāku    kéśa-         kóm-ē [< Cauc.?]
                                        vars     qime [< Cauc.?]
   37  hand11    kessar-  *ḱəsər    hásta-  *źasta-   khéir   ʒeṙn     dorë [< *dārā]
   38  head49    harsar   *ḱəpāl(V) śìras-    *sarah-   kephal-ḗ gəlux     krye [< *krānjā]
   39  hear45    istamas- *kəĺew-s- śru-      *śru-    klý-ō   l(u)-     dëgjoj [< Rom.]
   40  heart14   kir    *ār-əɲcə              kēr    sirt     zemër [< Phryg.?]
   41  horn44    karawar *kərewr-         *śru-    kéras   elǯiwr    bri [< *brina]
   42  I3 [stem 1 ] uk           ahá-m
                 näṣ [A ], ɲaś [B ]   *aźa-m   egṓ    es      u-në
   42  I3 [stem 2 ] amm-          ma-    *ma-    me           m-
   43  kill42    kuen-   *kew-    han-   *ǯan-    ktéin-ō  span-     vras- [< *awa-rautja-]
   46  leaf41    parstu-  *ṕəltA    par-ṇá-  *par-na-  phǘll-on terew     gjeth(e) [< *gadza-]
   50  louse17   [unknown ] [unknown ] yūka-    *świš-   phtheir  anic     morr [< *mērwa]
   53  meat46    [unknown ] mīsa [B ] māṁsá- *gau-[šti-]    kréas   mis      mish [< *miša]
   54  moon18    ar-ma-   *ḿeɲe    mās-   *māh-    selḗ-nē  lusin     hënë
   56  mouth31 ayis-                 *āh-
                 *ṣəŋkwə múkha- [< Drav.]      stóma   beran     gojë [< Ita.]
   57  name10    laman-   *ɲemə         *nāman-   ónoma   anun     emër [< *enmen-]
   59  new23    newa-   *ɲəwe    náva-   *nava-   né(w)-os nor      ri [< *rija-]
   60  night50   isp-ant-       [?]kṣap-   *xšap-   nǘk-s   gišer     natë [< *nakti-]
   61  nose29    titita-         nās-
                 malaɲ [A ], meli [B ] *nāh-         ṙngun-k    hundë [< *skun-tā]
   62  not30    natta   *mā     ná    *na     ou(k)     očh   nuk
   63  one21    sia-    *ṣe-     é-ka-   *ai-wa-   hei-s     mi    një [< *ain-ja-]
   65  rain39    heyu-          var-ṣá-  *vār-
                 *sw- [sw-ase [A ], sw-ese [B ]]  hüe-tós    anʒrew  shi [< *sūja-]
   78  smoke36 tuhhu-(wa)i-  [unknown ] dhū-má- *dū-      kap-nós    mux   ty-m
   80  star40    haster-  *ṣcər-    stár   *stār-   astḗr     astəł  (h)yll [< *skiw-ila]
   81  stone9    aku-    kär-weɲe [B ]áś-(m)an- *asan-ga-  líth-os    khar   gur
82  sun35    istanu-        svar / ] *xʷar-
               koṃ [A ], kauṃ [Bsūrya-     ēéli-os  arew    diell [< *delwa-]
84  tail26    sisai-   pako [B ] púccha-   *dumba-  ourá   p:očh [new!bisht [< *būšta]
                                          ]
87  thou5 [stemzi-k / tu-
          1]    *tu-    tu-, tv-am *tuv-am  sǘ    du     ti
87  thou5 [stem 2 ]
88  tongue8 lala-      *kəntəwo       *źvā-   glōssa  lezui   gjuhë [< *glusā (< Grk.?)]
89  tooth22   kaga-   *keme   dant-   *dantan-  odoús   atam-n   dhëmb [< *dzamba-]
90  tree37    taru-   *stā-mə        *vana-   déndre-on caṙ    dru
91  two2     dā-    *wV    dvá-    *duva-   dǘo    erku    dy [< *duwō]
94  water28   watar   *wər    udán-   *āp-    hǘdōr   ǯur    ujë [< *udrjā]
95  we1 [excl. ; wēs 1 ]
         stem    *wVs    vay-ám   *va-    hē-meis  me-kh   ne
95        anz-as
   we1 [incl. ; stem 2 ]       n-as    *a-h-mā-
96  what12    kui-t   *kwə-   ká-d, kì-m *či-    ti    zi-    se [< *tšjā]
98  who6     kui-s   *kwə-   ká-s    *ka-    tis    o(v) [< *kʷo-]
                                          ku-sh [< *kʷu-so-]
Baltic    Slavic Germanic Latin      Celtic          Saami
                              Baltic-Finnic    Mordvinic Mari
     -1    -1     -1     -2      -10      2     7    10     10
*pel-        *askō(n) kini-s
     *pepelъ/*popelъ           *loutwi-   *tuhka- [< Germ.]  *kuloŋ/wu *lomə-ž
*pu-t-  *pъt-a   *fuglá-z avi-s      *fat-ar    *lintu-  *lontē-  *narmoni *käjək [< Turc.]
     *čьrnъ
*mal- ~ *mel-    *swarta- niger      *dubu-    *musta-       *rawužo- *sẹm(ə)
*as-en-       *blōd-   s-an-guis  *weli-    *veri-        *weri
*kaula-  *kostь   *bain-an os       *ast-no-   *luu-   *tāktē-  *lov-   *lu
*nag-a- *nogъ-tь *naga-la-z ungui-s      *angʷī-nā   *künsi        *kenži
     *mer-tī *diw-an- mori-or
*mir- ~ *mer-                 *mar-w-    *kōle-   *jāmē-  *kulo-  *kolE-
*čun-   *pьsъ   *xunda-z kani-s     *kwon-    *koira-       *piŋe   *pĭɲ- ~ *pij
*ger-   *pьjō   *drenk-an- bib-o     *fib-o-    *jō-         *śimi-  *jüA-
*saus-        *ϑirs-an- sikku-s    *tir-     *kuiva-  *koškē- *kośke   *kukšə
*aus-   *ūxo    *áusō    auri-s    *aws-     *korva-       *pile   *pĭlə-s
*ad-     *jē-mь*it-an-   ed-ō     *ed-o-    *sō-dä-       *jarsa-  *kɔčkA-
*wol-     *āje *ajjá-n   ōvu-m     *āwy-o-    *muna-  *monē-  *alu [< ?] *mŭnə
*ak-     *ok-o *aug-an ok-ulu-s     *lakat- [?]  *silmä-       *śelmi   *šĭnća
*ung-ni-   *ognь *fō-n- / *fū-r-
                igni-s    *tef-net-   *tuli-       *tolu   *tŭl
*kāj-ā       *fōtu-z   pē-s     *fod-     *jalka-  *jōlkē-  *pilgi   *jɔl
*plauk-a- *vol-sъ  *xēra-n   krīni-s    *wol-to- *hipus          *čäjeri  *üp
*rank-a- *roNk-a- *xanðu-z manu-s       *flām-ā *käsi          *kädi   *kit
*galw-ā       *xa(u)bVda-zkaput     *kʷenno- *pää-     *ōjvē-  *pire   *wuj
*gir-        *xáusian- audī-o     *klow-  *kuule-         *kule-   *kolA-
*čerd-   *sьrdьce *xirt-an kor       *kred-  *südä-          *śede-ŋi *šü-m
*raga-s  *rog-ъ  *xur-na-n kor-nū     *kar-no- *sarvi-    *ćōrvē-  *śuro   *šur
*aš ~ *eš *āzъ   *ika    egō      *me   *mi-nä-    *mo-n   *mo-nu *mĭj
*me-    *me-   *mi-    me
*gal-   *bьjō  *dau-dá- ok-kīd-o     *mar-w-    *tappa-  *kontē-  *čaŋu-   *pustA-
*lap-a-  *list-ъ *bla-da-n foli-um     *dol-     *lehti-       *lopa    *lĭštaš
*u-t-i-  *vъš-ь  *lūs    pedi-s    *luw-ā    *täi-   *ti-kkē- *śiji    *tij
*meɲs-ā       *mimzá-n karō       *kiko-  *liha-     *ōɲćē-  *siwe-li  *sĭj‑l
          *mēnēn lū-na       *lug-rā *kuu-          *koŋu
                                   *mānō [< Germ.]    *tĭlə-źə
*mu-t-iā *ūs-tā   *múnϑa-z ōs        *ās-   *sū-      *ɲālmē- *kurgu    *ŭmsa ~ *ŭsma
*ward-a- *jь̄ mē *naman nōmen         *anman *nimi-           *lemi
*nau-j-a- *novъ   *niwja- novu-s      *now-yo- *uusi-          *odu    *u
*nakt-i- *notjь   *naxt-s   nok-s     *noxtV- *yö-           *we
*nās-i-  *nosъ  *nasi-z   nāsu-s    *srok-nā *nenä-     *ɲōnē-  *sudo [?]  *ner
*ne    *ne   *ni     no-n     *ni   *ei-      *ij    *a-     *ɔ- ~ *ĭ- ~ *i-
*wei-n-a- *ed-i-nъ *ai-n-a- ū-nu-s      *oi-no- *ü-ksi-         *wej-ke-  *i-k(-tə)
*lei-tu-  *dъždžь *rigna-z pluv-ia            *vihma-        *piźi-   *jür
*dū-m-a-      *rauki-z fū-mu-s     *diyet- [?] *savu-        *kača-   *sĭks
*ǯwaižd-iā *gvēzda *stirna-z stēl-la     *ster-ā   *tähti-   *tāstē-  *täšti
*ak-mō       *staina-z lapi-s           *kivi-
                       *lip-enk- [?]      *keaδgē  *kewi    *küj
*saul-iā              *sunnēn *sāwol-
      *sъl-nь-ce *sōwila-n / sōl         *päivä-       *či   *kečə
*ōdeg-ā  *xvostъ *xalēn     kaud-ā  *er- [?]  *häntä-       *pulo  *pɔč
*tū          *ϑū     tū    *tu / *te  *si-nä-  *to-n   *to-nu  *tĭj

*leiǯuw-i-s      *tungōn lingu-ā    *tangw-āt *kēli-        *käli  *jĭlmə
*dant-i-       *tánϑu-z dēn-s    *danto- *hampas-   *pānē-   *peŋi  *püj
*med-ia- *derv-o   *tri(w)u arbor    *kʷres-no- *puu-        *čuwtu  *pu
*dwV    *dъvā   *twai   duō    *dwāw   *kaksi-  *kōktē-  *kawto  *kok
*wand-ō *vod-ā    *wata-n/-r akw-ā         *vesi-
                      *uden-skyo- [?]   *ćācē-   *wedi
*me-s         *wīz    nōs    *n-    *me-   *mij    *mi-ni  *mɛ
      *nā-    *un-s
*ka-    *čь-to   *xwa-   kwi-d   *kʷe-   *mi-         *me   *mɔ
ka-    *kъ-to   *xwa-   kwi-s   *kʷe-   *ku- ~ *ke-*kea ~ *ki *ki   *kV
Permic    Ob-UgrianHungarianSamoyed            Yukaghir   Turkic Mongolic        Korean
                                               Tungus-Manchu
     6      1     12           -6      1      -1  10     -4    8
*pojm-/n-        hamu    *kimä          *nugo   *kül   *hüne-sü   *pulɲe- *čắi
*leb-          madár    *sårmå          *nɔ[n]da *Kuĺ   *sibawu   *gasa   *sāi
*śöd-    *pek- [?] fek-ete                *emi-   *Kara   *kara    *saka-rīn
*wor-    *wiɣrV vér                   *lövɣə-  *Kiān   *čisu    *sēgV-   *píh
*lɨ-     *luwV   čont                 *amu-n  *siŋö-k  *ja-su    *giram-ksa
*gɨž-    *küṇčV köröm [?] *kətå    ̂         *öʒi-l  *dɨrŋa-k *kimul-su   *xosī-kta *tòph
*kul-    *kala-   hal     *kåə-   ̂       *javə-  *öl-   *ükü-    *bu(r)-  *čùk-
*pon-    *ǟmpä   eb                  *tavəkə- *ɨt / *it *nokaj    *ŋinda- *kàŋ-
*ju-     *(j)ä(ɲC)- [?]
            iv-                 *law-   *ič-   *uw(u)-   *um(i)- *mà-
*kös-          sáraz                *sil-   *Kūrɨ-k *kawra-    *xol-ga  *mằrằ-
*pil'-    *peli   fül     *kåw           *unö-mə- *Kul-kak *čiki     *sian   *kúi
*śVj-    *ϑē(ɣ)-  ev- ~ es- *əm-̂           *legʷu-  *jē-   *ide-    *ǯe-p-   *čā-
*kVl'-    *moṇ- [?] tojás                 *aw-   *jumurtka *ömdege   *umū-kta  *árh
*śin-    *šemä   sem       ̂
                  *səjmä          *waŋ-ʒə- *göŕ    *ni-dü    *ɲia-sa  *nún
*tɨl     *täwti   tűz     *tuj           *lɔci-  *ōt    *gal     *toga
*kok-          láb     *åj           *noɲi-  *adak   *köl     *palga-n  *pár
*jür-si         haj     *e ptə-      ̂   *mɔɲi-  *s(i)ač  *hü-sü    *puɲe-
*ki-     *kätä   kéz     *utå           *tɔləʒə- *el    *gar     *ŋāla   *són
*jür-    *päŋ- [?] fej     *åjwå          *jō[ŋ]  *baĺč   *tolu-gai  *dili
*kɨl-    *kʷāla-  hall-    *jüntə    ̂     *mö-[δi]- *ẹĺi-t-  *sonos-   *dōl-dī-
*śəl-Vm   *šimV   sìv     *sejə    ̂      *soɣə-  *jürek  *ǯirüke   *miaɲam  *mằɲằm
*śur-          sarv    *ämtə      ̂    *önmuδ *bujŋu-ŕ *eber      *xüj(k)e
*me-     *mä    én     *mə-n  ̂        *me-t   *bẹ-   *bi     *bi    *nà

*wi-     *welä-  öl-         *kå-t- *puɲ-   *öl-tür- *ala-         *wā-    *čùk-jo-
*kor-         lev-él        *jäpä *pol-   *japur-gak*lab-či              *nìph
                                               *xabda(-nsa)
*tVj-    *tä-ktmä tetű         *åncə̂ *pemə-ŋ *bɨt     *böɣe-sü        *ti-kte  *ní
*si/ɨl-                 *åjå
              hús [< Iran.]     *cūl    *et    *mikan         *ul-(k)se *sắrh
*təl-            hol-d         *kiɲə-ʒə- *āɲ(k)   *sara         *biaga   *tắr
*vVm-    *sū- [?]    sáj     *äŋ    *aŋa-ŋ   *Agɨ-ŕ  *ama-         *amŋa   *íp
*ɲim-    *nemä     név     *nim         *āt
                         *niu- ~ *nim     *nere         *gerbǖ   *(n)ìr(h)-
*wɨl'-    *jil-pV    új     *ɲabV [?] *ilĺə-   *jaŋɨ   *sine         *xir-   *sái
*oj-     *jijV     éj     *pi    *emi-l   *tün   *söni         *dolba   *pám
*nɨr-    *ɲulV     orr          *jogu-l  *burun  *ka[m]ar        *xoŋa-   *kóh
*u-z-    *ä-[-t/-l]   ne-m    *i ~ *e  *əĺə-   *=ma-   *e-se         *e-    *àn-
*ə-tik-   *ü-k [?]    e-gy    *o-    *ürki-   *bir   *nige               *hằnàh
                                               *ume- ~ emu-
*zVr-            es-ő    *sårå   *tivə-   *jag-   *kura         *aga    *pì
*čɨŋ-            füs-t    *küntə̂  *ĺəu-   *tüt-ün  *hutu-ɣa        *saŋɲan *nắi
       *kōɲća     čill-ag   *kVśkV *ĺẹrügüδie *jul-duŕ *ho-du           *xōsi-kta
*iz-     *kewä     kő       ̂
                    *pəj   *qaj-   *diāĺ   *čila-ɣu        *ǯola   *tōrh
*šon-d-       nap   *kåjå  *jälō   *gün(eĺ) *nara-n   *sigū-n  *hắi
*bVž-   *leɣ [?]  far-ok  *tåjwå  *ĺaqi-l  *Kudruk *seɣü-l   *xürgü  *s-kòrì
*te    *naŋ    te     ̂
               *tə-n  *tə(t)  *sẹ-   *či     *si

*kɨl-   *ɲēlmä   ɲelv     ̂
               *keəj  *wɔŋər  *dɨl   *kele-   *xil-ŋü
*piɲ-   *peŋkä   fog   *timä  *toδ-   *sīĺ   *si-dü   *xǖkte  *ní
*pu-         fa    *pä   *sāl   *ɨ    *mo-du   *mō    *nàmò-k
*kɨk-   *kītä   két   *kitä  *kʷij-  *ẹk(k)i  *goja-r  *ǯube-  *tubu
*wa-   *wit [?]  vìz   *wit   *əoδi   *sɨb   *usu    *mū
*mi-   *mä-    mi    *me-   *mit   *bi-ŕ   *bi-    *bue   *ú-rì

*mVj-   *mV-    mi              *nē-
                    *lömə- ~ *nömə-   *jaɣu-n-  *xia
*ki-n-  *ko-    ki    *ki-   *ki-n-   *ke-m  *ke-n   *ŋǖ    *nú-
Japonic    Yupic    Inuit    Aleut    Chukchee   Itelmen        Telugu
                                       South Dravidian   Kolami-Gadba
      1      1      6      10      11      11    -5     15     -3
*páp(u)í  *áʁr(a)   *aʁra    *utxi-     *piŋ     *piŋ-piŋ *nīṟ-    *būḍ-   *Nīḏ
      *təŋmi(r)a- *təŋmi(r)a-         *əpciq(a)  *uɲa-    *puḷ-   *pul-   *piṭ-
            *qiʁ-nə-ʁ- *qaxca-
*kùruà- *taɣnə- ~ *taŋɣə-              *əv-     *kt=əɣʷé- *kar-    *nal-   *kar-
*tí     *aruɣ    *a(r)uɣ           *mullə    *müĺì-m *nej-tōr   *nettur  *netur
      *nănə-ʁ *caunə-ʁ            *hət-həm   *qUt-hUm *el-[mb-] *emm-     *pur-n-
*túmái   *cətu-ɣ   *kukə-ɣ           *veɣə    *k'uxʷ-   *ugir   *gōr-   *oger
*sín-    *tuqu-   *tuqu-           *vih-    *iŕ(H)ə- *cā-     *cā-    *Cā-
*ínù    *qikmi-   *qiʔmi-           *həthə-n   *qəśih-   *nāj-   *kukk-   *ɲaj-t-
      *əməʁ-   *əməʁ-   *tāŋa-     *iɣʷhici-  *iɣʷili-  *uṇ-   *trā-g-  *uṇ-
*kàwà(ra)-k-*kinə-ʁ- *panə-ʁ- *qaka-        *kъrɣъ-   *k'ɨźɣ(ʷ)i- *vaṟ-   *enḍ-   *āṟ-
*mìmì    *ciɣu-nt *ciu-nt            *viłu          *kev-i  *cev-   *kev-
*kùp-    *nəʁə-   *nəʁi-   *inu-      *=nu- / *=šu-
                                *=nu-    *tin-   *tin-    *tin-
*kàpì    *man(ŋ)i- *man[ŋ]i- *sāmla-       *liɣ(ʷ)   *ləɣʷi-lxə *moṭ-ai   *g(r)uḍḍ-  *karb-
*mài(N) *irə      *irə            *əłła-   *lulə ~ *ilə*kaṇ-   *kan-    *kaṇ
      *əknə-ʁ *iknə-ʁ             *miłɣə-n *ximɨĺxə *čic-      *cicc-    *kic
*pànkì   *itəɣ-   *itəɣ-           *ɣъtka-   *qtHa-ŋ *kāl      *aḍi     *kāl
*kái    *ɲuja-   *nuja-           *ɣʷir    *k'ɨm'-   *majir   *venḍr-   *tīr-
*tà-i    *árɣa    *arɣa-ɣ           *keɣ-    *xik'e-   *kai    *kaj-/*cē-  *kej
*kàsìrà   *ɲarə-qu- *nia-qu- *kamg-        *Le(ɣ)ʷtə *kɨtxɨ-ŋ   *tal-ai  *tal-    *tal
*kí-k-   *niŋə-t-  *tuvca-   *tu-t-     *valo-m- *iluf-si- *kēḷ-      *vin-    *ven-
      *iʁca-qu- *ūma-             *Liŋ    *ĺiŋʷi         *gunḍ-
                                      *gunḍi-[kāj]
      *ciʁu-nəʁ
*tùnuá [< Austrones.] *naɣru-ɣ                 *əntɨn-
                          *rətnə- ~ *tən-     *kōḍ-   *komm-    *kōḍ
*bà-    *vi     *uva-    *ti-ŋ      *ɣъ-m-   *kъ-ma   *nj-ā-n  *ɲ-ē-n    *ā-n
      *=ŋa    *=ŋa
      *tuqu-t- *tuqu-t-            *ъtmъ-    *ĺime-   *kol-   *ca-mp-   *aṇ-
*pá     *pəłu-   *pIlu-           *ъɣʷtъ-   *pəĺă-   *Il-ai   *āk-     *evg-
*sìrá-m(u)í *kuma-ɣ *kuma-ɣ             *məmlə   *mil    *pēn-   *pēn-    *pēn
*sìsì    *nəqə    *nəqə            *tərɣə   *tiH(ʷ)al *iṯ-     *eṟ-ac-   *ćep-
*tùkùi   *taŋqi-   *tatqi-           *əjʁ-iłɣə-n *jeʔъlŋɨn *tiŋaḷ    *nel-a    *nel-
*kútí    *qanə-ʁ *qanə-ʁ *agil-         *ъrk-ъrŋъ-n*qəśh(u) *vāj      *nōr-    *Sonḍ-
*ná(N)   *atə-ʁ   *atə-ʁ                 *hela-ŋ
                          *nənjə ~ *nъnbъ     *pedjar  *pēr-    *pedr
*nípí-   *nu-ta-   *nu-ta-           *tur(ji)- *neɲъ     *pUʒá- / *puʒú-
                                            *kot-    *pun-
*duà    *unu-ɣ   *unnu-ɣ           *nəki    *inkʷi ~ *nikʷi
                                      *ir-    *rēy     *ɲāḷ
*páná    *qəŋa-   *qəŋa-   *anʁu-si-    *ʁiŋ    *qъŋʷa   *mūŋ-   *mukk-    *muŋ-aḍ
*nà-    *=(ŋ)i-   *=(ŋ)i-   *ulu-x     *ellə    *xoj [?]  *al-    *kā-     *tōnḏ-
*pitə    *ataʁu-ci- *atau-cci- *=taQ-      *ənnen   *qʷiɲüŋ        *o-k(k)-   *o-k-
*àmâi    *ciła-łuɣ *cila(q)-luɣ         *muqe    *čux-    *maẓ-ai *vān-      *vān-
*káiN-púri *puju-    *puju-           *ъtqɨ          *pUg-ai *pog-      *pog
      *aRɣu-   *uvlu-           *eŋer    *eŋözi-   *mīn    *cukk-    *ćuk-
*(d)ìsí   *uj(a)ʁa-ɣ *ujaʁa-ɣ           *ɣъbɣъ-n *kъw      *kal    *ṟāj     *kal1
*pí    *maca-   *ciqi-nəʁ       *tirkə-n  *(ku)ĺʷàč *poẓud- *prodd-     *pod
     *paməju- *pamiu-         *ŋojŋъ-n  *ŋosH-  *tōk-ai         *tōk-
                                       *vāl- [< Indo-Ar.]
*ná    *[əł-]-vər *[əl-]vit *ti-n    *ɣə-t   *ki-źa         *ɲ-īv-
                                 *nj-ī-[n] / *u-n-    *nj-ī

*sìtà   *ulu    *uqa-        *jijłə   *iĺilə        *nālVk-
                                 *nā(v)-[lVg-]     *nālk-/*nav[ŋ]-
*pa    *kəɣu-ntə  *kiɣu-nt       *wal-nъ *kəʷpi    *pal-   *pal(l)-  *pal-
      *Nəkuʁa-  *napā-qtu-      *uj- / *uH- *uH-   *mar-   *ceṭṭ-   *mar-k
*puta-   *maləʁu-  *malʁu-       *ŋiš(š)e-q *kaśHə   *ir-    *irV-    *ir-
*mì-(n-tú) *əməʁ    *əməʁ        *mimłə   *iH-   *nīr    *nīr-    *ɲīr
*bà-    *vaŋ-    *uva-ŋ   *ti-ma-  *mu-ri   *mu-źa  *nj-ā-m  *ɲ-ē-m-   *ā-m

*nỼ    *ca-     *cu-    *alqu-  *še-    *ъn-    *jā-/*e-  *ē     *ē-
*tá    *ki-na    *ki-na   *kī-n   *mi=k   *ke    *jā-/*e-  *ē     *ē-
Gondwan         Brahui
       North Dravidian   Narrow Kartvelian
                       Svan    Akkadian         Ethiosemitic
                                    South Arabian     Arabic
     -2      8    20     -8     9      -16      -5    -10     6
*nīḏ-     *oṛm-ā  kal-ūṛ  *ṭuṭa-   *ṭəṭ    ṭikmenn-u        *ḥamad- ramād-
*poṭ-     *ōṛ-ā        *par-   *nä-ṗol   iṣṣūr-u    *nVšr-   *ʕof-   ṭayr-
*kāṛ-ɣ-    *maṛ-q- ma-un         *me-šx-
                 *uć- (*wVć-)      ṣalm-u    *ḥwr    *ṣal[lV]m- ʔaswad-
*nej-tor   *qē-s-  ditar   *zisxL-  *zisx    dam-u     *ḏor-   *däm-   dam-
*peṛen-    *qōc-l-  haḍ         *ǯiǯw    eṣem-tu         *ʕaṣm-   ʕaẓm-
*gōr-     *orq   zīl    *prcx-   *cxa    ṣupr-u          *ṣifr-   ẓufr-
*sā-     *kej-   kah-   *ɣar-   *dag-r-   mât-u     *mōt    *mwt-   mwt
*nāj-     *al-   kuchak        *žeɣ    kalb-u    *kalb-   *kalb-   kalb-
*uṇ-     *ōn-ḍ-  k-un-   *św-    *tr-    šatû     *sḳy    *sty    šrb
*vaṯ-     *qāj-   bār-un  *qam-   *pər-i   š=ābul-u   *ḳaŝVʕ- *ybs     yābis-
*kev-ɣ-    *qeb-d-  xaf         *šṭim-   uzn-u     *ʔiḏān-  *ʔuzn-   ʔuḏn-
*tin-     *mōX-   k-un-         *zweb-
                     [< Cauc.?]  akāl-u     *tVw-   *blʕ-   ʔkl
*tōl-                     *lə-gr-
                  *ḳwerćx- [< Cauc.?] pelû
            bayda [< Arab.]                           bayḍ-at-
                                    *ḳa(w)ḥil- *ʔa=nḳʷaḳʷVḥ-
*kaṇ     *qan   xan    *(ś)twal- *te-    īn-u      *ʕayn-   *ʕayn-   ʕayn-
*cic     *cic   xāx-ar   *ʒećx-        iš-ātu
                       *le(=)mesḳ-       *ŝiwāṭ-  *ʔis-at-  nār-
*kāl     *qeḍ-   nat    *ḳurćx-       šēp-u     *ŝaf/b-  *ʔi(n)gir- riǯl-
*ter-     *tal-   puṭ    *(ś)tom- *pat-    šār-tu     *ŝVf-at- *ŝaʕr-    šaʕr-
*kej     *qeG-ā  dū     *qel-   *ṭoṭ-   qāt-u     *yed-   *ʔid-   yad-
*tal-     *kuk-   kāṭum   *(ś)taw- *txum-   qaqqad-u    *rVʔš   *raʔs   raʔs-
*ven-     *men-j-  bin-    *sem-   *sm-   šemû      *šemVʕ- *smʕ     smʕ
            us-t    *gul-   *gu    libb-u     *=lbēb   *libb-   qalb-
*kōḏ-     *marg-        *kra-        qarn-u     *ḳVrn-   *ḳarn-   qarn-
*ɲ-ā-n    *ē-n   ī     *me-    *mi    anāku     *ho [?]  *ʔana   ʔanā
                             anāku
            xall-ing  *ḳal-   *dagr-   dâk-u     *ltɣ    *ḳtl    qtl
*āk-     *ātq-ā        *po(ś)tel- *bal-   ar-u [?]   *ḫVṣ    *ḳʷäṣl-  waraq-at-
*pēn     *pēn   bōḍ    *ṭiź-   *ṭiš    upl-u     *kVnVm-   *ḳVmal-  qaml-
*ū-           sū     *qorc-   *leɣw   šīr-u     *tVw-    *baŝar-  laḥm-
*nel-nǯ-   *bil-   tū-bē   *du(ś)te- *došd-   warḫ-u    *ʔar-    *warḥ-  qamar-
*vāi     *bā-ī   bā     *ṗir-   *wišḳw [?] pû      *ḫawḫ-   *ʔa-f[u]- fam-
*pedjor    *pinǯ-  pin          *žax-   šum-u     *šVm    *sum   ʔism-
*puʔn-    *pun-ā  pūs-kun  *xal-   *max-   ešš-u     *ʔV-dīn [?] *ḥaddis- ǯadīd-
*nāḷ-     *māG-   nan    *ser-   *leṭ    mūš-u     *ʕṣr    *layl-  layl‑at-
*muŋ-el    *munj-ī  bā-mus   *ćxwir-        app-u
                       *nepx- ~ *lepx-     *naḫrīr- *ʔanf    ʔanf-
*sil-     *mal   all    *wer-   *ma-    la      *ʔal-    *ʔal   mā
*o-r-     *o-r-t  a-si    *ert-   *ešx-   ištēn     *ṭad    *ʔaḥad  wāḥid-
*piḏ     *poj-   pir          *učx-   zanān-u    *=lsē-   *zVnVm/b-maṭar-
*poɣ-     *moǯ-q-  mōḻẖ    *ḳwam- *ḳwam- qutr-u        *nidāḫ-   *tann-  duḫān-
*suk-     *bīṇ-kō       *murVcx- [?]     kakkab-u   *kebkib- *kokab- kawkab-
*kal     *cāc-ā  xal    *kwa-   *beč    abn-u     *ʔoben   *ʔabn-  ḥaǯar-
*poṛd-    *biḍ- [?]  dē    *mźe-  *miž   šamš-u   *šam         šams-
*tōk-    *qol-ā        *ḳud-  *ha-ḳwad- zibb-atu  *ḏVnVb  *zanab-
*ɲ-ī-n    *n‑ī‑n   n‑ī   *si   *si    at-ta   *he-t   *ʔan-ta  ʔan-ta

*vajndeṟ-i  *taṭq-ā   dūī   *nen-  *nin-   lišān-u  *lVšVn  *lissan- lisān-
*pal-    *pal-    dandān  *ḳb-   *šdik   šinn-u   *šn-   *sin-   sinn-
*maran-   *man    draḵẖt      *megem  iṣ-u    *hirām-       šaǯar-
*iri-    *ir-    ir-aṭ  *jor-  *jor-   šina    *ṯir-   *kilʔ-  ʔiṯn-āni
*jēḏ-    *am     dīr        *lic   mû     *=mih-  *may-   māʔ-
*ɲ-ā-m    *ē-m    nan   *čwen-  *n-    nīnu              *ḥina
                                *nVḥ(an)- *nVḥ-na ~ naḥ-nu

*ja-     *e-ndr   a-nt   *ma-   *maj   mīnu    *ʔin-   *min    mā
*ja-     *n-ē    d-ē-r  *wi-   *ja-   mannu   *mUn   *man    man
      Semitic Zenaga         T    North Berber
Northwest Egyptian (Middle) East Berber uareg (South Berber)  Tumak-SomraiLai       Kera-Kwang
    -21    -15     7     -8    1     -5     -11    -1        -1
*ʕumr-   ssf    *=gəf-  *=šəd [?] *eẓəd   *=ɣəḏ   *də=b(ə)ri-*tə=brI     *kə=brʌ [?]
*ʕṣr    ʔpd         *gaḍiḍ   *gəḍiḍ  *a-gəḍiḍ *du(H)di *tidʌ        *koyo [?]
      km     *ədəl   *=SəṭVf *=ẓVḍVf *bark-     *ʔuriɲ- [?] *ʌndʌ      *sir-
*dam-   znf    *dəmm- *=damm- *=zəni     *=dam- *bar      *kʌ=bʌr-    *ko=war-
      ḳs     *i-ɣss-  *=ɣəs   *=ɣəs  *=ɣəs   *gus-    *ʔis-      *kʌs-
      ʕn-t    *skər   *=skir   *=skər  *=skər (*=ššər) [?] *gus(ə)ma
                                *Kər            *ge(=)ler [?]
*mwt    mwt    *əmmi   *=əmmət *=əmmət *=əmmət *mad- [?] *ma           *maye
*kalb-   jw     *iḍi   *Eḍi    *=iḍi  *=yḍi   *gʌd-    *gira      *koyʌ
*šty    zwr    *ešwi   *əsu    *əsu   *su ~ *səw *sə(g)-   *sʌ       *sE
*yVbVš- šw(y)     *ya-qwur *=qqUr *=qVr     *=qVr   *woǯ    *haye      *ken-
*ʔuḏn-   m=sḏr   *=mazgu-ḍ*=məzzuɣ- *=məẓẓuk *=məẓẓuɣ *sumi      *sʌmʌ      *sem-
*ʔkl    wnm    *əč    *əč    *əkš ~ *ətš *ətš   *wəm     *le(y)   *hamɛ [?]
      swḥ-t   *=ʔǯə-   *=s=adəl-t *=s=adal-t *=mə(l)lal *ŋ=a(s)   *kə=sʌr- *kə=čək- [?]
*ʕayn-   jr-t    *=uḍ    *=əṭṭ   *t=iṭṭ   *t=iṭṭ   *t=ud    *ti=di   *Tə=r
*ʔiš-   sḏ-t    *azzun   *=msi   *=msI   *=m(ə)s(s)i*d=uw-    *t=uwa   *t=owa
*rigl-   rd          *ḍar    *=ḍar         *gər     *g(w)ar- [?]*kampa [?]
*ŝaʕr-   šny    *=(ʔ)zbi  *=zaw   *=mẓad *=zaw     *gur- [?]  *=seb- [?] *ka=aɗ- [?]
*yad-   ḏr-t    *=fuš   *=fus   *=fus   *=fus   *geɲ- [?]  *kə=bʌ   *kʌ=si
*raʔš-  tp     *i-ʔf   *=ɣəf   *=ɣəf   *=ɣəf   *dʌ=Kʌ    *ča     *čə
*šmʕ   sḏm     *gəra   *səl    *səl    *səl    *ɗo     *ɗʌŋ- [?] *sʌKi
*libb-  jb     *uǯ    *ul    *əwəl   *ul    *tuw- [?]  *mu=gʌl- [?]
                                             *tʌ=gun- [?]
*ḳarn-  ʕb     *=əska   *=skaw *=sək     *isk    *dub- [?]  *keb-   *gaw-
*ʔanā   jnk     *nik    *nekk-i  *nək    *nək    *nə     *ʔwʌ=n *=n
*ʔanVkV jnk      *nik    *nekk-i  *nək    *nək
*ḳṭl   smʔ     *əʔni   *ənɣ    *ənɣ    *ənɣ    *ʔʌǯ-    *dər [?]  *er- / *aw- [?]
*ʕāl- [?] gʔb-t [?]  *=ʔǯəh [< *=alV?]
                 *=fraw-t  *=fraw         *pʌl- [?]
                            *=fər / *=fri-     *sʌmʌ    *kʌ=sʌŋ-
*kalm-  ktt [?]   *=llik-  *=llək-  *=llik   *=lək- / *=lki-
                                  *ngirs-   *ngirs-
*bšr   jwf     *=fiʔǯǯi *=ksum    *isa-n   *=fiyi   *dUm    *si ~ *sĩ  *=suki [?]
*yrḫ   jʕḥ     *eǯǯir   *=ziri   *=yUr   *=yur    *dər    *Kʌ=dərə  *ki=Tir
*pay-   rʔ     *=mmi   *=mi    *=mi    *=mi    *bə(y)   *kU=bə  *ku
*šVm   rn     *ešm    *ism    *ism    *ism    *sumi    *kʌ=sʌ  *sʌm
*ḥadṯ-  mʔwy    *əyən   *=trVr   *=yn-ay  *=trar [?] *=rəwʌ   *(hʌ=)ruw- *mʌrwE
*layl-  grḥ     *iḍ    *yaḍ    *ihəḍ         *tʌn-i [?] *ɗal-   *dugʌn- [?]
*ʔanp-  fnḏ     *=nžər-ən *=nzər-   *=nzar   *=nzər   *sen    *hin-   *nīnʌ
*lā    n      *wer    *=(n)k-  *wər    *ur
*ʔaḥad  wʕ     *yuʔ-   *(i)yu-  *yə-n   *(i)yəw-  *mən    *pəna    *mən
*mṭr   ḥwy-t    *=kkanək *=nẓar    *=gənna  *=nzar   *bʌlan-   *mug- [?]  *pepe [?]
     ḥtj     *oʔbi   *uBu    *ahu    *awu    *saw [?]  *=sʌ    *kʌ=se
*kabkab- sbʔ     *=ḏəri  *iri    *=tar(i)  *=ṯri    *su [?]   *ti=sʌ   *seska [?]
*ʔabn-  jnr     *=(i)ʔrg- *irəg    *=kadi- [?] *=zru   *dəy    *=Sə [?]  *pər- [?]
*šamš-  rʕ      *=ʔfuk-  *=fūk-   *=fuk    *=fuk-   *d(=)əw  *t(=)ʌBa  *t(=)əwa
*ḏVnVb sd       *=šuḍ- [?] *=baḥṣ- [?] *=sba- [?] *=zənḍ- [?] *=muro [?] *kin-   *=gnə ~ *čin
*ʔan-t(a) nt-k, nt-ṯ  *kuk    *šə-k    *kay    *ki ~ *šə-k *yə    *Kʌ    *tV [?]
     nt-k                           *kʌ
*lVšVn  ns      *əčsi   *iləs   *iləs    *iləs   *(dʌ=)les- *kʌ=le-n- *kʌ=lis-
*šinn-  jbḥ     *u-kš   *=sīn   *=sin    *sin    *syan   *ka=sin- *kə=səŋ
      ḫt     *=ššaʔr  *=mdik- [?]*=šək    *=sɣar-  *ʔaB(d)- [?]
                                        *da    *kə=paŋ [?]
*ṯVn- / *ṯVr-
      sn-w    *šin-   *sən    *sin    *sin    *sər    *suw-   *ray [?]
*may-   mw     *am-    *ama-n *ama-n     *ama-n   *nʌm    *k=am-   *k=am-
*naḥ-nu jnn      *nəkni   *nəkeni *nəkkən    *nəkn-   *na          *n [?]

*mā    m      *ma    *mE-    *ma     *ma          *mə [?]  *mʌ [?]
*man    m      *ma    *mV    *mi     *ma          *wə- [?]
Mokilko Ubi-Sokoro  Mubi         Tera          Higi (A.3)
                 Dangla-Migama(A.1) Bura-Marghi (A.2)             Matakam (A.5)
                                         Mandara (A.4)
    20     -1      4    -5     -10    -10     -3      -11    -15
ʔóddà-gé *rub [?] *fidad- [?]  *but-   *pʌč-    *pinǯu   *pcʌ-ɗ-    *fʌc-    *bIT- [?]
ʔèmɓù-su *diɗ-    *ɗeɗi   *ɗiɗo   *ɗiy-    *ɗi-kʌ   *ʔyi-kʌ    *ɗi-    *ɗi-
gammil  *kilim-   *ram    *ram    *tiɗ [?]   *k(y)ɛr- *ŋ=kur-     *daŋ- [?] *=tar- [?]
     *saɗe [?] *o=bʌr    *bar    *par-    *ʔmamši *mimi      *muvʌz- [?]*=m[b]az
ʔòssé   *ʔəs-    *kU=nono  *(k=)as- *ʌŝ      *ɗʌxi   *ʔyiŝ-    *ŝaŝa    *aŝ
kṓkè   *kwakam [?] *kʌr-um-  *kʌr-               *ngiŝ- [?]  *ŝʌrb- [?] *ẑʌn- [?]
ʔí-nd-  *mit-    *mat    *mat    *mʌt-    *mtʌ-   *mtʌ-     *mčʌ-    *mət-
gédè   *kuy-    *pʌK- [?] *kaɲ-   *yiɗ-    *kiLa [?] *kure     *kʌr-    *kʌr-
síɓè   *sa     *su ~ *si *se    *s-     *sa    *sa      *sʌ     *sʌ
méeɗí   *ʔiy-    *gʌ=kʌK- *ʔaɗy-   *ɣori    *ʔwUl-   *ɣwul-    *ɣwul-   *kwʌl-
      *ʔon-    *sum-am- *ʔu=ɗʌŋ- *ŝim-     *ŝim-   *ŝim-     *ŝim-    *ŝim-
ʔóòmí   *tV           *tʌy(-aw-) *sim-
             *tuw- ~ *ti-           *sum-   *zəm-         *zʌm
                                        *wuz- ~ *zuw-
kù(=)mìl-só*ɗ=es-    *ɗ=is-   *[ɗ=]is- *(ŋ)gaʔil- *ŝiŝi    *ŝi    *ŝay-   *ŝay
ʔêr-(sá) *ʔid-      *iri-ni  *ʔudi-   *weni ~ *yi*nča   *nči-         *re
                                        *[i=]dʌy- [?] ~ *de ~ *ɗe
ʔùwwó   *ʔako     *kawi   *ʔako    *xwat-   *ʔuʔu   *ɣwʌ    *uvu    *akʷo [?]
zíná    *ʔofen [?]        *ʔʌ=sIn- *sar-     *sil   *sʌɗ-   *sʌr-   *sʌr-
ʔílíl-só  *ləw-     *ale    *law-    *ɣwas-   *šiši   *šin-ti  *si-di   *ŋgwʌč- [?]
béy    *kway-    *pɔs-   *pos- / *pis-
                        *Har-   *čʌy   *div-   *dəva   *Har(ay)
ʔéègó   *gon     *ka=č   *ka     *ʔin-   *kʌ-r              *ɣʌ-r
                                        *ɣʌ-n ~ *ɣʌ-r
                                   *ɣʌ-n ~ *ɣʌ-y
ʔóllì(gá)  *nEy-    *ǯig-   *ɗoy-    *sʌk-   *ŋgardi  *fa    *čən-   *čən-
ʔùlbò    *ʔo-ŋil- [?] *korlo   *korlo [?] *mʌn- [?] *ɗufu    *mnʌ-   *ʌ=rvʌ [?] *=duw- [?]
ʔòpì-só   *gap     *gapi   *gapi         *tʌ=mbʌl ~*tʌ=lʌm- *dʌ=rʌm- [?]
                        *mbo(x)Uŋda [?]    *tʌ=lʌm       *dʌ=rʌm- [?]
nu-ŋ    *na     *nde    *nʌ     *na    *ya- [?] *n- [?]  *ya-    *ya

t=ìdè    *da- ~ *de-*di     *dʌ(y)-  *ɓil-    *cʌy-   *čʌ-    *ǯʌ-    *kʌɗ-
púttù-sú  *ari [?]  *ɓere    *tap-   *Sowʔ-   *ŝar-   *ŝikʌ- [?] *ŝap-   *ŝʌm-
gérsè    *ŋgirsa   *ided-   *ʔint(at)- *ǯəŋgə(r)  *ǯaŋgar        *čVčV   *čVčV
séí     *biki    *kUme    *su-ɗ-   *ŝuw-    *kum    *ŝ-    *ŝuw-   *ŝuw-
      *[n]dal-  *tiri    *tere   *ndIra   *ŝya (*xya)*tir-   *tʌr-   *kiya
bì-zé    *bu-    *bʌ-ŋ    *bi    *mI     *mya    *mi          *mʌ
                                         *we ~ *(ɣ)aywe
sùmá    *sʌm-    *same         *ŝim-
                  *sum- ~ *sim-     *ŝim    *ŝim    *žir- [?] *ŝʌm
ʔáwàré [?] *ʔer(w)- *rew-      *mʌr(w)- *yiw-     *bəlin   *yəw- [?] *dawal- [?] *=ʌwʌ [?]
dìɗɗó   *ba=dʌŋ *ɗem [?]     *ʔan=Tʌŋ *fiɗ-     *viʔri   *vir-di  *vʌɗ-   *=vaɗ
búndì-só *dʌ=mEl- *i=tano      *ʔi=ten-       *čir
                        *xʌ=dʌ(y)N-      *čin    *=tʌn    *=tʌr ~ *=tʌn

sṑ     *pʌn-    *pinI    *ke- [?]  *=da    *təŋ [?]  *tan ~ *taŋ *tek-    *tek [?]
-mizzi   *was [?]              *feK-         *van [?]        *vʌn ~ *vʌr
sā     *si     *iǯa    *moy    *ʔinʌ   *ɗer     *yin-    *ɗir- [?]  *=Cʌk
mooli-so  *=zo    *sisi-   *kāl-   *xwə=ndira*sasilga [?]*sasurgwa [?]
                                        *kwaẑ- [?]  *wurŝ- [?]
mó-kkòló *ɗise [?]   *wi     *damb-   *ɗakwen- *pyal-    *Hakw- [?] *pal- [?]   *kwar
pḕɗó    *puɗi-    *pat-   *pat-    *far-ta  *pʌč-   *viči   *fʌt-     *pat
sìl-mé   *bərbul-   *iŋawi  *ʔayaw-   *ndʌsʌ  *ku=ɗʌr  *šigʌ   *kʌ=tʌl-   *=tʌl
kḕ /kòn   *k-     *k-    *k-     *tʌ [?]  *n=g-   *ɣa    *ka      *ka

ʔílzé  *silin-     *lesi   *lesi    *sʌn-   *kʌ=ɲaɗ- *ɣanʌ   *ɣan-    *Hir(n)-
sín-tá  *sin      *siŋ-   *sʌn-    *ŝyan-  *xyir  *ŝin-   *ŝin- ~ *ŝir-
                                             *ŝʌn- ~ *ŝʌr-
ʔúndù-mú *čuw-           *ʔet(aw)-
             *aTu- ~ *aTi-     *=fʌ-   *fwa   *fu    *(u)fa    *hʷʌf [?]
síré   *modu [?]    *seri   *sEr-(ɗ)-  *su(ɣu)r- *sʌɗ-   *ɓʌk-   *hiS- [?]   *sʌl-
ʔàʔú   *ʔami      *ame   *ʔam-    *yam-   *yimi        *(y)im-
                                  *yam ~ *yimi      *(y)am
kì-né [incl.] ~ kàyé [excl.]    *n-          *n- [?]  *m [?]  *m [excl. ]  *m
                                       *n [incl. ]
moo-me               *m-     *m-    *mi    *wʌ    *wʌ      *mʌ
wee-we               *w-     *wu-ni  *wa    *wʌ-   *wʌ      *wʌ
      D
Sukur (A.6) aba (A.7)Bata (A.8) Kotoko (B.1) Musgu (B.2) Gidar (C) Masa     Hausa    Bole-Tangale
    20     -12     -17    -10     -9     20      2     20     -14
swa    *-leči [?] *=tʌɗʌk- [?] bud-
                  *     *aveŋ    mo=ŋlo   *but           *buto
*ǯa-k [?] *vʌk-    *vigin-   *(ŋ=)gudo *fin-    benga   *rukʷ-          *ray- ~ *yar-
mingrin  *mimili [?] *duŋw-   *čilʌm-  *rigin [?] ti=tirre  *wʌra-          *bu=rəm [?]
mumbuz *(m)bəmbiz*mamẑ- / *zamb- *ksi *fel
                  *ski /         bēli    *wurz-   ǯinī     *dom
th=aŝ   *kərŋ-   *ʔiẑ-    *haŝ-   *kʌŝ-    teŋteŋ   *(ʔu=)so ḳašī      *oso
pilak   *ẑʌr ~ *ẑʌŋ*giŝ-    *n=ḳʌN *tetreŋ          *giŝ- [?] fárčè
                             purẑumay [?]            *kwa[k]- [?]
aŋgwus   *mʌč-    *mtʌ-    *maT-         ʔə=mca *mʌt
                       *mʌr- ~ *mʌɗ-           mútù     *mʌt-
kirra   *xʌza    *(x)ʌda *kəl-     *hir-g-   ʔəda    *da- ~ *di- kàrē     *ʔad-
sə-    *sa     *sʌ     *si    *s-     sa     *se ~ *če        *sʌ-
kwar    *kwʌl    *xur-    *ku-    *hul-         *coʔ-    busašše   *fiʔ- ~ *foʔ- [?]
ŝəma    *ẑʌm    *ẑim    *ŝʌm    *ŝʌm    ŝum    *hum    kùn-nē    *kumo
dumni   *zʌm    *zʌm    *zəm     *səm   zəm     *ti     čì     *tʌ
daŋgəl=zai *ŝʌ-    *ŝi     *ʔen=ŝʌ   *n=ẑʌ   deng-se [?] *se     ḳwái    *ʔi<n>sa
ʔiss    *nʒe    *di     *se     *ray   ara     *ʔir-    idoo    *ʔido
khu    *k(h)aw-  *gun    *fu     *a=fu   afa     *ku     wutā    *ʔyas-
nas    *ŋaz    *sʌɗ-    *ʌ(n)sʌ   *(n=)zi  čímùn    *sem     ḳafā    *šeke
šumbut   *son [?]  *šim-    *msʌgʌ    *ayIr [?] muhuro   *ŋʌs [?]   gāši    *sok [?]
rii    *=ra [?]  *tiv-   *ŝaɗ-     *gVr- [?] de:ha:   *ɓa           *sar-
khu-r   *tala [?]  *yi-n   *kʌ      *mok   kiko    *wa ~ *ya  kay    *kay
ŝyam    *ẑim-    *fʌ    *ŝʌn-     *ŝʌn-   pərəm    *hum-    ǯī     *kum-
mu=nduf  *nuv [?]  *=ɗuf- [?] *nəf-     *mu=dvay [?] kro
                             ma     *=gul- [?]  zūčìyā   *til- [?]
thuom   *faram   *map- [?] *kaŝ- [?]   *miy(ok) du=rom *myʌk       ḳàfṓ    *ɓʌl
ni           *n     *n      *n    na     *na     niĩnaa   *nI

ʒəʒa    *ʒɔ     *ɓil- / *ɓiŝ-*ɣal-   *fʌɗ-   bay     *si ~ *či  kašē    *dukʷ-
vwax    *vedʌT-   *ba     *ŝim- [?] *ŝub- [?]       *ŝap    gaɲē     *kum-
ǯangar   *burguč [?] *ǯaŋkar- *tasi [?] *ŋgirsa     tendi    *tar- [?] ḳwarḳwatā *ǯaŋkar- [?]
ŝuwiy   *ẑʌy    *ẑʌw-   *ŝu     *ŝu-    ŝwa     *ŝiw         *lU
tea    *tira    *liK-   *teɗ-    *tile   təla    *til-   wata   *tEr-
ngwu    *ma     *ma    *ga     *mʌ    mo     *vun    bā-kī   *bo-
ɓa     *ẑim-    *ẑim-   *ŝəm-    *ŝim    ŝum     *sem    sūnā   *sum-
      *yiw- [?] *kur- [?] *=taki- [?] *ḥaḥ-           *wuli- [?]      *pogyo
vUɗ    *vuɗ-    *vʌɗ-   *vaɗ-    *div-   dəf-ɗa   *n=duf- dáréé    *bʌɗ-
šin          *mʌ=čʌr *čʌn
      *mʌ=čʌn / *čin           *sun- / *=čiŋ
                             miŋkin   *čin    (ha=)nči *wʌ=nti(n)
ka     *kʌ [?]               *kay    ba     *ba [?]  ba    *bʌ
khəri   *tak- [?] *tʌn [?]         *ɗʌw
                 *tk- ~ *kt- [?]     taka    *ɗaw    ɗàyáa  *=ɗi [?]
yam    *van    *vʌn-   *yam-    *faŋ [?]        *buŋ- [?] ruwa-n-samāam
                                             *
in     *=cax                *
            *ani- [?] *(ḳ)usel- [?] (a)giŋ   hénene         hayāḳī
                                   *(d=)Vʔo- [?]    *olyo ~ *wulyo
gumẑa   *gʌmẑa               *meẑe- [?]
            *gumŝ- [?] *sʌlgʌ [< Kan.]           *čiw-   ta=wrārō *ǯanC- [?]
yim    *=kəɗaŋ [?]*far-    *dagw- [?] *kuri          *gwoy        *gučo
pis     *pIč      *fʌti  *sə      *futi   paia    *fəta   rana   *pUti
thur     *=tɛl     *n=gyʌz- *=zui [?]   *=TʌR [?] ku=tra   *čew         *kʌtʌr
kwa     *kwa      *k- [?] *k-      *k-    ka     *k [?]   kay    *kʌ


ganai    *gan-     *gyan-   *nŝi    *=les    ərẑ-um        ha=ršḕ
                                     *sIn- ~ *sIl-    *li(n)s-
ẑyin     *=dIŋ     *ẑin    *ŝʌn    *(si=)sin  ŝey    *sin-        *udo
fwoy     *mpay [?]   *fu    *=f=ta [?] *luŋ     wúlŋa:  *gu     itāčē  *rew-
bak     *sir-     *sʌr- [?] *=sda    *sulu    sula         b
                                     *(ho=)(m)b- iyū   *belU
yam     *yʌm      *maʔyʌ [?] *am     *(y)ʌm   iŋkele  *mbi [?] ruwā    *am
mUn     *m-      *m- [?]  *m-     *m-     mə    *m(b)-   mū    *mʌ
nui [excl. ] *nɛ [incl. ]       *n [excl. ]            *n [incl. ]
ma      *mʌ [?]    *mʌ    *me- [?] *mʌ      mi-di   *mi     mḕ    *miya, *n-
wu-nday *va- [?]      *wʌ    *wʌ- [?] *wʌ- [?]    na=way [?]*sa [?]       *lo ~ *no
Angas-Sura Ron           N
            Bade-Ngizimorth Bauchi      Bedauye
                       South Bauchi       Agaw   Saho-Afar Somaloid
    -6    -20      6    -10    -14     20        -11   2    -15
*fʷat   *fut     *(be)beɗ *ṗʌt- ~ *ṗʌl-*buš- [?] *=haš      *wəz-   *gʌmbod *ben [?]
*y(ʷ)er  *yʌɗ-    *ɗʌ-t-   *zʌm- [?] *ɗʌ- [?] *kelay      *ǯäxa(la) *kimbiro *kimbir-
*tip    *ɓwi [?]   *ayuw- [?] *rim-   *duŋ-   *hadal     *ŋəcir-     *dati    *ḍa [?]
*toɣom   *ʒyam-    *tə=dəm *pər-     *Pʌr(ʌn) *boy       *bər      *bil-    *ḍig-
      *kyas    *awuk [?] *ḳʌs-    *yʌs    *mitat     *ŋac      *lafa    *lafi
*čigyen  *bir- [?]  *gurbak [?]*ḳaway- [?]*mbik- [?] *nʔaf             *lifiʕ   *ʕiddi [?]
*mūt    *mot     *mutu         *mʌs-
                  *miy- ~ *mat-     *(i)yaʔ    *kə(t)-     *ra:b-   *go- [?]
*ʔas    *kyʌr-    *ǯa [?]  *ʔad-   *ʔad-   *yas      *gəzəŋ     *kar-    *kare
*ṣʷā    *šo     *sʌ    *sa    *ŝʌ    *gw(i)-  *ǯəq-        *ʕab-    *ʕabb-
*fī                      *koŋ- ~ *kog-
                             *bal-ama *kag-         *ka:f-   *ʔʌn=gag-
*ḳʷam   *kum    *guT    *kum    *kəm    *an(=)gwi:l*ʔənqʷ-       *ayti    *neb-
*ṣe-    *ti     *tʌ     *tʌ    *či    *ʔam    *qʷ-        *qʌm    *ʕam-
*hās    *hoɓ- [?] *agw- [?] *(a)Sʌ-    *mbʌŝ   *kʷahi   *qäɣal-       *nala- [?] *ʔukaḥ-
*yit    *yIr- [?] *da      *ida ~ *adi*yir
                        [?]    *lili   *ʔəl        *ʔin-ti  *ʔil
*wus    *waš- [?] *ʔaka     *ʔakw-   *wut-   *nʔe-t   *läx-        *gi:ra   *dab
*šī    *siy-    *zʌgʌl   *cim-   *=cʌm-   *ragad   *ləkʷ        *iba    *luk-
*sʷōp   *s(w)o- [?] *yʌɗ    *(n)gʌž- *kyʌp-    *ham(o)- *cəbk-a        *Tʌgʌr   *tim
*ṣār    *šar- [?] *ʔam-     *ḳəm-   *ʔam-   *ay-    *nan        *gaba    *gaʕan
*ḳā    *hay    *aɗa    *ɣam-   *gam    *girma   *ʔaɣʷäR       *amo    *maTaḥ
      *hʌl-
*ḳyel- ~ *ḳələŋ- ~ *sʌl-
            *kum-    *kuz-   *kum    *masu-   *was-        *ʔab    *maql-
*tuɣup- ~ *pūt-
      *bwiy    *gazafa [?]      *mbaŝ-   *ginH-             *afʕado   *wadn-
*ɓil    *šom [?] *fuwak [?] *par-     *nyʌw-   *ḍaʔ-   *gix        *ga(y)sa  *gays-
*ha=n   *yi=n          *m- [?]  *am    *an-    *ʔan        *ʔanu    *ʔani

*tu    *ʔ(y)ek   *tək    *təɣ-    *tʌk    *dir    *kəw      *gʌdʌf   *gi-s-
*yim                *ŝʌp-    *wal- [?]  *la:t    *xac-      *ayyuf- [?] *ʕalay- [?]
*syam                      *sʌr [?]  *ta:t    *ʔint-     *ʔinqaʕ   *ʔingir
*luwā   *lU     *ŝuw-   *ŝuw-    *ŝu-    *šaʔ    *səx-      *ḥado    *so:
*ṭār    *tur- [?]  *təra   *tʌr     *tyʌr          *ʔärb-
                              *terig [< Eth. (?)]     *ʔalza   *deyya-
*pʷo    *fo     *miy-   *vʌn-    *pi     *yaf    *ʔäb      *ʔaf    *ʔaf
*ṣum    *sum     *wuɗ [?]  *šim     *sum    *sim    *šəŋʷ   *migaʕ      *magaʕ
*ṗʷē    *mu-     *kara- [?] *mʌr-  *mʌr-      *gayi    *ʔärəz-  *ʕusb-      *ʕusub
*par    *foɗ     *viɗ        *vʌɗ-      *hawad   *qʌr- ~ *xʌr-
                                          *ba:r      *haben
*ziŋ    *tin     *stʌn   *(V=)tʌn *=čiN      *gʌnuf         *san       *san
*bā         *bai [?]                *ka-    *la       *ma [?]   *ma [?]
*mē    *ham- [?] *kʌɗ- [?]   *wuti    *nəm    *ga-    *la       *inki    *kow
*fʷan               *abi [?]   *fʷan    *bile    *səw-a     *rob    *ro:b
*ɗyeɣel         *zawuk [?] *ḳyan- [?]  *Kʌn-    *e:ga    *təz-   *ʕir       *ḳi(ḳ)
*zar                *sasuw-   *ŝar-    *hayuk   *cəngərw-a *ḥotuk      *ḥid(d)iK
*ɣìk    *hay-    *kačar [?] *zəḳ- [?]  *tar- [?]  *awe    *kərŋ-   *ḍa:(y)     *ḍagaḥ
*pūs   *fat   *afa   *fʌt-   *pʌt-   *yi:n   *kʷar-a  *ayro    *ʔari-
*daŋ   *TaKun [?]*kutər  *Sʌw-   *kʌTʌr   *niwa   *cəmar  *sara [?]  *dab-
*ka    *ha [?]  *k- [?]       *ka    *bar=uk  *ʔənt-   *a=tu    *a=ti
                               *kʷə-
*līs   *lʌs     *marɲi  *sinaḳ- *n=lʌs [?] *mida(la) *lanq-   *ʔanrab-  *ʕarrʌb
*haɣas  *Hagwʌ(r) *yʌn    *ṭiḥin- *šin    *kʷər-  *ʔərkʷ-  *ʔi(l)ko  *ʔilk-
*ṭiŋ   *yiC- [?] *waka [?] *Bama [?] *ɲaN(č)- *hinde   *kan-   *ha:ḍa   *gayd-
*vel   *Pʌl     *sIr-  *cir  *m=beŝi *malo    *läŋa   *lamma(y)  *lama ~ *laba
*ham   *ham     *am   *ʔam-bi *mal [?] *yam    *ʔaqʷ   *lay    *bik(y)ʌ
*mū    *ka(n)    *ya [?] *mi [?] *m-    *ha=nʌn *ʔənn-    *nanu    *ʔinnu
     *ni [excl. ]
*me    *mʌ     *m [?]  *mʌ        *nan   *wə    *maḥ-    *maḥ-
*we ~ *wu *wa     *tai [?] *we [?] *wʌ    *aw    *ʔay ~ *ʔaw*ʔay    *ʔay
      Oromoid Werizoid High East Cushitic
Dasenech-Arbore               Yaaku     West Rift Qwadza Dahalo       Ma'a
    -13     -9     -5     -9    20       1     20     20       20
*rom [?] *da:r-    *darʕ-   *da:r-   hro:n     *ʕur-                iʔora
*kimr-   *xambir- *a:gI-         légéi     *ciraʕa  desito          himeno
*(w)ʌti   *po:r-   *kumm- *kol-     kumpuʔ    *boʕ   -abesu   hímmàṯe    hame
*ḍiK    *ḍi:Ka        *ṭe:g-   sógó     *ce:de:  saʔuko   ḍīga     sako
*laf(i)   *laf-   *miḳ-ʌt- *miḳ-           *fara   falaʔeto         i=fwara
*kUnUf *ḳen- [?] *goʔe      *ṭulunka ségíl           ceʔuko [< Omot.]
                                         cole     lu=ḫemu
*kuf [?] *do(w)- *fɛr       *reh-   -kup-     *gwaʔ   gwaʔ    ʒāʔ-     =ga
*ker    *Her [?] *kaHar    *waša   kohen     *so:ʔay  kaʔ-uko naʕēṯe      idiʔe [< Maasai]
*ʔik-    *ʔʌk-   *ʔuk-   *ʔag-    -eq-     *wah   wa-t-    maʔaw-    waha
*gog-    *gog-   *HaH-   *gog-          *kah-   kalahayi ḅaʔama      =halaʔe
*neb-    *nap(H)-  *ḳam-   *ḍag-          *ʔeʔ-   wato    ʔágaʒʒo    ilama
*Kom [?]  *ḍam-   *yiʔ    *ʔit-   dʔe:t     *ʕag-   ag-     ʕag-    =ʔa
*hak- [?]  *(H)ukuk- *Hugaḥ- *ḳuṗ-     ḅolḅol     *ḳanḥ-   kake-to   ʕógohi   i=kokoha
*ʔil    *ʔil   *ʔaH-t-  *ʔilla   il       *ʔila   ili-to    ʔila    ila
*ʔeg    *ʔapitt- *k(ʌ)Ha(-)te
                 *gi:ra   iku      *ʔaŝa   ḫaʔo   ʔe:ga     m=waŝa
*luk-    *luK-   *luK-   *lokka   dáp      *yaʔe   yaʔo   ḏakaʕa     ku=saʔame
*rifan   *rifan-  *rif- [?] *danana [?]risin     *saʔam-  *saʔam-  ṭata      aŝú
*gil [?]  *harka  *har(k)- *ʔanga    kiʔine     *daba        ḏaba
                                   muʒaʔiku-to       i=harega
*meteʔ   *mat-   *muKaʔ- *muga [?] mitɛh      *saga    *sag-    ʕani    muʔa
*ma(q)l-  *ḍak-    *ḳaba(ḳ)- *akkab- [?] =deč- ~ =dek-
                             *aHas-    kekem-    ʔēṯiṯ-   =ko
*wʌdin-   *o(d)n- [?] *zaʕ(ko) *waʒana         *muna    muna-ku   muna    swaho
*gas    *ga:s    *ga:s-  *bu:da:   mailɔg   *Har-    halin-ko   tumpo    i=ḫaremu
*yʌ-    *ʔan-    *ʔano   *ʔani         *ʔan           ʔaɲi    ani

*ʔaKi-s-  *ʔika-s-  *boK-   *siy-          *ga-s-   gaʔ-is-   ʒeʔeḏ    -gaʔa
*bal- [?]  *ba:la [?] *a:H-   *daro [?]        *lohiʕ-               i=hopi
*ʔingir   *ʔingir  *ʔiṣq-   *ʔibib-   laśiyoi   *ʔiti-   daliko    ʔittōte   giŝo
*so(ʔ)   *so:-   *korVs-  *ma:la   y'ɛʔɛi    *fuʔ-   taḫelato   ḏaḅi    garema
*leH          *leʔo
      *leyya ~ *leha    *ʔagan-   l'ɛ:ʔ    *ŝah-   ŝahay-iko  háge    m=ŝíhe
*ʔafu    *ʔafa-   *bʌKo   *ʔafaʔo   mɛ:ʔ     *ʔafa   afu-ko    ʔafo    muʔo
*mekʔe   *maḳaH *makaḥ-    *sumʔa   díiʔ     *ʔuma   solongayo sa:re     iŝe
*har- [?] *ha:r-    *qoyt-   *ha:r-   ŋeǯugi    *ʕab    koʔof          tiʔale
*arawa [?] *halk-   *awin-   *hašš-   áûn     *ʔama-   bali-ko  hi:ma     ama
*son-   *sina    *sind-   *sano    núkaʔ-    *udung-  ningw-ato sína      nuŋa
*ma [?]   *-n- [?]       *-b- [?]  ŋ'inin [?]  *ma
*tok-    *tʌkkʌ   *to(ʔʌ)k *mitto    wɛhɛ     *wak    beʔa    waṯṯúkʷe  we
*ʔir    *ro:p   *ʔirraw- *ṭe:na    sɔḫɔ     *ƛubay   hubu-ko   maʔa    ma=re
*ʔIr-    *a:r- [?] *ku:(t)-  *wili:le  ise     *quʔ-    selem-uko  ṭoggwa   mʔwaʔu
*ʔizʌK-   *ʔurǯʌ [?] *wɛnč- [?] *beʒ-    hinsoʔ    *čičaʔi [?] sasaʔamo  !íngiliʕe  ntondo
*wa:r [?]  *ḍag-   *awr-   *ḍah-    tepu     *ƛaʕ-    ƛaʔ-iko   máwèète   i=saheru
*ʔawʌT- [<*ʔaduʔ [?] *uqay-
      Omot.?]       *ʔarrI-   ṭe:soʔ  *le- [?]  aso    ʔàḏo  i=ʔaze
*DuP- [?] *si:tta  *si:d-     [?]       *ḥayso   hayisowa riḳa   i=harige
*kʌ    *ʔa=ti  *ʔa=to   *ʔa=ti   a:šu=k  *ku         ʔatta  ari [?]
                *ke-
*ʔe(r)rep *ʔarrap  *Harrab-  *ʔarrab-  ɛrɛ          ondalimo ʕḗna   lu=ʔanda
*ʔilk-  *ʔilk-  *ʔilg-   *ʔinḳo   inǯe-ni  *siḥn-   iŝik-uko kalaṯi  iʔike
*Hor-   *ġoyr-  *gar(k)-  *haḳḳa   kédén   *ḫaʔ-    caʔun-ko ḳoro   mhatú
*lama-  *lam-   *lame   *lame         *čar         lí:ma  nu
*bič-   *bis-   *ʔand-   *waʔ    anto   *maʔay   maʔaya  maʔa   maʔi
*ʔinu   *ʔinu   *ʔin-   *na-    ni:niʔ  *=nd- [?]       naɲi  nine

*mʌ    *ma:-na  *mo(ʔ)   *ma-    (di)=nyɔh *mi- [?]  ho=mi   ma-ka  aḫoni
*mʌ    *ʔay-   *yaH    *ʔay-    iyo    *-ma [?]  ǯi    ǯi-ko  ǯi
South OmoticMaoid    Dizoid    Kefoid     Yemsa     Bench-She Chara   Ometo     Ongota
    -17    -20      -1      -14       20      1    20     -9      20
*bIdi-ni *pendi     *sʔiak    *tullʌ     bed-na     *be(d)n [?] bénda  *budi-n-    táuni
*afti    *kɨFi    *kafa     *kafo     kap      *šoyt    kɨfa   *kaP-     karbo [< Nilo-Sah.?]
   [?] *tiši [?]   *ṣahn- *ʔa:ḳ-        kara            kärtɨ  *kar-t-    ḍaḳ-muni
*mʌḳʌs   *hambilɛ *yɛrm- [< Surmic]   anna           *su(-)t   sú:(-)ta        šoho
                                               *suH(-)c- [?]
*ḳoss [?]  *milṭɛ [?] *ʔu:s   *ša(w)ušo mega           *mert    mertɨ   *meḳet
*guš-         *šiš         difna                      *ṣuguN- qúbakkó
*diʔ-    *hɛḳ-   *šub-   *ḳId-   kitu           *hayḳ    hɨy-    *hayḳ-   tip
*kanɛ    *kan-   *kian-  *kan- ~ *kunan-
                      kana           *kyan    kɨna    *kan-    qʔaske
      *ʔiš-   *ḳiS- [?] *ʔus-   uša           *ʔuš     úš-ša   *ʔus-
*wuč-    *kyam- [?] *kʌl-   *šuḳ-   išma           *kol     kó:la   *mela   ḅaʕatuni
*ḳa:mi   *wʌl-   *ha:y   *wa:z-   odo           *hay     wó:ya   *hway(-)t- ʔo:wa
*ʔic-    *mʌ-    *m-    *mʌ-    me            *mʔ     ma-    *m-
*ɓul-    *kɛ [?]  *mʌl-   *ke- [?]  kewa           *mul     mó:la   *ɓuɓul-  ʕugaxe
*ʔa:fi   *ʔa:f-   *ʔa:f   *ʔa:fo   a:fa           *ʔaf     á:pa    *ʔa(y)ṗe  ʔá:fa
*nUʔ    *tam-    *tamu     *tamo     geya      *tam     táma    *tama   ʔóxona
*durti [?] *dakka [?]  *a:šu     *tuf- [?]   orgo      *toʔ     tá:ya   *tuk-   haka
      *until    *cič-            soma      *kus-t    kúsnaʔ   *bina:n-  ḅine
*ʔa:ni   *kuC-    *kuč-     *kIš-     kušu      *kuč     kučá         iya
*mʌtʌ    *tok-    *geli     *tokk-     te:ta     *to     to:yá   *ḳumm-   ḅini
*ɛsɛ-r- [?] *šiš-    *sis-     *ši-      we:so     *sis     hayṭ-na  *s-    ʔa:š
*bud-    *ɛŋɛ     *šUn     *mul- [?]   niba      *fik- [?]  ma:ya   *bud-   lââta
*ḳušum   *ʔišim-   *ʔušum    *qaro     kala      *ʔuš     úša    *ʔušum-  gattakko
*=ta    *tʌ [?]   *nʌ      *ta      ta       *ta     tá-ni   *ta(-ni)  ka:-ta

*dɛ-s-   *pɛŋ-   *wuš       *wuṭ-   woru        *woṭ     wóṭ-    *woḍ-   ǯiʔ
*ḳalḅ-   *wʌl- [?] *ha:y      *ma:r- [?] toša        *kar     wúya    *hway(-)t- há:še
*ḳas-    *ḳiš- [?]               tuʔa                         ṣamiṣa
*wʌH-    *ʔɔS-   *ʔaš-k-     *ḳıŋgo   aša               áča    *ʔa(y)š-
*ʔarfi   *ʔamsI    *ʔac      *ʔagane    assa      *ʔyarp    dóza    *ʔagəna léʕa
*ʔaf-   *wandI    *ʔe:d     *no:no     no:no     *non     no:ná         ʔi:fa
                                               *no:n- ~ *do:n-
      *yiš-
*nami ~ *lami [?]    *su:m     *su:-c-    suna      *sum     sumá    *sun-c-  miša
       *Hʌl-
*(k)alli ~ *(k)illa   *ḳal-     *andir-    gaddo     *ḳay     ká:ya   *ʔor-ac- ʔabba
*soyti    *šibbi [?] *gʷat-     *ṭum-             *dutan [?]  únta    *ḳama   ʕua
*nuki    *šin-   *sin-     *šin-ṭ-    siya      *sin-ṭ-   sín-ṭu   *sin-ṭ-  si:na

      *ʔis-k-
*wʌkʌl- ~ *wʌlʌk-[?] *ʔis- [?]     *ʔikk-     isa      *maṭ     issá    *ʔis-t-  akala
*dubi   *ʔimsi  *ʔiru       *ʔamʌS-    iro      *wol     í:ra    *ʔira   ha:ǯe
                           čuwa                       *ʔarto [< Tsamai]
      *kɔz-           *ṭoǯǯ-     ba:kura    *šayt [?]  wónčeta        walʕana
*seni    *šow- [?] *ɲal-      *šuč-     šuʔa      *ɲal-    šučá    *šuč-
*ʔay    *ʔaw-   *SʌS    *ʔaw-  awa   *ʔoba-r  oyá    *ʔaw-
*gul-   *ŋwI- [?] *ʔasu [?]  *duc-  uɲu   *ʔuŋk   ṣéra         laʔaka
                                   *gɔl- ~ *goy-n-
*ya    *hi(n)  *ye     *ne   ne    *ne    néni   *ne-    ǯa:

*ʔʌdʌb        *yalb       terma       ʔínṣila       ʕadabo
                 *gaš-  aʔya   *gaš             ʔitima
*aH(a)k-  *ʔinC-   *ʔinč       iʔo   *ʔinč   míca
*lam [?]  *dombo   *ṭagn   *gʌt-  hep   *nam   *nam-   *nam-   lama
*lUḳ-         *ʔa:y       aka   *soʔ   á:ṣa   *hwa:cI
*wʌ-    *nu-    *nʌ    *nU   inno   *nU    núni   *nu-nʌ  ǯo:(-ta)

*a-re   *kin-   *yır-   *ʔa-  a:-nba  *ha-   á:-ze   *ʔay-   ha:ka
*ay    *hay [?]  *i(g)t-  *k=on  o:n   *ʔon   ó:ne   *ʔo:-n-  ha:kà
Nakh     Avar      Andian     Tsezic     Lak      Dargwa    Khinalug Lezghian West Caucasian
     3        8       -5       -4      20      -3     20   -18    -9
       *rVq:V                                   zäḳ
               *š:aki-b    *mihnV                            *b=əšA
                              luħi-
       *bi       *ħinHi             uI      *ħi      ṗi    *ʔäʔ
                       *ƛʷɨrV     t:arḳ     *lik:a    inḳ         *b=əq:Iʷə
*mʡāra            *miƛu      *mɔLu     mix      *mikʷa    čimi
*=aŁ-                                   *=ibḳ-    ḳ-
*pħu     *hʷej                     k:ač:i                    *ŁIʷa
                                     *=i(r)č:- cuvi     *HVq:Vr- *zʷA
                       *qoqV-            *=erʁʷV-            *ʁʷV
*la     *ʕin      *ħan-di                   *leħi   ṭop     *ʔIam:  *ŁA- / *ĺA-
       *kʷan-     *ʔikʷVn- *kək-         =uka-     *=i(r)kʷVn-      *ʔikʷVn- *fV
*gagan            *qonu             k:unuk    *k:ik:ari ḳaz     *q:VlVq: *ḳanəḳa / *ḳaḳanə
*bʡa     *b=er      *ħarHi  *ħɔre         ja      *ħuli   pil     *ʔʷil  *b=ĺa

*kōḳ     *HVṭV                     č:an     *ṭʷaħ     ank:   *ja(m)tur [?]
*čo     *kar      *karHV     *kẽ             *ʁeʒ
*ko     *kʷer              *kʷɨrV     ka      *naq:I    kul   *kʷil
*kōrta    *beṭer     *minʔa-r            baḳ      *beḳ     miḳir        *SqIa
       *rʌʕ-      *ʔanƛV-     *tuqʷ-     =aya-            k-i   *ʔi(r)kɨ(r)-
*doḳ     *raḳ      *roḳʷo     *rɔḳʷə     daḳ      *ʔurḳi    ung   *jirḳʷ    *ǵʷə
*mɦaʔo    *ƛ:ar              *šelu     qi      *qi      wäč   *ḳalč
*sō     *du-n      *di-n      *də      na      *n-      zɨ    *zo-n    *sA
                              t:u-     *du
*-ɦēw-                                  *-awš(:)-   -ib-
*ʁa                     *ƛib(u)           *ḳapi     yarpaʁ        *Ła(m)pa
                       *nɔcə            *nez
       *han              *riƛ      diḳ      *diɣ     lɨk:a        *ĹA
*butt                    *bocV     barz     *bac:         *wac:    *mVza
*baḳa    *ḳal              *šiḳu            *muħuli    aʁzɨ   *s:ɨw
                                     *zʷe
                                            taza
*bus-    *šor-do     *riƛo      niš:e     x:u      *duk:i    san   *ʡiš:ʷ
       *meʕer     *mihar     *maru     maj      *maħul    ḳɨtɨr  *muʔel   *pʷA
*ca        [?]            *-at- / *-aṭ- q:a-      *ħe      -i-   *t:V-    *mə
*cħa     *co       *ci-             ca       *ca      sa    *s:a    *zV
*d=aʁu                    *ʁ:ʷədə    ʁaral     *mark(ʷ)a       *ʔoq:ʷa-  *kʷV
*ḳur     *ḳ:ʷi      *ḳ:ʷinhi    *qʷɨ     purḳu     *k:aw   ximi     *k:un:   *ʁʷA
*ṭɦari                    *cʷã             *zuri
*qēra                    *ʁ:ur     čaru      *q:arq:a        *č:eH [?]
              *boq   barʁ   *berħi       *wiraq:  *(mV=)rəʁa
*muʁ   *maʁ   *miʁa       maʁ    *ḳimi       *ħɨrč:ʷ
*ħō    *mu-n  *mi-n  *mə   ina    *ħu    wɨ        *wA
     *du-   *du-   *dɨ-   wi-             *ʁu
*moṭṭ            *mɨc   maz    *mec:       *melc:  *bəźA
*ca    *ca   *colu  *s:ɨl  k:arč:i  *cula   culoz  *sɨl:   *c:A
     *ʁʷeṭ  *rišʷa  *ʁ:ʷən  murx   *k:alk:V  wišä       *ʁʷənə
*ši(n)  *ḳi-   *ḳi-       ḳi=a   *ḳʷi    ḳu
                   š:in   *xin    xu        *bzə
     *n=iž  *ʔiš:i  *ʔilV  žu    *nu=š:a  yi-r  *ǯi-n
*waj   *n=iƛ:  *ʔiƛ:i           *nu=x:a  ki-n  *Łä-n
*fu-(n)  *š:V   *Hi-   *š:i-  ci    *s(:)e   ya   *šʷi   *sA
*mV    *š:V   *Hi-   *š:i-  cu    *čV    k-la  *š:i   *xA
Basque             O
     Yeniseian Burushaski ld Chinese Karen      Tujia   Bodo-GaroKonyak     Jingpho
      9   -7     10     -5    -4        20     -5    -15      20
*hauc   *qolən   *phétiŋ        *pha      pu-chi   *thap=la *tʌp=la     tap
*čori   *duma         *tīwʔ   *wa       nie-pi   *tao    *ʔaw [?]   u
*belc   *tum-   *mat-         *sun      laŋ-ka   *Gə=səm *ɲak       čaŋ
*odol   *sur    *mu(=)ltán *s=wī-t  *s=wi      mie    *th=əi   *(s=)i    s=ai
*ɦe(n)sur *ʔaʔd   *-ltén   *kūt    *K=rwi     lu-ka   *k=reŋ   *ə=ra [?]   *n=ra(ŋ)
*hac   *(x)īń-  *=úrʌ   *ćrūʔ   *m=i(N)     kho-tha  *yak=si-kur*yak=sʌn   *lə=m=jin
*hil   *qɔ-    *-yur-   *sijʔ   *si       se     *thəi   *Li      si
*(h)or  *čip    *hu(-)k  *khʷī-nʔ *thwi       ha-lie   *ki [?]  *kuy [?]   kui
*edan   *ʔop-   *men-   *ʔəmʔ   *ʔɔ       hu [< MY] *ləŋ    *liŋ     luʔ
*eiɣar  *qʌGi-   *qaq-   *kār    *sɛŋ            *ran
                              ka [< Chin.?]     *ran     ka
*be=larri *ʔɔgde   *=ltumal *nhəʔ    *na       eŋ-ćhie  *na-cur *na       na
*=an-      *sī-    *śi    *lək    *ʔam    ka      *ca    *sa     ša
*arraulcʌ    *jeŋ    *ṭiŋán  *rhō-nʔ  *di    a=lie    *pi=təi  *a=ti    ti
*b(=)egi    *de-s   *=l-ći  *mhuk   *mɛʔ [?]  lo-pu    *mək    *mik    mjiʔ
*śu       *boʔk   *phu         *me    mi      *bwar   *wal    wan
*(h)oin     *bul    *-húṭ-  *ćok    *khaŋ   ći      *ya-theŋ  *la ~ *ya  lə=ko
*ülhe      *cəŋe   *bur   *pat         sa-ćhi
                        *(kho=)lu [?]      *khi=ni  *mil    *kə=ra
*esku           *-reŋ
        *pVg- / *ŕɔŋ     *ƛhuʔ   *cü    ćie     *yak    *lak    lə=taʔ
*buru      *cɨʔG-   *-yáṭe  *s=luʔ   *kho    ko-pa    *kho    *khU    po
*encun     *tʌ    *-yal-  *mən    *ɣun    zu-liau   *khə=na  *ta-t    mə=ta-t
*bihoc     *p[u]-   *=s    *səm    *saʔ    li-kho-lo  *kha    *mʌŋ    sə=lum
*adar           *=ltúr  *krō-k   *noŋ    khe     *kroŋ   *roŋ    *n=ruŋ
*ni       *ʔaʒ         *ŋhā(jʔ)  *ŋəʔ    ŋa      *aŋ    *ŋʌ     ŋai
                        *khwI
*hil      *ʔēj-   *d=l-   *srāt   *ma=si   pu     *sʌʔt [?]*mʌy [?] sat
*orri           *ltap   *lhap   *laH    ɣe-ta   *laj   *la(k)   lap
*sorri           *kharú  *srit   *sun    si-si   *thək  *sʌk    ciʔ
*Haragi     *ʔise   *ćhap   *nhuk   *ŋa    si     *=doʔr [?]
                                        *mey    ša-n
*(H)ile     *(ʔV=)suj *halá-nc  *ŋot    *la    su-su [?] *yʌŋ [?] *lʌ    šə=ta
*aɣo           *qhát   *khōʔ   *khɔ [?]  ca-ćhi   *khu   *ʒu [?]  n=kup
*üsen      *ʔiG   *yek    *mheŋ   *min         *muŋ
                              min-ci [< Chin.?]  *miŋ    mjiŋ
*berri     *giʔ   *thoṣ   *sin    *saN    a=śi    *Gə=dal *ə=nal   n=nan
*gau      *siG   *thap   *lia-s   *na    pe    *phwar   *ya(n) [?] šə=naʔ
*śudur     *xaŋ   *muś    *bhit-s  *na    eŋ-ćhi  *kuŋ    *na    lə=ti
*es       *wə-   *a-    *pə    *ʔe [?]  ta    *N [?]   *ma [?] n
*bat           *he-    *ʔit    *təʔ    la    *sa    *Cʌ [?]  lə=ŋai
*euri      *xu(-)r  *harált  *whaʔ   *=wʌ [?]  [me=]ce *=kh=a *(k=)wa(y)mə=raŋ
*ke:           *thas   *hun    *khü    khɨe-kha *=khu(-n)- *=khu   wan=khu-t
*isar           *así(m)  *shēŋ   *cha    śi-pu-li *ha-tʌ-khi *sa=ha   šə=kan
*harri     *čɨʔs   *dan    *diak   *loŋ    a=pa   *loŋ    *loŋ    n=luŋ
*egu-(ski) *xiGa   *sa    *ni-t  *mü    lao(-chi)  *sal    *sal    čan
*bustan  *puGʌ-ʒ  *=súmal  *məjʔ  *me    lie-phoŋ  *mai [?]  *məi    mai
*hi    *ʔaw    un    *nhejʔ  *na    ni     *na(ŋ)   *naŋ    naŋ

*minhi   *ʔej    *=yúmus *lat    *ph=le  yi-la    *sə=lai   *li    šiŋ=le-t
*(h)agin  *ʔīti   *me   *thəʔ   *mɛ [?]  si-si    *(p=)hwa  *p=ha   wa
*su-haic  *ʔɔksi   *draxt *mhōk   *seŋ   kha-moŋ   *bol-phaŋ  *pʌ(l)   phun
*bi    *xɨ-na   *alto  *nij-s   *ni    nie     *(ki=)niŋ  *ɲi    lə=khoŋ
*(h)ur   *xur1   *chel  *tujʔ   *thi   che     *təi    *tei    n=cin
*gu    *ʔaʒ-ŋ   *mi   *ŋhājʔ   *pə [?]  aŋ(-ni)   *ciŋ    *=mʌ [?]  an-the

*se-r   *ʔas- / *sV-*be   ghāj   *t(h)ə [?] =śi    *ma     *h(a)i   pha
*no-r   *ʔan-    *me-   *duj   *Pa [?]  a=se    *sa-r    *h(a)u   kə=tai
      Hrusish
Sherdukpen-Sulung West Himalayan  Digaro    Tani    Jiarong   Qiang       Kiranti
                                            Lepcha
    -15     -2     -15      2     1      20      -14      20 -10
*=mʌn    *=pu    *pha    *gu    *=pu     =pka [?]   *l(y)ɛ [?]
                                        yu     *(ʔ)pu=lu
*hu(a)   *mu=zuʔ *pya      *pra    *pə=taŋ    kə=byɔm   *(k=)wefo     *wa
*ə=s(ʌ)i [?]*mU    *wom [?] *maŋ     *kə=yaŋ    s=nak        a=nók
                                     *na ~ *nɛ     *k(y)ek
*(p=)hua *š=ai     *ś=i    *r=wi [?] *ə=yi     tɔ=š=i    *š=ɛ  vi     *hi
*s=kit [?] *lyaŋ [?] *H=roŋ    *rɨ    *a=loŋ   =rə       *=rə  a=krăt   *(sə)=ru-s
*=sIn    *k=thən [?]*CiN    *=łɨn [?] *lak=sin tɔ=nʒu      *(lə=)cə
                                        pŭn-či   *sen
*yi [?]   *ci    *śi     *ši    *si    kɔ=ši      *si  mak     *si
*čh(a)i [?] *S=žiH [?] *k(h)wi *ku(i)     *ə=ki   khə-nɔ     *(t=)khuɨ     *khlè
                                        kă=ʒu [< A.-A.?]
*liŋ    *thuŋ   *tuŋ    *tioŋ   *tʌŋ    kɔ=mot   *thiõ    thăŋ    *ʔtùŋ
                  *šɔŋ
      *khrʌŋ [?] *thar ~ *char     *Sʌn    kə=rɔm   *(g=)rə [?] šin
*kh=ũ    *SuH [?] *k=nUŋ [?]*=naŋ     *ɲʌ(-ruŋ) tə=r=nɔ [< *nə
                                  Tib.?]   a=ɲo-r   *ɲə
*či- ~ *ču- *cU    *ʒa     *Cha   *do          *ʒə
                             kɔ=zɔ [< Tib.?]    zo     *ʒo
*=ri    *=ri-n [?] *li-t [?]  *ća [?]  *pɨ    tɔ=gɔm   *H=tə [?] a=ti     *ʔtí
*myak [?] *myiH    *mIk     *lʌm   *mik    tə=mɲɔk *myɛ      mik     *mík
*ba     *mai(H) *me:      *mʌ    *mə    tə=m-čik *mi      mì     *mí
*la     *lai    *baŋ [?] *=roŋ [?] *lə      tɔ=me   *ʒʌ [?]   thoŋ    *lə(ŋ)
*K=zaŋ   *=cə [?] *k=ra [?] *thʌŋ     *=mʌ(C) tɔ=ko=rɲe *mə [?]     a=cóm
*ʔik [?]  *IK [?]  *la     *=tio   *lak    tɔ=yɔk   *lɛ     ká     *gù(t)
*Kɔ [?]   *Khʌ    *pi-śa [?] *kə-rʌ   *dum-poŋ tɔ=ko    *kho    tok
*rɔŋ [?]  *C=rə   *t(h)a-   *(H)rʌŋ *ta     kɔ=m=sɔm *ćʌ [?]    thyo    *ɲì(-s)
*=lUŋ ~ *=lUk
      *luŋ    *dʌl [?]   *po    *ʔaŋ(-puk) tə=š=ne *sə=nʌ [?] lŭt       *cV(p)-ba [?]
*k=vʌŋ   *=rʌŋ   *ru-T    *rau   *rʌŋ    tə=ru   *ru     róŋ     *g=räŋ
*gU     *nʌ(ŋ)   *gö     *ŋ    *ŋɔ    ŋɔ     *ŋa     kă-do    *ʔòŋ
                                  *ka-          *g- ~ *k-
*wat [?] *ši- [?]   *se [?]   *se    *mʌŋ    kɔ=n=čhɔ *sat     sót     *sét
*a=lap   *leH          *naŋ
            *pat(r)- [< IA]    *nə    ta=ywak *chʌ [?] a=ɲóm
*rek    *SəH    *śe: [?]   *chʌ [?] *tə=yik sor      *śuə    šak [< Tib.]*sèr
*su     *su    *śa     *b=reŋ  *ə=diŋ   šɔ     *śʌ     mán
*b=lU    *b=lu   *laʔ     *lɔ    *pə=lo   cə=lɔ   *łʌ     lă-vo
*=čhaw [?] *ko [?]   *Ka-kUŋ [?]                 *nʌN
                  *bʌm [?] *nap-paŋ [?]ə=kha [< Tib.?]
                             t           a=boŋ    *kam [?]
*a=(r)=beŋ*minH    *mUŋ     *mʌŋ   *min    tə=r=me *mĩ      a=bryaŋ *míŋ
*faC [?] *khəN [?] *ɲu-       *miŋ   *ni(-te)  kə=šək   *sə     ăl     *ní- ~ *nu-
*b=ya    *=gʌ [?] *=tiŋ     *tioŋ   *ə=yu   tə=mor   *Khu- [?] nap      *sènV
*=phuŋ   *nʌ                           *(s=)nʌ nóm
            *t=kus [?] *xə=nia [?]*(=)nI(-) tə=šnɔ [< Tib.?]
*bʌ     *ma    *ma     *m    *ma    mɔ     *ma     mă     *mV
*yU     *ʌŋ    *tak [?] *khɨn     *a=kən   kə=tek   *tə     kat     *th(ì)k
*P=r=ʌ [?] *P=r=ʌ [?] *mo      *=r=a   *=doŋ   tə=mu   *(mə=)K=(u)a [?]
                                        s=o
*=k(h)ʌw *thuŋ [?] *khu       *khɨu   *=kə    ta=khə   *khə    kan [?]   *ʔkù‑n
*=zuk [?] *=cʌŋ    *=karH    *=dɨn [?] *ta=kar  cəu-ri   *z=grə [?] să=hór    *s(əŋ)=ʔkar
*luŋ    *=luŋ   *ʔoŋ [?] *=laŋ     *=ləŋ   ʒʔə=lək *lũ      lăŋ     *lùŋ
*=ni   *ʒU    *nI(k)   *=ni    *do=ɲi  kə=yɔm   *mə=Cə [?]să=cŭk   *nəm
*ɲʌk        *=ceniŋ [?] *mʌ-n
     *r=m(ʌ) [?]                tai-yɨi
                      *=mi ~ *=me     *mɨ    ší(m)   *mé-
*naŋ ~ *no*nʌ    *ga     *ɲoŋ    *no   no     *nʌ    hó     *=na
                                           *Kʌ-
*l(y)ʌ  *b=la    *le    *lʌ(ŋ)  *(ə=)lyo  tə=šme   *(C=)lə   lí   *lè(m)
*t(h)uŋ  *thu [?]  *s=u   *p=ra [?] *ə=yi [?]  tə=swɔ   *s=wʌ    fo   *kʌŋ
*hIŋ   *SoN    *sʌŋ   *sɨŋ   *sɨŋ    šək-phu  *sẽ(-phu)  kuŋ   *síŋ
*ɲi-   *k=si [?]  *ni    *kə=ni  *ɲi          *ɲi
                           kə=ne-s [< Tib.?]   nyă-t  *nì(k)
*khU   *khu    *ti    *ma=ći  *ə=si    tə=či      [?]  uŋ   *kù
*ga    *ni     *ni-ŋ   *ŋ    *ŋʌ-lʌ   ŋə-ɲe   *ŋa-    ka-yu  *Kʌ

*mu [?]  *ha [?]   *Ka [?]  *kə-di [?] *n- [?]  thə    *ćhV [?]   šu   *má-
*ha    *ʒU     *Ka-   *šʌ    *še- [?]  sə    *sʌ     šu   *su
Dhimal     Magar      Kuki-ChinNaga
              Mikir               Meithei       Lolo-Burmese
                                       Nungish     Kham
     20      20       -3
                   20    -15           20      -3  -7     20
bu-suri ba=dap   phe=lo   *vut   *(ə=)vu        ut         *=La
                                       *=p(h)u     duh=li:
ʒi=ha  g=wa    vo     *va    *wa          ou-hek     *ćha *(h=)ŋyak ba=za
da-ka  cik    ik     *vom   *=nak         amuba     *naH *nak    mol
hi-ti  h=yu    vi     *t=hi   *ə=yi         i       *ś=i *S=ujH ʒ=i:h
ha=ra  h=yu    re-pi   *ruH   *=rɨ         ša=ru     *=rɨ *rəwH    ruh-s
khur=siŋ (mi=)arkin chi-mi [?] *tin   *=Cin         khu-ʒal *ńIN    *SinH    sen
si    si     thi    *thi   *si          si    *śi    *śij    si
khiya  čũ     me=than *ui     *=cɨ         hui   *də=gi   *khujH ka:h
am    ga     yun    *dʌn   *yoŋ         tak   *aŋ ~*ŋa *taŋ     o
seŋ-ka  chok    kreŋ    *ro    *cuk         a=kaŋ-ba *sɔŋ    *s=kruk [?]
nha-toŋ (mi=)ne-kep no     *na    *nʌ          na    *ə=na   *naH    (o)=r=na [< Tib.?]
ca       ʒe cho           *ei [?]  *chʌ   cha   *Ca    *caH    *ža
tui        vo=ti
        (mi=)rhu          *tui   *dui   ye=rum  *lIm    *wuH    bazu=hti
mi         mek
        (mi=)mik          *mit   *myik   mit   *mEH    *mjak    mi:
me       mhe mei           *mei   *mi    mei   *tə=mi   *mejH    mé:h
khokoi  (mi=)hil keŋ           *ke    *ph(e)i  khoŋ   *xrE    *khrij
pu-siŋ  (mi=)mha a=chu          *sam   *sʌm   sam   *ə=ni   *cham    cem
khur   (mi=)huṭ ri            *kut   *khet [?] khut   *vur    *lakH    kwi:
pu-riŋ  (mi=)ṭalu phu           *lu    *ku=(ro) kok    *Ku    *ɣu     ŋəih
hiŋ   se    ʒu           *h=ria  *zu    ta    *t(h)ɔ   *K=ra    thəi
kon-dhaŋ (mi=)gin miŋ           *luŋ   *=luŋ   puk=niŋ *=guŋ [?] *(h=)nʌK ʔyũ:
daŋ   (mi=)ryəm nu           *ki    *=kE   chi   *K(r)ɨ [?] *kh=rəw
ka    ŋa    ne           *kei   *ŋi    ei    *ŋa    *ŋa     ŋa:

seʔ      səṭ     ap       *that   *set   hat    *sat       *satH    səih
lha-pha    lha     arvo      *h=na   *=nʌ   la    *(s=)lap     *phakH    khya:
sira      sik     rek      *hrik   *srʌk   hik    *śIn       *śanH    šar
biya      ša      an       *ša    *šʌ    sa    *śa        *šaH     (o=)ša:
ta=li     gyo-hot   chik=lo    *th=la  *la [?]  th=a   *sə=la      *C=laH    s=yah-woi
nui      (me=)ŋer iŋho        *ka    *mʌŋ   kâ    *nə        *nUt     ya:h
mi       ar=min men         *h=miŋ  *myʌŋ   miŋ    *bIŋ       *miŋ     min
nawa      mi-nam [?] ki=mi      *thar   *=sʌn   a=nou-ba *sər        *śikH    shar
nhisanta    nam-bik a=ʒo        *za-n   *zʌ-ŋ [?] a=hiŋ   *ya-diŋ      *mjVH [?]  ri:
nha-pu     (mi=)mha no-kan       *h=nar  *na    na-tol  *sə=na      *s=na    sə=ni:
ma       ma     mo      *lo     *mʌ    mai    *mʌ        *mʌ     ma:h-
e=noŋ     kəṭ    isi      *khat    *khat   a=ma   *thiʔ       *ti(k)H   tu=bu
wai      na=mas   a=r=ve    *r=waH    *=r=uɨ  chum-thaŋ *chʌ       *r=yua    wa
duha      dhwã    me=hi     *khu     *=khʌ   mei=khu *mə=I        *khəwH    mih=kwi
phur      tu-ga    chik-lo-loŋso
                    *ar-si    *(hʌ=)Kan [?]    *kho-ni(t)
                                thawan-michak        *kr-aj [?]  soro:
un-thui    lhum     ar=loŋ   *luŋ     *luŋ   nuŋ    *luŋ       *k=luŋH   lũ
sa=nhe  nan-khan ar=ni    *ni     *nI    nu=mi-t  *nʌm    *nij    ni-mi
me-thoŋ  (me=)mek ar=me    *mei    *mi    mei    *mi-    *mrejH   (o=)r=me:h
na    naŋ   naŋ     *naŋ    *na(ŋ)   naŋ    *nɔ    *nhaŋ

de-toŋ  (me=)leṭ  de    *lei    *(mə=)li  lei    *pə=lɛ  *s=lja   s=e:
ta-siŋ  (mi=)šak  s=o    *h=a    *h=U    ya     *s=a   *s=wa   h=a:
su-te   siŋ    theŋ-ri  *thiŋ    *siŋ    u ~ u-pambi*śiŋ         sĩ:
                                      *siŋH ~ *sik
nhe-loŋ  ni-s    hi=na   *niH    *(kə=)ni  a=ni    *ə=ni   *ni(k)H neh-blo
ci    di     laŋ    *tui    *dui    i=siŋ   *thi   *rij    ri:h
ke-lai  ka-n    ne-li   *kei(-ni)  *=ŋ- [?]  ei-khoi  *ŋ-    *ŋa-(tu) ge:

hai    hi     ko=pi   *=eN [?]  *Tʌ [?]  ka-ri   *kha [?]  *cU(ŋ) [?] kəi
ha=su   su     ko=mat  *ko [?]   *su    ka-na   *kha [?]  *su    su:
      Tshangla Tibetic
Tamang-Gurung          Haida   Tlingit  Eyak          A
                                 Athapaskan tayal    Tsou
     1     20    -1     20     20     20     -1    -14     -13
*ph=rE thu=lu     *thal        gún=e:té: cĩʔƛʔ-g         *qabu-lid *ʔabu [?]
*nʌm=ya [?]kha    *b=ya                         *kabah-niq *ʔažámə
*m=lʌŋ   ćhaŋ lu  *nak                    *=žʷəŋ(ə) *ma=qalux *ma=licəcə [?]
*kʌ    yi     *khrak  qay    šeiyée              *damuʔ *caráʔə
*H=ri   khaŋ    *ru-s   skhuci   sʔaGée              *baq-niq *cuʔúlałə
*chin   chiŋ    *sen                    *=Gaŋ-əʔ *kamil [?] *ʔałuko [?]
*si    śi     *śi         =na:    sĩh    *=cʌ [?] *mana=hawqil  *m=acáyi
*na=ki(n) khu     *khji        kèiƛ               *hu-    *tačáu
*thuŋ         *thuŋ        di=na:   =la    *=naʔŋ2 *m=imah *m=ima
*khar   saŋ ma   *s=kam  ḳa:-ga:  ya=xo:k ʔehd     *=Gaŋ    *dəŋuʔ   *rəmiʔ [?]
*na          *r=na
      r=na [< Tib.?]    kyu:    gók          *ǯəx-əʔ   *caŋiaʔ *calìŋaħa
*ca    za     *za    ta:          =a     *=(h)aʔŋ *kan      *=k1
*phum   go     *s=go   qhaw    ḳwúṭ    =d=ʔuhd-g       *baluŋ [?] *qəcurə [?]
*mi:    miŋ    *mik                          *dawriq *macá
                                 *=n(ə)=weʔG-ə
*me    mi     *me                    *qʷənʔ   *hapu-niq *apúžu
*p(h)a=lI bi     *r=kaŋ  s(=)ṭa:        ḳ(ʷ)ahš  *=keʔ    *kakay   *Capałə [?]
*cham   cham    *s=kra  qhaci              *ci:ḳ [?] *saynaw
*ya:    ga=daŋ   *lak   s(=)ƛl   ǯín          *laʔ    *qabaʔ   *(ra=)mucu
*kra    śa=raŋ   *m=go   qhaci   šúh    qah    *=ciʔ    *tunux   *vúŋúħu
*the:   than    *tho   qa:ntaŋ                   *səmiliŋ [?]*təmał- [?]
*tiŋ    thiŋ-lom *s=niŋ   ḳu:ka              *ǯey [?] *kualun [?]*tʔəkə [?]
*ru    wa=roŋ   *rwa   ḳyəm    šei(=)dée də-leh   *=deʔ    *ʔuruŋ   *suʔúŋu
*ŋa          *ŋa               xu:    *š- ~ *x(ʷ)-*kuʔ    *=aku

*sʌp   śe     *sʌt    tya:h   ya=ǯa:q  še     *=ɣeʔ(-ŋ) *pə=hawqil*p=acáyi
*p(h)ʌ  śa-ba    *lo-ma   xil    kuyanée        *=ṭaʔnʔ *ʔabaw ~ *nabaw [?]
*šet   śiŋ     *śik    ṭam    wéisʔ   gugs-g   *yaʔ   *kuhiŋ  *kúcúħu
*ša   śa     *śa     khiqa   Łèey   ceʔ   *=cəŋʔ     *hiʔ    *berahci [?]
*la   la-ɲi    *s=la    quŋ    dís        *šʷa [?]    *bural-  *vuláłə
*suŋ   no-waŋ   *kha               saʔ   *=sadʔ          *ŋuϑuʔu
                                       *(ŋa=)quwaq
*min   miŋ     *miŋ    khiqa    sayée  wə(=)šeh *žiH      *haŋan  *ŋázánə
*char  siŋ-ma   *g=sar   ƛah                     *buʔu-raH [?]
*mUŋ [?] bi=naŋ   *nam    qa:l    tàt               *hŋan [?] *(bə=)rʌŋan [?]
*na   na-wuŋ   *s=na    kun     lóh   ni:(-)ḳ         *ŋuhu: [?] *ŋəc- [?]
*a ~ *e ma     *mə     gam... -qaŋ     diḳ... -G  *do:- [?]  *niʔ    *ʔoa [?]
*K=ri  thor    *g=ćik   sqwa:n-   ƛéixʔ              *qutuh   *cáni
*nam   ŋam-su   *ćhar-pa  dall    séew   ḳu(=)leh  *čʌn [?]        *ʔúčáłə
                                       *qawalah [?]
*mi=ku mu=gu     *du     qayu:    sʔeiq              *hiluq [?] *bəlbəl [?]
*sa:r(a) kar-mi   *s=kar-ma                  *səŋ2ʔ   *biŋah [?] *caŋərał- [?]
*yuŋ   luŋ     *r=do         téh    ca:     *ceʔ    *batu-nux *vátuħu
*ti=ni   ŋa-m   *ɲi-ma   ciquya:y  Gugàn       *šʷa [?]   *wagiʔ  *hire [?]
*me:    śam-pi  *r-ŋa-ma  sḳja:w   lʔe:dée      *ćʌʔ [?]   *ŋuŋuʔ  *civci [?]
*k=yEŋ [?] nan   *khjo-t  ta-ŋ    e:    ʔi:   *ŋən     *ʔi=suʔ  *Su

*le    le    *lće    ṭa:ŋal   lʔóoṭ   laʔṭ   *zaʔd [?]  *həmaʔ  *umo [?]
*s=a    ś=a   *s=o                   *=xʷuʔ    *gipun  *ałíSi
      śiŋ
*Tuŋ [< Tib.?]   *śiŋ(-sdoŋ)qajd    às    lis   *čʌN [?]   *kahu-niq *káiwu
*n(h)i:  ɲi-k   *g=ɲi   stiŋ         laʔ-d  *naʔ-t(V)-  *dusaʔ  *rúSa
*kyu    ri    *ćhu    qanƛl   héen   giyah  *=tuʔ   *qusiyaʔ *čałúmu
*ŋi-    ʔai   *ŋa-    ṭ-allŋ   ha:    Gə-yəG  *nʌh-   *=ami    *=mi ~ *=mo
                                    *ʔitaʔ    *=to ~ *=ta
*tʌ    haŋ    *ći    gu:-s   da:-t   de:        *ma=nuʔ *nʌ [?]
*kha-   ʔi-bi   *su    gi:-sda  a:do:   du:        *ʔi-maʔ *si- [?]
                               *(də=)wə(-d-) // *(də=)yə(-d-)
Rukai     Thao     Bunun     Puyuma  Malayo-Polynesian Kam-Sui Ong-Be
                             PaiwanZhuang-Tai
     2      20       1       1   -25  11  -3     1     5
*abo    qafu   *qabu    *ʔabu   *qavu   *ʕabuʕ   *R=bau   *phwu:k *dɔu
*aðamə rumfað    *qaðam *ʔayam *qaya=qayam    *manuk *R=nok *m=nok *nok
*ma=icəḷəŋə a=qusum *=taqduŋ [?]
      m                    *ʕi(n)təm *C=ʔdam *ʔnam
                *ʔuḍə=ḍəm*qu=cəŋə=cəŋəḷ               *C=lam
*əray   tałum  *qaidaŋ [?] *damuk       *daraʕ   *lɨat   *phla:t  *baʔ
*paðor [?] puqu   *tuqnað *ukak     *cuqəḷaĺ       *C-ʔdu:k *ʔdra:k   uaʔ
*loka   kuku   *kus-kus [?]*hamay  *kalusə=kusan
                          *kukuʕ   *R=lep   *ʔdlyap  *C=lʌp
*p=acay m=aϑay *m=atað *m=aṭay *m=acay *matay          *C=ta:i  *tay   *dai
*aϑo    atu   *asu    *su-wan *vatu    *ʔasuʕ   *hma    *hŋwa   *ma
*ʔoŋolo mi=qiła   *qud    *ṭ<əm>kəḷ *ṭ<əm>əkəḷ*ʕinum   *kin    *C=um [?] *lum
*ma=pacay ma=qałiw *qazaw [?] *marum *mə=tad *kəɣaŋ
      [?]                         *xaɨ         *so
*caḷiŋa  łarina  *taŋiaʔ   *ṭaḷiŋa  *caḷiŋa  *taliŋa   *R=xu   *khra   *sa
*kanə   k<m>an *ma=ʔun *mə=kan *k<əm>an *kaʕ         *kin    *ca:n   *kɔn
*batoko qariϑuy *qaipuan [?] biṭu-nun *qəciḷu
                *          *təlur   *khrai   *kray   *ɲʌm
*maca   maϑa   *mata    *maṭa   *maca   *mataʕ   *C=ta   *n=ta   *da
*apoy   apuy   *sapuð   *apuy   *sapuy  *ʕapuy   *v(a)j   *C=fʌy  *vəi
*ḍapalə kuskus   *bantac   *ðapal  *kuḷa   *kakiʕ   *ti:n   *ti:n   *kok [< Chin.]
*isiw   fukiš  *qulbu [?] *ʔarbu   *ŋisŋis  *buʕuk   *phlʌm   *plam   *fui [?]
*aḷima   rima   *himaʔ   *ḷimaʔ  *ḷima   *limaʕ   *R=mɨ   *R=mɨa *mɔ
*aoḷo   punuq  *buŋu    *taŋuruʔ *quḷu   *huluʕ   *R=thua *kru     *hau
*ki=laḷa t=un=má:ðaʔ*tanʔa   *ki=ŋər  *ki=ḷaŋda *dəŋəɣ   *ɲin    *hai   *hIŋ [< Chin.?]
*avava   šnaw   *qumun *marðuðu *qavuvuŋ *pusuʕ [?] *caɨ             *tʌm
                                      *səm [< Chin.] [< Chin.]
*la(=)oŋo waqa   *vaqa    *suʔaŋ  *təquŋ  *tanduk *khau     *kwa:u  *vau
*=ako   ya=ku  *ða=ku   *ku    *tia=kən *ʕakuʕ    *k(a)u   *ye [?]  *h(j)au


          *pa=pataz *p<in>aṭay*q<əm>ci *bunuh
*pa=pacay ka=ma=p=aϑay                   *C=kha              *C=xa   *ka
*sopoŋo fiłaq   *lisav  *biraʔ  *asaw  *daʕun   *ʔbaɨ              *fa    *bɔ
*koco   kuϑu   *kutu   *kuṭu   *kucu  *kutuʕ   *R=thau             *trɨu   *kat
*boatə  bunłað  *titi                  *nɨa               *na:n   *nan
*ḍamarə furað   *buan   *buḷan  *qilas  *bulan   *ʔblɨan             *C=nɨan  *sai
*ŋodoy  ruðiϑ  *ŋułus  *uðuŋ   *aŋaĺ  *babah [?] *pa:k              *pa:k   *bak
*naganə łanað   *ŋaan   *ŋaðan  *ŋadan  *(ʕ)aRan ~ *ʒɨ
                              *ŋaRan              *C=ʔla:n *nɔi
*baʔoanə faqłu   *baqlu  *bəkaḷ  *vaquan *baɣuʕ   *hmaɨ              *hma:i  *nau
*ma=oŋo ~ ma=humhum
     *ma=soŋo *ma=qmut *karaub *qə=cəmə-cəmət
                        *bəŋiʕ   *ɣɨN               *Ca:n  *vən [?]
*ŋoŋoʔanə muðin  *ŋutus  *uŋṭan       *ʕiRuŋ   *ʔdaŋ              *ʔnaŋ  *lɔŋ
*ini [?] ani   *ni         *ini        *mai               *kʌ [?]  *mən [?]
*=sa   ta=ta  *ta=sʔa *sa     *i=ta  *ʕitaʕ   *ʔdiau              *(ʔ)do  *ʌt [< Chin.]
*odalə  qusað  *qudan *ʔuðal              *f(ɨ)n              *C=xwɨn  *fʌn
*əbəḷə  qumbu  *qucʔul  *ʔasban *cəvuĺ   *ʕatuʕ   *gwaN              *kwan   *kuan
*tariaw    kiłpuð    *bintuq-    *bituʔən    *vituqan   *bintaŋ  *C=ʔdau  *nʒit
*ḷənəgə    fatu     *batuʔ     *barasaʔ    *qacilay   *batuʕ  *R=thin  *du:i   *din
*vaʔi   tiłað   *vali  *kaðaw  *qadaw  *vaɣiʕ  *ŋwan  *ʔvan    *vən
*taoϑo  wa=wišwiš *ʔikuł  *ikur  *iku   *ʕikuɣ  *R=tha:ŋ *C1=srut  *tuʔ
*=so   i=hu   *suʔu  *=nu   *ti=sun  *kav   *mɨŋ   *ńa     *mə


*ḷidamə  ðama   *mʔama  *smaʔ  *səma  *dilah  *lin    *ma    *lin
*valisi  nipin   *nipun  *waliʔ  *aĺis  *ʕipən  *vaN    *C=fan  tin
*ʔaŋato  kawi   *lukic  *kawi  *kasiw  *kayuʕ  *R=mai   *mai   *dun
*ḍosa   tuša   *dusaʔ  *ḍua   *ḍusa  *ḍuvaʕ  *so:ŋ   *ra    *vʌn
*acilay  saðum   *danum  *ẓanum  *zaĺum  *ḍanum  *R=nam   *R=nam  *nam
*=na- [?] yamin   *sa=am  *=am   *ti=amən *ka=miʕ  *rau    *ntra:u  hau-lo [?]
*=ta   i=ta   *ta   *in=ta      *ki=taʕ  *tu    *ntiu
*manə-manə u-ma
     n     *maʔað  *a=manay *a=nəma *ʕapaʕ   *saŋ [?]  *ma:ŋ   *kəi
*anə-anə ti-ma   *ci=ma  *i=man  *ti=ma       *phʌ [?]  *nau   *na
Lakkia   Li (Hlai) Kra (Kadai)  Munda    NicobareseAslian               K
                                    Bahnaric Viet-Muong atuic
     20    -14     -16    -23      -17    -23     -17    -16    -10
plɛu    *ʔbu [?] *tau      *kop     *ti [?]   *tə=pəh [?] *bə=lɔ   *bʔuɲ   *bə=lɔ
m=lok   *nɔ:k    *m=nok *pʌri-d [?]    *sicu- [?] *cE(p)m *ce:m      *cim   *cIm
lam    *lo:k [?] *ʔdam     *hende [?]  *al [?]         *ɲu:ŋ
                              *Pə=l(t)ək [?]     *ɲə:m   *kuːm [?]
liet    *łʌT [?] *p=la     *mʌɲam    *mə=ham *ma=hʌm *mə=ha:m *sa:mʔ       *haːm
      *zwɨ:k
kuət [< Chin.]     *ʔdak [?] *ʒ(=)aŋ    *ʔʌŋ    *ʒə=ʔa:ŋ *(kə=)tiəŋ *sɨəŋ    *N=haːŋ
p=li:p   *li:p    *lIp    *rʌma(r)   *sUh    *cə[n]=ros *kə=niəyh *kə=sam *kə=rieyh
p=lei   *hlʌt [?] *p=lʌn [?] *goʒ-      *pah    *kə=bʌs *kə=cit    *ce:t   *(kʌ=)ceːt
      *pou [?] *ma      *soʔ     *ʔam    *cɔʔ    *cɔ    *cɔʔ   *(ʔʌ=)co
ho:p    *hyau [?] *lʌm [?] *ɲu        *top [?]  *(ʒə=)ʔɔh *ʔo:k   *ɲəwʔ   *ŋuɔc
khjo    *khʌy    *so [?]   *=sɔr    *ɲɔ [?]  *kə=reh [?]*=raŋ [?] *khʌw [< Tai?]
                                             *=riɛŋ
ya     *zai    *C=Sa [?] *lu(=)tur   *naŋ    *ʔə=(n)tVŋ *to:r   *sa:y   *kə=toːr
cen      *la    *kən    *ʒom *ɲa       *caʔ    *ca    *ʔan   *ca
lo:m     *lʌ:m *tam [?] *=Com [?] *hʌ[yʌ]     *kə=pɔh [?]*(kə=)tap    *tə=lulh  *də=riɛl
p=la     *cha  *ta    *mʌt    *mat     *mʌt    *mat      *mat    *mat
pu:i     *fei  *pəi    *sʌ(=)ŋʌl *he=wE [?]*ʔɔ-s     *ʔuɲ      *kulh    *ʔuːyh
puk    *khok [< Chin.]   *ʒʌŋ
           *k(h)ok [< Chin.]   *la [?]   *ʒʌŋ    *ʒəŋ      *cəŋ    *ʒʔɨːŋ
kyə:m   *gwau [?] *Sam    *ʔuʔb   *yE     *sɔk    *sok      *suk    *sok
mie    *C=meɨ *məi     *ti    *tʌy     *ti(ŋ)   *ti       *səy    *təy
kyɛu    *gwau [?] *khya [?] *bʌ(=)kob *kuy      *koy    *kəl      *k=lɔk   *pə=lʌ
ɛ     *plai [?]      *ʔaɲ=ʒum [?]
                      *(h)yaŋ   *(kə=)ʒʌŋ *səŋ       *maŋ [?]  *səŋ
fɛm [< Chin.]
      *łau   *łʌy [?]  *bʌruk [?] *nəɲ [?] *nʌs [?] *nuəyh        *to:ŋ [?]  *pə=hʌːm
kou    *hau   *Qau    *ḍe(=)reŋ *=top [?] *tan- [< Austr.]
                                  *key      *tə=kɔy   *tə=kɔːy
ci     *hou   *k(a)u   *ʔʌɲ    *t(=)i(u) [?]*(y)əɲ   *ʔaɲ      *ho [?]   *kʌ

a       *hau    *pjən [?]  *goʒ-    *=paH  *kə=bʌs *Cə=se:t    *ce:t [?]  *kə=ceːt
wa      *bəɨ    *lʌ [?]   *ʔʌ(=)lak *rʌy    *sə(=)laʔ *la      *laʔ    *sə=la
kyou     *swau   *tau    *si     *sey   *cɛʔ    *cay    *cʌyʔ    *n=cəy
mom      *ʔak [?]
           *ʔau      *ʒilu    *=ha [?] *səc    *sac    *si:t [?]  *sac
man-lieŋ   *C=ɲa:n*tʌn [?]    *aɲgaʒ [?] *kʌ(=)hE *gə(=)cɛʔ *hiay      *pə=lɔŋ   *kə=sɛy
tei    *pom [?] *ŋu [?]     *tʌ(=)mot *ʌl=vaŋ *pa(k)ŋ [?] *ʔbər      *kʌŋ    *bʔaːŋ [?]
ya:n    *phe:ŋ  *ɲe       *ɲʌ(=)mu *mi- [?] *mɔh      *niʔ [?]  *sɨ    *rə=mɨh
wai    *ʔbɔn [?] *ma:L      *tʌn(=)me *tiyə [?] *pa:y     *me     *ta=ma  *tə=mɛy
bən [?]  *śop [?] *və [?]     *ɲinda [?] *ha(=)təm *pə(=)tɔm *maŋ      *tem   *dʔaw
naŋ    *khat   *ŋat [?]    *mu-     *mʌh   *muh    *muh    *mulh   *muh
hwãi    *gwai   *lʌ [?]     *bʌ [?]   *hʌt   *bʌ [?]   *bʌ     *ʔɔ    *kah [?]
in     *kyɨ [?] *Cʌ [?]     *mi-     *hEŋ         *
                              *muy ~ *naymuəy     *moc   *muoy
fen    *fun   *yu:t [?]               *
                   *gama [?] *ʔa(=)mi [?] gə(=)ma *miə      *mɨa   *məa
nyĩ:n [< Chin.?]
      *hwo:n  *Kan             *lul
                   *mu-t ~ *mu-k [?]   *ʔəj-ʔVj [?]*ʔɲuy    *k=hɔːy *yək
tau    *ra:u [?] *K=lUŋ     *i(=)pil [?] *mat [?] *pərlɔy   *sə(=)maɲ  *kə=miɲ [?]
                                               *pəN=tuor
fa:ŋ    *chin   *lʌ [?]     *sʌreŋ [?] *maŋ [?] *tə(=)mu *tə(=)mɔ     *taʔ    *tə=mɔw
wan   *wan    *vaN    *si(=)ŋgi *hɛŋ [?]                  *mə=(C)aːŋ [?]
                           *kʌ(=)tɔʔ *(mat=)ŋəy*(mat=)bə=ləy
kyieŋ       *Cut    *cʌ(N)d- [?]
                     *rEt    *sən=taʔ *tiaŋ   *tuəy   *sɔːy
ma   *meɨ    *mə    *ʔam    *mE     *mi- / *im- *may  *mʌy   *may

wã   *łi:n   *mʌ    *laŋ    *ta:k    *lən=ta:k  *Lə=piət  *laːyh  *n=taːk
wan   *fan    *paN [?]  *gʌ(=)ne  *k<an>ap  *lə=mɔń   *Cə=niaŋ  *kə=saŋ  *kə=nieŋ
cey   *c(h)ay  *tay    *siŋ [?]  *co: [?]  *də=lɔŋ   *lɔ:ŋ   *kəl   *ʔə=luoŋ
hou   *łau [?]  *sa(u) [?] *b(=)ar  *ʔã [?]   *=ʔa:r   *ʔba:r   *haːl   *bʔaːr
num   *C=nom   *ʔʌŋ    *dak    *ryak [?]  *dʔak    *dʔa:k   *dʔa:k  *dʔak
ta   *zwau         *ʌle    *hE     *ʒəʔ    *nʌn [?]       *hɛy

ka-lɛ  *mʌ    *mʌ [?]  *mʌ [?]  *sU     *mʌh    *kʌ [?]  *ʒi    *mʌ [?]
nɛ   *ʔʌ [?]  *nʌ    *ʒʌ [?]  *cI     *cʌʔ [?]  *kʌ [?]  *ʔa:y   *naw [?]
Khasi     Khmer    Khmu     Monic
                       Palaung-Wa Pearic         Miao    Yao    Ainu
     20      10      -22       3-12     2            1     1     1
dy=pei     phə:h  *bɔh   *pə=tiŋ  *ɲauʔ    *pɔh          *čʰwoːy [W]*šaːi [P] *u(y)na
sim      sat=slap *siːm   *kəN=ciəm*sʰi:m    *chiːm         *noŋ [P] *nɔʔ [P] *tika-
ioŋ      khə=maw *hiaŋ [?] *lə=cɔk *lɔŋ [?]    *caŋ          *qlʸuəŋ [W]*kʸia [P] *kunne
s=nam     ʒhaːm  *maːm   *cə=him *n=haːm *mə=haːm            *ɲčʰʸaːm *ǯʰyaːm [P]*kEm
shʔieŋ     chəʔɨŋ  *cə=ʔaːŋ *ʒə=(l)u:t *ʔa:ŋ    *kə=lɔːŋ              *cʰuŋ [P] *pone [< Jap.]
                                         *tϑʰʷʸʌeŋ [W]
tyr=sim    krə=caok *mɔŋ [?] *=liəm   *N=hiam *kəs=rayh          *kʌN [?] *ɲAu [P] *Ham
iap      slɔp   *haːn   *kə=cət  *yʌm    *ho:c          *dAi [W] *tay [P] *day
k=sew     chəkɛː  *sɔʔ   *Cə=lur [?]*sʰoʔ    *chɔ          *qlʌu [W] *klu [P] *sita
dih      phɨk   *ʔɨak   *so:ŋ   *s=rɨp [?] *taːl          *həp [W] *hop [P] *ku
rykhiaŋ    sŋuət  *=Taŋ [?] *cə=kas *k=roh     *bah          *NqʰAːy [W]*gʰaːy [P] *sat
shkor     trə=ciək *tor   *kə=tɔ:r *s=yauk *laːŋ                  *
                                         *mbǯʌy [W] nɔm [P] *kisAr
baːm      chi:     *ca      *ca:ʔ     *som     *cha    *nyɛn   *ɲen    *ʔe
pylleŋ     bɔːŋ     *kə=doŋ    *Kə=may    *tɔm     *tuŋ    *qlʷʸau  *kyau [P]  *nok
khy=mat    bhə=nɛ:k   *mat     *mat     *ŋay     *mat    *mʷæi [W] *mʷəi [P]  *sik
diŋ      bhlaəŋ    *ʔoːyh    *mat     *ŋʌl     *bə=le:w *dəu [W] *tou [P]    *apE
kynʒat     ʒaəŋ     *ʒɨaŋ     *ʒuŋ     *ʒauŋ    *ʒiŋ    *təu [W] *cau [P]   *kema [?]
shɲiuh     sok     *sɔ:k     *sɔ:k     *haɨk    *suk    *pɭoi [W] *pyei [P]  *EtOp
k=ti      tay     *tiʔ     *təy     *ta:yʔ    *ti    *bwʒæu [W]*pua [P]  *tE(-)k
khlih     kəpaːl    *gə=ləʔ    *kə=ʔdap   *kɛ(:)ŋ   *toːyh   *ɣoi [W] *pyei [P]  *pa
s=ŋow     ḷɨ:     *ʔal [?]   *mɨŋ     *s=moŋ    *saŋ         [W]
                                        *[mw]næəŋ*maŋ [P]   *nuː
kloŋ snam   pəh=ṭu:ŋ   *ɲɨam [?]   *ɲyum [?]   *nuaH [?]        *pɭəu [W] *fim [P]
                                   *cay [< Thai]          *sanpe
reŋ      səne:ŋ    *kuʌy     *də=raŋ    *k=ruŋ [?]  *sə=roːc *kloːŋ [W] *kyɔŋ [P]  *kiraw
ŋa       ʔaɲ     *ʔəɲ     *ʔəy     *ʔʌʔ     *ʔiɲ    *kəːŋ [W] *y[a] [P]  *ku

py=niap    səm=lɔp   *bəl [?]  *kə=cət  *ciat [?]     *hoːc  *dAi [W] *tay [P] *day-ke
s=la-diŋ    sə=lɨk    *hə=laʔ   *sə=la:ʔ *s=laʔ       *khə=laʔ       *mblɔːm [W]
                                       *nblɔŋ [P] /*nɔm   *hyam
k=si      cay     *seʔ    *cay    *shaiʔ      *chi   *ɲčhoi   *ʒei [?] *ki
doh      sac     *sec [?]  *p=cun [?] *neʔ       *ʒuːc  *ŋGwei   *ɔ [?]  *kam
by(=)nai    khɛ:     *kiʔ    *=tu:ʔ [?] *k=hɛʔ      *kaːŋ        *lʰaː [P] *tiqu-p
šyntur     ma:t     *tə=nɔ- [?] *pa:ŋ   *mɔɲ [?]     *ka   *ɲʒuːy   *ʒuy [?] *prAː-
kyrteŋ     ʒha=maoh   *məh   *Hə=moʔ      *mʌlh    *cɨ          [W]
                                       *mpw[c]æu*bua [P] *dEː
thy=mmai    thə=mi:   *həN=meʔ *tə=mi:ʔ      *mʌʔ     *bə=la  *čʰæŋ [W] *śyAŋ [P] *ʔasir
miet      yɔp     *sɨam [?] *pər=tam     *s=yʌm    *khə=rɛːŋ      *maN   *kunne
kh(=)mut    crə=muh   *mu[i]h *cə=mɔh       *mɨlh    *pə=tuːt *mbǯʋːi [W] blui [P] *EtU
                                             *
em       min     *mVn [?] *ha [?]      *mV [?]   *kɔh [?] *či [P]   *ma [P] *somo
wei      muəy     *mo:y   *mway       *mʌ     *muːy  *ʔe     *yet   *sinE-p
s(=)lap    bhliəŋ    *kə=maʔ *rəy        *s=leʔ    *kə=maʔ *n[m]Aŋ *bluŋ [P] *duyan [?]
ndem      phə=sɛ:ŋ   *pə=təʔ *yak        *tauʔ    *khə=mah *ɲčʰAu   *śyou [P] *sipuya
khlur     phə=ka:y   *sər=meɲ *maɲ        *məɲ     *sɨm   *qa(n) [W] *rʰey [P] *notiw
maw      thə=mɔː   *gə=la:ŋ *tə=mɔ:ʔ      *ma:uʔ    *khə=moʔ *ŋklau   *ryou [P] *suma
s=ŋi    thə=ŋay   *ŋiʔ   *tə=ŋay *ŋay       *ŋiʔ       *nɔy [?] *tiqu-p
tdoŋ    kən=duy   *həN=taʔ *pər=ta:ʔ *taʔ      *phas  *twu [W] *twei [P] *sAr
me     ʔnɔ:k    *me   *beh   *maiʔ     *bo   *mwu [W] *mwəy [P] *ʔe

thy=llied  ʔəNta:t   *həN=ta:k  *kən=ta:k  *ta:k   *taːk  *mblet [W]*byet [P] *aw- ~ *ag-
by=niat   dhə=mə:ɲ  *hə=ra:ŋ  *ŋiək    *r=Sa:ŋ  *khoːy            *Nima-k
dieŋ    ṭaəm ʒhaə  *lam    *chu:ʔ   *k=hɛʔ  *neːm  *ɲṭyaŋ [W]*dyaŋ [P] *niː
ar     bi:r    *ba:r    *bʔa:r   *ʔa[r]  *baːr  *ʔıu [W] *ʔi [P]  *tuː
um     dɨk     *ʔom    *dʔa:k   *ʔoːm   *daːk  *ʔum   *wʌm [P] *wakka
ŋi     yaəŋ    *ʔiʔ    *pəy    *yiʔ   *hɛːŋ  *pe [P]  *pua [P] *ti- [?]

a-iu    thi:    *məh    *mo:ʔ    *mʌ:h [?] *piʔ             *ne-p
uei     khəṇao   *noh [?]  *ɲaH [?]  *məʔ   *mih   *tʌ [P]  *tʌ [?]  *ne-n
Nivkh
     13
*hilm-
*pəy-ŋa
*vul-vəl-
*ŋar
*ŋəɲ(ɣə)f
*tək(-)ɲ
*mu-
*qan
*ra- (< *da- ?)
*cʰe- (?)
*nos
*ɲi-
*ŋoyɨq

*tuɣər
*ŋəc(-)x
*ŋəmɣ
*təmk
*coŋr
*mə-
*ŋif
*muRki
*ɲi

*xu-
*com-r [?]
*amrak
*cus
*loŋ
*əm(-)ɣ
*qʰa

*urk
*viɣ
*qʰau-
*ɲi
*ləx
*tʰuf
*uɲɣər [< Chuk.?]
*kʰeŋ
*ŋɨki
*cʰi

*hilɣ
*ŋəɣs
*tiɣ(-)r
*mi-

*mə-

*si- [?]
*aŋ

								
To top