(SO2 NOx)

Document Sample
(SO2  NOx) Powered By Docstoc
					 ‫בדיקת השפעה של זיהום האוויר(2‪ )NOx * SO‬על התפתחות תפקודי הריאה בקבוצות שונות של ילדים הגדלים באזור‬
                       ‫תחנת הכוח בחדרה‬

                                     ‫3‬       ‫2‬        ‫1‬
                                       ‫תמר יוגב , בוריס פורטנוב , רפאל כראל‬

                                                         ‫1‬
                                ‫החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה‬
                                                         ‫2‬
                                ‫החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה‬
                                                         ‫3‬
                                     ‫ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה‬


                          ‫תקציר‬
 ‫בדיקת השפעה של זיהום האוויר(2‪ )NOx * SO‬על התפתחות תפקודי הריאה בקבוצות שונות של ילדים הגדלים באזור‬
                       ‫תחנת הכוח בחדרה‬
                                     ‫3‬       ‫2‬        ‫1‬
                                       ‫תמר יוגב , בוריס פורטנוב , רפאל כראל‬


‫מחקר זה מתבסס על נתוני סקרי תחלואה שנערכו בשנת 6991 ובשנת 9991 ע"י משרד הבריאות ואיגוד ערים חדרה(מטרת‬
        ‫סקרי התחלואה הייתה בדיקת תפקודי ריאה בקרב ילדי בתי-הספר היסודיים המתגוררים באזור נפת חדרה).‬
                                                   ‫מטרת המחקר‬
  ‫1. בחינת ההשפעה של ‪ SO2* NOx‬באזור תחנת הכוח "אורות רבין", חדרה, על התפתחות תפקודי ריאה בקרב תת-‬
         ‫קבוצות ילדים המובחנות זו מזו על-פי מצבן הבריאותי "‪ ," Initial health status‬בשנת 6991 .‬
            ‫2. הערכת השינוי במצבם הבריאותי של הילדים בין 9991-6991, ברמות זיהום-אוויר שונות.‬


                                                       ‫שיטות‬
                                                    ‫זיהום-אוויר‬
‫חושב 2‪( NOx * SO‬אינטרפולציה), הלוקחת בחשבון "אירועים" שנתיים (המשמשים כסמנים בלבד) המבטאים כממוצע חצי-‬
‫שעתי רץ של 521.0 חל"מ ‪( NOx‬רבע מהתקן החצי שעתי המוחלט לחדרה) ו- 070.0 חל"מ 2‪( SO‬כנ"ל). נקבעו ריכוזי זיהום‬
                ‫אוויר ונמדדו יחסית למקום מגורי הילדים. ערכי הריכוזים הראו מגמת עלייה בשלוש שנים .‬


                                                ‫תפקודי ריאה ושאלון‬
‫חושבה נוסחת הפרדיקציה עבור כל ילד (6991 , 9991 ), חושבו ‪ . ∆PFT‬בשאלון מידע סוציו-כלכלי ונתוני בריאות של‬                                                 ‫אוכלוסיית המחקר‬

             ‫מוינה לתת-קבוצות על- פי מצבם הבריאותי בשנת 6991: בריאים – %54; חולי אסטמה – %11;‬
      ‫חולי ברונכיטיס- %51; ילדים הסובלים ממגוון תסמיני (סימפטומים) נשימה אך לא חולי אסטמה או ברונכיט- %13‬


                                                   ‫ניתוח הנתונים‬
 ‫1. מיפוי (‪ )GIS‬השינויים -‪ )1999 ,1996( ∆PFT‬באזורי זיהום ובתת-הקבוצות. מיפוי "החלק היחסי" של תת-הקבוצות‬
    ‫בקרב אוכלוסיית המחקר (9991-6991 ) לבחינת מגמות השינוי ( ‪)migration‬במצבם הבריאותי של הילדים.‬
‫2. "מנובה" לבדיקת האינטראקציה בין רמות זיהום-אוויר שונות, לבין בדיקות תפקודי הריאות בתת-קבוצות אוכלוסיית‬
                                                ‫המדגם.‬
     ‫3. ניתוח "רגרסיה" (רב-משתנים), לבדיקת השפעתם של המשתנים ה"מתערבים", על תוצאות תפקודי הריאות.‬
‫4. "רגרסיה חוזרת" בתוספת “‪ - “ initial PFT value‬לתקנון גודל התוצאות בהתאם לשונות במצב בריאותי התחלתי של‬
                       ‫היחיד (אימוץ גישת “‪.)initial GDP” Gross Domestic Product‬‬
‫5. מבחן "רגישות המודלים", אם וכאשר נקבעים תנאים שרירותיים ל"משתנים מתערבים" ברמות שונות של זיהום אוויר‬
                        ‫(לדוגמא: מה קורה כאשר נבחן זאת רק על אוכלוסיית זכרים) .‬
                                                      ‫תוצאות‬
‫הירידה הגדולה ביותר בתפקודי הריאות נמצאה בקבוצת הילדים לה תסמיני נשימה ובמיוחד באזור זיהום-אוויר גבוה-‬   ‫‪‬‬
       ‫בפרדס-חנה כרכור )100.0>‪)∆FVC: M=-11.9, S.D.=16.13; ∆FEV1: M=-16.07, S.D.=17.59; P‬‬
    ‫קבוצת הילדים הבריאים נמצאה גם היא מושפעת ובמיוחד מרמת זיהום-אוויר גבוה, אך עם פגיעה קטנה יותר‬    ‫‪‬‬
       ‫בתפקודי הריאות )100.0>‪)∆FVC: M=-7.84, S.D.=10.43; ∆FEV1: M=-11.47, S.D.=11.98; P‬‬
                   ‫חולי האסטמה והברונכיט הושפעו באופן שולי (לא מובהק) מזיהום האוויר .‬  ‫‪‬‬
   ‫מצבם הבריאותי של קבוצת הבריאים באוכלוסייה התדרדר בכל אזורי זיהום-האוויר בשלוש שנים, במיוחד‬       ‫‪‬‬
                                        ‫באזור זיהום-אוויר גבוה.‬
                                                      ‫מסקנות‬
‫חשיפה אוכלוסיות רגישות כילדים, לזיהום אוויר גם בתקני זיהום-אוויר מקובלים באזורי תחנות-כוח (המופעלות‬     ‫‪‬‬
‫באמצעות פחם) יכולה לגרום לפגיעה בתפקודי הריאה שלהם במיוחד בילדים שאובחנו כסובלים מתסמיני נשימה כגון:‬
                           ‫שיעול עם כיח , שעול יחד עם ‪ , URTI‬אך גם לבריאים .‬
‫יש לכלול בניתוח השפעות זיהום-אוויר בטווח-ארוך גם את "המצב הבריאותי ההתחלתי" בנוסף לבדיקות תפקודי‬      ‫‪‬‬
                                       ‫הריאה, לתקנון גודל השונות.‬
 ‫ילדים חולי אסטמה וברונכיט מושפעים בצורה שולית מזיהום-אוויר, הנזק לריאותיהם אינו מתקדם לאחר שכבר‬      ‫‪‬‬
                                             ‫התרחש.‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:1/3/2012
language:
pages:2
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About