Docstoc

Modificari Cod fiscal 2012

Document Sample
Modificari Cod fiscal 2012 Powered By Docstoc
					                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                    11

                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                 ORDONAN Ă DE URGEN Ă
         pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
     În vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în Scrisoarea de inten ie și în Memorandumul
tehnic de în elegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Interna ional,
referitoare la reglementarea și supravegherea sistemului financiar, precum și la implementarea unor măsuri de reducere a
numărului foarte mare al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, prin anularea înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor
care ori nu desfășoară nicio activitate, ori nu depun deconturi de TVA la termenele prevăzute de lege,
     inând seama de necesitatea perfec ionării continue a legisla iei fiscale, de conjunctura economică actuală, de principalele
caracteristici ale politicii bugetare a României în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sus inere a creșterii
economice,
     luând în considerare faptul că neadoptarea și nepublicarea până la data de 31 decembrie 2011 a actelor cu putere de lege
cu privire la cadrul fiscal de determinare a profitului impozabil pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme
cu Standardele interna ionale de raportare financiară conduc la:
     — imposibilitatea institu iilor de credit de a duce la îndeplinire obliga iile care derivă din noile prevederi legale, ca urmare
a modificărilor reglementărilor contabile;
     — imposibilitatea elaborării în timp util a legisla iei secundare, cu consecin e negative asupra institu iilor de credit în ceea
ce privește managementul financiar și planul afacerilor,
      inând seama de necesitatea clarificării tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor declara i inactivi și celor a căror
înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată,
     având în vedere necesitatea acordării deductibilită ii limitate în procent de 50% în cazul cheltuielilor privind combustibilul
pentru anumite vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, precum și a TVA aferente
achizi iei vehiculelor respective și a combustibilului consumat de acestea, pentru care România a consultat Comitetul TVA,
     având în vedere necesitatea alinierii la acquis-ul comunitar a prevederilor na ionale referitoare la taxarea inversă pentru
deșeuri, în vederea diminuării fenomenelor de evaziune fiscală,
     luând în considerare necesitatea reglementării unui sistem simplificat de impunere a veniturilor realizate de către
persoanele fizice — proprietari de camere închiriate în scop turistic,
     întrucât se impune revizuirea sistemului actual de impunere a veniturilor ob inute de persoanele fizice din arendarea
bunurilor agricole din patrimoniul personal, în sensul simplificării acestuia,
     întrucât se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de
pozi ie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, pentru preîntâmpinarea declanșării procedurii de
infringement,
     în contextul în care este necesară continuarea simplificării și unificării legisla iei și a administrării contribu iilor sociale
obligatorii datorate de persoanele fizice,
     având în vedere necesitatea eliminării dificultă ilor de natură tehnică apărute în aplicarea actului normativ supus modificării
și completării,
     în considerarea faptului că aceste elemente constituie situa ii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și
vizează totodată interesul public,
     în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonan ă de urgen ă.
  Art. I. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată     e) contribu ia de asigurare pentru accidente de muncă și boli
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din       profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale
23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se  de stat;
modifică și se completează după cum urmează:               f) contribu ia la Fondul de garantare pentru plata crean elor
                                   salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au
  1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea      calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006
următorul cuprins:                          privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru
  „(2) Contribu iile sociale reglementate prin prezentul cod sunt  plata crean elor salariale, cu modificările ulterioare.”
următoarele:                               2. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 14 se
  a) contribu iile de asigurări sociale datorate bugetului     introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:
asigurărilor sociale de stat;                      „141. impozitul pe profit amânat — impozitul
  b) contribu iile de asigurări sociale de sănătate datorate    plătibil/recuperabil în perioadele viitoare în legătură cu
bugetului Fondului na ional unic de asigurări sociale de       diferen ele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea
sănătate;                              contabilă a unui activ sau a unei datorii și valoarea fiscală a
  c) contribu ia pentru concedii și indemniza ii de asigurări    acestora;”.
sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului       3. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 33 se
na ional unic de asigurări sociale de sănătate;           introduce un nou punct, punctul 34, cu următorul cuprins:
  d) contribu iile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului     „34. Contribuabilii care aplică reglementările contabile
asigurărilor pentru șomaj;                      conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară
                                                               www.codfiscal.net  12              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

pentru determinarea valorii fiscale vor avea în vedere și        în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată nu beneficiază
următoarele reguli:                           de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente
  a) pentru imobilizările necorporale, în valoarea fiscală se     achizi iilor respective, cu excep ia achizi iilor de bunuri efectuate
includ și reevaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile.   în cadrul procedurii de executare silită.”
În cazul în care se efectuează reevaluări ale imobilizărilor         6. După articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 193,
necorporale care determină o descreștere a valorii acestora sub     cu următorul cuprins:
valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza valorii de          „Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică
înregistrare în patrimoniu, valoarea fiscală rămasă neamortizată     reglementările contabile conforme cu Standardele
a imobilizărilor necorporale se recalculează până la nivelul celei    interna ionale de raportare financiară
stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;           Art. 193. — Contribuabilii care aplică reglementările contabile
  b) în cazul în care se trece de la modelul reevaluării la      conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară
modelul bazat pe cost, în valoarea fiscală a activelor și pasivelor   pentru determinarea profitului impozabil vor avea în vedere și
stabilită potrivit regulilor prevăzute la pct. 33, cu excep ia      următoarele reguli:
mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor, nu se include        a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din
actualizarea cu rata infla iei;                     provizioane specifice, ca urmare a implementării reglementărilor
  c) în cazul în care se trece de la modelul reevaluării la      contabile conforme cu Standardele interna ionale de raportare
modelul bazat pe cost, din valoarea fiscală a mijloacelor fixe      financiară ca bază a contabilită ii, se aplică următorul tratament
amortizabile și a terenurilor se scad reevaluările efectuate       fiscal:
potrivit reglementărilor contabile și se include actualizarea cu       1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului
rata infla iei;                             «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând
  d) pentru proprietă ile imobiliare clasificate ca investi ii     diferen ele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate
imobiliare, valoarea fiscală este reprezentată de costul de       la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Băncii
achizi ie, de produc ie sau de valoarea de pia ă a investi iilor     Na ionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data  și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și
intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul   utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ și     modificările și completările ulterioare, și ajustările pentru
evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile. În cazul în   depreciere, eviden iate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit
care se efectuează evaluări ale investi iilor imobiliare care      Standardelor interna ionale de raportare financiară, aferente
determină o descreștere a valorii acestora sub valoarea rămasă      elementelor pentru care au fost constituite respectivele
neamortizată stabilită în baza costului de achizi ie/produc ie sau    provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând
valorii de pia ă a investi iilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit  să fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5);
ori constituite ca aport, valoarea fiscală rămasă neamortizată a       2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului «Rezultatul
investi iilor imobiliare se recalculează până la nivelul celei      reportat din provizioane specifice», reprezentând diferen ele
stabilite pe baza costului de achizi ie/produc ie sau valorii de     dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
pia ă, după caz, a investi iilor imobiliare.”              31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Băncii Na ionale a
  4. La articolul 11, alineatele (11) și (12) se modifică și vor    României nr. 3/2009, cu modificările și completările ulterioare, și
avea următorul cuprins:                         ajustările pentru depreciere, eviden iate la data de 1 ianuarie
  „(11) Contribuabilii declara i inactivi conform art. 781 din     2012 potrivit Standardelor interna ionale de raportare financiară,
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură       aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,    provizioane specifice, reprezintă elemente similare cheltuielilor,
care desfășoară activită i economice în perioada de inactivitate,    în mod eșalonat, în tranșe egale, pe o perioadă de 3 ani;
sunt supuși obliga iilor privind plata impozitelor și taxelor        b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
prevăzute de prezenta lege, dar nu beneficiază de dreptul de       din actualizarea cu rata infla iei, ca urmare a implementării
deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente    reglementărilor    contabile   conforme    cu  Standardele
achizi iilor efectuate în perioada respectivă.              interna ionale de raportare financiară ca bază a contabilită ii, se
  (12) Beneficiarii care achizi ionează bunuri și/sau servicii de   aplică următorul tratament fiscal:
la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul      1. sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul
contribuabililor inactivi/reactiva i conform art. 781 din Ordonan a   reportat din actualizarea cu rata infla iei a mijloacelor fixe
                                     amortizabile și a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu condi ia
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
                                     eviden ierii într-un analitic distinct a acestor sume, acestea
completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a
                                     urmând să fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5);
cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizi iilor
                                       2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat
respective, cu excep ia achizi iilor de bunuri efectuate în cadrul
                                     din actualizarea cu rata infla iei a activelor, cu excep ia
procedurii de executare silită.”
                                     actualizării cu rata infla iei a mijloacelor fixe amortizabile și a
  5. La articolul 11, după alineatul (12) se introduc două noi     terenurilor, nu reprezintă elemente similare veniturilor;
alineate, alineatele (13) și (14), cu următorul cuprins:           3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat
  „(13) Contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri  din actualizarea cu rata infla iei a pasivelor, cu excep ia
de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)—e) nu       actualizării cu rata infla iei a amortizării mijloacelor fixe, nu
beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea          reprezintă elemente similare cheltuielilor;
adăugată aferente achizi iilor efectuate în perioada respectivă,       c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
dar sunt supuși obliga iei de plată a TVA colectate, în         din alte ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor
conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă opera iunilor     contabile conforme cu Standardele interna ionale de raportare
impozabile desfășurate în perioada respectivă.              financiară ca bază a contabilită ii, cu excep ia sumelor care
  (14) Beneficiarii care achizi ionează bunuri și/sau servicii de   provin din provizioane specifice și a sumelor care provin din
la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de    actualizarea cu rata infla iei, se aplică următorul tratament fiscal:
TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)—e) și au fost      1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
înscriși în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare    s-a acordat deducere reprezintă elemente similare veniturilor;
                                                                 www.codfiscal.net                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                         13

  2. sumele care reprezintă elemente de natura veniturilor          10. La articolul 21 alineatul (4), litera a) se modifică și va
înregistrate suplimentar, potrivit reglementărilor contabile        avea următorul cuprins:
conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară,        „a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
reprezintă elemente similare veniturilor;                 datorat, inclusiv cele reprezentând diferen e din anii preceden i
  3. sumele care reprezintă elemente de natura cheltuielilor       sau din anul curent, precum și impozitele pe profit sau pe venit
înregistrate suplimentar, potrivit reglementărilor contabile        plătite în străinătate. Sunt nedeductibile și cheltuielile cu
conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară,      impozitele nere inute la sursă în numele persoanelor fizice și
sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai dacă        juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;      precum și cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat
  4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care     de către contribuabilii care aplică reglementările contabile
nu s-a acordat deducere nu reprezintă elemente similare          conforme cu Standardele interna ionale de raportare
veniturilor;                                financiară;”.
  5. sumele care provin din anularea unor venituri care au
                                        11. La articolul 21 alineatul (4), litera h) se abrogă.
reprezentat venituri neimpozabile nu reprezintă elemente
similare cheltuielilor;                             12. La articolul 21 alineatul (4), după litera ș) se introduc
  d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte      patru noi litere, literele ș1)—ș4), cu următorul cuprins:
ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor contabile          „ș1) cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale, în
conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară       cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări de către
ca bază a contabilită ii, se înregistrează sume care provin din      contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu
retratarea unor provizioane, altele decât cele prevăzute la lit. a),    Standardele interna ionale de raportare financiară, se
sumele care provin din anularea provizioanelor care au           înregistrează o descreștere a valorii acestora;
reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezintă elemente           ș2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în
similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea        care, ca urmare a efectuării unei reevaluări de către
provizioanelor conform reglementărilor contabile conforme cu        contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu
Standardele interna ionale de raportare financiară nu reprezintă      Standardele interna ionale de raportare financiară, se
elemente similare cheltuielilor.”                     înregistrează o descreștere a valorii acestora;
  7. La articolul 20, literele b) și c) se modifică și vor avea        ș3) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
următorul cuprins:                             investi iilor imobiliare, în cazul în care, ca urmare a evaluării
  „b) diferen ele favorabile de valoare a titlurilor de participare,   ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către
înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau     contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu
primelor de emisiune la persoanele juridice la care se de in titluri    Standardele interna ionale de raportare financiară, se
de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionării,        înregistrează o descreștere a valorii acestora;
transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau        ș4) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
lichidării persoanei juridice la care se de in titlurile de participare;  mijloacelor fixe, înregistrate de către contribuabilii care aplică
  c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a      reglementările contabile conforme cu Standardele interna ionale
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea          de raportare financiară, la momentul transferului din categoria
provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile       activelor imobilizate de inute în vederea vânzării în categoria
din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din        activelor imobilizate de inute pentru activitatea proprie;”.
restituirea ori anularea unor dobânzi și/sau penalită i de           13. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifică și va
întârziere pentru care nu s-a acordat deducere, precum și         avea următorul cuprins:
veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare        „t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele
a participării în natură la capitalul altor persoane juridice;”.      rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului
  8. La articolul 20, după litera e) se introduc două noi        rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu
litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:              depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune
  „f) veniturile din impozitul pe profit amânat determinat și      de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea
înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările       sau în folosin a contribuabilului. Prin excep ie de la prezentele
contabile conforme cu Standardele interna ionale de raportare       prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral
financiară;                                deductibile în situa ia în care vehiculele respective se înscriu în
  g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a         oricare dintre următoarele categorii:
investi iilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând      1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven ie, repara ii,
modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care        pază și protec ie, curierat, transport de personal la și de la locul
aplică reglementările contabile conforme cu Standardele          de desfășurare a activită ii, precum și vehiculele special
interna ionale de raportare financiară. Aceste sume sunt          adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale,          utilizate de agen i de vânzări și de agen i de recrutare a for ei de
respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investi ii      muncă;
imobiliare, după caz.”                             2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
  9. La articolul 21 alineatul (2), după litera p) se introduc      plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
două noi litere, literele r) și s), cu următorul cuprins:            3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane,
  „r) cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subven iilor   inclusiv pentru desfășurarea activită ii de instruire în cadrul
primite, potrivit legii, de la Guvern, agen ii guvernamentale și      școlilor de șoferi;”.
alte institu ii na ionale și interna ionale;                  14. La articolul 21 alineatul (4), după litera t) se introduce
  s) cheltuielile cu beneficiile acordate salaria ilor în        o nouă literă, litera ), cu următorul cuprins:
instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul          „ ) cheltuielile cu beneficiile acordate salaria ilor în
acordării efective a beneficiilor, dacă acestea sunt impozitate      instrumente de capitaluri cu decontare în ac iuni. Acestea
conform titlului III.”                           reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării
                                                                www.codfiscal.net  14              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

efective a beneficiilor dacă acestea sunt impozitate conform        amortizării fiscale se va stabili o nouă durată normală de utilizare
titlului III.”                               de către o comisie tehnică sau un expert tehnic independent.”
   15. La articolul 22 alineatul (1), litera d) se modifică și va       19. La articolul 24, după alineatul (22) se introduce un
avea următorul cuprins:                          nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:
   „d) provizioanele specifice, constituite de institu iile financiare    „(23) În cazul contribuabililor care aplică reglementările
nebancare înscrise în Registrul general inut de Banca Na ională      contabile conforme cu Standardele interna ionale de raportare
a României, de institu iile de plată persoane juridice române       financiară, pentru activele imobilizate de inute pentru activitatea
care acordă credite legate de serviciile de plată, de institu iile     proprie, transferate în categoria activelor imobilizate de inute în
emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care       vederea vânzării și reclasificate în categoria activelor imobilizate
acordă credite legate de serviciile de plată, precum și          de inute pentru activitatea proprie, valoarea fiscală rămasă
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice,       neamortizată este valoarea fiscală dinaintea reclasificării ca
potrivit legilor de organizare și func ionare;”.              active imobilizate de inute în vederea vânzării. Durata de
   16. La articolul 22 alineatul (1), după litera d) se introduc     amortizare este durata normală de utilizare rămasă determinată
două noi litere, literele d1) și d2), cu următorul cuprins:        în baza duratei normale de utilizare ini iale, din care se scade
                                      durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate
   „d1) ajustările pentru depreciere aferente activelor pentru
                                      de inute în vederea vânzării. Amortizarea fiscală se calculează
care, potrivit reglementărilor pruden iale ale Băncii Na ionale a
                                      începând cu luna următoare celei în care a fost reclasificat în
României, se determină ajustări pruden iale de valoare sau,
                                      categoria activelor imobilizate de inute pentru activitatea proprie,
după caz, valori ale pierderilor așteptate, înregistrate de către
                                      prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.”
institu iile de credit persoane juridice române și sucursalele din
România ale institu iilor de credit din state care nu sunt state        20. La articolul 34, după alineatul (8) se introduce un nou
membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apar in         alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:
Spa iului Economic European, potrivit reglementărilor contabile         „(81) În cazul contribuabililor care aplică reglementările
conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară,      contabile conforme cu Standardele interna ionale de raportare
și filtrele pruden iale potrivit reglementărilor emise de Banca      financiară, plă ile anticipate trimestriale se efectuează în sumă
Na ională a României. Sumele reprezentând reducerea sau          de o pătrime din impozitul pe profit aferent anului precedent
anularea filtrelor pruden iale sunt elemente similare veniturilor;     determinat potrivit alin. (8), fără a lua în calcul influen a ce
   d2) ajustările pentru depreciere înregistrate de către        provine din aplicarea prevederilor art. 193, inclusiv pentru anii
sucursalele din România ale institu iilor de credit din state       fiscali în care se deduc sumele eviden iate în soldul debitor al
membre ale Uniunii Europene și state apar inând Spa iului         contului rezultatul reportat din provizioane specifice.”
Economic European, potrivit reglementările contabile conforme          21. La articolul 34, alineatul (14) se modifică și va avea
cu Standardele interna ionale de raportare financiară, aferente      următorul cuprins:
creditelor și plasamentelor care intră în sfera de aplicare a          „(14) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
reglementărilor pruden iale ale Băncii Na ionale a României        dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obliga ia să depună
referitoare la ajustările pruden iale de valoare aplicabile        declara ia anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul
institu iilor de credit persoane juridice române și sucursalelor din    până la data depunerii situa iilor financiare la organul fiscal
România ale institu iilor de credit din state care nu sunt state      competent din subordinea Agen iei Na ionale de Administrare
membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apar in         Fiscală.”
Spa iului Economic European;”.                         22. La articolul 42, după litera a) se introduce o nouă
   17. La articolul 22, după alineatul (51) se introduce un       literă, litera a1), cu următorul cuprins:
nou alineat, alineatul (52), cu următorul cuprins:               „a1) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
   „(52) Prin excep ie de la prevederile alin. (5), rezervele din    forma deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea
reevaluarea imobilizărilor necorporale, efectuată de către         dezmembrării, care fac obiectul programelor na ionale finan ate
contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu      din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;”.
Standardele interna ionale de raportare financiară, care sunt          23. La articolul 48 alineatul (7), litera l1 se modifică și va
deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării    avea următorul cuprins:
fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizărilor necorporale,
                                        „l1) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru
se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale,
                                      vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor imobilizări
                                      transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă
necorporale, după caz.”
                                      autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă
   18. La articolul 24, după alineatul (15) se introduc două       mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul
noi alineate, alineatele (151) și (152), cu următorul cuprins:       șoferului. Prin excep ie, cheltuielile privind combustibilul
   „(151) În cazul în care se înlocuiesc păr i componente ale      efectuate în cadrul activită ii în scopul realizării de venituri sunt
mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale cu        deductibile integral în situa ia în care vehiculele respective se
valoare fiscală rămasă neamortizată, cheltuielile reprezentând       înscriu în oricare din următoarele categorii:
valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă păr ilor înlocuite        1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven ie, repara ii,
reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.    pază și protec ie, curierat, transport de personal la și de la locul
Valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe          de desfășurare a activită ii, precum și vehiculele special
amortizabile/imobilizărilor necorporale se recalculează în mod       adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
corespunzător, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscală        utilizate de agen i de vânzări și de agen i de recrutare a for ei de
rămasă neamortizată aferentă păr ilor înlocuite și majorarea cu      muncă;
valoarea fiscală aferentă păr ilor noi înlocuite, pe durata normală       2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
de utilizare rămasă.                            plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
   (152) În cazul în care se înlocuiesc păr i componente ale         3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane,
mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale după       inclusiv pentru desfășurarea activită ii de instruire în cadrul
expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea        școlilor de șoferi;”.
                                                                 www.codfiscal.net                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                          15

  24. La articolul 49, alineatul (2) se modifică și va avea         b) venituri din activită i desfășurate în baza
următorul cuprins:                            contractelor/conven iilor civile încheiate potrivit Codului civil,
  „(2) Ministerul Finan elor Publice elaborează nomenclatorul      precum și a contractelor de agent;
activită ilor pentru care venitul net se poate determina pe baza       c) venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică,
normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului    judiciară și extrajudiciară;
finan elor publice, în conformitate cu activită ile din Clasificarea     d) venitul ob inut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o
activită ilor din economia na ională — CAEN, aprobată prin        persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu
Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.      generează o persoană juridică.
Direc iile generale ale finan elor publice jude ene, respectiv a       (2) Impozitul ce trebuie re inut se stabilește după cum
municipiului București au următoarele obliga ii:             urmează:
  a) stabilirea nivelului normelor de venit;                a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)—c), aplicând
  b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al      o cotă de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc
anului anterior celui în care urmează a se aplica.”            contribu iile sociale obligatorii re inute la sursă potrivit titlului IX2;
                                       b) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), aplicând
  25. La articolul 49, alineatul (8) se modifică și va avea       cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile
următorul cuprins:                            microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
  „(8) Contribuabilii care desfășoară activită i pentru care      asociere.
venitul net se determină pe bază de norme de venit au obliga ia        (3) Impozitul ce trebuie re inut se virează la bugetul de stat
să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări și      până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost
plă i referitoare la încasări, potrivit reglementărilor contabile     plătit venitul, cu excep ia impozitului aferent veniturilor prevăzute
elaborate în acest scop.”                         la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat
  26. La articolul 49, după alineatul (8) se introduce un nou      potrivit titlului IV1.”
alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:                 29. La articolul 521, alineatul (1) se modifică și va avea
  „(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe      următorul cuprins:
bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au           „(1) Contribuabilii care realizează venituri din activită ile
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei    men ionate la art. 52 alin. (1) lit. a)—c) pot opta pentru stabilirea
al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au       impozitului pe venit ca impozit final. Op iunea de impunere a
obliga ia determinării venitului net anual în sistem real. Această    venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui
categorie de contribuabili are obliga ia să completeze          raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca
corespunzător și să depună declara ia privind venitul           urmare a activită ii desfășurate pe baza acestuia.”
estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv.         30. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea             „Plă i anticipate ale impozitului pe veniturile din activită i
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de       independente
schimb mediu anual comunicat de Banca Na ională a României,          Art. 53. — (1) Contribuabilii care realizează venituri din
la sfârșitul anului fiscal.”                       activită i independente au obliga ia să efectueze plă i anticipate
  27. La articolul 51, alineatele (2) și (3) se modifică și vor     în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit
avea următorul cuprins:                          art. 82, cu excep ia veniturilor prevăzute la art. 52, pentru care
  „(2) Op iunea de a determina venitul net pe baza datelor din     plata anticipată se efectuează prin re inere la sursă sau pentru
contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru         care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 521.
contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se         (2) Impozitul re inut la sursă de către plătitori pentru veniturile
                                     ob inute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor
consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul
                                     din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) calculat
nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea
                                     prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă
corespunzătoare a declara iei privind venitul estimat/norma de
                                     plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către
venit și depunerea formularului la organul fiscal competent până
                                     contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de
la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării
                                     asociere, venituri din activită i independente determinate în
perioadei de 2 ani.                            sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
  (3) Op iunea pentru determinarea venitului net în sistem real     Plă ile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului
se exercită prin completarea declara iei privind venitul         anual de către organul fiscal competent.”
estimat/norma de venit cu informa ii privind determinarea
venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la        31. La articolul 61, după alineatul (2) se introduc trei noi
organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în     alineate, alineatele (3)—(5), cu următorul cuprins:
cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul         „(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosin ei bunurilor
precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea         și veniturile ob inute de către proprietar din închirierea camerelor
activită ii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul  situate în locuin e proprietate personală, având o capacitate de
anului fiscal.”                              cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.
                                       (4) În categoria venituri din cedarea folosin ei bunurilor se
  28. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:      cuprind și cele realizate de contribuabilii prevăzu i la alin. (3)
  „Re inerea la sursă a impozitului reprezentând plă i         care, în cursul anului fiscal, ob in venituri din închirierea în scop
anticipate pentru unele venituri din activită i independente       turistic a unui număr mai mare de 5 camere de închiriat, situate
  Art. 52. — (1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane    în locuin e proprietate personală. De la data producerii
juridice sau alte entită i care au obliga ia de a conduce eviden ă    evenimentului, respectiv de la data depășirii numărului de
contabilă au obliga ia de a calcula, de a re ine și de a vira       5 camere de închiriat, și până la sfârșitul anului fiscal,
impozit prin re inere la sursă, reprezentând plă i anticipate, din    determinarea venitului net se realizează în sistem real potrivit
veniturile plătite:                            regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activită i
  a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;         independente.
                                                               www.codfiscal.net  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

  (5) Veniturile ob inute din închirierea în scop turistic a        36. După articolul 62 se introduc trei noi articole,
camerelor situate în locuin e proprietate personală, având o       articolele 621—623, cu următorul cuprins:
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt         „Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul
calificate ca venituri din activită i independente pentru care      determinat pe baza normei anuale de venit
venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau         Art. 621. — (1) Contribuabilii care realizează venituri din
în sistem real și se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II    închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuin e
din prezentul titlu.”                           proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă
  32. La articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea       între una și 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe venitul
următorul cuprins:                            stabilit ca normă anuală de venit.
                                       (2) Norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de
  „(1) Venitul brut din cedarea folosin ei bunurilor din
                                     închiriat se determină de direc iile generale ale finan elor publice
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea        jude ene și a municipiului București, după caz, pe baza criteriilor
bunurilor agricole, reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau     stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și
echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit      turismului și al ministrului finan elor publice și a propunerilor
contractului încheiat între păr i, pentru fiecare an fiscal, indiferent  Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind nivelul
de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu       normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor
valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozi iilor legale, în      anuale de venit se transmit anual de către Ministerul Dezvoltării
sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui de inător legal,   Regionale și Turismului, în cursul trimestrului IV, dar nu mai
dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.”           târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care
  33. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou      urmează a se aplica normele anuale de venit, Ministerului
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:              Finan elor Publice.
  „(11) În cazul veniturilor ob inute din închirierea bunurilor       (3) Direc iile generale ale finan elor publice jude ene și a
mobile și imobile din patrimoniul personal, venitul brut se        municipiului București, după caz, au obliga ia publicării anuale
stabilește pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între     a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului IV al anului
păr i pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării     anterior celui în care urmează a se aplica.
chiriei.”                                   (4) Contribuabilii prevăzu i la alin. (1) au obliga ia să depună
                                     la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data
  34. La articolul 62, după alineatul (2) se introduc șase noi     de 31 ianuarie inclusiv, declara ia privind venitul estimat/norma
alineate, alineatele (21)—(26), cu următorul cuprins:           de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep
  „(21) În cazul veniturilor ob inute din arendarea bunurilor      să realizeze în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv,
agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabilește pe     venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen de 15 zile de
baza raportului juridic/contractului încheiat între păr i și       la data producerii evenimentului aceștia au obliga ia completării
reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate și/sau          și depunerii declara iei privind venitul estimat/norma de venit
echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.           pentru anul fiscal în curs.
  (22) În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea       (5) Organul fiscal competent stabilește impozitul anual
în lei se va face pe baza pre urilor medii ale produselor agricole,    datorat pe baza declara iei privind venitul estimat/norma de venit
stabilite prin hotărâri ale consiliilor jude ene și, respectiv, ale    și emite decizia de impunere la termenul și potrivit procedurii
Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a        stabilite prin ordin al președintelui Agen iei Na ionale de
propunerilor direc iilor teritoriale de specialitate ale Ministerului   Administrare Fiscală.
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie      (6) Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei
emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se       de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
transmit în cadrul aceluiași termen direc iilor generale ale         (7) Impozitul anual datorat se virează integral la bugetul de
finan elor publice jude ene și a municipiului București, pentru a     stat.
fi comunicate unită ilor fiscale din subordine.                (8) Plata impozitului se efectuează în cursul anului către
  (23) Venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin    bugetul de stat, în contul impozitului anual datorat, în două rate
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin        egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv și
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.               50% din impozit până la data 25 noiembrie inclusiv. Pentru
  (24) Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin      declara iile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna
                                     noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabilește
re inere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plă ii
                                     prin decizie de impunere anuală, pe baza declara iei privind
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
                                     venitul estimat/norma de venit și se plătește în termen de cel
impozitul fiind final.
                                     mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
  (25) Impozitul astfel calculat și re inut pentru veniturile din
arendă se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv       Reguli privind stabilirea impozitului în cazul op iunii
a lunii următoare celei în care a fost re inut.              pentru determinarea venitului net în sistem real
  (26) În cazul în care optează pentru determinarea venitului        Art. 622. — (1) Contribuabilii care realizează venituri definite
net din arendă în sistem real, contribuabilii sunt obliga i să      la art. 61 alin. (3) au dreptul să opteze pentru determinarea
precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la      venitului net anual în sistem real pe baza datelor din
momentul încheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleasă       contabilitatea în partidă simplă, potrivit prevederilor art. 48.
este aplicabilă pentru toate veniturile realizate în baza           (2) Op iunea se exercită pentru fiecare an fiscal, prin
contractului/raportului juridic respectiv.”                completarea declara iei privind venitul estimat/norma de venit
                                     pentru anul în curs și depunerea formularului la organul fiscal
  35. La articolul 62, alineatul (3) se modifică și va avea       competent până la data de 31 ianuarie inclusiv. În cazul în care
următorul cuprins:                            contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de
  „(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), (2) și (21)—(25),   31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din       op iunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de
cedarea folosin ei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din     15 zile de la data producerii evenimentului, prin completarea și
contabilitatea în partidă simplă.”                    depunerea declara iei privind venitul estimat/norma de venit.
                                                               www.codfiscal.net                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                         17

  (3) În cursul anului fiscal contribuabilii sunt obliga i să       37. La articolul 63, după alineatul (2) se introduc două
efectueze plă i anticipate cu titlu de impozit către bugetul de stat,  noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:
în contul impozitului anual datorat, în două rate egale, astfel:       „(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), pentru
50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv și 50% din      contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor,
impozit până la data 25 noiembrie inclusiv. În cazul în care      situate în locuin e proprietate personală, având o capacitate de
decizia de impunere pentru anul fiscal în curs nu a fost emisă     cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv,
până la data de 1 noiembrie, precum și în cazul contribuabililor    stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează
care realizează venituri definite la art. 61 alin. (3) după data de   pentru determinarea venitului în sistem real, precum și pentru
1 noiembrie a anului fiscal în curs, nu se mai stabilesc plă i     cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr
anticipate, venitul net anual urmând să fie supus impunerii       mai mare de 5 camere de închiriat în locuin e proprietate
potrivit deciziei de impunere emise pe baza declara iei privind     personală sunt aplicabile prevederile art. 621 alin. (8), art. 622
venitul realizat.                            alin. (3)—(4) și art. 623 alin. (3).
  (4) Organul fiscal competent stabilește plă ile anticipate prin     (4) Impozitul re inut la sursă de către plătitori pentru veniturile
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din      ob inute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor
declara ia privind venitul estimat/norma de venit și emite decizia   din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f),
de impunere, care se comunică contribuabililor, potrivit        calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agen iei Na ionale   reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de
de Administrare Fiscală. Pentru declara iile privind venitul      către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosin ei
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie      bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din
nu se mai stabilesc plă i anticipate, venitul net aferent perioadei   contabilitatea în partidă simplă. Plă ile anticipate vor fi luate în
până la sfârșitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit    calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal
deciziei de impunere emise pe baza declara iei privind venitul     competent.”
realizat.
  (5) Contribuabilii prevăzu i la alin. (1) au obliga ia de a       38. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:
depune declara ia privind venitul realizat la organul fiscal         „Impozitarea venitului net din cedarea folosin ei
competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai       bunurilor
inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.          Art. 64. — (1) Venitul net din cedarea folosin ei bunurilor se
  (6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal     impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
competent, pe baza declara iei privind venitul realizat, prin        (2) Pentru veniturile din cedarea folosin ei bunurilor
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în     prevăzute la art. 61 alin. (3) și (4) nu sunt aplicabile
sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă,    reglementările cap. X «Venitul net anual impozabil» din
impozitul fiind final.                         prezentul titlu.”
  (7) Organul fiscal stabilește impozitul anual datorat și emite      39 La articolul 72, alineatul (5) se modifică și va avea
decizia de impunere, la termenul și în forma stabilite prin ordin    următorul cuprins:
al președintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscală.         „(5) Contribuabilii care desfășoară activită i agricole pentru
  (8) Diferen ele de impozit rămase de achitat conform deciziei    care venitul net se determină pe bază de norme de venit,
de impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile     precum și cei pentru care impozitul se calculează potrivit
de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru      prevederilor art. 74 alin. (4) au obliga ia să completeze numai
care nu se calculează și nu se datorează obliga ii fiscale       partea din Registrul-jurnal de încasări și plă i referitoare la
accesorii conform Codului de procedură fiscală.             încasări, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest
  (9) Impozitul anual datorat se virează integral la bugetul de    scop.”
stat.
                                       40. La articolul 72, după alineatul (5) se introduce un nou
  Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile      alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
realizate din închirierea în scop turistic în cazul depășirii
                                       „(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe
numărului de 5 camere în cursul anului fiscal
                                    bază de norme de venit, precum și cei pentru care impozitul se
  Art. 623. — (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,     calculează potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) și care în anul
contribuabilii prevăzu i la art. 61 alin. (4) realizează venituri din  fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
închirierea unui număr mai mare de 5 camere, aceștia sunt        echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
obliga i să notifice evenimentul, respectiv depășirea numărului     fiscal următor, au obliga ia determinării venitului net anual în
de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen     sistem real. Contribuabilii respectivi au obliga ia să completeze
de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din     corespunzător și să depună declara ia privind venitul
anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de
                                    estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv.
venit, conform prevederilor art. 621, organul fiscal va recalcula
                                    Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
norma de venit și plă ile stabilite în contul impozitului anual
                                    echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
datorat.
                                    schimb mediu anual comunicat de Banca Na ională a României,
  (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește
                                    la sfârșitul anului fiscal.”
prin ordin al președintelui Agen iei Na ionale de Administrare
Fiscală.                                   41. La articolul 74, după alineatul (5) se introduce un nou
  (3) Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se     alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
stabilește în sistem real, potrivit prevederilor art. 48.          „(6) Impozitul re inut la sursă de către plătitori pentru
Contribuabilii respectivi sunt obliga i să completeze și să depună   veniturile ob inute din valorificarea bunurilor mobile sub forma
declara ia privind venitul estimat/ norma de venit, în termen de    deșeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1)
15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal     lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
competent, în vederea stabilirii plă ilor anticipate pentru       reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de
veniturile aferente perioadei rămase până la sfârșitul anului      către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă
fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în   de asociere, venituri din activită i agricole determinate în sistem
perioada rămasă sunt cele prevăzute la art. 622 alin. (3)—(9).”     real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Plă ile
                                                                                   www.codfiscal.net  18                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual            cursului de schimb al pie ei valutare, comunicat de Banca
de către organul fiscal competent.”                            Na ională a României, din ziua precedentă celei în care se
   42. La articolul 78 alineatul (1), după litera d) se                 efectuează impunerea.
introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:                   (3) Plă ile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la
   „f) venituri ob inute din valorificarea prin centrele de colectare          data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se
a deșeurilor de metal, hârtie, sticlă și altele asemenea. Nu sunt             datorează plă i anticipate în cazul contribuabililor care realizează
impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile             venituri din arendare și care au optat pentru determinarea
prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac               venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se
obiectul Programelor na ionale finan ate din bugetul de stat sau              potrivit deciziei de impunere emise pe baza declara iei privind
din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42              venitul realizat. Contribuabilii care determină venitul net din
lit. a1) și lit. g).”                                   activită i agricole, potrivit art. 72 și 73, datorează plă i anticipate
                                              către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în
   43. La articolul 81, denumirea marginală și alineatele (2)—(4)            două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de
se modifică și vor avea următorul cuprins:                         25 septembrie inclusiv și 50% din impozit până la data de
   „Declara ii privind venitul estimat/norma de venit                  25 noiembrie inclusiv.
            ............................................................. ..         ...................................................................................
   (2) Contribuabilii care ob in venituri din cedarea folosin ei               (5) Pentru stabilirea plă ilor anticipate, organul fiscal va lua ca
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din              bază de calcul venitul anual estimat, în toate situa iile în care a
arendare pentru care impunerea este finală, au obliga ia să                fost depusă o declara ie privind venitul estimat/ norma de venit
depună o declara ie privind venitul estimat/norma de venit, în               pentru anul curent, sau venitul net din declara ia privind venitul
termen de 15 zile de la încheierea contractului între păr i.                realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea
Declara ia privind venitul estimat/norma de venit se depune                plă ilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută
odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat              la art. 43 alin. (1).”
între păr i. Contribuabilii care ob in venituri din arendarea                 45. La articolul 82, după alineatul (5) se introduce un nou
bunurilor agricole din patrimoniul personal au obliga ia                  alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
înregistrării contractului încheiat între păr i, precum și a
                                                „(51) Impozitul re inut la sursă de către plătitori pentru
modificărilor survenite ulterior, în termen de 15 zile de la
                                              veniturile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabilește prin
încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal
                                              aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut și reprezintă plată
competent.
                                              anticipată în contul impozitului anual datorat de către
   (3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi și
                                              contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de
cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul
                                              asociere, venituri din activită i independente, venituri din
fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor             cedarea folosin ei bunurilor, venituri din activită i agricole,
realiza venituri care diferă cu cel pu in 20% fa ă de anul fiscal             determinate în sistem real.”
anterior depun, odată cu declara ia privind venitul realizat, și
declara ia privind venitul estimat/norma de venit.                       46. La articolul 83 alineatul (3), literele a) și b) se modifică
   (4) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de               și vor avea următorul cuprins:
norme de venit, precum și cei pentru care cheltuielile se                   „a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu
determină în sistem forfetar și care au optat pentru determinarea             excep ia contribuabililor care au depus declara ii privind venitul
venitului net în sistem real depun declara ia privind venitul               estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au
estimat/ norma de venit completată corespunzător.”                     stabilit plă i anticipate, conform legii;
                                                b) venituri din activită i men ionate la art. 52 alin. (1) lit. a)—c),
   44. La articolul 82, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și
                                              a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521;”.
vor avea următorul cuprins:
   „(2) Plă ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent             47. La articolul 83 alineatul (3), după litera b) se
pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul               introduce o nouă litera, litera b1), cu următorul cuprins:
anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după                 „b1) venituri din cedarea folosin ei bunurilor sub formă de
caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor,             arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62
potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea               alin. (21);”.
termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au                 48. La articolul 83 alineatul (3), litera c) se modifică și va
obliga ia efectuării plă ilor anticipate la nivelul sumei datorate             avea următorul cuprins:
pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferen a                 „c) venituri din cedarea folosin ei bunurilor prevăzute la
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în              art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excep ia
anul precedent și suma reprezentând plă i anticipate datorate               contribuabililor care au depus declara ii privind venitul
de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se              estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au
repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului               stabilit plă i anticipate, conform legii;”.
fiscal. Pentru declara iile privind venitul estimat/norma de venit               49. La articolul 94, alineatul (9) se modifică și va avea
depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plă i anticipate,               următorul cuprins:
venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului urmând să
                                                „(9) Op iunea se exercită prin completarea declara iei privind
fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza
                                              venitul estimat/norma de venit cu informa ii privind stabilirea
declara iei privind venitul realizat. Plă ile anticipate pentru
                                              venitului net anual pe baza normelor de venit și depunerea la
veniturile din cedarea folosin ei bunurilor, cu excep ia veniturilor
                                              organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în
din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel:
                                              cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul 2011.”
   a) pe baza contractului încheiat între păr i; sau
   b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din                  50. La articolul 94, după alineatul (12) se introduc trei noi
contabilitatea în partidă simplă, potrivit op iunii. În cazul în care,           alineate, alineatele (13)—(15), cu următorul cuprins:
potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosin ei                „(13) Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută,              derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data
determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza                 respectivă erau aplicabile prevederile art. 52, obliga iile privind
                                                                www.codfiscal.net                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                         19

calculul, re inerea și virarea impozitului reprezentând plă i       contravalorii bunurilor și serviciilor, efectuată înainte de data
anticipate sunt cele în vigoare la data plă ii veniturilor.        livrării ori prestării acestora;”.
   (14) Veniturile din arendare realizate în anul 2011 se declară      55. La articolul 141 alineatul (2) litera f), punctul 4 se
în declara ia privind venitul realizat care va fi depusă la organul    modifică și va avea următorul cuprins:
fiscal competent până la data de 25 mai a anului 2012, plata         „4. o construc ie nouă cuprinde și orice construc ie
impozitului efectuându-se pe baza deciziei de impunere anuală.      transformată sau parte transformată a unei construc ii, dacă
În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de      costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din
1 ianuarie 2012, contribuabilii care realizează venituri din arendă    valoarea de pia ă a construc iei sau a păr ii din construc ie, astfel
sunt obliga i să își exercite în scris op iunea privind modalitatea    cum aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv
de impunere aleasă, prin încheierea unui act adi ional, înainte      valoarea terenului, ulterior transformării;”.
de data efectuării primei plă i, care să fie înregistrat la organul      56. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modifică și va
fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.     avea următorul cuprins:
   (15) Propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale și          „g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activită i
Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de      scutite, în temeiul prezentului articol, dacă taxa aferentă
venit corespunzătoare unei camere de închiriat în cazul          bunurilor respective nu a fost dedusă, precum și livrările de
veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în    bunuri a căror achizi ie a făcut obiectul excluderii dreptului de
locuin e proprietate personală, având o capacitate de cazare       deducere conform art. 145 alin. (5) lit. b) sau al limitării totale a
cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, se transmit Ministerului     dreptului de deducere conform art. 1451.”
Finan elor Publice până la data de 10 ianuarie 2012. Direc iile
                                       57. La articolul 1451 alineatul (1), partea introductivă se
generale ale finan elor publice jude ene și a municipiului
                                     modifică și va avea următorul cuprins:
București, după caz, au obliga ia determinării și publicării anuale
                                       „(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate
a normelor anuale de venit până la data de 15 ianuarie 2012, pe
                                     exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă
baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării
                                     autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă
regionale și turismului și al ministrului finan elor publice și a
                                     mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul
propunerilor Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.”
                                     șoferului, se deduce 50% din taxa pe valoarea adăugată
   51. La articolul 117, litera b) se modifică și va avea        aferentă achizi iilor acestor vehicule și, respectiv, 50% din taxa
următorul cuprins:                            aferentă achizi iilor de combustibil destinat utilizării pentru
   „b) dobânda aferentă instrumentelor de datorie publică în lei    vehiculele care au aceleași caracteristici, aflate în proprietatea
și în valută, veniturile ob inute din tranzac iile cu instrumente     sau în folosin a persoanei impozabile, cu excep ia vehiculelor
financiare derivate utilizate pentru realizarea opera iunilor de     care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:”.
administrare a riscurilor asociate obliga iilor de natura datoriei      58. La articolul 1451, alineatul (3) se modifică și va avea
publice guvernamentale și veniturile ob inute din tranzac ionarea     următorul cuprins:
titlurilor de stat și a obliga iunilor emise de către unită ile
administrativ-teritoriale, în lei și în valută, pe pia a internă și/sau   „(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică inclusiv în situa ia în
pe pie ele financiare interna ionale, precum și dobânda aferentă     care au fost emise facturi și/sau au fost plătite avansuri, pentru
instrumentelor emise de către Banca Na ională a României în        contravaloarea par ială a vehiculelor rutiere motorizate, înainte
scopul atingerii obiectivelor de politică monetară și veniturile     de data de 1 ianuarie 2012, dacă livrarea acestora intervine
ob inute din tranzac ionarea valorilor mobiliare emise de către      după data de 1 ianuarie 2012 inclusiv.”
Banca Na ională a României;”.                        59. La articolul 1451, alineatul (4) se abrogă.
   52. La articolul 118, după alineatul (4) se introduce un         60. La articolul 149 alineatul (1), litera a) se modifică și va
nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:             avea următorul cuprins:
   „(5) Machetele «Chestionar pentru stabilirea reziden ei         „a) bunurile de capital reprezintă toate activele corporale
fiscale a persoanei fizice la sosirea în România» și «Chestionar     fixe, definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, precum și opera iunile de
pentru stabilirea reziden ei fiscale a persoanei fizice la plecarea    construc ie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile,
din România» se stabilesc prin norme.”                  exclusiv repara iile ori lucrările de între inere a acestor active,
   53. La articolul 129 alineatul (4), litera a) se modifică și va   chiar în condi iile în care astfel de opera iuni sunt realizate de
avea următorul cuprins:                          beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau al oricărui
   „a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care   alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozi ia
fac parte din activele folosite în cadrul activită ii economice a     unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital
persoanei impozabile în folosul propriu sau de către personalul      activele corporale fixe amortizabile a căror durată normală de
acesteia ori pentru a fi puse la dispozi ie în vederea utilizării în   utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală este mai mică de
mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât           5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
desfășurarea activită ii sale economice, dacă taxa pentru         amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate
bunurile respective a fost dedusă total sau par ial, cu excep ia     bunuri de capital la locator/finan ator dacă limita minimă a
                                     duratei normale de utilizare este egală sau mai mare de 5 ani;”.
bunurilor a căror achizi ie face obiectul limitării la 50% a dreptului
de deducere potrivit prevederilor art. 1451;”.                61. La articolul 150, alineatul (6) se modifică și va avea
   54. La articolul 1342 alineatul (2), litera b) se modifică și    următorul cuprins:
va avea următorul cuprins:                          „(6) În alte situa ii decât cele prevăzute la alin. (2)—(5), în
                                     cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
   „b) la data la care se încasează avansul, pentru plă ile în     realizată de o persoană impozabilă care nu este stabilită în
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul         România sau nu este considerată a fi stabilită pentru
generator. Avansurile reprezintă plata par ială sau integrală a      respectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriul
                                                                              www.codfiscal.net  20                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

României conform prevederilor art. 1251 alin. (2) și care nu este               64. La articolul 153, alineatele (4) și (7) se modifică și vor
înregistrată în România conform art. 153, persoana obligată la               avea următorul cuprins:
plata taxei este persoana impozabilă ori persoana juridică                   „(4) O persoană impozabilă care nu este stabilită în România
neimpozabilă, stabilită în România sau nestabilită în România,               conform art. 1251 alin. (2) și nici înregistrată în scopuri de TVA
dar înregistrată în România conform art. 153, care este                  în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri
beneficiar al unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc           de TVA la organele fiscale competente pentru opera iuni
în România, conform art. 132 sau 133.”                           realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
  62. La articolul 152, alineatele (7) și (72) se modifică și              taxei, altele decât serviciile de transport și serviciile auxiliare
vor avea următorul cuprins:                                acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—m), art. 144
  „(7) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA                alin. (1) lit. c) și art. 1441, înainte de efectuarea respectivelor
conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent               opera iuni, cu excep ia situa iilor în care persoana obligată la
nu depășește plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) sau, după              plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)—(6). Nu
caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita                 sunt obligate să se înregistreze în România, conform prezentului
scoaterea din eviden a persoanelor înregistrate în scopuri de               articol, persoanele stabilite în afara Comunită ii Europene care
TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de               prestează servicii electronice către persoane neimpozabile din
scutire, cu condi ia ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul           România și care sunt înregistrate într-un alt stat membru,
de scutire pentru anul în curs, calculat propor ional cu perioada             conform regimului special pentru servicii electronice, pentru
scursă de la începutul anului, frac iunea de lună                     toate serviciile electronice prestate în Comunitatea Europeană.
considerându-se o lună calendaristică întreagă. Solicitarea se               Persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform
poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și               art. 1251 alin. (2) și nici înregistrată în scopuri de TVA în
10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de                 România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri
persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561.               de TVA dacă efectuează în România oricare dintre următoarele
Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind              opera iuni:
anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale                   a) importuri de bunuri;
competente au obliga ia de a solu iona solicitările de scoatere                b) opera iuni prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e), dacă
din eviden a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a                 optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a
                                                c) opera iuni prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f), dacă acestea
fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare
                                              sunt taxabile prin efectul legii sau prin op iune conform art. 141
a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin
                                              alin. (3).
toate drepturile și obliga iile persoanelor înregistrate în scopuri
                                                       ...................................................................
de TVA conform art. 153. Persoana impozabilă care a solicitat
scoaterea din eviden ă are obliga ia să depună ultimul decont                 (7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
de taxă prevăzut la art. 1562, indiferent de perioada fiscală               TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
aplicată conform art. 1561, până la data de 25 a lunii următoare              conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să
celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării             solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).”
în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele                 65. La articolul 153, după alineatul (7) se introduce un
impozabile au obliga ia să eviden ieze valoarea rezultată ca                nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform                    „(71) Prin ordin al ministrului finan elor publice se pot stabili
prezentului titlu. Prin excep ie, persoanele impozabile care                criterii pentru condi ionarea înregistrării în scopuri de TVA a
solicită în cursul anului 2012 scoaterea din eviden a persoanelor             societă ilor comerciale cu sediul activită ii economice în
înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au              România înfiin ate în baza Legii nr. 31/1990 privind societă ile
obliga ia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare                 comerciale, republicată, cu modificările și completările
scoaterii din eviden ă pentru bunurile/serviciile achizi ionate              ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comer ului.
până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.                        Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii,
          .................................................................. ..  dacă persoana impozabilă justifică inten ia și are capacitatea de
  (72) Persoana impozabilă care solicită, conform alin. (7),               a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în
scoaterea din eviden a persoanelor impozabile înregistrate în
                                              scopuri de TVA. Prin excep ie de la prevederile alin. (7),
scopuri de TVA, conform art. 153, dar are obliga ia de a se
                                              organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA
înregistra în scopuri de taxă, conform art. 1531, trebuie să
                                              persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 1531,
concomitent cu solicitarea de scoatere din eviden a persoanelor              ordin al ministrului finan elor publice.”
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.                  66. La articolul 153, alineatele (8), (9) și (91) se modifică
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 1531, va fi valabilă             și vor avea următorul cuprins:
începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform               „(8) În cazul în care o persoană este obligată să se
art. 153. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în             înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
care persoana impozabilă optează pentru înregistrarea în                  alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5), și nu solicită înregistrarea,
scopuri de TVA, conform art. 1531, concomitent cu solicitarea               organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă
de scoatere din eviden a persoanelor impozabile înregistrate în              din oficiu.
scopuri de TVA, conform art. 153.”                               (9) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei
  63. La articolul 1523, alineatul (2) se modifică și va avea              persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
următorul cuprins:                                       a) dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 781
  „(2) În sensul prezentului articol, monedele prevăzute la               din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
alin. (1) lit. b) nu se consideră ca fiind vândute în scop                 modificările și completările ulterioare, de la data declarării ca
numismatic.”                                        inactivă;
                                                              www.codfiscal.net                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                       21

  b) dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul  abaterea se repetă după reînregistrarea persoanei impozabile,
comer ului, potrivit legii, de la data înscrierii men iunii privind   organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de
inactivitatea temporară în registrul comer ului;            TVA și nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de
  c) dacă asocia ii/administratorii persoanei impozabile sau     reînregistrare în scopuri de TVA.
persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal          d) la solicitarea persoanei impozabile, în situa ia prevăzută la
infrac iuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din  alin. (9) lit. e), pe baza unei declara ii pe propria răspundere din
Ordonan a Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și         care să rezulte că va desfășura activită i economice cel mai
func ionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și     târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat
completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de       înregistrarea în scopuri de TVA. Data înregistrării în scopuri de
anulare de către organele fiscale competente;              TVA a persoanei impozabile este data comunicării deciziei de
  d) dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic     înregistrare în scopuri de TVA. În situa ia în care persoana
niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562, dar nu este în       impozabilă nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA
situa ia prevăzută la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua  în maximum 180 de zile de la data anulării, organele fiscale nu
luni următoare respectivului semestru calendaristic. Aceste       vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în
prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru care       scopuri de TVA.
perioada fiscală este luna sau trimestrul;                 Persoanele impozabile aflate în situa iile prevăzute de
  e) dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni         prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul       de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 până la
persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și      data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obligate să aplice
pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui         prevederile art. 11 alin. (11) și (13).”
semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au
                                      67. La articolul 153, după alineatul (91) se introduce un
perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost eviden iate
                                    nou alineat, alineatul (92), cu următorul cuprins:
achizi ii de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de
servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din      „(92) Agen ia Na ională de Administrare Fiscală organizează
prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru    Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
calendaristic;                             conform art. 153 și Registrul persoanelor impozabile a căror
  f) dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era  înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată.
obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite   Registrele sunt publice și se afișează pe site-ul Agen iei
înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol;      Na ionale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registrul
  g) în situa ia prevăzută la art. 152 alin. (7).           persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA
  Pentru situa iile prevăzute la lit. a)—e), anularea înregistrării  conform art. 153 a fost anulată se face de către organul fiscal
în scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizată din       competent, după comunicarea deciziei de anulare a înregistrării
oficiu de către organele fiscale competente. Pentru situa ia      în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data
prevăzută la lit. f), anularea înregistrării în scopuri de TVA se    comunicării.”
realizează la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de      68. La articolul 1531, alineatul (9) se modifică și va avea
către organele fiscale competente, după caz. Pentru situa ia      următorul cuprins:
prevăzută la lit. g), anularea înregistrării în scopuri de TVA se      „(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei
realizează la solicitarea persoanei impozabile.             persoane, conform prezentului articol, din oficiu sau, după caz,
  (91) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA     la cerere, în următoarele situa ii:
este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După          a) persoana respectivă este înregistrată în scopuri de TVA,
anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a)—   conform art. 153; sau
e), organele fiscale competente înregistrează persoanele          b) persoana respectivă are dreptul la anularea înregistrării în
impozabile în scopuri de TVA astfel:                  scopuri de TVA, conform prezentului articol, și solicită anularea
  a) din oficiu, de la data la care a încetat situa ia care a     conform alin. (5), (6) și (8); sau
condus la anularea înregistrării, pentru situa iile prevăzute la      c) persoana respectivă își încetează activitatea economică.”
alin. (9) lit. a) și b);
  b) la solicitarea persoanei impozabile, în situa ia prevăzută la    69. La articolul 1563, după alineatul (8) se introduc două
alin. (9) lit. c), dacă încetează situa ia care a condus la anulare,  noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:
de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;     „(9) Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în
  c) la solicitarea persoanei impozabile, în situa ia prevăzută la  scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g)
alin. (9) lit. d), de la data comunicării deciziei de înregistrare în  care nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în
scopuri de TVA, pe baza următoarelor informa ii/documente        ultimul decont depus înainte de scoaterea din eviden a
furnizate de persoana impozabilă:                    persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
  1. prezentarea deconturilor de taxă nedepuse la termen;       ajustări incorecte pot depune o declara ie privind sumele
  2. prezentarea unei cereri motivate din care să rezulte că se    rezultate ca urmare a ajustărilor taxei pe valoarea adăugată
angajează să depună la termenele prevăzute de lege           efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau
deconturile de taxă;                          privind corec ia ajustărilor efectuate. Persoanele impozabile
  După prima abatere prevăzută la alin. (9) lit. d), persoanele    pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată
impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA, dacă         conform art. 153 alin. (9) lit. g) și care trebuie să efectueze alte
îndeplinesc toate condi iile prevăzute de lege, numai după o      ajustări de TVA în conformitate cu prevederile din norme depun
perioadă de 3 luni de la anularea înregistrării. În cazul în care    până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a
                                                                www.codfiscal.net  22              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

intervenit această obliga ie o declara ie privind sumele rezultate      2. livrarea de reziduuri și alte materiale reciclabile alcătuite
ca urmare a ajustărilor taxei pe valoarea adăugată.            din metale feroase și neferoase, aliajele acestora, zgură, cenușă
   (10) Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în      și reziduuri industriale ce con in metale sau aliajele lor;
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)     3. livrarea de deșeuri de materiale reciclabile și materiale
lit. a)—e) trebuie să depună o declara ie privind taxa colectată     reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil,
care trebuie plătită, în conformitate cu prevederile art. 11       cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă și sticlă;
alin. (11) și (13), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare       4. livrarea materialelor prevăzute la pct. 1—3 după
celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de     prelucrarea/transformarea acestora prin opera iuni de cură are,
bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau pentru achizi ii de     polizare, selec ie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în
bunuri și/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata    lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru
taxei, efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are      ob inerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere;”.
un cod valabil de TVA.”
                                       74. La articolul 20635 alineatul (1), litera b) se modifică și
  70. La articolul 1582, alineatele (5) și (10) se modifică și     va avea următorul cuprins:
vor avea următorul cuprins:
                                       „b) să informeze autorită ile competente înainte de începerea
  „(5) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), organul fiscal
                                     deplasării, prin procedura stabilită prin ordin al președintelui
va analiza și va dispune aprobarea sau respingerea motivată a
                                     Agen iei Na ionale de Administrare Fiscală.”
cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari,
odată cu înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, odată        75. La articolul 20651, după alineatul (5) se introduce un
cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare      nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
în scopuri de TVA.                              „(6) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în cazul
            ............................................. .  destinatarilor înregistra i, termenul de plată a accizelor este ziua
  (10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul    lucrătoare imediat următoare celei în care accizele devin
operatorilor intracomunitari:                       exigibile.”
  a) persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile       76. La titlul VII, în anexa nr. 1, la nr. crt. 12 „Motorină”,
al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din     nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică și va fi de
oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor        374,00 euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.
art. 153 alin. (9);
  b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA         77. La titlul VII, anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește
conform art. 153 care în anul următor înscrierii în registru nu au    cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonan ă
mai efectuat opera iuni intracomunitare de natura celor          de urgen ă.
prevăzute la alin. (1);                            78. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 7 se
  c) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 1531 care       introduce nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:
solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;      „71. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate,
  d) persoanele impozabile care au ca asociat sau            închiriate, date în administrare ori în folosin ă, după caz,
administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mișcare       institu iilor publice cu finan are de la bugetul de stat, utilizate
ac iunea penală în legătură cu oricare dintre opera iunile        pentru activitatea proprie a acestora;”.
prevăzute la alin. (1).”
                                       79. La articolul 253, după alineatul (5) se introduce un
  71. La articolul 1582, după alineatul (14) se introduce un
                                     nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:
                                       „(51) În cazul clădirilor care apar in institu iilor de credit ce
  „(15) În sensul prezentului articol, prin asocia i se în elege
                                     aplică Standardele interna ionale de raportare financiară și aleg
asocia ii care de in minimum 5% din capitalul social al societă ii.”
                                     ca metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost,
  72. La articolul 159, alineatul (3) se modifică și va avea      valoarea impozabilă a acestora este valoarea rezultată din
următorul cuprins:                            raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la
  „(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control      compartimentul de specialitate al administra iei publice locale.”
fiscal și au fost constatate și stabilite erori în ceea ce privește
                                       80. La articolul 261, alineatul (1) se modifică și va avea
stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor
                                     următorul cuprins:
sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală
competentă, pot emite facturi de corec ie conform alin. (1) lit. b)     „(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de
către beneficiari. Pe facturile emise se va face men iunea că       transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România
sunt emise după control și vor fi înscrise într-o rubrică separată    datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
în decontul de taxă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei      excep ia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.”
înscrise în aceste facturi în limitele și în condi iile stabilite la     81. La articolul 261, după alineatul (4) se introduce un
art. 145—1472.”                              nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  73. La articolul 160 alineatul (2), litera a) se modifică și va      „(5) Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în
avea următorul cuprins:                          în elesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat
  „a) livrarea următoarelor categorii de bunuri:             marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul de
  1. livrarea de deșeuri feroase și neferoase, de rebuturi        transport, în în elesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat
feroase și neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite       marfă și pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;        transport.”
                                                              www.codfiscal.net                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                        23

    82. La articolul 263, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

                                                       Impozitul
                                                       (în lei/an)
                                               Ax(e) motor(oare)
             Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă     cu sistem de suspensie     Alte sisteme
                                                pneumatică sau      de suspensie
                                                echivalentele     pentru axele motoare
                                                 recunoscute
  I   două axe
      1    Masa de cel pu in 12 tone, dar mai mică de 13 tone                 0             133
      2    Masa de cel pu in 13 tone, dar mai mică de 14 tone                133             367
      3    Masa de cel pu in 14 tone, dar mai mică de 15 tone                367             517
      4    Masa de cel pu in 15 tone, dar mai mică de 18 tone                517             1.169
      5    Masa de cel pu in 18 tone                            517             1.169
  II  3 axe
      1    Masa de cel pu in 15 tone, dar mai mică de 17 tone                133             231
      2    Masa de cel pu in 17 tone, dar mai mică de 19 tone                231             474
      3    Masa de cel pu in 19 tone, dar mai mică de 21 tone                474             615
      4    Masa de cel pu in 21 tone, dar mai mică de 23 tone                615             947
      5    Masa de cel pu in 23 tone, dar mai mică de 25 tone                947             1.472
      6    Masa de cel pu in 25 tone, dar mai mică de 26 tone                947             1.472
      7    Masa de cel pu in 26 tone                            947             1.472
  III  4 axe
      1    Masa de cel pu in 23 tone, dar mai mică de 25 tone                615             623
      2    Masa de cel pu in 25 tone, dar mai mică de 27 tone                623             973
      3    Masa de cel pu in 27 tone, dar mai mică de 29 tone                973             1.545
      4    Masa de cel pu in 29 tone, dar mai mică de 31 tone               1.545            2.291
      5    Masa de cel pu in 31 tone, dar mai mică de 32 tone               1.545            2.291
      6    Masa de cel pu in 32 tone                            1.545            2.291
    (5) În cazul unei combina ii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul următor:
                                                       Impozitul
                                                       (în lei/an)
                                               Ax(e) motor(oare)
             Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă     cu sistem de suspensie     Alte sisteme
                                                pneumatică sau       de suspensie
                                                echivalentele     pentru axele motoare
                                                 recunoscute
  I   2+1 axe
      1    Masa de cel pu in 12 tone, dar mai mică de 14 tone                 0              0
      2    Masa de cel pu in 14 tone, dar mai mică de 16 tone                 0              0
      3    Masa de cel pu in 16 tone, dar mai mică de 18 tone                 0              60
      4    Masa de cel pu in 18 tone, dar mai mică de 20 tone                60             137
      5    Masa de cel pu in 20 tone, dar mai mică de 22 tone                137             320
      6    Masa de cel pu in 22 tone, dar mai mică de 23 tone                320             414
      7    Masa de cel pu in 23 tone, dar mai mică de 25 tone                414             747
      8    Masa de cel pu in 25 tone, dar mai mică de 28 tone                747             1.310
      9    Masa de cel pu in 28 tone                            747             1.310
  II  2+2 axe
      1    Masa de cel pu in 23 tone, dar mai mică de 25 tone                128             299
      2    Masa de cel pu in 25 tone, dar mai mică de 26 tone                299             491
                                                                  www.codfiscal.net  24              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

                                                            Impozitul
                                                            (în lei/an)
                                                    Ax(e) motor(oare)
              Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă         cu sistem de suspensie     Alte sisteme
                                                     pneumatică sau       de suspensie
                                                     echivalentele     pentru axele motoare
                                                      recunoscute
       3   Masa de cel pu in 26 tone, dar mai mică de 28 tone                    491            721
       4   Masa de cel pu in 28 tone, dar mai mică de 29 tone                    721            871
       5   Masa de cel pu in 29 tone, dar mai mică de 31 tone                    871           1.429
       6   Masa de cel pu in 31 tone, dar mai mică de 33 tone                    1.429           1.984
       7   Masa de cel pu in 33 tone, dar mai mică de 36 tone                    1.984           3.012
       8   Masa de cel pu in 36 tone, dar mai mică de 38 tone                    1.984           3.012
       9   Masa de cel pu in 38 tone                                1.984           3.012
  III  2+3 axe
       1   Masa de cel pu in 36 tone, dar mai mică de 38 tone                    1.579           2.197
       2   Masa de cel pu in 38 tone, dar mai mică de 40 tone                    2.197           2.986
       3   Masa de cel pu in 40 tone                                2.197           2.986
  IV   3+2 axe
       1   Masa de cel pu in 36 tone, dar mai mică de 38 tone                    1.395           1.937
       2   Masa de cel pu in 38 tone, dar mai mică de 40 tone                    1.937           2.679
       3   Masa de cel pu in 40 tone, dar mai mică de 44 tone                    2.679           3.963
       4   Masa de cel pu in 44 tone                                2.679           3.963
  V   3+3 axe
       1   Masa de cel pu in 36 tone, dar mai mică de 38 tone                    794            960
       2   Masa de cel pu in 38 tone, dar mai mică de 40 tone                    960           1.434
       3   Masa de cel pu in 40 tone, dar mai mică de 44 tone                    1.434           2.283
       4   Masa de cel pu in 44 tone                                1.434          2.283”

  83. La articolul 271, alineatele (1) și (4) se modifică și vor       (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către
avea următorul cuprins:                           autoritatea deliberativă a administra iei publice locale.”
  „(1) Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau o         85. La articolul 292, alineatul (3) se abrogă.
structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu excep ia celei
care intră sub inciden a art. 270, datorează plata taxei anuale         86. La articolul 2961, litera l) se modifică și va avea
prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al      următorul cuprins:
orașului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este       „l) de inerea de către orice persoană în afara antrepozitului
amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă. La      fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
nivelul municipiului București, această taxă revine bugetului        accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate
local al sectorului în raza căruia este amplasat panoul, afișajul      sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita
sau structura de afișaj respectivă.                     a 10.000 igarete, 400 igări de foi de 3 grame, 200 igări de foi
               ..........................................  mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic
  (4) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se      peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse
plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie       intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele
și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă
                                      decât bere și vinuri, peste 300 litri;”.
și publicitate, datorată aceluiași buget local de către
contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv,     87. Titlul IX2 se structurează pe capitole, articolele 2962—
se plătește integral până la primul termen de plată.”            29620 intrând în componen a capitolului I „Contribu ii
  84. Articolul 287 se modifică și va avea următorul           sociale obligatorii privind persoanele care realizează
cuprins:                                  venituri din salarii, venituri asimilate salariilor și venituri din
  „Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile         pensii, precum și persoanele aflate sub protec ia sau în
locale sau consiliile jude ene                       custodia statului”.
  Art. 287. — (1) Autoritatea deliberativă a administra iei         88. La articolul 2963, litera a) se modifică și va avea
publice locale, la propunerea autorită ii executive, poate stabili     următorul cuprins:
cote adi ionale la impozitele și taxele locale prevăzute în          „a) persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din
prezentul titlu, în func ie de următoarele criterii: economice,
                                      salarii sau asimilate salariilor, precum și orice alte venituri din
sociale, geografice, precum și de necesită ile bugetare locale, cu
excep ia taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. c) și d).      desfășurarea unei activită i dependente, cu respectarea
  (2) Cotele adi ionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai     prevederilor instrumentelor juridice interna ionale la care
mari de 20% fa ă de nivelurile aprobate prin hotărâre a           România este parte;”.
Guvernului potrivit art. 292.                         89. La articolul 2963, litera c) se abrogă.
                                                                www.codfiscal.net                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                         25

   90. La articolul 2963 litera f), punctele 3 și 4 se modifică       m) indemniza iile primite pe perioada delegării și detașării în
și vor avea următorul cuprins:                      altă localitate, în ară și în străinătate, în interesul serviciului,
   „3. Agen ia Na ională pentru Presta ii Sociale, care         acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial și de alte
administrează și gestionează presta iile sociale acordate de la      entită i neplătitoare de impozit pe profit, inclusiv Banca Na ională
bugetul de stat, prin agen iile jude ene pentru presta ii sociale,    a României, peste limita a de 2,5 ori indemniza ia acordată
pentru persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii    salaria ilor din institu iile publice;
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și        n) remunera ia primită de președintele asocia iei de
completările ulterioare;                         proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat,
   4. Casa Na ională de Pensii Publice, prin casele jude ene de     potrivit legii privind înfiin area, organizarea și func ionarea
pensii, și casele sectoriale de pensii, pentru pensionarii cu       asocia iilor de proprietari;
venituri din pensii care depășesc 740 lei, precum și pentru          o) indemniza iile de asigurări sociale de sănătate suportate
persoanele preluate în plata indemniza iilor pentru incapacitate     de angajator, potrivit legii;
temporară de muncă datorată unui accident de muncă sau unei          p) indemniza iile de asigurări sociale de sănătate suportate
boli profesionale;”.                           de la Fondul na ional unic de asigurări sociale de sănătate,
                                     potrivit legii;
   91. Articolul 2964 se modifică și va avea următorul            q) indemniza iile pentru incapacitate temporară de muncă ca
cuprins:                                 urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale,
   „Baza de calcul al contribu iilor sociale individuale        suportate de angajator, potrivit legii;
   Art. 2964. — (1) Baza lunară de calcul al contribu iilor sociale     r) indemniza iile pentru incapacitate temporară de muncă ca
individuale obligatorii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963   urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale,
lit. a) și b), reprezintă câștigul brut realizat din activită i      suportate de la Fondul na ional de asigurare pentru accidente de
dependente, în ară și în străinătate, cu respectarea prevederilor     muncă și boli profesionale, potrivit legii;
instrumentelor juridice interna ionale la care România este          s) ajutoarele lunare și plă ile compensatorii care se acordă,
parte, care include:                           conform legii, personalului militar, poli iștilor și func ionarilor
   a) veniturile din salarii, în bani și/sau în natură, ob inute în   publici cu statut special din sistemul administra iei penitenciare,
baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu     la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la
sau a unui statut special prevăzut de lege. În situa ia          încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din
personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate,      domeniul apărării na ionale, ordinii publice și siguran ei
veniturile din salarii cuprind salariile de bază corespunzătoare     na ionale;
func iilor în care persoanele respective sunt încadrate în ară, la       ș) ajutoarele lunare și plă ile compensatorii care se acordă,
care se adaugă, după caz, sporurile și adaosurile care se acordă     conform legii, personalului militar, poli iștilor și func ionarilor
potrivit legii;                              publici cu statut special din sistemul administra iei penitenciare,
   b) indemniza iile din activită i desfășurate ca urmare a unei    la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la
func ii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;          încetarea raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din
   c) indemniza iile din activită i desfășurate ca urmare a unei    domeniul apărării na ionale, ordinii publice și siguran ei
func ii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;    na ionale;
   d) drepturile de soldă lunară acordate personalului militar,       t) veniturile reprezentând plă i compensatorii suportate de
potrivit legii;                              angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă;
   e) remunera ia administratorilor societă ilor comerciale,         ) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul
companiilor/societă ilor na ionale și regiilor autonome,         lunar de completare sau plă ile compensatorii, suportate din
desemna i/numi i în condi iile legii, precum și sumele primite de     bugetul asigurărilor de șomaj, potrivit actelor normative care
reprezentan ii în adunarea generală a ac ionarilor și în consiliul    reglementează aceste domenii;
de administra ie;                               u) orice alte sume de natură salarială sau avantaje asimilate
   f) remunera ia ob inută de directorii cu contract de mandat și    salariilor în vederea impunerii.
de membrii directoratului de la societă ile comerciale             (2) În situa ia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1)
administrate în sistem dualist, potrivit legii, precum și drepturile   este mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu
cuvenite managerilor, în baza contractului de management         brut, contribu ia individuală de asigurări sociale se calculează
prevăzut de lege;                             în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
                                        (3) Câștigul salarial mediu brut prevăzut la alin. (2) este cel
   g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
                                     utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și
comitetului de audit, după caz, precum și sumele primite pentru
                                     aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”
participarea în consilii, comisii, comitete și altele asemenea;
   h) sumele primite de reprezentan ii în organisme tripartite,       92. La articolul 2965, alineatul (2) se modifică și va avea
potrivit legii;                              următorul cuprins:
   i) sumele reprezentând participarea salaria ilor la profit;        „(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și g), baza
   j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societă ilor  lunară de calcul pentru contribu ia de asigurări sociale de
comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum   sănătate o reprezintă suma câștigurilor brute realizate de
și participarea la profitul unită ii pentru managerii cu contract de   persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) și b), corectată cu
management, potrivit legii;                        excep iile prevăzute la art. 29615 și art. 29616 lit. b). În baza
   k) sumele reprezentând salarii sau diferen e de salarii       lunară de calcul pentru contribu ia de asigurări sociale de
stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și    sănătate se includ și veniturile prevăzute la art. 29617 alin. (6).”
irevocabile, precum și actualizarea acestora cu indicele de          93. La articolul 2965, după alineatul (2) se introduce un
infla ie;                                 nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
   l) indemniza iile lunare de neconcuren ă prevăzute în           „(21) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și g),
contractele individuale de muncă, în condi iile legii;          baza lunară de calcul al contribu iei pentru concedii și
                                                                 www.codfiscal.net  26              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

indemniza ii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă suma     aferente asigurărilor profesionale și asigurărilor voluntare de
câștigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 2963    sănătate, suportate de angajator pentru salaria ii proprii, în
lit. a) și b), corectată cu excep iile prevăzute la art. 29615 și    limitele de deductibilitate prevăzute de lege, după caz.”
art. 29616 lit. e). În baza lunară de calcul al contribu iei pentru      99. Articolul 29616 se modifică și va avea următorul
concedii și indemniza ii de asigurări sociale de sănătate se       cuprins:
includ și veniturile prevăzute la art. 29617 alin. (7). Baza lunară      „Excep ii specifice
de calcul al contribu iei pentru concedii și indemniza ii de         Art. 29616. — Se exceptează de la plata contribu iilor sociale
asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât         următoarele venituri:
produsul dintre numărul asigura ilor din luna pentru care se         a) la contribu ia de asigurări sociale, veniturile prevăzute la
calculează contribu ia și valoarea corespunzătoare a 12 salarii     art. 2964 alin. (1) lit. l), q), r), s) și ), precum și la lit. o) și p)
minime brute pe ară garantate în plată.”                 pentru partea care depășește nivelul prevăzut la art. 29611; de
   94. La articolul 2965, după alineatul (5) se introduce un      asemenea, se exceptează indemniza iile de ședin ă primite de
nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:            consilierii locali, jude eni sau ai municipiului București, precum
   „(6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contribu iilor     și presta iile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
sociale obligatorii prevăzute la alin. (1)—(5) și art. 2966—29613,      b) la contribu ia de asigurări sociale de sănătate, veniturile
se au în vedere excep iile prevăzute la art. 29615 și 29616.”      prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. o), p) și );
   95. Articolul 2969 se modifică și va avea următorul           c) la contribu ia de asigurări pentru șomaj:
cuprins:                                   c1. veniturile prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. d), e), g), h),
                                     j), l), n), p), r), s), ș), t) și );
   „Baza de calcul al contribu iilor sociale datorate pentru
                                       c2. presta iile suportate din bugetul asigurărilor sociale de
persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 și 5
                                     stat;
   Art. 2969. — (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care
                                       c3. veniturile ob inute de pensionari;
depășesc 740 lei prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 și 5, baza
                                       c4. veniturile realizate de persoanele prevăzute la art. 2963
lunară de calcul al contribu iei de asigurări sociale de sănătate
                                     lit. a) și b) care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu
datorate bugetului Fondului na ional unic de asigurări sociale de
                                     persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și g), dar încasează
sănătate o reprezintă întregul venit, cu condi ia ca pensia netă     venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi
să nu fie mai mică de 740 lei.                      juridice și respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior
   (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4,    sau la data încetării raporturilor juridice; în această categorie nu
preluate în plată de către Casa Na ională de Pensii Publice, prin    se includ sumele reprezentând salarii, diferen e de salarii,
casele jude ene de pensii sau de către casele sectoriale de       venituri asimilate salariilor sau diferen e de venituri asimilate
pensii, baza lunară de calcul al contribu iei de asigurări sociale    salariilor, asupra cărora există obliga ia plă ii contribu iei de
de sănătate datorate bugetului Fondului na ional unic de         asigurare pentru șomaj, stabilite în baza unor hotărâri
asigurări sociale de sănătate o reprezintă cuantumul           judecătorești rămase definitive și irevocabile, precum și
indemniza iei.”                             actualizarea acestora cu indicele de infla ie;
   96. Articolul 29614 se abrogă.                      c5. compensa iile acordate, în condi iile legii ori ale
  97. La articolul 29615, după litera b) se introduce o nouă      contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor
literă, litera b1), cu următorul cuprins:                cărora le încetează raporturile de muncă ori de serviciu sau
  „b1) ajutoarele de deces, indemniza iile acordate urmașilor     care, potrivit legii, sunt trecute în rezervă ori în retragere;
personalului militar din armată decedat ca urmare a participării       c6. veniturile aferente perioadei în care raporturile de muncă
                                     sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de
la ac iuni militare și indemniza iile lunare de invaliditate acordate
                                     raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente
personalului militar din armată ca urmare a participării la ac iuni
                                     perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli
militare;”.
                                     obișnuite ori de accidente în afara muncii și perioadei de
  98. La articolul 29615, literele g) și p) se modifică și vor     incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de
avea următorul cuprins:                         muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemniza iei se
  „g) sumele primite de angaja i pentru acoperirea cheltuielilor    suportă de unitate, conform legii;
de transport și cazare, precum și indemniza ia primită pe           c7. drepturile de salariu lunar acordate poli iștilor și
perioada delegării și detașării în altă localitate, în ară și în     func ionarilor publici cu statut special din sistemul administra iei
străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori      penitenciare, potrivit legii;
indemniza ia acordată salaria ilor din institu iile publice, precum      d) la contribu ia de asigurare pentru accidente de muncă și
și partea care depășește această limită în cazul angajatorilor      boli profesionale:
persoane juridice și fizice plătitoare de impozit pe profit și,        d1. veniturile prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. c), d), e), g),
respectiv, impozit pe venit;                       h), j), l), n), q), r), s), ș) și );
             .......................................  ..    d2. veniturile realizate de poli iști, func ionarii publici cu statut
  p) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate     special și personalul civil din cadrul institu iilor publice de
dependentă:                               apărare, ordine publică și siguran ă na ională;
  1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea      d3. presta iile suportate din bugetul asigurărilor sociale de
deplasării de la domiciliu la locul de muncă și invers;         stat;
  2. cazarea în unită i proprii;                      e) la contribu ia pentru concedii și indemniza ii de asigurări
  3. hrana acordată potrivit legii;                  sociale de sănătate:
  4. permisele de călătorie pe orice mijloc de transport,          e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în
acordate în interes de serviciu;                     activitate, poli iștilor și func ionarilor publici cu statut special care
  5. contribu iile plătite la fondurile de pensii ocupa ionale,    își desfășoară activitatea în institu iile din sectorul de apărare,
contribu iile plătite la fondurile de pensii facultative, primele    ordine publică și siguran ă na ională;
                                                                 www.codfiscal.net                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                         27

  e2. veniturile prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. g), h), j), l),  nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea
n), p), s), ș), t) și );                          nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai
  f) la contribu ia la Fondul de garantare pentru plata crean elor    pentru zilele de incapacitate temporară de muncă, suportate de
salariale, veniturile care nu au la bază un contract individual de     angajator;
muncă, precum și presta iile suportate din bugetul asigurărilor        b) sumelor reprezentând indemniza ii de incapacitate
sociale de stat sau Fondul na ional unic pentru asigurări de        temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de
sănătate, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă și       muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii
boli profesionale.”                            nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare.
  100. Articolul 29617 se modifică și va avea următorul           (8) Contribu ia pentru concedii și indemniza ii de asigurări
cuprins:                                  sociale de sănătate prevăzută la alin. (7) lit. b) se stabilește prin
                                      aplicarea cotei prevăzute de lege asupra indemniza iei pentru
  „Prevederi specifice privind contribu iile de asigurări
                                      incapacitate de muncă, survenită ca urmare a unui accident de
sociale de sănătate
                                      muncă sau unei boli profesionale, și se suportă de către
  Art. 29617. — (1) Contribu ia de asigurări sociale de sănătate
                                      persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și g) ori din fondul de
nu se datorează pentru indemniza iile de asigurări sociale de
                                      asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale,
sănătate, cu excep ia contribu iei de asigurări sociale de
                                      constituit în condi iile legii, după caz.
sănătate datorate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și
                                        (9) Persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și g) vor re ine
g) pentru indemniza iile de asigurări sociale de sănătate
                                      din contribu ia datorată fondului de asigurare pentru accidente
suportate din fondurile proprii ale acestora.
                                      de muncă și boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (8).”
  (2) Contribu ia pentru concedii și indemniza ii nu se
datorează pentru indemniza iile de asigurări sociale de sănătate,       101. La articolul 29618, alineatul (2) se abrogă.
cu excep ia contribu iei pentru concedii și indemniza ii datorate        102. La articolul 29618, alineatul (3), litera a3) se modifică
de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și g) pentru         și va avea următorul cuprins:
indemniza iile de asigurări sociale de sănătate suportate din          „a3) 41,3% pentru condi ii speciale de muncă și pentru alte
fondurile proprii ale acestora, și, respectiv, pentru indemniza iile    condi ii de muncă, din care 10,5% pentru contribu ia individuală
pentru accidente de muncă și boli profesionale.              și 30,8% pentru contribu ia datorată de angajator;”.
  (3) Se datorează contribu ie individuală de asigurări sociale        103. La articolul 29618, după alineatul (5) se introduce un
de sănătate pentru indemniza iile de incapacitate temporară de       nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă sau a            „(51) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
unei boli profesionale, acordate persoanelor prevăzute la         salarii sau diferen e de salarii stabilite în baza unor hotărâri
art. 2963 lit. a) și b), în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea   judecătorești rămase definitive și irevocabile, actualizate cu
pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu      indicele de infla ie la data plă ii acestora, contribu iile sociale
modificările ulterioare.                          datorate potrivit legii se calculează și se re in la data efectuării
  (4) Contribu ia individuală de asigurări sociale de sănătate      plă ii și se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în
prevăzută la alin. (3) se stabilește prin aplicarea cotei prevăzute    care au fost plătite aceste sume.”
de lege asupra indemniza iei pentru incapacitate de muncă,
                                         104. La articolul 29619, alineatul (18) se modifică și va
survenită ca urmare a unui accident de muncă sau unei boli
                                      avea următorul cuprins:
profesionale, și se suportă de către persoanele prevăzute la
art. 2963 lit. e) și g) ori din fondul de asigurare pentru accidente       „(18) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele
de muncă și boli profesionale, constituit în condi iile legii, după    prevăzute la art. 2963 lit. a) și b) beneficiază de concedii și
caz.                                    indemniza ii de asigurări sociale de sănătate sau le încetează
  (5) Persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și g) vor re ine     calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate
din contribu ia datorată fondului de asigurare pentru accidente      salariilor prevăzu i la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori ori
de muncă și boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (4).     de persoane asimilate angajatorului, depun declara ia prevăzută
                                      la alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
  (6) Persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și g) datorează
                                      care a intervenit concediul medical sau încetarea calită ii de
contribu ia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele
                                      asigurat. În acest caz, declara ia/declara iile aferentă/aferente
prevăzute la art. 2963 lit. a) și b), calculată asupra:
                                      perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data
  a) sumelor reprezentând indemniza ii de asigurări sociale de
                                      de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care
sănătate, acordate în baza Ordonan ei de urgen ă a Guvernului
                                      încetarea calită ii de asigurat are loc în luna a doua a
nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea
                                      trimestrului, se vor depune atât declara ia pentru prima lună a
nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai
                                      trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după
pentru zilele de incapacitate temporară de muncă, suportate de
                                      încheierea trimestrului să se depună numai declara ia pentru
angajator;                                 luna a treia.”
  b) sumelor reprezentând indemniza ii de incapacitate
temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de            105. La articolul 29619, după alineatul (18) se introduce
muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii         un nou alineat, alineatul (19), cu următorul cuprins:
nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, numai           „(19) Pentru persoanele men ionate la art. 60 alin. (1),
pentru zilele de incapacitate temporară de muncă, suportate de       declara ia prevăzută la alin. (1) sau alin. (11), după caz, se
angajator.                                 depune potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) și (3).”
  (7) Persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) și g) datorează        106. La articolul 29619, alineatul (2) se modifică și va avea
contribu ia pentru concedii și indemniza ii de asigurări sociale      următorul cuprins:
de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) și b),       „(2) În situa ia persoanelor prevăzute la art. 29621 alin. (1)
calculată asupra:                             lit. f) și h), declararea contribu iilor sociale individuale se face de
  a) sumelor reprezentând indemniza ii de asigurări sociale de      către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat
sănătate, acordate în baza Ordonan ei de urgen ă a Guvernului       angajatorului, prin depunerea declara iei prevăzute la alin. (1)
                                                               www.codfiscal.net  28              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

sau alin. (11), după caz, până la data de 25 inclusiv a lunii     asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la
următoare celei în care s-au plătit veniturile, respectiv a lunii   art. 29621 alin. (1) lit. a)—e) este diferen a dintre totalul
următoare trimestrului în care s-au plătit veniturile, după caz, cu  veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării
respectarea prevederilor alin. (18).”                 acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribu ii
  107. La articolul 29619, alineatul (3) se abrogă.          sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz,
                                    raportată la cele 12 luni ale anului, și nu poate fi mai mică decât
  108. La articolul 29619, alineatul (6) se modifică și va avea    un salariu de bază minim brut pe ară, dacă acest venit este
următorul cuprins:                           singurul asupra căruia se calculează contribu ia.
  „(6) Modelul, con inutul, modalitatea de depunere și de         (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. g),
gestionare a declara iei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin     baza lunară de calcul al contribu iei de asigurări sociale de
ordin comun al ministrului finan elor publice, ministrului muncii,   sănătate datorate bugetului Fondului na ional unic de asigurări
familiei și protec iei sociale și ministrului sănătă ii.”       sociale de sănătate reprezintă venitul net determinat potrivit
  109. După articolul 29620 se introduc două noi capitole,      prevederilor art. 72 și, respectiv, art. 73 coroborat cu art. 48,
capitolele II și III, cu următorul cuprins:              raportată la cele 12 luni ale anului.
                                      (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f) și
             „CAPITOLUL II                 h), baza de calcul al contribu iilor sociale este venitul brut stabilit
   Contribu ii sociale obligatorii privind persoanele        prin contractul încheiat între păr i, diferen a dintre venitul brut și
  care realizează venituri din activită i independente,       cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50 sau venitul din
 activită i agricole și asocieri fără personalitate juridică     asociere, după caz.
                                      (5) Pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f),
  Contribuabili                           baza lunară de calcul al contribu iei de asigurări sociale de
  Art. 29621. — (1) Următoarele persoane au calitatea de       sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim
contribuabil la sistemul public de pensii și la cel de asigurări    brut pe ară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se
sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor    calculează contribu ia.
juridice interna ionale la care România este parte, după caz:        (6) În cazul persoanelor care realizează venituri de natura
  a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;  celor prevăzute la art. 71 lit. a)—d) sub nivelul salariului de bază
  b) membrii întreprinderii familiale;                minim brut pe ară lunar și nu fac parte din familiile beneficiare
  c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să      de ajutor social, baza lunară de calcul al contribu iei de asigurări
desfășoare activită i economice;                    sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de bază
  d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;    minim brut pe ară.
  e) persoanele care realizează venituri din drepturi de         (7) Pentru persoanele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)—c),
proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină   baza lunară de calcul al contribu iei de asigurări sociale nu poate
pe baza datelor din eviden a contabilă în partidă simplă;       fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu
  f) persoanele care realizează venituri, în regim de re inere la  brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
sursă a impozitului pe venit, din activită i de natura celor      stat.
prevăzute la art. 52 alin. (1) și din asocierile fără personalitate     Excep ii specifice
juridică prevăzute la art. 13 lit. e);                   Art. 29623. — (1) Persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1)
  g) persoanele care realizează venituri din activită ile agricole  lit. g), art. 52 alin. (1) lit. d), art. 71 lit. d), precum și cele care
prevăzute la art. 71 lit. a)—c);                    realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică
  h) persoanele care realizează venituri, în regim de re inere la  prevăzute la art. 13 lit. e) nu datorează contribu ie de asigurări
sursă a impozitului pe venit, din activită ile agricole prevăzute la  sociale.
art. 71 lit. d).                              (2) Persoanele care realizează venituri din drepturi de
  (2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de    proprietate intelectuală nu datorează contribu ie de asigurări
pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I—III și V din Legea       sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu       venituri de natura celor men ionate la cap. I, venituri sub forma
modificările și completările ulterioare, precum și cele care      indemniza iilor de șomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei,
beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul   precum și venituri de natura celor men ionate la art. 29621
public de pensii nu datorează contribu ia de asigurări sociale     alin. (1) lit. a)—d), g) și h), art. 52 alin. (1) lit. b)—d) și din
pentru veniturile ob inute ca urmare a încadrării în una sau mai    asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e).
multe dintre situa iile prevăzute la alin. (1).               (3) Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal
  Baza de calcul                           venituri de natura celor men ionate la cap. I, venituri sub forma
  Art. 29622. — (1) Baza lunară de calcul al contribu iei de     indemniza iilor de șomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei,
asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 29621      precum și venituri de natura celor men ionate la art. 29621
alin. (1) lit. a)—e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic  alin. (1) lit. a)—d), g) și h), art. 52 alin. (1) lit. b)—d) și din
de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea   asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), se
bugetului asigurărilor sociale de stat și nici mai mare decât     calculează și se datorează contribu ia de asigurări sociale de
echivalentul a de 5 ori acest câștig; contribuabilii al căror venit  sănătate asupra tuturor acestor venituri.
rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor       Plă i anticipate cu titlu de contribu ii sociale
efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea      Art. 29624. — (1) Contribuabilii prevăzu i la art. 29621 alin. (1)
anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale    lit. a)—e) și lit. g) sunt obliga i să efectueze în cursul anului plă i
anului, este sub nivelul minim men ionat, nu datorează         anticipate cu titlu de contribu ii sociale.
contribu ie de asigurări sociale.                      (2) În cazul contribu iei de asigurări sociale de sănătate,
  (2) Baza lunară de calcul al contribu iei de asigurări sociale   plă ile anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilesc de organul
de sănătate datorate bugetului Fondului na ional unic de        fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declara iei
                                                                 www.codfiscal.net                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                         29

de venit estimat/declara iei privind venitul realizat, potrivit       achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit
regulilor prevăzute la art. 82, sau pe baza normelor de venit,       prevederilor Codului de procedură fiscală.
potrivit prevederilor prevăzute la art. 83. În cazul contribu iei de      (7) Modelul, con inutul, modalitatea de depunere și de
asigurări sociale, obliga iile lunare de plată se stabilesc pe baza     gestionare a declara iei privind venitul asigurat la sistemul public
venitului declarat, prevăzut la art. 29622 alin. (1).            de pensii prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al
  (3) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu iei de      președintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscală și al
asigurări sociale pentru contribuabilii prevăzu i la art. 29621       președintelui Casei Na ionale de Pensii Publice.
alin. (1) lit. a)—e) se eviden iază lunar, iar plata acestei          Cotele de contribu ie
contribu ii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data
                                        Art. 29626. — (1) Cotele de contribu ie pentru contribuabilii
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
                                      prevăzu i la art. 29621 sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3),
  (4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu iei de
                                      respectiv:
asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzu i la
                                        a) cota integrală, pentru contribu ia de asigurări sociale,
art. 29621 alin. (1) lit. a)—e) și g) se eviden iază lunar, iar plata
                                      corespunzătoare condi iilor normale de muncă, potrivit legii;
se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la       b) cota individuală, pentru contribu ia de asigurări sociale de
art. 29621 alin. (1) lit. a)—e) și, respectiv, semestrial, în două     sănătate.
rate egale, până la data de 25 septembrie inclusiv și             (2) Contribuabilii cu regim de re inere la sursă a impozitului
25 noiembrie inclusiv, pentru contribuabilii prevăzu i la art. 29621    pe venit datorează contribu ia individuală de asigurări sociale.
alin. (1) lit. g).                                         CAPITOLUL III
  (5) Contribuabilii prevăzu i la art. 29621 alin. (1) lit. f) și h)
                                        Contribu ia de asigurări sociale de sănătate privind
datorează contribu ii sociale individuale în cursul anului, sub
                                        persoanele care realizează alte venituri, precum și
forma plă ilor anticipate, plătitorii de venituri având obliga ia
                                           persoanele care nu realizează venituri
calculării, re inerii și virării sumelor respective în conformitate cu
prevederile art. 52 și art. 74 alin. (4), după caz.               Contribuabilii
  (6) Contribu iile re inute potrivit alin. (5) se virează până la      Art. 29627.— (1) Contribu ia de asigurări sociale de sănătate
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit      se datorează și de către persoanele care realizează venituri din:
venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit      a) cedarea folosin ei bunurilor;
venitul, în func ie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de         b) investi ii;
venit.                                     c) premii și câștiguri din jocuri de noroc;
  (7) Pentru contribuabilii prevăzu i la art. 52 alin. (1) lit. a)—c),    d) opera iunea de fiducie, potrivit titlului III;
obliga iile reprezentând contribu ia individuală de asigurări          e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78.
sociale calculate, re inute și virate în cursul anului fiscal de către
                                        (2) Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri
plătitorii de venit sunt obliga ii finale.
                                      de natura celor men ionate la cap. I, venituri sub forma
  (8) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura
                                      indemniza iilor de șomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei,
celor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f) și h), obliga iile
                                      precum și venituri de natura celor men ionate la art. 29621
reprezentând contribu ia de asigurări sociale de sănătate
                                      alin. (1) lit. a)—d), g) și h), art. 52 alin. (1) lit. b)—d) și din
calculate, re inute și virate în cursul anului fiscal de către plătitorii
                                      asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e)
de venit sunt obliga ii finale.
                                      au obliga ia plă ii contribu iei de asigurări sociale de sănătate
  Declararea, definitivarea și plata contribu iilor sociale        asupra veniturilor prevăzute la alin. (1).
  Art. 29625. — (1) Declararea veniturilor care reprezintă baza        (3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de
lunară de calcul a contribu iilor sociale se realizează prin        natura celor men ionate la alin. (1) plătesc contribu ia asupra
depunerea unei declara ii privind venitul asigurat la sistemul       tuturor acestor venituri. Baza lunară de calcul al contribu iei de
public de pensii, precum și a declara iei de venit estimat         asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un
prevăzute la art. 81 și a declara iei privind venitul realizat       salariu de bază minim brut pe ară.
prevăzute la art. 83, pentru contribu ia de asigurări sociale de
                                        Stabilirea contribu iei
sănătate.
  (2) În cazul impunerii în sistem real, obliga iile anuale de        Art. 29628. — Contribu ia de asigurări sociale de sănătate
plată a contribu iei de asigurări sociale de sănătate se determină     prevăzută la art. 29627 alin. (1) se stabilește de organul fiscal
pe baza declara iei privind venitul realizat, prin aplicarea cotelor    competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza
prevăzute la art. 29618 alin. (3) asupra bazelor de calcul         informa iilor din:
prevăzute la art. 29622 alin. (2) și (3).                    a) declara ia privind venitul realizat, pentru veniturile din
  (3) La determinarea venitului anual bază de calcul al          cedarea folosin ei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele
contribu iei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în         decât păr ile sociale și valorile mobiliare, în cazul societă ilor
considerare pierderile prevăzute la art. 80.                închise, și opera iuni de vânzare-cumpărare de valută la termen,
  (4) Stabilirea obliga iilor anuale de plată a contribu iei de      pe bază de contract, și orice alte opera iuni de acest gen;
asigurări sociale de sănătate se realizează prin decizia de           b) declara ia de impunere trimestrială, pentru veniturile din
impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele           tranzac ii cu titluri de valoare, altele decât păr ile sociale și
datorate cu titlu de plă i anticipate.                   valorile mobiliare, în cazul societă ilor închise;
  (5) Obliga iile anuale de plată a contribu iei de asigurări         c) declara ia privind calcularea și re inerea impozitului pentru
sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevăzută la      fiecare beneficiar de venit;
art. 29624 alin. (3).                              d) eviden a fiscală, pentru veniturile din cedarea folosin ei
  (6) Plata contribu iei de asigurări sociale de sănătate stabilită    bunurilor, în cazul în care venitul net se stabilește prin
prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel       deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele         asupra venitului brut.
                                                                www.codfiscal.net  30              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

  Baza de calcul                              Art. IV. — Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind
  Art. 29629. — (1) Pentru veniturile din cedarea folosin ei      modelul, con inutul, modalitatea de depunere și de gestionare a
bunurilor, astfel cum sunt men ionate la art. 61, baza de calcul     „Declara iei privind obliga iile de plată a contribu iilor sociale,
al contribu iei este cea prevăzută la art. 62, 621 și 622.        impozitului pe venit și eviden a nominală a persoanelor
  (2) Pentru veniturile din investi ii, astfel cum sunt men ionate   asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
la art. 65, baza de calcul al contribu iei este cea prevăzută la     nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificată, se abrogă la data
art. 66.                                 intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 29619
  (3) Pentru veniturile din premii și câștiguri din jocuri de noroc,  alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
astfel cum sunt men ionate la art. 75, baza de calcul al         modificările și completările ulterioare.
contribu iei este cea prevăzută la art. 76.                  Art. V. — (1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competen a
  (4) Pentru veniturile din opera iunea de fiducie, baza de      de administrare a contribu iilor sociale obligatorii datorate de
calcul al contribu iei este cea prevăzută la art. 421.          persoanele fizice prevăzute la cap. II și III din titlul IX2 al Codului
  (5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt        fiscal revine Agen iei Na ionale de Administrare Fiscală.
men ionate la art. 78, baza de calcul al contribu iei este, potrivit     (2) Competen a de administrare a contribu iilor sociale
art. 79, venitul brut realizat.                     datorate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pentru
  (6) La determinarea venitului/câștigului anual bază de calcul    veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de
al contribu iei sociale de sănătate prevăzute la alin. (1)—(5) nu    1 ianuarie 2012, precum și perioadei 1 ianuarie—30 iunie 2012
se iau în considerare pierderile prevăzute la art. 80 și 801.      cu titlu de contribu ii sociale aferente anului 2012 și, totodată,
  Calculul contribu iei                        pentru    solu ionarea   contesta iilor   împotriva   actelor
  Art. 29630. — Contribu ia de asigurări sociale de sănătate      administrative prin care s-a făcut stabilirea revine caselor de
prevăzută la art. 29627 alin. (1) se calculează în anul următor,     asigurări sociale, potrivit legisla iei specifice aplicabile fiecărei
prin aplicarea cotei individuale de contribu ie asupra bazelor de    perioade.
calcul men ionate la art. 29629.                       (3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), în cazul efectuării
  Plata contribu iei                          inspec iei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie
  Art. 29631. — Sumele reprezentând obliga iile anuale de       2012, stabilirea contribu iilor sociale, precum și solu ionarea
plată a contribu iei de asigurări sociale de sănătate stabilite prin   contesta iilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut
decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60      stabilirea revin organelor fiscale prevăzute la alin. (1).
de zile de la data comunicării deciziei.                   (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări
                                     sociale predau organelor fiscale din subordinea Agen iei
  Contribu ia de asigurări sociale de sănătate privind         Na ionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării,
persoanele care nu realizează venituri                  crean ele reprezentând contribu iile sociale datorate de
  Art. 29632. — (1) Persoanele care nu realizează într-un an      persoanele fizice prevăzute la cap. II și III din titlul IX2 al Codului
fiscal venituri de natura celor men ionate la cap. I—III, venituri    fiscal, stabilite și neachitate până la data de 30 iunie 2012.
sub forma indemniza iilor de șomaj, precum și venituri din pensii    Predarea-preluarea se face până la data de 30 septembrie
mai mici de 740 lei și nu se încadrează în categoriile de        2012, pe titluri de crean ă și pe scaden e, pe baza protocolului
persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata      de predare-primire și a următoarelor documente:
contribu iei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obliga ia      a) înscrisuri în care sunt individualizate crean ele datorate și
plă ii contribu iei individuale lunare de asigurări sociale de      neachitate până la data predării-preluării și care reprezintă titluri
sănătate.                                executorii;
  (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), baza lunară de       b) situa ia soldurilor contribu iilor stabilite până de data de
calcul al contribu iei de asigurări sociale de sănătate datorate     30 iunie 2012 și neîncasate până la aceeași dată;
bugetului Fondului na ional unic de asigurări sociale de sănătate       c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate plă ile
o reprezintă valoarea salariului minim brut pe ară.           anticipate stabilite pentru anul 2012;
  (3) Plata contribu iei de asigurări sociale de sănătate pentru      d) orice alte informa ii disponibile, necesare urmăririi și
contribuabilii prevăzu i la alin. (1) se efectuează lunar, până la    verificării sumelor datorate.
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se          (5) Procedura de predare-primire a documentelor și
datorează contribu ia.”                         informa iilor prevăzute la alin. (4) va fi aprobată prin ordin comun
   Art. II. — Alineatul (2) al articolului 215 din Legea       al ministrului finan elor publice, al ministrului muncii, familiei și
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, publicată în     protec iei sociale și al ministrului sănătă ii, în termen de 30 zile
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie     de la data publicării prezentei ordonan e de urgen ă în Monitorul
2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va   Oficial al României, Partea I.
avea următorul cuprins:                            (6) Sumele reprezentând contribu iile prevăzute la alin. (1),
  „(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de       inclusiv dobânzile, penalită ile de întârziere sau majorările de
angajator, precum și persoanele asimilate angajatorilor sunt       întârziere, pentru care dreptul de a stabili și/sau dreptul de a
obligate să depună declara ia privind obliga iile de plată a       cere executarea silită s-au prescris până la data preluării în
contribu iilor sociale, impozitului pe venit și eviden a nominală a   administrare a acestora de către Agen ia Na ională de
persoanelor asigurate, la termenele prevăzute în Legea          Administrare Fiscală rămân în responsabilitatea caselor de
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările    asigurări sociale.
ulterioare.”                                 (7) După stabilirea contribu iilor sociale obligatorii datorate
   Art. III. — Începând cu data de 1 iulie 2012 se abrogă art. III   de persoanele fizice potrivit alin. (2), casele de asigurări sociale
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 58/2010 pentru         transmit Agen iei Na ionale de Administrare Fiscală o copie a
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul       titlurilor în care sunt individualizate contribu iile sociale astfel
fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul     stabilite, până cel târziu la data de 30 iunie 2013.
Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, aprobată      (8) Începând cu data de 1 iulie 2012, contribu iile sociale
prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare.           datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II și III din titlul IX2
                                                                       www.codfiscal.net                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011                               31

al Codului fiscal se achită la unită ile Trezoreriei Statului din      data publicării prezentei ordonan e de urgen ă în Monitorul
cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt lua i în administrare      Oficial al României, Partea I;
contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate      b) prevederile art. I pct. 75 se aplică începând cu data de
cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.            1 aprilie 2012;
   (9) Pentru contribu iile sociale prevăzute la alin. (1),          c) prevederile art. I pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (14) se
procedurile de executare silită aflate în derulare la data de 1 iulie    aplică începând cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care
2012 vor fi continuate de Agen ia Na ională de Administrare         achizi ionează bunuri și/sau servicii de la contribuabilii cărora li
Fiscală, care se subrogă în drepturile și obliga iile caselor de       s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
asigurări sociale, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.      art. 153 alin. (9) lit. c)—e);
   (10) Pentru litigiile având ca obiect contesta iile la executarea      d) prevederile art. I pct. 89, 96, 101, 106, 107 și 109 se aplică
silită sau contesta iile împotriva actelor prin care se dispun și se     începând cu data de 1 iulie 2012.
duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum și în cazul           (2) Prevederile art. II se aplică începând cu data de
litigiilor ce privesc procedurile de insolven ă, aferente crean elor     1 ianuarie 2012.
prevăzute la alin. (4), Agen ia Na ională de Administrare Fiscală        Art. VIII. — (1) Termenul de 1 ianuarie 2012, prevăzut pentru
se subrogă în toate drepturile și obliga iile procesuale caselor       aplicarea art. I pct. 50, 52, 66 și 69 din Ordonan a Guvernului
de asigurări sociale și dobândește calitatea procesuală a          nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003
acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele        privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor
și cererile aflate pe rolul instan elor judecătorești, indiferent de     măsuri financiar-fiscale, se prorogă pentru data de 31 ianuarie
faza de judecată.                              2012.
   Art. VI. — Pentru anul 2012, nivelul impozitelor prevăzute la        (2) Termenul de 31 ianuarie 2012 inclusiv, prevăzut la art. III
art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul        alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 30/2011, se prorogă
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, va fi stabilit prin   pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.
hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în termen de 30 de zile de       Art. IX. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată
la data publicării prezentei ordonan e de urgen ă în Monitorul        în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din
Oficial al României, Partea I.                        23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare,
   Art. VII. — (1) Prevederile art. I se aplică începând cu data      precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta
de 1 ianuarie 2012, cu următoarele excep ii:                 ordonan ă de urgen ă, se va republica în Monitorul Oficial al
   a) prevederile art. I pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 621 alin. (2)  României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege,
de la art. I pct. 36, ale art. I pct. 42 și 50 se aplică începând cu     dându-se textelor o nouă numerotare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                   EMIL BOC
                                                    Contrasemnează:
                                                  Ministrul finan elor publice,
                                                   Gheorghe Ialomi ianu
                                             Ministrul muncii, familiei și protec iei sociale,
                                                     Sulfina Barbu
                                                    Ministrul sănătă ii,
                                                     Ritli Ladislau
                                             p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
                                                   Gheorghe Nastasia,
                                                     secretar general
                                              Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
                                                     Valeriu Tabără
                                               p. Ministrul administra iei și internelor,
                                                     Mihai Capră,
                                                     secretar de stat
                                                 Ministrul afacerilor europene
                                                     Leonard Orban
     București, 27 decembrie 2011.
     Nr. 125.

                                                                     ANEXĂ
                                    (Anexa nr. 2 la titlul VII „Accize și alte taxe speciale” din Codul fiscal)
         Nr.                                                      Acciza
                        Denumirea produsului sau grupei de produse
         crt.                                                    — euro/tonă —

         1.   Cafea verde                                               153
         2.   Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori                               225
         3.   Cafea solubilă                                              900

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:187
posted:1/3/2012
language:Romanian
pages:21