Docstoc

Τα ΝΕΑ Προντα

Document Sample
Τα ΝΕΑ Προντα Powered By Docstoc
					Τα ΝΕΑ Προϊόντα
     LANES ECHINACEA


Το ιδανικό φυςικό ςυμπλιρωμα διατροφισ ςε αναβράηουςα μορφι
  για πρόλθψθ και ενίςχυςθ τθσ άμυνασ του οργανιςμοφ!
•  Χάρθ ςτθν μοναδικι ςφνκεςθ από Echinacea (125mg), Βιταμίνθ
  C (135mg), Ψευδάργυρο, Acerola, Καρπό άγριου τριαντάφυλλου:
•  Ενιςχφει το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα του οργανιςμοφ
•  Μπλοκάρει τθν δράςθ των ιϊν
•  Αντιμετωπίηει με φυςικό τρόπο το κρυολόγθμα και το ςυνάχι
  επιταχφνοντασ τθν κεραπεία τουσ
•  Διαςφαλίηει κακθμερινά τθν κάλυψθ των αναγκϊν του
  οργανιςμοφ ςε βιταμίνθ C και Ψευδάργυρο
          Αναβράζοσσα Echinacea + Vitamin C

Η κάθε ταμπλζτα περιζχει:
• Echinacea 125mg - ξεχωρίηει ανάμεςα ςτα πιο κεραπευτικά βότανα
  για τισ αντιμικροβιακζσ του Ιδιότθτεσ. Ρεριζχει τθν ουςία
  «εχενακίνθ» που δρα ςαν φυςικό αντιβιοτικό. Βοθκά τον
  οργανιςμό να αυτοπροςτατευκεί.
• Το βότανο αυτό προςτατεφει τα υγιι κφτταρα από επικζςεισ ιϊν και
  βακτθριδίων διεγείροντασ γενικά τθ δραςτθριότθτα του
  ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ.
• Βιταμίνη C 135mg - ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ αντοχισ κατά των
  αςκενειϊν και υποςτθρίηει τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ.
• Ψευδάργυροσ 8mg - απαραίτθτοσ για τθν υγιι αναπαραγωγι και
  δθμιουργία των αντιςωμάτων, αφξθςθ ανοςοποίθςθσ.
• Acerola 100mg - καρπόσ αγριοκζραςου που είναι πλοφςια πθγι
  βιταμίνθσ C
• Καρπόσ αγριοτριανταφυλλιάσ αντιϊκό αντιςθπτικό
  αντιφλεγμονϊδεσ
Αναβράζν   Αναβράζοσσα Echinacea + Vitamin C
 Η δράςθ του
 Άμεςη – Αποτελεςματική – Απολαυςτική
 Σε 2 σπέροτες Γεύσεις:

 • Μήλο – Κανέλα
 • Βατόμοσρο
        Ζεστό/Κρύο

 Μόνο ςτα Φαρμακεία ςε τιμή υπεροχήσ των €8,45
Ευχαριςτοφμε!
Επιλζξτε το τζλειο ρόφθμα
  ανάλογα με τθ διάκεςθ
      και τθν ιδιοςυγκραςία ςασ
 Μπορείτε να ζχετε τθν εμπειρία να δοκιμάςετε πάνω
 από 40 διαφορετικά βοτανικά μείγματα τθσ
 ξεχωριςτισ ςειράσ των YOGI TEA και να απολαφςετε
 τθ ςυγχϊνευςθ τθσ μοντζρνασ γνϊςθσ με τθν αρχαία
 ςοφία.
Αφιςτε τα εξωτικά αρϊματα και γεφςεισ αυτϊν των
 ιςχυρϊν οργανικϊν μειγμάτων να ςασ ευφραίνουν το
 ςϊμα, το μυαλό και τθ ψυχι.
• Τα βότανα είναι οργανικισ καλλιζργειασ.
• Τα δε φακελάκια του τςαγιοφ είναι καταςκευαςμζνα
 από χαρτί μθ ξεπλυμζνα ςτθ χλωρίνθ
Για κάκε γοφςτο
         Ρικάντικα ροφιματα
Επιτρζψτε τισ υπζροχεσ γεφςεισ και αιςκθςιακά αρϊματα των
 ‘Spice teas’ μασ να ςασ ταξιδζψουν νοθτά ςτισ τζςςερεισ
  γωνιζσ του αρχαίου κόςμου.
Εμπνευςμζνα από παραδοςιακζσ ςυνταγζσ εξωτικϊν πολιτιςμϊν
  ςασ φζραμε αυτά τα πολυτελζςτατα ηεςτά και εκλεπτυςμζνα
  μείγματα, το κακζνα προςφζρει μια αλθκινι και ικανοποιθτικι
  πικάντικθ εμπειρία.
  Είναι βαςιςμζνα ςτθν αρχικι ςυνταγι, οφτωσ ϊςτε να
  εξαςφαλίηεται θ υγεία και ευτυχία ςε
  κάκε φλιτηάνι.
        Θεραπευτικά μείγματα
Ανζκακεν είναι γνωςτό ότι τα βότανα και μπαχαρικά μποροφν να
  επιδράςουν αποτελεςματικά διατθρϊντασ καλι υγεία. Αντλϊντασ από
  τθν αρχαία παράδοςθ, θ Αγιουρβιδικι ςειρά μασ, ζχει δθμιουργθκεί
  ειδικά ζχοντασ υπόψθ τθν αγχϊδθ μοντζρνα ηωι.
Πποτε επικυμείτε ζνα εξυψωτικό ρόφθμα ι γυρεφετε εςωτερικι γαλινθ και
  θρεμία τα Αγιουρβεδικά μασ ροφιματα προςφζρουν μια φυςικι,
  αποτελεςματικι και πραγματικι υγιι λφςθ.
    ΢οφιματα από φροφτα και μζντα
Επιλζξτε από τισ τρείσ νοςτιμότατεσ γεφςεισ: το γλυκό,
 εφγεςτο Tulsi Mint, το απτό, δροςιςτικό Lime Mint,
 και το χαροφμενο φρουτϊδεσ Ginger Hibiscus.
Μπορείτε να τα απολαφςετε ηεςτά ι κρφα, ανάλογα
 αν επικυμείτε ζνα ηεςτό τςάι για τισ κρφεσ μζρεσ του
 χειμϊνα ι ζνα δροςιςτικό καλοκαιρινό ρόφθμα.
            Chai-Τςάι
Για χιλιετθρίδεσ το μαφρο τςάι ςυνδυαηόταν με ινδικά
  μπαχαρικά και το υπζροχο ρόφθμα Chai γεννικθκε. Αυτό
  το πικάντικο και αρωματικό μείγμα από κάρδαμο,
  τηίντηερ, κανζλλα, και μοςχοκάρφια ζχει ευχαριςτιςει
  τουσ ινδοφσ για αιϊνεσ.
Τα οργανικά μείγματα μασ δίνουν μια μοντζρνα νότα ςτο
  αρχαίο μφκο, ςυνδυάηοντασ το παραδοςιακό Chai με
  πράςινο τςάι, μάρακο και γλυκάνιςο.
Ράρε μια γουλιά και επζτρεψε τισ χάρεσ τθσ
  αρχαίασ Ινδίασ να εμπλουτίςει τισ αιςκιςεισ
  ςου.
        Women’s Teas
Ονειρεφεςτε να είχατε περιςςότερθ ενζργεια ι
 να χαλαρϊνατε μετά από μια κουραςτικι μζρα;
 Ζνα φλιτηάνι Yogi Tea κα ςασ προςφζρει όαςθ
 θρεμίασ ςτον υπερεντατικό κόςμο. Τα Women’s
 Teas ζχουν επιλεχκεί ειδικά για να ςασ
 βοθκιςουν να αποκτιςετε δφναμθ, ιςορροπία
 και εςωτερικι ειρινθ.
          Green Tea
Οι μοναδικζσ ιδιότθτεσ αυτοφ εξαίρετου ροφιματοσ
 ζχουν τιμθκεί για αιϊνεσ με τελετουργικζσ γιορτζσ.
Επιλεγμζνα μόνο από τα καλφτερα φφλλα, τα Green
 Teas μασ ςασ προςφζρουν επιπλζον πλεονζκτθμα
 αφοφ ζχουν προςτεκεί αικζρια ζλαια και βότανα,
 όπωσ το αρωματικό γιαςεμί, το Γκουαράνα που
 δίνει ενζργεια και το ηεςτό Τηίντηερ.
    Καινοφργια μυρωδάτα τςάγια
       νζεσ εμπειρίεσ
Τα νζα YOGI TAO τςάγια είναι εμπνευςμζνα ςτα πζντε
ςτοιχεία του Ταοϊςμοφ ( Γθ, Ξφλο, Μζταλλο, Νερό και Φωτιά)
για εξαςφάλιςθ του ευ ηω για το ςϊμα, το πνεφμα και τθ
ψυχι.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:1/3/2012
language:Greek
pages:15