05 Handlingsplan Nordland

Document Sample
05 Handlingsplan Nordland Powered By Docstoc
					  Handlingsplan for bruk avnæringsrettede utviklingstiltak i


      Nordland


     2005-2007.
                  Side 1 av 69
Innhold:

0    SAMMENDRAG ..................................................................................................................... 4
 0.1  PROSESS OG STYRINGSGRUPPENS ARBEID .................................................................... 4
 0.2  ØKONOMISKE FORUTSETNINGER ................................................................................. 4
 0.3  FORVALTNINGSSTRUKTUR .......................................................................................... 5
1  FORANKRING, PROSESS, MÅL OG RAMMER. ......................................................................... 6
 1.1   FORANKRING. .............................................................................................................. 6
   1.1.1  Regional arbeidsgiveravgift – kompensasjon. ................................................... 6
   1.1.2  Forholdet til eksisterende planer. ...................................................................... 6
 1.2   ANALYSE – VIKTIGE UTFORDRINGER FOR BEDRIFTENE I NORDLAND. ......................... 7
   1.2.1  Premisser framkommet i prosessen med bedrifter, kommuner, regionråd. ....... 7
   1.2.2  Strategiske utfordringer for bedriftene i Nordland. ........................................... 7
 1.3   MÅL FOR DENNE HANDLINGSPLANEN. ......................................................................... 8
   1.3.1  Regjeringens mål for næringsrettede utviklingstiltak. ....................................... 8
   1.3.2  Kommunalkomiteens budsjettinnstilling. ........................................................... 8
 1.4   MÅL FOR NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK NORDLAND..................................... 9
   1.4.1.  Innsatsområder................................................................................................... 9
   1.4.2  Resultatmål. ........................................................................................................ 9
 1.5   RAMMER FOR NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK I NORDLAND. ........................ 10
   1.5.1  Funksjonskrav for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland. ...................... 10
   1.5.2  EØS-avtalen – regler for statsstøtte. ................................................................ 10
   1.5.3  Samfinansieringsmodell; en regional utviklingspakke. ................................... 10
2  NÆRINGSRETTET UTVIKLINGSPLAN FOR NORDLAND – OPPBYGGING OG ORGANISERING ... 11
 2.1   INNLEDNING .............................................................................................................. 11
 2.2   HANDLINGSPLANENS OPPBYGGING OG INNDELING. ................................................... 11
   2.2.1   Økonomisk ramme for 2005. ............................................................................ 11
   2.2.3   Fellessatsing ..................................................................................................... 13
   2.2.3   Bransjesatsingen .............................................................................................. 13
   2.2.4   Regionsatsingen ............................................................................................... 15
 2.3   ORGANISERING OG FORVALTNING ............................................................................. 16
3  HANDLINGSPLANEN - TILTAKSDELEN. .............................................................................. 18
4.   FELLESATSINGER............................................................................................................... 18
5.   BRANSJESATSINGEN .......................................................................................................... 19
 5.1 BYGG OG ANLEGG. .................................................................................................... 19
 5.2 TRANSPORTNÆRINGEN. ............................................................................................. 26
 5.3 BILBRANSJEN I NORDLAND. ...................................................................................... 32
 5.4 REISELIV ................................................................................................................... 33
 5.5 ABELIA/KUNNSKAPSBEDRIFTENE .............................................................................. 34
 5.6 NETTSELSKAPENE ..................................................................................................... 35
 5.7 MEDIA. ...................................................................................................................... 37
6. REGIONPROGRAMMET ....................................................................................................... 39
   6.1 SØR-HELGELAND ......................................................................................................... 39
   6.2 HELGELAND .................................................................................................................. 42


                                                            Side 2 av 69
6.3  INDRE HELGELAND ...................................................................................................... 47
6.4  SALTEN. ........................................................................................................................ 52
6.5  OFOTEN. ........................................................................................................................ 59
6.6  LOFOTEN. ...................................................................................................................... 63
6.7  VESTERÅLEN. ................................................................................................................ 65
                                                           Side 3 av 69
0 Sammendrag
Stortinget har vedtatt at den differensierte arbeidsgiveravgiften opphørte fra 1 januar 2004 og
at arbeidsgiveravgiften skal trappes opp til 14.1% over en fireårsperiode. Nordland er det
fylket i landet hvor næringslivet blir hardest rammet av omleggingen. Dette skyldes at hele
fylket pr. 1 januar 2004 hadde en avgiftssats på 5.1%. Fra årsskifte 2004/2005 økte
arbeidsgiveravgiften til 9,5%.


0.1    Prosess og styringsgruppens arbeid
Nordland fylkeskommune oppnevnte høsten 2004 i tråd med handlingsplanen for 2004, en
felles styrings- og samordningsgruppe som har ledet arbeidet med å utvikle en handlingsplan
for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland i 2005.
Styrings- og samordningsgruppen har slik sammensetning:
   -  Adm.dir. Bjørn Bjørkmo, Leder av styringsgruppen
   -  Sekretær Øyvind Silåmo, LO
   -  Regiondirektør Kurt Jessen Johansson, NHO-Nordland
   -  Fylkespolitiker Ketil Rønning, styreleder Innovasjon Norge Nordland
   -  Fylkespolitiker Inger Robertsen,
   -  Direktør Åshild Movik, Rep. Handels- og servicenæringenes Hovedorganisasjon HSH
   -  Daglig leder Ruben Jensen, Nordnorske entreprenørbedrifters Serviceorganisasjon
     NESO.
   -  Ordfører Berit Voie Berg, Steigen kommune
   -  Ordfører Jonni Helge Solsvik, Andøy kommune
   -  Solveig Svendsen, Torghatten Hotell, Børnnøysund
   -  Dorit Kibsgård, Elkem, Mosjøen
   -  Markedssjef Elisabeth Nordvik, Bodø

Nærings- og samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune er sekretariat for styrings-
/samordningsgruppen.
Styrings- og samordningsgruppen har hatt jevnlige møter. Det er gjennomført et fellesmøte
med deltakelse fra de regionale beslutningsgruppene, sekretariatsansvarlige i regionene og
bransjeforeninger.
Bransjeinnspillene bygger på egne prosesser innen de enkelte bransjene.
Hver region har oppnevnt egen beslutningsgrupper. Beslutningsgruppene har hatt ansvaret for
prosessen i sine regioner.

0.2    Økonomiske forutsetninger
Fylkets styrings- og samordningsgruppe har tatt utgangspunkt i Kommunal- og
regionaldepartementets brev av 7. februar 2005. I brevet er merbelastningen i Nordland som
følge av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift oppgitt til 318 mill. kr. i 2005. Med
utgangspunkt i den beregnede merbelastningen, er Nordland tildelt en tentativ ramme på
200,6 mill. kr i 2005. Differansen på 117,4 mill. kr. forventes å bli utbetalt via den nasjonale
transportstøtteordningen.


                                          Side 4 av 69
Av rammen på 200,6 mill. kr. er 14 mill. kr. avsatt til en felles lærlingordning i Nordland.
Denne ordningen kommer i tillegg til den ordinære fylkeskommunale lærlingordningen.
Videre er det avsatt 46,5 mill. kr. til bransjerettede tiltak, mens 140,1 mill. kr. er fordelt på
fylkets 7 regioner.
De tre delprogramområdene er beskrevet i kapittel 5


0.3  Forvaltningsstruktur
Styringsgruppen har lagt til grunn at de næringsrettede utviklingsmidlene skal forvaltes etter
den modellen som ble godkjent i 2004. Dette innebærer at de bransjerettede midlene forvaltes
av Innovasjon Norge Nordland mens regionene forvalter sine midler med eget sekretariat og
egne beslutningsgruppen. I handlingsplanens kap. 2.3 er forvaltningsopplegget skissert.
                                            Side 5 av 69
1 Forankring, prosess, mål og rammer.

1.1    Forankring.

1.1.1 Regional arbeidsgiveravgift – kompensasjon.
Regional Arbeidsgiveravgift ble fra og med 1. januar 2004 kjent ulovlig av ESA / EFTA-
domstolen og måtte derfor bygges om slik at denne ordningen blir i samsvar med
statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.
Dette medfører merkostnader i størrelsesorden 785 mill kr (før skatt, medregnet
minimumsstøtte) for bedrifter i Nordland når arbeidsgiveravgiften kommer opp i 14,1% i år
20071.
     Omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften er ikke noe regjeringen har ønsket. Vi har
     tvert imot, i likhet med tidligere regjeringer, kjempet for å beholde mest mulig av dagens ordning og
     å legge opp til minst mulig kostnadsøkning for næringslivet og distriktene. Hver krone staten tar inn
     som følge av at arbeidsgiveravgiften økes, skal gå tilbake til de områdene som rammes av
     avgiftsøkningen.

     Regjeringen vil benytte alle tilgjengelige muligheter for å kompensere de berørte bedriftene (…). 2
Som kompensasjon for denne kostnadsøkningen innført Regjeringen flere kompensasjons-
ordninger samlet i en ”kompensasjonspakke”. Disse ordningene representerer en ombygging
av tidligere regional arbeidsgiveravgift, til ordninger som er i samsvar med
statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Hensikten var at omleggingen skal være provenynøytral.
Kompensasjonspakken omfattet;
   -  Virksomheter innen landbruks- og fiskerisektoren inkl. næringsmiddelindustrien og
      engroshandel med produkter fra disse sektorene beholder ”gammel” avgift - 5,1%.
   -  Foretak kan beregne et mistefradrag / bagatellmessig støtte.
   -  Innføring av en ny nasjonal transportstøtte.
   -  Overgangsordning som innebærer at arbeidsgiveravgiften for år 2005 er fastsatt til
      9,5% for Nordland – økende gradvis til full avgift - 14,1% i år 2007.
   -  Næringsrettede utviklingstiltak. Statsbudsjettets kap 551 post 61.
Denne handlingsplanen fokuserer på Næringsrettede utviklingstiltak i Nordland. Imidlertid
er det viktig å se effekten av ”kompensasjonspakken” som en helhet.

1.1.2 Forholdet til eksisterende planer.
I og med at Kommunal- og regionaldepartementet har åpnet for samfinansiering med andre
virkemiddelordninger, er det viktig å se sammenhengen mellom de næringsrettede
utviklingstiltakene og Fylkesplanen for Nordland, Utviklingsprogram Nordland (UPN),
fylkeskommunens partnerskapsavtaler med regionråd og kommunene Narvik, Bodø og Rana
samt regionale og lokale næringsplaner. Fylkesplanen / UPN fokuserer på følgende
satsingsområder;

1
 Møreforskning. En analyse av regionale virkninger av omleggingen av differensiert
arbeidsgiveravgift. Oppdrag for Landsdelsutvalget.
2
  Kommunal- og regionaldepartementet. Pressemelding 134/2003.

                                                  Side 6 av 69
  -  Kompetanse
  -  Innovasjon og entreprenørskap
  -  Regionbygging
  -  Infrastruktur
Disse innsatsområdene refereres som KIRI.
For mer detaljert bakgrunnsinformasjon om befolkningsutvikling, næringsutvikling mv.
henviser vi til disse plandokumentene.


1.2  Analyse – Viktige utfordringer for bedriftene i Nordland.

1.2.1 Premisser framkommet i prosessen med bedrifter, kommuner, regionråd.
  -  Notifikasjon: Handlingsplanen må utformes i samsvar med Statsstøtteregelverket i
    EØS-avtalen.
  -  Treffsikkerhet: Handlingsplanen må i størst mulig grad treffe de berørte bedriftene.
    Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift var et anerkjent treffsikkert virkemiddel –
    det bør ikke avløses av et generelt virkende virkemiddel.
  -  Innovasjon: Nye bedrifter vil oppstå i perioden , og dette innovasjonsperspektivet må
    komme til syne i handlingsplanen.
  -  Nærhet – i tid og rom: Bedriftene må sikres nærhet til beslutningsprosessen. Dette
    ligger nært opp til subsidiaritetsprinsippet – beslutninger skal tas på et lavest mulig
    nivå.
  -  Resultatkrav / måloppnåelse: Det må kunne dokumenteres at handlingsplanen gir
    resultater i form av utvikling av næringslivet i regionen. Mål og resultatstyring er et
    krav fra KRD.
  -  Referanse: Det bør etableres en referanse som kan dokumentere at etablerte
    virkemidler ikke reduseres tilsvarende når næringsrettede utviklingstiltak er på plass.
  -  Addisjonalitet / medfinansiering. Disse midlene bør bli et økonomisk virkemiddel
    som skaper økte muligheter for næringslivet. Det er åpnet for medfinansiering fra
    andre virkemiddelordninger

1.2.2 Strategiske utfordringer for bedriftene i Nordland.
  -  Jobbskapingen er sterkest innen serviceyrkene og offentlig/privat tjenesteyting.
    Innen primærnæringene er det en klar nedgang mens jobbskapingen innen industrien
    var stabil/svakt økende fra 2000 til 2002. Veksten i offentlig tjenesteyting kan ikke
    forventes å fortsette.
  -  Sammenliknet med Norge har Nordland siden 1996 relativt sett hatt færre
    nyetableringer. Fallet i de innenlands konjunkturene fra 2002 og fram til utgangen av
    2003 har påvirket nyetableringstakten negativt både i Nordland og Norge totalt sett.
    Fallet i nyetableringer er sterkere i Nordland enn i Norge sett under ett. Fallet i
    nyetableringstakten var på om lag 10% sammenliknet med 2002 og det ble etablert
    150 færre bedrifter i Nordland pr. år sammenliknet med 2002. nasjonalt var fallet i
    nyetableringstakten på 5%.                                          Side 7 av 69
   -  Dette innebærer fortsatt høy fokus på bearbeiding og innovasjon – stimulere vekst og
     internasjonalisering via nye finansielle virkemidler.
   -  Lønnsomheten av driften av nordlandsbedriftene var frem til 2001 bedre i Nordland
     enn i landet totalt sett. Etter 2001 har det på nasjonalt nivå vært en vekst til 5.6%,
     mens lønnsomheten i Nordland nå ligger på 4.1%. Det er svake resultater innen
     fiskeriene, fiskeoppdrett og deler av den private servicenæringen som drar ned
     lønnsomheten. Lønnsomheten opprettholdes i Nordland av eksportindustrien og den
     bedriftsrettede tjenesteytingen, samt eiendomsbransjen.
   -  Egenkapitalandelen i Nordland er å¨32.2%. Trenden er økende og vi øker raskere
     enn landet for øvrig. De fleste bransjene hadde en styrking av soliditeten ved
     årtusenskiftet. Deretter har man sett noe svekking i soliditeten fram til 2002. I 2003
     styrket soliditeten hos alle bransjene med unntak av primærnæringene, som fortsatte
     den fallende tendens fra 2002.
   -  Det er en økende erkjennelse av at kunnskap / humankapital vil være den viktigste
     vekstfaktor i næringslivet i kommende år. Dette innebærer økt satsing på
     vekstbedrifter/vekstklynger.

1.3    Mål for denne handlingsplanen.

1.3.1 Regjeringens mål for næringsrettede utviklingstiltak.
   Målet med midlene er å få til en særskilt næringsrettet innsats i områder som får økt
   arbeidsgiveravgift fra og med 2004. Utgangspunktet er at disse midlene er næringslivets
   penger. Midlene skal føres tilbake på en slik måte at de treffer næringslivet, og benyttes til
   tiltak som kan gi varige positive effekter for næringslivet og regionene3.

1.3.2 Kommunalkomiteens budsjettinnstilling.
Fra Kommunalkomiteens budsjettinnstilling 20034 siteres:
   Komiteen vil understreke at de økte avgiftsinntektene som følger av arbeidsgiveravgiften,
   fullt ut skal benyttes til tiltak i de regioner hvor avgiften økes.
   Komiteen mener at resterende kompensasjonsbeløp – utover videreføring av gradert avgift
   så langt det er mulig, transportstøtte, bagatellmessig støtte generelle bransjetiltak – bør
   overføres til den enkelte region gjennom fylkeskommunen som regional utviklingsaktør.
   Komiteen legger til grunn at alle kompensasjonstiltakene skal innrettes til de områder i det
   enkelte fylke som er påført økt avgift. Disponeringen av midlene forutsettes å skje med
   grunnlag i forpliktende handlingsplaner som utformes i nært samarbeid med næringslivet
   selv, organisasjonene i arbeidslivet og kommunene i de områder av fylket hvor avgiften
   blir økt.
   Komiteen legger til grunn at disponeringen av midlene skal være friere enn for de
   ordinære midler som overføres fylkeskommunene til regionale utviklingstiltak.3
  Brev 22. oktober 2003 fra Statsråd Erna Solberg, Kommunal- og regionaldepartementet.
4
 Kommunalkomiteens budsjettinnstilling. Post 61 næringsretta utviklingstiltak,
kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift.

                                           Side 8 av 69
1.4  Mål for Næringsrettede utviklingstiltak Nordland.
 Målet med næringsrettede utviklingsmidler i Nordland er å få til en særskilt næringsrettet
 innsats overfor næringslivet og regioner som fikk økt arbeidsgiveravgift fra og med 2004.


Målet konkretiseres gjennom følgende delmål:
  a) Økningen i arbeidsgiveravgift skal være provenynøytral – dvs. statens økte inntekter
   skal tilbakeføres ”krone for krone”.
  b) Midlene skal føres tilbake på en slik måte at de treffer næringslivet, og benyttes til
   tiltak som kan gi varige positive effekter for næringslivet og regionene i Nordland.
  c) Målgruppen for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland er de bedrifter som ikke får
   full kompensasjon gjennom andre kompenserende tiltak.
  d) Næringsrettede utviklingstiltak i Nordland skal være en særskilt satsing overfor
   næringslivet – dvs. en satsing som skal komme i tillegg til andre næringsrettede
   satsinger.
  e) For å skape utvikling, kan næringsrettede utviklingstiltak i Nordland settes inn i en
   samfinansieringsmodell med andre næringsrettede satsinger der dette er mulig.

1.4.1. Innsatsområder.
Målet for næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland operasjonaliseres gjennom
innsatsområder. Innsatsområdene er tidsmessig gjennomløpende for fireårsperioden 2004-
2007.
Det er i prosessen identifisert følgende innsatsområder:
 1.  Innsatsområde rettet mot bedriftsrettede tiltak / lokal næringsutvikling og
    kompetanseutvikling i bedriftene.
 2.  Innsatsområde for Innovasjon og nyskaping.
 3.  Innsatsområde for næringsrettet infrastruktur og samferdsel.
 4.  Digital infrastruktur/breibånd
 5.  Innsatsområde for FoU/kompetanse.
 6.  Innsatsområde for annet.
 7.  Administrasjon
Det er god overensstemmelse mellom denne inndelingen og Fylkesplanens innsatsområder.

1.4.2 Resultatmål.
Kommunal og regionaldepartementet stiller som krav at de som skal forvalte midlene må
utarbeide resultatmål som en del av handlingsplanen. Det vil ikke bli utarbeidet spesifiserte
nasjonale mål- og resultatkrav for næringsrettede utviklingstiltak.
                                          Side 9 av 69
1.5  Rammer for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland.

1.5.1 Funksjonskrav for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland.
Departementet har gjennom å bruke begrepet ”næringsrettede utviklingstiltak” stilt tre
funksjonskrav;
           1. Det skal utformes tiltak
           2. Disse skal være næringsrettet
           3. Det skal skapes utvikling.

1.5.2 EØS-avtalen – regler for statsstøtte.
  -  EØS-avtalens regler om statsstøtte er gitt i EØS-avtalens art. 61-64. Vi viser til
    Næringsdepartementets veileder.
  -  Offentlig støtte til næringslivet er i utgangspunktet forbudt i den grad støtten påvirker
    samhandelen mellom medlemslandene innen EØS.
  -  Regional- og distriktspolitisk støtte er tillatt på bestemte vilkår.
  -  Støtte til FoU, kompetanseutvikling i bedrifter og miljøtiltak er tillatt innen bestemte
    grenseverdier.
  -  Det gis generelt gunstigere betingelser til SMB innen det regionalpolitiske
    virkemiddelområdet.
  -  Driftsstøtte er ikke tillatt (med unntak av transportstøtte).

1.5.3 Samfinansieringsmodell; en regional utviklingspakke.
Utnyttelse av midler fra næringsrettede utviklingstiltak vil – i hht. EØS-regelverket for
statsstøtte – kreve en større eller mindre egeninnsats fra bedriftene. Denne egeninnsatsen kan
være i form av egne midler og/eller en egeninnsats i form av timeverk utført av medarbeidere
i bedriften. Kommunal- og regionaldepartementet har åpnet for samfinansiering med andre
type virkemidler. I departementets brev av 11 februar 2004 heter det:
 ”I arbeidet med handlingsplanene kan spørsmålet om samfinansiering mellom ulike
 aktører bli aktuelt. Dersom det foreslås regionale prosjekter og tiltak som krever annen
 statlig medfinansiering, må dette avklares med de regionale myndighetene. Departementet
 forutsetter at en slik avklaring inngår som en del av arbeidet med de regionale
 handlingsplanene og foretas av partnerskapet. Det må fremkomme i handlingsplanen at
 slik avklaring er gjort”.
Styringsgruppen kan vanskelig se at det er mulig å foreta den avklaringen om samfinansiering
som departementet legger opp til. En slik avklaring forutsetter at de prosjekter og tiltak som
listes opp enten fra bransjene eller regionene, må bearbeides ytterligere. Denne avklaringen
må skje gjennom den løpende saksbehandlingen av saker fra regioner/bransjer i løpet av året.
                                          Side 10 av 69
2   Næringsrettet utviklingsplan for Nordland – oppbygging og
   organisering

2.1   Innledning
Styrings- og samordningsgruppen har invitere både bransjene og regionene til å utarbeide
handlingsplaner. Styringsgruppen har fått inn både bransjemessige innspill og samordnede
regionale innspill fra våre 7 regioner. I tillegg har styrings- og samordningsgruppen vedtatt at
det skal iverksettes en ekstra satsing på lærlingordningen rettet inn mot private bedrifter innen
alle btransjer/regioner. Handlingsplanen for Nordland er derfor bygd opp rundt disse tre
hovedinndelingene.
Styrings- og samordningsgruppen har lagt vekt på at den samlede handlingsplanen for
Nordland skal være mest mulig konkret . Samtidig vil styringsgruppen påpekte at for et fylke
som Nordland, som blir hardest rammet av bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift, er det
ikke mulig å utforme ferdig konkrete tiltak med en samlet økonomisk ramme på 200,6 mill.kr.
i 2005. Både bransjeplanene og de regionale handlingsplanene er derfor bygd opp rundt et gitt
antall innsatsområder med tilhørende forslag til tiltak. Flere av disse vil trenger ytterligere
konkretisering før de iverksettes.

2.2   Handlingsplanens oppbygging og inndeling.
Handlingsplanen for 2005 er inndelt i tre deler. Del I omfatter felles tiltak som kommer
næringslivet i Nordland til god uavhengig av bransje og region. Del II inneholder fylkets
bransjesatsing mens del III omfatter satsingen i fylkets 7 regioner.

2.2.1 Økonomisk ramme for 2005.
I brev av 7. februar 2005 fra Kommunal og regionaldepartementet er det gitt en fylkesvis
fordeling av kostnadsøkningen for 2005. Oversikten viser den kostnadsøkningen en får i det
enkelte fylke, når en har korrigert for bagatellmessig støtte, sektorer som beholder ”gammelt”
avgiftsnivå samt opptrappingsstigen. Kostnadsøkningen skal i sin helhet kompenseres via
transportstøtte og næringsrettede utviklingstiltak. Pr. i dag er det ikke mulig å anslå
fordelingen av transportstøtten mellom fylkene i 2005. Den totale kostnadsøkningen for
Nordland i 2005 er i henhold til departementet beregnet til 318 mill. kr. Samlet
kostnadsøkning for hele landet er beregnet til 1094 mill kr.


Tabell 1    Økonomiske rammer Nordland              I mill. kr
                                  2004        2005
Kostnadsøkning i Nordland                        169,0        318,0
- Ramme for Næringsrettede Utviklingstiltak               124,24       200,6
= Stipulert transportstøtte i Nordland                  45,76       117,4


I Kommunal- og regionaldepartementets brev av 7. februar d.å. blir det presisert at tallene kun
er indikative og ikke må sees på som endelige, absolutte størrelser. Videre heter det:
    ”Eventuelle skjevheter vil bli rettet opp for senere budsjettår når departementet får
    oversikt over de reelle transportstøtteutbetalingene”.


                                          Side 11 av 69
   Styrings- og samordningsgruppen i Nordland aksepterer denne budsjettmetodikken men vil
   allikevel kommentere beregningene for 2005. I følge kostnadsberegningene fra
   Møreforskning for 2005, er kostnadsøkningen for industri og bergverk i Nordland oppgitt til
   64,6 mill. kr. I og med at transportstøtteordningen kun omfatter disse næringene og at det i
   regelverket for transportstøtteordningen er forutsatt at ingen bedrift kan motta mer i
   transportstøtte enn kostnadsøkningen, finner styrings- og samordningsgruppen at det må
   foreligge en åpenbar underbudsjettering av kompensasjonsmidlene til Nordland. Differansen
   er ut fra disse beregningen på rundt 50 mill.kr.
   Styrings- og samordningsgruppen vil derfor be om at departementet i tilknytning til
   godkjenningsprosessen revurderer rammetildelingen og at tildeling av kompensasjonsmidler
   til næringsrettede utviklingstiltak økes med 50 mill. kr. til Nordland i 2005. En ordinær
   justering vil etter departements opplegg først kunne skje i tilknytning til budsjettåret 2007.


   Tabell 1 viser de næringer i Nordland som vil bli særlig berørt av omleggingen av regionalt
   differensiert arbeidsgiveravgift.


   Tabell 2    Behov for kompenserende tiltak via transportstøtte og/eller
          næringsrettede utviklingstiltak i 2005. I mill. kr.
      Bergv Kraft/   Bygg/  Vareh/ Hotel Transp     Finan.  Forre- Person
      Indust V.fors  anlegg Rep    Rest. kom-     Tj.yting tj.yt og sos
      ri   yn.       varer   Drift  nikasjon          tj.yt.   Sum
S-H.land                                              13520
H.land                                               42314
I H.land                                              50491
Salten                                              127454
Ofoten                                               38712
Lofoten  De foreligger ikke data som viser fordelingen                      16707
V.ålen   Av kostnadsøkningen mellom region og bransje.                     28791
      64647 15701   29998  35339  6861 100521    20079  27469 17385      318000
   Kilde: Møreforskning, Regneark – april 2005


   Kostnadsøkningen er lavere enn de opprinnelige beregningene fra 2003 i samtlige regioner og
   i alle bransjer unntatt transport og kommunikasjon og varehandel. Merbelastningen for
   næringslivet i de nye beregningene er justert ned med ca. 20% i forhold til de opprinnelige
   beregningene.
   Kommunal- og regionaldepartementet har ikke gitt noen begrunnelse for reduksjonene.
   Styringsgruppen har fordelt den regionale rammen til regionene og bransjene i henhold til den
   merbelastning som næringslivet vil få i 2005.                                              Side 12 av 69
2.2.3 Fellessatsing
Det avsettes 14 mill. kr. til en felles lærlingordning for privat sektor i Nordland. Satsingen tar
utgangspunkt i et måltall på kr. 20.000 pr. lærling og skal utbetales til både nåværende
lærlinger og nye lærlinger. Ordningen skal forvaltes av Nordland fylkeskommune,
læringssenteret og skal fungere automatisk og utbetales samtidig med det ordinære
fylkeskommunale tilskuddet. Vi viser til egen oversikt i kap. 4

2.2.3 Bransjesatsingen
I Kommunal- og regionaldepartementets brev av 7. februar 2005 heter det om bransjerettede
program (side 4):
    I 2004 ble det avsatt 100 mill. kr. til bransjerettede tiltak. Det er ikke satt av et
    tilsvarende beløp i 2005 fra departementets side. Hovedbegrunnelsen for dette er at
    flere fylker mente at satsing på bransjetiltak naturlig inngikk som en del av den
    ordinære handlingsplanen. Jeg ser det likevel som viktig at det er et fokus på
    enkeltbransjer som berøres sterkt av omleggingen. Det blir derfor opp til det enkelte
    fylke/den enkelte region om de vil videreføre de bransjetiltak som er eller planlegges
    igangsatt.
Styrings- og samordningsgruppen har vedtatt å videreføre bransjesatsingen også i 2005. Av
totalrammen på 200,6 mill. kr. har styrings- og samordningsgruppen avsatt 50 mill. kr. til
bransjeprogrammene.
Styrings- og samordningsgruppen har gjennomgått de innkomne bransjeinnspillene og
fremmer forslag om et eget bransjeprogram for følgende bransjer:
    Bygg- og anlegg.   Bransjeinnspillene fra EBA, NESO/MEF og Nelfo samkjøres til
              et bransjeprogram.
    Reiselivsnæringen. Innspillet fra RBL håndteres som et bransjeprogram for hele
             reiselivsbransjen
    Transportsektoren. Innspillene fra Norsk Lastebileier Forbund, Transportbedriftens
             landsforening avd. Nordland og Widerøe samkjørt til et
             bransjeprogram.
    Mediabransjen    Innspillet fra mediabransjen håndteres som et bransjeprogram.

    Bilbransjen     Innspillet fra Nordre Nordland og Helgeland Bilbransjeforening
              håndteres som eget bransjeprogram.
    Kraft- nettverksbransjen Innspillet fra nettselskapene håndteres som et
                bransjeprogram
    Abelia – kunnskapsbedriftene   Innspillet fra Abelia/kunnskapsbedriftene håndteres
                     som et bransjeprogram
Den økonomiske fordelingen av rammen til de enkelte programmen/delprogrammene bygger
på følgende forutsetning:
    Bransjeprogrammets andel av samlet program i 2004 utgjorde 20% 24.24 mill i
    forhold til 123.24 mill. kr
                                          Side 13 av 69
      Bransjeprogrammets andel av totalprogrammet i 2005 er i utgangspunktet på 20%.
      Dvs en videreføring av programsatsingen fra 2004. Med et samlet handlingsprogram
      på 200,6 mill. kr. tilsvarer dette en ramme på 40 mill. kr.
      Program – verftsbransjen - tas ut av bransjesatsingen.
      I tillegg innarbeides tre nye bransjeprogram.
       o Bilbransjen
       o Nelfo
       o Widerøe
      Det legges inn ytterligere 10 mill. kr. som finansieres de tre nye programmene samt
      økningen i de administrative kostnadene til Innovasjon Norge og en mindre justering
      av enkeltprogrammer.
      Av den totale rammen trekkes det ut 7% til den felles lærlingordning. En har her valgt
      å trekke samme prosentsats på alle programmene.Tabell 3 Økonomiske rammer - bransjeprogrammet.
                                                Korrigert 7% av
                                 Samme            rammen til felles
        Innspill til Tildelt  Andel av Innspill     andel     Justert    lærlingordning
        KRD     ramme rammen H.plan         totalsum= forslag
        H.p 2004    2004        2005     40 mill. kr    2005
NESO         3500   2500    10,31      9500     4100     4800        4500
MEF          3300   2300     9,49       0     3800     4200        3900
EBA          3900   2800    11,55    17000      4600     5400        5000
Nelfo                           4458       0    3000        2800
Reiseliv       5700   4040    16,67    11516      6700     6000        5600
Media         3700   2600    10,73      4880     4300     4000        3700
Kraft-nett      2700   1900     7,84     8800     3100     4100        3800
Lastebil       4200   2900    11,96      6762     4800     5300        4900
TL          2300   1700     7,01     4100     2800     3400        3200
Widerøe                          2900       0    2200        2000
Abelia        2800   1800     7,43     3330     3000     2800        2600
Bilbransjen                        3700           2700        2500
Rest          800    700    2,89       0     1200       0         0
Felles adm.      1100   1000     4,13     2100     1600     2100        2100
          34000   24240   100,00    79046     40000     50000        46600
                                                     Side 14 av 69
2.2.4 Regionsatsingen
Styrings- og samordningsgruppen har i sine drøftinger kommet fram til en økonomisk ramme
for regionprogrammene på 150,6 mill. kr. Av rammen har styrings- og samordningsgruppen
vedtatt at det skal etableres en lærlingordning hvor det skal ytes et ekstra lærlingtilskudd på
kr. 20.000,- til samtlige både nåværende og nye lærlinger innen for alle bransjer/regioner inne
privat sektor. I likhet med bransjesatsingen legges det inn en reduksjon på 7% i rammen til
samtlige regioner. For de regioner som allerede har lagt inn en egen lærlingordning forutsettes
at dette tiltaket tas ut/fases ut av programmet.
I likhet med bransjeprogrammene har ikke styrings- og samordningsgruppen gjennomgått
innspillene fra de enkelte regionene med sikte på å gi sine vurderinger av tiltakene. Blant
annet har en ikke hatt anledningen til å avklare tiltakene i forhold til statsstøtteregelverket og
om de kommer i konflikt med forbudet mot driftsstøtte. De ulike prosjektforslagene vil
gjennom saksbehandlingen før godkjenning, kvalitetssikres slik at man har sikkerhet for at de
er i samsvar med forutsetningen for næringsrettede utviklingstiltak.
Den økonomiske fordelingen av kompensasjonsmidlene skal reflektere kostnadsøkningen i de
enkelte regioner. Styrings- og samordningsgruppen har benyttet samme fordelingsnøkkel
mellom regionene som den som ble benyttet i handlingsplanen 2004.


Tabell 4    Økonomiske rammer - regionene
          Andel –       Ramme        Rammen etter
          kostnads-                korrigering (7%)
          økningen                til felles lærling-
Region                           ordning
Sør-Helgeland       4,0       6,3 mill. kr    5,9 mill. kr
Helgeland         13,5      20,2 mill.kr    18,8 mill. kr
Indre Helgeland      18,0      27,0 mill. kr    25,0 mill. kr
Salten           38,7      58,0 mill. kr    54,0 mill. kr
Ofoten           11,2      16,6 mill. kr    15,4 mill. kr
Lofoten          5,7       8,8 mill. kr     8,2 mill. kr
Vesterålen         8,2      12,2 mill. kr    11,3 mill. kr
Adm. Nordland
fylkeskommune               1,5 mill. kr     1,5 mill. kr
I alt           100     150,6 mill. kr    140,1 mill. kr


Nedenfor har vi samlet alle innspillene fra regionene. Vi har her kun tatt med de økonomiske
tallene for årene 2005 og 2006.
Formålet med tabellen er å gi en samlet økonomisk oversikt over de regionale innspillene
fordelt etter innsatsområde.
                                          Side 15 av 69
   Tabell 5      Næringsrettede utviklingstiltak - regionsvise programmer              2005/2006
           Sør-            Indre
          Helgeland   Helgeland   Helgeland    Salten     Ofoten     Lofoten   Vesterålen    Sum
          2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006             2005 2006 2005 2006     2005  2006
Bedr.utv/lokal                                  4.8  11.8   4.0     7.0  13.5  62.68 77.00
næringsutv.      1.5  1.5  6.38  11.2          29.0  35.0
Innovasjon/                                           1.45     3.0  3.5  15.90 29.10
nyskaping      2.35  3.55          5.6  8.6   3.5  12.0
Infrastr./samf.   1.15  5.05  10.1  19.5   2.8  1.3  14.5  14.0   1.5  1.1  0.45     4.0  4.0  34.50 45.40
Digital infrastr.                             9.0                       7.24 15.85
breibånd       0.3  0.75  1.44  2.3   2.5  3.8   3.0
FoU/                                    6.0  5.9  5.7  0.75     2.0  3.0  19.13 38.05
kompetanse             2.48  7.6  12.0  15.0   6.0
Annet                       2.9  6.7   4.0   4.0  3.2  2.5  0.45            9.45 13.65
Adm                        1.2  1.6                                1.20  160
           5.3 10.85 20.40   40.6  27.0  37.0  58.94  80.0   15.4  21.1   7.1     16.0  24.0  160.1 220.6   2.3    Organisering og forvaltning
   Styringsgruppen har lagt til grunn at de næringsrettede utviklingsmidlene skal forvaltes i
   Nordland. Det er her lagt opp til et skille mellom forvaltningen av de bransjerettede tiltakene
   og tiltak kanalisert via regionene. Hovedmodellen kan skisseres slik:
                           Kommunal- og
                         regionaldepartementet


                                                Samordningsgruppe for
                                                 alle programmene


                         Nordland fylkeskommune
   Regionprogrammene.                                  Bransjeprogrammene.
   7 regioner                                      Sekretariat i Innovasjon
                                              Norge
   Sekretariat i hver region
   Styringsgruppe i hver
   region


   Utfyllende kommentar til figuren.
   Kommunal- og regionaldepartementet:            Fylkets styrings- og samordningsgruppe
   * Departementet har det overordnede             * Nordland fylkeskommune oppnevner

                                                      Side 16 av 69
 ansvaret for de næringsrettede utviklings-     styrings- og samordningsgruppen etter
 midlene.                      forslag fra de deltakerne partner. Gruppen
* Departementet behandler handlingsplanen      består av rep. fra næringslivet, bransjene/
 for Nordland med tilhørende bransjeplan/      regionene samt politikere fra politikere fra
 regionplaner.                   fylket/regioner. Næringslivet har flertall.
* Utviklingsmidlene til Nordland fordeles i
 henhold til bransjeprogrammene og de      * Fylkets styrings- og samordningsgruppe
 7 regionale handlingsplanene           har følgende ansvarsområde:
* Utviklingsmidlene overføres til          * Overvåking av vedtatt plan
 Nordland fylkeskommune              * Omdisponering mellom vedtatte
                           delplaner dersom dette er aktuelt
                          *Ansvar for prosessen ved senere rullering
                           av bransjeprogrammene og de regionale
                           planene. Styrings- og samordningsgruppen
                           utarbeider etter innspill fra regioner og
                           bransjer handlingsplanen for Nordland.
                          * Felles kompetanseutvikling innen bl.a
                           EØS-regelverk og liknende
                          * Ankeinstans for avslag i de regionale
                           styringsgruppene.
Nordland fylkeskommune                Regionene
* Sekretariatsansvar styrings- og sam-       * Regionrådene oppnevner en styrings-
 ordningsgruppen.                  gruppe hvor næringslivet har flertall.
* Bransjebevilgningen overføres            Styringsgruppen har beslutningsmyn-
 Innovasjon Norge med tilhørende          dighet for det regionale programmet.
 tildelingsbrev.                 * Styringsgruppen oppnevnt av regionrådet
* Bevilgningen til de regionale handlings-      har ansvaret for å utarbeide handlings-
 planene synliggjøres på 7 særskilte kontoer,    planer i nær dialog med næringslivet og
* Sekretariatsansvar for et felles forum for de    kommunene i regionen.
 regionale sekretariatene.            * Regionrådene eller det organet de
* Rådgivning/veiledning i forhold til         delegerer ansvaret til, ivaretar sekretari-
 statsstøtteregelverket.               atsfunksjonen for det regionale program-
* ”Tekning forvaltning” av midlene for        met. Sekretariatet utfører de arbeids-
 regionene; Utbetaling, kontroll.          oppgaver som styringsgruppen bestem-
* Fylkeskommunen rapporterer til KRD –        me. Dersom styringsgruppen er uenig i
 føring av RAPP`en.                 utvelgelse av det sekretariatet som
                           regionrådet har vedtatt, kan en av
                           partene bringe saken inn for fylkets
                           styrings- og samordningsgruppe.
Innovasjon Norge - Nordland
* Forvalter de bransjerettede programmene
* Innovasjon Norge saksbehandler innkomne
 søknader og treffer avgjørelse etter samråd
 med den enkelte bransjen.
* Innovasjon Norge rapporterer til
 Nordland fylkeskommune – inklusiv
 føring av RAPPèn.                                          Side 17 av 69
3   Handlingsplanen - tiltaksdelen.
Handlingsplanen er inndelt i tre deler. I kap. 4 omtales fellessatsingen i Nordland som retter
seg inn mot alle bransjer i privat sektor og i alle regioner. Kap. 5 omhandler den spesifikke
braqnsjesatsingen mens kap. 6 omhandler satsingen i fylkets 7 regioner.

4.   Fellesatsinger
Styrings- og samordningsgruppen har i møte 5.- april 2005 vedtatt at det skal iverksettes et
eget fellesprogram – lærlingordning.
Beskrivelse av tiltaket:
For å styrkes lærlingordningen er det vedtatt å yte ekstra tilskudd ut over det ordinære
lærlingtilskuddet til lærebedriftene innenfor privat sektor. Dette ut fra at det ordinære
tilskuddet ikke har fått den vekst som forutsatt ved innføring av Reform 94. Likeledes er
driftstilskuddet til opplæringskontorene lagt inni det ordinære tilskuddet. Dette medfører at
lærebedriftene ikke lengre får tilført den økonomien som var forutsatt, noe som kan ha
resultert i at bedrifter vegrer seg for å ta inn nye lærlinger.
Tiltaket vil ha stor betydning ved at vi nå står overfor en ny reform som følge av ”Kultur for
læring” og Kunnskapsgrepet, en reform som vil kreve økt samhandling mellom skoleverket
og arbeidslivet.
 Målsetting/målgruppe:
Det forutsettes at tiltaket vil resultere i at langt flere ungdommer kan oppnå læreplass og på
denne måte få fullføre sin videregående opplæring.
Målgruppen vil være private lærebedrifter som har eller vil ta inn lærlinger i 2005 og 2006.
Økonomisk ramme
Det er fastsatt at lærebedrifter skal gis et tilskudd på kr. 20.000 per lærling per år, omregnet til
ca kr. 1660 per måned. Tiltaket gjelder for alle løpende lærekontrakter i 2005 og 2006 og nye
lærekontrakter som inngås i 2005 og 2006.
Ut fra dagens aktivitet vil tiltaket innebære en kostnadsramme på om lag 14 mill. kr. pr år.
Men det kan forventes en vekst i antall lærekontrakter, noe som vil øke den totale
kostnadsrammen for 2006.
Forventet resultat:
Medvirke til at flere virksomheter ser det interessant å ta inn lærlinger. Tiltaket vil ha positiv
betydning i markedsføringen av fagopplæringsordningen, og i arbeidet med å få nye
godkjente lærebedrifter, spesielt i nye lærefag eller fag med liten tradisjon innenfor
ordningen.
Samarbeidspartner/operatør.
Tilskuddsordningen vil bli administrert av Nordland fylkeskommune, lærlingssenteret. En
vesentlig samarbeidspartner vil være opplæringskontorene som i dag ”håndterer” i underkant
av 80% av læreforholdene i fylket. (Ved årsskiftet var det om lag 1500 løpende
lærekontrakter). Tiltaket vil med en vekst i antall lærekontrakter medvirke til at
opplæringskontorenes situasjon også vil bli styrket.
                                           Side 18 av 69
5.    Bransjesatsingen

5.1   Bygg og anlegg.
Bransjeprogrammet består av fire deler:
   Innspill fra EBA Hålogaland. Entreprenørforeningen Bygg og anlegg i Nord-Norge
   NESO (nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon BA)
   Nelfo


EBA Hålogaland. Entreprenørforeningen Bygg og anlegg i Nord-Norge.


Kort om EBA:
EBA er tilsluttet BNL Byggenæringens Landsforening og NHO. EBAs medlemsbedrifter omfatter i hovedsak de
største entreprenørbedriftene i Nord-Norge. I landsdelen sysselsetter de ca 40 medlemsbedriftene 1379 egne
ansatte og omsatte i 2002 for 2,2 MRD kr.
Merkostnader i 2007 som følge av økningen i arbeidsgiveravgift utgjør for EBAs medlemsbedrifter i Troms kr
27.879.986 og i Nordland 15.870.788 – til sammen kr 43.750.684.

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
EBA har i samarbeid med NHO engasjert seg i problemstillinger knyttet til økt arbeidsgiveravgift. Informasjon
er sendt ut til medlemsbedriftene. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et spørreskjema som i januar 2004 ble
sendt ut til medlemsbedriftene.

Mål / målgruppe (strategier):
Det er i de planprosessene som pågår i EBB-Hålogaland enighet om at:
  - Utviklingshorisonten for handlingsplanen er 8 år
  - Visjon om at BA-bransjen skal utvikles til et godt nasjonalt 2004-2012-nivå
  - Målsettingen er å påbegynne utviklingen i hht denne Handlingsplanen høsten 2004 samt at de
     bransjerettede tiltakene kan både være innrettet mot fylkene som enhet, flere fylker eller i geografiske
     områder innen fylke.


Økonomisk ramme for Nordland i 2004: 17,0 mill. kr
Innsatsområder:                 Tiltak / detaljering:
Innsatsområde: Kompetanseheving.         -  Etterutdannelse av ingeniører og økonomer.
                         -  Utvikling og gjennomføring for leveranser til petroleum og
Økonomisk ramme: 45%                 gass – direkte og indirekte.
                         -  Utvikling av bedriftene med vekt på IKT-kompetanse i drift.
                         -  Utvikling / kompetansetilførsel under ordinær drift.


Innsatsområde:. Innovasjon            -  Nye markeder og produkter.
                         -  Harald Hårfagre – prosjekt harmonisering skole / utdannelse
Økonomisk ramme: 25%                 – bransjebehov.
                         -  FoU
                         -  Produktivitet og kvalitet.
                         -  Ny teknologi og etterspørsel etter ny funksjonalitet
                         -  Energibruk og bærekraftig utvikling
                         -  Øk tfokus på rehabilitering og bevaring.
                                                  Side 19 av 69
Innsatsområde:. Regionbygging          - Utvikling av samarbeid ved OPS-kontrakter.
Økonomisk ramme: 15%
Innsatsområde:. Infrastruktur          -  Digital infrastruktur

Økonomisk ramme: 15%
Merknader / annet:
Bransjeprogrammet er fylkesoverskridende med Troms. Egen ramme for Troms
NESO (nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon BA). Utviklingsprogram for
BA-bransjen i Nord-Norge.

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Prosessen er gjennomført i samarbeid med bedriftenes nøkkelkunder og gjennom en spørreundersøkelse blant
medlemsbedriftene i NESO .

Mål / målgruppe (strategier):
Målsettingen med dette utviklingsprogrammet er å redusere eller å oppheve den belastning bedriftene får ved
bortfall av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift slik at våre bedrifter skal ha minimum samme resultat og
soliditet som gjennomsnittet av de 100 største norske bedriftene i bransjen.

Økonomisk ramme for Nordland i 2005:
Medlemsbedrifter; 7.3 mill. kr + ikke medlemmer; 2,3 mill. kr.     Til sammen 9,5 mill. kr
.

Innsatsområder 1: Individ og bedrift.1.1  Kompetansehevende tiltak Beskrivelse av tiltaketsområdet:
                  Dette er kurs- og andre kompetansehevende tiltak som hver enkelt bedrift prioriterer /
                  ønsker og fører opp på sin utviklingsplan.


1.2 Utvikling og          Beskrivelse av tiltaketsområdet:
gjennomføring av          Denne kunnskapen skal være til hjelp når bedriftene skal velge strategier og
   bransjetilpasset ”daglig   løsninger i egen hverdag. De daglige lederne har selv påpekt behovet for et
lederforum”            forum for toppledelsen i bedriftene.
                  Daglig lederrollen i mindre entreprenørbedrifter er ofte en ensom tilværelse,
                  utviklingsmessig.
                  Bedriftene har liten administrasjon, og daglig leder har fokus på marked og
                  drift.
                  Dette gir lite rom for nytenkning, utvikling, erfaringsdeling og energipåfyll.
                  BA-bransjen i Nord-Norge har i dag gode tilbud innen utvikling av
                  mellomledere/formenn og teknisk fagskole. Noen av møtene i forumet vil bli
                  lagt til områder utenfor Nord-Norge/utenfor Norge, som strategi-, utviklings-,
                  teknologi- og nettverksreise.
                   - Hvordan tilby offentlige byggherrer gode løsninger innenfor
                    EØS – regelkverket (bygge, leie ut, selge)?
                   - Internasjonalisering – verden blir ”mindre” som en følge av
                    bedre logistikk.
                   - Fokus på markedsarbeid og – kontakt.
                  Formål/målsetting:


                                                    Side 20 av 69
                 De daglige lederne i NESOs medlemsbedrifter skal få økt kunnskap og innsikt
                 innen områder som kontraktsformer, internasjonalisering, nettverksbygging,
                 byggemetoder, personal og lønnspolitikk, kompetanse, bedriftssamarbeide,
                 m.m. En innovasjonsarena.
1.3 Investeringer        Beskrivelse av tiltaksområdet:
                 Dette tiltaket omfatter investeringer som bidrar til at bedriften tar i bruk ny
                 teknologi, som medfører økt effektivitet, trivsel og bedre arbeidsmiljø.
                 Hvilken type teknologi den enkelte bedrift har behov for vil være avhengig av
                 bedriftens forretningsområder og strategi.
                 Bedriftenes behov for ny teknologi vil bli definert og dokumentert gjennom
                 arbeidet med å utarbeide bedriftens utviklingsplan.
                 Formål/målsetting:
                  - Bidra til at de bedriftene som rammes av økt
                   arbeidsgiveravgift kompenserer for dette gjennom anskaffelse
                   og økt bruk/satsing på effektiv IKT- og produksjonsteknologi.
                  - Gi de ansatte bedre egnet teknologi i hverdagen for å
                   forebygge slitasjeskader, sykefravær og førtidspensjonering.
1.4 Økt lærlingstilskudd     Beskrivelse av tiltaket:
                 I spørreundersøkelsen til bedriftene fikk tiltak rettet mot rekruttering,
                 lærlinger og økt lærlingetilskudd topp prioritering. Det er ønskelig å øke
                 lærlingetilskuddet med kr 32.500,- pr år pr lærling. Bedriftene fører opp dette
                 på utviklingsplanen.
                 Formål/målsetting:
                  - Gjøre det mer attraktivt for godkjente opplæringsbedrifter å
                   utdanne lærlinger til handverkere.
                  - Utdanne flere fagarbeidere.
Tiltaksområde 2:      Bransje/samfunn
2.1 Bedre rekruttering til og  Beskrivelse av tiltaket:
  fagopplæring i bransjen   Tiltaket er gitt høyeste prioritet fra bedriftene, og det må utvikles og utprøves
                 en modell for dette arbeidet. Vi planlegger å bruke medlemsbedriftene til å
                 besøke grunnskolene for å rekruttere elever til byggfagtilbudene på
                 videregående skole. NESO utvikler materiell og opplegg for dette. Bedriftene
                 får kostnadsdekning for sitt arbeid.
                 Dette betyr at bransjen skal være til stede når skolene har næringslivet som
                 tema. NESO skal oppsøke skolene i samarbeid med handverkere eller andre
                 fra de lokale bedriftene. Et element i dette arbeidet er å legge forholdene til
                 rette for at elevene kan være ute i BA-bedrifter i sin arbeidsuke og å tilby
                 interesserte elever sommerjobb. Deltakelse på yrkesutdanningsmesser er også
                 aktuelt i denne sammenheng.
                 Bransjen skal også bistå skolenes veiledere og andre i sitt arbeide med å
                 veilede elevene, og tilføre veilederne økt kunnskap om BA-bransjen. Denne
                 oppsøkende virksomheten har også som mål å få flere søkere til de BA-
                 relaterte linjene på høgskoler og universiteter.
                 Rekruttering av voksne mennesker til bransjen er en viktig del av omstillingen
                 i næringslivet, og BA-bransjen ønsker også å rekruttere voksne mennesker fra
                 andre yrker.
                 Mulig rekruttering av utenlandsk arbeidskraft vil også inngå i dette tiltaket.
                 Formål/målsetting:
                 - Sikre tilgang på dyktige handverkere, maskinførere og andre faggrupper til
                  BA-bransjen i Nord-Norge
                 - Vi skal over en periode på 3,5 år ha besøkt 80 % av de største
                  ungdomsskolene i Nord-Norge minst en gang og etablere samarbeide med
                  bedrift/elev/skole
                                                 Side 21 av 69
2.2 Utvikling av alternativ     Beskrivelse av tiltaket:
  fagopplæring for bygge-     Modellen har som utgangspunkt at elevene ansettes i bedriften etter
  bransjen i Nordland-Norge    grunnskolen – medlemsbedriftene deltar aktivt i rekrutteringen. Tiltaket må
                   ses i sammenheng med tiltak 2.1. Teoriundervisning gjennomføres via
                   samlinger, egenstudier i bedriften samt videokonferanser og nettstudier.
                   Teorien gjennomføres i ”bolker”, det vil si ”fag for fag” med fortløpende
                   eksamensavvikling. Praksis i bedriftene gjennomføres over 4 år. Elevene er i
                   bedriften 5 dager i uken, foruten de periodene hvor teoriundervisningen
                   foregår.
                   Nettstudier og videokonferanser gjennomføres en dag pr. uke i bedriften.
                   Eleven får veiledning og støtte via skoleveileder og fadder fra bedriften.
                   I dette tiltaket tas med utviklingskostnader, personalkostnader med mer.
                   Formål/målsetting:
                   - Utvikle en fleksibel og tilpasset modell for fagopplæring i byggebransjen
                    som fører frem til fagbrev innen tømrer, betong og forskalingssnekker.
2.3 Forprosjekt – Etablering av   Beskrivelse av tiltaket:
  innovasjonsarena for BA-     Samordning av kontraktsbestemmelser større offentlige byggherrer
  bransjen i Nord-Norge.      (Statsbygg, AVINOR, Forsvarsbygg, Statens Vegvesen)
                   Medfører bruken av kontraktsregelverket at vi får utslitte/utbrente og
                   sykemeldte prosjekt- og byggeledere? Tiltak sammen med store byggherrer
                   for å finne bedre løsninger.
                   Formål/målsetting:
                   Etablere en arena der bransjen kan
                    - Utvikle og utprøve av bedre samarbeidsmodeller på anlegg og bygge-
                     plasser i gjennomføringsfasen.
                    - Utvikle og ta i bruk nye kontrakt- og samspillmodeller i planlegging og
                     utførelse av BA-prosjekter.
                    - Utvikle og utprøve nye roller mellom aktørene innen området planlegging,
                     bygging, finansiering, eierforhold og drift.
2.4 Felles IKT-løsninger for     Beskrivelse av tiltaket:
  NESO-medlemmer          NESOs prosjekt for å finne gode løsninger for sine medlemmer pågår for fullt
                   og skal presenteres på generalforsamlingen 22. – 24. april. Her tas med en
                   sum som skal delfinansiere løsninger som tilbys medlemmene.
2.5 Forberede og utvidet       Beskrivelse av tiltaket:
intranettløsning, forbedret     Tiltaket skal gi medlemmene bedre og flere tjenester over intranettet til
løsning for             NESO. Nettstedet skal få en ”ansiktsløftning” for å gi bedre brukervennlighet.
utstyrsforvaltning/leie av utstyr.  Videre skal det bygges ut med flere tjenester innenfor eksempelvis
                   kalkulasjon, Norske Standarder, bygginformasjon, abonnement ”Info –
                   tjenester” med mer.
                   Her tas også med et beløp for forbedring av NESOs løsning (NUPA) for å
                   sikre medlemmene en ennå bedre løsning. Opplærings- og reise-
                   /oppholdskostnader tas også med.
2.6 Regionale kontaktmøter      Beskrivelse av tiltaket:
  (bransjemøter)          Nåværende møteopplegg utvides til også å omfatte:
                    - hva ønsker vi å utvikle oss på ?
                    - elles opplæringstiltak ?
                    - felles utstyr, evt. andre samarbeidstiltak
                   Her tas med planleggingskostnader, gjennomførings- og reise-/
                   oppholdskostnader.
2.7 Deltakelse på EBA-tiltak     Beskrivelse av tiltaket:
                   Her tas med et beløp for å samarbeide med EBA på flg. tiltak som de har tatt
                   initiativ til:
                    - Prosjekt ”Harald Hårfagre”: Analyse av kompetansebehovet som skal
                     danne grunnlagt for utdanningstilbudet i landsdelen
                    - Utvikling av påbyggingsmoduler for våre økonomer og ingeniører i
                     samarbeid med høgskolene i landsdelen.


                                                  Side 22 av 69
2.8 Bedre service til bedriftene Beskrivelse av tiltaket:
                 Entreprenørene ønsker bedre tjenester / tilbud innenfor arbeidsrett og
                 entrepriserett. Videre har bedriftene prioritert at NESO må engasjere seg mer
                 i næringspolitisk arbeid. Her tas med et beløp til planleggings- og
                 gjennomføringskostnader.
MEF Maskinentreprenørenes Forbund.
Programmet for 2005 er en forlengelse av fellesprogrammet mellom NESO og MEF i
2005.Programmet bygger på de sammen innsatsområdene som i nåværende godkjente plan.
Kort om bransjen:
Bygg- og anleggsbransjen er en av de størst enæringene i Nord-Norge. NESO og MEF representerer ca 300
medlemsbedrifter med til sammen ca 4000 ansatte og en årsomsetning på ca 4 MRD kr.Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Prosessen er gjennomført i samarbeid med bedriftenes nøkkelkunder og gjennom en spørreundersøkelse blant
medlemsbedriftene i MEF.

Mål / målgruppe (strategier):
Målsettingen med dette utviklingsprogrammet er å redusere eller å oppheve den belastning bedriftene får ved
bortfall av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift slik at våre bedrifter skal ha minimum samme resultat og
soliditet som gjennomsnittet av de 100 største norske bedriftene i bransjen.
Økonomisk ramme for Nordland i 2004: 3.9 mill. kr
Innsatsområder:                Tiltak:
Innsatsområde:. Individ og bedrift.       -  Utarbeidelse av bedriftsinterne utviklingsplaner.
                         -  Opplæring innen kontraktsrett. Lov om offentlige
                           anskaffelser og entrepriseformer.
                         -  Bedriftsintern kompetansebasert strategi- og
                           organisasjonsutvikling.
                         -  Bedre prosjektstyring gjennom tilpasning av systemer og
                           økt bruk av IKT.
                         -  Videreutvikle og gjennomføre enden bransjetilpassede
                           administrasjonsskolen for kontorledere i utførende
                           bedrifter.
                         -  Utvikle og gjennomføre et bvransjetilpasset ”daglig
                           lederforum”.
                         -  Investeringer.
                         -  Andre utviklingstiltak i den enkelte bedrift og/eller grupper
                           av bedrifter.
                         -  Videreopplæring av lærlinger innen økonomi, sikkerhet og
                           helse.
                         -  Bedre rekruttering til og fagopplæring i bransjen.


Innsatsområde:. Bransje / samfunn.       -   Økt lærlingetilskudd.
                        -   Utvikling av alternativ fagopplæring for byggebransjen i
                           Nord-Norge.
                        -   Utvikle en samarbeidsstrategi mot aktuelle FoU- og
                           kompetansemiljøer.

                                                  Side 23 av 69
                        -  Bedre bransjens renommé.
                        -  HMS og kompetansebevaring i bedriftene – pilotprosjekt.
                        -  Forprosjekt – Etablering av innovasjonsarenaer for BA-
                          næringa i Nordland og Troms.

Merknader / annet:
Bransjeprogrammet er fylkesoverskridende med Troms. Egen ramme for Troms
NELFO Nordland – Foreningen for El- og IT-bedriftene i Nordland.


Kort om bransjen:
Nelfo Nordland er tilsluttet Telfo-Tekniske Entreprenørers Landsforening og NHO. Nelfo Nordland`s
medlemsbedrifter omfatter ca. 80 medlemsbedrifter (tilsvarende 95% av elektrobransjen) og sysselsetter i
overkant av 500 egne arbeidstakere og omsatte i 2003 for 127 mill. kr.
Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Bygger på de behov for tiltak som fremkommer i NELFOs nasjonale strategier samt styringsdokumenter fra
NELFO Nordland. Sentralt for NELFO Nordland er at det formuleres realistiske og gjennomførbare prosjekter
basert på NELFOs strategier og foreliggende handlingsplan. NELFO Nordlands prosjekter må gi varig
virkninger, og flere parter fra det offentlige/næringslivet må involveres viss mulig.
Hovedmål:
Å øke konkurransekraften til den enkelte bedrift innen elektrobransjen i Nordland gjennom handlingsplanens
utviklingsperiode.
Strategier:
Øke innovasjonsgraden med nye produkter og markeder.
Øke kompetansenivået og konkurranseevnen til godt nasjonalt nivå.
Øke inntjeningen fra de nasjonale og internasjonale markeder.
Økonomisk ramme for Nordland i 2005; 4.5 mill. kr.
Innsatsområder:        Aktuelle tiltak
Kompetanseheving          - Elsikkerhet
                  - Energibruk/strøm (Bedre lys/mindre forbruk av energi)
                  - PCB/Miljø
70 % av den økonomiske       - Tilrettelegge for en effektiv utdanning i elektrofag-det må oppfattes som
rammen settes inn mot         positivt å søke utdanning i elektrobransjen
kompetanseheving.         - Økt tilskudd til lærlinger
                  - Utvikling/kompetansetilførsel under ordinær drift.
                  - Utvikling og gjennomføring for leveranser til petroleumsindustrien –
                   direkte og indirekte.
                  - Etablere bedre samarbeid mellom skole, forskning (HiN) og elektro.
                   Utvikling av opplegg for fjernundervisning.
                  - Kompetansereiser i inn- og utland for å lære av hverandre. Studiereise til
                   Klaipeda, Litauen.
                     - Felles kompetansehevingsprosjekter innenfor:
                     - Salg/markedsføring
                     - Vertskap og servicekvalitet
                     - Produktutvikling/kvalitetssikring
                     - Økonomi/administrasjon
                                                 Side 24 av 69
Innovasjon            - FOU - Tiltak hvor bedriftene kan anvende forskning i sitt daglige virke
                 Forbedre utnyttelse av ny teknologi.
                - Markedstilpasset produktutvikling av eksisterende bedrifter.
20 % av den økonomiske     - Tiltak som legger til rette for det ”ufødte” næringsliv.
rammen settes inn mot      - Organisasjonsutvikling.
kompetanseheving.        - Økt fokus på rehabilitering og bevaring.
                - Energibruk og bærekraftig utvikling.
                - Produktivitet og kvalitet.


Regionbygging          - Styrke felles profilering og markedsføring av elektorbransjen i Nordland
10 % av den økonomiske
rammen settes inn mot
kompetanseheving
Samarbeid/Samordning
En vesentlig suksessfaktor for å lykkes i gjennomføringen av et slikt program vil være at de bedrifter som blir
berørt av avgiftsøkingen samarbeider om de tiltak som gir den beste utviklingen. Nelfo Nordland vil samarbeide
i gjennomføringen av tiltakene med NHO Nordland, NELFO S, NELFO Troms og NELFO Nordland,
Høgskolen i Narvik, Utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune, Plan- og næringsavdelingen, Nordland
Fylkeskommune, elktroavdelingene ved de videregående skolene i fylket, opplæringskontorene, andre.
                                                Side 25 av 69
5.2   Transportnæringen.
Bransjeprogrammet består av to deler:
        Innspill fra Norges Lastebileierforbund (NLF), avd. Nordland.
        TL Nordland. Transportbedriftenes Landsforening Nordland.
        Widerø


Norges Lastebileierforbund (NLF), avd. Nordland.
Kort om bransjen / regionen:
I Nordland er det 613 transportfirma med til sammen 1.490 løyver for godstransport på vei. 245 av disse firma
er medlemmer av NLF-Nordland. Tyngden av disse bedriftene er små og mellomstore transportfirma.
Av de 613 løyvehaverne er det 233 som kun har ett løyve.
Merkostnadene som følge av økt arbeidsgiveravgift for disse transportfirmaene er ikke beregnet. Det vises til
tall fra Møreforskning som angir merkostnader for transport- og kommunikasjonsbransjen tilsvarende 51 mill.kr
i 2007.
Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Felles distriktssjef for Nord-Trøndelag og Nordland i NLF er valgt inn i styringsgruppen i Nord-Trøndelag. Det
er i Troms inngått et bransjesamarbeid med TL (Transportbedriftenes Landsforening) og Logistikk -og
Transportindustriens Landsforening.

Hovedmål
Styrke transportbedriftenes konkurransekraft slik at de beholder transportmarkedet i landsdelen og landet for
øvrig.
Hovedstrategi:
Tilby bedriftslederne kurs og kompetanseheving som kan sette bedriftene bedre i stand til å være
konkurransedyktig på pris og kvalitet selv med høyere arbeidsgiversatser, samt å skolere alle ansatte i
transportbedriftene til å holde alle kostnader på et lavest mulig nivå.
Målgruppen for NLF avd. Nordlands bransjeprogram er de mindre og mellomstore
transportbedriftene i fylket, uavhengig av om de er medlemmer av NLF eller ikke. Sammen
med TL kan målgruppen utvides til å omfatte alle transportbedrifter i fylket.
Økonomisk ramme 2005;        6,5 mill. kr
Innsatsområder:                 Tiltak / detaljering:
1. Ungdom under fagutdanning           Beskrivelse av tiltaket:
                         Videreføring av tilsvarende ordning for 2004. Det legges opp til
Økonomisk ramme 2005; 0,4 mill. kr        et ekstra lærlingetilskudd som utbetales sammen med de øvrige
                         lærlingeordningene som styres av fylkeskommunene. I tillegg
                         kan det gis direkte tilskudd til kurs innlagt i opplæringen.
                         Forventet resultat:
                         At flere tar fagbrev som tungvilsjåfør.
                         Operatør:
                         Opplæringskontorene og Nordland fylkeskommune
                                                 Side 26 av 69
2. Fram prosjekt: Bedriftsutviklingsprosjekt   Beskrivelse av tiltaket:
  beregnet på bedriftsledere i transport-    Iverksette et bedriftsutviklingsprosjekt/lederutviklingsprosjekt i
  bedrifter.                  regi av Innovasjon Norge Nordland.

                         Forventet resultat:
Økonomisk ramme 2005; 1,0 mill. kr
                         At bedrifter øker lønnsomheten som kompensasjon for økt
                         arbeidsgiveravgift.
                         Operatør:
                         Innovasjon Norge og NHO
3. Interaktiv læring læringsløsning (e-læring)  Beskrivelse av tiltaket:
  Sikkerhetstrening (HMS) i           Programmet utvikles for å imøtekomme nasjonale myndigheters
  transportbransjen.              krav til opplæring i helse, miljø og sikkerhet, kjøre og hviletid,
  Beregnet på bedriftsledere og sjåfører    sikker jobbanalyse og kunde og service. Modulbasert opplæring.
Økonomisk ramme 2005; 1,0 mill. kr
                         Forventet resultat:
                         Økt lønnsomhet i bedriftene pga færre ulykker og reduserte
                         kostnader til personskader og skader på materiell og gods.

                         Operatør:
                         NLK-Kompetanse
4. Prosjektet med kompetanse –kartlegging   Beskrivelse av tiltaket:
  forventes å avdekket et betydelig behov for Kartleggingen av kompetansebehovet i transportbransjen i
 kursing av ledere og sjåfører.        Nordland forventes å avdekke et stort behov for kurs og
                        kompetansehevende tiltak.
Økonomisk ramme 2005; 1,0 mill. kr
                        Forventet resultat:
                        Økt lønnsomhet basert på økt kompetanse og innsikt:
                         Operatør:
                         NLF-Kompetanse
5. NLF`s system for Kvalitet og miljø på vei. Beskrivelse av tiltaket:
                       NLF har utviklet et system for Kvalitet og Miljø på vei som i
                       bransjen vurderes som det beste i Norden.
Økonomisk ramme 2005; 0,4 mill. kr
                       Forventet resultat:
                       Økt lønnsomhet i bedriften ved at bedriften tilfredsstiller
                       samfunn og oppdragsgiver.
                         Operatør
                         NLF
                                                  Side 27 av 69
6. Avsatt til infrastruktur.           Beskrivelse av tiltaket:
                         Investeringer i infrastrukturtiltak vil komme alt næringsliv og
  Økonomisk ramme 2005; 3,312 mill. kr
                         alle veibrukerne til gode. Når det kan betraktes som et aktuelt
                         kompensasjonstiltak for økt arbeidsgiveravgift for transport-
                         bransjen også, er det fordi gode veier og fjerning av flaskehalser
                         på veinettet vil redusere kostnader, øke sikkerheten og frem-
                         kommeligheten og forbedre arbeidsmiljøet for utøverne i
                         transportnæringen.
                         For år 2004 er allerede NLF på vegne av transportbransjene
                         inne med et tilskudd på kr 700.000,- til utbedring av fergeleiet
                         på Drag. Hvis ikke andre enn Statens Vegvesen og NLF går inn
                         og deltar i finansieringen av dette tiltaket, vil det være
                         behov for et samlet tilskudd fra RDA / NLF på 2 mill. kroner.

                         Forventet resultat:
                         At RDA midler fra bransjen er med og fjerner flaskehalser
                         og/eller øker fremkommeligheten og sikkerheten for
                         godstransporten.
                         Operatør:
                         Statens Vegvesen og eventuelt teknisk etat i kommuner
7. Avsatt til administrasjon av         Beskrivelse av tiltaket:
  bransjeprogrammet i NLF avd. Nordland.    Distriktssjef og valgt ledelse av NLF avd. Nordland og aktuelle
                         medarbeidere i prosessene må kompenseres for reiser og
                         arbeid.
Økonomisk ramme 2005; 0,250 mill. kr       Forventet resultat:
                         At NLF avd. Nordland makter den utfordringen det er å
                         planlegge og følge opp bruken av RDA midlene.
TL-bedriftene i Nordland.
Kort om bransjen / regionen:
TL Nordland representerer 5 større transportbedrifter i Nordland med hovedvekt på busstransport,
hurtigbåttrafikk/ferjedrift og varetransport/annen transport.
Økt arbeidsgiveravgift – utenfor den fylkeskommunale rammeavtalen - er beregnet til 4 112 810 for år 2005.
SB-konsern står for ca 44% av denne økningen.

Prosessgrunnlag for bransjeprogrammet:
TL Nordland har behandlet denne saken gjennom sitt styre. Bransjeprogrammet er derved forankret i alle
bedrifter.

Mål:
Hensikten med dette bransjeprogrammet er at deltakende bedrifter gjennom prosjekter og innen rammen av EØS-
avtalen kan iverksette rasjonelle prosjekter som kan virke utviklende på bransjen og de deltakende bedriftene.
Målet for bransjeprogrammet er å disponere midlene fra økt arbeidsgiveravgift slik at midlene bidrar til økt
konkurransekraft i bedriftene og bransjen.


Økonomisk ramme 2005; 4,1 mill. kr
Prosjekter 2005:         Tiltak / detaljering:
                                                 Side 28 av 69
Innsatsområde 1. Bransjerettede fellesprosjekt:
1.1 Innføring av Elektronisk   Beskrivelse av tiltaket:
   billetteringssystem    Prosjektet eies av TL Nordland i samarbeid med Nordland fylke. Viktige
                 oppgaver er;
                 - Innføring av planleggingsverktøyet TRAPEZ. Kompetanseoppbygging
                    og implementering.
                 - Innhente erfaringer fra TRAPEZ i Oslo og Stavanger.
                 - Transformere data fra eksisterende planleggingssystem og over på TRAPEZ
                 - Etablere drift av TRAPEZ som planleggingsverktøy i selskapene og i
                  fylkeskommunen. Kompetanseoppbygging.
                 - Innhente erfaringer om elektronisk billetteringssystem fra Trøndelag /
                  Troms.
                 - Avklare samordningsløsninger med Trøndelag / Troms
                 - Avklare kravspesifikasjoner til nytt elektronisk billetteringssystem
                 - Innhente informasjon fra leverandører av nytt elektronisk dataverktøy.
1.2 Organisasjonsutvikling i TL Beskrivelse av tiltaket::
                TL-Nordland har et behov for å utvikle nettverket mellom bedriftene sett i
                forhold til;
                 - utfordringer i forbindelse med innføring av nytt billetteringssystem
                 - omlegging av ordningen med arbeidsgiveravgift styrke samhandlingen
                  mellom bedriftene og TL for øvrig.
                 - styrke samhandlingen mellom bedriftene og offentlige myndigheter.
1.3 Kompetanseutvikling i TL   Beskrivelse av tilaket:
                 - opplæring av medarbeiderne mhp. sertifisering mv.
                 - opplæring i forbindelse med organisasjonsutvikling, innføring av nye
                  produkter, styringssystemer mv.
1.4  Innovativ prosess –    Beskrivelse av tiltaket:
   kontinuerlig bedrifts-   - Videreutvikle samarbeid med offentlig administrasjon – nye
   utvikling i TL        samarbeidsformer.
                 - Utvikle samarbeid med kunnskapsinstitusjoner – kunnskapsoverføring –
                  logistikk.
                 - Utvikle samarbeid innen bransjen.
                 - Utvikle nye forretningsideer.
1.4  Dieselavgift        Beskrivelse av tiltaket:
                 Dette prosjektet utreder muligheten for en geografisk reduksjon av
                 dieselavgiften, og om en slik reduksjon vil være hensiktsmessig for TL-
                 bedriftene.
Innsatsområde 2: Bedriftsrettede prosjekter:
2.1  Gassbuss i Salten     Beskrivelse av tiltaket:
                 Utrede muligheter for gassdrift av busser. Vurdering av miljøaspektet i form
                 av
                  - mindre forurensning
                  - bedre driftsøkonomi
                 Innhente erfaringer fra kompetansemiljø og bedrifter med erfaringer fra
                 Gassdrift;
                  - Sintef
                  - Gaia (Bergen)
                  - Team Trafikk, Trondheim
                 Utrede muligheter for gassdrift av oppvarming.
                  - økonomisk vurdering av gass som varmekilde oppvarming av bygninger,
                   garasjer, kjøretøy mv.
                  - betingelser for leveranser av store kvanta gass i Bodø.
                 Avklare samarbeidsløsninger med;
                  - andre større gassbrukere innen transport / maskinbruk
                  - energileverandører                                               Side 29 av 69
2.2 Samferdselsstruktur i Salten  Beskrivelse av tiltaket:
                   - tilpasninger i forhold til utvikling av arbeidsmarkedet og
                    bosettingsmønsteret i regionen
                   - tilpasninger i forhold til pendlerruter
                   - tilpasninger i forhold til skoleskyssordninger
                   - tilpasninger i forhold til publikums krav til å kunne nå fram til sentrale
                    tjenestetilbud i løpet av en rimelig tid.
                  Denne etableringen krever også:
                   - samordningsløsninger med sjøverts trafikk (hurtigbåt, ferje, hurtigrute)
                   - Samordningsløsninger med jernbane
                   - Samordningsløsninger med flytransport fra / til Bodø.
2.3  St. Petersburg – Bodø    Beskrivelse av tiltaket:
                   - Erfaringer fra Bodø – Murmansk – vurderes opp mot forprosjekt Bodø -
                    St. Petersburg.
                   - Oppdatering av kunnskapsgrunnlag om eksisterende ruteforbindelser Bodø
                    – St Petersburg
                   - Finne optimale forbindelser tid/pris/komfort
                   - Vurdere etablering av en konnektivitet for elektronisk kommunikasjon
                    gjennom hele ruten.
                  - Vurdere forbindelseslinjer til Lofoten, Narvik og evt. andre destinasjoner i
                    Nord-Norge
                   - Etablere intensjonsavtaler mellom involverte selskap
                   - Etablere en prøvedrift
                   - Markedsføring av pilotdriften.
Storkalotten            Beskrivelse av tiltaket:
                  Foranalysen legger til grunn erfaringene fra bussforbindelsen Bodø –
                  Murmansk. Foranalysen skal vurdere hvilke betingelser som må avklares i en
                  evt. videre framdrift av et slikt prosjekt;
                   - Interesse for et slikt prosjekt i samarbeidende busselskap og i
                    Hurtigruteselskapene
                   - Interesse for et slikt prosjekt i reiselivsbransjen.
                   - Avklare samarbeidsrelasjoner.
                   - Avklare muligheter for videre framdrift. Anbefaling.
Widerøe - transport
Bakgrunn: Widerøes merbelastning som følge av økt arbeidsgiveravgift er 13,3 millioner for 2005. Av dette
regner vi med å kompenseres 10,4 mill med bakgrunn i den avtale vi har med Samferdselsdepartementet (SD)
ifm flyving på anbudsrutene på det norske kortbanenettet. Netto vil da merbelastningen være 2,9 millioner for
2005.
For å ha en oversiktlig og ryddig prosess ovenfor SD tar WF sikte på å tilgodese SD med 78% (10,4/13,3) av det
som måtte komme WF til del gjennom bransjeprogrammet. Av denne grunn må det være 13,3 mill som regnes
som vår merbelastning i denne sammenheng.

Kort om bedriften
 Luftfart er en bransje med få aktører i Nordland. Den største aktøren er Widerøes flyvelselskap ASA (WF) som
frakter 1,8 millioner passasjerer, omsetter for 2,2 mrd, opererer 30 fly og har 1.300 årsverk. WF er organisert i
Flyselskapenes Landsforening (FL). WF er 100% eid av SAS. WFs hovedkontor er i Bodø.


Økonomisk ramme 2005; 2,9 mill. kr


                                                  Side 30 av 69
Prosjekter 2005:        Tiltak / detaljering:
GPS-baserte glidebaner på det  Beskrivelse av tiltaket:
norske kortbanenettet.
                -Nyutvikling i samarbeid med Avinor
                  - Ny teknologi
Økonomisk kostnadsramme     -Risikoprosjekt
30 mill. kr           -Prosjekt som strekker seg over flere kalenderår
                -Sikkerhetsmessig stor effekt på kortbaner


Kompetanseutvikling       Beskrivelse av tiltaket:
ledere             - Ledertrening
                - øke endringskompetansen hos ledere i en næring i stor endring
                - Styrke konkurransekraften
Økonomisk kostnadsramme     - I samarbeid med AFF
2,5 mill. krLærlingeordning         Beskrivelse av tiltaket:
                - Langsiktig rekruttering
                - WF tar sikte på å ha 18 lærlinger
Økonomisk kostnadsramme     - Investering for fremtiden
2,8 mill. kr          - Sikrer fleksibilitet ifht vekst.


Fokus på sykefravær       Beskrivelse av tiltaket:
                - Målsatt reduksjon i sykefravær blandt flyvende personell
                - Utsatt gruppe - pendlere og skiftarbeidere
Økonomisk kostnadsramme     - Styrking av ressurser/tilgjengelig tid ledelse
4,9 mill. kr          - Oppfølging av den enkelte gjennom medarbeidersamtaler
Kompetanse piloter       Beskrivelse av tiltaket:
                - Trening utover myndighetskrav
                - Fokus på sikkerhet
Økonomisk kostnadsramme     - Legger beslag på arbeidstid
3,0 mill. kr          - Gir lavere driftskostnader og bedre driftskvalitet
                                               Side 31 av 69
 5.3 Bilbransjen i Nordland.

Bilbransjen i Nordland;
    - Nordre Nordland Bilbransjeforening
    - Helgeland Bilbransjeforening.
Kort om bransjen:
Bilbransjen i Nordland er organisatorisk tilknyttet NHO og delt i to bransjeorganisasjoner; Nordre Nordland
Bilbransjeforening og Helgeland Bilbransjeforening.
Bilbransjen i Nordland representerer 69 bedrifter med til sammen 778 årsverk.
Økt arbeidsgiveravgift er beregnet til 3 696.000 for år 2005.


Prosessgrunnlag for bransjeprogrammet:
Nordre Nordland Bilbransjeforening har behandlet denne saken gjennom sitt årsmøte. Helgeland
Bilbransjeforening har vært involvert i prosessen.

Mål:
Hensikten med dette bransjeprogrammet er at deltakende bedrifter gjennom prosjekter og innen rammen av EØS-
avtalen kan iverksette rasjonelle prosjekter som kan virke utviklende på bransjen og de deltakende bedriftene.
Målet for bransjeprogrammet er å disponere midlene fra økt arbeidsgiveravgift slik at midlene bidrar til økt
konkurransekraft i bedriftene og bransjen.


Økonomisk ramme 2005; 3,7 mill. kr
Prosjekter 2005:          Tiltak / detaljering:
Bransjerettede fellesprosjekt:
Kompetanseheving i           -  Generell kompetanse
Bilbransjen i Nordland.        -  Fagkompetanse
                    -  Spesiell teknisk kompetanse
                    -  Annen kompetanseheving
                    -  Egenutvikling
Nettverksutvikling i Bilbransjen   -  Kostnader til eksterne konsulenter
                   -  Utgifter til deltakelse på messer og utstillinger.
Innovativ prosess – kontinuerlig    -  Videreutvikle samarbeid med offentlig administrasjon – nye
bedriftsutvikling i TL           samarbeidsformer.
                    -  Utvikle samarbeid med kunnskapsinstitusjoner –
                      kunnskapsoverføring – logistikk.
                    -  Utvikle samarbeid innen bransjen.
                    -  Utvikle nye forretningsideer.Forvaltningsstruktur:
De økonomiske midlene forvaltes av Innovasjon Norge.
                                                 Side 32 av 69
5.4   Reiseliv
RBL – Reiselivsbedriftenes landsforening. Nord-Norge.


Kort om bransjen:
Reiselivsbedriftenes Landsforening Nord-Norge (RBL) omfatter 320 bedrifter i Nord-Norge og Svalbard. RBL
er tilsluttet NHO. Av disse omfattes 230 av denne handlingsplanen som gjelder for Sør-Troms og Nordland. De
aller fleste av disse er små bedrifter som vil bli kompensert gjennom minimumsstøtte. I Nordland vil ca 40
bedrifter få en samlet kostnadsøkning på ca 23,5 mill.kr (2007). I Troms vil 40 bedrifter fåen samlet
kostnadsøkning på ca 18,9 mill kr (2007). Samlet kostnadsøkning for medlemsbedriftene blir derved ca 42,4
mill.kr (2007).

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Saken er presentert på årsmøte og i styremøter og medlemsmøter. Denne handlingsplanen er basert både på
innspill gjennom disse møtene og på en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene.

Mål / målgruppe (strategier):
Handlingsplanen skal gi en varig positiv effekt mht. styrket konkurranseevne / økt inntjeningsevne for
reiselivsnæringen i Nord-Norge.
Det er i de planprosessene som pågår i RBL enighet om at:
   - Utviklingshorisonten for handlingsplanen er 8 år
   - Handlingsplanens innsatsområde er på 4 år (2005-2008).


Økonomisk ramme for Nordland i 2005; 11.5 mill. kr.
Innsatsområder:        Tiltak (prioritet angitt som tall): Ikke oppdatert 2005
Innovasjon og         -  Utvikle kulturprosjekter (1)
markedsorientert        -  Videreutvikle attraksjons- og aktivitetesnettverk (2)
                -  Utvikle aktivitetsbedrifter (9)
produktutvikling        -  Legge til rette for det ufødte næringsliv (17)
                -  Forbedre utnyttelse av ny teknologi (18)
                -  Tiltak der bedriftene kan utnytte forskning i sitt daglige virke (22).
Kompetanseutvikling.      - Kompetanseheving – vertskap og servicekvalitet (4)
                - Kompetanseheving – salg / markedsføring (5)
                - Kompetanseheving – produktutvikling / kvalitessikring (6)
                - Økt tilskudd til lærlinger (10)
                - Kompetanseheving språk (13)
                - Kompetanseheving innen økonomi og administrasjon (15)
                - Kompetanseheving gjennom kompetansereiser (20)
                - Kompetanseheving gjennom utvikling av opplegg for fjernundervisning (21)
Markedsutvikling        -  Profilering og markedsføring med OL i Tromsø som brekkstang (2)
                -  Markedstilpasset produktutvikling (7)
                -  Produktutvikling og markedsføring gjennom destinasjonsselskaper (8)
                -  Økt markedsføring gjennom Arktisk Meny (14)
Regionbygging og        -  Felles internettportal for Nord-Norge ((11)
infrastrukturutvikling.    -  Videreutvikle Arena Nord som den største møteplassen for Nord-Norsk
                  reiseliv (12)
                -  Etablere samarbeid mellom skole, forskning og næringsliv (16)
                -  Organisasjonsutvikling (19)

Merknader / annet:
Bransjeprogrammet er fylkesoverskridende med Troms. Egen ramme for Troms
                                                  Side 33 av 69
5.5   Abelia/kunnskapsbedriftene
Abelia – Kunnskapsbedriftene.

Kort om bransjen:
Abelia er bransjeorganisasjonen for IKT- og kunnskapsbedriftene. Abelia er tilsluttet NHO.

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Det er etablert en styringsgruppe for gjennomføring av bransjeprogrammet. Det er gjennomført flere
prosessmøter i forbindelse med utarbeidelse med denne planen.
Dette utkastet gjøres tilgjengelig for samtlige kunnskapsbedrifter i Nordland og Troms.
Mål:
Bransjeprogrammets mål er å bidra til at hver enkelt kompetansebedrift får kompensert den merkostnad
bortfallet av RDA medfører.

Økonomisk ramme 2005;            Nordland: 3 329 663,-
Sum: 10 473 317,-5              Troms:   7 143 654,-

Prioriterte innsatsområder 2005: Tiltak / detaljering:
Utvidelse av SkatteFUNN-ordningen        -  Utviklingsprosjekter kan derved få en forsterket
                           finansiering.
                         -  Tilskudd forutsetter:
                         -  1. Bedriften rammes av omleggingen
                         -  2. Ekstra tilskudd skal ikke overstige bedriftens
                           merkostnader
                         -  3. Bedriften må ha et godkjent SkatteFUNN-prosjekt det
                           aktuelle året.
Sats mer på FoU-kontrakter (IFU / OFU)      -  Fokus på det offentliges rolle som innkjøper gjennom
                           OFU-kontrakter.
                         -  Fokus på IFU-kontrakter.
                         -  Kvalifisering av kompetansebedrifter til IFU/OFU-
                           kontrakter gjennom løeverandørutvikling.
                         -  Prioritet av utviklingsprosjekter
Finansiering av bedriftsintern FoU        -  Samme rammebetingelse for bedriftsintern FoU som i
                           EØS for øvrig.
                         -  Utvikle en stipendmodell for bruk av
                           høgskole/universitetskandidater i kompetansebedrifter.
Kompetanseutvikling i bedrifter         -  Strategisk kompetanseutvikling i bedriftene
                         -  Nettverksutvikling – kompetanseutvikling gjennom
                           samarbeidsrelasjoner i kompetansebedrifter.
                         -  Produktutvikling gjennom kompetanseheving
                         -  Produktutvikling – nye produkter og tjenester.

Forvaltningsstruktur:
Styringsgruppen i samråd med Innovasjon Norge (Nordland) og RDA-sekretariatet, Troms.


5
 Vi understreker at denne sluttsummen vil kompensere medlemsbedrifter i Abelia. Evt. Andre
kunnskapsbedrifter må komme i tillegg.

                                                 Side 34 av 69
5.6    Nettselskapene
  Bransjeprogram : Nettselskapene
Kort om bransjen:
Programmet omfatter nettselskapene i Nordland og Nord-Trøndelag. Samtlige nettselskaper er med i programmet.
Merbelastning for bedriftene i 2005 er prognosert til ca 17 mill.

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
I 2004 ble samtlige bedrifter kontaktet ifbm oppsett av handlingsplan 2004. Informasjon er senere utsendt både i
skriv og i fysisk ledermøte for bransjen. I februar 2005 er det avholdt et arbeidsmøte hvor aktuelle prosjekter er
gjennomgått. NORSEC som sekretariat har også vært involvert i andre energirelaterte prosesser og har slik bidratt
til samordning av bransjens interesser på tvers av bransjeprogram og regionale program i Nordland.
Styringsgruppa har som mandat å prioriterer på vegne av bransjen.

Mål / målgruppe (strategier):
Hovedmål for satsingen i Nord-Norge er tiltak som skal gjøre kraftbransjen mer konkurransedyktig, robust og
lønnsom.

Økonomisk rammer for Nordland i 2005:           8,8 mill. for Nordland og 1,4 mill for Nord-Trøndelag
Innsatsområder:       Tiltak / detaljering:
Kompetanse og            Prosjekt for kartlegging av kompetanse og rekrutteringsbildet for
rekruttering             nettselskaper/energiverk i Nordland og Nord-Trøndelag mot 2015. Hvordan utvikles
                   alderssammensetning i bransjen, hvilke stillingskategorier er aktuelle og hvilket gap
                   er det mellom tilgang og behov i 10-års perspektiv
                  Intern kompetansespredning gjennom aktivt teamarbeid.
                  Felles kompetanseprosjekt for nettselskapene. Det er foreslått at deler av
                   bransjemidlene gis til dekning av selskapenes direkte kostnader ifbm kurs og
                   opplæring. Dette vil skje i hht en samlet plan.
                  Executive MBA ved HiBO. HiBO har som en del av sin energisatsing lansert en
                   MBA for personell innen energi og petrolium. Deltakere vil komme både fra Norge
                   og Russland, og tilbudet må sees i forbindelse med dyktiggjøring av lederpersonell i
                   internasjonalt møte med økt aktivitet innenfor energi/olje/gass i nord-områdene.
Arenabygging mot FoU        Deltakelse i FoU arbeid ved HiBO/HiN mht ledelsesmessige, økonomiske og tekniske
                   konsekvenser for økt innslag av desentral energiproduksjon.
                  CoE satsing ved HiN
                  Nettverksbygging for internasjonalisering
Kartlegging av           Tariffering av nett-tjenester – mulig videreføring av omsøkt prosjekt.
infrastruktur og
flaskehalser i nett

Bruk av ny teknologi        Bruk av komposittmaterialer i ny masteteknologi. Det er igangsatt et forprosjekt hvor
                   to selskaper og en leverandør skal utrede mulighetene. NORUT Teknologi i Narvik er
                   også engasjert i dette fagområdet gjennom sin innsats på rehabilitering av
                   betongkonstruksjoner.
                  Bredbånd på kraftnett – en dypere gjennomgang av hvilke muligheter som er aktuelle
                   ifbm bruk av nett som infrastruktur for bredbåndskommunikasjon. FoU miljøer ved
                   HiBO og Universitetet i Luleå er involvert så langt. Dette tema kan også ha
                   forgreninger til et prosjekt for avklaring av hvordan økt støy i kraftnettet kan ha
                   betydning for leveringskvalitet og sikkerhet i nettet. Økende støynivå er særlig aktuelt
                   med introduksjon av mange nye elektriske sparekomponenter.

Annet                Andre energirelaterte og bedriftsrettede tiltak.
                                                     Side 35 av 69
Forvaltningsstruktur:
Innovasjon Norge Bodø og Steinkjer er søkeradresse og forvalter av tilskudd til programmet.
Styringsgruppa for bransjeprogrammet bestemmer hvilke kriterier Innovasjon Norge skal vektlegge i
søknadsbehandlingen. Jf. rullering av årlig handlingsplan.
NORSEC (Norsk Systemplan og ENØK AS) som bransjens felles tjeneste- og kompetanseselskap er utpekt som
sekretariat for utarbeidelse, kontroll og gjennomfører av programmets handlinger.

Merknader / annet:
I forbindelse med tildeling av økonomiske rammer for 2004 er det anmerket en skjevhet i forhold til at bransjen
samlet sett fikk en merbelastning på ca 8,8 mill, økende til ca 17 mill i 2005. Tildelt ramme for 2004 på ca 2,35
mill synes derfor å svært lavt og forventes kompensert i 2005. En forholdmessig økning i rammen ønskes også sett
i lys av prosjekttilgang fra bransjen, og relatert til at en også kan implementere andre energirelaterte bedriftsrettede
tiltak, som enøk, i samme program. Innsatsområdene omfatter tiltak både i Nordland og Troms.
                                                   Side 36 av 69
5.7    Media.
Mediebransjen i Nordland og Troms.


Kort om bransjen:
Mediebransjen i Nordland og Troms er tilknyttet Hålogaland Avisforening som omfatter i alt 25 bedrifter som
medlemmer. Disse bedriftene vil etter omlegging av arbeidsgiveravgiften få en kostnadsøkning (før skatt) på
beregnet 24,7 mill.kr i 2007. I 2005 er denne kostnadsøkningen beregnet til 9 762 274 kr.

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Det er gjennomført en arbeidsprosess i mediebedriftene som avklarer organisatoriske forhold og innretning av
Innsatsområdene.


Mål / målgruppe (strategier):
Målet for bedriftene er å bruke næringsrettede utviklingstiltak for å videreutvikle bedriftene til
konkurransedyktige mediehus. Det velges to hovedstrategier;
   -  Videreutvikle en argumentasjon basert på samhandlingskriteriet og manglende internasjonal
     konkurranseflate. Denne strategien videreføres i og med at saken er under vurdering i ESA.
   -  Utvikle handlingsprogram rettet mot Næringsrettede utviklingsmidler.


Økonomisk ramme 2005, Nordland. 4,880 mill.kr.
Innsatsområder:                      Tiltak / detaljering:
Innsatsområde: Produktutvikling - flermedialitet        -  Utvikle nettavisen
Økonomisk ramme: 25%                      -  Utvikle en felles Nordnorsk virtuell desk
1.220.027 i år 2005                       -  Utvikle flermedialitet i spennet mellom
                                   papiravisen, nettavisen, lokalTV og
                                   lokalradio.
                                -  FoU-del: Hvordan skapes en
                                   opplagsutvikling?
Innsatsområde: Produktutvikling - distribusjon         -  Distribusjonsutvikling i områder som ikke får
                                   posten hver dag
Økonomisk ramme 15%
                                -  Utvikling av fysisk leveranse – logistikk
732 016 i år 2005
                                -  Utvikling av elektronisk leveranse
                                -  Utvikling av næringsbilag
Innsatsområde: Innsatsområde: kompetanseutvikling i       -  Gjennomføre strategisk kompetanseutvikling i
bedriftene.                             bedriftene
Økonomisk ramme: 20%                      -  Utvikling av nettverk for bestilling av
                                   kompetanse
976 021 i år 2005
                                -  Rekruttering av unge medarbeidere
                                -  Lederutvikling / lederkompetanse
Innsatsområde: IKT-Utvikling                  -  Utvikling og rekruttering av kritisk
                                   kompetanse i hver bedrift.
Økonomisk ramme: 20%
                                -  Etablere en felles enhet for fakturascanning og
976 021 i år 2005
                                   behandling av faktura.                                                   Side 37 av 69
Innsatsområde: Organisasjonsutvikling            -  Fokus på flere kvinnelige kilder.
Økonomisk ramme 10%                     -  Mediehusutvikling – utvikling av nye
                                 organisasjonsformer i avis / mediehus.
488 011 i år 2005.
                               -  Reklamefinansiering – utvikling av nye
                                 organisasjonsformer.
                               -  ”Den elektroniske journalist” - medarbeider
                                 eller ”freelance”?
Innsatsområde: Markedsutvikling               -  Kartlegging av nye markeder /
                                 markedsmuligheter
Økonomisk ramme: 10%
                               -  Hva foretrekker framtidens mediekunde –
488 011 i år 2005.
                                 hvilke produkter?
                               -  Merkevarebygging.

Forvaltningsstruktur:
Det re etablert en høringsgruppe / styringsgruppe som ivaretar
  -  at søknader er på plass
  -  prioriterer / koordinerer mellom prosjekter og innsatsområder.
.

Merknader / annet:
Dersom mediebedriftene – som en konsekvens av Regjeringens notifikasjon av ikke-konkurranseutsatte bransjer
(ECON-rapporten) – får beholde redusert arbeidsgiveravgift, faller finansieringen av dette bransjeprogrammet
bort.
                                                Side 38 av 69
  6.     Regionprogrammet
  Regionprogrammet bygger på innspill fra fylkets 7 regioner.  6.1     Sør-Helgeland

  Kort om regionen:
  regionen omfatter kommunene; Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.
  Regionen, som har et samlet folketall på i underkant av 13300 , består av fem kommuner. Største kommune er
  Brønnøy med 7566innbyggere, og minst er Vevelstad med 522 innbyggere. Sør Helgeland har, som mange
  andre kystkommuner, betydelige ressurser tilknyttet naturgitte forhold. Naturressursene vedrører både gruvedrift,
  jord-, skog- og havbruk , herunder fiske. Sør Helgeland er i fylkesplanen for Nordland utpekt som
  satsningsområde for reiseliv. Sør-Helgeland er etter Nordland Fylkes ”egnethetsanalyse” den regionen i hele
  fylket som har det største potensialet innen oppdrett. Det er betydelige uutnyttet sjøarealet i regionen.

  Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
  Det er gjennomført møter med kommuner og næringslivet i regionen med sikte på revisjon å gjeldende
  handlingsplan. Ansvaret for revisjon har vært lagt til den regionale beslutningsgruppen. Handlingsplanen for
  2005 er godt forankret i regionens næringsliv.

  Mål / målgruppe (strategier):
”( Tilrettelegge for, aktivt delta i, og fremme prosjekter som har som målsetning å styrke hele regionens
  kompetanse- og utdanningsnivå, aktiviteter knyttet til FOU- og nyskapning, samt infrastruktur med sikte på økt
  verdiskapning for hele regionens næringsliv”.
  Formålet er å støtte opp om tiltak som gir varig positiv effekt for både næringslivet og regionen som helhet.
Fr For å nå målsetningen om en mer vekstkraftig region og mer konkurransedyktige bedrifter, skal arbeidet ta
  utgangspunkt i de spesielle utfordringer og muligheter som finnes i region. Arbeidet skal resultere i konkrete
  skreddersydde næringsrettede tiltak i regionen”
  Prosessen med de enkelte tiltak må skje i et nært samarbeid og forståelse med de respektive kommuner.

  Innsatsområder:                      Tiltak / detaljering:
  1. Lokal næringsutvikling og Kompetanse.
        Formål/mål:
        Styrke bedriftenes lønnsomhet, konkurranse- og innovasjonsevne
        Utvikle samhandlingsevne lokalt og regionalt
  1.1    Idè- og kompetansearena (læresentra)      Beskrivelse av tiltaket:
                               Arena for ide- og kompetanseutvikling innenfor
       Økonomisk ramme 2005 – 2007; 1,5 mill. kr
                               eksisterende næringsliv og nyetablerere
       2005; 0,5 mill. kr
                                - nettverksbygging og felles arena
       2006; 0,5 mill. kr
                                - kompetanseutvikling
       2007; 0,5 mill. kr
                                - entreprenørskap og produktutvikling
                                - utvikle kompetanse og veiledning
                               Samfinansiering:
                               Andre offentlige midler, Egne midler
  1.2    Kompetanseheving                Beskrivelse av tiltaket:
                               Øke kompetansen generelt
       Økonomisk ramme 2005 - 2007: 3 mill kr
                               Forbedre lønnsomhet, kvalitet og utviklingspotensialet.
       2005; 1 mill. kr
       2006; 1 mill kr                Samfinansiering:
       2007; 1 mill. kr                Andre offentlige midler, Egne midler                                                   Side 39 av 69
Innsatsområder:                    Tiltak / detaljering:
2.   Innovasjon og nyskaping
    Formål/mål
   * Øke innovasjonsgraden/nyetableringer i regionen
   * Utvikle entreprenørkultur og nyskapingsevne
2.1  Utviklingsselskap for Sør-Helgeland       Beskrivelse av tiltaket:
                           Selskapets hovedmål og aller viktigste oppgave skal
   Økonomisk ramme 2005 – 2007; 4,1 mill. kr
                           være å;
   2005; 0,9 mill. kr
                            - Bistå i utviklingen av større prosjekter av
   2006; 1,7 mill. kr
                              betydning for hele regionen og
   2007; 1,5 mill kr
                            - Prosjektutvikling og prosjektledelse.
                            - Akkvisisjon – ekstern promotering av områdets
                              ressurser og muligheter.
                            - Bedriftsrådgiving og etablerbistand.
                            - Være en kompetent driver for å få større prosjekter
                             gjennomført
                           Samfinansiering:
                           Prosjektinntekter/honorar /prosjektledelse,
                           samarbeidsavtaler, Rådgiving/honorar og
                           rådgivingstjenester
2.2   Kulturbasert Næringsutvikling,        Beskrivelse av tiltaket:
    Kulturinkubator.               Moderne arkitektur, skal en ha en attraksjonsverdi som
                           et nasjonalt møtested mellom kunst, lokalbefolkning og
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 1,4 mill. kr
                           næringsliv på Sør-Helgeland.
    2005; 0,4 mill. kr
                            - skape nasjonal interesse.
    2006; 0.5 mill. kr
                            - utvikles som et innovativt selskap, hvor både det
    2007; 0,5 mill. kr
                             kunstneriske innhold og den kommersielle
                             virksomhet er sikret høy kvalitet og faglig oppdatert
                             kunstnerisk innhold.
                            - Utvikler av involverende samtidskunstproduksjoner
                             med utspring i bygget og regionen.
                            - Selge visninger, opplevelser, kurs etc. i tilknytning
                             til bygg og kunstproduksjon.
                           Samfinansiering:
                           Kommunene, Nordland Fylke, Innovasjon Norge,
                           Egeninnsats
2.3  Alternativ enerig                Beskrivelse av tiltaket:
                           Sikre umiddelbar oppfølging av alternativ energi som
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 1,2 mill kr
                           satsnigsområde gjennom videre arbeid for etablering av
    2005; 0,6 mill kr
                           et pilotprosjekt.
   2006; 0,6 mill kr
                           Samfinansiering:
                           Andre offentlig midler, egne miler
2.4 Regional foredling                Beskrivelse av tiltaket:
    Økonomisk ramme 2005 - 2007: 1,2 mill kr     - Grunnlag for foredlingsvirksomhet i regionen.
    2005 0,45 mill kr                 -  Sikre oppslutning
    2006 0,75 mill kr                 -  Legge til rette for lokaliteter
                             -  Rekruttere kompetanse
                             -  Utrede muligheter for nisjeproduksjon
                             -  Sikre avsetning
                           Samfinansiering:
                           Andre offentlige midler, egne midler
                                               Side 40 av 69
Innsatsområder:                       Tiltak/detaljer
3. Næringsrettet Infrastruktur og samferdsel
Formål/mål
  - Utvikle konkurransedyktige betingelse for regionens næringsliv og en velfungerende BAS-region
  - Utvikle lokale og regionale sentra som handelssenter og møteplasser
Tiltak: ramme 2005-2007                   Beskrivelse m.m.
3.1   Helgeland -Merkevarbygging -Profilering       Beskrivelse av tiltaket:
      Økonomisk ramme 2005 - 2007: 1,6 mill kr     Profilering av Helgeland som produktområde gjennom
      2005: 0,6 mill. kr               merkevarebygging, design og webutvikling.
      2006; 1,0 mill. kr                 - Utvikle interaktive nettsider, basert på unik design
                                for reismålet Helgeland.
                               - Delta på organiserte kurs innen fagområdet
                                merkevarebygging
                              Utvikle et unikt konsept for Helgelandskysten.
                               - Skilting og utvikling av servicefasiliteter
                               - Utvikle guide
                               - Videreutvikle et pass og/eller rundreisebilett.
                               - Brosjyre
                              Samfinansiering:
                              Andre offentlige midler, egne midler
3.2 Regionalt kulturbygg                  Beskrivelse av tiltaket:
                              Etablere en moderne og større regional storstue på for
   Økonomisk ramme 2005 - 2007: 8 mill kr
                              Sør-Helgeland
   2005; 0,25 mill. kr
   2006; 3,75 mill. kr
   2007; 4,0 mill. kr                  Samfinansiering:
                              Andre offentlige midler, egne midler

3.3 Kulturvern                       Beskrivelse av tiltaket:
                              Presentasjon av kystkulturen både i kultur- og
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 1 mill kr
                              næringssammenheng.
    2005; 0.3 mill kr
                               - Vern gjennom bruk til næringsformål
    2006; 0,3 mill. kr
                               - Aktivt bidrag til bevaring av kystkulturen
    2007; 0,4 mill. kr
                              Samfinansiering;
                              Andre offentlige midler, Egne midler

4. Digital infrastruktur og breibånd
       Formål/mål
       Breibåndsløsning for næringsliv og samfunn i hele regionen
4.1   Bredbåndssatsning                  Beskrivelese av tiltaket:
                              Breibåndssatsning på Helgeland.
   Økonomisk ramme 2005 – 2007; 1 mil kr
   2005; 0,05 mill kr                  Samfinansiering:
   2006; 0,45 mill kr                  Andre offentlige midler, Egne midler
   2007; 0,5 mill kr
                                                  Side 41 av 69
6.2   Helgeland

Kort om regionen:
Regionen omfatter kommunene: Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Vefsn, Lurøy, Træna og Rødøy
Regionen har et samlet folketall på 30283 ved utgangen av 2003. Vefsn er den største med 13476 innbyggere og
Træna den minste med 456 innbyggere.
Vefsn er en tung industrikommune med i hovedsak eksportrettet industri, Alstahaug som er den nest største
kommunen har store innslag av verkstedindustri og transport og service og forsyningsbase for oljevirksomheten,
resten av regionen er preget av oppdrett og primærnæringer.

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Beslutningsgruppen i regionen har hatt ansvaret for revisjon av handlingsplanen. Handlingsplanen er enstemmig
vedtatt i regionrådet.
Det er gjennomført møter med kommuner og næringslivet i regionen.

Mål / målgruppe (strategier):
Det legges en hovedstrategi til grunn der målet er å iverksette tiltak som kommer de sterkest berørte bedriftene
til gode. Herunder er det en målsetting å iverksette tiltak som fører til en varig forsterket konkurransekraft for
bedriftene både gjennom infrastruktur, kompetanseutvikling og innovasjon

Innsatsområder:                      Tiltak / detaljering:
1.0 Samferdsel
1.1 Tilskudd til bygging av RV 78 Toventunnelen      Beskrivelse av tiltaket:
                              RV 78 er en del av Vegpakke Helgeland. Tunnelen er
   Økonomisk ramme 2005 – 2007; 51.4 mill. kr
                              kostnadsberegnet til 700 mill. kr. Forutsatt finansert
   2005; 9,4 mill. kr
                              med 50% bompenger og resten med ordinære statlige
   2006; 18,0 mill. kr
                              bevilgninger.
   2007: 24,0 mill. kr
                              Formål/målsetting:
                              Å erstatte bompengefinansieringen med RDA-midler.
                              Samarbeidspartnere:
                              Statens Vegvesen, Helgeland Veiutvikling AS,
                              kommunene
1.2 Transportplan Helgeland                Beskrivelse av tiltaket:
                              Det er ønskelig å foreta en totalutredning etter det
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 0,7 mill kr
                              mønster som er gjort i Saltenregionen for å sikre en god
    2005; 0,5 mill. kr
                              tilrettelegging spesielt av næringstransportene i
    2006; 0,2 mill. kr
                              framtiden.
                              Formål/målsetting:
                              Skape mer effektive transportløsninger for å øke
                              konkurransekraften for næringslivet.
                              Samarbeidspartnere:
                              Næringslivsorganisasjoner, enkeltbedrifter, kommuner,
                              Nordland fylkeskommune, Helgeland regionråd
                                                  Side 42 av 69
1.3 Organisering av vegutbygginger          Beskrivelse av tiltaket:
                           Kommunene og næringslivet har gått sammen og
   Økonomisk ramme 2005 – 2007; 0,8 mill kr
                           etablert selskapet Helgeland Veiutvikling AS.
   2005; 0,2 mill. kr
                           Selskapet må organiseres og det må iverksettes et
   2006; 0,3 mill. kr
                           arbeid med å delta i planlegging og utredning av de nye
   2007; 0,3 mill. kr
                           veiprosjektene i regionen. Selskapet omdannes etter
                           hvert til et rent bompengeselskap.
                           Formål/målsetting:
                           Opprette et effektivt og solid selskap som kan ivareta
                           regionens interesser i utvikling og utbygging av de
                           store vegprosjektene i regionen
                           Samarbeidspartnere:
                           Regionrådene på Helgeland, kommunene på
                           Helgeland, statens Vegvesen
1.4 Intermodale transportløsninger          Beskrivelse av tiltaket:
                           Utviklingen av transportnæringen har gått ensidig i
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 1,2 mill kr
                           retning av biltransporter helt fra den ytterste øy til
    2005; 0,2 mill. kr
                           innlandet. Det planlegges igangsatt en utredning av
    2006; 0,5 mill. kr
                           kombinasjonstransporter, intermodale
    2007; 0,5 mill. kr
                           transportløsninger mellom båt, bil og jernbane.
                           Formål/målsetting:
                           Skape kostnadseffektive transportløsninger som er
                           fremtidsrettet og tilfredstiller kundenes behov.
                           Samarbeidspartnere:
                           Transportnæringen på Helgeland,
                           næringslivsorganisasjoner,
                           kommuner/næringsselskaper
1.5 Tilrettelegging for intermodale transport-    Beskrivelse av tiltaket:
  løsninger Mosjøen Godsterminal/Mosjøen
                          Overgangen til intermodale transportløsninger krever
  havn/Mosjøen jernbaneterminal
                          bedre fysisk tilrettelegging; større lasteområder/ramper,
   Økonomisk ramme 2005 - 2007: 2,5 mill kroner nye sidespor, løfteutstyr og kjøle/fryselager. Det
   2005; 0 mill. kr.              avsettes midler til utredning og investering.
   2006; 0,5 mill. kr
                          Formål/målsetting:
   2007; 2,0 mill. kr
                          Skape grunnlag for ny effektiv håndtering som
                          reduserer kostnadene for næringslivet og tilfredstillere
                          kundenes behov
                           Samarbeidspartnere:
                           Mosjøen havn, Cargonet, transportbedrifter
1.6 Utvikling av Mosjøen havn mot ny industriell   Beskrivelse av tiltaket.
  aktivitet                     Planlegge industriell aktivitet og omlegging av
                           lastbærere krever omlegging og utvidelse av Mosjøen
   Økonomisk ramme 2055 – 2007; 3 mill. kr
                           havn for å skape rasjonelle løsninger for næringslivet.
   2005; 0 mill. kr.
                           Det avsettes midler til utredninger og investeringer.
   2006; 0 mill. kr.
   2007; 3,0 mill. kr                Formål/målsetting:
                           Skape grunnlag for utvidelse av produksjon og ny
                           industriell virksomhet og skape effektive transport-
                           løsninger for å gjøre industrien konkurransedyktig.
                           Samarbeidspartnere:
                           Mosjøen havn, EAM, Vefsn kommune
                                                Side 43 av 69
2.0 FoU/Kompetanseutvikling                .
2.1 FoU-tiltak                      Beskrivelse av tiltaket:
                             Det er ønskelig å få igangsatt forskning spesielt rettet
   Økonomisk ramme2005 – 2007; 3,050 mill kr.
                             mot regionens viktigste næringer; oppdrett, fisk,
   2005; 0,25 mill. kr
                             landbruk, skogbruk og industri og mot
   2006; 1,0 mill. kr
                             miljøutfordringer i konkurranse med næringslivet.
   2007; 1,8 mill. kr
                             Formål/målsetting:
                             Gjennom forsterket forskningsinnsats knyttet nært opp
                             mot næringslivet - skape grunnlag for utvidet
                             produksjon og ny næringsvirksomhet.
                             Samarbeidspartnere:
                             Næringslivet, Planteforsk Tjøtta, Fjord Forsøksstasjon
                             Helgeland, Høgskolen i Nesna, Andre
                             forskningsinstanser, Helgeland Regionråd
2.2 Kompetanseutvikling                 Beskrivelse av tiltaket:
                             Det igangsettes et prosjekt som skal ivareta utviklingen
  Økonomisk ramme 2005 – 2007: 11,2 mill kr
                             av desentraliserte studiesentra, spesielt tilrettelagt for
  2005; 1,2 mill. kr + overført fra 2004; 0,5 mill. kr
                             næringslivet. Utvikle et prosjekt som skal være
  2006; 4,7 mill. kr
                             bedriftsrettet kompetanseutvikling. Dette skal ta
  2007; 5,3 mill. kr
                             utgangspunkt i en kompetansekartlegging og
                             strategiske planer i den enkelte bedrift og kobles mot
                             bedriftsutvikling-/innovasjonsprosesser i bedriftene.
                             IKT i videregående skole inngår i tiltaket.
                             Formål/målsetting:
                             Gjennom et kompetanseløft i næringslivet skal dagens
                             arbeidsplasser sikres og det skapes grunnlag for ny
                             utvikling. Målet er å gi tilbud til 30 nye bedrifter pr år
                             Samarbeidspartnere:
                             Næringslivsorganisasjoner, enkeltbedrifter,
                             opplæringskontorer for de forskjellige bransjene,
                             RKK/MRK, Høgskolen i Nesna/andre høgskoler og
                             universitet, videregående skoler.
2.3 Tilskudd til lærlingeordningene            Beskrivelse av tiltaket:
                             Det etableres en ordning der bedriftene kan søke om
  Økonomisk ramme 2005 – 2007; 5,230 mill. kr
                             tilskudd til lærlingeordningen gjennom
  2005; 1,030 mill. kr
                             opplæringskontorene. Tilskuddet utbetales
  2006; 1,9  mill. kr
                             etterskuddsvis etter nærmere angitte regler.
  2007; 2,3  mill. kr
                             Samarbeidspartnere:
                             Nordland fylkeskommune, opplæringskontorene

3.0 Innovasjon /bedriftsutvikling
                                                  Side 44 av 69
3.1  LNG-terminal i Mosjøen            Beskrivelse av tiltaket:
                          Tiltaket er knyttet opp til Elkem Aluminium Mosjøens
    Økonomisk ramme 2005 - 2007: 4,6 mill. kr
                          planer om en ny anodefabrikk
    2005; 1,6 mill. kr
    2006; 2,0 mill. kr             Formål/målsetting:
    2007; 1,0 mill. kr             Skape grunnlag for bygging av en anodefabrikk i
                          Mosjøen med 100 arbeidsplasser og skape grunnlag for
                          ny industriell virksomhet basert på LNG
                          Samarbeidspartnere:
                          Statoil, Naturgass Helgeland AS, lokale investorer,
                          Mosjøen havn, Vefsn kommune
3.2  Innovasjon og bedriftsutvikling        Beskrivelse av tiltaket:
                          Det igangsettes bedriftsrettede prosjekter som gjennom
   Økonomisk ramme2005 - 2007: 9,280 mill. kr.
                          analyse av bedriftene danner grunnlag for et
   2005; 1,68 mill. kr
                          bedriftsutviklingsprogram som omfatter strategisk
   2006; 3,3 mill. kr
                          planlegging og innovasjon i tillegg til
   2007; 4,3 mill. kr
                          kompetanseutvikling. I tillegg etableres et forsterket
                          innsats i lokalsamfunnet for å ivareta inkubatorrollen
                          Formål/målsetting:
                          Å igangsette prosesser i minst 30 bedrifter pr. år.
                          Gjennom dette utvikle bedriftene og skape nye
                          arbeidsplasser
                          Samarbeidspartnere:
                          Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge,
                          Høgskoler og universitet, næringslivsorganisasjoner,
                          enkeltbedrifter, kommunale næringsetater og
                          næringsselskaper, konsulenter, næringshager -
                          næringsparker, HALD
3.3  Tilrettelegging - nyetablering        Beskrivelse av tiltaket:
                          Det igangsettes en forsterket innsats for tilrettelegging
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 13,5 mill kr.
                          for nyetablering og støtte til etablerere/grûndere. Dette
   2005; 3,1 mill. kr
                          omfatter alt fra fysisk tilrettelegging til rådgivning og
   2006; 4,4 mill. kr
                          investeringsstøtte.
   2007; 6,1 mill. kr
                          Formål/målsetting:
                          Skape mellom 50 – 100 arbeidsplasser pr år i regionen.
                          Samarbeidspartnere:
                          Kommunale næringsetater – næringsselskaper,
                          Innovasjon Norge, SIVA, næringshger –
                          næringsparker, andre inkubatorordninger, Nordland
                          fylkeskommune
3.4  Strategisk næringsplan/markedsføring av    Beskrivelse av tiltaket:
   regionen og regionens næringsliv.       Det utarbeides en strategisk næringsplan for regionen.
                          Formål/målsetting:
                          Gjennom en strategisk plan tilrettelegge for sterkere og
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 2 mill. kr.
                          omforente satsing på infrastruktur og næringsutvikling
   2005; 0 mill. kr.
                          og gjennom dette skape bedre rammebetingelser for
   2006; 1,0 mill. kr.
                          næringslivet.
   2007; 1,0 mill. kr
                          Beskrivelse av tiltaket:
                          Det etableres en nettbasert markedsføring av regionen
                          og regionens næringsliv
                          Formål/målsetting:
                          gjennom bedre markedsføring skape større interesse for
                          regionen og dermed flere næringsetableringer og
                          arbeidsplasser.
                          Samarbeidspartnere (begge tiltakene):
                          Helgeland regionråd, HALD, kommunene, Nordland
                          fylkeskommune, næringslivsorganisasjonene


                                              Side 45 av 69
3.5 Utvikling av samspillet mellom kultur og      Beskrivelse av tiltaket:
  næring                       Det etableres et prosjekt i Mosjøen for å utvikle
                            samspillet mellom kultur og næring.
  Økonomisk ramme 2005 – 2007; 1,5 mill kr
  2005; 0 mill. kr. + overført fra 2004; 0,3 mill.kr Formål/målsetting:
  2006; 0,5 mill. kr                 Skape større aktivitet først og fremst i handelsnæringen
  2007; 1,0 mill. kr                 med basis i et større opplevelsestilbud . Prosjektet skal
                            også føre til utvikling av ny næring basert på kultur og
                            opplevelse.
                            Samarbeidspartnere:
                            Mosjøen næringsforening, Mosjøen torg, Sjøsiden
                            senter, kulturorganisasjoner, Sjøgata/kulturverksted,
                            Interreg, historiske byer.

4.0 Bredbånd
4.1 Utbygging av bredbånd                Beskrivelse av tiltaket:
                            Det etableres et prosjekt for å utbygge et
  Økonomisk ramme 2005 - 2007: 6,04 mill. kr.
                            distribusjonsnett bredbånd i regionen.
  2005; 1,44 mill. kr
  2006; 2,3 mill. kr                 Formål/målsetting:
  2007; 2,3 mill. kr                 Å skape god tilgjengelighet til bredbåndnettet på
                            nasjonalt nivå og gjennom dette gjøre næringslivet
                            konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt.
                            Samarbeidspartnere:
                            Helgeland regionråd, IT Nordland, kommunene,
                            helgelandskraft, private aktører.
                                                Side 46 av 69
6.3   Indre Helgeland

Kort om regionen: Regionen består av kommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes, Nesna og Rana. Regionen har et
samlet folketall på 35000. Rana er størst med 25300 innbyggere.

Prosessgrunnlag for handlingsplanen: Beslutningsgruppen for Indre Helgeland har hatt det overordnede
ansvaret for utarbeidelsen av handlingsplanen for 2005. Det er gjennomført en prosessmed sikte på å få innspill fra
regionens kompensasjonsrettede næringsliv, fra kommuner og fra organisasjoner.

Mål / målgruppe (strategier):
Utgangspunktet for utarbeidelsen av handlingsplanen for 2005, har vært de nasjonale målene for budsjettposten.
Et overordnet mål er å se midlene i sammenheng med inngåtte partnerskapsavtaler mellom Nordland
fylkeskommune og regionrådet for å forsterke innovasjonsfokuset. Utviklingsprogrammet for Nordland er også
brukt som et naturlig utgangspunkt for handlingsplanens fokusområder.

Innsatsområder:                     Tiltak / detaljering:
1.Digital infrastruktur
1.1 Digital infrastruktur                Beskrivelse av tiltak:
                             Forbedre bredbåndnettet i regionen.
    Økonomisk ramme 2005-2007: 1.5 mill kr      Formål/målsetting:
    2005; 0,5 mill. kr                Tiltaket skal føre til at kommunenes næringsliv, offentlig
                             sektor og innbyggere får en raskere og mer effektiv måte
    2006; 0,5 mill. kr                å kommunisere med omverden på. Dette vil gi forbedret
    2007; 0,5 mill. kr                effektivitet og konkurransekraft.
                             Samarbeidspartnere:
                             Monet AS samt RDA-berørt næringsliv.

1.2 Utbygging av fibernett frem til svenskegrensen Beskrivelse av tiltak:
                             Det skal utarbeides et prosjekt for framføring av fiber fra
                             Hemavan til Mo i Rana. Avstanden er 110 km.
    Økonomisk ramme 2005 - 2007: 3,3 mill kr     Formål/målsetting:
    2005; 1,0 mill. kr                En fiberkabel som knytter Helgeland til fibernettet i
                             Sverige gir næringsliv og offentlig sektor i alle regioner
    2006; 2,3 mill. kr                på Helgeland en sterk forbedret mulighet til å
    2007; 0 mill. kr                 kommunisere med omverden. Fiberkabelen vil skape
                             større konkurranse og dermed lavere priser for
                             forbrukerne. Fiberkabelen vil gi en redundans i nettet som
                             er ønsket av store aktører som Bane Tele, Telenor, Helse
                             Nord etc.
                             Samarbeidspartnere:
                             Den norske stat, Den svenske stat, Interreg IIIA,
                             Storuman kommune, Rana kommune, IT-Vâsterbotten.
                                                 Side 47 av 69
1.3 Utbygging av datanettet i Grane og Hattfjelldal  Beskrivelse av tiltaket:
                           Når mobilnettet, NMT 450, ikke lenger er operativt vil det
                           være viktig for kommunenes næringsliv og innbyggere at
     Økonomisk ramme 2005 – 2007; 2 mill kr    mobildekningen blir opprettholdt og forbedret på annen
                           måte.
     2004; 1,0 mill. kr
                           Formål/målsetting:
     2005; 1,0 mill. kr
                           Beholde og øke dagens servicegrad og tilgjengelighet på
     2006; 0  mill. kr             mobilnett samt tale- og datanettet for øvrig.
                           Samarbeidspartnere:
                           RDA-berørt næringsliv i Grane og Hattfjelldal kommuner
                           i samarbeid med kommunene
1.4 Avsetning av midler til diverse nye prosjekter  Beskrivelse av tiltaket:
                           Beskrives senere
     Økonomisk ramme 2005 – 2007 2 mill kr
     2005; 0 mill. kr               Formål/målsetting:
     2006; 0 mill. kr               Beskrives senere
     2007; 2 mill. kr

2. Tiltak for nyskaping
2.1  Regionalt inkubatorsenter for nyskaping og   Beskrivelse av tiltaket:
    grunderskap.                  I Kunnskapsparken i Mo i Rana skal det etableres et
                           inkubatorsenter for innovasjon, grûnderskap og nye
    Økonomisk ramme 2005 - 2007; 3 mill
                           etablerere. Senteret skal ha et regionalt ansvar.
    2005; 1,0 mill. kr
                           Formål/målsetting:
   2006; 1,0 mill. kr               Å gjøre inkubatorsenteret attraktivt for nye etablerere,
                           innovatører, grûndereetc. Og derigjennom skape nye
    2007; 1,0 mill. kr               virksomheter og arbeidsplasser i regionen.
                           Samarbeidspartnere:
                           Regionens næringsliv innenfor privat og offentlig sektor
                           samt Kunnskapsparken i Rana og Nordland
                           fylkeskommune.
2.2 Utvikling og bruk av LNG i regionen        Beskrivelse av tiltaket:
                           Det foregår konkrete samtaler mellom Statoil og
                           representanter for næringslivet i Rana om å etablere en
   Økonomisk ramme 2005 – 2007; 4,3 mill kr    mottaksterminal for LNG-gass fra Snøhvirfeltet
                           Formål/målsetting:
   2004; 1,3 mill. kr
                           Å få etablert og bygget en mottaksterminal for LNG samt
   2005; 1,5 mill. kr               nye industribedrifter som kan anvende LNG i sin prosess.

   2006; 1,5 mill. kr               Samarbeidspartnere:
                           Naturgass Helgeland AS
2.3 Støtte til utvikling av ny næringsvirksomhet og  Beskrivelse av tiltaket:
  videreutvikling av eksisterende næringsliv    Bidra til å fremme nye forretningsideer,
                           utviklingsmuligheter og knoppskyting i eksisternede
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 18 mill kr
                           næringsliv
    2005; 3,3 mill. kr
                           Formål/målsetting:
    2006; 6,1 mill. kr
                           Å etablere nye virksomheter og arbeidsplasser i regionens
    2007; 8,6 mill. kr
                           næringsliv.
                           Samarbeidspartnere:
                           RDA-berørt næringsliv i regionen.
                                               Side 48 av 69
2.4  Avsetning av midler til diverse nye prosjekter  Beskrivelse av tiltaket:
                            Beskrives senere
     Økonomisk ramme 2005 – 2007 2 mill kr
    2005; 0 mill. kr                Formål/målsetting:
    2006; 0 mill. kr                Beskrives senere
    2007; 2 mill. kr

3.Innsatsområde: Kompetanseheving
3.1  Tilrettelegging for nye studietilbud på     Beskrivelse av tiltaket:
   Helgeland                    Arbeid med tilrettelegging, implementere og drifte nye
                            studietilbud på Heleland. Det tenkes i dnne omgang først
                            og fremst på ingeniørstudier og studier innen reiseliv.
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 2,8 mill kr
                            Formål/målsetting:
    2005; 0,8 mill. kr               Å få etablert nye studietilbud innenfor ingeniørfag og
                            reiseliv.
    2006; 1,0 mill. kr
                            Samarbeidspartnere:
    2007; 1,0 mill. kr
                            Kommunene i regionen, Høgskolen i Nesna, Bodø og
                            Sør-Trøndelag, NTNU, Kunnskapsparken.
3.2  Senter for etter og videreutdanning       Beskrivelse av tiltaket:
                            Å planlegge, tilrettelegge og etablere et senter for etter-
                            og videreutdanning i regionene. Senteret er lokalisert i
   Økonomisk ramme 2005 – 2007; 3,5 mill kr.    Kunnskapsparken i Rana.
     2005; 1,5 mill. kr              Formål/målsetting:
                            Å få etablert et senter for etter- og videreutdanning.
     2006; 2,0 mill. kr
                            Samarbeidspartnere:
     2007; 0   mill. kr             Kunnskapsparken i Rana, Stiftelsen MINAR, RDA-berørt
                            næringsliv i regionen

3.3 Bedriftsrettet kompetanseheving          Beskrivelse av tiltaket:
                            Bedrifter som ønsker å gi sine ansatte fagutdanning,
                            kompetansegivende kurs etc. Kompetanseutvikling kobles
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 27 mill.kr     med strategiske prosesser i bedriftene.
    2005; 7,0 mill. kr               Formål/målsetting:
                            Å heve kompetansenivået i regionens bedrifter og
    2006; 9,0 mill. kr
                            derigjennom oppnå forbedret konkurranseevne og større
    2007; 11,0 mill. kr               inntjening.
                            Samarbeidspartnere:
                            RDA-berørt næringsliv i regionen.
3.4  Økte lærlingetilskudd i regionen         Beskrivelse av tiltaket:
                            Å øke lærlingtilskuddet med kr. 25.000,- pr.
                            lærlingårsverk. Dette kommer som i tillegg til dagens
   Økonomisk ramme 2005 – 2007; 9,2 mill kr.    satser for lærlingplasser.
    2005; 2,7 mill. kr               Formål/målsetting:
                            Å få øke antall lærlingplasser slik at regionens næringsliv
    2006; 3,0 mill. kr
                            kan sikre nødvendig og kvalifisert rekruttering.
    2007; 3,5 mill. kr
                            Samarbeidspartnere:
                            RDA-berørt næringsliv i regionen, Nordland
                            fylkeskommune. Yrkesopplæringsnemnda i Nordland,
                            Opplæringskontorene.
                                                Side 49 av 69
3.5  Avsetning av midler til diverse nye      Beskrivelse av tiltaket:
   prosjekter                  Beskrives senere
    Økonomisk ramme 2005 – 2007 2,5 mill kr   Formål/målsetting:
    2005; 0 mill. kr              Beskrives senere
    2006; 0 mill. kr
    2007; 2,5 mill. kr

4.0 Infrastruktur - Samferdsel
4.1 Havnerelatert infrastruktur i Hemnes og Nesna  Beskrivelse av tiltaket:
  kommune                     Forbedre og videreutvikle infrastrukturen i
                          havneområdene. Dette kan være videre utbygging av
    Økonomisk ramme: 2,2 mill kr
                          småbåthavn, gjestehavn, tiltak i forbindelse med
    2005; 0,6 mill. kr
                          etablering av nye terminalbygg med tilhørende fasiliteter.
    2006; 0,7 mill. kr
    2007; 0,9 mill. kr              Formål/målsetting
                          Å gi turister og gjester et bedre tilbud i havneområdet og
                          derigjennom øke attraktiviteten for bruk av områdene. Å
                          gi reiselivsbedriftene et bedre produkt å selge.
                          Samarbeidspartnere:
                          RDA-berørt næringsliv i regioneni samarbeid med Nesna
                          og Hemnes kommune.
4.2 Mo i Rana Lufthavn – Røssvoll          Beskrivelse av tiltaket:
                          Montering av GPS-utstyr
   Økonomisk ramme 2005 – 2007; 1,8 mill. kr
   2005; 1,8 mill. kr              Formål/målsetting:
   2006; 0 mill. kr               Å øke regulariteten og sikkerheten på flyplassen
   2007; 0 mill. kr               Samarbeidspartnere:
                          RDA-berørt næringsliv i regionen, Mo i Rana Lufthavn,
                          Avinor, Rana kommune
4.3 Infrastrukturtiltak i Grane, Hattfjelldal,   Beskrivelse av tiltaket:
  Hemnes                     Å bygge ut ulik infrastruktur i kommunene – beskrives
  og Nesna.                    senere.
    Økonomisk ramme 2005 - 2007: 1,8 mill. kr  Formål/målsetting:
    2005; 0,4 mill. kr              Å forbedre infrastrukturen i kommunene for derved å
    2006; 0,6 mill. kr              gjøre kommunene mer attraktive for innbyggerne og for å
    2007; 0,8 mill. kr              opprettholde bosetting og næringsliv
                          Samarbeidspartnere:
                          RDA-berørt næringsliv i regionen, Grane, hattfjelldal,
                          Hemnes og Nesna kommune

5.0 Andre næringslivsrettede tiltak
5.1 Energigjenvinning og ENØK-tiltak i regionen   Beskrivelse av tiltaket
                          Gjennom bidrag sørge for at bedriftenes egenandel ved
                          ENØK-tiltak blir redusert. Tiltakene kommer i tillegg til
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 10,3 mill kr.  midler fra ENOVA og skal også kunne anvendes til
    2005; 1,3 mill. kr              utredninger.
    2006; 4,0 mill. kr
                          Formål/målsetting:
    2007; 5,0 mill. kr
                          Å bidra til at regionens næringsliv setter i gang og
                          gjennomfører ENØK-tiltak som skal føre til energisparing
                          og reduserte kostnader.
                          Samarbeidspartnere:
                          RDA-berørt næringsliv i regionen, MIP
                          Energigjenvinning AS, ENOVA
                                              Side 50 av 69
5.2  Støtte til leverandørutvikling          Beskrivelse av tiltaket:
                            Å yte støtte til gjennomføring av aktiviteter relatert til
    Økonomisk ramme 2005 – 2007; 1,1 mill kr.
                            leverandørutvikling - herunder dekke utgifter for å
    2005; 0,3 mill. kr
                            avdekke og kvalitetssikre underleverandører i særskilte
    2006; 0,4 mill. kr
                            lavkostland. Bidra til at Norske underleverandører får
    2007; 0,4 mill. kr
                            kompetanse i å drive buisiness over internett.
                            Formål/målsetting:
                            Forbedre næringslivets konkurransekraft og evne til å
                            overleve i et stadig mer krevende marked
                            Samarbeidspartnere:
                            RDA-berørt næringsliv i regionen
5.3 ”Destination Artic Circle” – Nettverksprosjekt   Beskrivelse av tiltaket:
   for markedsføring.                Støtte til markedsføring og etablering av ”Destination
                            Arctic Circle” . dekke kostnadder ved etablering av et
                            bransjenettverk som generell markedsføring i tilknytning
    Økonomisk ramme 2005 - 2007: 0,9 mill kr.    til messer etc.
    2005; 0,3 mill. kr
                            Formål/målsetting:
    2006; 0,3 mill. kr
                            Å etablere et bransjenettverk innenfor bransjer som har
    2007; 0,3 mill. kr
                            stort potensiale ved ekstern markedsføring utenfor
                            landsdelen .
                            Samarbeidspartnere:
                            RDA-berørt næringsliv i regionen. Rana Næringsforening

5.4 Miljøprosjekter                  Beskrivelse av tiltaket:
                            Støtte ulike industribedrifter som ønsker å gjennomføre
                            miljøforberedende prosjekter. Dette kan være prosjekter
    Økonomisk ramme 2005 - 2007: 5 mill kr.    for å stramme inn på utslipp til luft og til vann, men også
    2005; 1,0 mill. kr               inneholde prosjekter som deponering av avfall etc.
    2006; 2,0 mill. kr               Formål/målsetting:
    2007; 2,0 mill. kr               Å forbedre lokalmiljøene ved at industribedriftene slipper
                            ut mindre miljøfarlig avfall. Å ivareta utviklingen av vår
                            avfallshåndtering.
                            Samarbeidspartnere:
                            RDA-berørt næringsliv i regionen, Kommunene, SFT,
                            Nordland fylke, Miljøteknikk Terrateam AS
5.5  Avsetning av midler til diverse nye prosjekter  Beskrivelse av tiltaket:
                            Beskrives senere
    Økonomisk ramme 2005 – 2007 2,5 mill kr
    2005; 0 mill. kr                Formål/målsetting:
    2006; 0 mill. kr                Beskrives senere
    2007; 2,5 mill. kr
                                                Side 51 av 69
6.4   Salten.

Kort om regionen:
Regionen omfatter kommunene; Meløy, Gildeskål, Beiarn, Bodø, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy

Salten har ca 75 tusen innbyggere fordelt på 10 kommuner. Bodø har en jevn økning i innbyggertallet. For de
andre kommunene i regionen er det nedgang i folketallet . Det er stor grad av pendling, spesielt til Bodø.

Regionen har en sammensatt og allsidig næringsstruktur. Det er vekst i såkalte nye næringer, innenfor
kunnskaps- og teknologibedrifter. Regionen har viktige industrielle hjørnesteinsbedrifter i Sørfold, Saltdal og
Meløy. På kysten er aktivitetsøkning innenfor marin sektor, samtidig som Salten har noen av de viktigste
landbrukskommunene i landsdelen.

I tillegg har Forsvaret stor aktivitet i Bodø med bl.a. Bodø Hovedflystasjon. I Bodø og Salten ligger og
landsdelsdekkende og nasjonale funksjoner knyttet til Avinor, Helse Nord, vegvesenets regionkontor Nord og
sist beslutningen om å legge Luftfartstilsynet til Bodø.
Høgskolen har utviklet seg til å bli en av de største virksomhetene i regionen, og det knyttes store forventninger
til at Høgskolen omgjøres til Universitet.

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Etter framlegg av Statsbudsjettet for 2004 ble det i Salten tatt flere initiativ for å ivareta lokale og regionale
interesser i forbindelse med omleggingen av arbeidsgiveravgiften generelt og de såkalte næringsrettede
utviklingstiltakene spesielt, bl.a. gjennom møte i Bodø 30.10.03 der alle kommuner i Salten var invitert,
spørreundersøkelse blant ca 180 berørte bedrifter i Bodø, Salten Regionråd gir sin tilslutning til en felles
utviklingsprosess der Team Bodø KF får prosjektansvar, nytt fellesmøte med kommuner i Salten 16.12.2003,
dialogmøter med bedrifter / forvaltning i alle kommuner, møte med Nordland fylkeskommune og nytt fellesmøte
med kommuner / utviklingsmiljø i Salten.

Mål / målgruppe (strategier):
Vekst i Salten gjennom å skape et mer konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv ien mer konkurransedyktig og
velfungerende BAS-region
Det foreslås følgende strategier og hovedgrepgrep i dette utviklingsarbeidet:
    Regional samhandling om næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap
    Fokusere på utviklingspotensialet i nærings- og arbeidsliv
    Utvikle nasjonalt ledende næringsklynger og kompetansemiljø der Salten har fortrinn
    Forankring til lokale næringsliv, -planer og utviklingsmiljø
Vitalisere lokal næringsutvikling gjennom nettverksløsninger og fordeling av oppfølgingsansvar i regionen
7.1 Bedriftsrettede tiltak og lokal næringsutvikling
           Innsatsområde 1: Bedriftsrettede tiltak og lokal næringsutvikling
Formål / mål:
  Etablere flere nye bedrifter og knopskyting av eksisterende bedrifter
  Styrke bedriftenes lønnsomhet gjennom fokus på utviklingsprosjekter og/eller samarbeid som kan bidra til
  innovasjon, nye markeder, kompetanse
  Bedre samarbeid mellom aktører (horisontale, vertikale eller geografiske) som kan bidra til innovasjon,
  nyskapning (og bedre konkurransekraft) og dermed bedre lønnsomhet
                                                  Side 52 av 69
Forventet resultat:
o  Næringslivet skal kjenne bedre til ordinært virkemiddelapparat og når dette kan brukes.
  Virkemiddelapparatet skal være mer tilgjengelig for bedriftene.
o  Økt fokus på innovasjon og nyskapning i bedriftene som igjen kan bidra til økt lønnsomhet og vekst
o  Bidra til etablering av X nye arbeidsplasser pr. geografisk område
o  Spennende arbeidsplasser som gjør at ungdom vil være/komme til Salten
Status 2004             Ramme totalt 2005 (35,85 mill):    Forventning 2006:
o  Tilskudd gitt: 0,150 mill     o  Restbevilgn. 2004: 6,850 mill   o  35,5 mill
                   o  Ny bevilgning 2005: 29 mill
Tiltak                Beskrivelse
1.1 Bedriftsutvikling         o  Innovasjon og nyskapning (produktutvikling/nye tjenester, nye
                     markeder, nye arbeidsplasser, nettverk, kompetanse,
                     internasjonalisering) i eksisterende bedrifter og blant
                     gründere/etablerere og gjennom samarbeid mellom ulike bedrifter,
                   Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge, NT-programmet, Norges
                   Forskningsråd/SkatteFUNN, Nordland fylkeskommune, bedriftene
1.2 Beholde unge i regionen, bidra  o  Lærlingeordninger
til å få unge tilbake til regionen
                   o  Traineeordning (tiltak med kostnader særlig i 2006-2007)
etter endt utdanning
                   Samarbeidspartnere: Nordland fylkeskommune og opplæringskontorene,
                   andre
1.6 Regionale bransjenettverk og   o  Horisontale, vertikale eller geografiske nettverk som jobber sammen
lokal samhandling             for å få til innovasjon, nyskapning, nye markeder, effektivisering,
                     vekst og utvikling
                   Samarbeidspartnere: Utviklingsselskap, kommuner, næringsliv, andre
1.7 Investeringsselskap som kan    o  Selskapet skal kunne bidra med egenkapital i lokale selskap
bidra med egenkapital
                   o  Selskapet skal kunne bidra i et såkornfond under forutsetning av at
                     forvaltningsmiljøet lokaliseres til Bodø og at profilen ellers kan
                     komme eksisterende/nytt næringslivet i regionen til gode.
                   Samarbeidspartnere: Kommunene
1.8 Diverse              o  Tiltak som kan redusere sykefravær (for berørte bedrifter).
                   o  Seminarer, presentasjoner, arrangement som kan stimulere til vekst
                     og utvikling blant berørte bedrifter (og næringsliv generelt).
                     Eksempelvis energiøkonomisering, leverandørutvikling, arena for
                     næringsliv og politisk virksomhet i Salten, SkatteFUNN og andre
                     virkemiddelordninger
                                                Side 53 av 69
7.2    Næringsrettet infrastruktur


                Innsatsområde 2: Næringsrettet infrastruktur
Formål / mål:
   Utvikle konkurransedyktige betingelse for regionens næringsliv og en velfungerende BAS-region
   Utvikle lokale og regionale sentra som handelssenter og møteplasser
Forventet resultat:
o
Status 2004:              Ramme totalt 2005 (8 mill)      Forventning 2006:
o   Tilskudd: 4 mill         o  Tilskudd: 14,5 mill       o  14 mill
                    o  Rest 2004: 4 mill
                    o  Rest 2005: 4 mill
Tiltak                 Beskrivelse
2.2 Flaskehals RV 80 Bodø havn     o  Utbedring av kryssene Jernbaneveien/Sjøgate og Jernbaneveien/
                      Terminalveien og mellomliggende strekning for å enkle
                      næringstrafikken spesielt.

                    Samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bodø kommune.
                    Gjennomføres i 2005-2006
2.3 Øke akseltrykk RV Steigen     o  Økt akseltrykk på RV 835 (Mortenstrand-Nordfold) og Fv 633 (Botn
og Hamarøy                 – Helnessund)

                    Samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og berørte kommuner.
                    Gjennomføres i 2005-2006.
2.4 Bodø-               o  Forprosjekter i samarbeid mellom Bodø kommune, Bodø havn og
sentrumsutvikling/havn + 2.5.1       berørt næringsliv

                    o  Delfinansiering: Bodø kommune og Bodø havn
2.5.2 Rognan sentrumsutvikling     o  Forprosjekt i samarbeid mellom Saltdal kommune og berørt
                      næringsliv

                    o  Delfinansiering: Saltdal kommune
2.5.3 Fauske sentrumsutvikling     o  Forprosjekt i samarbeid mellom Fauske kommune og berørt
                      næringsliv

                    o  Delfinansiering: Fauske kommune
2.5.4 Ørnes/Meløy           o  Forprosjekt i samarbeid mellom Meløy kommune og berørt
sentrumsutvikling              næringsliv

                    o  Delfinansiering: Meløy kommune
                                                Side 54 av 69
7.3    Salten digital


                     Innsatsområde 3: Salten digital
Formål / mål:
   Alle (bedrifter/private) i regionen skal ha tilgang til Internet via en konkurransedyktig bredbåndsaksess
   Bidra til innovasjon og nyskapning på mindre steder i Salten
Forventet resultat:
o   ”Alle” innbyggere og bedrifter i Salten kan få tilgang til bredbånd til en konkurransedyktig pris. Dette skal
   bidra til et mer innovativt næringsliv og gi næringslivet mulighet til å nå ut i markedet via Internet.
o   Videre skal privatpersoner kunne ta del i utviklingen som skjer på Internet (kompetanseheving)
o   Kommunene i Salten utnytter infrastrukturen og får til samarbeid som både resulterer i bedre tjenester til
   innbyggere og næringsliv og reduserte kostnader i kommunene (ved effektiv bruk av systemer og
   kompetanse over kommunegrensene)
Status 2004:               Ramme totalt 2005 (0,5 mill)     Forventning 2006:
o   Tilskudd: 1,5 mill         o  Tilskudd: 3,0 mill         o  9 mill
                     o  Rest 2004: 0 mill
                     o  Rest 2005: 0,5 mill
Tiltak                  Beskrivelse
3.1 Bredbåndsutbygging i         o  Fiber til alle kommunesentrene i Salten (som muliggjør lokal
regionen                   distribusjon)
                     o  Utbygging av 27 geografiske områder i Salten (som ikke har
                       bredbånd pr. i dag)

                     Samarbeid mellom kommunene i Salten
                     Delfinansiering: Kommunene, HØYKOM, Nordland fylkeskommune?
                     Tiltak som krever 10 mill i perioden 2004-2006 (men forskutteres i
                     2005)

3.5 Diverse               o  Bredbånd til skole og IKT i skolen
                     o  Tjenester på nett
                                                  Side 55 av 69
7.4    Innovasjon og Entreprenørskap


                Innsatsområde 4: Innovasjon og Entreprenørskap
Formål / mål:
   Utvikle entreprenørkultur og nyskapingsevne. (Bygge kultur for at unge tør satse/starte for seg selv)
   Bli best i Norge på anvendt entreprenørskap
   Øke innovasjonsgraden / nyetableringer i regionen med 30 % i perioden
Forventet resultat:
o   Flere varige nyetableringer
o   Flere knopskytinger fra eksisterende bedrifter
Status 2004:              Ramme totalt 2005 (7,1 mill)      Forventning 2006:
o   Tilskudd: 1,4 mill        o  Rest 2004: 3,6 mill        o  12 mill
                    o  2005: 3,5 mill
Tiltak                 Beskrivelse
4.1 Innovative prosjekter        o  Etablere/drive innovasjonsnettverk i regionen
                    o  Etablere/drive lokale innovasjonsnettverk
                    o  Tiltak som bidrar til nasjonal/internasjonal oppmerksomhet
                    o  Tiltak som bidrar til nyetableringer eller knopskytinger
                    o  Kompetansebygging og støttesystem for oppfinnere

                    Samarbeid: Arenaaktørene, Nordland fylkeskommune, andre
4.2 Lokale inkubatorer         o  Bistå i etablering (fysisk og faglig) av inkubatortilbud (fødselshjelp
                       for nye bedrifter/gründere) på Rognan, Fauske, Ørnes, Bodø.
                    o  Regionale studiesenter?

                    Samarbeid/delfinansiering: Arenaaktørene, kommunene, Nordland
                    fylkeskommune, andre
4.3 Arbeid for å stimulere       o  Utvikle et godt samarbeid mellom skole næringsliv
innovasjon og entreprenørskap
                    o  Støtte og stimulere elevbedrifter i grunn- og videregående skole og
hos barn, ungdom, unge
                       høgskole

                    Samarbeid/delfinansiering: Ungt entreprenørskap, Nordland
                    fylkeskommune, kommunene
                                                  Side 56 av 69
7.5    Universitet

                   Innsatsområde 5: Universitetet i Bodø
Formål / mål:
   Etablere Universitetet i Bodø
   Iverksette næringsrettede FOU-program der regionen har fortrinn
   Best i Norge på utvalgte områder
Forventet resultat:
o   Realisering av Universitet i Nordland
o   Nye arbeidsplasser ved Universitetet
o   Økt etterspørsel etter (forretningsmessig og annen) tjenesteyting lokalt/regionalt noe som bidrar til
   lønnsomme bedrifter i andre sektorer
o   Økt oppmerksomhet nasjonalt/internasjonalt
o   Økt tilgang på ungdom i utdanning
Status 2004:               Ramme totalt 2005 (6 mill)       Forventning 2006:
o   Tilskudd: 6 mill          o  2005: 6 mill            o  6 mill
Tiltak                  Beskrivelse
5.1 Grunnfinansiering          o  Bygge opp grunnkompetansen for et Universitet i Bodø
universitetsdannelsen
5.2 FOU-program Energi/Artic       o  Legge grunnlaget for et nasjonalt fagmiljø innen energistyring,
Watch                     nettdrift og statlig styringssystemer innen kratsektoren
                     o  Etablere et flerfaglig miljø innen olje, energi, grønn sertifisering,
                       miljø-, industri- og teknologiutfordringer

5.4 FOU-program Marint          o  Utvikle det marine miljøet til et fullverdig, forskningssenter i
forskningssenter               Mørkvedbukta med hovedvekt på tidlig yngelfase og sjømatkvalitet,
                       herunder opprinnelsesmerkning


5.5 FOU-program ”fra trygd til      o  Videreutvikle det faglige ”attførings-clusteret” i Salten-regionen slik
arbeid”                    at det blir et landsledende modellverksted knyttet til yrkesmessig
                       rehabilitering
Universitetsprogrammet krever forutsigbarhet også for 2007.
                                                    Side 57 av 69
7.6    Markedsføring, akkvisisjon, programledelse


              Innsatsområde 6: Markedsføring, akkvisisjon, programledelse
Formål / mål:
   Salten mer synlig nasjonalt og internasjonalt - understøtte merkevarebygging
   Regionsutvikling – innovativ ledelse og samordning
   Drift av programmet
Forventet resultat:
o
Status 2004:               Ramme totalt 2005 (5,24 mill)     Forventning 2006:
o   Tilskudd: 1,7 mill         o  Rest 2004: 2,30 mill        o  4 mill +
                     o  2005: 2,94 mill          o  6 mill i reserve
Tiltak                  Beskrivelse
6.1 Merkevarebygging / felles      o  Merkevaren Salten
kommunikasjonsplattform (inkl.
                     o  En felles plattform for ekstern kommunikasjon
6.2)
                     o  Gjennomføre profileringstiltak

6.3 Nasjonale og             o  Delta og koordinere innsats i ”konkurransen” om mulig
landsdelsdekkende virksomheter        utlokalisering av statlig virksomhet på områder der Salten har
                       fortrinn for å løse nasjonale oppgaver
                     o  Beredskap i forhold til reorganisering av offentlig og private
                       virksomhet

6.4 Innovasjonsprogram Salten      o  Etablering, ledelse og drift av innovasjonsprogrammet
                     o  Forvaltning av økonomiske midler
                                                    Side 58 av 69
6.5   Ofoten.
Kort om regionen:
Regionen omfatter kommunene; Tysfjord, Ballangen, narvik, Evenes og Tjeldsund. Regionen har et samlet
innbyggertall på i overkant av 26000 personer.
Regionen som sådan har gjennom hele 90-tallet vært preget av lite nyskaping og mangel på risikovillig kapital.
Næringslivet har vært, og er i noen grad fortsatt, preget av avhengighet av store hjørnesteinsbedrifter. Dette
forsterkes av at ingen av de største bedriftene, det være seg private eller offentlige, har hovedkontor i Ofoten

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Arbeidet med handlingsplanen har vært ledet av beslutningsgruppen i regionen. Det er gjennomført møter med
både bedrifter og enkeltbransjer i denne perioden.

Hovedmål:
Handlingsplanen med tilhørende økonomiske ressursrammer skal innen i perioden 2004-2008 føre til et målbart
løft for regionen når det gjelder:
 * Et generelt sett konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv på nasjonalt og internasjonalt nivå
 * Bedrede rammebetingelser for regional utvikling herunder støtte til gjennomføring av Strategisk
  Næringsplan for Ofoten
 * Regionens attraksjonskraft som reisemål
 * Samhandlingen mellom høgskole- og FoU-miljøet og næringslivet
 * Transportvolum og transportrelatert infrastruktur
 * Ofoten som BAS-region, med et velfungerende regionalt nettverk mellom offentlig sektor, næringsliv og
  øvrige beslutningstakere.

Handlingsplanen er inndelt i fem innsatsområder:
Innsatsområde: Reiseliv
Status: Masterplanen for reiseliv, Narvik ble ferdig i september 2003. Narvik-regionen har de rette
forutsetningene for å satse på helårsturisme, noe som er dokumentert gjennom Masterplanen. I masterplanen
pekes ut områdene som skal utvikles for fremgang og ekspansjon innen reiseliv.
I februar 2004 startet neste fase i masterplanarbeidet; ”fra ord til handling”, som fremdeles pågår med ti ulike,
vel definerte prosjekter (som i neste steg fører til behov for finansiering, før realisering).
I andre kommuner i Ofoten pågår også planlegging og utvikling innen reiseliv. Det er en styrke at Narvik kan ha
rollen som ”motor”, da enhver erfaring viser at slike ”motorer” vil gi ringvirkninger til øvrige deler av næringen.
En turist reiser til ett område og observerer ikke grensene mellom kommunene.
Hovedmål for reiselivssatsingen:
Narvik-regionen skal innen 2010 å oppnå 50 000 nye gjestedøgn.
En slik vekst i besøket vil skape bedre lønnsomhet innen reiselivsnæringen, flere arbeidsplasser og nye bedrifter.
Parallelt vil innbyggerne i regionen få en bedre livskvalitet gjennom tilgang til flere spennende
opplevelseprodukter og en stabil infrastruktur.
Visjonen er å tilby sterke opplevelser året rundt.

Økonomisk ramme:                     Følgende prosjektområder prioriteres:
                              - Prosjekter som er i tråd med masterplanen for
Økonomisk ramme 2005 – 2007; 23,550 mill. kr
                               reiseliv – herunder markedsføring av regionen.
2005, 4.775 mill. kr. + 2,225 overført fra 2004       - Spydspissprodukter som alene kan lokke
2006; 11,750 mill. kr.                    besøkende til seg, - med potensiale til å kunne
2007; 4,800 mill. kr                     være fremtidig ”motor” i reiselivsutviklingen.
                              - Kompetanseheving i hele bransjen med fokus på
                               høy faglig standard, leveransekvalitet og
                               kundebehandling.
                              - Enkelte betydningsfulle infrastrukturtiltak som


                                                 Side 59 av 69
                               kompletterer produktet.

Innsatsområde: Teknologi
Status:
Futurum AS har gjennom noen mindre prosjekter innenfor området teknologi startet arbeidet med å stake ut
kursen for den videre teknologisatsning i Narvik og Ofotenregionen. Disse prosjektene har blant annet dekket
følgende:
    forstudie ’IKT og teknologibedrifter i Narvik’
    prosjektsøknaden ’Tekno – Narvik’
    studentarbeidet ’Teknologiinnovasjon i Narvik’ (Forskningsparken i Narvik).
Videre har følgende prosjekt vært gjennomført i 2003 og 2004:
    forstudie ’Olje gass SONAR’ som gir en analyse av regionens muligheter innen olje og gassområdet.
    forstudie ’Strategi for Teknologisatsningen i Ofoten og Narvik – Regionen’ (Teknologi SONAR) som
     gir et underlag for et arbeid med etablering av en Masterplan innen teknologi.
Det er viktig at dette arbeidet blir brukt som grunnlag for det videre arbeide med å etablere en strategisk
næringsplan samt en masterplan for teknologiområdet. Det er også av vesentlig betydning at satsninger gjennom
RDA ordningen følger disse der hvor det er mulig.
Hovedmål for teknologisatsingen:
Narvik- og Ofotenregionen skal innen 2008 ha oppnådd status som Nord-Norges ledende teknologimiljø innen:
  - Formell teknologisk utdanning og kompetanse
  - Teknologiforskning og utvikling
  - Nyskapning og etableringer
  - Teknologibasert næringsliv
Det skal være etablert et forpliktende og gjensidig utviklende samarbeid med toneangivende nasjonale og
internasjonale miljø innenfor regionens utvalgte og omforente satsingsområder.”
Økonomisk ramme 2005 – 2007; 13,1 mill. kr        Følgende prosjektområder prioriteres:
 2005; 5,925 mill. kr. + 0,9 mill. overført fra 2004    - Utarbeiding av Masterplan for Teknologi som set-
 2006; 5,700 mill. kr.                    ter fokus på spissede satsingsområder innenfor
 2007; 0,900 mill. kr                     teknologi i regionen og som gir generell consensus
                               og aksept for den/de retninger det skal arbeides mot.
                              - En effektiv bruk av FoU-miljøet i regionen for å
                               styrke og heve næringslivet til nasjonalt/inter-
                               nasjonalt nivå. Nyskaping i eksisterende bedrifter.
                              - Forskningsbasert innovasjon og nyskaping.
                               Etablererprogram for teknologer-/teknologibedrifter
                               innenfor rammen av det generelle etablererprogram-
                               met.
                              - Forsterket markedsføring/rekruttering til
                               realfagstudier i regionens vgs og høgskole, herunder
                               merkevarebygging for teknologimiljøet i
                               Ofotenregionen.
                              - Utdanning og kompetanseheving
                                                 Side 60 av 69
Innsatsområde: Transport/Infrastruktur
Status:
Narvik har lykkes med sin satsing på transport og distribusjon i de siste 4-5 år. Gjennom tilrettelegging av
infrastruktur og en aktiv utadrettet akvisisjonsvirksomhet er det oppnådd en betydelig utbygging av
Fagernesterminalen med flere nyetableringer og utvidelser. Sentrale distributører samler nå sin virksomhet i
Narvik. Dette gjøres av rent logistikkmessige og kommersielle grunner.
ARE-toget har hatt en sterk og ubrutt økning i transportvolumet hvert år og bidrar sterkt til å befeste Narviks
posisjon som transportknutepunkt.
Arbeidet med øst-vest transportkorridoren fra Kina/Asia via Narvik til USA’s østkyst har skutt fart i regi av UIC
(den internasjonale jernbaneunionen). Prosjektet er i ferd med å oppnå forankring både hos kinesiske og
amerikanske transportmyndigheter og operatører samt en gryende forståelse hos norske sentrale myndigheter.
Prøvetransporter er planlagt i løpet av 2005.
Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes er i dag ”prioritert” som fraktflyplass av Nordland fylkeskommune. Verken
Nordland eller Troms Fylke har gode alternativer vedr. flyfrakt. Flyplassens beliggenhet gjør at man kan betjene
hele Nordland, Troms og Finnmark i forhold til transport av fersk fisk oversjøisk. EVE er den flyplass i Norge
som ligger nærmest destinasjoner i fjerne Østen, og man kan faktisk velge å benytte to fremføringsveier, via
Anchorage, Alaska eller via Artica 1, over Russland. Begge vil bety en fremføringstid fra EVE på ca. 15
effektive timer.
Hovedmål for transport/infrastruktur:
Fullføring og behandling av strategisk transportplan skal ha avdekket flaskehalser og kapasitetsbegrensninger i
transportsystemet i regionen. Disponible arealer for nye terminalanlegg skal være vurdert og prioritert samt
medtatt og under behandling i kommunal plansammenheng.
Prøvetransporter for øst-vest korridoren Kina – USA skal være gjennomført.
Kompetansehevingsprogrammer for transportnæringen i samarbeid med skolesystemet skal være etablert og de
første undervisningsprogrammene gjennomført.
Spørsmålet om Vegpakke Ofoten skal være endelig avklart, - herunder en klargjøring av de effekter reduserte
avstandsulemper i regionens transportmønster vil innebære for transportknutepunktet.


Økonomisk ramme 2005 – 2007; 5,182 mill. kr        Følgende tiltak/prosjektområder prioriteres i
 2005; 1,502 mill. kr. + 2,498 mill. overført fra 2004  planperioden:
 2006; 1,057 mill. kr.                   - Utarbeiding og gjennomføring av strategisk
 2007; 0,125 mill. kr                     transportplan for Ofoten. Arealplanvurderinger og
                               utvikling av disponible arealer for terminalanlegg
                               samt øvrig infrastruktur. Kartlegging av
                               flaskehalser/kapasiteter i transportsystemet veg-
                               bane, terminalanlegg i forbindelse med øst-vest
                               korridoren.
                              - Satsing på nye undervisnings- og
                               kompetansehevingstiltak innenfor transport og
                               logistikk. Samarbeid mellom skolesystemet (vgs og
                               HIN) og transportnæringen.
                              - Forsterket markedsføring av transportknutepunktet
                               – herunder Transportkonferansen (More Effective
                               Transports).
                              - Sterk satsing på arbeidet med Hålogalandsbrua i
                               samarbeid med SVV Region Nord – bl.a også som
                               et ledd i å optimalisere tverrforbindelsen i
                               Hålogalandsregionen (E10, LOFAST,
                               Harstad/Narvik Lufthavn Evenes, E6, Ofotbanen) –
                               ”Vegpakke Ofoten”.
                              - Maskinell” infrastruktur (kraner, laste-losseutstyr)
                               og terminalanlegg.
                                                  Side 61 av 69
Innsatsområde; Fellesprosjekt/Annet
Økonomisk ramme 2005 – 2007; 7 mill. kr         Fellesprosjekt: Foruten de satsingsområdene som er
 2005; 3,166 mill. kr. + 1,334 mill. overført fra 2004  nevnt til nå, har man funnet fram til et
 2006; 2,500 mill. kr.                  etablererprogram som vil gå på tvers av de ulike
                             satsingsområdene:
                             Etablererprogram:
                              - Etablererprogrammet skal bistå etablerere i alle
                               faser av en bedriftsutvikling, fra idéskaping,
                               idéutvikling, forretningsplanlegging, etablering og
                               gjennomføring til oppfølging.
                             Annet: I tillegg har man prosjekt som ikke faller
                             naturlig inn i den tidligere grupperingen. Dette gjelder
                             følgende:
                             * Sertifisering av bankenes rådgivere:
                             * Flerbrukshall i Ballangen
                             * Ny giv i Ballangen
                                                 Side 62 av 69
6.6   Lofoten.

Kort om regionen:
Regionen omfatter kommunene; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan . Regionen har et
samlet folketall på ca 24.000 personer.Prosessgrunnlag for handlingsplanen: Lofoten har lagt vekt på at næringslivet skulle sitte i forsetet og
at de bedriftene som ble berørt av økt arbeidsgiveravgift, skulle delta aktivt i prosessen. Arbeidet har vært ledet
av en styrings- og arbeidsgruppe på 7 personer. Lofotrådet har vært sekretariat for gruppen. Planen er utformet
i nær kontakt med berørte foretak og kommuner. Det er bl.a. gjennomført sju møter der til sammen 35
bedrifter har medvirket.
Mål / målgruppe (strategier): I Lofoten får ca 35 bedrifter merkostnader som ikke kompenseres med
generelle ordninger.
Handlingsprogrammet bygger på foreliggende planverk og de innspill som er kommet gjennom dialogen med
næringslivet. Programmet skal baseres på:
  • regional samhandling om næringsutvikling, innovasjon og entre om næringsutvikling, innovasjon og
   entre prenørskap
  • fokus på utviklingspotensialet i nærings- og arbeidsliv
  • utvikle ledende næringsklynger og kompetansemiljøer der Lofoten har fortrinn
  • forankring til lokalt næringsliv, næringsplaner og utviklingsmiljø
  • vitalisere lokal næringsutvikling gjennom nettverksløsninger og gjennom nettverksløsninger og
   fordeling av oppfølgingsansvar i regionen som bærende strategier.

Innsatsområder:                      Tiltak / detaljering:
Innsatsområde: Bedriftsutvikling/lokal           Beskrivelse av tiltaket
       næringsutvikling.               Tiltaket omfatter følgende type prosjekter:
                               - Fokus styrekompetanse
Økonomisk ramme 2005 – 2005; 8 mill. kr           - Lederutvikling
2005; mill. kr                        - Endringsledelse
2006; mill. kr                       - Nettverksbygging
                               - Økonomistyring
                               - Organisasjonsutvikling
                               - Markedsanalyser / markedsarbeid
                               - Miljøtiltak
                               - Faglig oppdatering egen bransje.
                               - Kvalitetsstyring / kvalitetssikringsprosesser
                               - Hospitantordning for studenter.
                               - Hospitantordning ut av regionen for
                                næringslivsansatte.
                              Formål/målsetting:
                              Styrke bedriftenes konkurranseevne ved
                              kompetanseheving og nettverksbygging.
                              Forventet resultat:
                              Bedre styring, høyere bevisstgjøring og bedret
                              økonomisk resultat i lokalt næringsliv, spesielt inne
                              gruppen berørte bedrifter

Innsatsområde: Infrastruktur               Prioriterte tiltak:
                             Utredninger og konsekvensanalyser av:
   Økonomisk ramme 2005 – 2005; 0,9 mill. kr
                              - Alternativ innkorting av vegtraseer internt i Lofoten.
     2005; mill. kr
                              - Kommunikasjon inn/ut av regionen.
     2006; mill. kr                                                  Side 63 av 69
                        Formål/målsetting:
                        Bidra til at ulike områder i Lofotregionen
                        kommunikasjonsmessig knyttes sammen med formål å
                        bedre vilkår for en positiv næringsutvikling.
                        Bidra til å opprettholde gode kommunikasjoner mellom
                        Lofoten og omverden slik at det dermed ligger til rette
                        for utvikling av eksisterende næringsliv og etablering
                        av ny virksomhet.
Innsatsområde:Innovasjon og entreprenørskap  Beskrivelse av tiltaket:
                        Tiltaket vil være initiert av enkeltbedrifter eller
  Økonomisk ramme 2005 – 2005; 2,9 mill. kr
                        grupperinger som går sammen om en ny felles
  2005; mill. kr.
                        virksomhet. Kan også være konferanser som har til
  2006; mill. kr
                        hensikt å inspirere og rette fokus på nyskaping og
                        videreutvikling av eksisterende konsepter.
                        Formål/målsetting:
                        Dra i gang nye forretningsområder i det eksisterende
                        næringsliv til styrking og stabilisering av løpende drift
                        og til økning av lokal sysselsetting.
                        Forventet resultat:
                        Gi ny lønnsom næring med økt sysselsetting.


Innsatsområde: Profilering og markedsføring  Beskrivelse av tiltaket:
                        Messedeltakelser eksternt for profilering av lokalt
 Økonomisk ramme 2005 – 2005; 0,9 mill. kr
                        næringsliv samt arrangement der kultur og næringsliv
    2005; mill. kr
                        nyter synergieffekter ved felles prosjekter
    2006; mill. kr
                        Formål/målsetting:
                        Skape økt fokus på Lofoten som interessant region for
                        næringsetablering og dermed tiltrekking av nye
                        virksomheter samt skape økt turistbesøk og dermed
                        aktivitet i eksisterende næringsliv
                        Forventet resultat:
                        Markedseffekt i form av økt volum/omsetning og
                        lettere rekruttering av kompetanse til regionen.
Innsatsområde: Forskning og utdanning     Beskrivelse av tiltaket:
  Økonomisk ramme 2005 – 2006; 1,5 mill. kr
    2005; mill. kr
    2006; mill. kr

                        Formål/målsetting:
                        Initiere forsknings- og utviklingsprosjekter på
                        produkter og tjenester.
                        Jobbe for utvikling av samarbeid mellom skoleverk
                        lokalt samt høgskole/universitet og det lokale
                        næringsliv for å sikre tilgang til relevant kompetanse i
                        næringslivet.
                        Øke utdanningstilbudet i regionen Lofoten.
                        Legge til rette for desentralisert utdanning og kursing.
                        Forventet resultat:
                        Legge grunnlag for økt verdiskapning gjennom
                        forpliktende partnerskapsavtaler mellom bedrifter og
                        forskningsmiljøer.
                                            Side 64 av 69
                             Skape nye studietilbud i regionen.
6.7   Vesterålen.

Kort om regionen:
Vesterålen omfatter kommunene; Lødingen, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy. Regionen har et samlet
folkemengde på 33000 personer. Næringslivet i Vesterålen er tradisjonelt nært knyttet til primærnæringene og
tilhørende produksjonsindustri. Andre næringer med et betydelig utviklingspotensial er reiselivsnæringen,
handels- og servicenæringen, bygg og anlegg, romteknologi, verftsindustri, fiskeoppdrett, høyforedling av
biprodukter fra fiskeindustri, fiskefôrproduksjon, transport, etc .

Prosessgrunnlag for handlingsplanen:
Vesterålen Utvikling (beslutningsorganet) har hatt ansvaret for rullering av handlingsplanen og har i denne
forbindelse fått operativ bistand fra Vesterålen Næringslivssamarbeid v/ Andøy Næringsforening.
For å sikre at næringslivet og øvrige berørte instanser har hatt mulighet til å gi innspill ved rullering av
handlingsplanen har det i perioden februar-mars 2005 blitt avholdt informasjonsmøter om RDA-midlene i den
enkelte kommune. Her har næringslivet blitt oppfordret til å komme med innspill til den regionale
handlingsplanen. Videre har næringssjefene i den enkelte kommune blitt invitert til å komme med
tilbakemelding ved rullering av handlingsplanen

Mål / målgruppe (strategier):
Det er formulert følgende visjon:
Vesterålen skal være en av de mest vekstkraftige næringsregionene i Nord-Norge i det 21. århundre.
Fordi Vesterålen:
- har mennesker både med realkompetanse/formalkompetanse og med vilje til å lykkes
- har rike fiskefelter og verdens vakreste kyst
- har mulige olje- og gassreserver
- sammen med naboregionene utgjør landsdelens tettest befolkede område
Forutsetningen for å lykkes, er å få frem lønnsomme bedrifter som eksporterer varer og tjenester ut av regionen.
Dette krever økt samhandling, markedsorientering og satsning på kompetanse og innovasjon.Innsatsområder:                  Tiltak / detaljering:
Innsatsområde:Bedriftsutvikling.       Beskrivelse av innsatsområdet:
                       Delfinansiering utviklingstiltak i enkeltbedrifter eller
  Økonomisk ramme 2005 – 2007; 16,5 mill kr
                       fellessatsinger fra grupper av samarbeidende bedrifter
  2005: 5 mill. kr             Prioriterte tiltak:
  2006: 11,5 mill. kr            Følgende prosjekttyper vil gis høy prioritet:
                        - kompetansegivende tiltak/opplæring
                        - bedriftsutviklingsprogrammer
                        - markedstiltak
                        - internasjonalisering
                          Formål/målsetting:
                          Styrke bedriften i Vesterålen sin lønnsomhet og
                          konkurransekraft.
                          Forventet resultat:
                          Tiltakene skal føre til at prosjekter gjennomføres i bedrifter i
                          Vesterålen som kan bidra til å øke lønnsomheten og dermed
                          redusere de negative virkningene av den økte
                          arbeidsgiveravgiften.
                          Samfinansiering:


                                                  Side 65 av 69
                       Bedriftene og det offentlige virkemiddelapparatet


Innsatsområde: Bransjeutvikling og nærings-  Beskrivelse av satsingsområdet:
        livssamarbeid         Satsingsområdet skal fange opp de overordnede
                       næri8ngsutviklingsprosessene i regionen, herunder prosessen
  Økonomisk ramme2005 – 2007; 4 mill kr
                       med rullering av handlingsplanen for RDA-midler, kobling
  2005: 2 mill. kr             mot regional strategisknæringsplan og satsinger innenfor
                       prioriterte bransjer.
  2006: 2 mill. kr
                       Prioriterte tiltak:
                       Følgende prosjekttyper vil gis høy prioritet:
                         - Regionale prosjekter og utviklingsprosesser initiert av
                          Vesterålen Næringslivssamarbeid,
                          * videreutvikling og formalisering av næringslivs-
                           samarbeidet i Vesterålen
                          * bransjeanalyser med kobling mot strategisk
                           næringsplan
                         - Prosjekter som kan styrke regionens reiseliv
                         - Prosjekter som kan styrke fiskerinæringen i Vesterålen
                         - Regionale prosjekter som kan bidra til å styrke Vesterålen
                          som olje- og gassregion
                         - Regionale prosjekter som kan videreutvikle og styrke
                          såkalte nye næringer med stort vekstpotensial.
                       Formål/målsetting:
                       Styrke posisjonen til Vesterålen innenfor bransjer som anses
                       å ha stort utviklingspotensiale i regionen. De prioriterte
                       bransjene i reiseliv, fiskeri, olje/gass og nye næringer med
                       stort vekstpotensiale. Det er ønskelig å få et styrket
                       samarbeid på tvers av kommunene og bransjene i regionen.
                        Forventet resultat:
                       I løpet av planperiodens slutt skal det være dannet et perma-
                       nent og formalisert samarbeid mellom næringsforeningene i
                       regionen – gjerne i form av en juridisk overbygning.
                       Næringslivet og de ulike bransjene i Vesterålen skal i løpet
                       av planperioden ha utarbeidet handlingsplaner, samtidig som
                       de første operative tiltakene skal være igangsatt.
                       Samfinansiering:
                       Samfinansiering av prosjekter fra øvrige offentlige aktører,
                       private aktører (bedriftene), EU-finansiering eller øvrige
                       kilder. Mulige kilder vil være delfinansiering fra EU’s
                       strukturfond, eksempelvis Interreg, eller deltakelse i EU’s
                       øvrige programmer.
Innsatsområde: Forskning & Utdanning     Beskrivelse av innsatsområdet:
                       Oppbygging av kompetanse og FOU-miljø i regionen vil
  Økonomisk ramme 2005 – 2007; 5 mill kr
                       være avgjørende for å skape vekst og videreutvikling i
  2005: 2 mill. kr
                       næringslivet. Vesterålen må ha aktive strategier for å få lagt
  2006: 3 mill. kr
                       undervisningstilbud innenfor høyere utdanning til regionen.
                       Et generelt høyt utdanningsnivå blant befolkningen har
                       positiv virkning både for eksisterende næringsliv, for
                       knoppskyting og for innovasjon/nyetablering. Det formelle
                       utdanningsnivået i regionen er lavt sammenlignet med
                       høgskole og universitetsbyene Tromsø og Bodø. Ungdom må
                       gis mulighet til fullverdig fagutdanning i regionen ved at
                       næringsliv og kommuner oppretter tilstrekkelig antall
                       lærlingeplasser.
                       Prioriterte tiltak:
                       Følgende tiltak vil gis prioritet:
                        - Oppbygging av FoU-kompetanse i næringslivet i regionen
                        - Næringsrelaterte FoU og utviklingsprosjekt innen berørte


                                              Side 66 av 69
                         og prioriterte bransjer
                        - Tiltak som styrker regionale utdanningsinstitusjoner innen
                         høyere utdanning
                        - Delfinansiering av lærlingeplasser innen prioriterte
                         bransjer
                        - Samarbeid mellom skole og næringsliv, eksempelvis
                         støtte til elevbedrifter.
                       Formål/målsetting:
                       Styrke FoU-satsningen i næringslivet i Vesterålen – primært
                       innenfor bransjer som berøres av økt arbeidsgiveravgift, men
                       også initiere næringsrelaterte FoU-prosjekter som kan bidra
                       til etablering av nye arbeidsplasser i regionen i de prioriterte
                       bransjene fiskeri, reiseliv, olje/gass og nye næringer. Videre
                       er det et mål å få igangsatt flere utdanningstilbud innen
                       høyere utdanning og sikre ungdom lærlingeplasser i regionen
                       innenfor prioriterte fagfelt.
                       Forventet resultat:
                       Etablering av regionale møteplasser mellom FoU, utdanning
                       og næringslivet. Etablering av minimum 30 nye
                       arbeidsplasser i regionen i planperioden som følge av
                       oppbygging av en kunnskapsmessig infrastruktur. Oppstart av
                       undervisningstilbud som har betydning for lønnsomhet og
                       innovasjon i næringslivet. Samfinansiering av 12
                       lærlingeplasser i planperioden.
                       Samfinansiering:
                       Bedriftene (egenandel), kommunene i Vesterålen og
                       Nordland Fylkeskommune. Det er også ønskelig med sam-
                       finansiering og samarbeid med øvrige instanser, eksempelvis
                       Norges Forskningsråd.
Innsatsområde:. Næringsklynger og       Beskrivelse av innsatsområdet:
nyetableringer.                Innsatsområdet ”næringsklynger og nyetableringer” skal
                       tilrettelegge for økt satsing på innovasjon og er et felles
  Økonomisk ramme; 2005 – 2007 6,5 mill kr
                       satsingsområde for næringslivet i alle kommunene i
   2005: 3 mill. kr
                       Vesterålen. Det skal igangsettes prosesser i alle kommunene
   2006: 3,5 mill. kr
                       som bidrar til nyetableringer og innovasjon, eksempelvis
                       næringshager, nærings/industriparker eller inkubatorer.
                       Prioriterte tiltak:
                        - Etablering av lokale arenaer og tiltak/prosjekt i den enkelte
                         kommune som fremmer innovasjon og nyetableringer.
                         Dette kan skje ved etablering av næringshager, nærings-
                         og industriparker, kunnskapsparker, inkubatorer eller
                         gjennom målrettet etablereropplæring.
                        - Etablering og oppfølging av felles regionalt nettverk for
                         involverte aktører. Dette for å sikre informasjon,
                         kunnskapsutveksling og synergieffekter til næringslivet i
                         hele regionen.
                       Formål/målsetting:
                       Bidra til nyetableringer og økt verdiskapning i næringslivet i
                       regionen – gjennom satsning på:
                        - Etablereropplæring
                        - Næringshager
                        - Nærings/industriparker.
                        - Kunnskapsparker.
                        - Inkubatorer.
                       For å sikre synergieffekt og regional samhandling, er det et
                       mål å få etablert felles regionale arenaer for etablerte
                       næringshager, nærings/industriparker, kunnskapsparker og


                                               Side 67 av 69
                      inkubatorer i Vesterålen for kunnskapsutveksling og
                      samarbeid i nettverk..
                      Forventede resultater
                      Det skal ved planperiodens slutt være etablert arenaer for å
                      fremme innovasjon og nyetableringer i den enkelte
                      kommune. Videre skal det være etablert nettverk for å skape
                      synergieffekter mellom disse arenaene.
                      Samfinansiering.
                      Bedrifter (egenandel), kommunene i Vesterålen, Nordland
                      Fylkeskommune og Innovasjon Norge


Innsatsområde:. Infrastruktur       Beskrivelse av innsatsområdet:
                      Satsningsområde ”infrastruktur” omhandler i utgangspunktet
 Økonomisk ramme 2005 – 2007; 8 mill kr
                      samferdsel, digital infrastruktur og annen viktig regional
   2005: 4 mill. kr           infrastruktur. I handlingsplanen for 2005 prioriteres først og
                      fremst samferdsel - i og med at Vesterålen i løpet av
   2006: 4 mill. kr
                      2005/2006 vil ha en rimelig godt utbygd digital infrastruktur
                      Formål/målsetting:
                      Gjennomføringen av prosjektene innenfor satsningsområde
                      ”infrastruktur” skal bidra til å få i gang prosesser som kan
                      sikre næringslivet i Vesterålen bedre rammebetingelser i form
                      av lavere transportkostnader både når det gjelder person- og
                      godstransport.
                      Prioriterte tiltak:
                      - Utarbeidelse av strategisk samferdselsplan for Vesterålen.
                      - Operative tiltak i samferdselsplanes handlingsprogram
                       beskrives og igangsettes og iverksettes
                      - Myk infrastruktur - eksempelvis:
                         * Innenfor helseområdet; eksempelvis nytt sykehus på
                          Stokmarknes
                         * Innenfor kultur og idrett; eksempelvis ny storhall i
                          Sortland
                         * Innenfor skole og utdanning; modernisering av
                          datautstyr i skoleverket
                      Forventet resultat:
                      Det forventes at Vesterålen innen sommeren 2005 har fått
                      avklart hvilke strategiske samferdselstiltak som man i
                      fellesskap bør prioritere. Videre forventes det at man i løpet
                      av planperioden har kommet i gang med konkrete operative
                      prosjekter.
                      Samfinansiering:
                      I forbindelse med konkretisering av operative tiltak, vil det
                      være naturlig å se på mulighetene for samfinansiering på
                      prosjektbasis med Nordland Fylkeskommune, Statens
                      vegvesen, Luftfartsverket og Kystverket.
                                             Side 68 av 69
Side 69 av 69

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:1/2/2012
language:
pages:69