Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Zmeňme odpad na surovinu Dai rifiuti alle materie prime Zmeňme by chenmeixiu

VIEWS: 104 PAGES: 27

									              Europa
              Slovensko
              Taliansko
RIVISTA BILINGUE DI INFORMAZIONE ECONOMICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVACCA  No. 04/2008

DVOJJAZYČNÝ EKONOMICKÝ ČASOPIS TALIANSKO-SLOVENSKEJ OBCHODNEJ KOMORY
Zmeňme odpad na surovinu
Dai rifiuti alle materie prime
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CCIS                    SOMMARIO / OBSAH

PREDSEDNÍCKA RADA TSOK
Presidente: Cav.Lav.  Mario Boselli (MarioBoselli Hold.)      EDITORIALE                     3
Presidente Onorario: S.E.  Ambasciatore Brunella Borzi Cornacchia
Presidente Onorario: Peter Mihók (SOPK)
                                   EDITORIÁL                     3
Vice Presidente Vicario: Bologna Michele (ENEL Spa)
Vice Presidente Tesoriere: Helmut Horvath (UniCredit Bank a.s.)
Vice Presidente di parte slovacca: Vladimir Soták (Klub 500)     PRIMO PIANO: DAI RIFIUTI ALLE MATERIE PRIME   4-29
Vice Presidente di parte italiana: Marino Mersich (Vest s.r.o.)
                                   HLAVNÁ TÉMA: ZMEŇME ODPAD NA SUROVINU      4-29
Consigiere: Baravelli Davide (Nilobit s.r.o.)
Consigliere: Bedin Luciano (BCB s.r.o)
Consigliere: Biondi Errico (GGP Slovakia s.r.o.)
Consigliere: Boatto Marco (Canessa Worthington s.r.o.)        NUOVI SOCI                    30
Consigliere: Carcione Gianluigi (AGIP Slovensko s.r.o.)
                                   NOVÍ ČLENOVIA                   30
Consigliere: Cian Seren Roberto (Pedrazzoli s.r.o.)
Consigliere: Dado Dušan (ZŤS Elektronika o.z.)
Consigliere: Drobný Ľubomír (Matador a.s.)
Consigliere: Gallo Michele (Ľudová banka)
                                   OFFERTE D‘IMPIEGO / OFFERTE DI COLLABORAZIONE   31
Consigliere: Gravina Luigi (libero professionista)          PONUKY NA SPOLUPRÁCU               31
Consigliere: Jaquotot Ignacio (VÚB a.s.)
Consigliere: Maggio Lorenzo (Assindustria Vicenza)
Consigliere: Masutti Lucio (Real Medea s.r.o.)
                                   ATTIVITÀ CCIS                  32-45
Consigliere: Mestroni Loreto (La Cereal Tecnica Srl)
Consigliere: Molina Valerio (Molina Farmaceutici Srl)
Consigliere: Paľa Juraj (SOPK)
                                   AKTIVITY TSOK                  32-45

Consigliere: Parziale Antonio (Europe Invest s.r.o.)
Consigliere: Pascucci Sergio (Andrea s.r.o.)
                                   L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA PRESENTA     46-47
Consigliere: De Pascale Emilio (Coopbox Eastern s.r.o.)
Consigliere: Piazzini Albani Giovanni (Ponte Carlo SK s.r.o.)     TALIANSKY KULTÚRNY INŠTITÚT PREDSTAVUJE     46-47
Consigliere: Ribis Mirco (Tatrabanka a.s.)
Consigliere: Vielmi Salvo (TWISTA s.r.o.)
Consigliere: Zazzeron Alessandro (Calearo Slovakia s.r.o.)
Segretario Generale: Villa Alessandro


REDAZIONE

REDAKCIA

Direttore della rivista / Riaditeľ časopisu: Parziale  Antonio
Capo redazione / Šéfredaktor: Bologna   Michele

Comitato di redazione / Redakčná rada: Alessandro Villa,
Marcela Szabová, Livio Vanghetti, Gabrio Vitali
Hanno collaborato / Spolupracovali: Dana Kulifajová,
Jana Končeková, Renáta Miháliková, Roland Banhegy,
Sonya Szerpeshaziová, Benedetto Pignoli, Andrea Kafková
Progetto grafico / Grafika: Simone Piermaria,
Katarína Pernecká, Roman Kusý
Stampa / Tlač: GOEN s.r.o.

Editore / Vydáva:
Camera di Commercio Italo - Slovacca
Taliansko-Slovenská Obchodná Komora
Michalská 7, 811 02 Bratislava
www.camitslovakia.sk
info@camitslovakia.sk
Numero di registrazione / Registračné číslo: 2755/2002
                                   Soci Partners / Hlavní partneri:
                                        EDITORIALE / EDITORIÁL
Cari lettori,                                  Drahí čitatelia,sono il nuovo Ambasciatore d’Italia, appena arrivata nella Repubblica      som novou talianskou veľvyslankyňou, práve som prišla na
slovacca, ed è con grande piacere che ho accolto questa opportunità       Slovensko a bolo pre mňa veľkým potešením prijať túto príle-
offertami dalla CCIS per presentarmi ed entrare in contatto con voi tra-    žitosť, ktorá sa mi naskytla vďaka ponuke TSOK, predstaviť sa

mite le pagine di “Est”                             a prihovoriť sa Vám, prostredníctvom stránok „Estu”.
                                        Hoci som v Bratislave len niekoľko dní, mala som už možnosť
Quantunque a Bratislava da pochissimi giorni ho già potuto rendermi
                                        si všimnúť aké sú vrúcne a pozitívne naše vzťahy s touto kra-
                                        jinou. Nachádzajú základ v súzvuku hodnôt a politickej vízie,
conto di quanto siano vivaci e positive le nostre relazioni con questo

                                        ktorý pramení v spoločnom členstve v Európskej únii a v NATO
paese. Esse trovano il loro fondamento nella sintonia di visione politica

                                        a prejavujú sa stále intenzívnejšie, konkrétne v oblastiach ako
e di valori che deriva dalla comune appartenenza all’Unione Europea ed

                                        ekonomika a kultúra.
alla NATO e si manifestano sempre piú intense, in particolare in settori
quali quello economico e culturale.                       Uvádzam niekoľko nedávnych príkladov:
Ecco alcuni esempi recenti.                           Začiatkom novembra, predseda vlády Fico spolu s generálnym
Agli inizi di novembre, il Primo Ministro Fico e l’Amministratore dele-     riaditeľom Enelu, pánom Contim, ohlásili zahájenie prác
gato dell’ENEL Conti hanno insieme annunciato l’avvio dei lavori di rifa-    dostavby dvoch blokov Atómových elektrární Mochovce, patri-
cimento di due unità della centrale nucleare di Mochovce, di proprietà di    acich Slovenským elektrárňam, kde je ENEL vlastníkom 66%

Slovenské Elektrárne, cui l’ENEL partecipa al 66 %.               akcií.
                                        Milánska La Scala so svojou prestížnou Filharmóniou zavítala
La Scala di Milano, con la sua prestigiosa Filarmonica, è venuta
                                        14. novembra prvýkrát do Bratislavy, aby odohrala koncert
                                        výnimočnej kvality a emotívnej intenzity, ktorý bol sloven-
a Bratislava per la prima volta il 14 novembre scorso, per eseguire un

                                        ským pubĺikom veľmi priaznivo prijatý.
concerto di eccezionale qualità ed intensità emotiva che è stato grande-

                                        Taktiež som nechýbala na rôznych podujatiach organizovaných
mente apprezzato dal pubblico slovacco. Ho anche assistito ad eventi

                                        TSOK, aby som aj tu propagovala turistické bohatstvo našich
organizzati dalla CCIS per far conoscere anche qui le potenzialità turis-
tiche delle nostre splendide città. Ed ho partecipato ad incontri letterari,  nádherných miest. Zúčastnila som sa aj literárnych besied, pod
sotto l’egida della Società Dante Alighieri e del nostro Istituto Italiano di  záštitou Società Dante Alighieri a nášho Talianskeho kultúrne-
Cultura, per dialogare con alcuni dei nostri scrittori contemporanei più    ho inštitútu, aby som sa stretla s niektorými z našich najzná-
conosciuti ed apprezzati.                            mejších a najhodnotnejších súčasných spisovateľov.
Insomma, una tela di fondo sulla quale, con l’aiuto di tutti voi, non mi    Na záver by som ešte rada dodala, že ako už uvedené skutoč-

sarà difficile operare per trovare nuove opportunità di collaborazione,     nosti tak aj pomoc všetkých Vás mi budú oporou pre ľahšie
                                        nachádzanie nových príležitostí spolupráce, zosilnenie kultúr-
per intensificare gli scambi culturali e l’interscambio economico-com-
                                        nych a ekonomicko-obchodných výmen, poňatých ako možný
                                        nástroj kontrastu negatívnych dopadov na aktuálnu medziná-
merciale, inteso quest’ultimo anche come potenziale strumento di con-

                                        rodnú finančnú krízu. A toto všetko, na základe záujmu
trasto di ricadute negative dell’attuale crisi finanziaria internazionale.

                                        a pozornosti, s ktorými Taliansko pozerá na krajinu tak blízku
Tutto quanto sopra alla luce dell’interesse e dell’attenzione con cui

                                        a historicky príbuznú akou je Slovenská Republika.
l’Italia guarda ad un paese così vicino e storicamente familiare come la
Repubblica slovacca.                              Brunella Borzi Cornacchia,
Brunella Borzi Cornacchia, Ambasciatore d’Italia in Slovacchia         veľvyslankyňa Talianskej republiky na Slovensku


                                                                       3
                                                                                                                                   www.camitslovakia.sk

                                      PRIMO PIANO                                                                HLAVNÁ TÉMA
ALBERTO GEROTTO                                                                     ALBERTO GEROTTO
Presidente KOSIT a.s.                                                                  Predseda predstavenstva KOSIT a.s.Presidente Gerotto, ci potrebbe dire come è nata l´idea di costitu-                                           Pán predseda predstavenstva, pán Gerotto, môžete nám      (www.gruppotecnofin.com) je strojárska firma založená
ire Kosit? Chi si é impegnato in prima persona alla realizzazione                                            povedať ako vznikla myšlienka založenia Kosit-u? Kto      v Terni. Má rozsiahlejšie portfólio svojich služieb. Zaoberá
di questa idea? Quali società hanno partecipato al progetto?                                              rozvíjal túto myšlienku osobne a ktoré spoločnosti sa     sa výskumom a technologickým vývojom, procesným ria-
Ci potrebbe fornire una loro breve descrizione?                                                     zapojili do projektu? Môžete nám poskytnúť stručnú       dením, výrobou, a riadením procesu priemyselných podni-
Nel 2001,le società municipalizzate di quattro città italiane (Ferrara,                                         charakteristiku daných spoločností?              kov a ich financovaním.
Bologna, Verona e Venezia) e la società finanziaria SIMEST, crearo-                                           V roku 2001 mestské podniky štyroch talianskych miest     Ako vidíme, vytvoril sa tzv. projekt PPP s mestom
no la 4 ITALY srl.                                                                   (Ferrara, Bologna, Verona a Benátky) a finančná spoloč-    Košice. Ako vnímate túto spoluprácu?
L‘obiettivo era quello di sviluppare il core business delle società azi-                                        nosť SIMEST, založili spoločnosť 4Italy srl.          Aké sú Vaše očakávania ako predsedu predstavenstva
oniste nell’est Europa.                                                                 Cieľom bolo rozvíjať hlavnú obchodnú činnosť akcionár-     Kosit-u smerom k činnostiam spoločnosti?
4ITALY, partecipò, vincendo, alla gara di privatizzazione della socie-   Come vediamo, è stato creato il cosidetto progetto PPP con la città     skych spoločností vo východnej Európe.             KOSIT je serióznou spoločnosťou, ktorá má v Košiciach
tà che gestiva i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, tramite ince-  di Košice. Come vede Lei tale collaborazione? Quali sono le Sue       4Italy sa úspešne zúčastnila tendra na privatizáciu spo-    významné a uznávané meno. Keďže poskytuje služby
nerimento, di Kosice.                            aspettative in qualità di Presidente del Consiglio             ločnosti, ktorá v Košiciach poskytovala služby v oblasti    určené občanom, charakter tejto spoločnosti je verejno-
Diventò azionista al 51% della nuova società pubblico privata KOSIT     di Amministrazione a proposito delle attività della società?        zberu a zneškodňovania odpadu spaľovaním.           súkromný. Pôsobenie tohto podniku je pod neustálym
a.s., con il Comune di Kosice al 34% e un socio privato slovacco, la    KOSIT è una societa’seria con un nome importante e riconosciuto       Stala sa akcionárom vlastniacim 51% novej verejno-       dohľadom. Mesto je spoločník a zároveň klient Kosit-u.
HOOCH a.s..                                 a Košice.                                  súkromnej spoločnosti KOSIT a.s. spolu s Mestom Košice     Spoluprácu s mestom budujeme od začiatku aj keď samoz-
Le società DEMONT srl e TECNOFIN hanno acquisito la maggioran-       L’operato dell‘azienda, sia perche‘ svolge un’attività al servizio     s podielom 34% a súkromným slovenským spoločníkom,       rejme sa miestami stretávame s kultúrnymi rozdielmi
za in KOSIT solo nel giugno 2006.                      dei cittadini sia per il fatto di essere una società pubblico/privata,   spoločnosťou HOOCH a.s.                    a jazykovou bariérou.
Nei mesi precedenti ero stato contattato dai dirigenti sia di HERA,     è costantemente sotto osservazione.                     Spoločnosti DEMONT srl a TECNOFIN získali majoritu       Samotná téma akou je odpad a jeho zneškodnenie je veľmi
(municipalizzata di Ferrara/Bologna), e VESTA, (Venezia), con le      Il Comune è il socio e il cliente della Kosit. Questa collaborazione la   v KOSIT-e len v júni 2006.                   citlivá – pre mesto, obyvateľov ale i médiá.
quali la mia società collabora nel campo dei servizi per l’ambiente,    stiamo costruendo dall´inizio anche se naturalmente incontriamo le     V predchádzajúcich mesiacoch ma kontaktovali vedúci      Z tohto dôvodu nám veľmi záleží na tom, aby služby,
per sapere se c’era interesse a rilevare le loro quote.           differenze culturali e le bariere linguistiche.               pracovníci spoločností HERA (mestský podnik miest       ktoré poskytuje Kosit boli stále efektívnejšie
Il gruppo DEMONT, ha molto diversificato le sue attività di business    La materia stessa dei rifiuti e il loro smaltimento è molto sensibile –   Ferrara/Bologna) a VESTA (Benátky), s ktorými moja spo-    a promptnejšie. Za týmto účelom investujeme do nákupu
negli ultimi anni, puntando molto sulle attività legate all’ambiente    per la città, per i cittadini, ma anche per i media.            ločnosť spolupracuje v oblasti služieb pre životné prostre-  vozidiel a technológií, ale taktiež do formovania nášho
(come le bonifiche ambientali e lo smaltimento dei rifuti) mantenendo    Per questo motivo noi teniamo molto ed investiamo affinchè i servizi    die, aby zistili, či máme záujem o ich obchodné podiely.    personálu.
quelle che che sono sempre state le attività core dell’azienda: i servizi  resi dalla Kosit siano sempre più efficienti e tempestivi, e questo     Za posledné roky Skupina DEMONT veľmi spestrila paletu     Máte nejaké novinky, ktoré sa udiali v Kosit-e, prípadne
per la siderurgia, il trading di metalli e le demolizioni industriali.   avviene attraverso l’acquisto di mezzi ed attrezzature ma anche       svojich obchodných aktivít tým, že sa zamerala na činnos-   v materskej spoločnosti, ktoré by ste radi vyzdvihli?
KOSIT, che rappresenta la nostra prima acquisizione all’estero, rient-   e soprattutto attraverso la formazione del nostro personale.        ti spojené so životným prostredím (dekontaminácie život-    Pokiaľ ide o Demont, v septembri minulého roku bolo
ra in questa strategia di focalizzazione su progetti legati all’ambien-   Ci sono delle novità in Kosit oppure nella società madre di cui vor-    ného prostredia a zneškodňovanie odpadu), pričom naďalej    založené sídlo v Košiciach (Demont Slovakia sro), ktoré
te ed all’energia.                             rebbe informarci?                              vykonáva činnosti, ktoré vždy tvorili základ podniku: služ-  bude na Slovensku vyvíjať rovnaké aktivity ako materská
Il nostro obiettivo infatti, è quello di riammodernare l’impianto esi-   Per quanto riguarda Demont, nel settembre dello scorso anno è stata     by pre hutnícky priemysel, obchodovanie so železným šro-    spoločnosť. Avšak prajeme si, aby v krátkej budúcnosti
stente e di installare una turbina da circa 8 Mw per produrre ener-     costituita una sede a Kosice (Demont Slovakia sro) che svolgerà le     tom a farebnými kovmi a priemyselné demolácie.         boli tieto aktivity rozšírené aj do iných krajín východnej
gia elettrica dal vapore derivante dalla combustione dei rifiuti.      stesse attività della società madre in Slovacchia, ma auspichiamo in    Spoločnosť KOSIT, ktorá je naším prvým úspechom        Európy: predovšetkým na Ukrajinu, ale aj do Poľska
Vorrei caratterizzare in breve le società sopraindicate. La società     un prossimo futuro, anche in altri paesi dell’est Europa: Ucraina      v zahraničí, spadá do tejto stratégie, ktorá sa zameriava na  a Českej republiky. Nedávno sme ukončili práce spojené
DEMONT S.r.l. www.demont.eu è stata costituita nel 1948 ed ha        principalmente ma anche Polonia e Repubblica Ceca.             projekty spojené so životným prostredím a energiou. Naším   s výstavbou šrotoviska neďaleko U.S. Steel-u a už sme
una storia ricca. La base della società si trova a Mestre – Venezia.    Abbiamo recentemente terminato i lavori per la costruzione del can-     cieľom je totiž zmodernizovať aktuálne zariadenie       začali v tomto areáli pracovať.
La Demont ha diversificato in modo progressivo il suo portfolio       tiere per lo stoccaggio dei metalli poco distante dalla US Steel ed     a nainštalovať turbínu s výkonom cca. 8 Mw na výrobu elek-   Náš personál, vo výlučne slovenskom zložení, je mladý
dei servizi primari, tra cui lavori di demolizione e di montaggio.     abbiamo già iniziato a lavorare nell’area.                 trickej energie z pary vznikajúcej pri spaľovaní odpadov.   a kompetentný. Všetci majú skúsenosti, ktoré nadobudli
La società TECNOFIN S.p.A. www.gruppotecnofin.com              Il nostro personale, interamente slovacco, è giovane e competente,     Len v skratke charakterizujem vyššie spomenuté spoloč-     v podnikoch spojených so službami v hutníckom priemys-
è un´azienda meccanica, costituita a Terni. Ha un portfolio dei       avendo tutti un background di esperienze in aziende legate ai servi-    nosti. Spoločnosť DEMONT S.r.l. (www.demont.eu) je spo-    le. Okrem toho, tak generálny riaditeľ ako aj zamestnanci,
servizi più ampio. Si occupa della ricerca e dello sviluppo tecno-     zi per la siderurgia, inoltre,sia il Direttore Generale, che gli operati-  ločnosť s bohatou históriou, založená v roku 1948 so      prešli školeniami v našich závodoch v Taliansku, aby si
logico, della gestione di processi, della produzione nonché della      vi, hanno svolto periodi di formazione presso i nostri stabilimenti in   základňou v Mestre – Venice. Demont progresívne diver-     prehĺbili svoje poznatky o technikách v oblasti priemysel-
gestione del processo delle imprese industriali e del loro finanzi-     Italia per approfondire le loro conoscenze sulle tecniche di demolizi-   zifikoval svoje portfólio z prvotných služieb, ktorými boli  ných demolácií a odstraňovania azbestu zo stavieb.
amento.                                   oni industriale e di bonifica di siti inquinati da amianto.         demoličné a montážne práce. Spoločnosť TECNOFIN S.p.A.     Demont Slovakia.

4                                                                                                                                           5
                                                                                                                                   www.camitslovakia.sk

                                       PRIMO PIANO                                                               HLAVNÁ TÉMA
PR ARTICOLO CON IL DIRETTORE                                                              ROZHOVOR S GENERÁLNYM RIADITEĽOM
DI KOSIT – ADELMO BENASSI                                                               SPOLOČNOSTI KOSIT, ADELMOM BENASSIM1. A gennaio 2008 è venuto nella società KOSIT. Sono ormai 10                                             1. Do spoločnosti KOSIT ste prišli v januári 2008.       mi disponujú krajiny EÚ. Mojím cieľom je priviesť situá-
mesi che è operativo in Slovacchia. È stata una decisione diffi-                                            Na Slovensku už pôsobíte 10. mesiac. Bolo to ťažké roz-     ciu odpadového hospodárstva v Košiciach na úroveň
cile venire in Slovacchia non come visitatore bensì come una                                              hodnutie prísť na Slovensko nie ako návštevník, ale ako     Európskej únie. V tejto súvislosti už Kosit urobil veľa, čím
persona importante nella direzione di un´azienda di gran rilie-                                            dôležitá riadiaca osobnosť významného podniku?         mi uľahčil dosiahnutie tohto cieľa.
vo? Quali sono state le sue aspettative all´inizio?                                                  S akými očakávaniami ste tu prišli?               3. Čo by sme mali vedieť o KOSITE? Aké sú jeho hlavné
Si sono ormai passati 10 mesi da quando sono arrivato a Košice per                                           Áno, je to už 10 mesiacov, čo som prišiel do Košíc, aby     aktivity?
prendere servizio come direttore generale di Kosit. Il mio rapporto con   Le aziende come Kosit, ovunque si trovino, hanno un „peccato origi-    som nastúpil na post generálneho riaditeľa Kosit-u. Môj     Podniky ako Kosit, kdekoľvek sa nachádzajú,sa dopúšťajú
Kosit nasce nel momento in cui 4 imprese italiane, tra le quali META     nale“: si occupano di una materia che non piace a nessuno: i rifiuti.   vzťah s Kosit-om sa zrodil vo chvíli, keď 4 talianske pod-   základného prehrešku, zaoberajú sa témou, ktorú nemá rád
spa di Modena per la quale lavorarvo, fondando 4ITALY spa, decidono     Normalmente il cittadino medio, di qualsiasi città non solo di Košice,  niky, medzi nimi spoločnosť META spa z Modeny, pre       nikto – odpadmi. Priemerný občan akéhokoľvek mesta, nie-
di partecipare al tender internazionale lanciato dal comune di Košice    ritiene il problema dei rifiuti risolto nel momento in cui deposita il  ktorú som pracoval, založili 4ITALY spa. Zámerom bolo      len Košíc, zvyčajne považuje problém odpadov za vyriešený
per la privatizzazione dell’azienda comunale dei rifiuti. La decisione di  suo sacchetto nel cassonetto, dimenticandosi di tutto ciò che segue.   zúčastniť sa medzinárodnej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto    vo chvíli, keď vyhodí svoje odpadky do kontajnera a pritom
trasferirmi, con mia moglie in Slovacchia non è stata difficile: la condi-  Proprio le attività che seguono questo semplice gesto, che sono com-   Košice za účelom privatizácie mestského podniku pre       zabúda na všetko, čo potom nasleduje. Práve aktivity, ktoré
zione di pensionati mia e di mia moglie, nessuno legame forte di natu-    plesse e costose, hanno bisogno di essere portate a conoscenza dei    nakladanie s odpadmi. Rozhodnutie presťahovať sa spolu     nasledujú po tomto jednoduchom úkone, sú zložité
ra famiglaire con il mio paese e, nostante l’età, un grande voglia di pro-  cittadini anche perchè la loro fattiva collaborazione può aumentarne   s manželkou na Slovensko nebolo ťažké: fakt, že ja aj man-   a nákladné a je nevyhnutné, aby o nich obyvatelia vedeli.
vare nuove esprienze mi hanno aiutato nella scelta. Conoscevo la real-    l’efficacia, e consentire il contenimento dei costi; per questa ragione  želka sme dôchodcovia, žiadne silné puto rodinného typu     A to aj preto, že ich aktívna spolupráca môže zefektívniť
tà di Kosit, ne sono state consigliere di amministrazione per due anni,   la comunicazione nelle nostre aziende riveste grande importanza.     k mojej krajine, a napriek veku veľká chuť získať skúse-    tieto činnosti a optimalizovať náklady, z tohto dôvodu
quindi non ho avuto sorprese. Ho ritrovato a Košice condizioni molto     Mi piacerebbe sottolineare il fatto che a ottobre la nostra società    nosti, to boli faktory, ktoré ovplyvnili môj výber. Realitu   komunikácia v našich podnikoch zohráva dôležitú úlohu.
simili a quelle che conoscevo a Modena dove svolgevo lo stesso identi-    KOSIT a.s. è stata inserita tra i membri dell´organizzazione europea   Kosit-u som už poznal, bol som členom predstavenstva      Rád by som vyzdvihol fakt, že naša spoločnosť KOSIT a.s.
co lavoro, quindi nessuna sorpresa e nessuna particolare aspettativa.    PREWIN. È quindi la prima società slovacca presente in questa       tejto spoločnosti dva roky. V Košiciach som našiel veľmi    bola prijatá v októbri za člena európskej organizácie PRE-
2. Come si sente nella posizione dell´unico top manager straniero      organizzazione. La missione principale dell´organizzazione PRE-      podobné podmienky ako v Modene, kde som vykonával tú      WIN. Je tak prvou slovenskou spoločnosťou v tejto organi-
che dirige il team dei manager slovacchi? Anche se dirige una soci-     WIN è creazione di una rete europea inerente la collaborazione nel    istú prácu, preto ma nič neprekvapilo a nemal som ani      zácii. Hlavnou misiou organizácie PREWIN je európsky
età italo-slovacca, comunque all´estero, ha subito anche Lei il cosi-    settore del miglioramento delle prestazioni e dell´attendibilità delle  žiadne zvláštne očakávania.                   “network” / spolupráca v oblasti zdokonaľovania výkonu a
detto „choc culturale“? Come il top manager, ha anche degli obietti-     imprese europee operanti nel settore dei rifiuti (combustione)      2. Ako sa cítite v pozícii jediného zahraničného top      spoľahlivosti európskych podnikov zameraných na odpad
vi personali che Le piacerebbe raggiungere in Kosit, in Slovacchia?     e della produzione dell´energia. L´obiettivo di tale processo è man-   manažéra riadiaceho tím slovenských manažérov? Hoci       (spaľovanie) a výrobu energie. Cieľom daného procesu je
Si sono l’unico top manager italiano presente in Kosit, ma questo      tenere le quantità basse o ridotte delle emissioni che vengono river-   riadite taliansko-slovenskú spoločnosť, predsa len ste     udržiavanie nízkych alebo zredukovaných emisií do prost-
non mi mette a disagio, i colleghi direttori si sono dimostarti col-     sate nell´ ambiente. PREWIN raduna gli esperti della problematica     v cudzine, prešli ste aj Vy tzv. “kultúrnym šokom”?       redia. PREWIN zhromažďuje expertov problematiky spaľo-
laborativi, ed anche comprensivi in modo da lasciarmi il tempo di      della combustione e dell´energia e prepara le perizie per i legisla-   Máte ako vrcholový manažér aj nejaké osobné ciele,       vania a energetiky a pripravuje expertízy pre tvorcov poli-
ambientarmi. Il vero problema rimane la lingua che, nonosatnte la      tori delle politiche relative alla scienza dell´ambiente.         ktoré by ste radi dosiahli v Kosite na Slovensku?        tík v oblasti environmentalistiky.
collaborazione di due eccellenti assistenti slovacche, che conosco-      4. Ci sono dei progetti prioritari, a cui KOSIT si dedica nella regi-  Áno, som jediným talianskym top manažérom v Kosit-e, ale    4. Má KOSIT nejaké prioritné projekty, ktorým sa venuje
                                                                            to ma neprivádza do rozpakov. Kolegovia v pozícii riaditeľov  v regióne, prípadne. projekty s celoslovenským záberom?
no perfettamente la mia lingua, continua ad essere una bariera        one, eventualmente dei progetti relativi all´intera Slovacchia?
                                                                            prejavili ochotu spolupracovať a zároveň boli ohľaduplní    Rozvoj Kosit-u sa momentálne sústreďuje na upevnenie
che tento di superare frequentando un corso di lingua slovacca.       Lo sviluppo di Kosit è per il momento concentrato sul suo conso-
                                                                            v tom, že mi poskytli čas, aby som sa aklimatizoval.      svojej pozície na východnom Slovensku. Zvláštne úsilie
I rifiuti sono praticamente gli stessi in tutti i paesi indutrializzati,   lidamento nella Slovacchia orientale, in particolare due sono gli
                                                                            Skutočným problémom zostáva jazyk. Napriek spolupráci      venujeme dvom aktivitám. Prvá aktivita sa týka obnovy
i problemi tecnici della loro gestione sono sostanzialmente gli stes-    interventi di maggior impegno. Il primo riguarda il rinnovo
                                                                            s dvoma vynikajúcimi slovenskými asistentkami, ktoré doko-   a modernizácie technologického vybavenia, hlavne
si, inoltre l’Unione Europea si incarica di appianare le differenze     e l’ammodernamento della sua dotazione di impianti, con parti-

                                                                            nale poznajú moju reč, ostáva naďalej bariérou, ktorú sa sna-  v súvislosti so spaľovňou odpadov, jednou z dvoch na
con le direttive di settore per cui esercitare il mio mestiere in Italia   colare riferimento all’inceneritore dei rifiuti, uno dei due presen-

                                                                            žím prekonať navštevovaním kurzu slovenského jazyka.      území Slovenskej republiky. Toto zariadenie potrebuje
o in qualunque altro paese europeo presenta differenze concettua-      ti nel territorio della Repubblica Slovacca. Questo impianto nes-

                                                                            Odpady sú prakticky rovnaké vo všetkých industrializova-    technologické prepracovanie, ktoré mu umožní osvojiť si
li veramente modeste. Le differenze sono eventualmente sulla         sità di un aggiornamento tecnologico che lo porti ad adottare le

                                                                            ných krajinách, technické problémy nakladania s nimi sú     najlepšie techniky tak, aby bola zabezpečená efektívna
capacità di investire di cui i diversi paesi dell‘UE dispongono.       migliori tecniche in modo da garentire un servizio efficace alla

                                                                            v podstate taktiež rovnaké, okrem toho Európska únia sa     služba mestu, aby bolo zhodnotené čo najväčšie množstvo
I miei obiettivi sono quelli di portare la situazione della gestione dei   città, recuperi la maggior quantità possibile di energia e riduca al

                                                                            snaží vyrovnávať rozdiely pomocou smerníc pre túto       energie a aby dopad na životné prostredie bol zredukova-
rifiuti di Košice ai livelli della media dell’UE, Kosit a tale proposito   minimo l’impatto sull’ambiente. L’altro impegno è l’ampliamento

                                                                            oblasť. Vykonávanie môjho povolania v Taliansku alebo      ný na minimum. Druhou aktivitou je rozšírenie poľa
ha già fatto molto facilitandomi il raggiungimento dell’obiettivo.      del suo bacino di intervento, attualmente limitato alla città di

                                                                            v ktorejkoľvek inej európskej krajine sa preto veľmi nelí-   pôsobnosti, ktoré sa v súčasnosti obmedzuje na mesto
3. Che cosa dovremmo sapere della KOSIT? Quali sono le attivi-        Košce ed ai suoi dintorni, alleandosi con partner al fine di espan-

                                                                            ši. Prípadné rozdiely sú v možnostiach investovať, ktorý-    Košice a okolie, a to spojením sa s novým partnerom.
tà prinicipali di questa società?                      dere il suo raggio d‘azione.


6                                                                                                                                           7
                                                                                                                                       www.camitslovakia.sk

                                       PRIMO PIANO                                                                  HLAVNÁ TÉMA
KOSIT a.s. è una moderna società d´azioni, capace di fornire servizi di    avvenuti era raggiungere un funzionamento affidabile dell´impianto      je moderná akciová spoločnosť, ktorá dokáže na úrovni posky-   ľovni program mimoriadnej údržby. Účelom prác bolo dosiah-
alto livello, indispensabili per un cittadino, per l´amministrazione pubb-  e rispettare le leggi vigenti nel settore della tutela dell´atmosfera.    tovať služby nepostrádateľné pre občana, pre verejnú správu    nutie spoľahlivej činnosti zariadenia a rešpektovanie platných
lica e per le aziende, mettendo al centro della sua attenzione la tutela   2. Servizi nel settore della manutenzione delle strade invernale ed estiva  a pre firmy, staviac do stredu svojho záujmu ochranu človeka   zákonov v oblasti ochrany ovzdušia.
dell´uomo e del suo ambiente affinché possa essere nuovamente creato     Il reparto Pulizia delle strade estiva ed invernale realizza durante     a jeho prostredia, aby sa tak mohla znova vytvoriť nevyhnutná   2. Služby v oblasti zimnej a letnej údržby komunikácií
l´equilibrio tra l´attività dell´uomo e la qualità dell´ambiente.       tutto l´anno la prestazione dei servizi e dei lavori sulle strade, sui    rovnováha medzi činnosťou človeka a kvalitou životného prost-   Stredisko Letná a zimná čistota komunikácií realizuje celoroč-
La società è nata il 21 febbraio in base al progetto della città di      marciapiedi e nei parcheggi, tra cui spazzamento manuale           redia.                              ný výkon služieb a prác na komunikáciách, chodníkoch a par-
Košice che nel 2000 ha lanciato il tender internazionale per la        e meccanico, lavaggio strade, spartimento neve e spargimento         Spoločnosť vznikla 21. februára 2001 na základe projektu     koviskách ako sú ručné a strojné zametanie, zmývanie ciest,
vendita del proprio inceneritore ad un soggetto economico, inten-       materiale sulle strade, svuotamento dei cestini stradali ecc. Questi     mesta Košice, ktoré v roku 2000 vypísalo medzinárodný ten-    odhŕňanie snehu a posyp komunikácií, vyprázdňovanie ulič-
zionato a costituire insieme alla città di Košice un´impresa comu-      servizi vengono eseguiti sul territorio della città di Košice e nei     der na predaj vlastnej spaľovne ekonomickému subjektu,      ných košov atď. Tieto služby vykonávajú na území mesta
ne per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per      dintorni dal personale aziendale con le esperienze di molti anni e      ktorý mal s mestom Košice založiť spoločný podnik na zber     Košice a v jeho okolí zamestnanci spoločnosti s dlhoročnými
la manutenzione delle strade estiva ed invernale. In tal modo è ini-     col parco automezzi altamente specializzato e ciò in base ai con-      a zneškodnenie komunálneho odpadu, ako aj na letnú a zimnú    skúsenosťami a vysoko špecializovaným vozovým parkom na
ziata la realizzazione del piano di ammodernamento e completa-        tratti e alle ordinazioni delle persone fisiche o giuridiche.        údržbu komunikácii. Týmto sa začal realizovať investičný plán   základe zmlúv a objednávok fyzických a právnických osôb.
mento del sistema di raccolta e di trattamento dei rifiuti urbani.      Il reparto Manutenzione delle strade svolge servizi per le persone      zameraný na modernizáciu a kompletizáciu systému zberu      Stredisko Údržba komunikácií vykonáva služby pre právnické
La maggioranza (il 61%) della nuova società (KOSIT = KOSiceITalia)      giuridiche e fisiche nel settore della segnaletica stradale orizzon-     a spracovania komunálneho odpadu.                 a fyzické osoby v oblasti vodorovného a zvislého dopravného
è in possesso della 4 ITALY (società italiana), altri azionisti sono la    tale e verticale, lavori di asfaltatura nelle riparazioni delle buche    V novovytvorenej spoločnosti (KOSIT= KOSiceITalia) vlastní    značenia komunikácií, asfaltérske práce pri oprave výtlkov na
società Simest S.p.A. (il 5%) e il Comune di Košice (il 34%).         sulle strade, sia con il ghiaino granulato bituminoso che con        väčšinový podiel (61%) 4 ITALY (talianska spol.), spoločnosť   komunikáciách, či už obaľovanou drvou alebo liatym asfaltom,
KOSIT si approfitta della professonalità e delle esperienze acquisi-     l´asfalto colato, pulizie degli scarichi fognari. I lavori vengono      Simest S.p.A (5%) a mesto Košice (34%).              čistenie kanalizačných vpustí. Práce realizujú kvalifikovaní
te sul livello internazionale. Diffondedole aiuta la crescita econo-     svolti dal personale qualificato nella città di Košice e nei dintorni    KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na     pracovníci na základe zmlúv a objednávok v meste Košice
mica e sociale nella zona della città di Košice e della Slovacchia ori-    in base ai contratti e alle ordinazioni.                   medzinárodnej úrovni, ktoré šíri a tak napomáha ekonomic-     a v jeho okolí.
entale. La società si è impegnata innazitutto a conoscere le neces-      3. Inceneritore di rifiuti                          kému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východ-    3. Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor
sità dei suoi clienti, a rinnovare l´infrastruttura e la tecnologia,     Nella località Kokšov-Bakša vi si trova l´inceneritore dei rifiuti      ného Slovenska. Spoločnosť sa predovšetkým zaviazala spo-     V lokalite Košice sa nachádza spaľovňa odpadov s kapacitou
a riorganizzare le risorse umane tramite la valorizzazione della       con la capacità dell´impianto di 150 000 tonnellate su due linee di     znávať potreby svojich klientov, obnoviť infraštruktúru a tech-  zariadenia 150 000 ton na dvoch spaľovacích linkách s výko-
professionalità e in tal modo a migliorare la loro potenzialità.       combustione con la potenza di 75 000 tonnellate. L´inceneritore è      nológiu, zreorganizovať ľudské zdroje prostredníctvom zhod-    nom 75 000 ton. Spaľovňa bola uvedená do prevádzky v roku
L´oggetto dell´attività della nostra società sono prevalentemen-       stato messo in esercizio nel 1989 e dal 2001 è in possesso della       notenia profesionality, a tým zlepšiť ich výkonnosť.       1989 a od roku 2001 je vo vlastníctve akciovej spoločnosti
te le seguenti attività:                           società per azioni KOSIT. L´inceneritore è dotato del sistema di       Predmetom činnosti našej spoločnosti sú prevažne nasledo-     KOSIT. Spaľovňa je vybavená systémom dvoch parných kotlov
1. Servizi nel settore di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.   due caldaie a vapore con circolazione naturale, per la combustio-      vné aktivity:                           s prirodzenou cirkuláciou, pre spaľovanie odpadu na valcovom
La raccolta e il trasporto dei rifiuiti è una delle attività portanti della  ne dei rifiuti sulla griglia a cilindri di tipo „Dusseldorf“. Il calore   1. Služby v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia odpadov    rošte typu "Dusseldorf". Vyprodukované teplo sa dodáva spo-
nostra società. Prestiamo servizi nel settore della raccolta e del tra-    prodotto viene fornito alla società TEPLÁREŇ Košice a.s. (Centrale      Zber a odvoz odpadu je jednou z nosných činností našej spo-    ločnosti TEPLÁREŇ Košice a.s., a je následne využívané na
sporto dei rifiuti secondo il programma temporale. Si tratta dei rifiuti   termica di Košice) e di seguito viene utilizzato per il riscaldamen-     ločnosti.Poskytujeme služby v oblasti zberu a odvozu odpadu    vykurovanie časti mesta Košice.
provenienti dalle persone fisiche e giuridiche che vengono messi nei     to di una parte della città di Košice. Da aprile di quest´anno la      od fyzických a právnických osôb zo 110 a 120 litrových kuka    Od apríla roku 2001 spoločnosť KOSIT a.s. uskutočnila na spa-
bidoni kuka da 110 e 120 litri e nei cassonetti da 1100 litri sul territo-  società KOSIT a.s. ha realizzato il programma di manutenzione        nádob a 1100 litrových kontajnerov z územia mesta Košice aj    ľovni program mimoriadnej údržby. Účelom prác bolo dosiah-
rio della città di Košice e nei dintorni. Oltre alla raccolta menzionata   straordinaria nell´inceneritore. Lo scopo dei lavori effetuati era      z okolia podľa časového harmonogramu. Okrem uvedeného       nutie spoľahlivej činnosti zariadenia a rešpektovanie platných
facciamo la raccolta e il trasporto dei rifiuti nei sacchi in polipropile-  raggiungere un funzionamento affidabile dell´impianto e rispetta-      zberu vykonávame zber a odvoz odpadu v PVC vreciach z cent-    zákonov v oblasti ochrany ovzdušia
ne dalla zona centrale del comune, la raccolta dei rifiuti ingombranti,    re le leggi vigenti nel settore della tutela dell´atmosfera..        rálnej mestskej zóny, zber objemného odpadu, zber a odvoz     4. Služby v oblasti životného prostredia
la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani con i cassoni scarrabili la   4. Servizi nel settore dell´ambiente                     komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a mini-      Zber a zneškodnenie komunálnych a priemyselných odpadov
quale viene realizzata almeno 2 volte all´anno all´interno del pro-      Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e industriali           málne 2x ročne sa realizuje v rámci celoročného upratovania    • Úprava a triedenie odpadov
gramma annuale di pulizie nei singoli quartieri della città.         • Trattamento e selezione dei rifiuti                    v mestských častiach.                       • Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
In base all´ordinazione del Comune oppure dei quartieri della città      • Trattamento dei riufiuti pericolosi                    Na základe objednávky mesta alebo mestských častí operatív-    • Rekultivácia skládok komunálnych odpadov
eliminiamo in modo operativo le discariche nere sul territorio della     • Ricoltivazione delle discariche per rifiuti urbani             ne odstraňujeme čierne skládky na území mesta Košice. Na     • Dekontaminácia a obnovenie znečistených plôch
città di Košice. Per l´esecuzione dei servizi viene utilizzata la tec-    • Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati            výkon služieb sa používa moderná zvozová technika a odbor-    • Enviromentálne služby
nologia di trasporto moderna e il personale specializzato.          • Servizi ambientali                             ný personál.                           • Výroba a distribúcia tepla
Da aprile 2001 la società KOSIT a.s. ha realizzato il programma di      • Produzione e distribuzione del calore                   Od apríla roku 2001 spoločnosť KOSIT a.s. uskutočnila na spa-   Spoločnosť KOSIT a.s. je držiteľom certifikátov:
manutenzione straordinaria all´inceneritore. Lo scopo dei lavori       La società KOSIT a.s. possiede le seguenti certificazioni KOSIT a.s.

8                                                                                                                                               9
                                                                                                                                            www.camitslovakia.sk


                                      PRIMO PIANO
STORIA DELLA RACOOLTA E DEL
RECUPERO DEI RIFIUTI
ALLA KOSIT A.S.


L’anno 2001 è stato caratterizzato dalla costituzione della società    metalli e anche la costituzione di diverse imprese per la lavorazi-    d) r ac co lta mobi le dei r ifi uti per ic olo si:            base ai risultati non soddisfacenti della raccolta della carta effettu-
KOSIT a.s., che ha cominciato ad operare nel territorio della città    one dei componenti recuperati dei rifiuti, l’allargamento dei mate-    si effettua dal 2006 attraverso un magazzino ecologico collocato     ata in altri modi, ma anche per una rete fitta delle strutture scolas-
di Košice sul mercato delle prestazioni dei servizi nell’economia     riali e gli stimoli economici risultanti dai suddetti fatti.        secondo l’armonogramma comunicato e pubblicato.              tiche, oppure per la tradizione di tale tipo di raccolta nelle scuole.
dei rifiuti. Subito dall’inizio tra le priorità della società apparte-   Il momento decisivo del completamento del sistema complesso
neva l’introduzione immediata di un sistema funzionante della       della raccolta differenziata compresi rifiuti pericolosi, è stato il    e ) i s o l e e c ol o g i c h e :                    g ) r a c c o l t a p e r i s og g e t t i g i u r i d i c i :
raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili che facevano parte     2005, quando il sostegno del Fondo di recupero ci ha permesso di      Pri bitúnku 11 e Jesenského 4 sono state messe in funzione nel      si realizza in base al rapporto contrattuale, comprese le catene dei
dei rifiuti urbani, compresi rifiuti pericolosi.              portare al termine la II. tappa dell’allargamento e dell’intensifica-   2002. Il cittadino di Košice ha la possibilità di portarci gratuita-   centri commerciali.
Un impulso importante per l’inizio della realizzazione della        zione della raccolta differenziata nella città di Košice all’immagi-    mente i seguenti tipi di rifiuti: piccoli rifiuti inerti (fino a 1 m³),
raccolta differenziata dei rifiuti è stata anche l’approvazione della   ne attuale.                                rifiuti voluminosi, pneumatici, plastica, carta, vetro, rottame di    Te c n i c a d i t r a s p o r t o
nuova legislazione, in particolare della Legge n. 223/2001 Racc.l.                                          ferro e rifiuti pericolosi che fanno parte dei rifiuti urbani.      Per coprire le necessità del trasporto dei componenti recuperati
sui rifiuti, Legge n. 529/2002 Racc.l. sugli imballaggi e del Piano    Situa zi one attua le                                                                abbiamo a disposizione: N. 2 mezzi di pressatura con la sovrastrut-
dell’economia dei rifiuti al 2005.                     Nel presente la raccolta differenziata viene realizzata in 21 cir-     f ) ri a c q u i s t o d e l l a c a r t a :               tura del volume di 15 m³, N. 1 mezzo di pressatura con la sovrast-
All’inizio del 2002 in collaborazione con l’azionista della KOSIT     condariati di Košice, eccetto il Luník IX. Si tratta di un territorio   nelle scuole viene realizzato dal 2006. Tale passo è stato deciso in   ruttura da 7 m³, N. 1 furgone, portacontainer con braccio e abroll.
a.s. – il Comune di Košice, è cominciato il posizionamento di con-     con la superficie di 243,8 km² con la popolazione che raggiunge
tainer da 1.100 litri nella zona di caseggiati, destinati alla raccol-   236 093 abitanti. La raccolta differenziata si realizza anche in 16
ta della carta, del vetro, della plastica e dei metalli, la raccolta    comuni vicini.
mobile del cartone nella zona centrale, con l’introduzione della
raccolta gratuita del vetro per mezzo dei contenitori da 120 e 240     Siste mi de lla r acc olt a:
litri nel centro della città proveniente dalla ristorazione e la      a ) c on t a i n e r è u n t i p o
raccolta delle batterie a torcia attraverso i cilindri di plastica posi-  più conveniente della raccolta nelle zone di caseggiati, rispettan-
zionati nei negozi di elettrodomestici e nei centri commerciali.      do la distanza di trasporto adeguata e il posizionamento ottimale
La decisione di iniziare la costruzione di un sistema compatto       dei contenitori. I contenitori per la raccolta differenziata da 1.100
della raccolta differenziata è stata sostenuta anche dagli eventi,     litri si distinguono per colore, secondo i materiali. I materiali da
come p.e. “Proposta della strategia della realizzazione della raccol-   raccogliere sono il vetro, la plastica e i metalli e nella quantità
ta differenziata a Košice” nata come il risultato della partecipazi-    limitata anche la carta. La frequenza della raccolta è di 2x al mese
one del Comune di Košice e della KOSIT a.s. al progetto “Città dei     – 1x alla settimana, a seconda del materiale e della stagione.
cambiamenti”. Il progetto sotto gli auspici della Banca Mondiale e     Attualmente nella città di Košice e nei comuni vicini sono colloca-
della Fondazione Bertelsmann ha significato l’elaborazione di un      ti in totale 1.792 container per la raccolta differenziata.
concetto chiaro dell’introduzione progressiva della raccolta diffe-
renziata nella città di Košice e la costituzione del Fondo di recu-    b ) s ac ch i :
pero come un’organizzazione specifica, che concentra i mezzi        questo tipo di raccolta viene applicato nelle zone delle case fami-
finanziari per sostenere lo sviluppo della raccolta differenziata.     liari. A tale fine utilizziamo i sacchi di plastica colorati del volume
L’anno decisivo dal punto di vista della partecipazione dei cittadi-    di 110 litri. I cittadini hanno a disposizione il calendario della
ni al sistema della raccolta differenziata è considerato il 2003,     raccolta, il ciclo della raccolta di ogni tipo di materiale di una volta
quando anche in base al supporto del Fondo di recupero, che ci ha     al mese. Con questo sistema copriamo 9.254 famiglie a Košice
conferito una sovvenzione per il pagamento dei costi legati alla      e 4787 nei comuni vicini.
realizzazione della I. tappa del progetto di allargamento e dell’in-
tensificazione della raccolta differenziata nella città di Košice, il   c) r ac co l t a m o b i l e d e l l a car t a :
territorio della città è stato coperto da 1077 pezzi di contenitori da   si realizza dal 2006 in collaborazione con i circondariati della
1.100 litri e il numero delle case familiari coperte dal sistema dei    città nelle zone dei caseggiati. Questo tipo di materiale viene
sacchi è aumentato a 5.567. Un fattore importante è stato anche      raccolto con un automezzo che comunica la sua presenza per
l’avviamento della linea di selezione della plastica, dei teli e dei    mezzo di un altoparlante posizionato sulla macchina.10                                                                                                                                                   11
                                                                                                                      www.camitslovakia.sk

                                HLAVNÁ TÉMA
HISTÓRIA SEPAROVANÉHO ZBERU
A RECYKLÁCIE SPOLOČNOSTI
KOSIT A.S.


Rok 2001 znamenal vznik spoločnosti KOSIT a.s., ktorá na    spracovanie vyseparovaných zložiek odpadov, rozšírenie        e ) z b e rn é d v or y :                   Zvo z o vá t ech ni k a
území mesta Košice začala pôsobiť na trhu poskytovania     komodít a ekonomické stimuly z toho vyplývajúce.           Pri bitúnku 11 a Jesenského 4 boli uvedené do prevádzky    Pre pokrytie potrieb prepravy vyseparovaných zložiek
služieb v odpadovom hospodárstve. Od počiatku medzi       Medzníkom v dovŕšení zavedenia komplexného systému          v roku 2002. Obyvateľ Košíc má možnosť bezplatne prini-    aktuálne disponujeme s: 2 ks pressovacích vozidiel
hlavné priority patrilo urýchlene zaviesť funkčný systém    separovaného zberu vrátane nebezpečných druhov odpa-         esť tieto druhy odpadov: drobný stavebný odpad (do 1 m 3),  s nadstavbou o objeme 15 m 3, pressovacím vozidlom
separovaného zberu využiteľných odpadov nachádzajú-       dov bol rok 2005, kde podpora Recyklačného fondu nám         objemný odpad, pneumatiky, plasty, papier, sklo, železný   s nadstavbou 7 m 3, dodávkovým vozidlom, ramenovými
cich sa v komunálnom odpade, vrátane nebezpečných dru-     umožnila dokončiť II. etapu rozšírenia a intenzifikácie       šrot a nebezpečné odpady spadajúce do kategórie komu-     a abrollovými nosičmi kontajnerov.
hov odpadov.                          separovaného zberu v meste Košice do dnešnej podoby.         nálnych odpadov.
Dôležitým impulzom pre započatie realizácie separované-
ho zberu odpadov bolo aj prijatie novej legislatívy, pre-    Súč a s ný s t a v                          f) vý k u p p ap i er a :
dovšetkým zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch, zákon        V súčasnej dobe sa realizuje separovaný zber v 21 mest-       v školských zariadeniach sa realizuje od roku 2006.
č.529/2002 Z.z. o obaloch a Program odpadového hospo-      ských častiach Košíc, okrem Luníka IX. Ide o záberové úze-      K tomuto kroku nás viedli nie veľmi uspokojivé výsledky
dárstva do roku 2005.                      mie o rozlohe 243,8 km 2 s počtom obyvateľov 236 093.        zberu papiera ostatnými spôsobmi, ale aj hustá sieť škol-
 Začiatkom roku 2002 v spolupráci s akcionárom spoloč-     Separovaný zber realizujeme aj v 16-tich okolitých obciach.     ských zariadení, či tradícia takého druhu zberu na školách.
nosti KOSIT a.s. – mestom Košice sa začalo s prvým roz-
miestňovaním 1 100 l kontajnerov v sídliskovej zástavbe     Sy st é my z ber u:                         g) z b e r p re p r áv ni c k é s u b je k t y :
na papier, sklo, plasty a kovy, mobilným zberom kartónu     a) k o n t aj ne ro vý z b e r:                   sa realizuje na základe zmluvného vzťahu, vrátane
v centre mesta, zavedením bezplatného zberu skla prost-     je najosvedčenejším typom zberu pri sídliskovej zástavbe, pri    obchodných reťazcov.
redníctvom 120 l a 240 l kontajnerov v centrálnej zóne     rešpektovaní primeranej donáškovej vzdialenosti a optimálneho
z reštauračných zariadení a zberom batériových mono-      rozmiestnenia kontajnerov. Kontajnery na separovaný zber
článkov prostredníctvom plastových valcov umiestnených     o objeme 1 100 l sú farebne rozlíšené podľa komodít.
v elektropredajniach a obchodných centrách.           Zbieranými komoditami sú sklo, plasty a kovy a v obmedzenom
  Rozhodnutie začať s budovaním uceleného systému       počte papier. Frekvencia zberu sa pohybuje od 2 x mesačne –
separovaného zberu podporili aj udalosti, ktorými boli     1 x týždenne, podľa komodity a ročného obdobia. Aktuálne je
„Návrh stratégie realizácie separovaného zberu         rozmiestnených v meste Košice a okolitých obciach spolu 1792
v Košiciach“, ktorý vznikol ako výsledok účasti mesta      ks kontajnerov na separovaný zber.
Košice a spoločnosti Kosit v projekte „Mestá zmeny“.
Tento   projekt  pod   záštitou  Svetovej   banky  b) vre co v ý z be r:
a Bertelsmannovej nadácie znamenal vypracovanie jasnej     sa uplatňuje v individuálnej bytovej výstavbe. Pre tento
koncepcie postupného zavádzania separovaného zberu       účel využívame farebne odlíšené plastové vrecia o objeme
v meste Košice a vznik Recyklačného fondu ako účelovej     110 l. Obyvatelia majú k dispozícii kalendár zberu, cyklus
organizácie, ktorá sústreďuje finančné prostriedky na      zberu každej komodity je raz mesačne. Týmto systémom
podporu rozvoja separovaného zberu.               je pokrytých 9254 domácností v Košiciach a 4787
Prelomovým rokom z hľadiska podielu zapojenosti obyva-     v okolitých obciach.
teľov do systému separovaného zberu považujeme rok
2003, kedy aj za podpory Recyklačného fondu, ktorý nám     c ) mo b i l ný z b e r p ap i er a:
udelil dotáciu na úhradu nákladov spojených s realizáciou    sa realizuje od roku 2006 v spolupráci s mestskými časťa-
I. etapy projektu rozšírenia a intenzifikácie separovaného   mi v sídliskovej zástavbe. Táto komodita sa zbiera vozid-
zberu v meste Košice, bolo územie mesta pokryté 1077      lom oznamujúcim znelkou z ampliónov svoju prítomnosť.
kusmi
1 100 l kontajnerov a počet domácností pokrytých vrecovým    d) mo b i l ný z b e r n eb e z pe čn ý ch o dp a do v:
systémom sa rozšíril na 5 567. Významným faktorom bolo aj    sa od roku 2006 realizuje prostredníctvom pristaveného
uvedenie vlastnej triediacej linky na plasty, fólie a kovy do  ekoskladu,      umiestneného       podľa  oznámeného
činnosti, ako aj vznik viacerých materiálových závodov na    a zverejneného harmonogramu.

12                                                                                                                             13
                                                                                                                                    www.camitslovakia.sk

                                  PRIMO PIANO                                                                  HLAVNÁ TÉMA
SELEZIONE,                                                                DOTRIEĎOVANIE,
TRATTAMENTO E SPEDIZIONE                                                         ÚPRAVA A EXPEDÍCIAUn presupposto per la realizzazione di un sistema complesso     parti. La prima parte del Centro, in funzione dal 2002, com-     Nevyhnutným predpokladom pri realizácii komplexného systému        časť strediska, činná od roku 2002, zahŕňa triediacu linku plastov
del trattamento dei materiali recuperati è la selezione, il trat-  prende una linea per la separazione di plastica e di metalli,    nakladania s vyseparovanými zložkami je dotrieďovanie, úprava       a kovov, drviče plastov, paketovací hydraulický lis. Súčasťou
tamento e la spedizione. A tale fine la nostra società gestisce   frantumatori della plastica, una pressa idraulica di confezio-    a expedícia. Za týmto účelom prevádzkuje naša spoločnosť         Strediska triedenia odpadov sú sklady nebezpečných odpadov.
il Centro di recupero dei rifiuti, che può essere diviso in due   namento. Fanno parte del Centro di recupero dei rifiuti anche    Stredisko triedenia odpadov, ktoré možno rozdeliť na dve časti. Prvá   Od začiatku roku 2007 je v skúšobnej prevádzke nové Stredisko na
                                  i magazzini dei rifiuti pericolosi.                                                      úpravu vyseparovaných druhov odpadu. Jeho výstavba, predme-
                                  All’inizio del 2007 è entrato in funzione di prova il nuovo                                          tom ktorej je racionalizácia procesu úpravy vyseparovaných dru-
                                  Centro di trattamento dei materiali recuperati dei rifiuti. La                                         hov odpadov, je spolufinancovaná zo štrukturálneho fondu ERDF.
                                  sua costruzione, l’oggetto della quale è la razionalizzazione                                         Vybavenie strediska tvorí veľkokapacitný drvič, 10 veľkoobjemo-
                                  del processo di trattamento dei materiali recuperati dei rifi-                                         vých kontajnerov a hákový nosič kontajnerov. Dovezený objemný
                                  uti, è cofinanziata dal Fondo strutturale ERDF.                                                a iný odpad, pochádzajúci prevažne z veľkokapacitných kontajne-
                                  L’attrezzatura del Centro è composta di un frantumatore di                                           rov, sa po vysypaní na betónovú plochu triedi, pričom sa vytrie-
                                  capacità elevata, 10 container voluminosi e portacontainer                                           ďujú všetky využiteľné a nebezpečné zložky odpadu.
                                  a gancio. I rifiuti ingombranti e altri rifiuti conferiti prove-                                        Úprava papiera, kartónu a plastov sa realizuje v triediacom zaria-
                                  nienti prevalentemente dai container voluminosi vengono                                            dení spoločnosti EAST PAPER, s.r.o., ktorého spoluvlastníkom je
                                  scaricati sulla superficie in calcestruzzo e separati, selezio-                                        KOSIT a.s., na paketovacom hydraulickom lise do balíkov.
                                  nando tutti i componenti recuperabili e quelli pericolosi dei                                         Expedícia na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie, sa realizuje
                                  rifiuti.                                                                    prevažne kamiónovou dopravou na základe zmluvných vzťahov.
                                  Il trattamento della carta, del cartone e della plastica avviene                                        V tabuľke je uvedené množstvo vyseparovaných a zhodnotených
                                  in un impianto di recupero della società EAST PAPER, s.r.o.,                                          komodít, vrátane zberných dvorov a obchodnej činnosti:
                                  di cui comproprietario è la KOSIT a.s., nella pressa idraulica                                         (údaje v tabuľke sú uvedené v tonách)
                                  di confezionamento in pacchi.
                                  La spedizione per il recupero, eventualmente per lo smalti-
                                  mento, si realizza prevalentemente per mezzo del trasporto
                                  con i camion in base ai rapporti contrattuali.
                                  Nella tabella viene indicata la quantità dei materiali recuperati
                                  e valorizzati, compresi Centri ecologici e l’attività commerciale:
                                  (dati riportati nella tabella sono espressi in tonellate)

 M A T E RI A L E           2002    2 0 03     2 00 4     2005      2006      2 0 07   T OT A L E   KO M O D I T A           2002      2 0 03       2 00 4     2005      2006      2 0 07      S PO L U
 Carta e cartone            280    732       791     1 227      3 563     4 483     1 1 07 5   Papier a kartón           280       732        791     1 227     3 563      4 483      11 075
 Vetro                 150    520      779     1 100      1 721     2 229      6 49 9   Sklo                 150       520        779     1 100     1 721      2 229       6 499
 Plastica (mista)            172    226       272      563       554       471     2 26 0   Plasty (zmesové)           172       226        272      563      554       471       2 260
 Teli                  21     108       85      115       190       123      64 1   Fólia                 21       108         85      115      190       123        641
 Metalli               1 289   1 077      736      949       795      985      5 83 1   Kovy                1 289      1 077        736      949      795       985       5 831
 Rifiuti ingombranti          197     192      632     3 260      3 660     1 846      9 78 7   Objemný odpad            197       192        632     3 260     3 660      1 846       9 787
 Materiale da demolizione        445   1 060     1 726     3 014      1 645     2 619     1 0 50 9   Stavebná suť             445      1 060       1 726     3 014     1 645      2 619      10 509
 R i f i u t i p e r i c o l os i :                                                    N e b e z p e č n é od p a d y :
 Pile ed accumulatori          4     50       26       19       20       20      11 9   Baterky a akumulátory         4       50         26       19       20       20         119
 Tubi fluorescenti            0      1        2       2       0,4       3        8   Žiarivky                0        1         2       2       0,4       3          8
 Rifiuti elettronici           3      6       16       21       48       79      12 5   Elektronický šrot           3        6         16       21       48       79         125
 Imballaggi contenenti NL        0      1        3       2        3       39       46    Obaly s obsahom NL           0        1         3       2        3       39         46
 Oli e grassi              0      2        3       5        5       12       22    Oleje a tuky              0        2         3       5        5       12         22
 Assorbenti                     0        0       0       50       29       30    Absorbenty                       0         0       0       50       29         30
 Vernici                 1      4        7       8        6       16       36    Farby                 1        4         7       8        6       16         36


14                                                                                                                                           15
                                                                                                                                          www.camitslovakia.sk

                                           PRIMO PIANO                                                                  HLAVNÁ TÉMA
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE                                                                   OSVETA A PROPAGÁCIA
VERSO I CITTADINIPer l’informazione e la promozione in relazione alla raccolta diffe-         a disposizione gratuitamente i container e i contenitori per la separazi-  Na osvetu a propagáciu separovaného zberu kládla spoloč-      žiakmi absolvujú cyklus prednášok i praktických aktivít
renziata la società metteva in rilievo già dall’inizio l’introduzione        one della carta, del vetro, della plastica e delle batterie a torcia.    nosť dôraz od samého počiatku zavádzania separovaného       s tematikou odpadov a separovaného zberu. Žiaci na školách
della raccolta differenziata.                            Environshow – questa manifestazione è la conclusione del lavoro       zberu.                               sú vedení ku každodennému triedeniu odpadov. K dispozícii
Nel rapporto con i cittadini cerchiamo di partecipare all’aumento          delle Scuole modello alla fine dell’anno scolastico.            Vo vzťahu k obyvateľom je našou snahou podieľať sa na       majú bezplatne kontajnery i nádoby na separovanie papiera,
della coscenza ecologica e informare sistematicamente i cittadini          Giornata della Terra – “Separiamo i rifiuti”                zvyšovaní environmentálneho povedomia a systematicky        skla, plastov i monočlánkov.
sulle regole della raccolta differenziata dei rifiuti, sulle possibilità di     – 6a edizione, si svolge nel centro della città.              informovať obyvateľov o pravidlách separovaného zberu
partecipare ai sistemi e di concedergli un legame di riscontro. A tale        Olimpiade ecologica, la sua quinta edizione viene realizzata in       odpadov, o možnostiach zapojiť sa do systémov a poskyto-      Enviroshow -táto akcia završuje prácu Modelových škôl na
fine vengono utilizzate diverse forme di stampa disponibili – pubbli-        collaborazione con l’Agenzia dell’Ambiente Slovacca.            vať im spätnú väzbu. Na tento účel sa využívajú rôzne       konci školského roka.
cazione degli articoli oppure degli annunci sui quotidiani locali,          Rivista Separá ik è destinata agli allievi delle scuole elementari     dostupné printové formy: uverejnenie článkov či oznamov      Deň Zeme – „Trieďme odpad „
poster, volantini nelle cassette delle lettere, il Bollettino,            e medie inferiori.                             v miestnych denníkoch, plagáty, letáky do schránok,        - 6. ročník, koná sa v centre mesta.
il Calendario della raccolta, ma anche le discussioni alla TV locale,        Audiocassetta MG “Avventure di Ježko Separko”                Spravodaj, Kalendár zberu, ale aj besedy v lokálnej tele-     Environmentálna olympiáda,
gli stand d’informazioni alle fiere e durante diversi eventi, ecc.          – una raccolta di favole e canzoni.                     vízii, informačné stánky na výstavách a podujatiach        jej 5.ročník sa realizuje v spolupráci s SaŽP.
La nostra priorità nel settore è di utilizzare e valorizzare il potenziale dei    Competizione dei disegni sul tema “Avventure di Ježko Separko” –      a pod.                               Časopis Separáčik je určený žiakom základných škôl.
bambini nelle scuole materne e dei ragazzi e giovani nelle scuole ele-        competizione divisa secondo le fasce di età, il risultato della quale    Našou prioritou v tejto oblasti je využiť a zhodnotiť potenciál,  MG kazeta „Dobrodružstvá Ježka Separka“
mentari e medie inferiori. Da tanto tempo cerchiamo di concedere delle        saranno le pagine da colorare.                       ktorý je v predškolskej a školskej mládeži. Dlhodobo sa snaží-   – pásmo rozprávok a pesničiek
informazioni sulla problematica dei rifiuti, della raccolta differenziata      Pagine da colorare “Avventure di Ježko Separko”               me poskytovať informácie o problematike odpadov, separova-     Výtvarná súťaž na tému „Dobrodružstvá Ježka Separka“
e del recupero dei rifiuti. Alla motivazione dei ragazzi mettiamo in rilie-     – costituite dai lavori vincenti della competizione.            ného zberu a zhodnocovania. Pri motivácii detí kladieme dôraz   - súťaž podľa vek. kategórií, ktorej výstupom bola omaľovánka.
vo proprio l’acquisizione delle abilità e della convinzione interna della      Libro “Avventure di Ježko Separko”                     práve na získanie zručností a vnútorného presvedčenia       Omaľovánka „Dobrodružstvá Ježka Separka“
necessità di separare i rifiuti non solo a scuola ma anche in famiglia.       – storielle di Ježko Separko.                        o nevyhnutnosti separovať odpad, a to nielen v škole, ale aj    - zostavená z víťazných detských prác.
Tra le attività importanti nel settore dell’informazione e promozione della     “La mia scuola separa con Ježko Separko”                  v rodine.                             Kniha „Dobrodružstvá Ježka Separka“ - príbehy o Ježkovi
raccolta differenziata verso i giovani appartiene anche il progetto che si realiz-  – nell’anno scolastico attuale è stata dichiarata una competizione     Medzi významné aktivity v oblasti osvety a propagácie sepa-    Separkovi.
za in una stretta collaborazione con la Catedra di Ecologia e Gestione dei      nella raccolta della carta, degli imballaggi di alluminio e dei car-    rovaného zberu u mládeže                      „Moja škola separuje s Ježkom Separkom“- v tomto škol-
Processi presso la Facoltà di Meccanica dell’Università Tecnica sotto il nome di:  toni Tetra Pak – acquisto.                         patrí projekt, ktorý sa realizuje v úzkej spolupráci s katedrou  skom roku bola vyhlásená súťaž v zbere papiera, hliníko-
“Scuole modello”. Dal 2002 hanno partecipato al progetto 16 scuole ele-       Possibilità di organizzare una conferenza con la tematica della       Environmentalistiky a riadenia procesov Strojníckej fakulty    vých a tetrapakových obalov – výkup.
mentari, medie inferiori e licei di Košice. Gli studenti della suddetta       raccolta differenziata.                           TU pod názvom, „Modelové školy“. Od roku 2002 je do pro-      Možnosť prednášky s tematikou separovaného zberu.
catedra insieme con gli allievi seguono un ciclo di conferenze e attività      Competizioni: Nome della mascotte, Slogan, Raccolta di VKM,         jektu zapojených 16 košických základných škôl           Súťaže: Meno maskota, Slogan, Zber VKM, Zber vrchnákov
pratiche con la tematica dei rifiuti e della raccolta differenziata. Hanno      Raccolta dei tappi in PET, Nomi degli aiutanti di Ježko Separko.      a osemročných gymnázií. Študenti príslušnej katedry so       z PET, Mená pomocníkov Ježka Separka.
16                                                                                                                                                  17
                                                                                                                                        www.camitslovakia.sk

                                       PRIMO PIANO                                                                    HLAVNÁ TÉMA
COMUNE DI KOŠICE E L’ECONOMIA                                                               MESTO KOŠICE A ODPADOVÉ
DEI RIFIUTI ING. JOZEF FILIPKO,                                                              HOSPODÁRSTVO. ING. JOZEF FILIPKO,
DEPUTATO DEL CONSILIO COMUNALE                                                              POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Il Comune di Košice assicura la raccolta, il trasporto e lo smaltimen-                                          Mesto Košice zabezpečuje zber, odvoz a zneškodnenie komunál-
to dei rifiuti urbani e dei rifiuti inerti dalle persone fisiche e giuridi-                                        neho odpadu a drobného stavebného odpadu od fyzických
che per mezzo di raccoglitori e sacchi da 100 e 120 litri, bidoni kuka                                          a právnických osôb pomocou zberných nádob a to 100 l vriec ,
e cassonetti da 1 100 litri nel territorio della città di Košice in base                                         110 a 120 litrových kuka nádob a 1100 litrových kontajnerov na
all’armonogramma. Oltre alla suddetta raccolta realizziamo anche la                                            území mesta Košice podľa časového harmonogramu. Mimo uve-
raccolta e il trasporto dei rifiuti in sacchi PVC dalla zona del centro                                          deného zberu vykonávame zber a odvoz odpadu v PVC vreciach
della città, la raccolta dei rifiuti ingombranti, la raccolta e il traspor-                                        z centrálnej mestskej zóny, zber objemného odpadu, zber a odvoz
to dei rifiuti urbani per mezzo dei contenitori di capacità grandi dalle                                         komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi zo záhrad-
associazioni dei coltivatori degli orti e almeno 2x all’anno si realizza                                         kárskych organizácií a minimálne 2x ročne sa realizuje zber     nia a domova. Plánujeme zaviesť aj systém separovaného zberu
la raccolta e il trasporto dei rifiuti ingombranti secondo l’armono-                                           a odvoz nadrozmerného odpadu podľa harmonogramu vypraco-       papiera obyvateľmi prostredníctvom veľkoobjemových kontajne-
gramma elaborato dai Circondariati della città di Košice. Il tratta-                                           vaného Mestskými časťami mesta Košice. Nakladanie          rov umiestnených vo vybraných školských zariadeniach.
mento dei rifiuti urbani si regola dalla Legge comunale del Comune                                            s komunálnym odpadom sa riadi Všeobecným záväzným naria-       Spoločnosť KOSIT a.s. sa podieľa okrem iného aj na spolufinan-
di Košice n. 99/2007 sui rifiuti urbani e rifiuti inerti nel territorio                                          dením Mesta Košice č. 99/2007 o komunálnych odpadoch         covaní prepravy žiakov košických škôl do centra environmentál-
della città di Košice. Il comune assicura il trattamento dei rifiuti urba-                                        a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice. Mesto     nej výchovy. Som rád, že v tejto spolupráci budeme pokračovať
ni per mezzo del suo partner contrattuale, società KOSIT a.s. Košice.                                           zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom prostredníc-       aj počas školského roka 2008/2009.
                                                                             tvom zmluvného partnera spoločnosťou KOSIT a.s. Košice.
La società KOSIT a.s. è un esempio esemplare del modello “PPP”
/private-pubblic-partnership/. Signor deputato, come vede tale                                              Spoločnosť KOSIT a.s. je exemplárnym príkladom modelu
collaborazione da parte del rappresentante del Comune?                                                  „PPP“ /private-public-partnership/. Pán poslanec, ako túto
La società KOSIT presta i servizi nel settore dell’economia dei rifiuti                                          spoluprácu vnímate z pohľadu reprezentanta mesta?
ai nostri cittadini, per questo motivo apprezzo molto una collaborazi-                                          Spoločnosť KOSIT vykonáva služby v odpadovom hospodárstve
one stertta e corretta tra il Comune di Košice e la società KOSIT a.s.                                          pre občanov nášho mesta, preto vysoko oceňujem úzku a korekt-
Valuto in modo positivo tutti i passi della KOSIT orientati a migliora-                                          nú spoluprácu medzi mestom Košice a spoločnosťou KOSIT a.s.
re la comunicazione con il pubblico. È soprattutto il pubblico quallo     dintorni della struttura scolastica e della casa. Nei nostri progetti c’è  Pozitívne hodnotím všetky kroky spoločnosti KOSIT, ktoré zlep-
che valuta la qualità dei servizi prestati. Come in tutti i processi,     anche l’introduzione di un sistema della raccolta differenziata della    šujú komunikáciu s verejnosťou. Predovšetkým verejnosť hodno-
anche qui possono essere criticati certi fenomeni oppure certe attivi-    carta e del cartone dai cittadini per mezzo dei contenitori di capacità   tí kvalitu vykonávaných služieb. Tak ako vo všetkých procesoch,
tà. Il nostro compito comune è accettare la critica costruttiva e ogget-   grandi posizionati nelle determinate strutture scolastiche.         aj tu môžu byť kritizované niektoré javy a činnosti. Je našou spo-
tiva da parte dei cittadini e continuare a migliorare la qualità dei ser-   La società KOSIT a.s. partecipa tra l’altro anche al cofinanziamento    ločnou úlohou vysporiadať sa s konštruktívnou a objektívnou kri-
vizi. Il nostro obiettivo comune è che i mezzi finanziari introdotti da    del trasporto degli alievi delle scuole di Košice nel centro dell’edu-   tikou zo strany občanov a kvalitu služieb neustále zlepšovať. Je
parte del Comune nell’economia dei rifiuti siano spesi nel modo razi-     cazione ecologica. Sono contento che continueremo la nostra colla-     našim spoločným cieľom, aby prostriedky vložené zo strany
onale e efficiente, di cui ci abbiamo assunto la responsabilità.       borazione anche durante l’anno scolastico 2008/2009.            mesta do odpadového hospodárstva boli vynakladané maximálne
                                                                             účelne a efektívne, za čo nesieme zodpovednosť.
Esistono i progetti comuni del Comune di Košice e la KOSIT?
Il risultato della nostra collaborazione reciproca è un progetto deno-                                          Má mesto Košice spoločné projekty s KOSIT-om?
minato “Raccolta differenziata nelle scuole elementari e medie infe-                                           Výsledkom našej vzájomnej spolupráce je projekt s názvom
riori di competenza del Comune di Košice”, la reparazione del quale                                            „Separovaný zber na základných školách v zriaďovateľskej
sta culminando. L’obiettivo del progetto è di introdurre un sistema                                            pôsobnosti mesta Košice“, ktorého príprava práve vrcholí.
completo della raccolta differenziata di certi tipi dei rifiuti recupera-                                         Cieľom projektu je zaviesť komplexný systém separovaného
bili in tutte le scuole elementari e medie inferiori che appartengono                                           zberu vybraných druhov využiteľných odpadov vo všetkých
alla competenza di costituzione del Comune di Košice”. Con il proget-                                           základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
to vorremmo suscitare l’interesse della problematica della raccolta                                            Projektom chceme vzbudiť záujem o problematiku separovaného
differenziata da parte dei bambini e dei giovani e nello stesso tempo                                           zberu u detí a mládeže, a tým aj formovanie pocitu zodpoved-
anche formare il senso dei responsabilità del livello dell’ambiente nei                                          nosti za úroveň životného prostredia v okolí školského zariade

18                                                                                                                                               19
                                                                                                                www.camitslovakia.sk

                                       PRIMO PIANO
KOSIT A.S. E LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE DELL’AZIENDALa KOSIT a.s. ha concentrato già dall’inizio la sua attenzione sui pro-          breve periodo del tempo
pri dipendenti, sui membri della comunità nella quale si muove, sul            – diminuzione del contenuto delle sostanze pericolose nei rifiuti
bisnis stesso, ma anche sull’ambiente. Continuamente ci prendiamo             – diminuzione della quantità dei rifiuti smaltiti nell’inceneritore dei
cura del miglioramento della qualità della vita della società in cui            rifiuti oppure nella discarica dei rifiuti
operiamo. Il nostro comprendere CSR, cioè la responsabilità sociale            lungo periodo del tempo
dell’azienda, significa un’assistenza complessiva. Il CSR è un modo            – aumenterà il coinvolgimento dei cittadini nel sistema della raccol-
di ragionare e di agire – è un modo di funzionamento della nostra             ta differenziata
società. Da cui parte anche il nostro Codice etico aziendale interno.           – aumenterà la quantità dei materiali recuperati
Le attività incluse nel CSR sono state applicate dalla nostra società sin         – diminuirà la necessità di estrazione delle materie prime
dall’inizio della sua presenza in Slovacchia, ma non abbiamo sentito
bisogno di metterci in vista per mezzo di esse. I tipi delle attività alle         Le esperienze ottenute al lavoro nelle scuole modello ma anche le
quali abiamo dato il nostro supporto sono state molto varie. Abbiamo            domande poste durante le escursioni nei nostri impianti ci convin-
deciso di ridurre la loro gamma, stabilire le prorità e creare un grup-          cono del fatto che non solo allievi o studenti ma spesso anche adulti
po di lavoro che si sarebbe dedicato anche a questi nostri obiettivi.           non hanno le conoscenze del trattamento dei rifiuti, della raccolta    confezioni di tetrapak e costruire la più grande tetrapiramide.
Nel 2007 la società ha costituito il primo Centro di educazione eco-            differenziata oppure del recupero dei rifiuti.              All’evento hanno partecipato circa 900 allievi.
logica in Slovacchia. La costituzione del Centro è collegata alle atti-          Lo scopo della costituzione del Centro per l’educazione ecologica non   Nello stesso anno scolastico è stato dichiarato il 1° anno della com-
vità precedenti dell’azienda nel settore di introduzione della raccol-           è di sostituire gli inconvenienti nel quadro dei piani di studio, ma   petizione nella raccolta della carta “La mia scuola separa con ježko
ta differenziata e dell’educazione e cultura ecologica, realizzate dalla          proprio al contrario, concedere delle informazioni concrete e materi-   Separko”. Alla competizione hanno partecipato più di 50 scuole
KOSIT a.s. dal 2002. La KOSIT si occupa dell’educazione ecologica in            ali del gestore della raccolta differenziata e dell’impianto di tratta-  materne, elementari, medie inferiori e superiori.
collaborazione con l’Università Tecnica di Košice in 17 scuole model-           mento dei rifiuti agli allievi, studenti, insegnati, eventualmente al
lo, di cui tre sono licei.                                 pubblico, fargli conoscere il ciclo di separazione – selezione – trat-  Enviroolimpiade
La società KOSIT a.s. ha ottenuto per il progetto dal Fondo di recupero          tamento – spedizione, ma anche concedergli delle informazioni sul     L’enviroolimpiade si è svolta già per la sesta volta sotto la direzione
circa 600.000,- Sk. “Lo scopo del Centro per l’educazione ecologica è di          recupero dei singoli tipi dei rifiuti recuperati e motivarli in quel   dell’Agenzia dell’ambiente slovacca” in collaborazione con la nostra società.
collegarsi al sistema funzionante della raccolta differenziata nella città         modo alla separazione “alla fonte”.                    Lo scopo dell’olimpiade è stato di mettere alla prova le conoscenze
di Košice e nei comuni vicini e sostenere significatamente le attività nel                                              degli allievi nel settore di ecologia, tutela della natura, geografia, bio-
settore di promozione e informazione della raccolta differenziata e del          Altre attività: “inserire immagini”                    logia e contemporaneamente suscitare il loro interesse riguardo la
recupero dei rifiuti, puntando sulla fascia di età giovanile” (RM).            Enviroshow                                situazione nel settore dell’ambiente. Abbiamo dedicato molto inter-
Nelle sale con l’arredo moderno che si trovano nell’edificio situato            L’evento Enviroshow è ormai la conclusione tradizionale del lavoro di   esse anche alla problematica dei rifiuti, della raccolta differenziata
direttamente nella località del Centro di trattamento dei rifiuti recu-          tutto l’anno delle scuole modello, durante il quale le singole scuole   e del recupero dei rifiuti.
perati vengono organizzate conferenze, workshop e altre attività ori-           e le loro squadre possono gareggiare nelle conoscenze acquisite      Jana Končeková, Róland Bánhegyi, Renáta Miháliková
entate alla promozione della raccolta differenziata e del recupero dei           e anche nella creatività. Nell’anno scolastico 2007/2008 si è svolto il
rifiuti. Fanno parte delle singole attività anche le escursioni diretta-          6o anno della suddetta show. La competizione di conoscenze tra le
mente nel luogo dell’accumulo dei rifiuti recuperati, della loro sele-           squadre delle scuole si è svolta per il 1o e il 2o livello delle scuole
zione, eventualmente del loro trattamento. Tali attività si realizzano           elementari. Dal punto di vista tematico essa consisteva della proble-
per mezzo dei programmi specifici per ogni fascia di età utilizzando            matica dei rifiuti e della raccolta differenziata. Ogni scuola poteva
tutti i mezzi e strumenti disponibili.                           presentarsi nell’ambito pratico attraverso un’opera artistica creata
                                              del materiale recuperato, una sfilata di moda dei modelli prodotti dei
Vantaggi ecologici del progetto                              materiali recuperati oppure in forma di uno spettacolo.
Lo scopo del Progetto della società KOSIT a.s. è di sostenere la pro-
mozione della raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti e con-           Giornata di Terra
temporaneamente aumentare la coscienza ecologica dei cittadini, in             Nell’anno scolastico passato si è svolto il 7o anno di un evento deno-
particolare dei giovani. Supponiamo che tali attività si manifestino            minato “Separiamo i rifiuti”. Il compito principale del programma
nel breve e nel lungo periodo del tempo quanto segue:                   è stato di portare, da parte di ogni classe, la quantità massima delle

20                                                                                                                        21
                                          www.camitslovakia.sk                                                              www.camitslovakia.sk

                                   HLAVNÁ TÉMA
KOSIT A.S. A SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ FIRMYSpoločnosť KOSIT od počiatku sústredila svoju pozornosť na svo-                      krátkodobý časový horizont
jich zamestnancov, na príslušníkov komunity, v ktorej pôsobí, na                      – zníženie obsahu nebezpečných látok v odpade
samotný biznis, ale aj na životné prostredie. Neustále sa staráme                     – zníženie množstva zneškodneného odpadu v spaľovni odpadov
o zlepšovanie kvality života spoločnosti, v ktorej pôsobíme.                        alebo skládke odpadov
V našom ponímaní CSR alebo spoločenská zodpovednosť firmy
znamená komplexnú starostlivosť. CSR je spôsob myslenia                          dlhodobý časový horizont
a konania – je to spôsob fungovania našej spoločnosti. Od toho sa                     – zvýšenie zapojenosti obyvateľov do systému separovaného
odvíja aj náš interný Etický kódex spoločnosti.                              zberu
Aktivity, ktoré CSR obnáša, aplikovala naša spoločnosť od zači-                      – zvyšovanie množstva vyseparovaných komodít
atku svojho fungovania na Slovensku, ale necítili sme potrebu                       – zníženie nárokov na ťažbu primárnych surovinových zdrojov
zviditeľňovať sa prostredníctvom nich. Nami podporované typy
aktivít boli však veľmi širokospektrálne. Rozhodli sme sa zúžiť                      Získané skúsenosti z práce na Modelových školách, ale aj otázky
spektrum, vytýčiť priority a založiť pracovnú skupinu, ktorá sa                      počas exkurzie do našich zariadení, nás presviedčajú o tom, že často
bude venovať aj týmto naším cieľom.                                    nielen žiaci či študenti, ale aj dospelí nemajú vedomosti o nakladaní  V tom istom školskom roku bol vyhlásený 1. ročník súťaže v zbere
Spoločnosť zriadila prvé Centrum pre environmentálnu výchovu                        s odpadom, separovanom zbere, či zhodnocovaní odpadu .         papiera „Moja škola separuje s ježkom Separkom“. Do súťaže sa
na Slovensku v roku 2007. Zriadenie centra nadväzuje na dote-                       Cieľom zriadenia Centra pre environmentálnu výchovu nie je       zapojilo vyše 50 materských, základných a stredných škôl.
rajšie aktivity spoločnosti v oblasti zavádzania separovaného                       nahrádzať nedostatky v rámci učebných osnov, ale naopak,
zberu a environmentálnej výchovy a osvety, ktorú realizuje                         poskytnúť konkrétne informácie a materiály prevádzkovateľa       Enviroolympiáda
KOSIT od roku 2002. O environmentálnu výchovu sa stará                           separovaného zberu a zariadenia na úpravu odpadu žiakom, štu-      Enviroolympiáda sa konala 6. rok pod vedením Slovenskej agen-
KOSIT v spolupráci s košickou Technickou univerzitou na                          dentom, učiteľom, prípadne verejnosti, názorne ich oboznámiť      túry životného prostredia v spolupráci s našou spoločnosťou.
17 modelových školách, tri z nich sú osemročné gymnáziá.                          s cyklom triedenie – dotrieďovanie – úprava- expedícia, ale       Cieľom tejto olympiády bolo preveriť vedomosti žiakov z oblasti
Z recyklačného fondu získala spoločnosť KOSIT na projekt centra                      i poskytnúť informácie o zhodnocovaní jednotlivých druhov sepa-     ekológie, ochrany prírody, zemepisu, prírodopisu a zároveň pod-
600 000 Sk. „Cieľom Centra pre environmentálnu výchovu je nad-                       rovaných odpadov a tak motivovať k separovaniu „ pri zdroji“ .     nietiť ich záujem o dianie v oblasti životného prostredia.
viazať na fungujúci systém separovaného zberu v meste Košice ako                                                          Významná pozornosť sa venovala aj problematike odpadov, sepa-
aj v okolitých obciach a výrazne podporiť aktivity v oblasti propa-                    Ďalšie aktivity:                            rovaného zberu a recyklácie.
gácie a osvety separovaného zberu a zhodnocovania odpadov, pri-                      Enviroshow                               Jana Končeková, Róland Bánhegyi, Renáta Miháliková
čom sa cielene zameriava na vekovú skupinu mládeže“ (RM).                         Tradičným zavŕšením celoročnej práce modelových škôl je podu-
V moderne vybavených miestnostiach, v budove situovanej pria-                       jatie Enviroshow, kde si môžu jednotlivé školy a ich družstvá
mo v lokalite Strediska úpravy vyseparovaných odpadov sa                          zmerať sily v nadobudnutých vedomostiach aj v tvorivosti.
konajú prednášky, workshopy a iné aktivity zamerané na propa-                       V školskom roku 2007/2008 sa konal už šiesty ročník tejto show.
gáciu separovaného zberu a zhodnocovania odpadov. Súčasťou                         Vedomostná súťaž medzi družstvami škôl prebiehala
jednotlivých aktivít sú aj exkurzie priamo na miesta zhromaž-                       v kategóriách zvlášť pre 1. a 2. stupeň ZŠ. Tematicky pozostáva-
ďovania vytriedeného odpadu, jeho dotrieďovania, prípadne jeho                       la z problematiky odpadov a separovaného zberu.. Jednotlivé
úpravy. Tieto aktivity sa robia prostredníctvom programov špe-                       školy sa v praktickej oblasti mohli prezentovať prostredníctvom
cifických pre každú vekovú kategóriu s využitím všetkých                          umeleckého diela z recyklovateľného materiálu, módnej prehli-
dostupných prostriedkov a nástrojov.                                    adky modelov zhotovených z recyklovateľných materiálov, či for-
                                                      mou javiskového prejavu.
Environmentálne prínosy projektu
Tento Projekt spoločnosti KOSIT a.s. má za úlohu podporovať                        Deň Zeme
propagáciu separovaného zberu a zhodnocovania odpadov                           Minulý školský rok sa konal 7. ročník podujatia pod názvom
a súčasne zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov,                          „Trieďme odpad“. Hlavnou úlohou programu bolo priniesť za tri-
najmä však mládeže. Predpokladáme, že tieto aktivity sa preja-                       edu najviac tetrapakových obalov a zostrojiť najväčšiu tetrapyra-
via v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte takto:                           mídu. Tejto akcie sa zúčastnilo približne 900 detí.

22                                                                                                                          23
                                                                                                                                         www.camitslovakia.sk

                                       PRIMO PIANO                                                                   HLAVNÁ TÉMA
RIFIUTI IN UE                                                                        ODPAD V EÚ
E LA LORO PROGNOSI                                                                     A JEHO PROGNÓZASiccome la società europea diventa sempre più ricca, produce sem-      della formazione dei rifiuti è legata strettamente al miglioramento      Keďže európska spoločnosť bohatne, produkuje viac a viac
pre più rifiuti. Soltanto nella stessa Unione Europea buttiamo 1,3      dei metodi di produzione e all’influenzare i consumatori i quali dov-     odpadu. Iba v samotnej Európskej únii vyhodíme 1,3 miliardy
miliardi di rifiuti, di cui 40 milioni sono rifiuti pericolosi. Secondo la  rebbero chiedere dei prodotti sempre più “verdi” e meno imballaggi.      odpadu, z toho 40 miliónov je nebezpečný odpad. Podľa štatis-
statistica dell’Agenzia Europea dell’Ambiente questo corrisponde       Recupero e riutilizzo: Se non riusciamo ad impedire la formazione       tiky Európskej agentúry pre životné prostredie sa to rovná 3,5
a 3,5 tonnellate di rifiuti solidi a ogni uomo, donna e bambino.       dei rifiuti, dovremmo rigenerare tanto materiale quanto è possibile,      tony pevného odpadu na každého muža, ženu a dieťa. Pridajte
Aggiungiamo ancora altri 700 milioni di tonnellate dei rifiuti agrico-    preferibilmente per mezzo del recupero. La Commissione Europea         k tomu ďalších 700 miliónov ton poľnohospodárskeho odpadu
li ed è chiaro che la lavorazione e lo smaltimento di tutto quel mate-    ha definito alcuni “flussi dei rifiuti” specifici, ai quali è necessario    a je jasné, že spracovanie a likvidácia všetkého toho materiá-
riale senza danni all’ambiente diventa un problema serio.          dedicare l’attenzione per ridurre la loro influenza complessiva sul-      lu bez poškodenia životného prostredia sa stáva vážnym
Secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo          l’ambiente. Essi includono rifiuti di imballaggi, automezzi fuori uso,     problémom.
Economico (OECD) nel periodo degli anni 1990-1995 la quantità dei      pile, rifiuti elettrici ed elettronici. Le direttive dell’UE attualmente    Podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)
rifiuti prodotta in Europa è aumentata del 10%. La maggior parte di     richiedono ai pesi membri di introdurre la legislazione relativa alla     v období rokov 1990-1995 množstvo odpadu vyprodukovaného
quello che buttiamo via viene incenerito nell’inceneritore dei rifiuti    raccolta dei rifiuti, al riutilizzo, recupero e allo smaltimento di tali    v Európe narástlo o 10%, Väčšina toho čo vyhadzujeme, buď
oppure depositato nelle discariche (67%). Però entrambi i metodi       flussi dei rifiuti. Alcuni paesi dell’UE riescono già a recuperare più     zhorí v spaľovni odpadov, alebo je vysypaná na skládky (67%).
danneggiano l’ambiente. Il deposito nelle discariche occupa sempre      del 50% dei rifiuti di imballaggi.                       Obe tieto metódy však poškodzujú životné prostredie. Navážanie
più terreno di valore, ma anche inquina l’aria, l’acqua e anche il ter-   Miglioramento dello smaltimento finale e monitoraggio: Là, dove        na skládky nielenže zaberá stále viac hodnotnej pôdy, ale     a ovplyvňovaním spotrebiteľov, aby žiadali „zelenšie“ výrobky
reno liberando il biossido di carbonio (CO2) e il metano (CH4) nel-     è possibile, i rifiuti, che non riusciamo a recuperare, dovrebbero esse-    taktiež znečisťuje vzduch, vodu a aj pôdu uvoľňovaním oxidu    a menej obalov.
l’atmosfera e liberando i prodotto chimici e i pesticidi nella terra     re riutilizzati oppure smaltiti con sicurezza nell’inceneritore. La dis-    uhličitého (CO2) a metánu (CH4) do atmosféry, a uvoľňovaním    Recyklácia a opätovné použitie: Ak nemôžeme zabrániť vzniku
e nelle acque sotterranee con i seguenti danni alla salute umana, alla    carica dovrebbe essere soltanto l’ultimo punto di uscita. Entrambi       chemikálií a pesticídov do zeme a podzemných vôd. Toto násled-  odpadu, mali by sme regenerovať toľko materiálu, koľko je len
vegetazione e agli animali.                         i metodi devono essere monitorati dettagliatamente per il motivo di un     ne poškodzuje ľudské zdravie, rastliny aj zvieratá.        možné, prednostne recykláciou. Európska komisia definovala
La OECD prevede che al 2020 potessimo produrre una quantità dei       possibile grave danno all’ambiente. L’UE recentemente ha approvato       OECD odhaduje, že do roku 2020 by sme mohli produkovať      niekoľko špecifických „tokov odpadu“, ktorým je potrebné pred-
rifiuti superiore del 45% a quella del 1995. È evidente che per impe-    una direttiva che determina le regole molto severe per l’economica       o 45% viac odpadu než v roku 1995. Je zrejmé, že ak chceme    nostne venovať pozornosť, aby sme zmenšili ich celkový vplyv
dire una sommersione nei rifiuti dobbiamo modificare tale tendenza.     delle discariche. È vietato depositare certi tipi di rifiuti, p.e. pneumati-  zabrániť tomu, aby nás odpad zaplavil, musíme tento trend zme-  na životné prostredie. Zahŕňa to odpad z obalov, vozidlá vyrade-
Ma non è necessario vedere il futuro nei colori così tristi. Il sesto    ci usati, e sono stati stabiliti i numeri di riferimento per ridurre la    niť. Nemusíme však vidieť budúcnosť tak pochmúrne. Šiesty     né z prevádzky, batérie, elektrický a elektronický odpad.
piano d’azione per l’ambiente determina l’economia dei rifiuti e la     quantità dei rifiuti biologicamente degradabili. Un’altra direttiva      akčný program pre životné prostredie stanovuje odpadové hos-   Smernice EÚ v súčasnosti vyžadujú od členských štátov, aby
prevenzione della formazione dei rifiuti come una delle quattro pri-     recente stabilisce i limiti rigidi per le quantità di emissioni degli ince-  podárstvo a prevenciu vzniku odpadu ako jednu zo štyroch hlav-  zaviedli legislatívu týkajúcu sa zberu odpadu, opätovného po-
orità. Il suo obiettivo primario è di separare i legami tra la produzio-   neritori. L’Unione vuole diminuire anche le emissioni della diossina      ných priorít. Jeho prvoradým cieľom je oddelenie väzieb medzi   užitia, recyklácie a likvidácie týchto tokov odpadu. Niekoľko kra-
ne dei rifiuti e le attività economiche in modo che la crescita econo-    e dei gas acidi, p.e. di ossidi di azoto (NOx), anidride solforosa (SO2)    produkciou odpadu a ekonomickými aktivitami tak, aby ekono-    jín EÚ už dokáže recyklovať viac než 50% odpadu z obalov.
mica dell’Europa nel futuro non porti alla formazione di una maggi-     e acido cloridrico (HCl), che possono danneggiare la salute umana.       mický rast EÚ v budúcnosti už viac neviedol k vytváraniu stále  Zlepšenie konečnej likvidácie a monitorovanie: Tam, kde to
or quantità dei rifiuti. Esistono i segni della realizzazione avvenuta    http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm           väčšieho množstva odpadu. Existujú náznaky, že sa to už začína  je možné, by sme mali odpad, ktorý nevieme recyklovať
di tale fatto. Per esempio negli anni Novanta in Germania e nei Paesi                                            diať. Napríklad v Nemecku a Holandsku tvorba komunálneho     alebo opätovne použiť, bezpečne zlikvidovať v spaľovni.
Bassi la quantità dei rifiuti urbani prodotti è diminuita.                                                 odpadu počas deväťdesiatych rokov klesla.             Skládka by mala byť iba posledným východiskom. Obe tieto
L’UE cerca di ridurre notevolmente la quantità dei rifiuti prodotti per                                           EÚ sa usiluje významne znižovať množstvo vyprodukovaného     metódy je potrebné podrobne monitorovať z dôvodu možného
mezzo delle nuove iniziative per la prevenzione della formazione dei                                            odpadu prostredníctvom nových iniciatív na prevenciu tvorby    ťažkého poškodenia životného prostredia. EÚ nedávno schvá-
rifiuti, di un miglior uso delle fonti, e della motivazione della società                                          odpadu, lepšieho využitia zdrojov a motiváciou spoločnosti ku   lila smernicu stanovujúcu prísne pravidlá pre skládkové hos-
mirata al cambiamento e alla creazione della struttura sostenibile                                             zmene a vytvoreniu udržateľnej štruktúry spotreby.        podárstvo. Zakazuje skladovať určité typy odpadov, ako sú
del consumo.                                                                        Prístup Európskej únie k odpadovému hospodárstvu je založený   napríklad použité pneumatiky a stanovuje smerné čísla pre
L’atteggiamento dell’Unione Europea all’economia dei rifiuti è basa-                                            na troch princípoch:                       znižovanie množstva biologicky odbúrateľného odpadu. Ďal-
to su tre principi:                                                                     Prevencia vzniku odpadu, je kľúčovým faktorom akejkoľvek stra-  šia nedávna smernica stanovuje tvrdé limity pre množstvo
Prevenzione della formazione dei rifiuti: è il fattore chiave di qualsi-                                          tégie v odpadovom hospodárstve. Ak vieme zmenšiť množstvo     emisií zo spaľovní. Únia chce tiež znižovať emisie dioxínu
asi strategia nell’economia dei rifiuti. Se riuscissimo di ridurre la                                            vyprodukovaného odpadu a znížiť jeho nebezpečenstvo redukci-   a kyslých plynov, ako sú oxidy dusíka (Nox), oxid siričitý
quantità dei rifiuti prodotti e diminuire la sua pericolosità riducen-                                           ou množstva nebezpečných látok v produkte, potom sa jeho likvi-  (SO 2), a kyseliny chlorovodíkovej (HCL), ktoré môžu poškod-
do la quantità delle sostanze pericolose nel prodotto, il loro smalti-                                           dácia automaticky stáva jednoduchšou. Prevencia vzniku odpadu   zovať ľudské zdravie.
mento diventerebbe automaticamente più facile. La prevenzione                                                je tesne spojená so zlepšovaním výrobných metód          http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm

24                                                                                                                                                25
                                                                                        www.camitslovakia.sk

                                        PRIMO PIANO                                    HLAVNÁ TÉMA
NUOVA DIRETTIVA                                       NOVÁ SMERNICA
SUI RIFIUTI                                         O ODPADOCHIl Parlamento Europeo ha approvato nella seconda lettura l’accordo              Európsky parlament v druhom čítaní schválil dohodu
ottenuto dal Consiglio Europeo relativo alla Direttiva quadro sui rifi-           dosiahnutú Radou Európy týkajúcu sa revízie rámcovej smer-
uti, il pilastro principale della politica comunitaria nel settore dell’e-          nice o odpadoch, hlavného piliera politiky EU v oblasti odpa-
conomia dei rifiuti.                                     dového hospodárstva.
Stavros Dimas, il Commissario europeo per l’ambiente, ha detto:               Stavros Dimas, európsky komisár pre životné prostredie pove-
“Questa legislazione determina un passo avanti nel ragionare e com-             dal: „ Táto legislatíva určuje posun v myslení a chápaní odpadu
prendere i rifiuti come un peso indesiderato verso il percepimento              ako neželaného bremena smerom k vnímaniu odpadu ako hod-
dei rifiuti come una fonte di valore e aiuta a far diventare l’Europa            notného zdroja a pomáha Európe stať sa recyklujúcou spoloč-
una società di recupero. Introduce un atteggiamento modernizzato               nosťou. Zavádza modernizovaný prístup k odpadovému hospo-
rivolto all’economia dei rifiuti, con le definizioni chiare, con un mag-           dárstvu, s jasnými definíciami, väčším dôrazom na prevenciu
gior rilievo alla prevenzione della formazione dei rifiuti e rappre-             vzniku odpadu a predstavuje nové ambiciózne ciele súvisiace
senta degli obiettivi nuovi ed ambiziosi relativi in relazione al recu-           s recykláciou. Jasné definície a princípy odpadového hospodár-
pero. Le definizioni e i principi chiari nell’economia dei rifiuti deter-          stva, ktoré stanovuje, vyriešia existujúce interpretačné problé-
minati da essa risolveranno problemi di intrepretazione esistenti,              my, zredukujú počet prípadov Európskeho súdneho dvora,
riduceranno le cause alla Corte Europea e creano una base legislati-             a vytvoria spoľahlivú právnu základňu pre činnosti v oblasti
va affidabile per le attività nel settore del trattamento dei rifiuti”.           spracovania odpadu.“
La direttiva modificata prende in considerazione molte modifiche               Prepracovaná smernica berie do úvahy mnoho zo zmien navrh-
proposte dal Parlamento Europeo. In breve, la Direttiva:                   nutých Európskym parlamentom. Stručne, smernica:
Impone ai paesi membri che essi adempino entro il 2020 nuovi com-              Nariaďuje: členským štátom, aby tieto do roku 2020 splnili nové
piti nel settore del recupero dei rifiuti, compreso il recupero del 50%           úlohy v oblasti recyklácie odpadu, včítane recyklácie 50% domo-
dei rifiuti di casa e simili, e del 70% del rifiuti di edilizia e rifiuti da         vého odpadu a jemu podobného, a 70% stavebného odpadu
demolizione;                                         a odpadu z demolácií.
Rafforza i provvedimenti per la prevenzione della formazione dei rifi-            Posilňuje: opatrenia na prevenciu vzniku odpadu prostredníc-
uti attraverso il dovere dei paesi membri di sviluppare i piani nazio-            tvom povinnosti členských štátov vyvíjať národné programy na
nali per la prevenzione dei rifiuti e l’impegno di presentare alla              prevenciu odpadu a záväzku predkladať Komisii správu týkajú-
Commissione la relazione riguardante la prevenzione, e stabilire gli             cu sa prevencie, a stanoviť ciele , ktoré majú byť dosiahnuté pri
obiettivi da raggiungere alla prevenzione della formazione dei rifiuti;           prevencii vzniku odpadu.
Determina una “gerarchia” chiara consistente di 5 passi delle possi-             Stanovuje: jasnú, 5-krokovú “hierarchiu” možností odpadového
bilità dell’economia dei rifiuti, in base ai quali la prevenzione è una           hospodárstva podľa ktorých je prevencia preferovanou voľbou,
selezione preferita, seguita dal riutilizzo, dal recupero, dalle altre            nasledovanou opätovným použitím, recykláciou, inými formami
forme di rigenerazione e dallo smaltimento sicuro come l’ultima via             regenerácie a bezpečnou likvidáciou ako posledným východis-
d’uscita;                                          kom.
Specifica il numero delle definizioni importanti come p.e. il recupe-            Spresňuje počet dôležitých definícií, ako sú recyklácia regenerá-
ro, la rigenerazione e i gli stessi rifiuti. In particolare determina            cia a odpad samotný. Obzvlášť vytyčuje hranicu medzi odpadom
il confine tra i rifiuti e i prodotti secondari, e definisce quando i rifi-         a vedľajšími produktmi a definuje kedy je odpad dosť regenero-
uti sono rigenerati abbastanza – attraverso il recupero oppure in un             vaný - recykláciou alebo inými spôsobmi jeho spracovania, aby
altro modo del loro trattamento – per smettere di essere rifiuti.              prestal byť odpadom.
La nuova direttiva modernizza e determina la legislazione comuni-              Nová smernica modernizuje a usmerňuje legislatívu EU týkajú-
taria relativa ai rifiuti sostituendo tre direttive già essistenti: la            cu sa odpadov nahradením troch existujúcich smerníc, existujú-
Direttiva Quadro sui rifiuti, la Direttiva sul trattamento dei rifiuti            cej Rámcovej Smernice o odpade, Smernice pre narábanie
pericolosi e la Direttiva sugli oli usati.                          s nebezpečným odpadom a Smernice pre odpadové oleje.
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm                       http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm26                                                                                               27
                                                                                                                                        www.camitslovakia.sk

                                       PRIMO PIANO                                                                    HLAVNÁ TÉMA
NOVITÀ NELLA RACCOLTA                                                                  ZAUJÍMAVOSTI ZO ŽIVOTA ZBERU
E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI                                                                A SEPARÁCIE ODPADUSapete che?                                 Come i singoli tipi di materiale possono pesare sull’ambiente è esp-     Viete, že?                              Ako jednotlivé druhy materiálov môžu zaťažiť prírodu, svedčia
– 1 tonnellata della carta raccolta può salvare 17 alberi?         resso dai seguenti dati:                           – 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov            nasledovné údaje:
– se alla fabbrica di vetri restituiamo 1 milione di bottiglie e bicchie-  Il fattore principale del successo della raccolta differenziata è l’inter-  – ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušet-  Hlavným faktorom úspešnosti separovaného zberu je však záu-
ri di vetro, alla produzione dei prodotti nuovi si risparmiano fino     esse e l’atteggiamento attivo dei cittadini.                 rí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku,    jem a aktívny prístup obyvateľov.
a 300 tonnellate di sabbia per vetreria, 1000 tonnellate di soda, 60    (i valori indicati secondo POH SR)                      1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76mil m3 zemného     Ako po môžete:
tonnellate di olio combustibile, 0,76 milioni m³ del gas naturale e     Come potete aiutare:                             plynu a mnoho elektrickej energie                   zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu, nevyhadzuj-
molta energia elettrica                           partecipate al sistema della raccolta differenziata dei rifiuti non but-   – primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa           te iný komunálny odpad do kontajnerov určených na separovaný
– la materia primaria alla produzione di plastica è il petrolio grezzo   tate nei contenitori determinati per la raccolta differenziata rifiuti    – z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy       zber, do kontajnerov na separovaný zber vyhadzujte obaly zba-
– da PET recuperato (bottiglie di plastica) si produce l’abbigliamento   diversi da quelli urbani nei contenitori determinati alla raccolta dif-   – recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti     vené zvyškov potravín a usilujte sa minimalizovať objem odpadu
– con il recupero di alluminio si risparmia il 95% di energia nel con-   ferenziata inserite esclusivamente gli imballaggi / le confezioni senza   výrobe z primárnej suroviny                      (napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.).
fronto con la produzione della materia primaria               resti dei generi alimentari cercate di minimalizzare il volume dei rifi-   – recykláciou 1kg železného šrotu sa ušetrí 2kg uhlia, 4kg želez-
– con il recupero di 1 kg di rottame di ferro si risparmiano 2 kg di    uti (p.e. schiacciando bottiglie di plastica, cartoni per il latte Tetra   nej rudy, 4min a 20 sekúnd práce
carbone, 4 kg di minerale di ferro, 4 min e 20 sec di lavoro        Pak, ecc.).                                 – vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do
– i rifiuti recuperati diventano materia secondaria, ritornano nella                                           výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
produzione e riducono le necessità delle fonti naturali e dell’energia                                          – zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu
– viene assicurato il recupero del materiale dei rifiuti                                                 – šetria sa surovinové zdroje
– si risparmiano le fonti delle materie prime
Tempo di decomposizione dei materiali nella natura                                                    Doba rozpadu materiálov v prírode

   buste di plastica (microten)        100 – 1000 rokov                                             mikroténové vrecúško            100 – 1000 rokov
   piatto di plastica             100 - 1000 anni                                             plastový tanier              100 - 1000 rokov
   bottigila in PET              100 - 1000 anni                                             PET fľaša                 100 - 1000 rokov
   sacchetto di plastica            100 - 1000 anni                                             igelitová taška              100 - 1000 rokov
   carta telefonica                  1000 anni                                             telefónna karta                 1000 rokov
   pannolino                      450 anni                                             jednorazová plienka                450 rokov
   lattina in alluminio              20 - 100 anni                                             hliníková plechovka              20 - 100 rokov
   scatola di metallo                  50 anni                                             konzerva                      50 rokov
   recipiente in polistirolo              50 anni                                             polystyrénová nádoba                50 rokov
   gomma da masticare                   5 anni                                            žuvačka                       5 rokov
   corda                      3 - 14 mesi                                             povraz                   3 - 14 mesiacov
   sigaretta con filtro                 1 anno                                             cigareta s filtrom                   1 rok
   bio pannolini                     1 anno                                             bio plienky                       1 rok
   guanto di lana                    1 anno                                             vlnená rukavica                     1 rok
   rivista                     4 - 12 mesi                                             časopis                   4 - 12 mesiacov
   fazzoletto di carta                  3 mesi                                             papierová vreckovka                3 mesiace
   cartone per il latte Tetra Pak            3 mesi                                             kartón od mlieka                 3 mesiace
   torsolo di mela                    2 mesi                                             ohryzok z jablka                 2 mesiace
   giornale                    6 settimane                                             noviny                       6 týždňov

Composizione dei rifiuti urbani:                                                             Z čoho sa skladá komunálny odpad:
 CARTA       VETRO     PLASTICA    RIFIUTI BIOLOG. DECOMP.         RIFIUTI PERICOLOSI       RESTO     ZVYŠOK     PAPIER    SKLO    PLASTY    BIOLOGICKY ROZLOŽITELNY ODPAD         NEBEZPEČNÝ ODPAD      KOVY     ZVYŠOK

     13%       8%     7%              38%              1 3%            30%                13%      8%    7%               38%            1 3%          30%

                                                        (i valori indicati secondo POH SR)                                                                   POH SR

28                                                                                                                                               29
                                                                                                                                     www.camitslovakia.sk

                                  INFORMAZIONI CCIS / INFORMÁCIE TSOK                                                       INFORMAZIONI CCIS / INFORMÁCIE TSOK
NUOVI SOCI DELLA CCIS                                                       OFFERTE D'IMPIEGO
NOVÍ ČLENOVIA TSOK1. Autamarocchi Kft.                        9. MATADOR SERVIS, a.s.
Európa u.6, 1239 Budapest - HU                   Obchodná 6, 811 08 Bratislava - SK
                                                                 1. Slovacca, laureata in lingua e letteratura italiana, con ottima        l’inglese e francese, buona dello spagnolo, con esperienze lavorative
Tel.: +36 (0)1 4390158                       Tel.: +421 (0)905 752 722                   conoscenza dell’italiano e buona dell’inglese, con esperienze lavora-      come responsabile di Progetti di formazione, cerca d’impiego.
Fax: +36 (0)1 4390160                       Fax: +421 (0)2 59201320
e-mail: m.moroldo@autamarocchi.com                 e-mail: lubomir.drobny@ecomat.sk
                                                                 tive di traduzioni cerca impiego italiano in Slovacchia.
http://www.autamarocchi.com                    Automotive, trading / Automotive
                                                                                                          6. Italiano, con la laurea in informatica, con conoscenza base del-
Trasporti, logistica / Doprava, logistika
                                  10. P.G. TRASPORT
                                                                 2. Italiana, diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue       l'inglese e spagnolo con esperienze lavorative come Web Master

2. Diana Impex, s.r.o.                       Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou - SK
                                                                 estere con ottima conoscenza dell'inglese, del francese, dello spag-       cerca impiego presso aziende di computer in Slovacchia.
Prievozska 38, 821 05 Bratislava - SK               Tel.: +421 (0)340 9099490
Fax: +39(0)573959876
                                                                 nolo e del tedesco, con esperienze lavorative come impiegata in uffi-
                                  Fax: +421 (0)376 521918
e-mail: dianagroup@centrum.sk                   e-mail: velika@poradenska.sk, direzione@trasportipigozzi.it
                                                                 cio estero , cerca collocazione lavorativa in Slovacchia.            7. Italiano, laureato in Economia Ambientale, con l’inglese buono
Internazionalizzazione aziendale – marketing e sviluppo moda    Trasporti / Dopravná spoločnosť
Zahraničný obchod - marketing a rozvoj módy
                                                                                                          e conoscenza base del francese, con esperienze lavorative come

                                  11. PLOSE FRUCTOP spol. s r.o.
                                                                 3. Italiano, con la laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari,       Office manager in Slovacchia ed in Italia cerca lavoro in Slovacchia.
3. Ecomat, s.r.o.                         SK – 956 34 Ostratice 144
Župná 20, 945 01 Komárno - SK
                                                                 livello dell’inglese scolastico, dello slovacco colloquiale al
                                  Tel.: +39 (0)3343364455
Tel: +421 (0)905 752 722                      http://www.fructop.sk"www.fructop.sk
                                                                                                          Per la consultazione dell’ampia lista di domande di lavoro
Fax: +421 (0)2 59201320
                                                                                                          e relativi CV si prega di contattare direttamente la Camera
e-mail: lubomir.drobny@ecomat.sk
                                                                 4. Livello semplice e con esperienze lavorative come collaborazione
                                  12. PMM – Avvocati e Commercialisti Associati
                                                                                                          di Commercio Italo-Slovacca.
Výkup, spracovanie a predaj železného šrotu a kovov        Via Cicerone, 44, 00193 ROMA - IT
                                                                 internazionale presso Radoma s.r.o, cerca impiego in Slovacchia.         Tel.: +421 2 59103700
Acquisto lavorazione e vendita metalli e rotame di ferro      Tel.: +39 (0)6 87450736                    5. Italiano, laureato in Scienze politiche con ottima conoscenza del-      e-mail: szabova@camitslovakia.sk
                                  Fax: +39 (0)6 62298738
4. Euroretail, s.r.o.
                                  e-mail: luca.pagnotta@studiopmm.it
Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava - SK
                                  http://www.studiopmm.it
Tel / fax.: +421 (0)2 54416515
e-mail: info@euroretail.sk                     Consulenza legale e tributaria
http://www.euroretail.sk                      Právne poradenstvo                       OFFERTE DI COLLABORAZIONE                            PONUKY NA SPOLUPRÁCU
Immobiliare / Reality
                                  13. PZL Advokátska kancelária Paroulek, Zrustek, Ludl s.r.o.
5. Generali Slovensko poisťovňa, a.s.               Miletičova 1, 821 08 Bratislava - SK              Dall’Italia
Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava - SK              Tel.: +421 (0)2 55577351
                                  e-mail: bratislava@akpzl.sk                  1.4 Azienda italiana produttrice di apparecchiature per la produzio-       1.4 Taliansky výrobca technológie pre priemyselnú výrobu vína
Tel.: +421 (0)2 58276530
Fax: +421 (0)2 58276088                      http://www.akpzl.sk                      ne industriale del vino cerca in Slovacchia possibili interessati alle
                                                                                                          2.4 Talianska spoločnos , výrobca automatizačných systémov strojov
                                                                                                          h adá na Slovensku možných záujemcov o zariadenie tohto typu.
http://www.gsl.sk"www.gsl.sk                    Advokátska kancelária / Studio legale
                                                                 2.4 Produttore italiano di macchinari e linee di sistemi di automazio-
                                                                 sue tecnologie.
Poisťovníctvo / Assicurazioni                                                                                           a liniek pre proces priemyselnej automatickej montáže h adá na
                                  14. SOL TG. GMBH                        ne per il processo di produzione industriale di assemblaggio cerca in
                                  Marie Curie Strasse 1, 2700 Wiener Neustadt - A
                                                                                                          Slovensku spoluprácu s obchodnými zástupcami a reprezentantmi
6. HTMAS s.r.o.                                                          Slovacchia una cooperazione con agenti locali o promotori commerci-
                                  Tel.: +421 (0)914 27 88 93                                                           3.4 Talianska spoločnos h adá na Slovensku šicie dielne svadob-
                                                                                                          pre ich stroje.
Na Uhlisku 1101/6', 974 01 Banská Bystrica – SK
                                                                 3.4 Azienda italiana cerca in Slovacchia società che possono cucire
                                                                 ali per i loro prodotti.
Tel: +421 (0)905 270 868                      Fax: +43 26228918921
                                  e-mail: j.hassler@sol-tg.at                                                           4.4 Taliansky podnik h adá slovenských výrobcov lekárskych plachi-
                                                                                                          ných šiat.
Fax: +421 (0)48 4720129
                                                                 4.4 Società italiana cerca produttori slovacchi di lenzuoli medici pura     et z čistej celulózy a utierok z materiálu “spun lace”.
                                                                 abiti da sposa.
e-mail: hudoba@htmas.eu                      http://www.sol-tg.at
http://www.htmas.eu                        Chemická výroba / Produzione chimica                                                      5.4 Taliansky výrobca vodomerov a meračov tepla h adá na
                                                                 5.4 Produttore italiano di contatori per acqua e di contatori di calore
                                                                 cellulosa e asciugamani spun lace.
Projekt development, prenájom nehnuteľností, inžinierska činnosť
Development, progettazione, affitto immobiliari          15. Tech&Services, s.r.o.
                                                                                                          Slovensku firmy obchodujúce v oblasti hydro – termo – sanity za úče-
                                  Michalská 7, 811 01 Bratislava
                                                                 cerca aziende slovacche commercianti nel settore idro – termo – sani-
                                                                                                          6.4 Taliansky výrobca obrábacích strojov (sústruhy, frézy, obrábacie
                                                                                                          lom sptrostredkovania importu vlastných výrobkov na Slovensko.
7. Immergas Europe, s.r.o.                     Tel:+39 (0)743 51362                      6.4 Produttore italiano di macchine utensili (torni, frese, centri di
                                                                 tario per poter esportare tramite loro i propri prodotti in Slovacchia.

Priemyselná ulica 4789, 059 51 Matejovce – Poprad - SK       Fax:+39(0)743 51 654
                                                                                                          centrá…) h adá na Slovensku obchodných partnerov.
Tel: +421 (0)914 320 300                      e-mail: info@angelipc.it
                                                                 lavoro…) cerca in Slovacchia partner commerciali.
Fax:+421 (0)524314316                       Informatico / Informatika
                                                                                                          Zo Slovenska
e-mail: perla.l@immergaseurope.com
                                                                  Dalla Slovacchia
                                                                                                          7.4 Slovenská spoločnos , výrobca sedačiek, h adá v Taliansku pre-
Metalmeccanico – produzione caldaie a gas             16. VODATECH, s.r.o.                      7.4 Azienda slovacca, produttrice di divani, cerca in Italia rivenditori
Strojárenstvo - výroba plynových ohrievačov.            Nová 1104/30, 945 01 Svätý Peter
                                                                                                          dajcov bytového zariadenia na možnú obchodnú spoluprácu a/alebo
                                  Tel.: +421 (0)35 286 9999
                                                                 di arredo casa per una collaborazione commerciale e/o produttori di       výrobcu sedačiek, ktorý má záujem poskytnú vlastnú značku týmto
8. Logistic Trans, s.r.o.                     Fax: +421 (0)35 286 9998
                                                                 divani a cui fornire il proprio prodotto che potrebbe essere marchiato      výrobkom.
Plátenícka 24, 821 09 Bratislava - SK               e-mail: sales@vodatech.sk
                                                                 dall’azienda italiana.
                                                                                                          Pre bližšie informácie o publikovaných ponukách kontaktujte, prosím,
Tel.: +421 (0)58100600                       http://www.vodatech.sk                                                             TSOK (tel.: +421.2.59103700, e-mail: dana@camitslovakia.sk) a uveïte
e-mail: luchi.marco@logistictrans.net               Dátová a hlasová komunikácia                                                          číslo inzerátu.
                                                                 Per le informazioni dettagliate sulle offerte pubblicate si prega di contatta-
Autotrasporti / Autodoprava                    Comunicazione vocale e dei dati
                                                                 re la CCIS (tel.: +421.2.59103700, e-mail: dana@camitslovakia.sk) citando il
                                                                 numero di riferimento.


30                                                                                                                                             31
                                                                                                                                               www.camitslovakia.sk

                                        ATTIVITÀ CCIS
FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO
DA LATTE 2008 A CREMONAVi informiamo con piacere che grazie alla www.cciaa.cremona.it                                              XVII Convention delle CCIE: Rimini, 11-15 ottobre              La Camera di Commercio Italo-Slovacca ha partecipato ad ELOSYS -
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di                                                Si sono svolti dall´11 al 15 ottobre i lavori della XVII Convention     14th International fair of electrical engineering, electronics and
Cremona in collaborazione con la Camera di Commercio Italo –                                               Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, dal titolo     power engineering, importante appuntamento fieristico organizzato
Slovacca è stato permesso nel periodo dal 23 - 26 ottobre 2008 agli                                            Globalizzazione, Sviluppo, Sostenibilità: tre sfide per i Territori.    nella città di Trenčín svoltosi dal 14 al 17 ottobre 2008.
imprenditori slovacchi del settore agrario di partecipare alla 63° edi-                                          L’evento, organizzato da Assocamerestero, dalla Camera di          La CCIS ha occupato uno spazio di 25 mq gentilmente messi a dis-
zione della Fiera Internazionale del Bovino da Latte 2008 a Cremona.                                           Commercio di Rimini e da Unioncamere ha visto, nelle giornate        posizione dall’Ente Fieristico di Trenčín e da ZEP, l’Associazione
Il fatto che questa Fiera è oggi tra le prime tre manifestazioni al                                            dell´11 e 12 ottobre, lo svolgimento dei lavori interni per i delegati   dell’Industria elettrotecnica slovacca.
mondo per il settore lattiero-caseario conferma il livello raggiunto –                                          delle 74 CCIE convenuti a Rimini. Lunedi 13 ottobre, si è aperta la     Hanno partecipato all’evento: All Control S.r.l., Rebaioli S.p.A, Fiere
831 espositori, 14 Paesi presenti, 150 allevatori, 400 animali, 26 con-                                          sessione pubblica durante la quale sono stati affrontati i temi del     Milano S.p.A e Sisters Italia s.a.s.
vegni e seminari, 68 120 visitatori.                                                           Made in Italy, delle nuove politiche per l’internazionalizzazione delle   Seminario sui Finanziamenti Europei
Gli imprenditori slovacchi hanno partecipato alle trattative dirette                                           imprese, delle nuove modalità di presenza e di radicamento delle      In data 25 settembre 2008 si è tenuto a Poprad, un seminario sui
con lo scopo di una possibile futura collaborazione con le aziende                                            imprese italiane sui mercati esteri, ma anche del Turismo          Fondi Strutturali Europei stanziati per la Repubblica Slovacca 2007-
partecipanti italiane, le quali hanno l’interesse ad affermare i propri    gio, verde pubblico                            Congressuale, come fattore di progresso dell´economia dei Territori.    2013.
prodotti sul mercato slovacco. Come espositori si sono presentate       - SMAU - informatica e tecnologie di comunicazione             La giornata di martedì 14 è stata invece dedicata agli incontri ”one    L’evento è stato organizzato dalla Camera di Commercio Italo-
aziende produttive agrarie nonchè di allevamento e di produzione        Il sudetto evento è stato organizzato con lo scopo di promuovere le    to one” tra i delegati delle CCIE e le imprese del territorio per la con-  Slovacca e STD a.s. in collaborazione con Mazars, società internazio-
vegetale.                                   presenti fiere sul territorio slovacco al fine di aumentare la presen-   divisione di opportunità di collaborazione e approfondimenti sui      nale di cultura europea rivolta alla revisione contabile e alla consu-
Workshop multisettoriale con impreditori bresciani               za degli espositori e visitatori del settore nelle fiere sopracitate.   mercati esteri. La Convention si è conclusa il 15 ottobre con visite al   lenza direzionale, finanziaria, organizzativa, tecnologica e legale,
La Camera di Commercio Italo – Slovacca in collaborazione con il        La Camera di Commercio Italo – Slovacca ha un rapporto di stretta     tessuto produttivo riminese e momenti di formazione riservati ai      rappresentata dal Dott. Enzo Marcon.
Consorzio Brescia Export ha organizzato il 25 settembre 2008 un        collaborazione con il Sisters Italia s.a.s. e per il prossimo anno ha in  Segretari Generali ed ai loro collaboratori.                Al seminario hanno partecipato: UniCredit Bank, Std a.s., Whirlpool
workshop multisettoriale internazionale delle aziende slovacche        programma di organizzare una presenza collettiva slovacca presso      La CCIS presenta presso numerose CCIAA le opportunità di investi-      Slovakia spol. s r.o., Prima Poprad s.r.o., Cima Slovakia s.r.o.,
e italiane di Brescia e dintorni. Gli appuntamenti tra le aziende si      alcune fiere a Milano.                           mento in Repubblica Slovacca                        Scametatra a.s., Immergas Europe, Panigai s.r.o., RBS Tatry, s.r.o.,
sono svolti con lo scopo di favorire la possibilità di nascita di una col-   Conferenza  Interministeriale:  ‘From  the  Shortage   of  Job  Il Segretario Generale, Dott. Alessandro Villa, è stato ospitato da     Pasell s.r.o. e 101% s.r.o. Ringraziamo Panigai s.r.o. per il supporto
laborazione tra quelle italiane produttive e commerciali slovacche       Opportunities to the Shortage of Qualified Labour Force’          numerose CCIAA interessate a presentare ai propri associati le       logistico territoriale.
tramite gli incontri diretti “one to one“. Le società italiane, le quali    Anche a seguito degli sforzi della CCIS nel contribuire alla definizi-   opportunità di investimento in Slovacchia. Ad una presentazione del
hanno l’interesse ad affermarsi sul mercato slovacco rappresentava-      one di un mercato del lavoro qualificante, competitivo e sicuro, il    Paese sono seguiti incontri b2b con le singoli imprese interessate. In
no i seguenti settori: ferri da stiro; forbici; utensileria; articoli per il  Ministro del Lavoro, degli Affari Sociali e della Famiglia, Viera     particolare il Segretario Generale si è recato a Trieste, in data 10
giardinaggio; accessori per tendaggio; articoli di ferro battuto; arre-    Tomanová, ha invitato la CCIS ad un intervento in occasione della     ottobre, ad Ascoli Piceno in data 16 ottobre, a l’Aquila in data 17
damento per interni; abbigliamento maschile e femminile; costruzio-      conferenza interministeriale “From the Shortage of Job           ottobre ed a Cremona in data 23 ottobre.
ni elettriche.                                 Opportunities to the Shortage of Qualified Labour Force“ (Dalla man-    Sports Day 2008
Presentazione mostre del 2009 della Fiera Milano S.p.A.            canza di occasioni lavorative alla mancanza di manodopera qualifi-     anche quest’anno la CCIS ha avuto il piacere di partecipare al tradi-
Abbiamo il piacere di informarvi che il 12 giugno 2008 si è svolta       cata), che si è tenuta a Bratislava in data 25 e 26 settembre.       zionale torneo Sports day delle Camere di Commercio estere in
presso la sala congressi della Camera di Commercio Italo – Slovacca      Il Segretario Generale della CCIS, accompagnato dal Vicepresidente     Slovacchia tenutosi il giorno 20 settembre 2008 presso il centro
una presentazione per Sisters Italia s.a.s. rappresentante di Fiera      Mersich, ha tenuto un breve discorso alla platea degli invitati, sug-   sportivo Goldex di Bratislava.
Milano S.p.A. in Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacca. Si trattava di     gerendo tre misure capaci possibilmente di mantenere il mercato del    Grazie alla partecipazione attiva dello staff camerale e al fonda-
una presentazione di alcune fiere che si svolgeranno presso la Fiera      lavoro qualificante, competitivo e sicuro:                 mentale supporto di Mokarabia s.r.o., Panigai s.r.o., Midial s.r.o. e
Milano nell’anno 2009 e quindi:                        1) Dotarsi di una politica migratoria che favorisca l’afflusso di mano-  E&H Counsulting s.r.o. la CCIS ha raggiunto i seguenti risultati:
- MACEF - Salone Internazionale della Casa                   dopera straniera anche non comunitaria.                  secondo posto nel torneo di pallavolo, terzo posto al torneo di tennis
- LIFT - Esposizione Internazionale Biennale di ascensori, compo-       2) Favorire il progressivo aumento degli stipendi ma vincolato al pro-   singolo e quarto posto nel torneo di calcio a 5
nenti e accessori                               gressivo aumento della produttività.                    In attesa dello Sports Day 2009, ci auguriamo una sempre numero-
- SICUREZZA - SICURTECH Expo                          3) Predisporre politiche di incentivazione (defiscalizzazione) in favo-  sa e gradita partecipazione delle aziende a noi associate.
- LIVINLUCE – ENERMOTIVE - illuminazione                    re delle imprese che finanziano percorsi di formazione per il perso-    Partecipazione di CCIS ad ELOSYS - Fiera internazionale dell’ingeg-
- FLORMART/MILFOR - florvivaismo, attrezzature per il giardinag-        nale.                                   neria elettrica, elettronica ed energetica32                                                                                                                                                      33
                                                                                                                                          www.camitslovakia.sk

                                    AKTIVITY TSOK
MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH DOJNÍC 2008
V CREMONES potešením informujeme, že Talianska obchodná, priemyselná                                           jené verejné zasadanie, počas ktorého sa prejednávali témy ako
a poľnohospodárska komora v Cremone umožnila v spolupráci                                            „Made in Italy“, nové politiky internacionalizácie podnikov, nové
s Taliansko – Slovenskou obchodnou komorou, v termíne 23 - 26.                                          spôsoby prítomnosti a uplatnenia talianskych podnikov na zahranič-
október 2008, návštevu slovenských podnikateľov z oblasti poľno-                                         ných trhoch, ale taktiež kongresový turizmus, ako faktor pokroku
hospodárstva na 63. ročníku Medzinárodného veľtrhu chovu dojníc                                         územnej ekonomiky. Utorok, 14.10., bol venovaný stretnutiam ”one
2008v Cremone.                                                                  to one” zástupcov talianskych obchodných komôr v zahraničí
To, že tento medzinárodný veľtrh z oblasti mliekárenskej a syrárskej                                       s miestnymi podnikateľmi za účelom diskusie o možnostiach spolu-
výroby sa radí medzi prvé tri na svete, potvrdzuje dosiahnutá úroveň                                       práce a prehĺbenia informácií o zahraničných trhoch. Konferencia
- 831 vystavovateľov zo 14 krajín, 150 chovateľov, 400 zvierat,    slovenskom území, za účelom zvýšenia účasti vystavovateľov        bola ukončená 15. októbra návštevami u výrobcov tkanín z Rimini
26 prednášok a seminárov, 68 120 návštevníkov v tomto roku.      a návštevníkov zo sektoru na horeuvedených výstavách.           a školeniami vyhradenými pre generálnych tajomníkov a ich spolu-
Slovenskí podnikatelia sa zúčastnili priamych rokovaní za účelom    Taliansko – Slovenská obchodná komora úzko spolupracuje so        pracovníkov.
možnej budúcej spolupráce s prítomnými talianskymi firmami,      Sisters Italia s.a.s. a plánuje pre budúci rok kolektívnu účasť sloven-  TSOK prezentuje v početných talianskych obchodných komorách
ktoré majú záujem presadiť svoje výrobky na slovenskom trhu. Ako    ských spoločností na niektorých výstavách v Miláne.            v zahraničí možnosti investovania na Slovensku
vystavovatelia sa predstavili firmy z oblasti poľnohospodárstva zao-  Vnútroministerská konferencia: “From the Shortage of Job Opportunities  Na základe pozvania rôznych talianskych obchodných komôr
berajúce sa výrobnou činnosťou, chovateľstvom, či pestovateľstvom.   to the Shortage of Qualified Labour Force”                v zahraničí, prezentoval generálny tajomník, Dott. Alessandro Villa,
Multisektorový workshop s podnikateľmi z Brescie            Aj vďaka úsiliu Taliansko – Slovenskej obchodnej komory prispieť     ich členom možnosti investovania na Slovensku. Po jednej prezentá-
Taliansko – Slovenská obchodná komora v spolupráci s talianskym    k definovaniu kvalifikačného, konkurencieschopného a bezpečného      cii nasledovali stretnutia b2b s jednotlivými zainteresovanými fir-
Consorzio Brescia Export zorganizovala dňa 25. septembra 2008     pracovného trhu, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, Viera    mami. Konkrétne bol generálny tajomník 10. októbra v Trieste,        25. septembra 2008 sa v Poprade uskutočnil seminár o európskych
medzinárodný multisektorový workshop talianskych firiem        Tomanová, vyzvala TSOK na príhovor pri príležitosti vnútrominister-    16. októbra v Ascoli Piceno, v Aquile 17. októbra a 23. októbra       štrukturálnych fondoch pre Slovensko 2007 – 2013.
z Brescie a okolia so slovenskými podnikmi. Stretnutia sa konali za  skej konferencie “From the Shortage of Job Opportunities to the      v Cremone.                                 Seminár bol organizovaný Taliansko – Slovenskou obchodnou komo-
účelom poskytnutia možnosti zrodu spolupráce medzi talianskymi     Shortage of Qualified Labour Force” (Od nedostatku pracovných prí-    Športový deň 2008                              rou a STD a.s. v spolupráci s Mazars, medzinárodnou európskou kul-
výrobnými a slovenskými obchodnými spoločnosťami, formou pria-     ležitostí k nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily), ktorá sa konala  Aj tento rok sa Taliansko – Slovenská obchodná komora s radosťou      túrnou spoločnosťou zameranou na účtovnú kontrolu, na finančné,
mych stretnutí „one to one“. Talianske firmy, ktoré majú záujem sa   v Bratislave v dňoch 25. a 26. septembra.                 zúčastnila tradičného turnaja zahraničných obchodných komôr na       organizačné, technologické a právne poradenstvo a na poradenstvo
etablovať na slovenskom trhu prezentovali nasledovné oblasti pôso-   Generálny tajomník Alessandro Villa, sprevádzaný viceprezidentom     Slovensku, Sports day, ktorý sa uskutočnil 20. septembra 2008        v riadení, zastupovanou pánom Dott. Enzom Marconom. Seminára sa
benia: žehliaca technika; nože; nožnice; ručné, dielenské náradie   Mersichom, predniesol prítomným krátky príhovor. V ňom odporu-      v športovom centre Goldex v Bratislave.                   zúčastnili: UniCredit Bank, Std a.s., Whirlpool Slovakia spol. s r.o.,
a záhradnícke náčinie; garniže; výrobky umeleckého kováčstva;     čil tri možnosti udržania si kvalifikačného, konkurencieschopného     Vďaka aktívnej účasti zamestnancov komôr a významnej podpory        Prima Poprad s.r.o., Cima Slovakia s.r.o., Scametatra a.s., Immergas
interiérové bytové zariadenie; pánske a dámske oblečenie; konštruk-  a bezpečného pracovného trhu: 1) Zabezpečiť migračnú politiku       Mokarabia s.r.o., Panigai s.r.o., Midial s.r.o. a E&H Counsulting s.r.o.,  Europe, Panigai s.r.o., RBS Tatry, s.r.o., Pasell s.r.o a 101% s.r.o.
cia elektrických vedení.                        ktorá by podporila príliv zahraničnej pracovnej sily aj z nečlenských   TSOK dosiahla nasledovné výsledky: druhé miesto vo volejbalovom       Spoločnosti Panigai s.r.o. ďakujeme za logistickú pomoc na mieste.
Prezentácia veľtrhov výstaviska Fiera Milano S.p.A. na rok 2009    štátov Európskej únie. 2) Podporiť progresívny rast platov, ktorý by   turnaji, tretie miesto v tenisovom zápase a štvrté miesto vo futbale.
S potešením Vám oznamujeme, že dňa 12. júna 2008 sa v zasadacej    však bol závislý od progresívneho zvyšovania produktivity. 3)       Dúfame, že aj budúcoročný Sports Day 2009 sa bude môcť pochváliť
miestnosti Taliansko – Slovenskej obchodnej komory konala prezen-   Stanoviť politiku podpôr (daňové úľavy) v prospech spoločností,      bohatou účasťou našich členských firiem.
tácia pre Sister Italia s.a.s., zastúpenie výstaviska Fiera Milano   ktoré financujú vzdelávanie personálu.                  Účasť Taliansko – Slovenskej obchodnej komory na medzinárodnom veľ-
S.p.A. v Maďarsku, Českej Republike a na Slovensku. Šlo        XVII. Konferencia talianskych obchodných komôr v zahraničí: Rimini,    trhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky Elosys
o prezentáciu vybraných veľtrhov, ktoré sa budú konať v priestoroch  11.-15. október                              Taliansko – Slovenská obchodná komora sa zúčastnila 14. ročníka
výstaviska Fiera Milano v roku 2009 a to:               V dňoch 11. – 15. októbra sa uskutočnili práce XVII. Svetovej       medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky -
MACEF – salón bývania                         Konferencie talianskych obchodných komôr v zahraničí pod názvom      Elosys, organizovaného v Trenčíne v dňoch 14 – 17. októbra 2008.
LIFT – dvojročný veľtrh výťahov, komponentov a doplnkov        Globalizácia, rozvoj, trvalá udržateľnosť: tri územné výzvy.       TSOK sa prezentovala na ploche 25 m², ktorá jej bola láskavo poskyt-
SICUREZZA - SICURTECH Expo – veľtrh bezpečnosti            Udalosť, organizovaná v dňoch 11. a 12. októbra Združením talian-     nutá Výstaviskom Trenčín a ZEPom, Združenie elektrotechnického
LIVINLUCE – ENERMOTIVE – osvetlenie                  skych obchodných komôr v zahraničí Assocamerestero, Talianskou      priemyslu Slovenskej republiky. Iniciatívy sa zúčastnili firmy
FLORMART / MILFOR – flóra, záhradkárske potreby, verejná zeleň     obchodnou komorou v Rimini a Unioncamere, spočívala vo výkone       Rebaioli S.p.A, All Control S.r.l., Fiere Milano S.p.A a Sisters Italia
SMAU – informatika a komunikačné technológie              interných prác zástupcov 74 talianskych obchodných komôr         s.a.s.
Spomínaná akcia sa konala za účelom propagácie týchto veľtrhov na   v zahraničí, zvolaných do Rimini. V pondelok 13. októbra bolo zahá-    Seminár o financovaní európskej únie34                                                                                                                                                 35
                                                                                                                                           www.camitslovakia.sk

                                      ATTIVITÀ CCIS                                                                    AKTIVITY TSOK
PROGETTO MIGRAVALUE                                                                 PROJECT MIGRAVALUE
TERMINATO CON SUCCESSO                                                                ÚSPEŠNE UKONČENÝNella data del 26 giugno 2008 si è tenuta presso la Sala del Cenacolo                                        Dňa 26. júna 2008 sa v Sále Cenacolo Poslaneckej snemovne         vať zahraničnú pracovnú silu, je možné len jedno riešenie ─ prilá-
alla Camera dei Deputati a Roma l’ultima conferenza del Progetto                                           v Ríme konala posledná konferencia projektu Migravalue. Projekt      kať Slovákov späť zo zahraničia. Počet Slovákov, pracujúcich
Migravalue. I risultati del progetto avviato nel settembre 2006, sono                                        začal v septembri 2006 a počas posledného podujatia v Ríme boli      v zahraničí (podľa Výberového zisťovania pracovných síl ŠÚ SR) po
stati presentati ai rappresentanti politici ed altri interessati durante                                       výsledky predstavené politickým predstaviteľom a iným zaintere-      rozšírení EÚ sa zvýšil približne o 100 tisíc ľudí. To znamená, že
quest’ultima seduta.                                                                 sovaným.                                  nárast zamestnanosti na Slovensku (cca 200 tisíc za posledné
Comitato professionale per gli affari economici della migrazione                                           Profesionálny výbor pre finančné záležitosti migrácie na poslednej kon-  4 roky), bol približne z polovice spôsobený nárastom zamestnania
all’ultima conferenza a Roma, il 26 giugno 2008. Segretario Generale,                                        ferencii v Ríme, 26. júna 2008. Generálny tajomník A. Villa druhý zľava.  v zahraničí. Kým v Česku a v Nemecku robia rodičia, do Spojeného
A. Villa, il secondo da sinistra.                                                          Pod vedením Únie obchodných komôr vo Veneto a Taliansko-          kráľovstva za prácou sa vydávajú prevažne mladí ľudia – dcéry
Sotto la guida dell‘ www.ven.camcom.it Unioncamere del Veneto       Il vantaggio dell’abbondanza di manodopera qualificata però è sceso,   Slovenskej obchodnej komory a na základe aktívnej angažovanos-       a synovia, okolo 84 percent Slovákov pracujúcich v tejto krajine, uka-
e della Camera di Commercio Italo – Slovacca e alla base dell’attivo    la produttività dell’economia richiede sempre maggiormente ulterio-    ti a príspevku všetkých partnerov, program Migravalue vyvinul       zuje štúdia projektu MigraValue, vypracovaná pánom Bahnom, kon-
impegno e della prestazione di tutti i partners, il programma       ri risorse umane.                             model pod názvom „Využitie emigrantov na rozšírenie možností        zultantom sociálnych vied.
Migravalue ha sviluppato un modello dal titolo Utilizzo degli immi-    Visto che si sono perse le chance di importare la manodopera stra-    poskytnutia úverov v susedných krajinách“ – medzinárodný
grati per allargare le possibilità di erogamento dei mutui nei paesi    niera, è possibile solo una soluzione – attirare gli slovacchi dall’es-  model na spojenie emigrácie a miestneho rozvoja. Toto je kom-
vicini: modello internazionale per unire l’emigrazione e lo sviluppo    tero nel loro paese di nascita. Dopo l’allargamento dell’UE la quanti-  plexný systém záruk, ktorý funguje na medzinárodnej úrovni
locale. Questo sistema funzionante al livello internazionale è un     tà degli slovacchi che lavorano all’estero (secondo le indagini      a ktorý využíva prevedené prostriedky a zdroje emigrantov na roz-
complesso di garanzie e sfrutta i mezzi forniti e fonti degli emigrati   dell’Ufficio Statistico della Rep. Slovacca) è aumentata di circa 100   šírenie možností poskytnutia úverov pre financovanie podnikate-
per allargare le possibilità di erogazione dei mutui per il finanzia-   persone. Il che dimostra che la crescita dell’occupazione in       ľov v domácich krajinách.
mento di imprenditori nei paesi di provenienza.              Slovacchia (circa 200 mila negli ultimi 4 anni) è stata causata, circa  Projekt sa zameriava na spustenie modelu aktívneho manažmentu
Il progetto è focalizzato all’avviamento del modello di un manage-     a metà, dalla crescita dell’occupazione all’estero. Mentre in Rep.    migrácie ako kľúčového nástroja pre integrovaný ekonomický
ment di migrazione attivo inteso come una chiave per uno sviluppo     Ceca e in Germania lavorano genitori, i giovani – figli - si dirigono   a sociálny rozvoj hostiteľských a zdrojových regiónov. Zahŕňa part-
economico e sociale integrato delle regioni ospiti e di partenza.     soprattutto verso il Regno Unito; uno studio del progetto MigraValue,   nerov z EÚ ako aj zo susedných krajín EÚ, čo predstavuje širokú sieť
Include i partner sia dell’UE che dei paesi vicini all’UE, i quali rapp-  elaborato dal sig. Bahno, consulente delle scienze sociali, dimostra   verejných a súkromných akcionárov, vrátane podnikov a migrantov.
resentano una vasta rete di azionisti pubblici e privati, imprese     che in questo paese lavora circa l’84 percento di slovacchi.       Zlepší priestorovú kohéziu záujmových regiónov ohodnotením
e migranti inclusi. Migliora una coesione spaziale delle regioni d’in-                                        finančného a ľudského kapitálu migrantov. Zámerom komory
teresse apprezzando il capitale umano ed economico dei migranti. Lo                                         pri účasti na tomto projekte bolo analyzovať a zlepšiť možnosti pod-
scopo della presenza camerale al progetto è stato analizzare e migli-                                        nikania, start-up spoločnosti a ľudské zdroje pre migrantov, ktorí sa
orare possibilità dell’attività imprenditoriale, start-up dell’impresa                                        vracajú do rodnej krajiny.
e risorse umane per i migranti che tornano nel paese di provenienza.                                         Projektoví partneri na poslednom zraze riadiaceho výboru v Ríme,
I  partners  del  progetto  all’ultima  riunione  del  Comitato                                       27. júna 2008.
Amministrativo, il 27 giugno 2008 a Roma.                                                      Regionálny seminár v Bratislave
Seminario regionale a Bratislava                                                           Taliansko-Slovenská obchodná komora a Inštitút pre vzdelávanie
La Camera di Commercio Italo – Slovacca e l’Istituto per l’istruzione                                        a regionálny rozvoj zorganizovali 22. mája regionálny seminár v rámci
e lo sviluppo regionale hanno organizzato il 22 maggio un seminario                                         Projektu Migravalue na tému: Prilákame mozgy späť? Produktívny
regionale nell’ambito del Progetto Migravalue sull’argomento:                                            návrat ekonomických migrantov ako riešenie aktívnej politiky zamest-
Riusciamo a riportare i cervelli? Il ritorno produttivo dei migranti                                         nanosti a podpory regionálnej ekonomiky. Odpovede na tieto otázky
economici come soluzione di una politica attiva d’impiego e di sup-                                         boli prediskutované zúčastnenými z rôznych oblastí (obchodné komo-
porto all’economia regionale. Risposte a queste domande sono state                                          ry, výskumné inštitúty, politické predstavenstvo, novinári).
discusse dai partecipanti di vari settori (camere di commercio, isti-                                        Regionálna konferencia v Bratislave, 22.máj 2008.
tuti di ricerca, rappresentanti politici, giornalisti).                                               Hoci produktivita zamestnancov narastá, ekonomický rast regiónov
                                                                           je stále závislý na záujme investorov, ktorí majú problém pri hľada-
                                                                           ní kvalifikovanej pracovnej sily. Výhoda dostatku kvalifikovanej pra-
Conferenza regionale a Bratislava, 22 maggio 2008.

                                                                           covnej sily sa však znížila, produktivita hospodárstva si čoraz viac
Nonostante aumenti la produttività degli impiegati, la crescita eco-

                                                                           vyžaduje ďalšie ľudské zdroje. Tým, že sa premárnili šance importo-
nomica delle regioni dipende sempre dall’interesse degli investitori
i quali hanno problemi nella ricerca di una manodopera qualificata.

36                                                                                                                                                   37
                                                                                                                                        www.camitslovakia.sk

                                      ATTIVITÀ CCIS
FESTIVAL DEL VINO IN OFFIDA
Settembre è per i produttori di vino il mese nel quale si raccog-     turato ed aromatico ma al contempo delicato le cui varietà sono      L’azienda, le sue vigne e tutto il processo produttivo, che va dalla  locale che copre una superficie di 1100 ettari.
lie il lavoro di tutto l‘anno, settembre è il mese della vendem-     principalmente Sangiovese e Montepulciano. Esse danno vita al       semina della vite fino all’imbottigliamento, si svolge interamente   Nel cuore della regione Marche a circa venti chilometri da Ascoli
mia. Non viene raccolta soltanto l’uva e prodotto il vino nuovo      Rosso Piceno e al Rosso Conero. I due terzi dei vini prodotti sono    nella -Biofarma -                           e vicino ad Offida, si trova il podere vitivinicolo “De Angelis”. Le
ma è anche periodo di feste e degustazioni alle quali parteci-      vini bianchi di varietà Verdicchio, che rappresenta l’orgoglio                                          vigne ricoprono una superficie di cento ettari quadrati compresi
pano i produttori di tutta Europa. Sommelièr e giornalisti, invi-     della regione, esso da origine a diverse tipologie di vino:        Una delle migliori produzioni è quella di “Cantina dei Colli      fra quota cento e quattrocento metri sul livello del mare. Dal 1950
tati da Vinea, Società Coop.ra Agricola.e dalla Camera di         lo spumante, il passito, il classico, il classico superiore e le riser-  Ripani” fondata nell’anno 1977 che prende il nome dalla cittadi-    l’azienda dedica la produzione ai vini e oli d’oliva di alta qualità
Commercio Italo-Slovacca, si sono incontrati nella regione        ve. La denominazione Classico è tipica soltanto dei vini che pro-     na vicina.                               mantenendo il rispetto delle tradizioni regionali. I vini prodotti
Marche partecipando al festival del vino di Offida.            vengono da coltivazioni DOC ovvero i Castelli di Jesi.          I gestori sono membri, insieme ad altri 500, della cooperativa     sono: Il vino “Passerina” e “Pecorino” nonchè Trebbiano,

                                     Dalla storia
La Regione Marche                             Non sappiamo precisamente che tipi di vini siano stati bevuti
La regione Marche si trova tra gli Appennini e il mare Adriatico.     dagli Antichi Romani ma sappiamo che le numerose varietà pre-
Il territorio è così vario che si presenta come l´intera l’Italia in   senti oggi sono riconducibili allo sviluppo della viticoltura duran-
un´unica regione, si passa dagli Appennini al mare, incontrando      te l’Impero Romano. Gaius Plinius Secundus, famoso polistorico,
città ricche di monumenti storici, borghi antichi, parchi naturali    naturalista ed enologo, fu l’autore dell’enciclopedia più diffusa
e i vigneti accarezzati dal vento del mare e al contempo scaldati     dall’Impero Romano e l’Imperatore Nerone affermò che i vini
dal sole. Anche se in Slovacchia sono diffusi vini prodotti preva-    migliori provenivano dalla riva Adriatica dell’Impero. I monaci
lentemente sull’Appennino Toscano, la regione Marche grazie        Benedettini tennero viva la cultura del vino durante tutto il peri-
alla sua notevole produzione, ventidue mila ettari di campi colti-    odo medioevale, durante il papato di Gregorio XII pubblicarono,
vati a vite e oltre duecento milioni di litri di vino annui, è in grado  nel 1406, le norme per garantire la qualità dei prodotti, che ven-
di raggiungere oggi le fiere internazionali,riscuotendo ottimi con-    gono rispettate ancora oggi. La denominazione D.O.C.
sensi da parte del pubblico e quindi di servire anche il mercato     (Denominazione di Origine Controllata) divenne così la garanzia
slovacco. Negli ultimi dieci secoli i viticoltori hanno trasformato    di qualità del prodotto. Nonostante siano presenti viticolture deri-
il proprio lavoro seguendo criteri qualitativi anziché quantitati-    vanti da varietà internazionali, la produzione utilizza maggior-
vi, promuovendo così un piccolo rinascimento della cultura        mente le varietà di vite locale.
Intensiva della vite. Grazie a questo cambiamento vengono pro-
dotti oggi anche vini da meditazione, vini talmente buoni che       Viticoltura della regione Marche
andrebbero degustati in momenti esclusivi della giornata, possi-     In questa regione di sole, mare, collina e temperatura a volte fred-
bilmente lontano dai pasti. E’ possibile trovare vini ottimi con     da, cresce bene l’uva bianca con buona percentuale di zuccheri e
prezzi elevati ma anche ottimi vini con buon rapporto prezzo e      di conseguenza di grado alcolico, mantenendo alto anche il livel-
qualità. In questa regione è piacevole degustare i vini nelle can-    lo di acidità. Nella storia più recente vediamo il vino rosso occu-
tine storiche ma da tempo è possibile assaporare vini di aziende     pare un posto secondario rispetto alla produzione del bianco.
più giovani che garantiranno la sostenibilità del prodotto nel      I vini denominati Superiori o Riserva sono lasciati maturare per
corso degli anni. Durante il festival abbiamo visitato dieci azien-    un anno e mezzo in botti di quercia in modo che acquistino un
de vitivinicole, in tre giorni abbiamo assaggiato più di cento vini    gusto maturo ed un profumo caratteristico.
accompagnati dalle specialità culinarie regionali. Alcuni di ques-
ti vini sono riusciti ad entrare nelle migliori enoteche del mondo,    La Biofarma di Filippo
garanzia di qualità di un prodotto e di tutto il metodo di produzi-    Filippo è il più giovane viticoltura presente ad Offida. I fratelli
one sostenuto alla base da una concorrenza trasparente fra i       Lino e Fabrizio Stracci Fondarono l’azienda nel 1999 con lo scopo
diversi produttori del Piceno.                      di mantenere viva la tradizione ereditata dal padre e dallo zio. I
                                     giovani vinai hanno fondato l’impresa -Biofarma- i prodotti, la
Le varietà e i vini della regione Marche                 catena e il processo di produzione del vino sono privi di additivi
L’uva bruna dai grossi chicchi da origine ad un vino rosso strut-     chimici, con unica eccezione per quanto riguarda lo zolfo.

38                                                                                                                                               39
                                                                                                                                       www.camitslovakia.sk

                                     ATTIVITÀ CCIS
Sangiovese ed anche Montepulciano, sono tutti caratterizzati dalla    bero valorizzare il territorio promuovendo un turismo classico    categoria, solitamente vengono considerati vini di bassa qualità    teristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori
denominazione DOC. La viticoltura oggi è gestita da Quinto Fausti,    ma soprattutto promuovendo le caratteristiche enogastronomiche    Indicazione Geografica Tipica IGT: Questa categoria comprende i     umani. La categoria dei vini DOC comprende i vini prodotti in
uno dei migliori vinai presenti nella regione. Il suo grande impeg-   della regione. L’intento vorrebbe essere quello di attrarre viaggi-  vini da tavola prodotti in determinate regioni o aree geografiche    determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico dis-
no nel migliorare la qualità dei prodotti, rende oggi celebre la sua   atori interessati alla cultura in tutti i suoi aspetti non soltanto  (autorizzate per legge), talvolta secondo un generico disciplinare   ciplinare di produzione
cantina apportando all’intera regione Marche un notevole contri-     coloro che apprezzano mare e spiaggia.                di produzione; essi possono riportare sull'etichetta, oltre all'indi-  Denominazione d’Origine Controllata e Garantita – DOCG – Le
buto di notorietà . L’impresa De Angelis produce i vini di qualità,                                      cazione del colore, anche l'indicazione del o dei vitigni utilizzati  DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cin-
eleganti a profumazione locale a prezzi favorevoli.           Le leggi dei vini italiani                      e l'annata di raccolta delle uve.                    que anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle
                                     Le 4 categorie di vini italiani:                   Denominazione d’Origine Controllata – DOC – esso viene utiliz-     caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quel-
Quattro generazioni dei vinai                      Vino de Tavolo VT: sono i vini che non appartengono a nessuna     zato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui carat-   le degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di
L’amore per la viticoltura e per il vino viene tramandata di gene-                                                                           tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acqui-
razione in generazione dalla famiglia di Claudio Ruscio. Il nonno                                                                           sito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale
Angelo iniziò a produrre vino nel dopoguerra ed oggi il figlio                                                                             ed internazionale. Oggi in Italia si contano 36 vini DOCG
Claudio mantiene viva quest’arte coltivando, all’età di 52 anni, la
vigna di Castello Fageto, 15 ettari di vino bianco e 15 ettari di vino                                                                         La classificazione dei vini in Italia confrontata a quella francese
rosso. La produzione avviene tutta sui terreni di proprietà grazie                                                                           risulta più affabile. La legge sui vini in Italia esiste dal 1963. La
all’aiuto di 6 collaboratori. I due figli Michele di 22 e Angelo di                                                                          denominazione DOC e DOCG definisce il territorio di produzione,
17 anni, sono studenti di Enologia a Firenze e rientrano ogni fine-                                                                          la varietà di vite coltivata, ed il quantitativo di vino prodotto per
settimana alla casa di Pedas, piccolo paesino vicino a Offida dove                                                                           ettaro. Per il Chianti la legge stabilisce 87,5 hl per ettaro coltiva-
aiutano il padre la madre ed il nonno di 85 anni.                                                                                   to, per il Soave 98 hl per ettaro coltivato. Negli ultimi anni i pro-
Angelo dice che la vita a Firenze è bella anche se non gli piace la                                                                          duttori Italiani hanno deciso di intraprendere la strada dell’au-
frenesia cittadina.                                                                                                  mento della produzione e la conseguente riduzione dei prezzi
Claudio Ruscio     produce vini di varietà Sangiovese                                                                               mantenendo comunque un elevato livello qualitativo.
e Montepulciano Pecorino, Chardonnaz, Trebbiano, Cabernet
e Merlot, essi vengono fatti maturare in botti di quercia, elemen-                                                                           La scelta è resa facile dalla nomenclatura,
to che garantisce ai vini come il Rusus Rosso Piceno DOC o                                                                               indicata sulle etichette:
Frenesia Offida Pecorino DOC un colore, un profumo ed un gusto                                                                             Classico – sono vini solitamente di buona qualità. Fra essi possi-
unico nel genere.                                                                                                   amo trovare vini come Soave, Chianti, Bardolino, Valpolicella ed
                                                                                                            Orvieta.
Gastronomia                                                                                                      Superiore – corrisponde a vini ottenuti da uve selezionate, solita-
Questa regione famosa per la cucina casalinga, il visitatore può                                                                            mente hanno contenuto alcolico più alto.
assaporare i piatti tipici delle “nonne”, a volte preparati al                                                                             Riserva – specificazione per vini molto buoni, principalmente
momento in piccole cantine caratteristiche.                                                                                      DOC ideali per una lunga maturazione e per essere conservati
Anche i ristoranti più rinomati offrono menu tradizionali con cibi                                                                           molti anni.
tipici offerti dalla natura circostante come: funghi porcini, sel-                                                                           Riserva speciale – è un ulteriore denominazione di qualità che
vaggina, pesce, salumi e il pregiatissimo tartufo. Delizie fantasti-                                                                          supera i vini riserva, si può dire che questi vini siano fra i migli-
che che solleticano i palati.                                                                                             ori presenti sul mercato.
Si possono assaporare: prosciutto affumicato, ciausolo, salame di
maiale affumicato, pasta di semola di grano duro condita con                                                                              Divisione dei vini secondo il produttore:
pomodorini secchi e Parmigiano Reggiano, coniglio arrosto o alla                                                                            Produttore: il produttore di vino è colui che produce vino prove-
griglia, spaghetti alle vongole o ai frutti di mare. Altra specialità                                                                         niente dalla proprie coltivazioni
è il pecorino invecchiato in fossa o avvolto in particolare erbe aro-                                                                         Produttori privati:
matiche.                                                                                                        producono vino ma comperando l’uva da terzi.
I rappresentanti della regione e la popolazione in genere, vorreb-                                                                           Commercianti di vino

40                                                                                                                                               41
                                                                                                                                       www.camitslovakia.sk

                                    AKTIVITY TSOK
VÍNNY FESTIVAL V OFFIDE
September je pre vinárov mesiacom žatvy ich celoročnej práce.      Superiore, Classico Riserva. Označenie Classico sa prideľuje len     chcela pokračovať vo vinárskej tradícii zdedenej otcom a strýkom.   kou, červené víno Offida Rosso “Lupo del ciafone” , ktoré dozrieva
Nielen zber hrozna, nové víno, ale aj festivaly a prezentácie pozý-   vínam pestovaným v DOC oblasti s najstaršou tradíciou - Castelli di    Mladí 25 a 29 roční vinári založili podnik – biofarmu, ktorej výrob-  v barikových sudoch a fľaškované je po roku dozrievania.
vajú hostí do známych i menej známych vinárskych regiónov        Jesi. Okrem bielych vín sa z vína Verdicchio vyrábajú aj sekty      ky, výrobná linka aj proces výroby vína je bez chemických prísad    Jednou z najväčších vinárstiev je La Cantina dei Colli Ripani založe-
Európy. Slovenskí vinári a novinári na pozvanie Taliansko sloven-    a sladké slamové vína – Passito.                     s limitovanou sírnatosťou. Spoločnosť má vlastné vinice a celý     ná v roku 1977 pri mestečku rovnomenného mena. Hospodári s 500
skej obchodnej komory zavítali do regiónu Marche na vínny festi-                                         proces výroby od sadenia viníc až po zber, výrobu vína a plnenie do  členmi kooperatívneho družstva na ploche 1100 hektárov.
val Di Vino in Vino do Offidy.                     Z histórie                                fliaš prebieha na farme. Zo šiestich vín sme ocenili najvyššou znám-  V srdci regiónu Marche asi 20 km od antického mesta Ascoli
                                    Nevieme presne aké vína pili starí Rimania v 1. storočí na
                                    Apeninskom polostrove, ale vzhľadom k rozvinutosti vinárstva
                                    v Rímskej ríši bola už asi aj vtedy konkurencia veľká. Gaius Plinius
Región Marche                              Secundus, známy polyhistor, prírodovedec a enológ , autor najrozsi-
Región Marche leží medzi Apeninami a Jadranským morom. Je tak      ahlejšej encyklopédie za vlády cisára Nera, tvrdil, že na Jadranskom
rôznorodý, že je akoby Talianskom v jednom regióne. Takmer dvesto    pobreží sú najlepšie vína z Ancony. V stredoveku udržiavali slávu
kilometrov dlhé pobrežie s letoviskami, miestami nedotknuté hory,    týchto vín Benediktínski mnísi, ktorí pokračovali vo výrobe podľa
historické pamiatky, malé pôvabné kamenné mestečká , národné      uzákonených pravidiel vydaných v roku 1406 pápežom Gregorom
parky, vinohrady , kde sa dorába vynikajúce víno. Tento malebný,    XII. na zabezpečenie ich kvality.
hornatý a úrodný kraj má strmé vinohrady chránené pred vetrom od    Novodobým uznaním kvality a dôležitosti miestnych vín bolo udele-
mora a zároveň po celý deň vystavené slnku. Aj keď na Slovensku sú   nie štatútu DOC, ktoré dostalo víno Rosso Conero v roku 1967 ako
viac známe vína opačnej strany Apenín, Toskánska , región Marche    jedno z prvých vín v Taliansku a v roku 2004 sa táto apelácia čias-
produkuje 200 miliónov litrov vína ročne na rozlohe 22 tisíc hektá-   točne preklasifikovala na DOCG. Druhou DOCG apeláciou je
rov , ktoré na príležitostných a medzinárodných výstavách získalo už  Vernaccia di Serrapetrona. Ide o jedinečnú apeláciu pre raritné
viacero ocenení. Už len kvôli vínu stojí za to tento kraj navštíviť.  šumivé červené víno vyrábané metódou Charmat z hrozna odrody
V posledných desaťročiach tunajšie vinohradníctvo zažilo malú      Vernaccia nera.
renesanciu s návratom od kvantity ku kvalite. Vinári tu dnes produ-   Hoci mnohé vinárstva ponúkajú i štandardné medzinárodné odrody,
kujú vini da meditazione , víno, ktoré je tak dobré, že je vhodné    väčšina produkcie využíva hlavne miestne odrody viniča. Medzi
k meditácii. Špičkové vína nie sú lacné, ale nájdeme tu aj excelentné  modré patrí hlavne Montepulciano, Sangiovese a lokálne Lacrima di
vína za výbornú nízku cenu. Je príjemné ochutnávať vína v starých    Morro d´Alba, pričom niektoré z nich sa používajú aj na výrobu
pivniciach, ale aj u mladých vinohradníkov v nových pivniciach.     ružových vín.
V rámci festivalu sme navštívili desať vinárstiev a za tri dni ochut-
nali viac ako sto vín, ale aj špeciality regiónu Marche. Niektoré    Vinárstva regiónu Marche
z týchto vinárstiev sa medzi miestnu špičku dostali len v posledných  V tomto regióne plnom slnka, mora, zvlneného terénu a chladnejších
rokoch. Aj to svedčí o zdravej dynamike a konkurencii fungujúcej aj   ranných teplôt, sa dobre darí práve bielym vínam, ktoré majú nielen
na lokálnej úrovni.                           dostatok cukru a vysoký extrakt, ale aj dostatočný obsah kyselín.
                                    Dorábanie červených vín je pre miestnych vinárov v posledných
Odrody a vína regiónu Marche                      rokoch výzvou aby dosahovali slávu bieleho. Vína Superiore alebo
Väčšina, až dve tretiny dorábaných vín sú známe biele vína, z odro-   Riserva nechávajú dozrievať v dubových sudoch a po roku a pol zís-
dy Verdicchio, z červených DOC Rosso Piceno a Rosso Conero, pro-    kavajú fľašovú zrelosť a výbornú kvalitu. V oblasti je viac ako 20
dukovaných najmä odrody Sangiovese a Montepulciano, nádherného     tisíc pestovateľov, takže na väčšinu z nich pripadá menej ako hektár
tmavého hrozna s často veľkými bobuľami, z ktorého je teľnaté víno   viníc.
s dobrou štruktúrou, bohatou arómou a jemnou chuťou.
Pýchou kraja je bile víno Verdicchio, výrábané z hrozna rovnakého    Biofarma Filippo
mena. Patrí k najznámejším talianskym vínam. Má viacero typov:     len pár kilometrov od Offida je najmladším vinárstvom v kraji. Bratia
Riserva, Spumante, Spumante Riserva, Passito, Classico, Classico,    Lino a Fabrizio Stracci založili v roku 1999 v Offide spoločnosť, ktorá42                                                                                                                                               43
                                                                                                                                        www.camitslovakia.sk

                                     AKTIVITY TSOK
v blízkosti starobylého mestečka Offida sa nachádza vinárska      reštaurácie si zakladajú na tradičných regionálnych jedlách. Typické  Ako funguje turistika , vinárstvo i gastronómia v regióne Marche sme    Talianske vinárske zákony
usadlosť s vinárstvom De Angelis. Vinárstvo má rozlohu 100 hek-     sú suroviny, ktoré ponúka okolitá príroda: hríby - dubáky, divina,   sa mohli presvedčiť nielen na regionálnej výstave na námestí        Talianske vína sa delia na štyri kategórie:
tárov v nadmorskej výške od 120 do 400 metrov. Od vzniku v roku     ryby, syry, údeniny a najväčšia pochúťka vzácny hríb hľúzovka.     v Offide, ale aj u jednotlivých vinárov vo vinohradoch i pivniciach, pri  Vino da Tavola VT - stolné víno - tieto vína nie sú odrodové ani
1950 sa venuje výhradne výrobe vysoko kvalitných vín a olivové-     Vynikajúce čerstvé pochúťky pošteklia chuťové poháriky aj vychýre-   prehliadke malých starobylých mestečiek a ich historických zaujíma-    obmedzené čo do množstva ale popri bežných stolných vín sú medzi
ho oleja, s obrovským rešpektom ku tradíciám regiónu. Z vín sú to    ných gurmánov.                             vostí. Predstavitelia regiónu, no najmä obyčajní ľudia, sa snažia do    nimi i niektoré veľké vína
Passerina a Pecorino, kým Trebbiano, Sangiovese a Montepulciano     Servíruje sa antipasta – údená šunka alebo ciausolo – údená brav-   kraja, ktorý má všetky naj – hory, more, dobré víno i gastronómiu pri-   Indicazione Geografica Tipica IGT - obdoba francúzskeho Vin de
charakterizujú výrobu založenú predovšetkým na DOC z Picena.      čová saláma, cestovina s čerstvými paradajkami a parmezánom.      lákať viac turistov i návštevníkov, ktorí majú záujem nielen ležať na   Pays, označenia pre vína pochádzajúce z určitej vinárskej oblasti
Vinárstvo dnes vedie Quinto Fausti, ktorý patrí k najlepším viná-    Vynikajúce sú pečené alebo grilované králiky alebo spaghetti vongo-  pláži, ale spoznať aj skutočný charakter a život regiónu .         Denominazione di Origine Controllata - DOC - víno s kontrolovaným
rom regiónu. Jeho nekonečná snaha zlepšovať kvalitu vína, ako      le, tenké špagety s morskými plodmi. Špecialitou je aj syr pecorino                             Alžbeta Capková   označením pôvodu, týchto DOC je v Taliansku asi 500
experimentmi na vinici, tak v pivnici, dokázala presláviť jeho vína   z ovčieho mlieka alebo formaggio di fossa, syr s rôznymi bylinkami.                                        Denominazione di Origine Controllata e Garanta - DOCG - víno naj-
i mimo územia Marche. Spoločnosť De Angelis predstavujú moder-                                                                              vyššej kvality s kontrolovaným označením pôvodu, v súčasnosti je
ne sa rozvíjajúce vinárstvo, ktoré vyrába vína špičkovej kvality                                                                             ich asi 14.
a čistoty, za veľmi priaznivé ceny s veľmi elegantným citom pre                                                                              Vinárske zákonodarstvo je oproti francúzskemu viac benevolentnej-
regionálny charakter vín.                                                                                                 šie. Vinársky zákon v Taliansku platí od roku 1963. Štatút DOC
                                                                                                             a DOCG síce určuje hranice regiónu, stanovuje pestované odrody, ale
Štyri generácie vinárov                                                                                                  najväčším nedostatkom je, že síce stanovil maximálne množstvo
Láska k vinohradníctvu a vínu sa v rodine Di Claudia Ruscio dedí                                                                             úrody, ale oproti Francúzsku príliš vysoko. Napr. maximálnu úrodu
z generácie na generáciu. Starý otec Angelo, začínal pred päťdesiati-                                                                           pre Chianti stanovil na 87,5 hl na hektár, pre Soave na 98 hl na hek-
mi rokmi s dvoma koreňmi. Dnes 52 ročný syn Claudio obhospoda-                                                                              tár, kým pre podobné vína v Bordeaux je stanovený limit 50 hl na
ruje vinohradníctvo Castello Fageto na tridsiatich hektárov spolovice                                                                           hektár. Talianski vinári sa vydali na cestu zvyšovania úrody a znižo-
červených a bielych odrôd. Víno vyrába výhradne z vlastného hroz-                                                                             vania cien, nie však na úkor kvality. To potvrdzuje aj zavedenie fliaš
na vo vlastnej pivnici so šiestimi ľuďmi. Dvaja synovia 22 ročný                                                                             s obsahom 1,5 a 2,0 litrov s uzáverom Alcork ( uzáver so závitom) aj
Michele a 17 ročný Angelo, študenti enológie vo Florencii prichád-                                                                            pre vína so štatútom DOC. To neznamená zníženú kvalitu, ale orien-
zajú každý víkend domov do Pedasa, malej dedinky neďaleko Offida                                                                             tácia je ťažšia a je nutné starostlivo vyberať.
a pomáhajú otcovi , mame a 85 ročnému starému otcovi , ktorý zasta-                                                                            Výber uľahčia termíny, uvádzané na etiketách, ktoré označujú
ne napriek veku každú prácu s viničom. Nemajú problém vymeniť                                                                               výberové vína:
vysedávanie pri počítači za prácu vo vinohrade alebo v pivnici.                                                                              Classico - v niektorých DOC nebo DOCG sú stanovené najlepšie polo-
Angelo prezrádza, že život vo Florencii je síce pekný, ale nemá rád                                                                            hy a vína z týchto polôh môžu mať toto označenie. Nájdeme ich pri
ruch veľkomesta a jeho uponáhľaný život. Claudio Ruscio vyrába                                                                              vínach Soave, Chianti, Bardolino, Valpolicella alebo Orvieto.
vína z odrôd Sangiovese a Montepulciano Pecorino, Chardonnay,                                                                               Superiore - označenie pre vína vyrobená zo zberu vybraného hrozna.
Trebbiano, Cabernet a Merlot. Každá z viníc má špecifickú polohu                                                                             Majú vyšší obsah alkoholu, ako podobné vína rovnakých značiek.
a vlastnú mikroklímu. Víno necháva dozrievať v pivnici v dubových                                                                             Riserva – označenie pre vína DOC, ktoré dozrievali určitý počet rokov
sudoch. Fľaškovanie nasleduje až ďalší rok pred zberom. To zaruču-                                                                            Riserva speciale - vína, ktoré dozrievali ešte dlhšie ako Riserva
je vínam, ako Rusus Rosso Piceno DOC alebo Fenésia Offida Pecorino
DOC štýl, noblesu a harmóniu.                                                                                               Rozdelenie dorábateľov vína
                                                                                                             výrobcovia vína, ktorí dorábajú víno len zo svojej úrody
Gastronómia                                                                                                        súkromní výrobcovia vín, vinári, ktorí majú technológiu a hrozno
V tomto regióne, známom domácou kuchyňou, si návštevník pochut-                                                                              len vykupujú
ná najmä na jedlách alla nonna, podľa starej mamy, ktoré pripravuje                                                                            obchodníci s vínom
rodina vinára priamo pred očami návštevníka alebo v súkromnej                                                                               družstevníci – ich povinnosťou je odovzdať celú úrodu do družstva,
malej vinárni a reštaurácii. Staré pomenovanie „Ristorante“ Taliani                                                                            ktoré ho spracuje. Družstevník dostane vyplatenú pomernú časť zisku
vymenili za „Trattoria“ a „Osteria“. Aj najfajnovejšie a najdrahšie                                                                            alebo víno. Družstevník platí členské na základe počtu hektárov44                                                                                                                                                45
                                                                                                                                      www.camitslovakia.sk

                                     L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA PRESENTA                                                     TALIANSKY KULTÚRNY INŠTITÚT PREDSTAVUJE
FOTOGENICO UN NOVEMBRE                                                              FOTOGENICKÝ NOVEMBER
La 18. edizione del Mese della Fotografia, la più rinomata rasseg-    Paolo del Brasile, alla Triennale di Milano, e in vari musei del     18. ročník najznámejšej stredoeurópskej prehliadky - Mesiaca      Trienále v Miláne a v rozličných svetových múzeách.
na dell’Europa Centro-Orientale, propone anche questo anno        mondo.                                  fotografie ponúka aj tento rok viaceré kolektívne a autorské      Počas svojej kariéry spolupracoval s OSN, s Vysokým komisariá-
molte mostre collettive e personali di fotografi provenienti da     Nella sua carriera ha collaborato con l’ONU, con l’Alto         výstavy fotografov pochádzajúcich z celého sveta, obohatené o     tom OSN pre utečencov , s MTV a RAI.
tutto il mondo, ed una serie di manifestazioni collaterali.       Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con MTV        sprievodné podujatia.                         Paola Venturu, ďalšieho talianskeho fotografa zastúpeného na
L’Istituto Italiano di Cultura è partner di questa prestigiosa ras-   e RAI.                                  Taliansky kultúrny inštitút sa partnersky spolupodieľa na tejto    “Mesiaci fotografie”, preslávili fotografie, ktoré zachytávajú tra-
segna internazionale dove un ampio spazio è riservato all’Italia,    Paolo Ventura, altro fotografo italiano presente al “Mese della     prestížnej medzinárodnej prehliadke, ktorá tento rok venuje roz-    gédiu vojny a smrti. Ventura už roky pôsobí v New Yorku, kde
                                                                         siahly priestor Taliansku v podobe viacerých podujatí vrátane     rozvinul zvláštny štýl. Pre svoje sety viackrát použil miniatúry
presente con più eventi tra cui le mostre di alcuni giganti del set-   fotografia”, è diventato famoso con delle immagini che riportano
                                                                         výstav významných predstaviteľov fotografie, akými sú Mario      alebo vojačikov.
tore come Mario Giacomelli e Oliviero Toscani.              la tragicità della guerra e della morte.

                                                                         Giacomelli a Oliviero Toscani.                     Pri sérii “War souvenir” strávil týždeň nad realizáciou umiestne-
Giacomelli dotato di un grande animo sensibile, lavorò per tutta     Ventura opera da anni a New York dove ha sviluppato uno stile

                                                                         Giacomelli, s nekonečne citlivou dušou, pracoval celý život v tla-   nia všetkých postáv. Táto znepokojujúca séria fotografií bola
la vita in una tipografia e si dedicò alla fotografia quotidiana-    particolare. Per i propri set ha utilizzato varie volte miniature

                                                                         čiarni a fotografii sa venoval každý deň vo svojom voľnom čase.    vystavená v New Yorku, Moskve a Krakove. Paolo Ventura
mente nel suo tempo libero. In gioventù rivolse la sua vena crea-    o soldatini.

                                                                         V mladosti svoju kreativitu využil v maľbe i v poézii. Spočiatku    vychádza zo skutočností, ktoré sa viažu najmä na minulosť, inšpi-
tiva anche alla pittura e alla poesia.                  Per la serie “War souvenir” ha impiegato una settimana per rea-

                                                                         fotografoval okolie Senigallie, mesta, kde sa v roku 1925 narodil   ruje sa nimi a vytvára podrobnú fotografickú realitu. Skôr ako sa
Fotografò inizialmente i dintorni di Senigallia, la città dove nel    lizzare l’ambientazione con tutte le figure. Questa inquietante

                                                                         a v roku 2000 zomrel. Jeho diela sú pre históriu fotografie veľmi   dopracoval k tejto kreatívnej fáze, ktorá ho preslávila na medzi-
1925 nacque e dove morì nel 2000.                    serie di foto è stata esposta a New York, Mosca e Cracovia.

                                                                         dôležité. Po roku, ale najmä po tom, ako MOMA v New Yorku       národnej úrovni, pôsobil ako módny fotograf.
Le sue opere rivestono una grande importanza per la storia della     Paolo Ventura parte da fatti reali, soprattutto legati al passato

                                                                         nadobudla sériu Scanno, resp. sugestívne obrazy zachytené v rov-    Alfonso Modonesi uvedie v Pálffyho paláci fotografie z roku 1968,
fotografia.                               e costruisce, ispirandosi ad essi, una realtà fotografica dettagliata.
Dopo il, ma soprattutto dopo che il MOMA di New York acquistò      Prima di arrivare a questa fase creativa, che lo ha reso noto
la serie Scanno, ovvero delle suggestive immagini scattate nell’o-    a livello internazionale, è stato fotografo di moda.           nomennej malej obci regiónu Abruzzo, si v Taliansku i v zahra-     na ktorých zachytil vtedajšiu situáciu v Československu a to
monimo piccolo comune abruzzese, acquisì grande fama in         Alfonso Modononesi proporrà al Palazzo Pálffy delle foto di       ničí získal obrovský úspech.Vo svojich nádherných čierno-bielych    v okamihu veľmi citlivom pre celý svet.
e all'estero.                              40 anni fa scattate nell’allora Cecoslovacchia, in un momento sto-    fotografiách, ktoré sám vyvolal, aby vyniesol na povrch pre neho    Fotografie hovoria o bežných obyvateľoch, ktorí hľadajú slobodu
Nelle sue splendide foto in bianco e nero, di cui curò personal-     rico molto delicato per tutto il mondo.                 najzaujímavejšie znaky, sa realita mení na myšlienky a pocity.     a sú svedkami, azda nevedomými, jednej mimoriadnej udalosti.
mente la stampa fino a portare in superficie i segni che lo inter-    Le foto parlano di gente comune in cerca di libertà, e testimone     Zároveň prekonáva aj diskusiu, ktorá v tom čase prebiehala
essavano, la realtà viene trasfigurata in idee e sensazioni supe-    forse inconsapevole di qualcosa di estremamente grande.         medzi jednotlivými myšlienkovými prúdmi v talianskej fotografii.    Oliviero Toscani – Hviezdoslavo námestie
rando anche il dibattito allora in corso nella fotografia italiana tra                                      Jeho fotografie predstavujú svet rovnako rozdelený medzi lásku     Mario Giacomelli – Dom umenia, Nám SNP 12
le varie correnti di pensiero.                                                          a utrpenie, tak pri zobrazovaní krajiniek ako aj pri dielach so spo-  Paolo Ventura – T-Gallery, Panská 24
Le sue foto rappresentano un mondo ugualmente diviso tra amore                                          ločenským pozadím.                           Alfonso Modonesi - Pálffyho palác, Zámocká ul. 47
e sofferenza sia che si tratti di, che di lavori a sfondo sociale.                                        Giacomelli vo svojich dielach zachytáva osoby zabudnuté a ľudí     Mladá talianska fotografia – Slovenské národné divadlo,
Giacomelli dà un volto con i suoi lavori a persone dimenticate, ed                                        na okraji spoločnosti.                         Pribinova 17
a figure ai margini della società.                                                        Oliviero Toscani, ktorý príde osobne do Bratislavy, vystavuje     Marco Gerbi
Oliviero Toscani, atteso di persona a Bratislava, espone immagini                                         farebné fotografie veľkého formátu v historickom centre na       Preklad: Alexandra Kučmová
                                                                         Hviezdoslavovom námestí. Takýto typ prezentácie pod holým
a colori, di grande formato, nella centrale piazza Hviezdoslav.
                                                                         nebom a v monumentálnych rozmeroch pripomína mnohé diela,
Questo tipo di presentazione all’aperto con misure monumentali

                                                                         ktoré ho preslávili v celom svete, prostredníctvom reklamy na
ricorda i tanti lavori che lo hanno reso famoso in tutto il mondo

                                                                         značku Benetton. Toscani, sa na rozdiel od svojich kolegov, ktorí
attraverso le pubblicità del marchio Benetton.

                                                                         pracujú v oblasti módy, nepozastavuje nad luxusom, nad telom,
Toscani a differenza dei suoi colleghi che lavorano nell’ambito

                                                                         ktoré pripomína krásu a zdravie, ale zaoberá sa skôr sociálnymi
della moda non si sofferma sul lusso, sui corpi che ispirano bel-

                                                                         témami a drámou utrápeného dnešného moderného sveta. Na
lezza e salute, ma su tematiche di carattere sociale e su drammi

                                                                         patinovaný povrch časopisov a billboardov uvádza hendikepova-
che soffocano il mondo moderno.

                                                                         ných ľudí, tému AIDS, anorexiu, hlad, odlišnosti a iné témy, kto-
Introduce sulle superfici patinate delle riviste, dei billboard, gli   Oliviero Toscani – Hviezdoslavo namestie

                                                                         rým reklama zámerne nevenuje pozornosť. Toscani fotografoval
handicappati, il tema dell’AIDS, dell’anoressia, della fame, della    Mario Giacomelli – Dom umenia, nám SNP 12
diversità e altri argomenti volutamente ignorati dalla pubblicità.    Paolo Ventura – T Gallery, Panská 24
Oltre che per Benetton Toscani ha scattato foto per Esprit, Chanel,   Alfonso Modonesi, Pálffy palac, Zámocká ul. 47              nielen pre Benetton, ale aj pre módne domy Esprit, Chanel,
Fiorucci, e ha collaborato con note riviste internazionali come     Collettiva di giovani fotografi italiani – Slovenské národné diva-    Fiorucci a spolupracoval so známymi medzinárodnými časopismi
Elle, Vogue, Stern, Harper’s Bazar e altre.               dlo, Pribinova 17                            ako Elle, Vogue, Stern, Harper’s Bazar a iné. Jeho práce boli vysta-
I suoi lavori sono stati esposti alla Biennale di Venezia, a San     Marco Gerbi                               vované na Bienále v Benátkach, v brazílskom San Paolo, na


46                                                                                                                                              47

								
To top