Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI (DOC)

VIEWS: 278 PAGES: 2

contoh surat pernyataan tugas

More Info
									          PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
              UPTD PENDIDIKAN
           SEKOLAH DASAR NEGERI 4 CIRACAP
              Jl. Loji Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kode Pos 43176          SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama         : Entang Koswara, S.Pd
NIP         : 196208121983051001
Pangkat/Golongan   : Pembina IV/A
Jabatan       : Kepala Sekolah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama dibawah ini :

Nama         : Ratna Komala
NIP         : 196008041881092002
Pangkat/Golongan   : Pembina IV/A
Jabatan       : Guru

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kementrian Pendidikan Nasional tanggal 27 November 2009 Nomor 022/P/2009 tentang
Penerima Tunjangan Profesi Tahun 2010, Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2010 telah nyata
melaksanakan tugas sebagai Guru Kelas Pada satuan kerja SD Negeri 1 Ciracap Kecamatan
Ciracap dan diberi tunjangan sebesar Rp. 2.121.026 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Dua
Puluh Enam Rupiah) setiap bulannya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah
jabatan dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian
terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


                                Sukabumi, 19 Desember 2011
                                Kepala Sekolah


                                 Entang Koswara, S.Pd
                                 NIP. 196208121983051001
           PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
              UPTD PENDIDIKAN
           SEKOLAH DASAR NEGERI 4 CIRACAP
             Jl. Loji Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kode Pos 43176         SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKNama         : Ratna Komala

NIP         : 196008041881092002

Jabatan       : GuruMenyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
  1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi bulan Januari
    tahun 2010 telah dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
    – undangan.
  2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tunjangan Kesejahteraan
    Guru Daerah Khusus tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas
    Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya


                               Sukabumi, 19 Desember 2011
                                Ratna Komala
                                NIP. 196008041881092002

								
To top