Docstoc

Pielikums Financial Mechanism

Document Sample
Pielikums Financial Mechanism Powered By Docstoc
					               Financial Mechanism Application Form - Part I

                                                                                Programmas
                                                                      „Latvijas korekcijas dienestu un
                                                          Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”
                                                                            iesnieguma projekta
                                                                               pielikums Nr. 8

                     EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2009.-2014.gads
                     Programmas iesnieguma veidlapa - statistikas pielikums
Programmas apsaimniekotāja kontakinformācija
Nosaukums and kontaktinformācija

  Kontakta veids:                                       Programmas Apsaimniekotājs


  Iestādes/organizācijas informācija:
            Pilns juridisks nosaukums:  Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
    Pilns juridisks nosaukums angļu valodā:   The Ministry of Justice of the Republic of Latvia           Iestādes/organizācijas veids:                        Vasts pārvaldes iestāde


  Pirmā kontaktpersona:
                           Nosaukums           Vārds                      Uzvārds
                      Vārds:  Mrs.     Inga                  Skujiņa
                Amata nosaukums:   Valsts sekretāra vietniece
                     E-pasts:  inga.skujina@tm.gov.lv
        Iestādes/organizācijas e-pasts:   tm.kanceleja@tm.gov.lv

                           Valsts kods         Numurs

                     Tālrunis:     371          67036704
                Mobīlais tālrunis:


  Otrā kontakpersona:
                           Nosaukums           Vārds                      Uzvārds
                      Vārds:  Mrs.     Dace                  Freimane
                Amata nosaukums:   Projektu departamenta direktore
                     E-pasts:  dace.freimane@tm.gov.lv

                           Valsts kods         Numurs

                     Tālrunis:     371          67036818
                Mobīlais tālrunis:


  Reģistrētā adrese:
                 Adreses lauks 1:  Brīvības bulvāris 36
                 Adreses lauks 2:
                  Pasta indekss:  LV-1536
                     Pilsēta:  Rīga
                      Valsts:  Latvija               Mājas lapas adrese:  http://www.tm.gov.lv


                           Valsts kods         Numurs

                     Centrāle:     371          67036801
                      Faks:      371          67285575


  Kontaktadrese (ja atšķiras no iepriekšminētās):
                 Adreses lauks 1:  N/a
                 Adreses lauks 2:
                  Pasta indekss:
                     Pilsēta:
                      Valsts:
                                      EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2009.-2014. gads
                                      Programmas iesnieguma veidlapa - statistikas pielikums
1 Kopsavilkums

     Programmas merkis ir uzlabot korekcijas dienestu sistemu saskana ar atbilstošiem starptautisko cilvektiesibu instrumentiem.
     Programmas ietvaros planoti pieci rezultati:
     • Atrisinat problemas saistiba ar pieaugošo cietumnieku skaitu un parblivetajiem cietumiem;
     • Palielinata ieslodzijuma alternativu izmantošana;
     • Pastiprinata uzmaniba mazak aizsargatajam grupam cietuma;
     • Ieslodzito un cietuma darbinieku kompetenču uzlabošana;
     • Stiprinata tehniska sadarbiba.
     Lai sasniegtu planotos programmas rezultatus, tiks istenoti tris iepriekš definetie projekti:
     • Alternativu brivibas atnemšanai sekmešana (ieskaitot iespejamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzibai);
     • Jauna nodala Olaines cietuma, ieskaitot buvniecibu un personala apmacibu;
     • Valsts policijas islaicigas aizturešanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitates infrastrukturas uzlabošanai; lidzšinejas prakses administrativajai aizturešanai
     samazinašana/likvidešana; prakses maina, atgriežot apcietinajuma esošos ieslodzitos turpmakai izmeklešanai; atbilstošu apmacibu nodrošinašana darbiniekiem, kas strada islaicigas
     aizturešanas vietas.
      Projektus istenos Valsts probacijas dienests, Ieslodzijuma vietu parvalde un Valsts policija sadarbiba ar Norvegijas korekcijas dienestiem (Oslo probacijas dienests, Oslo cietums, Iles
     cietums, Norvegijas policijas Universitates koledža, Oslo policijas parvalde, KRUS (ieslodzijuma vietu personala akademija) un citi).
      Programmas primara merka grupa ir aizturetie, ieslodzitie, no ieslodzijuma vietam atbrivotas personas, kuram tiks piemerota elektroniska uzraudziba, ieslodzitie ar atkaribas
     problemam, ieslodzijuma vietu un islaicigas aizturešanas vietu/pagaidu turešanas vietu darbinieki, projektu istenotaju darbinieki - ieslodzijumu vietu sistemas darbinieki, probacijas
     darbinieki, Valsts policijas darbinieki.
2 Pamatinformācija

                       Saņēmējvalsts                          Latvija
    Programmas nosaukums, kas norādīts SM:                                     Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma

3 Programmas atbilstība
Sk. programmas iesniegumā.
4 Programmas pamatojums
Sk. programmas iesniegumā.
5 Programmas mērķi un indikatori
    5.1 Programmas mērķis (plānotā ietekme)

                                    Saskaņā ar atbilstošiem starptautisko cilvēktiesību instrumentiem uzlabota korekcijas dienestu sistēma

          5.2 Programmas joma un plānotie rezultāti

            Programmas joma                                                         Programmas paredzamais rezultāts
     Izvēlieties iesniegumam programmas jomu no izvēles saraksta                              Izvēlieties paredzamo programmas rezultātu(us) no izvēles saraksta

     PA32 - Korekcijas dienesti, ieskaitot sabiedrībā
  1                                   1 Atrisināt problēmas saistībā ar pieaugošo cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem cietumiem
            izciešamos sodus


     PA32 - Korekcijas dienesti, ieskaitot sabiedrībā
  2                                   2 Palielināta ieslodzījuma alternatīvu izmantošana
            izciešamos sodus                                                             Lpp. 2
   PA32 - Korekcijas dienesti, ieskaitot sabiedrībā
3                                   3 Pastiprināta uzmanība mazāk aizsargātajām grupām cietumā
          izciešamos sodus


   PA32 - Korekcijas dienesti, ieskaitot sabiedrībā
4                                   4 Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču uzlabošana
          izciešamos sodus5         Bilaterālās attiecības               5 Stiprināta tehniskā sadarbība        5.4 Indikatori, pārbaude un bāzes vērtība

  Programmas plānoto rezultātu indikatori


          Plānotais rezultāts                                 Indikatori                          Bāzes vērtība  Mērķa vērtība  Pārbaudes avots


                                                 Standarta indikators


1                                  Ieslodzīto skaits cietumos, kas tiks būvēti/renovēti par Norvēģijas Granta līdzekļiem             0      548  Projektu ziņojumi


                                                  Papildu indikators
     Atrisināt problēmas saistībā ar pieaugošo
   cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem cietumiem                                                          Bāzes vērtība  Mērķa vērtība  Pārbaudes avots                             Izstrādātie priekšlikumi līdzšinējās prakses administratīvā aresta piemērošanā samazināšanai/likvidēšanai        0       1  Projektu ziņojumi  Programmas plānoto rezultātu indikatori

  5.3 Programmas iznākumi                                  Programmas plānoto iznākumu indikatori                 Bāzes vērtība  Mērķa vērtība  Pārbaudes avots1 Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību                    Uzbūvēto jauno korpusu skaits Olainē                          0       1  Projektu ziņojumi
        un personāla apmācību     Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
2      standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes           Izremontēto īslaicīgās aizturēšanas vietu/pagaidu turēšanas telpu skaits                0       21  Projektu ziņojumi
    infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses
        administratīvajai aizturēšanai
  samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot
     apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai
   izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana        Ar aprīkojumu nodrošināto īslaicīgās aizturēšanas vietu/pagaidu turēšanas telpu skaits             0       27  Projektu ziņojumi
    darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas
               vietās


  Programmas plānoto rezultātu indikatori

          Plānotais rezultāts                                 Indikatori                                          Pārbaudes avots
                                                                                   Bāzes vērtība  Mērķa vērtība

                                                 Standarta indikators

                                                           Lpp. 3
2                                             N/a                  N/a       N/a          N/a


                                        Papildu indikators

                                                                Bāzes vērtība  Mērķa vērtība  Pārbaudes avots

   Palielināta ieslodzījuma alternatīvu izmantošana
                             Cilvēku skaits, kas piedalās ieslodzījuma alternatīvajās programmās        0       360  Projektu ziņojumi


                                         Papildu indikators


                                    Dalībnieku skaits apmācību aktivitātēs               0       671  Projektu ziņojumi
  Programmas plānoto rezultātu indikatori

  5.3 Programmas iznākumi                         Programmas plānoto iznākumu indikatori                        Pārbaudes avots
                                                                Bāzes vērtība  Mērķa vērtība1                                        Veikto pētījumu skaits                   0        5  Projektu ziņojumi
    Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana
   (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai
            uzraudzībai)
                                       Apmācību aktivitāšu skaits                  0       65  Projektu ziņojumi  Programmas plānoto rezultātu indikatori


          Plānotais rezultāts                       Indikatori                                  Pārbaudes avots
                                                                Bāzes vērtība
                                                                         Mērķa vērtība
                                        Standarta indikators


3                                Resocializācijas programmās iesaistīto ieslodzīto skaits          0       210  Projektu ziņojumi                                        Papildu indikators
    Pastiprināta uzmanība mazāk aizsargātajām
           grupām cietumā                                               Bāzes vērtība  Mērķa vērtība  Pārbaudes avots


                                             N/a                  N/a       N/a          N/a
  Programmas plānoto rezultātu indikatori

  5.3 Programmas iznākumi                         Programmas plānoto iznākumu indikatori                        Pārbaudes avots
                                                                Bāzes vēsrtība  Mērķa vērtība1                                     Resocializācijas pasākumu skaits                 0        6  Projektu ziņojumi

  Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību
         un personāla apmācību                               Lpp. 4
  Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību
         un personāla apmācību

                                        N/a             N/a       N/a          N/a
  Programmas plānoto rezultātu indikatori

          Plānotais rezultāts                  Indikatori                             Pārbaudes avots
                                                      Bāzes vēsrtība  Mērķa vērtība

                                   Standarta indikators


4                                Apmācīto cietuma darbinieku skaits           0       669  Projektu ziņojumi   Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču           Papildu indikators
            uzlabošana
                                                      Bāzes vēsrtība  Mērķa vērtība  Pārbaudes avots


                                        N/a             N/a       N/a          N/a  Programmas plānoto rezultātu indikatori
  5.3 Programmas iznākumi                    Programmas plānoto iznākumu indikatori                  Pārbaudes avots
                                                      Bāzes vērtība  Mērķa vērtība1                                  Izstrādātās apmācību tēmas             0        4  Projektu ziņojumi

  Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību
         un personāla apmācību

                                        N/a             N/a       N/a          N/a


     Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
2      standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes   Izstrādātās profesionālās pilnveides programmas        0        2  Projektu ziņojumi
    infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses
        administratīvajai aizturēšanai
  samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot
     apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai
   izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana        Izstrādātie specializētie kursi           0        1  Projektu ziņojumi
    darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas
               vietās


3                                  Izstrādātās apmācību tēmas             0        6  Projektu ziņojumi
    Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana
   (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai
            uzraudzībai)
                                        N/a             N/a       N/a          N/a
  Programmas plānoto rezultātu indikatori

          Plānotais rezultāts                  Indikatori                             Pārbaudes avots
                                                      Bāzes vērtība  Mērķa vērtība

                                            Lpp.
                                   Standarta indikators 5
                                                                                                           Projektu ziņojumi, partnerības
 5                                                 Nodibinātas bilateriālās partnerības                          0          8
                                                                                                                 līgumi

                                                      Standarta indikators


                                                     Stiprināto institūciju skaits                           0          5     Projektu ziņojumi
         Stiprināta tehniskā sadarbība
                                                      Standarta indikators

                                                                                        Bāzes vērtība  Mērķa vērtība       Pārbaudes avots


                                         Cilvēku skaits no Latvijas, kas piedalījušies profesionālās apmaiņas vizītēs                0        56      Projektu ziņojumi    Programmas plānoto rezultātu indikatori

    5.3 Programmas iznākumi                                     Programmas plānoto iznākumu indikatori                                       Pārbaudes avots
                                                                                        Bāzes vērtība  Mērķa vērtība


                                                                                                           Projektu ziņojumi, partnerības
  1                                                 Noslēgto partnerības līgumu skaits                           0          2
                                                                                                                 līgumi
    Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību
          un personāla apmācību

                                                    Mācību vizīšu skaits Norvēģijā                            0          1     Projektu ziņojumi      Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
        standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes                                                                                Projektu ziņojumi, partnerības
  2                                                 Noslēgto partnerības līgumu skaits                           0          3
     infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses                                                                                    līgumi
          administratīvajai aizturēšanai
    samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot
      apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai
    izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana                         Mācību vizīšu skaits Norvēģijā                            0          2     Projektu ziņojumi
     darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas
                 vietās


                                                                                                           Projektu ziņojumi, partnerības
  3                                                 Noslēgto partnerības līgumu skaits                           0          3
                                                                                                                 līgumi
      Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana
    (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai
              uzraudzībai)
                                                    Mācību vizīšu skaits Norvēģijā                            0          2     Projektu ziņojumi
6 Programmas mērķa grupas
                                                                                            Mērķa grupas
                                   Rezultāts                              izvēlne                izvēlne                    Ja cita, norādīt
                                                                                           ieslodzījuma vietu un
  1          Atrisināt problēmas saistībā ar pieaugošo cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem cietumiem                  aizturētie, ieslodzītie    īslaicīgās aizturēšanas vietu
                                                                                              darbinieki
                                   Rezultāts                              izvēlne                izvēlne

                                                                                          no ieslodzījuma vietām
                                                                      no ieslodzījuma vietām atbrīvotās
                                                                                        atbrīvotās personas (vispār),
  2                     Palielināta ieslodzījuma alternatīvu izmantošana                        personas, kurām tiks piemērota
                                                                                        probācijas darbinieki, tiesneši
                                                                         elektroniskā uzraudzība
                                                                                        un citi iesaistītie profesionāļi
                                                                Lpp. 6
                                  Rezultāts                              izvēlne                  izvēlne

3                  Pastiprināta uzmanība mazāk aizsargātajām grupām cietumā                        ieslodzītie ar atkarības problēmām       ieslodzītie (vispār)

                                  Rezultāts                              izvēlne                  izvēlne
                                                                       ieslodzījuma vietu un īslaicīgās
4                  Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču uzlabošana
                                                                       aizturēšanas vietu darbinieki
                                  Rezultāts                              izvēlne                  izvēlne
                                                                       projektu īstenotāju darbinieki -
                                                                       ieslodzījumu vietu sistēmas
5                          Stiprināta tehniskā sadarbība
                                                                      darbinieki, probācijas darbinieki,
                                                                        Valsts policijas darbinieki
  7 Riski un neskaidrības
  Sk. programmas iesniegumā.
  8.1 Donoru programmas partneris(-i)
  Informācija par donoru programmas partneri (nosaukums, kontaktinformācija) norādīta Excel lapā "Contact Info".
  8.2 Donoru partnerības projekti
  Programmas apsaimniekotājs katrā programmā rezervē ne mazāk kā 1,5 % no programmas attiecināmajiem izdevumiem, lai:
  a) meklētu donorvalsts(u) projekta partnerus pirms projekta iesnieguma izstrādes vai tās laikā, lai attīstītu šādas sadarbības, un sagatavotu donorvalsts partnerības projektu iesniegumus un/vai
  b) veidotu tīklus, apmainītos, dalītos un nodotu zināšanas, tehnoloģijas, pieredzi un labāko praksi starp projekta iesnieguma iesniedzēju un donorvalstu iestādēm.
                                                                                                   Pasākums B


                                Pasākums A             0.0%
                                Pasākums B             1.5%
                                                  1.5%
  9 Iepriekš definēti projekti
  Sk. pielikumā Nr. 2.1.-2.3.
  10 Mazās grantu shēmas
  Vai šajā programmā ir mazās grantu shēmas?                 Nē      (Jā/Nē)
  11 Horizontālie jautājumi
  Sk. programmas iesniegumā.
  12 Programmas apsaimniekotāja veiktā projektu uzraudzība
  Sk. programmas iesniegumā un pielikum;ā Nr. 3.
  13 Informācija un publicitāte
  Sk. Komunikāciju plānu pielikumā Nr. 4.
  14 Pārvaldība
  14.1 Pārvaldības struktūra
  Ja sadarbības komiteja tiek veidota, nākamajā tabulā norādīt komitejas locekļus un funkcijas.
   Nosaukum
                 Vārds                Uzvārds                Iestāde           Pārstāvētā institūcija       Funkcija
     s
                                                                      Programmas
  Mrs.    Inga                          Skujiņa            LR Tieslietu ministrija                        Vadītāja
                                                                     apsaimniekotājs
                                                                      Programmas
  Mrs.    Dace                         Freimane            LR Tieslietu ministrija                    Loceklis ar balsstiesībām
                                                                     apsaimniekotājs
                                                                      Programmas
  Mrs.    Laila                          Medin            LR Tieslietu ministrija                    Loceklis ar balsstiesībām
                                                                     apsaimniekotājs
                                                                      Programmas
  Ms.     Inese                         Čodare            LR Iekšlietu ministrija                    Loceklis ar balsstiesībām
                                                                       partneris                                                                Lpp. 7
                                                 Norvēģijas Tieslietu un policijas
                                                                     Donoru programmas
    Mr.     Harald                        Føsker         ministrijas Korekcijas dienestu                       Loceklis ar balsstiesībām
                                                                       partneris
                                                     departaments

                                                 Norvēģijas Tieslietu un policijas
                                                                     Donoru programmas
    Mr.     Jonas Aga                     Uchermann         ministrijas Korekcijas dienestu                       Loceklis ar balsstiesībām
                                                                       partneris
                                                     departaments

    Pārstāvis                                           LR Finanšu ministrija         Vadošā iestāde       Loceklis ar padomdevēja tiesībām

    Pārstāvis                                          Norvēģijas Ārlietu ministrija                    Loceklis ar padomdevēja tiesībām

    Pārstāvis                                          Finanšu instrumenta birojs                      Loceklis ar padomdevēja tiesībām

    Pārstāvis                                             Eiropas Padome                         Loceklis ar padomdevēja tiesībām


    14.2 Laika grafiks
                                                            mēnesis          gads                         mēnesis      gads

                                                                                        Plānotais
                                              Plānotais sākums:        6           2012                          4        2017
                                                                                       nobeigums:

    14.3 Konkursi

    Nav attiecināms. Programma tiks īstenota īstenojot Saprašanās memorandā par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014. gadā 3 iepriekš definētos projektus.
                                                                                                       Atlases periods
                                                                     Atklāta konkursa publicēšanas datums
                                                 Indikatīvais finansējums katram                                             Plānotais
       Nr.               Programmas rezultāti                                    Plānotais sākuma      Plānotais noslēguma  Plānotais
                                                 rezultātam šajā konkursā, eiro                                            noslēguma
                                                                       datums            datums    sākuma datums
                                                                                                             datums
                                                                       (mm/gg)           (mm/gg)      (mm/gg)
                                                                                                             (mm/gg)

                            N/a                   €                  -      N/a             N/a            N/a        N/a


    14.4 Projektu atlase
    Sk. programmas iesniegumā.
    14.5 Finanšu vadība
    Sk. programmas iesniegumā.

    14.6 Projektu grozījumi
    Sk. programmas iesniegumā.
15 Budžets
Kopējais programmas finansējums. Programmas budžetu nodrošina programmas apsaimniekotājs. Visām budžeta sadaļā norādītajām summām ir jābūt eiro. Summas ir jānoapaļo līdz veseliem eiro.

    15.1 Budžeta pozīcijas                                                                                   Summas rozā šūnās tiek aprēķinātas automātiski


                                                                                       Attiecināmie izdevumi
                                                                                                                    Neattiecināmie
                                                                                                                             Kopējie izdevumi
                                                                                        Valsts                          izdevumi
                                                                       EEZ/Norvēģija                    Kopējie attiecināmie izdevumi              (e)=(c )+(d)
    Pieprasītā programmas granta likme (%):                              85.00%                             līdzfinansējums                           (d)
                                                                          (a)                           (c )=(a) +(b)
                                                                                         (b)
                                                                          (€)             (€)           (€)        %        (€)         (€)
                               Programmas vadība                              €     870,000.00    €           -  €     870,000.00       5.72% €        - €   870,000.00


  1          Atrisināt problēmas saistībā ar pieaugošo cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem cietumiem             €       8,357,923  €      1,474,928 €      9,832,851.00      64.66% €        - €   9,832,851.00
                                                                Lpp. 8
2                     Increased application of alternatives to prison                     €     1,911,580     €     337,337 €     2,248,917.00      14.79%          €    2,248,917.003                 Pastiprināta uzmanība mazāk aizsargātajām grupām cietumā                    €     1,117,623   €        197,228 €     1,314,851.00        8.65% €      - €     1,314,851.004                  Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču uzlabošana                    €       604,991  €        106,763 €     711,754.00        4.68% €      - €      711,754.00


5                          Divpusējo attiecību fonds                           €       193,883  €        34,214 €     228,097.00        1.50% €      - €      228,097.00

                              Papildu darbības                            €          -   €          -  €          -       0.00% €      - €          -

                       Programmas iesnieguma sagatavošana                         €          -   €          -  €          -       0.00% €      - €          -

                     Rezerve zaudējumiem valūtas maiņas rezultātā                      €          -   €          -  €          -       0.00% €      - €          -

                               Kopā                                 €     13,056,000   €     2,150,470 €     15,206,470.00      100.00% €       - €     15,206,470.00
  EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma sadalījums pa gadiem
                   Budžeta pozīcija                      2011       2012          2013           2014          2015         2016       2017         Kopā

                   Programmas vadība                   €      - €     102,955 €        180,126 €         177,087 €       171,396     €  163,548   €   74,888    €    870,000


    Atrisināt problēmas saistībā ar pieaugošo cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem
1                                              €      - €       60,643 €     7,074,129 €        2,611,296   €     86,783 €          - €       -  €     9,832,851
                      cietumiem2           Palielināta ieslodzījuma alternatīvu izmantošana           €      - €       36,083 €      457,365    €    1,116,916 €       440,771     €  197,782   €      -  €     2,248,9173        Pastiprināta uzmanība mazāk aizsargātajām grupām cietumā          €      - €       19,533 €      123,643 €         582,029 €       589,646 €           - €       -  €     1,314,8514         Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču uzlabošana          €      - €       49,144 €      234,894 €         210,627 €       191,595 €       25,494 €        -    €    711,754


5                 Divpusējo attiecību fonds                 €      - €       45,120  €       62,192 €         53,922 €      64,580 €       2,283 €        -    €    228,097

                   Papildu darbības                   €      - €           - €           - €          - €          - €         - €       -    €         -

              Programmas iesnieguma sagatavošana                €      - €           - €           - €          - €          - €         - €       -    €         -

            Rezerve zaudējumiem valūtas maiņas rezultātā             €      - €           - €           - €          - €          - €         - €       -    €         -

                                                                                                                          €  15,206,470
                      Kopā                      €      - €     313,478     €   8,132,349 €       4,751,877 €      1,544,771 €      389,107   €   74,888


  Detalizētais budžets programmas apsaimniekotāja vadības izmaksām
                   Izmaksu kategorija                     2011       2012          2013           2014          2015         2016       2017         Kopā

              Sagatavošanās programmas ieviešanai               €     -   €       -  €          -   €         -    €       -    €      -  €      -    €         -

                Projektu izvērtēšana un atlase                €     -   €       -  €          -   €         -    €       -    €      -  €      -    €         -

         Maksājumu pieprasījumu pārbaude, maksājumu veikšana            €     -   €       -  €          -   €         -    €       -    €      -  €      -    €         -

                   Projektu uzraudzība                   €     -  €   78,851.00 €       131,088.00 €       131,088.00 €      125,397.00 € 116,860.00 €        36,612.00    €  619,896.00

             Projektu revīzijas un pārbaudes uz vietas             €     - €     774.00 €       10,774.00 €        15,774.00 €      15,774.00 €      10,774.00  €   561.00  €     54,431.00
                                                           Lpp. 9
                 Reklāma un informācija                   €       -    €       - €      8,381.00 €       342.00 €    342.00 €    341.00 €   11,155.00  €    20,561.00

              Ziņošana donoriem un valsts iestādēm               €       -  €    14,504.00 €      26,090.00 €      26,090.00 €   26,090.00 €   31,781.00 €  25,820.00  €    150,375.00

              Bankas kontu atvēršana un lietošana               €       -    €       -  €           -  €      -  €      -  €     -  €     -    €      -

                    Virsizmaksas                     €       - €     8,826.00 €       3,793.00    €  3,793.00  €   3,793.00  €  3,792.00  €   740.00  €    24,737.00

                      Kopā                       €       - € 102,955.00 €         180,126.00 €     177,087.00 €  171,396.00 € 163,548.00 €    74,888.00  €    870,000.00


  Detalizētais budžets programmas iesnieguma sagatavošanas izmaksām
              Izmaksu kategorija                          Vienības                  Summa (€)
        Programmas apsaimniekotāja darbinieku algas                           €       -     €      -
          Ceļošanas un uzturēšanās izmaksas                              €       -     €      -
     Tehniski ekonomiskais pamatojums, t.sk. ekspertu izmaksas                       €       -     €      -
              Tulkošanas izmaksas                                 €       -     €      -
     Sagatavošanās publiskam iepirkumam un valsts atbalstam                        €       -     €      -
             Sabiedriskās apspriešanas                               €       -     €      -

                  Kopā                                                 €      -

  15.2 Avansa maksājums
                                                                     Pieprasītais
                                                                   avansa maksājums
                                                                       (€)

                            Programmas vadība                                €        -


1          Overcome challenges connected to growing prison populations and prison overcrowding                 €        -


2                     Palielināta ieslodzījuma alternatīvu izmantošana                       €        -


3                 Pastiprināta uzmanība mazāk aizsargātajām grupām cietumā                       €        -


4                 Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču uzlabošana                        €        -


5                         Stiprināta tehniskā sadarbība                            €        -


                           Divpusējo attiecību fonds                             €        -

                             Papildu darbības                                €        -

                       Programmas iesnieguma sagatavošana                            €        -

                     Rezerve zaudējumiem valūtas maiņas rezultātā                         €        -


                                Kopā                                   €        -
                                                                                 Page 11 of 36
Programme Area & Number Outcome                          Indicator

PA01 Integrated Marine and  More integrated management of marine and inland    Number of marine strategies updated/developed, c.f. MSFD Article 5
Inland Water Management   water resources
PA01 Integrated Marine and  More integrated management of marine and inland    Number of programme of measures designed/updated/reviewed, c.f. MSFD Article
Inland Water Management   water resources                    5/WFD Article 11
PA01 Integrated Marine and  More integrated management of marine and inland    Number of River Basin Districts that have established cross-sectorial arenas for river
Inland Water Management   water resources                    basin management plans (RBMP) development and policy integration
PA01 Integrated Marine and  Established environmental targets and         Number of environmental targets established, c.f. MSFD Article 5
Inland Water Management   management plans for marine and inland waters
PA01 Integrated Marine and  Established environmental targets and         Number of river basin management plans updated/developed, c.f. WFD Article 13
Inland Water Management   management plans for marine and inland waters
PA01 Integrated Marine and  Improved water management infrastructure       Number of River Basin Districts that have established cross-sectorial arenas for river
Inland Water Management                              basin management plans (RBMP) development and policy integration
PA01 Integrated Marine and  Improved monitoring of marine waters         Number of environmental monitoring programmes implemented
Inland Water Management
PA01 Integrated Marine and  Increased capacity for assessing and predicting    Number of water quality criteria systems established
Inland Water Management   environmental status in marine and inland waters
PA01 Integrated Marine and  Increased capacity for assessing and predicting    Number water catchment models developed
Inland Water Management   environmental status in marine and inland waters
PA01 Integrated Marine and  Increased awareness of and education in
Inland Water Management   integrated marine and inland water management
PA02 Biodiversity and    Increased capacity to manage and monitor Natura    Number of management plans for Natura 2000 areas created
Ecosystem Services      2000 sites effectively
PA02 Biodiversity and    Increased capacity to manage and monitor Natura    Number of management plans for Natura 2000 areas created, improved and/or
Ecosystem Services      2000 sites effectively                implemented
PA02 Biodiversity and    Increased capacity to manage and monitor Natura    Number of management plans for Natura 2000 areas implemented
Ecosystem Services      2000 sites effectively
PA02 Biodiversity and    Increased capacity to manage and monitor Natura    Number of management plans for Natura 2000 areas improved
Ecosystem Services      2000 sites effectively
PA02 Biodiversity and    Avoided fragmentation of ecosystems          Area of green corridor(s) established in km2
Ecosystem Services
PA02 Biodiversity and    Avoided fragmentation of ecosystems          Number of environmental monitoring programmes implemented
Ecosystem Services
PA02 Biodiversity and    Avoided fragmentation of ecosystems          Wetlands protected/reclaimed in km2
Ecosystem Services
PA02 Biodiversity and    Increased protection of Natura 2000 sites against   Area of buffer zone(s) established in km2
Ecosystem Services      external disruptive influences through the
PA02 Biodiversity and    Increased protection of native ecosystems against   Number of preventive actions towards invasive alien species
Ecosystem Services      invasive alien species
PA02 Biodiversity and    Increased awareness of and education in
Ecosystem Services      biodiversity and ecosystem services, including
PA02 Biodiversity and    Improved integration of biodiversity         Number of sectors with increased reporting on biodiversity and ecosystem services
Ecosystem Services      considerations in sectoral policies and legislation  indicators
PA02 Biodiversity and    Increased capacity within environmental NGOs
Ecosystem Services      promoting biodiversity
PA03 Environmental      Strengthened capacity of environmental        Number of new and revised environmental permits issued in accordance with the
Monitoring and Integrated  authorities in relation to integrated planning and  IPPC Directive
PA03 Environmental      Strengthened capacity of environmental        Number of new sectors with regular risk based inspections in line with the IPPC
Monitoring and Integrated  authorities in relation to integrated planning and  directive
PA03 Environmental      Strengthened capacity of environmental        Number of systems for risk-based inspections developed/supported/enhanced
Monitoring and Integrated  authorities in relation to integrated planning and
PA03 Environmental      Improved environmental information on impact,     No of deviations from environmental permits per annum/(area/sector)
Monitoring and Integrated  status and trends
                                                                                Page 12 of 36
PA03 Environmental      Improved environmental information on impact,    Number of environmental monitoring programmes implemented
Monitoring and Integrated  status and trends
PA03 Environmental      Improved environmental information on impact,    Number of parcels of ownership registered in digital immovable property rights
Monitoring and Integrated  status and trends                  registers
PA03 Environmental      Increased exchange of information on        Number of public authorities that link their spatial datasets to the INSPIRE network
Monitoring and Integrated  environmental impact, status and trends between
PA03 Environmental      Increased awareness of and education in
Monitoring and Integrated  environmental monitoring and integrated planning
PA04 Reduction of      Strengthened capacity to enforce and implement   Number of enquires answered by the REACH help-desks annually
Hazardous PA04 - Reduction  EU chemicals and hazardous waste legislation
PA04 Reduction of      Strengthened capacity to enforce and implement   Number of national REACH help-desks supported/enhanced
Hazardous PA04 - Reduction  EU chemicals and hazardous waste legislation
PA04 Reduction of      Increased industry compliance with EU chemicals   Number of deviations in permits in industries related to EU chemicals and hazardous
Hazardous PA04 - Reduction  and hazardous waste legislation           waste legislation
PA04 Reduction of      Developed strategies for authorities’ management  Number of national strategies for management of hazardous waste developed
Hazardous PA04 - Reduction  of hazardous waste
PA04 Reduction of      Improved monitoring of hazardous substances in   Number of environmental monitoring programmes implemented
Hazardous PA04 - Reduction  the environment
PA04 Reduction of      Improved monitoring of hazardous substances in   Number of new hazardous substances monitored regularly in environment
Hazardous PA04 - Reduction  the environment
PA04 Reduction of      Improved monitoring of hazardous substances in   Number of targeted industries with EMS systems
Hazardous PA04 - Reduction  the environment
PA04 Reduction of      Hazardous waste managed in an environmentally
Hazardous PA04 - Reduction  sound manner
PA04 Reduction of      Increased awareness of and education in
Hazardous PA04 - Reduction  hazardous substances
PA05 Energy Efficiency    Improved energy efficiency in buildings       Estimated CO2 reduction and/or avoidance in tonnes/year

PA05 Energy Efficiency    Improved energy efficiency in buildings       Estimated energy saved in MWh/year

PA05 Energy Efficiency    Improved energy efficiency in buildings       Estimated NOx reduction and/or avoidance in kg/year

PA05 Energy Efficiency    Improved energy efficiency in buildings       Estimated PMx reduction and/or avoidance in tonnes/year

PA05 Energy Efficiency    Improved energy efficiency in buildings       Estimated SO2 reduction and/or avoidance in kg/year

PA05 Energy Efficiency    Improved energy efficiency in buildings

PA05 Energy Efficiency    Increased energy efficiency in industry and the   Estimated CO2 reduction and/or avoidance in tonnes/year
               transport sector
PA05 Energy Efficiency    Increased energy efficiency in industry and the   Estimated energy saved in MWh/year
               transport sector
PA05 Energy Efficiency    Increased energy efficiency in industry and the   Estimated NOx reduction and/or avoidance in kg/year
               transport sector
PA05 Energy Efficiency    Increased energy efficiency in industry and the   Estimated PMx reduction and/or avoidance in tonnes/year
               transport sector
PA05 Energy Efficiency    Increased energy efficiency in industry and the   Estimated SO2 reduction and/or avoidance in kg/year
               transport sector
PA05 Energy Efficiency    Increased utilisation of excess heat        Estimated energy saved in MWh/year

PA05 Energy Efficiency    Improved capacity at national, regional and local  Number of enterprises that have applied an environmental management system
               level to undertake energy-efficiency measures
PA05 Energy Efficiency    Increased awareness of and education in energy
               efficiency
                                                                                 Page 13 of 36
PA06 Renewable Energy    A less carbon-dependent economy           Estimated renewable energy production (heat and electricity) in MWh/year

PA06 Renewable Energy    Increased renewable energy production        Estimated CO2 reduction and/or avoidance in tonnes/year

PA06 Renewable Energy    Increased renewable energy production        Estimated NOx reduction and/or avoidance in kg/year

PA06 Renewable Energy    Increased renewable energy production        Estimated PMx reduction and/or avoidance in tonnes/year

PA06 Renewable Energy    Increased renewable energy production        Estimated renewable energy production (heat and electricity) in MWh/year

PA06 Renewable Energy    Increased renewable energy production        Estimated SO2 reduction and/or avoidance in kg/year

PA06 Renewable Energy    Increased use of renewable energy in the      Estimated CO2 reduction and/or avoidance in tonnes/year
               transport sector
PA06 Renewable Energy    Increased use of renewable energy in the      Estimated NOx reduction and/or avoidance in kg/year
               transport sector
PA06 Renewable Energy    Increased use of renewable energy in the      Estimated PMx reduction and/or avoidance in tonnes/year
               transport sector
PA06 Renewable Energy    Increased use of renewable energy in the      Estimated SO2 reduction and/or avoidance in kg/year
               transport sector
PA06 Renewable Energy    Increased feed-in of renewable energy to existing
               energy infrastructures
PA06 Renewable Energy    Developed strategies to improve the use of green  Number of green investment schemes developed
               investment schemes
PA06 Renewable Energy    Improved capacity at national, regional and local  Number of green investment schemes developed
               level on renewable energy solutions
PA06 Renewable Energy    Increased awareness of and education in
               renewable energy solutions
PA07 Pielāgošanās klimata  Izstrādātas sistēmas informācijas apmaiņai par
pārmaiņām          pielāgošanos klimata pārmaiņām
PA07 Adaptation to Climate  Izstrādātas stratēģijas un pasākumi saistībā ar   Valsts līmenī izstrādāto pielāgošanās stratēģiju skaits
Change            pielāgošanos klimata pārmaiņām
PA07 Adaptation to Climate  Developed strategies and measures for adapting   Reģionālā un vietējā līmenī izstrādāto pielāgošanās stratēģiju skaits
Change            to a changing climate
PA07 Adaptation to Climate  Developed strategies and measures for adapting   Stratēģiju, kurās ekosistēmas elastīgums ir iestrādāts valsts līmenī, skaits
Change            to a changing climate
PA07 Adaptation to Climate  Developed strategies and measures for adapting   Stratēģiju, kurās ekosistēmas elastīgums ir iestrādāts reģionālā un vietējā līmenī,
Change            to a changing climate                skaits
PA07 Adaptation to Climate  Palielināta kapacitāte atkarības no klimata     Izveidoto zaļo koridoru teritorija km2
Change            pārmaiņām izvērtēšanai
PA07 Adaptation to Climate  Increased capacity to assess vulnerability to    Aizsargātās/uzlabotās ekosistēmas, lai izvairītos no ārkārtas dabas notikumiem, km
Change            climate change
PA07 Adaptation to Climate  Increased capacity to assess vulnerability to    Ieviesto iespējamību sistēmu skaits
Change            climate change
PA07 Adaptation to Climate  Increased capacity to assess vulnerability to    Lai izvairītos no ārkārtas dabas notikumiem ieviesto infrastruktūras pasākumu skaits
Change            climate change
PA07 Adaptation to Climate  Increased capacity to assess vulnerability to    Lai izvairītos no ārkārtas dabas notikumiem izstrādāto stratēģiju skaits
Change            climate change
PA07 Adaptation to Climate  Palielināta izpratne par pielāgošanos klimata
Change            pārmaiņām un attiecīga izglītība
PA08 Maritime Sector     Measures taken to reduce greenhouse gas       Estimated CO2 reduction and/or avoidance in tonnes/year
               emissions in the shipping sector
                                                                                   Page 14 of 36
PA08 Maritime Sector     Measures taken to reduce greenhouse gas       Estimated NOx reduction and/or avoidance in kg/year
               emissions in the shipping sector
PA08 Maritime Sector     Measures taken to reduce greenhouse gas       Estimated PMx reduction and/or avoidance in tonnes/year
               emissions in the shipping sector
PA08 Maritime Sector     Measures taken to reduce greenhouse gas       Estimated SO2 reduction and/or avoidance in kg/year
               emissions in the shipping sector
PA08 Maritime Sector     Measures taken to reduce greenhouse gas       Number of enterprises that have applied an environmental management system
               emissions in the shipping sector
PA08 Maritime Sector     Measures taken to reduce greenhouse gas       Number of more energy efficient ships
               emissions in the shipping sector
PA08 Maritime Sector     Strengthened capacity of relevant authorities to
               implement climate change-related policy elements
PA08 Maritime Sector     Increased awareness of and education in how to
               reduce emissions from ships
PA09 Environmental and    Increased national and international knowledge    Number of environmental technologies improved/developed
Climate Change-related    base of the EEA programme areas on environment
PA09 Environmental and    Increased development and application of       Estimated CO2 reduction and/or avoidance in tonnes/year
Climate Change-related    technology that benefits the environment
PA09 Environmental and    Increased development and application of       Estimated energy saved in MWh/year
Climate Change-related    technology that benefits the environment
PA09 Environmental and    Increased development and application of       Estimated hazardous waste reduction and/or avoidance in tonnes/year
Climate Change-related    technology that benefits the environment
PA09 Environmental and    Increased development and application of       Estimated NOx reduction and/or avoidance in kg/year
Climate Change-related    technology that benefits the environment
PA09 Environmental and    Increased development and application of       Estimated SO2 reduction and/or avoidance in kg/year
Climate Change-related    technology that benefits the environment
PA09 Environmental and    Increased development and application of       Estimated waste reduction and/or avoidance in tonnes/year
Climate Change-related    technology that benefits the environment
PA09 Environmental and    Increased development and application of       Number of environmental technologies applied
Climate Change-related    technology that benefits the environment
PA09 Environmental and    Increased development and application of       Number of environmental technologies improved/developed
Climate Change-related    technology that benefits the environment
PA10 Finansējums       Veicināta aktīva pilsonība              Ieviesto pilsonisko dialogu instrumentu skaits
nevalstiskām organizācijām
PA10 Funds for Non-     Active citizenship fostered             Cilvēku skaits no neaizsargātām grupām (piemēram, čigāni, personas ar īpašām
Governmental Organisations                            vajadzībām; nelabvēlīgos apstākļos esoši jaunieši u. c.), kuri gūst labumu no
                                         uzlabotas pieejas sociālajiem pakalpojumiem, sadalījumā pa dzimumiem
PA10 Funds for Non-     Active citizenship fostered             Personu skaits, kas regulāri brīvprātīgi iesaistās NVO
Governmental Organisations
PA10 Funds for Non-     Active citizenship fostered             NVO skaits, kurās ir palielinājies dalībnieku skaits un ir paplašināta saziņa ar
Governmental Organisations                            sabiedrību
PA10 Funds for Non-     Active citizenship fostered             NVO aktivitātēs iesaistīto iedzīvotāju skaits
Governmental Organisations
PA10 Funds for Non-     Active citizenship fostered             Sabiedrības/NVO organizēto konsultāciju skaits
Governmental Organisations
PA10 Funds for Non-     Active citizenship fostered             Ieviesto pilsonisko dialogu instrumentu skaits
Governmentalfor Non-
PA10 Funds Organisations   ActiPalielināta NVO iesaistīšanās politikas un    Pierādījumi par palielinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos NVO organizētās
Governmental Organisations  lēmumu pieņemšanas procesos kopā ar vietējo,     pilsoniskās aktivitātēs, piemēram, parakstīti lūgumraksti, uzrakstītas vēstules,
               reģionālo un valsts valdībuve citizenship fostered  nodibinātā komunikācija ar domniekiem un deputātiem, organizētās sanāksmes, kas
                                         notiek, lai satiktos pilsoņi un valdība

PA10 Funds for Non-     Palielināta NVO iesaistīšanās politikas un lēmumu Jaunizveidoto valsts / pašvaldību NVO koalīciju un platformu skaits
Governmental Organisations  pieņemšanas procesos kopā ar vietējo, reģionālo
               un valsts valdību
                                                                                   Page 15 of 36
PA10 Funds for Non-     Increased involvement of NGOs in policy and      Organizēto valsts / NVO konsultāciju skaits
Governmental Organisations  decision-making processes with local, regional
PA10 Funds for Non-     Increased involvement of NGOs in policy and      NVO skaits, kas palielinājušas iesaistīšanos politikā un lēmumu pieņemšanā kopā ar
Governmental Organisations  decision-making processes with local, regional     vietējo, reģionālo un valsts valdību (saskaņā ar Eiropas Padomes pamatnostādnēm
               and national governments                par piedalīšanos lēmumu pieņemšanā, ko veic NVO)
PA10 Funds for Non-     Increased involvement of NGOs in policy and      Izmaiņas vietējās pašvaldības attieksmē pret NVO (palielināta izpratne, vēlme ciešāk
Governmental Organisations  decision-making processes with local, regional    sadarboties u.t.t), par kurām ir ziņots
PA10 Funds for Non-            governments
               and national partnerības attīstība, sevišķi ar valsts Oficiālu starpnozaru partnerību skaits, kas veicina NVO sadarbību ar valsts iestādēm
               Starpnozaru
Governmental Organisations  iestādēm vietējā, reģionālā un / vai valsts līmenī

PA10 Funds for Non-     Cross-sectoral partnerships developed,         NVO salīdzinošo pārskatu skaits
Governmental Organisations  particularly with government organisations at
PA10 Funds for Non-     Cross-sectoral partnerships developed,         Partnerību starp NVO un plašsaziņas līdzekļiem skaits
Governmental Organisations  particularly with government organisations at
PA10 Funds for Non-     Cross-sectoral partnerships developed,         NVO skaits, kas sadarbojas ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm, tai skaitā
Governmental Organisations  particularly with government organisations at     izveidoto pilsoniskā dialoga mehānismu skaits
PA10 Funds for Non-     local, regional and / or national level
               Veicinātas demokrātiskās vērtības, tostarp       NVO skaits, kas garantē piekļuvi pilsoņu tiesībām / kompensāciju
Governmental Organisations  cilvēktiesības
PA10 Funds for Non-     Democratic values, including human rights,       NVO skaits, kas ieļauj cilvēktiesību jautājumus un to veicināšanu darba plānā un
Governmental Organisations  promoted                        darbībās
PA10 Funds for Non-     Democratic values, including human rights,       Pilsoņu skaits, kuri nodrošina piekļuvi tiesībām/ kompensācijām, strādājot NVO
Governmental Organisations  promoted
PA10 Funds for Non-     Democratic values, including human rights,       NVO skaits, kuru darbība ir vērsta uz mazākumtautību grupām, piemēram, etnisko
Governmental Organisations  promoted                        minoritāšu grupām, tostarp romu, bēgļu un patvēruma meklētājiem; sieviešu, geju un
                                          lesbiešu grupām
PA10 Funds for Non-     Democratic values, including human rights,       Lietu / apelāciju skaits, ko NVO iesniegušas tribunālā, kā arī tiesās (tostarp
Governmental Organisations  promoted                        starptautiskās)
PA10 Funds for Non-     Democratic values, including human rights,       Pierādījumi par NVO politiku un praksi, kas atspoguļo demokrātijas vērtības
Governmental Organisations  promoted
PA10 Funds for Non-     Democratic values, including human rights,       NVO skaits, kas apņēmušās īstenot NVO darba un ētikas kodeksu
Governmental Organisations  promoted
PA10 Funds for Non-     Attīstīta aizstāvības un uzrauga loma         NVO iesniegto tiesību aktu/politikas iniciatīvu un prakšu skaits
Governmental Organisations
PA10 Funds for Non-     Advocacy and watchdog role developed          Mainīto vai uzlaboto likumu, politiku un prakšu skaits NVO aizstāvības darbību
Governmental Organisations                             rezultātā
PA10 Funds for Non-     Advocacy and watchdog role developed          NVO skaits, kas spēj pierādīt palielinātu spēju pārraudzīt un sadarboties ar valsts,
Governmental Organisations                             reģionālajām un vietējām iestādēm politikas un prakses jautājumos, tai skaitā
                                          sabiedriskās kampaņās, politikas vadlīniju izstrādē un politikas dialogos
PA10 Funds for Non-     Attīstīti tādu NVO tīkli un koalīcijas, kas darbojas  Mazo/vietējo organizāciju skaits, kas strādā sadarbībā ar lielākām NVO
Governmental Organisations  partnerībā
PA10 Funds for Non-     Developed networks and coalitions of NGOs       Izveidotu un aktīvu NVO tīklu / platformu / koalīciju skaits
Governmental Organisations  working in partnership
PA10 Funds for Non-     Developed networks and coalitions of NGOs       Attieksmes maiņa NVO sektorā attiecībā uz sadarbību, un platformu izstrāde un
Governmental Organisations  working in partnership                 ilgtspēja u. c.
PA10 Funds for Non-     Stiprināta NVO kapacitāte un stimulēta vide      Jaunizveidotu NVO skaits
Governmental Organisations  nozares
PA10 Funds for Non-     Strengthened capacity of NGOs and an enabling     Jaunu mazu / vietēju organizāciju skaits, kas paplašina savu darbības jomu
Governmental Organisations  environment for the sector promoted
PA10 Funds for Non-     Strengthened capacity of NGOs and an enabling     Mazu / vietēju organizāciju skaits, kas pierāda palielinātu spēju attiecībā uz ilgtspēju
Governmental Organisations  environment for the sector promoted          un darbības paplašināšanu
                                                                                  Page 16 of 36
PA10 Funds for Non-     Strengthened capacity of NGOs and an enabling     Izstrādāto un pieņemto normatīvo aktu skaits NVO tiesiskās un fiskālās vides
Governmental Organisations  environment for the sector promoted          uzlabošanai
PA10 Funds for Non-     Strengthened capacity of NGOs and an enabling     Izmaiņas reģionālo un valsts iestāžu un vietējās varas iestāžu attieksmē pret NVO
Governmental Organisations  environment for the sector promoted          (palielināta izpratni, vēlme ciešāk sadarboties ar tām u. c.)
PA10 Funds for Non-     Strengthened capacity of NGOs and an enabling     Valsts / NVO līgumu vai protokolu par attiecībām izstrāde
Governmental Organisations  environment for the sector promoted
PA10 Funds for Non-     Strengthened capacity of NGOs and an enabling     Jaunus finansējuma avotus ieguvušo NVO skaits
Governmental Organisations  environment for the sector promoted
PA10 Funds for Non-     Strengthened capacity of NGOs and an enabling     NVO skaits, kas attīsta ienākumu gūšanas aktivitātes, lai saglabātu savu
Governmental Organisations  environment for the sector promoted          pamatdarbību
PA10 Funds for Non-     Strengthened capacity of NGOs and an enabling     Izmaiņas NVO profesionālismā
Governmental Organisations  environment for the sector promoted          • NVO izstrādāto darba programmu skaits ar skaidri definētiem mērķiem un
                                          rezultātiem, kas saistīti ar uzraudzību un izvērtēšanu
                                          • NVO darba jomas izmaiņas
                                          • Darbinieku skaits noteiktās NVO
                                          • NVO skaits, kas sasniedz app??
PA10 Funds for Non-     Strengthened capacity of NGOs and an enabling     Jaunu mazu / vietēju organizāciju skaits
Governmentalfor Non-
PA10 Funds Organisations   environment for the sector promotedan enabling
               Strengthened capacity of NGOs and           Semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits labās prakses un apmācību
Governmental Organisations  environment for the sector promoted          pieredzes nodošanai
PA10 Funds for Non-     Palielināts ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā     NVO skaits, kuras ir izstrādājušas stratēģiskos ilgtspējas plānus
Governmental Organisations
PA10 Funds for Non-     Increased contribution to sustainable development NVO projektu skaits, kas ir vērsti gan uz ilgtspējīgu attīstību vietējā, reģionālā vai
Governmental Organisations  achieved                     valsts mērogā, gan arī uz vietējo iedzīvotāju iesaisti
PA10 Funds for Non-     Palielināts noteiktām mērķa grupām sniegto       Uzlabotu nelabvēlīgām grupām pieejamu sociālo pakalpojumu skaits
Governmental Organisations  sociālās palīdzības un pamatpakalpojumu skaits


PA10 Funds for Non-     Provision of welfare and basic services to defined   Jaunu pamatpakalpojumu un sociālās palīdzības pakalpojumu skaits, kas izveidoti, lai
Governmental Organisations  target groups increased                apmierinātu noteiktu mērķa grupu vajadzības
PA10 Funds for Non-     Provision of welfare and basic services to defined   Indivīdu skaits, kam ir palielinājusies piekļuve sociālās palīdzības/sociālajiem
Governmental Organisations  target groups increased                pakalpojumiem, kas atbilst to vajadzībām (S/V)
PA10 Funds for Non-     Provision of welfare and basic services to defined   Saņēmēju skaits, kas piekļūt pamatpakalpojumiem nelabvēlīgos/mazāk labvēlīgos
Governmental Organisations  target groups increased                apgabalos
PA10 Funds for Non-     Provision of welfare and basic services to defined   Pamata un sociālās palīdzības pakalpojumus sniedzošo NVO skaits, kas vismaz reizi
Governmental Organisations  target groups increased                gadā saņem gala saņēmēju izvērtējumu
PA10 Funds for Non-     Paplašinātas neaizsargāto grupu iespējas        Gala saņēmēju skaits, kas iesaistīti stratēģiskajā plānošanā un darbību īstenošanā
Governmental Organisations
PA10 Funds for Non-     Empowerment of vulnerable groups            Pamata un sociālās palīdzības pakalpojumus sniedzošo NVO skaits, kas vismaz
Governmental Organisations                             divreiz gadā saņem gala saņēmēju izvērtējumu
PA11 Children and Youth at  Laws, policies and measures in the field of      Number of newly developed and/or enforced child-centred legislation
Risk             children’s and youth rights, as enshrined in
PA11 Children and Youth at  Laws, policies and measures in the field of      Number of laws, policies and practices developed/improved as a consequence of
Risk             children’s and youth rights, as enshrined in      stakeholders’ actions
PA11 Children and Youth at  Quality of child welfare systems and protection    Number of established and operational consultative mechanisms involving children
Risk             measures effectively improved, relaying the views   and youth and other stakeholders
PA11 Children and Youth at  Quality of child welfare systems and protection    Number of newly created children and youth protection public
Risk             measures effectively improved, relaying the views   institutions/structures/bodies with clear operational procedures in place (e.g. National
PA11 Children and Youth at  Effective and efficient measures addressing      Number of measures addressing the needs of vulnerable groups of children and youth
Risk             vulnerable groups of children and youth facing     facing particular risks
PA11 Children and Youth at  Effective and efficient measures addressing      Number of regions with established and operational community based programmes
Risk             vulnerable groups of children and youth facing     addressing specific needs of vulnerable groups of children and youth
                                                                                     Page 17 of 36
PA11 Children and Youth at    Instances of violence, abuse and exploitation     Number of children and youth in selected/geographical regions who grow up in family
Risk               against children and youth prevented and tackled    environments that are increasingly free from violence, abuse and exploitation (data
PA11 Children and Youth at    Instances of violence, abuse and exploitation     Number of children and youth who have reported that they have been victims of
Risk               against children and youth prevented and tackled    violence at home or in school during the last 12 months in the selected
PA11 Children and Youth at    Instances of violence, abuse and exploitation     Number of children and youth who have reported that they have been victims of
Risk               against children and youth prevented and tackled    violence at home or in school during the last 12 months in the selected
PA11 Children and Youth at    Instances of violence, abuse and exploitation     Proportion of adults who accept corporal punishment as means of discipline/education
Risk               against children and youth prevented and tackled
PA11 Children and Youth at    Health and social care services provided to ensure   Number of carried out studies aimed to assess the quality of health services and
Risk               equal access for children and youth          social care provision for children and youth at risk (data collected by ad hoc survey)
PA11 Children and Youth at    Health and social care services provided to ensure   Number of new developed and implemented health and/or social care services for
Risk               equal access for children and youth          children and youth
PA11 Children and Youth at    Health and social care services provided to ensure   Number of newly developed and implemented health and/or social care services for
Risk               equal access for children and youth          children and youth
PA11 Children and Youth at    Policies and standards of intervention in the field  Number of measures aimed to enforce restorative justice approach to juvenile justice
Risk               of juvenile justice developed and implemented in
PA11 Children and Youth at    Policies and standards of intervention in the field  Number of newly developed and/or enforced legislation aimed to meet international
Risk               of juvenile justice developed and implemented in    standards related to children in conflict with the law
PA11 Children and Youth at    Policies and standards of intervention in the field  Number of training courses in the field of juvenile justice
Risk               of juvenile justice developed and implemented in
PA11 Children and Youth at    Policies and standards of intervention in the field  Number of young offenders directly benefiting re-integration society activities
Risk               of juvenile justice developed and implemented in
PA11 Children and Youth at    Policies and standards of intervention in the field  Changes in professionals’ qualifications in the field of juvenile justice
Risk               of juvenile justice developed and implemented in
PA11 Children and Youth at    Policies and standards of intervention in the field  Use of child and youth-friendly and gender appropriate investigation, legal procedures
Risk               of juvenile justice developed and implemented in
PA11 Children and Youth at    All outcomes                      Number of carried out studies and surveys aiming to assess the satisfaction rate of
Risk                                          children and youth at risk benefiting the programme (data collection systems in place)
PA12 Local and Regional     Regions and urban areas are cooperating in the     Increased number of joint strategies implemented (measured in value of implemented
Initiatives to Reduce National  fields of public and private services, business    strategies)
PA12 Local and Regional     Regions and urban areas are cooperating in the     Increased number of joint strategies developed (measured in value of developed
Initiatives to Reduce National  fields of public and private services, business    strategies)
PA12 Local and Regional     Regions and urban areas are cooperating in the     New businesses established
Initiatives to Reduce National  fields of public and private services, business
PA12 Local and Regional     Regions are experiencing improvements         Structural unemployment reduction of target population
Initiatives to Reduce National  particularly with respect to job creation and/or
PA12 Local and Regional     Regions are experiencing improvements         New jobs created (6 months, 12 months, 24 months?)
Initiatives to Reduce National  particularly with respect to job creation and/or
PA12 Local and Regional     Regions are experiencing improvements         Increased number of people benefiting from improved access to social services,
Initiatives to Reduce National  particularly with respect to job creation and/or    disaggregated by gender
PA12 Local and Regional     Local and regional authorities, as well as private   Enrolment rates for ethnic minorities (including Roma) in primary, secondary and
Initiatives to Reduce National  and civil society actors, are developing initiatives  tertiary education
PA12 Local and Regional     Local and regional authorities, as well as private   Change in attitudes towards ethnic minorities, including Roma (survey)
Initiatives to Reduce National  and civil society actors, are developing initiatives
PA12 Local and Regional     Local and regional authorities, as well as private   Increased awareness of rights in the field of non-discrimination (survey)
Initiatives to Reduce National  and civil society actors, are developing initiatives
PA12 Local and Regional     Local and regional authorities, as well as private   Increased proportion of ethnic minorities employed as percentage of total population
Initiatives to Reduce National  and civil society actors, are developing initiatives
PA12 Local and Regional     Local and regional authorities are cooperating     Increased pubilc consultation (measured as value of proposals made through public
Initiatives to Reduce National  with private and civil society actors to strengthen  consultations)
PA12 Local and Regional     Local and regional authorities are developing and   Increased public satisfaction with services delivered (survey - similar to PA 25?
Initiatives to Reduce National  modernising the public sector             Should we standardise a few topics that should be included in the survey? E.g.
PA13 Public Health Initiatives  Reduced inequalities between user groups        Number of new developed family planning services for disabled persons
                                                                                   Page 18 of 36
PA13 Public Health Initiatives Developed resources for all levels of health care  Annual capacity for non communicable diseases diagnosis and/or treatment
                                          established (in number of patients)
PA13 Public Health Initiatives Developed resources for all levels of health care  Annual capacity for rare diseases diagnosis and/or treatment established (in number
                                          of patients)
PA13 Public Health Initiatives Improved governance in health care

PA13 Public Health Initiatives Strengthened financing systems

PA13 Public Health Initiatives National health registries and health information  Number of campaigns to reduce stigma of mentally ill people among the general
                systems, data management and use improved      public, and integrate mental patients in the society
PA13 Public Health Initiatives National health registries and health information  Number of developed and used health informatics tools
                systems, data management and use improved
PA13 Public Health Initiatives National health registries and health information  Number of developed\improved data collection and registration systems on health
                systems, data management and use improved      issues
PA13 Public Health Initiatives Improved access to and quality of health services  Improved satisfaction with the quality of pregnancy/delivery/abortion care among
                including reproductive and preventive child health  minorities/ women living in disadvantaged areas, verified by surveys (Impact
PA13 Public Health Initiatives Improved access to and quality of health services  Number of sick/premature newborns who get improved care
                including reproductive and preventive child health
PA13 Public Health Initiatives Improved access to and quality of health services  Perinatal mortality rate (Impact indicator)
                including reproductive and preventive child health
PA13 Public Health Initiatives Improved access to and quality of health services  Incidents of stroke in younger age groups, disaggregated by gender
                including reproductive and preventive child health
PA13 Public Health Initiatives Improved access to and quality of health services
                for elderly people
PA13 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced   Number of actions aimed to fight obesity

PA13 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced   Number of developed and/or implemented strategies on lifestyle related risk factors

PA13 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced   Number of studies assessing the quality of healthy life style interventions for the
                                          general public and for specific groups
PA13 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced   Incidents of alcohol related deaths (Impact indicator)

PA13 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced   Number of people suffering from tobacco related diseases (Impact indicator),
                                          disaggregated by gender
PA13 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced   Number of children and youth benefitting from healthy life style activities,
                                          disaggregated by gender
PA13 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced   Number of health staff and school staff trained on adolescents’ sexual and
                                          reproductive health and rights, disaggregated by gender
PA13 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced   Number of youth who receive sexuality education in the public system (school or
                                          health care) (Impact indicators), disaggregated by gender
PA13 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced   Reduction in suicide incidence in population (Impact indicators), disaggregated by
                                          gender
PA13 Public Health Initiatives

PA13 Public Health Initiatives Improved prevention and treatment of         Annual capacity for communicable diseases diagnosis and/or treatment established
                communicable diseases (including HIV/AIDS and    (in number of patients)
PA13 Public Health Initiatives Improved prevention and treatment of         Number of actions aimed to reduce sexually transmitted infections in defined groups
                communicable diseases (including HIV/AIDS and    at risk
PA13 Public Health Initiatives Improved prevention and treatment of         Number of injecting drug users benefiting from actions aimed to fight drugs addiction,
                communicable diseases (including HIV/AIDS and    disaggregated by gender
PA13 Public Health Initiatives Improved prevention and treatment of         Number of persons receiving improved medical care after having been exposed to
                communicable diseases (including HIV/AIDS and    sexual violence, including rape, disaggregated by gender
PA13 Public Health Initiatives Improved prevention and treatment of         Number of detected communicable disease cases that receive complete treatment,
                communicable diseases (including HIV/AIDS and    disaggregated by gender
                                                                                 Page 19 of 36
PA13 Public Health Initiatives Improved mental health services           Number of carried out studies to document the effect on mental health (in particular
                                          depression) of economic transition and other individual or societal changes (data
PA13 Public Health Initiatives Improved mental health services           Number of carried out studies to document the mental health status and access
                                          to/appropriateness of mental health services for vulnerable groups (data collected by
PA13 Public Health Initiatives Improved mental health services           Number of Primary Health Care professionals benefiting from training in mental
                                          health, disaggregated by gender
PA13 Public Health Initiatives Improved food safety and increased access to    Number of capacity building measures in surveillance and tracing infective/poisonous
                information about food safety and health for    foodstuff and water
PA13 Public Health Initiatives Improved food safety and increased access to    Number of organised public information and awareness raising campaigns on food
                information about food safety and health for    safety
PA14 Mainstreaming Gender Gender issues across policies and practices       Increased percentage of gender-mainstreamed policies and practices
Equality and Promoting Work- mainstreamed
PA14 Mainstreaming Gender Gender issues across policies and practices       Number of gender mainstreaming action plans implemented
Equality and Promoting Work- mainstreamed
PA14 Mainstreaming Gender Awareness raised and research on gender issues      Change in attitudes towards gender roles (survey)
Equality and Promoting Work- promoted
PA14 Mainstreaming Gender Successful national policies and best practices on    Increased number of transnational policy-level peer reviews organised
Equality and Promoting Work- gender equality exchanged
PA14 Mainstreaming Gender Balance between work, private and family life      Increased provision of childcare services for children under the mandatory school age
Equality and Promoting Work- improved                       (measured as % of population offered childcare services as proportion of total
PA14 Mainstreaming Gender Balance between work, private and family life      Increased number of comprehensive and integrated policies, particularly employment
Equality and Promoting Work- improved                       policies, aimed at promoting work/life balance implemented
PA14 Mainstreaming Gender Balance between work, private and family life      Increased percentage of women in formal labour life
Equality and Promoting Work- improved
PA14 Mainstreaming Gender Gender balance on company boards improved        Increased proportion of of women among members of executive boards of firms
Equality and Promoting Work-                            publicly quoted on the national stock exchange
PA14 Mainstreaming Gender Gender pay gap reduced                  Reduction of the unadjusted Gender Pay Gap (GPG)
Equality and Promoting Work-
PA14 Mainstreaming Gender Gender pay gap reduced                  Number of newly established systems for assessing equal pay
Equality and Promoting Work-
PA14 Mainstreaming Gender Gender equality ombudspersons / authorities       Increased number of gender equality ombudspersons / authorities established
Equality and Promoting Work- established
PA14 Mainstreaming Gender Capacity of gender equality organisations and      Improved performance (To be based on survey of the organisations and networks,
Equality and Promoting Work- networks strengthened                 i.e.the ability to form successful and productive working relationships with other
PA15 Institutional Framework Strengthened institutional framework to ensure    Number of new individual asylum applications received
in the Asylum and Migration  legal protection and care for the most vulnerable
PA15 Institutional Framework Strengthened institutional framework to ensure    Total recognition rate (asylum-seekers granted Convention refugee statues and/or
in the Asylum and Migration  legal protection and care for the most vulnerable  complementary recognition)
PA15 Institutional Framework Strengthened institutional framework to ensure    Number of asylum-seekers housed in built and/or renovated reception centers.
in the Asylum and Migration  legal protection and care for the most vulnerable
PA15 Institutional Framework Well-functioning asylum system in place, enabling   Number of third country nationals assisted in programmes of voluntary return
in the Asylum and Migration  asylum-seekers to bring forward their claim for
PA15 Institutional Framework Well-functioning asylum system in place, enabling   The number asylum-seekers living in reception centres being financially supported
in the Asylum and Migration  asylum-seekers to bring forward their claim for   through the EEA Grants.
PA16 Kultūras un dabas     Kultūras mantojums atjaunots, restaurēts un     Restaurētu vai sanētu ēku skaits, kurām ir kultūras mantojuma vērtība
mantojuma saglabāšana un    aizsargāts
PA16 Conservation and     Cultural heritage restored, renovated and      Aizsargātu vai atjaunotu dabas mantojuma objektu skaits
Revitalisation of Cultural and protected
PA16 Conservation and     Cultural heritage restored, renovated and      Atjaunotu / saglabātu objektu ar kultūras mantojuma vērtību skaits
Revitalisation of Cultural and protected
PA16 Conservation and     Cultural heritage restored, renovated and      Atbilstoši standartiem aizsargāto ēku skaits, kam nepieciešama tikai regulāra apkope
Revitalisation of Cultural and protected
PA16 Conservation and     Dokumentēta kultūras vēsture            Vienību ar kultūras mantojuma vērtību skaits, kas pārvērsti elektroniskā formātā
Revitalisation of Cultural and
                                                                                    Page 20 of 36
PA16 Conservation and      Attīstītas vietējās kopienas un nodrošināta tām    Kultūras un / vai dabas mantojuma vietu un / vai muzeju apmeklētāju skaits gadā
Revitalisation of Cultural and  ekonomiski ilgtspējīga iztika, atjaunojot kultūras
Natural Heritage         un dabas mantojumu
PA16 Conservation and      Sabiedrībai pieejams kultūras mantojums        Annual number of visitors to cultural and/or natural heritage sites and/or museums
Revitalisation of Cultural and
PA16 Conservation and      Cultural heritage made accessible to the public    Sabiedrībai no jauna vai atkārtoti atvērtu ēku ar kultūras mantojuma vērtību skaits
Revitalisation of Cultural and
PA16 Conservation and      Cultural heritage made accessible to the public    Jaunizveidoto interneta datubāzu ar digitāli pieejamu kultūras mantojumu
Revitalisation of Cultural and                             dokumentāciju apmeklējumu skaits
PA16 Conservation and      Cultural heritage made accessible to the public    Sabiedrībai elektroniskā veidā pieejamo vienību ar kultūras mantojuma vērtību skaits
Revitalisation of Cultural and
PA16 Conservation and      Cultural heritage made accessible to the public    Jaunu muzeju un jaunizveidotu kultūras centru skaits
Revitalisation of Cultural and
PA16 Conservation and      Cultural heritage made accessible to the public    Sabiedrībai pirmo reizi pieejamo objektu ar kultūras mantojuma vērtību skaits
Revitalisation of Cultural and
PA17 Promotion of Diversity   Contemporary art and culture presented and      Number of cultural institutions with new cultural programmes developed specifically
in Culture and Arts within    reaching a broader audience              for children
PA17 Promotion of Diversity   Contemporary art and culture presented and      Number of cultural performances held
in Culture and Arts within    reaching a broader audience
PA17 Promotion of Diversity   Contemporary art and culture presented and      Number of new exhibitions created
in Culture and Arts within    reaching a broader audience
PA17 Promotion of Diversity   Contemporary art and culture presented and      Number of new exhibitions created focusing on the culture of minorities
in Culture and Arts within    reaching a broader audience
PA17 Promotion of Diversity   Contemporary art and culture presented and      Number of persons taking part in cultural performances
in Culture and Arts within    reaching a broader audience
PA17 Promotion of Diversity   Contemporary art and culture presented and      Number of persons taking part in minorities’ cultural performances
in Culture and Arts within    reaching a broader audience
PA17 Promotion of Diversity   Contemporary art and culture presented and      Number of visitors to newly created permanent exhibitions
in Culture and Arts within    reaching a broader audience
PA17 Promotion of Diversity   Contemporary art and culture presented and      Number of visitors to newly created temporary exhibitions
in Culture and Arts within    reaching a broader audience
PA17 Promotion of Diversity   Awareness of cultural diversity raised and      Number of cross-cultural performances held
in Culture and Arts within    intercultural dialogue strengthened
PA17 Promotion of Diversity   Awareness of cultural diversity raised and      Number of cultural performances held that focus on minorities’ cultural expressions
in Culture and Arts within    intercultural dialogue strengthened
PA17 Promotion of Diversity   Awareness of cultural diversity raised and      Number of local cultural associations involved in the implementation of projects
in Culture and Arts within    intercultural dialogue strengthened
PA17 Promotion of Diversity   Awareness of cultural diversity raised and      Number of new cross-cultural exhibitions created
in Culture and Arts within    intercultural dialogue strengthened
PA17 Promotion of Diversity   Awareness of cultural diversity raised and      Number of persons taking part in cross-cultural performances
in Culture and Arts within    intercultural dialogue strengthened
PA17 Promotion of Diversity   Individual citizens’ cultural identity strengthened  Number of persons that are registered members of cultural associations
in Culture and Arts within
PA17 Promotion of Diversity   Cultural history documented
in Culture and Arts within
PA18 Research within       Increased research cooperation between the EEA    Number of internationally refereed joint scientific publications published as part of the
Priority Sectors         EFTA and Beneficiary States              programme (bibliometric data)
PA18 Research within       Increased research cooperation between the EEA    Number of PhDs students supported (gender & scientific field)
Priority Sectors         EFTA and Beneficiary States
PA18 Research within       Increased research cooperation between the EEA    Number of Master students supported (gender & scientific field)
Priority Sectors         EFTA and Beneficiary States
PA18 Research within       Increased research cooperation between the EEA    Number of cooperating research institutions
Priority Sectors         EFTA and Beneficiary States
                                                                             Page 21 of 36
PA18 Research within  Increased research cooperation between the EEA   Number of cooperative projects
Priority Sectors    EFTA and Beneficiary States
PA18 Research within  Strengthened research capacity in the Beneficiary  Number of cooperation projects between enterprises and research institutions
Priority Sectors    States
PA18 Research within  Strengthened research capacity in the Beneficiary  Number of researchers reintegrated after stay abroad
Priority Sectors    States
PA18 Research within  Strengthened research capacity in the Beneficiary  Number of SMEs involved in R&D and/or innovation activities
Priority Sectors    States
PA18 Research within  Strengthened research capacity in the Beneficiary  Number of female researchers
Priority Sectors    States
PA18 Research within  Strengthened research capacity in the Beneficiary  Number of female project leaders
Priority Sectors    States
PA18 Research within  Strengthened research capacity in the Beneficiary  Number of R&D facilities established
Priority Sectors    States
PA18 Research within  Strengthened research capacity in the Beneficiary  Number of internationally refereed scientific publications
Priority Sectors    States
PA18 Research within  Strengthened research capacity in the Beneficiary  Number of scientific publications
Priority Sectors    States
PA18 Research within  Strengthened research capacity in the Beneficiary  Number of submitted and ranked projects in the EUs Framework Programmes for
Priority Sectors    States                       research
PA18 Research within  Strengthened research allocations in the      Gross domestic expenditure on R&D
Priority Sectors    Beneficiary States
PA18 Research within  Strengthened research allocations in the      R&D expenditure as a percentage of the GDP by source of funds, sector of
Priority Sectors    Beneficiary States                 performance and per capita
PA18 Research within  Strengthened research allocations in the      Percentage of government budget appropriations for R&D
Priority Sectors    Beneficiary States
PA18 Research within  Increased application of research results      Number of patent applications
Priority Sectors
PA18 Research within  Increased application of research results      Number of licenses
Priority Sectors
PA18 Research within  Increased application of research results      Number of new enterprises
Priority Sectors
PA19 Scholarships   Lielāka augstskolu studentu un personāla      Darbinieku skaits, kas gūst labumu no mobilitātes granta saskaņā ar EEZ/NOR FI
            mobilitāte starp saņēmējvalstīm un EEZ EBTA     sadalījumā pa valstīm, dzimumiem, personāla kategorijām un līmeņiem
            valstīm
PA19 Scholarships   Increased higher education student and staff    Augstskolu studentu skaits, kas gūst labumu no mobilitātes granta no EEZ/NOR FI
            mobility between Beneficiary and EEA EFTA      sadalījumā pa valstīm, dzimumiem, studiju līmeņiem un akadēmiskajām jomām
            States
PA19 Scholarships   Increased higher education student and staff    Augstskolu studentu skaits procentuālā izteiksmē, kas ir studējuši ārzemēs viņu
            mobility between Beneficiary and EEA EFTA      izglītības programmas ietvaros sadalījuma pa valstīm
PA19 Scholarships   States
            Increased higher education student and staff
            mobility between Beneficiary and EEA EFTA
PA19 Scholarships   Pastiprināta un veicināta institucionālā sadarbība Augstskolas kopīgi izstrādāto studiju programmu skaits sadalījumā pa valstīm un
            visos izglītības nozares līmeņos (skolas, augstākā līmeņiem
            izglītība, profesionālā apmācība / pieaugušo
            izglītība) starp saņēmējvalstīm un EEZ EBTA
            valstīm
PA19 Scholarships   Increased and strengthened institutional      Starp iestādēm izveidotās ilgtermiņa attiecības sadalījumā pa valstīm un izglītības
            cooperation at all levels of the education sector  nozares līmeņiem
PA19 Scholarships   (school education, higher education, vocational
            Increased and strengthened institutional
            cooperation at all levels of the education sector
                                                                                 Page 22 of 36
PA19 Scholarships     Palielināta izglītības nozares darbinieku mobilitāte Darbinieku skaits, kas piedalās mobilitātē sadalījumā pa sektoriem: profesionālā
             visos izglītības līmeņos starp saņēmējvalstīm un   apmācība /pieaugušo izglītība, skolas izglītība sadalījumā pa dzimumiem
             EEZ EBTA valstīm
                                        EEZ Grantu finansēto mobilitātē iesaistīto studentu skaits % no visiem augstskolās
                                        uzņemtajiem studentiem saņēmējvalstī (ietekmes rādītāji)
                                        To iestāžu skaits, kas tieši gūst labumu

                                        Kopīgi izveidoto izglītības grādu skaits

                                        Kopīgi publicēto zinātnisko publikāciju skaits

                                        Saņemto maģistra grādu skaits (sadalījumā pa dzimumiem un akadēmiskajām jomā)

                                        Cilvēku skaits, kas piedalās apmācībās/pētījumos pieaugušo izglītības sektorā

                                        Cilvēku skaits, kas piedalās apmācībās/pētījumos profesionālās izglītības jomā

                                        Cilvēku skaits, kas piedalās apmācībās/pētījumos, kuru rezultātā tiek piešķirti
                                        akreditēti studiju kredītpunkti (ECTS)
                                        Atbalstīto zinātņu doktora grādu skaits (informācija sadalījumā pa dzimumiem un
                                        akadēmiskajām jomām)
PA19 Scholarships     Increased mobility of education sector staff at all  Publicēto zinātnisko publikāciju skaits
             levels of education between Beneficiary and EEA
PA20 Carbon Capture and  CO2 captured and safely stored            Estimated CO2 reduction and/or avoidance in tonnes/year
Storage (CCS)
PA20 Carbon Capture and  Increased knowledge and transnational         Number of characterisations and assessments of potential storage complexes and
Storage (CCS)       cooperation on CCS                  surrounding areas in line with the CCS Directive
PA21 Inovācijas „zaļās”  Veicināts uzņēmējdarbības nekaitīgums Eiropā     Izmantoto vides tehnoloģiju skaits
ražošanas jomā
PA21 Green Industry    Realisation of the business opportunities of     Uzlaboto/attīstīto vides tehnoloģiju skaits
Innovation        greening of the European economy
PA21 Green Industry    Samazināta atkritumu ražošana un emisijas gaisā,   Samazināti CO2 izmeši (tonnas/gadā)
Innovation        ūdenī un uz zemes
PA21 Green Industry    Reduced production of waste and reduced        Paredzamā ietaupītā enerģija (MWh/gadā)
Innovation        emissions to air, water and ground
PA21 Green Industry    Reduced production of waste and reduced        Paredzamā bīstamo atkritumu samazināšana (tonnas/gadā)
Innovation        emissions to air, water and ground
PA21 Green Industry    Reduced production of waste and reduced        Paredzamā NOx samazināšana (kg/gadā)
Innovation        emissions to air, water and ground
PA21 Green Industry    Reduced production of waste and reduced        Paredzamā atkritumu samazināšana (tonnas/gadā)
Innovation        emissions to air, water and ground
PA21 Green Industry    Videi draudzīgu tehnoloģiju plašāka izmantošana    Samazināti CO2 izmeši (tonnas/gadā)
Innovation
PA21 Green Industry    More use of environmentally friendly technologies Paredzamā ietaupītā enerģija (MWh/gadā)
Innovation
PA21 Green Industry    More use of environmentally friendly technologies Paredzamā bīstamo atkritumu samazināšana (tonnas/gadā)
Innovation
PA21 Green Industry    More use of environmentally friendly technologies Paredzamā NOx samazināšana (kg/gadā)
Innovation
PA21 Green Industry    More use of environmentally friendly technologies Paredzamā atkritumu samazināšana (tonnas/gadā)
Innovation
PA21 Green Industry    Palielināta „zaļo” darbavietu radīšana un
Innovation        uzņēmējdarbība
                                                                                Page 23 of 36
PA22 Global Fund for     Improved social dialogue and tripartite dialogue  Collective bargaining coverage rate
Decent Work and Tripartite  structures and practices
PA22 Global Fund for     Improved social dialogue and tripartite dialogue  Union density rate
Decent Work and Tripartite  structures and practices
PA22 Global Fund for     Improved social dialogue and tripartite dialogue  Percentage of enterprises belonging to employer organization [rate]
Decent Work and Tripartite  structures and practices
PA22 Global Fund for     Enhanced understanding of the benefits of decent
Decent Work and Tripartite  work
PA22 Global Fund for     Enhanced access to employment and participation
Decent Work and Tripartite  in the labour market
PA22 Global Fund for     Enhanced focus on the social dimension of
Decent Work and Tripartite  workforce mobility
PA22 Global Fund for     Advancement of gender equality and non-       Number of women on board rooms
Decent Work and Tripartite  discrimination in the workplace
PA22 Global Fund for     Advancement of gender equality and non-       Pay gap between women and men
Decent Work and Tripartite  discrimination in the workplace
PA22 Global Fund for     Advancement of gender equality and non-       Number of written Fair Hiring / Recruiting Policies adopted by targeted enterprises.
Decent Work and Tripartite  discrimination in the workplace
PA22 Global Fund for     Advancement of gender equality and non-       Number of written Fair Career Advancement Policies adopted by targeted enterprises.
Decent Work and Tripartite  discrimination in the workplace
PA22 Global Fund for     Advancement of gender equality and non-       Number of Fair Compensation Practices adopted by targeted enterprises.
Decent Work and Tripartite  discrimination in the workplace
PA22 Global Fund for     Advancement of gender equality and non-       Number of Sexual Harassment Policies adopted by targeted enterprises.
Decent Work and Tripartite  discrimination in the workplace
PA22 Global Fund for     Improvement of work, family and private life    Number of Child Labor Policies adopted by targeted enterprises.
Decent Work and Tripartite  balance
PA22 Global Fund for     Worker adaptability and lifelong learning
Decent Work and Tripartite  opportunities improved
PA22 Global Fund for                               Number of Code of Ethics adopted by targeted enterprises.
Decent Work and Tripartite
PA22 Global Fund for                               Number of Conflict of Interest Policies adopted by targeted enterprises.
Decent Work and Tripartite
PA22 Global Fund for                               Quality of Worker Safety policies of targeted enterprises concerning 1) Appropriate
Decent Work and Tripartite                            work environment 2) Prevention of healt-related departures caused by working
PA22 Global Fund for                               Improvement of ILO Decent Work legal indicators (minimum wages, working hours,
Decent Work and Tripartite                            maternity protection)
PA23 Divpusēja sadarbība   Pastiprināta sadarbība pētniecības jomā starp    Programmas ietvaros publicēto kopējo pētniecisko publikāciju skaits (bibliometriskie
pētniecības jomā       Norvēģiju un saņēmējvalstīm             dati)
PA23 Bilateral Research   Increased research cooperation between Norway    Atbalstīto doktorantūras studentu skaits (pēc dzimuma un zinātnes jomas)
Cooperation         and the Beneficiary States
PA23 Bilateral Research   Increased research cooperation between Norway    Atbalstīto maģistratūras studentu skaits (pēc dzimuma un zinātnes jomas)
Cooperation         and the Beneficiary States
PA23 Bilateral Research   Increased research cooperation between Norway    Sadarbības pētniecības iestāžu skaits, kas sadarbojas
Cooperation         and the Beneficiary States
PA23 Bilateral Research   Increased research cooperation between Norway    Sadarbības projektu skaits
Cooperation         and the Beneficiary States
PA23 Bilateral Research   Increased research cooperation between Norway    Starptautisku programmas ietvaros publicēto kopējo pētniecisko publikāciju skaits
Cooperation         and the Beneficiary States             (bibliometriskie dati)
PA23 Bilateral Research   Pastiprināta pētniecība Saņēmējvalstī un      Kopējie valsts izdevumi pētniecībai un attīstībai
Cooperation         pastiprināta pētniecības rezultātu izmantošana,
PA23 Bilateral Research   Norvēģijai un saņēmējvalstīm sadarbojoties
               Strengthened research capacity in the Beneficiary  Uzņēmumu un pētniecības iestāžu sadarbības projektu skaits
Cooperation         States and increased application of research
                                                                                   Page 24 of 36
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Pētnieku skaits, kas pēc uzturēšanās ārzemēs atgriežas pētniecībā
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  MVU skaits, kas iesaistās pētniecības un attīstības un / vai inovāciju jomā
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Sieviešu pētnieču īpatsvars
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Sieviešu projektu vadītāju skaits
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Izveidoto pētniecības un attīstības iestāžu skaits
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Starptautiski publicētu zinātnisko publikāciju skaits
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Zinātnisko publikāciju skaits
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Iesniegto un novērtēto projektus skaits ES pētniecības ietvarprogrammās
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Izdevumi pētniecībai un attīstībai procentos no IKP sadalījumā pa finansējuma
Cooperation           States and increased application of research     avotiem, nozarēm un uz vienu iedzīvotāju
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Valsts budžeta apropriāciju pētniecībai un attīstībai procentuālais īpatsvars
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Patentu pieteikumu skaits
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Licenču skaits
Cooperation           States and increased application of research
PA23 Bilateral Research     Strengthened research capacity in the Beneficiary  Jaunu uzņēmumu skaits
Cooperation           States and increased application of research
PA24 Divpusēja stipendiju    Lielāka augstskolu studentu un darbinieku      Darbinieku skaits, kas gūst labumu no mobilitātes granta saskaņā ar NOR FI
programma            mobilitāte starp Saņēmējvalstīm un Norvēģiju     sadalījumā pa valstīm, dzimumiem, personāla kategorijām un līmeņiem

PA24 Bilateral Scholarship    Increased higher education student and staff     Augstskolu studentu skaits, kas gūst labumu no mobilitātes granta saskaņā ar NOR FI
Programme            mobility between Beneficiary States and Norway    sadalījumā pa valstīm, dzimumiem, studiju līmeņiem un akadēmiskiem līmeņiem

PA24 Bilateral Scholarship    Pastiprināta institucionālā sadarbība augstākās  Augstskolu studentu skaits procentuālā izteiksmē, kas ir bijuši studēt ārzemēs viņu
Programme            izglītības jomā starp saņēmējvalstīm un Norvēģiju izglītības programmas ietvaros sadalījuma pa valstīm


PA24 Bilateral Scholarship                              Augstskolu kopējo studiju programmu skaits sadalījumā pa valstīm un līmeņiem
Programme
PA25 Kapacitātes         Pastiprināta un veicināta sadarbība starp valsts   Pētījumu rādītājs (apmierinātība ar sadarbību, sadarbības kvalitāti, gūto sinerģiju)
stiprināšana un institucionālā  iestādēm, vietējām un reģionālajām pašvaldībām
sadarbība ar Norvēģijas valsts  saņēmējvalstīs un līdzīgām institūcijām un
iestādēm, vietējām un      iestādēm Norvēģijā
reģionālām iestādēm

PA25 Capacity-building and Stiprināta institucionālā kapacitāte un         Palielināts (iekšējās) izpildes apjoms attiecīgajās iestādēm attiecīgajās vienībās
Institutional Cooperation   cilvēkresursu attīstība valsts iestādēs, vietējās un (piem., izmaksas uz vienu saražoto vienību, nodarbināto cilvēku skaits, vidējais
between Beneficiary State and reģionālajās pašvaldībās saņēmējvalstī        gaidīšanas laiks)
Norwegian Public Institutions,
Local and Regional Authorities
                                                                                     Page 25 of 36
PA25 Capacity-building and    Uzlabota kapacitāte un valsts iestāžu, vietējo un  Lielāka attiecīgo iestāžu klientu/saņēmēju/darījuma partneru apmierinātība
Institutional Cooperation    reģionālo pašvaldību sniegto pakalpojumu
between Beneficiary State and  kvalitāte, uzlabojot institucionālo kapacitāti un
Norwegian Public Institutions,  cilvēkresursu attīstību
Local and Regional Authorities

PA26 Cross-border        Closer contact and cooperation between local and
Cooperation           regional institutions and NGOs on both sides of
PA26 Cross-border        Local and regional institutions and NGOs are
Cooperation           enhancing knowledge and skills for developing
PA26 Cross-border        Mitigation of existing barriers to cross-border
Cooperation           cooperation
PA26 Cross-border        Greater understanding of common cross-border
Cooperation           challenges and opportunities
PA26 Cross-border        New and innovative forms of cross-border
Cooperation           cooperation developed
General Indicators        All outcomes                   Number of new CBC partnerships established

General Indicators        All outcomes                    number of NGOs actively involved in project implementation

General Indicators        All outcomes                    number of local or regional authorities/institutions actively involved in project
                                           implementation
General Indicators        All outcomes                    number of sustainable cooperative structures established

General Indicators        All outcomes                    number of local or regional administrations or organizations offering new types of
                                           services or new ways of providing existing services
General Indicators        All outcomes                    number of people taking part in cross-border events

General Indicators        All outcomes                    number of people taking part in exchanges

General Indicators        All outcomes                    Readiness among local partners to cooperate across the border (survey)

General Indicators        All outcomes                    Changes in attitudes in the border regions regarding border issues (survey)

PA27 Public Health Initiatives Reduced inequalities between user groups       Number of needs’ assessment studies to document the development of primary health
                                           care services with a focus on disadvantaged groups
PA27 Public Health Initiatives Reduced inequalities between user groups       Satisfaction level (measured by survey) amongst disadvantaged user groups

PA27 Public Health Initiatives Developed resources for all levels of health care   Number of health professionals trained (master degree or specialist qualifications)

PA27 Public Health Initiatives Developed resources for all levels of health care   Number of implemented equipment and infrastructure development projects

PA27 Public Health Initiatives Developed resources for all levels of health care   Number of implemented projects aimed to strengthen the health systems to face
                                           challenges of financial crisis and reduce inequalities in health
PA27 Public Health Initiatives Developed resources for all levels of health care   Rate of health coverage (population per doctor, nurse, midwife etc) in deprived rural
                                           areas
PA27 Public Health Initiatives Developed resources for all levels of health care   Number of developed national data collection, monitoring and evaluation systems
                                           related to risk factors for non-communicable diseases such as tobacco, obesity,
PA27 Public Health Initiatives Improved governance in health care          Number of improved health centres meeting official standards

PA27 Public Health Initiatives Improved governance in health care          Number of projects to strengthen surveillance and complaint mechanisms
                                           respectively, at national and local levels
PA27 Public Health Initiatives Strengthened financing systems            Expenditure on medical services and goods per age group and disadvantaged groups
                                           (measured by studies)
                                                                                   Page 26 of 36
PA27 Public Health Initiatives Strengthened financing systems             Number of studies aimed to assess the needs of current financing systems and make
                                           recommendations for improvement
PA27 Public Health Initiatives Strengthened financing systems             Percentage of out-of-pocket patients’ contribution (macro)

PA27 Public Health Initiatives National health registries and health information
                systems, data management and use improved
PA27 Public Health Initiatives Improved access to and quality of health services Number of adopted policies aimed to improve access to and quality of health care
                including reproductive and preventive child health service provision
PA27 Public Health Initiatives Improved access to and quality of health services
                for elderly people
PA27 Public Health Initiatives Life-style related diseases prevented or reduced

PA27 Public Health Initiatives Improved prevention and treatment of          Number of developed tailored health surveillance systems and data collection
                communicable diseases (including HIV/AIDS and     methods in the field of communicable diseases
PA27 Public Health Initiatives Improved mental health services

PA27 Public Health Initiatives Improved food safety and increased access to
                information about food safety and health for
PA27 Public Health Initiatives                            Number of developed tailored health surveillance systems and data collection
                                           methods in the field of non communicable diseases
PA27 Public Health Initiatives                            Number of persons trained in the management of decentralized health services,
                                           disaggregated by gender
PA28 Mainstreaming Gender    Gender issues across policies and practices     Increased percentage of gender-mainstreamed policies and practices
Equality and Promoting Work-   mainstreamed
PA28 Mainstreaming Gender    Gender issues across policies and practices     Number of gender mainstreaming action plans implemented
Equality and Promoting Work-   mainstreamed
PA28 Mainstreaming Gender    Awareness raised and research on gender issues    Change in attitudes towards gender roles (survey)
Equality and Promoting Work-   promoted
PA28 Mainstreaming Gender    Successful national policies and best practices on  Increased number of transnational policy-level peer reviews organised
Equality and Promoting Work-   gender equality exchanged
PA28 Mainstreaming Gender    Balance between work, private and family life    Increased provision of childcare services for children under the mandatory school age
Equality and Promoting Work-   improved                       (measured as % of population offered childcare services as proportion of total
PA28 Mainstreaming Gender    Balance between work, private and family life    Increased number of comprehensive and integrated policies, particularly employment
Equality and Promoting Work-   improved                       policies, aimed at promoting work/life balance implemented
PA28 Mainstreaming Gender    Balance between work, private and family life    Increased percentage of women in formal labour life
Equality and Promoting Work-   improved
PA28 Mainstreaming Gender    Gender balance on company boards improved      Increased proportion of of women among members of executive boards of firms
Equality and Promoting Work-                             publicly quoted on the national stock exchange
PA28 Mainstreaming Gender    Gender pay gap reduced                Reduction of the unadjusted Gender Pay Gap (GPG)
Equality and Promoting Work-
PA28 Mainstreaming Gender                               Number of newly established systems for assessing equal pay
Equality and Promoting Work-
PA28 Mainstreaming Gender    Gender equality ombudspersons/authorities      Increased number of gender equality ombudspersons / authorities established
Equality and Promoting Work-   established
PA28 Mainstreaming Gender    Capacity of gender equality organisations and    Improved performance (To be based on survey of the organisations and networks,
Equality and Promoting Work-   networks strengthened                i.e.the ability to form successful and productive working relationships with other
PA29 Domestic and Gender-    Gender-based violence reduced            GBV training curriculum developed and in use
based violence
PA29 Domestic and Gender-    Gender-based violence reduced            Number of counselling/treatment programmes for offenders established
based violence
PA29 Domestic and Gender-    Gender-based violence reduced            Number of GBV reports identified by active screening at health center
based violence
PA29 Domestic and Gender-    Gender-based violence reduced            Number of GBV-related assault cases reported
based violence
                                                                                 Page 27 of 36
PA29 Domestic and Gender-  Gender-based violence reduced            Number of national strategies or action plans to combat gender based violence
based violence                                  developed
PA29 Domestic and Gender-  Gender-based violence reduced            Number of phone lines established
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Gender-based violence reduced            Number of reported rape survivors receiving health services within three days of
based violence                                  incident
PA29 Domestic and Gender-  Gender-based violence reduced            Number of women’s shelters or crisis centres supported
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Gender-based violence reduced            Number of police who successfully complete GBV training
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Gender-based violence reduced            Number of Health care staff who successfully complete GBV training, disaggregated
based violence                                  by gender
PA29 Domestic and Gender-  Gender-based violence reduced            Number of Men and boys sensitised on GBV issues
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Gender-based violence reduced            Number of Legislation on GBV adopted
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Gender-based violence reduced            Number of Organisations preventing and tackling gender-based violence supported
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Domestic violence reduced              Number of technical aids to protect from violence distributed
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Domestic violence reduced              Number of national strategies or action plans to combat domestic violence developed
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Domestic violence reduced              Number of victims of domestic violence benefitting from support services
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Domestic violence reduced
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Victims of trafficking supported          Number of cross border initiatives to combat trafficking in human beings established
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Victims of trafficking supported          Number of victims of trafficking benefiting from support services
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Victims of trafficking supported          Number of women’s shelters or crisis centres established
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Victims of trafficking supported          Number of national strategies or action plans to combat trafficking developed
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Victims of trafficking supported          Number of multi-sectoral and inter-agency procedures to tackle trafficking
based violence                                  implemented
PA29 Domestic and Gender-  Victims of trafficking supported          Number of traffickers prosecuted and convicted
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Victims of trafficking supported          Number of Anti-trafficking laws adopted
based violence
PA29 Domestic and Gender-  Victims of trafficking supported          Number of Organisations preventing and tackling trafficking supported
based violence
PA30 Schengen Cooperation  Development and improvement of structures,     Number of law enforcement officers trained in Schengen-relevant laws and the use of
and Combating Cross-border  systems and technical equipment in order to     Schengen-relevant equipment
PA30 Schengen Cooperation  Strengthening of the cooperation between the    Number of data entered into the Schengen Information System by the competent
and Combating Cross-border  police in the Schengen Member States        national authorities
PA30 Schengen Cooperation  Strengthening of the cooperation between the    Number of bilateral meetings with the Norwegian police.
and Combating Cross-border  police in the Schengen Member States
PA30 Schengen Cooperation  Improved capacity to prevent and combat cross-   Number of law enforcement officers trained to prevent and combat cross-border and
and Combating Cross-border  border and organized crime, including trafficking  organized crime
PA30 Schengen Cooperation  Improved capacity to prevent and combat cross-   Number of victims of trafficking assisted.
and Combating Cross-border  border and organized crime, including trafficking
PA30 Schengen Cooperation  Improved cooperation between the authorities and  Number of cooperation projects/activities between the national law enforcement
and Combating Cross-border  relevant stakeholders, including non-        authorities and civil society with the aim of assisting victims of trafficking?
                                                                             Page 28 of 36
PA31 Judicial Capacity-  Improved access to justice, including for    Cases granted legal aid per 100 000 inhabitants (total)
building and Cooperation  vulnerable persons (e.g. victims, minors,
PA31 Judicial Capacity-  Alternative dispute resolutions developed
building and Cooperation  (restorative justice)
PA31 Judicial Capacity-  Improved efficiency of the court systems,    Number of computer facilities within the courts used for Direct assistance to judges
building and Cooperation  including the development of systems for case  and court clerks
PA31 Judicial Capacity-  Improved efficiency of the court systems,    Number of computer facilities within the courts used for Administration and
building and Cooperation  including the development of systems for case  management
PA31 Judicial Capacity-  Improved efficiency of the court systems,    Number of computer facilities within the courts used for Communication between
building and Cooperation  including the development of systems for case  courts and the parties
PA31 Judicial Capacity-  Improved efficiency of the court systems,    Number of cases regarding Article 6 of the European Convention of Human Rights
building and Cooperation  including the development of systems for case  (lengths of proceedings)
PA31 Judicial Capacity-  Improved efficiency of the court systems,    Number of 1st instance incoming and resolved civil (and commercial) litigious cases
building and Cooperation  including the development of systems for case  per 100.000 inhabitants
PA31 Judicial Capacity-  Improved efficiency of the court systems,    Disposition time of enforcement, land register and business register cases at 1st
building and Cooperation  including the development of systems for case  instance courts
                                                                                Page 29 of 36
PA31 Judicial Capacity-    Increased competence of actors within the    Number of legal professionals trained
building and Cooperation   judiciary
PA32 Korekcijas        Atrisināt problēmas saistībā ar pieaugošo    Ieslodzīto skaits cietumos, kas tiks būvēti/restaurēti par Norvēģijas Granta līdzekļiem
pakalpojumi, tajā skaitā ar  cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem cietumiem
ieslodzījumu nesaistītas
sankcijas

PA32 Correctional Services,                          Pirmstiesas ieslodzīto/apcietināto skaits (procentos no ieslodzīto skaita)
including Non-custodial
PA32 Correctional Services, Palielināta ieslodzījuma alternatīvu izmantošana  Cilvēku skaits, kas piedalās ieslodzījuma alternatīvajās programmās (īpašs režīms,
including Non-custodial                            kursi dzērājšoferiem, uzraudzība, sabiedriskie sodi, piespiedu darbs u.c.)
Sanctions
PA32 Correctional Services,  Pastiprināta uzmanība mazāk aizsargātajām
including Non-custodial    grupām cietumā
Sanctions
PA32 Correctional Services,  Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču   Apmācīto cietuma darbinieku skaits
including Non-custodial    uzlabošana
Sanctions
PA32 Correctional Services,  Improved competences of both inmates and     Ieslodzīto skaits, kas piedalās izglītojošās un/vai darba programmās
Bilateral Non-custodial
includingRelations      prison staff technical cooperation        Number of patent applications submitted
               Strengthened

Bilateral Relations      Strengthened technical cooperation        Number of persons taking part in professional exchanges

Bilateral Relations      Strengthened technical cooperation        Number of professional exchanges conducted

Bilateral Relations      Strengthened technical cooperation        Number of technical networks in function

Bilateral Relations      Strengthened technical cooperation        Number of laws, regulations and policies adapted

Bilateral Relations      Strengthened technical cooperation        Number of strengthened institutions

Bilateral Relations      Strengthened technical cooperation        Number of use of each others technology

Bilateral Relations      Strengthened technical cooperation        Common articles and publications published

Bilateral Relations      Strengthened technical cooperation        Number of bilateral partnerships

Bilateral Relations      Strengthened technical cooperation        Number of people trained or with enhanced skills

Bilateral Relations      Strengthened political cooperation        Number of political exchange visits, meetings, common political initiatives

Bilateral Relations      Strengthened political cooperation        Number of articles in each others countries' media

Bilateral Relations      Strengthened political cooperation        Number of political alliances in international negotiations and/or fora
Page 30 of 36
Page 31 of 36
Page 32 of 36
               Financial Mechanism Application Form - Part I


                     EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2009.-2014.gads
                     Programmas iesnieguma veidlapa - statistikas pielikums
Donoru programmas partnera nr.1 kontakinformācija
Nosaukums and kontaktinformācija

 Kontakta veids:                                      Donoru programmas partneris


 Iestādes/organizācijas informācija:
            Pilns juridisks nosaukums:  Norvēģijas Tieslietu un policijas ministrijas Korekcijas dienestu departaments
    Pilns juridisks nosaukums angļu valodā:   Correctional Services Department, Ministry of Justice and the Police, Norway          Iestādes/organizācijas veids:                       Valsts pārvaldes iestāde


 Pirmā kontaktpersona:
                          Nosaukums          Vārds                     Uzvārds
                     Vārds:  Mr.      Harald                Føsker
               Amata nosaukums:    Korekcijas dienestu departamentu Starptautiskās sadarbības direktors
                     E-pasts:  harald.fosker@jd.dep.no
        Iestādes/organizācijas e-pasts:   postmottak@jd.dep.no

                          Valsts kods         Numurs

                    Tālrunis:     47          22245563
                Mobīlais tālrunis:


 Otrā kontakpersona:
                          Nosaukums          Vārds                     Uzvārds
                     Vārds:  Mr      Jonas Aga              Uchermann
               Amata nosaukums:    Korekcijas dienestu departamentu Starptautiskās sadarbības direktora p.i.
                     E-pasts:  jonas.uchermann@jd.dep.no

                          Valsts kods         Numurs

                    Tālrunis:     47          22245554
                Mobīlais tālrunis:


 Reģistrētā adrese:
                 Adreses lauks 1:  Gullhaug Torg 4A
                 Adreses lauks 2:
                          Postboks 8005 Dep,
                 Pasta indekss:
                          0030 Oslo
                     Pilsēta:  Oslo
                     Valsts:  Norvēģija                          http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/About-the-Ministry-of-Justice-and-the-
               Mājas lapas adrese:
                          Po/Organization/Departments/Correctional-Services-Department.html?id=1446


                          Valsts kods         Numurs

                    Centrāle:     47         22 24 90 90

                      Faks:


 Kontaktadrese (ja atšķiras no iepriekšminētās):
                 Adreses lauks 1:  N/a
                 Adreses lauks 2:
                 Pasta indekss:
                     Pilsēta:
                     Valsts:
               Financial Mechanism Application Form - Part I


                     EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2009.-2014.gads
                     Programmas iesnieguma veidlapa - statistikas pielikums
Programmas partnera nr.1 kontakinformācija
Nosaukums and kontaktinformācija

 Kontakta veids:                                        Programmas partneris


 Iestādes/organizācijas informācija:
            Pilns juridisks nosaukums:  LR Iekšlietu ministrija
    Pilns juridisks nosaukums angļu valodā:   Ministry of Interior of the Republic of Latvia          Iestādes/organizācijas veids:                        Valsts pārvaldes iestāde


 Pirmā kontaktpersona:
                          Nosaukums            Vārds                  Uzvārds
                     Vārds:  Ms       Ilze                 Baranovska
                          Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas
               Amata nosaukums:
                          vecākā referente
                     E-pasts:  ilze.baranovska@iem.gov.lv
        Iestādes/organizācijas e-pasts:   kanceleja@iem.gov.lv

                           Valsts kods         Numurs

                    Tālrunis:     371          67219500
                Mobīlais tālrunis:


 Otrā kontakpersona:
                          Nosaukums            Vārds                  Uzvārds
                     Vārds:  Ms       Inese                 Čodare
                          Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas
               Amata nosaukums:
                          vadītāja
                     E-pasts:  inese.codare@iem.gov.lv

                           Valsts kods         Numurs

                    Tālrunis:     371          67219112
                Mobīlais tālrunis:


 Reģistrētā adrese:
                 Adreses lauks 1:  Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.2
                 Adreses lauks 2:
                 Pasta indekss:  LV-1026
                     Pilsēta:  Rīga
                     Valsts:  Latvija               Mājas lapas adrese:  http://www.iem.gov.lv


                           Valsts kods         Numurs

                    Centrāle:     371          67219263
                      Faks:      371          67829686


 Kontaktadrese (ja atšķiras no iepriekšminētās):
                 Adreses lauks 1:  N/a
                 Adreses lauks 1:
                 Pasta indekss:
                     Pilsēta:
                     Valsts:
               Financial Mechanism Application Form - Part I


                     EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2009.-2014.gads
                     Programmas iesnieguma veidlapa - statistikas pielikums
Programmas partnera nr.2 kontakinformācija
Nosaukums and kontaktinformācija

 Kontakta veids:                              Programmas partneris


 Iestādes/organizācijas informācija:
            Pilns juridisks nosaukums:
    Pilns juridisks nosaukums angļu valodā:          Iestādes/organizācijas veids:


 Pirmā kontaktpersona:
                          Nosaukums    Vārds             Uzvārds
                     Vārds:
               Amata nosaukums:
                     E-pasts:
        Iestādes/organizācijas e-pasts:

                          Valsts kods   Numurs

                    Tālrunis:
                Mobīlais tālrunis:


 Otrā kontakpersona:
                          Nosaukums    Vārds             Uzvārds
                     Vārds:
               Amata nosaukums:
                     E-pasts:

                          Valsts kods   Numurs

                    Tālrunis:
                Mobīlais tālrunis:


 Reģistrētā adrese:
                 Adreses lauks 1:
                 Adreses lauks 2:
                 Pasta indekss:
                     Pilsēta:
                     Valsts:               Mājas lapas adrese:


                          Valsts kods   Numurs

                    Centrāle:
                      Faks:


 Kontaktadrese (ja atšķiras no iepriekšminētās):
                 Adreses lauks 1:
                 Adreses lauks 1:
                 Pasta indekss:
                     Pilsēta:
                     Valsts:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:12/30/2011
language:
pages:35