Template for Contracts Awarded by Direct Contracting, CQS and SSS(3)

					                 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
             MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS
            DREJTORIA E PROGRAMEVE TË ZHVILLIMIT

 Nr. … Prot.                                   Tiranë, më _______. 2010
Publikimi i Dhenies se Kontrates nen proceduren e Konsulences Individuale
 Emri i Projektit:         Projekti Cilesi dhe Barazi ne Arsim, Republika e Shqiperise
 ID e Projektit:          Kredi nr. 4180 ALB


 Raportimi i pershkruar per Dhenien e Kontrates per Proceduren e Konsulences Individuale

 Konsulenti/    Data e     Metoda e     Cmimi    Kohezgjatja      Qellimi i permbledhur i
 Kontraktori   Kontrates    Prokurimit                         kontrates
  Emri dhe
   Adresa
Veiz Lluka    8 Mars 2010   Konsulenca    661,500 leke  Mars -       Konsulenca lokale per Mjedisin
Tirane              individuale           Dhjetor      Referenca e Kontrates:
Tel:069324221                          2010, me      MOES/IC/CS/017/09
8                                mundesi
E-mail:                             zgjatje pas
eneida.lluka@                          ristrukturimit
raiffeisen.al                          te Projektit Ofertuesi i cili deshiron te njihet me arsyet mbi bazen e te cilave oferta e tij nuk arriti te
 perzgjidhej, duhet te kerkoje nje shpjegim nga Enti Prokurues:

 Ministria e Arsimit dhe Shkences, Rruga e Durresit, nr.23, Tirane, Shqiperi
 Tel: ++35545555457
 E-Mail: dcenaj@mash.gov.al

 Ne rastin kur Ofertuesi nuk ka mbetur i kenaqur me sqarimet e dhena nga Enti Prokurues, ai
 mund te kontaktoje Banken Boterore ne Tirane, Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit. Personi i
 kontaktit:

 Genta Sula
 Drejtuese e Projektit Cilesi dhe Barazi ne Arsim,
 e-mail: gsula@worldbank.org
 me nje kopje per:
Ministrine e Arsimit dhe Shkences te Republikes se Shqiperise,
Rruga e Durrësit, nr. 23, Tiranë, Shqipëri
Tel: ++355 4 2225457
E-mail:dcenaj@mash.gov.al
                  SKËNDER UKU


              SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:12/30/2011
language:
pages:2
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About