Pielikums pie nolikuma by pptfiles

VIEWS: 3 PAGES: 6

									Lauku NVO atbalsta programma                                     Pielikums nr.1
                             Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības
             Pasaules Banka           integrācijas lietās sekretariāts

                  PROJEKTA PIETEIKUMA FORMA
           Aizpildot pieteikuma formu, pagariniet tabulas nepieciešamajā apjomā.


1. Projekta nosaukums


2. Projekta iesniedzējs
Juridiskās personas pilns nosaukums
Juridiskais statuss
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts, mājas lapa
Reģistrācijas Nr.
Bankas nosaukums, bankas kods
Bankas norēķinu konts
Vadītāja vārds, uzvārds
Amata nosaukums
3. Projekta vadītājs (kontaktpersona)
Projekta vadītāja vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts
4. Par finansējumu atbildīgā persona
Atbildīgās personas vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts

5. Projekta kopsavilkums
Īsi raksturojiet projektā risināmo problēmu, norādiet projekta mērķi, galvenos pasākumus, mērķauditoriju un projekta
rezultātus (ne garāku kā 10 rindas).
                                                            1
Lauku NVO atbalsta programma                                        Pielikums nr.1


6. Īss projekta iesniedzēja apraksts
Miniet savus galvenos darbības virzienus un teritoriju, darba pieredzi, lielākos sasniegumus, mērķauditoriju, galvenos
sadarbības partnerus un atbalstītājus. Raksturojiet šī projekta saistību ar Jūsu organizācijas darbību, ilgtermiņa
plāniem. Norādiet, vai un ar ko Jūsu organizācija atšķiras no citām līdzīgām. Apjoms – ne vairāk par ½ lpp.
7. Projektā risināmā problēma un piedāvāta risinājuma pamatojums
Aprakstiet problēmu, kuru vēlaties risināt ar sava projekta palīdzību. Raksturojiet līdzšinējo situāciju – miniet konkrētus
faktus, kas parāda problēmas apmērus, izpausmes, līdz šim paveikto problēmas risināšanā Jūsu darbības teritorijā un/vai
valsts mērogā. Norādiet, kas un kā nodarbojas ar šādas vai līdzīgas problēmas risināšanu. Norādiet, kāpēc Jūsu
piedāvātās darbības vai pasākumi ir labākais un efektīvākais veids, kā risināt šeit aprakstīto problēmu un sasniegt
izvirzītos mērķus. Apjoms – ne vairāk par 1 lpp.
8. Projekta mērķis un uzdevumi
Norādiet, ko vēlaties sasniegt ar savu projektu. Nosauciet mērķus un konkrētus uzdevumus, katru atsevišķi numurējot.
9. Projekta mērķa grupa/-as
Norādiet gan tiešos ieguvējus, gan tos, kurus projekts ietekmēs netieši. Miniet konkrētus skaitļus. Apjoms – ne vairāk kā
½ lpp.
10. Projekta aktivitātes/pasākumi
Nosauciet konkrēti visas tās darbības un pasākumus, kas tiks veikti, lai sasniegtu projekta mērķus. Katru atsevišķo
darbību vai pasākumu numurējiet. Apjoms – ne vairāk kā 3 lpp.
                                                               2
Lauku NVO atbalsta programma                                Pielikums nr.1

11. Projekta īstenošanas periods

   Projekta sākums:                        Projekta nobeigums
 (diena, mēnesis, gads)                      (diena, mēnesis, gads)


12. Projekta īstenošanas vieta
Norādiet pilsētu, pagastu, rajonu u.tml., kur tiks ieviestas projekta aktivitātes
12. Aprakstiet plānotos projekta rezultātus un mērķa auditorijas ieguvumus, projekta darbības
rezultātā panāktās izmaiņas (norādiet projekta tiešos rezultātus un paredzamo plašāko
ietekmi)
Apjoms – ne vairāk par 1/2 lpp.
13. Aprakstiet, kā tiks nodrošināta sabiedrības iesaistīšanās tā īstenošanā. Kā projekts ļaus
iedzīvotājiem palielināt līdzdalību vietējā līmeņa un sabiedrisko nozīmīgos jautājumos?
Apjoms – ne vairāk par 1/2 lpp.
14. Aprakstiet, vai projekts ir jauna iniciatīva vai jau uzsāktu darbību turpinājums? Kā Jūsu
organizācija un partneru organizācijas plāno atbalstīt/turpināt projektā paveikto nākotnē?
Apjoms – ne vairāk par 1/2 lpp.
                                                     3
Lauku NVO atbalsta programma                                       Pielikums nr.1

15. Projekta iesniedzēja partnera organizācijas šī projekta ieviešanā. Raksturojiet iesniedzējas
organizācijas un partnera/-ru organizāciju lomu projekta īstenošanā.
Apjoms – ne vairāk par 1/2 lpp.
16. Projekta ieviešanas darba grupa
Norādiet vārdu, uzvārdu, vai ir algots darbinieks vai brīvprātīgais, viņa loma projektā. Apjoms – ne vairāk par 1/2 lpp.
17. Kādas novērtēšanas metodes tiks izmantotas, lai noteiktu un novērtētu projekta rezultātus? ,
Piemēram, intervijas, aptaujas, pārskati, mērķa grupas, sabiedrības atsauksmes u.tml.) Apjoms – ne vairāk par ½ lpp.
18. Kā tiks izmantoti un/vai publiskoti projekta rezultāti? Apjoms – ne vairāk par ½ lpp.
19. Projekta budžeta kopsavilkums (LVL) Apjoms – ne vairāk par ½ lpp.

Nr. Finansējuma avots                                         Summa, LVL
1. Pretendenta ieguldījums, kopā:
   Tai skaitā:
   1.1. naudā
   1.2. brīvprātīgais darbs/manta/pakalpojumi
2.  Cits līdzfinansējums (lūdzu norādīt avotu)
   2.1.
   2.2.
   Pieprasītā summa no Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
3.
   lietās sekretariāta (ĪUMSILS)
                                              Kopā:


                                                              4
Lauku NVO atbalsta programma                                  Pielikums nr.1


20. Detalizēts projekta budžets (LVL) Pēc nepieciešamības var veidot budžeta pozīciju apakšpozīcijas, kā arī
pievienot papildus kolonnas.
                                          Pretendenta
                                                      Cits līdzfinansējums
                                          ieguldījums,                        KOPĀ:
                                                       (norādīt avotu)
                       Vienību  Vienība   No        tai skaitā:
    Budžeta pozīcijas      Vienība
                       skaits  s cena  ĪUMSILS         brīvprātīgais       brīvprātīgais       brīvprātīgais
                                               darbs/           darbs/           darbs/
                                         naudā           naudā           naudā
                                               manta/           manta/           manta/
                                              pakalpojumi        pakalpojumi        pakalpojumi
1. Atalgojums (ieskaitot visus
nodokļus/nodevas)
1.1.
1.2.
2. Sakaru pakalpojumi
3. Kancelejas preces
4. Transporta noma/pakalpojumi
5. Ēdināšanas pakalpojumi
6. Tehnikas un aprīkojuma iegāde
7. Novērtēšanas izmaksas
8. Publikācijas
9. Citas izmaksas
                            Kopā:
                              %
                                                                                 5
Lauku NVO atbalsta programma                            Pielikums nr.1

21. Pretendenta vadītāja paraksts, zīmogs, datums2005. gada _____ ._________________         Vadītājs _________________
                                (paraksts)

                          ____________________________
                              (vārds, uzvārds)22. Pielikumi
                                                6

								
To top