filipino by athan1925

VIEWS: 862 PAGES: 2

More Info
									                   Sta. Mariana de Jesus Academy Inc.
                  6-044 Brgy. Camaya Mariveles, Bataan
                   Second Perodical Test in FILIPINO

Name:_____________________________________________________          Score:_____________
Grade:__________________                           Date:______________

Panuto: Basahing mabuti ang nilalaman ng bawat bilanang. Bilugan ang titik ng tamanag sagot.
  1.  Lumikha nang malakas na ingay ang inihagis na      10. Iisa lang ang itinuturing na may sala sa pagkaholdap
    aklat ni Edgar. Ang kasingkahulugan ng lumikha ay?      sa Bataan Transit. Ano ang kahulugan ng salitang
    a. kumuha         c. gumawa             may bilog ayon sa pagkagamit sa pangungusap?
    b. nag-iwan        d. nag-ipon            a. silid-tanggapan     c. kasalanan
  2.  Hindi lamang ang Pilipinas ang nagdaranas ng         b. piling-pili       d. silid-kainan
    kahirapan kundi gayon din ang ibang bansa. Ang      11. Lahat ng sumusunod namga salita ay tama ang
    kasalungat ng kahirapan ay _________.            pagkakasulat maliban sa isa. Alin ito?
    a. kagandahan       c. kasipagan           a. Alkalde         c. Pebrero
    b. kasaganaan       d. karalitaan           b. Sinderela        d. Baguio
  3.  Ang pitser ay isa sa pangunahing manlalaro sa larong   12. BAWAL PUMITAS NG BULAKLAK.. Anong
    sopbol. Ang salitang nakasalangguhit ay nauugnay sa     detalye ang dapat isagawa sa panuto?
    asignaturang ___________                   a. Iwasang mamitas ng bulaklak
    a. Agham     c. Edukasyon sa Pagpapalakas        b. Magtanim ng halamang namumulaklak
    b. Matematika       d. Musika             c. Pumitas ng bulaklak at ialay sa altar
  4.  Dapit hapon na ay wala pa si Michael, kanina pang      d. Pumitas ng bulaklak at ilagay sa vase
    tanghali siya hinihintay ni Joseph. Ang dapithapona   13. Anong tawag sa kapatid ng lola mong lalaki?
    ay _________                         a. tiyo      c. lolo
    a. umaga          c. hapon             b. kuya      d. pangulo
    b. malapit ng gumabi    d. gabi            14. Sa pagtawid mo sa daan may dyip na bumusina ng
  5.  Ano ang kaulugan ng salitang nasa loob ng          Pipp…Pipip. Bakit kailangan mong huminto?
    panaklong? Napapaligiran ng iba’t-ibang (puno) ang      a. Upang hindi masagasaan
    aming bakuran.                        b. Upang huminto rin ang dyip
    a. halaman         c. walang laman          c. Dahil may nakatingin na pulis
    b. lider          d. siksik ng laman        d. Upang hindi hulihin ng pulis
  6.  Aling lipon ng mga salita angdapat simulan s       15. Ugaliin natin ang pagbabasa ng aklat. Alin ang
    malaking titik?                       pangalan?
    a. Paaralan, munispyo, ospital, pamilihan          a. ugaliin         c. pagbabasa
    b. pangulo, bayani, guro, inhenyero             b. natin          d. aklat
    c. marso, setyembre, enero, abril            16. Isang mabango at maliit nabulaklak ang sampagita.
    d. lansones, ubas, dalandan, suha              Alin ang pangalang pantangi?
  7.  Lahat ng sumusunod na mga salita ay tama ang         a. bulaklak         c. sampagita
    pagkakasulat, maliban sa isa. Alin ito?           b. mabango         d. maliit
    a. Pangasinan       c. Noli Me Tangere      17. Anong uri ng pangalan ang may salangguhit sa
    b. Bulkang Mayon      d. Pangulo            bilang 16?
  8.  Sa katapusan ng _______ sila aalis patungong         a. konkreto         c. panaguri
    Hongkong.                          b. di konkreto       d. simuno
    a. Setyimbre        c. Setyember         18. Ano ang gamit ng pangalan sa sumusunod na
    b. Seteimbre        d. Setyembre           pangungusap?
  9.  Matindi ang sakit ng kanyang ulo kaya’t siya’y        Abugado ang tatay ni Patricia.
    nagpatingin kay ________                   a. paksa/simuno       c. panaguri
    a. Dr. Edilberto Aguilar                   b. panghalip        d. wala sa nabanggit
    b. dr. Edilberto Aguilar                 19. Tinulungan ni Annie ang bata?
    c. Dr. edilberto Aguilar                   a. panaguri         c. di-tiyak
    d. Dr Edilberto Aguilar                   b. paksa/simuno       d. wala sa nabanggit
  20. Ang matiyagang mag-aaral ay magtatagumpay      34. Akin ang napiling proyekto. Anong uri ng panghalip
    a. tiyak          c. simuno          ang may salangguhit?
    b. di-tiyak         d. panaguri         a. panao          c. pananong
    Anong pananda ang gagamitin mo sa pagtukoy ng      b. paari          d. wala sa nabanggit
    panagalan?                      35. Ilan lahat ang dumalo sa pagtitipon?
  21. ______ Gng. Torres ang nagpakilala sa mga        a. panao          d. paari
    panauhin                         b. pananong        d. wala sa nabanggit
    a. si            c. Ang          36. Anong bantas ang ginagamit sa hulihan ng
    b. sina           d. Ang mga          pangungusap?
  22. Dinidiligan nila ang mga pananim. Ang panandang     a. tandang padamdam c. pananong
    ginamit ay _________.                  b. tuldok         d. kuwit
    a. isahan          c. tatluhan       37. Ikaw ang itinalagang bantay mamayang gabi. Ano
    b. dalawahan        d. maramihan         ang kailanan ng panghalip?
  23. Sina Malou at Dina ay magbabakasyon sa Laguna.      a. isahan         c. dalawahan
    Kahapon pa ______ umalis.                b. tatluhan        d. maramihan
    a. ikaw           c. kami         38. Ang pagong ay higit na mabagal kaysa kuneho. Ano
    b. kay           d. sila           ang kasalungat ng salitang may salangguhit?
  24. Naku! ______ ang batang sinasabi mo sa akin.       a. makupad         c. mabilis
    a. ako           c. siya           b. mahina         d. iinot-inot
    b. ikaw           d. kami         39. Alin sa mga sumusunod ang nakasunod sa panuto?
  25. Si Susie ay aking alaga _______ ay mahal niya.      Gumuhit ng tatsulok, lagyan bilog ang loob.
    Mahal (26) _____ rin naman siya. Kami ay palagi   a.               c.
    tuloy masaya.
    a. ako           c. ko
    b. akin      d. ka
  27. Ang kilo ba ng bangus ay ________?
    a. ilan           c. ano          b.              d.
    b. akin      d. magkano
  28. Ito ay proyekto ni Diana. Ito ay _______
    a. akin      c. inyo
    b. kanya          d. kanila
  29. Ang napiling makahulugang talataan ay kina Gabby,  40. Dapat bang sundin ang bawat panuto?
    Richard, Shron at Lucy. Ang talataan ay _______.     a. palagi        c. minsan
    a. akin           c. inyo           b. hindi         d. ewan
    b. kanya          d. kanila
  30. Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?
    a. ang           c. mag-aaral
    b. nagtungo         d. Enchanted Kingdom
  31. Nasukol ng mga pulis ang magnanakaw.
    a. natulak         c. nahuli                  GOOD LUCK!!!
    b. nabili          d. nakilala
Paksa: Mainam ang maliit napamilya kaysa malaking pamilya.
  32. Ano ang sumasangayon sa paksa?
    a. Masaya ang malaking pamilya
    b. Madaling matatapos ang gawain dahil marami
       ang gumagawa
    c. Malaki ang pasok ng pera dahil marami ang
       nagtratrabaho
    d. Matutugunan ang pangangailangan kung maliit
       ang pamilya.
  33. Magulo kapag malaki ang pamilya. Ang
    pangungusap na ito ay_________
    a. sumasangayon       c. pumapanig                            rct/10/22/11
    b. sumasalungat       d. wala sa nabanggit

								
To top