Büyük Birleştirme by sezbladex

VIEWS: 3 PAGES: 2

									R
‹
D
                                                                                                Madde                    Atom                  Elektron             Proton
‹
            TÜB‹TAK                                                                                                                                                                                            Kuarklar
K
E
N
   Temel Parçac›klar
I
N
I
Y
A
S
.
7
                                                                                                                                      Çekirdek                 Nötron
7
3
                      LEPTONLAR                                      KUARKLAR                          Gluonlar                       Fotonlar                      W± ve Zo bozonları              Gravitonlar
                                                                                              Kuarklar arasındaki                  Işık parçacıkları;                 Zayıf çekirdek kuvveti            Kütleçekim
        Elektron              Elektron Nötrinosu               Yukarı Kuark                Aşağı Kuark                 şiddetli çakirdek                   elektromanyetik                   taşıyıcıları                 kuvveti
   1. A‹LE
        Elektrik yükü: -1          Elektrik yükü: 0                Elektrik yükü: +2/3            Elektrik yükü: -1/3             kuvveti taşıyıcıları.                 kuvvet taşıyıcıları                 (Higgs bozonları               taşıyıcıları
        Elektriksel ve kimyasal       Her saniye milyarlarcası            Kütle: 4x10-3 GeV/c2 *           Kütle: 7x10-3 GeV/c2                                                                  aranıyor)
        etkileşimlerden sorumlu.      vücudumuzdan geçiyor.              Protonda iki, nötronda           Protonda bir, nötronda iki
                                                  bir adet bulunur.             adet bulunur.
        Muon                Muon Nötrinosu                 Tılsımlı Kuark               Garip Kuark
   2. A‹LE
        Elektrik yükü: -1          Elektrik yükü: 0                Elektrik yükü: +2/3            Elektrik yükü: -1/3
        Elektrondan daha ağır ve kararsız  Bazı parçacıkların bozunması          Kütle: 1,5 GeV/c2             Kütle: 0,15 GeV/c2
        bir parçacık. Ömrü saniyenin iki  sonucu muonlarla birlikte            1974 yılında keşfedildi.          1964 yılında keşfedildi.                       Kuarklar arasında etkili.              Kuarklar ve yüklü leptonlar            Kuarklar ve leptonlar           Kütleli tüm parçacıklar
                                                                                                                                    arasında etkili.                  arasında etkili.              arasında etkili.
        milyonda biri kadar.        ortaya çıkıyor.

        Tau                 Tau Nötrinosu                  Üst Kuark                 Alt kuark
        Elektrik yükü: -1          Elektrik yükü: 0                Elektrik yükü: +2/3            Elektrik yükü: -1/3             Şiddetli çekirdek kuvveti, çekirdek içinde      Elektromanyetik kuvvet, elektrik,          Zayıf çekirdek kuvveti, bazı radyoaktif   Kütleçekim kuvveti, Kütleli tüm parçacıkların
   3. A‹LE
        Daha da ağır ve çok         Henüz gözlenmedi, ancak             Kütle: >89 GeV/c2             Kütle: 4,7 GeV/c2              kuarkların birarada tutulmasından sorumlu.      menyetizma ve kimyasal olaylardan          bozunmmalardan sorumlu.           birbirlerini çekmesinden sorumlu.
        kararsız bir parçacık.       varolduğuna inanılıyor.             1994 yılında keşfedildi.          Elektrozayıf kuvvetin                                       sorumlu.
        1975 yılında keşfedildi.                                                    ölçülmesinde önemli rolü var.
                                                           Evren’in Tarihi
  Kuantum Kütleçekim               Büyük Birleşme                 Elektrozayıf Dönem              Proton ve Nötronlar           Çekirdeklerin Oluşumu                 Atomlar ve Işık                   Gökada Oluşumu                 Bugün
         -43                       -35                       -10                      -4
  geçen süre 10  saniye             geçen süre 10  saniye             geçen süre 10  saniye            geçen süre 10  saniye         geçen süre 100 saniye                 geçen süre 300 000 yıl                geçen süre 1 milyar yıl             geçen süre  15 milyar yıl

  Kütleçekim ayr›l›yor.              "fiiflme" durdu; geniflleme sürüyor.        Elektromanyetik ve zay›f çekirdek       Kuarklar birleflip proton ve       Proton ve nötronlar birleflip              Evren fleffaflafl›p,                  Gökadalar ortaya                ‹nsan, nereden geldi¤ini
  Elektromanyetik, zay›f ve fliddetli       Büyük birleflme k›r›l›yor. fiiddetli       kuvvetleri bafllang›çtaki birleflik       nötronlar› oluflturuyorlar        helyum çekirdeklerini                 ›fl›kla doluyor                    ç›kmaya bafll›yor                merak etmeye bafll›yor
  çekirdek kuvvetleri bir bütün olarak      çekirdek kuvvetiyle, elektrozay›f        kuvvetten ayr›l›yorlar.                                oluflturuyorlar
  duruyorlar (Büyük Birleflim)           kuvvetin etkileri ortaya ç›k›yor.
  t < 10-43 s: Büyük Patlama           t = 10-35 s, 1027 K (1016 GeV, 10-32m): fiiflme  t = 10-10s, 1015 K (100 GeV. 10-18m) :    t = 10-4 s, 1013 K (1GeV, 10-16m):    t = 3 dakika, 109 K (0.1) MeV, 1012m):         t = 300 000 y›l, 3000 K (0.5 eV, 10-10 m):      t = 109 y›l, 18 K : Gökada Oluflumu.       t = 15 X 109 y›l, 3K : ‹nsanlar
                                                                                              Çekirdekler olufluyor                  atomlar olufluyor.
  Evren, sonsuz bir enerji            Evren’in geniflli¤i her 10-34 saniyede bir    Evren h›zla genifllemeye devam ediyor.     Evren’in gözleyebildi¤imiz k›sm›                                                           Kütle yo¤unlu¤unda küçük ölçekli        Sonunda günümüze geldik.
  yo¤unlu¤undaki tek bir noktadan         katlan›yor. fiiflme 10-32 s sonunda        S›cakl›k, “termodinamik” kurallar›      Günefl Sistemimizin boyutlar›na      Art›k s›cakl›k, çekirdeklerin             Eksi elektrik yüklü elektronlar, art›        yerel oynamalar, y›ld›z ve gökada        Kimyasal süreçler, ba¤›ms›z atomlar›
  bafllayarak h›zla genifllemeye bafll›yor.     duruyor. Evren 1050 kat geniflledi.       uyar›nca düzenli biçimde azal›yor.      kadar büyümüfl durumda. S›cakl›k     oluflmas›na izin verecek kadar düflük..         yüklü proton tafl›yan çekirdeklere          oluflumu için tohum ifllevi görüyor.       bir araya getirerek moleküllerin
                          Evren’in çap›, yaklafl›k on milyon ›fl›k     Sonunda zay›f çekirdek kuvveti de       azald›kça kuarklarla antikuarklar›n   Evren’deki koflullar, günümüzde             ba¤lanmaya bafll›yorlar. Sonunda           Önceleri, belli belirsiz yo¤unluk        oluflmas›n› sa¤l›yor. Elektronlar›n
  t = 10-43s, 1032K (1019 GeV, 10-34m):      y›l›na ç›k›yor. Evren’in görünebilen      "donarak" ba¤›ms›z biçimde etkinleflen     birbirlerini yok etmesi süreci sona   y›ld›zlar›n merkezlerindeki, ya da           hafif element diye adland›r›lan           dalgalanmalar› olarak ortaya ç›kan       bir arada tuttu¤u bu yap›lar,
  Kütleçekim "donuyor"              bölümüyse üç m kadar. Bu, Evren’in       bir kuvvet haline geliyor.          eriyor. Arta kalan kuarklar proton ve  termonükleer bombalar›n patlama            hidrojen, helyum ve lityum atomlar›         farklar, fliflme süreciyle h›zla boyut      giderek daha da büyüyerek, organik
  Bafllang›çta tüm madde parçac›klar›yla      iki ucunun, ›fl›¤›n kendilerine                                nötronlar› oluflturuyorlar.        koflullar›n› and›r›yor. Döteryum (a¤›r         olufluyor. Ifl›n›m, art›k atomlar›           kazan›yorlar. Yine de mekanizma         molekül dedi¤imiz daha karmafl›k
                          yetiflmesinden önce neden ayn›          Do¤an›n dört temel kuvveti de                             hidrojen), helyum ve lityum gibi            parçalayabilecek enerjiden yoksun.          hala tam olarak bilinmiyor. Çekirdek      yap›lara dönüflüyor.
  kuvvet tafl›y›c› parçac›klar, bir termal                             hareketlerinde ba¤›ms›z hale gelmifl      t = 1s, 1010 K (1MeV, 10-15m):
  denge içindeler (ayn› oranda oluflup       s›cakl›kta olmalar›n› aç›kl›yor. fiiflme,                                                görece a¤›r çekirdekler, varolan                                      sentezi, yani karbondan bafllay›p
                          Evren’i düzlefltiriyor.             oluyorlar. Kuarklarla, antikuarklar      nötrinolar ayr›l›yorlar         nötronlar› yakal›yorlar. Artakalan           Evren “çorba”s›nda eskiden serbestçe         demire kadar olan a¤›r             Sonunda bu organik moleküller, d›fl
  yok oluyorlar). Bu parçac›klar, (yani                              birbirlerini yokederken geriye küçük                                                     dolaflan elektronlar, atomlara                                    etkenlerin de yard›m›yla kendilerini
  madde) fotonlarla (yani ›fl›n›mla) bir                                                     Elektrik yüksüz parçac›klar olan     nötronlar da yaklafl›k 1000 saniye                                      çekirdeklerin oluflmas› süreci,
                          t = 10-32s : fiiddetli kuvvet ayr›l›yor     oranda bir madde fazlas› kal›yor.                           içinde bozunuyorlar. Nötron-proton           ba¤land›klar› için, sürekli bunlara         termonükleer tepkimelerle,           kopyalaman›n yolunu ö¤reniyorlar.
  arada, ayr›flmam›fl ayn› "çorba" içinde                              Elektrozay›f kuvveti tafl›yan parçac›klar   nötrinolar etkisiz hale geliyorlar.                               çarp›p saç›lan fotonlar, art›k serbestçe                               Y›ld›z tozlar› ve karmafl›k flifreler
  bulunuyorlar.                  Yeni bir faz geçifliyle, fliddetli çekirdek                           Elektron ve pozitronlar birbirlerini   oran› 13:87’ye iniyor.                                           y›ld›zlar›n içinde bafll›yor.
                                                  olan W ve Z bozonlar› bozunuyor.                                                       yol alabiliyorlar.                                          (DNA), yaflam› sentezliyor.
                          kuvveti de ba¤›ms›zlafl›yor.                                  yok ediyor ve yeniden oluflmuyorlar.   Evren’in yap›s› büyük ölçüde                                        Bu süreç uzun sürüyor; baz›
  Bir "faz geçifli" sonucu, kütleçekim,                              Bu süreç içinde s›cakl›k, kara cisim     Ancak fazladan bir miktar elektron                               Böylece evren fleffaf hale geliyor.                                  Dört milyar y›l süren uzun bir
  elektromanyetik, zay›f ve fliddetli                                                                           tamamlanm›fl oluyor. Temel olarak                                      elementler,milyonlarca hatta
                          Madde ve karfl› madde aras›nda, madde      ›fl›n›m›ndan kaynaklanan fotonlar›n      kal›yor.                 protonlardan (% 75) ve helyum             Bunun sonucu ›fl›n›m yerine madde           milyarlarca y›lda olufluyor.           evrim sonunda, rastlant›lar›n
  çekirdek kuvvetlerinden ayr›larak,       lehinde milyarda bir oran›nda fazlal›k     bir madde-karfl› madde çifti                                                          yo¤unlu¤u baflat hale geliyor.                                    yads›namayacak katk›lar›yla
  ba¤›ms›z bir kuvvet olarak "donuyor".                                                     Protonlar, daha a¤›r olan nötronlara   çekirdeklerinden olufluyor. S›cakl›k,                                    Y›ld›zlar›n çöküflü ve süpernova
                          olufluyor. S›cakl›k, hala kuarklar›n       yaratacak enerjiyi yitirdi¤i noktaya                          hala atomlar›n oluflmas›na izin             Gökbilim, (ancak ›fl›¤› görebildi¤i          patlamalar› s›ras›nda anl›k           Dünya’ya egemen olan insan,
  Öteki üç kuvvet, kuark ve leptonlar       birleflmesine izin vermeyecek kadar       kadar düflüyor. Sonunda Evren’in        göre çok daha kararl› parçac›klar. Bu                                                                                çevresindeki evreni incelemeye
  üzerindeki etkileri bak›m›ndan                                                        nedenle aralar›ndaki denge sürekli    vermiyor. Elektronlar, serbest             için) Evren’in oluflum tarihinde ancak        süreçlerde daha da a¤›r elementler
                          yüksek. Temel parçac›klar, bir kuark      s›cakl›¤› bu kritik noktan›n alt›na                          parçac›klardan oluflan bir gaz             bu noktaya kadar geri gidebiliyor.          sentezleniyor.                 bafll›yor.
  birbirlerinden farks›z. Kütleçekiminin     gluon plazmas› halinde bulunuyorlar.      düfltü¤ünde, bafllang›çta ortaya        olarak proton lehine gelifliyor. Bu iki
  ayr›lmas›, temel kuvvetler aras›ndaki                                                     parçac›k aras›nda, 50:50 olan oran    durumunda.
                                                  ç›km›fl olan büyük kütleli karars›z
  ilk simetri bozulmas›.                                     parçac›klar yok oluyor.            bu evrede 25:75 durumuna geliyor.
                                Fizikte Birlefltirme Kuramlar›
         Klasik Alan Kuramları                                                           Kuantumlu Alan Kuramları                                                                   Herşeyin Kuramı
                                              fiiddetli Çekirdek Kuvveti
                                                        fiiddetli çekirdek kuvveti,
                                                        atom çekirde¤i içinde
                                                        nükleonlar› (protonlar ve
                                      W. Heisenberg
                                                   H. Yukawa
                                                        nötronlar) birarada tutan
                                                        temel kuvvet. Nükleonlar›n
                                                        fliddetli etkilefliminde,
                                            mezon adl› parçac›k al›flverifli olur. Kuram›                       QCD
                                            gelifltirenler, 1932 y›l›nda nükleonlar›n varl›¤›n› öne
                                                      süren Alman fizikçi Werner                                   Kuantum Renk Dinami¤i (Quantum
                                                      Heisenberg (1901-1976) ve                                    Chromodynamics-QCD), fliddetli
                                                      mezonlar›n varl›¤›n› ortaya                                   etkileflimi, temel parçac›klar›n "renk" ve
                                                                                M. Gell-Mann
                                                                                                      "tat"lar›yla aç›kl›yor. Kuarklarla, fliddetli
                                                                                              Y. Nambu
                                                      koyan Japon fizikçi Hideki
         Elektromanyetizma                                     Yukawa (1907-1981).                                       kuvveti tafl›yan gluonlar renk yüküne
                                                                                                      sahip. ABD'li fizikçi Murray Gell-Mann
              19. yüzy›lda, fizi¤in en önemli u¤rafl
                                                                                        (1929-) taraf›ndan 1972 y›l›nda son biçimi verilen modele göre
              alanlar›ndan olan elektrik ve                                                                                                                                      Sicim Kuram›
                                                                                        nükleonlarla, mezonlar, üç “renk” (k›rm›z›, mavi ve yeflil) ve alt›
              manyetizman›n, asl›nda birbirleriyle
                                                                                        ayr› "tat" tafl›yan kuarktan olufluyorlar. Kuarklar, yukar› ve afla¤›,
J. C. Maxwell
              do¤rudan iliflkili oldu¤u James Clerk                                                                                                                                        Sicim kuram›, dört
                                                                                        garip ve t›ls›ml›, alt ve üst diye ayr›l›yor. Bunlar, üçlü gruplar
              Maxwell’in çal›flmalar›yla gün yüzüne                                                                                                                                        temel kuvveti
                                                                                        halinde proton ve nötronlar› oluflturuyorlar. Mezonlarsa birer
              ç›kt›. Maxwell, kendi ad›yla an›lan                                                                                                                                         özdefllefltirmede,
                                              QED                                        kuark ve antikuarktan olufluyor. Bu birleflimlerde, kuarklar›n              Büyük Birleflik Kuram
                 "Maxwell Denklemleri"nde                                                                                                                                           di¤erlerine göre daha
                                                                                                                                                           E. Witten
                                                                                          üstüste gelen renkleri "silindi¤inden" proton ve nötronlar
                 özetledi¤i çal›flmas›nda, elektrik ve                                                                                                                                     baflar›l› bir kuram.
                                                                Maxwell’in kuram›ndan                    "renk yükü" tafl›m›yorlar. Gluonlar ve mezonlar renk                  Büyük Birleflik Kuram (Grand
                 manyetizma olgular›n› tek bir                                                                                                                                         Parçac›klar, standart
                                                                sonra, elektromanyetik                     yükleriyle fliddetli kuvveti tafl›yorlar. Do¤ada                   Unified Theory - GUT),
                 "elektromanyetizma" kuram›nda                                                                                                                                  modelde uzay-zamanda ayr›k
                                                                kuvvetle ilgili en önemli
                                                           J. S. Schwinger
                                                                                               gözlenen parçac›klar›n renk yükü tafl›mayacaklar›n›                  elektrozay›f ve fliddetli
                                                   R. P. Feynman
                 birlefltirdi. Bu, ayn› zamanda                                                                                                                                  "noktalar" halinde tan›mlan›yor.
                                     S. Tomonaga
                                                                ad›m, etkileflimin daha                   Japon fizikçi Yoichiro Nambu (1921-) öne sürdü.                    çekirdek kuvvetlerini
                 elektromanyetik dalga kuram›n›n da                                                                                                                                Oysa sicim kuram›, tüm
                                                                                                                             F. Gürsey
                                                                baflar›l› bir modeli olan                                                              özdefllefltirme çabas›. “GUT
                 bafllang›c› oldu.                                                                                                                                         parçac›klar›, sürekli titreflim
                                                                kuantum elektrodinami¤i                                                              kuvveti”nin tafl›y›c›lar›, W±, Z0        içinde bulunan bir göreli sicim
                                              (Quantum Electrodynamics-QED). QED, k›saca, elektrik                                                            bozonlar›, 8 gluon ve birleflmede ortaya           olarak betimliyor. Sicimin de¤iflik
                                              yüklü parçac›klarla elektromanyetik alan›n etkileflim kuram›.                                                        ç›kaca¤› hesaplanan X ve Y parçac›klar›.          titreflimleri, de¤iflik madde ve
                                              QED, Amerikal› fizikçiler Richard P. Feynman ile Julian S.                                                         GUT kuvveti, 1015 GeV gibi muazzam             kuvvet parçac›klar›na karfl›l›k
                                              Schwinger (1918-1994) ve Japon Shin’ichiro Tomonaga                                                            enerjiler istiyor. Fizikçiler, "boyut            geliyor. Bilinen her parçac›¤›n bir
                                              (1906-1979) taraf›ndan 1940’lar›n sonunda tamamland›.                                                           büyüterek" birlefltirme enerjisini, parçac›k         "süper karfl›t›" oldu¤unu varsayan
                                              Ifl›¤›n kuantum kuram› olarak da adland›r›lan QED,                  Elektrozay›f Kuvvet                                  h›zland›r›c›lar›n›n erimindeki 1 TeV
         Kütleçekim Kuvveti                                      elektromanyetik kuvveti tafl›yan kütlesiz
                                                                                                                                                                 süpersimetri modellerini de
                                                                                                                                               düzeyine düflürmeyi          içeren süpersicim kuram›, dört
               Kütleçekim, temel kuvvetler aras›nda en                     fotonlar›n, yüklü parçac›klarla                                                                        umuyorlar. Önemli          kuvveti özdefllefltiren en baflar›l›
               zay›f olan›. Ufac›k bir m›knat›s bile,                      etkileflmesini aç›kl›yor. Etkileflimlerdeki,                                                                   katk› yapanlar,           kuram. Yaln›z bu, bildi¤imiz dört
               koskoca dünyan›n çekim gücünü                                  foton al›fl-verifli Feynman                                                                    Glashow, Weinberg
                                                                                              S. L. Glashow
                                                                                                                                                                 boyuta (üç uzay ve bir zaman
                                                                                                      S. Weinberg
               altederek masam›z›n üzerindeki bir                                diyagramlar›yla                                                                        ve Türk fizikçi Feza                                                                                A. Salam
 A. Einstein
                                                                                                                                                                 boyutuna) ek olarak 6 uzay
               toplu i¤neyi kald›rabiliyor. Buna karfl›n,                            gösteriliyor.                                                                          Gürsey (1921-1992).
               en uzak erimli kuvvet. Dünya'n›n,
                                                                                        Elektromanyetik ve zay›f çekirdek kuvvetleri, 1960'l›
        Günefl'in, Samanyolu'nun, gökada kümelerinin
                                                                                        y›llarda özdefllefltirildi. Bu alanda çal›flmalar yürüten
        etkileflimini kütleçekim yönetiyor. Düz (Euclides)
                                                                                                  Pakistanl› fizikçi Abdus Salam
        geometrisinin geçerli oldu¤u eski Evren modelinde              Zay›f Çekirdek Kuvveti                                         (1926-1997) ve ABD'li Steven
        kütleçekimin etkilerini, ‹ngiliz matematikçi Isaac
                                                        Temel parçac›klar aras›nda etkili                         Weinberg (1933-) ile Sheldon L.
        Newton kuramsallaflt›rd›. Ortaya koydu¤u yasalar,
                                                        olan zay›f çekirdek kuvvetinin                           Glashow (1932-), 1979 y›l›nda
        küçük ölçekte (Evren'in bu ölçekte düz görünen
                                                        etkin oldu¤u aral›k çok k›sa.                           Nobel ödülünü paylaflt›lar.
        biçimi nedeniyle) geçerlili¤ini koruyor. Ama
                                                        Kütleli kuark ve leptonlar›n, daha                         Elektrozay›f kuram›,
        kütleçekimi çok daha baflar›l› biçimde aç›klayan                                                                                                                                  boyutu daha gerektiriyor. 1019
                                                   W. Pauli
                                     E. Fermi
                                                        hafif kuark ve leptonlara                             elektromanyetik kuvvetin
        Alman matematikçi ve fizikçi Albert Einstein (1879-                                                                                                                                GeV gibi eriflilmesi olanaks›z
                                                        bozunmas›ndan sorumlu bu                              tafl›y›c›s› olan fotonlarla, çekirdek
        1955). Genel görelilik yasas›yla (1916) Einstein,                                                                                                                                 enerji düzeylerinde birleflme
                                            kuvvetin tafl›y›c› parçac›klar› W± ve Zo bozonlar›. Zay›f                bozunmas›ndan sorumlu zay›f kuvvet tafl›y›c›lar›
        kütleçekimin, uzay-zaman›n e¤rili¤inden                                                                                                                                      sa¤layacak sicim modellerinde
                                            kuvvet ayr›ca, leptonlar (elektronlar ve nötrinolar)                  bozonlar›n 100 GeV enerji düzeyinde özdefl etkiler
        kaynaklanan bir etki oldu¤unu kan›tlad›. Bu kuvveti,                                                                                                                               en önemli katk›larda
                                            aras›ndaki tepkimeleri düzenliyor. Modelin oluflmas›nda                 kazanmas›n› aç›kl›yor. Etkileflmede, fotonlarla
        henüz gözlenememifl graviton adl› bir parçac›¤›n                                                                                                                                  bulunanlardan birisi Amerikal›
                                                      önemli iki ad›m, Avusturyal› fizikçi                bozonlar, (henüz gözlenmemifl) Higgs parçac›¤›
        tafl›d›¤› varsay›l›yor. Evren'in bafllang›c›nda birleflik                                                                                                                              fizikçi Edward Witten (1949-).
                                                      Wolfgang Pauli’nin (1900-1958) 1932                 arac›l›¤›yla kütle kazan›yorlar.
                   dört kuvvetten ilk kopan,
                   kütleçekimi. Bu nedenle dört                         tarihli nötrino kuram› ve ‹talyan
                       kuvvetin yeniden                              fizikçi Enrico Fermi’nin
                         özdeflleflmesi için                            (1901-1954)
                           neredeyse Büyük                            4-fermiyonlu zay›f
                          Patlama fliddetinde                         etkileflimler modeli.
                        enerjiler gerekiyor.


                                                                                                                                                                                               TÜB‹TAK
                                                                                                                                                                   3  7  7  .  S  A  Y  I  N  I  N  E  K  ‹  D     ‹  R

								
To top