Docstoc

LỊCH HỌP CODEX NĂM 2010

Document Sample
LỊCH HỌP CODEX NĂM 2010 Powered By Docstoc
					              LỊCH HỌP CODEX NĂM 2010


 MÃ           NỘI DUNG            NGÀY HỌP     ĐỊA ĐIỂM
CX-703-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Sữa và sản     4 - 8/2    Auckland
  9   phẩm Sữa                           (New Zealand)
CX-733-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Kiểm tra thực    1- 5/3      Úc
 18   phẩm XNK và hệ thống chứng nhận

CX-715-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Phương pháp     8-12/3    Hungary
 31   phân tích và lấy mẫu

CX-711-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Phụ gia thực   15 -19/3    Trung Quốc
 42   phẩm

CX-735-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Chất nhiếm bẩn   26/30/4     Izmir
 4    trong thực phẩm                        (Tho Nhi Ky)

CX-716-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Nguyên tắc    12 - 16/4     Pari
 26   chung                              (Pháp)

CX-718-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Dư luợng thuốc  19 - 24/4     Xian
 42   BVTV                             (Trung Quốc)

CX-714-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Ghi nhãn thực    3 - 7/5    Quebec
 38   phẩm                              (Canada)

CX-702-  Cuộc họp Ban chấp hành của Uỷ ban Codex     29/6 - 2/7    Thuỵ Sĩ
 64   quốc tế
CX-701-  Đại hội đồng Codex quốc tế            5 - 9/7    Thuỵ Sĩ
 33
CX-713-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Rau và Hoa quả  27/9 - 1/10    Mỹ
 25   chế biến sẵn
CX-706-  Ban điều phối khu vực châu Âu          5 -8/10     Ba Lan
 26
CX-732-  Ban điều phối khu vực Bắc Mỹ và Tây Nam     12 - 15/10    Tonga
 11   Thái Bình Dương
CX-804-  Nhóm đặc trách Liên chính phủ về kháng kháng  18 - 22/10   Hàn Quốc
 04   sinh trong thực phẩm
CX-720-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Dinh dưỡng và   1 -5/11     Đức
 32   Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt
CX-725-  Ban điều phối khu vực Nam Mỹ và vùng Caribê   8 -12/11    Mexico
 16
CX-727-  Ban điều phối khu vực châu Á          22 - 26/11   Indonesia
 17
CX-712-  Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về Vệ sinh thực   29/11-3/12     Mỹ
 42   phẩm
CX-702-  Cuộc họp Ban chấp hành của Uỷ ban Codex     14 -17/12     Ý
 65   quốc tế
REFERENCE          TITLE                   DATE       PLACE
 CX-703-9  Codex Committee on Milk and Milk Products         4-8 Feb     Auckland
                                           (New Zealand)
 CX-733-18  Codex Committee on Food Import and Export         1-5 Mar     Australia
       Inspection and Certification Systems

 CX-715-31  Codex Committee on Methods of Analysis and        8-12 Mar      Hungary
       Sampling

 CX-711-42  Codex Committee on Food Additives            15-19 Mar      China

 CX-735-4  Codex Committee on Contaminants in Foods         22-26 Mar      Izmir
                                             (Turkey)
 CX-716-26  Codex Committee on General Principles          12-16 Apr      France

 CX-718-42  Codex Committee on Pesticide Residues          19-24 Apr    Xian (China)

 CX-714-38  Codex Committee on Food Labelling             3-7 May     Quebec City
                                             (Canada)
 CX-702-64  Executive Committee of the Codex Alimentarius      29 Jun-2 July    Geneva
       Commission                                (Switzerland)
 CX-701-33  Codex Alimentarius Commission               5-9 Jul      Geneva
                                            (Switzerland)
 CX-713-25  Codex Committee   on  Processed   Fruits  and  27 Sep – 1 Oct   United States
       Vegetables

 CX-706-26  FAO/WHO Coordinating Committee for Europe         5-8 Oct      Poland

 CX-732-11  FAO/WHO Coordinating Committee for North         12-15 Oct      Tonga
       America and South West Pacific

 CX-804-04  Ad hoc Intergovernmental    Task   Force  on   18-22 Oct   Republic of Korea
       Antimicrobial Resistance

 CX-720-32  Codex Committee on Nutrition and Foods for        1-5 Nov      Germany
       Special Dietary Uses

 CX-725-16  FAO/WHO Coordinating Committee for Latin         8-12 Nov      Mexico
       America and the Caribbean

 CX-727-17  FAO/WHO Coordinating Committee for Asia         22-26 Nov     Indonesia

 CX-712-42  Codex Committee on Food Hygiene            29 Nov – 3 Dec   United States

 CX-702-65  Executive Committee of the Codex Alimentarius      14-17 Dec    Rome (Italy)
       Commission

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:12/27/2011
language:
pages:2