4-rektors-ledarskap by xiaoyounan

VIEWS: 12 PAGES: 26

									Rektors ledarskap

  Kvalitetsgranskning 2010
  Kvalitetsgranskning om rektors ledarskap


 Granskningens utgångspunkter & genomförande

 Anknyta till forskning om rektors ledarskap

 Vad vi sett och bedömt

 Ledarskapets fokus & komplexitet2011-12-26             2
    Varför kvalitetsgranskning om rektor?
           Rektors ansvar
       Skolinspektionens erfarenheter
       från regelbunden tillsyn


       Forskning om skolledarskap2011-12-26                   3
     Rektors roll som pedagogisk ledare
       - nationella styrdokument


 Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet


 Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas

 Rektorn ska som pedagogisk ledare ta ett övergripande ansvar
 för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen

 Rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och
 utvärderas2011-12-26  Här har vi sidfoten        4
Pedagogisk ledare – pedagogiskt ledarskap


 Ledning av skolutvecklingsprocessen - innefattar att nå de
 nationella målen och förbättra skolans resultat så att varje
 elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

 Ansvar för undervisningskvaliteten genom en levande
 diskussion med lärarna kring undervisning och elevernas
 resultat

 Inflytande i förhållande till lärarna genom olika handlingar,
 som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen i
 enlighet med de mål och riktlinjer i läroplan och skollag
2011-12-26                  5
 Pedagogisk ledare – pedagogiskt ledarskap
              forts…
 Ha kunskap och kompetens för att kunna tolka uppdraget
 och omsätta det i undervisning, leda lärprocesser,
 kommunicera med medarbetarna


 Långsiktighet i mål och kvalitetsarbete – forma
 förutsättningar för undervisning och lärande – direkt
 engagemang i undervisning
2011-12-26                6
           Framgångsfaktorer (1)
           - forskningen visar att rektor…
                Har fokus på
                såväl sociala
                 mål som
 Analyserar samband      kunskapsmål.
    mellan                  Tar ansvar för struktur
 undervisningsmönster                 och kultur
   och resultat.

    Skapar kultur
    som inspirerar                 Är bärare av en
    medarbetarna                  utvecklingsidé


       Fördelar ansvar            Är tydlig,
       och befogenheter          demokratisk, lärande
                         och kommunikativ2011-12-26                     7
           Framgångsfaktorer (2)
              - forskningen visar
                   Gör besök i    Engagerar sig i
        Ger         undervisningen    undervisning
    återkoppling                   och lärande
    och bekräftelse
     till lärarna
                               Använder
   Diskuterar vad                  kompetensutveckling
   som genererar                   som en hävstång i
    framgångsrik                      skolans
    undervisning                   förbättringsarbete

         Involverar
       medarbetarna och            Kunnig och
       ger förutsättningar          kompetent –
       för delaktighet och          har lärarnas
         inflytande             förtroende


2011-12-26                     8
Framgångsfaktorer (3)
- forskningen visar
             Skolans ledarskap och
             förbättringsarbete präglas av
             • långsiktighet och uthållighet
             • delaktighet och inflytande
             • öppenhet och samverkan.

             Förbättringsarbetet ställs i
             relation till resultat,
             övergripande mål och visioner
             med skolverksamheten.
            Tar ansvar för extern
            samverkan och ser sin egen
            skola som en del i en helhet2011-12-26            9
          Genomförande - urval

              30 grundskolor

              8 kommuner

       2 huvudmän för fristående skolor i koncerner

             2 dagars skolbesök

          Dokument – intervjuer – enkät

            Beslut om varje skola

           Sammanfattande rapport
2011-12-26                   10
              Urval         24 skolor t o m årskurs 9

       • Varav åtta skolor med årskurserna F-9

        6 skolor med årskurserna F-6
2011-12-26                11
            Vilka?

         55 rektorer intervjuades
  – inklusive biträdande och samarbetande rektorer


        453 lärare intervjuades        11 000 elever berörs


2011-12-26             12
       Leder rektor skolans arbete
       mot ökad måluppfyllelse?

            1.

               2.

               3.

            4.2011-12-26            13
       Område 1.
2011-12-26        14
       Område 2
2011-12-26       15
   Rangordnade svar från lärarna (16 frågor)

  Rektor tar enligt lärarna ansvar …

 1. för skolans arbete mot kränkande behandling och trakasserier

 5. för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till
  de nationella målen

 6. som chef för lärarna

12. som pedagogisk ledare

13. för lärarnas kompetensutveckling

14. för utveckling av samverkan med andra skolor och arbetslivet utanför skolan

16. för att skolans internationella kontakter utvecklas

2011-12-26                         16
       Område 3.
2011-12-26        17
       Område 4.
2011-12-26        18
           Rektors fokus?
              Elevvård

        Resultat         Åtgärds-
                     program


       Kunskaper   Eleven i       Stöd
              centrum

                     Bedömning
         Lärande         & betyg

               Normer &
              värdegrund2011-12-26                 19
  Rektors ledarskap i granskade grundskolor

Ledarskap genom att gå runt i skolan

Den öppna dörrens princip

Pedagogiskt ledarskap på avstånd – den svarta lådan

Aktivt medarbetarskap – förutsättning för en professionell skolkultur

En kombination av strategier behövs – men det finns ingen ”best practice”

Rektors ansvar för kompetensutveckling

Kvalitetsarbetet sviktar

Ledarskap på god väg och ledarskap med behov av förbättring 2011-12-26                    20
          Några slutsatser
Bra ledarskap skapar sammanhang och delaktighet

Rektor bärare och förmedlare av nationella mål

Rektorer behöver stiga fram som kompetenta och modiga ledare

Skolans demokratiuppdrag – sociala mål – vid sidan av kunskap?

Superrektorn – en drömbild?

Ledarskapet skapas i sitt sammanhang

Vad leder rektor – och vem värderar rektor?
2011-12-26                21
       Rektors ledarskap
       På väg mot förändring…
2011-12-26          22
       Förväntade effekter
2011-12-26             23
      Ledare – organisation – kontext - omvärld
Internationell nivå

Nationell politisk nivå         Skollag, Lpo 94Nationell myndighetsnivå           Skolverket, Skolinspektionen


Nationell organisationsnivå                              SKL


                                                KS/F
Central kommunal nivå                               Styrelse/nämnd
                                            KS/KF
                                                  Skolplan

 Lokal skolnivå                                    Förvaltningsledning

                                                    Rektorskollegor

  Föräldrar
                     Elever            Personal
                                                 Fackliga org
 Normer, värderingar, kultur
                                         24
  Bearbetning från Hallerström 2006,
       Urval – Genomsnittligt betygsvärde
2011-12-26              25
       Urval – resultat skolor
2011-12-26           26

								
To top