Autobiography - MARATHI VISHWA

					 CATEGORY    Author's  Author          TITLE          ISBN
Autobiography
          Last
        Bhalerao
             first name
             Pramilatai    Ashwathachi phule        Aut.Bha.Pr.001
Autobiography  Buva     V.A.     Nalache Paani          Aut.Buv.V..001
Autobiography  Hiwale    Ruthbai    Aamche Krutarth Sahajivan    Aut.Hiw.Ru.001
Autobiography  Hurjuk    Naseema    Chakachi Khurchi        Aut.Hur.Na.001
Autobiography  Kale     Kishore    Kolhatyacha por         Aut.Kal.Ki.001
Autobiography  Mote            Eka
               Hari vishnu mote Sarva mangal Kshipra     Aut.Mot.Ha.001
Autobiography  Oak     Vijay     Ahe kharokhar tari       Aut.Oak.Vi.001
Autobiography  Rumpa           T
               Lopsang Rumparutiya Netra           Aut.Rum.Lo.001
Autobiography  Rumpa           T
               Lopsang Rumparutiya Netra           Aut.Rum.Lo.001
Autobiography  Sadhale   Anand     Anand Sadhale          Aut.Sad.An.001
Autobiography  Saptarshee  Kumar     Yatree             Aut.Sap.Ku.001
Autobiography  Totre    Totre                     Aut.Tot.To.001
                      Anubhavachi shidori Satwaji Kaalbaji totre
PUBDATE  PUBPLACE comments       PU BOOK  FIRST
 1972  Pune
                     BLI FORM
 1962  Mumbai
 1968  Pune
 2001  Pune
 1994  Mumbai
 1980  Pune
 1999  Pune
 1979  Nasik
 1979  Nasik        check if 2 copies
 1970  Mumbai
 1995  Pune
 2004  Nanded
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
N
N
Y
N
N
Govande
N
N
N
N

N
N
N
N


N
  copy 2


  copy 2
N
N
N
SIGNED RATIN Condit
     G  ion


signed
yes
N
N
N
N

N
signed
N
N
Signed
N
Signed
N
N

Signed
signed
signed
signed
signed
signed
Signed


N
N
yes
N
N


yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
N
yes
yes
yes
yes
signed


signed
N
Govande
Nagpur
N
N
Yes
N

N
N
   Translato
   r - ashok
   shahane
N
  Translato
  r - ashok
  shahane
   copy 2


   copy 2
N  translate
    d-
   lokapur,
  kanetkar
N
N
   Ashok
  shahane
N
2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma     2003
   Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan    1976
                               America
1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989
                               Saangaav
1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962
2000  Shrirampur Short Stories
               Translation Prakash Uday    Tirich    2000
1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967
                               Goodbye
1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth     1989
2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma     2004
                               Pratinidhic
1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984

                               Hakikat
2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002
                               Akaraa
                               Koti
                               Gallon
1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee     1981
                               Paansaav
                               alyanci
2001 Aurangabad
       Novel           Phene   Vasant   Vasaahat   2001
                            Yakhsanc
                            hee
1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979
                            Mahanand
1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970
                            Vangmay
                            een
                            Nibandha
1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967

1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995
1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara    1994
                           Shunyach
                           a Mol
2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000
                           Shravan
                           Hoee
1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                      Bhalachandra      1995
1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972
                           Saare
                           Pravaasi
                           Ghadeech
1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e       1964
                           Chookbho
1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963
1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966
                           Dhaasalal
                           ele
1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962
                           Yogabhra
1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972
                           Aisa Gaa
                           Mee
1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962
                           Vaajale
                           Vijechi
1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965
                           Marathi
1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                      Ramachandra      1967
                           Ranatalya
1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967
                           Shukratar
                           aka
1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965
                           Ekavees
                           Samaasi
                           (Juna
                           Daasbodh
        Religious     Thosar  Ramadas )
1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971
                           Sant Aale
1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965
1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969
                           Jamavaaj
1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972
                           Mukti aani
                           Itar
1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967
                           Doctor
1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967
                           Marathi
1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965

                           Samiksha
1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969

                           Sanshodh
1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967
1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964
                           Shoonyaa
                           toon
                           Shoonyaa
1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade    1962
1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969
                           Peshavaai
                           che Divya
1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969
                           Shri
                           Ruddhipur
1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967

                           Vidyasada
                           nmadheel
                           Gamtijam
1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967
                           Vidwan
                           Sobati Ki
                           Kushal
1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914
                           Khogeer
1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950
                           Sahaj
                           Yogi
1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971
                           He Geet
                           Jeevanaa
1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che     1971
                           Shatruchy
                           a Gotaat
                           Saavarak
1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar     1970
1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968
                            Raan
                            Karavand
1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                       Chandrakumar      1971
                            Ashtagrah
                            ateel
1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964
                            Paav
1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963
1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964
                            Maharaas
                            htraache
                            Mahaama
1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965
                            Bhaaratiy
                            a
                            Lokashaa
1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                       M     hi      1968
                            Mahaaraa
                            shtraateel
                            Shaikshan
                            ik
1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan  1971
                            Aatmadny
                            aan aani
   Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
                            Villayatec
                            hi Pahili
   Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
                            Pashimec
                            hi
                            Kshanachi
1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967

                           Shaastriya
                           Tatwadny
1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan       1962
                           Sphooling
   Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                      J

1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992
                            Kaakaa
                            Maanasaa
1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972

                            Tu Vedaa
1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961
1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                       Mahesh  Yugaant    1997
1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972
                            Meera
1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971
                            Striyanchy
                            a
  Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                  Prabhavalkar
                            Mee
                            Jinkalo
                            Mee
1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963
                            Maaza
                            Kunaa
                            Mhanoo
1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee     1968
                            Buvaa
                            Tethe
1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964
                            Hee Vaat
                            Door
1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972
                            Rajaa
1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974
                            Themba
                            Themba
1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990
                            Naatyasa
  Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
                            Vaataa
1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988
                            Abhinav
                            Ekaankika
1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a      1998
                            Sari Ga
1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964
1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984
                            Panchadh
1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara     1994
1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987
                            Pungivaal
2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000
2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004
                            Rangayaa
2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri     2002
                            Swapna
                            Ekaa
                            Vaalyaach
1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e      1978
                            Rahimatp
                            urkaraanc
                            hi
                            Nibandha
1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995
                              Kaalokh
                              Det
1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979
1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984

                            Yayaati
                            aani
1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani    1966
                            Mithaaich
1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971
                            Bertolt
                            Brecht
                            chaa
                            Naatyavic
2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar      2000
                            Man
                            Dhuvadha
1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar       1986

1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999
                              Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa    2001
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996
                              Dambadw
                              eepcha
                              Mukabala
1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a      1973
   Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                              Dehabhaa
2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002
                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988
Shrirampur Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur
Pune    Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune
Pune    Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune
                            America
Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune
                            Saangaav
Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune
Shrirampur Short Stories
            Translation Prakash Uday    Tirich    2000 Shrirampur
Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai
                            Goodbye
Pune    Novel          Fondake Bal     Arth     1989 Pune
Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati
                            Pratinidhic
Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai

                            Hakikat
Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai
                            Akaraa
                            Koti
                            Gallon
Mumbai   Novel         Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai
                            Paansaav
                            alyanci
Aurangabad
     Novel          Phene   Vasant   Vasaahat   2001 Aurangabad
                          Yakhsanc
                          hee
Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai
                          Mahanand
Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai
                          Vangmay
                          een
                          Nibandha
Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune

Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai
Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai
                         Shunyach
                         a Mol
Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai
                         Shravan
                         Hoee
Pune    Novel       Sane        Udaas
                    Bhalachandra      1995 Pune
Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune
                         Saare
                         Pravaasi
                         Ghadeech
Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai
                         Chookbho
Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai
Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai
                         Dhaasalal
                         ele
Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda
                         Yogabhra
Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai
                         Aisa Gaa
                         Mee
Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai
                         Vaajale
                         Vijechi
Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai
                         Marathi
Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                    Ramachandra      1967 Mumbai
                         Ranatalya
Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai
                         Shukratar
                         aka
Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur
                         Ekavees
                         Samaasi
                         (Juna
                         Daasbodh
      Religious     Thosar  Ramadas )
Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune
                        Sant Aale
Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune
Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune
                        Jamavaaj
Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai
                        Mukti aani
                        Itar
Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati
                        Doctor
Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai
                        Marathi
Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune

                         Samiksha
Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur

                         Sanshodh
Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune
Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur
                         Shoonyaa
                         toon
                         Shoonyaa
Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai
Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai
                         Peshavaai
                         che Divya
Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune
                         Shri
                         Ruddhipur
Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur

                         Vidyasada
                         nmadheel
                         Gamtijam
Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai
                         Vidwan
                         Sobati Ki
                         Kushal
Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati
                         Khogeer
Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune
                         Sahaj
                         Yogi
Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune
                         He Geet
                         Jeevanaa
Pune   Biography     Shaha  Sumati   che     1971 Pune
                         Shatruchy
                         a Gotaat
                         Saavarak
Solapur  Biography     Andurkar V     ar     1970 Solapur
Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur
                         Raan
                         Karavand
Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                    Chandrakumar      1971 Kolhapur
                         Ashtagrah
                         ateel
Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune
                         Paav
Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai
Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai
                         Maharaas
                         htraache
                         Mahaama
Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai
                         Bhaaratiy
                         a
                         Lokashaa
Nagpur   Political     Mangudakar P
                    M     hi      1968 Nagpur
                         Mahaaraa
                         shtraateel
                         Shaikshan
                         ik
Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune
                         Aatmadny
                         aan aani
Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha
                         Villayatec
                         hi Pahili
Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar       Miraj
                         Pashimec
                         hi
                         Kshanachi
Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967 Pune

                        Shaastriya
                        Tatwadny
Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan       1962 Mumbai
                        Sphooling
Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                    J               Nagpur

Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai
                          Kaakaa
                          Maanasaa
Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai

                         Tu Vedaa
Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune
Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                    Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai
Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai
                         Meera
Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai
                         Striyanchy
                         a
Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
               Prabhavalkar             Mumbai
                         Mee
                         Jinkalo
                         Mee
Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai
                         Maaza
                         Kunaa
                         Mhanoo
Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai
                         Buvaa
                         Tethe
Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai
                         Hee Vaat
                         Door
Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai
                         Rajaa
Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai
                         Themba
                         Themba
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune
                         Naatyasa
Pune   Drama        Patil   MP    meeksha     Pune
                         Vaataa
Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune
                         Abhinav
                         Ekaankika
Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai
                         Sari Ga
Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune
                         Panchadh
Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune
                         Pungivaal
Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune
Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai
                         Rangayaa
Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai
                         Swapna
                         Ekaa
                         Vaalyaach
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e      1978 Pune
                         Rahimatp
                         urkaraanc
                         hi
                         Nibandha
Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai
                            Kaalokh
                            Det
Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune
Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur

                          Yayaati
                          aani
Mumbai   Drama          ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai
                          Mithaaich
Sangali  Drama    Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali
                          Bertolt
                          Brecht
                          chaa
                          Naatyavic
Mumbai   Drama    Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai
                          Man
                          Dhuvadha
Kolhapur  Drama          Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur

Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai
                            Trutiya
Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur

                           Laatushet
Sangali  Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali
                           Eka
                           Gaadhava
                           achi
Mumbai   Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai
                           Ujalalyaa
Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai
                           Vasundha
Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra        Mumbai
                           Agatikaa
                           aani Itar
                           Ekaankika
Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune
                           Gaandhi
                           Viruddha
Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai
                           Dambadw
                           eepcha
                           Mukabala
Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai
Mumbai   Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai
                           Dehabhaa
Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune
                          Shokatma
                          Vishwaroo
Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune
                          Amrutanu
                          bhav
     Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                          Punha
Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai
                          Mool
                          Geetecha
Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune
                          Soundary
                          ameeman
Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai
                          Mahaapra
                          bhu
                          Shriswami
                          samartha
Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai
                          Ananda
Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune
Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune
                          Jhel
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune
Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories
Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories
                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories
Short Stories
      Translation Prakash Uday    Tirich    2000 Shrirampur Short Stories
Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel
                      Goodbye
Novel          Fondake Bal     Arth     1989 Pune   Novel
Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                      Pratinidhic
Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
Novel         Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
Novel         Phene   Vasant   Vasaahat          Novel
                             2001 Aurangabad
                    Yakhsanc
                    hee
Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai   Story Collection
                    Mahanand
Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai   Story Collection
                    Vangmay
                    een
                    Nibandha
Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune    Essays

Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection
Novel       Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai   Novel
                   Shunyach
                   a Mol
Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai   Story Collection
                   Shravan
                   Hoee
Novel       Sane        Udaas
              Bhalachandra      1995 Pune    Novel
Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune    Story Collection
                   Saare
                   Pravaasi
                   Ghadeech
Novel       Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai   Novel
                   Chookbho
Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai   Story Collection
Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel
                   Dhaasalal
                   ele
Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection
                   Yogabhra
Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai   Poetry
                   Aisa Gaa
                   Mee
Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai   Poetry
                   Vaajale
                   Vijechi
Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry
                   Marathi
Essays       Joag        Kavita
              Ramachandra      1967 Mumbai   Essays
                   Ranatalya
Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai   Poetry
                   Shukratar
                   aka
Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry
                   Ekavees
                   Samaasi
                   (Juna
                   Daasbodh
Religious     Thosar  Ramadas )               Religious
Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune    Religious
                   Sant Aale
Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious
Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel
                   Jamavaaj
Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection
                   Mukti aani
                   Itar
Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama
                   Doctor
Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama
                   Marathi
Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama

                    Samiksha
Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama

                    Sanshodh
Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune   Religious
Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur  Poetry
                    Shoonyaa
                    toon
                    Shoonyaa
Drama       Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai  Drama
Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai  Novel
                    Peshavaai
                    che Divya
Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel
                    Shri
                    Ruddhipur
Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious

                    Vidyasada
                    nmadheel
                    Gamtijam
Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection
                    Vidwan
                    Sobati Ki
                    Kushal
Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama
                    Khogeer
Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune   Humor
                    Sahaj
                    Yogi
Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious
                    He Geet
                    Jeevanaa
Biography     Shaha  Sumati   che     1971 Pune   Biography
                    Shatruchy
                    a Gotaat
                    Saavarak
Biography     Andurkar V     ar     1970 Solapur  Biography
Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur   Poetry
                    Raan
                    Karavand
Story Collection  Nalage       a
               Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection
                    Ashtagrah
                    ateel
Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune    Political
                    Paav
Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai   Story Collection
Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel
                    Maharaas
                    htraache
                    Mahaama
Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai   Political
                    Bhaaratiy
                    a
                    Lokashaa
Political     Mangudakar P
               M     hi      1968 Nagpur   Political
                    Mahaaraa
                    shtraateel
                    Shaikshan
                    ik
Political     Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune    Political
                    Aatmadny
                    aan aani
Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha   Religious
                    Villayatec
                    hi Pahili
Trvelogue     Joshi   Neela   Safar       Miraj   Trvelogue
                    Pashimec
                    hi
                    Kshanachi
Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967 Pune    Trvelogue

                   Shaastriya
                   Tatwadny
Religious     Desai  Narayan aan       1962 Mumbai   Religious
                   Sphooling
Biography     Pachakhedeanardan a
              J               Nagpur   Biography

Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama
                    Kaakaa
                    Maanasaa
Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai   Drama

                    Tu Vedaa
Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama
Drama       Elkunchawaar
               Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai   Drama
Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai   Drama
                    Meera
Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai   Drama
                    Striyanchy
                    a
Drama             Kumudini Kubadyaa
          Prabhavalkar             Mumbai  Drama
                    Mee
                    Jinkalo
                    Mee
Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama
                    Maaza
                    Kunaa
                    Mhanoo
Drama        Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai  Drama
                    Buvaa
                    Tethe
Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama
                    Hee Vaat
                    Door
Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai  Drama
                    Rajaa
Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai  Drama
                    Themba
                    Themba
Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama
                    Naatyasa
Drama        Patil   MP    meeksha     Pune   Drama
                    Vaataa
Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune   Drama
                    Abhinav
                    Ekaankika
Drama        Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama
                    Sari Ga
Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama
Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama
                    Panchadh
Drama        Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad Drama
Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune   Drama
                    Pungivaal
Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune   Drama
Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai  Drama
                    Rangayaa
Drama        Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai  Drama
                    Swapna
                    Ekaa
                    Vaalyaach
Drama        Paradeshi Dilip   e      1978 Pune   Drama
                    Rahimatp
                    urkaraanc
                    hi
                    Nibandha
Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai  Drama
                      Kaalokh
                      Det
Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama
Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama

                    Yayaati
                    aani
Drama          ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai   Drama
                    Mithaaich
Drama    Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali   Drama
                    Bertolt
                    Brecht
                    chaa
                    Naatyavic
Drama    Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai   Drama
                    Man
                    Dhuvadha
Drama          Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur  Drama

Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                      Trutiya
Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                      Laatushet
Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama
                      Eka
                      Gaadhava
                      achi
Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama
                      Ujalalyaa
Drama         More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama
                      Vasundha
Drama         Sathe   Netra   ra        Mumbai   Drama
                      Agatikaa
                      aani Itar
                      Ekaankika
Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune    Drama
                      Gaandhi
                      Viruddha
Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama
                      Dambadw
                      eepcha
                      Mukabala
Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai   Drama
Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai   Drama
                      Dehabhaa
Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune    Drama
                     Shokatma
                     Vishwaroo
Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama
                     Amrutanu
                     bhav
Religious       Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
                     Punha
Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
                     Mool
                     Geetecha
Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
                     Soundary
                     ameeman
Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
                     Mahaapra
                     bhu
                     Shriswami
                     samartha
Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
                     Ananda
Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
                     Jhel
Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories
Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories
                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories
      Translation Prakash Uday    Tirich                  Translation
                             2000 Shrirampur Short Stories
            PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel
                      Goodbye
            Fondake Bal     Arth     1989 Pune   Novel
Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                      Pratinidhic
Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
           Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
           Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
           Phene   Vasant   Vasaahat          Novel
                             2001 Aurangabad
                    Yakhsanc
                    hee
Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai   Story Collection
                    Mahanand
Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai   Story Collection
                    Vangmay
                    een
                    Nibandha
          Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune    Essays

Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection
          Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai   Novel
                   Shunyach
                   a Mol
Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai   Story Collection
                   Shravan
                   Hoee
          Sane        Udaas
              Bhalachandra      1995 Pune    Novel
Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune    Story Collection
                   Saare
                   Pravaasi
                   Ghadeech
          Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai   Novel
                   Chookbho
Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai   Story Collection
          Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel
                   Dhaasalal
                   ele
Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection
                   Yogabhra
          Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai   Poetry
                   Aisa Gaa
                   Mee
          Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai   Poetry
                   Vaajale
                   Vijechi
          Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry
                   Marathi
          Joag        Kavita
              Ramachandra      1967 Mumbai   Essays
                   Ranatalya
          Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai   Poetry
                   Shukratar
                   aka
          Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry
                   Ekavees
                   Samaasi
                   (Juna
                   Daasbodh
          Thosar  Ramadas )               Religious
          Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune    Religious
                   Sant Aale
          Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious
          Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel
                   Jamavaaj
Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection
                   Mukti aani
                   Itar
          MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama
                   Doctor
          Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama
                   Marathi
          Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama

                    Samiksha
          Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama

                    Sanshodh
          Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune   Religious
          Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur  Poetry
                    Shoonyaa
                    toon
                    Shoonyaa
          Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai  Drama
          Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai  Novel
                    Peshavaai
                    che Divya
          Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel
                    Shri
                    Ruddhipur
          Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious

                    Vidyasada
                    nmadheel
                    Gamtijam
Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection
                    Vidwan
                    Sobati Ki
                    Kushal
          Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama
                    Khogeer
          DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune   Humor
                    Sahaj
                    Yogi
          Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious
                    He Geet
                    Jeevanaa
          Shaha  Sumati   che     1971 Pune   Biography
                    Shatruchy
                    a Gotaat
                    Saavarak
          Andurkar V     ar     1970 Solapur  Biography
          Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur   Poetry
                    Raan
                    Karavand
Story Collection  Nalage       a
               Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection
                    Ashtagrah
                    ateel
          Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune    Political
                    Paav
Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai   Story Collection
          MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel
                    Maharaas
                    htraache
                    Mahaama
          Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai   Political
                    Bhaaratiy
                    a
                    Lokashaa
          Mangudakar P
               M     hi      1968 Nagpur   Political
                    Mahaaraa
                    shtraateel
                    Shaikshan
                    ik
          Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune    Political
                    Aatmadny
                    aan aani
          Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha   Religious
                    Villayatec
                    hi Pahili
          Joshi   Neela   Safar       Miraj   Trvelogue
                    Pashimec
                    hi
                    Kshanachi
          Karnik  DB    tre      1967 Pune    Trvelogue

                   Shaastriya
                   Tatwadny
          Desai  Narayan aan       1962 Mumbai   Religious
                   Sphooling
          Pachakhedeanardan a
              J               Nagpur   Biography

          Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama
                    Kaakaa
                    Maanasaa
          Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai   Drama

                    Tu Vedaa
          MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama
          Elkunchawaar
               Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai   Drama
          Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai   Drama
                    Meera
          Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai   Drama
                Striyanchy
                a
            Kumudini Kubadyaa
      Prabhavalkar             Mumbai  Drama
                Mee
                Jinkalo
                Mee
      Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama
                Maaza
                Kunaa
                Mhanoo
      Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai  Drama
                Buvaa
                Tethe
      Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama
                Hee Vaat
                Door
      Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai  Drama
                Rajaa
Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation
                Themba
                Themba
      Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama
                Naatyasa
      Patil   MP    meeksha     Pune   Drama
                Vaataa
      Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune   Drama
                Abhinav
                Ekaankika
      Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama
                Sari Ga
      Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama
      Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama
                Panchadh
      Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad Drama
      Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune   Drama
                Pungivaal
      Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune   Drama
      Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai  Drama
                Rangayaa
      Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai  Drama
                Swapna
                Ekaa
                Vaalyaach
      Paradeshi Dilip   e      1978 Pune   Drama
                Rahimatp
                urkaraanc
                hi
                Nibandha
      DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai  Drama
                Kaalokh
                Det
      Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama
      Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama

              Yayaati
              aani
      ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai   Drama
              Mithaaich
Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali   Drama   Children
              Bertolt
              Brecht
              chaa
              Naatyavic
Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai   Drama   Translation
              Man
              Dhuvadha
      Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur  Drama

      Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                Trutiya
      Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                Laatushet
Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children
                Eka
                Gaadhava
                achi
Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children
                Ujalalyaa
      More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama
                Vasundha
      Sathe   Netra   ra        Mumbai   Drama
                Agatikaa
                aani Itar
                Ekaankika
      Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune    Drama
                Gaandhi
                Viruddha
      Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama
                Dambadw
                eepcha
                Mukabala
      Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai   Drama
Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai   Drama   Related
                Dehabhaa
      BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune    Drama
               Shokatma
               Vishwaroo
Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related
               Amrutanu
               bhav
     Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
               Punha
     Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
               Mool
               Geetecha
     Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
               Soundary
               ameeman
     Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
               Mahaapra
               bhu
               Shriswami
               samartha
     Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
               Ananda
     Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
     Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
     Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
               Jhel
     Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
Bhosale  DT    Janma     2003 Shrirampur Short Stories     Bhosale
Chitre  Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories     Chitre
Borade  RR    Valavan    1976 Pune    Short Stories     Borade
          America
Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar
          Saangaav
Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat
Prakash Uday    Tirich                  Translation Prakash
                 2000 Shrirampur Short Stories
PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel          Patwardhan
          Goodbye
Fondake Bal     Arth     1989 Pune   Novel         Fondake
Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi
          Pratinidhic
Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale

           Hakikat
Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram
           Akaraa
           Koti
           Gallon
Barve   Anil    Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve
           Paansaav
           alyanci
Phene   Vasant   Vasaahat          Novel
                 2001 Aurangabad            Phene
           Yakhsanc
           hee
Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar
           Mahanand
Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi
           Vangmay
           een
           Nibandha
Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune    Essays       Jadhav

Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection  Chitre
Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai   Novel       Bhende
          Shunyach
          a Mol
Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat
          Shravan
          Hoee
Sane        Udaas
     Bhalachandra      1995 Pune    Novel       Sane
Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune    Story Collection  Gokhale
          Saare
          Pravaasi
          Ghadeech
Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai   Novel       Dalavi
          Chookbho
Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai   Story Collection  Savakar
Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel       Sathe
          Dhaasalal
          ele
Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection  Limaye
          Yogabhra
Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai   Poetry       Dahake
          Aisa Gaa
          Mee
Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai   Poetry       Surve
          Vaajale
          Vijechi
Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry       Kanta
          Marathi
Joag        Kavita
     Ramachandra      1967 Mumbai   Essays       Joag
          Ranatalya
Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai   Poetry       Mahanor
          Shukratar
          aka
Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar
          Ekavees
          Samaasi
          (Juna
          Daasbodh
Thosar  Ramadas )               Religious     Thosar
Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune    Religious     Karve
          Sant Aale
Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious     Joshi
Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel       Atre
          Jamavaaj
Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection  Buva
          Mukti aani
          Itar
MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama       Mahambare
          Doctor
Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama       Atre
          Marathi
Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama       Bhide

          Samiksha
Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama       Bhole

          Sanshodh
Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune   Religious     Kulakarni
Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat
          Shoonyaa
          toon
          Shoonyaa
Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai  Drama       Limaye
Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai  Novel       Pitake
          Peshavaai
          che Divya
Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel       Hadap
          Shri
          Ruddhipur
Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious     Tulpule

          Vidyasada
          nmadheel
          Gamtijam
Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection  Kamat
          Vidwan
          Sobati Ki
          Kushal
Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama       Gadakari
          Khogeer
DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune   Humor       Deshpande
          Sahaj
          Yogi
Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious     Kubade
          He Geet
          Jeevanaa
Shaha  Sumati   che     1971 Pune   Biography     Shaha
          Shatruchy
          a Gotaat
          Saavarak
Andurkar V     ar     1970 Solapur  Biography     Andurkar
Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur   Poetry       Varokar
          Raan
          Karavand
Nalage       a
     Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage
          Ashtagrah
          ateel
Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune    Political     Gadagil
          Paav
Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil
MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel       Madgoolkar
          Maharaas
          htraache
          Mahaama
Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai   Political     Pendse
          Bhaaratiy
          a
          Lokashaa
Mangudakar P
     M     hi      1968 Nagpur   Political     Mangudakar
          Mahaaraa
          shtraateel
          Shaikshan
          ik
Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune    Political     Akolkar
          Aatmadny
          aan aani
Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha   Religious     Bhaave
          Villayatec
          hi Pahili
Joshi   Neela   Safar       Miraj   Trvelogue     Joshi
          Pashimec
          hi
          Kshanachi
Karnik  DB    tre      1967 Pune    Trvelogue     Karnik

         Shaastriya
         Tatwadny
Desai  Narayan aan       1962 Mumbai   Religious     Desai
         Sphooling
Pachakhedeanardan a
     J               Nagpur   Biography     Pachakhede

Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama       Kanetkar
           Kaakaa
           Maanasaa
Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai   Drama       Dandekar

          Tu Vedaa
MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama       Madgoolkar
Elkunchawaar
     Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai   Drama       Kalelkar
          Meera
Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai   Drama       Kanetkar
          Striyanchy
          a
      Kumudini Kubadyaa
Prabhavalkar             Mumbai  Drama        Prabhavalkar
          Mee
          Jinkalo
          Mee
Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama        Tendulkar
          Maaza
          Kunaa
          Mhanoo
Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai  Drama        Keshav
          Buvaa
          Tethe
Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama        Atre
          Hee Vaat
          Door
Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai  Drama        Kalelkar
          Rajaa
Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar
          Themba
          Themba
Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama        Paradeshi
          Naatyasa
Patil   MP    meeksha     Pune   Drama        Patil
          Vaataa
Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune   Drama        Bhagat
          Abhinav
          Ekaankika
Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama        Atre
          Sari Ga
Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama        Tendulkar
Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama        Paradeshi
          Panchadh
Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad Drama       Saadhale
Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune   Drama       Paradeshi
          Pungivaal
Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune   Drama        Shindagi
Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai  Drama        Manohar
          Rangayaa
Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai  Drama        Gajavi
          Swapna
          Ekaa
          Vaalyaach
Paradeshi Dilip   e      1978 Pune   Drama        Paradeshi
          Rahimatp
          urkaraanc
          hi
          Nibandha
DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai  Drama        Deshpande
           Kaalokh
           Det
Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama         Paradeshi
Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi

          Yayaati
          aani
ShirwadkarVi Va  Devayaani   1966 Mumbai   Drama         Shirwadkar
          Mithaaich
Shindagi Shrinivas e Ghar    1971 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Bertolt
          Brecht
          chaa
          Naatyavic
Joshi   Ashok  haar     2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi
          Man
          Dhuvadha
Paradeshi Dilip  ar      1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi

Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar
           Trutiya
Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule

          Laatushet
Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Eka
          Gaadhava
          achi
Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni
          Ujalalyaa
More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More
          Vasundha
Sathe   Netra   ra        Mumbai   Drama         Sathe
          Agatikaa
          aani Itar
          Ekaankika
Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune    Drama         Agarkar
          Gaandhi
          Viruddha
Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi
          Dambadw
          eepcha
          Mukabala
Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai   Drama         Tendulkar
Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai   Drama   Related  Kulakarni
          Dehabhaa
BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune    Drama         Bhadkamkar
          Shokatma
          Vishwaroo
Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil
          Amrutanu
          bhav
Pandit   Babaji  Koumudi          Religious       Pandit
          Punha
Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre
          Mool
          Geetecha
Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair
          Soundary
          ameeman
Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar
          Mahaapra
          bhu
          Shriswami
          samartha
Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar
          Ananda
Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi
Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode
Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat
          Jhel
Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode
DT    Janma     2003 Shrirampur Short Stories    Bhosale  DT
Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories    Chitre   Dilip
RR    Valavan    1976 Pune    Short Stories    Borade   RR
     America
Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories    Kolhatkar Usha
     Saangaav
Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarrao
Uday   Tirich                  Translation Prakash Uday
            2000 Shrirampur Short Stories
VasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel          PatwardhanVasundhara
     Goodbye
Bal    Arth     1989 Pune   Novel         Fondake  Bal
Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection   Rathi   Rajani
     Pratinidhic
SS    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale  SS

     Hakikat
Keshav  ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel        Meshram Keshav
     Akaraa
     Koti
     Gallon
Anil   Panee     1981 Mumbai   Novel        Barve   Anil
     Paansaav
     alyanci
Vasant  Vasaahat          Novel
            2001 Aurangabad           Phene   Vasant
     Yakhsanc
     hee
Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant
     Mahanand
Jayawant a      1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant
     Vangmay
     een
     Nibandha
RG    Lekhan    1967 Pune    Essays       Jadhav   RG

Dilip   Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip
Subhash  Kinara   1994 Mumbai   Novel       Bhende   Subhash
     Shunyach
     a Mol
Smita   Amol    2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita
     Shravan
     Hoee
     Udaas
Bhalachandra     1995 Pune    Novel       Sane    Bhalachandra
Arvind  Daagina   1972 Pune    Story Collection  Gokhale   Arvind
     Saare
     Pravaasi
     Ghadeech
Jayawant e      1964 Mumbai   Novel       Dalavi   Jayawant
     Chookbho
Indrayani ol     1963 Mumbai   Story Collection  Savakar   Indrayani
Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel       Sathe    Annabhau
     Dhaasalal
     ele
Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection  Limaye   Subhadra
     Yogabhra
Vasant  shta    1972 Mumbai   Poetry       Dahake   Vasant
     Aisa Gaa
     Mee
Narayan Bramha    1962 Mumbai   Poetry       Surve    Narayan
     Vaajale
     Vijechi
Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry       Kanta    Va Ra
     Marathi
     Kavita
Ramachandra      1967 Mumbai   Essays       Joag    Ramachandra
     Ranatalya
Na Dho  Kavita   1967 Mumbai   Poetry       Mahanor   Na Dho
     Shukratar
     aka
Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh
     Ekavees
     Samaasi
     (Juna
     Daasbodh
Ramadas )               Religious     Thosar   Ramadas
Iravati  Dharma   1971 Pune    Religious     Karve    Iravati
     Sant Aale
Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious     Joshi   Pralhad
Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel       Atre    Prabhakar
     Jamavaaj
Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection  Buva    Vi Aa
     Mukti aani
     Itar
Gangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar
     Doctor
Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama       Atre    Pra Ke
     Marathi
Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama       Bhide   Shri

     Samiksha
Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev

     Sanshodh
P     an Dhaara  1967 Pune   Religious     Kulakarni P
Pramila  Varadaan   1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila
     Shoonyaa
     toon
     Shoonyaa
Baba   kade     1962 Mumbai  Drama       Limaye   Baba
Va Ha   Shidoree   1969 Mumbai  Novel       Pitake   Va Ha
     Peshavaai
     che Divya
Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal
     Shri
     Ruddhipur
SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG

      Vidyasada
      nmadheel
      Gamtijam
Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection  Kamat   Sadhana
      Vidwan
      Sobati Ki
      Kushal
BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama       Gadakari  Balakrishna
      Khogeer
Pu La   Bharatee  1950 Pune   Humor       DeshpandePu La
      Sahaj
      Yogi
BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious     Kubade   Bapusaheb
      He Geet
      Jeevanaa
Sumati   che     1971 Pune   Biography     Shaha   Sumati
      Shatruchy
      a Gotaat
      Saavarak
V     ar     1970 Solapur  Biography     Andurkar  V
Avinash  Nooran    1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash
     Raan
     Karavand
     a
Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage   Chandrakumar
     Ashtagrah
     ateel
Na Vi   Navavaa   1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi
     Paav
Na Vi   Misal    1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi
VyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankatesh
     Maharaas
     htraache
     Mahaama
Lalaji  nthan    1965 Mumbai   Political     Pendse   Lalaji
     Bhaaratiy
     a
     Lokashaa
MP    hi      1968 Nagpur   Political          M
                             Mangudakar P
     Mahaaraa
     shtraateel
     Shaikshan
     ik
G     Parivartan  1971 Pune    Political     Akolkar  G
     Aatmadny
     aan aani
Vinoba  Vidnyaan     Vardha   Religious     Bhaave   Vinoba
     Villayatec
     hi Pahili
Neela   Safar       Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela
     Pashimec
     hi
     Kshanachi
DB    tre     1967 Pune    Trvelogue     Karnik   DB

     Shaastriya
     Tatwadny
Narayan aan      1962 Mumbai   Religious     Desai   Narayan
     Sphooling
Janardan a         Nagpur   Biography          J
                             Pachakhedeanardan

Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant
     Kaakaa
     Maanasaa
Gopal   t Yeto    1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal

     Tu Vedaa
VyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankatesh
Mahesh  Yugaant   1997 Mumbai   Drama            Mahesh
                             Elkunchawaar
MadhusudanAmrutvel   1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan
     Meera
Vasant  Madhura   1971 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant
     Striyanchy
     a
Kumudini Kubadyaa     Mumbai  Drama             Kumudini
                             Prabhavalkar
     Mee
     Jinkalo
     Mee
Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay
     Maaza
     Kunaa
     Mhanoo
Datta   Mee     1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta
     Buvaa
     Tethe
Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke
     Hee Vaat
     Door
MadhusudanJaate    1972 Mumbai  Drama        Kalelkar  Madhusudan
     Rajaa
Vinda   Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda
     Themba
     Themba
Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip
     Naatyasa
MP    meeksha     Pune   Drama        Patil   MP
     Vaataa
Datta   Palvaata   1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta
     Abhinav
     Ekaankika
Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke
     Sari Ga
Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay
Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip
     Panchadh
Nalini  aara     1994 Hyderabad Drama       Saadhale Nalini
Dilip   Asta     1987 Pune   Drama       Paradeshi Dilip
     Pungivaal
Shrinivas aa      2000 Pune   Drama        Shindagi  Shrinivas
Shyam   Darshan   2004 Mumbai  Drama        Manohar  Shyam
     Rangayaa
Premanandtri      2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanand
     Swapna
     Ekaa
     Vaalyaach
Dilip   e      1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip
     Rahimatp
     urkaraanc
     hi
     Nibandha
Govind  maalaa    1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind
      Kaalokh
      Det
Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip
Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip

     Yayaati
     aani
Vi Va   Devayaani  1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va
     Mithaaich
Shrinivas e Ghar    1971 Sangali   Drama   Children  Shindagi  Shrinivas
     Bertolt
     Brecht
     chaa
     Naatyavic
Ashok   haar     2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok
     Man
     Dhuvadha
Dilip   ar      1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip

Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant
      Trutiya
Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao

     Laatushet
Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi  Shrinivas
     Eka
     Gaadhava
     achi
Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath
     Ujalalyaa
Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More    Sadanand
     Vasundha
Netra   ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra
     Agatikaa
     aani Itar
     Ekaankika
Rajguru  a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru
     Gaandhi
     Viruddha
Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi   Ajit
     Dambadw
     eepcha
     Mukabala
Vijay   a      1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay
Ranganath Prayog      Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath
     Dehabhaa
Abhiram n       2002 Pune    Drama             Abhiram
                               Bhadkamkar
     Shokatma
     Vishwaroo
S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S
     Amrutanu
     bhav
Babaji  Koumudi          Religious       Pandit   Babaji
     Punha
Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip
     Mool
     Geetecha
Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan
     Soundary
     ameeman
Ra Bha  saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar  Ra Bha
     Mahaapra
     bhu
     Shriswami
     samartha
Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund
     Ananda
DB    Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi  DB
Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra
     Jhel
Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Janma     2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma
Chavyaa      Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
Valavan    1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan
America                                   America
Kiti Mothi  1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi
Saangaav                                  Saangaav
aa      1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
Tirich    2000  Shrirampur Short Stories
                      Translation Prakash Uday    Tirich
Netra     1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra
Goodbye                                   Goodbye
Arth     1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth
Marma     2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma
Pratinidhic                                 Pratinidhic
Katha     1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha

Hakikat                                   Hakikat
ani Jatayu  2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
Akaraa                                   Akaraa
Koti                                    Koti
Gallon                                   Gallon
Panee     1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee
Paansaav                                  Paansaav
alyanci                                   alyanci
Vasaahat   2001 Aurangabad
              Novel           Phene   Vasant   Vasaahat
Yakhsanc                              Yakhsanc
hee                                 hee
Denagee   1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee
Mahanand                              Mahanand
a      1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a
Vangmay                               Vangmay
een                                 een
Nibandha                              Nibandha
Lekhan   1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan

Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang
Kinara   1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara
Shunyach                             Shunyach
a Mol                               a Mol
Amol    2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol
Shravan                              Shravan
Hoee                               Hoee
Udaas    1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                            Bhalachandra
Daagina   1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina
Saare                               Saare
Pravaasi                             Pravaasi
Ghadeech                             Ghadeech
e      1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e
Chookbho                             Chookbho
ol     1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol
Ratnaa   1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa
Dhaasalal                             Dhaasalal
ele                                ele
Manore   1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore
Yogabhra                             Yogabhra
shta    1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta
Aisa Gaa                             Aisa Gaa
Mee                                Mee
Bramha   1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha
Vaajale                              Vaajale
Vijechi                              Vijechi
Taali    1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali
Marathi                              Marathi
Kavita   1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                            Ramachandra
Ranatalya                             Ranatalya
Kavita   1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita
Shukratar                             Shukratar
aka                                aka
Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate
Ekavees                              Ekavees
Samaasi                              Samaasi
(Juna                               (Juna
Daasbodh                             Daasbodh
)              Religious     Thosar  Ramadas )
Dharma   1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma
Sant Aale                             Sant Aale
Ghara    1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara
Shareer   1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer
Jamavaaj                             Jamavaaj
amav     1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav
Mukti aani                            Mukti aani
Itar                               Itar
Ekankika   1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika
Doctor                              Doctor
Laagu    1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu
Marathi                              Marathi
Ekankika   1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika

Samiksha                              Samiksha
Saurabh   1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh

Sanshodh                              Sanshodh
an Dhaara  1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara
Varadaan   1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan
Shoonyaa                              Shoonyaa
toon                                toon
Shoonyaa                              Shoonyaa
kade     1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade
Shidoree   1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree
Peshavaai                             Peshavaai
che Divya                             che Divya
Tej     1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej
Shri                                Shri
Ruddhipur                             Ruddhipur
avarnan   1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan

Vidyasada                             Vidyasada
nmadheel                              nmadheel
Gamtijam                              Gamtijam
ati     1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati
Vidwan                               Vidwan
Sobati Ki                             Sobati Ki
Kushal                               Kushal
Grihini   1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini
Khogeer                              Khogeer
Bharatee   1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee
Sahaj                               Sahaj
Yogi                                Yogi
Sadguru   1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru
He Geet                              He Geet
Jeevanaa                              Jeevanaa
che     1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che
Shatruchy                             Shatruchy
a Gotaat                              a Gotaat
Saavarak                              Saavarak
ar      1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar
Nooran    1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran
Raan                                Raan
Karavand                              Karavand
a      1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                             Chandrakumar
Ashtagrah                              Ashtagrah
ateel                                ateel
Navavaa   1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa
Paav                                Paav
Misal    1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal
Vaavatal   1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal
Maharaas                              Maharaas
htraache                              htraache
Mahaama                               Mahaama
nthan    1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan
Bhaaratiy                              Bhaaratiy
a                                  a
Lokashaa                              Lokashaa
hi      1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                             M     hi
Mahaaraa                              Mahaaraa
shtraateel                             shtraateel
Shaikshan                              Shaikshan
ik                                 ik
Parivartan  1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan
Aatmadny                              Aatmadny
aan aani                              aan aani
Vidnyaan     Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
Villayatec                             Villayatec
hi Pahili                              hi Pahili
Safar       Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
Pashimec                              Pashimec
hi                                 hi
Kshanachi                              Kshanachi
tre     1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre

Shaastriya                            Shaastriya
Tatwadny                             Tatwadny
aan     1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan
Sphooling                             Sphooling
a         Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                             J

Priya Aais  1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais
Kaakaa                                Kaakaa
Maanasaa                               Maanasaa
t Yeto    1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto

Tu Vedaa                              Tu Vedaa
Kumbhaar   1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar
Yugaant   1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                             Mahesh  Yugaant
Amrutvel   1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel
Meera                                Meera
Madhura   1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura
Striyanchy                             Striyanchy
a                                  a
Kubadyaa     Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                        Prabhavalkar
Mee                                 Mee
Jinkalo                               Jinkalo
Mee                                 Mee
Haralo    1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo
Maaza                                Maaza
Kunaa                                Kunaa
Mhanoo                               Mhanoo
Mee     1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee
Buvaa                                Buvaa
Tethe                                Tethe
Baayaa    1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa
Hee Vaat                              Hee Vaat
Door                                Door
Jaate    1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate
Rajaa                                Rajaa
Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear
Themba                               Themba
Themba                               Themba
Aabhaal   1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal
Naatyasa                              Naatyasa
meeksha     Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
Vaataa                               Vaataa
Palvaata   1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata
Abhinav                               Abhinav
Ekaankika                              Ekaankika
a      1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a
Sari Ga                               Sari Ga
Sari     1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari
Nishpaap   1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap
Panchadh                              Panchadh
aara     1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara
Asta     1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta
Pungivaal                              Pungivaal
aa      2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa
Darshan   2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan
Rangayaa                              Rangayaa
tri     2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri
Swapna                               Swapna
Ekaa                                Ekaa
Vaalyaach                              Vaalyaach
e      1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e
Rahimatp                              Rahimatp
urkaraanc                              urkaraanc
hi                                 hi
Nibandha                              Nibandha
maalaa    1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa
Kaalokh                                 Kaalokh
Det                                   Det
Hunkaar   1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar
Naatak    1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak

Yayaati                               Yayaati
aani                                 aani
Devayaani  1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani
Mithaaich                              Mithaaich
e Ghar    1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar
Bertolt                               Bertolt
Brecht                                Brecht
chaa                                 chaa
Naatyavic                              Naatyavic
haar     2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar
Man                                 Man
Dhuvadha                               Dhuvadha
ar      1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar

Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
Trutiya                                 Trutiya
Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

Laatushet                                Laatushet
h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
Eka                                   Eka
Gaadhava                                Gaadhava
achi                                  achi
Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
Ujalalyaa                                Ujalalyaa
Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
Vasundha                                Vasundha
ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
Agatikaa                                Agatikaa
aani Itar                                aani Itar
Ekaankika                                Ekaankika
a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
Gaandhi                                 Gaandhi
Viruddha                                Viruddha
Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
Dambadw                                 Dambadw
eepcha                                 eepcha
Mukabala                                Mukabala
a      1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a
Prayog      Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
Dehabhaa                                Dehabhaa
n      2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n
Shokatma                               Shokatma
Vishwaroo                              Vishwaroo
p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
Amrutanu                               Amrutanu
bhav                                 bhav
Koumudi          Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
Punha                                Punha
Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
Mool                                 Mool
Geetecha                               Geetecha
a Shodh   1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
Soundary                               Soundary
ameeman                               ameeman
saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
Mahaapra                               Mahaapra
bhu                                 bhu
Shriswami                              Shriswami
samartha                               samartha
Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
Ananda                                Ananda
Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
Jhel                                 Jhel
Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma
   Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan
                               America
1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi
                               Saangaav
1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
2000  Shrirampur Short Stories
               Translation Prakash Uday    Tirich
1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra
                               Goodbye
1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth
2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma
                               Pratinidhic
1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha

                               Hakikat
2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
                               Akaraa
                               Koti
                               Gallon
1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee
                               Paansaav
                               alyanci
2001 Aurangabad
       Novel           Phene   Vasant   Vasaahat
                            Yakhsanc
                            hee
1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee
                            Mahanand
1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a
                            Vangmay
                            een
                            Nibandha
1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan

1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang
1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara
                           Shunyach
                           a Mol
2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol
                           Shravan
                           Hoee
1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                      Bhalachandra
1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina
                           Saare
                           Pravaasi
                           Ghadeech
1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e
                           Chookbho
1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol
1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa
                           Dhaasalal
                           ele
1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore
                           Yogabhra
1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta
                           Aisa Gaa
                           Mee
1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha
                           Vaajale
                           Vijechi
1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali
                           Marathi
1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                      Ramachandra
                           Ranatalya
1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita
                           Shukratar
                           aka
1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate
                           Ekavees
                           Samaasi
                           (Juna
                           Daasbodh
        Religious     Thosar  Ramadas )
1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma
                           Sant Aale
1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara
1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer
                           Jamavaaj
1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav
                           Mukti aani
                           Itar
1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika
                           Doctor
1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu
                           Marathi
1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika

                           Samiksha
1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh

                           Sanshodh
1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara
1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan
                           Shoonyaa
                           toon
                           Shoonyaa
1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade
1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree
                           Peshavaai
                           che Divya
1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej
                           Shri
                           Ruddhipur
1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan

                           Vidyasada
                           nmadheel
                           Gamtijam
1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati
                           Vidwan
                           Sobati Ki
                           Kushal
1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini
                           Khogeer
1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee
                           Sahaj
                           Yogi
1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru
                           He Geet
                           Jeevanaa
1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che
                           Shatruchy
                           a Gotaat
                           Saavarak
1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar
1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran
                            Raan
                            Karavand
1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                       Chandrakumar
                            Ashtagrah
                            ateel
1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa
                            Paav
1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal
1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal
                            Maharaas
                            htraache
                            Mahaama
1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan
                            Bhaaratiy
                            a
                            Lokashaa
1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                       M     hi
                            Mahaaraa
                            shtraateel
                            Shaikshan
                            ik
1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan
                            Aatmadny
                            aan aani
   Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
                            Villayatec
                            hi Pahili
   Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
                            Pashimec
                            hi
                            Kshanachi
1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre

                           Shaastriya
                           Tatwadny
1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan
                           Sphooling
   Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                      J

1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais
                            Kaakaa
                            Maanasaa
1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto

                            Tu Vedaa
1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar
1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                       Mahesh  Yugaant
1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel
                            Meera
1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura
                            Striyanchy
                            a
  Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                  Prabhavalkar
                            Mee
                            Jinkalo
                            Mee
1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo
                            Maaza
                            Kunaa
                            Mhanoo
1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee
                            Buvaa
                            Tethe
1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa
                            Hee Vaat
                            Door
1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate
                            Rajaa
1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear
                            Themba
                            Themba
1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal
                            Naatyasa
  Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
                            Vaataa
1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata
                            Abhinav
                            Ekaankika
1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a
                            Sari Ga
1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari
1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap
                            Panchadh
1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara
1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta
                            Pungivaal
2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa
2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan
                            Rangayaa
2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri
                            Swapna
                            Ekaa
                            Vaalyaach
1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e
                            Rahimatp
                            urkaraanc
                            hi
                            Nibandha
1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa
                              Kaalokh
                              Det
1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar
1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak

                            Yayaati
                            aani
1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani
                            Mithaaich
1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar
                            Bertolt
                            Brecht
                            chaa
                            Naatyavic
2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar
                            Man
                            Dhuvadha
1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar

1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
                              Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
                              Dambadw
                              eepcha
                              Mukabala
1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a
   Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                              Dehabhaa
2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n
                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma     2003
   Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan    1976
                               America
1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989
                               Saangaav
1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962
2000  Shrirampur Short Stories
               Translation Prakash Uday    Tirich    2000
1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967
                               Goodbye
1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth     1989
2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma     2004
                               Pratinidhic
1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984

                               Hakikat
2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002
                               Akaraa
                               Koti
                               Gallon
1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee     1981
                               Paansaav
                               alyanci
2001 Aurangabad
       Novel           Phene   Vasant   Vasaahat   2001
                            Yakhsanc
                            hee
1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979
                            Mahanand
1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970
                            Vangmay
                            een
                            Nibandha
1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967

1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995
1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara    1994
                           Shunyach
                           a Mol
2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000
                           Shravan
                           Hoee
1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                      Bhalachandra      1995
1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972
                           Saare
                           Pravaasi
                           Ghadeech
1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e       1964
                           Chookbho
1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963
1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966
                           Dhaasalal
                           ele
1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962
                           Yogabhra
1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972
                           Aisa Gaa
                           Mee
1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962
                           Vaajale
                           Vijechi
1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965
                           Marathi
1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                      Ramachandra      1967
                           Ranatalya
1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967
                           Shukratar
                           aka
1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965
                           Ekavees
                           Samaasi
                           (Juna
                           Daasbodh
        Religious     Thosar  Ramadas )
1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971
                           Sant Aale
1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965
1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969
                           Jamavaaj
1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972
                           Mukti aani
                           Itar
1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967
                           Doctor
1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967
                           Marathi
1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965

                           Samiksha
1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969

                           Sanshodh
1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967
1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964
                           Shoonyaa
                           toon
                           Shoonyaa
1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade    1962
1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969
                           Peshavaai
                           che Divya
1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969
                           Shri
                           Ruddhipur
1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967

                           Vidyasada
                           nmadheel
                           Gamtijam
1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967
                           Vidwan
                           Sobati Ki
                           Kushal
1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914
                           Khogeer
1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950
                           Sahaj
                           Yogi
1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971
                           He Geet
                           Jeevanaa
1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che     1971
                           Shatruchy
                           a Gotaat
                           Saavarak
1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar     1970
1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968
                            Raan
                            Karavand
1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                       Chandrakumar      1971
                            Ashtagrah
                            ateel
1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964
                            Paav
1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963
1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964
                            Maharaas
                            htraache
                            Mahaama
1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965
                            Bhaaratiy
                            a
                            Lokashaa
1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                       M     hi      1968
                            Mahaaraa
                            shtraateel
                            Shaikshan
                            ik
1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan  1971
                            Aatmadny
                            aan aani
   Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
                            Villayatec
                            hi Pahili
   Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
                            Pashimec
                            hi
                            Kshanachi
1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967

                           Shaastriya
                           Tatwadny
1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan       1962
                           Sphooling
   Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                      J

1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992
                            Kaakaa
                            Maanasaa
1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972

                            Tu Vedaa
1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961
1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                       Mahesh  Yugaant    1997
1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972
                            Meera
1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971
                            Striyanchy
                            a
  Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                  Prabhavalkar
                            Mee
                            Jinkalo
                            Mee
1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963
                            Maaza
                            Kunaa
                            Mhanoo
1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee     1968
                            Buvaa
                            Tethe
1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964
                            Hee Vaat
                            Door
1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972
                            Rajaa
1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974
                            Themba
                            Themba
1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990
                            Naatyasa
  Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
                            Vaataa
1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988
                            Abhinav
                            Ekaankika
1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a      1998
                            Sari Ga
1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964
1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984
                            Panchadh
1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara     1994
1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987
                            Pungivaal
2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000
2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004
                            Rangayaa
2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri     2002
                            Swapna
                            Ekaa
                            Vaalyaach
1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e      1978
                            Rahimatp
                            urkaraanc
                            hi
                            Nibandha
1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995
                              Kaalokh
                              Det
1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979
1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984

                            Yayaati
                            aani
1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani    1966
                            Mithaaich
1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971
                            Bertolt
                            Brecht
                            chaa
                            Naatyavic
2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar      2000
                            Man
                            Dhuvadha
1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar       1986

1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999
                              Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa    2001
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996
                              Dambadw
                              eepcha
                              Mukabala
1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a      1973
   Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                              Dehabhaa
2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002
                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988
Shrirampur Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur
Pune    Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune
Pune    Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune
                            America
Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune
                            Saangaav
Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune
Shrirampur Short Stories
            Translation Prakash Uday    Tirich    2000 Shrirampur
Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai
                            Goodbye
Pune    Novel          Fondake Bal     Arth     1989 Pune
Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati
                            Pratinidhic
Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai

                            Hakikat
Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai
                            Akaraa
                            Koti
                            Gallon
Mumbai   Novel         Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai
                            Paansaav
                            alyanci
Aurangabad
     Novel          Phene   Vasant   Vasaahat   2001 Aurangabad
                          Yakhsanc
                          hee
Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai
                          Mahanand
Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai
                          Vangmay
                          een
                          Nibandha
Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune

Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai
Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai
                         Shunyach
                         a Mol
Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai
                         Shravan
                         Hoee
Pune    Novel       Sane        Udaas
                    Bhalachandra      1995 Pune
Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune
                         Saare
                         Pravaasi
                         Ghadeech
Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai
                         Chookbho
Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai
Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai
                         Dhaasalal
                         ele
Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda
                         Yogabhra
Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai
                         Aisa Gaa
                         Mee
Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai
                         Vaajale
                         Vijechi
Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai
                         Marathi
Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                    Ramachandra      1967 Mumbai
                         Ranatalya
Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai
                         Shukratar
                         aka
Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur
                         Ekavees
                         Samaasi
                         (Juna
                         Daasbodh
      Religious     Thosar  Ramadas )
Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune
                        Sant Aale
Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune
Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune
                        Jamavaaj
Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai
                        Mukti aani
                        Itar
Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati
                        Doctor
Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai
                        Marathi
Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune

                         Samiksha
Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur

                         Sanshodh
Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune
Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur
                         Shoonyaa
                         toon
                         Shoonyaa
Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai
Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai
                         Peshavaai
                         che Divya
Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune
                         Shri
                         Ruddhipur
Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur

                         Vidyasada
                         nmadheel
                         Gamtijam
Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai
                         Vidwan
                         Sobati Ki
                         Kushal
Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati
                         Khogeer
Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune
                         Sahaj
                         Yogi
Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune
                         He Geet
                         Jeevanaa
Pune   Biography     Shaha  Sumati   che     1971 Pune
                         Shatruchy
                         a Gotaat
                         Saavarak
Solapur  Biography     Andurkar V     ar     1970 Solapur
Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur
                         Raan
                         Karavand
Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                    Chandrakumar      1971 Kolhapur
                         Ashtagrah
                         ateel
Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune
                         Paav
Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai
Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai
                         Maharaas
                         htraache
                         Mahaama
Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai
                         Bhaaratiy
                         a
                         Lokashaa
Nagpur   Political     Mangudakar P
                    M     hi      1968 Nagpur
                         Mahaaraa
                         shtraateel
                         Shaikshan
                         ik
Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune
                         Aatmadny
                         aan aani
Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha
                         Villayatec
                         hi Pahili
Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar       Miraj
                         Pashimec
                         hi
                         Kshanachi
Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967 Pune

                        Shaastriya
                        Tatwadny
Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan       1962 Mumbai
                        Sphooling
Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                    J               Nagpur

Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai
                          Kaakaa
                          Maanasaa
Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai

                         Tu Vedaa
Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune
Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                    Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai
Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai
                         Meera
Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai
                         Striyanchy
                         a
Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
               Prabhavalkar             Mumbai
                         Mee
                         Jinkalo
                         Mee
Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai
                         Maaza
                         Kunaa
                         Mhanoo
Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai
                         Buvaa
                         Tethe
Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai
                         Hee Vaat
                         Door
Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai
                         Rajaa
Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai
                         Themba
                         Themba
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune
                         Naatyasa
Pune   Drama        Patil   MP    meeksha     Pune
                         Vaataa
Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune
                         Abhinav
                         Ekaankika
Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai
                         Sari Ga
Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune
                         Panchadh
Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune
                         Pungivaal
Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune
Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai
                         Rangayaa
Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai
                         Swapna
                         Ekaa
                         Vaalyaach
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e      1978 Pune
                         Rahimatp
                         urkaraanc
                         hi
                         Nibandha
Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai
                            Kaalokh
                            Det
Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune
Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur

                          Yayaati
                          aani
Mumbai   Drama          ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai
                          Mithaaich
Sangali  Drama    Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali
                          Bertolt
                          Brecht
                          chaa
                          Naatyavic
Mumbai   Drama    Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai
                          Man
                          Dhuvadha
Kolhapur  Drama          Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur

Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai
                            Trutiya
Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur

                           Laatushet
Sangali  Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali
                           Eka
                           Gaadhava
                           achi
Mumbai   Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai
                           Ujalalyaa
Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai
                           Vasundha
Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra        Mumbai
                           Agatikaa
                           aani Itar
                           Ekaankika
Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune
                           Gaandhi
                           Viruddha
Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai
                           Dambadw
                           eepcha
                           Mukabala
Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai
Mumbai   Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai
                           Dehabhaa
Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune
                          Shokatma
                          Vishwaroo
Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune
                          Amrutanu
                          bhav
     Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                          Punha
Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai
                          Mool
                          Geetecha
Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune
                          Soundary
                          ameeman
Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai
                          Mahaapra
                          bhu
                          Shriswami
                          samartha
Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai
                          Ananda
Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune
Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune
                          Jhel
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune
Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories
Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories
                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories
Short Stories
      Translation Prakash Uday    Tirich    2000 Shrirampur Short Stories
Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel
                      Goodbye
Novel          Fondake Bal     Arth     1989 Pune   Novel
Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                      Pratinidhic
Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
Novel         Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
Novel         Phene   Vasant   Vasaahat          Novel
                             2001 Aurangabad
                    Yakhsanc
                    hee
Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai   Story Collection
                    Mahanand
Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai   Story Collection
                    Vangmay
                    een
                    Nibandha
Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune    Essays

Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection
Novel       Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai   Novel
                   Shunyach
                   a Mol
Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai   Story Collection
                   Shravan
                   Hoee
Novel       Sane        Udaas
              Bhalachandra      1995 Pune    Novel
Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune    Story Collection
                   Saare
                   Pravaasi
                   Ghadeech
Novel       Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai   Novel
                   Chookbho
Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai   Story Collection
Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel
                   Dhaasalal
                   ele
Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection
                   Yogabhra
Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai   Poetry
                   Aisa Gaa
                   Mee
Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai   Poetry
                   Vaajale
                   Vijechi
Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry
                   Marathi
Essays       Joag        Kavita
              Ramachandra      1967 Mumbai   Essays
                   Ranatalya
Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai   Poetry
                   Shukratar
                   aka
Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry
                   Ekavees
                   Samaasi
                   (Juna
                   Daasbodh
Religious     Thosar  Ramadas )               Religious
Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune    Religious
                   Sant Aale
Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious
Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel
                   Jamavaaj
Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection
                   Mukti aani
                   Itar
Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama
                   Doctor
Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama
                   Marathi
Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama

                    Samiksha
Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama

                    Sanshodh
Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune   Religious
Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur  Poetry
                    Shoonyaa
                    toon
                    Shoonyaa
Drama       Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai  Drama
Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai  Novel
                    Peshavaai
                    che Divya
Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel
                    Shri
                    Ruddhipur
Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious

                    Vidyasada
                    nmadheel
                    Gamtijam
Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection
                    Vidwan
                    Sobati Ki
                    Kushal
Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama
                    Khogeer
Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune   Humor
                    Sahaj
                    Yogi
Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious
                    He Geet
                    Jeevanaa
Biography     Shaha  Sumati   che     1971 Pune   Biography
                    Shatruchy
                    a Gotaat
                    Saavarak
Biography     Andurkar V     ar     1970 Solapur  Biography
Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur   Poetry
                    Raan
                    Karavand
Story Collection  Nalage       a
               Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection
                    Ashtagrah
                    ateel
Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune    Political
                    Paav
Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai   Story Collection
Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel
                    Maharaas
                    htraache
                    Mahaama
Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai   Political
                    Bhaaratiy
                    a
                    Lokashaa
Political     Mangudakar P
               M     hi      1968 Nagpur   Political
                    Mahaaraa
                    shtraateel
                    Shaikshan
                    ik
Political     Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune    Political
                    Aatmadny
                    aan aani
Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha   Religious
                    Villayatec
                    hi Pahili
Trvelogue     Joshi   Neela   Safar       Miraj   Trvelogue
                    Pashimec
                    hi
                    Kshanachi
Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967 Pune    Trvelogue

                   Shaastriya
                   Tatwadny
Religious     Desai  Narayan aan       1962 Mumbai   Religious
                   Sphooling
Biography     Pachakhedeanardan a
              J               Nagpur   Biography

Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama
                    Kaakaa
                    Maanasaa
Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai   Drama

                    Tu Vedaa
Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama
Drama       Elkunchawaar
               Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai   Drama
Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai   Drama
                    Meera
Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai   Drama
                    Striyanchy
                    a
Drama             Kumudini Kubadyaa
          Prabhavalkar             Mumbai  Drama
                    Mee
                    Jinkalo
                    Mee
Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama
                    Maaza
                    Kunaa
                    Mhanoo
Drama        Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai  Drama
                    Buvaa
                    Tethe
Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama
                    Hee Vaat
                    Door
Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai  Drama
                    Rajaa
Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai  Drama
                    Themba
                    Themba
Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama
                    Naatyasa
Drama        Patil   MP    meeksha     Pune   Drama
                    Vaataa
Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune   Drama
                    Abhinav
                    Ekaankika
Drama        Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama
                    Sari Ga
Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama
Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama
                    Panchadh
Drama        Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad Drama
Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune   Drama
                    Pungivaal
Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune   Drama
Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai  Drama
                    Rangayaa
Drama        Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai  Drama
                    Swapna
                    Ekaa
                    Vaalyaach
Drama        Paradeshi Dilip   e      1978 Pune   Drama
                    Rahimatp
                    urkaraanc
                    hi
                    Nibandha
Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai  Drama
                      Kaalokh
                      Det
Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama
Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama

                    Yayaati
                    aani
Drama          ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai   Drama
                    Mithaaich
Drama    Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali   Drama
                    Bertolt
                    Brecht
                    chaa
                    Naatyavic
Drama    Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai   Drama
                    Man
                    Dhuvadha
Drama          Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur  Drama

Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                      Trutiya
Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                      Laatushet
Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama
                      Eka
                      Gaadhava
                      achi
Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama
                      Ujalalyaa
Drama         More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama
                      Vasundha
Drama         Sathe   Netra   ra        Mumbai   Drama
                      Agatikaa
                      aani Itar
                      Ekaankika
Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune    Drama
                      Gaandhi
                      Viruddha
Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama
                      Dambadw
                      eepcha
                      Mukabala
Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai   Drama
Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai   Drama
                      Dehabhaa
Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune    Drama
                     Shokatma
                     Vishwaroo
Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama
                     Amrutanu
                     bhav
Religious       Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
                     Punha
Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
                     Mool
                     Geetecha
Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
                     Soundary
                     ameeman
Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
                     Mahaapra
                     bhu
                     Shriswami
                     samartha
Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
                     Ananda
Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
                     Jhel
Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories
Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories
                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories
      Translation Prakash Uday    Tirich                  Translation
                             2000 Shrirampur Short Stories
            PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel
                      Goodbye
            Fondake Bal     Arth     1989 Pune   Novel
Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                      Pratinidhic
Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
           Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
           Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
           Phene   Vasant   Vasaahat          Novel
                             2001 Aurangabad
                    Yakhsanc
                    hee
Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai   Story Collection
                    Mahanand
Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai   Story Collection
                    Vangmay
                    een
                    Nibandha
          Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune    Essays

Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection
          Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai   Novel
                   Shunyach
                   a Mol
Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai   Story Collection
                   Shravan
                   Hoee
          Sane        Udaas
              Bhalachandra      1995 Pune    Novel
Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune    Story Collection
                   Saare
                   Pravaasi
                   Ghadeech
          Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai   Novel
                   Chookbho
Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai   Story Collection
          Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel
                   Dhaasalal
                   ele
Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection
                   Yogabhra
          Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai   Poetry
                   Aisa Gaa
                   Mee
          Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai   Poetry
                   Vaajale
                   Vijechi
          Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry
                   Marathi
          Joag        Kavita
              Ramachandra      1967 Mumbai   Essays
                   Ranatalya
          Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai   Poetry
                   Shukratar
                   aka
          Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry
                   Ekavees
                   Samaasi
                   (Juna
                   Daasbodh
          Thosar  Ramadas )               Religious
          Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune    Religious
                   Sant Aale
          Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious
          Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel
                   Jamavaaj
Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection
                   Mukti aani
                   Itar
          MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama
                   Doctor
          Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama
                   Marathi
          Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama

                    Samiksha
          Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama

                    Sanshodh
          Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune   Religious
          Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur  Poetry
                    Shoonyaa
                    toon
                    Shoonyaa
          Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai  Drama
          Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai  Novel
                    Peshavaai
                    che Divya
          Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel
                    Shri
                    Ruddhipur
          Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious

                    Vidyasada
                    nmadheel
                    Gamtijam
Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection
                    Vidwan
                    Sobati Ki
                    Kushal
          Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama
                    Khogeer
          DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune   Humor
                    Sahaj
                    Yogi
          Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious
                    He Geet
                    Jeevanaa
          Shaha  Sumati   che     1971 Pune   Biography
                    Shatruchy
                    a Gotaat
                    Saavarak
          Andurkar V     ar     1970 Solapur  Biography
          Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur   Poetry
                    Raan
                    Karavand
Story Collection  Nalage       a
               Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection
                    Ashtagrah
                    ateel
          Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune    Political
                    Paav
Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai   Story Collection
          MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel
                    Maharaas
                    htraache
                    Mahaama
          Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai   Political
                    Bhaaratiy
                    a
                    Lokashaa
          Mangudakar P
               M     hi      1968 Nagpur   Political
                    Mahaaraa
                    shtraateel
                    Shaikshan
                    ik
          Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune    Political
                    Aatmadny
                    aan aani
          Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha   Religious
                    Villayatec
                    hi Pahili
          Joshi   Neela   Safar       Miraj   Trvelogue
                    Pashimec
                    hi
                    Kshanachi
          Karnik  DB    tre      1967 Pune    Trvelogue

                   Shaastriya
                   Tatwadny
          Desai  Narayan aan       1962 Mumbai   Religious
                   Sphooling
          Pachakhedeanardan a
              J               Nagpur   Biography

          Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama
                    Kaakaa
                    Maanasaa
          Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai   Drama

                    Tu Vedaa
          MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama
          Elkunchawaar
               Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai   Drama
          Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai   Drama
                    Meera
          Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai   Drama
                Striyanchy
                a
            Kumudini Kubadyaa
      Prabhavalkar             Mumbai  Drama
                Mee
                Jinkalo
                Mee
      Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama
                Maaza
                Kunaa
                Mhanoo
      Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai  Drama
                Buvaa
                Tethe
      Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama
                Hee Vaat
                Door
      Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai  Drama
                Rajaa
Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation
                Themba
                Themba
      Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama
                Naatyasa
      Patil   MP    meeksha     Pune   Drama
                Vaataa
      Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune   Drama
                Abhinav
                Ekaankika
      Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama
                Sari Ga
      Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama
      Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama
                Panchadh
      Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad Drama
      Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune   Drama
                Pungivaal
      Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune   Drama
      Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai  Drama
                Rangayaa
      Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai  Drama
                Swapna
                Ekaa
                Vaalyaach
      Paradeshi Dilip   e      1978 Pune   Drama
                Rahimatp
                urkaraanc
                hi
                Nibandha
      DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai  Drama
                Kaalokh
                Det
      Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama
      Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama

              Yayaati
              aani
      ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai   Drama
              Mithaaich
Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali   Drama   Children
              Bertolt
              Brecht
              chaa
              Naatyavic
Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai   Drama   Translation
              Man
              Dhuvadha
      Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur  Drama

      Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                Trutiya
      Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                Laatushet
Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children
                Eka
                Gaadhava
                achi
Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children
                Ujalalyaa
      More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama
                Vasundha
      Sathe   Netra   ra        Mumbai   Drama
                Agatikaa
                aani Itar
                Ekaankika
      Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune    Drama
                Gaandhi
                Viruddha
      Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama
                Dambadw
                eepcha
                Mukabala
      Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai   Drama
Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai   Drama   Related
                Dehabhaa
      BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune    Drama
               Shokatma
               Vishwaroo
Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related
               Amrutanu
               bhav
     Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
               Punha
     Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
               Mool
               Geetecha
     Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
               Soundary
               ameeman
     Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
               Mahaapra
               bhu
               Shriswami
               samartha
     Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
               Ananda
     Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
     Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
     Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
               Jhel
     Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
Bhosale  DT    Janma     2003 Shrirampur Short Stories     Bhosale
Chitre  Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories     Chitre
Borade  RR    Valavan    1976 Pune    Short Stories     Borade
          America
Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar
          Saangaav
Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat
Prakash Uday    Tirich                  Translation Prakash
                 2000 Shrirampur Short Stories
PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel          Patwardhan
          Goodbye
Fondake Bal     Arth     1989 Pune   Novel         Fondake
Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi
          Pratinidhic
Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale

           Hakikat
Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram
           Akaraa
           Koti
           Gallon
Barve   Anil    Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve
           Paansaav
           alyanci
Phene   Vasant   Vasaahat          Novel
                 2001 Aurangabad            Phene
           Yakhsanc
           hee
Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar
           Mahanand
Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi
           Vangmay
           een
           Nibandha
Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune    Essays       Jadhav

Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection  Chitre
Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai   Novel       Bhende
          Shunyach
          a Mol
Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat
          Shravan
          Hoee
Sane        Udaas
     Bhalachandra      1995 Pune    Novel       Sane
Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune    Story Collection  Gokhale
          Saare
          Pravaasi
          Ghadeech
Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai   Novel       Dalavi
          Chookbho
Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai   Story Collection  Savakar
Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel       Sathe
          Dhaasalal
          ele
Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection  Limaye
          Yogabhra
Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai   Poetry       Dahake
          Aisa Gaa
          Mee
Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai   Poetry       Surve
          Vaajale
          Vijechi
Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry       Kanta
          Marathi
Joag        Kavita
     Ramachandra      1967 Mumbai   Essays       Joag
          Ranatalya
Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai   Poetry       Mahanor
          Shukratar
          aka
Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar
          Ekavees
          Samaasi
          (Juna
          Daasbodh
Thosar  Ramadas )               Religious     Thosar
Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune    Religious     Karve
          Sant Aale
Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious     Joshi
Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel       Atre
          Jamavaaj
Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection  Buva
          Mukti aani
          Itar
MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama       Mahambare
          Doctor
Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama       Atre
          Marathi
Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama       Bhide

          Samiksha
Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama       Bhole

          Sanshodh
Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune   Religious     Kulakarni
Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat
          Shoonyaa
          toon
          Shoonyaa
Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai  Drama       Limaye
Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai  Novel       Pitake
          Peshavaai
          che Divya
Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel       Hadap
          Shri
          Ruddhipur
Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious     Tulpule

          Vidyasada
          nmadheel
          Gamtijam
Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection  Kamat
          Vidwan
          Sobati Ki
          Kushal
Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama       Gadakari
          Khogeer
DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune   Humor       Deshpande
          Sahaj
          Yogi
Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious     Kubade
          He Geet
          Jeevanaa
Shaha  Sumati   che     1971 Pune   Biography     Shaha
          Shatruchy
          a Gotaat
          Saavarak
Andurkar V     ar     1970 Solapur  Biography     Andurkar
Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur   Poetry       Varokar
          Raan
          Karavand
Nalage       a
     Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage
          Ashtagrah
          ateel
Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune    Political     Gadagil
          Paav
Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil
MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel       Madgoolkar
          Maharaas
          htraache
          Mahaama
Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai   Political     Pendse
          Bhaaratiy
          a
          Lokashaa
Mangudakar P
     M     hi      1968 Nagpur   Political     Mangudakar
          Mahaaraa
          shtraateel
          Shaikshan
          ik
Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune    Political     Akolkar
          Aatmadny
          aan aani
Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha   Religious     Bhaave
          Villayatec
          hi Pahili
Joshi   Neela   Safar       Miraj   Trvelogue     Joshi
          Pashimec
          hi
          Kshanachi
Karnik  DB    tre      1967 Pune    Trvelogue     Karnik

         Shaastriya
         Tatwadny
Desai  Narayan aan       1962 Mumbai   Religious     Desai
         Sphooling
Pachakhedeanardan a
     J               Nagpur   Biography     Pachakhede

Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama       Kanetkar
           Kaakaa
           Maanasaa
Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai   Drama       Dandekar

          Tu Vedaa
MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama       Madgoolkar
Elkunchawaar
     Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai   Drama       Kalelkar
          Meera
Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai   Drama       Kanetkar
          Striyanchy
          a
      Kumudini Kubadyaa
Prabhavalkar             Mumbai  Drama        Prabhavalkar
          Mee
          Jinkalo
          Mee
Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama        Tendulkar
          Maaza
          Kunaa
          Mhanoo
Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai  Drama        Keshav
          Buvaa
          Tethe
Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama        Atre
          Hee Vaat
          Door
Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai  Drama        Kalelkar
          Rajaa
Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar
          Themba
          Themba
Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama        Paradeshi
          Naatyasa
Patil   MP    meeksha     Pune   Drama        Patil
          Vaataa
Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune   Drama        Bhagat
          Abhinav
          Ekaankika
Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama        Atre
          Sari Ga
Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama        Tendulkar
Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama        Paradeshi
          Panchadh
Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad Drama       Saadhale
Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune   Drama       Paradeshi
          Pungivaal
Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune   Drama        Shindagi
Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai  Drama        Manohar
          Rangayaa
Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai  Drama        Gajavi
          Swapna
          Ekaa
          Vaalyaach
Paradeshi Dilip   e      1978 Pune   Drama        Paradeshi
          Rahimatp
          urkaraanc
          hi
          Nibandha
DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai  Drama        Deshpande
           Kaalokh
           Det
Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama         Paradeshi
Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi

          Yayaati
          aani
ShirwadkarVi Va  Devayaani   1966 Mumbai   Drama         Shirwadkar
          Mithaaich
Shindagi Shrinivas e Ghar    1971 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Bertolt
          Brecht
          chaa
          Naatyavic
Joshi   Ashok  haar     2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi
          Man
          Dhuvadha
Paradeshi Dilip  ar      1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi

Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar
           Trutiya
Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule

          Laatushet
Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Eka
          Gaadhava
          achi
Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni
          Ujalalyaa
More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More
          Vasundha
Sathe   Netra   ra        Mumbai   Drama         Sathe
          Agatikaa
          aani Itar
          Ekaankika
Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune    Drama         Agarkar
          Gaandhi
          Viruddha
Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi
          Dambadw
          eepcha
          Mukabala
Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai   Drama         Tendulkar
Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai   Drama   Related  Kulakarni
          Dehabhaa
BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune    Drama         Bhadkamkar
          Shokatma
          Vishwaroo
Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil
          Amrutanu
          bhav
Pandit   Babaji  Koumudi          Religious       Pandit
          Punha
Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre
          Mool
          Geetecha
Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair
          Soundary
          ameeman
Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar
          Mahaapra
          bhu
          Shriswami
          samartha
Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar
          Ananda
Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi
Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode
Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat
          Jhel
Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode
DT    Janma     2003 Shrirampur Short Stories    Bhosale  DT
Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories    Chitre   Dilip
RR    Valavan    1976 Pune    Short Stories    Borade   RR
     America
Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories    Kolhatkar Usha
     Saangaav
Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarrao
Uday   Tirich                  Translation Prakash Uday
            2000 Shrirampur Short Stories
VasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel          PatwardhanVasundhara
     Goodbye
Bal    Arth     1989 Pune   Novel         Fondake  Bal
Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection   Rathi   Rajani
     Pratinidhic
SS    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale  SS

     Hakikat
Keshav  ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel        Meshram Keshav
     Akaraa
     Koti
     Gallon
Anil   Panee     1981 Mumbai   Novel        Barve   Anil
     Paansaav
     alyanci
Vasant  Vasaahat          Novel
            2001 Aurangabad           Phene   Vasant
     Yakhsanc
     hee
Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant
     Mahanand
Jayawant a      1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant
     Vangmay
     een
     Nibandha
RG    Lekhan    1967 Pune    Essays       Jadhav   RG

Dilip   Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip
Subhash  Kinara   1994 Mumbai   Novel       Bhende   Subhash
     Shunyach
     a Mol
Smita   Amol    2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita
     Shravan
     Hoee
     Udaas
Bhalachandra     1995 Pune    Novel       Sane    Bhalachandra
Arvind  Daagina   1972 Pune    Story Collection  Gokhale   Arvind
     Saare
     Pravaasi
     Ghadeech
Jayawant e      1964 Mumbai   Novel       Dalavi   Jayawant
     Chookbho
Indrayani ol     1963 Mumbai   Story Collection  Savakar   Indrayani
Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel       Sathe    Annabhau
     Dhaasalal
     ele
Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection  Limaye   Subhadra
     Yogabhra
Vasant  shta    1972 Mumbai   Poetry       Dahake   Vasant
     Aisa Gaa
     Mee
Narayan Bramha    1962 Mumbai   Poetry       Surve    Narayan
     Vaajale
     Vijechi
Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry       Kanta    Va Ra
     Marathi
     Kavita
Ramachandra      1967 Mumbai   Essays       Joag    Ramachandra
     Ranatalya
Na Dho  Kavita   1967 Mumbai   Poetry       Mahanor   Na Dho
     Shukratar
     aka
Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh
     Ekavees
     Samaasi
     (Juna
     Daasbodh
Ramadas )               Religious     Thosar   Ramadas
Iravati  Dharma   1971 Pune    Religious     Karve    Iravati
     Sant Aale
Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious     Joshi   Pralhad
Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel       Atre    Prabhakar
     Jamavaaj
Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection  Buva    Vi Aa
     Mukti aani
     Itar
Gangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar
     Doctor
Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama       Atre    Pra Ke
     Marathi
Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama       Bhide   Shri

     Samiksha
Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev

     Sanshodh
P     an Dhaara  1967 Pune   Religious     Kulakarni P
Pramila  Varadaan   1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila
     Shoonyaa
     toon
     Shoonyaa
Baba   kade     1962 Mumbai  Drama       Limaye   Baba
Va Ha   Shidoree   1969 Mumbai  Novel       Pitake   Va Ha
     Peshavaai
     che Divya
Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal
     Shri
     Ruddhipur
SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG

      Vidyasada
      nmadheel
      Gamtijam
Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection  Kamat   Sadhana
      Vidwan
      Sobati Ki
      Kushal
BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama       Gadakari  Balakrishna
      Khogeer
Pu La   Bharatee  1950 Pune   Humor       DeshpandePu La
      Sahaj
      Yogi
BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious     Kubade   Bapusaheb
      He Geet
      Jeevanaa
Sumati   che     1971 Pune   Biography     Shaha   Sumati
      Shatruchy
      a Gotaat
      Saavarak
V     ar     1970 Solapur  Biography     Andurkar  V
Avinash  Nooran    1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash
     Raan
     Karavand
     a
Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage   Chandrakumar
     Ashtagrah
     ateel
Na Vi   Navavaa   1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi
     Paav
Na Vi   Misal    1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi
VyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankatesh
     Maharaas
     htraache
     Mahaama
Lalaji  nthan    1965 Mumbai   Political     Pendse   Lalaji
     Bhaaratiy
     a
     Lokashaa
MP    hi      1968 Nagpur   Political          M
                             Mangudakar P
     Mahaaraa
     shtraateel
     Shaikshan
     ik
G     Parivartan  1971 Pune    Political     Akolkar  G
     Aatmadny
     aan aani
Vinoba  Vidnyaan     Vardha   Religious     Bhaave   Vinoba
     Villayatec
     hi Pahili
Neela   Safar       Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela
     Pashimec
     hi
     Kshanachi
DB    tre     1967 Pune    Trvelogue     Karnik   DB

     Shaastriya
     Tatwadny
Narayan aan      1962 Mumbai   Religious     Desai   Narayan
     Sphooling
Janardan a         Nagpur   Biography          J
                             Pachakhedeanardan

Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant
     Kaakaa
     Maanasaa
Gopal   t Yeto    1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal

     Tu Vedaa
VyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankatesh
Mahesh  Yugaant   1997 Mumbai   Drama            Mahesh
                             Elkunchawaar
MadhusudanAmrutvel   1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan
     Meera
Vasant  Madhura   1971 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant
     Striyanchy
     a
Kumudini Kubadyaa     Mumbai  Drama             Kumudini
                             Prabhavalkar
     Mee
     Jinkalo
     Mee
Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay
     Maaza
     Kunaa
     Mhanoo
Datta   Mee     1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta
     Buvaa
     Tethe
Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke
     Hee Vaat
     Door
MadhusudanJaate    1972 Mumbai  Drama        Kalelkar  Madhusudan
     Rajaa
Vinda   Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda
     Themba
     Themba
Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip
     Naatyasa
MP    meeksha     Pune   Drama        Patil   MP
     Vaataa
Datta   Palvaata   1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta
     Abhinav
     Ekaankika
Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke
     Sari Ga
Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay
Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip
     Panchadh
Nalini  aara     1994 Hyderabad Drama       Saadhale Nalini
Dilip   Asta     1987 Pune   Drama       Paradeshi Dilip
     Pungivaal
Shrinivas aa      2000 Pune   Drama        Shindagi  Shrinivas
Shyam   Darshan   2004 Mumbai  Drama        Manohar  Shyam
     Rangayaa
Premanandtri      2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanand
     Swapna
     Ekaa
     Vaalyaach
Dilip   e      1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip
     Rahimatp
     urkaraanc
     hi
     Nibandha
Govind  maalaa    1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind
      Kaalokh
      Det
Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip
Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip

     Yayaati
     aani
Vi Va   Devayaani  1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va
     Mithaaich
Shrinivas e Ghar    1971 Sangali   Drama   Children  Shindagi  Shrinivas
     Bertolt
     Brecht
     chaa
     Naatyavic
Ashok   haar     2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok
     Man
     Dhuvadha
Dilip   ar      1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip

Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant
      Trutiya
Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao

     Laatushet
Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi  Shrinivas
     Eka
     Gaadhava
     achi
Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath
     Ujalalyaa
Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More    Sadanand
     Vasundha
Netra   ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra
     Agatikaa
     aani Itar
     Ekaankika
Rajguru  a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru
     Gaandhi
     Viruddha
Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi   Ajit
     Dambadw
     eepcha
     Mukabala
Vijay   a      1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay
Ranganath Prayog      Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath
     Dehabhaa
Abhiram n       2002 Pune    Drama             Abhiram
                               Bhadkamkar
     Shokatma
     Vishwaroo
S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S
     Amrutanu
     bhav
Babaji  Koumudi          Religious       Pandit   Babaji
     Punha
Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip
     Mool
     Geetecha
Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan
     Soundary
     ameeman
Ra Bha  saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar  Ra Bha
     Mahaapra
     bhu
     Shriswami
     samartha
Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund
     Ananda
DB    Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi  DB
Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra
     Jhel
Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Janma     2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma
Chavyaa      Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
Valavan    1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan
America                                   America
Kiti Mothi  1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi
Saangaav                                  Saangaav
aa      1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
Tirich    2000  Shrirampur Short Stories
                      Translation Prakash Uday    Tirich
Netra     1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra
Goodbye                                   Goodbye
Arth     1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth
Marma     2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma
Pratinidhic                                 Pratinidhic
Katha     1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha

Hakikat                                   Hakikat
ani Jatayu  2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
Akaraa                                   Akaraa
Koti                                    Koti
Gallon                                   Gallon
Panee     1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee
Paansaav                                  Paansaav
alyanci                                   alyanci
Vasaahat   2001 Aurangabad
              Novel           Phene   Vasant   Vasaahat
Yakhsanc                              Yakhsanc
hee                                 hee
Denagee   1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee
Mahanand                              Mahanand
a      1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a
Vangmay                               Vangmay
een                                 een
Nibandha                              Nibandha
Lekhan   1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan

Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang
Kinara   1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara
Shunyach                             Shunyach
a Mol                               a Mol
Amol    2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol
Shravan                              Shravan
Hoee                               Hoee
Udaas    1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                            Bhalachandra
Daagina   1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina
Saare                               Saare
Pravaasi                             Pravaasi
Ghadeech                             Ghadeech
e      1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e
Chookbho                             Chookbho
ol     1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol
Ratnaa   1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa
Dhaasalal                             Dhaasalal
ele                                ele
Manore   1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore
Yogabhra                             Yogabhra
shta    1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta
Aisa Gaa                             Aisa Gaa
Mee                                Mee
Bramha   1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha
Vaajale                              Vaajale
Vijechi                              Vijechi
Taali    1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali
Marathi                              Marathi
Kavita   1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                            Ramachandra
Ranatalya                             Ranatalya
Kavita   1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita
Shukratar                             Shukratar
aka                                aka
Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate
Ekavees                              Ekavees
Samaasi                              Samaasi
(Juna                               (Juna
Daasbodh                             Daasbodh
)              Religious     Thosar  Ramadas )
Dharma   1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma
Sant Aale                             Sant Aale
Ghara    1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara
Shareer   1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer
Jamavaaj                             Jamavaaj
amav     1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav
Mukti aani                            Mukti aani
Itar                               Itar
Ekankika   1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika
Doctor                              Doctor
Laagu    1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu
Marathi                              Marathi
Ekankika   1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika

Samiksha                              Samiksha
Saurabh   1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh

Sanshodh                              Sanshodh
an Dhaara  1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara
Varadaan   1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan
Shoonyaa                              Shoonyaa
toon                                toon
Shoonyaa                              Shoonyaa
kade     1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade
Shidoree   1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree
Peshavaai                             Peshavaai
che Divya                             che Divya
Tej     1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej
Shri                                Shri
Ruddhipur                             Ruddhipur
avarnan   1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan

Vidyasada                             Vidyasada
nmadheel                              nmadheel
Gamtijam                              Gamtijam
ati     1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati
Vidwan                               Vidwan
Sobati Ki                             Sobati Ki
Kushal                               Kushal
Grihini   1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini
Khogeer                              Khogeer
Bharatee   1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee
Sahaj                               Sahaj
Yogi                                Yogi
Sadguru   1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru
He Geet                              He Geet
Jeevanaa                              Jeevanaa
che     1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che
Shatruchy                             Shatruchy
a Gotaat                              a Gotaat
Saavarak                              Saavarak
ar      1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar
Nooran    1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran
Raan                                Raan
Karavand                              Karavand
a      1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                             Chandrakumar
Ashtagrah                              Ashtagrah
ateel                                ateel
Navavaa   1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa
Paav                                Paav
Misal    1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal
Vaavatal   1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal
Maharaas                              Maharaas
htraache                              htraache
Mahaama                               Mahaama
nthan    1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan
Bhaaratiy                              Bhaaratiy
a                                  a
Lokashaa                              Lokashaa
hi      1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                             M     hi
Mahaaraa                              Mahaaraa
shtraateel                             shtraateel
Shaikshan                              Shaikshan
ik                                 ik
Parivartan  1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan
Aatmadny                              Aatmadny
aan aani                              aan aani
Vidnyaan     Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
Villayatec                             Villayatec
hi Pahili                              hi Pahili
Safar       Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
Pashimec                              Pashimec
hi                                 hi
Kshanachi                              Kshanachi
tre     1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre

Shaastriya                            Shaastriya
Tatwadny                             Tatwadny
aan     1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan
Sphooling                             Sphooling
a         Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                             J

Priya Aais  1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais
Kaakaa                                Kaakaa
Maanasaa                               Maanasaa
t Yeto    1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto

Tu Vedaa                              Tu Vedaa
Kumbhaar   1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar
Yugaant   1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                             Mahesh  Yugaant
Amrutvel   1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel
Meera                                Meera
Madhura   1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura
Striyanchy                             Striyanchy
a                                  a
Kubadyaa     Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                        Prabhavalkar
Mee                                 Mee
Jinkalo                               Jinkalo
Mee                                 Mee
Haralo    1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo
Maaza                                Maaza
Kunaa                                Kunaa
Mhanoo                               Mhanoo
Mee     1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee
Buvaa                                Buvaa
Tethe                                Tethe
Baayaa    1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa
Hee Vaat                              Hee Vaat
Door                                Door
Jaate    1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate
Rajaa                                Rajaa
Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear
Themba                               Themba
Themba                               Themba
Aabhaal   1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal
Naatyasa                              Naatyasa
meeksha     Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
Vaataa                               Vaataa
Palvaata   1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata
Abhinav                               Abhinav
Ekaankika                              Ekaankika
a      1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a
Sari Ga                               Sari Ga
Sari     1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari
Nishpaap   1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap
Panchadh                              Panchadh
aara     1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara
Asta     1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta
Pungivaal                              Pungivaal
aa      2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa
Darshan   2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan
Rangayaa                              Rangayaa
tri     2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri
Swapna                               Swapna
Ekaa                                Ekaa
Vaalyaach                              Vaalyaach
e      1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e
Rahimatp                              Rahimatp
urkaraanc                              urkaraanc
hi                                 hi
Nibandha                              Nibandha
maalaa    1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa
Kaalokh                                 Kaalokh
Det                                   Det
Hunkaar   1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar
Naatak    1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak

Yayaati                               Yayaati
aani                                 aani
Devayaani  1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani
Mithaaich                              Mithaaich
e Ghar    1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar
Bertolt                               Bertolt
Brecht                                Brecht
chaa                                 chaa
Naatyavic                              Naatyavic
haar     2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar
Man                                 Man
Dhuvadha                               Dhuvadha
ar      1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar

Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
Trutiya                                 Trutiya
Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

Laatushet                                Laatushet
h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
Eka                                   Eka
Gaadhava                                Gaadhava
achi                                  achi
Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
Ujalalyaa                                Ujalalyaa
Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
Vasundha                                Vasundha
ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
Agatikaa                                Agatikaa
aani Itar                                aani Itar
Ekaankika                                Ekaankika
a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
Gaandhi                                 Gaandhi
Viruddha                                Viruddha
Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
Dambadw                                 Dambadw
eepcha                                 eepcha
Mukabala                                Mukabala
a      1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a
Prayog      Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
Dehabhaa                                Dehabhaa
n      2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n
Shokatma                               Shokatma
Vishwaroo                              Vishwaroo
p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
Amrutanu                               Amrutanu
bhav                                 bhav
Koumudi          Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
Punha                                Punha
Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
Mool                                 Mool
Geetecha                               Geetecha
a Shodh   1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
Soundary                               Soundary
ameeman                               ameeman
saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
Mahaapra                               Mahaapra
bhu                                 bhu
Shriswami                              Shriswami
samartha                               samartha
Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
Ananda                                Ananda
Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
Jhel                                 Jhel
Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma
   Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan
                               America
1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi
                               Saangaav
1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
2000  Shrirampur Short Stories
               Translation Prakash Uday    Tirich
1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra
                               Goodbye
1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth
2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma
                               Pratinidhic
1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha

                               Hakikat
2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
                               Akaraa
                               Koti
                               Gallon
1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee
                               Paansaav
                               alyanci
2001 Aurangabad
       Novel           Phene   Vasant   Vasaahat
                            Yakhsanc
                            hee
1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee
                            Mahanand
1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a
                            Vangmay
                            een
                            Nibandha
1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan

1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang
1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara
                           Shunyach
                           a Mol
2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol
                           Shravan
                           Hoee
1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                      Bhalachandra
1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina
                           Saare
                           Pravaasi
                           Ghadeech
1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e
                           Chookbho
1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol
1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa
                           Dhaasalal
                           ele
1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore
                           Yogabhra
1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta
                           Aisa Gaa
                           Mee
1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha
                           Vaajale
                           Vijechi
1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali
                           Marathi
1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                      Ramachandra
                           Ranatalya
1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita
                           Shukratar
                           aka
1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate
                           Ekavees
                           Samaasi
                           (Juna
                           Daasbodh
        Religious     Thosar  Ramadas )
1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma
                           Sant Aale
1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara
1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer
                           Jamavaaj
1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav
                           Mukti aani
                           Itar
1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika
                           Doctor
1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu
                           Marathi
1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika

                           Samiksha
1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh

                           Sanshodh
1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara
1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan
                           Shoonyaa
                           toon
                           Shoonyaa
1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade
1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree
                           Peshavaai
                           che Divya
1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej
                           Shri
                           Ruddhipur
1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan

                           Vidyasada
                           nmadheel
                           Gamtijam
1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati
                           Vidwan
                           Sobati Ki
                           Kushal
1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini
                           Khogeer
1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee
                           Sahaj
                           Yogi
1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru
                           He Geet
                           Jeevanaa
1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che
                           Shatruchy
                           a Gotaat
                           Saavarak
1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar
1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran
                            Raan
                            Karavand
1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                       Chandrakumar
                            Ashtagrah
                            ateel
1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa
                            Paav
1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal
1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal
                            Maharaas
                            htraache
                            Mahaama
1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan
                            Bhaaratiy
                            a
                            Lokashaa
1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                       M     hi
                            Mahaaraa
                            shtraateel
                            Shaikshan
                            ik
1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan
                            Aatmadny
                            aan aani
   Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
                            Villayatec
                            hi Pahili
   Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
                            Pashimec
                            hi
                            Kshanachi
1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre

                           Shaastriya
                           Tatwadny
1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan
                           Sphooling
   Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                      J

1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais
                            Kaakaa
                            Maanasaa
1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto

                            Tu Vedaa
1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar
1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                       Mahesh  Yugaant
1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel
                            Meera
1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura
                            Striyanchy
                            a
  Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                  Prabhavalkar
                            Mee
                            Jinkalo
                            Mee
1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo
                            Maaza
                            Kunaa
                            Mhanoo
1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee
                            Buvaa
                            Tethe
1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa
                            Hee Vaat
                            Door
1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate
                            Rajaa
1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear
                            Themba
                            Themba
1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal
                            Naatyasa
  Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
                            Vaataa
1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata
                            Abhinav
                            Ekaankika
1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a
                            Sari Ga
1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari
1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap
                            Panchadh
1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara
1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta
                            Pungivaal
2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa
2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan
                            Rangayaa
2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri
                            Swapna
                            Ekaa
                            Vaalyaach
1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e
                            Rahimatp
                            urkaraanc
                            hi
                            Nibandha
1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa
                              Kaalokh
                              Det
1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar
1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak

                            Yayaati
                            aani
1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani
                            Mithaaich
1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar
                            Bertolt
                            Brecht
                            chaa
                            Naatyavic
2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar
                            Man
                            Dhuvadha
1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar

1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
                              Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
                              Dambadw
                              eepcha
                              Mukabala
1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a
   Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                              Dehabhaa
2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n
                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma     2003
   Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan    1976
                               America
1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989
                               Saangaav
1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962
2000  Shrirampur Short Stories
               Translation Prakash Uday    Tirich    2000
1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967
                               Goodbye
1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth     1989
2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma     2004
                               Pratinidhic
1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984

                               Hakikat
2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002
                               Akaraa
                               Koti
                               Gallon
1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee     1981
                               Paansaav
                               alyanci
2001 Aurangabad
       Novel           Phene   Vasant   Vasaahat   2001
                            Yakhsanc
                            hee
1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979
                            Mahanand
1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970
                            Vangmay
                            een
                            Nibandha
1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967

1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995
1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara    1994
                           Shunyach
                           a Mol
2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000
                           Shravan
                           Hoee
1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                      Bhalachandra      1995
1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972
                           Saare
                           Pravaasi
                           Ghadeech
1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e       1964
                           Chookbho
1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963
1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966
                           Dhaasalal
                           ele
1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962
                           Yogabhra
1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972
                           Aisa Gaa
                           Mee
1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962
                           Vaajale
                           Vijechi
1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965
                           Marathi
1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                      Ramachandra      1967
                           Ranatalya
1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967
                           Shukratar
                           aka
1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965
                           Ekavees
                           Samaasi
                           (Juna
                           Daasbodh
        Religious     Thosar  Ramadas )
1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971
                           Sant Aale
1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965
1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969
                           Jamavaaj
1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972
                           Mukti aani
                           Itar
1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967
                           Doctor
1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967
                           Marathi
1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965

                           Samiksha
1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969

                           Sanshodh
1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967
1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964
                           Shoonyaa
                           toon
                           Shoonyaa
1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade    1962
1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969
                           Peshavaai
                           che Divya
1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969
                           Shri
                           Ruddhipur
1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967

                           Vidyasada
                           nmadheel
                           Gamtijam
1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967
                           Vidwan
                           Sobati Ki
                           Kushal
1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914
                           Khogeer
1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950
                           Sahaj
                           Yogi
1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971
                           He Geet
                           Jeevanaa
1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che     1971
                           Shatruchy
                           a Gotaat
                           Saavarak
1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar     1970
1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968
                            Raan
                            Karavand
1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                       Chandrakumar      1971
                            Ashtagrah
                            ateel
1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964
                            Paav
1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963
1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964
                            Maharaas
                            htraache
                            Mahaama
1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965
                            Bhaaratiy
                            a
                            Lokashaa
1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                       M     hi      1968
                            Mahaaraa
                            shtraateel
                            Shaikshan
                            ik
1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan  1971
                            Aatmadny
                            aan aani
   Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
                            Villayatec
                            hi Pahili
   Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
                            Pashimec
                            hi
                            Kshanachi
1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967

                           Shaastriya
                           Tatwadny
1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan       1962
                           Sphooling
   Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                      J

1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992
                            Kaakaa
                            Maanasaa
1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972

                            Tu Vedaa
1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961
1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                       Mahesh  Yugaant    1997
1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972
                            Meera
1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971
                            Striyanchy
                            a
  Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                  Prabhavalkar
                            Mee
                            Jinkalo
                            Mee
1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963
                            Maaza
                            Kunaa
                            Mhanoo
1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee     1968
                            Buvaa
                            Tethe
1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964
                            Hee Vaat
                            Door
1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972
                            Rajaa
1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974
                            Themba
                            Themba
1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990
                            Naatyasa
  Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
                            Vaataa
1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988
                            Abhinav
                            Ekaankika
1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a      1998
                            Sari Ga
1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964
1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984
                            Panchadh
1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara     1994
1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987
                            Pungivaal
2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000
2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004
                            Rangayaa
2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri     2002
                            Swapna
                            Ekaa
                            Vaalyaach
1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e      1978
                            Rahimatp
                            urkaraanc
                            hi
                            Nibandha
1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995
                              Kaalokh
                              Det
1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979
1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984

                            Yayaati
                            aani
1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani    1966
                            Mithaaich
1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971
                            Bertolt
                            Brecht
                            chaa
                            Naatyavic
2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar      2000
                            Man
                            Dhuvadha
1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar       1986

1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999
                              Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa    2001
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996
                              Dambadw
                              eepcha
                              Mukabala
1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a      1973
   Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                              Dehabhaa
2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002
                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988
Shrirampur Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur
Pune    Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune
Pune    Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune
                            America
Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune
                            Saangaav
Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune
Shrirampur Short Stories
            Translation Prakash Uday    Tirich    2000 Shrirampur
Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai
                            Goodbye
Pune    Novel          Fondake Bal     Arth     1989 Pune
Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati
                            Pratinidhic
Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai

                            Hakikat
Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai
                            Akaraa
                            Koti
                            Gallon
Mumbai   Novel         Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai
                            Paansaav
                            alyanci
Aurangabad
     Novel          Phene   Vasant   Vasaahat   2001 Aurangabad
                          Yakhsanc
                          hee
Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai
                          Mahanand
Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai
                          Vangmay
                          een
                          Nibandha
Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune

Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai
Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai
                         Shunyach
                         a Mol
Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai
                         Shravan
                         Hoee
Pune    Novel       Sane        Udaas
                    Bhalachandra      1995 Pune
Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune
                         Saare
                         Pravaasi
                         Ghadeech
Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai
                         Chookbho
Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai
Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai
                         Dhaasalal
                         ele
Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda
                         Yogabhra
Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai
                         Aisa Gaa
                         Mee
Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai
                         Vaajale
                         Vijechi
Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai
                         Marathi
Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                    Ramachandra      1967 Mumbai
                         Ranatalya
Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai
                         Shukratar
                         aka
Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur
                         Ekavees
                         Samaasi
                         (Juna
                         Daasbodh
      Religious     Thosar  Ramadas )
Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune
                        Sant Aale
Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune
Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune
                        Jamavaaj
Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai
                        Mukti aani
                        Itar
Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati
                        Doctor
Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai
                        Marathi
Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune

                         Samiksha
Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur

                         Sanshodh
Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune
Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur
                         Shoonyaa
                         toon
                         Shoonyaa
Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai
Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai
                         Peshavaai
                         che Divya
Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune
                         Shri
                         Ruddhipur
Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur

                         Vidyasada
                         nmadheel
                         Gamtijam
Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai
                         Vidwan
                         Sobati Ki
                         Kushal
Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati
                         Khogeer
Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune
                         Sahaj
                         Yogi
Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune
                         He Geet
                         Jeevanaa
Pune   Biography     Shaha  Sumati   che     1971 Pune
                         Shatruchy
                         a Gotaat
                         Saavarak
Solapur  Biography     Andurkar V     ar     1970 Solapur
Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur
                         Raan
                         Karavand
Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                    Chandrakumar      1971 Kolhapur
                         Ashtagrah
                         ateel
Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune
                         Paav
Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai
Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai
                         Maharaas
                         htraache
                         Mahaama
Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai
                         Bhaaratiy
                         a
                         Lokashaa
Nagpur   Political     Mangudakar P
                    M     hi      1968 Nagpur
                         Mahaaraa
                         shtraateel
                         Shaikshan
                         ik
Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune
                         Aatmadny
                         aan aani
Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha
                         Villayatec
                         hi Pahili
Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar       Miraj
                         Pashimec
                         hi
                         Kshanachi
Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967 Pune

                        Shaastriya
                        Tatwadny
Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan       1962 Mumbai
                        Sphooling
Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                    J               Nagpur

Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai
                          Kaakaa
                          Maanasaa
Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai

                         Tu Vedaa
Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune
Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                    Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai
Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai
                         Meera
Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai
                         Striyanchy
                         a
Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
               Prabhavalkar             Mumbai
                         Mee
                         Jinkalo
                         Mee
Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai
                         Maaza
                         Kunaa
                         Mhanoo
Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai
                         Buvaa
                         Tethe
Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai
                         Hee Vaat
                         Door
Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai
                         Rajaa
Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai
                         Themba
                         Themba
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune
                         Naatyasa
Pune   Drama        Patil   MP    meeksha     Pune
                         Vaataa
Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune
                         Abhinav
                         Ekaankika
Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai
                         Sari Ga
Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune
                         Panchadh
Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune
                         Pungivaal
Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune
Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai
                         Rangayaa
Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai
                         Swapna
                         Ekaa
                         Vaalyaach
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e      1978 Pune
                         Rahimatp
                         urkaraanc
                         hi
                         Nibandha
Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai
                            Kaalokh
                            Det
Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune
Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur

                          Yayaati
                          aani
Mumbai   Drama          ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai
                          Mithaaich
Sangali  Drama    Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali
                          Bertolt
                          Brecht
                          chaa
                          Naatyavic
Mumbai   Drama    Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai
                          Man
                          Dhuvadha
Kolhapur  Drama          Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur

Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai
                            Trutiya
Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur

                           Laatushet
Sangali  Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali
                           Eka
                           Gaadhava
                           achi
Mumbai   Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai
                           Ujalalyaa
Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai
                           Vasundha
Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra        Mumbai
                           Agatikaa
                           aani Itar
                           Ekaankika
Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune
                           Gaandhi
                           Viruddha
Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai
                           Dambadw
                           eepcha
                           Mukabala
Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai
Mumbai   Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai
                           Dehabhaa
Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune
                          Shokatma
                          Vishwaroo
Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune
                          Amrutanu
                          bhav
     Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                          Punha
Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai
                          Mool
                          Geetecha
Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune
                          Soundary
                          ameeman
Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai
                          Mahaapra
                          bhu
                          Shriswami
                          samartha
Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai
                          Ananda
Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune
Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune
                          Jhel
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune
Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories
Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories
                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories
Short Stories
      Translation Prakash Uday    Tirich    2000 Shrirampur Short Stories
Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel
                      Goodbye
Novel          Fondake Bal     Arth     1989 Pune   Novel
Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                      Pratinidhic
Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
Novel         Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
Novel         Phene   Vasant   Vasaahat          Novel
                             2001 Aurangabad
                    Yakhsanc
                    hee
Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai   Story Collection
                    Mahanand
Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai   Story Collection
                    Vangmay
                    een
                    Nibandha
Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune    Essays

Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection
Novel       Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai   Novel
                   Shunyach
                   a Mol
Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai   Story Collection
                   Shravan
                   Hoee
Novel       Sane        Udaas
              Bhalachandra      1995 Pune    Novel
Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune    Story Collection
                   Saare
                   Pravaasi
                   Ghadeech
Novel       Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai   Novel
                   Chookbho
Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai   Story Collection
Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel
                   Dhaasalal
                   ele
Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection
                   Yogabhra
Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai   Poetry
                   Aisa Gaa
                   Mee
Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai   Poetry
                   Vaajale
                   Vijechi
Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry
                   Marathi
Essays       Joag        Kavita
              Ramachandra      1967 Mumbai   Essays
                   Ranatalya
Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai   Poetry
                   Shukratar
                   aka
Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry
                   Ekavees
                   Samaasi
                   (Juna
                   Daasbodh
Religious     Thosar  Ramadas )               Religious
Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune    Religious
                   Sant Aale
Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious
Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel
                   Jamavaaj
Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection
                   Mukti aani
                   Itar
Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama
                   Doctor
Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama
                   Marathi
Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama

                    Samiksha
Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama

                    Sanshodh
Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune   Religious
Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur  Poetry
                    Shoonyaa
                    toon
                    Shoonyaa
Drama       Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai  Drama
Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai  Novel
                    Peshavaai
                    che Divya
Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel
                    Shri
                    Ruddhipur
Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious

                    Vidyasada
                    nmadheel
                    Gamtijam
Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection
                    Vidwan
                    Sobati Ki
                    Kushal
Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama
                    Khogeer
Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune   Humor
                    Sahaj
                    Yogi
Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious
                    He Geet
                    Jeevanaa
Biography     Shaha  Sumati   che     1971 Pune   Biography
                    Shatruchy
                    a Gotaat
                    Saavarak
Biography     Andurkar V     ar     1970 Solapur  Biography
Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur   Poetry
                    Raan
                    Karavand
Story Collection  Nalage       a
               Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection
                    Ashtagrah
                    ateel
Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune    Political
                    Paav
Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai   Story Collection
Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel
                    Maharaas
                    htraache
                    Mahaama
Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai   Political
                    Bhaaratiy
                    a
                    Lokashaa
Political     Mangudakar P
               M     hi      1968 Nagpur   Political
                    Mahaaraa
                    shtraateel
                    Shaikshan
                    ik
Political     Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune    Political
                    Aatmadny
                    aan aani
Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha   Religious
                    Villayatec
                    hi Pahili
Trvelogue     Joshi   Neela   Safar       Miraj   Trvelogue
                    Pashimec
                    hi
                    Kshanachi
Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967 Pune    Trvelogue

                   Shaastriya
                   Tatwadny
Religious     Desai  Narayan aan       1962 Mumbai   Religious
                   Sphooling
Biography     Pachakhedeanardan a
              J               Nagpur   Biography

Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama
                    Kaakaa
                    Maanasaa
Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai   Drama

                    Tu Vedaa
Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama
Drama       Elkunchawaar
               Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai   Drama
Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai   Drama
                    Meera
Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai   Drama
                    Striyanchy
                    a
Drama             Kumudini Kubadyaa
          Prabhavalkar             Mumbai  Drama
                    Mee
                    Jinkalo
                    Mee
Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama
                    Maaza
                    Kunaa
                    Mhanoo
Drama        Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai  Drama
                    Buvaa
                    Tethe
Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama
                    Hee Vaat
                    Door
Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai  Drama
                    Rajaa
Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai  Drama
                    Themba
                    Themba
Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama
                    Naatyasa
Drama        Patil   MP    meeksha     Pune   Drama
                    Vaataa
Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune   Drama
                    Abhinav
                    Ekaankika
Drama        Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama
                    Sari Ga
Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama
Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama
                    Panchadh
Drama        Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad Drama
Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune   Drama
                    Pungivaal
Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune   Drama
Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai  Drama
                    Rangayaa
Drama        Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai  Drama
                    Swapna
                    Ekaa
                    Vaalyaach
Drama        Paradeshi Dilip   e      1978 Pune   Drama
                    Rahimatp
                    urkaraanc
                    hi
                    Nibandha
Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai  Drama
                      Kaalokh
                      Det
Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama
Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama

                    Yayaati
                    aani
Drama          ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai   Drama
                    Mithaaich
Drama    Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali   Drama
                    Bertolt
                    Brecht
                    chaa
                    Naatyavic
Drama    Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai   Drama
                    Man
                    Dhuvadha
Drama          Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur  Drama

Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                      Trutiya
Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                      Laatushet
Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama
                      Eka
                      Gaadhava
                      achi
Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama
                      Ujalalyaa
Drama         More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama
                      Vasundha
Drama         Sathe   Netra   ra        Mumbai   Drama
                      Agatikaa
                      aani Itar
                      Ekaankika
Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune    Drama
                      Gaandhi
                      Viruddha
Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama
                      Dambadw
                      eepcha
                      Mukabala
Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai   Drama
Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai   Drama
                      Dehabhaa
Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune    Drama
                     Shokatma
                     Vishwaroo
Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama
                     Amrutanu
                     bhav
Religious       Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
                     Punha
Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
                     Mool
                     Geetecha
Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
                     Soundary
                     ameeman
Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
                     Mahaapra
                     bhu
                     Shriswami
                     samartha
Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
                     Ananda
Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
                     Jhel
Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories
Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories
                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories
      Translation Prakash Uday    Tirich                  Translation
                             2000 Shrirampur Short Stories
            PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel
                      Goodbye
            Fondake Bal     Arth     1989 Pune   Novel
Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                      Pratinidhic
Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
           Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
           Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
           Phene   Vasant   Vasaahat          Novel
                             2001 Aurangabad
                    Yakhsanc
                    hee
Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai   Story Collection
                    Mahanand
Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai   Story Collection
                    Vangmay
                    een
                    Nibandha
          Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune    Essays

Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection
          Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai   Novel
                   Shunyach
                   a Mol
Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai   Story Collection
                   Shravan
                   Hoee
          Sane        Udaas
              Bhalachandra      1995 Pune    Novel
Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune    Story Collection
                   Saare
                   Pravaasi
                   Ghadeech
          Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai   Novel
                   Chookbho
Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai   Story Collection
          Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel
                   Dhaasalal
                   ele
Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection
                   Yogabhra
          Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai   Poetry
                   Aisa Gaa
                   Mee
          Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai   Poetry
                   Vaajale
                   Vijechi
          Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry
                   Marathi
          Joag        Kavita
              Ramachandra      1967 Mumbai   Essays
                   Ranatalya
          Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai   Poetry
                   Shukratar
                   aka
          Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry
                   Ekavees
                   Samaasi
                   (Juna
                   Daasbodh
          Thosar  Ramadas )               Religious
          Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune    Religious
                   Sant Aale
          Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious
          Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel
                   Jamavaaj
Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection
                   Mukti aani
                   Itar
          MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama
                   Doctor
          Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama
                   Marathi
          Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama

                    Samiksha
          Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama

                    Sanshodh
          Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune   Religious
          Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur  Poetry
                    Shoonyaa
                    toon
                    Shoonyaa
          Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai  Drama
          Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai  Novel
                    Peshavaai
                    che Divya
          Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel
                    Shri
                    Ruddhipur
          Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious

                    Vidyasada
                    nmadheel
                    Gamtijam
Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection
                    Vidwan
                    Sobati Ki
                    Kushal
          Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama
                    Khogeer
          DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune   Humor
                    Sahaj
                    Yogi
          Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious
                    He Geet
                    Jeevanaa
          Shaha  Sumati   che     1971 Pune   Biography
                    Shatruchy
                    a Gotaat
                    Saavarak
          Andurkar V     ar     1970 Solapur  Biography
          Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur   Poetry
                    Raan
                    Karavand
Story Collection  Nalage       a
               Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection
                    Ashtagrah
                    ateel
          Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune    Political
                    Paav
Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai   Story Collection
          MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel
                    Maharaas
                    htraache
                    Mahaama
          Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai   Political
                    Bhaaratiy
                    a
                    Lokashaa
          Mangudakar P
               M     hi      1968 Nagpur   Political
                    Mahaaraa
                    shtraateel
                    Shaikshan
                    ik
          Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune    Political
                    Aatmadny
                    aan aani
          Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha   Religious
                    Villayatec
                    hi Pahili
          Joshi   Neela   Safar       Miraj   Trvelogue
                    Pashimec
                    hi
                    Kshanachi
          Karnik  DB    tre      1967 Pune    Trvelogue

                   Shaastriya
                   Tatwadny
          Desai  Narayan aan       1962 Mumbai   Religious
                   Sphooling
          Pachakhedeanardan a
              J               Nagpur   Biography

          Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama
                    Kaakaa
                    Maanasaa
          Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai   Drama

                    Tu Vedaa
          MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama
          Elkunchawaar
               Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai   Drama
          Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai   Drama
                    Meera
          Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai   Drama
                Striyanchy
                a
            Kumudini Kubadyaa
      Prabhavalkar             Mumbai  Drama
                Mee
                Jinkalo
                Mee
      Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama
                Maaza
                Kunaa
                Mhanoo
      Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai  Drama
                Buvaa
                Tethe
      Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama
                Hee Vaat
                Door
      Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai  Drama
                Rajaa
Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation
                Themba
                Themba
      Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama
                Naatyasa
      Patil   MP    meeksha     Pune   Drama
                Vaataa
      Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune   Drama
                Abhinav
                Ekaankika
      Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama
                Sari Ga
      Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama
      Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama
                Panchadh
      Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad Drama
      Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune   Drama
                Pungivaal
      Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune   Drama
      Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai  Drama
                Rangayaa
      Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai  Drama
                Swapna
                Ekaa
                Vaalyaach
      Paradeshi Dilip   e      1978 Pune   Drama
                Rahimatp
                urkaraanc
                hi
                Nibandha
      DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai  Drama
                Kaalokh
                Det
      Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama
      Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama

              Yayaati
              aani
      ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai   Drama
              Mithaaich
Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali   Drama   Children
              Bertolt
              Brecht
              chaa
              Naatyavic
Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai   Drama   Translation
              Man
              Dhuvadha
      Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur  Drama

      Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                Trutiya
      Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                Laatushet
Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children
                Eka
                Gaadhava
                achi
Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children
                Ujalalyaa
      More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama
                Vasundha
      Sathe   Netra   ra        Mumbai   Drama
                Agatikaa
                aani Itar
                Ekaankika
      Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune    Drama
                Gaandhi
                Viruddha
      Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama
                Dambadw
                eepcha
                Mukabala
      Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai   Drama
Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai   Drama   Related
                Dehabhaa
      BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune    Drama
               Shokatma
               Vishwaroo
Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related
               Amrutanu
               bhav
     Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
               Punha
     Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
               Mool
               Geetecha
     Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
               Soundary
               ameeman
     Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
               Mahaapra
               bhu
               Shriswami
               samartha
     Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
               Ananda
     Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
     Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
     Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
               Jhel
     Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
Bhosale  DT    Janma     2003 Shrirampur Short Stories     Bhosale
Chitre  Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories     Chitre
Borade  RR    Valavan    1976 Pune    Short Stories     Borade
          America
Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar
          Saangaav
Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat
Prakash Uday    Tirich                  Translation Prakash
                 2000 Shrirampur Short Stories
PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel          Patwardhan
          Goodbye
Fondake Bal     Arth     1989 Pune   Novel         Fondake
Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi
          Pratinidhic
Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale

           Hakikat
Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram
           Akaraa
           Koti
           Gallon
Barve   Anil    Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve
           Paansaav
           alyanci
Phene   Vasant   Vasaahat          Novel
                 2001 Aurangabad            Phene
           Yakhsanc
           hee
Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar
           Mahanand
Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi
           Vangmay
           een
           Nibandha
Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune    Essays       Jadhav

Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection  Chitre
Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai   Novel       Bhende
          Shunyach
          a Mol
Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat
          Shravan
          Hoee
Sane        Udaas
     Bhalachandra      1995 Pune    Novel       Sane
Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune    Story Collection  Gokhale
          Saare
          Pravaasi
          Ghadeech
Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai   Novel       Dalavi
          Chookbho
Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai   Story Collection  Savakar
Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel       Sathe
          Dhaasalal
          ele
Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection  Limaye
          Yogabhra
Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai   Poetry       Dahake
          Aisa Gaa
          Mee
Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai   Poetry       Surve
          Vaajale
          Vijechi
Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry       Kanta
          Marathi
Joag        Kavita
     Ramachandra      1967 Mumbai   Essays       Joag
          Ranatalya
Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai   Poetry       Mahanor
          Shukratar
          aka
Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar
          Ekavees
          Samaasi
          (Juna
          Daasbodh
Thosar  Ramadas )               Religious     Thosar
Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune    Religious     Karve
          Sant Aale
Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious     Joshi
Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel       Atre
          Jamavaaj
Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection  Buva
          Mukti aani
          Itar
MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama       Mahambare
          Doctor
Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama       Atre
          Marathi
Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama       Bhide

          Samiksha
Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama       Bhole

          Sanshodh
Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune   Religious     Kulakarni
Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat
          Shoonyaa
          toon
          Shoonyaa
Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai  Drama       Limaye
Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai  Novel       Pitake
          Peshavaai
          che Divya
Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel       Hadap
          Shri
          Ruddhipur
Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious     Tulpule

          Vidyasada
          nmadheel
          Gamtijam
Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection  Kamat
          Vidwan
          Sobati Ki
          Kushal
Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama       Gadakari
          Khogeer
DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune   Humor       Deshpande
          Sahaj
          Yogi
Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious     Kubade
          He Geet
          Jeevanaa
Shaha  Sumati   che     1971 Pune   Biography     Shaha
          Shatruchy
          a Gotaat
          Saavarak
Andurkar V     ar     1970 Solapur  Biography     Andurkar
Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur   Poetry       Varokar
          Raan
          Karavand
Nalage       a
     Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage
          Ashtagrah
          ateel
Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune    Political     Gadagil
          Paav
Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil
MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel       Madgoolkar
          Maharaas
          htraache
          Mahaama
Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai   Political     Pendse
          Bhaaratiy
          a
          Lokashaa
Mangudakar P
     M     hi      1968 Nagpur   Political     Mangudakar
          Mahaaraa
          shtraateel
          Shaikshan
          ik
Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune    Political     Akolkar
          Aatmadny
          aan aani
Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha   Religious     Bhaave
          Villayatec
          hi Pahili
Joshi   Neela   Safar       Miraj   Trvelogue     Joshi
          Pashimec
          hi
          Kshanachi
Karnik  DB    tre      1967 Pune    Trvelogue     Karnik

         Shaastriya
         Tatwadny
Desai  Narayan aan       1962 Mumbai   Religious     Desai
         Sphooling
Pachakhedeanardan a
     J               Nagpur   Biography     Pachakhede

Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama       Kanetkar
           Kaakaa
           Maanasaa
Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai   Drama       Dandekar

          Tu Vedaa
MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama       Madgoolkar
Elkunchawaar
     Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai   Drama       Kalelkar
          Meera
Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai   Drama       Kanetkar
          Striyanchy
          a
      Kumudini Kubadyaa
Prabhavalkar             Mumbai  Drama        Prabhavalkar
          Mee
          Jinkalo
          Mee
Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama        Tendulkar
          Maaza
          Kunaa
          Mhanoo
Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai  Drama        Keshav
          Buvaa
          Tethe
Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama        Atre
          Hee Vaat
          Door
Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai  Drama        Kalelkar
          Rajaa
Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar
          Themba
          Themba
Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama        Paradeshi
          Naatyasa
Patil   MP    meeksha     Pune   Drama        Patil
          Vaataa
Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune   Drama        Bhagat
          Abhinav
          Ekaankika
Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama        Atre
          Sari Ga
Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama        Tendulkar
Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama        Paradeshi
          Panchadh
Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad Drama       Saadhale
Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune   Drama       Paradeshi
          Pungivaal
Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune   Drama        Shindagi
Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai  Drama        Manohar
          Rangayaa
Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai  Drama        Gajavi
          Swapna
          Ekaa
          Vaalyaach
Paradeshi Dilip   e      1978 Pune   Drama        Paradeshi
          Rahimatp
          urkaraanc
          hi
          Nibandha
DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai  Drama        Deshpande
           Kaalokh
           Det
Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama         Paradeshi
Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi

          Yayaati
          aani
ShirwadkarVi Va  Devayaani   1966 Mumbai   Drama         Shirwadkar
          Mithaaich
Shindagi Shrinivas e Ghar    1971 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Bertolt
          Brecht
          chaa
          Naatyavic
Joshi   Ashok  haar     2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi
          Man
          Dhuvadha
Paradeshi Dilip  ar      1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi

Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar
           Trutiya
Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule

          Laatushet
Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Eka
          Gaadhava
          achi
Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni
          Ujalalyaa
More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More
          Vasundha
Sathe   Netra   ra        Mumbai   Drama         Sathe
          Agatikaa
          aani Itar
          Ekaankika
Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune    Drama         Agarkar
          Gaandhi
          Viruddha
Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi
          Dambadw
          eepcha
          Mukabala
Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai   Drama         Tendulkar
Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai   Drama   Related  Kulakarni
          Dehabhaa
BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune    Drama         Bhadkamkar
          Shokatma
          Vishwaroo
Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil
          Amrutanu
          bhav
Pandit   Babaji  Koumudi          Religious       Pandit
          Punha
Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre
          Mool
          Geetecha
Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair
          Soundary
          ameeman
Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar
          Mahaapra
          bhu
          Shriswami
          samartha
Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar
          Ananda
Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi
Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode
Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat
          Jhel
Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode
DT    Janma     2003 Shrirampur Short Stories    Bhosale  DT
Dilip   Chavyaa      Pune    Short Stories    Chitre   Dilip
RR    Valavan    1976 Pune    Short Stories    Borade   RR
     America
Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories    Kolhatkar Usha
     Saangaav
Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarrao
Uday   Tirich                  Translation Prakash Uday
            2000 Shrirampur Short Stories
VasundharaNetra     1967 Mumbai   Novel          PatwardhanVasundhara
     Goodbye
Bal    Arth     1989 Pune   Novel         Fondake  Bal
Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection   Rathi   Rajani
     Pratinidhic
SS    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale  SS

     Hakikat
Keshav  ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel        Meshram Keshav
     Akaraa
     Koti
     Gallon
Anil   Panee     1981 Mumbai   Novel        Barve   Anil
     Paansaav
     alyanci
Vasant  Vasaahat          Novel
            2001 Aurangabad           Phene   Vasant
     Yakhsanc
     hee
Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant
     Mahanand
Jayawant a      1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant
     Vangmay
     een
     Nibandha
RG    Lekhan    1967 Pune    Essays       Jadhav   RG

Dilip   Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip
Subhash  Kinara   1994 Mumbai   Novel       Bhende   Subhash
     Shunyach
     a Mol
Smita   Amol    2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita
     Shravan
     Hoee
     Udaas
Bhalachandra     1995 Pune    Novel       Sane    Bhalachandra
Arvind  Daagina   1972 Pune    Story Collection  Gokhale   Arvind
     Saare
     Pravaasi
     Ghadeech
Jayawant e      1964 Mumbai   Novel       Dalavi   Jayawant
     Chookbho
Indrayani ol     1963 Mumbai   Story Collection  Savakar   Indrayani
Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai   Novel       Sathe    Annabhau
     Dhaasalal
     ele
Subhadra Manore    1962 Badoda   Story Collection  Limaye   Subhadra
     Yogabhra
Vasant  shta    1972 Mumbai   Poetry       Dahake   Vasant
     Aisa Gaa
     Mee
Narayan Bramha    1962 Mumbai   Poetry       Surve    Narayan
     Vaajale
     Vijechi
Va Ra   Taali    1965 Mumbai   Poetry       Kanta    Va Ra
     Marathi
     Kavita
Ramachandra      1967 Mumbai   Essays       Joag    Ramachandra
     Ranatalya
Na Dho  Kavita   1967 Mumbai   Poetry       Mahanor   Na Dho
     Shukratar
     aka
Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh
     Ekavees
     Samaasi
     (Juna
     Daasbodh
Ramadas )               Religious     Thosar   Ramadas
Iravati  Dharma   1971 Pune    Religious     Karve    Iravati
     Sant Aale
Pralhad  Ghara    1965 Pune   Religious     Joshi   Pralhad
Prabhakar Shareer   1969 Pune   Novel       Atre    Prabhakar
     Jamavaaj
Vi Aa   amav     1972 Mumbai  Story Collection  Buva    Vi Aa
     Mukti aani
     Itar
Gangadhar Ekankika   1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar
     Doctor
Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai  Drama       Atre    Pra Ke
     Marathi
Shri   Ekankika   1965 Pune   Drama       Bhide   Shri

     Samiksha
Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev

     Sanshodh
P     an Dhaara  1967 Pune   Religious     Kulakarni P
Pramila  Varadaan   1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila
     Shoonyaa
     toon
     Shoonyaa
Baba   kade     1962 Mumbai  Drama       Limaye   Baba
Va Ha   Shidoree   1969 Mumbai  Novel       Pitake   Va Ha
     Peshavaai
     che Divya
Vitthal  Tej     1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal
     Shri
     Ruddhipur
SG    avarnan   1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG

      Vidyasada
      nmadheel
      Gamtijam
Sadhana ati      1967 Mumbai  Story Collection  Kamat   Sadhana
      Vidwan
      Sobati Ki
      Kushal
BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati Drama       Gadakari  Balakrishna
      Khogeer
Pu La   Bharatee  1950 Pune   Humor       DeshpandePu La
      Sahaj
      Yogi
BapusahebSadguru    1971 Pune   Religious     Kubade   Bapusaheb
      He Geet
      Jeevanaa
Sumati   che     1971 Pune   Biography     Shaha   Sumati
      Shatruchy
      a Gotaat
      Saavarak
V     ar     1970 Solapur  Biography     Andurkar  V
Avinash  Nooran    1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash
     Raan
     Karavand
     a
Chandrakumar      1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage   Chandrakumar
     Ashtagrah
     ateel
Na Vi   Navavaa   1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi
     Paav
Na Vi   Misal    1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi
VyankateshVaavatal   1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankatesh
     Maharaas
     htraache
     Mahaama
Lalaji  nthan    1965 Mumbai   Political     Pendse   Lalaji
     Bhaaratiy
     a
     Lokashaa
MP    hi      1968 Nagpur   Political          M
                             Mangudakar P
     Mahaaraa
     shtraateel
     Shaikshan
     ik
G     Parivartan  1971 Pune    Political     Akolkar  G
     Aatmadny
     aan aani
Vinoba  Vidnyaan     Vardha   Religious     Bhaave   Vinoba
     Villayatec
     hi Pahili
Neela   Safar       Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela
     Pashimec
     hi
     Kshanachi
DB    tre     1967 Pune    Trvelogue     Karnik   DB

     Shaastriya
     Tatwadny
Narayan aan      1962 Mumbai   Religious     Desai   Narayan
     Sphooling
Janardan a         Nagpur   Biography          J
                             Pachakhedeanardan

Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant
     Kaakaa
     Maanasaa
Gopal   t Yeto    1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal

     Tu Vedaa
VyankateshKumbhaar   1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankatesh
Mahesh  Yugaant   1997 Mumbai   Drama            Mahesh
                             Elkunchawaar
MadhusudanAmrutvel   1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan
     Meera
Vasant  Madhura   1971 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant
     Striyanchy
     a
Kumudini Kubadyaa     Mumbai  Drama             Kumudini
                             Prabhavalkar
     Mee
     Jinkalo
     Mee
Vijay   Haralo    1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay
     Maaza
     Kunaa
     Mhanoo
Datta   Mee     1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta
     Buvaa
     Tethe
Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke
     Hee Vaat
     Door
MadhusudanJaate    1972 Mumbai  Drama        Kalelkar  Madhusudan
     Rajaa
Vinda   Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda
     Themba
     Themba
Dilip   Aabhaal   1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip
     Naatyasa
MP    meeksha     Pune   Drama        Patil   MP
     Vaataa
Datta   Palvaata   1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta
     Abhinav
     Ekaankika
Pra Ke  a      1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke
     Sari Ga
Vijay   Sari     1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay
Dilip   Nishpaap   1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip
     Panchadh
Nalini  aara     1994 Hyderabad Drama       Saadhale Nalini
Dilip   Asta     1987 Pune   Drama       Paradeshi Dilip
     Pungivaal
Shrinivas aa      2000 Pune   Drama        Shindagi  Shrinivas
Shyam   Darshan   2004 Mumbai  Drama        Manohar  Shyam
     Rangayaa
Premanandtri      2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanand
     Swapna
     Ekaa
     Vaalyaach
Dilip   e      1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip
     Rahimatp
     urkaraanc
     hi
     Nibandha
Govind  maalaa    1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind
      Kaalokh
      Det
Dilip   Hunkaar   1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip
Dilip   Naatak   1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip

     Yayaati
     aani
Vi Va   Devayaani  1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va
     Mithaaich
Shrinivas e Ghar    1971 Sangali   Drama   Children  Shindagi  Shrinivas
     Bertolt
     Brecht
     chaa
     Naatyavic
Ashok   haar     2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok
     Man
     Dhuvadha
Dilip   ar      1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip

Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant
      Trutiya
Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao

     Laatushet
Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi  Shrinivas
     Eka
     Gaadhava
     achi
Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath
     Ujalalyaa
Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More    Sadanand
     Vasundha
Netra   ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra
     Agatikaa
     aani Itar
     Ekaankika
Rajguru  a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru
     Gaandhi
     Viruddha
Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi   Ajit
     Dambadw
     eepcha
     Mukabala
Vijay   a      1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay
Ranganath Prayog      Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath
     Dehabhaa
Abhiram n       2002 Pune    Drama             Abhiram
                               Bhadkamkar
     Shokatma
     Vishwaroo
S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S
     Amrutanu
     bhav
Babaji  Koumudi          Religious       Pandit   Babaji
     Punha
Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip
     Mool
     Geetecha
Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan
     Soundary
     ameeman
Ra Bha  saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar  Ra Bha
     Mahaapra
     bhu
     Shriswami
     samartha
Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund
     Ananda
DB    Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi  DB
Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra
     Jhel
Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Janma     2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma
Chavyaa      Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
Valavan    1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan
America                                   America
Kiti Mothi  1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi
Saangaav                                  Saangaav
aa      1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
Tirich    2000  Shrirampur Short Stories
                      Translation Prakash Uday    Tirich
Netra     1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra
Goodbye                                   Goodbye
Arth     1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth
Marma     2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma
Pratinidhic                                 Pratinidhic
Katha     1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha

Hakikat                                   Hakikat
ani Jatayu  2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
Akaraa                                   Akaraa
Koti                                    Koti
Gallon                                   Gallon
Panee     1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee
Paansaav                                  Paansaav
alyanci                                   alyanci
Vasaahat   2001 Aurangabad
              Novel           Phene   Vasant   Vasaahat
Yakhsanc                              Yakhsanc
hee                                 hee
Denagee   1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee
Mahanand                              Mahanand
a      1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a
Vangmay                               Vangmay
een                                 een
Nibandha                              Nibandha
Lekhan   1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan

Chaturang  1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang
Kinara   1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara
Shunyach                             Shunyach
a Mol                               a Mol
Amol    2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol
Shravan                              Shravan
Hoee                               Hoee
Udaas    1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                            Bhalachandra
Daagina   1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina
Saare                               Saare
Pravaasi                             Pravaasi
Ghadeech                             Ghadeech
e      1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e
Chookbho                             Chookbho
ol     1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol
Ratnaa   1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa
Dhaasalal                             Dhaasalal
ele                                ele
Manore   1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore
Yogabhra                             Yogabhra
shta    1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta
Aisa Gaa                             Aisa Gaa
Mee                                Mee
Bramha   1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha
Vaajale                              Vaajale
Vijechi                              Vijechi
Taali    1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali
Marathi                              Marathi
Kavita   1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                            Ramachandra
Ranatalya                             Ranatalya
Kavita   1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita
Shukratar                             Shukratar
aka                                aka
Luklukate  1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate
Ekavees                              Ekavees
Samaasi                              Samaasi
(Juna                               (Juna
Daasbodh                             Daasbodh
)              Religious     Thosar  Ramadas )
Dharma   1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma
Sant Aale                             Sant Aale
Ghara    1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara
Shareer   1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer
Jamavaaj                             Jamavaaj
amav     1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav
Mukti aani                            Mukti aani
Itar                               Itar
Ekankika   1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika
Doctor                              Doctor
Laagu    1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu
Marathi                              Marathi
Ekankika   1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika

Samiksha                              Samiksha
Saurabh   1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh

Sanshodh                              Sanshodh
an Dhaara  1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara
Varadaan   1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan
Shoonyaa                              Shoonyaa
toon                                toon
Shoonyaa                              Shoonyaa
kade     1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade
Shidoree   1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree
Peshavaai                             Peshavaai
che Divya                             che Divya
Tej     1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej
Shri                                Shri
Ruddhipur                             Ruddhipur
avarnan   1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan

Vidyasada                             Vidyasada
nmadheel                              nmadheel
Gamtijam                              Gamtijam
ati     1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati
Vidwan                               Vidwan
Sobati Ki                             Sobati Ki
Kushal                               Kushal
Grihini   1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini
Khogeer                              Khogeer
Bharatee   1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee
Sahaj                               Sahaj
Yogi                                Yogi
Sadguru   1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru
He Geet                              He Geet
Jeevanaa                              Jeevanaa
che     1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che
Shatruchy                             Shatruchy
a Gotaat                              a Gotaat
Saavarak                              Saavarak
ar      1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar
Nooran    1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran
Raan                                Raan
Karavand                              Karavand
a      1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                             Chandrakumar
Ashtagrah                              Ashtagrah
ateel                                ateel
Navavaa   1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa
Paav                                Paav
Misal    1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal
Vaavatal   1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal
Maharaas                              Maharaas
htraache                              htraache
Mahaama                               Mahaama
nthan    1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan
Bhaaratiy                              Bhaaratiy
a                                  a
Lokashaa                              Lokashaa
hi      1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                             M     hi
Mahaaraa                              Mahaaraa
shtraateel                             shtraateel
Shaikshan                              Shaikshan
ik                                 ik
Parivartan  1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan
Aatmadny                              Aatmadny
aan aani                              aan aani
Vidnyaan     Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
Villayatec                             Villayatec
hi Pahili                              hi Pahili
Safar       Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
Pashimec                              Pashimec
hi                                 hi
Kshanachi                              Kshanachi
tre     1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre

Shaastriya                            Shaastriya
Tatwadny                             Tatwadny
aan     1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan
Sphooling                             Sphooling
a         Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                             J

Priya Aais  1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais
Kaakaa                                Kaakaa
Maanasaa                               Maanasaa
t Yeto    1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto

Tu Vedaa                              Tu Vedaa
Kumbhaar   1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar
Yugaant   1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                             Mahesh  Yugaant
Amrutvel   1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel
Meera                                Meera
Madhura   1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura
Striyanchy                             Striyanchy
a                                  a
Kubadyaa     Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                        Prabhavalkar
Mee                                 Mee
Jinkalo                               Jinkalo
Mee                                 Mee
Haralo    1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo
Maaza                                Maaza
Kunaa                                Kunaa
Mhanoo                               Mhanoo
Mee     1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee
Buvaa                                Buvaa
Tethe                                Tethe
Baayaa    1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa
Hee Vaat                              Hee Vaat
Door                                Door
Jaate    1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate
Rajaa                                Rajaa
Lear     1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear
Themba                               Themba
Themba                               Themba
Aabhaal   1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal
Naatyasa                              Naatyasa
meeksha     Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
Vaataa                               Vaataa
Palvaata   1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata
Abhinav                               Abhinav
Ekaankika                              Ekaankika
a      1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a
Sari Ga                               Sari Ga
Sari     1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari
Nishpaap   1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap
Panchadh                              Panchadh
aara     1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara
Asta     1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta
Pungivaal                              Pungivaal
aa      2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa
Darshan   2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan
Rangayaa                              Rangayaa
tri     2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri
Swapna                               Swapna
Ekaa                                Ekaa
Vaalyaach                              Vaalyaach
e      1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e
Rahimatp                              Rahimatp
urkaraanc                              urkaraanc
hi                                 hi
Nibandha                              Nibandha
maalaa    1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa
Kaalokh                                 Kaalokh
Det                                   Det
Hunkaar   1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar
Naatak    1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak

Yayaati                               Yayaati
aani                                 aani
Devayaani  1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani
Mithaaich                              Mithaaich
e Ghar    1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar
Bertolt                               Bertolt
Brecht                                Brecht
chaa                                 chaa
Naatyavic                              Naatyavic
haar     2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar
Man                                 Man
Dhuvadha                               Dhuvadha
ar      1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar

Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
Trutiya                                 Trutiya
Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

Laatushet                                Laatushet
h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
Eka                                   Eka
Gaadhava                                Gaadhava
achi                                  achi
Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
Ujalalyaa                                Ujalalyaa
Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
Vasundha                                Vasundha
ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
Agatikaa                                Agatikaa
aani Itar                                aani Itar
Ekaankika                                Ekaankika
a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
Gaandhi                                 Gaandhi
Viruddha                                Viruddha
Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
Dambadw                                 Dambadw
eepcha                                 eepcha
Mukabala                                Mukabala
a      1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a
Prayog      Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
Dehabhaa                                Dehabhaa
n      2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n
Shokatma                               Shokatma
Vishwaroo                              Vishwaroo
p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
Amrutanu                               Amrutanu
bhav                                 bhav
Koumudi          Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
Punha                                Punha
Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
Mool                                 Mool
Geetecha                               Geetecha
a Shodh   1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
Soundary                               Soundary
ameeman                               ameeman
saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
Mahaapra                               Mahaapra
bhu                                 bhu
Shriswami                              Shriswami
samartha                               samartha
Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
Ananda                                Ananda
Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
Jhel                                 Jhel
Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma
   Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan
                               America
1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi
                               Saangaav
1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
2000  Shrirampur Short Stories
               Translation Prakash Uday    Tirich
1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra
                               Goodbye
1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth
2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma
                               Pratinidhic
1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha

                               Hakikat
2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
                               Akaraa
                               Koti
                               Gallon
1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee
                               Paansaav
                               alyanci
2001 Aurangabad
       Novel           Phene   Vasant   Vasaahat
                            Yakhsanc
                            hee
1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee
                            Mahanand
1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a
                            Vangmay
                            een
                            Nibandha
1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan

1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang
1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara
                           Shunyach
                           a Mol
2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol
                           Shravan
                           Hoee
1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                      Bhalachandra
1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina
                           Saare
                           Pravaasi
                           Ghadeech
1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e
                           Chookbho
1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol
1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa
                           Dhaasalal
                           ele
1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore
                           Yogabhra
1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta
                           Aisa Gaa
                           Mee
1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha
                           Vaajale
                           Vijechi
1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali
                           Marathi
1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                      Ramachandra
                           Ranatalya
1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita
                           Shukratar
                           aka
1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate
                           Ekavees
                           Samaasi
                           (Juna
                           Daasbodh
        Religious     Thosar  Ramadas )
1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma
                           Sant Aale
1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara
1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer
                           Jamavaaj
1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav
                           Mukti aani
                           Itar
1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika
                           Doctor
1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu
                           Marathi
1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika

                           Samiksha
1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh

                           Sanshodh
1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara
1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan
                           Shoonyaa
                           toon
                           Shoonyaa
1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade
1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree
                           Peshavaai
                           che Divya
1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej
                           Shri
                           Ruddhipur
1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan

                           Vidyasada
                           nmadheel
                           Gamtijam
1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati
                           Vidwan
                           Sobati Ki
                           Kushal
1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini
                           Khogeer
1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee
                           Sahaj
                           Yogi
1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru
                           He Geet
                           Jeevanaa
1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che
                           Shatruchy
                           a Gotaat
                           Saavarak
1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar
1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran
                            Raan
                            Karavand
1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                       Chandrakumar
                            Ashtagrah
                            ateel
1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa
                            Paav
1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal
1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal
                            Maharaas
                            htraache
                            Mahaama
1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan
                            Bhaaratiy
                            a
                            Lokashaa
1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                       M     hi
                            Mahaaraa
                            shtraateel
                            Shaikshan
                            ik
1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan
                            Aatmadny
                            aan aani
   Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
                            Villayatec
                            hi Pahili
   Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
                            Pashimec
                            hi
                            Kshanachi
1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre

                           Shaastriya
                           Tatwadny
1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan
                           Sphooling
   Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                      J

1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais
                            Kaakaa
                            Maanasaa
1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto

                            Tu Vedaa
1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar
1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                       Mahesh  Yugaant
1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel
                            Meera
1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura
                            Striyanchy
                            a
  Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                  Prabhavalkar
                            Mee
                            Jinkalo
                            Mee
1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo
                            Maaza
                            Kunaa
                            Mhanoo
1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee
                            Buvaa
                            Tethe
1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa
                            Hee Vaat
                            Door
1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate
                            Rajaa
1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear
                            Themba
                            Themba
1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal
                            Naatyasa
  Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
                            Vaataa
1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata
                            Abhinav
                            Ekaankika
1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a
                            Sari Ga
1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari
1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap
                            Panchadh
1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara
1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta
                            Pungivaal
2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa
2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan
                            Rangayaa
2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri
                            Swapna
                            Ekaa
                            Vaalyaach
1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e
                            Rahimatp
                            urkaraanc
                            hi
                            Nibandha
1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa
                              Kaalokh
                              Det
1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar
1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak

                            Yayaati
                            aani
1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani
                            Mithaaich
1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar
                            Bertolt
                            Brecht
                            chaa
                            Naatyavic
2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar
                            Man
                            Dhuvadha
1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar

1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
                              Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
                              Dambadw
                              eepcha
                              Mukabala
1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a
   Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                              Dehabhaa
2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n
                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
2003 Shrirampur Short Stories      Bhosale  DT     Janma     2003
   Pune    Short Stories      Chitre   Dilip   Chavyaa
1976 Pune    Short Stories      Borade   RR     Valavan    1976
                               America
1989  Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989
                               Saangaav
1962  Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962
2000  Shrirampur Short Stories
               Translation Prakash Uday    Tirich    2000
1967  Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967
                               Goodbye
1989  Pune    Novel          Fondake Bal     Arth     1989
2004  Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma     2004
                               Pratinidhic
1984  Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984

                               Hakikat
2002 Mumbai    Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002
                               Akaraa
                               Koti
                               Gallon
1981 Mumbai    Novel         Barve   Anil    Panee     1981
                               Paansaav
                               alyanci
2001 Aurangabad
       Novel           Phene   Vasant   Vasaahat   2001
                            Yakhsanc
                            hee
1979 Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979
                            Mahanand
1970 Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970
                            Vangmay
                            een
                            Nibandha
1967 Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967

1995 Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995
1994 Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara    1994
                           Shunyach
                           a Mol
2000 Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000
                           Shravan
                           Hoee
1995 Pune    Novel       Sane        Udaas
                      Bhalachandra      1995
1972 Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972
                           Saare
                           Pravaasi
                           Ghadeech
1964 Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e       1964
                           Chookbho
1963 Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963
1966 Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966
                           Dhaasalal
                           ele
1962 Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962
                           Yogabhra
1972 Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972
                           Aisa Gaa
                           Mee
1962 Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962
                           Vaajale
                           Vijechi
1965 Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965
                           Marathi
1967 Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                      Ramachandra      1967
                           Ranatalya
1967 Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967
                           Shukratar
                           aka
1965 Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965
                           Ekavees
                           Samaasi
                           (Juna
                           Daasbodh
        Religious     Thosar  Ramadas )
1971 Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971
                           Sant Aale
1965 Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965
1969 Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969
                           Jamavaaj
1972 Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972
                           Mukti aani
                           Itar
1967 Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967
                           Doctor
1967 Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967
                           Marathi
1965 Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965

                           Samiksha
1969 Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969

                           Sanshodh
1967 Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967
1964 Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964
                           Shoonyaa
                           toon
                           Shoonyaa
1962 Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade    1962
1969 Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969
                           Peshavaai
                           che Divya
1969 Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969
                           Shri
                           Ruddhipur
1967 Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967

                           Vidyasada
                           nmadheel
                           Gamtijam
1967 Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967
                           Vidwan
                           Sobati Ki
                           Kushal
1914 Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914
                           Khogeer
1950 Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950
                           Sahaj
                           Yogi
1971 Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971
                           He Geet
                           Jeevanaa
1971 Pune   Biography     Shaha  Sumati   che     1971
                           Shatruchy
                           a Gotaat
                           Saavarak
1970 Solapur  Biography     Andurkar V     ar     1970
1968 Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968
                            Raan
                            Karavand
1971 Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                       Chandrakumar      1971
                            Ashtagrah
                            ateel
1964 Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964
                            Paav
1963 Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963
1964 Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964
                            Maharaas
                            htraache
                            Mahaama
1965 Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965
                            Bhaaratiy
                            a
                            Lokashaa
1968 Nagpur   Political     Mangudakar P
                       M     hi      1968
                            Mahaaraa
                            shtraateel
                            Shaikshan
                            ik
1971 Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan  1971
                            Aatmadny
                            aan aani
   Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan
                            Villayatec
                            hi Pahili
   Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar
                            Pashimec
                            hi
                            Kshanachi
1967 Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967

                           Shaastriya
                           Tatwadny
1962 Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan       1962
                           Sphooling
   Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                      J

1992 Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992
                            Kaakaa
                            Maanasaa
1972 Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972

                            Tu Vedaa
1961 Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961
1997 Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                       Mahesh  Yugaant    1997
1972 Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972
                            Meera
1971 Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971
                            Striyanchy
                            a
  Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
                  Prabhavalkar
                            Mee
                            Jinkalo
                            Mee
1963 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963
                            Maaza
                            Kunaa
                            Mhanoo
1968 Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee     1968
                            Buvaa
                            Tethe
1964 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964
                            Hee Vaat
                            Door
1972 Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972
                            Rajaa
1974 Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974
                            Themba
                            Themba
1990 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990
                            Naatyasa
  Pune   Drama        Patil   MP    meeksha
                            Vaataa
1988 Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988
                            Abhinav
                            Ekaankika
1998 Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a      1998
                            Sari Ga
1964 Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964
1984 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984
                            Panchadh
1994 Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara     1994
1987 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987
                            Pungivaal
2000 Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000
2004 Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004
                            Rangayaa
2002 Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri     2002
                            Swapna
                            Ekaa
                            Vaalyaach
1978 Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e      1978
                            Rahimatp
                            urkaraanc
                            hi
                            Nibandha
1995 Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995
                              Kaalokh
                              Det
1979 Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979
1984 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984

                            Yayaati
                            aani
1966 Mumbai   Drama         ShirwadkarVi Va Devayaani    1966
                            Mithaaich
1971 Sangali   Drama   Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971
                            Bertolt
                            Brecht
                            chaa
                            Naatyavic
2000 Mumbai   Drama   Translation Joshi   Ashok haar      2000
                            Man
                            Dhuvadha
1986 Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip ar       1986

1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999
                              Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa    2001
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996
                              Dambadw
                              eepcha
                              Mukabala
1973 Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a      1973
   Mumbai   Drama   Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                              Dehabhaa
2002 Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002
                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988
Shrirampur Short Stories     Bhosale  DT     Janma     2003 Shrirampur
Pune    Short Stories     Chitre   Dilip   Chavyaa      Pune
Pune    Short Stories     Borade   RR     Valavan    1976 Pune
                            America
Pune    Short Stories      Kolhatkar Usha   Kiti Mothi  1989 Pune
                            Saangaav
Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa      1962 Pune
Shrirampur Short Stories
            Translation Prakash Uday    Tirich    2000 Shrirampur
Mumbai   Novel          PatwardhanVasundharaNetra     1967 Mumbai
                            Goodbye
Pune    Novel          Fondake Bal     Arth     1989 Pune
Amaravati Story Collection     Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati
                            Pratinidhic
Mumbai   Story Collection    Bhosale S S     Katha     1984 Mumbai

                            Hakikat
Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai
                            Akaraa
                            Koti
                            Gallon
Mumbai   Novel         Barve   Anil    Panee     1981 Mumbai
                            Paansaav
                            alyanci
Aurangabad
     Novel          Phene   Vasant   Vasaahat   2001 Aurangabad
                          Yakhsanc
                          hee
Mumbai   Story Collection  Naralikar  Jayant  Denagee  1979 Mumbai
                          Mahanand
Mumbai   Story Collection  Dalavi   Jayawant a     1970 Mumbai
                          Vangmay
                          een
                          Nibandha
Pune    Essays       Jadhav   RG    Lekhan   1967 Pune

Mumbai   Story Collection  Chitre   Dilip Chaturang  1995 Mumbai
Mumbai   Novel       Bhende   SubhashKinara    1994 Mumbai
                         Shunyach
                         a Mol
Mumbai   Story Collection  Bhagavat Smita   Amol     2000 Mumbai
                         Shravan
                         Hoee
Pune    Novel       Sane        Udaas
                    Bhalachandra      1995 Pune
Pune    Story Collection  Gokhale Arvind   Daagina   1972 Pune
                         Saare
                         Pravaasi
                         Ghadeech
Mumbai   Novel       Dalavi  Jayawant e       1964 Mumbai
                         Chookbho
Mumbai   Story Collection  Savakar Indrayani ol      1963 Mumbai
Mumbai   Novel       Sathe  Annabhau Ratnaa    1966 Mumbai
                         Dhaasalal
                         ele
Badoda   Story Collection  Limaye  Subhadra Manore    1962 Badoda
                         Yogabhra
Mumbai   Poetry       Dahake  Vasant  shta     1972 Mumbai
                         Aisa Gaa
                         Mee
Mumbai   Poetry       Surve  Narayan Bramha     1962 Mumbai
                         Vaajale
                         Vijechi
Mumbai   Poetry       Kanta  Va Ra   Taali    1965 Mumbai
                         Marathi
Mumbai   Essays       Joag        Kavita
                    Ramachandra      1967 Mumbai
                         Ranatalya
Mumbai   Poetry       Mahanor Na Dho   Kavita    1967 Mumbai
                         Shukratar
                         aka
Kolhapur  Poetry       Aundhkar Ganesh  Luklukate  1965 Kolhapur
                         Ekavees
                         Samaasi
                         (Juna
                         Daasbodh
      Religious     Thosar  Ramadas )
Pune    Religious     Karve  Iravati  Dharma    1971 Pune
                        Sant Aale
Pune   Religious     Joshi  Pralhad  Ghara    1965 Pune
Pune   Novel       Atre   Prabhakar Shareer   1969 Pune
                        Jamavaaj
Mumbai  Story Collection  Buva   Vi Aa   amav     1972 Mumbai
                        Mukti aani
                        Itar
Amaravati Drama       MahambareGangadhar Ekankika   1967 Amaravati
                        Doctor
Mumbai  Drama       Atre   Pra Ke  Laagu    1967 Mumbai
                        Marathi
Pune   Drama       Bhide  Shri   Ekankika   1965 Pune

                         Samiksha
Nagpur  Drama       Bhole   Vasudev  Saurabh   1969 Nagpur

                         Sanshodh
Pune   Religious     Kulakarni P     an Dhaara  1967 Pune
Nagpur  Poetry       Bhagavat Pramila  Varadaan  1964 Nagpur
                         Shoonyaa
                         toon
                         Shoonyaa
Mumbai  Drama       Limaye  Baba   kade    1962 Mumbai
Mumbai  Novel       Pitake  Va Ha   Shidoree  1969 Mumbai
                         Peshavaai
                         che Divya
Pune   Novel       Hadap   Vitthal  Tej     1969 Pune
                         Shri
                         Ruddhipur
Nagpur  Religious     Tulpule  SG    avarnan   1967 Nagpur

                         Vidyasada
                         nmadheel
                         Gamtijam
Mumbai  Story Collection  Kamat  Sadhana ati      1967 Mumbai
                         Vidwan
                         Sobati Ki
                         Kushal
Amaravati Drama       Gadakari BalakrishnaGrihini   1914 Amaravati
                         Khogeer
Pune   Humor       DeshpandePu La   Bharatee  1950 Pune
                         Sahaj
                         Yogi
Pune   Religious     Kubade  BapusahebSadguru    1971 Pune
                         He Geet
                         Jeevanaa
Pune   Biography     Shaha  Sumati   che     1971 Pune
                         Shatruchy
                         a Gotaat
                         Saavarak
Solapur  Biography     Andurkar V     ar     1970 Solapur
Nagpur   Poetry       Varokar  Avinash Nooran    1968 Nagpur
                         Raan
                         Karavand
Kolhapur  Story Collection  Nalage       a
                    Chandrakumar      1971 Kolhapur
                         Ashtagrah
                         ateel
Pune    Political     Gadagil  Na Vi   Navavaa    1964 Pune
                         Paav
Mumbai   Story Collection  Gadagil  Na Vi   Misal     1963 Mumbai
Mumbai   Novel       MadgoolkarVyankateshVaavatal   1964 Mumbai
                         Maharaas
                         htraache
                         Mahaama
Mumbai   Political     Pendse  Lalaji  nthan     1965 Mumbai
                         Bhaaratiy
                         a
                         Lokashaa
Nagpur   Political     Mangudakar P
                    M     hi      1968 Nagpur
                         Mahaaraa
                         shtraateel
                         Shaikshan
                         ik
Pune    Political     Akolkar  G     Parivartan  1971 Pune
                         Aatmadny
                         aan aani
Vardha   Religious     Bhaave  Vinoba  Vidnyaan      Vardha
                         Villayatec
                         hi Pahili
Miraj   Trvelogue     Joshi   Neela   Safar       Miraj
                         Pashimec
                         hi
                         Kshanachi
Pune    Trvelogue     Karnik  DB    tre      1967 Pune

                        Shaastriya
                        Tatwadny
Mumbai   Religious     Desai  Narayan aan       1962 Mumbai
                        Sphooling
Nagpur   Biography     Pachakhedeanardan a
                    J               Nagpur

Mumbai   Drama       Kanetkar  Vasant  Priya Aais  1992 Mumbai
                          Kaakaa
                          Maanasaa
Mumbai   Drama       Dandekar Gopal    t Yeto    1972 Mumbai

                         Tu Vedaa
Pune    Drama       MadgoolkarVyankateshKumbhaar   1961 Pune
Mumbai   Drama       Elkunchawaar
                    Mahesh  Yugaant    1997 Mumbai
Mumbai   Drama       Kalelkar Madhusudan Amrutvel   1972 Mumbai
                         Meera
Mumbai   Drama       Kanetkar Vasant   Madhura    1971 Mumbai
                         Striyanchy
                         a
Mumbai  Drama              Kumudini Kubadyaa
               Prabhavalkar             Mumbai
                         Mee
                         Jinkalo
                         Mee
Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Haralo    1963 Mumbai
                         Maaza
                         Kunaa
                         Mhanoo
Mumbai  Drama        Keshav   Datta  Mee     1968 Mumbai
                         Buvaa
                         Tethe
Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  Baayaa    1964 Mumbai
                         Hee Vaat
                         Door
Mumbai  Drama        Kalelkar Madhusudan Jaate    1972 Mumbai
                         Rajaa
Mumbai  Drama  Translation Karandikar Vinda  Lear     1974 Mumbai
                         Themba
                         Themba
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Aabhaal   1990 Pune
                         Naatyasa
Pune   Drama        Patil   MP    meeksha     Pune
                         Vaataa
Pune   Drama        Bhagat   Datta  Palvaata   1988 Pune
                         Abhinav
                         Ekaankika
Mumbai  Drama        Atre    Pra Ke  a      1998 Mumbai
                         Sari Ga
Mumbai  Drama        Tendulkar Vijay   Sari     1964 Mumbai
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Nishpaap   1984 Pune
                         Panchadh
Hyderabad Drama        Saadhale Nalini   aara     1994 Hyderabad
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   Asta     1987 Pune
                         Pungivaal
Pune   Drama        Shindagi Shrinivas aa      2000 Pune
Mumbai  Drama        Manohar Shyam    Darshan   2004 Mumbai
                         Rangayaa
Mumbai  Drama        Gajavi   Premanandtri     2002 Mumbai
                         Swapna
                         Ekaa
                         Vaalyaach
Pune   Drama        Paradeshi Dilip   e      1978 Pune
                         Rahimatp
                         urkaraanc
                         hi
                         Nibandha
Mumbai  Drama        DeshpandeGovind   maalaa    1995 Mumbai
                            Kaalokh
                            Det
Pune    Drama         Paradeshi Dilip   Hunkaar   1979 Pune
Kolhapur  Drama         Paradeshi Dilip   Naatak   1984 Kolhapur

                          Yayaati
                          aani
Mumbai   Drama          ShirwadkarVi Va Devayaani    1966 Mumbai
                          Mithaaich
Sangali  Drama    Children Shindagi Shrinivas e Ghar     1971 Sangali
                          Bertolt
                          Brecht
                          chaa
                          Naatyavic
Mumbai   Drama    Translation Joshi   Ashok haar      2000 Mumbai
                          Man
                          Dhuvadha
Kolhapur  Drama          Paradeshi Dilip ar       1986 Kolhapur

Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai
                            Trutiya
Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur

                           Laatushet
Sangali  Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali
                           Eka
                           Gaadhava
                           achi
Mumbai   Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani   1994 Mumbai
                           Ujalalyaa
Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa    2001 Mumbai
                           Vasundha
Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra        Mumbai
                           Agatikaa
                           aani Itar
                           Ekaankika
Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a      1991 Pune
                           Gaandhi
                           Viruddha
Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai
                           Dambadw
                           eepcha
                           Mukabala
Mumbai   Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai
Mumbai   Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai
                           Dehabhaa
Pune    Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune
                          Shokatma
                          Vishwaroo
Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune
                          Amrutanu
                          bhav
     Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                          Punha
Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai
                          Mool
                          Geetecha
Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune
                          Soundary
                          ameeman
Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai
                          Mahaapra
                          bhu
                          Shriswami
                          samartha
Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai
                          Ananda
Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune
Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune
                          Jhel
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune
CATEG Author's      Author        TITLE         ISBN
 ORY    Last
Biography Hurjuk
              first
             Naseema   chakachi khurchi      Bio. Hu.Na.001
Biography Alexander   P.c.     Indira - anitm parva    Bio.Ale.P..001
                   Shatruchya Gotaat
Biography  Andurkar  V       Saavarakar         Bio.And.V.001
Biography  BaLel    Anil     Na C Phadke        Bio.BaL.An.001
Biography  Barve    Dattatreya  Sagarmegha         Bio.Bar.Da.001
Biography  Bhagwat   ML      Me Ek Nimittamatra     Bio.Bha.ML.001
Biography  Bhave    Savita    Prashanmaster       Bio.Bha.Sa.001
Biography  Bhosale   Shivajirao  Deepastambha        Bio.Bho.Sh.001
Biography  Bhosale   Shivajirao  Deepstambha        Bio.Bho.Sh.001
Biography        Narendra
      Chapalgaonkar       Karmyogi Sanyasi      Bio.Cha.Na.001
Biography  Chavan   Sheshrao   Babasaheb Ambedkar     Bio.Cha.Sh.001
Biography  Chendvankar Sadananda Dr. Jayant Narlikar      Bio.Che.Sa.001
Biography  Dandawte  Madhu     Vedh - Antarvedh      Bio.Dan.Ma.001
Biography  Deolgaonkar Atul     Lori Baker         Bio.Deo.At.001
Biography  Desai    H.T      ShatPailu Savarkar     Bio.Des.H..001
Biography  Desai           T.
            HarishchandraTejyomaya Vivekananda    Bio.Des.Ha.001
Biography  Deshmukh         Loknayak
            Prakash & shubhangi shivaji- part 1   Bio.Des.Pr.001
Biography  Deshmukh         Loknayak
            Prakash & shubhangi shivaji -part 2   Bio.Des.Pr.001
Biography  edited   Phule samiti Chatrapati Shivaji     Bio.edi.Ph.001
Biography  Garud    Shantaram   Mazi Krantivratachi SadhanaBio.Gar.Sh.001
Biography  Gavankar  Veena     Ek hota carver       Bio.Gav.Ve.001
Biography  Gokhale   D.V.     Yuddha Netrutva      Bio.Gok.D..001
Biography  Gokhale   D.V.     Yuddha Netrutva      Bio.Gok.D..001
Biography  Gokhale   Kamal     Shivaputra Shivaji     Bio.Gok.Ka.001
Biography  Gokhale   Prabha    Adharvad          Bio.Gok.Pr.001
Biography  Gore    Keshav    Asidhara          Bio.Gor.Ke.001
Biography  Jadhave   Ramakant   Sonaba           Bio.Jad.Ra.001
Biography  Joglekar  Chandraprab Chandraprabhechya Bheti Bio.Jog.Ch.001
            ha
Biography  Joshi    Jagannath R Vahileli Phule        Bio.Jos.Ja.001
Biography  Kambale   J.R.     Amardeep          Bio.Kam.J..001
Biography  Kanekar   Nirmala Anant B Kavi           Bio.Kan.Ni.001
Biography  Karve    R.D.     Ya Di Phadake       Bio.Kar.R..001
Biography  Kasat    Govind    Baba Amte         Bio.Kas.Go.001
Biography  Khadilkar  G.V.     Motehr teresa       Bio.Kha.G..001
Biography  Khadilkar  Neelkanth   Towers           Bio.Kha.Ne.001
Biography  Kher    B. D.     Amrutputra         Bio.Khe.B..001
Biography  Kher    Bha da    Ydanya           Bio.Khe.Bh.001
Biography  Kulkarni  Shanta    Apuri KahaNi        Bio.Kul.Sh.001
Biography  Kulkarni  T. L.     Vyartha n ho balidan    Bio.Kul.T..001
Biography  Kulkarni  T. L.     Vyartha n ho balidan    Bio.Kul.T..001
Biography  Kurundkar  Madhu     Sangat Naraharchi     Bio.Kur.Ma.001
Biography  Limaye   Champa    Smruti Sugandh       Bio.Lim.Ch.001
Biography  Limaye   Madhu   Rashrapita          Bio.Lim.Ma.001
Biography  Lokhande  Basanta                 Bio.Lok.Ba.001
                  Karmavira Bhurava Patil VyaktidarSana
Biography  Madakholkar Ganesh   Eka Nirvasitachi Kahani   Bio.Mad.Ga.001
biography  Mahajan   Narahara  Ase Hote Dyaneshwar     bio.Mah.Na.001
biography  Mahajan   Narahara  Ase Hote Dyaneshwar     bio.Mah.Na.001
Biography  Maharaj   Dnyanesh  Rashtrapurush        Bio.Mah.Dn.001
Biography  Mangeshkar Lata    Phule Vechita        Bio.Man.La.001
Biography  Manmohan Lokakavi   Buddhisagar - Nana Phadnis  Bio.Man.Lo.001
Biography  Mehta    Usha    Laakh Molacha Jeev      Bio.Meh.Us.001
Biography  MiNekar   Ajit    Phirastu           Bio.MiN.Aj.001
Biography  More    Shesharao                dhoran
                  Ambedkarachanche samajikBio.Mor.Sh.001
Biography  Mukharjee       Tantya
            CHARUCHANDRA Bhilla           Bio.Muk.CH.001
Biography  Narvekar  Shashikant Jawaharlal nehru       Bio.Nar.Sh.001
Biography  Pachakhede Janardan  Sphoolinga          Bio.Pac.Ja.001
Biography  Pandit   Nalini   Ambedkar           Bio.Pan.Na.001
Biography  Pansare   Govind   Shivaji KoN Hota?      Bio.Pan.Go.001
Biography  Paranjape  Vasant   Manswi            Bio.Par.Va.001
Biography  Parikh                       Bio.Par.Go.001
            Govardhna Architect of Indian Nationalism
Biography  Parikh                       Bio.Par.Go.001
            Govardhna Architect of Indian Nationalism
Biography  Patil    P     Majhya Aathvani       Bio.Pat.P .001
Biography  Patil    Vilas    Krantisinha Nana Patil   Bio.Pat.Vi.001
Biography  Phadke   Y. D.   Shodh: Baal-Gopalancha Bio.Pha.Y..001
Biography  Phadnis   Jagan   Mahatmyachi Akher      Bio.Pha.Ja.001
Biography  Phatak   Nanasaheb Smrutisugandha        Bio.Pha.Na.001
Biography  Phule    Anand R                 B
                  Acharya Praphulchandra Ray io.Phu.An.001
Biography  Pradhan   G. P.   Lokmanya Tilak        Bio.Pra.G..001
Biography  Pradhan   G. P.   Jayaprakash Narayan     Bio.Pra.G..001
Biography  Pundalik  Ragini   Satsanagat          Bio.Pun.Ra.001
Biography  Purandare  B.M.    Raja ShivaChatrapati     Bio.Pur.B..001
Biography        A
      Sahstrabudhhe . M.   Swatantryaveer Savarkar Bio.Sah.A..001
Biography  Sangvai   Vijaya   Gandhabawari         Bio.San.Vi.001
Biography  Sarang   Kamlakar  Anubhav           Bio.Sar.Ka.001
Biography  Sarang   Kamlakar  Anubhav           Bio.Sar.Ka.001
Biography  Shaha    Sumati   He Geet Jeevanaache     Bio.Sha.Su.001
Biography  Shere    B.G>    Valayankit          Bio.She.B..001
Biography  Shevde   Indumati  Baba Navacha Zanzavat    Bio.She.In.001
Biography  Shewalkar  Ram    Smya yogi - Vinoba      Bio.She.Ra.001
Biography  Sohoni   Leena   Lata Mangeshkar       Bio.Soh.Le.001
Biography  Sutar    D.M.    Prasad Amha Bandishala Bio.Sut.D..001
Biography  Sutar    D.M.    Prasad Amha Bandishala Bio.Sut.D..001
Biography  Tatke    Arvind   Don Bradman         Bio.Tat.Ar.001
Biography  Tayade   Manoj   Karmayogi Gadgebaba     Bio.Tay.Ma.001

Biography Vaidya    Sarojini   Tryambak Shejawalkar   Bio.Vai.Sa.001
Biography Valimbe    V. S.    Netaji          Bio.Val.V..001
Biography Wagh     Kamala    Ajichya supatale moti   Bio.Wag.Ka.001
Biography Wagh  Vilas  Tantya Bhill  Bio.Wag.Vi.001
PUBDATE    PUBPLACE comments            PU BOOK   FIRST
                           BLI FORM  Yes
    1995  Pune     Translated by Ashok Jain

    1970  Solapur
    1994  Mumbai
1982     Pune
    1985  Mumbai
    1999  Pune
    1994  Pune
    1994  Pune
    1999  Mumbai
    1990  Aurangabad
    1965  Mumbai
    1999  Pune
    1997  Latur
    1975  Pune
    1922  Pune
    1996  Mumbai
    1996  Mumbai
    1982  Dhule
    2002  Pune
    1981  Pune
    1966  Mumbai
    1966  Mumbai    duplicate? Copy?
    1971  Pune
    2005  Pune
    1960  Mumbai
    1999  Mumbai
1971     Pune

    1966  Nagpur    Yvacktichitre
    1995  Mumbai
    1972  Pune
    1981  Pune
    2002  Amarawati
    1997  Mumbai
    1999  Mumbai
    1970  pune
    1968  Pune
    1994  Mumbai
    1969  Pune
    1969  Pune
    1994  Pune
    1998  Mumbai
    1998  Mumbai
    1964  Pune
1994     Nagpur
    1968  Nagpur
    1968  Nagpur
    2002  Mumbai
    1997  Mumbai
    1972  Pune
    1994  Mumbai
    1997  IchalKaranji
    1998  Pune
    1998  Pune
    1994  Mumbai
       Nagpur
    1996  Mumbai
    1988  Mumbai
    1994  Karjat
    1969  Mumbai
    1969  Mumbai
1964     Mumbai
    1992  Mumbai
    1977  Pune
    1994  pune
    1969  Mumbai
    1994  mumbai
    1994  Pune
    2001  pune
    1994  Mumbai
    1982  Pune
    1993  mumbai
    1980  Mumbai
    1994  Mumbai
    1994  Mumbai
    1971  Pune
    1998  Mumbai
1991     Dombivali
    1995  Mumbai
    1995  Pune
    1967  Mumbai
    1967  Mumbai
    1965  Pune          Baba Navacha
    1991  Mumbai     Indumati Zanzavat
                   Chandraprabh
    1995  Mumbai         echya
               Chandraprabha Bheti
    1994  Pune      Dattatreya Sagarmegha
                    Eka
    1995  Pune      Ganesh Nirvasitachi
         Majhya
1998  Pune  P  Aathvani
SIGNED RATIN Condit
     G  ion
yes
                                Baba
Bio.She.In.001  1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001
                                Chandrap
Bio.Jog.Ch.001  1971 Pune   Biography            rabhechya
                      Joglekar Chandraprabha
                                Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.001
Bio.Bar.Da.001  1982 Pune   Biography  Barve  Dattatreya ha
                                Eka
                                       Bio.Bar.Da.001
Bio.Mad.Ga.001 1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
                           Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                            Majhya
Bio.Pat.P .001  1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001
                        Baba
1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991
                        Chandrap
1971 Pune   Biography            rabhechya
              Joglekar Chandraprabha
                        Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971
1982 Pune   Biography  Barve  Dattatreya ha
                        Eka
                              Bio.Bar.Da.0011982
1994 Nagpur  Biography  Madakholkar
                  Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                                     1994
                   Majhya
1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964
                     Baba
Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali
                     Chandrap
Pune   Biography            rabhechya
           Joglekar Chandraprabha
                     Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune
Pune   Biography  Barve  Dattatreya ha
                     Eka
                            Bio.Bar.Da.0011982 Pune
Nagpur  Biography  Madakholkar
                Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                                  1994 Nagpur
                 Majhya
Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai
                Baba
Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography
                Chandrap
Biography            rabhechya
      Joglekar Chandraprabha
                Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography
Biography  Barve  Dattatreya ha
                Eka
                       Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography
Biography  Madakholkar
           Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                             1994 Nagpur   Biography
            Majhya
Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography
          Baba
Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography
          Chandrap
          rabhechya
Joglekar Chandraprabha
          Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography
Barve  Dattatreya ha
          Eka
                 Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography
Madakholkar
     Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                       1994 Nagpur   Biography
      Majhya
Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography
          Baba
Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde
          Chandrap
          rabhechya
Joglekar Chandraprabha
          Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography  Joglekar
Barve  Dattatreya ha
          Eka
                 Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve
Madakholkar
     Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                       1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
      Majhya
Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil
      Baba
Indumati  Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde   Indumati
      Chandrap
      rabhechya
Chandraprabha
      Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography  Joglekar  Chandraprabha
Dattatreya ha
      Eka
            Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve   Dattatreya
Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                   1994 Nagpur   Biography      Ganesh
                                 Madakholkar
  Majhya
P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil  P
Baba                                    Baba
Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha
Chandrap                                  Chandrap
rabhechya
Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography            rabhechya
                            Joglekar Chandraprabha
                                      Sagarmeg
ha
Eka
       Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve  Dattatreya ha
                                      Eka
Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
             1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
                                Ganesh   Nirvasitac
Majhya                             Majhya
Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani
                               Baba
Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001
                               Chandrap
Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography            rabhechya
                     Joglekar Chandraprabha
                               Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.001
Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve  Dattatreya ha
                               Eka
                                      Bio.Bar.Da.001
Bio.Mad.Ga.001
       1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
                          Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                           Majhya
Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001
                        Baba
1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991
                        Chandrap
1971 Pune   Biography            rabhechya
              Joglekar Chandraprabha
                        Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971
1982 Pune   Biography  Barve  Dattatreya ha
                        Eka
                              Bio.Bar.Da.0011982
1994 Nagpur  Biography  Madakholkar
                  Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                                     1994
                   Majhya
1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964
                     Baba
Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali
                     Chandrap
Pune   Biography            rabhechya
           Joglekar Chandraprabha
                     Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune
Pune   Biography  Barve  Dattatreya ha
                     Eka
                            Bio.Bar.Da.0011982 Pune
Nagpur  Biography  Madakholkar
                Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                                  1994 Nagpur
                 Majhya
Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai
                Baba
Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography
                Chandrap
Biography            rabhechya
      Joglekar Chandraprabha
                Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography
Biography  Barve  Dattatreya ha
                Eka
                       Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography
Biography  Madakholkar
           Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                             1994 Nagpur   Biography
            Majhya
Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography
          Baba
Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography
          Chandrap
          rabhechya
Joglekar Chandraprabha
          Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography
Barve  Dattatreya ha
          Eka
                 Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography
Madakholkar
     Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                       1994 Nagpur   Biography
      Majhya
Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography
          Baba
Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde
          Chandrap
          rabhechya
Joglekar Chandraprabha
          Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography  Joglekar
Barve  Dattatreya ha
          Eka
                 Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve
Madakholkar
     Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                       1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
      Majhya
Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil
      Baba
Indumati  Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde   Indumati
      Chandrap
      rabhechya
Chandraprabha
      Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography  Joglekar  Chandraprabha
Dattatreya ha
      Eka
            Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve   Dattatreya
Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                   1994 Nagpur   Biography      Ganesh
                                 Madakholkar
  Majhya
P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil  P
Baba                                    Baba
Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha
Chandrap                                  Chandrap
rabhechya
Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography            rabhechya
                            Joglekar Chandraprabha
                                      Sagarmeg
ha
Eka
       Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve  Dattatreya ha
                                      Eka
Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
             1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
                                Ganesh   Nirvasitac
Majhya                             Majhya
Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani
                               Baba
Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001
                               Chandrap
Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography            rabhechya
                     Joglekar Chandraprabha
                               Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.001
Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve  Dattatreya ha
                               Eka
                                      Bio.Bar.Da.001
Bio.Mad.Ga.001
       1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
                          Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                           Majhya
Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001
                        Baba
1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991
                        Chandrap
1971 Pune   Biography            rabhechya
              Joglekar Chandraprabha
                        Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971
1982 Pune   Biography  Barve  Dattatreya ha
                        Eka
                              Bio.Bar.Da.0011982
1994 Nagpur  Biography  Madakholkar
                  Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                                     1994
                   Majhya
1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964
                     Baba
Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali
                     Chandrap
Pune   Biography            rabhechya
           Joglekar Chandraprabha
                     Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune
Pune   Biography  Barve  Dattatreya ha
                     Eka
                            Bio.Bar.Da.0011982 Pune
Nagpur  Biography  Madakholkar
                Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                                  1994 Nagpur
                 Majhya
Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai
                Baba
Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography
                Chandrap
Biography            rabhechya
      Joglekar Chandraprabha
                Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography
Biography  Barve  Dattatreya ha
                Eka
                       Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography
Biography  Madakholkar
           Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                             1994 Nagpur   Biography
            Majhya
Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography
          Baba
Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography
          Chandrap
          rabhechya
Joglekar Chandraprabha
          Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography
Barve  Dattatreya ha
          Eka
                 Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography
Madakholkar
     Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                       1994 Nagpur   Biography
      Majhya
Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography
          Baba
Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde
          Chandrap
          rabhechya
Joglekar Chandraprabha
          Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography  Joglekar
Barve  Dattatreya ha
          Eka
                 Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve
Madakholkar
     Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                       1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
      Majhya
Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil
      Baba
Indumati  Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde   Indumati
      Chandrap
      rabhechya
Chandraprabha
      Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography  Joglekar  Chandraprabha
Dattatreya ha
      Eka
            Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve   Dattatreya
Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                   1994 Nagpur   Biography      Ganesh
                                 Madakholkar
  Majhya
P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil  P
Baba                                    Baba
Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha
Chandrap                                  Chandrap
rabhechya
Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography            rabhechya
                            Joglekar Chandraprabha
                                      Sagarmeg
ha
Eka
       Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve  Dattatreya ha
                                      Eka
Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
             1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
                                Ganesh   Nirvasitac
Majhya                             Majhya
Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani
                               Baba
Bio.She.In.001 1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001
                               Chandrap
Bio.Jog.Ch.0011971 Pune    Biography            rabhechya
                     Joglekar Chandraprabha
                               Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.001
Bio.Bar.Da.0011982 Pune    Biography  Barve  Dattatreya ha
                               Eka
                                      Bio.Bar.Da.001
Bio.Mad.Ga.001
       1994 Nagpur   Biography  Madakholkar
                          Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                           Majhya
Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001
                        Baba
1991 Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991
                        Chandrap
1971 Pune   Biography            rabhechya
              Joglekar Chandraprabha
                        Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971
1982 Pune   Biography  Barve  Dattatreya ha
                        Eka
                              Bio.Bar.Da.0011982
1994 Nagpur  Biography  Madakholkar
                  Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                                     1994
                   Majhya
1964 Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964
                     Baba
Dombivali Biography  Shevde  Indumati Navacha   Bio.She.In.001 1991 Dombivali
                     Chandrap
Pune   Biography            rabhechya
           Joglekar Chandraprabha
                     Sagarmeg   Bio.Jog.Ch.0011971 Pune
Pune   Biography  Barve  Dattatreya ha
                     Eka
                            Bio.Bar.Da.0011982 Pune
Nagpur  Biography  Madakholkar
                Ganesh   Nirvasitac  Bio.Mad.Ga.001
                                  1994 Nagpur
                 Majhya
Mumbai  Biography  Patil  P  Aathvani  Bio.Pat.P .001 1964 Mumbai
CATEGO Author Author         TITLE       ISBN     PUBD PUBP
  RY    's Last first
       Karndikar Vinda
Children Literature       Atu Lokancha Desh  Chi.Kar.Vi.001
                                   ATE Mumbai
                                   1963
                                      LACE
       Patil
Children Literature  Devba   Ropvatika      Chi.Pat.De.001  2002  Amaravati
comm        PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
 ents
Children Literature
          SHER FORM Yes   D   G  ion
Children Literature
CATE Author's Author         TITLE          ISBN    PUBD
GORY Last   first      Agatikaa aani Itar
                                     ATE
Drama  Agarkar  Rajguru   Ekaankikaa        Dra.Aga.Ra.001  1991
Drama  Atre    P.K.    Bua tethe baya      Dra.Atr.P..001  1964
Drama  Atre    P.K.    Bua tethe baya      Dra.Atr.P..001  1964
Drama  Atre    Pra Ke   Doctor Laagu       Dra.Atr.Pr.001  1967
Drama  Atre    Pra Ke   Buvaa Tethe Baayaa    Dra.Atr.Pr.001  1964
Drama  Atre    Pra Ke   Abhinav Ekaankikaa    Dra.Atr.Pr.002  1998
Drama  Bhadkamkar Abhiram   Dehabhaan        Dra.Bha.Ab.001  2002
Drama  Bhagat   Datta    Vaataa Palvaata     Dra.Bha.Da.001  1988
Drama  Bhide   Shri    Marathi Ekankika     Dra.Bhi.Sh.001  1965
Drama  Bhole   Vasudev   Samiksha Saurabh     Dra.Bho.Va.001  1969
Drama  Chitre   Dilip    Alibabachi Heech Guha  Dra.Chi.Di.001  1989
                Gaandhi Viruddha
Drama  Dalavi   Ajit    Gaandhi         Dra.Dal.Aj.001   1996
Drama  Dalvi   Ajit    Gandhi Viruddha Gandhi  Dra.Dal.Aj.001  1996


Drama  Dandekar  Gopal    Kaakaa Maanasaat Yeto Dra.Dan.Go.001    1972
Drama  Datta   Kesave   Maza Kuna Mhanu me Dra.Dat.Ke.001     1968
Drama  Daverkat  Padmakar Badaam rani choukat gulam Dra.Dav.Pa.001   1970
                Rahimatpurkaraanchi
Drama  Deshpande Govind    Nibandhamaalaa     Dra.Des.Go.001   1995
Drama       M
    Elkunchawaar ahesh   Yugaant         Dra.Elk.Ma.001   1997
                Shokatma Vishwaroop
Drama  Gadagil  S      Darshan         Dra.Gad.S.001   2000
                Vidwan Sobati Ki Kushal
Drama  Gadakari  Balakrishna Grihini         Dra.Gad.Ba.001   1914
Drama  Gajavi   Premanand Rangayaatri        Dra.Gaj.Pr.001   2002
Drama  Gokhale  Arvind   Maanus Aani Kalas    Dra.Gok.Ar.001   1982
                Bertolt Brecht chaa
Drama  Joshi   Ashok    Naatyavichaar      Dra.Jos.As.001   2000
Drama  Kalelkar  Madhusudan Amrutvel        Dra.Kal.Ma.001   1972
Drama  Kalelkar  Madhusudan Hee Vaat Door Jaate   Dra.Kal.Ma.001   1972
Drama  Kanetkar  Vasant   Priya Aais       Dra.Kan.Va.001   1992
Drama  Kanetkar  Vasant   Meera Madhura      Dra.Kan.Va.002   1971
Drama  Karandikar Vinda    Rajaa Lear       Dra.Kar.Vi.001   1974
                Maaza Kunaa Mhanoo
Drama  Keshav   Datta    Mee           Dra.Kes.Da.001   1968
                Eka Gaadhavaachi
Drama  Kulkarni  Ranganath Kahaani          Dra.Kul.Ra.001   1994
Drama  Kulkarni  Ranganath Prayog          Dra.Kul.Ra.002
Drama  Kulkarni  Rangnath Saheb Yashvantravji Chavan Dra.Kul.Ra.003   1994
                Shoonyaatoon
Drama  Limaye   Baba    Shoonyaakade      Dra.Lim.Ba.001   1962
Drama  Madgoolkar Vyankatesh Tu Vedaa Kumbhaar    Dra.Mad.Vy.001  1961

Drama  Mahambare Gangadhar Mukti aani Itar Ekankika  Dra.Mah.Ga.001  1967
Drama  Manohar   Shyam   Darshan         Dra.Man.Sh.001  2004
Drama  More    Sadanand Ujalalyaa Dishaa     Dra.Mor.Sa.001  2001
               Themba Themba
Drama  Paradeshi Dilip    Aabhaal         Dra.Par.Di.001  1990
Drama  Paradeshi Dilip    Nishpaap         Dra.Par.Di.002  1984
Drama  Paradeshi Dilip    Asta           Dra.Par.Di.003  1987
               Swapna Ekaa
Drama  Paradeshi Dilip    Vaalyaache        Dra.Par.Di.004  1978
Drama  Paradeshi Dilip    Kaalokh Det Hunkaar   Dra.Par.Di.005  1979
Drama  Paradeshi Dilip    Naatak          Dra.Par.Di.006  1984
Drama  Paradeshi Dilip    Man Dhuvadhaar      Dra.Par.Di.007  1986
Drama  Patil    MP    Naatyasameeksha     Dra.Pat.M .001
Drama  Pawar    Jayant  Adhaantar        Dra.Paw.Ja.001  1999
Drama  PrabhavalkarKumudini Striyanchya Kubadyaa   Dra.Pra.Ku.001
Drama  Saadhale  Nalini  Panchadhaara       Dra.Saa.Na.001  1994
Drama  Sathe    Netra   Vasundhara        Dra.Sat.Ne.001
Drama  Shindagi  Shrinivas Pungivaalaa       Dra.Shi.Sh.001  2000
Drama  Shindagi  Shrinivas Mithaaiche Ghar     Dra.Shi.Sh.002  1971
Drama  Shindagi  Shrinivas Laatusheth Vaatulla   Dra.Shi.Sh.003  2000

Drama  Shirwadkar Vi Va   Yayaati aani Devayaani Dra.Shi.Vi.001   1966
Drama  Tendulkar Vijay    Ajagar aani gandharva Dra.Ten.Vi.001   1966
Drama  Tendulkar Vijay    Gharate Amuche chhan Dra.Ten.Vi.002    1973

Drama  Tendulkar  Vijay   Mee Jinkalo Mee Haralo Dra.Ten.Vi.003   1963
Drama  Tendulkar  Vijay   Sari Ga Sari      Dra.Ten.Vi.004   1964
               Dambadweepcha
Drama  Tendulkar  Vijay   Mukabalaa       Dra.Ten.Vi.005   1973
PUBP comm       PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
LACE ents       SHER FORM     D   G  ion
Pune
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Pune
Pune
Pune
Nagpur
Pune

Mumbai
Mumbai


Mumbai
Pune
Mumbai

Mumbai
Mumbai

Pune    Related

Amaravati
Mumbai
Pune

Mumbai   Translation
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai   Translation

Mumbai

Mumbai   Children
Mumbai   Related
Mumbai

Mumbai
Pune

Amaravati
Mumbai
Mumbai

Pune
Pune
Pune

Pune
Pune
Kolhapur
Kolhapur
Pune
Mumbai
Mumbai
Hyderabad
Mumbai
Pune          yes
Sangali   Children
Sangali   Children

Mumbai
Mumbai
P

Mumbai
Mumbai

Mumbai
CATE Author Author             TITLE            ISBN
Essay  Bhalerao  Anant  Kavad                Ess.Bha.An.001
Essay  Chitnis  S    Vangmayeen Patravyavahar      Ess.Chi.S.001
Essay  Chitre   Dilip  Shatakancha Sandhikaal       Ess.Chi.Di.001
Essay  Deshpan  PL    Chaar Shabda            Ess.Des.PL.001
     de
Essay  Ganu    Shweta  Udyojakanchi Sadhana        Ess.Gan.Sh.001
Essay  Huberma  Leo   Manasachya Aihik Sukhachi Goshta  Ess.Hub.Le.001
     n
Essay  Karandik  G    Sparshachi Palavi          Ess.Kar.G.001
     ar
Essay  Mahajan  Laila  Streemukti Andolan         Ess.Mah.La.001
Essay  Mote    Haribhau Ek Sarvamangal Kshipra Vol 1    Ess.Mot.Ha.001

Essay  Patankar R     Kantchi Saundarya Mimansa      Ess.Pat.R.001

Essay  Saathe   Bhalacha Swa-Sammohan Shastra        Ess.Saa.Bh.001
          ndra
Essay  Sane    Rajeev Bharatiya Arthakaranachya Badaltya  Ess.San.Ra.001
               Disha
Essay  Thag    Bhagwan Adhuneek Kavitecha Peekpaani     Ess.Tha.Bh.001

Essay  Ujambalk Krishna Granthalay Vidaan           Ess.Uja.Kr.001
     ar
Essays  Bang   RaNi   GoiN                 Ess.Ban.Ra.001
Essays  Bang   Rani   Goin                 Ess.Ban.Ra.001.2
Essays  Bhagat Datta    NiLi Watchal             Ess.Bha.Da.001
Essays  Desai   Madhavi Dhumare                Ess.Des.Ma.001
Essays  Desai   Madhavi Dhumare                Ess.Des.Ma.001
Essays  Gadgil  Sudhir  Mukkam                Ess.Gad.Su.001
Essays  Jadhav R G     Vangmayeen Nibandha Lekhan      Ess.Jad.R .001
Essays  Joag        Marathi Kavita
          Ramachandra                  Ess.Joa.Ra.001
Essays  Joshi   Shripaad Veecharyatra             Ess.Jos.Sh.001
Essays  Joshi   Shrirang Adrushtachi Saavli          Ess.Jos.Sh.002
Essays       G
     Karandikar V    Udgaar                Ess.Kar.G .001
Essays  Kirloskar Shantanu Jet Yugatla Marathi Manus      Ess.Kir.Sh.001
Essays           M
     MadgulkarVyankatesh aandeshi Maanase          Ess.Mad.Vy.001
Essays  Nerurkar PrabhakarAnavani Chal             Ess.Ner.Pr.001
Essays  Nerurkar PrabhakarAnavani Chal             Ess.Ner.Pr.001
Essays  Panase Sudhir   Vaidnyanik Drushtikon Aani Aapan   Ess.Pan.Su.001
Essays  Patankar Ra Bha Soundaryameemansaa           Ess.Pat.Ra.001
Essays  Pendse Lalji    SaptDashi              Ess.Pen.La.001
Essays  Pendse Lalji    SaptDashi              Ess.Pen.La.001
Essays  Phadake Na.Si.   Nibandh Sugandh           Ess.Pha.Na.001
Essays  Sanap   Madhav Taha                  Ess.San.Ma.001
Essays  Sheshan T.N.    Vyathita manana sangavasa watat ki  Ess.She.T..001
PUBD PUBP comm  PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN
    Mumbai
1993  Mumbai
1995  Pune
1996  Pune

2004  Thane
1994  Pune

1980  Pune

    Mumbai
1984  Pune

1977  Mumbai

1994  Mumbai

1997  Pune

1999  Buldhana

1966  Pune


1999  Mumbai
2001  Pune
1995  Pune
1995  Pune
1994  Pune
1967  Pune
1967  Mumbai
1992  pune
1994  Sangli
1996  Mumbai
1968  Mumbai
1994  Pune
1963  Mumbai
1963  Mumbai
1997  Mumbai
1974  Mumbai
1972  Mumbai
1972  Mumbai
1966  Pune
1999  Mumbai
1995  Pune
Condit
     Pune
Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories
Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories
Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories  Chitre
Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories  Chitre  Dilip
Chavyaa  Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa
Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa
Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa
Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune
Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories
Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories
Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories  Chitre
Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories  Chitre  Dilip
Chavyaa  Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa
Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa
Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa
Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune
Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories
Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories
Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories  Chitre
Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories  Chitre  Dilip
Chavyaa  Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa
Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa
Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa
Pune  Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune
Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune  Short Stories
Short Stories  Chitre  Dilip  Chavyaa  Pune
CATE Su Author Author              TITLE            ISBN
History    Akolkar Prakash Jai maharashtra              His.Ako.Pr.001
History    Bhalerao Kavita
     Suchee          Marathyancha Itihas Granthsuchi    His.Bha.Ka.001
History    Bhalerao Kavita
     Suchee          Marathyancha Itihas Granthsuchi    His.Bha.Ka.001
History    Boda   Sudha                      His.Bod.Su.001
                  Sane Gurujincha Pundharpur mandir pravesh ladha
History    Brahme Sulabha Gat karar - patent kaida          His.Bra.Su.001
History    Chitre  Dilip   Shatakancha Sandhikaal        His.Chi.Di.001
History    Dandekar Go. Ni. Gaganaat Ghumavili Jaygatha
     Letters                            His.Dan.Go.001
History    Dangle Arjun    Aambedkari chalvaliche antarang    His.Dan.Ar.001
History    DevgirikarTryambak Bharata China sangharsha        His.Dev.Tr.001
History    Devgirika Tryamba Bharateeya Swatantra Ladhyacha     His.Dev.Tr.002
        r     k     Itihaas
History    Edited  Banahatti Adnya patra - shivaji rajneeti    His.Edi.Ba.001
History    Gadgil  B. Y.   Haak Swayatta Maharashtrachi     His.Gad.B..001
History    Godse   D. G.   Dhaftani               His.God.D..001
History    Gohale P.P,     Jagrut Satara             His.Goh.P..001
History    Hadap
     Peshvai    Vi. Va.  Peshvaiteel Kalipravesh        His.Had.Vi.001
History    Joshi        R
     Yvacktichitre JagannathVahileli Phule             His.Jos.Ja.001
History    Joshi   V. S.   Kunthasnana ani Balidaan       His.Jos.V..001
History    kasbe   RaosahebZot                   His.kas.Ra.001
History    Kelkar  NC.    Marathe v Ingraj           His.Kel.NC.001
History    Khopde Suresh Bhivandi dangal 1984            His.Kho.Su.001
History    Kolarkar SG     Bhartacha Itihaas(1605)        His.Kol.SG.001
History    Maharao Dynesh Phakta rashtrabhaktansathi         His.Mah.Dy.001
History         SG
        Majagaonkar     Nivadak Mannose            His.Maj.SG.001
History         s.G.
        Majagaonkar     Nivadak Mannose            His.Maj.s..001
History         B
        Mandavkar hau    Kolam                 His.Man.Bh.001
History    Manmohan Lokakavi Panpat                 His.Man.Lo.001
History    Oak    Milind  Godhra                His.Oak.Mi.001
History    Padhye Ramesh Shetkari Aandolan              His.Pad.Ra.001
History    PalkhiwalaNani
     translated        We, the nation            His.Pal.Na.001
History    Pansare Govind Shivaji Kon Hota?             His.Pan.Go.001
History    Pansare Govind Muslimanche lad              His.Pan.Go.002
History    Phadke Y. D.    Ambedkari Chalval           His.Pha.Y..001
History    Pradhan G.P.    Swatantrya sangramache Mahabharat His.Pra.G..001
History    Punwani Jyoti                       His.Pun.Jy.001
                  Shrikrishna aayog - Sakshidaranchya shabdat
History    Ranadive B. T.   Bharatacha Swatantraladha       His.Ran.B..001
History    Shshadri H. V.   Phalnichi Shaokantika         His.Shs.H..001
History    Talwarkar Govind Grantha Sangati             His.Tal.Go.001
History    Tikekar Arun    Taratamya               His.Tik.Ar.001
History    Tikekar Arun    Tartamya(Maharshtra History)     His.Tik.Ar.001
History    Walimbe V. S.    Swatantraveer Savarkar        His.Wal.V..001
History    Walimbe V. S.    JaiHind Aajad Hind          His.Wal.V..002
History    Walimbe V. S.    Warsaw te Hiroshima          His.Wal.V..003
History    Walimbe V.S.    Netaji                His.Wal.V..004
History    Walimbe V.S.    Warsa te Hiroshima          His.Wal.V..005
PUBD PUBP comm  PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN
1998  Mumbai
1997  Mumbai
1997  Mumbai
1997  Baroda
2001  Pune
1995  Mumbai
1966  Pune
2001  Mumbai
1963  Pune
1969  Pune

1984  Nagpur
1997  Mumbai
1994  Mumbai
1966  Satara
1969  Pune
1966  Nagpur
1986  Mumbai
1997  Pune
1918  Pune
1993  Mumbai
1984  Nagpur
2001  Pune
1998  Mumbai
1998  Mumbai
1966  Pune
1968  Solapur
2002  Pune
1985  Mumbai
1995  Pune
1996  Mumbai
1997  Mumbai
1990  Pune
1989  Pune
1998  Mumbai
2004  Mumbai
1987  Pune
1992  Mumbai
1995  Mumbai
1995  Mumbai
1967  Pune
1994  Pune
1992  Pune
1989  Pune
1968  Pune
Condit
 CATEG Author Author first TITLE     ISBN     PUBD PUBP
    's Last name
 ORY Mantri Ramesh
Humor           Khogeer Divas
              Sukhache Hum.Man.Ra.001
                            ATE Pune
                            1975
                               LACE
Humor       P
     Deshpande u La   Bharatee Hum.Des.Pu.001  1950  Pune
Humor  Mantri  Ramesh       Raag
               Baykocha Hum.Man.Ra.001  1970  Mumbai
Humor  ParanjapeMadhukar      Hum.Par.Ma.001
               Teche Vay, Mazi Vani   1969  Pune
Humor       Dilip
     Prabhavakar         Hum.Pra.Di.001
               Kaagadi Baan
Humor  Samant Baal     Tarambal Hum.Sam.Ba.001  1972  Mumbai
comm  PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
 ents  SHER FORM     D   G  ion
CATE Subca Author Author           TITLE          ISBN     PUBD
           Babar
Literature Lokasahitya    Sarojini Saajashingar      Lit.Bab.Sa.001     1965
Literature      Bhagwat Durga   Rutuchakra       Lit.Bha.Du.001     1967
Literature      Bhalerao Anant  Maandiyaali       Lit.Bha.An.001     1994
Literature      Burde                   Lit.Bur.Pr.001
               Prakash Badalte Vastav Aani PL Deshpande        1982
Literature      ChowdhariSnehalataBahiNabai chaudhari   Lit.Cho.Sn.001     1994
Literature Languag Deshpan Madhav Sanskrut and Prakrut               1995
      e     de        Bhasha         Lit.Des.Ma.001
Literature      Editor  Dacter  Keshavshut Gaoun gele Lit.Edi.Da.001     1990
Literature      Editor      Sampoorna Keshavsut
               Kshirsagar            Lit.Edi.Ks.001    2001
Literature      editor                  Lit.edi.Ph.001
               Phatak Nanasahebancha natyavakaash           1998
Literature      Editor      Vinda          Lit.Edi.Ra.001
               Rajadhyakshya Karandikaranchi premkavita-       1990
Literature      Editor      Vinda          Lit.Edi.Ra.001
               Rajadhyakshya Karandikaranchi premkavita-       1990
Literature Essay   Gadgil      S
               Gangadhar aahityache Maandanda Lit.Gad.Ga.001
Literature Essay       MD
           Haatkanangalekar Vichardhaaraa      Lit.Haa.M .001     1979
Literature      Jadhav R.G.                Lit.Jad.R..001
                    Marathi Vangmaya - swatentrottar sandarbha   1998
Literature      Joshi  Sangeeta Najarana Shayaricha   Lit.Jos.Sa.001     1994
Literature          V
           Khandekar .S.   Gokarnichi Phule    Lit.Kha.V..001     !993
Literature      Kulkarni Shri MA Kadambari Sameeksha Lit.Kul.Sh.001       1927
Literature      Kulli  S.T.   Teen Arvachin Kavi   Lit.Kul.S..001     1989
Literature      Kulli  S.T.   Teen Arvachin Kavi   Lit.Kul.S..001     1989
Literature Folk   Meshram Keshav Prashnashodha       Lit.Mes.Ke.001     1989
Literature      Patil  Anand  British Bombay ani              1999
                    Portugese Govyateel
                    Vangmay         Lit.Pat.An.001
Literature      SadanshivBhaskar Jotimanhe        Lit.Sad.Bh.001    1998
PUBP comm      PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
Pune
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Pune
Pune

Mumbai             N   N
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai  copy
Mumbai
Pune
Pune
Pune
Pune              N   N
Nagpur
Mumbai
Mumbai  copy
Mumbai
Mumbai


    Literature
Aurangabad
CATE Subca Author Author           TITLE         ISBN    comm
GORY  t  's Last first                            ents
Novel      Abhynkar Kusum   Vikeshi         Nov.Abh.Ku.001
Novel      Apte        Kuthe Ahe to Dev
              Narayan H.            Nov.Apt.Na.001
Novel      Atre   PrabhakarShareer         Nov.Atr.Pr.001
Novel      Bagul   Baburao Aghori          Nov.Bag.Ba.001
Novel      Bagul   Baburao Maran swasta hot ahe   Nov.Bag.Ba.002
Novel      Bapat   Vasant Taanebaane        Nov.Bap.Va.001
Novel      Barve   Anil   Thank you Mr. Laad   Nov.Bar.An.001
                  Akaraa Koti Gallon
Novel      Barve   Anil   Panee           Nov.Bar.An.001
Novel      Barve   Anil   Thank You Mr. lad     Nov.Bar.An.002
Novel       Behre   PV    Rat Rangali Nabhat    Nov.Beh.PV.001
Novel            S
         Bhadbhade uman Vyatha phulvi Katha     Nov.Bha.Su.001
Novel       Bhand   Baba   Dashakriya        Nov.Bha.Ba.001
Novel       Bhat   Ravindra Bhagirath        Nov.Bha.Ra.001
Novel       Bhave   Pu Bha Aala Kshan Gela Kshan Nov.Bha.Pu.001
Novel       Bhave   Pu Bha Visranti          Nov.Bha.Pu.002
Novel       Bhende Subhash Adeshi            Nov.Bhe.Su.001
Novel       Bhende Subhash Kinara            Nov.Bhe.Su.002
Novel       Bhide   Madhuri Hridayaswamini      Nov.Bhi.Ma.001
Novel       Bhole   Jyotsna Antarichya Khuna     Nov.Bho.Jy.001
Novel       Bhosale DB.    Aga aga Mhashi      Nov.Bho.DB.001
Novel       Bhosale DT.    Ethe fulana maran janmataNov.Bho.DT.001
Novel       Bhosle  MB    Ghasargundi       Nov.Bho.MB.001
Novel       Bokil   VV.   Asha           Nov.Bok.VV.001
Novel       Borade RR     Kanase Aani Kadba    Nov.Bor.RR.001
Novel       Borade RR     Paachola         Nov.Bor.RR.002
Novel       Chafekar Vilas   Nihar          Nov.Cha.Vi.001
Novel       Chitale PadmakarImlaa            Nov.Chi.Pa.001
Novel       Dalavi  Ajit   Gandhi Vs Gandhi     Nov.Dal.Aj.001
                   Saare Pravaasi
Novel       Dalavi  Jayawant Ghadeeche        Nov.Dal.Ja.001
Novel       Dalvi   Sharad Ekalavya          Nov.Dal.Sh.001
Novel       Dandekar GoNi.   Harhar Mahadeo      Nov.Dan.Go.001
Novel       Dandekar GoNi.   Anadavanbhuvan      Nov.Dan.Go.002
Novel       Dandekar Malati  Tapashrya        Nov.Dan.Ma.001
Novel       Dasnurkar Snehlata Ratrichya Bahupashat   Nov.Das.Sn.001
Novel       Deodhar Jostna   Ho Nahichya Umbarthyavar Nov.Deo.Jo.001
Novel       Deodhar Jyotsna Sailee           Nov.Deo.Jy.001
Novel  Hisorical Desai   Ranjit  Swamee          Nov.Des.Ra.001
Novel       DeshapandeHanmant Vanchana         Nov.Des.Ha.001
Novel            P
         Deshpande Y    Bherikosh ki Dharmaghosh Nov.Des.PY.001
Novel       DeshpandePY    Vishal Jiwan       Nov.Des.PY.001
Novel       Desi   Ranjeet Megha           Nov.Des.Ra.001
Novel            Avinash Aswastha dashakachi diary
         Dharmadhikari                Nov.Dha.Av.001
Novel       Dighe  PT.               Nov.Dig.PT.001
                  Nishigandha ani nivadunga
Novel       Fondake Bal    Goodbye Arth      Nov.Fon.Ba.001
Novel       Gadkari Balkrishn Sudharnecha
             a     Madhyakal       Nov.Gad.Ba.001
Novel       Gajbhiv John   Ek Gaphil Kshan    Nov.Gaj.Jo.001
Novel       Gajbhiv John   Asa ha Tuza Bhravasa Nov.Gaj.Jo.002
Novel       Gasti  Bhimrao Akrosh          Nov.Gas.Bh.001
Novel       GayakwadLakshmanUchalya         Nov.Gay.La.001
Novel       Gogte  Shubhada Khandylachya Ghatasathi Nov.Gog.Sh.001

Novel       Hadap   Vitthal  Peshavaaiche Divya Tej Nov.Had.Vi.001
Novel       Heblekar  Arun   Pakshi Jato Deshantara Nov.Heb.Ar.001
Novel       Joglekar  Yogini  Gulbaskhi        Nov.Jog.Yo.001
Novel       Joglekar  Yogini  Gulbaskhi        Nov.Jog.Yo.002
Novel       Joshi   SK.    Tu Maza Sangati     Nov.Jos.SK.001
Novel       Joshi   SK.    Tu Maza Sangati     Nov.Jos.SK.001
Novel       Kadam   Baba   Badla          Nov.Kad.Ba.001
Novel       Kakodkar ChandrakantJagruti         Nov.Kak.Ch.001
Novel       Kakodkar ChandrakantPisaat Vaaraa      Nov.Kak.Ch.002
Novel       Kale    Shripad Abhukta          Nov.Kal.Sh.001
Novel       Kalelkar Kaka    Khelkar Paane      Nov.Kal.Ka.001
Novel       Kamath   Sudhakar Kahani KEMchi      Nov.Kam.Su.001
Novel       Kanetkat V G    Shaharche Diwe      Nov.Kan.V .001
Novel       Kanitkar Madhav Anatrang           Nov.Kan.Ma.001
Novel       Kanitkar Madhav Anatrang           Nov.Kan.Ma.001
Novel       Kaodkar Chandrakant Kunachya Swatrantyasathi Nov.Kao.Ch.001
Novel       Karnik   Yashvant Neela Doh        Nov.Kar.Ya.001
Novel       Keer    Girija  Maheracha aher      Nov.Kee.Gi.001
Novel       Khandekar SV    Yayati          Nov.Kha.VS.001
Novel       Khandekar SV    Yayati          Nov.Kha.VS.001
Novel       Khandekar SV    Pahile Prem       Nov.Kha.VS.002
Novel       Kir    Girija  Maz Kunku Savitrich AheNov.Kir.Gi.001
Novel       Kir    Girija  Maz Kunku Savitrich AheNov.Kir.Gi.001
Novel       Kolahtakar Usha   Trushart Mee       Nov.Kol.Us.001
Novel       KshetramadeSumati Vrunda           Nov.Ksh.Su.001
Novel       Kulkarni Datta G Ek Divas          Nov.Kul.Da.001
Novel       Kulkarni Datta G Ek Divas          Nov.Kul.Da.001
Novel       Kulkarni Krishna  Rnanubandha       Nov.Kul.Kr.001
Novel       Labhsetwar Anant P MavaLlele Prem      Nov.Lab.An.001
Novel       Madgoolkar     V
               Vyankateshaavatal         Nov.Mad.Vy.001
Novel       Madgool Vyankate Sattantar
         kar    sh                Nov.Mad.Vy.002
Novel  History  Manamo Lokakavi Peshve Chimaji Appa
         han                     Nov.Man.Lo.001
Novel       Mandavakar hau
               B    Vanchana         Nov.Man.Bh.001
Novel       Marathe H.M.    KaLeshar Pani      Nov.Mar.H..001
Novel  Marathe   H.M.    KaLeshar Pani      Nov.Mar.H..001
Novel  Meshram   Keshav   Hakikat & Jatayu     Nov.Mes.Ke.001
Novel  Meshram   Keshav   Hakikat & Jatayu     Nov.Mes.Ke.001
Novel  Meshram   Keshav   Hakikat ani Jatayu    Nov.Mes.Ke.001
Novel  Mirashi   Ravikant  Bhavin          Nov.Mir.Ra.001
Novel  Naralikar  Jayant   Preshit         Nov.Nar.Ja.001
Novel  Nath    Madhav   Swarajyatil Dhuphali   Nov.Nat.Ma.001
Novel  Navare   SN     Bela           Nov.Nav.SN.001
Novel          Khosla
    Nemade Bhalchandra                Nov.Nem.Bh.001
Novel  Pagare Haribhau Yuga Pravartak
                             Nov.Pag.Ha.001
Novel  Patil      Vanvyatalya
         Raghunath                Nov.Pat.Ra.001
Novel  Patil  Sankar Sarpanch             Nov.Pat.Sa.001
Novel      Vasundhara
    Patwardhan    Netra              Nov.Pat.Va.001
Novel  Pawar  Daya  Baluta             Nov.Paw.Da.001
Novel  Pendse   Dattatray  Svatica Bindu      Nov.Pen.Da.001
Novel  Phadake   Kamla    Dhukyat Haravaleli Wat  Nov.Pha.Ka.001
Novel  Phadke   NaSi.  Basari           Nov.Pha.Na.001
Novel  Phadke   Nasi   Ti kashi tu kashi      Nov.Pha.Na.002
Novel  Phatak   Anuradha Runavedha          Nov.Pha.An.001
Novel  Phatak   Anuradha Runabhed          Nov.Pha.An.002
               Paansaavalyanci
Novel  Phene    Vasant Vasaahat      Nov.Phe.Va.001
Novel  Pinge    Ravindra Dusari pournima Nov.Pin.Ra.001
Novel  Pinge                 Nov.Pin.Ra.002
          Ravindra Parshuramachi Saavli
Novel  Pitake   Va Ha  Shidoree     Nov.Pit.Va.001
Novel  Pujari   R    Yogishwar    Nov.Puj.R.001
Novel  Purohit   Keshav Dharma       Nov.Pur.Ke.001
Novel  Purohit   Shrikant Sodun Jate Gaon Nov.Pur.Sh.001
Novel  Purohit   Shrikant Dishaabhool   Nov.Pur.Sh.001
Novel  Raje  Shailaja Bhulaval       Nov.Raj.Sh.002
Novel  Ranade RD    Ya Ghar Aplech Ahe  Nov.Ran.RD.001
Novel  Rege  P.S.   Savitri       Nov.Reg.P..001
Novel  S        Aadimaya       Nov.S..001
Novel  Sadhale Anand  Say         Nov.Sad.An.001
Novel  Sadhale Anand  Abhisaar       Nov.Sad.An.002
Novel  Sadhu  Arun   Shaapit       Nov.Sad.Ar.001
Novel  Samant Anant   Trimakasi Madam   Nov.Sam.An.001
Novel  Sane       Shravan Hoee Udaas
        Bhalachandra         Nov.San.Bh.001
Novel  Sane  Guruji  Shyamchi Aai     Nov.San.Gu.001
Novel      Tra.vi
    Sardeshmukh   Bakhar eka rajachi  Nov.Sar.Tr.001
Novel  Sasne  Bharat            Nov.Sas.Bh.001
             Raahichya Swapnancha Ulgada
Novel  Sathe  Anna BhauMayura        Nov.Sat.An.001
Novel  Sathe  Anna BhauMayura        Nov.Sat.An.001
Novel  Sathe  AnnabhauRatnaa        Nov.Sat.An.002
Novel  Sathe  AnnabhauSangharh       Nov.Sat.An.001
Novel      Sawkar Indrayani Tethe Paahije Jaatiche Nov.Saw.In.001
Novel      Shah  Surekha  Swapna Gavasale Haati Nov.Sha.Su.001
Novel      Shah  Balachan  Chhtrasaal
             da                Nov.Sha.Ba.001
Novel      Shahane Manohar  Putra
                              Nov.Sha.Ma.001
Novel      Sharma Suresh Kulvadi           Nov.Sha.Su.001
Novel      Sharma Suresh Kulvadi           Nov.Sha.Su.001
Novel      Shastri S. B.    Amavasya        Nov.Sha.S..001
Novel      Shastri S. B.    Amavasya        Nov.Sha.S..001
Novel      Shelake Udhawa Dah             Nov.She.Ud.001
Novel      Shelake Udhawa Dah             Nov.She.Ud.001
Novel      Shirurkar Vibhavari Khare Master      Nov.Shi.Vi.001
Novel      ShrivastavLeela   Doan Payachi Janaware Nov.Shr.Le.001
Novel      ShrivastvaLeela   Gatara Ani Gagnajal  Nov.Shr.Le.001
Novel      Sinkar  Srikant  Shaili: Septemebr 13  Nov.Sin.Sr.001
Novel      TamanhkarArun    Kala Prakash      Nov.Tam.Ar.001
Novel      Tarlekar J.M.    Anakhi Ek Manav    Nov.Tar.J..001
Novel      Tundulkar Vijay   Kadambari- Deka    Nov.Tun.Vi.001
Novel      Ujalambakar
             Krishna  Vairyachi Ratra Ahe  Nov.Uja.Kr.001
Novel      UjalanbkarK.M    Pratima        Nov.Uja.K..001
Novel      UjalanbkarK.M    Pratima        Nov.Uja.K..001
Novel      Vaidya  GV    Paavasanantarche Oon Nov.Vai.G .001
Novel      Vakode Madhukar Silipshera         Nov.Vak.Ma.001
Novel      Vakode Madhukar Jhel Jhapaat        Nov.Vak.Ma.001
Novel      V
    Humourous arti  A.V.   Herambh        Nov.Var.A..001
Novel      V
    Humourous arti  A.V.   Herambh        Nov.Var.A..001  copy?
Novel      WadawalaSumedh Saanjva           Nov.Wad.Su.001
Novel      Yadav   Anand   Ukhadlelee Zaade    Nov.Yad.An.001
Novel      Yadav   Madhav Borgaon          Nov.Yad.Ma.001
Novel           P
        Yadwadkar rakash Mantramugdha       Nov.Yad.Pr.001
Novel      Barve   Anil   Thank you Mr. Laad   Nov.Bar.An.001
PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
SHER FORM     D   G  ion
      N   N
      N
      N

      N   N
      N
      N   N
  signed
N
N  N
N  N
  Signed
N  N
CATE Subca Author Author         TITLE        ISBN      PUBD
GORY  t  's Last first                           ATE
NRI  Poetry   Chitre  Dilip    Himagandha    NRI.Chi.Di.001   1988
NRI  articles  Kulkarni Neelima            NRI.Kul.Ne.001
                    Amerikechya aangani         2002
NRI  travel   Desai   Vinay    ParDesai     NRI.Des.Vi.001   2005
NRI  poem    Joshi   Kunda    Fena phule    NRI.Jos.Ku.001   1997
NRI  poem    Joshi   kunda    Fena phule    NRI.Jos.ku.001.2  1997
NRI  poem    Joshi   Kunda    Raag kadhi anuraagNRI.Jos.Ku.002   2003
NRI  poem    Joshi   Kunda            N
                    Raag kadhi anuraag RI.Jos.Ku.002.2  2003
NRI  Essays        Jayashree
         Thatte- bhat     Mavalitichi Zade NRI.Tha.Ja.001   1988
NRI  Essays   GandabhirLalita             NRI.Gan.La.001
                    Pashupremiyanchya Duniyet      1991
PUBP comm      PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
LACE ents      SHER FORM     D   G  ion
Pune
Nagpur
Pune
Mumbai
Mumbai   copy 2
Mumbai
Mumbai   copy 2
Mumbai
Pune
CATEGOR Author Author         TITLE         ISBN    PUBD
  Y  's Last first                           ATE
Philosophy  AstrovaskiNicoloy poladala ChaDhale Panee Phi.Ast.Ni.001    2000
Philosophy  AstrovaskiNicoloy poladala ChaDhale Panee Phi.Ast.Ni.001    2000
Philosophy       D
       Deshpande Y                  Phi.Des.DY.001
                Arvacheen Paschatya Tatvadnyana- Pradnayvaad 1999
Philosophy       D
       Deshpande Y                  Phi.Des.DY.002  1999
                Arvacheen Paschatya Tatvadnyana- AnubhavvaadPradnayvaad
Philosophy  Desai   Etzaram Chandrakant (vendant) Part 1Phi.Des.Et.001 No year
Philosophy       M
       Deshpande a.Shri. Jeevanganga         Phi.Des.Ma.001  1966
Philosophy  Hirlekar YamunabaiVichardhara         Phi.Hir.Ya.001  1963
Philosophy  Jadhav Narendra Ladhe Andhashradhedheche Phi.Jad.Na.001    1999
Philosophy  Kulkarni AnirudhhaDasta yewaski        Phi.Kul.An.001  1985
Philosophy  Kulkarni P.B.   Akshar gandha        Phi.Kul.P..001  2003
Philosophy  Phadke Kishor   Adhunik Sanjeevani part 1 Phi.Pha.Ki.001   1993
Philosophy  Phadke Y.D.    Vyakti and Vichar      Phi.Pha.Y..001  1979
Philosophy           Paaulkhuna
       Phadkule Nirmalkumar             Phi.Pha.Ni.001  1978
Philosophy  Raosaheb Kasbe  Manva and Dharma Chitan Phi.Rao..001
Philosophy  SaradesaiS.G.   Bhartiya Tatvadyana     Phi.Sar.S..001  1989
Philosophy           Daivi
       Shinde Bhalachnadra Sinddhanta        Phi.Shi.Bh.001  1972
Philosophy  Shrinivas Dixit  Bhartiya Tatvadyana     Phi.Shr..001   1996
Philosophy  Sir-Patil S.S.  SadguNa Prasanna Prasad Phi.Sir.S..001    1963
Philosophy  Talpade C.R.   Mulatatvsancha shodh    Phi.Tal.C..001  1966
Philosophy  Vartak  P.V.  Bramharshichi Smaranyatra Phi.Var.P..001   1995
PUBP comm  PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
LACE ents  SHER FORM     D   G  ion
Pune
Pune
Mumbai
Mumbai
Pune
Pune
Pune
Satara
Pune
Nagpur
Pune
Pune
Pune

Mumbai
Pune
Kolhapur
Kolhapur
Pune
Pune
CATE Author Author             TITLE           ISBN     PUBD
GORY 's Last first                                  ATE
Poetry  Vanjari Dhanraj   Kalasya KaraNam          Poe. Va.Dh.001   2004
Poetry  Atre   Pralhad K Zenduchi Phule           Poe.Atr.Pr.001   1972
Poetry  Aundhkar Ganesh    Shukrataraka Luklukate      Poe.Aun.Ga.001   1965
Poetry  Bansod Mangesh Mi YeNarya PiDhichi Disha Gheun Firtoya Poe.Ban.Ma.001   2000
Poetry  Bapat   Narayan   Ulhasika             Poe.Bap.Na.001   1966
Poetry  Bapat   vasant   manasi              Poe.Bap.va.002   1985
Poetry  Bapat   vasant   Tejasi              Poe.Bap.va.003
Poetry  Bapat   vasant   Meghhrudaya            Poe.Bap.va.004   1988
Poetry  Bapat   Vasant   Rasiya              Poe.Bap.Va.005   1993
Poetry  Bapat   Vasant   Akaravi Disha           Poe.Bap.Va.006   1962
Poetry  Bapat   Vasant   Akaravi Disha           Poe.Bap.Va.006.2  1962
Poetry  Bhagavat Pramila   Varadaan             Poe.Bha.Pr.001   1964
Poetry  Bhat   Suresh   Ranga Maaza Vegala        Poe.Bha.Su.001   1992
Poetry  Bhavsar Alhad     Darmyan Kavita          Poe.Bha.Al.001   2001
Poetry  Bodke   Narendra ShukShakun              Poe.Bod.Na.001   1994
Poetry  ChavrekarRavindra   LeeLa Tisaryachya a Kavita    Poe.Cha.Ra.001   2001
Poetry  Chitre  Dilip    AkuN Kavita            Poe.Chi.Di.001   1995
Poetry  Chitre        EkuN
          Dilip purushottam kavita part 3        Poe.Chi.Di.002   1921
Poetry  Chitre        EkuN
          Dilip purushottam kavita part 2        Poe.Chi.Di.003   1917
Poetry  Dahake Vasant     Yogabhrashta           Poe.Dah.Va.001   1972
Poetry       A
     Deshpande nil     Chir Youvan            Poe.Des.An.001   1971
Poetry       C
     Deshpande hitra    garbhareshami shela - indira sant Poe.Des.Ch.001   1994
Poetry  Dotonde Ram      Rapi Jevha LekhaNi Banate     Poe.Dot.Ra.001   1978
Poetry  Dotonde Ram      Galli Badallela Morcha      Poe.Dot.Ra.002   2000
Poetry  Dotonde Ram      Galli badalela Morcha       Poe.Dot.Ra.003   2000
Poetry  Ed- chandrakant patil Kavita - manohar Oak       Poe.Ed-..001    1996
Poetry  Edited        Gazal Darpan           Poe.Edi..001    1997
Poetry  Editor  Kusumagraj Nivadak NarayaN Surve       Poe.Edi.Ku.001   1994
Poetry  GavaLi Arunchandra  Kavita              Poe.Gav.Ar.001   2000
Poetry  Godghate Grace    Sandhya parvatil Vaishanvi    Poe.God.Gr.001   1995
Poetry  Godghate Grace    SandhyaKalchya Kavita       Poe.God.Gr.002   1967
Poetry  Joshi   Sangeeta NajaraaNa              Poe.Jos.Sa.001
Poetry  Joshi   Sangeeta Najaraana Shayaricha         Poe.Jos.Sa.001
Poetry  Joshi   Shreerang Aaichi kavita            Poe.Jos.Sh.001   1985
Poetry  KaLe   Mangesh Kavita                Poe.KaL.Ma.001   2001
Poetry  Kambale Vishnu    Ani Ujadala ek April       Poe.Kam.Vi.001   2004
Poetry  Kanetkar Shankar   Abahagi Kamala          Poe.Kan.Sh.001    1966
Poetry  Kanta   Va Ra    Vaajale Vijechi Taali       Poe.Kan.Va.001   1965
Poetry  karandikarvinda    virupika             Poe.kar.vi.001   1981
Poetry  karandikarvinda    dhrupad              Poe.kar.vi.001   1977
Poetry  Karndikar Vinda    Virupika             Poe.Kar.Vi.002   1981
Poetry  Koratkar V.K     SmrtiRekha            Poe.Kor.V..001   1967
Poetry  Koratkar V.K     SmrtiRekha            Poe.Kor.V..001   1967
Poetry  kulkarni Narayan   Magil panavarun          Poe.kul.Na.001   1997
Poetry  Kulkarni Nitin   SagaL Kasa Agadi Saifainaye      Poe.Kul.Ni.001  2001
Poetry  Kulkarni Nitin   Pahilya Kavita             Poe.Kul.Ni.001  2001
Poetry  Lokhande Pradyna  Utkat Jeevghenya Dhagivar       Poe.Lok.Pr.001  2002
Poetry  Mahajan Ed: PadmakarAthavaNitalya Kavita          Poe.Mah.Ed.001  1989
Poetry  Mahanor Na Dho   Ranatalya Kavita            Poe.Mah.Na.001  1967
Poetry  MahapatraSonatakke Chimaney ga bai             Poe.Mah.So.001  1995
Poetry  Manohar Yashawant Jeevanayan                Poe.Man.Ya.001  2001
Poetry  Mate   Usha    Trunankur               Poe.Mat.Us.001  1970
Poetry  Mate   Usha    Shivaji Rajyabhishek Kavita      Poe.Mat.Us.001  1984
Poetry  Moghe  Sudhir   Laya                  Poe.Mog.Su.001  1988
Poetry      Mangesh Gipsi
     Padgaonkar                         Poe.Pad.Ma.001  1953
Poetry      Mangesh kabeeer
     Padgaonkar                         Poe.Pad.Ma.002  1997
Poetry      Mangesh Gazal
     Padgaonkar                         Poe.Pad.Ma.003  1981
Poetry      Mangesh Bhatake Pakshi
     Padgaonkar                         Poe.Pad.Ma.004  1984
Poetry      Mangesh Salam
     Padgaonkar                         Poe.Pad.Ma.005  1981
Poetry  Padhye Digambar Narayan surve yanchi kavita        Poe.Pad.Di.001  1994
Poetry  Parab  Tulasi   kubada narsisis            Poe.Par.Tu.001  2003
Poetry  ParuLkar Rajani   Sweekar                Poe.Par.Ra.001  1914
Poetry  Patil  Anuradha DivaseDivas               Poe.Pat.An.001  1992
Poetry  Patil  Devba   SfurtikaN               Poe.Pat.De.001  2004
Poetry      Ed: Moreshwar Manatali, GaLyatali 2
     Patwardhan, etc   GaNi                  Poe.Pat.Ed.001  1991
Poetry      Ed: Moreshwar Manatali, GaLyatali 3
     Patwardhan, etc   GaNi                  Poe.Pat.Ed.002  1991
Poetry      Ed: Moreshwar Manatali, GaLyatali 4
     Patwardhan, etc   GaNi                  Poe.Pat.Ed.003  1991
Poetry      Ed: Moreshwar Manatali, GaLyatali 5
     Patwardhan, etc   GaNi                  Poe.Pat.Ed.004  1991
Poetry      Ed: Moreshwar Manatali, GaLyatali 6
     Patwardhan, etc   GaNi                  Poe.Pat.Ed.005  1991
Poetry      Ed: Moreshwar Manatali, GaLyatali 7
     Patwardhan, etc   GaNi                  Poe.Pat.Ed.006  1991
Poetry      Ed: Moreshwar Manatali, GaLyatali 8
     Patwardhan, etc   GaNi                  Poe.Pat.Ed.007  1991
Poetry      Ed: Moreshwar Manatali, GaLyatali 9
     Patwardhan, etc   GaNi                  Poe.Pat.Ed.008  1991
Poetry      Ed: Moreshwar Manatali, GaLyatali 10
     Patwardhan, etc   GaNi                  Poe.Pat.Ed.001  1991
Poetry  Pawar  Shankar  Athanga                Poe.Paw.Sh.001  2002
Poetry  Pawar  Shantaram Kavitha Part1              Poe.Paw.Sh.001  1991
Poetry  Pawar  Shantaram Kavitha Part1              Poe.Paw.Sh.001  1991
Poetry  Phutane Ramdaas cocktail                  Poe.Phu.Ra.001  2002
Poetry  Phutane Ramdas   Bharat Kadhi kadhi maza desh ahe Poe.Phu.Ra.002     1997
Poetry  Phutane Ramdas   PhodaNi                Poe.Phu.Ra.003  2000
Poetry  PhutaNe Ramdas   Safet Topi lal Batti          Poe.Phu.Ra.004  1992
Poetry  PhutaNe Ramdas   ChangBhal               Poe.Phu.Ra.005  1992
Poetry  Punde                           P
         Dattatraya tridal- balkavi, indira sant, kusumagraj oe.Pun.Da.001  1994
Poetry  Rashinkarvasant   Parigha                Poe.Ras.va.001  1990
Poetry  ratnakar dhammapal saitanachya khambavar          Poe.rat.dh.001  2003
Poetry  Rege   Pu. Shi  PushkaLa                Poe.Reg.Pu.001  1979
Poetry  Rifaat  Naseem   kasak                 Poe.Rif.Na.001  1995
Poetry  Rindhe Nitin    PanchVisa Kavita            Poe.Rin.Ni.001  2001
Poetry  Sakichi Toge    Hiroshimyachya Kavita         Poe.Sak.To.001  2000
Poetry  Sangvai Vijaya   Beejechi Kor              Poe.San.Vi.001  1998
Poetry  Sangvai Vijaya   GaN KaLjachya TaLyatale      Poe.San.Vi.001  1999
Poetry  Sangvai Vijaya   gaana kaljachya talatala      Poe.San.Vi.002  1999
Poetry  Sangvai Vijaya   niranjan              Poe.San.Vi.003  1996
Poetry  Sangvai Vijaya   bijechi kor            Poe.San.Vi.004  1998
Poetry  Sant   Indira   Fulwel               Poe.San.In.001
Poetry  Shekh  Malika   Mahanagar             Poe.She.Ma.001   1999
Poetry  shindagi shrinivas ek mungi nesali lungi       Poe.shi.sh.001   2000
Poetry  shinde  FM.    madak gela phutun         Poe.shi.F..001   1996
Poetry  shinde  FM.    Surryamudra            Poe.shi.F..002   1998
Poetry  Shinde JB.     Maze Parvartanvadi Abhang     Poe.Shi.J..001   NA
Poetry  Shinde       Bhukampachi MaraNgaani       Poe.Shi..001    1993
Poetry  Simon  Martin   Kalwari              Poe.Sim.Ma.001   1993
Poetry  solankar dhananjaya padar               Poe.sol.dh.001   2002
Poetry  Surve  Narayan  Aisa Gaa Mee Bramha        Poe.Sur.Na.001   1962
Poetry  Thag   Bhagwan  VaLavichi KuLe           Poe.Tha.Bh.001   1997
Poetry  Ujagare Niranjan  Prahar               Poe.Uja.Ni.001   1991
Poetry  Vaidya  Anuradha  Mazi Chindyachi Bahuli       Poe.Vai.An.001   1996
Poetry  Vaidya  Suryakant Maajhe Jag             Poe.Vai.Su.001  1972
Poetry      Rajendra
     Vaishampayan    anubhavyatra            Poe.Vai.Ra.001   1997
Poetry  Varokar Avinash   Nooran               Poe.Var.Av.001   1968
Poetry  Visapute Ganesha                    Poe.Vis.Ga.001
               Dhuvadhar gajabajlelya rastyacha madhomadh      1999
Poetry  Wagh   Gajanan  Umar Khayyam rubai         Poe.Wag.Ga.001   1959
Poetry  Waghmare Madhuka  Tridal               Poe.Wag.Ma.001    2005
Poetry      Gresa   SandhyaKalchya Kavita       Poe..Gr.001    1967
Poetry      Kusumagraj Vishakha              Poe..Ku.001    1942
PUBP comm     PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
LACE ents     SHER FORM     D   G  ion
Mumbai Poetry
Mumai  Poetry
Kolhapur
Mumbai Poetry
Pune   Poetry
Mumbai
Pune
Pune
Mumbai Poetry
Mumbai
Mumbai
Nagpur
Nagpur
Mumbai Poetry
Pune   Poetry
Mumbai Poetry
AmaravatiPoetry
Pune
Mumbai
Mumbai
Pune
Mumbai               yes
Pune   Poetry
Pune   Poetry
Pune
Mumbai
Nagpur
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry        N   N
Mumbai
               Y   Signed
                  signed
Sangli               signed
Mumbai Poetry           signed
Kolhapur Poetry          signed
Poona               signed
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai  Poetry
pune
pune
Mumbai
Mumbai Poetry     Signed
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry     N
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Pune
Pune   Poetry
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai
Mumbai
Pune
     Poetry
Aurangabad
AmaravatiPoetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Sangli      N  N
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Mumbai
Pune
Mumbai
Pune   Poetry
Mumbai Poetry
Pune
Indoor
kolhapur
Mumbai Poetry     yes
Mumbai
Mumbai Poetry
Mumbai Poetry
Pune   Poetry
Pune   Poetry
pune
Pune
Pune

Mumbai Poetry
Sangli
aurangabad
Pune
Kolhapur Poetry
Pune
Pune   Poetry
Pune
Mumbai
BuldhaNa Poetry
Pue   Poetry
     Poetry
Aurangabad
Pune
Mumbai
Nagpur
Mumbai
Pune
Nagpur
Mumbai
Pune   Poetry
CATE Author Author            TITLE           ISBN     PUBD
GORY 's Last first                                ATE
               Mahaaraashtraateel Shaikshanik
Politics  Akolkar G     Parivartan            Pol.Ako.G.001   1971
Politics  Bapat   Vasant Visajipantanchi Vees Kalmi Bakhar Pol.Bap.Va.001   1987
Politics       Ashok
      Chausaalkar    Navaraatra            Pol.Cha.As.001   2000
Politics       Ashok
      Chausaalkar    Navaraatra            Pol.Cha.As.001   2000
Politics  Dole   N.Y.   Kashmir Prashna         Pol.Dol.N..001   1998
Politics  Dumbare Sada    Dashak Vedh           Pol.Dum.Sa.001   2001
Politics  Dumbare Sada    Pratibimba 90          Pol.Dum.Sa.001   1991
Politics  Gaadgil Bhaa.Ya. Haak swayatta Maharashtrachee   Pol.Gaa.Bh.001   1997
Politics  Gadagil Na Vi   Ashtagrahateel Navavaa      Pol.Gad.Na.001   1964
Politics  Gadakari Jayant                   Pol.Gad.Ja.001
               Hindu-muslim jamatwadacha panchnaama        No year
Politics           Dr                Pol.Kas.Dr.001
      Kasabe Dr Ravsaheb Ambedkar aani bhartiya raajyaghatana        2001
Politics  Khadilkar NeelkanthPractical Socialism       Pol.Kha.Ne.001   1983
Politics  Limaye Madhu    Pech raajkaaranatale       Pol.Lim.Ma.001   1998
Politics       M
      Mangudakar P    Bhaaratiya Lokashaahi      Pol.Man.M .001   1968
Politics  More        Sawarkaranche samaajkaaran
           Pro. Sheshrao               Pol.Mor.Pr.001   1992
Politics           Factors in
      Patrika Vivekananad Kendranational integration   Pol.Pat.Vi.001   1997

Politics  Pendse Lalaji   Maharaashtraache Mahaamanthan  Pol.Pen.La.001    1965
Politics  Phadnis Jagan   sharad Pawar          Pol.Pha.Ja.001    1995
Politics  Phule   Jyotirao Trutiya Ratna          Pol.Phu.Jy.001    2001
Politics       (Deshpande)
               Burakhyaaadche Chehre
      Puniyaani Raam (Translation- Pradeep)       Pol.Pun.Ra.001    2000
Politics  Shao chi Lieu   Khara Communist kase banaave?  Pol.Sha.Li.001    2004
Politics  Shouri  Arun   Bharatache Bhavitaya      Pol.Sho.Ar.001    1994
Politics  Surana Pannalaal Lokashaahi samaajwad       Pol.Sur.Pa.001   No year
Politics  Kulkarni Tryamba Rashtra Chalale Pudhe       Pol.Kul.Tr.001   1979
           k
Politics  Gupte   Vishram Apla Thor Madhyamvarga      Pol.Gup.Vi.001   2003

Politics  Tikekar Aruna  Taratamya 3            Pol.Tik.Ar.001     1992
Politics  Kulkarni Tryamba Rashtra Chalale Pudhe       Pol.Kul.Tr.001.2  1979
          k
PUBP comm       PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
LACE ents       SHER FORM     D   G  ion
Pune
Pune
Mumbai              N   N
Mumbai    copy 2       Y   N
Mumbai
Pune
Pune                  yes
Mumbai
Pune
Mumbai
Pune
Mumbai
Mumbai
Nagpur
Pune
Chennai

Mumbai
Pune
Shrirampur
Mumbai
Mumbai
Pune
Pune                  yes
Pune

Mumbai

Pune
Pune
CATEGOR Author's  Author             TITLE
  Y  Last Name first name
Reference  Abdul Salam Chous       Chaous Marathi-English Dictionary
Reference  Apte      Arunkumar   Marathi Ganesh puja
Reference  Bhosle     DT      Gramin Bolicha Shabdakosh
Reference  Chitarshala press       Ramdasanche Samagra Grantha
Reference  Chitarshala press       Ramdasanche Samagra Grantha
Reference  Chitre     Dilip     Punha Tukaram
Reference  Dadkar & OthersJaya      Marathi Vanmayakosh
Reference  Date      KrishnachandraBhartiya Sangit
Reference  Davtar     Vasant    Sanhita aNi Paibhashik Sadnya
Reference  Editor            Nivadak Marathi VyangaChitre
              Prashant kulkarni
Reference  Joshi      G.N.     Bharatiya Tatvadnyacha Bruhad Itihas VOL 1
Reference  Joshi      G.N.     Bharatiya Tatvadnyacha Bruhad Itihas VOL 2
Reference  Joshi      G.N.     Bharatiya Tatvadnyacha Bruhad Itihas VOL 3
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 1
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 2
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 3
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 4
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 5
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 6
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 7
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 8
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 9
Reference  Joshi      MahadevshatreeBharatiya Sanskruti Kosh VOL 10
Reference  M.K.Damle           Shastreeya Marathi Vyakaran
Reference  Oturkar     Ganesh    Choubhashi Shabdakosh
Reference  Phatak     Narhar    Shrimanmahabharatache Marathi Bhashantar VOL 1
Reference  Phatak     Narhar    Shrimanmahabharatache Marathi Bhashantar VOL 2
Reference  Phatak     Narhar    Shrimanmahabharatache Marathi Bhashantar VOL 3
Reference  Phatak     Narhar    Shrimanmahabharatache Marathi Bhashantar VOL 5
Reference  R.G. Jadhav          Marathi Vangmaya Swantryottar Sandarbha
Reference  R.G. Jadhav          Marathi Vangmaya Swantryottar Sandarbha
Reference  Ramchandra Borvankar     Sanskrit Grammer
Reference          Ta
      Swami tandarepananda     The complete work of Swami Vivekanda1
Reference          Ta
      Swami tandarepananda     The complete work of Swami Vivekanda2
Reference          Ta
      Swami tandarepananda     The complete work of Swami Vivekanda4
Reference          Ta
      Swami tandarepananda     The complete work of Swami Vivekanda5
Reference          Ta
      Swami tandarepananda     The complete work of Swami Vivekanda6
Reference          Ta
      Swami tandarepananda     The complete work of Swami Vivekanda 8
Reference  Virkar     K.B.     English Marathi Dictonary
   ISBN    PUBD PUBP comm   PUBLI BOOK FIRST
          ATE LACE ents   SHER FORM
Ref.Abd..001   2005  Nagpur
Ref.Apt.Ar.001  1989  Mumbai
Ref.Bho.D .001  2003  Pune
Ref.Chi..001   1932  Pune
Ref.Chi..001.02  1932  Pune
Ref.Chi.Di.001  2001  Mumbai
Ref.Dad.Ja.001  1998  Pune
Ref.Dat.Kr.001  2000  Mumbai
Ref.Dav.Va.001  1987  Mumbai
Ref.Edi.Pr.001  1999  Thane
Ref.Jos.G..001  1994  Pune
Ref.Jos.G..001  1994  Pune
Ref.Jos.G..001  1994  Pune
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.Jos.Ma.001  1964  New Delhi
Ref.M.K..001   1970  Pune
Ref.Otu.Ga.001  1996  Nashik
Ref.Pha.Na.001  1967  Mumbai
Ref.Pha.Na.001  1967  Mumbai
Ref.Pha.Na.001  1967  Mumbai
Ref.Pha.Na.001  1967
Ref.R.G..001   1998  Pune
Ref.R.G..001   1998  Pune
Ref.Ram..001   1951  Mumbai
Ref.Swa.Ta.001  1977  Kokatta
Ref.Swa.Ta.001  1977  Kokatta
Ref.Swa.Ta.001  1977  Kokatta
Ref.Swa.Ta.001  1977  Kokatta
Ref.Swa.Ta.001  1977  Kokatta
Ref.Swa.Ta.001  1977  Kokatta
Ref.Vir.K..001  1971  Pune
SIGNE RATIN Condit
 D   G  ion
yes
yes
yes
yesyes
yes
Religion       Abhyankar   Shankar Pasaaydaan (nirupanRel.Abh.Sh.001
Religion       Athawale        Sanskruti-poojan
                  Panduranga           Rel.Ath.Pa.001
Religion Vivechan   Bedekar    Sharad Eshwarvirheet jeevanRel.Bed.Sh.001
Religion       Bedekar                    Ishwar
                  Sharad Charachar Srusti aaniRel.Bed.Sh.001
                       Aatmadnyaan aani
Religion       Bhaave    Vinoba Vidnyaan        Rel.Bha.Vi.001
Religion  Novel   Bhat     Ravindra Bhedile Soorya MandalaRel.Bha.Ra.001
Religion       Bhat     Ravindra Indrayani Katthi   Rel.Bha.Ra.001
Religion       Bhat     Ravindra Bhedile Soorya MandalaRel.Bha.Ra.001
Religion       Bhave     G. P.  Mantrashastra     Rel.Bha.G..001
Religion       chendvankar  sadanandaPandharpurcha vithoba Rel.che.sa.001
Religion       Chitre    Dilip  Punha Tukaram     Rel.Chi.Di.001
Religion  Dnyneshwar Dandekar   Govinda Bhavartha Dnyaneshwari Rel.Dan.Go.001
Religion  Veda    Desai                    part 1
                  Ichharam Chandrakant- Vedant Rel.Des.Ic.001
Religion  Veda    Desai                    part 2
                  Ichharam Chandrakant- Vedant Rel.Des.Ic.001
Religion       Desai                    part 3
                  Ichharam Chandrakant- Vedant Rel.Des.Ic.001
                       Shaastriya
Religion       Desai     Narayan Tatwadnyaan      Rel.Des.Na.001
Religion       Deshpande                  Rel.Des.Da.001
                  Dattaraj Sarth Amrutanubhav aani Changdeo Pasashti
Religion  Dnyneshwar Deshpande   P.Y.              Rel.Des.P..001
                       Anubhavamruta Rasarahasya
Religion  Hindu   Devale         Aaple Dev apli devateRel.Dev.Sh.001
                  Shambhurao           part 2
Religion  Hindu   Devale         Aaple Dev apli devateRel.Dev.Sh.001
                  Shambhurao           part 2
Religion       Dewale    S.R.   apale dev apli daivateRel.Dew.S..001
Religion       Gupte     DhananjayYog aNi Arogya    Rel.Gup.Dh.001
Religion  Essay   Dibrito    Francis Srujanacha Mohor Rel.Dib.Fr.001
Religion       Dhabholkar  Narendra Andhashradha     Rel.Dha.Na.001
Religion       Editor         Ishwarnishthanchi mandiyaali
                  Dhere R.C.           Rel.Edi.Dh.001
Religion  Hindu   Gosavi    Veena             Rel.Gos.Ve.001
                       Shri Mrakendeya mahapuraan
Religion  Hindu   Govande    Shrikant Shri Skandapuraan Rel.Gov.Sh.001
Religion  Tukaram  Jadhav    R.G.   Aanadacha Doha    Rel.Jad.R..001
Religion       Joshi         Vaidik        Rel.Jos.La.001
                  LakshmanshastriSanskruticha vikas
Religion  Hindu   Joshi         Manimekhala
                  Madhavshastree         Rel.Jos.Ma.001
Religion       Joshi     Pralhad Sant Aale Ghara    Rel.Jos.Pr.001
Religion  Nath    Joshi     s.k.   Swakare chandan GhashiRel.Jos.s..001
Religion  Geeta   Kale     V.P.   Aaapan saare Arjuna Rel.Kal.V..001
Religion       Kalelkar   kaka   Santamanas tukaramRel.Kal.ka.001
                       Mahaaprabhu
                       Shriswamisamartha
Religion       Karandikar  Mukund Charitra        Rel.Kar.Mu.001
Religion Hindu    Karandikar  MukundraoAanandyaatra     Rel.Kar.Mu.001
Religion       Karve     Iravati Dharma        Rel.Kar.Ir.001
                       Mool Geetechaa
Religion       Khair     Gajanan Shodh         Rel.Kha.Ga.001
Religion       Kher     Bha. Da. Yadna         Rel.Khe.Bh.001
Religion       Kshirasagar  N.K.   Aatmashakti      Rel.Ksh.N..001
Religion        Kubade        S
                  Bapusaheb ahaj Yogi Sadguru Rel.Kub.Ba.001

Religion        Kulakarni  P    Sanshodhan Dhaara Rel.Kul.P.001
Religion        Kulkarni  m.m.   Khandan Mandan    Rel.Kul.m..001
Religion Sanskruti   Kulkarni  Shridhar Sahitya Setu     Rel.Kul.Sh.001
Religion Tukaram    Maharaj       D           Rel.Mah.Dn.001
                  Dnyanesha harile Pandhariche Chore
Religion        Maharaj   ShantaramHaripatha       Rel.Mah.Sh.001
Religion        Maharaj       Amrutanubhav- viaran
                  Sriranganath          Rel.Mah.Sr.001
Religion        Maharao   Dynesh Dharile Pundhariche ChorRel.Mah.Dy.001
Religion        Moghe        Dyaneshwari-Subodhini chayesahit
                  Govind Ramachandra       Rel.Mog.Go.001
Religion        Mokashi   DB    Ananda Owaree     Rel.Mok.D .001
Religion        Morje        M           Rel.Mor.Ga.001
                  Gangadhar aharahratil Sanskritic Parivartan ani Christi Dharmiya
                      Amrutanubhav
Religion       Pandit    Babaji  Koumudi        Rel.Pan.Ba.001
Religion       Pandit        Haripatha rahasya Rel.Pan.Ba.001
                  Babajimaharaj
Religion       Patil    Sharad Buddha         Rel.Pat.Sh.001
Religion       Phatak    N. R.             Rel.Pha.N..001
                      Shrimanmahabharatachye Marathi suras bhashantar
Religion  Hindu   Rajwade                   Rel.Raj..001
                      Bhartiya Vivahsansthecha itihas
Religion  Ramayan  Ranade    G.R.   GeetRamayan-Ranade  Rel.Ran.G..001
Religion       Sachidanand Swami   My Experiences    Rel.Sac.Sw.001
Religion       SahasrabudhheArvind  Shiv Upasana     Rel.Sah.Ar.001
Religion  Hindu   Salunke   A.H.              Rel.Sal.A..001
                      Manusmrutichya Smarahtakanchi sanskruti
Religion  Sanskruti Salunke   A.H.              Rel.Sal.A..001
                      Hindu Sanskruti aani Stree
Religion  Tukaram  Salunke   A.H.   Vidrohi Tukaram    Rel.Sal.A..001
Religion       Sawant    Shankarao           Rel.Saw.Sh.001
                      Yuganuyuge Chalela Ishwaradha Shodha
Religion       ShrianjaninandansharanManas Piyush     Rel.Shr..001
                      Ekavees Samaasi
Religion       Thosar    Ramadas (Juna Daasbodh)    Rel.Tho.Ra.001
                      Shri
Religion       Tulpule   SG    Ruddhipuravarnan Rel.Tul.S .001
Religion  Vivechan  Vartak    P.V.   Punarjanma      Rel.Var.P..001
Religion       Vartak    P.V.              Rel.Var.P..001
                      Geeta - Vidnyana nishtha nirupan
Religion       Vartak    P.V.   Swyambhu (Bhim ) Rel.Var.P..001
Religion  Vivechan  Athawale   Shataram Kundalini JagadambaRel.Ath.Sh.001
Religion  Vivechan  Bedekar                   Ishwar
                  Sharad Charachar srutsti andRel.Bed.Sh.001
Religion  Veda    Desai    V.               Rel.Des.V..001
                      The Vishaghnopanishad Sukta
Religion  DnyaneshwarDeshpande P.Y                Rel.Des.P..001
                      Anubhavamrta Rasarahasya VOL 1
Religion  DnyaneshwarDeshpande P.Y                Rel.Des.P..001
                      Anubhavamrta Rasarahasya VOL 2
Religion  Vivechan  Gandhe    Shirish Swadhayachi SatvadharaRel.Gan.Sh.001
Religion  Tukaram  Jadhav    R.G.   Anandache Dohi    Rel.Jad.R..001
Religion  Vivechan  Jadhave   R.G.   Vaagartha       Rel.Jad.R..001
Religion  Vivechan  Joshi    Manju  Sadhana PanchakamRel.Jos.Ma.001
Religion  Ramdaas  Joshi    T.G.              R
                      Shodha Samarthancha el.Jos.T..001
Religion  Vivechan  Kamat    R.K.              Rel.Kam.R..001
                      Naamchintamani (edited)
Religion  Charita  Karandikar J.G.    Adya Shankaracharya  Rel.Kar.J..001
Religion  Charita   Karandikar Mukundrao           Rel.Kar.Mu.001
                      Mahaprabhu Swami Samartha Charitra
Religion  Vivechan  kasabe   RaosahebZota         Rel.kas.Ra.001
Religion  Vivechan  kasabe                  Rel.kas.Ra.001
                  RaosahebManav and dharmachitan
Religion  DnyaneshwarKulkarni   M.R.             Rel.Kul.M..001
                      Shri Dnyandevancha Mrutyu
Religion  Hindu    Naginasinha R.   Ravanachi Satyakatha Rel.Nag.R..001
Religion  Charita   Naravane  V.S.             Rel.Nar.V..001
                      Ananada Kumarswami- Vakti and Vichar
Religion  Vivechan  Pai                   Rel.Pai.Va.001
                  Vamarao Tuch ahes tuzchya jeevanacha shilpakar
Religion  Vivechan  Pai     Vamarao Amrutamanthan    Rel.Pai.Va.001
Religion  Charita                       Rel.PaL.Va.001
            PaLashikar Vasant Satyagrahi Sacretis che Veer MaraN
Religion  Vivechan  Patil    Sharad Budha         Rel.Pat.Sh.001
Religion  Vivechan  Pendse   Malini Gopalkala      Rel.Pen.Ma.001
Religion  Vivechan  PoLke    Partha Hindu virudhha VaidikRel.PoL.Pa.001
Religion  Charita   Raghunath Inamdar            Rel.Rag..001
                      Gajanan Maharaj Pravachane
Religion  DnyaneshwarRanade    G.R.  Mauliche Bool    Rel.Ran.G..001
Religion  Vivekananda Roy         Vivekanandache Samajeek, rajkiya veechar
                  Vinaykumar          Rel.Roy.Vi.001
Religion  Vivechan  Sadvihar  Edite  Vijigishu Jeevanvaad Rel.Sad.Ed.001
Religion  Vivechan  Saghvai   Vijay  Ananadachi Akshare Rel.Sag.Vi.001
Religion  Vivechan  Salunke   A.H.  Chaarvak Dharshan Rel.Sal.A..001
Religion  Vivechan  Salunke   A.H.             Rel.Sal.A..001
                      Mahatma Phule Aani Dharma
Religion  Vivechan  Samant   Baal             Rel.Sam.Ba.001
                      MaraNaat Kharokhar Jag Jagate
Religion  Tukaram   More        Tukaram Darshan
                  sadananda          Rel.Mor.sa.001
Religion  Charita   Sane                   Rel.San.Dw.001
                  Dwaraka Matoshree Parvantidevi Deshpande
Religion  Vivechan  Sunthankar B.R.   Jad vaad       Rel.Sun.B..001
Religion  Geeta    Swami        Ashtavakra Geeta
                  Chinamaynanda        Rel.Swa.Ch.001
Religion  Vivechan  Thatte   Ravin  MaNoos navache JaganeRel.Tha.Ra.001
Religion  Vivechan  Thatte   Ravin  JaNeeva       Rel.Tha.Ra.001
Religion  Tukaram   Vaidya   V.N.  Phodile Bhandar   Rel.Vai.V..001
Religion  Tukaram   Vani    K.S.             Rel.Van.K..001
                      Aamachi Shrivani - magazine jan 1995
Religion  Hindu    Deshpande A     Dharmapratishtha   Rel.Des.A .001
Religion  Hindu    Karve    Iravati Hindunchi      Rel.Kar.Ir.001
                      Samajrachana
1998  Pune
1997  Mumbai
1995  Mumbai  N  N
1995  Mumbai

    Vardha
2002  pune
2001  Pune
2002  pune
1996  Mumbai
1965  Mumbai
1990  Mumbai
1989  pune     yes
1983  Mumbai    yes
1983  Mumbai    yes
1983  Mumbai

1962  Mumbai
1991  Pune
1965  Nagpur
 194  pune
 194  pune
1963  Pune

2002  Pune     yes
1996  pune
1971  Pune
1989  Pune
1997  Pune
1986  Pune
1972  Wai
 19  Pune
1965  Pune     signed
1963  Mumbai
1997  Mumbai
1967  Wardha    signed


1978  Mumbai
1996  Mumbai
1971  Pune

1967  Pune
1968  Pune
1995  Mumbai
 1971   Pune

 1967   Pune
 1968   Pune
 1998   Mumbai
 2002   Mumbai
No year  Mumbai
 1970   Parabhani
 2002   Mumbai
 1926   Mumbai
 1974   Mumbai
 1992   Mumbai


 1954   Pune
 1999   Mumbai
 1968   Pune
 1976   Mumbai
 1986   Pune
 1989   Ahmedabad
No year  Pune
 2000   Mumbai
 1993   Mumbai
 1997   Pune
 1996   Pune
 1967   Nagpur
 1997   Pune
 1990   Pune
 1971   Pune
 1974   Pune
 1995   Mumbai
 1995   Kolhapur
 1964   Nagpur
 1964   Nagpur
 2000   Mumbai
 1986   pune
 2000   Pune
 1991   Pune
 1987   Pune
 1997   Thane
     pune
 1978  Pune
     Pune
 1998  pune
 1999  pune
 1985  pune
 1997  Mumbai
 1997  Mumbai
 1996  pune
 1999  Yewala
 1997  Jabalpur
 1995  Pune
 1995  pune
 1989  Pune
 1989  Mumbai
 1997  Mumbai
 2000  Pune
 1987  Pune
 1992  Mumbai
 1994  Mumbai
 1996  Ahmednagar
 1998  Pune
 1982  Pune
 1779  Mumbai
 1998  Pune
 2002  Mumbai    N  N
 1999  pune
 1995  pune
1971   Nagpur
1964   Nagpur
CATEGO Subcat Author Author         TITLE         ISBN
 RY     's Last first
Social       Salunke A.H.   Vaadanchi Vaadale    Soc.Sal.A..001
Social  Vivechan  Salunke Neeraj              Soc.Sal.Ne.001
                   DaityabaLi va Kutal desha Maharashtra
Social  Vivechan  Salunke Neeraj              Soc.Sal.Ne.001
                   DaityabaLi va Kutal desha Maharashtra
Social       SawarakarVinayak Vidnyan aani Samaj    Soc.Saw.Vi.001
Social  articles  Kalelkar Anant  Maza home mazi mula Soc.Kal.An.001
Social       Kharat      G
               Shankarrao avcha Tinopal Guruji Soc.Kha.Sh.001
Social  articles      Dilip
          Prabhavakar    Kaagadi Baan      Soc.Pra.Di.001
Social            P.L.
          DeshpandeP.L.   Chaar Shabda      Soc.Des.P..001
Social  articles  Tanksale Mukund Tanksaliteel NaaNi    Soc.Tan.Mu.001
PUBD PUBP comm  PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN
 ATE LACE ents  SHER FORM     D   G
2001  Satara        N
2002  Mumbai
2002  Mumbai
1967  pune
1998  Mumbai
1971  Pune
Condit
 ion


     2003 Shrirampur
Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories
Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale
DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT
Janma  2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma
2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma
2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003
Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur
Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories
Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale
DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT
Janma  2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma
2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma
2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003
Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur
Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories
Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale
DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT
Janma  2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma
2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma
2003 Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003
Shrirampur Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur
Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur Short Stories
Short Stories  Bhosale  DT  Janma  2003 Shrirampur
CATE Subca Author Autho TITLE         ISBN     PUBD PUBP comm
GORY  t  's Last r first                  ATE LACE ents
Travel            Y     Tra.Aka.Vi.001
      Akalujkar Vidyulekha atha kashtancha kashtancha  1991  Pune
Travel   Angle       G
           Prabhakar oa    Tra.Ang.Pr.001    1994  Mumbai

               Villayate
               chi Pahili
Travel   Joshi   Neela  Safar   Tra.Jos.Ne.001        Miraj
Travel   Joshi            Vela
           Prakash Paschima Tra.Jos.Pr.001     1994  Mumbai
               Pashime
               chi
               Kshanac
Travel   Karnik  DB   hitre   Tra.Kar.D .001    1967  Pune

Travel   Limaye  D.H.        Tra.Lim.D..001
                Malasia Indochina
Travel   Limaye  D.H.        Tra.Lim.D..001
                Malasia Indochina - copy 2

Travel   Limaye  D.H.        Tra.Lim.D..001
                Malasia Indochina


Travel   Mantri          Tra.Man.Ra.001
           Ramesh Navaranga            No year PuneTravel   Pingale  suresh       Mi uncha
                Mi Uncha, Tra.Pin.su.001    1997  Pune


Travel   Sakrikar Indu         Parisaraat
                PoorvechaTra.Sak.In.001    1969  Mumbai


Travel   Vaidya  Abhijit       Tra.Vai.Ab.001
                Shalom israel         1999  Pune
     PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
     SHER FORM     D   G  ion
copy 2
          N   N
1976 Pune    Short Stories     Borade
1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar
1962 Pune    Short Stories      Kharat
              Translation Prakash
2000 Shrirampur Short Stories
1967 Mumbai   Novel         Patwardhan

1989 Pune   Novel         Fondake
2004 Amaravati Story Collection    Rathi

1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale


2002 Mumbai   Novel         Meshram1981 Mumbai   Novel         Barve


       Novel
2001 Aurangabad            Phene


1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar
RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories     Borade   RR
     America
Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha     Saangaav
Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarrao
Uday   Tirich                  Translation Prakash
            2000 Shrirampur Short Stories           Uday
     Netra
Vasundhara       1967 Mumbai   Novel         PatwardhanVasundhara
     Goodbye
Bal   Arth     1989 Pune   Novel         Fondake   Bal
Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi    Rajani
     Pratinidhic
SS    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale   SS

     Hakikat
Keshav  ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav
     Akaraa
     Koti
     Gallon
Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil
     Paansaav
     alyanci
Vasant  Vasaahat          Novel
            2001 Aurangabad            Phene    Vasant
     Yakhsanc
     hee
Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant
Valavan    1976 Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan
America                                 America
Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti MothiSaangaav                                 Saangaav
aa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
Tirich    2000 Shrirampur Short Stories
                     Translation Prakash  Uday   Tirich
Netra     1967 Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                               Vasundhara
Goodbye                                Goodbye
Arth     1989 Pune   Novel         Fondake Bal    Arth
Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma
Pratinidhic                              Pratinidhic
Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha

Hakikat                                 Hakikat
ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
Akaraa                                  Akaraa
Koti                                   Koti
Gallon                                  Gallon
Panee     1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee
Paansaav                                 Paansaav
alyanci                                 alyanci
Vasaahat   2001 Aurangabad
              Novel          Phene    Vasant  Vasaahat
Yakhsanc                                 Yakhsanc
hee                                   hee
Denagee    1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee
1976 Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan
                              America
1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi                              Saangaav
1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
2000 Shrirampur Short Stories
              Translation Prakash  Uday   Tirich
1967 Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                        Vasundhara
                             Goodbye
1989 Pune   Novel         Fondake Bal    Arth
2004 Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma
                             Pratinidhic
1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha

                              Hakikat
2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
                              Akaraa
                              Koti
                              Gallon
1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee
                              Paansaav
                              alyanci
2001 Aurangabad
       Novel          Phene    Vasant  Vasaahat
                              Yakhsanc
                              hee
1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee
1976 Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976
                              America
1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989                              Saangaav
1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962
2000 Shrirampur Short Stories
              Translation Prakash  Uday   Tirich   2000
1967 Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                        Vasundhara       1967
                             Goodbye
1989 Pune   Novel         Fondake Bal    Arth      1989
2004 Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004
                             Pratinidhic
1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984

                              Hakikat
2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002
                              Akaraa
                              Koti
                              Gallon
1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee    1981
                              Paansaav
                              alyanci
2001 Aurangabad
       Novel          Phene    Vasant  Vasaahat   2001
                              Yakhsanc
                              hee
1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979
Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976 Pune
                           America
Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune                            Saangaav
Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962 Pune
Shrirampur Short Stories
            Translation Prakash  Uday   Tirich   2000 Shrirampur
Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                      Vasundhara       1967 Mumbai
                          Goodbye
Pune   Novel         Fondake Bal    Arth      1989 Pune
Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati
                          Pratinidhic
Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai

                           Hakikat
Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai
                           Akaraa
                           Koti
                           Gallon
Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai
                           Paansaav
                           alyanci
Aurangabad
     Novel          Phene    Vasant  Vasaahat   2001 Aurangabad
                           Yakhsanc
                           hee
Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai
Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962 Pune    Short Stories
Short Stories
      Translation Prakash  Uday   Tirich   2000 Shrirampur Short Stories
Novel         Patwardhan     Netra
                Vasundhara       1967 Mumbai   Novel
                     Goodbye
Novel         Fondake Bal    Arth      1989 Pune   Novel
Story Collection   Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                     Pratinidhic
Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
Novel         Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
Novel         Phene    Vasant  Vasaahat          Novel
                            2001 Aurangabad
                      Yakhsanc
                      hee
Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection
Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962 Pune    Short Stories
      Translation Prakash  Uday   Tirich                 Translation
                            2000 Shrirampur Short Stories
           Patwardhan     Netra
                Vasundhara       1967 Mumbai   Novel
                     Goodbye
           Fondake Bal    Arth      1989 Pune   Novel
Story Collection   Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                     Pratinidhic
Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
           Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
           Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
           Phene    Vasant  Vasaahat          Novel
                            2001 Aurangabad
                      Yakhsanc
                      hee
Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection
Borade   RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories     Borade
           America
Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar           Saangaav
Kharat   Shankarraoaa     1962 Pune    Short Stories      Kharat
Prakash   Uday   Tirich                 Translation Prakash
                 2000 Shrirampur Short Stories
Patwardhan     Netra
     Vasundhara       1967 Mumbai   Novel         Patwardhan
          Goodbye
Fondake Bal    Arth      1989 Pune   Novel         Fondake
Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi
          Pratinidhic
Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale

           Hakikat
Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram
           Akaraa
           Koti
           Gallon
Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve
           Paansaav
           alyanci
Phene    Vasant  Vasaahat          Novel
                 2001 Aurangabad            Phene
           Yakhsanc
           hee
Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar
RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories     Borade   RR
     America
Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha     Saangaav
Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarrao
Uday   Tirich                  Translation Prakash
            2000 Shrirampur Short Stories           Uday
     Netra
Vasundhara       1967 Mumbai   Novel         PatwardhanVasundhara
     Goodbye
Bal   Arth     1989 Pune   Novel         Fondake   Bal
Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi    Rajani
     Pratinidhic
SS    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale   SS

     Hakikat
Keshav  ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav
     Akaraa
     Koti
     Gallon
Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil
     Paansaav
     alyanci
Vasant  Vasaahat          Novel
            2001 Aurangabad            Phene    Vasant
     Yakhsanc
     hee
Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant
Valavan    1976 Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan
America                                 America
Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti MothiSaangaav                                 Saangaav
aa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
Tirich    2000 Shrirampur Short Stories
                     Translation Prakash  Uday   Tirich
Netra     1967 Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                               Vasundhara
Goodbye                                Goodbye
Arth     1989 Pune   Novel         Fondake Bal    Arth
Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma
Pratinidhic                              Pratinidhic
Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha

Hakikat                                 Hakikat
ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
Akaraa                                  Akaraa
Koti                                   Koti
Gallon                                  Gallon
Panee     1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee
Paansaav                                 Paansaav
alyanci                                 alyanci
Vasaahat   2001 Aurangabad
              Novel          Phene    Vasant  Vasaahat
Yakhsanc                                 Yakhsanc
hee                                   hee
Denagee    1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee
1976 Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan
                              America
1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi                              Saangaav
1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
2000 Shrirampur Short Stories
              Translation Prakash  Uday   Tirich
1967 Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                        Vasundhara
                             Goodbye
1989 Pune   Novel         Fondake Bal    Arth
2004 Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma
                             Pratinidhic
1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha

                              Hakikat
2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
                              Akaraa
                              Koti
                              Gallon
1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee
                              Paansaav
                              alyanci
2001 Aurangabad
       Novel          Phene    Vasant  Vasaahat
                              Yakhsanc
                              hee
1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee
1976 Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976
                              America
1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989                              Saangaav
1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962
2000 Shrirampur Short Stories
              Translation Prakash  Uday   Tirich   2000
1967 Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                        Vasundhara       1967
                             Goodbye
1989 Pune   Novel         Fondake Bal    Arth      1989
2004 Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004
                             Pratinidhic
1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984

                              Hakikat
2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002
                              Akaraa
                              Koti
                              Gallon
1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee    1981
                              Paansaav
                              alyanci
2001 Aurangabad
       Novel          Phene    Vasant  Vasaahat   2001
                              Yakhsanc
                              hee
1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979
Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976 Pune
                           America
Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune                            Saangaav
Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962 Pune
Shrirampur Short Stories
            Translation Prakash  Uday   Tirich   2000 Shrirampur
Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                      Vasundhara       1967 Mumbai
                          Goodbye
Pune   Novel         Fondake Bal    Arth      1989 Pune
Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati
                          Pratinidhic
Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai

                           Hakikat
Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai
                           Akaraa
                           Koti
                           Gallon
Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai
                           Paansaav
                           alyanci
Aurangabad
     Novel          Phene    Vasant  Vasaahat   2001 Aurangabad
                           Yakhsanc
                           hee
Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai
Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962 Pune    Short Stories
Short Stories
      Translation Prakash  Uday   Tirich   2000 Shrirampur Short Stories
Novel         Patwardhan     Netra
                Vasundhara       1967 Mumbai   Novel
                     Goodbye
Novel         Fondake Bal    Arth      1989 Pune   Novel
Story Collection   Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                     Pratinidhic
Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
Novel         Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
Novel         Phene    Vasant  Vasaahat          Novel
                            2001 Aurangabad
                      Yakhsanc
                      hee
Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection
Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962 Pune    Short Stories
      Translation Prakash  Uday   Tirich                 Translation
                            2000 Shrirampur Short Stories
           Patwardhan     Netra
                Vasundhara       1967 Mumbai   Novel
                     Goodbye
           Fondake Bal    Arth      1989 Pune   Novel
Story Collection   Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                     Pratinidhic
Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
           Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
           Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
           Phene    Vasant  Vasaahat          Novel
                            2001 Aurangabad
                      Yakhsanc
                      hee
Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection
Borade   RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories     Borade
           America
Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar           Saangaav
Kharat   Shankarraoaa     1962 Pune    Short Stories      Kharat
Prakash   Uday   Tirich                 Translation Prakash
                 2000 Shrirampur Short Stories
Patwardhan     Netra
     Vasundhara       1967 Mumbai   Novel         Patwardhan
          Goodbye
Fondake Bal    Arth      1989 Pune   Novel         Fondake
Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi
          Pratinidhic
Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale

           Hakikat
Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram
           Akaraa
           Koti
           Gallon
Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve
           Paansaav
           alyanci
Phene    Vasant  Vasaahat          Novel
                 2001 Aurangabad            Phene
           Yakhsanc
           hee
Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar
RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories     Borade   RR
     America
Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha     Saangaav
Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarrao
Uday   Tirich                  Translation Prakash
            2000 Shrirampur Short Stories           Uday
     Netra
Vasundhara       1967 Mumbai   Novel         PatwardhanVasundhara
     Goodbye
Bal   Arth     1989 Pune   Novel         Fondake   Bal
Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi    Rajani
     Pratinidhic
SS    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale   SS

     Hakikat
Keshav  ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav
     Akaraa
     Koti
     Gallon
Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil
     Paansaav
     alyanci
Vasant  Vasaahat          Novel
            2001 Aurangabad            Phene    Vasant
     Yakhsanc
     hee
Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant
Valavan    1976 Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan
America                                 America
Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti MothiSaangaav                                 Saangaav
aa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
Tirich    2000 Shrirampur Short Stories
                     Translation Prakash  Uday   Tirich
Netra     1967 Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                               Vasundhara
Goodbye                                Goodbye
Arth     1989 Pune   Novel         Fondake Bal    Arth
Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma
Pratinidhic                              Pratinidhic
Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha

Hakikat                                 Hakikat
ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
Akaraa                                  Akaraa
Koti                                   Koti
Gallon                                  Gallon
Panee     1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee
Paansaav                                 Paansaav
alyanci                                 alyanci
Vasaahat   2001 Aurangabad
              Novel          Phene    Vasant  Vasaahat
Yakhsanc                                 Yakhsanc
hee                                   hee
Denagee    1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee
1976 Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan
                              America
1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi                              Saangaav
1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa
2000 Shrirampur Short Stories
              Translation Prakash  Uday   Tirich
1967 Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                        Vasundhara
                             Goodbye
1989 Pune   Novel         Fondake Bal    Arth
2004 Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma
                             Pratinidhic
1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha

                              Hakikat
2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu
                              Akaraa
                              Koti
                              Gallon
1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee
                              Paansaav
                              alyanci
2001 Aurangabad
       Novel          Phene    Vasant  Vasaahat
                              Yakhsanc
                              hee
1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee
1976 Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976
                              America
1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989                              Saangaav
1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962
2000 Shrirampur Short Stories
              Translation Prakash  Uday   Tirich   2000
1967 Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                        Vasundhara       1967
                             Goodbye
1989 Pune   Novel         Fondake Bal    Arth      1989
2004 Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004
                             Pratinidhic
1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984

                              Hakikat
2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002
                              Akaraa
                              Koti
                              Gallon
1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee    1981
                              Paansaav
                              alyanci
2001 Aurangabad
       Novel          Phene    Vasant  Vasaahat   2001
                              Yakhsanc
                              hee
1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979
Pune    Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976 Pune
                           America
Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune                            Saangaav
Pune    Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962 Pune
Shrirampur Short Stories
            Translation Prakash  Uday   Tirich   2000 Shrirampur
Mumbai   Novel         Patwardhan     Netra
                      Vasundhara       1967 Mumbai
                          Goodbye
Pune   Novel         Fondake Bal    Arth      1989 Pune
Amaravati Story Collection    Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati
                          Pratinidhic
Mumbai   Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai

                           Hakikat
Mumbai   Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai
                           Akaraa
                           Koti
                           Gallon
Mumbai   Novel         Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai
                           Paansaav
                           alyanci
Aurangabad
     Novel          Phene    Vasant  Vasaahat   2001 Aurangabad
                           Yakhsanc
                           hee
Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai
Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962 Pune    Short Stories
Short Stories
      Translation Prakash  Uday   Tirich   2000 Shrirampur Short Stories
Novel         Patwardhan     Netra
                Vasundhara       1967 Mumbai   Novel
                     Goodbye
Novel         Fondake Bal    Arth      1989 Pune   Novel
Story Collection   Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                     Pratinidhic
Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
Novel         Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
Novel         Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
Novel         Phene    Vasant  Vasaahat          Novel
                            2001 Aurangabad
                      Yakhsanc
                      hee
Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection
Short Stories     Borade   RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories
                      America
Short Stories     Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories                      Saangaav
Short Stories      Kharat  Shankarraoaa     1962 Pune    Short Stories
      Translation Prakash  Uday   Tirich                 Translation
                            2000 Shrirampur Short Stories
           Patwardhan     Netra
                Vasundhara       1967 Mumbai   Novel
                     Goodbye
           Fondake Bal    Arth      1989 Pune   Novel
Story Collection   Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection
                     Pratinidhic
Story Collection   Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai   Story Collection

                      Hakikat
           Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel
                      Akaraa
                      Koti
                      Gallon
           Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel
                      Paansaav
                      alyanci
           Phene    Vasant  Vasaahat          Novel
                            2001 Aurangabad
                      Yakhsanc
                      hee
Story Collection   Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection
Borade   RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories     Borade
           America
Kolhatkar Usha    Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar           Saangaav
Kharat   Shankarraoaa     1962 Pune    Short Stories      Kharat
Prakash   Uday   Tirich                 Translation Prakash
                 2000 Shrirampur Short Stories
Patwardhan     Netra
     Vasundhara       1967 Mumbai   Novel         Patwardhan
          Goodbye
Fondake Bal    Arth      1989 Pune   Novel         Fondake
Rathi   Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi
          Pratinidhic
Bhosale S S    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale

           Hakikat
Meshram Keshav    ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram
           Akaraa
           Koti
           Gallon
Barve    Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve
           Paansaav
           alyanci
Phene    Vasant  Vasaahat          Novel
                 2001 Aurangabad            Phene
           Yakhsanc
           hee
Naralikar  Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar
RR    Valavan   1976 Pune    Short Stories     Borade   RR
     America
Usha   Kiti Mothi  1989 Pune    Short Stories     Kolhatkar Usha     Saangaav
Shankarraoaa      1962 Pune    Short Stories      Kharat  Shankarrao
Uday   Tirich                  Translation Prakash
            2000 Shrirampur Short Stories           Uday
     Netra
Vasundhara       1967 Mumbai   Novel         PatwardhanVasundhara
     Goodbye
Bal   Arth     1989 Pune   Novel         Fondake   Bal
Rajani  Marma     2004 Amaravati Story Collection    Rathi    Rajani
     Pratinidhic
SS    Katha     1984 Mumbai   Story Collection   Bhosale   SS

     Hakikat
Keshav  ani Jatayu  2002 Mumbai   Novel         Meshram Keshav
     Akaraa
     Koti
     Gallon
Anil   Panee    1981 Mumbai   Novel         Barve    Anil
     Paansaav
     alyanci
Vasant  Vasaahat          Novel
            2001 Aurangabad            Phene    Vasant
     Yakhsanc
     hee
Jayant  Denagee   1979 Mumbai   Story Collection   Naralikar  Jayant
Valavan    1976 Pune
America
Kiti Mothi  1989 PuneSaangaav
aa      1962 Pune
Tirich    2000 Shrirampur
Netra     1967 Mumbai
Goodbye
Arth     1989 Pune
Marma     2004 Amaravati
Pratinidhic
Katha     1984 Mumbai

Hakikat
ani Jatayu  2002 Mumbai
Akaraa
Koti
Gallon
Panee     1981 Mumbai
Paansaav
alyanci
Vasaahat   2001 Aurangabad
Yakhsanc
hee
Denagee    1979 Mumbai
 CATEGORY       Subcat Author's Last Author first
                Name     name
Other         Dalit    Pawar    Daya
Other         Vaidya   Govalikar  Sumati
Other               adhav    sunil
Other               Bakharu   Harikrushna
Other               BhoLe    Vijaya
Other               Brahme   sulabha
Other               Editor   ed- Prakash bal
Other               E
           serious book ditor   unique features
Other               Fondke   Bal
Other               Gadre    Shashikant
Other               Gangar   Amrut
Other               Kelkar   Na Chi
Other               Khaire   Nilamkumar
Other               Maharav   Editor - Dnyanesh
Other               Mantri   Ramesh
Other               Moshai   Babu
Other               Nadkarni  sureshchandra
Other               Phondake
           Science fiction     Bal
Other               Shinde   Ed- vilas khole
Other               Sowani   M.V.
Other         Copy 2         ed- Prakash bal
Other         Gardening Joshi     Ashok

Other         Gardening Joshi     AshokChildren Literature       Karndikar  VindaChildren Literature       Patil    Devba
      TITLE          ISBN     PUBDATE   PUBPLACE

Baluta               Oth.Paw.Da.001   1978  Mumbai
Vanashpati swabhav ani gunadharma Oth.Gov.Su.001   1963  Pune
christi lokhitwaadi        Oth.adh.su.001   2001  Nagpur
Gunakari Aahar           Oth.Bak.Ha.001   1998  Mumbai
Bhaskar Laxman BhoLe        Oth.Bho.Vi.001   2001  Aurangabad
cubacha zunzar pratiladha     Oth.Bra.su.001   2002  pune
Mumbai - Ajachi ani Kalachi    Oth.Edi.ed.001   1997  Mumbai
Ardhi Mumbai            Oth.Edi.un.001   2001  Pune
Udyache Vaidak           Oth.Fon.Ba.001   1985  Nagpur
Surel Hasyachitre         Oth.Gad.Sh.001   2007  Mumbai
Satyajit rai ani thyanche chitrapatOth.Gan.Am.001   2001  Mumbai
Maza Janmabharacha Udyog      Oth.Kel.Na.001   1959  Pune
Bhartiya Sap            Oth.Kha.Ni.001   1991  Mumbai
Jwalant Hindutwa- Thakare speeches Oth.Mah.Ed.001   2000  Mumbai
He adbhuta jaga          Oth.Man.Ra.001   1970  Mumbai
Boi Bengal             Oth.Mos.Ba.001   1995  Mumbai
Pruthwiwar manoos uparach     Oth.Nad.su.001   1994  Pune
Chiranjeev             Oth.Pho.Ba.001   1986  Pune
Shreepurush Tulana         Oth.Shi.Ed.001   1999  pune
Harawale te            Oth.Sow.M..001   2006  Pune
Mumbai - Ajachi ani Kalachi    Oth..ed.001.2    1997  Mumbai
Krishidyaankosha Khanda 1     Oth.Jos.As.001 2000    Pune

Krishidyaankosha Khanda 2   Oth.Jos.As.002  2000     PuneAtu Lokancha Desh       Chi.Kar.Vi.001Ropvatika           Chi.Pat.De.001
comments  PU BOOK  FIRST  SIGNED RATIN Condit
      BLI FORM          G  ionCritic
               Signed
    Translato
    r - ashok
    shahane
N  N
N


N
    Translato
    r - ashok
    shahane
     copy 2
     copy 2
N  N
    translate
      d-
     lokapur,
    kanetkar
N  N
N  N
     Ashok
    shahane
  N
1999 Mumbai   Drama

2001 Shrirampur Political


2000 Sangali   Drama   Children1994 Mumbai   Drama   Children

2001 Mumbai   Drama

   Mumbai   Drama1991 Pune    Drama


1996 Mumbai   Drama
1973 Mumbai  Drama
   Mumbai  Drama    Related

2002 Pune   Drama
2000 Pune   Drama    Related


       Religious

1990 Mumbai  Religious


1967 Pune   Religious


1974 Mumbai  Essays
1978 Mumbai  Religious

1974 Mumbai  Religious
1998 Pune   Novel
1999 Pune   Novel

1988 Pune   Novel
Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar
           Trutiya
Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule

          Laatushet
Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Eka
          Gaadhava
          achi
Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni
          Ujalalyaa
More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama         More
          Vasundha
Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama         Sathe
          Agatikaa
          aani Itar
          Ekaankika
Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama         Agarkar
          Gaandhi
          Viruddha
Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama         Dalavi
          Dambadw
          eepcha
          Mukabala
Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar
Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni
          Dehabhaa
BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama         Bhadkamkar


          Shokatma
          Vishwaroo
Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil
          Amrutanu
          bhav
Pandit   Babaji  Koumudi          Religious       Pandit
          Punha
Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre
          Mool
          Geetecha
Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair
          Soundary
          ameeman
Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar
          Mahaapra
          bhu
          Shriswami
          samartha
Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar
          Ananda
Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi
Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode
Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat
          Jhel
Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode
Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant
      Trutiya
Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao

     Laatushet
Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi  Shrinivas
     Eka
     Gaadhava
     achi
Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath
     Ujalalyaa
Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More    Sadanand
     Vasundha
Netra   ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra
     Agatikaa
     aani Itar
     Ekaankika
Rajguru  a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru
     Gaandhi
     Viruddha
Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi   Ajit
     Dambadw
     eepcha
     Mukabala
Vijay   a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay
Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath
     Dehabhaa
Abhiram n       2002 Pune   Drama             Abhiram
                             Bhadkamkar


     Shokatma
     Vishwaroo
S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S
     Amrutanu
     bhav
Babaji  Koumudi          Religious       Pandit   Babaji
     Punha
Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip
     Mool
     Geetecha
Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan
     Soundary
     ameeman
Ra Bha  saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar  Ra Bha
     Mahaapra
     bhu
     Shriswami
     samartha
Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund
     Ananda
DB    Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi  DB
Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra
     Jhel
Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
Trutiya                                  Trutiya
Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

Laatushet                                Laatushet
h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
Eka                                   Eka
Gaadhava                                Gaadhava
achi                                  achi
Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
Ujalalyaa                                Ujalalyaa
Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
Vasundha                                Vasundha
ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
Agatikaa                                Agatikaa
aani Itar                                aani Itar
Ekaankika                                Ekaankika
a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
Gaandhi                                 Gaandhi
Viruddha                                Viruddha
Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
Dambadw                               Dambadw
eepcha                                eepcha
Mukabala                               Mukabala
a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a
Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog
Dehabhaa                               Dehabhaa
n      2002 Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n


Shokatma                               Shokatma
Vishwaroo                              Vishwaroo
p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
Amrutanu                               Amrutanu
bhav                                 bhav
Koumudi          Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
Punha                                Punha
Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
Mool                                 Mool
Geetecha                               Geetecha
a Shodh   1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
Soundary                               Soundary
ameeman                               ameeman
saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
Mahaapra                               Mahaapra
bhu                                 bhu
Shriswami                              Shriswami
samartha                               samartha
Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
Ananda                                Ananda
Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
Jhel                                 Jhel
Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
                               Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
                            Dambadw
                            eepcha
                            Mukabala
1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a
   Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                            Dehabhaa
2002 Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n


                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999
                               Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa     2001
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a       1991
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996
                            Dambadw
                            eepcha
                            Mukabala
1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a      1973
   Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                            Dehabhaa
2002 Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002


                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988
Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai
                            Trutiya
Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur

                           Laatushet
Sangali  Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali
                           Eka
                           Gaadhava
                           achi
Mumbai   Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai
                           Ujalalyaa
Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai
                           Vasundha
Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra         Mumbai
                           Agatikaa
                           aani Itar
                           Ekaankika
Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune
                           Gaandhi
                           Viruddha
Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai
                          Dambadw
                          eepcha
                          Mukabala
Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai
Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai
                          Dehabhaa
Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune


                          Shokatma
                          Vishwaroo
Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune
                          Amrutanu
                          bhav
     Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                          Punha
Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai
                          Mool
                          Geetecha
Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune
                          Soundary
                          ameeman
Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai
                          Mahaapra
                          bhu
                          Shriswami
                          samartha
Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai
                          Ananda
Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune
Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune
                          Jhel
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune
Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                       Trutiya
Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                      Laatushet
Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama
                      Eka
                      Gaadhava
                      achi
Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama
                      Ujalalyaa
Drama         More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama
                      Vasundha
Drama         Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama
                      Agatikaa
                      aani Itar
                      Ekaankika
Drama         Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama
                      Gaandhi
                      Viruddha
Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama
                     Dambadw
                     eepcha
                     Mukabala
Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama
Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama
                     Dehabhaa
Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama


                     Shokatma
                     Vishwaroo
Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama
                     Amrutanu
                     bhav
Religious       Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
                     Punha
Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
                     Mool
                     Geetecha
Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
                     Soundary
                     ameeman
Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
                     Mahaapra
                     bhu
                     Shriswami
                     samartha
Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
                     Ananda
Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
                     Jhel
Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
      Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                 Trutiya
      Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                Laatushet
Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children
                Eka
                Gaadhava
                achi
Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama   Children
                Ujalalyaa
      More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama
                Vasundha
      Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama
                Agatikaa
                aani Itar
                Ekaankika
      Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama
                Gaandhi
                Viruddha
      Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama
               Dambadw
               eepcha
               Mukabala
     Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama
Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related
               Dehabhaa
     BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama


               Shokatma
               Vishwaroo
Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related
               Amrutanu
               bhav
     Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
               Punha
     Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
               Mool
               Geetecha
     Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
               Soundary
               ameeman
     Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
               Mahaapra
               bhu
               Shriswami
               samartha
     Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
               Ananda
     Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
     Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
     Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
               Jhel
     Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar
           Trutiya
Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule

          Laatushet
Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Eka
          Gaadhava
          achi
Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni
          Ujalalyaa
More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama         More
          Vasundha
Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama         Sathe
          Agatikaa
          aani Itar
          Ekaankika
Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama         Agarkar
          Gaandhi
          Viruddha
Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama         Dalavi
          Dambadw
          eepcha
          Mukabala
Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar
Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni
          Dehabhaa
BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama         Bhadkamkar


          Shokatma
          Vishwaroo
Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil
          Amrutanu
          bhav
Pandit   Babaji  Koumudi          Religious       Pandit
          Punha
Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre
          Mool
          Geetecha
Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair
          Soundary
          ameeman
Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar
          Mahaapra
          bhu
          Shriswami
          samartha
Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar
          Ananda
Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi
Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode
Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat
          Jhel
Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode
Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant
      Trutiya
Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao

     Laatushet
Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi  Shrinivas
     Eka
     Gaadhava
     achi
Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath
     Ujalalyaa
Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More    Sadanand
     Vasundha
Netra   ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra
     Agatikaa
     aani Itar
     Ekaankika
Rajguru  a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru
     Gaandhi
     Viruddha
Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi   Ajit
     Dambadw
     eepcha
     Mukabala
Vijay   a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay
Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath
     Dehabhaa
Abhiram n       2002 Pune   Drama             Abhiram
                             Bhadkamkar


     Shokatma
     Vishwaroo
S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S
     Amrutanu
     bhav
Babaji  Koumudi          Religious       Pandit   Babaji
     Punha
Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip
     Mool
     Geetecha
Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan
     Soundary
     ameeman
Ra Bha  saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar  Ra Bha
     Mahaapra
     bhu
     Shriswami
     samartha
Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund
     Ananda
DB    Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi  DB
Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra
     Jhel
Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
Trutiya                                  Trutiya
Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

Laatushet                                Laatushet
h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
Eka                                   Eka
Gaadhava                                Gaadhava
achi                                  achi
Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
Ujalalyaa                                Ujalalyaa
Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
Vasundha                                Vasundha
ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
Agatikaa                                Agatikaa
aani Itar                                aani Itar
Ekaankika                                Ekaankika
a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
Gaandhi                                 Gaandhi
Viruddha                                Viruddha
Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
Dambadw                               Dambadw
eepcha                                eepcha
Mukabala                               Mukabala
a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a
Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog
Dehabhaa                               Dehabhaa
n      2002 Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n


Shokatma                               Shokatma
Vishwaroo                              Vishwaroo
p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
Amrutanu                               Amrutanu
bhav                                 bhav
Koumudi          Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
Punha                                Punha
Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
Mool                                 Mool
Geetecha                               Geetecha
a Shodh   1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
Soundary                               Soundary
ameeman                               ameeman
saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
Mahaapra                               Mahaapra
bhu                                 bhu
Shriswami                              Shriswami
samartha                               samartha
Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
Ananda                                Ananda
Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
Jhel                                 Jhel
Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
                               Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
                            Dambadw
                            eepcha
                            Mukabala
1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a
   Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                            Dehabhaa
2002 Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n


                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999
                               Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa     2001
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a       1991
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996
                            Dambadw
                            eepcha
                            Mukabala
1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a      1973
   Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                            Dehabhaa
2002 Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002


                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988
Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai
                            Trutiya
Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur

                           Laatushet
Sangali  Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali
                           Eka
                           Gaadhava
                           achi
Mumbai   Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai
                           Ujalalyaa
Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai
                           Vasundha
Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra         Mumbai
                           Agatikaa
                           aani Itar
                           Ekaankika
Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune
                           Gaandhi
                           Viruddha
Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai
                          Dambadw
                          eepcha
                          Mukabala
Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai
Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai
                          Dehabhaa
Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune


                          Shokatma
                          Vishwaroo
Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune
                          Amrutanu
                          bhav
     Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                          Punha
Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai
                          Mool
                          Geetecha
Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune
                          Soundary
                          ameeman
Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai
                          Mahaapra
                          bhu
                          Shriswami
                          samartha
Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai
                          Ananda
Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune
Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune
                          Jhel
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune
Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                       Trutiya
Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                      Laatushet
Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama
                      Eka
                      Gaadhava
                      achi
Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama
                      Ujalalyaa
Drama         More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama
                      Vasundha
Drama         Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama
                      Agatikaa
                      aani Itar
                      Ekaankika
Drama         Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama
                      Gaandhi
                      Viruddha
Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama
                     Dambadw
                     eepcha
                     Mukabala
Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama
Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama
                     Dehabhaa
Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama


                     Shokatma
                     Vishwaroo
Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama
                     Amrutanu
                     bhav
Religious       Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
                     Punha
Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
                     Mool
                     Geetecha
Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
                     Soundary
                     ameeman
Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
                     Mahaapra
                     bhu
                     Shriswami
                     samartha
Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
                     Ananda
Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
                     Jhel
Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
      Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                 Trutiya
      Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                Laatushet
Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children
                Eka
                Gaadhava
                achi
Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama   Children
                Ujalalyaa
      More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama
                Vasundha
      Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama
                Agatikaa
                aani Itar
                Ekaankika
      Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama
                Gaandhi
                Viruddha
      Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama
               Dambadw
               eepcha
               Mukabala
     Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama
Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related
               Dehabhaa
     BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama


               Shokatma
               Vishwaroo
Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related
               Amrutanu
               bhav
     Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
               Punha
     Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
               Mool
               Geetecha
     Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
               Soundary
               ameeman
     Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
               Mahaapra
               bhu
               Shriswami
               samartha
     Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
               Ananda
     Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
     Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
     Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
               Jhel
     Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar
           Trutiya
Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule

          Laatushet
Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Eka
          Gaadhava
          achi
Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni
          Ujalalyaa
More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama         More
          Vasundha
Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama         Sathe
          Agatikaa
          aani Itar
          Ekaankika
Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama         Agarkar
          Gaandhi
          Viruddha
Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama         Dalavi
          Dambadw
          eepcha
          Mukabala
Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar
Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni
          Dehabhaa
BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama         Bhadkamkar


          Shokatma
          Vishwaroo
Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil
          Amrutanu
          bhav
Pandit   Babaji  Koumudi          Religious       Pandit
          Punha
Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre
          Mool
          Geetecha
Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair
          Soundary
          ameeman
Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar
          Mahaapra
          bhu
          Shriswami
          samartha
Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar
          Ananda
Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi
Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode
Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat
          Jhel
Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode
Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant
      Trutiya
Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao

     Laatushet
Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi  Shrinivas
     Eka
     Gaadhava
     achi
Ranganath Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath
     Ujalalyaa
Sadanand Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More    Sadanand
     Vasundha
Netra   ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra
     Agatikaa
     aani Itar
     Ekaankika
Rajguru  a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru
     Gaandhi
     Viruddha
Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi   Ajit
     Dambadw
     eepcha
     Mukabala
Vijay   a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay
Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath
     Dehabhaa
Abhiram n       2002 Pune   Drama             Abhiram
                             Bhadkamkar


     Shokatma
     Vishwaroo
S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S
     Amrutanu
     bhav
Babaji  Koumudi          Religious       Pandit   Babaji
     Punha
Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip
     Mool
     Geetecha
Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan
     Soundary
     ameeman
Ra Bha  saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar  Ra Bha
     Mahaapra
     bhu
     Shriswami
     samartha
Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund
     Ananda
DB    Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi  DB
Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra
     Jhel
Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar
Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
Trutiya                                  Trutiya
Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

Laatushet                                Laatushet
h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
Eka                                   Eka
Gaadhava                                Gaadhava
achi                                  achi
Kahaani   1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
Ujalalyaa                                Ujalalyaa
Dishaa    2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
Vasundha                                Vasundha
ra        Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
Agatikaa                                Agatikaa
aani Itar                                aani Itar
Ekaankika                                Ekaankika
a      1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
Gaandhi                                 Gaandhi
Viruddha                                Viruddha
Gaandhi   1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
Dambadw                               Dambadw
eepcha                                eepcha
Mukabala                               Mukabala
a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a
Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog
Dehabhaa                               Dehabhaa
n      2002 Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n


Shokatma                               Shokatma
Vishwaroo                              Vishwaroo
p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
Amrutanu                               Amrutanu
bhav                                 bhav
Koumudi          Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
Punha                                Punha
Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
Mool                                 Mool
Geetecha                               Geetecha
a Shodh   1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
Soundary                               Soundary
ameeman                               ameeman
saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
Mahaapra                               Mahaapra
bhu                                 bhu
Shriswami                              Shriswami
samartha                               samartha
Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
Ananda                                Ananda
Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
Jhel                                 Jhel
Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar
                               Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi
                            Dambadw
                            eepcha
                            Mukabala
1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a
   Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                            Dehabhaa
2002 Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n


                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat
1999 Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999
                               Trutiya
2001 Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001

                              Laatushet
2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000
                              Eka
                              Gaadhava
                              achi
1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994
                              Ujalalyaa
2001 Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa     2001
                              Vasundha
   Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra
                              Agatikaa
                              aani Itar
                              Ekaankika
1991 Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a       1991
                              Gaandhi
                              Viruddha
1996 Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996
                            Dambadw
                            eepcha
                            Mukabala
1973 Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a      1973
   Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog
                            Dehabhaa
2002 Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002


                            Shokatma
                            Vishwaroo
2000 Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000
                            Amrutanu
                            bhav
       Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                            Punha
1990 Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990
                            Mool
                            Geetecha
1967 Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967
                            Soundary
                            ameeman
1974 Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974
                            Mahaapra
                            bhu
                            Shriswami
                            samartha
1978 Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978
                            Ananda
1974 Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974
1998 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998
1999 Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999
                            Jhel
1988 Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988
Mumbai   Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai
                            Trutiya
Shrirampur Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur

                           Laatushet
Sangali  Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali
                           Eka
                           Gaadhava
                           achi
Mumbai   Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai
                           Ujalalyaa
Mumbai   Drama         More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai
                           Vasundha
Mumbai   Drama         Sathe   Netra   ra         Mumbai
                           Agatikaa
                           aani Itar
                           Ekaankika
Pune    Drama         Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune
                           Gaandhi
                           Viruddha
Mumbai   Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai
                          Dambadw
                          eepcha
                          Mukabala
Mumbai  Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai
Mumbai  Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai
                          Dehabhaa
Pune   Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune


                          Shokatma
                          Vishwaroo
Pune   Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune
                          Amrutanu
                          bhav
     Religious       Pandit   Babaji  Koumudi
                          Punha
Mumbai  Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai
                          Mool
                          Geetecha
Pune   Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune
                          Soundary
                          ameeman
Mumbai  Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai
                          Mahaapra
                          bhu
                          Shriswami
                          samartha
Mumbai  Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai
                          Ananda
Mumbai  Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune
Pune   Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune
                          Jhel
Pune   Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune
Drama         Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                       Trutiya
Political       Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                      Laatushet
Drama    Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama
                      Eka
                      Gaadhava
                      achi
Drama    Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama
                      Ujalalyaa
Drama         More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama
                      Vasundha
Drama         Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama
                      Agatikaa
                      aani Itar
                      Ekaankika
Drama         Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama
                      Gaandhi
                      Viruddha
Drama         Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama
                     Dambadw
                     eepcha
                     Mukabala
Drama         Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama
Drama    Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama
                     Dehabhaa
Drama         BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama


                     Shokatma
                     Vishwaroo
Drama    Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama
                     Amrutanu
                     bhav
Religious       Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
                     Punha
Religious       Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
                     Mool
                     Geetecha
Religious       Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
                     Soundary
                     ameeman
Essays        Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
                     Mahaapra
                     bhu
                     Shriswami
                     samartha
Religious       Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
                     Ananda
Religious       Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
Novel         Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
Novel         Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
                     Jhel
Novel         Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
      Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama
                 Trutiya
      Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political

                Laatushet
Children  Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children
                Eka
                Gaadhava
                achi
Children  Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama   Children
                Ujalalyaa
      More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama
                Vasundha
      Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama
                Agatikaa
                aani Itar
                Ekaankika
      Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama
                Gaandhi
                Viruddha
      Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama
               Dambadw
               eepcha
               Mukabala
     Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama
Related  Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related
               Dehabhaa
     BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama


               Shokatma
               Vishwaroo
Related  Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related
               Amrutanu
               bhav
     Pandit   Babaji  Koumudi          Religious
               Punha
     Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious
               Mool
               Geetecha
     Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious
               Soundary
               ameeman
     Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays
               Mahaapra
               bhu
               Shriswami
               samartha
     Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious
               Ananda
     Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious
     Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel
     Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel
               Jhel
     Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel
Pawar   Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai   Drama         Pawar
           Trutiya
Phule   Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur Political       Phule

          Laatushet
Shindagi Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali   Drama   Children  Shindagi
          Eka
          Gaadhava
          achi
Kulakarni Ranganath Kahaani    1994 Mumbai   Drama   Children  Kulakarni
          Ujalalyaa
More   Sadanand Dishaa     2001 Mumbai   Drama         More
          Vasundha
Sathe   Netra   ra         Mumbai   Drama         Sathe
          Agatikaa
          aani Itar
          Ekaankika
Agarkar  Rajguru  a       1991 Pune    Drama         Agarkar
          Gaandhi
          Viruddha
Dalavi  Ajit   Gaandhi    1996 Mumbai   Drama         Dalavi
          Dambadw
          eepcha
          Mukabala
Tendulkar Vijay   a      1973 Mumbai  Drama         Tendulkar
Kulakarni Ranganath Prayog      Mumbai  Drama    Related  Kulakarni
          Dehabhaa
BhadkamkarAbhiram n       2002 Pune   Drama         Bhadkamkar


          Shokatma
          Vishwaroo
Gadagil  S    p Darshan  2000 Pune   Drama    Related  Gadagil
          Amrutanu
          bhav
Pandit   Babaji  Koumudi          Religious       Pandit
          Punha
Chitre   Dilip  Tukaram   1990 Mumbai  Religious       Chitre
          Mool
          Geetecha
Khair   Gajanan a Shodh    1967 Pune   Religious       Khair
          Soundary
          ameeman
Patankar Ra Bha   saa     1974 Mumbai  Essays        Patankar
          Mahaapra
          bhu
          Shriswami
          samartha
Karandikar Mukund  Charitra   1978 Mumbai  Religious       Karandikar
          Ananda
Mokashi D B     Owaree    1974 Mumbai  Religious       Mokashi
Vakode   Madhukar Silipshera  1998 Pune   Novel         Vakode
Bhat    Ravindra Bhagirath  1999 Pune   Novel         Bhat
          Jhel
Vakode   Madhukar Jhapaat   1988 Pune   Novel         Vakode
Jayant   Adhaantar  1999 Mumbai
      Trutiya
Jyotirao  Ratna    2001 Shrirampur

     Laatushet
Shrinivas h Vaatulla  2000 Sangali
     Eka
     Gaadhava
     achi
Ranganath Kahaani   1994 Mumbai
     Ujalalyaa
Sadanand Dishaa    2001 Mumbai
     Vasundha
Netra   ra        Mumbai
     Agatikaa
     aani Itar
     Ekaankika
Rajguru  a      1991 Pune
     Gaandhi
     Viruddha
Ajit   Gaandhi   1996 Mumbai
     Dambadw
     eepcha
     Mukabala
Vijay   a      1973 Mumbai
Ranganath Prayog      Mumbai
     Dehabhaa
Abhiram n       2002 Pune


     Shokatma
     Vishwaroo
S    p Darshan  2000 Pune
     Amrutanu
     bhav
Babaji  Koumudi
     Punha
Dilip  Tukaram   1990 Mumbai
     Mool
     Geetecha
Gajanan a Shodh    1967 Pune
     Soundary
     ameeman
Ra Bha  saa     1974 Mumbai
     Mahaapra
     bhu
     Shriswami
     samartha
Mukund  Charitra   1978 Mumbai
     Ananda
DB    Owaree    1974 Mumbai
Madhukar Silipshera  1998 Pune
Ravindra Bhagirath  1999 Pune
     Jhel
Madhukar Jhapaat   1988 Pune
CATEGORY     Author's   Author        TITLE         ISBN
        Last Name    first
Short stories  Advant    M.N.    Kahi Gambhir Kahi Vinodi  Sho.Adv.M..001
Short stories  Advant    M.N.    Kahi Gambhir Kahi Vinodi  Sho.Adv.M..001
Short stories  Aklujkar   Vidullekha Maplechi Paane       Sho.Akl.Vi.001
Short stories  Apte     Alhad   Sandeshayan         Sho.Apt.Al.001
Short stories  Athavale   BR     Vechalele Kshan       Sho.Ath.B .001
Short stories  Bagul     Baburao  Jevha mi jaat chorli hoti  Sho.Bag.Ba.001
Short Stories  Bahgwat    Smita   Me Ek Kharoti        Sho.Bah.Sm.001
Short stories  Bang     RaNi    Kanosa           Sho.Ban.Ra.001
Short stories  Bang     RaNi    Kanosa           Sho.Ban.Ra.001
Short stories  Behere    G. V.   Vakdi valane        Sho.Beh.G..001
Short Stories  Bhagavat   Smita   Shunyacha Mol Amol     Sho.Bha.Sm.001
Short Stories  Bhagwat    Shashi   Marmabhed          Sho.Bha.Sh.001
Short stories  Bhagwat    Smita   Agali Manas& Vegali Manas  Sho.Bha.Sm.002
Short stories  Bhagwat    Smita   Agali Manas& Vegali Manas  Sho.Bha.Sm.002.2
Short stories  Bhagwat    Vidyut   Rang 2           Sho.Bha.Vi.001
Short Stories  Bhajekar   Asha    Chapha           Sho.Bha.As.001
Short stories  Bhand     Baba    Dashakriya         Sho.Bha.Ba.001
Short stories  Bhosale    DT     Paar Aani Shiwar      Sho.Bho.D .001
Short Stories  Bhosale    DT     Janma            Sho.Bho.D .001
Short Stories  Bhosale    SS     Pratinidhic Katha      Sho.Bho.S .001
Short Stories  Bhosle    MB     Kathajanmachi Katha     Sho.Bho.M .001
Short stories  Bokil     Milind   Udakachiya Arati      Sho.Bok.Mi.001
Short stories  Bokil     Milind   Udakachiya Arati      Sho.Bok.Mi.001
Short Stories  Borade    RR     Valavan           Sho.Bor.R .001
Short stories  Borade    RR     Harni            Sho.Bor.R .002
Short Stories  Buva     Vi Aa   Jamavaajamav        Sho.Buv.Vi.001
Short stories  Chandanshiv  Bhaskar  Navi Vaarule        Sho.Cha.Bh.001
Short stories  Chavan    Madhavi  Sambhav           Sho.Cha.Ma.001
Short stories  Chavan    Madhavi  Sambhav           Sho.Cha.Ma.001.2
Short Stories  Chitampalli  Maruti   Raanvaataa         Sho.Chi.Ma.001
Short stories  Chitampalli  Maruti   Pakshi Jaay Digantara    Sho.Chi.Ma.002
Short Stories  Chitre    Dilip   Chavyaa           Sho.Chi.Di.001
Short Stories  Chitre    Dilip   Chaturang          Sho.Chi.Di.002
Short Stories  Chitre    Shibha   Gothlelya Vaata       Sho.Chi.Sh.001
Short stories  Collection        Bhayakatha         Sho.Col..001
Short Stories  Dalavi    Jayawant  Mahananda          Sho.Dal.Ja.001
Short stories  Dalvi     Vijaykumar Dateline Chandgad      Sho.Dal.Vi.001
Short stories  Dandekar   Renu    Rujva            Sho.Dan.Re.001
Short stories  Desai     Ranjit   Kamodini          Sho.Des.Ra.002
Short Stories  Desai     Ranjit   Aashadh           Sho.Des.Ra.003
Short Stories  Desai     Ranjit   Morpankhi Saavlya      Sho.Des.Ra.004
Short Stories  Desai     Ranjit   Aalekh           Sho.Des.Ra.005
Short Stories  Desai     Ranjit   Sanket           Sho.Des.Ra.006
Short Stories  Desai     Ranjit   Prapaat           Sho.Des.Ra.007
Short Stories  Devadhar  Jyotsna  Gajage               Sho.Dev.Jy.001
Short stories  Dhanvijay  Dadakant Astitva               Sho.Dha.Da.001
Short stories  Dhulekar  Neeraja  Je Darpani Bimbale         Sho.Dhu.Ne.001
Short stories  Dixit    Muktabai He to Pratichiche BolaNe      Sho.Dix.Mu.001
Short stories  Dodke    Govinda  Purvasmruti             Sho.Dod.Go.001
Short stories  Dumbare   Sada   Aaraspani              Sho.Dum.Sa.001
Short stories  Editor        Bhayakatha             Sho.Edi..001
Short Stories  Fondake   Dr Baal  Golmaal               Sho.Fon.Dr.001
Short Stories  Gadgil   Gangadhar Kaajawa               Sho.Gad.Ga.001
Short Stories  Gadgil   Gangadhar Talaawaatale Chandane        Sho.Gad.Ga.002
Short Stories  Gadgil   Na Vi   Paav Misal             Sho.Gad.Na.003
Short Stories  Gadgil   Gangadhar Liliche phul            Sho.Gad.Ga.004
Short stories  Gayakwad  Uday   Trophies              Sho.Gay.Ud.001
Short stories  Gokhale   Arvind  Manoose and Kalasa         Sho.Gok.Ar.001
Short Stories  Gokhale   Arvind  Daagina               Sho.Gok.Ar.001
Short stories  Joshi    S.K.   Phulawara              Sho.Jos.S..001
Short stories  Joshi    S.K.   Bhaktiche Kavad           Sho.Jos.S..001
Short stories  Joshi    S.K.   Bhaktiche Kavad           Sho.Jos.S..001.2
Short Stories  Joshi    VK    Waghin               Sho.Jos.V .001
Short Stories  Kale    VP    Vapu 85               Sho.Kal.V .001
Short Stories  Kale    VP    Fantasy Ek Preyasi         Sho.Kal.V .001
Short stories  Kale    V.P    Nimitta               Sho.Kal.V..001
Short stories  Kale    va pu   Cheers               Sho.Kal.va.001
Short Stories  Kale    Va Pu   Vapu 85               Sho.Kal.Va.001
Short stories  Kale    Vijaya  Bharati               Sho.Kal.Vi.001
Short stories  Kale    Vijaya  Bharati               Sho.Kal.Vi.001

Short Stories  Kamat    Sadhana   Vidyasadanmadheel Gamtijamati  Sho.Kam.Sa.001
Short stories  Kamble   Uttam    Ranga Maanasanche        Sho.Kam.Ut.001
Short stories  Khandekar  VS      Jeevankala            Sho.Kha.VS.001
Short stories  Khandekar  VS      Viddyut Prakash         Sho.Kha.VS.002
Short Stories  Khandekar  VS      Kalpalata            Sho.Kha.VS.003
Short Stories  Khandekar  VS      Davabindu            Sho.Kha.VS.004
Short Stories  Khandekar  VS      Chaandanyaat           Sho.Kha.VS.005
Short Stories  Khandekar  VS      Avinash             Sho.Kha.VS.006
Short Stories  Kharat   Shankarrao  Saangaavaa            Sho.Kha.Sh.001
Short Stories  Kolarkar  Ram     Sarvotrushta Marathi Katha    Sho.Kol.Ra.001
Short Stories  Kolhatkar  Usha     America Kiti Mothi Kiti Chhoti  Sho.Kol.Us.001
Short Stories  Kotambe   BB      Saanj Pavasali          Sho.Kot.B .001
Short stories  Kulkarni  Anant    Ladakya Leki IV         Sho.Kul.An.001
Short Stories  Kulkarni  Bhimrao   Murdad              Sho.Kul.Bh.001
Short Stories  Limaye   Subhadra   Dhaasalalele Manore       Sho.Lim.Su.001
Short Stories  Madgulkar  Vyankatesh  Vaari              Sho.Mad.Vy.001
Short stories  Modak    Dilip    Vechalele Moti          Sho.Mod.Di.001
Short stories  Mohod    Baba     Yamuni & other Stories      Sho.Moh.Ba.001
Short stories  Mohod    Baba     Yamuni & other Stories      Sho.Moh.Ba.001
Short Stories  Mokashi    DB     Vanava            Sho.Mok.D .001
Short stories  More      Mahadev  Ain Baharat Kaif kaharat   Sho.Mor.Ma.001
Short Stories  Nalage          Raan Karavanda
                Chandrakumar              Sho.Nal.Ch.001
Short Stories  Naralikar   Jayant   Waaman parat na aalaa    Sho.Nar.Ja.001
Short Stories  Naralikar   Jayant   Yakhsanchee Denagee     Sho.Nar.Ja.002
Short Stories  Paralkar    Avdhoot  Avakshar           Sho.Par.Av.001
Short stories  Patankar    R.B.    Kamal Desai KathaVishwa   Sho.Pat.R..001
Short Stories  Pathak     Yashvant  Brahmagirichi Saavli     Sho.Pat.Ya.001
Short stories  Patil     Nitin   Shapit            Sho.Pat.Ni.001
Short Stories  Patwardhan   Vasundhara Geeta aani etar Katha    Sho.Pat.Va.001
Short Stories  Phadake    Kamala   Matichaa Hatti        Sho.Pha.Ka.001
Short Stories  Phadke     Kamala   Jevha ranvara sheel ghalto  Sho.Pha.Ka.001
Short Stories  Prakash    Uday    Tirichh           Sho.Pra.Ud.001
Short Stories  Prakash    Uday    Tirich            Sho.Pra.Ud.001
Short Stories  Rathi     Rajani   Marma            Sho.Rat.Ra.001
Short stories  Rege      Sarita   Rup Kaththak         Sho.Reg.Sa.001
Short stories  Sadhu     Arun    Bechaka           Sho.Sad.Ar.001
Short Stories  Sarang     Vilas   Atank            Sho.Sar.Vi.001
Short Stories  Sathe     Anna Bhau Bhanamati           Sho.Sat.An.001
Short stories  Sathe     Anna Bhau Pratinidhik Katha       Sho.Sat.An.001
Short Stories  Savakar    Indrayani Chookbhool          Sho.Sav.In.001
Short stories  Shukla     Sadashiv  Chandanban          Sho.Shu.Sa.001
Short stories  Thatte     Jayashree Mapleche Vardaan       Sho.Tha.Ja.001
Short Stories  Tongo           Chauthe Patra
                Sharchchandra              Sho.Ton.Sh.001
Short Stories  Wadaawaalaa  Sumedh   Saanjwaa           Sho.Wad.Su.001
Short Stories  Wadawala    Sumedh   Chandanphula         Sho.Wad.Su.002
Short Stories  Patil     S     Poladi Payacha Pratap    Sho.Pat.S.001
Short Stories  Prabhavalkar  Dilip   Kagdi Baan          Sho.Pra.Di.001
Short Stories  Kale      VP     Saunwadini          Sho.Kal.VP.001
Short Stories  Fene      Vasant   Nirvasit Naati        Sho.Fen.Va.001
PUBD PUBP comm    PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN
 ATE LACE ents    SHER FORM     D   G
1965  Pune
1965  Pune
1997  Mumbai          Govande Govande
1998  Mumbai
1962  Pune
1963  Mumbai
1999  Baroda

1999  Mumbai
1962  Pune
2000  Mumbai
1966  Mumbai
2000  Mumbai
2000  Mumbai
1998  Mumbai
1970  Mumbai
1996  Aurangabaad
1986  Pune
2003  Shrirampur
1984  Mumbai
1963  Kolhapur
1994  Mumbai
1994  Mumbai
1976  Pune
2002  Islampur
1972  Mumbai
1992  Shrirampur
1995  Mumbai
1995  Mumbai
1991  Nagpur
1983  Nagpur
    Pune
1995  Mumbai
1987  Pune

1970  Mumbai
1999  Belgaum
1997  Mumbai
1992  Pune
1989  Pune
1988  Pune
1988  Pune
1991  Pune
1991  Pune
1970  Pune
2004  Nagpur
2001  Mumbai
1967  Pune    Nagpur
    Nagpur
1978  Mumbai

1993  Pune
1960  Pune
1954  Mumbai
1963  Mumbai
1994  Mumbai
1986  Kolhapur
1982  Pune
1972  Pune
1962  pune
1963  Pune
1963  Pune
1970  Pune
1989  Pune
1994  Mumbai
1989  Pune
1984  Pune
1989  Pune
1969  Mumbai
1969  Mumbai

1967  Mumbai
    Pune
1934  Pune
1989  Pune
1961  Pune
1989  Pune
1993  Pune
1993  Pune
1962  Pune
1979  Pune
1989  Pune
2003  Pune
1968  Pune
1963  Pune
1962  Badoda
1962  Pune
2004  Nashik
1972  Nagpur
1972  Nagpur
 1965  Mumbai
 1970  Dombivali  N  N
 1971  Kolhapur
 1986  Mumbai
 1979  Mumbai
 1997  Aurangabad
 1984  Mumbai
 1988  Pune
 2002  mumbai
 1967  Pune
 1961  Mumbai
 1962  Pune
 2000  Shrirampur
 2000  Shrirampur
 2004  Amaravati
 1956  Mumbai
 1992  Mumbai
 1999  Shrirampur
 1962  Pune
 1994  Mumbai
 1963  Mumbai
 1969  Nagpur
 1992  Mumbai
 1962  Nagpur
 1993  Mumbai
 1995  Pune
1969   Baroda
1994   Mumbai
1983   Mumbai
1997   Mumbai
Condit
 ion
 CATE Subca Author Author    TITLE        ISBN    PUBD
GORY
Health
    t      first
      's Last Dhanajay Aarogyachi GuruKilli
      Gunde              Hea.Gun.Dh.001
                                 ATE
Health     Gunde              Hea.Gun.Dh.001
            DhananjayAarogyachi GuruKilli
Health  Yoga  Gupte  DhananjayYog aNi Arogya Hea.Gup.Dh.002
PUBP comm  PUBLI BOOK FIRST SIGNE RATIN Condit
LACE ents  SHER FORM     D   G  ion

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1199
posted:12/25/2011
language:
pages:1068