Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

FACULTATEA DE TEXTILE I PIEL RIE by pptfiles

VIEWS: 61 PAGES: 91

									FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
  UNIVERSITATEA DIN ORADEA
       2010

        2
3
                          CUPRINS
1. Informaţii generale despre facultate.....................……………                      6
    1.1.Istoric...............................................................................     6
    1.2. Adresa facultăţii ……………........……………………                            8
    1.3. Conducerea facultăţii......................................................          8
    1.4. Conţinutul procesului de învăţământ..............................               9
    1.5. Catedra Inginerie si Management.Industrial...................                 10
    1.6. Baza materială.................................................................        12
    1.7. Principalele direcţii de cercetare.....................................            13
    1.8. Relaţii internaţionale.......................................................         14
    1.9. Cercuri ştiinţifice studenţeşti................................................        15
2. Structura facultăţii pe programe de studii.................................               16
3.  Metodologia        de    organizare       a    examenului        de
admitere............................................................................................    17
4. Metodologia de organizare a examenului de finalizare a
studiilor...............................................................................................  26
5.  Planuri      de invăţământ           pentru      programul        de   30
licenţă...................................………………………………………..
    2.1. Plan de învăţământ INGINERIE ECONOMICĂ                            31
INDUSTRIALĂ……………………….............................................
    2.2. Plan de învăţământ TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR                          43
    ŞI CONFECŢIILOR……………………………………......
    2.3. Plan de învăţământ TEHNOLOGIA ŞI DESIGNUL                           55
CONFECŢIILOR DIN PIELE ŞI ÎNLOCUITORI ………………..
6. Alte informaţii..............................................................................      54
    3.1. Regulamentul sudenţilor (Extras din Regulamentul
Universităţii din Oradea privind activitatea profesională a
                                                      63
studenłilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile
(ECTS)...............................................................................................
                              4
5
     1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE FACULTATE


    1.1. Istoric

     Învăţământul   universitar  se  află  într-un  amplu  proces  de
restructurare, de compatibilizare cu principiile de la Bologna, cu învăţământul
modern european, astfel încât să se asigure echivalarea studiilor, prin creditele
transferabile.
     Facultatea de Textileşi Pielarie, funcţionează în cadrul Universităţii
din Oradea ca instituţie de învăţământ şi de cercetare din anul 1996, având
misiunea de a crea şi valorifica cunoaşterea ştiinţifică, de a transmite
cunoştinţele către noile generaţii, în vederea educării şi instruirii iniţiale şi
permanente precum şi de a conferi calificări profesionale competitive pe piaţa
muncii în domeniile Inginerie Industrială şi Inginerie şi management.
    Pentru realizarea misiunii asumate, facultatea îşi desfăşoara activitatea
conform Planului Strategic şi a obiectivelor operaţionale anuale.
    Obiectivele prioritare ale Facultăţii de Textile şi Pielarie privind
asigurarea şi creşterea calităţii vizează:

                     6
    - planificarea strategică a activităţii instituţiei de învăţământ, inclusiv
în domeniul asigurării calităţii pregătirii specialiştilor;
    - revizuirea scopurilor şi tehnologiilor educaţionale în vederea alinierii
lor la standardele educaţionale moderne;
    - perfecţionarea asigurării cu resurse (materiale, tehnice, financiare,
informaţionale etc.);
    - diversificarea traseelor educaţionale în funcţie de necesităţile pieţei
muncii şi de servicii educaţionale;
    - redimensionarea şi     restructurarea planurilor şi programelor
educaţionale în baza principiului dezvoltării anticipate (în raport cu practica),
actualizarea continuă a programelor de studii.
    Misiunea profesională a fiecărei specializări din cadrul facultăţii este
bine conturată prin planurile de învăţământ, elaborate de Consiliul facultăţii,
printr-o colaborare directă cu catedra şi prin fişele disciplinei, pentru fiecare
specializare în parte, întocmite la nivelul catedrelor şi aprobate în Consiliul
facultăţii.
    Planurile de învăţămînt conţin aceleaşi discipline obligatorii, discipline
opţionale şi discipline facultative, cu acelaşi număr de credite (240), durata
standard de studiu a unei discipline fiind de un semestru. Creditul este o
unitate convenţională care măsoară volumul de muncă al studentului, necesar
pentru a asimila cunostinţele necesare în vederea promovării unei discipline.
    Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţămînt al unei
specializări se încheie cu o evaluare finală., se poate organiza (timp de o
săptămână), o sesiune de reexaminări în vederea promovării sau măririi notei.
Există două sesiuni de examene pe parcursul unui an universitar, programate
la sfârşitul fiecărui semestru (sesiunea de iarnă şi sesiunea de vară, având
fiecare durata de 2 – 4 săptămâni). Aceste sesiuni de examene se completează


                     7
cu câte o sesiune de restanţe şi măriri de note (cu durata de o săptămână). De
asemenea, mai există o sesiune de restanţe (de o săptămână), în luna
septembrie; în această sesiune masterandul poate să susţină examenele la care
nu s-a prezentat într-una din cele două sesiuni de restanţe care completează
sesiunile de examene din iarnă şi din vară.
    Una dintre priorităţile Facultăţii de Textile şi Pielărie din ultimii ani a
fost afirmarea şi colaborarea internaţională. Facultatea are în prezent acorduri
de colaborare cu numeroase universităţi de prestigiu din Europa. Colaborarea
are loc atât în cadrul unor programe EU, cât şi în cadru bilateral direct.

   1.2. Adresa facultăţii:
Str. B. ŞT. DELAVRANCEA, nr. 4
410058, ORADEA, BIHOR, ROMÂNIA
Tel. : +40 259 408448
E-mail: textile@uoradea.ro

   1.3. Conducerea facultăţii

                  DECAN:
             Prof. dr. ec. Vasile ANTON
             CONSILIUL FACULTĂŢII:
             Conf.dr.ing. Liliana INDRIE
            Şef lucrări dr.ing Dorina OANA
            Şef lucrări dr.ing Viorica PORAV
             Şef lucrări ing. Simona TRIPA
                Studenţi:Vasc Alina
                    Gordan Carmen
                    8
    1.4. Conţinutul procesului de învăţământ

    Activitatea didactică se desfăşoară în baza Planului de învăţământ
elaborat în conformitate cu reglementările legale, adecvat criteriilor de
performanţă, care cuprinde discipline obligatorii, opţionale şi facultative.
Disciplinele obligatorii (fundamentale, de specialitate şi complementare) au în
vedere însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice
Specializării pentru care au optat. Celelalte discipline sunt menite să asigure
completarea şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în primii doi
ani de învăţământ.
    Fişele disciplinei sunt elaborate de către titularii de disciplină în
concordanţă cu Planul de învăţământ şi reflectă volumul cunoştinţelor
necesare specializării. Acestea sunt actualizate şi perfecţionate anual, fiind
supuse analizei în catedra de specialitate şi aprobate de Consiliul Facultăţii.
    Fiecărei discipline îi este asociat un număr de credite transferabile
care reflectă volumul de muncă (asistată sau individuală) necesar unui
masterand pentru însuşirea şi promovarea disciplinei respective. Obţinerea
creditelor alocate unei discipline este condiţionată de promovarea acelei
discipline (adică obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului
„admis”).
    Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţămînt al unei
specializări se încheie cu o evaluare finală., se poate organiza (timp de o
săptămână), o sesiune de reexaminări în vederea promovării sau măririi notei.
Există două sesiuni de examene pe parcursul unui an universitar, programate
la sfârşitul fiecărui semestru (sesiunea de iarnă şi sesiunea de vară, având
fiecare durata de 2 – 4 săptămâni). Aceste sesiuni de examene se completează
cu câte o sesiune de restanţe şi măriri de note (cu durata de o săptămână). De
asemenea, mai există o sesiune de restanţe (de o săptămână), în luna

                    9
septembrie; în această sesiune masterandul poate să susţină examenele la care
nu s-a prezentat într-una din cele două sesiuni de restanţe care completează
sesiunile de examene din iarnă şi din vară.
    Practica de specialitate deţine un loc important în procesul didactic.
Studenţii din anii II şi III efectuează, la sfârşitul anului universitar, în luna
iulie, practica pe durata a 3 săptămâni;
    Facultatea acordă o atenţie specială pregătirii psihopedagogice şi
metodice a studenţilor, realizată prin studierea disciplinelor din Planul de
învăţământ al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
    În urma promovării examenelor şi a colocviilor aferente disciplinelor
Psihopedagogice, absolvenţii Facultăţii de Textile şi Pielărie primesc un
certificat care le atestă dreptul de a desfăşura activităţi didactice în procesul de
învăţământ.


   1.5. Catedra - INGINERIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

               CORPUL PROFESORAL

ŞEF DE CATEDRĂ: Conf. dr. ing. Liliana INDRIE
Prof. dr. ec. ANTON Vasile
Conf. dr. ing. GHERGHEL Sabina
Conf. dr. ing. IONESCU Daniela Smaranda
Conf. dr. ing. INDRIE Liliana Nicoleta
Şef lucrări ing. ALBU Adina
Şef lucrări ing. BOHM Gabriella
Şef lucrări dr.ec. CUC Sunhilde
Şef lucrări dr. ing. DOBLE Liliana
Şef lucrări dr. MARC Cristiana Marcela


                    10
Şef lucrări dr. ing. OANA Dorina
Şef lucrări dr. ing. OANA Ioan Pavel
Şef lucrări dr. ing. PORAV Viorica
Şef lucrări ing. RAŢIU Mariana
Şef lucrări dr. ing. SECAN Maria Cristina
Şef lucrări dr. ing. ŞIMON Andreea Anca
Şef lucrări ing. ŞUTEU Marius Darius
Şef lucrări ing. TRIPA Simona
Asistent ing. IUHAS Marcela Olimpia
Asistent ec. ANDREESCU Nicoleta Alina
Preparator ing. KENYERES Florentina

    Misiunea catedrei este aceea de a forma studenţii facultăţii ca buni
specialişti, competenţi pe piaţa municii, in domeniile Inginerie industrială,
Inginerie şi management.
    În  domeniul    învăţământului,  eforturile  cadrelor  didactice  se
concentrează pe modernizarea metodelor, mijloacelor şi strategiilor de
organizare a predării, de modernizare a formelor de evaluare a cunoştinţelor la
toate disciplinele, în scopul internaţionalizării învăţământului de licenţă şi
asigurării unei calităţi care să corespundă la nivel european.
    Facultatea noastră desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare
tehnologică, în acord cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere. Susţinerea
prioritară a activităţii de cercetare se realizeaza printr-un ansamblu de măsuri
privind asigurarea de personal specializat precum şi finanţarea sau dotarea
logistico-materială, la nivelul standardelor impuse universităţilor. O prioritate
majora a procesului de invatamant o constitue imlicarea studentilor in
activitatile de cercetare


                     11
   Activitatea de cercetare din cadrul catedrei este pusa in evidenta de
proiectele de cercetare si lucrarile stiintifice prezentate in cadrul Conferintelor
naţionale si internaţionale.


    1.6. Baza materială
    Cursurile sunt prezentate in cele 2 săli de curs ale facultatii.
Activitatile de seminar si lucrarile de laborator au loc in laboratoare special
amenajate:
    Laborator de Confecţii
    Laborator de Informatică
    Laborator de Ingineria, modelarea şi simularea sistemelor de producţie
    Laborator de Structuri textile fire ţesături şi neţesute
    Laborator de Tehnologia şi designul confecţiilor din piele
  Sala de seminar- Management şi marketing
                    12
    1.7. Principalele direcţii de cercetare

    Plecându-se de la priorităţile de cercetare care sunt enunţate în cadrul
PC7, precum şi în concordanţă cu domeniile prioritare de cercetare stabilite de
către CNCSIS şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care Universitatea
din Oradea are resurse de competenţă validate, se propun următoarele direcţii
de cercetare in facultatea noastră:
    - Proiectarea CAD-CAM a vestimentaţiei;
    - Cercetări în domeniul fibrelor textile şi a materialelor înalt
specializate;
    - Studiul proprietăţilor tricoturilor şi operaţiilor de tricotare;
    - Design şi dezvoltare de produs;
    - Tehnologii CAD/CAM pentru proiectarea/realizarea incaltamintei,
controlul calitatii, optimizarea produselor tehnologice;                    13
    -   Creştere economica, locuri de munca, competitivitate, intr-o
societate bazata pe cunoaştere.

    1.8 Relatii Internationale

      Programul Erasmus este parte componentä a LifeLong Learning
Program, finantat de Uniunea Europeanä.
      Obiectivul  programului  este  intensificarea  cooperării  între
Universitätile europene pe bazä de parteneriate, prin mobilităţi de studenţi
şi cadre didactice.
      Mobilităţile studenţeşti au ca şi scop beneficiul educational,
lingvistic şi cultural din experienţa studierii în alte ţări europene. Mobilitatea
presupune urmarea cursurilor unei universităţi partenere pentru un semestru.
Rezultatele obţinute în limita a 30 de credite ECTS beneficiazä de deplină
recunoaştere în facultatea noastră.
      Până in prezent, Facultatea noastră are parteneriate cu 2 facultăţi de
profil din Spania şi Portugalia.
      Mobilităţile pot fi efectuate de studentii din anii II-III şi de
masteranzi.
      Selecţia pentru mobilităţi se face în luna martie a fiecărui an.
      Pentru detalii vă rugäm sä vä adresaţi Biroului de Relaţii
Internaţionale al Facultăţii, Coordonator Erasmus conf.dr.ing. Liliana Indrie, la
adresa: lindrie@uoradea.ro
                    14
                                         Nivelul de
Nr.                         Tara de    Număr
       Denumirea instituţiei partenere                  studiu - Anul
Crt                         destinaţie   studenţi
                                         plecarii

1   UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ        SPANIA         4     Anii II-III
   DIN VALENCIA, ŞCOLALA                           Masterat
   POLITEHNICĂ SUPERIOARA DIN
   ALCOY
2   UNIVERSITATEA DIN BEIRA         PORTUGALIA       4     Anii II-III,
   INTERIOR, FACULTATEA DE                          Masterat
   INGINERIE


     1.9. Cercuri ştiinţifice studenţeşti

     În concepţia Consiliului facultăţii, o şansă importantă în aprofundarea
cunoştinţelor o reprezintă stimularea activităţilor studenţeşti în activitatea de
cercetare.
     În acest sens, prin dezbaterile, colocviile, simpozioanele organizate,
studenţii Facultăţii de Textile şi Pielări şi-au demonstrat capacitatea de
cercetare, buna lor pregătire teoretică şi practică, dând certitudinea reuşitei lor
în activitatea pe care urmează să o desfăşoare după finalizarea studiilor.
     Pentru stimularea activităţii de cercetare au fost organizate cercuri
ştiinţifice studenţeşti pe principalele domenii specifice facultăţii, unde
studenţii noştri, alături de profesorii lor, încearcă să acumuleze cunoştinţe noi,
să experimenteze noi metode şi tehnici în domeniu. În acest context, cercurile
ştiinţifice se bucură de aprecierea unanimă a participanţilor.
         Denumire cerc                 Coordonator ştiinţific
  Management şi marketing strategic                Sunhilde Cuc
                                   Vasile Anton
  Designul şi parametrii de funcţionalitate a           Dorina Oana
  materialelor textile inteligente                 Anca Simon
  Tehnologii moderne in confecţii textile              Ioan Oana
                                  Viorica Porav
                                  Liliana Indrie
  Proiectarea site-urilor web. Design şi
                                  Marius Suteu
  funcţionalitate
                                  Sabina Gherghel

                        15
   2. STRUCTURA FACULTĂŢII PE PROGRAME DE STUDII

    In cadrul invăţământului de licenţă, studiile sunt organizate pe domenii
şi specializări, având o durata de 4 ani, şi se finalizează prin susţinerea unui
examen de licenţă. Promovarea acestui examen conferă absolventului titlul de
inginer.
    Facultatea de Textile şi Pielărie din Oradea pregateşte specialişti în
următoarele domenii / specializări:
  Nr.crt    Specializarea    Forma de       Durata/
                   învăţământ      Nr. credite
            A. Studii universitare de licenţă
    1   Inginerie economică     ZI      4 ani/240 credite
       industrială
         Tehnologia
    2     tricotajelor şi
         confecţiilor
    3   Tehnologia     şi    ZI      4 ani/240 credite
       designul confecţiilor
       din    piele   şi
       înlocuitori
           B. Studii universitare de masterat
    1   Managementul          ZI     2 ani/120 credite
       calităţii şi protecţia
       consumatorului    in
       domeniul    textile-
       pielărie
       Management      şi    ZI     2ani/120 credite
       marketing strategic
                    16
    3. METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE
                  ADMITERE
    3.1. Informarea candidaţilor
    La Panoul Admiterii din cadrul facultatii se vor afişa informaţii privind
structura facultăţii, cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenţă,
normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului.
    Informaţiile referitoare la admitere sunt afişate şi pe pagina de web a
facultăţii: http://textile.webhost.uoradea.ro/Admitere.html.


    3.2. Taxe
    - Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
    - Taxa pentru contestaţii - 150 RON
    - Taxa de înmatriculare - 100 RON
    - Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) - 150 Euro


    3.3. Scutiri de taxe
    Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere –
studii de licenţă urmatoarele categorii de candidaţi, cu vârsta până la 25 ani:
- orfanii de ambii părinţi;
- cei aflati în centrele de plasament sau case de tip familial;
- cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
- cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor
didactice).

    3.4. Specializări, desfăşurarea concursului şi rezultatele concursului
    În tabelul de mai jos, sunt indicate: criteriile de admitere, specializările
pentru studiile de licenţă, învăţământul de licenţă ingineri zi la Facultatea de
Textile şi Pielărie
                    17
Domeniul      Specializari       Nr      Criterii de adimitere
de studiu                credite/D
                      urata
                     şcolarizar
                       e
Inginerie    Tehnologia        240       25% media aritmetică la
industrială   tricotajelor    şi  credite/     disciplina Matematică
        confecţiilor       4 ani      25% media aritmetică la o
        Tehnologia     şi          disciplină la alegere (Fizică,
        designul                 Chimie, Economie,
        confecţiilor   din           Marketing, disciplină de
        piele şi înlocuitori           specialitate)
Inginerie şi  Inginerie                 50% media de bacalaureat
managemen    economică
t        industrială
   În caz de egalitate a mediilor, criteriul de    media de bacalaureat
               departajare va fi:


     3.5. Organizarea concursului de admitere
     Comisia de admitere constituită pe facultate, pentru sesiunea iulie-
septembrie 2010, va fi condusă de către Decan. Conform metodologiei proprii
a facultăţii, comisia răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului
de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea
contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.
     Metodologia proprie de admitere a Facultăţii de Textile şi Pielărie
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, va fi adusă la
cunoştinţa candidaţilor prin afişare la Panoul admiterii şi va cuprinde:
     • Criteriile de admitere;
     • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medie egală pe ultimul
     loc;
     • Condiţiile în care se depun contestaţii şi modul de rezolvare al
     acestora;
     • Criteriile de selectie pentru completarea studiilor;


                        18
    • Criteriile specifice pentru premianţii la diferite concursuri
    (olimpiade), alte concursuri.
    Decanul facultăţii poate fi înlocuit ca preşedinte al comisiei de
admitere numai din motive de sănătate sau când are rude de gradul I, printre
candidaţi. Aceeaşi prevedere este valabilă şi pentru membrii comisiilor de
admitere.
    După încheierea acţiunii de înscriere a candidaţilor, în funcţie de
numărul acestora şi de diversitatea disciplinelor de concurs, comisia de
admitere pe facultate va stabili lista nominală a persoanelor care vor răspunde
de verificarea identităţii candidaţilor.
    Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere va fi instruit la nivelul facultăţii.
    Cadrele didactice şi celelalte persoane, antrenate în concursul de
admitere, care se abat de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin
activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a concursului, vor fi
înlocuite imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă este cazul, sancţionate
conform prevederilor legale.


    3.6. Înscrierea la concursul de admitere
    Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o
cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate
datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor
naţionale (cetăţeni români) vor preciza, în cererea de înscriere, disciplinele pe
care le-au studiat în liceu în limba maternă si pentru care solicită să susţină
probele în limba respectivă.
    La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:                      19
    a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în
original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au
eliberat diplomele pentru promoţia 2010).
    b) Foaia matricolă dela liceu, în original sau copie legalizată
    c) Certificatul de nastere, copie ;
    d) Certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie;
    e) Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează, vizată la Cabinetul medical studenţesc;
    f) 2 (două) fotografii tip buletin;
    g) Carte de identitate, copie;
    h) Chitanţă de plată a taxei de admitere;
    Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.
    Pentru candidaţii care solicită scutirea de taxe de admitere se va
prezenta unul din următoarele documente:
    • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de
    ambii părinţi);
    • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în
    cazul celor aflaţi în această situaţie);
    • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în
    activitate, pensionat sau decedat), a susţinătorilor legali;
    • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat
    în Universitatea din Oradea (în activitate, pensionat sau decedat ), a
    susţinătorilor legali;
    Candidaţii care se înscriu si urmează două facultăţi vor prezenta
originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe
locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate, în
termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.


                    20
    Secretariatul facultăţii primeşte dosarele personale întocmite de
candidaţi, efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar,
constată că:
    • cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
    • candidaţii au precizat facultatea si forma de învăţământ la care doresc
să concureze, domeniile, precum si disciplinele sau probele de concurs, după
caz.
    Pentru candidaţii din rândul minorităţilor naţionale care solicită
susţinerea unor probe de concurs în limba maternă, comisia va verifica dacă
disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba
respectivă. În caz contrar, candidaţii vor fi anunţaţi că nu pot susţine probele
respective în limbile minorităţilor naţionale.
    După încheierea definitivă a înscrierii, comisia de admitere întocmeşte
listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează
la loc vizibil.
    Listele vor preciza facultatea, domeniul şi forma de învăţământ la care
sunt înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a specializărilor (dacă este
cazul). Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe
aceste tabele se verifică imediat iar aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele
cu numele candidaţilor.


    3.7. Înscrierea si desfăsurarea concursului de admitere pentru
candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi de licee din România
    Candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova se pot înscrie şi pot participa
la concursul de admitere conform reglementărilor Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.                    21
    Candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de licee din
România, se pot înscrie şi pot candida şi pentru locurile subvenţionate de la
buget alocate Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii de
candidaţi, conform reglementărilor.
    În acest caz, pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate
pentru înscrierea la concurs, candidatul va depune o cerere tipizată la
Secretarul Şef al Universităţii (clădire Rectorat, etaj I) pentru participare la
concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct
candidaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de licee din România
(formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al Universităţii).
    În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de
facultate, conform metodologiei de admitere, pe locurile cu taxă alocate
facultăţii. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul primeşte
statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă.
    În faza a II-a participă doar candidaţii care au obţinut media la
admitere cel puţin 5 (cinci). Astfel, după finalizarea admiterii la toate
facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinută la concursul de
admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la
concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget special destinate
lor.
    Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea
descrescătoare a mediilor la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul
central al universităţii. În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul
va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi
transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază.
  În cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial
primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).


                    22
    3.8. Înscrierea si desfăsurarea concursului de admitere pentru
candidaţii din etnia rromilor
    Candidaţii din etnia rromilor se pot înscrie si pot candida pentru
locurile subvenţionate de la buget, alocate Universităţii din Oradea, special
destinate acestei categorii de candidaţi. În acest caz, pe lângă documentele
solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs, candidatul va
depune o cerere tipizată la Secretarul Sef al Universităţii (clădire Rectorat, etaj
I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la
buget alocate distinct candidaţilor din etnia rromilor (formularul de cerere se
găseste la Secretarul Sef al Universităţii) si o recomandare scrisă din partea
presedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal
constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor
(si nu că este membru al respectivei organizaţii).
    În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de
facultate, conform metodologiei de admitere, pe locurile subvenţionate de la
buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăţii. După finalizarea admiterii la
nivel de facultate, candidatul din etnia rromilor primaste statutul de admis fără
taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă.
    În faza a II-a participă doar candidaţii care au obţinut media la
admitere cel puţin 5 (cinci) si care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de
admis cu taxă sau respins cu taxă. Astfel, după finalizarea admiterii la toate
facultăţile si centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de
admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la
concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special
destinate lor.
    Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea
descrescătoare a mediilor la admitere. Această listă va fi afisată la avizierul


                    23
central al universităţii. În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul
va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi
transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care
candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după
concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).


    3.9. Stabilirea si comunicarea rezultatelor concursului
    Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescândă a mediei
generale obţinute în urma concursului de dosare, în limita numărului de locuri
pe domeniu, în funcţie de opţiunea candidaţilor. Rezultatele concursului de
admitere se aduc la cunostinţă publică, prin afisare imediată, la sediul
facultăţii. Pe listele afisate se va indica, în dreptul fiecărui candidat, media
generală.
    După stabilirea rezultatelor finale ale concursului, comisia de admitere
pe facultate va verifica atent, modul în care au fost efectuate toate operaţiile,
pentru a se elimina orice posibilitate de eroare în calcularea mediilor si
trecerea lor în cataloagele alfabetice sau în stabilirea ordinei de clasificare a
candidaţilor.
    Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra
aplicării si respectării normelor referitoare la stabilirea si comunicarea
rezultatelor.
    Candidaţii care îsi retrag actele înainte de afisarea rezultatului final al
concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
    Dosarele candidaţilor respinsi sau ale celor care renunţă la scolarizare
se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu
gratuit, pe baza actelor de identitate.                     24
    3.10. Depunerea si rezolvarea contestaţiilor
    Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor scrise se depun
la secretariatul facultăţii în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor
finale ale concursului. Termenul stabilit pentru depunerea contestaţiilor va fi
reamintit candidaţilor odată cu afisarea rezultatelor.
  De asemenea, se va reaminti candidaţilor că nu se primesc, în nici un caz,
contestaţii la contestaţii.
  Pentru rezolvarea contestaţiilor depuse de candidaţi, presedintele Comisiei
numeste 3-5 cadre didactice, altele decât cele ce au făcut parte din comisia de
admitere, care vor examina atent fiecare contestaţie.
    După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns a contestaţiilor
rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi
modificat. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. Contestaţiile depuse
după îndeplinirea acestei proceduri nu vor fi luate în considerare, indiferent de
autoritatea căreia îi sunt adresate.
În cazul în care, în urma analizării contestaţiilor se constată abateri de la
normele şi procedura de concurs sau greşeli în calcularea mediilor,
transcrierea lor pe documentele de concurs şi stabilirea ordinii de clasificare,
decanul facultăţii va întocmi proces-verbal de constatare, pe care îl va înainta
Comisiei de admitere pe Universitate pentru rezolvare.
În cazul reclamării ori contestării unor nereguli la admitere, Comisia de
admitere solicită Rectorului întrunirea Colegiului de Etică pentru analiza
cazului şi luarea deciziei corespunzătoare.
                    25
   4. METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE
               FINALIZARE A STUDIILOR


    Procedurii privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor şi a
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a
studiilor,   sunt    accesibile    la   adresa    de  internet:
http://textile.webhost.uoradea.ro/Info%20studenti.html.
    Studiile de lungă durată la forma de învăţământ de zi din cadrul
Facultăţii de Textile şi Pielărie se încheie cu examen de licenţă.
    Înscrierea la examen a candidaţilor se efectuează pe baza formularelor
elaborate de Departamentul de Asigurare a Calităţii, cu cel puţin 15 zile
înainte de începerea examenului, fie individual, fie de către instituţiile de
învăţământ superior în care au urmat studiile, dacă există un acord între
Universitatea din Oradea şi instituţia respectivă.
    În fiecare an universitar, examenele de absolvire se pot organiza numai
în două sesiuni, şi anume: iunie-iulie, respectiv februarie.
    Facultatea de Textile şi Pielărie se obligă să informeze candidaţii, prin
intermediul îndrumătorilor de an şi prin afişarea la avizierul facultăţii, despre
condiţiile de înscriere, tematica probei de verificare a cunoştinţelor la
disciplinele fundamentale şi de specialitate, bibliografie etc.
    Candidaţii la examenul de licenţă vor prezenta la înscriere un certificat
de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, eliberată
de catedra de profil din cadrul universităţii sau de către o altă instituţie
specializată, numai dacă documentele care atestă această competenţă sunt
recunoscute de catedra respectivă.
    Pot fi coordonatori ai lucrărilor cadre didactice titulare sau asociate ale
Facultăţii de Textile si Pielărie, având titlul ştiinţific de doctor.


                     26
    Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia
Rectorului, la propunerea Consiliului Facultăţii de Textile şi Pielărie şi cu
aprobarea Senatului Universităţii. Comisiile de examen trebuie să fie formate
din cel puţin trei membri cu titlul didactic de cel puţin şef de lucrări şi titlul
ştiinţific de doctor, titulari în învăţământul superior, având specializări
compatibile cu specializările facultăţii.
    Preşedintele comisiei este decanul facultăţii.
    Secretarul comisiei de examen poate fi preparator sau asistent
universitar.
    Toţi membrii comisiei de examen, acordă note. Preşedintele comisiei
nu acordă note.
    Absolvenţii unei specializări, acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu din cadrul Facultăţii de Textile şi Pielărie, pot susţine examenul de
licenţă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea Senatului Universităţii
respective şi în condiţiile stabilite de către acesta. Această prevedere se aplică
şi absolvenţilor altor instituţii care doresc susţinerea acestui examen la
Facultatea de Textile şi Pielărie a Universităţii din Oradea.
    Fiecare absolvent al Facultăţii de Textile şi Pielărie are dreptul la o
prezentare gratuită pentru susţinerea examenului de licenţă.
    La o specializare, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi
condiţii pentru toţi absolvenţii.
    Examenul de licenţă la Facultatea de Textile şi Pielărie a Universităţii
din Oradea constă din două probe orale, susţinute în aceeaşi zi, fiind notate
fiecare în parte, cu o notă.
    Probele examenului de licenţă sunt următoarele:
  1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. Membrii
    comisiei de examen vor pune întrebări candidaţilor din tematică


                    27
    (afişată cu minim 30 de zile înainte de data examenului), cuprinzând
    capitole din disciplinele fundamentale şi de specialitate, conexe temei
    de proiect abordate de absolvent. Fiecare membru al comisiei va
    acorda câte o notă. Nota de promovare este minim 5 (cinci).
  2. Susţinerea lucrării de licenţă, prin prezentarea   temei abordate, cu
    motivarea soluţiilor adoptate. Prezentarea acesteia se va face cu
    ajutorul videoproiectorului, fără a depăşi 10 minute/prezentare.
    Membrii comisiei de examen pun întrebări referitoare la tema
    abordată. Fiecare  membru al comisiei va acorda o notă. Nota de
    promovare este minim 5 (cinci).
    La sfârşitul examenului, se face media notelor acordate de către
membrii comisiei de examinare, pentru fiecare candidat şi probă în parte. În
final, se face media aritmetică a celor două medii ale probelor susţinute.
  Examenul este promovat dacă media aritmetică a probelor componente este
de cel puţin 6 (şase). Această medie finală este denumită, prin prezenta
metodologie, „nota examenului de absolvire”
    Sunt recunoscute probele promovate într-o sesiune anterioară, dacă ele
au fost susţinute la Universitatea din Oradea, conform hotărârii Senatului
Universităţii din Oradea.
    Rezultatul final al examenului de finalizare a studiilor se comunică/
afişează în termen de maxim 24 de ore de la susţinerea de către ultimul
candidat a lucrării de licenţă.
    Contestaţiile privind rezultatele examenului de finalizare a studiilor se
depun la secretariatul facultăţii în termen de trei ore de la comunicarea
/afişarea rezultatelor şi se rezolvă de către comisia de analiză a contestaţiilor,
numită de către preşedintele comisiei de examen, în termen de 24 de ore de la
data încheierii depunerii contestaţiilor.


                    28
     Diplomele pentru absolvenţii care au susţinut şi promovat examenul de
licenţă la Facultatea de Textile şi Pielărie vor fi eliberate de către
Compartimentul Diplome al Universităţii din Oradea.

            5. PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
     Scolarizarea studenţilor este aliniată Sistemului European de Credite
Transferabile (ECTS). Planurile de invăţămant pentru toate programele de
studii universitare de licenţă ale Facultăţii de Textile şi Pilelărie se găsesc la
adresa:
http://textile.webhost.uoradea.ro/Specializari.html
                    29
5. PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU
  PROGRAMUL DE LICENŢĂ
       30
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


 INGINERIE ECONOMICĂ
   INDUSTRIALĂ
      31
    UNIVERSITATEA DIN ORADEA
    FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
    DOMENIUL: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
    SPECIALIZAREA: Inginerie economică industrială
    DURATA STUDIILOR:4 ANI
    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI


                      PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                           ANUL I

                           Semestrul I      Total   Felul
   Cod       Disciplina     Tip                          Credite
                         C   S    L  P/Pr  ore    verif.
                     DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.IEI.01.01  Analiză matematică    DF  2   2           56     Ex     4
         Geometrie
UO.TP.IEI.01.02  descriptivă şi desen   DF  2       2       56     Cv     2
         tehnic
UO.TP.IEI.01.03  Bazele informaticii   DF  2       2       56     Ex     4
UO.TP.IEI.01.04  Chimie          DF  2       2       56     Ex     5

         Mecanică şi
UO.TP.IEI.01.05  rezistenţa        DID  2       1       42     Ex     4
         materialelor

UO.TP.IEI.01.06  Fizică          DF  2       1       42     Ex     4
UO.TP.IEI.01.07  Dreptul muncii      DC  2   2           56     Ex     3
UO.TP.IEI.01.08  Sport I         DC      1           14     Cv     2
UO.TP.IEI.01.09  Limba engleză I     DC      1           14     Cv     2
         TOTAL:             14   6    8      392     9    30


                           Semestrul II      Total   Felul
   Cod       Disciplina     Tip  C   S    L   P/Pr   ore   verif.  Credite
                     DISCIPLINE OBLIGATORII
         Algebră liniară,
         geometrie analitică
UO.TP.IEI.02.01  şi diferenţială     DF  2   2             56   Ex    5
         Programarea
         calculatorului şi
         limbaj de
UO.TP.IEI.02.02  programare        DF  2       3         70   Ex    5
         Chimia şi fizica
UO.TP.IEI.02.03  polimerilor       DF  3       3         84   Ex    5
         Mecanisme şi
UO.TP.IEI.02.04  organe de maşini     DID  2       1         42   Ex    4

UO.TP.IEI.02.05  Economie generală    DID  2   2             56   Ex    4
         Legislaţie
UO.TP.IEI.02.06  economică        DID  2   1             42   Cv    3


                              32
UO.TP.IEI.02.07   Sport II          DC      1            14    Cv     2
UO.TP.IEI.02.08   Limba engleză II      DC      1            14    Cv     2
                     TOTAL:   13   8   6         378     8    30


      Disciplină condiţionată           Disciplina anterioară obligatorie
   Cod          Denumire            Cod          Denumire      nr. credite
                                          Mecanică şi
           Mecanisme şi organe de
UO.TP.IEI.02.04                   UO.TP.IEI.01.05        rezistenţa      4
               maşini
                                          materialelor

UO.TP.IEI.02.03   Chimia şi fizica polimerilor   UO.TP.IEI.01.04         Chimie        5

           Programarea calculatorului
UO.TP.IEI.02.02                   UO.TP,IEI.01.03      Bazele informaticii    5
           şi limbaj de programare
    Rector,                             Decan,
    Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL                 Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                               33
    UNIVERSITATEA DIN ORADEA
    FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
    DOMENIUL: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
    SPECIALIZAREA: Inginerie economică industrială
    DURATA STUDIILOR:4 ANI
    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                      PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                            ANUL II


                            Semestrul III      Total  Felul
   Cod        Disciplina     Tip  C   S    L    P/Pr  ore  verif.  Credite
                    DISCIPLINE OBLIGATORII
          Statistică
UO.TP.TDPT.03.01  matematică în      DF  2   1            42   Ex     5
          textile-pielărie
          Informatica
UO.TP.TDPT.03.02              DF  2        2        56   Ex     5
          aplicată
          Electronică,
UO.TP.TDPT.03.03  electrotehnică şi    DID  2        2        56   Ex     3
          automatizări
UO.TP.TDPT.03.04  Fibre textile      DID  3        2        70   Ex     5
          Metrologie în textile
UO.TP.TDPT.03.05              DID  2        2        56   Ex     4
          -pielărie
UO.TP.TDPT.03.06  Sport III        DC      1            14   Cv     2
UO.TP.TDPT.03.07  Limba engleză III    DC      1            14   Cv     2
                    DISCIPLINE OPŢIONALE     *

UO.TP.TDPT.03.08  Elemente de
          contabilitate
                      DC  3    2            70   Ex     4
UO.TP.TDPT.03.09  Finanţe monedă
          credit
                    TOTAL:   14   5    8       378   8     30

                           Semestrul IV        Total  Felul   Credit
   Cod        Disciplina     Tip
                         C  S   L P/Pr        ore   verif.   e
                    DISCIPLINE OBLIGATORII
          Bazele
UO.TP.TDPT.04.01              DID  2      2          56    Ex      5
          marketingului
          Structuri textile-fire
UO.TP.TDPT.04.02              DID  2          2      56    Ex      4
          şi neţesute
          Structuri textile-
UO.TP.TDPT.04.03              DID  2          2      56    Ex      4
          tricoturi
          Confortul şi
UO.TP.TDPT.04.04  funcţiile produselor   DID  2          2      56    Ex      4
          textile şi din piele
          Tehnologii generale
UO.TP.TDPT.04.05              DID  2          2      56    Ex      4
          în filatură ţesătorie
UO.TP.TDPT.04.06  Sport IV         DC        1          14    Cv      2                             34
UO.TP.TDPT.04.07   Limba engleză IV      DC         1            14   Cv       2
UO.TP.TDPT.04.08   Practică          DID     120(comasat sau distribuit)     Cv       3
                       DISCIPLINE OPŢIONALE
UO.TP.TDPT.04.09   Sociologia muncii
                         DC    2        2        56   Cv       2
UO.TP.TDPT.04.10   Dreptul comerţului
                                              364
          TOTAL:                12     4   10    120    +   9       30
                                              120


     Disciplină condiţionată            Disciplina anterioară obligatorie
                                                    nr. credite
   Cod          Denumire             Cod          Denumire
                                        Chimia şi fizica
 UO.TP.IEI.03.04   Fibre textile           UO.TP.IEI.02.03                   5
                                        polimerilor
           structuri textile-fire şi
 UO.TP.IEI.04.02                    UO.TP.IEI.03.04     Fibre textile        4
           neţesute
    Rector,                                 Decan,
    Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL                     Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                                35
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: Inginerie economică industrială
DURATA STUDIILOR:4 ANI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                   PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                      ANUL III

                             Semestrul V          Total   Felul
   Cod      Disciplina     Tip                 P/P                Credite
                        C      S    L          ore    verif.
                                       r
                  DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.IEI.  Metrologie în textile-
                   DID   1    1                 28     Ex      2
05.01    pielărie
       Confortul şi funcţiile
UO.TP.IEI
       produselor textile şi    DS   2          1          42     Ex      3
05.02
       din piele
UO.TP.IEI  Management
                    DID   2     1               42     Ex      3
05.03    strategic
UO.TP.IEI  Tehnologii şi utilaje
                     DS   2          2    1/-     70    Ex+ Np    4+2
05.04    în tricotaje
UO.TP.IEI  Tehnologii şi utilaje
                     DS   2          2    1/-     70    Ex+ Np    4+2
05.05    în confecţii
UO.TP.IEI  Tehnologii şi utilaje
                     DS   2          2    1/-     70    Ex+ Np    4+2
05.06    în piele
                   DISCIPLINE OPŢIONALE
UO.TP.IEI
       Design
05.07
                     DS   2          1          42     Cv      4
UO.TP.IEI
       Elemente de creaţie
05.08
                   TOTAL:  13     1    9    3/-     364     7      30
                   DISCIPLINE FACULTATIVE
UO.TP.IEI
       Psihologia muncii      DID    2   1                    Cv      3
05.09
UO.TP.IEI  Tehnici de negociere în
                     DID    2   1                    Cv      3
05.10    afaceri


                                             Tota
                              Semestrul VI                Felul    Cred
   Cod      Disciplina       Tip                       l
                                                          ite
                           C     S    L   P/Pr     ore    verif.
                   DISCIPLINE OBLIGATORII
       Structura şi
UO.TP.IEI
       proiectarea         DID     2         2     1/-     70   Ex+Np    3+2
.06.01
       tricoturilor
       Structura şi
UO.TP.IEI
       proiectarea         DS     2         2     1/-     70   Ex+Np    3+2
.06.02
       confecţilor


                        36
        Structura şi
UO.TP.IEI    proiectarea
                       DS   2       2  1/-  70    Ex+Np  3+2
.06.03     încălţămintei şi a
        marochinăriei
UO.TP.IEI    Managementul
                       DID   2    1        42     Ex   3,5
.06.04     resurselor umane
UO.TP.IEI    Sistem informaţional
                       DID   3       2     70     Ex   5
.06.05     pentru management
UO.TP.IEI
        Practică           DID            /90  90     Cv   3
.06.06
                      DISCIPLINE OPŢIONALE
        Analiza şi controlul
UO.TP.IEI    sistemelor de
.06.07     producţie prin
                       DID   2    1          42   Ex  3,5
        costuri
UO.TP.IEI    Analiza activităţii
.06.08     economice
                      TOTAL:  13    2   8  3/  454     7  30
                    DISCIPLINE FACULTATIVE
UO.TP.IEI    Sociologie şi relaţii de
                       DID     2  1             Cv      3
.06.09     muncă


Promovarea în anul IV este condiţionată de obţinerea celor 180 de credite alocate anilor de
studii I-III. În caz contrar, studentul va fi reînmatriculat în anul III de studiu, cu respectarea
precizărilor legislative în vigoare
Rector,                              Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL                  Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                           37
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: Inginerie economică industrială
DURATA STUDIILOR:4 ANI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                        ANUL IV
                                Semestrul VII       Total   Fel   Credit
    Cod         Disciplina      Tip
                             C   S   L    P/Pr     ore  verif   e

                       DISCIPLINE OBLIGATORII
           Tehnologi şi utilaje                             Ex    4
UO.TP.IEI.07.01                  DS   2      2     2       84
           în tricotaje                                 Np    3
           Tehnologi şi utilaje                             Ex    4
UO.TP.IEI.07.02                  DS   2      2     2       84
           în confecţii                                 Np    3
           Tehnologi şi utilaje                             Ex    4
UO.TP.IEI.07.03                  DS   2      2     2       84
           în pielărie                                  Np    3
UO.TP.IEI.07.04    Design vestimentar     DS   2      2            56  Cv    5

                       DISCIPLINE OPŢIONALE*
           Analiza activităţii     DID
UO.TP.IEI.07.05    economice
                             2   2              56  Ex    4
           Comerţ intern şi
                         DID
UO.TP.IEI.07.06    internaţional
                        TOTAL:   10  2   8    6/-    364    5    30
 *Se va alege o disciplină dintre cele două

                                                  Felu
                                           Total
                             Semestrul VIII               l   Credit
    Cod         Disciplina      Tip                 ore
                                                  verif   e
                             C   S   L    P/Pr
                     DISCIPLINE OBLIGATORII
           Controlul şi auditul
UO.TP.IEI.08.01    calităţii       DID   3  2               50    Ex    6
           Managementul
           afacerilor mici şi                              Ex    6
UO.TP.IEI.08.02    mijlocii         DID   3  2          2    70    Np    3
           Managementul
           ingineriei sistemelor
UO.TP.IEI.08.03    de producţie       DID   3    2            50    Ex    5
                     DISCIPLINE OPŢIONALE 1*
UO.TP.IEI.08.04    Ergonomie        DID
                            2  2               40    Cv    4
UO.TP.IEI.08.05    Impact ambiental     DID

                     DISCIPLINE OPŢIONALE 2*
           Tehnici de
                        DID
UO.TP.IEI.08.06    negociere în afaceri
                            3  2               50    Cv    6
           Legislaţia agenţilor
                        DID
UO.TP.IEI.08.07    economici
                        TOTAL:  14  8   2    2/-    260    5    30


                             38
       Elaborarea proiectului de
                         10săptx15h  150
       diplomă
       Definitivarea proiectului de
                          4săptx26h  104
       diplomă
Rector,                      Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL         Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                      39
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: Inginerie economică industrială
DURATA STUDIILOR:4 ANI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

  I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE INGINER
        219 de credite la disciplinele obligatorii
        21 de credite la disciplinele opţionale
        6 credite la practică
        25 de credite la examenul de diplomă (15 credite pentru probe de cunoştinţe
        fundamentale şi de specialitate, 10 credite pentru susţinerea proiectului de
        diplomă)
  Pentru ocuparea unui post didactic (învăţământ gimnazial, liceal sau superior), absolventul
trebuie să posede Certificatul de absolvire eliberat de către Departamentul pentru pregătirea şi
perfecţionarea personalului didactic: Pentru obţinerea certificatului, absolventul trebuie să
dobândească creditele aferente disciplinelor de la Modulul Psiho – Pedagogic.
  II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni)

Anul de   Activităţi didactice   Sesiunea de examene           Vacanţă
 studiu    Sem I  Sem II    I     II    III     Iarna       Vara
   I     14    14     3     3     3      3        10
  II     14    14     3     3     3      3        10
  III     14    14     3     3     3      3        10
  IV      14    14     3     3     3      3         -
  III . NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÎNI LA DISCIPLINELE OBLIGATORII
ŞI OPŢIONALE

     ANUL DE STUDIU        SEMESTRUL I          SEMESTRUL II
         I             28                27
         II             27             26+120
         III             28             27+120
         IV             28              26+75

  IV . PONDEREA DISCIPLINELOR DIN CATEGORIA DISCIPLINELOR
OBLIGATORII + OPŢIONALE Din fiecare pachet de două discipline opţionale, studentul
alege una, care devine obligatorie.
            – discipline fundamentale: 20,16%(644 ore);
            – discipline inginereşti în domeniu 46,53% (1486 ore);
            – discipline de specialitate 26,30% (840 ore);
            – discipline complementare 7,01% (224 ore).
            - Raport curs/aplicaţii:104/113                       40
    V . MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
    Din fiecare pachet de discipline opţionale studentul alege una care devine obligatorie

     Legendă:   DF   –  discipline fundamentale:
           DID  –  discipline inginereşti în domeniu
           DS   –  discipline de specialitate
           DC   –  discipline complementare


  VI . EXAMENUL DE LICENŢĂ
1. Comunicarea temei lucrării de licenţă: semestrul VI
2. Elaborarea lucrării de licenţă: 3săpt X 25 ore = 75 ore, semestrul VIII
3. Susţinerea lucrării de licenţă: Iulie şi februarie
Rector,                         Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL             Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                        41
   UNIVERSITATEA DIN ORADEA
   FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
   DOMENIUL: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
   SPECIALIZAREA: Inginerie economică industrială
   DURATA STUDIILOR:4 ANI (8 semestre)
   FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                ANEXĂ LA PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
            Pentru programul de studii psihopedagogie oferit de DPPD
            pentru nivelul I initial de cercetare pentru profesia didactica
               Valabil incepand cu anul universitar 2009 – 2010
                       Monospecializare


                   Perioada de studiu a    Număr de ore                   Cred
                                             Total ore     Eval
                      disciplinei      pe săptămână                   ite
Nr.     Discipline de              Număr
                      Sem
crt.     învăţământ      Anu         de                       To
                      estr          C     A    C    A
                   l       săptămân                     tal
                      ul
                            i
                        A . CURRICULUM NUCLEU
             Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală ( obligatorie)
 1    Psihologia educaţiei    I    1     14     2    2    28    28   56   E     5
     Pedagogie I
     - Fundamentele
     pedagogice
 2                  I    2     14     2    2    28    28   56   E     5
     - Teoria şi
     metodologia
     curriculum-ului
     Pedagogie II
     - Teoria şi
     metodologia
 3    instruirii         II    3     14     2    2    28    28   56   E     5
     - Teoria şi
     metodologia
     evaluării
     Managementul        II
 4                      6     14     1    1    14    14   28   E     3
     clasei de elevi       I
             Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate ( obligatorie)
     Didactica
 5                 II    4     14      2    2    28    28    56   E    5
     specialităţii
     Instruire asistată de   II
 6                      5     14      1    1    14    14    28   C  2
     calculator         I
     Practică pedagogică
     în învăţământul      II
 7                      5     14      -    3    -    42    42   C    3
     preuniversitar       I
     obligatoriu (1)
     Practică pedagogică
     în învăţământul      II
 8                      6     12      -    3    -    36    36   C    2
     preuniversitar       I
     obligatoriu (2)
                                                       5E
    TOTAL –nivelul I       -    -      -      -    -   140   218    359      30
                                                       3C
   Examen de absolvire,      II
                      6      2      -    -    -    -     -   E    5
     Nivelul I         I                               42
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ŞI
   CONFECŢIILOR
      43
    UNIVERSITATEA DIN ORADEA
    FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
    DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
    SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ŞI CONFECŢIILOR
    DURATA STUDIILOR:4 ANI
    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                        PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                           ANUL I

                           Semestrul I
   Cod       Disciplina     Tip                Total  Felul  Credite
                         C   S     L  P/Pr

                    DISCIPLINE OBLIGATORII
          Analiză
UO.TP.TTC. 01.01             DF   2   2     -  -   56   Ex    4
          matematică
          Geometrie
UO.TP.TTC .01.02  descriptivă şi     DF   2   -     2  -   56   Cv    2
          desen tehnic
          Bazele
UO.TP.TTC. 01.03             DF   2   -     2  -   56   Ex    4
          informaticii
UO.TP.TTC .01.04  Chimie         DF   2   -     2  -   56   Ex    5
          Mecanică şi
UO.TP.TTC. 01.05  rezistenţa       DID  2   -     1  -   42   Ex    4
          materialelor

UO.TP.TTC. 01.06  Fizică         DF   2   -     1  -   42   Ex    4


UO.TP.TTC. 01.07  Dreptul muncii     DC   2   2     -  -   56   Ex    3


UO.TP.TTC. 01.08  Sport I        DC   -  1     -  -   14   Cv    2


UO.TP.TTC. 01.09  Limba engleză I    DC   -  1     -  -   14   Cv    2

                    TOTAL:  14  6     8  -   392   9    30


                           Semestrul II
   Cod       Disciplina     Tip                Total  Felul  Credite
                         C  S     L  P/Pr

                    DISCIPLINE OBLIGATORII
          Algebră liniară,
          geometrie
UO.TP.TTC. 02.01             DF   2  2     -   -   56   Ex    5
          analitică şi
          diferenţială
          Programarea
          calculatorului şi
UO.TP.TTC .02.02             DF   2   -    3   -   70   Ex    5
          limbaj de
          programare
          Chimia şi fizica
UO.TP.TTC. 02.03             DF   3   -    3   -   84   Ex    5
          polimerilor
                              44
UO.TP.TTC. 02.04   Mecanisme şi     DID   2     -    1    -    42     Ex    4
           organe de maşini
           Economie
UO.TP.TTC. 02.05              DID   2     2    -    -    56     Ex    4
           generală
           Legislaţie
UO.TP.TTC. 02.06              DID   2     1    -    -    42     Cv    3
           economică
UO.TP.TTC. 02.07   Sport II        DC   -    1    -    -    14     Cv    2
UO.TP.TTC. 02.08   Limba engleză II    DC   -    1    -    -    14     Cv    2
                     TOTAL:  13    8    6    -    378     8    30


    Disciplină condiţionată             Disciplina anterioară obligatorie
                                                       nr.
   Cod        Denumire          Cod               Denumire        credite
           Mecanisme şi                     Mecanică şi rezistenţa
UO.TP.TTC. 02.04   organe de maşini   UO.TP.TTC.01.05        materialelor            4
           Chimia şi fizica
UO.TP.TTC. 02.03   polimerilor      UO.TP.TTC.01.04        Chimie pentru textile-pielarie   5
           Programarea
           calculatorului şi
UO.TP.TTC. 02.02              UO.TP,TTC.01.03        Bazele informaticii        5
           limbaj de
           programare    Rector,                               Decan,
    Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL                   Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                                 45
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ŞI CONFECŢIILOR
DURATA STUDIILOR:4 ANI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                   PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                      ANUL II
                             Semestrul III     Total  Felul
                                                  Credit
   Cod        Disciplina      Tip             P/
                           C   S   L       ore   verif.   e
                                      Pr
                    DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.TDPT.03.  Statistică matematică
                       DF   2   1           42   Ex     5
   01     în textile-pielărie
UO.TP.TDPT.03.
         Informatica aplicată     DF   2      2        56   Ex     5
   02
         Electronică,
UO.TP.TDPT.03.
         electrotehnică şi      DID  2      2        56   Ex     3
   03
         automatizări
UO.TP.TDPT.03.
         Fibre textile        DID  3      2        70   Ex     5
   04
UO.TP.TDPT.03.  Metrologie în textile -
                       DID  2      2        56   Ex     4
   05     pielărie
UO.TP.TDPT.03.
         Sport III          DC      1           14   Cv     2
   06
UO.TP.TDPT.03.
         Limba engleză III      DC      1           14   Cv     2
   07
                    DISCIPLINE OPŢIONALE   *

UO.TP.TDPT.03.  Elemente de
08        contabilitate
                       DID  3   2           70   Ex     4
UO.TP.TDPT.03.
         Finanţe monedă credit
09
                      TOTAL:  14   5   8       378    8    30


                             Semestrul IV      Total  Felul   Cre
   Cod        Disciplina      Tip
                           C   S   L    P/Pr  ore   verif.   dite
                    DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.TDPT.04.
         Bazele marketingului     DID  2   2           56    Ex      5
01
UO.TP.TDPT.04.  Structuri textile-fire şi
                       DID  2      2        56    Ex      4
02        neţesute
UO.TP.TDPT.04.  Structuri textile-
                       DID  2      2        56    Ex      4
03        tricoturi
         Confortul şi funcţiile
UO.TP.TDPT.04.
         produselor textile şi    DID  2      2        56    Ex      4
04
         din piele
UO.TP.TDPT.04.  Tehnologii generale în
                       DID  2      2        56    Ex      4
05        filatură ţesătorie
UO.TP.TDPT.04.
         Sport IV           DC      1           14    Cv      2
06


                          46
UO.TP.TDPT.04.
         Limba engleză IV        DC      1             14      Cv    2
07
UO.TP.TDPT.04.
         Practică           DID     120(comasat sau distribuit)        Cv    3
08
                       DISCIPLINE OPŢIONALE
UO.TP.TDPT.04
         Sociologia muncii
.09
                        DC   2       2        56        Cv    2
UO.TP.TDPT.04
         Dreptul comerţului
.10
                                          364 +
         TOTAL:               12   4   10   120            9    30
                                           120


    Disciplină condiţionată              Disciplina anterioară obligatorie          nr.
                                                        cred
   Cod        Denumire                Cod               Denumire     ite
UO.TP.TDPT.03                                       Chimia şi fizica
         Fibre textile             UO.TP.TDPT.02.03                     5
   .04                                           polimerilor
UO.TP.TDPT.04  Structuri textile-fire şi
                            UO.TP.TDPT.03.04            Fibre textile  4
   .02     neţesute
Rector,                               Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL                  Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                           47
     UNIVERSITATEA DIN ORADEA
     FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
     DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
     SPECIALIZAREA: Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
     DURATA STUDIILOR:4 ANI
     FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                         PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                            ANUL III

                                 Semestrul V
  Cod           Disciplina       Tip              P/   Tot  Felul  Credite
                             C    S    L
                                         Pr
                       DISCIPLINE OBLIGATORII
         Bazele proiectării
UO.TP.TDPT.
         tehnologice asistate de    DS   2         3      70   Ex    6
05.01
         calculator în tricotaje
         Bazele proiectării
UO.TP.TDPT.    tehnologice asistate de
                         DS   2         3      70   Ex    6
05.02       calculator în confecţii
         textile
UO.TP.TDPT.    Materii prime pentru
                         DID   2         2      56   Ex    4.5
05.03       confecţii textile
UO.TP.TDPT
         Management           DID   2     2          56   Ex    4.5
.05.04
UO.TP.TDPT.    Metrologie în textile-
                         DID   2         2      56   Ex    4.5
05.05       pielărie
                       DISCIPLINE OPŢIONALE

UO.TP.TDPT    Programe de birotică
                         DID   2         2       56   Ex    4.5
.05.06      Utilizarea calculatorului

                       TOTAL:   12    2    12      364   6    30

*Se va alege o disciplină dintre cele două

                                 Semestrul VI     Tota
   Cod          Disciplina       Tip                     Felul  Credite
                               C    S  L   P/Pr  l

                       DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.TDPT.    Structura şi proiectarea                           Ex+
                         DS     2      2   2/-   84       4+2
  06.01      tricoturilor                                 Np

UO.TP.TDPT.    Structura şi proiectarea                           Ex+
                         DS     2      2   2/-   84       4+2
  06.02      confecţiilor                                 Np
UO.TP.TDPT.
          Design vestimentar       DS     1      2       42   Ex    3
  06.03
UO.TP.TDPT.    Bazele proceselor în
                         DID     2      2       56   Ex    4.5
  06.04      tricotaje
UO.TP.TDPT.    Bazele proceselor în
                         DID     2      2       56   Ex    4.5
  06.05      confecţii textile
UO.TP.TDPT.
          Practică            DID              /90   90   Cv    3
  06.06


                                 48
                   DISCIPLINE OPŢIONALE
UO.TP.TDPT.  Structura şi designul
  06.07   ţesăturii
                      DID  1      2     42  Cv   3
UO.TP.TDPT.  Creaţia şi designul
  06.08   confecţiilor textile

                    TOTAL:  10     12  4/  454  7   30
   Rector,                         Decan,
   Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL             Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                           49
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
SPECIALIZAREA: Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
DURATA STUDIILOR:4 ANI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                      PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                         ANUL IV
                                Semestrul VII    Total  Felul
   Cod        Disciplina      Tip                          Credite
                                           ore  verif.
                           C      S   L   Pr
                       DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.TDPT.     Procese şi maşini de
                        DS   3         4      98   Ex    8
07.01        tricotat
UO.TP.TDPT.     Procese şi maşini în
                        DS   3         4      98   Ex    8
07.02        confecţii
UO.TP.TDPT.     Finisarea
                        DS   2         2      56   Ex    4,5
07.03        produselor
UO.TP.TDPT.
          Design vestimentar     DS   2         2      56   Cv    4,5
07.04
                       DISCIPLINE OPŢIONALE*
          Elemente de
UO.TP.TDPT.
          automatizări în      DID
07.05
          tricotaje
                           2         2      56   Ex    5
          Elemente de
UO.TP.TDPT.
          automatizări în      DID
07.06
          confecţii
                     TOTAL:   12         14     364    5    30

*Se va alege o disciplină dintre cele două

                                          Total  Felul
                              Semestrul VIII
   Cod        Disciplina      Tip                  ore  verif.  Credite
                           C      S   L   P
                       DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.TDPT.     Managementul
                        DID  2     3          50   Ex     5
08.01        calităţii
UO.TP.TDPT.     Procese şi maşini de                          Ex    4,5
                        DS   2         2   2   60
08.02        tricotat                                Np     3

UO.TP.TDPT.     Procese şi maşini în                          Ex    4,5
                        DS   2         2   2   60
08.03        confecţii                                Np     3

                       DISCIPLINE OPŢIONALE 1*
UO.TP.TTC
          Ergonomie         DID
.08.04
                           2     2          40   Ex    4
UO.TP.TTC.
          Impact ambiental      DID
08.05
                             50
                     DISCIPLINE OPŢIONALE 2*

UO.TP.TDPT.    Tehnici de negociere
                       DID
08.06       în afaceri
                          3  2          50  Cv  6
UO.TP.TDPT.    Legislaţia agenţilor
                       DID
08.07       economici
                     TOTAL:  11  7    4   4/-  260  5  30

                             10săpt x 15h     150  -  -
Elaborarea proiectului de diplomă
                             4săpt x 26h     104
Definitivarea proiectului de diplomă
Rector,                            Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL                Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                          51
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
SPECIALIZAREA: Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
DURATA STUDIILOR:4 ANI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

  I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE INGINER
        219 de credite la disciplinele obligatorii
        21 de credite la disciplinele opţionale
        6 credite la practică
        25 de credite la examenul de diplomă (15 credite pentru probe de cunoştinţe
        fundamentale şi de specialitate, 10 credite pentru susţinerea proiectului de
        diplomă)
  Pentru ocuparea unui post didactic (învăţământ gimnazial, liceal sau superior), absolventul
trebuie să posede Certificatul de absolvire eliberat de către Departamentul pentru pregătirea şi
perfecţionarea personalului didactic: Pentru obţinerea certificatului, absolventul trebuie să
dobândească creditele aferente disciplinelor de la Modulul Psiho – Pedagogic.

  II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni)
         Activităţi
Anul de               Sesiunea de examene            Vacanţă
         didactice
 studiu
        Sem I   Sem II    I      II    III     Iarna       Vara
  I      14     14     3      3    3      3        10
  II     14     14     3      3    3      3        10
  III     14     14     3      3    3      3        10
  IV      14     14     3      3    3      3         -

  III . NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÎNI LA DISCIPLINELE OBLIGATORII
ŞI OPŢIONALE

     ANUL DE STUDIU        SEMESTRUL I          SEMESTRUL II
         I             28                27
         II             27             26+120
         III             28             27+120
         IV             28              26+75

  IV . PONDEREA DISCIPLINELOR DIN CATEGORIA DISCIPLINELOR
OBLIGATORII + OPŢIONALE Din fiecare pachet de două discipline opţionale, studentul
alege una, care devine obligatorie.
            – discipline fundamentale: 20,16%(644 ore);
            – discipline inginereşti în domeniu 46,53% (1486 ore);
            – discipline de specialitate 26,30% (840 ore);
            – discipline complementare 7,01% (224 ore).
            - Raport curs/aplicaţii:104/113


                       52
    V . MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
    Din fiecare pachet de discipline opţionale studentul alege una care devine obligatorie

     Legendă:   DF   –  discipline fundamentale:
           DID  –  discipline inginereşti în domeniu
           DS   –  discipline de specialitate
           DC   –  discipline complementare


  VI . EXAMENUL DE LICENŢĂ
1. Comunicarea temei lucrării de licenţă: semestrul VI
2. Elaborarea lucrării de licenţă: 3săpt X 25 ore = 75 ore, semestrul VIII
3. Susţinerea lucrării de licenţă: Iulie şi februarie
Rector,                         Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL             Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                        53
      UNIVERSITATEA DIN ORADEA
      FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
      DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
      SPECIALIZAREA: Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
      DURATA STUDIILOR:4 ANI (8 semestre)
      FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
                   ANEXĂ LA PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                Pentru programul de studii psihopedagogie oferit de DPPD
               pentru nivelul I initial de cercetare pentru profesia didactica
                  Valabil incepand cu anul universitar 2009 – 2010
                           Monospecializare


                    Perioada de studiu a    Număr de ore                    Cred
                                               Total ore     Eval
                       disciplinei      pe săptămână                    ite
Nr.      Discipline de               Număr
                       Sem
crt.     învăţământ      Anu          de
                       estr          C     A     C   A    Total
                    l        săptămân
                        ul
                              i
                         A . CURRICULUM NUCLEU
              Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală ( obligatorie)
 1    Psihologia educaţiei    I    1      14    2    2    28    28    56   E     5
     Pedagogie I
     - Fundamentele
     pedagogice
 2                  I    2      14    2    2    28    28    56   E     5
     - Teoria şi
     metodologia
     curriculum-ului
     Pedagogie II
     - Teoria şi
 3    metodologia instruirii   II    3      14    2    2    28    28    56   E     5
     - Teoria şi
     metodologia evaluării
     Managementul clasei    II
 4                      6      14    1    1    14    14    28   E     3
     de elevi          I
             Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate ( obligatorie)
 5    Didactica specialităţii  II    4      14    2    2    28    28    56   E     5
     Instruire asistată de   II
 6                      5      14    1    1    14    14    28   C   2
     calculator         I
     Practică pedagogică
     în învăţământul      II
 7                      5      14     -    3    -    42    42   C     3
     preuniversitar       I
     obligatoriu (1)
     Practică pedagogică
     în învăţământul      II
 8                      6      12     -    3    -    36    36   C     2
     preuniversitar       I
     obligatoriu (2)
                                                        5E
    TOTAL –nivelul I      -    -      -      -    -   140   218    359       30
                                                        3C
Examen de absolvire, Nivelul   II
                      6      2      -    -    -    -     -    E     5
      I           I                                   54
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 TEHNOLOGIA ŞI DESIGNUL
 CONFECŢIILOR DIN PIELE ŞI
   ÎNLOCUITORI
      55
    UNIVERSITATEA DIN ORADEA
    FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
    DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
    SPECIALIZAREA: Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

    DURATA STUDIILOR:4 ANI
    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                      PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                            ANUL I
                             Semestrul I
                                        Total  Felul
  Cod         Disciplina     Tip                         Credite
                          C   S   L   P/Pr  ore  verif.

                    DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.TDCPI.
        Analiză matematică      DF   2   2           56   Ex    4
01.01
UO.TP.TDCPI.  Geometrie descriptivă
                      DF   2       2       56   Cv    2
01.02     şi desen tehnic
UO.TP.TDCPI.
        Bazele informaticii     DF   2       2       56   Ex    4
01.03
UO.TP.TDCPI.
        Chimie            DF   2       2       56   Ex    5
01.04

UO.TP.TDCPI.  Mecanică şi rezistenţa
                      DID  2       1       42   Ex    4
01.05     materialelor
UO.TP.TDCPI.
        Fizică            DF   2       1       42   Ex    4
01.06
UO.TP.TDCPI.
        Dreptul muncii        DC   2   2           56   Ex    3
01.07
UO.TP.TDCPI.
        Sport I           DC      1           14   Cv    2
01.08
UO.TP.TDCPI.
        Limba engleză I       DC      1           14   Cv    2
01.09

                     TOTAL:  14   6   8       392    9    30


                             Semestrul II     Total  Felul  Credite
  Cod         Disciplina     Tip
                          C    S   L   P/Pr  ore   verif.

                    DISCIPLINE OBLIGATORII
        Algebră liniară,
UO.TP.TDCPI.
        geometrie analitică şi    DF   2   2          56   Ex    5
02.01
        diferenţială
        Programarea
UO.TP.TDCPI.
        calculatorului şi limbaj   DF   2      3       70   Ex    5
02.02
        de programare
UO.TP.TDCPI.  Chimia şi fizica
                      DF   3      3       84   Ex    5
02.03     polimerilor
UO.TP.TDCPI.  Mecanisme şi organe
                      DID   2      1       42   Ex    4
02.04     de maşini


                             56
UO.TP.TDCPI.
          Economie generală        DID  2   2            56     Ex    4
02.05
UO.TP.TDCPI
          Legislaţie economică      DID  2   1            42     Cv    3
.02.06
UO.TP.TDCPI.
          Sport II            DC      1            14     Cv    2
02.07
UO.TP.TDCPI.
          Limba engleză II        DC      1            14     Cv    2
02.08
                       TOTAL:   13   8   6        378     8    30


        Disciplină condiţionată             Disciplina anterioară obligatorie       nr.
  Cod            Denumire            Cod          Denumire        credite

UO.TP.TDCPI.0                      UO.TP.TDC    Mecanică şi rezistenţa
          Mecanisme şi organe de maşini                               4
2.04                           PI.01.05     materialelor
UO.TP.TDCPI.0                      UO.TP.TDC
          Chimia şi fizica polimerilor              Chimie pentru textile pielarie   5
2.03                           PI.01.04
UO.TP.TDCPI.0   Programarea calculatorului şi     UO.TP.TDC
                                     Bazele informaticii        5
2.02        limbaj de programare         PI.01.03
    Rector,                               Decan,
    Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL                   Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                                57
    UNIVERSITATEA DIN ORADEA
    FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
    DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
    SPECIALIZAREA: Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori
    DURATA STUDIILOR:4 ANI
    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

                        PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                           ANUL II

                              Semestrul III      Total  Felul
   Cod        Disciplina       Tip  C     S  L    P/Pr  ore   verif.  Credite
                     DISCIPLINE OBLIGATORII
          Statistică matematică
UO.TP.TDPT.03.01
          în textile-pielărie
                        DF  2     1          42   Ex    5

UO.TP.TDPT.03.02  Informatica aplicată     DF  2         2      56   Ex    5
          Electronică,
UO.TP.TDPT.03.03  electrotehnică şi      DID  2         2      56   Ex    3
          automatizări
UO.TP.TDPT.03.04  Fibre textile        DID  3         2      70   Ex    5
          Metrologie în textile -
UO.TP.TDPT.03.05
          pielărie
                        DID  2         2      56   Ex    4
UO.TP.TDPT.03.06  Sport III          DC       1          14   Cv    2
UO.TP.TDPT.03.07  Limba engleză III      DC       1          14   Cv    2
                     DISCIPLINE OPŢIONALE*
          Elemente de
UO.TP.TDPT.03.08
          contabilitate
          Finanţe monedă
                        DID  3     2          70   Ex    4
UO.TP.TDPT.03.09
          credit
                       TOTAL:  14    5    8     378    8    30


                              Semestrul IV      Total  Felul
    Cod        Disciplina      Tip                         Credite
                           C     S  L    P/Pr  ore   verif.
                     DISCIPLINE OBLIGATORII
           Bazele
UO.TP.TDPT.04.01
           marketingului
                        DID  2   2            56   Ex    5
           Structuri textile-
UO.TP.TDPT.04.02
           fire şi neţesute
                        DID  2       2        56   Ex    4
           Structuri textile-
UO.TP.TDPT.04.03
           tricoturi
                        DID  2       2        56   Ex    4
           Confortul şi
UO.TP.TDPT.04.04   funcţiile produselor   DID  2       2        56   Ex    4
           textile şi din piele
           Tehnologii generale
UO.TP.TDPT.04.05
           în filatură ţesătorie
                        DID  2       2        56   Ex    4

UO.TP.TDPT.04.06   Sport IV          DC     1            14   Cv    2
UO.TP.TDPT.04.07   Limba engleză IV      DC     1            14   Cv    2


                              58
UO.TP.TDPT.04.08   Practică          DID      120(comasat sau distribuit)     Cv      3
                      DISCIPLINE OPŢIONALE
UO.TP.TDPT.04.09   Sociologia muncii
                         DC    2       2           56   Cv       2
UO.TP.TDPT.04.10   Dreptul comerţului

                                               364+
                       TOTAL:    12   4   10    120
                                                120
                                                     9      30     Disciplină condiţionată            Disciplina anterioară obligatorie
                                                   nr. credite
    Cod         Denumire            Cod          Denumire
                                       Chimia şi fizica
UO.TP.TDPT.03.04   Fibre textile        UO.TP.TTC.02.03
                                       polimerilor           5

           Structuri textile-fire şi
UO.TP.TDPT.04.02
           neţesute
                         UO.TP.TTC.03.04       Fibre textile          4    Rector,                                  Decan,
    Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL                     Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                                 59
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
SPECIALIZAREA: Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori DURATA
STUDIILOR:4 ANI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

  I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE INGINER
        219 de credite la disciplinele obligatorii
        21 de credite la disciplinele opţionale
        6 credite la practică
        25 de credite la examenul de diplomă (15 credite pentru probe de cunoştinţe
        fundamentale şi de specialitate, 10 credite pentru susţinerea proiectului de
        diplomă)
  Pentru ocuparea unui post didactic (învăţământ gimnazial, liceal sau superior), absolventul
trebuie să posede Certificatul de absolvire eliberat de către Departamentul pentru pregătirea şi
perfecţionarea personalului didactic: Pentru obţinerea certificatului, absolventul trebuie să
dobândească creditele aferente disciplinelor de la Modulul Psiho – Pedagogic.

  II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni)

Anul de   Activităţi didactice   Sesiunea de examene           Vacanţă
 studiu    Sem I   Sem II    I     II    III     Iarna       Vara
   I     14    14     3      3    3      3        10
  II     14    14     3      3    3      3        10
  III     14    14     3      3    3      3        10
  IV      14    14     3      3    3      3         -

  III . NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÎNI LA DISCIPLINELE OBLIGATORII
ŞI OPŢIONALE

     ANUL DE STUDIU          SEMESTRUL I        SEMESTRUL II
         I              28                27
         II              27             26+120
         III             28             27+120
         IV              28             26+75

  IV . PONDEREA DISCIPLINELOR DIN CATEGORIA DISCIPLINELOR
OBLIGATORII + OPŢIONALE Din fiecare pachet de două discipline opţionale, studentul
alege una, care devine obligatorie.
            – discipline fundamentale: 20,16%(644 ore);
            – discipline inginereşti în domeniu 46,53% (1486 ore);
            – discipline de specialitate 26,30% (840 ore);
            – discipline complementare 7,01% (224 ore).
            - Raport curs/aplicaţii:104/113

                       60
    V . MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
    Din fiecare pachet de discipline opţionale studentul alege una care devine obligatorie

     Legendă:   DF   –  discipline fundamentale:
           DID  –  discipline inginereşti în domeniu
           DS   –  discipline de specialitate
           DC   –  discipline complementare


  VI . EXAMENUL DE LICENŢĂ
1. Comunicarea temei lucrării de licenţă: semestrul VI
2. Elaborarea lucrării de licenţă: 3săpt X 25 ore = 75 ore, semestrul VIII
3. Susţinerea lucrării de licenţă: Iulie şi februarie
Rector,                         Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL             Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                        61
      UNIVERSITATEA DIN ORADEA
      FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
      DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ
      SPECIALIZAREA: Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori DURATA
      STUDIILOR:4 ANI (8 semestre)
      FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
                   ANEXĂ LA PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                Pentru programul de studii psihopedagogie oferit de DPPD
               pentru nivelul I initial de cercetare pentru profesia didactica
                  Valabil incepand cu anul universitar 2009 – 2010
                           Monospecializare


                    Perioada de studiu a    Număr de ore
                                               Total ore     Eval  Credite
                       disciplinei      pe săptămână
Nr.      Discipline de              Număr
                       Sem
crt.     învăţământ      Anu         de
                       estr          C     A    C    A   Total
                    l       săptămân
                        ul
                             i
                         A . CURRICULUM NUCLEU
               Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală ( obligatorie)
 1    Psihologia educaţiei    I    1     14     2    2    28    28    56   E     5
     Pedagogie I
     - Fundamentele
     pedagogice
 2                  I    2     14     2    2    28    28    56   E     5
     - Teoria şi
     metodologia
     curriculum-ului
     Pedagogie II
     - Teoria şi
 3    metodologia instruirii   II    3     14     2    2    28    28    56   E     5
     - Teoria şi
     metodologia evaluării
     Managementul clasei     II
 4                      6     14     1    1    14    14    28   E     3
     de elevi          I
              Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate ( obligatorie)
 5    Didactica specialităţii  II    4      14     2    2    28    28    56   E     5
     Instruire asistată de   II
 6                      5      14     1    1    14    14    28   C   2
     calculator         I
     Practică pedagogică
     în învăţământul      II
 7                      5      14     -    3    -    42    42   C     3
     preuniversitar       I
     obligatoriu (1)
     Practică pedagogică
     în învăţământul      II
 8                      6      12     -    3    -    36    36   C     2
     preuniversitar       I
     obligatoriu (2)
                                                        5E
    TOTAL –nivelul I      -    -      -      -    -   140   218    359        30
                                                        3C
Examen de absolvire, Nivelul   II
                      6      2      -    -    -    -     -    E     5
      I           I                                   62
              6. ALTE INFORMAŢII

     6.1. Regulamentul sudenţilor

    Extras din Regulamentul Universitatii din Oradea privind
privind activitatea profesională a studenłilor în baza Sistemului
European de Credite Transferabile (ECTS)

   6.1.1. Dispoziţii generale
   Art. 1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în
baza Sistemului European de Credite Transferabile cuprinde un set de norme
aplicabile în interiorul Universităţii din Oradea.
   Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor
de studenţi şi tuturor formelor de învăţământ de la Universitatea din Oradea,
respectând reglementările în vigoare.


   6.1.2. Înscrierea la facultate şi documentele studentului
   Art. 3. Înmatricularea studenţilor admisi la concursul de admitere în anul
I, a studenţilor transferaţi de la alte universităţi sau facultăţi, a absolvenţilor
învăţământului superior de scurtă durată cărora li s-a aprobat continuarea în
ciclul I pentru obţinerea diplomei de licenţă, se face, la propunerea conducerii
facultăţilor, prin decizia Rectorului sub număr matricol unic, valabil pentru
întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea pentru care a fost acceptat.
Aceste numere se acordă succesiv (în continuare) pentru fiecare serie de
studenţi. Studentul reînmatriculat, prin decizia Rectorului, va primi un nou
număr matricol.
    Art. 4. La înscrierea studentului în registrul matricol se alcătuieste
dosarul personal care va cuprinde:
• lucrările de la concursul de admitere (dacă este cazul);                    63
• diploma de bacalaureat (echivalentă) sau diploma de licenţă, în original, în
cazul în care studentul se înscrie la a doua facultate.
    Diploma de bacalaureat poate fi prezentată în copie legalizată, însoţită
de o adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii la care se află originalul, în
cazul în care studentul urmează concomitent două specializări.
• cererea tip de înscriere care include CNP;
• certificatul de nastere în copie legalizată;
• acte care atestă schimbarea numelui, copie legalizată;
• 2 fotografii;
• adeverinţă medicală;
• contractul de scolarizare.
   În perioada scolarizării dosarul studentului se completează cu:
• contractele anuale de studii, contracte încheiate cu facultatea, reprezentată
prin decan, cel târziu până la sfârsitul primei săptămâni, înregistrate în
maximum 15 zile, de la începutul anului universitar. Ele vor conţine în mod
obligatoriu disciplinele (obligatorii, opţionale si facultative) contractate de
către student, compuse din discipline ale planului de învăţământ specifice
anului de studii în care este înscris studentul, discipline nepromovate din
anul/anii anteriori, pentru care studentul doreste să refacă activitatea si
eventual discipline creditate în avans;
• actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare;
• cererile privind motivarea absenţelor (pentru cazurile de boală) aprobate de
conducerile facultăţilor, însoţite de acte medicale;
• actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii,
prelungiri de scolarizare, transfer, probe de diferenţe etc), evidenţieri sau
sancţiuni aplicate;                     64
• actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară si
străinătate şi rezultatele obţinute;
• dovezi de achitare a taxelor solicitate.
     Art. 5. La înscrierea în facultate se eliberează fiecărui student
următoarele acte:
• legitimaţia de student;
• carnetul de student;
   Legitimaţia de student serveste ca act de identitate în toate situaţiile în
care se cere să facă dovada calităţii de student.
    În carnetul de student se înscriu toate notele la examene sau alte forme
de verificare a cunostinŃelor. Studentul este obligat să prezinte carnetul
profesorului examinator.
   Legitimaţia si carnetul de student se vizează de către secretariatul
facultăţii la începutul fiecărui an universitar.
   În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de
date nereale, acestea constituind fals în acte publice şi se sancţionează ca
atare. În cazul pierderii documentelor personale se eliberează un duplicat,
după anunţarea în presă a pierderii si achitarea taxelor stabilite de senat. În caz
de transfer, retragere definitivă sau exmatriculare, secretariatul facultăţii va
retrage aceste acte.
   Art. 6. Contractele anuale de studii încheiate cu facultatea, reprezentată
prin decan, vor substitui cererile de înscriere într-un an de studii.


   6.1.3. Drepturile si obligaţiile studentului
   Art. 7. Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice, are
drepturi si obligaţii care sunt cuprinse în prevederile, legislative specifice, ale                     65
Cartei Universităţii din Oradea, ale reglementărilor stabilite de Senatul
universităţii si ale prezentului regulament.
   Drepturile studentului
   Art. 8. În perioada scolarizării, studenţii au următoarele drepturi:
   a) să beneficieze de gratuitatea învăţământului, conform legilor si
hotărârilor de guvern în vigoare.
   b) să urmeze concomitent două specializări în condiţiile prevăzute de
legile si reglementările în vigoare.
   c) să utilizeze spaţiile facutăţii (laboratoarele, sălile de cursuri, proiect si
seminarii, bibliotecile, sălile de lectură si baza sportivă) şi toate mijloacele
puse la dispoziţie de către universitate pentru o cât mai temeinică pregătire
profesională, în condiţiile stabilite de Senatul universităţii;
   d) să participe la activitatea stiinţifică studenţească, la activitatea
formaţiilor artistice din facultate sau universitate, a cenaclurilor literare,
cluburilor, caselor de cultură ale studenţilor, la activitatea sportivă universitară
de masă si de performanţă din cadrul universităţii, cluburilor si asociaţiilor
sportive universitare;
   e) să primească burse si alte forme de sprijin material, în conformitate cu
normele legale si regulamentele stabilite de către universitate si legislaţia în
vigoare;
   f) să beneficieze de asistenţa medicală gratuită conferită prin lege;
   g) să fie cazat în cămine si să ia masa la cantina universităţii în condiţiile
prevăzute de regulamentele în vigoare;
   h) să aleagă si să fie ales, ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul
facultăţii si în Senatul universităţii sau în alte structuri ale universităţii, pe
baza legislaţiei în domeniu, Cartei si Regumamentului de funcţionare a                     66
Universităţii din Oradea, a reglementărilor stabilite de Senat, precum si a
criteriilor stabilite de către organizaţiile studenţesti legal constituite;
   i) să beneficieze de burse de moblilitate, pentru studii la alte universităţi
din ţară si străinătate; Bursele de mobilitate în străinătate sunt acordate în
conformitate cu reglementările specifice în vigoare.
    Mobilităţile, specifice ciclulului de studii universitare de licenţă, în ţară
sunt acceptate, o singură dată pe durata legală a scolarizării, în următoarele
condiţii:
• studentul trebuie să deţină toate creditele aferente anilor de studii anteriori
anului în care este înscris;
• media ponderată a anilor anteriori, promovaţi, trebuie să fie minimum opt;
• perioada studiilor urmate la universitatea parteneră, cu care Universitatea din
Oradea are încheiat un acord de colaborare, semnat de către rectorii si decanii
implicaţi, este de unul sau două semestre;
• studentul beneficiază de recunoasterea academică a perioadei de studii
încheiate la universitatea parteneră precum si a rezultatelor obţinute la
examene sau alte forme de verificare, numai dacă posedă, iniţial, acceptul
scris al cadrelor didactice de la Universitatea din Oradea implicate prin
disciplinele aferente acestei perioade;
• mobilitatea este aprobată de către Consiliul facultăţii, la propunerea
decanului, urmare solicitării scrise a studentului, solicitare exprimată până la
începutul unui semestru;
• nu se acceptă mobilităţi pentru studenţii înscrisi în anul I de studii sau în anul
terminal.
   j) să beneficieze de consilierea unui cadru didactic stabilit de către
Consiliul facultăţii în probleme de educaţie, credite si pregătire profesională;
   k) să beneficieze de tarife reduse în toate situaţiile prevăzute de legile si


                     67
reglementările în vigoare.
   l) în perioda de întrerupere a studiilor studentul nu beneficiază de
drepturile conferite prin lege studenţilor.
dacă rămâne
   Obligaţiile studentului
   Art.9. Studenţii sunt obligaţi:
   a) să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii si la timp, toate
obligaţiile ce le revin potrivit planului de învăţământ si programelor
universitare, în scopul unei temeinice pregătiri profesionale;
   b) să respecte ordinea, moralitatea si drepturile celorlalţi, atât pe
teritoriul universităţii cât si în afară acesteia. Studentul este responsabil pentru
întregul său comportament;
   c) să respecte prevederile Cartei Universităţii si regulamentelor interne
derivate din aceasta;
   d) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de
învăţământ, cămine, cantine etc. Producerea unor daune va fi sancţionată
conform regulamentelor în vigoare;
   e) să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare si
administrativ, cât si autoritatea structurilor de conducere din facultăţi si
universitate;
   f) să achite în termen taxele stabilite. Cuantumul taxelor si scutirea de la
plata acestora se hotărăsc de către Senat.


   6.1.4. Frecvenţa
   Art. 10. Studentul are obligaţia să frecventeze toate activităţile de
instruire (cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi practice, proiecte, stagii
etc.) prevăzute cu frecvenţă obligatorie în regulamentele facultăţilor, stabilite


                    68
de catedre si aprobate de consiliile facultăţilor. Acestea se aduc la cunostinţa
studenţilor prin afisare, concomitent cu planul de învăţământ, la începutul
fiecărui an universitar. Frecvenţa la activităţile de laborator, proiecte, stagii
etc., cu statut obligatoriu, se va consemna în jurnalul de prezenţă, eliberat de
către secretariatele facultăţilor, sub semnătura cadrului didactic care
desfăsoară aceste activităţi. Jurnalul de prezenţă va fi gestionat de către seful
de grupă (subgrupă), care are obligaţia de a solicita cadrului didactic
confirmarea prin semnătură a prezenţei studenţilor, la sfârsitul orelor
efectuate. La finele semestrului, înainte de sesiunea de examene, jurnalul de
prezenţă va fi depus la secretariatul facultăţii.
    În cazuri izolate, bine justificate, cadrul didactic titular al activităţilor
cu frecvenţă obligatorie poate accepta efectuarea parţială sau recuperarea
acestora de către un student cu o altă grupă sau subgrupă. Prezenţa studentului
în cauză va fi consemnată în jurnalul grupei (subgrupei) din care face parte
(precizându-se data efectuării acestei activităţi) urmare confirmării scrise,
printr-o adeverinţă tipizată în acest scop, semnată de cadrul didactic si
studentul sef de grupă (subgrupă) al grupei (subgrupei) cu care s-a desfăsurat
activitatea.
    Facultăţile stabilesc, prin reglementări proprii, modul de înscriere la
disciplinele obligatorii, opţionale si facultative. Înscrierea la aceste cursuri se
face prin Contractul anual de studii încheiat între decanul facultăţii si student.
Studentul este liber în alegerea cursurilor din planul de învăţământ, respectând
condiţionările. Studenţii vor alege, prin solicitare scrisă, disciplinele opţionale
si facultative până în ultima săptămână de activitate didactică a anului
universitar precedent. Studenţii anului I se vor înscrie la aceste cursuri în
prima săptămână din semestrul întâi al anului universitar. Modul de
frecventare a orelor de activitate didactică, de îndeplinire a cerinţelor se


                     69
stabileste, în funcţie de specificul disciplinelor, de către Consiliul facultăţii, la
propunerea titularului de disciplină. Cerinţele vor fi menţionate în fisa
disciplinei si vor fi aduse la cunostinţa studenţilor la începutul activităţii
didactice.
     Nerespectarea prevederilor privind frecvenţa obligatorie la o anumită
disciplină se sancţioneză cu neacceptarea studentului în examen si cu obligaţia
de a reface activităţile aferente disciplinei, în condiţiile prevăzute de Consiliul
facultăţii.
     Pe parcursul semestrelor în cadrul orelor de activitate didactică se
organizează analize de caz, susţineri de referate, dezbateri tematice etc.,
participarea studenţilor la acestea si rezultatele obţinute vor fi luate în
considerare la evaluările finale cu o anumită pondere, în funcţie de specificul
disciplinei, conform fisei acesteia (programei analitice).
     Art. 11. În cazuri întemeiate, pe baza actelor justificative si a cererii
studentului se pot motiva absenţele din activitatea prevăzută cu frecvenţă
obligatorie de către decanul facultăţii. Aceste cazuri sunt prevăzute de
legislaţia în vigoare. Fac excepţie activităţile de la lucrările de laborator,
lucrările practice, stagii si proiectele, care se vor reface în condiţiile si după un
program stabilit de către cadrul didactic titular (care desfăsoară aceste
activităţi). Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, participări la
manifestări sportive de performanţă si alte cazuri deosebite, aprobate de către
decanul facultăţii.
     Cazurile medicale vor fi luate în considerare numai prin certificatele
eliberate de către instituţiile abilitate. Dacă durata de spitalizare depăseste 60
de zile se întrerup studiile pentru anul universitar respectiv. La reluarea
studiilor studentul poate candida pentru obţinerea unui loc bugetat.                     70
     Decanul facultăţii poate aproba studentei gravide scutirea parţială de
frecvenţă pe baza actelor medicale doveditoare. În cazul repetării activităţii cu
frecvenţă obligatorie aceasta va fi scutită de plata taxelor. Pentru alte situaţii
decanul poate aproba motivarea absenţelor în condiţiile stabilite de Consiliul
facultăţii. Nivelul maxim admis al absenţelor la activităţile practice
(laboratoare, stagii, proiecte, etc.), este de până la 30% din durata acestora si
va fi stabilit de către Consiliul facultăţii. Aceste absenţe se pot recupera, cu
taxă, până la sfârsitul semestrului, în conformitate cu programul stabilit de
cadrul didactic care desfăsoară aceste activităţi.
     În cazul în care absenţele depăsesc nivelul maxim stabilit de
Consiliul facultăţii, studentul va reface disciplina, în regim cu taxă de refacere
a disciplinei.


   6.1.5. Promovarea
   Art.12. Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întreg
parcursul studiilor, în cadrul seminariilor, al lucrărilor practice, proiectelor, si
al altor forme prevăzute în planurile de învăţământ, (verificare pe parcurs –
VP), precum si prin examene si colocvii, care se susţin în sesiunile stabilite în
conformitate cu structura anului universitar.
   În prezentul regulament prin noţiunea de examen vom înţelege oricare
din formele de verificare, funcţie de context.
   Studentul de la învăţământul de zi, seral, frecvenţă redusă si ID va
susţine examenele si colocviile în cele două sesiuni stabilite prin structura
anului universitar (de iarnă si vară) si în sesiunile de restanţe.
   Cerinţele de promovabilitate se prevăd în fisa disciplinei si se comunică
studenţilor, la începutul fiecărui semestru, de către titularul disciplinei.                     71
   Art. 13. Universitatea din Oradea aplică, în evaluarea tuturor studenţilor,
Sistemul European de Credite Transferabile ECTS (European Credit Transfer
System).
   Art. 14. ECTS se bazează pe principiul că 60 de credite măsoară
volumul de muncă al unui student în timpul unui an universitar.
   Art. 15. Creditele sunt valori numerice cuprinse, de regulă între 1 si 30,
alocate unor unităţi de cursuri si altor activităţi incluse în planul de învăţământ
dintr-un semestru. Creditele reflectă cantitatea (volumul) de muncă, sub toate
aspectele ei (curs, seminar, lucrări practice, laboratoare, proiect, studiu
individual, practică etc), investită de student pentru însusirea unei discipline.
Creditele acordate unei discipline au valori întregi sau fracţiuni de 0,5.
Creditele nu măsoară calitatea învăţării si nici importanţa disciplinei.
Evaluarea studentului se face prin note.
   Art. 16. Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins
între minimum 180 si maximum 240 de credite de studiu transferabile,
conform ECTS.
   Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de
studii transferabile cuprins între 60 si 120, funcţie de durata studiilor
universitare de licenţă.
   Durata totală cumulată a ciclului I - de studii universitare de licenţă şi a
cliclului II – de studii universitare de masterat, trebuie să corespundă obţinerii
a cel puţin 300 de credite de studii transferabile.
   Diplomele absolvenţilor de învăţământ superior cu durata de 5 – 6 ani
sunt de drept echivalate cu diploma de master.
    Art. 17. Unitatea de bază în planul de învăţământ este semestrul cu 14
săptămâni de activitate didactică si 2 - 4 săptămâni sesiune de examene, care
se completează cu câte o sesiune de examene de restanţe de o săptămână.


                    72
Toamna, în luna septembrie, se organizează o sesiune de restanţe cu durata de
o săptămână, în care studentul poate susţine doar examenele la care nu s-a
prezentat în una din cele două sesiuni de restanţe care completează sesiunile
de examene din iarnă si din vară.
    În sesiunile de restanţe se pot efectua si evaluări pentru măriri de note.
În ultimul semestru se pot prevedea 2 săptămâni destinate pregătirii lucrării de
licenţă/disertaţie. Această activitate se creditează distinct, în conformitate cu
planurile de învăţământ, ţinând seama de cerinţele si standardele ARACIS
specifice. Numărul minim de credite într-un semestru de 14 săptămâni
(respectiv 12 săptămâni pentru ultimul semestru al anilor terminali, conform
normelor ARACIS) este 30. Convenţia 30 credite/semestru a fost aleasă pentru
a nu crea deosebiri în raport cu Sistemul de Credite Transferabile, aplicat de
universităţile din ţară si străinătate....
    Art. 18. Planurile de învăţământ cuprind, în funcţie de contribuţia lor
la formarea specialistului: discipline fundamentale (generale sau de trunchi
comun), discipline de domeniu de licenţă, discipline de specialitate si
discipline complementare, în proporţia stabilită de standardele de autorizare si
acreditare a programelor de studii. Durata de studiu a unei discipline este de
un semestru. La rândul lor, fiecare din cele trei categorii de discipline, în
raport cu obligativitatea parcurgerii lor, sunt obligatorii, opţionale şi
facultative, distribuite pe parcursul duratei studiilor conform standardelor
specifice, elaborate de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior.
   • Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a
cunostinţelor de bază, specifice domeniului;
                       73
   • Disciplinele opţionale si pachetele de discipline opţionale de
specialitate vizează aprofundarea unor direcţii particulare, precum si
specializarea studenţilor;
   • Disciplinele facultative urmăresc lărgirea orizontului de cunoastere si
de cultură generală al studenţilor, angajând de regulă domenii complementare.
Acestea se pot alege dintr-o ofertă transmisă studenţilor prin contractul de
studii sau publicată anual de către decanatul facultăţii.
   Studenţii Universităţii din Oradea se pot înscrie si la cursurile altor
facultăţi sau specializări (respectând condiţionările), disciplinele contractate
fiind considerate discipline facultative în raport cu programul de studii
(specializarea) la care este înmatriculat. Rezultatele obţinute la aceste
discipline vor fi trecute în registrul matricol si în Suplimentul la Diplomă
eliberat de facultatea la care este înmatriculat studentul.
   Art. 19. La Universitatea din Oradea se aplică următoarele măsuri
generale:
   • Se acordă 30 de credite pe semestru disciplinelor obligatorii si
  opţionale;
   • Examenul de finalizare a studiilor poate fi creditat separat. Este atribuit
un număr de până la 10 credite pentru elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie
sau un număr de credite prevăzut prin normele ARACIS;
   • Limba modernă si educaţia fizică (disciplina sport ) se includ în
planurile de învăţământ. Creditele alocate acestora sunt obţinute prin formele
de verificare prevăzute în aceste planuri;
   • Disciplinele facultative se oferă pe durata studiilor si sunt creditate
distinct, fiind trecute în Suplimentul la Diplomă;
   • Disciplinele incluse în pachetul de pregătire pedagogică (facultativ) al                    74
Departamentului pentru Pregătirea si Perfecţionarea Personalului Didactic se
creditează separat, conform cerinţelor specifice menţionate în planul de
învăţământ propriu. Pentru absolvenţii acestui pachet de discipline se
eliberează distinct, pentru modulul I (30 credite), certificat de nivel A. La
absolvirea modulului II (30 credite), se eliberează certificat de nivel B.
    Art. 20. Obţinerea unităţilor de credit aferente fiecărei discipline (curs,
seminar, lucrări practice, laboratoare, stagii, proiect, studiu individual, practică
etc.) este condiţionată de îndeplinirea tuturor obligaţiilor incluse în fisa
disciplinei.
    Titularii cursurilor, conducătorii de seminar, de lucrări practice
aplicative, stagii, proiect etc., vor prezenta aceste îndatoriri la începutul
activităţii.
    Art. 21. Creditele alocate unei discipline – prin planul de învăţământ –
sunt obţinute de student prin promovarea disciplinei respective, adică prin
obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului „admis”. Creditele
acordate unei discipline nu se pot obţine în etape.
    Art. 22. Creditele si evaluările obţinute la o disciplină sunt valabile pe
toată durata scolarizării. Recunoasterea lor nu este afectată de modificările de
programă sau de plan de învăţământ, în cadrul aceleiasi specializări, chiar dacă
se modifică doar numărul de credite.
    Această prevedere se aplică si în cazul în care o disciplină de un
semestru este divizată în două discipline de semestru sau dacă o disciplină de
două semestre este comasată într-o disciplină de un semestru, cu condiţia ca
fisa disciplinei (programa analitică) să rămână nemodificată.
    Art. 23. Creditele se pot obţine si în avans si se pot reporta în
semestrele următoare. În contractul de studii se vor evidenţia în mod distinct
disciplinele ale căror credite nu vor fi luate în considerare în semestrul în care


                    75
au fost obţinute, ci se vor reporta într-un semestru viitor. Opţiunea luată este
irevocabilă. Pentru a putea solicita credite în avans, prin Contractul anual de
studii încheiat cu decanul, studentul trebuie să deţină toate creditele aferente
disciplinelor din anul de studii precedent, iar media ponderată a anilor de
studii anteriori să fie minimum opt. Studenţii anului I nu pot contracta credite
în avans. Numărul maxim de credite care pot fi contractate în avans este 30, pe
toată durata de scolarizare. Cazurile excepţionale vor fi aprobate de Senat.
    Art. 24. Este considerat integralist studentul care a obţinut într-un an
toate creditele acordate disciplinelor obligatorii si opţionale. Ierarhizarea
valorică a studenţilor, inclusiv pentru obţinerea anumitor facilităţi (burse de
studiu, bilete de odihnă sau tratament etc.) se face prin calcularea mediei
ponderate a semestrului anterior momentului în care se solicită aceste
facilităţi. Pentru cazare în căminele studenţesti se ţine seama de media
ponderată a anului anterior.
   Art. 25. Facultăţile stabilesc prin regulamente proprii modul de înscriere
la cursurile obligatorii, opţionale si facultative. Înscrierea la aceste cursuri se
face prin Contractul anual de studii încheiat între decanul facultăţii si student.
Termenul pentru înregistrarea contractelor de studii nu poate fi mai mare de
15 zile de la începerea anului universitar. Studentul este liber în alegerea
cursurilor din planul de învăţămînt, respectînd condiţionările. Studenţii se vor
înscrie pentru studierea disciplinelor în ultima săptămână de curs a anului
precedent. Studenţii anului I se vor înscrie în prima săptămână din semestrul
întâi al anului universitar.
    Art. 26. Într-un an universitar studenţii se pot prezenta la examen cel
mult de două ori la fiecare disciplină ce figurează în Contractul de studii
pentru acel an universitar, o dată în sesiunea programată la finele fiecărui
semestru si o dată în sesiunea de restanţe programată, pe durata unei


                    76
săptămâni, la sfârsitul fiecărei sesiuni de examene sau în sesiunea de restanţe
din toamnă. Neprezentarea la examen în sesiunea programată si de restanţe
conduce la consumarea celor două posibilităţi oferite prin acestea. Pentru
sesiunile de iarnă si de vară se prevăd din timp datele examenelor si se
precizează grupa de studenţi care urmează să se prezinte pentru examen la
data respectivă, studentul având obligaţia să se prezinte cu grupa din care face
parte. În cazuri bine justificate examinatorul poate aproba studentului să se
prezinte cu o altă grupă. Examenele din iarnă se reprogramează numai în
sesiunea de restanţe de la sfârsitul acesteia sau în sesiunea de restanţe din
toamnă. La sfârsitul fiecărui semestru cadrul didactic titular de disciplină
stabileste modul de examinare în sesiunea de restanţe la disciplinele pentru
care forma de evaluare prevăzută în planul de învăţământ este verificarea pe
parcurs. Examenele nu pot fi repetate într-o sesiune sub nici o motivaţie.
    Art. 27. În situaţii excepţionale, bine justificate (certificate medicale
de internare în spital, concedii de maternitate, deplasări la competiţii sportive
sau artistice, stagii de studiu în străinătate etc.), studenţii se pot prezenta la
examene după un program stabilit cu titularii de discipline, comunicat la
secretariatul facultăţii si aprobat de către decan.
    Art. 28. Pot beneficia de prelungirea perioadei de examinare studenţii
cuprinsi în activităţi sportive de performanţă, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, studenţii cuprinsi în activităţi artistice si cei care au participat la
mobilităţi internaţionale, în condiţiile stabilite de Consiliul facultăţii.
    Art. 29. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în
sesiunea de restanţe din toamnă, pentru disciplinele contractate, aferente
anului universitar curent si promovate în sesiunile de examene programate. Nu
se admit cererile de mărire a notei pentru examenele promovate în sesiunea de
restanţe din toamnă. Facultăţile stabilesc condiţiile în care studenţii se pot


                     77
prezenta la aceste examene, nota modificându-se numai dacă este mai mare
decât cea obţinută anterior, după principiul “un examen promovat este
definitiv promovat”.
    Art. 30. În cazul în care studentul nu a obţinut notă de promovare după
cea de a doua examinare, dar a realizat minimum de credite necesare înscrierii
în anul următor de studii (conform art. 32), poate solicita din nou înscrierea la
disciplina respectivă. El va reface întreaga activitate didactică prevăzută în
planul de învăţământ la acea disciplină, după care se poate prezenta din nou,
de două ori, la examen.
    În cazul nepromovării unui examen la o disciplină opţională nici după
a doua înscriere, studentul poate alege altă disciplină opţională în regim cu
taxă de disciplină. Studentul care nu promovează un examen la o disciplină
facultativă un are obligaţia de a reface activitatea la aceasta sau la o altă
disciplină facultativă.
    Disciplinele facultative sunt parcurse în regim cu taxă, cuantumul taxei
fiind stabilit prin hotărâri ale Consiliului facultăţii, la începutul fiecărui an
universitar.
    Art. 31. Pentru refacerea activităţilor didactice se plătesc taxe de
disciplină, stabilite de Senatul universităţii la începutul fiecărui an universitar.
Studentul va putea reface activitatea si susţine examenele doar pentru
disciplinele incluse în contractul anual de studii.
    Art. 32. Studentul care acumulează minimum 30 de credite din anul
curent poate fi înscris în anul de studii următor. În caz contrar va fi
exmatriculat sau, la cerere, poate fi reînscris în acelasi an de studiu, în regim
cu taxă de scolarizare.
    După parcurgerea unui an de studii, un student se poate afla în
următoarele situaŃii scolare:


                    78
   • Student cu ani de studii promovaţi, când studentul a acumulat numărul
total de credite (60) aferente anului de studii curent si nu deţine discipline
nepromovate din anii anteriori.
   • Student cu an de studii creditat, când studentul este înscris în anul
următor de studii fără a avea toate examenele promovate dar respectă
prevederile prezentului articol.
   • Student în an complementar (an de repetare), când studentul nu
satisface cerinţele impuse de prezentul articol.
   Art. 33. Studenţii care nu au obţinut creditele necesare înscrierii în anul
de studii următor si sunt reînscrisi în acelasi an de studii trebuie să satisfacă
cerinţele planului de învăţământ al promoţiei respective (promoţia cu care îsi
reiau studiile).
   Art. 34. Studenţii care au fost înscrisi în anul de studii următor dar care
nu au promovat examenele la o disciplină pentru care planul de învăţământ
vechi prevedea un singur examen iar noul plan de învăţământ prevede două
examene, le vor susţine pe amândouă în regim cu taxă de disciplină aferentă
creditelor alocate.
   Art. 35. Creditele obţinute de studenţi pe baza contractelor de studii
dintre Universitatea din Oradea si alte universităţi din ţară sau străinătate (prin
programe de integrare europeană sau programe internaţionale) se vor echivala
prin convenţii scrise încheiate între facultăţile de acelasi profil sau de profile
înrudite (transferabilitatea internă si externă a creditelor), cu respectarea
Procedurii de recunoastere a creditelor aprobată de Senatul universităţii.
Creditele realizate în condiţiile prezentului articol se consideră obţinute în
semestrul în care disciplina figurează în Contractul anual de studii.
Echivalarea disciplinelor si acordarea creditelor corespunzătoare se face de
către o comisie stabilită de Consiliul facultăţii la începutul fiecărui an


                    79
universitar. În cazul examenelor echivalate se va menţiona în Suplimentul la
Diplomă că disciplina corespunzătoare a fost echivalată.
    Art. 36. Dacă la sfârsitul duratei legale a programului de studii
studentul nu a obţinut toate creditele stabilite prin planul de învăţământ, el
poate solicita, prin cerere scrisă, prelungirea duratei de studiu cu 1-2 semestre
în regim cu taxă de disciplină, atât pentru disciplinele nepromovate cât si
pentru disciplinele apărute ca diferenţe în urma eventualelor modificări ale
planului de învăţământ, consemnate în contractul anual de studii.
    Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă cerinţele
planului de învăţământ al promoţiei cu care îsi încheie studiile. Prin urmare, el
va fi considerat absolvent al promoţiei cu care îsi dobândeste toate creditele
necesare finalizării studiilor.
   În cazul în care după perioada de prelungire studentul nu a dobândit
toate creditele el va fi exmatriculat. La cerere, studentul poate fi
reînmatriculat, în regim cu taxă de scolarizare, într-un an de studii determinat
în urma compatibilizării planurilor de învăţământ, satisfăcând cerinţele
planului de învăţământ al promoţiei cu care îsi finalizează studiile. După
parcurgerea unui an universitar studentul poate candida pentru obţinerea unui
loc bugetat, în conformitate cu procedura privind accederea, pe parcursul
studiilor, la finanţarea de la bugetul statului, a studenţilor admisi în regim „cu
taxă” aprobată de Senatul universităţii.
    Art. 37. Disciplinele planului de învăţământ vor fi codificate printr-un
sistem unic la nivelul universităţii după un format astfel:
   • denumirea prescurtată a facultăţii stabilită la nivelul universităţii,
constituită din 4 caractere (litere);
   • denumirea prescurtată a domeniului de licenţă în care se încadrează
disciplina, conform listei MECI, constituită din4 caractere (litere);


                    80
   • numărul curent al disciplinei în planul de învăţământ, stabilit de
administratorul de aplicaţie la nivel de universitate împreună cu reprezentantul
facultăţii, constituită dintr-o combinaaţie de 3 cifre.
    Art. 38. La nivelul fiecărei facultăţi si al fiecărei specializări vor fi
desemnaţi tutori sau coordonatori de credite, care vor asigura consilierea
studenţilor.
    Art. 39. Formele de verificare prevăzute în planurile de învăţământ
sunt: examen, colocviu si verificare pe parcurs. Numărul de discipline
prevăzute în planul de învăţământ pe un semestru sub forma de verificare
„examen” este precizat prin standarde specifice elaborate de către Agenţia
Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
    Examenele si colocviile se susţin numai în sesiunile regulamentare.
Ziua si ora desfăsurării acestora, pentru toate formele de învăţământ, se
stabilesc de către decanate, la propunerea grupelor de studenţi si cu acordul
cadrului didactic titular de disciplină.
   Studenţii se pot prezenta pentru susţinerea unui examen numai dacă au
parcurs integral activităŃile de laborator, proiecte, stagii etc., prevăzute în
planurile de învăţământ ale disciplinelor incluse în contractul anual de studii.
Consiliul facultăţii va admite un număr de absenţe care în mod obligatoriu vor
fi recuperate, în caz contrar studentul va fi obligat să-si refacă disciplina în
următorul an universitar.
    Recuperarea se va face după un program stabilit de cadrul didactic care
efectuează aceste activităţi până la sfârsitul semestrului, acesta având o
evidenţă clară pe care o va prezenta înainte de examen sub semnătură
titularului de curs.
    Art. 40. Modul de susţinere a examenelor – probă scrisă, probă orală
sau probă scrisă si orală – se stabileste pentru fiecare disciplină în parte, prin


                      81
catedre cu aprobarea Consiliului facultăţii si se afisează la avizierele facultăţii
la începutul anului universitar si se comunică la începutul fiecărui semestru
prin fisa disciplinei.
    Art. 41. Examinarea o va face obligatoriu cadrul didactic care a predat
disciplina respectivă, asistat de cadrul didactic care a condus seminariile,
lucrările practice, stagiile sau de un alt cadru didactic de specialitate. În cazul
în care, din motive bine întemeiate, titularul de disciplină lipseste, decanul va
stabili, pentru desfăsurarea examenului, o comisie formată din trei cadre
didactice, comisie propusă de către catedra de specialitate.
    Art. 42. Notarea răspunsurilor studentului la examene, colocvii,
verificări, proiecte se face, de regulă, cu note de la 10 la 1, exprimate cu
numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci). În unele cazuri,
stabilite prin instrucţiuni (pentru activităţi necreditate), verificările pot fi
notate cu admis – respins.
    Cadrul didactic examinator va motiva studenţilor nota acordată, în
cazul în care există solicitări în acest sens. Studenţii pot să se prezinte la
formele de verificare, dacă au îndeplinit toate cerinţele disciplinei de
învăţământ, având asupra lor carnetul de student, în care cadrul didactic
examinator va consemna, la finalizarea examinării, nota obţinută.
   La discipline la care se susţin mai multe probe examinatorul va stabili o
singură notă, cifră întreagă, prin aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de
student. Ponderea fiecărei probe este prevăzută în fisa disciplinei. Cataloagele
completate la toate rubricile si semnate de către examinator vor fi depuse
obligatoriu la secretariat, cel tîrziu a doua zi de la susţinerea examenului oral
si în maximum trei zile de la data examenului scris. Cadrele didactice
examinatoare, prin secretariatele facultăţilor, vor afisa rezultatele evaluărilor
în maximum 3 zile de la data susţinerii acestora.


                    82
    La sfârsitul fiecărui semestru, secretariatele facultăţilor vor afisa
rezultatele tuturor formelor de verificare susţinute de către studenţi în sesiunile
aferente acestuia. După sesiunea de restanţe din toamnă, secretariatele
facultăţilor vor afisa situaţia centralizată privind examenele promovate si
nepromovate ale fiecărui student pentru anul curent si anii anteriori. Studentul
care nu se prezintă la examenele planificate într-o sesiune se trece “absent” în
catalogul de examen. Excepţie fac cei care beneficiază de prelungirea
încheierii situaţiei scolare.
    Art. 43. Încheierea situaţiei scolare semestriale la disciplinele
prevăzute în planul de învăţământ cu verificare pe parcurs se va face cu o
săptămână înainte de sesiunea de examene programată.
    Art. 44. Încheierea situaţiei scolare a studentului de la învăţământul de
zi, seral, cu frecvenţă redusă si la distanţă se face cu cel puţin 10 zile înainte
de începerea noului an universitar. Studenţii sportivi de performanţă
beneficiază de prevederile Ordinului M.E.C.I. în vigoare.
    Art. 45. Studentul care încearcă să promoveze examenul prin fraudă
va fi exmatriculat prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii.
    Art. 46. StudenŃii care în anul nepromovat au fost spitalizaţi sau au
avut concedii medicale pe o perioadă mai mare de 60 de zile, din care
minimum 20 de zile consecutive, atestate prin certificate medicale, pot fi
reînscrisi în acelasi an de studii, prelungindu-li-se astfel scolarizarea pentru
anul de studii respectiv, având dreptul de a candida pentru un loc bugetat.
Aprobarea prelungirii perioadei de scolarizare se va face de către decanul
facultăţii, pe baza certificatelor eliberate sau confirmate de unităţi medicale.
    Art. 47. Activităţile de practică în specialitate sunt obligatorii pentru
studentul a cărui specializare cuprinde si acest tip de activitate. Verificarea                    83
cunostinţelor dobândite de student în activitatea practică se face prin
examinare.
    Comisia de examinare este formată din cadrele didactice care au
coordonat si îndrumat această activitate. Practica pedagogică se va desfăsura
conform planurilor de învăţământ si metodologiei elaborate de Departamentul
pentru Pregătirea si Perfecţionarea Personalului Didactic.
    Art.48. Studentul care optează pentru profesiunea didactică este
obligat, conform Legii învăţământului, să participe si să finalizeze activităţile
(cursuri, seminarii, practică pedagogică) Departamentului pentru Pregătirea si
Perfecţionarea Personalului Didactic.
    Art.49. Un an de studii se consideră promovat, dacă studentul obţine
toate cele 60 de credite aferente. În această situaţie studentul se consideră
integralist.


    6.1.6. Continuarea studiilor, întreruperea de studii, transferări,
reînmatriculări
    Art. 50. Absolvenţii cu diplomă de învăţământ superior de scurtă
durată pot continua studiile pentru a obţine licenţa în cadrul ciclului I – studii
universitare de licenţă.
    Înscrierea, prin concurs de admitere, este posibilă doar pentru
specializările care aparţin aceluiasi domeniu de licenţă cu specializările
absolvite în cadrul învăţământului superior de scurtă durată.
    Creditele de studii transferabile, pe baza cărora se admite înscrierea
acestor absolvenţi la învăţământul universitar de licenţă, se obţin în urma
analizeicomparative a planurilor de învăţământ si a programelor analitice
(fiselor disciplinelor) aferente disciplinelor promovate la învăţământul de                    84
scurtă durată si respectiv a disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ
ale studiilor universitare de licenţă.
    Candidaţii admisi vor susţine examenele de diferenţă stabilite de
consiliile facultăţilor si vor fi înscrisi în anul de studiu corespunzător
examenelor recunoscute si numărului de credite acumulate, cu respectarea art.
32. Examenele de diferenţă sunt asimilate examenelor restante, aferente
disciplinelor nepromovate, discipline pentru care studentul reface activitatea.
În cazul în care candidaţii admisi optează pentru pregătirea didactică, sunt
obligaţi să susţină si examenele prevăzute în planul de învăţământ al
Departamentului pentru Pregătirea si Perfecţionarea Personalului Didactic.
    Responsabilitatea privind respectarea acestor prevederi revine exclusiv
decanilor facultăţilor.
    Art. 51. Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua
specializare în condiţiile stabilite prin metodologia admiterii aprobată de Senat
si prin metodologiile proprii facultăţilor, în urma unui concurs de admitere.
    Studenţii care urmează o a doua facultate (specializare/program de
studii), studenţii reînmatriculaţi, transferaţi sau care îsi continuă studiile vor fi
înmatriculaţi sau reînmatriculaţi, după caz, în anul de studii corespunzător
examenelor recunoscute si numărului de credite acumulate, cu respectarea
condiţiilor prevăzute la art. 32, 49 si 50 din prezentul regulament.
    Examenele de diferenţă sunt asimilate examenelor nepromovate si vor
fi susţinute în sesiunea corespunzătoare semestrului în care sunt prevăzute
disciplinele aferente în planul de învăţământ al promoţiei cu care studenţii,
înmatriculaţi sau reînmatriculaţi, după caz, îsi urmează scolarizarea, sau în
sesiunea de restanţe.
    În  cazul   Facultăţii  de  Medicină   si  Farmacie,   a  doua
specializare/program de studiu poate fi urmată, prin concurs de admitere


                     85
începând cu anul I de studii. Nu pot fi recunoscute creditele obţinute anterior
decât pentru disciplinele fundamentale incluse în planurile de învăţământ ale
specializărilor/programelor de studii absolvite, din acelasi domeniu de licenţă,
cu o durată cel puţin egală cu durata specializării pe care o va urma, dacă
standardele si reglementările în domeniu permit aceasta.
    Art. 52. La cererea motivată a studentului, Consiliul facultăţii poate
aproba întreruperea studiilor pe o perioadă de 1 an, pe toată durata scolarizării.
Termenul limită pentru depunerea cererilor este data începerii anului
universitar curent. Reluarea studiilor se va face în condiţiile planului de
învăţământ specific anului de studii în care se solicită înscrierea, cu dreptul
studentului de a candida pentru un loc bugetat.
    Nu se acordă întrerupere de studii studenţilor aflaţi în situaţia de
exmatriculare.
    Art. 53. Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la
alta, de la o specializare la alta sau de la o facultate la alta, ţinând seama de
aplicarea sistemului de credite transferabile (număr minim de credite necesar
anului de studiu în care va fi înmatriculat) si compatibilitatea planurilor de
învăţământ. Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii care
urmează să primească studentul până la 15 septembrie, iar răspunsul se va da
cu cel puţin 5 zile înainte de începerea anului universitar.
    În cazuri excepţionale, cererile de transfer pot fi depuse si ulterior datei
de 15 septembrie, dar vor fi soluţionate cel târziu până la data de 15 octombrie
a anului curent.
    Transferarea studentului se poate face numai pentru anul II si
următorii, cu excepţia ultimului an de studiu, si numai în cadrul aceluiasi
domeniu de licenţă sau între domenii de licenţă apropiate.                    86
    În cazul Facultăţii de Medicină si Farmacie, transferul este posibil
numai pentru studenţii scolarizaţi în domeniul Sănătate. Se acceptă doar
transferul între specializările Medicină - Medicină dentară, între specializările
cu durata de scolarizare de 3 – 4 ani, precum si de la o specializare cu durata
de 5 – 6 ani la o specializare cu durata de 3 – 4 ani, respectând gradul de
apropiere a acestora.
    Cererile de transfer trebuie să conţină aprobările decanilor si rectorilor
instituţiilor implicate în transfer. Dacă transferul se realizează între facultăţile
Universităţii din Oradea, cererile vor fi aprobate de decanii facultăţilor si
rectorul universităţii.
    Transferul studenţilor între specializări ale aceleiasi facultăţi, se face
cu aprobarea Consiliului facultăţii.
    Biroul Consiliului facultăţii care primeste studentul transferat
stabileste:
    • recunoaşterea sau echivalarea examenelor si a creditelor prin analiza
comparativă a planurilor de învăţământ si a fiselor disciplinelor;
    • examenele de diferenţă, asimilate ca examene restante, si alte
obligaţii didactice, astfel încât studentul transferat să fie adus la acelasi plan de
învăţământ cu toţi studenţii seriei în care a fost înscris;
    Dispoziţia de înmatriculare (în copie) se transmite unităţii de
învăţământ de unde vine studentul, în vederea emiterii actelor de studii către
facultatea la care s-a transferat (diploma de bacalaureat, situaţia scolară pe ani
de studii, certificatul de nastere – copie legalizată etc.).
    Art. 54. Studenţii exmatriculaţi, în condiţiile prezentului regulament,
pot fi oricând reînmatriculaţi în cadrul aceleiasi specializări (cu excepţia
exmatriculaŃilor anului I de studiu – care nu se reînmatriculează), la cerere,
cu acordul Consiliului facultăţilor, prin decizia Rectorului, în regim cu taxă de


                     87
scolarizare, în anul de studii permis în urma recunoasterii creditelor dobândite
anterior prin compatibilizarea planurilor de învăţământ si a fiselor
disciplinelor. Ei vor susţine examenele de diferenţă stabilite, în aceleasi
condiţii ca si cele prevăzute în articolul anterior pentru studentul transferat.
    Art. 55. Persoanele care au deţinut statutul de student la o facultate a
Universităţii din Oradea si care din motive personale s-au retras, pot fi
reînmatriculate, la cerere, în acelasi domeniu de licenţă si la aceeasi
specializare, cu respectarea prevederilor articolului precedent, fără a se depăsi
doi ani de la data retragerii, în caz contrar numai în urma concursului de
admitere.
    Persoanele care în urmă cu cel mult doi ani au fost studenţi la alte
facultăţi din ţară si s-au retras, beneficiază de prevederile prezentului articol
numai dacă redobândesc statutul de student, în urma participării la concursul
de admitere în sesiunile organizate prin metodologia de admitere elaborată de
către facultăţile Universităţii din Oradea.


    6.1.7. Recompense şi sancţiuni
    Art. 56. Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională,
stiinţifică si de cercetare studentul poate fi recompensat prin:
    a) acordarea diplomei de excelenţă (dacă pe întreg parcursul scolarităţii
a obţinut numai note de 10, iar media examenului de licenţă este minimum
9,50), si a diplomei de merit pentru sefii de promoţie;
    b) burse speciale (de merit, de performanţă), în conformitate cu
reglementările în vigoare privind atribuirea acestora;
    c) alte forme de premiere stabilite de Consiliul facultăţii din fondurile
proprii, în regim de autofinanţare, în conformitate cu reglementările legale;
    d) burse de mobilităţi în programe Socrates/Erasmus;


                    88
     e) diplome si distincţii stabilite de Senatul Universităţii din Oradea.
     Art. 57. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din
prezentul Regulament, precum si a prevederilor cuprinse în Carta universitară
adoptată de către Senatul Universităţii din Oradea atrage după sine aplicarea
următoarelor sancţiuni:
    a) avertisment scris;
    b) ridicarea bursei pe o perioadă determinată sau definitiv (conform
hotărîrii Consiliului facultăţii;
    c) suspendarea dreptului de a locui în cămin;
    d) exmatriculare.
    Sancţiunile de la punctele a, b, c se aplică de către Consiliul facultăţii, iar
cea de la punctul „d” de către Rector, la propunerea Consiliului facultăţii, în
funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor si de condiţiile în care au fost
săvârsite. Ele pot fi contestate în termen de 30 de zile.
    Exmatricularea studenţilor se face la sfârsit de an universitar, în
condiţiile stabilite prin prezentul regulament. Exmatricularea din motive
profesionale nu poate fi contestată.


    6.1.8. Finalizarea studiilor
    Art. 58. Finalizarea studiilor în învăţămîntul superior se face în
conformitate cu legislaţia în vigoare si cu Ordinele M.E.C.I. emise în acest
sens.
    Art. 59. Universitatea din Oradea poate organiza examene de finalizare a
studiilor la specializările acreditate, în condiţiile reglementărilor în vigoare.
    Art. 60. Structura examenului de finalizare a studiilor, numărul de
probe, forma examinării (scrisă, orală, practică), conţinutul (tematica,
bibliografia) se stabilesc de către decanate, la propunerea catedrelor, în funcţie


                      89
de specificul specializărilor, de metodologia elaborată de M.E.C.I. si de
metodologia proprie aprobată de Senat.
   Art. 61. Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor sunt propuse
de către catedre, avizate de Consiliul facultăţii si aprobate de Senat. Ele pot fi
menţinute aceleasi si pentru sesiunea de iarnă (ianuarie, februarie) din anul
universitar următor. Tematica rămâne neschimbată.
   Art. 62. Candidaţii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să
îndeplinească toate condiţiile prevăzute de ordinele emise în acest sens de
M.E.C.I. si de reglementările în vigoare.
   Art. 63. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor primesc, la cerere, o adeverinţă de absolvire a studiilor si o situaŃie
scolară.
   Art. 64. Absolventul care a parcurs modulul I al Departamentului pentru
Pregătirea si Perfecţionarea Personalului Didactic primeste un certificat de
nivel A , iar cel care parcurge si finalizează modulul II, un certificat de nivel
B.
   Art. 65. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, în vederea susţinerii acestuia,
la aceeasi instituţie sau la o altă instituţie organizatoare, pentru specializarea
respectivă, în condiţiile si în conformitate cu prevederile metodologice
elaborate în acest sens.


   6.1.9. Dispoziţii finale şi tranzitorii
   Art. 66. Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de studenţi
(bugetaţi sau cu taxă de scolarizare), de la toate formele de învăţământ,
scolarizaţi conform legilor în vigoare indiferent de anul de studii.                    90
   Art. 67. Conform Legii 224/2005, lege care se aplică studenţilor
înmatriculaţi începând cu anul universitar 2005/2006, cetăţeni români, cetăţeni
din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European si din Confederaţia
Elveţiană, în Universitatea din Oradea statutul de student bugetat dobândit în
urma concursului de admitere se păstrează numai în primul an de studii, cu
excepţia următoarelor cazuri:
   • Cazuri sociale
- studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
- studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai
mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;
- studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi si/sau
studenţi – în întreţinere si care realizează un venit mai mic decât venitul
minim pe economie/membru de familie.
   • Studenţii din etnia rromilor admisi pe locuri fără taxă special alocate
candidaţilor din etnia rromă.
   • Studenţii din Republica Moldova admisi pe locuri fără taxă special
alocate candidaţilor din Republica Moldova.
   • Studenţii străini, mai puţin cei din UE, SEE si CE, admisi fără taxă prin
ordin MECI.
    Locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile si se
redistribuie la finele unui an universitar, în ordinea descrescătoare a mediilor
ponderate, indiferent de statutul anterior al studentului, „bugetat” sau „cu taxă
de scolarizare”.
    Art. 68. Studenţii exmatriculaţi de la o facultate a Universităţii din
Oradea pot fi reînmatriculaţi, în cadrul aceleiasi specializări, în condiţiile
prezentului regulament (vezi art. 54).                     91
    Studenţii exmatriculaţi de la alte universităţi din ţară vor fi
înmatriculaţi la o facultate a Universităţii din Oradea, în cadrul aceleiasi
specializări, în condiţiile prezentului regulament (vezi art. 54), numai în urma
unui concurs de admitere. Înmatricularea este aprobată de către Rector la
propunerea conducerilor facultăţilor.
    Art. 69. Studenţii care urmează a doua specializare pot fi înmatriculaţi
într-un an de studii superior anului I, dacă sunt indeplinite condiţiile cerute
prin prezentul regulament.
    Art. 70. În cazul studenţilor care urmează concomitent două
specializări creditele obţinute pot fi recunoscute la disciplinele care au
programe analitice identice sau apropiate, situaţie soluţionată de către titularul
de disciplină la care se solicită recunoasterea.
    Art. 71. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de
către Senatul Universităţii din Oradea şi devine obligatoriu pentru toate
facultăţile şi toţi anii de studii indiferent de forma de învăţământ.
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţii
(hotărâri) anterioare precum şi Regulamentul privind Activitatea Profesională
a Studenţilor şi Regulamentul privind aplicarea Sistemului European de
Credite Transferabile, aprobate în şedinţa Senatului Universităţii din Oradea la
data de 29.09.2005, se abrogă.
    Art. 72. Facultăţile pot să introducă reglementări specifice privind
activitatea profesională a studenţilor, dacă nu contravin prezentului
regulament.
    Prezentul regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii din
Oradea la data de 24 septembrie 2009.
                    92

								
To top