; FACULTATEA DE TEXTILE I PIEL RIE(1)
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

FACULTATEA DE TEXTILE I PIEL RIE(1)

VIEWS: 62 PAGES: 60

 • pg 1
									FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
  UNIVERSITATEA DIN ORADEA
       2010

        2
3
                          CUPRINS
1. Informaţii generale despre facultate.....................……………                      6
    1.1.Istoric...............................................................................      6
    1.2. Adresa facultăţii ……………........……………………                             9
    1.3. Conducerea facultăţii......................................................           9
    1.4. Conţinutul procesului de învăţământ..............................                9
    1.5. Catedra Inginerie si Management.Industrial...................                 11
    1.6. Baza materială.................................................................        12
    1.7 Principalele direcţii de cercetare.....................................             13
    1.8. Relaţii internaţionale.......................................................         14
2.    Structura         facultăţii        pe      programe          de  16
studii...................................................................................................
3.  Metodologia        de    organizare        a    examenului        de  17
admitere...................
4. Metodologia de organizare a examenului de finalizare a                          22
studiilor...............................................................................................
5.  Planuri      de invăţământ pentru                 programul        de  25
    masterat...................................…………………………….
    2.1. Plan de învăţământ MANAGEMENTUL CALITATII                           26
SI PROTECTIA CONSUMATORULUI IN DOMENIUL
TEXTILE-PIELARIE .......................................................................
    2.2.    Plan     de    învăţământ       MANAGEMENT             ŞI  29
    MARKENTING STRATEGIC…………………………......
6. Alte informaţii..............................................................................      32
    6.1. Regulamentul sudenţilor (Extras din Regulamentul
Universităţii din Oradea privind activitatea profesională a
                                                      32
studenłilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile
(ECTS)...............................................................................................
                              4
5
     I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE FACULTATE

    1.1. Istoric

     Învăţământul  universitar  se  află  într-un  amplu  proces  de
restructurare, de compatibilizare cu principiile de la Bologna, cu învăţământul
modern european, astfel încât să se asigure echivalarea studiilor, prin creditele
transferabile.
     Facultatea de Textileşi Pielarie, funcţionează în cadrul Universităţii
din Oradea ca instituţie de învăţământ şi de cercetare din anul 1996, având
misiunea de a crea şi valorifica cunoaşterea ştiinţifică, de a transmite
cunoştinţele către noile generaţii, în vederea educării şi instruirii iniţiale şi
permanente precum şi de a conferi calificări profesionale competitive pe piaţa
muncii în domeniile Inginerie Industrială şi Inginerie şi management.
                    6
    Pentru realizarea misiunii asumate, facultatea îşi desfăşoara activitatea
conform Planului Strategic şi a obiectivelor operaţionale anuale.
    Obiectivele prioritare ale Facultăţii de Textile şi Pielarie privind
asigurarea şi creşterea calităţii vizează:
    - planificarea strategică a activităţii instituţiei de învăţământ, inclusiv
în domeniul asigurării calităţii pregătirii specialiştilor;
    - revizuirea scopurilor şi tehnologiilor educaţionale în vederea alinierii
lor la standardele educaţionale moderne;
    - perfecţionarea asigurării cu resurse (materiale, tehnice, financiare,
informaţionale etc.);
    - diversificarea traseelor educaţionale în funcţie de necesităţile pieţei
muncii şi de servicii educaţionale;
    - redimensionarea şi     restructurarea planurilor şi programelor
educaţionale în baza principiului dezvoltării anticipate (în raport cu practica),
actualizarea continuă a programelor de studii.
    Misiunea profesională a fiecărei specializări din cadrul facultăţii este
bine conturată prin planurile de învăţământ, elaborate de Consiliul facultăţii,
printr-o colaborare directă cu catedra şi prin fişele disciplinei, pentru fiecare
specializare în parte, întocmite la nivelul catedrei şi aprobate în Consiliul
facultăţii.
    Studiile universitare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor
universitare, prin care se asigură aprofundarea cunoştinţelor din domeniul
studiilor de licenţă sau dintrun domeniu apropiat. Planurile de învăţămînt
conţin aceleaşi discipline obligatorii, discipline opţionale şi discipline
facultative, cu acelaşi număr de credite (120), durata standard de studiu a unei
discipline fiind de un semestru. Creditul este o unitate convenţională care                     7
măsoară volumul de muncă al studentului, necesar pentru a asimila
cunostinţele necesare în vederea promovării unei discipline.
    Fiecărei discipline îi este asociat un număr de credite transferabile
care reflectă volumul de muncă (asistată sau individuală) necesar unui
masterand pentru însuşirea şi promovarea disciplinei respective. Obţinerea
creditelor alocate unei discipline este condiţionată de promovarea acelei
discipline (adică obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului
„admis”).
    Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţămînt al unei
specializări se încheie cu o evaluare finală., se poate organiza (timp de o
săptămână), o sesiune de reexaminări în vederea promovării sau măririi notei.
Există două sesiuni de examene pe parcursul unui an universitar, programate
la sfârşitul fiecărui semestru (sesiunea de iarnă şi sesiunea de vară, având
fiecare durata de 2 – 4 săptămâni). Aceste sesiuni de examene se completează
cu câte o sesiune de restanţe şi măriri de note (cu durata de o săptămână). De
asemenea, mai există o sesiune de restanţe (de o săptămână), în luna
septembrie; în această sesiune masterandul poate să susţină examenele la care
nu s-a prezentat într-una din cele două sesiuni de restanţe care completează
sesiunile de examene din iarnă şi din vară.
   Fiecare specializare de studii de masterat are un coordonator de program
de studii. Fiecare formaţiune de studiu din cadrul unei specializări are un
îndrumător de grupă / tutore care consiliază masterandul pe tot parcursul
activităţii şcolare şi care reprezintă interfaţa dintre masterand şi facultate,
urmăreşte activitatea profesională a acestuia, asigură elaborarea şi semnarea
contractelor de studii şi de şcolarizare, informează masteranzii în legătură cu
regulamente interne, planuri de învăţământ etc.                    8
   1.2. Adresa facultăţii:

FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
Str. B. ŞT. DELAVRANCEA, nr. 4
410058, ORADEA, BIHOR
ROMÂNIA
Tel. : +40 259 408448
E-mail: textile@uoradea.ro

   1.3. Conducerea facultăţii

                  DECAN:
             Prof. dr. ec. Vasile ANTON

             CONSILIUL FACULTĂŢII:
             Conf.dr.ing. Liliana INDRIE
            Şef lucrări dr.ing Dorina OANA
            Şef lucrări dr.ing Viorica PORAV
             Şef lucrări ing. Simona TRIPA
                Studenţi:Vasc Alina
                    Gordan Carmen

    1.4. Conţinutul procesului de învăţământ

    Activitatea didactică se desfăşoară în baza Planului de învăţământ
elaborat în conformitate cu reglementările legale, adecvat criteriilor de
performanţă, care cuprinde discipline obligatorii, opţionale şi facultative.
Disciplinele obligatorii (fundamentale, de specialitate şi complementare) au în
vedere însuşirea de către masteranzi a cunoştinţelor de bază, specifice
specializării pentru care au optat.                    9
    Fiecare disciplină din Planul de învăţământ are prevăzută Fişa
disciplinei. Acestea sunt elaborate de către titularii de disciplină în
concordanţă cu Planul de învăţământ şi reflectă volumul cunoştinţelor
necesare specializării. Acestea sunt actualizate şi perfecţionate anual, fiind
supuse analizei în catedra de specialitate şi aprobate de Consiliul Facultăţii si
va fi prezentata masteranzilor la prima ora de curs.
    Un an universitar conţine două perioade cu activităţi cu predare şi
activităţi aplicative (două semestre, fiecare de câte 14 săptămâni), pe
parcursul cărora este prezentat masteranzilor conţinutul tuturor disciplinelor
din planul de învăţământ. Planificarea şi programarea zilnică a acestor
activităţi se realizează prin intermediul orarului semestrial. Orarul este afişat la
începutul fiecărui semestru la avizierul facultăţii şi pe pagina web de
informaţii a facultăţii:
http://textile.webhost.uoradea.ro/Info%20studenti.html
    Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţămînt al unei
specializări se încheie cu o evaluare finală., se poate organiza (timp de o
săptămână), o sesiune de reexaminări în vederea promovării sau măririi notei.
Există două sesiuni de examene pe parcursul unui an universitar, programate
la sfârşitul fiecărui semestru (sesiunea de iarnă şi sesiunea de vară, având
fiecare durata de 2 – 4 săptămâni). Aceste sesiuni de examene se completează
cu câte o sesiune de restanţe şi măriri de note (cu durata de o săptămână). De
asemenea, mai există o sesiune de restanţe (de o săptămână), în luna
septembrie; în această sesiune masterandul poate să susţină examenele la care
nu s-a prezentat într-una din cele două sesiuni de restanţe care completează
sesiunile de examene din iarnă şi din vară.
   Lucrarea de disertaţie se elaborează pe parcursul semestrelor III şi IV.                    10
   1.5. Catedra - INGINERIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

           CORPUL PROFESORAL

ŞEF DE CATEDRĂ: Conf. dr. ing. Liliana INDRIE
Prof. dr. ec. ANTON Vasile
Conf. dr. ing. GHERGHEL Sabina
Conf. dr. ing. IONESCU Daniela Smaranda
Conf. dr. ing. INDRIE Liliana Nicoleta
Şef lucrări ing. ALBU Adina
Şef lucrări ing. BOHM Gabriella
Şef lucrări dr.ec. CUC Sunhilde
Şef lucrări dr.ing. DOBLE Liliana
Şef lucrări dr. MARC Cristiana Marcela
Şef lucrări dr. ing. OANA Dorina
Şef lucrări dr. ing. OANA Ioan Pavel
Şef lucrări dr. ing. PORAV Viorica
Şef lucrări ing. RAŢIU Mariana
Şef lucrări dr. ing. SECAN Maria Cristina
Şef lucrări dr. ing. ŞIMON Andreea Anca
Şef lucrări ing. ŞUTEU Marius Darius
Şef lucrări ing. TRIPA Simona
Asistent ing. IUHAS Marcela Olimpia
Asistent ec. ANDREESCU Nicoleta Alina
Preparator ing. KENYERES Florentina

    Misiunea catedrei este aceea de a forma studenţii facultăţii ca buni
specialişti, competenţi pe piaţa municii, in domeniile Inginerie industrială,
Inginerie şi management.

                    11
    În  domeniul    învăţământului,  eforturile  cadrelor  didactice  se
concentrează pe modernizarea metodelor, mijloacelor şi strategiilor de
organizare a predării, de modernizare a formelor de evaluare a cunoştinţelor la
toate disciplinele, în scopul internaţionalizării învăţământului de licenţă şi
asigurării unei calităţi care să corespundă la nivel european.
    Facultatea noastră desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare
tehnologică, în acord cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere. Susţinerea
prioritară a activităţii de cercetare se realizeaza printr-un ansamblu de măsuri
privind asigurarea de personal specializat precum şi finanţarea sau dotarea
logistico-materială, la nivelul standardelor impuse universităţilor. O prioritate
majora a procesului de invatamant o constitue imlicarea studentilor in
activitatile de cercetare
   Activitatea de cercetare din cadrul catedrei este pusa in evidenta de
proiectele de cercetare si lucrarile stiintifice prezentate in cadrul Conferintelor
naţionale si internaţionale.


    1.6. Baza materială
    Cursurile sunt prezentate in cele 2 săli de curs ale facultatii.
Activitatile de seminar si lucrarile de laborator au loc in laboratoare special
amenajate:
    Laborator de Confecţii
    Laborator de Informatică
    Laborator de Ingineria, modelarea şi simularea sistemelor de producţie
    Laborator de Structuri textile fire ţesături şi neţesute
    Laborator de Tehnologia şi designul confecţiilor din piele
  Sala de seminar- Management şi marketing                     12
    1.7.Principalele direcţii de cercetare

    Plecându-se de la priorităţile de cercetare care sunt enunţate în cadrul
PC7, precum şi în concordanţă cu domeniile prioritare de cercetare stabilite de
către CNCSIS şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care Universitatea
din Oradea are resurse de competenţă validate, se propun următoarele direcţii
de cercetare in facultatea noastră:

                   13
    - Proiectarea CAD-CAM a vestimentaţiei;
    - Cercetări în domeniul fibrelor textile şi a materialelor înalt
specializate;
    - Studiul proprietăţilor tricoturilor şi operaţiilor de tricotare;
    - Design şi dezvoltare de produs;
    - Tehnologii CAD/CAM pentru proiectarea/realizarea incaltamintei,
controlul calitatii, optimizarea produselor tehnologice;
    -   Creştere economica, locuri de munca, competitivitate, intr-o
societate bazata pe cunoaştere.

    1.8. Relatii Internationale

      Programul Erasmus este parte componentä a LifeLong Learning
Program, finantat de Uniunea Europeanä.
      Obiectivul  programului   este  intensificarea  cooperării  între
Universitätile europene pe bazä de parteneriate, prin mobilităţi de studenţi
şi cadre didactice.
      Mobilităţile studenţeşti au ca şi scop beneficiul educational,
lingvistic şi cultural din experienţa studierii în alte ţări europene. Mobilitatea
presupune urmarea cursurilor unei universităţi partenere pentru un semestru.
Rezultatele obţinute în limita a 30 de credite ECTS beneficiazä de deplină
recunoaştere în facultatea noastră.
      Până in prezent, Facultatea noastră are parteneriate cu 2 facultăţi de
profil din Spania şi Portugalia.
      Selecţia pentru mobilităţi e face în l u n a martie a fiecărui an.
      Pentru detalii vă rugäm sä vä adresaţi Biroului de Relaţii
Internaţionale al Facultăţii, Coordonator Erasmus conf.dr.ing. Liliana Indrie, la
adresa: lindrie@uoradea.ro


                     14
                                      Nivelul de
Nr.                        Tara de   Număr
     Denumirea instituţiei partenere                studiu - Anul
Crt                       destinaţie  studenţi
                                      plecarii

1   UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ       SPANIA        4    Anii II-III
   DIN VALENCIA, ŞCOLALA                        Masterat
   POLITEHNICĂ SUPERIOARA DIN
   ALCOY
2   UNIVERSITATEA DIN BEIRA        PORTUGALIA      4    Anii II-III,
   INTERIOR, FACULTATEA DE                       Masterat
   INGINERIE
                      15
    2. STRUCTURA FACULTĂŢII PE PROGRAME DE STUDII

     In cadrul invăţământului de licenţă, studiile sunt organizate pe domenii
şi specializări, având o durata de 4 ani, şi se finalizează prin susţinerea unui
examen de licenţă. Promovarea acestui examen conferă absolventului titlul de
inginer.
     Facultatea de Textile şi Pielărie din Oradea pregateşte specialişti în
următoarele domenii / specializări:


 Nr.crt      Specializarea      Forma de     Durata/
                     învăţământ    Nr. credite
            A. Studii universitare de masterat
  1    Managementul calităţii şi     ZI      2 ani/120 credite
      protecţia consumatorului
      in   domeniul  textile-
      pielărie
  2    Ingineria  si  designul     ZI      2 ani/120 credite
      produselor textile si din
      piele
  3    Management şi marketing      ZI      2ani/120 credite
      strategic
                     16
   3. METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE
                 ADMITERE
    Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau
extinderea si perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă.
    La Facultatea de Textile şi Pielărie, studiile universitare de masterat au
durata de 4 semestre şi se încheie cu o disertaţie, iar absolvenţii primesc
diploma de master.


    3.1 Norme de organizare si criterii generale de admitere
    Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultatea de
Textile şi Pielărie pe baza metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere în învăţământul superior pentru anul universitar
2010–2011, elaborată de Universitatea din Oradea, a metodologiei proprii si a
Ordinului Ministrului care vor fi aduse la cunostinţă celor interesaţi prin
publicare pe siteul faculăţii http://textile.webhost.uoradea.ro/Admitere.html,si
afisare la Panoul admiterii.
    Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă
pentru fiecare program sau pe programe apropiate ca arie curriculară. În
această din urmă situaţie candidaţii au dreptul de a alege unul din programele
aflate în oferta universităţii, respectiv facultăţii.
Admiterea se va organiza în sesiunea septembrie, criteriile de selecţie fiind
stabilite de senatele universitare.
    La admitere pot candida absolvenţii din învăţământul superior cu
diplomă de licenţă sau echivalentă. Un candidat declarat admis poate beneficia
de finanţare de la buget pentru un singur program de masterat, un altul poate fi
urmat doar în regim cu taxă.
    Media minimă de admitere, atât pentru locurile finanţate de la bugetul
de stat cât şi pentru cele cu taxă este 5 (cinci).

                     17
    .Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază
de burse si drepturi sociale în condiţiile legii. Bursa se acordă semestrial din
veniturile I.O.S.U.M. (Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de
Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat, din venituri
proprii, donaţii, sponsorizări, etc.


    3.2. Calendarul desfăşurării concursului
    Concursul de admitere se va desfăşura în perioada: iulie si septembrie


Perioada de desfăsurare a concursului de admitere– sesiunea iulie 2010:
    12 - 24 iulie 2010 - înscrierea candidaţilor
    26 iulie 2010 - interviu
    ▪28-30 iulie- confirmări

Perioada de desfăsurare a concursului de admitere– sesiunea iulie 2010:
    6 – 17 septembrie 2010 - înscrierea candidaţilor
    20 septembrie 2010 – interviu
    21 septembrie – afişarea rezultatelor
    22 – 25 septembrie 2009 - confirmări, redistribuiri
    27 - septembrie 2010 - predarea listelor finale la Rectorat si afisarea lor
după semnare, la sediul facultăţii

    3.3. Taxe:
• Taxa de înscriere - 150 RON
• Taxa pentru contestaţii - 150 RON
• Taxa de înmatriculare - 100 RON
• Taxa procesare dosar (doar pentru cetăţenii străini) - 150 EURO
                    18
    3.4 Condiţii generale de înscriere la concurs
    Se pot înscrie la concursul de admitere, în ciclul II – studii universitare
de masterat – cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau
echivalentul acesteia, indiferent de numărul de ani de studii, instituţia si anul
în care candidatul a obţinut diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, cât si
cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European si ai Confederaţiei Elveţiene în aceleasi condiţii
prevăzute de lege pentru cetăţenii români inclusiv în ceea ce priveste taxele de
scolarizare.
    Profilul si specializarea licenţei necesare pentru înscrierea la fiecare
program de masterat sunt stabilite de facultate.
    Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele
acte:
    • Cererea de înscriere;
    • Diploma de bacalaureat si diploma de licenţă (sau echivalenta
acesteia), ambele în original;
    • Certificatul de nastere, copie;
    • Certificat de căsătorie, copie;
    • Carte de identitate , copie;
    • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate;
    • ChitanŃă-taxa de înscriere.
    Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.
    Pentru candidaţii proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparţinând Spaţiului Economic European si ai Confederaţiei Elveţiene
sunt necesare următoarele acte:
    • Diploma de bacalaureat în original tradusă în limba română,
legalizată;


                     19
    • Diploma de licenţă în original tradusă în limba română, legalizată;
    • Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în
limba română, legalizată;
    • Certificat de competenţă lingvistică, pentru limba în care se
desfăsoară scolarizarea ;
    • Dovada echivalării studiilor de către C.N.R.E.D. sau declaraţie că
pâna la data înmatriculării (1octombrie 2010) vor prezenta această dovadă;
    • Certificat de nastere tradus în limba română, copie;
    • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după
căsătorie);
    • Certificat medical;
    • Patru poze tip pasaport;
    • Copie pasaport sau C.I.;
    Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.


    3.5.  Specializări,  desfăşurarea   concursului  şi  rezultatele
concursului
    Criteriile pentru Admiterea 2010, specializările pentru studiile de
masterat organizate la Facultatea de Textile şi Pielărie sunt indicate in tabelul
de mai jos:
                    20
Nr.  Domeniul de    Specializările    Durata de     Criterii de
crt.   studiu                şcolarizare/    admitere
                       Nr. de credite
            Ingineria    şi
     Inginerie   designul
                        2 ani / 120   - 50% media
 1   industrială  produselor
                         credite    examenului de
            textile şi din
                                finalizare a
            piele
                                studiilor
            Managementul
            calităţii    şi
    Inginerie şi                      - 50% interviu
            protecţia        2 ani / 120
 2  management
            consumatorului      credite
            în   domeniul
            textile-pielărie
În caz de egalitate a mediilor, criteriul de departajare va   media anilor de
fi:                               studiu

    Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de Comisia
centrală de admitere, se aduc la cunostinţă prin afisare la sediul facultăţii si pe
pagina web http://textile.webhost.uoradea.ro/Admitere.html în termen de cel
mult 48 ore de la data susţinerii acestuia.
    Candidaţii declaraţi admisi sunt înmatriculaţi la masterat în baza
rezultatului concursului pentru anul universitar 2010- 2011 prin decizia
Rectorului Universităţii din Oradea.
    Actele candidaţilor respinsi se restituie acestora, la cerere.
    Eventualele contestaţii se depun la Secretariat, în termen de 48 de ore
de la afisarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în 2 (două) zile
după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.
                    21
     4. METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE
             FINALIZARE A STUDIILOR

    Studiile de de masterat din cadrul Facultăţii de Textile şi Pielărie se
încheie cu examen de disertaţie.
    Înscrierea la examen a candidaţilor se efectuează pe baza formularelor
elaborate de Departamentul de Asigurare a Calităţii, cu cel puţin 15 zile
înainte de începerea examenului, fie individual, fie de către instituţiile de
învăţământ superior în care au urmat studiile, dacă există un acord între
Universitatea din Oradea şi instituţia respectivă.
    În fiecare an universitar, examenele de disertaţie se pot organiza numai
în două sesiuni, şi anume: iunie-iulie, respectiv februarie.
    Facultatea de Textile şi Pielărie se obligă să informeze candidaţii, prin
intermediul îndrumătorilor de an şi prin afişarea la avizierul facultăţii, despre
condiţiile de înscriere, tematica probei de verificare a cunoştinţelor la
disciplinele fundamentale şi de specialitate, bibliografie etc.
    Pot fi coordonatori ai lucrărilor cadre didactice titulare sau asociate ale
Facultăţii de Textile si Pielărie, având titlul ştiinţific de doctor.
    Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia
Rectorului, la propunerea Consiliului Facultăţii de Textile şi Pielărie şi cu
aprobarea Senatului Universităţii. Comisiile de examen trebuie să fie formate
din cel puţin trei membri cu titlul didactic de cel puţin şef de lucrări şi titlul
ştiinţific de doctor, titulari în învăţământul superior, având specializări
compatibile cu specializările facultăţii.
    Preşedintele comisiei este decanul facultăţii.
    Secretarul comisiei de examen poate fi preparator sau asistent
universitar.                     22
    Toţi membrii comisiei de examen, acordă note. Preşedintele comisiei
nu acordă note.
    Absolvenţii unei specializări, acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu din cadrul Facultăţii de Textile şi Pielărie, pot susţine examenul de
licenţă sau de disertaţie la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea
Senatului Universităţii respective şi în condiţiile stabilite de către acesta.
Această prevedere se aplică şi absolvenţilor altor instituţii care doresc
susţinerea acestui examen la Facultatea de Textile şi Pielărie a Universităţii
din Oradea.
    Fiecare absolvent al Facultăţii de Textile şi Pielărie are dreptul la o
prezentare gratuită pentru susţinerea examenului de licenţă, respectiv
disertaţie.
    La o specializare, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi
condiţii pentru toţi absolvenţii.
   Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea
şi susţinerea în faţa comisie de examen a lucrării de disertaţie.
   Examenul este promovat dacă media notelor membrilor comisiei este
minim   6 (şase).
   Rezultatul final al examenului de disertaţie se comunică/afişează în
termen de maxim 24 de ore de la susţinerea de către ultimul candidat a lucrării
de licenţă.
    Contestaţiile privind rezultatele examenului de finalizare a studiilor se
depun la secretariatul facultăţii în termen de trei ore de la comunicarea
/afişarea rezultatelor şi se rezolvă de către comisia de analiză a contestaţiilor,
numită de către preşedintele comisiei de examen, în termen de 24 de ore de la
data încheierii depunerii contestaţiilor.                    23
   Diplomele pentru absolvenţii care au susţinut şi promovat examenul de
licenţă sau examenul de disertaţie la Facultatea de Textile şi Pielărie vor fi
eliberate de către Compartimentul Diplome al Universităţii din Oradea.
   Prezenta metodologie intră în vigoare la Facultatea de Textile şi Pielărie
începând cu sesiunea iulie 2010.
                   24
            5. PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
     Scolarizarea studenţilor este aliniată Sistemului European de Credite
Transferabile (ECTS). Planurile de invăţămant pentru programele de studii
universitare de masterat ale Facultăţii de Textile şi Pilelărie se găsesc la
adresa:
http://textile.webhost.uoradea.ro/Specializari.html
                    25
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


 MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI
PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN
 DOMENIUL TEXTILE-PIELĂRIE
       26
 UNIVERSITATEA DIN ORADEA
 FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
 DOMENIUL: INGINERIE SI MANAGEMENT
 SPECIALIZAREA: Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în
 domeniul textile-pielărie
 FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Zi
 DURATA STUDIILOR: 4 semestre
                        ANUL I
                                Semestrul I
                                          Total  Felul
  Cod         Disciplina       Tip              P/          Credite
                                          ore  verif
                              C   S  L    Pr
                   DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.
        Control statistic de calitate   DA    2     2       56   Ex    10
MCPCITP.01.01
UO.TP.     Etică şi responsabilitate
                         DCA    2   1         42   Cv    5
MCPCITP.01.02  socială
UO.TP.     Impactul ecologic al
                         DS    2     2       56   Ex    10
MCPCITP.01.03  produse textile şi din piele
UO.TP.
        Dreptul consumatorului      DCA    2   1         42   Cv    5
MCPCITP.01.04
          TOTAL:                 8   2  4      196   4    30

                                Semestrul II
                         Tip               Total  Felul
  Cod         Disciplina                      P/          Credite
                                          ore  verif
                              C   S  L
                                       Pr
                   DISCIPLINE OBLIGATORII
        Calitatea şi
UO.TP.
        funcţionalitatea produselor    DA    2     1       42   EX    5
MCPCITP.02.01
        textile
UO.TP.     Asigurarea parametrilor
                         DS    2     2       56   EX    10
MCPCITP.02.02  fiziologici şi de confort
UO.TP.MCPCI   Politici de comunicare în
                         DA    2   1      1   56   EX    10
TP.02.03    relaţia cu consumatorul
        TOTAL:                   6   1  3    1  154   3    25
                  DISCIPLINE OPŢIONALE
UO.TP.     Evaluarea conformităţii
MCPCITP.02.04  produselor
                      DCA  2   1              42   Cv    5
UO.TP.     Managementul ciclului de
MCPCITP.02.04  viaţă al produselor
          TOTAL:            8 1 4           1  196   4    30

 Rector,                            Decan,
 Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL                Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON


                           27
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE SI MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în
domeniul textile-pielărie
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Zi
DURATA STUDIILOR: 4 semestre
                      ANUL II
                        Semestrul III
                                     Total  Felul
  Cod       Disciplina       Tip      P/P               Credite
                       C S L            ore  verif.
                              r
                 DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.   Analiza şi proiectarea
MCPCITP.  sistemelor informatice   DS  2    1   1       56   EX    10
03.01    pentru afaceri
UO.TP.   Comunicare şi sisteme
MCPCITP.  informaţionale în     DCA  2    1          42   CV    5
03.02    marketing
UO.TP.   Leadership şi
MCPCITP.  management în domeniul   DA  2    1          42   EX    5
03.03    resurselor umane
UO.TP.
      Economia dezvoltării
MCPCITP.                  DA   2     2      56   EX    10
      durabile
03.04
                    TOTAL:  8     5    1  196    4    30

                           Semestrul IV
                                     Total  Felul
 Cod       Disciplina       Tip          P/            Credite
                         C   S  L      ore  verif.
                                 Pr
                   DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.
      Tehnici şi instrumente ale
MCPCITP.                 DA   2     2      56   EX     8
      managementului calităţii
04.01
UO.TP.
      Fabricaţia flexibilă şi
MCPCITP.                 DA   2     2      56   EX     8
      logistică industrială
04.02
UO.TP.   Sisteme integrate de
MCPCITP.  management: calitate-     DCA   2     1    1  56   EX     8
04.03   mediu-securitate
UO.TP.   Practică de cercetare
MCPCITP.  pentru elaborarea lucrării   DS      2         28   CV     6
04.04   de disertaţie
                    TOTAL:  6   2  5    1  196    4    30


Rector,                           Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL               Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                         28
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


 MANAGEMENT ŞI MARKETING
    STRATEGIC
      29
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE SI MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: Management şi marketing strategic
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Zi
DURATA STUDIILOR: 4 semestre
                      ANUL I
                             Semestrul I  Total  Felul
   Cod       Disciplina      Tip                     Credite
                          C    S L Pr    ore  verif.
                DISCIPLINE OBLIGATORII
                   SEMESTRUL I

UO.TP.MMS.01.01  Management        DS    2   2  -  -  56   Ex    8
UO.TP.MMS.01.02  Marketing         DS    2   2  -  -  56   Ex    8
         Calitatea şi
         proprietăţile
         materialelor pentru
         produse de
UO.TP.MMS.01.03  îmbrăcăminte       DA    2   -  1  -  42   Ex    8
         Comunicare şi
         sisteme
         informaţionale în
         managementul
         resurselor din sfera
UO.TP.MMS.01.04  marketingului       DA    2   1  -  -  42   Cv    6
                      TOTAL: 8    5  1             30
                     SEMESTRUL II
                DISCIPLINE OBLIGATORII
         Management
UO.TP.MMS.02.01  strategic       DCA  2 1 -       2  70   Ex    10
         Marketing
UO.TP.MMS.02.02  industrial       DCA  2 - 2       -  56   Ex    10
         Management şi
         auditul calităţii în
         industria de textile
UO.TP.MMS.02.03  – pielărie       DCA  2 1 -       2  70   Ex    10
                    TOTAL: 6 2 2        4  196   3     30Rector,                          Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL             Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON
                       30
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
DOMENIUL: INGINERIE SI MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: Management şi marketing strategic
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Zi
DURATA STUDIILOR: 4 semestre
                     ANUL II

                                               Cre
                           Semestrul III           Fel  dite
                                        Tot.  veri
  Cod       Disciplina    Tip C S L            Pr    ore   f.
              DISCIPLINE OBLIGATORII
UO.TP.MMS.
03.01    Eco-materiale textile     DA  2   -    -    2     56  Ex   10

UO.TP.MMS.  Fiabilitatea sistemelor de
03.02    fabricaţie automatizate    DCA  2   -    1    2     70  Ex   10

UO.TP.MMS.  Strategii de marketing
03.03    „Business to business”    DS  2   1    -    2     70  Ex   10

                   TOTAL:   6   1    1    6    196   3   30
                   SEMESTRUL IV
               DISCIPLINE OBLIGATORII
       Impactul ecologic al
       tehnologiilor din
UO.TP.MMS.  industria de textile-
04.01    pielărie         DA  2  -         -    2   56  Ex   8
       Dezvoltarea şi
       implementarea sistemelor
       informaţionale pentru
UO.TP.MMS.  management în industria
04.02    de textile-pielărie    DS  2  -         2    -  56  Ex   8

       Management
UO.TP.MMS.  performant – reinginerie
04.03    şi risc            DCA  2     2    -    -  56  Ex   8
       Practică de cercetare
UO.TP.MMS.  pentru elaborarea lucrării
04.04    de disertaţie         DS  -     2    -    -  28  Ex   6

        TOTAL              6     4    2    2  196   3   30Rector,                         Decan,
Prof.univ.dr. ing. Cornel ANTAL            Prof.univ.dr.ec. Vasile ANTON                      31
              III. ALTE INFORMAŢII


     3.1. Regulamentul sudenţilor

    Extras din Regulamentul Universitatii din Oradea privind
privind activitatea profesională a studenłilor în baza Sistemului
European de Credite Transferabile (ECTS)

   3.1.1. Dispoziţii generale
   Art. 1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în
baza Sistemului European de Credite Transferabile cuprinde un set de norme
aplicabile în interiorul Universităţii din Oradea.
   Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor
de studenţi şi tuturor formelor de învăţământ de la Universitatea din Oradea,
respectând reglementările în vigoare.


   3.1.2. Înscrierea la facultate şi documentele studentului
   Art. 3. Înmatricularea studenţilor admisi la concursul de admitere în anul
I, a studenţilor transferaţi de la alte universităţi sau facultăţi, a absolvenţilor
învăţământului superior de scurtă durată cărora li s-a aprobat continuarea în
ciclul I pentru obţinerea diplomei de licenţă, se face, la propunerea conducerii
facultăţilor, prin decizia Rectorului sub număr matricol unic, valabil pentru
întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea pentru care a fost acceptat.
Aceste numere se acordă succesiv (în continuare) pentru fiecare serie de
studenţi. Studentul reînmatriculat, prin decizia Rectorului, va primi un nou
număr matricol.
    Art. 4. La înscrierea studentului în registrul matricol se alcătuieste
dosarul personal care va cuprinde:
• lucrările de la concursul de admitere (dacă este cazul);


                    32
• diploma de bacalaureat (echivalentă) sau diploma de licenţă, în original, în
cazul în care studentul se înscrie la a doua facultate.
    Diploma de bacalaureat poate fi prezentată în copie legalizată, însoţită
de o adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii la care se află originalul, în
cazul în care studentul urmează concomitent două specializări.
• cererea tip de înscriere care include CNP;
• certificatul de nastere în copie legalizată;
• acte care atestă schimbarea numelui, copie legalizată;
• 2 fotografii;
• adeverinţă medicală;
• contractul de scolarizare.
   În perioada scolarizării dosarul studentului se completează cu:
• contractele anuale de studii, contracte încheiate cu facultatea, reprezentată
prin decan, cel târziu până la sfârsitul primei săptămâni, înregistrate în
maximum 15 zile, de la începutul anului universitar. Ele vor conţine în mod
obligatoriu disciplinele (obligatorii, opţionale si facultative) contractate de
către student, compuse din discipline ale planului de învăţământ specifice
anului de studii în care este înscris studentul, discipline nepromovate din
anul/anii anteriori, pentru care studentul doreste să refacă activitatea si
eventual discipline creditate în avans;
• actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare;
• cererile privind motivarea absenţelor (pentru cazurile de boală) aprobate de
conducerile facultăţilor, însoţite de acte medicale;
• actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii,
prelungiri de scolarizare, transfer, probe de diferenţe etc), evidenţieri sau
sancţiuni aplicate;                     33
• actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară si
străinătate şi rezultatele obţinute;
• dovezi de achitare a taxelor solicitate.
     Art. 5. La înscrierea în facultate se eliberează fiecărui student
următoarele acte:
• legitimaţia de student;
• carnetul de student;
   Legitimaţia de student serveste ca act de identitate în toate situaţiile în
care se cere să facă dovada calităţii de student.
    În carnetul de student se înscriu toate notele la examene sau alte forme
de verificare a cunostinŃelor. Studentul este obligat să prezinte carnetul
profesorului examinator.
   Legitimaţia si carnetul de student se vizează de către secretariatul
facultăţii la începutul fiecărui an universitar.
   În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de
date nereale, acestea constituind fals în acte publice şi se sancţionează ca
atare. În cazul pierderii documentelor personale se eliberează un duplicat,
după anunţarea în presă a pierderii si achitarea taxelor stabilite de senat. În caz
de transfer, retragere definitivă sau exmatriculare, secretariatul facultăţii va
retrage aceste acte.
   Art. 6. Contractele anuale de studii încheiate cu facultatea, reprezentată
prin decan, vor substitui cererile de înscriere într-un an de studii.


   3.1.3. Drepturile si obligaţiile studentului
   Art. 7. Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice, are
drepturi si obligaţii care sunt cuprinse în prevederile, legislative specifice, ale                     34
Cartei Universităţii din Oradea, ale reglementărilor stabilite de Senatul
universităţii si ale prezentului regulament.
   Drepturile studentului
   Art. 8. În perioada scolarizării, studenţii au următoarele drepturi:
   a) să beneficieze de gratuitatea învăţământului, conform legilor si
hotărârilor de guvern în vigoare.
   b) să urmeze concomitent două specializări în condiţiile prevăzute de
legile si reglementările în vigoare.
   c) să utilizeze spaţiile facutăţii (laboratoarele, sălile de cursuri, proiect si
seminarii, bibliotecile, sălile de lectură si baza sportivă) şi toate mijloacele
puse la dispoziţie de către universitate pentru o cât mai temeinică pregătire
profesională, în condiţiile stabilite de Senatul universităţii;
   d) să participe la activitatea stiinţifică studenţească, la activitatea
formaţiilor artistice din facultate sau universitate, a cenaclurilor literare,
cluburilor, caselor de cultură ale studenţilor, la activitatea sportivă universitară
de masă si de performanţă din cadrul universităţii, cluburilor si asociaţiilor
sportive universitare;
   e) să primească burse si alte forme de sprijin material, în conformitate cu
normele legale si regulamentele stabilite de către universitate si legislaţia în
vigoare;
   f) să beneficieze de asistenţa medicală gratuită conferită prin lege;
   g) să fie cazat în cămine si să ia masa la cantina universităţii în condiţiile
prevăzute de regulamentele în vigoare;
   h) să aleagă si să fie ales, ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul
facultăţii si în Senatul universităţii sau în alte structuri ale universităţii, pe
baza legislaţiei în domeniu, Cartei si Regumamentului de funcţionare a                     35
Universităţii din Oradea, a reglementărilor stabilite de Senat, precum si a
criteriilor stabilite de către organizaţiile studenţesti legal constituite;
   i) să beneficieze de burse de moblilitate, pentru studii la alte universităţi
din ţară si străinătate; Bursele de mobilitate în străinătate sunt acordate în
conformitate cu reglementările specifice în vigoare.
    Mobilităţile, specifice ciclulului de studii universitare de licenţă, în ţară
sunt acceptate, o singură dată pe durata legală a scolarizării, în următoarele
condiţii:
• studentul trebuie să deţină toate creditele aferente anilor de studii anteriori
anului în care este înscris;
• media ponderată a anilor anteriori, promovaţi, trebuie să fie minimum opt;
• perioada studiilor urmate la universitatea parteneră, cu care Universitatea din
Oradea are încheiat un acord de colaborare, semnat de către rectorii si decanii
implicaţi, este de unul sau două semestre;
• studentul beneficiază de recunoasterea academică a perioadei de studii
încheiate la universitatea parteneră precum si a rezultatelor obţinute la
examene sau alte forme de verificare, numai dacă posedă, iniţial, acceptul
scris al cadrelor didactice de la Universitatea din Oradea implicate prin
disciplinele aferente acestei perioade;
• mobilitatea este aprobată de către Consiliul facultăţii, la propunerea
decanului, urmare solicitării scrise a studentului, solicitare exprimată până la
începutul unui semestru;
• nu se acceptă mobilităţi pentru studenţii înscrisi în anul I de studii sau în anul
terminal.
   j) să beneficieze de consilierea unui cadru didactic stabilit de către
Consiliul facultăţii în probleme de educaţie, credite si pregătire profesională;
   k) să beneficieze de tarife reduse în toate situaţiile prevăzute de legile si


                     36
reglementările în vigoare.
   l) în perioda de întrerupere a studiilor studentul nu beneficiază de
drepturile conferite prin lege studenţilor.
dacă rămâne
   Obligaţiile studentului
   Art.9. Studenţii sunt obligaţi:
   a) să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii si la timp, toate
obligaţiile ce le revin potrivit planului de învăţământ si programelor
universitare, în scopul unei temeinice pregătiri profesionale;
   b) să respecte ordinea, moralitatea si drepturile celorlalţi, atât pe
teritoriul universităţii cât si în afară acesteia. Studentul este responsabil pentru
întregul său comportament;
   c) să respecte prevederile Cartei Universităţii si regulamentelor interne
derivate din aceasta;
   d) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de
învăţământ, cămine, cantine etc. Producerea unor daune va fi sancţionată
conform regulamentelor în vigoare;
   e) să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare si
administrativ, cât si autoritatea structurilor de conducere din facultăţi si
universitate;
   f) să achite în termen taxele stabilite. Cuantumul taxelor si scutirea de la
plata acestora se hotărăsc de către Senat.


   3.1.4. Frecvenţa
   Art. 10. Studentul are obligaţia să frecventeze toate activităţile de
instruire (cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi practice, proiecte, stagii
etc.) prevăzute cu frecvenţă obligatorie în regulamentele facultăţilor, stabilite


                    37
de catedre si aprobate de consiliile facultăţilor. Acestea se aduc la cunostinţa
studenţilor prin afisare, concomitent cu planul de învăţământ, la începutul
fiecărui an universitar. Frecvenţa la activităţile de laborator, proiecte, stagii
etc., cu statut obligatoriu, se va consemna în jurnalul de prezenţă, eliberat de
către secretariatele facultăţilor, sub semnătura cadrului didactic care
desfăsoară aceste activităţi. Jurnalul de prezenţă va fi gestionat de către seful
de grupă (subgrupă), care are obligaţia de a solicita cadrului didactic
confirmarea prin semnătură a prezenţei studenţilor, la sfârsitul orelor
efectuate. La finele semestrului, înainte de sesiunea de examene, jurnalul de
prezenţă va fi depus la secretariatul facultăţii.
    În cazuri izolate, bine justificate, cadrul didactic titular al activităţilor
cu frecvenţă obligatorie poate accepta efectuarea parţială sau recuperarea
acestora de către un student cu o altă grupă sau subgrupă. Prezenţa studentului
în cauză va fi consemnată în jurnalul grupei (subgrupei) din care face parte
(precizându-se data efectuării acestei activităţi) urmare confirmării scrise,
printr-o adeverinţă tipizată în acest scop, semnată de cadrul didactic si
studentul sef de grupă (subgrupă) al grupei (subgrupei) cu care s-a desfăsurat
activitatea.
    Facultăţile stabilesc, prin reglementări proprii, modul de înscriere la
disciplinele obligatorii, opţionale si facultative. Înscrierea la aceste cursuri se
face prin Contractul anual de studii încheiat între decanul facultăţii si student.
Studentul este liber în alegerea cursurilor din planul de învăţământ, respectând
condiţionările. Studenţii vor alege, prin solicitare scrisă, disciplinele opţionale
si facultative până în ultima săptămână de activitate didactică a anului
universitar precedent. Studenţii anului I se vor înscrie la aceste cursuri în
prima săptămână din semestrul întâi al anului universitar. Modul de
frecventare a orelor de activitate didactică, de îndeplinire a cerinţelor se


                     38
stabileste, în funcţie de specificul disciplinelor, de către Consiliul facultăţii, la
propunerea titularului de disciplină. Cerinţele vor fi menţionate în fisa
disciplinei si vor fi aduse la cunostinţa studenţilor la începutul activităţii
didactice.
     Nerespectarea prevederilor privind frecvenţa obligatorie la o anumită
disciplină se sancţioneză cu neacceptarea studentului în examen si cu obligaţia
de a reface activităţile aferente disciplinei, în condiţiile prevăzute de Consiliul
facultăţii.
     Pe parcursul semestrelor în cadrul orelor de activitate didactică se
organizează analize de caz, susţineri de referate, dezbateri tematice etc.,
participarea studenţilor la acestea si rezultatele obţinute vor fi luate în
considerare la evaluările finale cu o anumită pondere, în funcţie de specificul
disciplinei, conform fisei acesteia (programei analitice).
     Art. 11. În cazuri întemeiate, pe baza actelor justificative si a cererii
studentului se pot motiva absenţele din activitatea prevăzută cu frecvenţă
obligatorie de către decanul facultăţii. Aceste cazuri sunt prevăzute de
legislaţia în vigoare. Fac excepţie activităţile de la lucrările de laborator,
lucrările practice, stagii si proiectele, care se vor reface în condiţiile si după un
program stabilit de către cadrul didactic titular (care desfăsoară aceste
activităţi). Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, participări la
manifestări sportive de performanţă si alte cazuri deosebite, aprobate de către
decanul facultăţii.
     Cazurile medicale vor fi luate în considerare numai prin certificatele
eliberate de către instituţiile abilitate. Dacă durata de spitalizare depăseste 60
de zile se întrerup studiile pentru anul universitar respectiv. La reluarea
studiilor studentul poate candida pentru obţinerea unui loc bugetat.                     39
     Decanul facultăţii poate aproba studentei gravide scutirea parţială de
frecvenţă pe baza actelor medicale doveditoare. În cazul repetării activităţii cu
frecvenţă obligatorie aceasta va fi scutită de plata taxelor. Pentru alte situaţii
decanul poate aproba motivarea absenţelor în condiţiile stabilite de Consiliul
facultăţii. Nivelul maxim admis al absenţelor la activităţile practice
(laboratoare, stagii, proiecte, etc.), este de până la 30% din durata acestora si
va fi stabilit de către Consiliul facultăţii. Aceste absenţe se pot recupera, cu
taxă, până la sfârsitul semestrului, în conformitate cu programul stabilit de
cadrul didactic care desfăsoară aceste activităţi.
     În cazul în care absenţele depăsesc nivelul maxim stabilit de
Consiliul facultăţii, studentul va reface disciplina, în regim cu taxă de refacere
a disciplinei.


   3.1.5. Promovarea
   Art.12. Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întreg
parcursul studiilor, în cadrul seminariilor, al lucrărilor practice, proiectelor, si
al altor forme prevăzute în planurile de învăţământ, (verificare pe parcurs –
VP), precum si prin examene si colocvii, care se susţin în sesiunile stabilite în
conformitate cu structura anului universitar.
   În prezentul regulament prin noţiunea de examen vom înţelege oricare
din formele de verificare, funcţie de context.
   Studentul de la învăţământul de zi, seral, frecvenţă redusă si ID va
susţine examenele si colocviile în cele două sesiuni stabilite prin structura
anului universitar (de iarnă si vară) si în sesiunile de restanţe.
   Cerinţele de promovabilitate se prevăd în fisa disciplinei si se comunică
studenţilor, la începutul fiecărui semestru, de către titularul disciplinei.                     40
   Art. 13. Universitatea din Oradea aplică, în evaluarea tuturor studenţilor,
Sistemul European de Credite Transferabile ECTS (European Credit Transfer
System).
   Art. 14. ECTS se bazează pe principiul că 60 de credite măsoară
volumul de muncă al unui student în timpul unui an universitar.
   Art. 15. Creditele sunt valori numerice cuprinse, de regulă între 1 si 30,
alocate unor unităţi de cursuri si altor activităţi incluse în planul de învăţământ
dintr-un semestru. Creditele reflectă cantitatea (volumul) de muncă, sub toate
aspectele ei (curs, seminar, lucrări practice, laboratoare, proiect, studiu
individual, practică etc), investită de student pentru însusirea unei discipline.
Creditele acordate unei discipline au valori întregi sau fracţiuni de 0,5.
Creditele nu măsoară calitatea învăţării si nici importanţa disciplinei.
Evaluarea studentului se face prin note.
   Art. 16. Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins
între minimum 180 si maximum 240 de credite de studiu transferabile,
conform ECTS.
   Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de
studii transferabile cuprins între 60 si 120, funcţie de durata studiilor
universitare de licenţă.
   Durata totală cumulată a ciclului I - de studii universitare de licenţă şi a
cliclului II – de studii universitare de masterat, trebuie să corespundă obţinerii
a cel puţin 300 de credite de studii transferabile.
   Diplomele absolvenţilor de învăţământ superior cu durata de 5 – 6 ani
sunt de drept echivalate cu diploma de master.
    Art. 17. Unitatea de bază în planul de învăţământ este semestrul cu 14
săptămâni de activitate didactică si 2 - 4 săptămâni sesiune de examene, care
se completează cu câte o sesiune de examene de restanţe de o săptămână.


                    41
Toamna, în luna septembrie, se organizează o sesiune de restanţe cu durata de
o săptămână, în care studentul poate susţine doar examenele la care nu s-a
prezentat în una din cele două sesiuni de restanţe care completează sesiunile
de examene din iarnă si din vară.
    În sesiunile de restanţe se pot efectua si evaluări pentru măriri de note.
În ultimul semestru se pot prevedea 2 săptămâni destinate pregătirii lucrării de
licenţă/disertaţie. Această activitate se creditează distinct, în conformitate cu
planurile de învăţământ, ţinând seama de cerinţele si standardele ARACIS
specifice. Numărul minim de credite într-un semestru de 14 săptămâni
(respectiv 12 săptămâni pentru ultimul semestru al anilor terminali, conform
normelor ARACIS) este 30. Convenţia 30 credite/semestru a fost aleasă pentru
a nu crea deosebiri în raport cu Sistemul de Credite Transferabile, aplicat de
universităţile din ţară si străinătate....
    Art. 18. Planurile de învăţământ cuprind, în funcţie de contribuţia lor
la formarea specialistului: discipline fundamentale (generale sau de trunchi
comun), discipline de domeniu de licenţă, discipline de specialitate si
discipline complementare, în proporţia stabilită de standardele de autorizare si
acreditare a programelor de studii. Durata de studiu a unei discipline este de
un semestru. La rândul lor, fiecare din cele trei categorii de discipline, în
raport cu obligativitatea parcurgerii lor, sunt obligatorii, opţionale şi
facultative, distribuite pe parcursul duratei studiilor conform standardelor
specifice, elaborate de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior.
   • Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a
cunostinţelor de bază, specifice domeniului;
                       42
   • Disciplinele opţionale si pachetele de discipline opţionale de
specialitate vizează aprofundarea unor direcţii particulare, precum si
specializarea studenţilor;
   • Disciplinele facultative urmăresc lărgirea orizontului de cunoastere si
de cultură generală al studenţilor, angajând de regulă domenii complementare.
Acestea se pot alege dintr-o ofertă transmisă studenţilor prin contractul de
studii sau publicată anual de către decanatul facultăţii.
   Studenţii Universităţii din Oradea se pot înscrie si la cursurile altor
facultăţi sau specializări (respectând condiţionările), disciplinele contractate
fiind considerate discipline facultative în raport cu programul de studii
(specializarea) la care este înmatriculat. Rezultatele obţinute la aceste
discipline vor fi trecute în registrul matricol si în Suplimentul la Diplomă
eliberat de facultatea la care este înmatriculat studentul.
   Art. 19. La Universitatea din Oradea se aplică următoarele măsuri
generale:
   • Se acordă 30 de credite pe semestru disciplinelor obligatorii si
  opţionale;
   • Examenul de finalizare a studiilor poate fi creditat separat. Este atribuit
un număr de până la 10 credite pentru elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie
sau un număr de credite prevăzut prin normele ARACIS;
   • Limba modernă si educaţia fizică (disciplina sport ) se includ în
planurile de învăţământ. Creditele alocate acestora sunt obţinute prin formele
de verificare prevăzute în aceste planuri;
   • Disciplinele facultative se oferă pe durata studiilor si sunt creditate
distinct, fiind trecute în Suplimentul la Diplomă;
   • Disciplinele incluse în pachetul de pregătire pedagogică (facultativ) al                    43
Departamentului pentru Pregătirea si Perfecţionarea Personalului Didactic se
creditează separat, conform cerinţelor specifice menţionate în planul de
învăţământ propriu. Pentru absolvenţii acestui pachet de discipline se
eliberează distinct, pentru modulul I (30 credite), certificat de nivel A. La
absolvirea modulului II (30 credite), se eliberează certificat de nivel B.
    Art. 20. Obţinerea unităţilor de credit aferente fiecărei discipline (curs,
seminar, lucrări practice, laboratoare, stagii, proiect, studiu individual, practică
etc.) este condiţionată de îndeplinirea tuturor obligaţiilor incluse în fisa
disciplinei.
    Titularii cursurilor, conducătorii de seminar, de lucrări practice
aplicative, stagii, proiect etc., vor prezenta aceste îndatoriri la începutul
activităţii.
    Art. 21. Creditele alocate unei discipline – prin planul de învăţământ –
sunt obţinute de student prin promovarea disciplinei respective, adică prin
obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului „admis”. Creditele
acordate unei discipline nu se pot obţine în etape.
    Art. 22. Creditele si evaluările obţinute la o disciplină sunt valabile pe
toată durata scolarizării. Recunoasterea lor nu este afectată de modificările de
programă sau de plan de învăţământ, în cadrul aceleiasi specializări, chiar dacă
se modifică doar numărul de credite.
    Această prevedere se aplică si în cazul în care o disciplină de un
semestru este divizată în două discipline de semestru sau dacă o disciplină de
două semestre este comasată într-o disciplină de un semestru, cu condiţia ca
fisa disciplinei (programa analitică) să rămână nemodificată.
    Art. 23. Creditele se pot obţine si în avans si se pot reporta în
semestrele următoare. În contractul de studii se vor evidenţia în mod distinct
disciplinele ale căror credite nu vor fi luate în considerare în semestrul în care


                    44
au fost obţinute, ci se vor reporta într-un semestru viitor. Opţiunea luată este
irevocabilă. Pentru a putea solicita credite în avans, prin Contractul anual de
studii încheiat cu decanul, studentul trebuie să deţină toate creditele aferente
disciplinelor din anul de studii precedent, iar media ponderată a anilor de
studii anteriori să fie minimum opt. Studenţii anului I nu pot contracta credite
în avans. Numărul maxim de credite care pot fi contractate în avans este 30, pe
toată durata de scolarizare. Cazurile excepţionale vor fi aprobate de Senat.
    Art. 24. Este considerat integralist studentul care a obţinut într-un an
toate creditele acordate disciplinelor obligatorii si opţionale. Ierarhizarea
valorică a studenţilor, inclusiv pentru obţinerea anumitor facilităţi (burse de
studiu, bilete de odihnă sau tratament etc.) se face prin calcularea mediei
ponderate a semestrului anterior momentului în care se solicită aceste
facilităţi. Pentru cazare în căminele studenţesti se ţine seama de media
ponderată a anului anterior.
   Art. 25. Facultăţile stabilesc prin regulamente proprii modul de înscriere
la cursurile obligatorii, opţionale si facultative. Înscrierea la aceste cursuri se
face prin Contractul anual de studii încheiat între decanul facultăţii si student.
Termenul pentru înregistrarea contractelor de studii nu poate fi mai mare de
15 zile de la începerea anului universitar. Studentul este liber în alegerea
cursurilor din planul de învăţămînt, respectînd condiţionările. Studenţii se vor
înscrie pentru studierea disciplinelor în ultima săptămână de curs a anului
precedent. Studenţii anului I se vor înscrie în prima săptămână din semestrul
întâi al anului universitar.
    Art. 26. Într-un an universitar studenţii se pot prezenta la examen cel
mult de două ori la fiecare disciplină ce figurează în Contractul de studii
pentru acel an universitar, o dată în sesiunea programată la finele fiecărui
semestru si o dată în sesiunea de restanţe programată, pe durata unei


                    45
săptămâni, la sfârsitul fiecărei sesiuni de examene sau în sesiunea de restanţe
din toamnă. Neprezentarea la examen în sesiunea programată si de restanţe
conduce la consumarea celor două posibilităţi oferite prin acestea. Pentru
sesiunile de iarnă si de vară se prevăd din timp datele examenelor si se
precizează grupa de studenţi care urmează să se prezinte pentru examen la
data respectivă, studentul având obligaţia să se prezinte cu grupa din care face
parte. În cazuri bine justificate examinatorul poate aproba studentului să se
prezinte cu o altă grupă. Examenele din iarnă se reprogramează numai în
sesiunea de restanţe de la sfârsitul acesteia sau în sesiunea de restanţe din
toamnă. La sfârsitul fiecărui semestru cadrul didactic titular de disciplină
stabileste modul de examinare în sesiunea de restanţe la disciplinele pentru
care forma de evaluare prevăzută în planul de învăţământ este verificarea pe
parcurs. Examenele nu pot fi repetate într-o sesiune sub nici o motivaţie.
    Art. 27. În situaţii excepţionale, bine justificate (certificate medicale
de internare în spital, concedii de maternitate, deplasări la competiţii sportive
sau artistice, stagii de studiu în străinătate etc.), studenţii se pot prezenta la
examene după un program stabilit cu titularii de discipline, comunicat la
secretariatul facultăţii si aprobat de către decan.
    Art. 28. Pot beneficia de prelungirea perioadei de examinare studenţii
cuprinsi în activităţi sportive de performanţă, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, studenţii cuprinsi în activităţi artistice si cei care au participat la
mobilităţi internaţionale, în condiţiile stabilite de Consiliul facultăţii.
    Art. 29. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în
sesiunea de restanţe din toamnă, pentru disciplinele contractate, aferente
anului universitar curent si promovate în sesiunile de examene programate. Nu
se admit cererile de mărire a notei pentru examenele promovate în sesiunea de
restanţe din toamnă. Facultăţile stabilesc condiţiile în care studenţii se pot


                     46
prezenta la aceste examene, nota modificându-se numai dacă este mai mare
decât cea obţinută anterior, după principiul “un examen promovat este
definitiv promovat”.
    Art. 30. În cazul în care studentul nu a obţinut notă de promovare după
cea de a doua examinare, dar a realizat minimum de credite necesare înscrierii
în anul următor de studii (conform art. 32), poate solicita din nou înscrierea la
disciplina respectivă. El va reface întreaga activitate didactică prevăzută în
planul de învăţământ la acea disciplină, după care se poate prezenta din nou,
de două ori, la examen.
    În cazul nepromovării unui examen la o disciplină opţională nici după
a doua înscriere, studentul poate alege altă disciplină opţională în regim cu
taxă de disciplină. Studentul care nu promovează un examen la o disciplină
facultativă un are obligaţia de a reface activitatea la aceasta sau la o altă
disciplină facultativă.
    Disciplinele facultative sunt parcurse în regim cu taxă, cuantumul taxei
fiind stabilit prin hotărâri ale Consiliului facultăţii, la începutul fiecărui an
universitar.
    Art. 31. Pentru refacerea activităţilor didactice se plătesc taxe de
disciplină, stabilite de Senatul universităţii la începutul fiecărui an universitar.
Studentul va putea reface activitatea si susţine examenele doar pentru
disciplinele incluse în contractul anual de studii.
    Art. 32. Studentul care acumulează minimum 30 de credite din anul
curent poate fi înscris în anul de studii următor. În caz contrar va fi
exmatriculat sau, la cerere, poate fi reînscris în acelasi an de studiu, în regim
cu taxă de scolarizare.
    După parcurgerea unui an de studii, un student se poate afla în
următoarele situaŃii scolare:


                    47
   • Student cu ani de studii promovaţi, când studentul a acumulat numărul
total de credite (60) aferente anului de studii curent si nu deţine discipline
nepromovate din anii anteriori.
   • Student cu an de studii creditat, când studentul este înscris în anul
următor de studii fără a avea toate examenele promovate dar respectă
prevederile prezentului articol.
   • Student în an complementar (an de repetare), când studentul nu
satisface cerinţele impuse de prezentul articol.
   Art. 33. Studenţii care nu au obţinut creditele necesare înscrierii în anul
de studii următor si sunt reînscrisi în acelasi an de studii trebuie să satisfacă
cerinţele planului de învăţământ al promoţiei respective (promoţia cu care îsi
reiau studiile).
   Art. 34. Studenţii care au fost înscrisi în anul de studii următor dar care
nu au promovat examenele la o disciplină pentru care planul de învăţământ
vechi prevedea un singur examen iar noul plan de învăţământ prevede două
examene, le vor susţine pe amândouă în regim cu taxă de disciplină aferentă
creditelor alocate.
   Art. 35. Creditele obţinute de studenţi pe baza contractelor de studii
dintre Universitatea din Oradea si alte universităţi din ţară sau străinătate (prin
programe de integrare europeană sau programe internaţionale) se vor echivala
prin convenţii scrise încheiate între facultăţile de acelasi profil sau de profile
înrudite (transferabilitatea internă si externă a creditelor), cu respectarea
Procedurii de recunoastere a creditelor aprobată de Senatul universităţii.
Creditele realizate în condiţiile prezentului articol se consideră obţinute în
semestrul în care disciplina figurează în Contractul anual de studii.
Echivalarea disciplinelor si acordarea creditelor corespunzătoare se face de
către o comisie stabilită de Consiliul facultăţii la începutul fiecărui an


                    48
universitar. În cazul examenelor echivalate se va menţiona în Suplimentul la
Diplomă că disciplina corespunzătoare a fost echivalată.
    Art. 36. Dacă la sfârsitul duratei legale a programului de studii
studentul nu a obţinut toate creditele stabilite prin planul de învăţământ, el
poate solicita, prin cerere scrisă, prelungirea duratei de studiu cu 1-2 semestre
în regim cu taxă de disciplină, atât pentru disciplinele nepromovate cât si
pentru disciplinele apărute ca diferenţe în urma eventualelor modificări ale
planului de învăţământ, consemnate în contractul anual de studii.
    Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă cerinţele
planului de învăţământ al promoţiei cu care îsi încheie studiile. Prin urmare, el
va fi considerat absolvent al promoţiei cu care îsi dobândeste toate creditele
necesare finalizării studiilor.
   În cazul în care după perioada de prelungire studentul nu a dobândit
toate creditele el va fi exmatriculat. La cerere, studentul poate fi
reînmatriculat, în regim cu taxă de scolarizare, într-un an de studii determinat
în urma compatibilizării planurilor de învăţământ, satisfăcând cerinţele
planului de învăţământ al promoţiei cu care îsi finalizează studiile. După
parcurgerea unui an universitar studentul poate candida pentru obţinerea unui
loc bugetat, în conformitate cu procedura privind accederea, pe parcursul
studiilor, la finanţarea de la bugetul statului, a studenţilor admisi în regim „cu
taxă” aprobată de Senatul universităţii.
    Art. 37. Disciplinele planului de învăţământ vor fi codificate printr-un
sistem unic la nivelul universităţii după un format astfel:
   • denumirea prescurtată a facultăţii stabilită la nivelul universităţii,
constituită din 4 caractere (litere);
   • denumirea prescurtată a domeniului de licenţă în care se încadrează
disciplina, conform listei MECI, constituită din4 caractere (litere);


                    49
   • numărul curent al disciplinei în planul de învăţământ, stabilit de
administratorul de aplicaţie la nivel de universitate împreună cu reprezentantul
facultăţii, constituită dintr-o combinaaţie de 3 cifre.
    Art. 38. La nivelul fiecărei facultăţi si al fiecărei specializări vor fi
desemnaţi tutori sau coordonatori de credite, care vor asigura consilierea
studenţilor.
    Art. 39. Formele de verificare prevăzute în planurile de învăţământ
sunt: examen, colocviu si verificare pe parcurs. Numărul de discipline
prevăzute în planul de învăţământ pe un semestru sub forma de verificare
„examen” este precizat prin standarde specifice elaborate de către Agenţia
Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
    Examenele si colocviile se susţin numai în sesiunile regulamentare.
Ziua si ora desfăsurării acestora, pentru toate formele de învăţământ, se
stabilesc de către decanate, la propunerea grupelor de studenţi si cu acordul
cadrului didactic titular de disciplină.
   Studenţii se pot prezenta pentru susţinerea unui examen numai dacă au
parcurs integral activităŃile de laborator, proiecte, stagii etc., prevăzute în
planurile de învăţământ ale disciplinelor incluse în contractul anual de studii.
Consiliul facultăţii va admite un număr de absenţe care în mod obligatoriu vor
fi recuperate, în caz contrar studentul va fi obligat să-si refacă disciplina în
următorul an universitar.
    Recuperarea se va face după un program stabilit de cadrul didactic care
efectuează aceste activităţi până la sfârsitul semestrului, acesta având o
evidenţă clară pe care o va prezenta înainte de examen sub semnătură
titularului de curs.
    Art. 40. Modul de susţinere a examenelor – probă scrisă, probă orală
sau probă scrisă si orală – se stabileste pentru fiecare disciplină în parte, prin


                      50
catedre cu aprobarea Consiliului facultăţii si se afisează la avizierele facultăţii
la începutul anului universitar si se comunică la începutul fiecărui semestru
prin fisa disciplinei.
    Art. 41. Examinarea o va face obligatoriu cadrul didactic care a predat
disciplina respectivă, asistat de cadrul didactic care a condus seminariile,
lucrările practice, stagiile sau de un alt cadru didactic de specialitate. În cazul
în care, din motive bine întemeiate, titularul de disciplină lipseste, decanul va
stabili, pentru desfăsurarea examenului, o comisie formată din trei cadre
didactice, comisie propusă de către catedra de specialitate.
    Art. 42. Notarea răspunsurilor studentului la examene, colocvii,
verificări, proiecte se face, de regulă, cu note de la 10 la 1, exprimate cu
numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci). În unele cazuri,
stabilite prin instrucţiuni (pentru activităţi necreditate), verificările pot fi
notate cu admis – respins.
    Cadrul didactic examinator va motiva studenţilor nota acordată, în
cazul în care există solicitări în acest sens. Studenţii pot să se prezinte la
formele de verificare, dacă au îndeplinit toate cerinţele disciplinei de
învăţământ, având asupra lor carnetul de student, în care cadrul didactic
examinator va consemna, la finalizarea examinării, nota obţinută.
   La discipline la care se susţin mai multe probe examinatorul va stabili o
singură notă, cifră întreagă, prin aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de
student. Ponderea fiecărei probe este prevăzută în fisa disciplinei. Cataloagele
completate la toate rubricile si semnate de către examinator vor fi depuse
obligatoriu la secretariat, cel tîrziu a doua zi de la susţinerea examenului oral
si în maximum trei zile de la data examenului scris. Cadrele didactice
examinatoare, prin secretariatele facultăţilor, vor afisa rezultatele evaluărilor
în maximum 3 zile de la data susţinerii acestora.


                    51
    La sfârsitul fiecărui semestru, secretariatele facultăţilor vor afisa
rezultatele tuturor formelor de verificare susţinute de către studenţi în sesiunile
aferente acestuia. După sesiunea de restanţe din toamnă, secretariatele
facultăţilor vor afisa situaţia centralizată privind examenele promovate si
nepromovate ale fiecărui student pentru anul curent si anii anteriori. Studentul
care nu se prezintă la examenele planificate într-o sesiune se trece “absent” în
catalogul de examen. Excepţie fac cei care beneficiază de prelungirea
încheierii situaţiei scolare.
    Art. 43. Încheierea situaţiei scolare semestriale la disciplinele
prevăzute în planul de învăţământ cu verificare pe parcurs se va face cu o
săptămână înainte de sesiunea de examene programată.
    Art. 44. Încheierea situaţiei scolare a studentului de la învăţământul de
zi, seral, cu frecvenţă redusă si la distanţă se face cu cel puţin 10 zile înainte
de începerea noului an universitar. Studenţii sportivi de performanţă
beneficiază de prevederile Ordinului M.E.C.I. în vigoare.
    Art. 45. Studentul care încearcă să promoveze examenul prin fraudă
va fi exmatriculat prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii.
    Art. 46. StudenŃii care în anul nepromovat au fost spitalizaţi sau au
avut concedii medicale pe o perioadă mai mare de 60 de zile, din care
minimum 20 de zile consecutive, atestate prin certificate medicale, pot fi
reînscrisi în acelasi an de studii, prelungindu-li-se astfel scolarizarea pentru
anul de studii respectiv, având dreptul de a candida pentru un loc bugetat.
Aprobarea prelungirii perioadei de scolarizare se va face de către decanul
facultăţii, pe baza certificatelor eliberate sau confirmate de unităţi medicale.
    Art. 47. Activităţile de practică în specialitate sunt obligatorii pentru
studentul a cărui specializare cuprinde si acest tip de activitate. Verificarea                    52
cunostinţelor dobândite de student în activitatea practică se face prin
examinare.
    Comisia de examinare este formată din cadrele didactice care au
coordonat si îndrumat această activitate. Practica pedagogică se va desfăsura
conform planurilor de învăţământ si metodologiei elaborate de Departamentul
pentru Pregătirea si Perfecţionarea Personalului Didactic.
    Art.48. Studentul care optează pentru profesiunea didactică este
obligat, conform Legii învăţământului, să participe si să finalizeze activităţile
(cursuri, seminarii, practică pedagogică) Departamentului pentru Pregătirea si
Perfecţionarea Personalului Didactic.
    Art.49. Un an de studii se consideră promovat, dacă studentul obţine
toate cele 60 de credite aferente. În această situaţie studentul se consideră
integralist.


    3.1.6. Continuarea studiilor, întreruperea de studii, transferări,
reînmatriculări
    Art. 50. Absolvenţii cu diplomă de învăţământ superior de scurtă
durată pot continua studiile pentru a obţine licenţa în cadrul ciclului I – studii
universitare de licenţă.
    Înscrierea, prin concurs de admitere, este posibilă doar pentru
specializările care aparţin aceluiasi domeniu de licenţă cu specializările
absolvite în cadrul învăţământului superior de scurtă durată.
    Creditele de studii transferabile, pe baza cărora se admite înscrierea
acestor absolvenţi la învăţământul universitar de licenţă, se obţin în urma
analizeicomparative a planurilor de învăţământ si a programelor analitice
(fiselor disciplinelor) aferente disciplinelor promovate la învăţământul de                    53
scurtă durată si respectiv a disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ
ale studiilor universitare de licenţă.
    Candidaţii admisi vor susţine examenele de diferenţă stabilite de
consiliile facultăţilor si vor fi înscrisi în anul de studiu corespunzător
examenelor recunoscute si numărului de credite acumulate, cu respectarea art.
32. Examenele de diferenţă sunt asimilate examenelor restante, aferente
disciplinelor nepromovate, discipline pentru care studentul reface activitatea.
În cazul în care candidaţii admisi optează pentru pregătirea didactică, sunt
obligaţi să susţină si examenele prevăzute în planul de învăţământ al
Departamentului pentru Pregătirea si Perfecţionarea Personalului Didactic.
    Responsabilitatea privind respectarea acestor prevederi revine exclusiv
decanilor facultăţilor.
    Art. 51. Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua
specializare în condiţiile stabilite prin metodologia admiterii aprobată de Senat
si prin metodologiile proprii facultăţilor, în urma unui concurs de admitere.
    Studenţii care urmează o a doua facultate (specializare/program de
studii), studenţii reînmatriculaţi, transferaţi sau care îsi continuă studiile vor fi
înmatriculaţi sau reînmatriculaţi, după caz, în anul de studii corespunzător
examenelor recunoscute si numărului de credite acumulate, cu respectarea
condiţiilor prevăzute la art. 32, 49 si 50 din prezentul regulament.
    Examenele de diferenţă sunt asimilate examenelor nepromovate si vor
fi susţinute în sesiunea corespunzătoare semestrului în care sunt prevăzute
disciplinele aferente în planul de învăţământ al promoţiei cu care studenţii,
înmatriculaţi sau reînmatriculaţi, după caz, îsi urmează scolarizarea, sau în
sesiunea de restanţe.
    În  cazul   Facultăţii  de  Medicină   si  Farmacie,   a  doua
specializare/program de studiu poate fi urmată, prin concurs de admitere


                     54
începând cu anul I de studii. Nu pot fi recunoscute creditele obţinute anterior
decât pentru disciplinele fundamentale incluse în planurile de învăţământ ale
specializărilor/programelor de studii absolvite, din acelasi domeniu de licenţă,
cu o durată cel puţin egală cu durata specializării pe care o va urma, dacă
standardele si reglementările în domeniu permit aceasta.
    Art. 52. La cererea motivată a studentului, Consiliul facultăţii poate
aproba întreruperea studiilor pe o perioadă de 1 an, pe toată durata scolarizării.
Termenul limită pentru depunerea cererilor este data începerii anului
universitar curent. Reluarea studiilor se va face în condiţiile planului de
învăţământ specific anului de studii în care se solicită înscrierea, cu dreptul
studentului de a candida pentru un loc bugetat.
    Nu se acordă întrerupere de studii studenţilor aflaţi în situaţia de
exmatriculare.
    Art. 53. Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la
alta, de la o specializare la alta sau de la o facultate la alta, ţinând seama de
aplicarea sistemului de credite transferabile (număr minim de credite necesar
anului de studiu în care va fi înmatriculat) si compatibilitatea planurilor de
învăţământ. Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii care
urmează să primească studentul până la 15 septembrie, iar răspunsul se va da
cu cel puţin 5 zile înainte de începerea anului universitar.
    În cazuri excepţionale, cererile de transfer pot fi depuse si ulterior datei
de 15 septembrie, dar vor fi soluţionate cel târziu până la data de 15 octombrie
a anului curent.
    Transferarea studentului se poate face numai pentru anul II si
următorii, cu excepţia ultimului an de studiu, si numai în cadrul aceluiasi
domeniu de licenţă sau între domenii de licenţă apropiate.                    55
    În cazul Facultăţii de Medicină si Farmacie, transferul este posibil
numai pentru studenţii scolarizaţi în domeniul Sănătate. Se acceptă doar
transferul între specializările Medicină - Medicină dentară, între specializările
cu durata de scolarizare de 3 – 4 ani, precum si de la o specializare cu durata
de 5 – 6 ani la o specializare cu durata de 3 – 4 ani, respectând gradul de
apropiere a acestora.
    Cererile de transfer trebuie să conţină aprobările decanilor si rectorilor
instituţiilor implicate în transfer. Dacă transferul se realizează între facultăţile
Universităţii din Oradea, cererile vor fi aprobate de decanii facultăţilor si
rectorul universităţii.
    Transferul studenţilor între specializări ale aceleiasi facultăţi, se face
cu aprobarea Consiliului facultăţii.
    Biroul Consiliului facultăţii care primeste studentul transferat
stabileste:
    • recunoaşterea sau echivalarea examenelor si a creditelor prin analiza
comparativă a planurilor de învăţământ si a fiselor disciplinelor;
    • examenele de diferenţă, asimilate ca examene restante, si alte
obligaţii didactice, astfel încât studentul transferat să fie adus la acelasi plan de
învăţământ cu toţi studenţii seriei în care a fost înscris;
    Dispoziţia de înmatriculare (în copie) se transmite unităţii de
învăţământ de unde vine studentul, în vederea emiterii actelor de studii către
facultatea la care s-a transferat (diploma de bacalaureat, situaţia scolară pe ani
de studii, certificatul de nastere – copie legalizată etc.).
    Art. 54. Studenţii exmatriculaţi, în condiţiile prezentului regulament,
pot fi oricând reînmatriculaţi în cadrul aceleiasi specializări (cu excepţia
exmatriculaŃilor anului I de studiu – care nu se reînmatriculează), la cerere,
cu acordul Consiliului facultăţilor, prin decizia Rectorului, în regim cu taxă de


                     56
scolarizare, în anul de studii permis în urma recunoasterii creditelor dobândite
anterior prin compatibilizarea planurilor de învăţământ si a fiselor
disciplinelor. Ei vor susţine examenele de diferenţă stabilite, în aceleasi
condiţii ca si cele prevăzute în articolul anterior pentru studentul transferat.
    Art. 55. Persoanele care au deţinut statutul de student la o facultate a
Universităţii din Oradea si care din motive personale s-au retras, pot fi
reînmatriculate, la cerere, în acelasi domeniu de licenţă si la aceeasi
specializare, cu respectarea prevederilor articolului precedent, fără a se depăsi
doi ani de la data retragerii, în caz contrar numai în urma concursului de
admitere.
    Persoanele care în urmă cu cel mult doi ani au fost studenţi la alte
facultăţi din ţară si s-au retras, beneficiază de prevederile prezentului articol
numai dacă redobândesc statutul de student, în urma participării la concursul
de admitere în sesiunile organizate prin metodologia de admitere elaborată de
către facultăţile Universităţii din Oradea.


    3.1.7. Recompense şi sancţiuni
    Art. 56. Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională,
stiinţifică si de cercetare studentul poate fi recompensat prin:
    a) acordarea diplomei de excelenţă (dacă pe întreg parcursul scolarităţii
a obţinut numai note de 10, iar media examenului de licenţă este minimum
9,50), si a diplomei de merit pentru sefii de promoţie;
    b) burse speciale (de merit, de performanţă), în conformitate cu
reglementările în vigoare privind atribuirea acestora;
    c) alte forme de premiere stabilite de Consiliul facultăţii din fondurile
proprii, în regim de autofinanţare, în conformitate cu reglementările legale;
    d) burse de mobilităţi în programe Socrates/Erasmus;


                    57
     e) diplome si distincţii stabilite de Senatul Universităţii din Oradea.
     Art. 57. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din
prezentul Regulament, precum si a prevederilor cuprinse în Carta universitară
adoptată de către Senatul Universităţii din Oradea atrage după sine aplicarea
următoarelor sancţiuni:
    a) avertisment scris;
    b) ridicarea bursei pe o perioadă determinată sau definitiv (conform
hotărîrii Consiliului facultăţii;
    c) suspendarea dreptului de a locui în cămin;
    d) exmatriculare.
    Sancţiunile de la punctele a, b, c se aplică de către Consiliul facultăţii, iar
cea de la punctul „d” de către Rector, la propunerea Consiliului facultăţii, în
funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor si de condiţiile în care au fost
săvârsite. Ele pot fi contestate în termen de 30 de zile.
    Exmatricularea studenţilor se face la sfârsit de an universitar, în
condiţiile stabilite prin prezentul regulament. Exmatricularea din motive
profesionale nu poate fi contestată.


    3.1.8. Finalizarea studiilor
    Art. 58. Finalizarea studiilor în învăţămîntul superior se face în
conformitate cu legislaţia în vigoare si cu Ordinele M.E.C.I. emise în acest
sens.
    Art. 59. Universitatea din Oradea poate organiza examene de finalizare a
studiilor la specializările acreditate, în condiţiile reglementărilor în vigoare.
    Art. 60. Structura examenului de finalizare a studiilor, numărul de
probe, forma examinării (scrisă, orală, practică), conţinutul (tematica,
bibliografia) se stabilesc de către decanate, la propunerea catedrelor, în funcţie


                      58
de specificul specializărilor, de metodologia elaborată de M.E.C.I. si de
metodologia proprie aprobată de Senat.
   Art. 61. Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor sunt propuse
de către catedre, avizate de Consiliul facultăţii si aprobate de Senat. Ele pot fi
menţinute aceleasi si pentru sesiunea de iarnă (ianuarie, februarie) din anul
universitar următor. Tematica rămâne neschimbată.
   Art. 62. Candidaţii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să
îndeplinească toate condiţiile prevăzute de ordinele emise în acest sens de
M.E.C.I. si de reglementările în vigoare.
   Art. 63. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor primesc, la cerere, o adeverinţă de absolvire a studiilor si o situaŃie
scolară.
   Art. 64. Absolventul care a parcurs modulul I al Departamentului pentru
Pregătirea si Perfecţionarea Personalului Didactic primeste un certificat de
nivel A , iar cel care parcurge si finalizează modulul II, un certificat de nivel
B.
   Art. 65. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, în vederea susţinerii acestuia,
la aceeasi instituţie sau la o altă instituţie organizatoare, pentru specializarea
respectivă, în condiţiile si în conformitate cu prevederile metodologice
elaborate în acest sens.


   3.1.9. Dispoziţii finale şi tranzitorii
   Art. 66. Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de studenţi
(bugetaţi sau cu taxă de scolarizare), de la toate formele de învăţământ,
scolarizaţi conform legilor în vigoare indiferent de anul de studii.                    59
   Art. 67. Conform Legii 224/2005, lege care se aplică studenţilor
înmatriculaţi începând cu anul universitar 2005/2006, cetăţeni români, cetăţeni
din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European si din Confederaţia
Elveţiană, în Universitatea din Oradea statutul de student bugetat dobândit în
urma concursului de admitere se păstrează numai în primul an de studii, cu
excepţia următoarelor cazuri:
   • Cazuri sociale
- studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
- studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai
mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;
- studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi si/sau
studenţi – în întreţinere si care realizează un venit mai mic decât venitul
minim pe economie/membru de familie.
   • Studenţii din etnia rromilor admisi pe locuri fără taxă special alocate
candidaţilor din etnia rromă.
   • Studenţii din Republica Moldova admisi pe locuri fără taxă special
alocate candidaţilor din Republica Moldova.
   • Studenţii străini, mai puţin cei din UE, SEE si CE, admisi fără taxă prin
ordin MECI.
    Locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile si se
redistribuie la finele unui an universitar, în ordinea descrescătoare a mediilor
ponderate, indiferent de statutul anterior al studentului, „bugetat” sau „cu taxă
de scolarizare”.
    Art. 68. Studenţii exmatriculaţi de la o facultate a Universităţii din
Oradea pot fi reînmatriculaţi, în cadrul aceleiasi specializări, în condiţiile
prezentului regulament (vezi art. 54).                     60
    Studenţii exmatriculaţi de la alte universităţi din ţară vor fi
înmatriculaţi la o facultate a Universităţii din Oradea, în cadrul aceleiasi
specializări, în condiţiile prezentului regulament (vezi art. 54), numai în urma
unui concurs de admitere. Înmatricularea este aprobată de către Rector la
propunerea conducerilor facultăţilor.
    Art. 69. Studenţii care urmează a doua specializare pot fi înmatriculaţi
într-un an de studii superior anului I, dacă sunt indeplinite condiţiile cerute
prin prezentul regulament.
    Art. 70. În cazul studenţilor care urmează concomitent două
specializări creditele obţinute pot fi recunoscute la disciplinele care au
programe analitice identice sau apropiate, situaţie soluţionată de către titularul
de disciplină la care se solicită recunoasterea.
    Art. 71. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de
către Senatul Universităţii din Oradea şi devine obligatoriu pentru toate
facultăţile şi toţi anii de studii indiferent de forma de învăţământ.
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţii
(hotărâri) anterioare precum şi Regulamentul privind Activitatea Profesională
a Studenţilor şi Regulamentul privind aplicarea Sistemului European de
Credite Transferabile, aprobate în şedinţa Senatului Universităţii din Oradea la
data de 29.09.2005, se abrogă.
    Art. 72. Facultăţile pot să introducă reglementări specifice privind
activitatea profesională a studenţilor, dacă nu contravin prezentului
regulament.
    Prezentul regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii din
Oradea la data de 24 septembrie 2009.
                    61

								
To top