Phe duyet mau PTD tu 01-04-2010 den 30-06-2010 by dangduchieuttn253

VIEWS: 126 PAGES: 42

									Phụ lục 1: Bảng 2

                    CÁC LOẠI MẪU CÂN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
                           (Từ 01/04/2010 đến 30/06/2010)
                                                          Ký hiệu       Ngày hết
 TT    Tên cơ sở, địa chỉ    Loại PTĐ       Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính       Số QĐ       Ngày QĐ
                                                          PDM         hạn
                       - Phạm vi đo: (20 - 5000) kg;
                       - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 1 kg
   Công ty TNHH Thương mại         - Đầu đo điện tử: 04 đầu đo 2 tấn kiểu H8C-2000 kg,
   và Dịch vụ Đồng Nhân    Cân bàn điện hãng Zemic, Trung Quốc;
                                                          PDM028-
 1  Địa chỉ: 2B Lê Lai, phường tử kiểu BWS- - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu BWS, hãng Tscale   429      3/30/2010 3/30/2020
                                                          2010
   3, quận Gò vấp, HCM    1515-5    Electronics Mfg, Trung Quốc;
   Điện thoại: 08 35888641         - Cấp chính xác: 3;
                       - Bàn cân: Vật liệu: tôn thép dày 5 mm; Kích thước: (1,5
                       x 1,5) m.
                        - Phạm vi đo: (1 - 200) kg;
                        - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 50 g
   Công ty TNHH Thương mại         - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 300 kg kiểu L6E-300 kg,
   và Dịch vụ Đồng Nhân    Cân bàn điện hãng Zemic, Trung Quốc;
                                                          PDM029-
 1  Địa chỉ: 2B Lê Lai, phường tử kiểu MBWS- - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu BWS, hãng Tscale  429      3/30/2010 3/30/2020
                                                          2010
   3, quận Gò vấp, HCM    200      Electronics Mfg, Trung Quốc;
   Điện thoại: 08 35888641         - Cấp chính xác: 3;
                        - Bàn cân: Vật liệu: tôn thép dày 5 mm; Kích thước: (400
                        x 500) mm.
                        - Phạm vi đo: (0,4 - 150) kg;
                        - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
   Công ty TNHH Thương mại         - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 200 kg kiểu L6E-200 kg,
   và Dịch vụ Đồng Nhân    Cân bàn điện hãng Zemic, Trung Quốc;
                                                          PDM030-
 1  Địa chỉ: 2B Lê Lai, phường tử kiểu SBWS- - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu BWS, hãng Tscale  429      3/30/2010 3/30/2020
                                                          2010
   3, quận Gò vấp, HCM    150      Electronics Mfg, Trung Quốc;
   Điện thoại: 08 35888641         - Cấp chính xác: 3;
                        - Bàn cân: Vật liệu: tôn thép dày 5 mm; Kích thước: (300
                        x 400) mm.
   Cân SX                             1 of 42
                                                         Ký hiệu       Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ    Loại PTĐ       Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính       Số QĐ       Ngày QĐ
                                                          PDM         hạn
                       - Phạm vi đo: (10 - 3000) kg;
                       - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 0,5 kg
   Công ty TNHH Thương mại         - Đầu đo điện tử: 04 đầu đo 1,5 tấn kiểu H8C-1500 kg,
   và Dịch vụ Đồng Nhân    Cân bàn điện hãng Zemic, Trung Quốc;
                                                         PDM031-
1  Địa chỉ: 2B Lê Lai, phường tử kiểu XK- - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu XK, hãng Suhou    429      3/30/2010 3/30/2020
                                                          2010
   3, quận Gò vấp, HCM    1212-3    Sinke Machinery Equitment, Trung Quốc;
   Điện thoại: 08 35888641         - Cấp chính xác: 3;
                       - Bàn cân: Vật liệu: tôn thép dày 5 mm; Kích thước: (1,2
                       x 1,2) m.
                       - Phạm vi đo: (0,4 - 200) kg;
                       - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 g
   Công ty TNHH Thương mại         - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 300 kg kiểu L6E-300 kg,
   và Dịch vụ Đồng Nhân    Cân bàn điện hãng Zemic, Trung Quốc;
                                                         PDM032-
1  Địa chỉ: 2B Lê Lai, phường tử kiểu MXK- - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu XK, hãng Suhou    429      3/30/2010 3/30/2020
                                                          2010
   3, quận Gò vấp, HCM    200     Sinke Machinery Equitment, Trung Quốc;
   Điện thoại: 08 35888641         - Cấp chính xác: 3;
                       - Bàn cân: Vật liệu: tôn thép dày 5 mm; Kích thước: (420
                       x 520) mm.
                        - Phạm vi đo: (0,2 - 75) kg;
                        - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 10 g
   Công ty TNHH Thương mại          - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 200 kg kiểu L6E-200 kg,
   và Dịch vụ Đồng Nhân           hãng Zemic, Trung Quốc;
                Cân bàn điện                                   PDM033-
1  Địa chỉ: 2B Lê Lai, phường        - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu XK, hãng Suhou   429      3/30/2010 3/30/2020
                tử kiểu SXK-75                                   2010
   3, quận Gò vấp, HCM            Sinke Machinery Equitment, Trung Quốc;
   Điện thoại: 08 35888641          - Cấp chính xác: 3;
                        - Bàn cân: Vật liệu: tôn thép dày 5 mm; Kích thước: (300
                        x 400) mm.
   Cân SX                             2 of 42
                                                          Ký hiệu       Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ     Loại PTĐ       Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính        Số QĐ       Ngày QĐ
                                                           PDM         hạn

                        - Phạm vi đo: (4 - 1200) g;
                        - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 0,2 g
   Công ty TNHH Thương mại
                        - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 2 kg kiểu DAP15-02, hãng
   và Dịch vụ Đồng Nhân
                Cân đĩa điện tử SWJ, Trung Quốc;                          PDM034-
1  Địa chỉ: 2B Lê Lai, phường                                       429      3/30/2010 3/30/2020
                kiểu SFE-1201 - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu KD-S (LCD), hãng       2010
   3, quận Gò vấp, HCM
                        Fujian Hua Min, Trung Quốc;
   Điện thoại: 08 35888641
                        - Cấp chính xác: 3;
                        - Kích thước bàn cân: (230 x 158 x 45) mm.

                        - Phạm vi đo: (2 - 600) g;
                        - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 0,1 g
   Công ty TNHH Thương mại
                        - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 2 kg kiểu DAP15-02, hãng
   và Dịch vụ Đồng Nhân
                Cân đĩa điện tử SWJ, Trung Quốc;                          PDM035-
1  Địa chỉ: 2B Lê Lai, phường                                       429      3/30/2010 3/30/2020
                kiểu SFE-601 - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu KD-S (LCD), hãng        2010
   3, quận Gò vấp, HCM
                        Fujian Hua Min, Trung Quốc;
   Điện thoại: 08 35888641
                        - Cấp chính xác: 3;
                        - Kích thước bàn cân: (230 x 158 x 45) mm.

                         - Phạm vi đo: (200 - 60 000) kg;
                         - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 10 kg
   Công ty Cổ phần Tự động
                         - Đầu đo điện tử: 06 đầu đo 30 tấn kiểu WBK-30T, hãng
   hóa Tấn Đức
                 Cân ô tô kiểu CAS, Hàn Quốc;
   Địa chỉ: số 6 khu CN Hòa                                            PDM039-
2                điện tử, ký hiệu - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu NT-501A, hãng   493      4/12/2010 4/30/2020
   Khánh - Q. Liên Chiểu - TP.                                           2010
                 TĐB-60T     CAS, Hàn Quốc;
   Đà Nẵng
                         - Cấp chính xác: 3;
   Điện thoại: 05113764677
                         - Bàn cân: Vật liệu: tôn 8 mm; Kết cấu: dầm chính I250;
                         Kích thước: (12 x 3) m.
   Cân SX                              3 of 42
                                                           Ký hiệu       Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ     Loại PTĐ       Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính        Số QĐ       Ngày QĐ
                                                           PDM         hạn
                         - Năng suất nhỏ nhất (Qmin): 100 t/h
                         - Năng suất lớn nhất(Qmax): 500 t/h
                         - Giá trị độ chia tổng (d): 100 kg
   Công ty TNHH Phát triển           - Giá trị độ chia kiểm (dk): 10 kg
                 Cân băng tải
   Công nghệ và TM Trường            - Tải trọng tổng nhỏ nhất: 40 000 kg
                 ký    hiệu
   Phong                    - Tốc độ danh nghĩa của băng tải (v): đến 3 m/s          PDM041-
3                 Ramsey                                   533      4/16/2010 4/30/2020
   Địa chỉ: P108C9 TT Thành           - Đầu đo điện tử: 06 đầu đo 500 kg kiểu chịu lực kéo;        2010
                 Themo - RMT -
   Công - Q. Ba Đình - Hà Nội          - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị hiện số Micro - Tach
                 MOD 3101 TP
   Điện thoại: 0422109812            3000, nhãn hiệu Ramsay Themo;
                         - Cấp chính xác: 1
                         - Khung giường cân: 01 bộ với kích thước (2,13 x 1) m
                         - Dàn con lăn trên giường cân: 2 dàn
                         - Phạm vi đo: (400 - 100 000) kg;
                         - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
   Công ty Cổ phần Điện tử và         - Đầu đo điện tử: 08 đầu đo 40 t kiểu QS-A, hãng Keli,
   Thiết bị Đo lường Hà Nội  Cân ô tô kiểu Trung Quốc;
                                                           PDM045-
4  Địa chỉ: 230 khu Quốc Bảo, điện tử, ký hiệu - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu Kingbird, hãng   570      4/22/2010 4/30/2020
                                                           2010
   thị trấn Văn Điển, HN   TCĐLHN-100T Mettler Toledo, Trung Quốc;
   Điện thoại: 0436472061           - Cấp chính xác: 3;
                         - Bàn cân: Vật liệu: thép; Kết cấu: dầm chính I300, 03
                         modul (6,0x3,0x0,42) m; Kích thước: (18x3x0,42) m.
                        - Phạm vi đo: (400 - 120 000) kg;
                        - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
   Công ty TNHH Ứng dụng
                        - Đầu đo điện tử: 08 đầu đo 40 t kiểu QS-A, hãng Keli,
   Giải pháp Công nghệ    Cân ô tô kiểu
                        Trung Quốc;
   Địa chỉ: P6 nhà 66 phường điện tử, ký hiệu                                   PDM044-
5                        - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu 8142 Pro+, hãng   572      4/22/2010 4/30/2020
   Bách Khoa - Quận Hai Bà A2-3x18m-                                        2010
                        Mettler Toledo, Trung Quốc;
   Trưng - Hà Nội      120T
                        - Cấp chính xác: 3;
   Điện thoại: 0435574683
                        - Bàn cân: Vật liệu: thép; Kết cấu: dầm chính I300, 03
                        modul (6,0x3,0x0,34) m; Kích thước: (18x3x0,34) m.
   Cân SX                              4 of 42
                                                           Ký hiệu       Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ     Loại PTĐ       Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính        Số QĐ       Ngày QĐ
                                                           PDM         hạn
                         - Phạm vi đo: (400 - 120 000) kg;
                         - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
   Công ty Cổ phần Cân Hải           - Đầu đo điện tử: 08 đầu đo 40 t kiểu VLM-121, hãng
   Phòng           Cân ô tô kiểu VMC, Mỹ
                                                           PDM043-
6  Địa chỉ: Nam Sơn - An Hải -điện tử, ký hiệu - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu VC202, hãng VMC,  571      4/22/2010 4/30/2020
                                                           2010
   Hải Phòng         ETS120A     Mỹ
   Điện thoại: 0313850039           - Cấp chính xác: 3;
                         - Bàn cân: Vật liệu: thép; Kết cấu: dầm chính I400, 03
                         modul (6,0x3,0x0,4) m; Kích thước: (18x3x0,4) m.
                        - Phạm vi đo: (400 - 100 000) kg;
   Công ty TNHH Thiết bị Đo         - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
   lường Điện tử THK Việt          - Đầu đo điện tử: 08 đầu đo 30 t kiểu ZSF-30t, hãng
   Nam            Cân ô tô kiểu Amcells, Mỹ
                                                           PDM040-
7                       - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu AD-4329, hãng
   Địa chỉ: Lô số 8 CN 18 cụm điện tử, ký hiệu                               601      4/28/2010 4/30/2020
                                                           2010
   CN Khai Quang - TX Vĩnh SCS-100      A&D, Nhật
   Yên - Vĩnh Phúc              - Cấp chính xác: 3;
   Điện thoại: 02113845428          - Bàn cân: Vật liệu: thép; Kết cấu: dầm chính U300; Kích
                        thước: (18x3x0,3) m.
                        - Phạm vi đo: (400 - 120 000) kg;
                        - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
                        - Đầu đo điện tử: 08 đầu đo 30 t kiểu BTA-30t, hãng
   Công ty TNHH khoa học &
                        Amcells, Mỹ
   Kỹ thuật Hà Nội     Cân ô tô kiểu
                        - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu FS8000, hãng         PDM046-
8  Địa chỉ: 1/31 Vĩnh Phúc, điện tử, ký hiệu                                602      4/28/2010 4/30/2020
                        Fine, Hàn Quốc                             2010
   quận Ba Đình, Hà Nội   SC-120
                        - Cấp chính xác: 3;
   Điện thoại: 0437617520
                        - Bàn cân: Vật liệu: bê tông cốt thép; Kết cấu: dầm chính
                        I600, 03 modul (6,0x3,4x0,6) m; Kích thước:
                        (18x3,4x0,6) m.
   Cân SX                              5 of 42
                                                         Ký hiệu       Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ    Loại PTĐ      Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính        Số QĐ       Ngày QĐ
                                                          PDM         hạn

                      - Phạm vi đo: (0,4 - 150) kg;
                      - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 0,02 kg
   Công ty Cổ phần Cân điện
                      - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 250 kg kiểu MT1241, hãng
   tử Đông Đô        Cân bàn điện
                      Metller Toledo, Trung Quốc;                      PDM047-
9  Địa chỉ: 31/64 Vũ Trọng tử  ký hiệu                                763      5/21/2010 5/30/2020
                      - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu XK 3190-A12 hãng       2010
   Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội DD150
                      Shanghai Yaohua Weighing System, Trung Quốc;
   Điện thoại: 0462852343
                      - Cấp chính xác: 3;
                      - Bàn cân: Kích thước: (340 x 450 x 60) mm.

                       - Phạm vi đo: (1 - 300) kg;
  Công ty Cổ phần Sản xuất          - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 50 g
  Thương mại Dịch vụ             - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 500 kg kiểu SP15, hãng
                Cân bàn điện
  Trường Thịnh Tiến             Infinity, Trung Quốc;
                tử kiểu ESC                                    PDM049-
10 Địa chỉ: B22 khu ở Thới An         - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu T23P hãng Ohaus,  839      5/31/2010 5/30/2020
                5060, ký hiệu                                   2010
  1 đường Lê Thị Riêng, Thới         Trung Quốc;
                TTT-300kg
  An, Q12, HCM                - Cấp chính xác: 3;
  Điện thoại: 086276942           - Bàn cân: Vật liệu: tôn thép dày 2 mm; Kích thước: (600
                       x 500 x 140) mm.
                       - Phạm vi đo: (2 - 500) kg;
  Công ty Cổ phần Sản xuất          - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 100 g
  Thương mại Dịch vụ             - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 750 kg kiểu SP15, hãng
                Cân bàn điện
  Trường Thịnh Tiến             Infinity, Trung Quốc;
                tử kiểu ESC                                    PDM050-
10 Địa chỉ: B22 khu ở Thới An         - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu T23P hãng Ohaus,  839      5/31/2010 5/30/2020
                5570, ký hiệu                                   2010
  1 đường Lê Thị Riêng, Thới         Trung Quốc;
                TTT-500kg
  An, Q12, HCM                - Cấp chính xác: 3;
  Điện thoại: 086276942           - Bàn cân: Vật liệu: tôn thép dày 2 mm; Kích thước: (700
                       x 550 x 160) mm.
   Cân SX                             6 of 42
                                                         Ký hiệu       Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ    Loại PTĐ       Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính       Số QĐ       Ngày QĐ
                                                          PDM         hạn
                       - Phạm vi đo: (4 - 1000) kg;
  Công ty Cổ phần Sản xuất          - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 200 g
  Thương mại Dịch vụ             - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo 2 tấn kiểu SP15, hãng
                Cân bàn điện
  Trường Thịnh Tiến             Infinity, Trung Quốc;
                tử kiểu ESC                                    PDM051-
10 Địa chỉ: B22 khu ở Thới An         - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu T23P hãng Ohaus,  839      5/31/2010 5/30/2020
                6080, ký hiệu                                   2010
  1 đường Lê Thị Riêng, Thới         Trung Quốc;
                TTT-1000kg
  An, Q12, HCM                - Cấp chính xác: 3;
  Điện thoại: 086276942           - Bàn cân: Vật liệu: tôn thép dày 3 mm; Kích thước: (800
                       x 600 x 200) mm.

                        - Phạm vi đo: (400 - 120 000) kg;
                        - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
  Công ty Cổ phần Tự động
                        - Đầu đo điện tử: 08 đầu đo 30 t kiểu WBK-30t, hãng
  hóa Tấn Đức
                Cân ô tô kiểu CAS, Hàn Quốc
  Địa chỉ: số 6 khu CN Hòa                                            PDM042-
11               điện tử, ký hiệu - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu Kingbird, hãng  842       6/1/2010 5/30/2020
  Khánh - Q. Liên Chiểu - TP.                                           2010
                TĐ-120T     Mettler Toledo, Hàn Quốc
  Đà Nẵng
                        - Cấp chính xác: 3;
  Điện thoại: 05113764677
                        - Bàn cân: Vật liệu: tôn 8 mm; Kết cấu: dầm chính I600,
                        03 modul (6,0x3,4) m; Kích thước: (18x3,4x0,42) m.

                       - Phạm vi đo: (400 - 120 000) kg;
                       - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
  Công ty Cổ phần Cân Điện          - Đầu đo điện tử: 08 đầu đo 30 t kiểu BTA, hãng
               Cân ô tô kiểu
  tử Nghệ An                 Amcells, Trung Quốc
               điện tử, ký hiệu                                   PDM054-
12 Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành         - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu FS-8000, hãng    964      6/17/2010 6/30/2020
               CDTNA-120T-                                      2010
  phố Vinh, Nghệ An             Fine, Hàn Quốc
               3.218BT
  Điện thoại: 0388900165           - Cấp chính xác: 3;
                       - Bàn cân: Vật liệu: bê tông; Kết cấu: dầm chính U300,
                       03 modul (6,0x3,2x0,3) m; Kích thước: (18x3,2x0,3) m.
   Cân SX                             7 of 42
                                                        Ký hiệu       Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ    Loại PTĐ       Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính       Số QĐ       Ngày QĐ
                                                         PDM         hạn

                      - Phạm vi đo: (400 - 120 000) kg;
                      - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
  Công ty Cổ phần Tập đoàn         - Đầu đo điện tử: 08 đầu đo 40 t kiểu ZSFY-A, hãng
  Điện tử Công nghiệp VN  Cân ô tô kiểu Keli, Trung Quốc
                                                        PDM053-
13 Địa chỉ: 444 Bạch Đằng, điện tử, ký hiệu - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu XK3190-D10, hãng  965      6/17/2010 6/30/2020
                                                         2010
  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  HCA-120.002 Yaohua, Trung Quốc
  Điện thoại: 0439840651          - Cấp chính xác: 3;
                      - Bàn cân: Vật liệu: bê tông; Kết cấu: dầm chính I500,
                      03 modul (6,0x3x0,65) m; Kích thước: (18x3x0,65) m.

                    - Phạm vi đo: (1 - 300) kg;
                    - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 50 g
  Công ty TNHH Kỹ thuật        - Đầu đo điện tử: 04 đầu đo 1000 kg kiểu BTBB, hãng
  Đức Anh         Cân bàn điện Amcells, Mỹ;
                                                        PDM055-
14 Địa chỉ: 54B Bà Triệu - tử ký hiệu - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu XK3190A7 hãng      966      6/17/2010 6/30/2020
                                                         2010
  Hoàn Kiếm - Hà Nội   TDA300    Yaohua, Trung Quốc;
  Điện thoại: 0437666044        - Cấp chính xác: 3;
                    - Bàn cân: Vật liệu: thép; Kích thước: (1,1 x 0,6 x 0,12)
                    m.
                    - Phạm vi đo: (1 - 500) kg;
                    - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 50 g
  Công ty TNHH Kỹ thuật        - Đầu đo điện tử: 04 đầu đo 1000 kg kiểu BTBB, hãng
  Đức Anh         Cân bàn điện Amcells, Mỹ;
                                                        PDM056-
14 Địa chỉ: 54B Bà Triệu - tử ký hiệu - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu XK3190A7 hãng      966      6/17/2010 6/30/2020
                                                         2010
  Hoàn Kiếm - Hà Nội   TDA500    Yaohua, Trung Quốc;
  Điện thoại: 0437666044        - Cấp chính xác: 3;
                    - Bàn cân: Vật liệu: thép; Kích thước: (1,1 x 0,6 x 0,12)
                    m.
   Cân SX                            8 of 42
Cân SX  9 of 42
Cân SX  10 of 42
Cân SX  11 of 42
Cân SX  12 of 42
Cân SX  13 of 42
Cân SX  14 of 42
Cân SX  15 of 42
Cân SX  16 of 42
Phụ lục 1: Bảng 2b

                      CÁC LOẠI MẪU CÂN NHẬP KHẨU
                          (Từ 01/04/2010 đến 30/06/2010)
                                                                Ngày hết
 TT    Tên cơ sở, địa chỉ   Loại PTĐ         Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính        Số QĐ Ngày QĐ
                                                                 hạn

                          - Phạm vi đo: (400 - 100 000) kg;
               Cân ô tô điện    - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 20 kg
   Công ty Cổ phần Xi măng tử 100 tấn,     - Đầu đo điện tử: 08 đầu đo 75 tấn, ký hiệu PR 6221,
   Bút Sơn         kiểu   F701    hãng Sartorius (Nhật);
 1  Địa chỉ: Xã Thanh Sơn - hãng Sartorius    - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị ký hiệu F701, hãng    723  5/14/2010 5/30/2020
   Huyện Kim Bảng - Hà Nam Mechatronics     Sartorius (Nhật);
   Điện thoại: 03513851323 Japan - Nhật     - Cấp chính xác: 3;
               SX          - Mặt bàn cân: Vật liệu: bê tông cốt thép; Kích thước:
                          (18 x 3,6 x 0,6) m.

                          - Mức cân lớn nhất (max): 60 kg;
                Cân bàn điện    - Mức cân nhỏ nhất (min): 0,2 kg;
   Công ty TNHH SXTM và DV  tử 60kg, kiểu   - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 0,01 kg
   Cân điện tử Thịnh Phát  D60ER hãng     - Đầu đo điện tử: 01 đầu đo, kiểu L6E, hãng Zemic
 2  Địa chỉ: 17C5 đường D1,  Ohaus       (Trung Quốc);                        724  5/14/2010 5/30/2020
   P25, Q Bình Thạnh, HCM  Corporation -   - Bộ chỉ thị điện tử: 01 bộ chỉ thị kiểu T23P, hãng Ohaus
   Điện thoại: 0835127131  Trung   Quốc   (Mỹ);
                SX         - Cấp chính xác: 3;
                          - Mặt bàn cân: Kích thước: (0,3 x 0,35 x 0,7) m.

                Cân đĩa điện tử
   Công ty TNHH Thương mại           - Mức cân lớn nhất (max): 6/15 kg;
                DIGI, kiểu SM-
   DV Kỹ thuật Đỉnh Thiên            - Mức cân nhỏ nhất (min): 40/100 g;
                300B   hãng
 3  Địa chỉ: 294 đường 3/2,           - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 2/5 g            840  5/31/2010 5/30/2020
                Teraoka Weigh
   phường 12, quận 10, HCM           - Cấp chính xác: 3;
                System     -
   Điện thoại: 0838650144            - Mặt bàn cân: Kích thước: (410 x 378 x 548) m.
                Singarpor SX
   Cân NK                             17 of 42
                                                           Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ   Loại PTĐ        Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính    Số QĐ Ngày QĐ
                                                            hạn

                Cân đĩa điện tử
   Công ty TNHH Thương mại           - Mức cân lớn nhất (max): 6/15 kg;
                DIGI, kiểu SM-
   DV Kỹ thuật Đỉnh Thiên            - Mức cân nhỏ nhất (min): 40/100 g;
                300P   hãng
3  Địa chỉ: 294 đường 3/2,           - Giá trị độ chia kiểm: e = d = 2/5 g       840  5/31/2010 5/30/2020
                Teraoka Weigh
   phường 12, quận 10, HCM           - Cấp chính xác: 3;
                System     -
   Điện thoại: 0838650144            - Mặt bàn cân: Kích thước: (477 x 378 x 548) m.
                Singarpor SX
   Cân NK                             18 of 42
Phụ lục 1: Bảng 3b

                    CÁC MẪU ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH NHẬP KHẨU
                          (Từ 01/04/2010 đến 30/06/2010)
                                                                 Ngày hết
 TT    Tên cơ sở, địa chỉ        Loại PTĐ        Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính      Số QĐ Ngày QĐ
                                                                  hạn
                               - Đường kính danh định , (mm):       15
   Công ty TNHH Thương mại &
                               - Lưu lượng thể tích lớn nhất, Qmax (m3/h): 3
   Đầu tư Phát triển Anh Minh   ĐHNL DN 15, kiểu DPM-
                               - Lưu lượng thể tích danh định, Qn (m3/h): 1,5
   Địa chỉ: 32 tập thể Hội Nông  15E, ký hiệu DeltaMTR,
 1                              - Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, Qmin (m3/h): 0,03   453  4/2/2010 4/30/2020
   dân VN, Quan Hoa, Cầu Giấy,  hãng Delta Perdana -
                               - Lưu lượng thể tích chuyển tiếp, Qt (m3/h): 0,12
   HN               Malaysia SX
                               - Cấp:               B
   Điện thoại: 0422140666
                               - Sai số cho phép, (±%):     (2;5)
                               - Đường kính danh định , (mm):       40
   Công ty Cổ phần Tư vấn và                - Lưu lượng thể tích lớn nhất, Qmax (m3/h): 30
   Đầu tư Đô thị Việt     ĐHNL DN 40, kiểu WP-     - Lưu lượng thể tích danh định, Qn (m3/h): 15
 2  Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Dynamic,  hãng  Sensus  - Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, Qmin (m3/h): 0,45   454  4/2/2010 4/30/2020
   Quan - P6 - Q3 - HCM    Metering Systems - Đức SX  - Lưu lượng thể tích chuyển tiếp, Qt (m3/h): 3
   Điện thoại: 0839330822                 - Cấp:               B
                               - Sai số cho phép, (±%):     (2;5)
                               - Đường kính danh định , (mm):       50
   Công ty Cổ phần Tư vấn và                - Lưu lượng thể tích lớn nhất, Qmax (m3/h): 30
   Đầu tư Đô thị Việt     ĐHNL DN 50, kiểu WP-     - Lưu lượng thể tích danh định, Qn (m3/h): 15
 2  Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Dynamic,  hãng  Sensus  - Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, Qmin (m3/h): 0,45   454  4/2/2010 4/30/2020
   Quan - P6 - Q3 - HCM    Metering Systems - Đức SX  - Lưu lượng thể tích chuyển tiếp, Qt (m3/h): 3
   Điện thoại: 0839330822                 - Cấp:               B
                               - Sai số cho phép, (±%):     (2;5)
                               - Đường kính danh định , (mm):       80
   Công ty Cổ phần Tư vấn và                - Lưu lượng thể tích lớn nhất, Qmax (m3/h): 80
   Đầu tư Đô thị Việt     ĐHNL DN 80, kiểu WP-     - Lưu lượng thể tích danh định, Qn (m3/h): 40
 2  Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Dynamic,  hãng  Sensus  - Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, Qmin (m3/h): 1,2   454  4/2/2010 4/30/2020
   Quan - P6 - Q3 - HCM    Metering Systems - Đức SX  - Lưu lượng thể tích chuyển tiếp, Qt (m3/h): 8
   Điện thoại: 0839330822                 - Cấp:               B
                               - Sai số cho phép, (±%):     (2;5)
   ĐHNL NK                           19 of 42
                                                                 Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ       Loại PTĐ         Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính     Số QĐ Ngày QĐ
                                                                  hạn
                               - Đường kính danh định , (mm):       100
   Công ty Cổ phần Tư vấn và                - Lưu lượng thể tích lớn nhất, Qmax (m3/h): 120
   Đầu tư Đô thị Việt     ĐHNL DN 100, kiểu WP-    - Lưu lượng thể tích danh định, Qn (m3/h): 60
2  Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Dynamic,  hãng  Sensus  - Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, Qmin (m3/h): 1,8   454  4/2/2010 4/30/2020
   Quan - P6 - Q3 - HCM    Metering Systems - Đức SX  - Lưu lượng thể tích chuyển tiếp, Qt (m3/h): 12
   Điện thoại: 0839330822                 - Cấp:               B
                               - Sai số cho phép, (±%):     (2;5)
                               - Đường kính danh định , (mm):       150
   Công ty Cổ phần Tư vấn và                - Lưu lượng thể tích lớn nhất, Qmax (m3/h): 300
   Đầu tư Đô thị Việt     ĐHNL DN 150, kiểu WP-    - Lưu lượng thể tích danh định, Qn (m3/h): 150
2  Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Dynamic,  hãng  Sensus  - Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, Qmin (m3/h): 4,5   454  4/2/2010 4/30/2020
   Quan - P6 - Q3 - HCM    Metering Systems - Đức SX  - Lưu lượng thể tích chuyển tiếp, Qt (m3/h): 30
   Điện thoại: 0839330822                 - Cấp:               B
                               - Sai số cho phép, (±%):     (2;5)
                               - Đường kính danh định , (mm):       200
   Công ty Cổ phần Tư vấn và                - Lưu lượng thể tích lớn nhất, Qmax (m3/h): 500
   Đầu tư Đô thị Việt     ĐHNL DN 200, kiểu WP-    - Lưu lượng thể tích danh định, Qn (m3/h): 250
2  Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Dynamic,  hãng  Sensus  - Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, Qmin (m3/h): 7,5   454  4/2/2010 4/30/2020
   Quan - P6 - Q3 - HCM    Metering Systems - Đức SX  - Lưu lượng thể tích chuyển tiếp, Qt (m3/h): 50
   Điện thoại: 0839330822                 - Cấp:               B
                               - Sai số cho phép, (±%):     (2;5)
                               - Đường kính danh định , (mm):       200
   Công ty TNHH Thương mại                 - Lưu lượng thể tích lớn nhất, Qmax (m3/h): 500
   N.T.P                          - Lưu lượng thể tích danh định, Qn (m3/h): 250
                 ĐHNL DN 200, kiểu WPH,
3  Địa chỉ: 278 Tô Hiến Thành -              - Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, Qmin (m3/h): 7,5   568  4/22/2010 4/30/2020
                 hãng Bermad - Israel SX
   P15 - Q10 - TP. Hồ Chí Minh               - Lưu lượng thể tích chuyển tiếp, Qt (m3/h): 50
   Điện thoại: 0838631133                 - Cấp:               B
                               - Sai số cho phép, (±%):     (2;5)
   ĐHNL NK                           20 of 42
ĐHNL NK  21 of 42
ĐHNL NK  22 of 42
Phụ lục 1: Bảng 4

               CÁC LOẠI MẪU CÔNG TƠ ĐIỆN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
                           (Từ 01/04/2010 đến 30/06/2010)
                                                    Ký hiệu       Ngày hết
 TT   Tên cơ sở, địa chỉ     Loại PTĐ       Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính  Số QĐ       Ngày QĐ
                                                     PDM         hạn
   Công ty TNHH Kỹ thuật    Công tơ điện
                         -Điện áp (U):    220 V
   DAOER Việt Nam       xoay chiều 1
                         -Dòng điện (I):   5 (20) A
   Địa chỉ: Km 9 đường 5 mới  pha kiểu cảm                             PDM026-
 1                        -Tần số (f):     50 Hz           567      4/22/2010 4/30/2020
   xã Nam Sơn - An Dương -   ứng nhãn hiệu                             2010
                         -Hằng số công tơ: 720 vòng/kWh
   Hải Phòng          Daoer  kiểu
                         -Cấp chính xác:  2
   Điện thoại: 0313970088   FD2000
   CTĐ SX                            23 of 42
CTĐ SX  24 of 42
Phụ lục 1: Bảng 4b

                      CÁC LOẠI MẪU CÔNG TƠ ĐIỆN NHẬP KHẨU
                            (Từ 01/04/2010 đến 30/06/2010)
                                                                     Ngày hết
 TT    Tên cơ sở, địa chỉ         Loại PTĐ         Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính     Số QĐ Ngày QĐ
                                                                      hạn

   Công ty Cổ phần Thủy điện    Công tơ điện xoay chiều    -Số: 08085899, 08085900
   Thác Mơ             kiểu điện tử 3 pha đa chức  -Điện áp (U):    3 x 57,7/100 V
   Địa chỉ: phường Long Thủy,   năng, nhiều biểu giá, kiểu  -Dòng điện (I):   3 x 5 (6) A
 1                                                           452  4/2/2010 4/30/2020
   thị xã Phước Long, tỉnh Bình  A1700,     ký   hiệu  -Tần số (f):     50 Hz
   Phước              PB3FAAGGHT-5     hãng  -Hằng số công tơ: 0,04 Wh/Imp (varh/Imp)
   Điện thoại: 06512216455     Elster - Anh SX        -Cấp chính xác: 0,2 S (tác dụng); 2 (phản kháng)

   Công ty TNHH 1 thành viên
                   Công tơ điện xoay chiều    -Điện áp (U):    220 V
   Điện lực Ninh Bình
                   kiểu cảm ứng 1 pha, kiểu   -Dòng điện (I):   10 (40) A
   Địa chỉ: Km số 2 - QL 1A - P.
 2                  DD862-4, hãng People Ele   -Tần số (f):     50 Hz             676  5/11/2010 5/30/2020
   Đông Thành - Tp. Ninh Bình -
                   Appliance Group, Trung    -Hằng số công tơ: 360 r/kWh
   Tỉnh Ninh Bình
                   Quốc SX            -Cấp chính xác:  2
   Điện thoại: 0302460868

   Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ                 -Số: 09072369; 09072370
                   Công tơ điện xoay chiều
   thuật Công nghệ EDH                      -Điện áp (U):    3 x 63,5/110 V
                   kiểu điện tử 3 pha nhiều
   Địa chỉ: số 1 dãy 13B phố                   -Dòng điện (I):   3 x 5 (6) A
 3                  biểu giá, kiểu A1700, ký hiệu                           846  6/2/2010  30/2/20
   Trung Hòa khu ĐTM Trung                    -Tần số (f):     50 Hz
                   PB3FAGGHT-5 hãng Elster -
   Yên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội                 -Hằng số công tơ: 0,04 Wh/Imp (varh/Imp)
                   Anh SX
   Điện thoại: 0437830057                    -Cấp chính xác: 0,2 S (tác dụng); 2 (phản kháng)

   Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ                 -Số: 09022741; 09092879; 08081770; 09092882
                   Công tơ điện xoay chiều
   thuật Công nghệ EDH                      -Điện áp (U):    3 x 57,7/100 V
                   kiểu điện tử 3 pha nhiều
   Địa chỉ: số 1 dãy 13B phố                   -Dòng điện (I):   3 x 5 (6) A
 3                  biểu giá, kiểu A1700, ký hiệu                           846  6/2/2010  30/2/20
   Trung Hòa khu ĐTM Trung                    -Tần số (f):     50 Hz
                   PB3FAGGHT-5 hãng Elster -
   Yên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội                 -Hằng số công tơ: 0,04 Wh/Imp (varh/Imp)
                   Anh SX
   Điện thoại: 0437830057                    -Cấp chính xác: 0,2 S (tác dụng); 2 (phản kháng)
   CTĐ NK                              25 of 42
                                                                    Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ         Loại PTĐ          Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính     Số QĐ Ngày QĐ
                                                                     hạn

   Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ                 -Số: 10011341; 10011342; 10011343; 10011344
                   Công tơ điện xoay chiều
   thuật Công nghệ EDH                      -Điện áp (U):    3 x 100/173 V
                   kiểu điện tử 3 pha nhiều
   Địa chỉ: số 1 dãy 13B phố                   -Dòng điện (I):   3 x 5 (6) A
3                  biểu giá, kiểu A1700, ký hiệu                           924  6/8/2010 6/30/2020
   Trung Hòa khu ĐTM Trung                    -Tần số (f):     50 Hz
                   PB3FAGGHT-5 hãng Elster -
   Yên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội                 -Hằng số công tơ: 0,06 Wh/Imp (varh/Imp)
                   Anh SX
   Điện thoại: 0437830057                    -Cấp chính xác: 0,2 S (tác dụng); 2 (phản kháng)

   Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ
                   Công tơ điện xoay chiều -Điện áp (U):       3 x 57,7/110 V
   thuật Công nghệ EDH
                   kiểu điện tử 3 pha nhiều -Dòng điện (I):      3 x 1 (1,2) A
   Địa chỉ: số 1 dãy 13B phố
3                  biểu giá, kiểu A1700, ký hiệu -Tần số (f):     50 Hz             976  6/17/2010 6/30/2020
   Trung Hòa khu ĐTM Trung
                   PB3FAGGHT-5 hãng Elster --Hằng số công tơ: 0,01 Wh/Imp (varh/Imp)
   Yên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
                   Anh SX            -Cấp chính xác: 0,2 S (tác dụng); 2 (phản kháng)
   Điện thoại: 0437830057


   Công ty TNHH thiết bị và    Công tơ điện xoay chiều    -Điện áp (U):    220 V
   Chuyển giao công nghệ      kiểu điện tử 1 pha, kiểu    -Dòng điện (I):   10 (100) A
4  Địa chỉ: Số 4 lô 12B ĐTM    DDS63,  hãng  Nanjing   -Tần số (f):     50 Hz             852  6/2/2010 6/30/2020
   Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội  Yuneng Instrument, Trung    -Hằng số công tơ: 1600 imp/kWh
   Điện thoại: 0437830636     Quốc SX            -Cấp chính xác:  1


   Công ty Cổ phần Điện và
                   Công tơ điện xoay chiều    -Điện áp (U):    220 V
   Thương mại HTB
                   kiểu điện tử 1 pha, kiểu    -Dòng điện (I):   10 (40) A
   Địa chỉ: số 2 đường 1/F361 -
5                  DDSN22, hãng Shenzhen     -Tần số (f):     50 Hz             1039  6/25/2010 6/30/2020
   P. Yên Phụ - Q. Tây Hồ - Hà
                   Haoningda Meters, Trung    -Hằng số công tơ: 1600 imp/kWh
   Nội
                   Quốc SX            -Cấp chính xác:  1
   Điện thoại: 0437173069

                   Công tơ điện xoay chiều
   Công ty TNHH Hệ thống Kỹ                    -Điện áp (U):    3 x (63,5 - 240) V
                   kiểu điện tử 3 pha nhiều
   thuật Ứng dụng                         -Dòng điện (I):   3 x 1 (1,2) A
                   biểu giá, kiểu Nexus 1262-S-
6  Địa chỉ: P604 tòa nhà VNA8,                  -Tần số (f):     50 Hz            1040  6/25/2010 6/30/2020
                   9A-SE-INP100, hãng Electro
   số 8 Trần Hưng Đạo, Hà Nội                   -Hằng số công tơ: 1,8 Wh/Imp (varh/Imp)
                   Industries/Gouge Tech - Mỹ
   Điện thoại: 0438251072                     -Cấp chính xác: 0,2 S (tác dụng); 2 (phản kháng)
                   SX   CTĐ NK                               26 of 42
CTĐ NK  27 of 42
CTĐ NK  28 of 42
Phụ lục 1: Bảng 6

             CÁC LOẠI MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÁC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
                            (Từ 01/04/2010 đến 30/06/2010)
                                                            Ký hiệu       Ngày hết
 TT    Tên cơ sở, địa chỉ      Loại PTĐ       Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính       Số QĐ       Ngày QĐ
                                                            PDM         hạn

   Công ty CP chế tạo biến thế          - Điện áp sơ cấp (kV):       22:3
   và Vật liệu điện Hà Nội            - Điện áp thứ cấp (kV):       0,1:3; 0,1:3
   Địa chỉ: Đường K2 - Thị trấn Biến áp đo lường - Tỷ số biến:       22:3/0,1:3; 22:3/0,1:3        PDM001-
 1                                                       11        1/6/2010 1/30/2020
   Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà kiểu PT-24-PĐ-DN - Tần số (Hz):              50               2010
   Nội                      - Dung lượng (VA):        50
   Điện thoại: 0437644795            - Cấp chính xác: 0,2 (đo lường), 3P (bảo vệ)


   Doanh nghiệp Tư nhân Bát             - Sai số khi đo quãng đường: ± 0,2 %
   Thông                      - Sai số khi đo thời gian: ± 0,2 %
                Taximet      kiểu                                 PDM048-
 2  Địa chỉ: 639 Bạch Đằng -             - Phạm vi hiện thị quãng đường: (0 - 999,9) km      780      5/25/2010 5/30/2020
                PAT.VN                                          2010
   Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội              - Phạm vi hiện thị thời gian chờ: (0 - 99 giờ 59 phút
   Điện thoại: 0439843335              59 giây)
   Khac SX                             29 of 42
Khac SX  30 of 42
Phụ lục 1: Bảng 6b

                CÁC LOẠI MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÁC NHẬP KHẨU
                         (Từ 01/04/2010 đến 30/06/2010)
                                                            Ngày hết
 TT    Tên cơ sở, địa chỉ     Loại PTĐ         Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính  Số QĐ Ngày QĐ
                                                             hạn
                             - Tỷ số biến:           5-10/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                             - Dòng điện sơ cấp (A):     5-10 A
   Thạch Anh
                Biến dòng đo lường, kiểu  - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
 1               CRB-24, hãng Arteche -   - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
                Mexico SX         - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                             - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                             - Cấp chính xác:         0,5
                             - Tỷ số biến:           10-20/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                             - Dòng điện sơ cấp (A):     10-20 A
   Thạch Anh
                Biến dòng đo lường, kiểu  - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
 1               CRB-24, hãng Arteche -   - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
                Mexico SX         - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                             - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                             - Cấp chính xác:         0,5
                             - Tỷ số biến:           15-30/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                             - Dòng điện sơ cấp (A):     15-30 A
   Thạch Anh
                Biến dòng đo lường, kiểu  - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
 1               CRB-24, hãng Arteche -   - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
                Mexico SX         - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                             - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                             - Cấp chính xác:         0,5
                             - Tỷ số biến:           20-40/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                             - Dòng điện sơ cấp (A):     20-40 A
   Thạch Anh
                Biến dòng đo lường, kiểu  - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
 1               CRB-24, hãng Arteche -   - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
                Mexico SX         - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                             - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                             - Cấp chính xác:         0,5   Khac NK                          31 of 42
                                                           Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ     Loại PTĐ         Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính  Số QĐ Ngày QĐ
                                                            hạn
                             - Tỷ số biến:           25-50/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                             - Dòng điện sơ cấp (A):     25-50 A
   Thạch Anh
               Biến dòng đo lường, kiểu  - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
1               CRB-24, hãng Arteche -   - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
               Mexico SX         - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                             - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                             - Cấp chính xác:         0,5
                             - Tỷ số biến:           30-60/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                             - Dòng điện sơ cấp (A):    30-60 A
   Thạch Anh
               Biến dòng đo lường, kiểu  - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
1               CRB-24, hãng Arteche -   - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
               Mexico SX         - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                             - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                             - Cấp chính xác:         0,5
                             - Tỷ số biến:           75-150/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                             - Dòng điện sơ cấp (A):    75-150 A
   Thạch Anh
               Biến dòng đo lường, kiểu  - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
1               CRB-24, hãng Arteche -   - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
               Mexico SX         - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                             - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                             - Cấp chính xác:         0,5
                             - Tỷ số biến:          100-200/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                             - Dòng điện sơ cấp (A):    100-200 A
   Thạch Anh
               Biến dòng đo lường, kiểu  - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
1               CRB-24, hãng Arteche -   - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
               Mexico SX         - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                             - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                             - Cấp chính xác:         0,5
   Khac NK                          32 of 42
                                                              Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ       Loại PTĐ         Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính  Số QĐ Ngày QĐ
                                                               hạn
                               - Tỷ số biến:          150-300/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                               - Dòng điện sơ cấp (A):    150-300 A
   Thạch Anh
               Biến dòng đo lường, kiểu    - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
1               CRB-24, hãng Arteche -     - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
               Mexico SX            - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                               - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                               - Cấp chính xác:         0,5
                               - Tỷ số biến:          200-400/5
   Công ty Cổ phần Cơ điện
                               - Dòng điện sơ cấp (A):    200-400 A
   Thạch Anh
               Biến dòng đo lường, kiểu    - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: Lầu 4 số 10 Phổ
1               CRB-24, hãng Arteche -     - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24     467  4/5/2010 4/30/2020
   Quang, phường 2, Q. Tân
               Mexico SX            - Tần số (Hz):           50
   Bình, Tp. HCM
                               - Dung lượng (VA):        10
   Điện thoại: 0839973963
                               - Cấp chính xác:         0,5

   Công ty Cổ phần Công nghệ
   Đo lường Bảo Nam
                 Đồng hồ xăng dầu kiểu 700- - Đường kính danh định: 80 mm
   Địa chỉ: thôn Kinh Triều, xã
2                 35SPA4AL,   hãng  Total - Phạm vi đo: (57 - 1135) L/min        569  4/22/2010 4/30/2020
   Thủy Triều, huyện Thủy
                 Control Systems, Mỹ SX   - Cấp chính xác: 0,5
   Nguyên, HP
   Điện thoại: 0313873297

   Công ty Cổ phần Công nghệ
   Đo lường Bảo Nam
                 Đồng hồ xăng dầu kiểu 700- - Đường kính danh định: 10 mm
   Địa chỉ: thôn Kinh Triều, xã
2                 40SP2AL,   hãng  Total - Phạm vi đo: (151 - 1893) L/min       569  4/22/2010 4/30/2020
   Thủy Triều, huyện Thủy
                 Control Systems, Mỹ SX   - Cấp chính xác: 0,5
   Nguyên, HP
   Điện thoại: 0313873297
   Khac NK                            33 of 42
                                                                Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ      Loại PTĐ          Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính    Số QĐ Ngày QĐ
                                                                 hạn
                            - Tỷ số biến:          200-400/1-1-1
   Công ty Cổ phần Thủy điện
                            - Dòng điện sơ cấp (A):    200-400 A
   Sông Vàng
                Biến dòng đo lường, kiểu - Dòng điện thứ cấp (A):      1
   Địa chỉ: 332 đường 2/9,
3               4MA76 AYC, hãng Siemens -- Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 40,5         630  5/5/2010 4/30/2020
   phường Hòa Cửa Bắc, quận
                Thổ Nhĩ Kỳ SX      - Tần số (Hz):           50
   Hải Châu, Đà Nẵng
                            - Dung lượng (VA):        15/30/60
   Điện thoại: 05113643865
                            - Cấp chính xác:         0,5/5P20
                            - Tỷ số biến:       38 500:3/110:3
   Công ty Cổ phần Thủy điện
                            - Điện áp sơ cấp (V):        38 500/3
   Sông Vàng
                Biến áp đo lường, kiểu - Điện áp thứ cấp (V):        110/3
   Địa chỉ: 332 đường 2/9,
3               VB36-M, hãng Alce - Thổ - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 40,5         630  5/5/2010 4/30/2020
   phường Hòa Cửa Bắc, quận
                Nhĩ Kỳ SX        - Tần số (Hz):            50
   Hải Châu, Đà Nẵng
   Điện thoại: 05113643865              - Dung lượng (VA):         30
                            - Cấp chính xác:          0,5
   Công ty TNHH Vận tải thủy
   Hải An
   Địa chỉ: 4/B4 lô 6B KĐTM
                Đồng hồ xăng dầu kiểu - Đường kính danh định: 100 mm
   Ngã 5 sân bay Cát Bi,
4               AZ100AFF-Z05, hãng Nitto - Phạm vi đo: (8 - 120) m3/h              631  5/5/2010 4/30/2020
   đường Lê Hồng Phong, P.
                Seiko, Nhật Bản SX    - Cấp chính xác: 0,5
   Đông Khê, Q. Ngô Quyền,
   Hải Phòng
   Điện thoại: 0313722623
                               - Tỷ số biến:          200-400-600/5
   Công ty Cổ phần Mía đường
                               - Dòng điện sơ cấp (A):    200-400-600
   - Nhiệt điện Gia Lai
                 Biến dòng đo lường, kiểu  - Dòng điện thứ cấp (A):      5
   Địa chỉ: 561 Trần Hưng
5                 AB24-2/XC, hãng ALCE -   - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24       762  5/21/2010 5/30/2020
   Đạo, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia
                 Indonesia SX        - Tần số (Hz):           50
   Lai
                               - Dung lượng (VA):        10/20/30
   Điện thoại: 0593657236
                               - Cấp chính xác:         0,5/5P20
   Khac NK                           34 of 42
                                                              Ngày hết
TT    Tên cơ sở, địa chỉ      Loại PTĐ         Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính   Số QĐ Ngày QĐ
                                                               hạn
                              - Tỷ số biến:       22 000:3/100:3
   Công ty Cổ phần Mía đường
                              - Điện áp sơ cấp (V):        22 000/3
   - Nhiệt điện Gia Lai
                 Biến áp đo lường, kiểu  - Điện áp thứ cấp (V):       100/3
   Địa chỉ: 561 Trần Hưng
5                 VB24,  hãng ALCE  -  - Điện áp làm việc lớn nhất (kV): 24       762  5/21/2010 5/30/2020
   Đạo, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia
                 Indonesia SX       - Tần số (Hz):            50
   Lai
   Điện thoại: 0593657236                - Dung lượng (VA):         20/40
                              - Cấp chính xác:          0,2/1
                                                3
                             - Lưu lượng lớn nhất (Qmax): 2,5 m /h
   Công ty Cổ phần Dầu khí
                             - Lưu lượng nhỏ nhất (Qmin): 0,016 m3/h
   Trường Sơn         Đồng hồ đo khí dân dụng
                             - Cấp chính xác: 3 (đối với Qmin≤Q<0,1 Qmax)
   Địa chỉ: 13 Trần Quý    kiểu màng, kiểu G1.6R,
6                                      1,5 (đối với Qmax≤Q≤Qmax)   781  5/25/2010 5/30/2020
   Khoách, phường Tân Định,  hãng Keuk Dong Ki Jeon -
                             - Áp suất lớn nhất: 10 kPa
   Quận 1, HCM        hàn Quốc SX                        3
   Điện thoại: 0838480137               - Thể tích chu kỳ, V: 0,70 dm
                             - Kiểu chỉ thị: thể tích
                           - Phạm vi đo: (0,00 - 2,75) mg/L
                           - Giá trị độ chia: 0,01 mg/l
                           - Độ chính xác:
   Công ty TNHH C.P.V   Phương tiện đo nồng độ cồn 0,02 mg/L với phạm vi đo (0,00 - 0,5) mg/L
   Địa chỉ: 53 Nguyễn Tất trong  hơi  thở  kiểu ±5% với phạm vi đo (0,50 - 2,0) mg/L
7                                                      838  5/31/2010 5/30/2020
   Thành, P13, Q4, HCM  AlcoQuant  6020,  hãng - Thời gian khởi động: 06 giây
   Điện thoại: 0839434378 EnvitecC, Đức SX     - Thời gian đáp ứng: 02 giây
                           - Thời gian phục hồi: 05 giây
                           - Khối lượng: khoảng 275 g (đã bao gồm pin)
                           - Kích thước: (190 x 61 x 51) mm
   Khac NK                           35 of 42
Khac NK  36 of 42
Khac NK  37 of 42
Khac NK  38 of 42
Khac NK  39 of 42
Khac NK  40 of 42
Phụ lục 2

             DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH LẦN ĐẦU

                              (Từ 01/04/2010 đến 30/6/2010)
                      Dấu
                              Phương tiện đo       Phạm vi làm    Cấp độ    Chế độ
 TT   Tên cơ sở được ủy quyền      kiểm                                            Số QĐ
                              được CNKNKĐ         việc/ đo    chính xác  kiểm định
                     định số
   Công ty Cổ phần Cấp nước và
   Xây dựng Di Linh
   Địa chỉ: 524 Hùng Vương, thị         Đồng hồ nước lạnh, đường                    Ban đầu, định  525/QĐ-TĐC
 1                     N214                   Qn đến 2,5 m3/h   (2; 5)%
   trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh       kính đến 20 mm, cấp A, B, C                   kỳ, bất thường  15/4/2010)
   Lâm Đồng
   Điện thoại: 0633870437

   Trung tâm Kiểm nghiệm Chất
   lượng Hàng hóa tỉnh Lào Cai
                          Taximet (dùng cho xe 4 chỗ, 7  Đo quãng đường    ±2%    Ban đầu, định  553/QĐ-TĐC
 2  Địa chỉ: 92 đường Hoàng Liên,    N215
                          chỗ và 12 chỗ)          Đo thời gian chờ   ±3%    kỳ, bất thường  20/4/2010)
   tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
   Điện thoại: 0203820352


   Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn
   Tây
                          Đồng hồ nước lạnh, đường                    Ban đầu, định  843/QĐ-TĐC
 3  Địa chỉ: 193 Lê Lợi, P. Lê Lợi,   N216                          3
                                           Qn đến 2,5 m /h   (2; 5)%
                          kính (15 - 20) mm, cấp A, B, C                 kỳ, bất thường  01/6/2010)
   TX. Sơn Tây, Hà Nội
   Điện thoại: 0433832462

   Công ty Cổ phần Tư vấn và
   Giám định Anh Minh
                          Đồng hồ nước lạnh, đường                    Ban đầu, định  960/QĐ-TĐC
 4  Địa chỉ: 51 Đào Duy Anh, Q.     N217                          3
                                           Qn đến 3,5 m /h   (2; 5)%
                          kính (15 - 25) mm, cấp A, B, C                 kỳ, bất thường  14/6/2010)
   Phú Nhuận, TP. HCM
   Điện thoại: 0862921284
   CNKNKĐ lần đầu                           41 of 42
CNKNKĐ lần đầu  42 of 42

								
To top