Docstoc

the duc

Document Sample
the duc Powered By Docstoc
					          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
          GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
            TRÕ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
I- MUC TIÊU:
-Giới thiệu chƣơng trình Thể dục lớp 4. Yêu cầu học sinh nắm đƣợc một số nội dung cơ bản của
chƣơng trình và có thái độ học tập đúng.
-Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu học sinh biết đƣợc những điểm cơ bản
để thực hiện trong giờ học thể dục.
-Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn.
-Trò chôi “chuyền bóng tiếp sức”. Yuê cầu học sinh nắm đƣợc cách chơi, rèn luyện sự khéo léo,
nhanh nhẹn.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm : sân trƣờng hoặc trong lớp học. Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn luyện tập.
-Phƣơng tiện: còi, 4 quả bóng.
III- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
Tập hợp phổ biến nội dung.                     HS xếp thành 4 hàng.
Đứng tại chỗ hát vỗ tay                      HS hát.
Trò chơi : Tìm ngƣời chỉ huy
2. Phần cơ bản:
a. Giới thiệu chƣơng trình Thể dục lớp 4              HS ngồi và lắng nghe.
Thời lƣợng 2 tiết / tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết.
Nội dung gồm: ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập
rèn luyện kĩ năng vận động và các môn học tự chọn nhƣ: Đá
cầu, Ném bóng,…
b. Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện: quần áo gọn gàng, mặc
đồ thể dục.
c. Biên chế tổ tập luyện:
GV chia lớp làm 4 tổ, tổ trƣởng theo biên chế lớp đã phân
công.
d. Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức ”                HS chơi
Cách 1: Xoay ngƣời qua trái hoặc qua phải ra sau, rồi chuyền
bóng cho nhau.
Cách 2: chuyền bóng qua đầu cho nhau.
3. Phần kết thúc:
Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
Giáo viên củng cố hệ thống bài.
Nhận xét, đánh giá tiết học.

           TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ,
       ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ-TRÕ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I-MUC TIÊU:
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng
nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ phải đều và dứt
khoát, đúng theo khẩu lệnh của giáo viên.
-Trò chơi “ Chạy tiếp sức”, yêu cầu học sinh biết chơi đúng luật, háo hứng khi chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.

                    Trang 1
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Phƣơng tiện: còi, 2-4 cờ nheo, ô trò chơi kẻ sẵn.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
Tập hợp phổ biến nội dung.                   HS tập hợp thành 4 hàng
Trò chơi Tìm ngƣời chỉ huy.
Đứng vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản:
a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm,
đứng nghỉ.                           HS chia tổ thực hiện
Lần 1, 2 – GV điều khiển, nhận xét sửa chữa cho HS .      HS thực hiện 3 – 4 lần.
GV theo dõi HS thực hiện trong các lần sau.
b. Trò chơi Chạy tiếp sức
Cho HS tập hợp theo hình thoi, giải thích cách chơi và luật
chơi.                             HS các nhóm chơi.
Cho HS làm mẫu, sau đó cho HS cả lớp thi đua chơi 3 lần.
Giáo viên quan sát nhận xét nhóm thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
HS tập hợp thành một vòng tròn lớn, vừa đi vừa thả lỏng.
Giáo viên hệ thống bài
Nhận xét tiết học.


         QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
           TRÕ CHƠI” THI XẾP HÀNG NHANH”
I-MUC TIÊU:
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.Yêu cầu dàn hàng, dồn
hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải quay trái đúng kĩ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu học sinh biết chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng
trong khi chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                 HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
GV tập hợp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.           HS tập hợp thành 4 hàng.
Đứng tại chỗ hát vỗ tay.
Chơi trò chơi Tìm ngƣời chỉ huy.                  HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ
Ôn quay phải, quay trái, dồn hàng
Lần 1, 2 GV điều khiển và sửa chữa.
HS chia nhóm và tập luyện                     Nhóm trƣởng điều khiển.
GV quan sát, đánh giá biểu dƣơng.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi thi đua xếp hàng nhanh.                  HS chơi trò chơi: Xếp hàng
Giáo viên nêu tên trò chơi và giải thích cách chơi.        nhanh.

                   Trang 2
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
Lần 1,2 HS chơi thử.
Các lần sau chơi chính thức.
Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dƣơng đội thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
Cho HS thả lỏng
GV hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.


               ĐỘNG TÁC QUAY SAU
            TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÖNG, NHẢY NHANH”
I-MUC TIÊU:
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải quay trái,đi đều. Yêu cầu động tác đúng, đều, đúng
khẩu kệnh.
-Học kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hƣớng xoay ngƣời, làm quen với động
tác quay sau.
-Trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu học sinh chơi đúng luật, nhanh nhẹn hào hứng và
trậ tự khi chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
GV phổ biến nội dung học tập.                HS tập hợp thành 4 hàng.
Chơi trò trò chơi: Diệt các con vật có hại          HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ
Ôn quay phải, quay trái, đi đều.               HS thực hành làm theo mẫu.
GV điều khiển lần 1, 2. Sau đó chia tổ tập luyện.
GV quan sát, chữa sai cho các tổ.
Học kĩ thuật động tác quay đằng sau: 7-8 phút
GV làm mẫu động tác 2 lần
Chia tổ tập luyện, GV quan sát nhận xét.           Nhóm trƣởng điều khiển.
b. Trò chơi vận đông.
Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh.               HS chơi.
Cho một số HS làm mẫu, sau đó HS chơi.
GV quan sát, nhận xét đội thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
Cho HS hát một bài hát và vỗ tay theo nhịp.         HS hát và vỗ tay.
GV hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.

               ĐI DỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU
               TRÕ CHƠI “KÉO CƢA LỪA XẺ”
I-MUC TIÊU:


                   Trang 3
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều,đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hƣớng quay,
cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi “Kéo cƣa lừa xẻ”. Yêu cầu chơi đúng luật, háo hứng trật tự khi chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
GV phổ biến nội dung học tập.                  HS tập hợp thành 4 hàng.
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.                  HS chơi.
Đứng tại chỗ và hát vỗ tay một bài.
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ
Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
Lần 1 và 2: GV hƣớng dẫn HS thực hiện.             Nhóm trƣởng điều khiển.
Những lần sau cho HS điều khiển.                HS thực hiện
GV nhận xét, biểu dƣơng các tổ thi đua tốt.
GV cho HS tập 2 lần để củng cố lại.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Kéo cƣa lừa xẻ. GV tập hợp theo đội hình chơi, giải  HS chơi theo hƣớng dẫn của
thích cách chơi và luật chơi.                  GV.
GV cho HS ôn lại vần điệu trƣớc 1 – 2 lần, rồi cho 2 HS làm
mẫu.
Cả lớp thi đua chơi 2-3 lần.
GV quan sát nhận xét, biểu dƣơng các cặp HS chơi đúng luật,
nhiệt tình.
3. Phần kết thúc:                        HS tạo thành một vòng tròn.
Cho HS chạy đều nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, sau
đó khép lại thành một vòng tròn nhỏ.              Làm động tác thả lỏng.
Làm động tác thả lỏng.
GV hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

          ĐI ĐỀU, VÕNG PHẢI, VÕNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
             TRÕ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I-MUC TIÊU:
-Củng cố nâng cao kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
-Học động tác mới: Đi đều vòng phải, còng trái, đứng lại. Yêu cầu học sinh nhận biết đúng
hƣớng vòng, làm quen với kĩ thuật động tác.
-Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu : rèn luyện và nâng cao tập trung chú ý và khả năng định
hƣớng cho học sinh, chơi đúng luật, hào hứng, trật tự khi chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH

                   Trang 4
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Làm theo khẩu lệnh                  HS chơi trò chơi.
Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.

a. Ôn quay đằng sau :
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS.
Tập trung lớp, củng cố. GV điều khiển .
Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. GV làm mẫu động
tác chậm, vừa làm vừa giảng giải kĩ thuật động tác.       HS thực hành làm theo mẫu.
Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc. GV quan sát, sửa
chữa sai sót cho HS.                       Nhóm trƣởng điều khiển.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. GV cho HS tập hợp theo hình thoi,   HS chơi.
nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách
chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV củng cố, hệ thống bài.                    HS hát và vỗ tay
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

          NHẢY DÂY- TRÕ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY
I-MUC TIÊU:
-Ôn nhảy dây theo kiểu chân trƣớc chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ ản đúng động tác và nâng
cao thành tích.
-Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động để rèn luyện sự
khéo léo, nhanh nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Một vài trò chơi đơn giản để HS chú ý        HS chơi trò chơi.
Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ôn đội hình đội ngũ
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng HS thực hành

nghỉ, quay phải, quay trái.
Ôn đi đều vòng phải, đứng lại.

                   Trang 5
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
Ôn đi đều vòng trái, đứng lại.
Ôn tất cả nội dung ĐHĐN nêu trên.
b. Trò chơi vận động                     HS chơi.
Trò chơi: Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau. GV cho HS tập hợp theo
hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm
mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát,
nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang làm động HS thực hiện động tác làm thả
tác thả lỏng.                         lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
                  Trang 6
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4

       QUAY SAU,ĐI ĐỀU VÕNG PHẢI,VÕNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
              TRÕ CHƠI “BỎ KHĂN”
I-MUC TIÊU:
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi
đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện đúng động tác, tƣơng đối đều, đúng khẩu
lệnh.
-Trò chơi “Bỏ khăn “. Yêu cầu tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng
và trật tự khi chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.                HS chơi trò chơi.
Đứng tại chỗ hát vỗ tay.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ôn ĐHĐN                            HS thực hành
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều
vòng phải, vòng trái, đứng lại.
Chia tổ tập luyện do tổ trƣởng điều khiển.            Nhóm trƣởng điều khiển.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót, biểu dƣơng các nhóm
thi đua học tốt.
Tập hợp cả lớp để giáo viên điều khiển củng cố.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Bỏ khăn. GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò   HS chơi.
chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp
theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng
HS hoàn thành, không phạm luật.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện động tác thả
Cho HS chạy thƣờng quanh sân tập. Sau đó tập hợp 4 hàng dọc   lỏng.
để thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
                   Trang 7
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4

                TRÕ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I- MUC TIÊU:
-Củng cố nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng
trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tƣơng đối đều, đẹp và đúng khẩu lệnh.
-Học động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu học sinh biết cách bƣớc đệm khi đổi chân.
-Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê” nhƣ tiết 8.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Tìm ngƣời chỉ huy.                   HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ:
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải,   HS thực hành
vòng trái, đứng lại.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho  Nhóm trƣởng điều khiển.
HS.
Tập hợp để GV củng cố .

Học động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp.
GV làm mẫu và giảng giải cách làm.
Dạy HS bƣớc đệm tại chỗ, bƣớc đệm trong bƣớc đi.
b. Trò chơi vận động                    HS chơi.
Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. GV cho HS tập hợp theo hình thoi,
nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách
chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cho HS chạy vòng quanh sân trƣờng, sau đó khép dần lại HS thực hiện động tác thả
thành vòng tròn nhỏ, chuyển thành đi chậm, vừa đi vừa làm lỏng.
động tác thả lỏng rồi dừng lại quay mặt vào trong.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.           QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÕNG PHẢI, VÕNG TRÁI
             ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP

I- MUC TIÊU:
-Củng cố nâng cao kĩ thuật :Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Yêu cầu thực hiện đúng động tác, đều, đúng khẩu lệnh.

                    Trang 8
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Trò chơi “Bỏ khăn “ nhƣ tiết trƣớc.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy theo một hàng dọc quanh sân.
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.                  HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ôn đội hình đội ngũ:
Ôn quay đằng sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi   HS thực hành
chân khi đi đều sai nhịp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho  Nhóm trƣởng điều khiển.
HS.
Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Bỏ khăn. GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò   HS chơi.
chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp
theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng
HS hoàn tích cực trong khi chơi.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cho HS cả lớp vừa đi vừa vỗ tay theo nhịp.            HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

          TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNGĐI ĐỀU VÕNG PHẢI,
              VÕNG TRÁI,TRÕ CHƠI “KẾT BẠN”
I-MUC TIÊU:
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dàn hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng
trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu tập hợp và dàn hàng nhanh, không xô đẩy, chen lấn
nhau. Đi đều không sai nhịp, đến chỗ vòng tƣơng đối đều và đẹp. Biết cách đổi chân khi sai
nhịp.
-Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, trật tự
khi chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.               HS chơi trò chơi.

                   Trang 9
           Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
Đứng tại chỗ hát vỗ tay một phút.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ                      HS thực hành
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải,
vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho Nhóm trƣởng điều khiển.
HS.
Cả lớp tập lớp do GV điều khiển để củng cố.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Kết bạn . GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò HS chơi.
chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp
theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng
HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cho cảlớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.            HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

              ĐI ĐỀU VÕNG PHẢI, VÕNG TRÁI,
              TRÕ CHƠI “NÉM TRUNG ĐÍCH”
I-MUC TIÊU:
-Củng cố nâng cao kĩ thuật: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Yêu cầu đi đều đến chỗ vòng không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi “Ném trúng đích”. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh, khéo léo, ném chính xác vào
đích.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Thi đua xếp hàng.                   HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ:
Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều  HS thực hành
sai nhịp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho  Nhóm trƣởng điều khiển.
HS.
Tập hợp lớp do GV điều khiển để củng cố.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Ném bóng trúng đích. GV cho HS tập hợp theo hình    HS chơi.

thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu

                   Trang 10
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
HS tập một số động tác thả lỏng               HS thực hiện.
Đứng tại chỗ và hát vỗ tay theo nhịp.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

          TẬP HỢP HÀNG NGANG, GIỐNG HÀNG, ĐIỂM SỐ,
               TRÕ CHƠI “KẾT BẠN”
I-MUC TIÊU:
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng
phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu tập hợp hàng và dàn hàng nhanh, động tác
quay sau đúng hƣớng, đúng kĩ thuật, đi đều vòng bên phải,bên trái đều, đẹp, biết cách đổi chân
khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, quan sát nhanh, chơi đúng luật,
thành thạo, hào hứng và trật tự khi chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.                  HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều   HS thực hành
vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho  Nhóm trƣởng điều khiển.
HS.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Kết bạn. GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò   HS chơi.
chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp
theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng
HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.               HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.


           QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÕNG PHẢI, VÕNG TRÁI,

               TRÕ CHƠI “NÉM TRÖNG ĐÍCH”

                   Trang 11
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
I-MUC TIÊU:
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp. Yêu cầu quay sau đúng hƣớng, không lệch hàng, đi đều đến chỗ vòng không xô lệch hàng,
biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi “Ném trúng đích”. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh khéo léo, ném chính xác vào
đích.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Tìm ngƣời chỉ huy.                   HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ:
Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều  HS thực hành
sai nhịp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho  Nhóm trƣởng điều khiển.
HS.
Cả lớp tập trung do GV điều khiển để củng cố.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Ném bóng trúng đích. GV cho HS tập hợp theo hình    HS chơi.
thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Tập một số động tác thả lỏng                   HS thực hiện.
Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp.
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

         ôn tập: QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÕNG PHẢI, VÕNG TRÁI
              ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra động tác: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu
thực hiện cơ bản đúng động tác theo khẩu lệnh.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.

                    Trang 12
           Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
phục tập luyện.
Trò chơi: Trò chơi tự chọn.                  HS chơi trò chơi.
Ôn động tác quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân
khi đi đều sai nhịp.
GV điều khiển lớp tập 1-2 phút.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Kiểm tra đội hình đội ngũ:
Nội dung kiểm tra: Kiểm tra động tác quay sau, đi đều vòng HS thực hành
phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Tổ chức và phƣơng pháp kiểm tra: Tập hợp hàng ngang. Kiểm
tra theo từng tổ.                       Nhóm trƣởng điều khiển.
Cách đánh giá: Đánh giá theo mức độ thực hiện động tác của
từng HS. (Hoàn thành, Hoàn thành tốt và chƣa hoàn thành)
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Ném bóng trúng đích. GV cho HS tập hợp theo hình HS chơi.
thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.

Đứng và hát vỗ tay theo nhịp.                HS thực hiện.
GV nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra, công bố kết quả kiểm
tra.

              ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
              TRÕ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI “
I-MUC TIÊU:
-Học 2 động tác vƣơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bàn
đúng động tác.
-Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động, nhiệt tình.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Trò chơi mà HS thích.                 HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung:
Lần 1: GV nêu tên động tác, làm mẫu và phân tích giảng giải
từng nhịp để HS bắt chƣớc. Tiếp theo, GV hƣớng dẫn cho HS
cách hít vào và thở ra.                     HS thực hành
Lần 2: GV vừa hô nhịp vừa quan sát HS tập .
Lần 3: GV hô cho HS tập toàn bộ động tác.
Lần 4: GV có thể mời lớp trƣởng lên hô nhịp cho cả lớp tập.   Nhóm trƣởng điều khiển.

                   Trang 13
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
GV dành thời gian để sửa sai cho các em.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Nhan lên bạn ơi. GV cho HS tập hợp theo hình thoi, HS chơi.
nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách
chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Tập một số động tác thả lỏng.                HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
                 Trang 14
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4


         ĐỘNG TÁC CHÂN- TRÕ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI”
I-MUC TIÊU:
-Ôn tập hai động tác vƣơn thở và tay. Yêu cầu thực hiện động tác tƣơng đối chính xác.
-Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi “. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Tự chọn.                        HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Động tác vƣơn thở : Tập 3 lần.                  HS thực hành
Ôn động tác tay: 3 lần
Ôn động tác vƣơn thở và động tác tay
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV do tổ trƣởng điều     Nhóm trƣởng điều khiển.
khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
Học động tác chân: 5 lần, mỗi lần 8 nhịp.
Lần 1: GV hô nhịp cho cả lớp tập.
Lần 2: Lớp trƣởng vừa tập vừa hô nhịp cho cả lớp tập.
Lần 3: Cán sự hô nhịp cho cả lớp tập. GV quan sát sửa sai cho
HS.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. GV cho HS tập hợp theo hình thoi,  HS chơi.
nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách
chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ làm động tác thả lỏng.               HS thực hiện.
Đi thƣờng hoặc đứng tại chỗ vỗ tay theo nhịp.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

               ĐỘNG TÁC LƢNG-BỤNG
           TRÕ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
I- MUC TIÊU:
-Ôn động tác vƣơn thở, tay và chân. Yêu cầu thực hiện động tác tƣơng đối đúng.
-Học động tác lƣng-bụng. Yêu cầu thực hiện độnh tác cơ bản đúng.
-Tró chơi “Con cóc là cậu Ông Trời”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi nhiệt tình chủ
động.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.

                   Trang 15
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Phƣơng tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                 HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.                   HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Ôn động tác vƣơn thở, tay và chân: 2 lần mỗi lần 8 nhịp.     HS thực hành
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau tổ trƣởng điều khiển. GV
quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
Học động tác lƣng bụng:
Khi tập động tác lƣng bụng, lúc đầu yêu cầu thẳng chân, thân
chƣa cần gập sâu mà qua mỗi buổi tập, GV yêu cầu HS gập      Nhóm trƣởng điều khiển.
sâu hơn một chút.
b. Trò chơi vận động                       HS chơi.
Trò chơi: Con cóc là câu ông trời . GV nêu trò chơi, giải thích
luật chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ thả lỏng, sau đó hát và vỗ tay theo nhịp.      HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP
            TRÕ CHƠI “ CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
I-MUC TIÊU:
-Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ
động nhiệt tình.
-Ôn 4 động tác: vƣơn thở, tay, chân và lƣng-bụng. Yêu cầu học sinh nhắc lại đƣợc tên và thứ tự
động tác , thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Học động tác phối hợp. Yêu cầu thuộc động tác, biết nhận ra đƣợc chỗ sai của động tác khi tập
luyện.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Tự chọn.                       HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Trò chơi vận động.
Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời.               HS chơi.
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi, vần điệu sau đó điều

                    Trang 16
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
khiển cho HS chơi.
b. Bài thể dục phát triển chung:
Ôn 4 động tác vƣơn thở, tay, chân, lƣng và bụng: Ôn 3 lần mỗi HS thực hiện.
động tác 2 lần 8 nhịp.
Lần 1: GV vừa hô nhịp vừa làm mẫu.
Lần 2: GV hô nhịp, không làm mẫu.
Lần 3: GV hô nhịp và đi lại quan sát HS
Động tác phối hợp: 4-5 lần. GV cho HS tập 1-2 lần, sau đó
phối hợp động tác chân vơí tay.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Trò chơi tự chọn.                       HS thực hiện.
Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

             TRÕ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”
       ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I-MUC TIÊU:
-Ôn tập 5 động tác: vƣơn thở, tay, chân, lƣng-bụng và phối hợp. Yêu cầu thực hiện đúng động
tác và biết phối hợp giữa các động tác.
-Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: GV tự chon.                      HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a.Bài thể dục phát triển chung: 3-4 lần
Lần 1: GV vừa hô, vừa làm mẫu cho HS.              HS thực hành
Lần 2: GV vừa hô vừa quan sát để sửa sai cho HS.
Lần 3,4: Lớp trƣởng hô nhịp cho lớp tập, GV sửa sai.       Nhóm trƣởng điều khiển.
GV có thể chia nhóm để các tổ tập, sau đó thi đua.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức . GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi,   HS chơi.
giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo
cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS
hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV cho HS tập các động tác thả lỏng.               HS thực hiện.
Chơi trò chơi tại chỗ.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.


                   Trang 17
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
               TRÕ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”
      ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I-MUC TIÊU:
-Ôn và kiểm tra thử 5 động tác cỷa bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện đúng động
tác.
-Tiếp tục trò chơi”Nhảy ô tiếp sức”.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Khởi động các khớp.
Trò chơi: Chơi trò chơi do GV chọn.               HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục: 5-7 phút. Tập theo đội   HS thực hành
hình hàng ngang.
Lần 1: GV hô nhịp cho cả lớp tập, mỗi động tác tập 2x8 nhịp.
Lần 2: Cán sự làm mẫu vàhô nhịp cho cả lớp tập. GV nhận xét
2 lần tập.
 GV chia tổ tập luyện. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót  Nhóm trƣởng điều khiển.
cho HS.
Kiểm tra thử 5-6 động tác. HS ngồi theo đội hình hàng ngang,
GV gọi lần lƣợt 3-5 em lên kiểm tra thử và công bố kết quả
kiểm tra ngay.
b. Trò chơi vận động                       HS chơi.
Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức. GV cho HS tập hợp , giải thích luật
chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dƣơng HS
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV chạy nhẹ nhàng cùng HS trong sân trƣờng.           HS thực hiện.
Chơi trò chơi thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

      KIỂM TRA 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
                 TRÕ CHƠI “KẾT BẠN”
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra 5 động tác: Vƣơn thở, tay, chân, lƣng-bụng và phối hợp. Yêu cầu đúng kĩ thuật động
tác và đúng thứ tự.
-Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu chơi nhiệt tình, chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

                   Trang 18
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Giậm chân tại chỗ theo nhịp, vỗ tay.
Xoay các khớp.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.            HS thực hành
Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung: 2 lần 8 nhịp.
Kiểm tra 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.
Nội dung kiểm tra: Mỗi HS thực hiện 5 động tác theo đúng thứ
tự.
Tổ chức và phƣơng pháp kiểm tra: Kiểm tra theo nhiều đợt,
mỗi đợt 5 học sinh.
Cách đánh giá: (HT tốt, HT hoặc Chƣa hoàn thành.)        HS chơi.
b. Trò chơi khởi động: 3-4 phút
Trò chơi: Kết bạn. Nhắc lại cách chơi, sau đó cho HS chơi.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.
GV nhận xét, đánh giá, công bố kết quả kiểm tra.

               HỌC ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG
              TRÕ CHƠI “ MÈO ĐUỔI CHUỘT”
I-MUC TIÊU:
-Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu học sinh nắm đƣợc luật chơi, chơi tự giác, tích cực, chủ
động.
- Học động tác thăng bằng. Học sinh nam, học sinh nắm đƣợc kĩ thuật động tác và thực hiện
tƣơng đối đúng.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ chân, gối, hông, vai
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên quanh sân tập.
Trò chơi: GV tự chọn.                      HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Ôn 5 động tác đã học 2 lần, mỗi động tác 8 nhịp.         HS thực hành
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS.
Học động tác thăng bằng: 5 lần. Sau khi nêu tên động tác, GV
vừa làm mẫu vừa giải thích cho HS bắt chƣớc tập theo. Dần    Nhóm trƣởng điều khiển.
dần GV không làm mẫu mà chỉ hô cho HS tập.

                   Trang 19
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
Tập lại từ đầu đến động tác thăng bằng: 2 lần.
b. Trò chơi: Mèo đuổi chuột. GV cho giải thích luật chơi, rồi HS chơi.
cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi.
GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng vỗ tay hát.                       HS thực hiện.
Thực hiện các động tác thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                HỌC ĐỘNG TÁC NHẢY
              TRÕ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”
I-MUC TIÊU:
-Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu tham gia chơi đúng luật.
-Ôn 6 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc thứ tự các động tác và
chủ động tập đúng kĩ thuật.
-Học động tác nhảy. Yêu cầu nhớ tên và tập đúng động tác
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Khởi động các khớp.
Trò chơi: GV tự chọn                       HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Ôn 6 động tác đã học.                      HS thực hành
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS.
Học động tác nhảy: Sau khi nêu tên động tác, GV vừa làm mẫu
vừa giải thích cho HS bắt chƣớc tập theo. Dần dần GV không
làm mẫu mà chỉ hô cho HS tập.                  Nhóm trƣởng điều khiển.
Cho một vài HS lên thực hiện 1 lần cho cả lớp xem.
GV điều khiển cho HS tập hoàn chỉnh động tác vùa học: 1-2
lần.
b. Trò chơi: GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò chơi,   HS chơi.
giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo
cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS
hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.
Chạy nhẹ nhàng một vòng quanh 5 sân tập.
GV củng cố, hệ thống bài.

                   Trang 20
         Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN             HĐ CỦA HỌC SINH
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                HỌC ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ
                TRÕ CHƠI “CHIM VỀ TỔ”
I-MUC TIÊU:
-Ôn 7 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu học sinh thực hiện động rác
theo đúng thứ tự, chính xác và tƣơng đối đẹp.
-Học động tác điều hoà. Yêu cầu thực hiện động tác tƣơng đối đúng, nhịp độ chậm và thả lỏng.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
Đi thƣờng 1 vòng tròn và hít thở sâu.
Trò chơi: GV chọn.                        HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Ôn 7 động tác đã học: 2 lần.                   HS thực hành
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
Học động tác điều hoà: 5 lần mỗi động tác 2 lần 8 nhịp.
Sau khi nêu tên động tác, GV vừa làm mẫu vừa giải thích cho
HS bắt chƣớc tập theo. Dần dần GV không làm mẫu mà chỉ hô
cho HS tập.                           Nhóm trƣởng điều khiển.

GV hô nhịp cho cả lớp tập 8 động tác của bài TD phát triển
chung.
b. Trò chơi: Chim về tổ. GV nêu trò chơi, giải thích luật chơi, HS chơi.
rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi.
GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
Bật nhảy nhẹ nhàng từng chân kết hợp thả lỏng toàn thân.    HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

            ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
               TRÕ CHƠI “CHIM VỀ TỔ”
I- UC TIÊU:
-Ôn từ động tác 4 đến động tác 8 của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác
đúng thứ tự và biết phát hiện ra chỗ sai khi tập luyện để tự sửa và sửa cho bạn.
-Trò chơi “Chim về tổ”. Yêu cầu chơi nhiệt tình, thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi.
II- ỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.

                   Trang 21
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân
trƣờng.
Đứng chỗ tay để khởi động các khớp.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Trò chơi vận động: Chim về tổ, giải thích luật chơi, rồi cho  HS chơi
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng
b. Bài thể dục phát triển chung                  Nhóm trƣởng điều khiển.
Ôn từ động tác 4 đến động tác 8 của bài thể dục phátt triển
chung: 2-3 lần, mỗi động tác 2 lần 8 nhịp.
Sau mỗi lần tập, GV nhận xét ƣu, nhƣợc điểm của lần tập đó.
Trong quá trình HS tập, GV có thể dừng lại ở từng nhịp để sửa
sai.
Ôn toàn bài 2 lần do lớp trƣởng điều khiển.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                   HS thực hiện.
Cho HS tập một số động tác thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

            ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
               TRÕ CHƠI “ĐUA NGỰA”
I-MUC TIÊU:
-Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc thứ tự động tác và tập tƣơng đối đúng.
-Trò chơi “Đua ngựa”. Yêu cầu chơi đúng luật và tham gia chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Tại chỗ vỗ tay hát.
Khởi động các khớp.
Trò chơi: GV tự chọn.                      HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Trò chơi vận động: GV nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi
cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi.
GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
b. Bài thể dục phát triển chung:                 HS thực hành

                    Trang 22
           Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
Ôn cả bài : 3- 4 lần.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS.                              Nhóm trƣởng điều khiển.
HS thi đua thực hiện bài TD phát triển chung: 1 lần.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV củng cố, hệ thống bài.                   HS thực hiện.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

             ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
                TRÕ CHƠI “ĐUA NGỰA”
I-MUC TIÊU:
-Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tƣơng đối chính xác và thuộc thứ
tự động tác.
-Trò chơi “Đua ngựa “. Yêu cầu biết cách chơi và chơi một cách chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Khởi động các khớp.
Trò chơi: GV tự chọn.                      HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Trò chơi vận động: Đua ngựa. GV nêu trò chơi, giải thích
luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp  HS chơi trò chơi.
cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành
vai chơi của mình.
b. Bài thể dục phát triển chung.
Ôn tập toàn bài: GV cho cả lớp tập cả bài 2-3 lần, mỗi động   Nhóm trƣởng điều khiển.
tác 2 lần 8 nhịp.
GV hô 1 lần, sau đó cán sự lớp vừa hô nhịp vừa tập cùng động
tác.
Kiểm tra thử: GV gọi lần lƣợt từng nhóm (mỗi nhóm 3 HS )     HS thực hành.
lên tập bài TD phát triển chung. Cán sự hoặc 1 trong 3 em đó
hô nhịp.
Sau khi kiểm tra thử xong. GV nhận xét ƣu, khuyết điểm của
từng HS trong lớp. Cuối cùng GV hô nhịp cho cả lớp tập bài
TD phát triển chung.                       HS thực hiện.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

             ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

                   Trang 23
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
                TRÕ CHƠI “THỎ NHẢY”
I-MUC TIÊU:
-Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu tập thuộc cả bài và thực hiện các động tác cơ
bản đúng.
-Trò chơi “Thỏ nhảy”. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, sôi nổi và chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                 HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang
phục tập luyện.                          HS tập hợp thành 4 hàng.
Cả lớp chạy chậm thành 1 hàng dọc quanh sân tập.
Trò chơi: GV tự chọn.                       HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Ôn bài TD : 2-3 lần, mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp.        HS thực hành
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho  Nhóm trƣởng điều khiển.
HS.
b. Trò chơi: Thỏ nhảy. GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải   HS chơi.
thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho
cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
GV củng cố, hệ thống bài.                     HS thực hiện.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
 Dặn dò: Ôn tập ở nhà để chuẩn bị kiểm tra.

           KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
              TRÕ CHƠI “LÕ CÕ TIẾP SỨC”
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện bài thể dục đúng thứ tự và kĩ thuật.
-Trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc trò chơi “Thỏ nhảy”. Yêu cầu chơi đúng luật.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Đi đều hoặc giậm chân tại chỗ.
Khởi động các khớp do GV điều khiển.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài TD phát triển chung.

                    Trang 24
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
Ôn bài TD phát triển chung: 2 lần, mỗi động tác tập lần 8 nhịp. HS thực hành
Kiểm tra bài TD phát triển chung:
Nội dung kiểm tra: HS thực hiện 8 động tác.
Tổ chức kiểm tra: Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 4 HS
Đánh giá: Hoàn thành tốt, Hoàn thành hoặc Chƣa hoàn thành.
Những HS chƣa hoàn thành GV cho KT lại ngay sau đó.
b. Trò chơi: Lò cò tiếp sức. GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, HS chơi.
giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo
cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS
hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ thực hiện động tác gập thân thả lỏng.       HS thực hiện.
Bật nhảy nhẹ nhàng từng chân, kết hợp thả lỏng toàn thân.
GV nhận xét, công bố điểm KT, đánh giá tiết học.

            THỂ DỤC RÈN LUYỆN THÂN THỂ CƠ BẢN
              TRÕ CHƠI “LÕ CÕ TIẾP SỨC”
I-MUC TIÊU:
-Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu
cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
-Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy chậm theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
Đứng tại chỗ làm động tác xoay ngƣời để khởi đông.
Trò chơi: Chẵn lẻ.                        HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB:
Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch   HS thực hành
kẻ thẳng hai tay dang ngang.
GV điều khiển lớp đi theo đội hình 2-3 hàng dọc. GV chú ý
sửa những động tác chƣa chính xác.
Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số vàđi
theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ     Nhóm trƣởng điều khiển.
thẳng hai tay dang ngang.
GV nhận xét đánh giá.
b. Trò chơi: Lò cò tiếp sức. GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi,  HS chơi.
giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo
cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS
hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.

                   Trang 25
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
Đứng tại chỗ vỗ tay, hát hoặc đi lại thả lỏng, hít thở sâu. HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

           THỂ DỤC RÈN LUYỆN THÂN THỂ CƠ BẢN
             TRÕ CHƠI “NHẢY LƯỚT SÓNG”
I-MUC TIÊU:
-Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hàng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hàng hai tay dang
ngang. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
-Học trò chơi “Nhảy lƣớt sóng”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
Trò chơi: Tìm ngƣời chỉ huy.                  HS chơi trò chơi.
Khởi động các khớp tay, cổ chân, đầu gối, vai, hông.

2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB                       HS thực hành
Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông:
Cả lớp thực hiện dƣới sự chỉ huy của GV. Tập 3 lần.
Luyện tập theo các tổ đã đƣợc phân công. GV đến từng tổ theo
dõi nhận xét, sửa chữa.
GV tổ chức cho HS thực hiện dƣới hình thức thi đua.      Nhóm trƣởng điều khiển.
Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.
Biểu diễn thi đua giữa các tổ.
b. Trò chơi: Nhảy lƣớt sông.
GV cho HS tập hợp 4 hàng dọc, nêu trò chơi, giải thích luật  HS chơi.
chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai
chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
GV củng cố, hệ thống bài.                   HS thực hiện.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

           THỂ DỤC RÈN LUYỆN THÂN THỂ CƠ BẢN
             TRÕ CHƠI “NHẢY LƯỚT SÓNG”
I-MUC TIÊU:
-Tiếp tục ôn tập đi kiễng gót hai tay chộng hông. Yêu cầu học sinh thực hiện động tác ở mức
tƣơng đối chính xác.
-Trò chơi “Nhảy lƣớt sóng”. Yêu cầu tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:

                   Trang 26
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Cả lớp chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân tập.
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.                 HS chơi trò chơi.
Tập bài tập thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB                       HS thực hành

Ôn đi đều kiễng gót hai tay chống hông.
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số trƣớc khi co HS đi Nhóm trƣởng điều khiển.
kiễng gót, GV nhắc nhở HS kiễng gót cao, chú ý giữ thăng
bằng và đi trên đƣờng thẳng.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS.
b. Trò chơi: Nhảy lƣớt sóng. GV cho HS nêu trò chơi, giải HS chơi.
thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho
cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn
thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cả lớp chạy chậm và hít thở sâu.                HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

              ĐI NHANH CHYỂN SANG CHẠY
              TRÕ CHƠI “NHẢY LƯỚT SÓNG”
I-MUC TIÊU:
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện động tác tƣơng đối chính xác.
-Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tƣơng đối chính xác.
-Trò chơi “Nhảy lƣớt sóng”. Yêu cầu tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Cả lớp chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
Trò chơi: Kéo cƣa lừa xe.                   HS chơi trò chơi.
Tập bài TD phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.

                   Trang 27
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
a. Ôn đội hình đội ngũ:
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng: Các tổ tập theo khu vực đã HS thực hành
đƣợc phân công. GV theo dõi quan sát.

b. Bài tập RLTTCB
Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Cả lớp cùng thực hiện theo đội Nhóm trƣởng điều khiển.
hình hàng dọc, mỗi em cách nhau 2m.
Từng tổ HS trình diễn và đi đều theo 1-4 hàng dọc và di
chuyển hƣớng phải trái: 1 lần.
c. Trò chơi: Nhảy lƣớt sóng. GV nêu trò chơi, giải thích luật HS chơi.
chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cả lớp chạy chậm thả lỏng theo đội hình vòng tròn.
Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.                   HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

              ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY
            TRÕ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
I-MUC TIÊU:
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác
tƣơng đối chính xác.
-Học trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
Trò chơi: Tìm ngƣời chỉ huy                   HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình và Bài tập RLTTCB                  HS thực hành
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh trên vạch kẻ thẳng
và chuyển sang chạy.
Cả lớp cùng thực hiện dƣới sự chỉ huy của GV. Đội hình tập đi
có thể theo đội hình 2-4 hàng dọc.
Tập luyện theo khu vực tổ đã đƣợc phân công.           Nhóm trƣởng điều khiển.
Tổ chức cho HS tập dƣới hình thức thi đua.
Thi biểu diễn giữa các tổ với nhau.
b. Trò chơi vận động: Chạy theo hình tam giác.
 GV nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu    HS chơi.
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.

                   Trang 28
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ hát vỗ tay.
GV củng cố, hệ thống bài.                  HS thực hiện.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                  SƠ KẾT HKI
            TRÕ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TA GIÁC”
I-MUC TIÊU:
-Sơ kết HKI. Yêu cầu học sinh hệ thống đƣợc những kiến thức, kĩ năng đãhọc, những ƣu khuyết
điểm trong học tập, rút kinh nghiệm từ đó học tập tốt hơn.
-Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” nhƣ tiết trƣớc.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Đứng tại chỗ khởi động các khớp.
Trò chơi: Kết bạn.                        HS chơi trò chơi.
Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Sơ kết HK I
GV hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong HK I
Ôn tập các kĩ năng đội hình đội ngũ và một số động tác thể dục  Nhóm trƣởng điều khiển.
rèn luyện tƣ thế và kĩ năng vận động cơ bản đã học ở các lớp
1,2,3.
Quay sau, đi đều vòng trái, vòng phải và đổi chân khi đi đều
sai nhịp.
Bài thể dục phát triển chung 8 động tác.
Ôn một số trò chơi vận động đã học ở lớp 1,2,3 và các trò chơi
mới: Nhảy lƣớt sóng, Chạy theo hình tam giác.
Nhận xét đánh giá học sinh trong lớp, trong tổ. Khen ngợi
những học sinh tích cực .
b. Trò chơi: Chạy theo hình tam giác.              HS chơi.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
HS đứng tại chỗ vỗ tay hát.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

             ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
            TRÕ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
I-MUC TIÊU:
-Ôn đi vƣợt chƣớng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện đƣợc ở mức tƣơng đối chính xác.
-Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ, tích cực.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:

                   Trang 29
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: Bịt mắt bắt dê.                    HS chơi trò chơi.
Chạy trên địa hình tự nhiên
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB                        HS thực hành
Ôn động tác vƣợt chƣớng ngại vật thấp.
GV cho HS nhắc lại ngắn gọn cách thực hiện, cho HS ôn lại
các động tác đi vƣợt chƣớng ngại vật, thực hiện 2-3 lần cự ly  Nhóm trƣởng điều khiển.
10m-15m. Cả lớp tập theo đội hình 2-3 hàng dọc, theo dòng
nƣớc chảy, em nọ cách em kia 2m.
HS ôn tập theo các tổ.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
b. Trò chơi vận động: Chạy theo hình tam giác : GV nêu trò    HS chơi.
chơi, giải thích luật chơi. GV chú ý nhắc HS khi chạy phải
thẳng hƣớng, động tác phải nhanh, khéo léo, không đƣợc phạm
quy. Trƣớc khi tập GV cần chú ý cho HS khởi động kĩ khớp cổ
chân, đầu gối, đảm bảo an toàn trong tập luyện.

3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng vỗ tay, hát.                        HS thực hiện.
Đi vòng tròn xung quanh sân tập, vừa đi vừa hít thở sâu.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

              ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
                TRÕ CHƠI “THĂNG BẰNG”
I-MUC TIÊU:
-Ôn đi vƣợt chƣớng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện thuần thục kĩ năng ở mức tƣơng đối chủ
động.
-Học trò chơi “Thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
HS chạy chậm thành 1 hàng dọc theo nhịp hô của GV xung
quanh sân tập.                         HS chơi trò chơi.
Trò chơi: Chui qua hầm.

                    Trang 30
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB
Ôn tập hàng ngang, dóng hàng, quay sau. Cả lớp cùng thực HS thực hành
hiện, mỗi động tác 2-3 lần. Cán sự điều khiển cho các bạn tập.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
Ôn đi vƣợt chƣớng ngại vật thấp. Cả lớp tập hợp 2 hàng dọc,
mỗi em đi cách nhau 3m, đi xong quay về đứng cuối hàng, chờ
tập tiếp.
b. Trò chơi vận đông: Trò chơi Thăng bằng.           HS chơi.
Cho HS khởi động kĩ các khớp cổ chân.
GV cho HS tập hợp, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
Thi đấu giữa các tổ theo phƣơng pháp loại trực tiếp từng đôi HS thực hiện.
một, tổ nào có nhiều bạn giữ đƣợc thăng bằng ở trong vòng
tròn là tổ đó thắng và đƣợc biểu dƣơng.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đi theo hàng dọc thành vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng, hít thở
sâu.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

              ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
               TRÕ CHƠI “THĂNG BẰNG”
I-MUC TIÊU:
-Ôn đi chuyển hƣớng phải, trái. Yêu cầu thực hiện động tác tƣơng đối chính xác.
-Trò chơi Thăng bằng”. Yêu cầu biết đƣợc cách chơi và tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
HS chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên xung
quanh sân tập.
Tập bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi: Có chúng em.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.                  HS chơi trò chơi.
a. Đội hình đội ngũ và tập RLTTCB.
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1-4 hàng dọc.   HS thực hành
Ôn đi chuyển hƣớng phải, trái.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ  Nhóm trƣởng điều khiển.
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS.
b. Trò chơi vận động: Trò chơi Thăng bằng.            HS chơi.

                   Trang 31
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
 GV cho HS tập hợp, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đi thƣờng theo nhịp và hát.                 HS thực hiện.
Đứng tại chỗ thả lỏng và hít thở sâu.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

              ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
              TRÕ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I-MUC TIÊU:
-Ôn động tác đi chuyển hƣớng phải, trái. Yêu cầu thực hiện động tác tƣơng đối đúng.
-Học trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và bƣớc đầu tham gia đƣợc vào trò
chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Giậm chân tại chỗ, vỗ tay và hát.
Chạy trên địa hình tự nhiên.                   HS chơi trò chơi.
Trò chơi: Quả gì ăn đƣợc.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB.              HS thực hành
Ôn đi đều theo 1-4 hàng dọc.
Ôn đi chuyển hƣớng phải, trái.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ  Nhóm trƣởng điều khiển.
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS.

b. Trò chơi: Lăn bóng bằng tay.
Trƣớc khi tập luyện GV cho HS khởi động kĩ các khớp cổ HS chơi.
chân, đầu gối, khớp hông và hƣớng dẫn cách lăn bóng. Tập
trƣớc động tác di chuyển, tay điều khiển quả bóng, cách quay
vòng ở đích.
Sau khi cho HS tập thuần thục những động tác trên mới cho
lớp chơi thử.
GV cho HS tập, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS
làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan
sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.   HS thực hiện.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
GV củng cố, hệ thống bài.

                   Trang 32
         Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN             HĐ CỦA HỌC SINH
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

              NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
              TRÕ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I-MUC TIÊU:
-Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện đƣợc động tác tƣơng đối chính
xác.
-Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang   HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
Khởi động các khớp.
Đi đều theo 1-4 hàng dọc.
Chạy chậm trên địa hình tự nhiên quanh sân tập.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB
Ôn nhảy dây cá nhân theo kiểu chụm hai chân, cổ tay, đầu gối,   HS thực hành
khớp vai, khớp hông.
GV nhắc lại và làm mẫu động tác so dây, chao dây, quay dây
kết hợp giải thích từng cử động để HS nắm đƣợc.
HS đứng tại chỗ, chụm hai chân bật nhảy không có dây một
vài lần, rồi mới nhảy có dây.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho   Nhóm trƣởng điều khiển.
HS.
b. Trò chơi vận động: Lăn bóng bằng tay.              HS chơi.
 GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật
chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng
chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai
chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đi thƣờng theo một vòng tròn, thả lỏng chân tay tích cực.     HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                   NHẢY DÂY
              TRÕ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I-MUC TIÊU:
-Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thục hiện động tác tƣơng đối chính xác.
-Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:

                    Trang 33
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ tay, cổ chân.
Chạy chậm theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
Trò chơi: Có chúng em.                      HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB:
Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Các tổ tập luyện     HS thực hành
theo khu vực đã quy định. Khi tổ chức tập luyện có thể chia
thành từng đôi hoặc cho luân phiên từng nhóm thay nhau tập.    Nhóm trƣởng điều khiển.
GV bao quát lớp, trực tiếp chỉ dẫn, sửa chữa động tác sai cho
HS.
Thi xem ai nhảy dây nhanh nhất: 1-2 lần.             HS chơi.
b. Trò chơi vận động: Lăn bóng bằng tay.
Tổ chức đội hình chơi có trình độ tƣơng đƣơn nhau. GV nêu
tên trò chơi, nhắc lại ngắn gọn bằng cách chơi rồi cho HS chơi
chính thức. Khi chơi, đội nào thực hiện nhanh nhất, ít lần phạm
quy, tổ đó thắng và đƣợc các lớp biểu dƣơng, tổ nào thua sẽ
nắm tay nhau thành vòng tròn, vừa nhảy nhẹ nhàng vừa hát
câu: Học tập đội bạn! chúng ta cùng nhau học tập đội bạn.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                   HS thực hiện.
Đi thƣờng theo nhịp hoặc giậm chân tại chỗ theo nhịp đếm.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                    NHẢY DÂY
                 TRÕ CHƠI “ĐI QUA CẦU”
I-MUC TIÊU:
-Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
-Học trò chơi “Đi qua cầu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Tập bài thể dục phát triển chung.
Chạy chậm theo 1 hàng xung quanh sân tập.
Trò chơi: Kéo cƣa lừa xe.                   HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.

                    Trang 34
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
a. Bài tập RLTTCB.                      HS thực hành
Ôn nhảy dây cá nhân theo kiểu chụm hai chân.
HS khởi động lại các khớp, ôn cách so dây, chao dây, quay dây
và chụm hai chân bật nhảy qua dây nhẹ nhàng theo nhịp quay
dây.
Tập luyện theo tổ hoặc cho luân phiên từng nhóm thay nhau Nhóm trƣởng điều khiển.
tập. GV thƣờng xuyên phát hiện và sửa chữa động tác sai cho
HS.
b. Trò chơi vận động: Đi qua cầu.               HS chơi.
 GV cho HS tập hợp, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
GV có thể cho HS tập trƣớc một số lần đi trên đất, sau đó cho
HS đứng và đi trên cầu để làm quen và giữ thăng bằng.
Tổ nào thực hiện đúng nhất, tổ đó thắng. GV chú ý khâu bảo
hiểm tránh để xảy ra chấn thƣơng và nhắc nhở các nhóm giúp
đỡ nhau trong tập luyện.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                 HS thực hiện.
Chạy nhẹ nhàng, sau đó đứng tại chỗ tập một số động tác hồi
tĩnh kết hợp hít thở sâu.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                 KIỂM TRA NHẢY DÂY
                TRÕ CHƠI “ĐI QUA CẦU”
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác tƣơng đối chính xác.
-Trò chơi “Đi qua cầu”. Yêu cầu nắm đƣợc cách chơi và tham gia chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Tập bài tập thể dục phát triển chung.
Trò chơi: Kết bạn.                        HS chơi trò chơi.
Chạy chậm theo 1 hàng dọc quanh sân tập.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB
Kiểm tra nhảy dây theo kiểu chụm hai chân.            HS thực hành
Cả lớp đứng theo đội hình kiểm tra 2-4 hàng ngang hoặc thành
hình chữ U. Mỗi lần kiểm tra khoảng 3-4 em thực hiện đồng
loạt một lƣợt nhảy. Những em chờ kiểm tra, phải đứng trong
hàng, không đi lộn xộn.
b. Trò chơi vận động: Trò chơi Đi qua cầu.            HS chơi.

                   Trang 35
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
 Chia số HS trong lớp thành những đội đều nhau, GV nhắc lại
quy tắc chơi để HS nắm vững cách chơi, sau đó chơi chính
thức, đội nào thực hiện nhanh nhất, ít lần phạm quy, đội đó
thắng.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                 HS thực hiện.
Chạy chậm tích cực, hít thở sâu.
GV nhận xét phần kiểm tra và biểu dƣơng những em đạt thành
tích tốt, nhắc nhở những em cần phải tiếp tục tập luyện thêm.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

               BẬT XA-TRÕ CHƠI “CON SÂU ĐO”
I-MUC TIÊU:
-Học kĩ thuật bật xa. Yêu cầu cách thực hiện động tác tƣơng đối đúng.
-Trò chơi “Con sâu đo”. Yêu cầu biết đƣợc cách chơi và tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Bài tập thể dục phát triển chung.
Trò chơi: Đứng ngồi theo hiệu lệnh.               HS chơi trò chơi.
Chạy chậm trên địa hình tự nhiên .
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB.
Học kĩ thuật bật xa.
GV nêu tên bài tập, hƣớng dẫn, giải thích kết hợp làm mẫu HS thực hành
cách tạo đà, cách bật xa, rồi cho HS thử bật và tập chính thức.
Trƣớc khi tập nên cho HS khởi động kĩ các khớp, tập bật nhảy
nhẹ nhàng trƣớc, yêu cầu HS khi chân tiếp đất cần làm động
tác chùn chân, sau khi đã thực hiện tƣơng đối thành thạo, mới
yêu cầu HS bật hết sức rơi xuống hố cát hoặc đệm. Tránh tuyệt
đối để các em dùng hết sức bật xa rơi xuống sân gạch hoặc trên
nền cứng.
GV hƣớng dẫn các em thực hiện phối hợp bài tập nhịp nhàng,
chú ý bảo đảm an toàn.
b. Trò chơi vận động: Làm quen trò chơi Con sâu đo.       HS chơi.
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.
Chạy chậm thả lỏng tích cực, hít thở sâu.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.


                   Trang 36
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
            BẬT XA VÀ TẬP PHỐI HỢP CHẠY NHẢY
                TRÕ CHƠI “CON SÂU ĐO”
I-MUC TIÊU:
-Ôn bật xa và học phối hợp chạy nhảy. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
-Trò chơi “Con sâu đo”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
                -Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy trên địa bàn tự nhiên
Trò chơi: Kéo cƣa xe lừa.                    HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB :Ôn bật xa.
Trƣớc khi tập, GV nên cho HS khởi động kĩ lại các khớp, tập   HS thực hành
bật nhảy nhẹ nhàng một số lần, sau đó nhắc lại yêu cầu và cách
thực hiện bài tập.
GV chia tổ tập luyện. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót
cho HS.                             Nhóm trƣởng điều khiển.
GV cho thi đua giữa các tổ một lần xem tổ nào có ngƣời bật xa
nhất sẽ đƣợc khen thƣởng. Khi bật xong, GV nhắc các em thả
lỏng tích cực.
Thi bật nhảy từng đôi một, tổ nào có nhiều ngƣời bật xa hơn
đƣợc biểu dƣơng.
Học phối hợp chạy, nhảy.
GV hƣớng dẫn cách tập luyện phối hợp, giải thích ngắn gọn
các động tác và làm mẫu, sau đó cho HS tập thử một số lần để
nắm đƣợc cách thực hiện bài tập.
Cho HS tập theo đội hình hàng dọc, em đứng đầu hàng thực
hiện xong, đi ra khỏi cát, em tiếp theo mới đƣợc xuất phát.
b. Trò chơi vận động: Con sâu đo.
 GV cho HS tập hợp, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu   HS chơi.
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp hoặc đi thƣờng theo nhịp
2-4 hàng dọc.                          HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

           PHỐI HỢP CHẠY,NHẢY VÀ CHẠY, MANG, VÁC
               TRÕ CHƠI “KIỆU NGƯỜI”
I-MUC TIÊU:
-Ôn phối hợp chạy nhảy và học chạy mang, vác. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản
đúng.
-Trò chơi “Kiệu ngƣời”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.

                   Trang 37
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, cổ chân, đầu gối,
hông.
Chạy trên địa hình tự nhiên.                   HS chơi trò chơi.
Trò chơi: Kết bạn.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB                        HS thực hành
Ôn bật xa. Chia nhóm tập luyện theo khu vực đã quy định. Yêu
cầu HS hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
Tập phối hợp chạy nhảy. GV nhắc cách tập luyện phối hợp,
làm mẫu, sau đó cho HS thực hiện.
Cho HS tập luyện theo đội hình hàng dọc.             HS chơi.
b. Trò chơi vận động: Kiệu ngƣời.
GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.
Đi thƣờng theo nhịp, vừa đi vừa hát.
Đứng tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

         ÔN TẬP BẬT XA-TẬP PHỐI HỢP CHẠY, MANG, VÁC
              TRÕ CHƠI “KIỆU NGƯỜI”
I-MUC TIÊU:
-Ôn tập bật xa. Yêu cầu thục hiện động tác tƣơng đối chính xác và nâng cao thành tích.
-Trò chơi “Kiệu ngƣời”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
Tập bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.                 HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.

                   Trang 38
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
a. Bài tập RLTTCB                       HS thực hành
Lần lƣợt kiểm tra từng HS .
Tập phối hợp chạy, mang, vác. Chia tổ tập luyện theo khu vực
đã quy định.
b. Trò chơi vận động: Kiệu ngƣời.               HS chơi.
GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                 HS thực hiện.
Đi theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu.
GV nhận xét phần kiểm tra.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

            PHỐI HỢP CHẠY, NHẢY, MANG, VÁC
          TRÕ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ”
I-MUC TIÊU:
-Tập phối hợp chạy, nahỷ, mang, vác. Yêu cầu thực hiện đƣợc động tác ở mức tƣơng đối đúng.
-Trò chơi “Chạy tiếp súc ném bóng vào rổ”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

        HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập.
Trò chơi: Chim bay cò bay.                    HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB
tập phối hợp chạy, nhảy, mang, vác. GV hƣớng dẫn cách tập     HS thực hành
luyện bài tập, sau đó cho HS thực hiện thử một số lần và và    Nhóm trƣởng điều khiển.
tiến hành thi đua giữa các tổ với nhau.
b. Trò chơi vận động. Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ.       HS chơi.
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV củng cố, hệ thống bài.                     HS thực hiện.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

            NHẢY DÂY CHÂN TRƯỚC, CHÂN SAU
          TRÕ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ”
I-MUC TIÊU:
-Nhảy dây chân trƣớc chân sau. Yêu cầu biết thực hiện động tác cơ bản đúng.
-Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”. Yêu cầu thực hiện tƣơng đối chủ động.

                    Trang 39
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                 HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập.
Trò chơi: Bịt mắt bắt dê.                     HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB
Nhảy dây kiểu chụm hai chân một lần, sau đó GV hƣớng dẫn     HS thực hành
cách nhảy dây mới và làm mẫu cho HS quan sát để nắm đƣợc
cách nhảy.
Cho Hs dàn hàng ngang và triển khai đội hình tập.
Cho HS nhảy tự do trƣớc, sau đó mới tập nhảy chính thức.
b. Trò chơi vận động: Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ.       HS chơi.
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
                                 HS thực hiện.
Đứng thành vòng tròn vỗ tay và hát.
Đứng tại chỗ hít thở sâu.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                 MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB
                TRÕ CHƠI”TRAO TÍN SAU”
I-MUC TIÊU:
-Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; tung và bắt bong theo nhóm hai ngƣời, ba
ngƣời; nhảy dây chân trƣớc chân sau. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao
thành tích.
-Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu biết cách chơi, bƣớc đầu tham gia đƣợc trò chơi để rèn luyện
sự nhanh nhẹn, khéo léo.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân…
Ôn các động tác tay, chân, lƣờn, bụng và phối hợp.

                    Trang 40
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.               HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB
Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay        HS thực hành
GV nêu tên động tác, làm mẫu hoặc giải thích động tác.
Cho HS tập đồng loạt theo đội hình vòng tròn hoặc 2-4 hàng
ngang.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 ngƣời.
Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 3 ngƣời.
Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau. Tập theo nhóm hai
ngƣời.
Thi nhảy dây hoặc tung và bắt bóng.               HS chơi.
b. Trò chơi vận động: Trao tin gậy.
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.                              HS thực hiện.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

            DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG, NHẢY DÂY
               TRÕ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I-MUC TIÊU:
-Ôn tập và bắt bóng theo nhóm 2,3 ngƣời; nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau. Yêu cầu thực
hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích.
-Học di chuyển tung (chuyền) và bắt bóng. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện động tác cơ
bản đúng.
-Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Ôn động tác tay, chân, lƣờn, bụng, phối hợp và nhảy.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài tập RLTTCB.                       HS thực hành
Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2,3 ngƣời.
Học mới di chuyển tung và bắt bóng. Từ đội hình đã tập, GV
cho chuyển thành mỗi tổ một hàng dọc, mỗi tổ lại chia đôi

                   Trang 41
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
đứng đối diện nhau sau vạch kẻ đã chuẩn bị. GV nêu tên động
tác, làm mẫu, sau đó các tổ tự quản tập luyện.         Nhóm trƣởng điều khiển.
Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc, chân sau. Trên cơ sở đội hình đã
có, quay chuyển thành hàng ngang, dàn hàng để tập.
b. Trò chơi vận động: Trao tín gậy.              HS chơi.
GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
                                HS thực hiện.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV cùng một số HS hệ thống bài.
Trò chơi: Kết bạn.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

           NHẢY DÂY, DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
               TRÕ CHƠI “DẪN BÓNG”
I-MUC TIÊU:
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi, bƣớc đầu tham gia đƣợc vào trò chơi để rèn
luyện sự khéo léo nhanh nhẹn.
-Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau, di chuyển tung (chuyền ) và bắt bóng. Yêu cầu thực
hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân…
Ôn các động tác tay, chân, lƣờn, bụng, phối hợp và nhảy.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Trò chơi vận động: Trò chơi: Dẫn bóng.            HS chơi trò chơi.
GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
b. Bài tập RLTTCB.                        HS thực hành
Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Từ đội hình chơi trò chơi, GV
cho HS chuyển thành đội hình hàng dọc để tập dƣới hình thức
thi xem tổ nào có nhiều ngƣời tung và bắt bóng giỏi.
Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau.
Thi nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS chơi.
GV tự chọn một số động tác hồi tỉnh.
GV củng cố, hệ thống bài.

                   Trang 42
         Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN             HĐ CỦA HỌC SINH
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
                Trang 43
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4

            MÔN TỰ CHỌN-TRÕ CHƠI “DẪN BÓNG”
I-MUC TIÊU:
-Học một số nội dung của môn tự chọn; Tâng cầu bằng đùi hoặc một số động tác bổ trợ ném
bóng. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động để tiếp tục rèn luyện sự
khéo léo, nhanh nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Ôn các động tác tay, chân, lƣờn, bụng, phối hợp và nhảy của
bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Môn tự chọn:                         HS thực hành
Đá cầu
Tập tâng cầu bằng đùi. Tập theo đội hình 2-4 hàng ngang hoặc
vòng tròn, em nọ cách em kia tối thiểu 1,5 m.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ  Nhóm trƣởng điều khiển.
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS.
b. Trò chơi vận động: Dẫn bóng.                 HS chơi.
GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.
Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

            MÔN TỰ CHỌN- TRÕ CHƠI “DẪN BÓNG”
I-MUC TIÊU:
-Ôn và học mới một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Trò chơi”Dẫn bóng”. Yâu cầu tham gia tƣơng đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh
nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.

                   Trang 44
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
phục tập luyện.
Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một vòng hàng
dọc.
Ôn nhảy dây.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.                HS thực hành
a. Ném bóng.
Ôn hai trong bốn động tác bổ trợ đã học. Tập theo đội hình
nhƣ tập tâng cầu bằng hình thức thi đua.
Học cách cầm bóng. Đội hình tập nhƣ trên. GV nêu tên động
tác, làm mẫu, cho HS tập, đi kiểm tra, uốn nắn động tác sai.
Học tƣ thế chuẩn bị kết hợp cách cầm bóng.          HS chơi.
b. Trò chơi vận động : Dẫn bóng.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                HS thực hiện.
Một số động tác hồi tĩnh.
Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

            MÔN TỰ CHỌN-TRÕ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I-MUC TIÊU:
-Ôn và học mới một số nội dung môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động để rèn luyện sức nhanh.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông.
Ôn các động tác tay, chân, lƣờn, bụng, phối hợp và nhảy.
Thi nhảy dây.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Môn tự chọn: Đá cầu                      HS thực hành
Ôn tâng cầu bằng đùi.
Học đỡ và chuyển cầu bằng mu bàn chân.
b. Trò chơi: Trao tín gậy.                    HS chơi.
GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.
Một số động tác hồi tĩnh.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                   Trang 45
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4

                MÔN TỰ CHỌN-NHẢY DÂY
I-MUC TIÊU:
-Ôn và học mới một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện đúng cơ bản những nội
dung ôn tập và học mới.
-Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâg cao
thành tích.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai.
Tập một số động tác bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi: Tự GV chọn.                      HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ném bóng
Ôn một số động tác bổ trợ.                    HS thực hành
Ôn cách cầm bóng và tƣ thế đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném.
Tập hợp HS đứng thành 4-6 hàng dọc. GV nêu tên động tác,
làm mẫu hoặc nhắc lại cách thực hiện động tác. GV giải thích,  .
phân tích kĩ hơn về động tác trƣớc khi tập.
Tập phối hợp: Tập đồng loạt theo lệnh thống nhất.
Tập có ném bóng vào đích: Từng đợt theo hàng ngang.
GV vừa điều khiển vừa có thể quan sát HS để có nhận xét về
động tác ném bóng hoặc kĩ luật tập luyện và đƣa ra những chỉ
dẫn kịp thời về cách sửa động tác sai cho HS.
b. Nhảy dây:
Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau. Tập cá nhân theo đội    HS thực hiện.
hình hàng ngang hoặc vòng tròn do cán sự lớp điều khiển.
Thi vô địch tổ tập luyện.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đi đều và hát.
Một số động tác hồi tĩnh.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                MÔN TỰ CHỌN-NHẢY DÂY
I-MUC TIÊU:
-Ôn một sồ nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao
thành tích.
-Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao
thanh tích.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.

                   Trang 46
         Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Phƣơng tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, đầu gối, hông,vai…
Một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
Môn tự chọn: Nhảy dây                     HS thực hành
Ôn nhảy dây theo kiểu chân trƣớc chân sau.
Tập đồng loạt theo nhóm hoặc tổ tập luyện theo đội hình hàng
ngang hoặc vòng tròn.
Thi vô địch tổ tập luyện.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV củng cố, hệ thống bài.                   HS thực hiện.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                  KIỂM TRA NHẢY DÂY
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng và nâng cao thành
tích.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, đánh dấu 3-5 điểm dƣới san cách nhau 2m.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, đầu gối, hông,vai…
Một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Nội dung kiểm tra: Nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau.
b. Tổ chức và phƣơng pháp kiểm tra.              HS thực hành
Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt từ 3-5 HS. Mỗi HS đƣợc
nhảy từ 1 đến 2 lần và một lần chính thức tính điểm.
c. Cách đánh giá: Đánh giá dựa trên mức độ thực hiện kĩ thuật
động tác và thành tích đạt đƣợc của từng học sinh.
Đánh giá theo mức độ: Hoàn thành, Hoàn thành tốt, Chƣa hoàn
thành.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Chơi một số động tác hồi tĩnh.                 HS thực hiện.

                   Trang 47
         Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN             HĐ CỦA HỌC SINH
GV công bố kết quả kiểm tra.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

            MÔN TỰ CHỌN – TRÕ CHƠI “KIỆU NGƯỜI”
I-MUC TIÊU:
-Ôn một số nội dung môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành
tích.
-Trò chơi “Kiệu ngƣời”. Yêu cầu biết cách chơi và đảm bảo an toàn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông, vai. Tập theo đội
hình hàng nganh hoặc vòng tròn.
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi: Trò chơi khởi động.                  HS chơi trò chơi.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ném bóng:
Ôn một số động tác bổ trợ. Tập đồng loạt theo 2-4 hàng ngang.  HS thực hành
GV nêu tên động tác, làm mẫu, cho HS tập, uốn nắn động tác
sai.
Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném bóng vào đích.
Tập hợp HS thành 4-6 hàng dọc hoặc 2-4 hàng ngang sau vạch
chuẩn bị, những HS đến lƣợt, tiến vào sát vạch giới hạn thực
hiện tƣ thế chuẩn bị, khi có lệnh mới đựơc ném hoặc lên nhặt   HS chơi.
bóng.
b. Trò chơi vận động: Kiệu ngƣời.
GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của     HS thực hiện.
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát.
Một số động tác hồi tĩnh.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

             MÔN TỰ CHỌN- NHẢY DÂY TẬP THỂ
I-MUC TIÊU:
-Ôn một số nội dung môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành
tích.
-Ôn nhảy dây tập thể. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:

                   Trang 48
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân…..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Môn tự chọn: Đá cầu                     HS thực hành
Ôn chuyển cầu theo nhóm hai ngƣời
Thi tâng cầu bằng đùi.
Ném bóng: Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném
bóng vào đích.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS.
b. Nhảy dây: GV nhắc lại cách nhảy, sau đó chia tổ tập luyện
và tự điều khiển.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng vỗ tay hát.                        HS thực hiện.
Một số động tác hồi tĩnh.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

           MÔN TỰ CHỌN –TRÕ CHƠI “CON SÂU ĐO”
I-MUC TIÊU:
-Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao
thành tích.
-Trò chơi “Con sâu đo”. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và tham gia trò chơi tƣơng đối
chủ động nhằm rèn luyện sức mạnh tay.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai…..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.

                   Trang 49
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
a. Môn tự chọn: Đá cầu                     HS thực hành
Ôn tâng cầu bằng đùi.
Ôn chuyền cầu theo nhóm 3 ngƣời.
Ném bóng: Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném
bóng vào đích.
Thi ném bóng trúng đích.
b. Trò chơi vận động: Con sâu đo.                HS chơi.
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.
Một số động tác hồi tĩnh.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

            MÔN TỰ CHỌN- TRÕ CHƠI “DẪN BÓNG”
I-MUC TIÊU:
-Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao
thành tích.
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động để rèn
luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai…..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Môn tự chọn : Đá cầu.                     HS thực hành
Ôn tâng cầu bằng đùi.
Thi tâng cầu bằng đùi.
Ném bóng: Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném       .
bóng vào đích.
Thi ném bóng trúng đích.
b. Trò chơi vận động: Dẫn bóng.                 HS chơi.
GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.

                   Trang 50
         Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN             HĐ CỦA HỌC SINH
Một số động tác hồi tĩnh.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

               MÔN TỰ CHỌN-NHẢY DÂY
I-MUC TIÊU:
-Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao
thành tích.
-Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau. Yêu cầu nâng cao thành tích.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai…..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ôn tâng cầu bằng đùi                    HS thực hành
Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 ngƣời.
Ném bóng: Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném
bóng vào đích.
Thi ném bóng trúng đích.
b. Nhảy dây: HS tập nhảy dây cá nhân kiểu chân trƣớc chân
sau theo đội hình vòng tròn, hình vuông…. hoặc hàng ngang
do cán sự điều khiển.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đi đều theo 2-4 hàng dọc vàhát.                HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

              KIỂM TRA THỬ MÔN TỰ CHỌN
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra thử nội dung môn tự chọn. Yêu cầu biết cách tham gia kiểm tra, thực hiện cơ bản
đúng động tác và đạt thành tích cao.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.

                   Trang 51
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai…..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Kiểm tra nội dung môn tự chọn.               HS thực hành
Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tập theo đội hình hàng ngang,
vòng tròn hoặc hình vuông, hàng này cách hàng kia tối thiểu 2
m.
Kiểm tra thử tâng đầu bằng đùi.
Gọi tên lần lƣợt 4 HS lên kiểm tra
Dƣới 3 lần : Chƣa hoàn thành, 3-4 lần : Hoàn thành, từ 5 lần
trở lên là Hoàn thành tốt.
Ném bóng:
Kiểm tra thử ném bóng trúng đích.
Ném chính thức 3 quả: 1 quả vào đích: Hoàn thành, 2-3 quả
vào đích : Hoàn thành tốt, không vào quả nào là chƣa hoàn
thành.
b. Nhảy dây:
Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau. Cho HS tập cá nhân
theo đội hình vòng tròn hoặc hình vuông.           HS thực hiện.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đi đều theo 2-4 hàng dọc.
Một số động tác hoặc trò chơi hồi tĩnh.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

             KIỂM TRA NỘI DUNG MÔN TỰ CHỌN
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra nội dung môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai…..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Nội dung kiểm tra: Tâng cầu bằng đùi hoặc ném bóng trúng HS thực hành
đích.
b. Tổ chức và phƣơng pháp kiểm tra.
Kiểm tra thành nhiều đợt.

                   Trang 52
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN              HĐ CỦA HỌC SINH
c. Cách đánh giá: Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chƣa hoàn
thành.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                HS thực hiện.
Đứng vỗ tay hoặc đi đều và hát.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

           NHẢY DÂY- TRÕ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY
I-MUC TIÊU:
-Ôn nhảy dây theo kiểu chân trƣớc chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ ản đúng động tác và nâng
cao thành tích.
-Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động để rèn luyện sự
khéo léo, nhanh nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai…..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Nhảy dây:                          HS thực hành
Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
b. Trò chơi vận động: Lăn bóng bằng tay.
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho Nhóm trƣởng điều khiển.
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.
Đi đều 2-4 hàng dọc và hát.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

             NHẢY DÂY – TRÕ CHƠI “DẪN BÓNG”
I-MUC TIÊU:
-Ôn nhảy dây theo kiểu chân trƣớc chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng
cao thành tích.
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo,
nhanh nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.

                   Trang 53
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:
       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN               HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai…..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc.
Đi thƣờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Nhảy dây: Ôn nhảy dây kiểu chân trƣớc chân sau.       HS thực hành
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ
trƣởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho Nhóm trƣởng điều khiển.
HS.
b. Trò chơi vận động: Lăn bóng.                 HS chơi.
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho
HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.                  HS thực hiện.
Đi đều 2-4 hàng dọc và hát.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

              DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
               TRÕ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I-MUC TIÊU:
-Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành
tích.
-Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu tham gia trò chơi tƣơng đối chủ động để rèn luyện sự khéo
léo, nhanh nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, HS tập hợp thành 4 hàng.
chấn chỉnh trang phục tập luyện.
Đi đều 2-4 hàng dọc và hát.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Di chuyển tung hoặc chuyền và bắt bóng.   HS thực hành
GV cho 2 HS lên làm mẫu kết hợp với lời
hƣớng dẫn, giải thích để HS nhớ lại cách thực
hiện động tác. GV chia tổ để HS tập luyện.
b. Trò chơi vận động: Trao tín gậy       HS chơi.
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích
luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp
theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận

                   Trang 54
          Trƣờng Tiểu Học Vân Khánh 2 – Giáo án Thể Dục Lớp 4
xét biểu dƣơng HS hoàn thành vai chơi của
mình.                    HS thực hiện.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đi đều theo 2 -4 hàng dọc vàhát.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

                  TỔNG KẾT MÔN HỌC
I-MUC TIÊU:
-Tổng kết môn học. Yêu cầu hệ thóng đƣợc những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm,
đánh giá đƣợc sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dƣơng, khen thƣởng
những học sinh hoàn thành tốt.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trƣờng sạch sẽ.
-Phƣơng tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trƣớc sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

       HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang  HS tập hợp thành 4 hàng.
phục tập luyện.
Trò chơi: GV tự chọn.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.                  HS chơi trò chơi.
GV cùng HS hệ thống lại các nội dung đã học trong năm.
GV công bố kết quả học tập, tinh thần và thái độ của HS trong
năm đối với môn thể dục.
Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới.
Tuyên dƣơng một số tổ, cá nhân có thành tích và tinh thần học  Nhóm trƣởng điều khiển.
tập, rèn luyện tốt.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.                   HS thực hiện.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
                   Trang 55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:12/23/2011
language:
pages:55