Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

MWI Konferencja E-Administracja by plum.com.pl

VIEWS: 185 PAGES: 24

									8 – aspektów skutecznej
  cyfryzacji państwa
    2011/12/08
    Jan Gorski
Uwaga choroba komputerowa!!!
                „Człowiek lubi się bawić
                maszynami liczącym. Są
                takie wspaniałe…”.

                Richard Feynman


                Odsuńmy się od komputerów
                i zastanówmy się po co nam są
                potrzebne.
Obrazowy przykład
Firma.gov.pl – Czemu to nie jest jeszcze prostsze?
Centralna Ewidencja i Informacja o     Generuje to oszczędności dla
Działalności Gospodarczej ruszyła 1 lipca  administracji rzędu kilkudziesięciu minut
2011                    pracy urzędnika per wniosek.

Po 2 miesiącach 30% wniosków było już    Czy można to jeszcze usprawnić?
wypełnianych jedną z dwóch dróg
elektronicznych.
Czy można to uprościć?
Firma.gov.pl – dane osobowe CEIDG (1/3)
Czy można to uprościć?
Firma.gov.pl – dane osobowe CEIDG (2/3)


                 Podsumowanie

                 Na pierwszych trzech ekranach 100%
                 użytkowników musi wypełnić:
                 •12 pól danych osobowych
                      ,
                 •w tym NIP PESEL, REGON, nr i serię
                 dowodu.
                 •Adres zamieszkania
                 Czy można to uprościć tak by 95%
                 użytkowników wypełniało jedną daną.
                 PESEL ?
Firma.gov.pl – dane osobowe CEIDG (3/3)
A może wystarczy tak:
                     Po wybraniu opcji
                     „nie” pojawiają się
                      dodatkowe pola.

                     Dla wygody dodać
                      Imię nazwisko
Podsumowanie

Czy sam PESEL wystarczy do autoryzacji w    5% rekordów PESEL ma literówki.
Gminie?                    Nie wiadomo co robić z błędami w PESEL i
Tak, wystarczy porównać PESEL z wniosku i z  jak ich wykrywanie może wpływać
dowodu osobistego.               bezpośrednio na korektę danych.

Czy jest możliwe wybranie pozostałych
                        PESEL działa jedno kierunkowo.
                ,
danych z rejestrów PESEL, NIP REGON?
                        CEIDG nie może traktować bazy PESEL jako
Tylko teoretycznie wszystkie dane są w
                        źródła informacji o obywatelu X, jego adresie
podanych rejestrach ale nie zawsze
                        zamieszkania , płci itp. PESEL może
dostępnych nawet dla aplikacji CEIDG.
                        weryfikować pokazywane mu dane,
                        odpowiada czy są zgodne.
•Czy może dojść do pomyłki?
W 10% sytuacji suma kontrolna nie wystarczy.
                        NIP nie posiada usług skojarzonych z
Szansę pomyłki można zmniejszyć każąc
przepisywać pesel formatem np.
                        PESEL
                        W tej chwili nie istnieje usługa, która dla
750529 11350.
                        podanego numeru PESEL podaje NIP Trudno .
                        w to uwierzyć ale CEIDG otrzymuje do tego
                        celu na nośniku cyfrowym taką bazę raz w
                        tygodniu.

 Możliwe że są jeszcze inne bariery prawne lub techniczne, które wykluczają takie
 uproszczenie. Jednak zespół MG stale dąży do uproszczenia systemu.
8 – aspektów skutecznej
  cyfryzacji państwa
Budujmy usługi wokół odbiorców, a nie wokół nadawców

         Skupiać usługi wokół adresatów występujących w kontekstach
         demograficznych. Skończyć z rozdrobnieniem usług według resortów.
         Obywatel    dokumenty, dowody, paszporty,
                 rejestracje, podatki, grunty,
                 komunikacja, pomoc

                    Przetargi, zezwolenia, sąd,  Biznesmen
                     rejestracja, fundusze…


         Pracownik    8h dziennie pracy z innymi
         administracji  urzędnikami, systemami
                 elektronicznymi i petentami

                 Współpraca, pomoc, fundusze,    Społecznik
                        dane publiczne
Istnieje jeszcze wiele innych grup i kontekstów społecznych.
ePUAPka czy ePUAP
Użytkownik kupi usługę albo nie, walutą jest jego czas.
Interfejs użytkownika: Poprawiono      Należy spojrzeć na problem z punktu
ergonomię, jednak testy pokazują, że jest  widzenia potencjalnego użytkownika.
z nią bardzo słabo. Na każdym kroku     Stosować nowoczesne metody
użytkownik jest zniechęcany.        projektowania, monitoringu oraz
                      testowania.
Szyna wymiany informacji: Pomysł dobry   Elektroniczna usługa publiczna powinna
jednak na razie na etapie wizji. Cała    być traktowana jak produkt. Tak trzeba ją
infrastruktura CEIDG ma swoją własną    przygotowywać, produkować i
integrację.                 sprzedawać.
Usługa / Obywatel         Lokalizacja
                  • Gdzie jestem
                   zameldowany?
Usługa               • Gdzie załatwiam
•Jest wykonywana w miejscu X     sprawę?
                              Usługa o
                  • Gdzie składam
•Jest dostępna w zasięgu                  zasięgu
                   pismo?
gminy/powiatu/województwa/kraju               gminna

Użytkownik                         powiat
•Jest zameldowany w miejscu Y
                              województwo
• Jest zainteresowany usługami o
zasięgu                           kraj
gminy/powiatu/województwa/kraju

Zasada:
Nie pokazujemy na żadnym etapie  Zaufanie
usług niedostępnych dla      • Jaki jest mój poziom
użytkownika.             wiarygodności?
                  • Czym mogę się
                   podpisać?
Nie kierujmy się tym ile wydamy, a ile wypracujemy

       Silny ośrodek analiz i oceny efektywności działań powinien
       analizować istniejące i przyszłe projekty. Na procesy trzeba patrzeć
       całościowo – zarówno na korzyści dla odbiorcy usług i dla nadawcy-
       administracji.
                    Zbyt często % wydawanych pieniędzy z
                    budżetu UE jest głównym wskaźnikiem
                    sukcesu.

                    Budzi lęk fakt, że w sierpniu
                    proponowanej strategii PIP monitorowane
                    wskaźniki w spisie projektów skupiały się
                    tylko na czasie realizacji czyli dotrzymaniu
                    celów rozliczenia dotacji.
Niech dostępne prawa będą motorem optymalizacji Polski


      Odpowiednie wywieranie wpływu by prawo takie jak Art. 220 KPA
      przyczyniało się do szybszej optymalizacji procesów w administracji.
      Każdy projekt powinien być konsultowany społecznie i analizowany pod
      tym kontem.
                    „Art. 220. [3] § 1. Organ administracji
                    publicznej nie może żądać zaświadczenia
                    ani oświadczenia na potwierdzenie faktów
                    lub stanu prawnego, jeżeli:
                    1) znane są one organowi z urzędu,
                    2) możliwe są do ustalenia przez organ na
                    podstawie:
                    a) posiadanych przez niego ewidencji,
                    rejestrów lub innych danych,
                    b) rejestrów publicznych posiadanych
                    przez inne podmioty publiczne[…]
Zacznijmy od optymalizacji procesów, a skończmy na cyfryzacji

       Trzeba zacząć od dokładnej analizy problemu i znalezienia
       rozwiązania na miarę XXI wieku z wykorzystaniem dostępnych nam
       na wyciągnięcie ręki informacji.
                Ministerstwo Gospodarki w ramach projektu
                PKK analizuje procedury i ustala:
                •Powiązana i proste kroki do realizacji
                •Wykładnie poszczególnych ustaw
                •Możliwe uproszczenia

                Dopiero ostatnim krokiem powinna być
                cyfryzacja usługi, o ile warto.
Czy ePodatki to jest sukces?
Podatki Polska imitacja XIX w. / Dania innowacja XXI w.
                       W Danii PIT przygotowuje urząd skarbowy,
Dzięki aktywnej kampanii, braku podpisu i   a obywatel ma kilka tygodni na
obywatelom działającym na ostatnią      weryfikację. W pierwszym tygodniu 52%
chwilę udało się prawie 1 Milion deklaracji  obywateli sprawdziło swoje deklaracje. W
dla ponad 1.2 Miliona obywateli.       tym większość z NemID (rok wcześniej
                       22%)
Priorytetem musi być unifikacja i uniwersalności rozwiązań


      Celem powinno być wykonywanie tak projektów by raz wykonana praca
      mogła być możliwie często wykorzystywana powtórnie zarówno w
      zakresie kupionego know-how jak i napisanego kodu. To co działa tak
      samo wszędzie powinno być realizowane centralnie jak: bip, ceidg etc.                      System unifikacji rozwiązań jest
                      bardzo silnie związany z Cloud
                      computing .

                      W USA jest serwis Apps.gov gdzie
                      urzędy mogą instalować sobie gotowe
                      rozwiązania niemal jak użytkownik
                      iphone applikacje. Są podobnie
                      płatnie i darmowe.
Konieczna standaryzacja
na poziomie interakcji system-system i system-człowiek


      Ustalone standardy i wytyczne wyznaczą dobre praktyki prac
      informatycznych i projektowych. Powinna być taka, że są ustalone
      standardy dotyczące wszystkich aspektów działań w trakcie
      wytwarzania i utrzymania usług.                    Na wzór, Apple i aplikacji na iOS należy
                    stworzyć Dokładny katalog standardów:                    •  Integracja z rejestrami danych
                    •  Bezpieczeństwa połączeń
                    •  Kontrolek i interfejsów
                    •  Kultury programowania
                    •  Katalog ryzyk
Wyznaczanie wskaźników oraz egzekwowanie efektywności


      MAC powinno stanowić zewnętrzny podmiot monitorujący projekty
      realizowane w innych ministerstwach i samorządach. Do każdego z
      nich będzie przykładana ta sama miara i wskaźniki.
                         Warto ustalić rzeczywisty popyt
                         i ustalić ile np. jest:
                         •użytkowników miesięcznie
                         •zarejestrowanych
                         użytkowników
                         •dokonywanych akcji (np.
                         wypełnień wniosków)
Właściwa kontrola i wybór firm wykonujących zamówienia


        Bez możliwości egzekwowania standardów nikt ich nie będzie
        przestrzegał. Potrzebna jest organ egzekwujący. Warto też rozważyć,
        czy nie mogłoby być audytorem, zatrudniać swój zespół
        programistyczny kontrolujący jakość.


                          Przykładowo ePUAP jako platforma usług
                          powinien Wprowadzić lepszą kontrolę
                          jakości i nie dopuszczać formularzy
                          niezgodnych z wytycznymi.

                          Część kontrolek powinna być ogólnie
                          dostępna dla innych
                          eUsługodawców jak paleta narzędzi,
                          przybornik.


  Metoda standaryzowania z Apple są połączone z
  mechanizmami kontroli i akceptacji.
Podsumowanie
Ryzykowna strategia polegająca na oparciu się na jednym
podmiocie, który jest kolosem na glinianych nogach.
                                    FaceBook
     Dowody z
                Zaufany
                           E-Banki
     chipem
                                     Google

                                          ……..
                Profil
                     E-Puap

  Usługa 1           Usługa 3
          Usługa 2
Dlaczego system posiadający kilka      Trzeba sobie poradzić z:
tysięcy aktywnych użytkowników nie może   • wydajnością systemu
sprawnie i wydajnie obsługiwać        •niespójnością danych
autoryzacji?
Podsumowanie

 Jest ponowna szansa
 budowy środowiska od
 samorządów po
 administrację
 centralną.

 W eAdmininistrację jest
 zaangażowanych dużo
 doświadczonych ludzi.
Na dzisiaj: wartością jest decentralizacja.  MAC nie powinien utrzymywać równy
Wszędzie tam gdzie wszystkie elementy     dystans między wszystkimi graczami.
muszą pasować coś może zawieść i       Jeśli będzie mu bliżej do Sprawiedliwości
wszystko zablokować: Negatywne        a dalej do Gospodarki, czy Zdrowia to
przykłady: ePUAP czy autostrada A2.      straci na tym obywatel.
 Wdrażamy skuteczne
rozwiązania internetowe.     +48.408.11.18
    plum@plum.com.pl
    www.plum.com.pl

								
To top