; F_rel_sning SQL
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

F_rel_sning SQL

VIEWS: 10 PAGES: 79

 • pg 1
									  IV1351 ht2010
  nikos dimitrakas
  KTH/ICT/SCS
         Frågespråk och SQL
                 nikos dimitrakas
                     nikosd@kth.se
                      08-162099
                       rum 6626
Connolly/Begg     (3rd edition) Kapitel 5, 6 (och lite överallt) (4.1, 4.2)
           (4th edition) Kapitel 5, 6 (och lite överallt) (4.1, 4.2)
           (5th edition) Kapitel 6, 7, 8.3 (och lite överallt) (5.1, 5.2)                                            1
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                 Frågespråk
  • Ett språk för att ställa frågor mot en relationsdatabas.
  • Ett slutet språk: Ett uttryck tar emot en eller flera tabeller och
   resulterar i en ny tabell.
  • Procedurella vs. Deklarativa frågespråk
       • Procedurella - Man berättar hur, inte vad! (Relationsalgebra)
       • Deklarativa – Man berättad vad, inte hur! (Tuppelkalkyl)
                                        2
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                Relationsalgebra
  • Procedurellt språk
  • Består av ett antal operatorer/operationer
       • Varje operation tar en eller två källor och returnerar ett resultat
        som kan i sin tur bli källa till en annan operation
       • Operationer exekveras i en följd
       • Exempel på operationer:
          • Projektion Π
          • Selektion s
          • Join q
          • Union ⋃
  • Dubblettfritt (bygger på mängdläran)                                           3
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          Tuppelkalkyl/Relationskalkyl

• Ett deklarativt språk som bygger på predikatlogik
• Databasen betraktas som en tuppelvärld och man letar
 efter tuppler som kan få ett villkor att bli sant
                             4
 IV1351 ht2010
 nikos dimitrakas
 KTH/ICT/SCS
                  SQL
           Structured Query Language
• olika förslag till databasspråk för relations-DBMS har förekommit,
 QUEL, SQL
• SQL fick tidigt dominerande ställning, IBM
• internationella standarden för data sub-language för relations-
 DBMS kallas SQL, togs 1986.
• 1992 publicerade ISO en standard som kallas SQL2 (eller SQL92)
• standarden överensstämmer till stora delar med aktuella SQL-
 dialekter för de vanligaste DBMS
• 1999 publicerade ISO en ny version av standarden, SQL1999
 (eller SQL3). Denna standard innehåller en del objektorienterade
 funktionalitet.
• 2003 & 2006 kom de senaste versionerna. De introducerade en
 hel del XML-funktionalitet.
                                    5
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                SQL
Uppdelning
• Databeskrivning, SQL-DDL (Data Definition Language)
• Databearbetning, SQL-DML (Data Manipulation Language)
• Behörighet, SQL-DCL (Data Control Language)


Egenskaper
• Case insensitive (nyckelord, tabellnamn, kolumnnamn)
• Relationally complete - kan uttrycka allt som går att uttrycka
 i relationsalgebran
• Standarden består av mycket mer än bara språket och
 språket består av mycket mer än bara ett frågespråk
                                  6
 IV1351 ht2010
 nikos dimitrakas
 KTH/ICT/SCS
               SQL - DDL

CREATE TABLE, skapa tabell    CREATE SCHEMA
ALTER TABLE, ändra tabell     CREATE DATABASE
DROP TABLE, ta bort tabell    (även CATALOG)

CREATE INDEX, skapa index     CREATE TRIGGER
DROP INDEX, ta bort index     DROP TRIGGER

CREATE VIEW, skapa vy       CREATE PROCEDURE
DROP VIEW, ta bort vy       DROP PROCEDURE


                           7
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                    SQL-DML


          •INSERT, lägg till
          •UPDATE, ändra
          •DELETE, ta bort
          •COMMIT, spara
          •ROLLBACK, återställ
          •SELECT, utsökning (relationsalgebra)


                              8
IV1351 ht2010


                  SQL-DCL
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          •CREATE USER, skapa användare
          •CREATE SCHEMA

          •DROP USER, ta bort användare
          •DROP SCHEMA

          •GRANT, ge behörighet
          •REVOKE, ta bort behörighet                          9
IV1351 ht2010


                    Exempel DDL, DML
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          • Skapa en databas
           – från konceptuell modell till färdiga tabeller
          • Fylla på med data
           – mata in data
           – ändra data
           – ta bort data
          • Ställa frågor mot databasen
           – enkla frågor
           – aggregerade frågor
                                    10
             Konceptuell modell  Logisk
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
              modell  Relationsdatabas
          Hund     jagar        Katt
                    0..*
    namn 1..1 UNIQUE 0..*
                        namn 1..1 UNIQUE
    ras 0..1
                        färg 0..1
    ägare 1..1
                                 11
IV1351 ht2010


          Konceptuell modell  Logisk
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          modell  Relationsdatabas
          CREATE TABLE Hund (
          hid NUMBER PRIMARY KEY,
          namn STRING NOT NULL UNIQUE,
          ras STRING,
          ägare STRING NOT NULL)


                          12
IV1351 ht2010


          Konceptuell modell  Logisk
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          modell  Relationsdatabas
           CREATE TABLE Katt (
           kid NUMBER PRIMARY KEY,
           namn STRING NOT NULL UNIQUE,
           färg STRING)


                           13
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS      Konceptuell modell  Logisk
            modell  Relationsdatabas
       CREATE TABLE Jakt (
        hundid NUMBER,
        katt NUMBER,
        PRIMARY KEY (hundid, katt),
        FOREIGN KEY (hundid) REFERENCES Hund (hid)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)


                              14
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS      Konceptuell modell  Logisk
            modell  Relationsdatabas
          ALTER TABLE Jakt
          ADD FOREIGN KEY (katt)
          REFERENCES Katt
          ON DELETE RESTRICT
          ON UPDATE CASCADE

                          15
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                    DROP TABLE

          Tar bort en tabell


          Ta bort tabellen Bil!
          DROP TABLE Bil
          Ta bort tabellen Bil och alla referenser!
          DROP TABLE Bil CASCADE
          Tar bort tabellen bil samt andra databasobjekt
          som beror på tabellen bil.
                                  16
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS     Datatyper i SQL
  INTEGER
  SMALLINT       CLOB
  NUMBER        (Character Large OBject)

  DECIMAL(p[,q])    BLOB
  FLOAT         (Binary Large OBject)

  BOOLEAN
            XML
  CHAR(n)
  VARCHAR(n)
  STRING(n)
  TEXT
  DATE        Varierar från DMBS till DBMS!
  TIME
  TIMESTAMP
  MONEY
                           17
IV1351 ht2010


                    INSERT
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          Används för att lägga till rader i en existerande tabell
          Det finns två sätt
          • med specificerade värden
          • via SELECT


          Man kan ange ett värde för varje kolumn i den
          förbestämda ordningen
          Man kan ange värden endast för vissa kolumner i
          valfri ordning
          Man kan lägga till en eller flera rader med ett
          kommando
                                       18
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          INSERT med specificerade värden
  Lägg till en rad i tabellen Hund med värden 151,
  ”Woolfy”, ”Pudel”, ”Johan”
  INSERT INTO Hund
  VALUES (151, ’Woolfy’, ’Pudel’, ’Johan’)
  INSERT INTO Hund (ras, hid, namn, ägare)
  VALUES (’Pudel’, 151, ’Woolfy’,’Johan’)
  Lägg till en rad i tabellen Hund med värden 21,
  ”Jumpy”, ”Lisa”. Alltså ingen ras!
  INSERT INTO Hund
  VALUES (21, ’Jumpy’, NULL, ’Lisa’)
  INSERT INTO Hund (namn, hid, ägare)
  VALUES (’Jumpy’, 21, ’Lisa’)            19
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas


          INSERT med specificerade värden
KTH/ICT/SCS
   Lägg till flera rader med en gång (fungerar inte med alla
   databashanterare, men ingår i standarden):

    INSERT INTO Hund VALUES
    (124, ’Scrapy’, NULL, ’Lisa’),
    (125, ’Lucky’, ’Rottweiler’, ’Nils’),
    (126, ’Ruddy’, ’Pudel’, ’Lisa’)
                                 20
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS

            INSERT via SELECT


    Antag att vi har en tabell temp(hund, antaljakter) där vi
    vill lägga in hund-id och totalt antal jagade katter. Vi kan
    då räkna fram innehållet till tabellen temp med en
    SELECT-sats. Vi skall se hur man skriver sådana
    satser snart!
    SELECT-satsens resultat blir nya rader i tabellen temp.

     INSERT INTO temp(hund, antaljakter)
       SELECT-sats                                    21
IV1351 ht2010


           INSERT och främmande nycklar
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
  Lägger man in ett värde i en kolumn som är främmande
  nyckel måste detta värde finnas i den relaterade tabellen.
  Annars misslyckas inmatningen.


  Lägg till en rad i tabellen Jakt med värden 125 och 22:

       INSERT INTO Jakt (hundid, katt)
       VALUES (125, 22)

  Fungerar förutsatt att det finns en rad i tabellen Hund med id
  = 125 och en rad i tabellen Katt med kid = 22.

                                  22
IV1351 ht2010


                  UPDATE
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
    Ändrar innehållet i ett eller flera attribut på noll eller
    flera rader


    Ändra färgen för alla vita katter till brunt!
    UPDATE Katt
    SET färg = ’brunt’
    WHERE färg = ’vitt’
                                   23
IV1351 ht2010


                DELETE
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
  Används för att ta bort en eller flera rader i en tabell
  Ta bort alla hundar som ägs av Johan
   DELETE
   FROM Hund
   WHERE ägare = ’Johan’

  Ta bort alla gråa katter
  DELETE
  FROM Katt
  WHERE färg = ’grått’


   Vad händer med främmande nycklarna?
                                24
   IV1351 ht2010
   nikos dimitrakas
   KTH/ICT/SCS

                               Katt
                       Jakt
                               kid  namn   färg
                       hundid  katt
                               11   Kitty   grått
                       101   12
                               12   Smokey  svart
                       101   14
                               13   Misty   vitt
                       101   17
                               14   Tiger   svart
Hund                     102   17
                               16   Patches  svart
hid      namn   ras     ägare  103   16
                               17   Fluffy  grått
101      Barky   Dalmatin   Johan  103   17
                               18   Muffin  vitt
102      Woolfy  Dalmatin   Johan  103   20
                               19   Missy
103      Beasty  Dobermann  Maria  105   13
                               20   Lucy   brunt
104      Scrapy         Lisa  105   18
                               21   Lacey
105      Lucky   Foxterrier  Nils  107   12
107      Ruddy   Labrador   Lisa  107   17
108      Grumpy  Pudel    Johan  110   17
110      Slicky  Dalmatin   Peter  111   12
111      Jumpy   Pudel    Lisa  111   13
                       111   20

                                            25
          SELECT … FROM … WHERE …
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
 Väljer ut data från en eller flera tabeller när alla villkor blir
 uppfyllda.


 Ta fram namn och ras för alla hundar som ägs av Johan!

 SELECT namn, ras
 FROM Hund
 WHERE ägare = ’Johan’

 Går igenom tabellen rad för rad och tar med i resultatet de
 rader som uppfyller villkoret.

                                   26
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
             SELECT vs Relationsalgebra


      Ta fram namn och ras för alla hundar som ägs av Johan!

      Π   namn, ras  s  ägare = ’Johan’  Hund

       projektion      SELECT namn, ras
                  FROM Hund
       selektion      WHERE ägare = ’Johan’
                                  27
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                SELECT vs Tuppelkalkyl


      Ta fram namn och ras för alla hundar som ägs av Johan!
      {t.namn, t.ras | Hund(t)  t.ägare = 'Johan'}
          resultatet      villkor

       SELECT namn, ras
       FROM Hund
       WHERE ägare = ’Johan’                                  28
IV1351 ht2010


                 WHERE-klausulen
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          Kan innehålla:
          • jämförelseoperatorerna =, <>, >, >=, <, <=
          • logiska operatorerna t ex AND, OR och NOT
          • parenteser för att styra utvärderingen
          • BETWEEN för att testa intervall
          • LIKE för att matcha mönster  % _ (eller * ?)
          • IN och EXISTS för att hantera mängder
SELECT *
FROM Hund
WHERE (ras = ’Dalmatin’ OR ras = ’Pudel’)
AND ägare <> ’Peter’
AND namn LIKE ’%ky’
                                   29
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
               ORDER BY klausulen


        Används för att sortera resultatet


        i stigande ordning: ASC (default)
        i fallande ordning: DESC


       SELECT ras, namn
       FROM Hund
       WHERE ägare <> ’Johan’
       ORDER BY ras DESC, namn ASC

                          30
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                 SELECT DISTINCT

          Används för att ta bort dubbletter från resultatet
          Ta fram alla hundraser i stigande ordning!
          SELECT DISTINCT ras
          FROM Hund
          ORDER BY ras                                    31
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                   NULL
          Hur skall NULL tolkas?


          Visa alla vita katter!
          SELECT kid
          FROM Katt
          WHERE färg = ’vitt’;

          Visa alla icke-vita katter!
          SELECT kid
          FROM Katt
          WHERE färg <> ’vitt’;


                         32
 IV1351 ht2010
 nikos dimitrakas
 KTH/ICT/SCS
               SELECT från flera tabeller
               SQL vs relationsalgebra
   Ta fram namn för de personer som äger en hund som jagar
   en katt!
    Π    ägare  s  hundid = hid  (Hund x Jakt)
    Π    ägare  (Hund θ   hundid = hid  Jakt)
                SELECT ägare
projektion           FROM Hund, Jakt
                WHERE hundid=hid
join-villkor
selektion           SELECT Hund.ägare
                FROM Hund, Jakt
                WHERE Jakt.hundid = Hund.hid

                                33
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          SELECT från flera tabeller
           SQL vs tuppelkalkyl
  Ta fram namn för de personer som äger en hund som jagar
  en katt!
   {t.ägare | Hund(t) ( t2)(Jakt(t2)  t.hid = t2.hundid)   SELECT Hund.ägare
   FROM Hund, Jakt
   WHERE Jakt.hundid = Hund.hid
                                 34
IV1351 ht2010


                    Alias
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
  Använd ett alias istället för tabellnamnet för att
  • undvika skriva långa tabellnamn om och om igen
  • skilja mellan olika instanser av samma tabell


   SELECT h.namn, h.ras
   FROM Hund AS h
   WHERE h.ägare = ’Johan’
  Obs! Hund kan inte användas i SELECT och WHERE,
  bara h


                             35
IV1351 ht2010


                Alias, exempel
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
      Vilka två hundar har samma ägare?

      SELECT h1.namn, h2.namn
      FROM Hund AS h1, Hund h2
      WHERE h1.ägare = h2.ägare
      AND h1.hid < h2.hid
                         36
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                Ett till exempel

    Vilka två hundar jagar samma katt?

    SELECT DISTINCT h1.namn, h2.namn
    FROM Hund h1, Hund h2, Jakt j1, Jakt j2
    WHERE h1.hid = j1.hundid
    AND h2.hid = j2.hundid
    AND j1.katt = j2.katt
    AND h1.hid < h2.hid
                         37
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                  IN och EXISTS

       Används för att jobba med mängder (oftast
       genererade med nästlade SELECT-satser)


       Vilka hundar jagar en katt med id 12?
        SELECT namn
        FROM Hund
        WHERE hid IN (SELECT hundid
              FROM Jakt
              WHERE katt=12)                             38
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                IN och EXISTS

       Vilka hundar jagar en katt med id 12?
       SELECT namn
       FROM Hund
       WHERE EXISTS (SELECT hundid
                 FROM Jakt
                 WHERE katt=12
                 AND hundid=hid)
                           39
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
               Ett till exempel


    Vilka två hundar jagar samma katt?

   SELECT h1.namn, h2.namn
   FROM Hund h1, Hund h2
   WHERE h1.hid < h2.hid
   AND h1.hid IN (SELECT hundid
        FROM Jakt
        WHERE katt IN (SELECT katt
              FROM Jakt
              WHERE hundid=h2.hid))
                          40
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                 Division i SQL

       Vilka hundar jagar alla vita katter? (Division)

   SELECT namn
   FROM Hund
   WHERE NOT EXISTS (SELECT *
          FROM Katt
          WHERE färg = ’vitt’
          AND kid NOT IN (SELECT katt
               FROM Jakt
               WHERE hundid=hid))
                                41
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
               Division i SQL

   Vad har man i de tre nivåerna?
   Nivå 1 – Det som vi vill ha i resultatet. Inget annat.
   Nivå 2 – Det som utgör alla. Har ingen direkt koppling till
   nivå 1.
   Nivå 3 – Det som kombinerar det vi letar efter (som finns
   i nivå 1) och det som utgör alla (som finns i nivå 2).
                                  42
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
           Andra mängdoperationer


   UNION


   EXCEPT (MINUS)


   INTERSECT(ION)
   Kom ihåg unionskompatibilitet!
                        43
IV1351 ht2010


             Unionskompatibilitet
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
 Mängdoperationer som UNION, DIFFERENCE
 och INTERSECTION kräver att de två mängder
 som ingår i operationen är kompatibla.
 Unionskompatibilitet innebär:
   • Lika många kolumner
   • Kolumner i samma ordning
   • Kolumner av samma datatyper
                        44
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                UNION exempel


       Vilka hundar jagar katt 12 eller katt 17?

          SELECT namn
          FROM Hund, Jakt
          WHERE hid = hundid
          AND katt = 12
          UNION
          SELECT namn
          FROM Hund, Jakt
          WHERE hid = hundid
          AND katt = 17

                             45
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
              INTERSECT exempel

      Vilka hundar jagar både katt 12 och katt 17?

          SELECT namn
          FROM Hund, Jakt
          WHERE hid = hundid
          AND katt = 12
          INTERSECT
          SELECT namn
          FROM Hund, Jakt
          WHERE hid = hundid
          AND katt = 17


                              46
IV1351 ht2010


                EXCEPT exempel
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
      Vilka hundar jagar inga katter?
      SELECT namn
      FROM Hund
      EXCEPT
      SELECT namn
      FROM Hund, Jakt
      WHERE hid = hundid

      SELECT namn
      FROM Hund
      WHERE hid NOT IN (SELECT hundid
               FROM Jakt)

                        47
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
            Mängdoperationer

   Mängdoperationer kan i vissa fall uttryckas utan
    mängdoperatorer.
   • Union kan uttryckas med hjälp av OR-villkor
   • Snitt kan uttryckas med hjälp av AND-villkor
   • Differens kan uttryckas med hjälp av NOT-villkor
                              48
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
              Aggregatfunktioner

   COUNT(*)     räknar antalet rader i en tabell
   COUNT(att)    räknar antalet värden i en kolumn/attribut
   MAX(att)     ger det största värdet i en kolumn/attribut
   MIN(att)     ger det minsta värdet i en kolumn/attribut
   Bara numeriska kolumner/attribut:
   SUM(att)     summerar värdena i en kolumn/attribut
   AVG(att)     tar genomsnittet av värdena i en
            kolumn/attribut
   VARIANCE(att)   räknar ”variationen” av värdena i en
            kolumn/attribut
   STDEV(att)    räknar standardavvikelse av värdena i en
            kolumn/attribut


                                   49
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
             Exempel på funktioner


      Hur många jakter finns det i databasen?
       SELECT COUNT(*)
       FROM Jakt

      Hur många katter jagas?
       SELECT COUNT(DISTINCT katt)
       FROM Jakt
                           50
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
            Nya kolumnnamn

   Skapar man kolumner med aggregatfunktioner, har de
   ursprungligen inget namn.


  Hur många katter jagas av hund 101 eller hund 103?
   SELECT COUNT(DISTINCT katt) AS kattantal
   FROM Jakt
   WHERE hundid = 101 OR hundid = 103


   Notera att COUNT(DISTINCT) inte stöds i Access.

                              51
 IV1351 ht2010
 nikos dimitrakas
 KTH/ICT/SCS
              GROUP BY

Grupperar rader på angivna kolumner.
Rader grupperas i mindre grupper så att inom varje grupp alla
rader har samma värden på de angivna kolumnerna.
Kombineras oftast med aggregatfunktionerna.


Räkna antal katter av varje färg!
SELECT färg, COUNT(kid) AS antal
FROM Katt
GROUP BY färg;

Alla icke aggregerade kolumner som förekommer i SELECT-klausulen
måste finnas med i GROUP BY klausulen!
                                  52
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
             GROUP BY Exempel

      Hur många katter jagas av varje hund?
       SELECT namn, COUNT(katt) AS antal
       FROM Jakt, Hund
       WHERE hundid=hid
       GROUP BY hundid, namn
       ORDER BY antal DESC, namn ASC
                          53
IV1351 ht2010


                      HAVING
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          Används för att sätta villkor på resultatet av
          aggregatfunktioner (villkor på grupper)


          Vilka katter jagas av minst 3 hundar?

          SELECT katt
          FROM Jakt
          GROUP BY katt
          HAVING COUNT(hundid) > 2
                                  54
IV1351 ht2010


                    HAVING
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          Vilka katter jagas av minst 3 hundar? Visa namnet!

          SELECT namn
          FROM Jakt, Katt
          WHERE katt=kid
          GROUP BY namn
          HAVING COUNT(hundid) > 2
                                    55
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
              HAVING Exempel

    Hur många katter av varje färg jagar varje hund? Visa bara
    hundar som jagar minst 3 katter!
  SELECT Hund.namn, färg, COUNT(kid) AS antal
  FROM Jakt, Hund, Katt
  WHERE hundid=hid
  AND katt=kid
  AND hundid IN (SELECT hundid
        FROM Jakt
        GROUP BY hundid
        HAVING COUNT(katt)>2)
  GROUP BY Hund.namn, färg                                  56
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          Nästlade SELECT-satser

 Det är också möjligt att nästla satser i FROM-klausulen


 Ta fram alla personer som äger endast 1 hund! (utan att
 använda HAVING, EXISTS eller IN)
 SELECT ägare
 FROM (SELECT ägare, COUNT(hid) AS antal
    FROM Hund
    GROUP BY ägare) AS nytabell
 WHERE antal = 1
                              57
IV1351 ht2010


          Utan COUNT(DISTINCT)
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
 COUNT(DISTINCT) utan COUNT(DISTINCT):


Hur många katter jagas av hund 101 eller hund 103?


SELECT COUNT(katt) AS kattantal
FROM (SELECT DISTINCT katt FROM Jakt
   WHERE hundid = 101 OR hundid = 103)
                           58
 IV1351 ht2010
 nikos dimitrakas
 KTH/ICT/SCS
           Ett till exempel på nästlade satser

Ta fram den eller de personer som äger de flesta hundar!
SELECT ägare
FROM Hund
GROUP BY ägare
HAVING COUNT(hid) =
   (SELECT MAX(antal)
    FROM (SELECT ägare, COUNT(hid) AS antal
       FROM Hund
       GROUP BY ägare) AS nytabell)
                              59
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
          Mera nästlade SELECT-satser

Det är också möjligt att nästla satser i SELECT-klausulen
under förutsättningen att de endast producerar en rad och en
kolumn.
Ta fram alla hundar och antalet katter de jagar! Ta med
samtliga hundar!
 SELECT namn, (SELECT COUNT(*)
       FROM Jakt
       WHERE hundid = hid) AS antal
 FROM Hund

 Här blir hela den nästlade satsen ett värde i varje rad i resultatet.
 Det finns ingen WHERE-klausul så alla hundar kommer med.

                                     60
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                  Aritmetiska uttryck

          +, -, *, / kan användas direkt i SELECT-satser


          Om varje hund kostar 500 kronor per månad, vad är
          då kostnaden för varje hundägare?


SELECT ägare, COUNT(hid)*500 AS hundkostnad
FROM Hund
GROUP BY ägare
                                    61
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                      JOIN-operationer

     • INNER JOIN
          – Tar med alla kombinationer av rader från båda tabellerna då villkoret
           stämmer
     • LEFT OUTER JOIN
          – Tar med alla rader från tabellen till vänster och de rader från tabellen till
           höger som uppfyller villkoret
     • RIGHT OUTER JOIN
          – Tar med alla rader från tabellen till höger och de rader från tabellen till
           vänster som uppfyller villkoret
     • FULL OUTER JOIN
          – Tar med alla rader från båda tabeller     • CROSS JOIN
     • UNION JOIN

                                                   62
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
               INNER JOIN

   Visa alla hundar som jagar katter!
   SELECT namn
   FROM Hund INNER JOIN Jakt
   ON (hid=hundid)
                     63
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
               OUTER JOIN

   Visa alla katter och vilka hundar som jagar dem!
    SELECT kid, hundid
    FROM Katt LEFT OUTER JOIN Jakt
    ON (kid=katt)


    Visa alla katter och alla hundar och alla
    jaktförhållanden!
    SELECT kid, hundid
    FROM Katt LEFT OUTER JOIN Jakt
    ON (kid=katt) FULL OUTER JOIN Hund
    ON (hundid=hid)

                             64
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS

          SELECT-satsens syntax

    SELECT [DISTINCT] <attributlista>
    FROM <tabellista>
    [WHERE <villkorsuttryck>]
    [GROUP BY <kolumnlista>
    [HAVING <villkorsuttryck>]]
    [ORDER BY <kolumnlista>];
                      65
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                VIEWS

   En vy (view) är en virtuell tabell som finns för
   användarna, men skapas med data från andra tabeller.

   Skapa en vy med alla hundägare och antalet hundar de
   äger!
   CREATE VIEW Hundägande
   AS SELECT ägare, COUNT(hid) AS antal
     FROM Hund
     GROUP BY ägare

     SELECT ägare, antal
     FROM Hundägande
     WHERE antal > 1

                               66
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas


           Fördelar med VIEWS
KTH/ICT/SCS
  • Samma data kan betraktas av olika användare på olika
   sätt (på samma gång)
  • Användaren kan få en förenklad bild av databasen -
   mindre komplex DML
  • Flexibel behörighetskontroll
  • Optimering (materialized views)
  • Återanvändning
                              67
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                      INDEX

       Ett index skapas för att snabbt kunna komma åt data,
       genom att :
         • begränsa kolumner
         • sortera om rader

       Skapa ett index på kattfärgerna!
        CREATE INDEX kattfärg
        ON Katt(färg, kid)

        Skapa ett index på hundägarna och ras!
          CREATE INDEX hundägare
          ON Hund(ägare, ras)

                                  68
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                 VIEWS & INDEX

       Tänk på att dessa tar plats och kräver tid för att hålla
       uppdaterade!

       Skapa endast de som verkligen behövs!
                                    69
 IV1351 ht2010
 nikos dimitrakas
 KTH/ICT/SCS          Domän Constraint
• CHECK Constraint
   – … kön STRING(1) CHECK (kön IN (’m’, ’k’) ) …
• DOMAIN
   – … kön MK …

   CREATE DOMAIN MK AS STRING(1)
   CHECK VALUE IN (’m’, ’k’)

   CREATE DOMAIN COUNTRYTYPE AS STRING(50)
   CHECK VALUE IN (SELECT namn FROM land)
                            70
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS      General Constraint

  Assertion

  CREATE ASSERTION könkoll
  CHECK (NOT EXISTS (SELECT kön
            FROM person
            WHERE kön NOT IN (’m’, ’k’)))
                            71
 IV1351 ht2010
 nikos dimitrakas
 KTH/ICT/SCS     Enterprise Constraint
• ECA
   – Event
   – Condition
   – Action
• Trigger
   CREATE TRIGGER triggernamn
   AFTER/BEFORE händelse ON tabellnamn
   REFERENCING ny & gammal
   FOR EACH ROW/STATEMENT
   WHEN villkor
   logik att utföras                       72
 IV1351 ht2010
 nikos dimitrakas
 KTH/ICT/SCS      CREATE TRIGGER
Räkna hur många rottweiler samma ägare äger vid
inmatning av en ny rottweiler och gör något.

CREATE TRIGGER hundantalkoll
BEFORE INSERT ON HUND
REFERENCING NEW AS n
FOR EACH ROW
WHEN n.ras = ’rottweiler’
IF (SELECT COUNT(*)
  FROM Hund
  WHERE ras=’rottweiler’ AND ägare = n.ägare) > 5
THEN
  gör något.


                           73
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
                CREATE / DROP USER

          CREATE USER – Skapa användare
          Skapa användaren Kalle!
          CREATE USER Kalle


          DROP USER – Ta bort användare
          Ta bort användaren Kalle!
          DROP USER Kalle
                          74
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS             GRANT
  Beviljar ett subjekt (användare) vissa privilegier
  (läsa/skriva/etc) på ett objekt (tabell/vy/etc)


  Ge Kalle behörighet att titta i tabellen Hund!
  GRANT SELECT
  ON Hund
  TO Kalle
   Förutsätter att man själv har behörighet att ge denna
   behörighet!
                               75
 IV1351 ht2010
 nikos dimitrakas
 KTH/ICT/SCS                 GRANT
   GRANT privilegier
   ON objekt
   TO subjekt
   [WITH GRANT OPTION]

• Privilegier
   – SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, USAGE, ALL
    PRIVILEGES, roll
   – Specifika kolumner: UPDATE(adress)
• Objekt
   – Tabell, vy, domän, etc
• Subjekt
   – Användare, grupp, roll, PUBLIC
• WITH GRANT OPTION
   – Tillåt subjektet att ge bort samma behörighet vidare
                                 76
IV1351 ht2010
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS            REVOKE
  Ta bort vissa privilegier (läsa/skriva/etc) från ett subjekt
  (användare)


  Ta bort Kalles behörighet att titta i tabellen Hund!
  REVOKE SELECT
  ON Hund
  TO Kalle

   Man måste ha gett användaren behörigheten för att få ta
   bort den!                                 77
IV1351 ht2010


              Tumregler
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
  • Tänk ut vad ni vill göra innan ni börjar skriva satsen.
  • Tänk ett steg i taget. Dela upp ett komplext problem till
   flera mindre problem som kan lösas var för sig. Använd
   vyer vid behov.
  • Kontrollera vilka kolumner som finns och hur främmande
   nycklar länkar tabellerna. Kvalificera kolumnerna vid
   behov.
  • Tänk på ordningen som villkor utvärderas (OR, AND). Styr
   med parenteser.
  • Ta inte med onödiga tabeller eller kolumner.
                                 78
IV1351 ht2010


             SQL Validator
nikos dimitrakas
KTH/ICT/SCS
  Ni kan kontrollera om era SQL-satser följer
  standarden här:

  http://developer.mimer.com/validator/
                         79

								
To top